Byla eA-918-520/2017
Dėl sprendimų panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Laimučio Alechnavičiaus (kolegijos pirmininkas), Ramūno Gadliausko ir Dalios Višinskienės (pranešėja),

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo administracinę bylą pagal atsakovo Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2016 m. kovo 10 d. sprendimo administracinėje byloje pagal pareiškėjo V. V. skundą atsakovui Nacionalinei mokėjimo agentūrai prie Žemės ūkio ministerijos dėl sprendimų panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4I.

5Pareiškėjas V. V. (toliau – ir pareiškėjas) kreipėsi į teismą su skundu, prašydamas panaikinti: 1) atsakovo Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos (toliau – ir atsakovas, NMA, Agentūra) 2015 m. rugpjūčio 13 d. sprendimą dėl paramos dalies neskyrimo ir įpareigoti NMA priimti naują sprendimą skirti visą paramą ir kompensuoti visas projekto išlaidas; 2) 2015 m. balandžio 20 d. Ekspertinę konsultavimo ataskaitą Nr. C-115 ir 2015 m. liepos 20 d. Ekspertinę konsultavimo ataskaitą Nr. 18 bei jų išvadas.

6Pareiškėjas nurodė, kad jis pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemonės „Pelno nesiekiančios investicijos miškuose“ 2013 m. kovo 21 d. pasirašytą paramos sutartį Nr. 2IM-KV-12-1-010634-PR001 (toliau – ir Sutartis) su NMA dviem etapais įgyvendino projektą „Parkas Gojaus miške“. Pagal pirmą mokėjimo prašymą už investicijas NMA išmokėjo visą prašomą sumą, o pagal antrą mokėjimo prašymą – 10 156,85 Eur vietoj 21 947,00 Eur, t. y. NMA priėmė skundžiamą sprendimą neišmokėti 11 790,15 Eur paramos dalies, nes patikrinimo metu nustatė, kad įsigytos pavėsinės išlaidos yra netinkamos dėl Sutarties 17.1 punkto pažeidimo – pastatyta pavėsinė skiriasi nuo privataus miško tvarkymo projekte numatytos pastatyti pavėsinės. Pareiškėjas pažymėjo, jog miškotvarkos projekte numatyta įrengti 27 kv. m pavėsinę, kuri yra įrengta, todėl NMA, pažeisdama Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2007 m. balandžio 6 d. įsakymu Nr. 3D-153 patvirtintų Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos administravimo taisyklių (toliau – ir Administravimo taisyklės) 197.1.1 punkto reikalavimus, netinkamomis pripažino visas pavėsinės įrengimo išlaidas, o ne tik išlaidas, susijusias su pavėsinės baldų (akmens plokščių stalo ir suoliukų, pagal pavėsinės perimetrą akmens plokščių) įrengimu.

7Pareiškėjas atkreipė dėmesį, kad NMA, atsisakydama kompensuoti pavėsinės įsigijimo išlaidas, apsiribojo formaliu vertinimu ir, pažeisdama Respublikos žemės ūkio ministro 2008 m. kovo 20 d. įsakymu Nr. 3D-163 patvirtintų Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemonės „Pelno nesiekiančios investicijos miškuose“ įgyvendinimo taisyklių (toliau – ir Įgyvendinimo taisyklės) reikalavimus, nevertino, jog turinio atžvilgiu projekto tikslai pasiekti, pavėsinė atlieka atokvėpio vietos funkciją, ji yra projekte nustatyto dydžio ir formos, todėl pavėsinės įsigijimo išlaidos pripažintos netinkamomis nepagrįstai ir neteisėtai. Pareiškėjo teigimu, pavėsinės išlaidos yra pagrįstos apskaitos dokumentais, ji yra faktiškai įrengta. NMA neteisėtai atsisakius kompensuoti visas pavėsinės įrengimo išlaidas, neteisėtas yra ir sprendimas skirti papildomą sankciją, kadangi, pripažinus tinkamomis kompensuoti patirtas pavėsinės įrengimo išlaidas, mokėjimo prašyme prašoma paramos suma neviršija 3 proc. apskaičiuotos paramos sumos. Sankcija yra neteisėta, nes ji yra tokio pat dydžio kaip nurodyta nesuteikiama paramos suma, t. y. už tą patį NMA nurodytą pažeidimą (baldų pavėsinėje neįrengimą) parama yra mažinama du kartus.

8Pareiškėjas nesutiko su NMA sprendimu nekompensuoti 11 790,15 Eur paramos sumos dėl to, kad dalies investicijų rinkos vertė yra per didelė, nes investicijos atliktos vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2007 m. liepos 11 d. įsakymu Nr. 3D-330 patvirtintoje Tinkamų finansuoti išlaidų pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemones didžiausiųjų įkainių nustatymo metodikoje (toliau – ir Metodika) patvirtintais didžiausiais įkainiais. Administravimo taisyklės aiškiai nustato pareigą, kad paramos gavėjas turi vykdyti pirkimus pagal nustatytus didžiausius įkainius. Ekspertizių išvados bei ekspertų kompetencija yra ginčytinos, kadangi Metodikoje nurodyti įkainiai yra aukštesnės teisinės galios, nes nustatyti ne tik ekspertų atsižvelgiant į rinkos kainas, bet ir patvirtintos Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro. Pareiškėjas paaiškino, jog ekspertizėse nurodytos investicijų rinkos kainos yra dvigubai mažesnės nei Metodikoje nurodytosios, o tai prieštarauja Metodikos nuostatoms. Nors NMA skundžiamą sprendimą priėmė vadovaudamasi neteisėtomis ekspertų išvadomis, tačiau pareiškėjui raštu paprašius nepagrįstai nepateikė ekspertizių susipažinti. Tokiais veiksmais, kai paramos suma sumažinama po to, kai ji buvo patvirtinta patenkinant paraišką ir pasirašant Sutartį, NMA akivaizdžiai pažeidžia paramos gavėjo teisėtus lūkesčius. Be to, NMA pažeidė paramos skyrimo terminus, nes dalis paramos, t. y. 10 156,85 Eur, išmokėta praėjus daugiau kaip 120 darbo dienų.

9Pareiškėjas laikėsi pozicijos, kad ekspertinio konsultavimo ataskaitos neatitinka teisės aktų reikalavimų, nes prieštarauja Lietuvos Respublikos turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatymo 22 straipsniui, ekspertinio vertinimo išvadose nėra nurodyta informacijos apie 3 sandorių kainas, jos apskritai nebuvo lyginamos, taip pat ataskaitose nebuvo nustatomi kainų vidurkiai, neaišku, kaip apskaičiuota rinkos kaina. 2015 m. balandžio 20 d. ataskaitoje nurodyta, kad suolų ir šiukšlių dėžių įrengimo kaina buvo perskaičiuota pagal statybų skaičiuojamųjų kainų rekomendacijas, nurodytas ataskaitos priede Nr. 1, tačiau prieduose pateiktos ne rekomendacijos, o lokalinės sąmatos, kurios yra pačių ekspertų subjektyviai nurodyta kaina. Ši ataskaita apskritai negali būti vertinama kaip eksperto išvada, nes iš esmės yra komercinis pasiūlymas. Ekspertai nesivadovavo Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2007 m. liepos 11 d. įsakymo Nr. 3D-330 5 priedu, todėl buvo padarytos neteisingos ir šį įsakymą pažeidžiančios išvados, ataskaitose nėra pateiktas rinkos kainų palyginimas su minėtame įsakyme nurodytais įkainiais, pareiškėjo investicijų rinkos kainos nurodytos dvigubai mažesnės nei Metodikoje. Nėra pateikta jokių ekspertų kvalifikaciją bei veiklos teisėtumą įrodančių dokumentų.

10Atsakovas Agentūra atsiliepime į skundą prašė jį atmesti.

11Atsakovas paaiškino, kad Agentūra, vadovaudamasi Administravimo taisyklėmis, patikrino ir įvertino pareiškėjo mokėjimo prašymuose pateiktos informacijos teisingumą bei nurodytų išlaidų tinkamumą finansuoti, vadovaudamasi Administravimo taisyklių 5.9 bei 5.10 punktais, atliko užsakomąsias išlaidų skaičiuojamųjų kainų ekspertizes. Ekspertizių metu buvo išnagrinėti projekto pirkimo dokumentai, miškotvarkos, landšafto projektai bei įvertinti įgyvendinimo vietoje ekspertų surinkti faktiniai duomenys. Atsakovo teigimu, ekspertai, išnagrinėję pirkimo dokumentus bei atlikę patikrą projekto įgyvendinimo vietoje, nustatė, kad kai kurių pirkimo dokumentuose nurodytų investicijų vertė yra didesnė už analogiškų darbų / prekių rinkos kainą. 2015 m. vasario 24 d. vykusios patikros vietoje metu nustatyta, kad pavėsinė neatitiko privataus miško tvarkymo projekto. Vadovaujantis ekspertizių išvadomis, dalis išlaidų buvo pripažintos netinkamomis finansuoti, o ta dalis išlaidų, kuri neviršijo rinkos kainų, pripažinta tinkamomis finansuoti. Atsakovo teigimu, tai, kad tam tikra pareiškėjo mokėjimo prašyme deklaruojama investicija neviršija Metodikoje nustatyto didžiausio įkainio, savaime nereiškia, jog ši investicija įsigyta už rinkos kainą. Nagrinėjamu atveju Agentūra, vadovaudamasi Administravimo taisyklių 5.9 bei 5.10 punktais, atliko užsakomąsias išlaidų skaičiuojamųjų kainų ekspertizes ir nustatė investicijų rinkos kainą, o Metodikoje nustatyti didžiausi įkainiai ir Agentūros atliktų skaičiuojamųjų kainų ekspertizių rezultatai yra savo pobūdžiu skirtingi rodikliai, padedantys nustatyti tinkamų finansuoti išlaidų dydį.

12Atsakovas nurodė, kad iš Administravimo taisyklių 3 punkte įtvirtinto apibrėžimo matyti, jog išlaidos laikomos tinkamomis finansuoti nustačius šias sąlygas: 1) faktiškai padarytos išlaidos; 2) projektui įgyvendinti būtinos išlaidos; 3) išlaidos, atitinkančios paramos paraiškoje ir (ar) paramos sutartyje nurodytas sąlygas. Paraiškoje pareiškėjas patvirtino, kad jo prašoma paramos suma yra mažiausia projektui įgyvendinti reikalinga suma. Vadovaujantis Sutarties 4 punktu, pareiškėjo išlaidų, patirtų įsigyjant projekto investicijas už padidintą kainą, dalis, kuri viršija rinkos kainą, negali būti laikoma būtinosiomis išlaidomis projektui įgyvendinti. Taip pat tokios išlaidos negali būti laikomos pagrįstomis, nes nėra nulemtos investicijų savybių ar rinkos sąlygų. Investicijų įsigijimas už nepagrįstai padidintas kainas, neatitinkančias rinkos kainų, yra nesuderinamas su sąnaudų efektyvumo ir kaštų–naudos principais. Atsakovas nesutiko su pareiškėjo argumentu, kad antras mokėjimo prašymas vertintas ilgiau kaip 180 kalendorinių dienų, nes pagal Administravimo taisyklių 118 punktą į mokėjimo prašymų ir pirkimo dokumentų vertinimo terminus neįskaičiuojamas paklausimų paramos gavėjui, patikrų vietoje, įtariamo pažeidimo tyrimo atlikimo bei ekspertizių atlikimo terminas.

13Atsakovas paaiškino, kad ekspertinio tyrimo ataskaita nėra administracinis aktas, kuriuo galutinai išsprendžiamas paramos mokėjimo (sumažinimo, nemokėjimo) klausimas, ekspertinio tyrimo ataskaitos vertintinos tik kaip vienas iš dokumentų, kuriuo remdamasi Agentūra gali atlikti papildomą pirkimo procedūrų patikrinimą ir nustatyti konkrečius pažeidimus, t. y. ekspertinio tyrimo ataskaita yra skirta išimtinai Agentūrai kaip pagalbinė priemonė, padedanti priimti galutinį sprendimą (individualų administracinį aktą). Administravimo taisyklių 116 punktas įtvirtina neginčijamą Agentūros teisę, kilus įtarimui dėl padidintų kainų, atlikti skaičiuojamųjų kainų ekspertizę, pasitelkiant ekspertus, taip pat įtvirtina pareigą Agentūrai, remiantis atliktu ekspertiniu tyrimu, savarankiškai nustatyti išlaidų tinkamumą finansuoti, nustatyti paramos sumą ir tinkamumą bei netinkamų finansuoti išlaidų dydį. Šiuo konkrečiu atveju Agentūros pasitelktas ekspertas yra nepriklausoma verslo konsultacijos bendrovė, kuri teikia ekspertinio konsultavimo paslaugas bei turi reikiamos kompetencijos specialistų. Ekspertinio vertinimo ataskaitoje nurodyta, kad nustatant atitinkamų investicijų rinkos kainas buvo nagrinėtos pareiškėjo sudarytos pirkimo sutartys, komerciniai pasiūlymai, buvo nuvykta į projekto įgyvendinimo vietą, pateiktas vertintų investicijų charakteristikų detalizavimas ir nurodytos analogiškos kokybės ir charakteristikų investicijų rinkos kainos, todėl nėra pagrindo abejoti Agentūros pasitelktų ekspertų išvadomis ir nustatytais rinkos kainų dydžiais.

14Atsakovo teigimu, skundžiamas sprendimas atitinka Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo (toliau – ir Viešojo administravimo įstatymas, VAĮ) reikalavimus, yra pagrįstas objektyviais duomenimis (faktais) ir teisės aktų normomis, o taikomos poveikio priemonės yra motyvuotos. Skundžiamame sprendime pareiškėjo padarytas pažeidimas yra detaliai aprašomas ir nurodomos pažeistos teisės aktų normos, taip pat nurodomos teisės aktų nuostatos, pagal kurias yra apskaičiuotos bei pritaikytos sankcijos, detaliai aprašomas sankcijų skaičiavimas. Ekspertinio konsultavimo ataskaitos negali būti laikomos turto vertinimo ataskaitomis, nes joms netaikomi Turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatymo reikalavimai.

15II.

16Vilniaus apygardos administracinis teismas 2016 m. kovo 10 d. sprendimu administracinės bylos dalį dėl pareiškėjo V. V. reikalavimo panaikinti 2015 m. balandžio 20 d. Ekspertinę konsultavimo ataskaitą Nr. C-115 ir 2015 m. liepos 20 d. Ekspertinę konsultavimo ataskaitą Nr. 18 bei jų išvadas nutraukė; kitą pareiškėjo skundo dalį tenkino iš dalies: panaikino skundžiamą sprendimą ir įpareigojo Agentūrą iš naujo apskaičiuoti pareiškėjui skiriamos paramos sumą; pareiškėjo prašymą dėl bylinėjimosi išlaidų atlyginimo paliko nenagrinėtą.

17Teismas nustatė, kad byloje nėra ginčo dėl to, jog pareiškėjo nurodytos išlaidos buvo patirtos. Dėl pavėsinės įsigijimo išlaidų ne(tinkamumo) teismas konstatavo, kad projekto išlaidos šiuo aspektu turėtų būti perskaičiuojamos, o ši skundžiamo sprendimo dalis yra nepagrįsta, nes nustačius, jog stogo danga neatitinka projekto reikalavimų ir nėra įrengti visi projekte nurodyti baldai, prie netinkamų išlaidų turėjo būti priskirtos išlaidos stogo dangai bei baldams, tačiau ne visai pavėsinei įrengti. Teismo vertinimu, nustačius, kad projekto išlaidos, susijusios su pavėsinės įrengimu, turi būti perskaičiuojamos, taip pat turi būti perskaičiuojama ir prašomos bei apskaičiuotos paramos sumų skirtumo dydžio sankcija, todėl ši skundžiamo sprendimo dalis pripažinta neteisėta ir nepagrįsta.

18Atsakydamas į pareiškėjo argumentą, kad investicijos neviršijo Metodikoje nustatytų įkainių, teismas pažymėjo, jog minėti dydžiai yra nustatyti konkrečioms kategorijoms, tačiau nėra individualizuoti, t. y. kaina konkrečioje kategorijoje gali kisti priklausomai nuo dydžio, naudojamų medžiagų ir pan., todėl tokie dydžiai konkrečiu atveju turėtų būti individualizuojami. Teismas nesutiko su pareiškėjo argumentu, jog NMA įtarimui kilti nebuvo nei teisinio, nei faktinio pagrindo, todėl sprendė, kad nagrinėjamu atveju NMA pagrįstai vadovavosi Administravimo taisyklių 5.10 punktu ir atliko užsakomąsias išlaidų skaičiuojamųjų kainų ekspertizes. Teismas, įvertinęs skundžiamo sprendimo turinį, darė išvadą, kad NMA sprendimą dėl netinkamų finansuoti lėšų grindžia išskirtinai tik užsakomosiomis išlaidų skaičiuojamųjų kainų ekspertizėmis, skundžiamame sprendime taip pat nurodoma, kokiomis teisės normomis vadovaujantis buvo priimtas šis sprendimas.

19Teismas vadovavosi VAĮ 8 straipsniu, rėmėsi Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktika dėl VAĮ 8 straipsnio aiškinimo ir taikymo bei nurodė, kad nors NMA teisė pasitelkti ekspertiniam konsultavimui nepriklausomus ekspertus yra įtvirtinta Administravimo taisyklėse, tačiau NMA visais atvejais privalo savarankiškai įvertinti visus nustatytus faktus bei susieti juos su pažeistomis teisės normomis. Kaip atsiliepime į skundą nurodė pati Agentūra, ekspertinio tyrimo ataskaita vertintina tik kaip vienas iš dokumentų, kuriuo remdamasi Agentūra galėtų atlikti papildomą pirkimo procedūrų patikrinimą ir nustatyti konkrečius pažeidimus, tačiau šiuo atveju Agentūra skundžiamame sprendime nenurodė, kokiais kitais dokumentais ji vadovavosi, ar atliko papildomus veiksmus, todėl, teismo vertinimu, NMA vadovavosi vien tik ekspertinio tyrimo išvadose pateikta informacija. Teismas pažymėjo, kad teisės aktuose nėra įtvirtinta Agentūros teisė nemotyvuotai perkelti ekspertinėse išvadose nurodytus faktus, t. y. nagrinėjamu atveju skundžiamame sprendime ekspertizių metu nustatyti faktai turėjo būti savarankiškai įvertinti NMA, nurodant vienokio ar kitokio vertinimo priežastį bei pagrindžiant nustatytus faktus teisės normomis. Nesant tokio aiškaus ir motyvuoto faktinio pagrindimo, nesant teisės normų sąsajų su nustatytais faktais, reiškiančių pažeidimų įvertinimo faktą, skundžiamas sprendimas neatitinka VAĮ 8 straipsnio reikalavimų.

20Atsižvelgęs į tai, jog nagrinėjamu atveju NMA nepateikė savarankiško aplinkybių vertinimo ir skundžiamame sprendime nurodė tik tai, jog ekspertizių metu nustatytos netinkamos finansuoti lėšos, o be to, nenurodyta kokiomis konkrečiai ekspertizių išvadomis buvo vadovautasi, pareiškėjas nebuvo informuotas apie tai, kaip ir kokiu būdu ekspertai apskaičiavo netinkamas finansuoti lėšas, taip pat, jis nebuvo supažindintas su minėtų ekspertizių rezultatais, teismas darė išvadą, kad skundžiamas sprendimas yra nemotyvuotas, jame neišreikšta NMA pozicija ir todėl jis šiuo aspektu taip pat negali būti pripažintas teisėtu ir pagrįstu, t. y. NMA, vadovaudamasi išimtinai tik ekspertinio konsultavimo išvadomis, priėmė neteisėtą ir nepagrįstą sprendimą. Teismo vertinimu, pareiškėjo nesupažindinus su ekspertinio konsultavimo išvadomis, buvo apribota jo galimybė ginti savo pažeistas teises, jis neturėjo galimybės išsiaiškinti, kuo remiantis buvo priimta vienokia ar kitokia ekspertų išvada, bei pateikti paaiškinimus NMA.

21Dėl pareiškėjo reikalavimų panaikinti 2015 m. balandžio 20 d. Ekspertinę konsultavimo ataskaitą Nr. C-115 ir 2015 m. liepos 20 d. Ekspertinę konsultavimo ataskaitą Nr. 18 bei jų išvadas teismas pažymėjo, jog teismams nėra pavesta vykdyti ekspertinio konsultavimo ataskaitų ir jų išvadų teisėtumo kontrolės. Atsižvelgęs į tai, teismas šią bylos dalį nutraukė. Atsižvelgęs į tai, kad pareiškėjas prašymo priteisti skundo surašymo bei atstovavimo teisme išlaidas niekuo nepagrindė, teismas pareiškėjo prašymo dėl skundo surašymo bei atstovavimo teisme išlaidų atlyginimo nenagrinėjo.

22III.

23Atsakovas Agentūra apeliaciniame skunde prašo panaikinti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2016 m. kovo 10 d. sprendimą.

24Dėl pavėsinės įsigijimo išlaidų ir miškotvarkos projekto atsakovas nurodo, kad pavėsinė, kaip vienas objektas, buvo pavaizduota su prie paraiškos pateiktais brėžiniais. Sutarties 17.1 punkte nurodyta, kad paramos gavėjas, siekdamas numatytų projekto tikslų ir uždavinių, privalo įgyvendinti projektą taip, kaip aprašyta paraiškoje, miškotvarkos projekte. Pareiškėjas neneigia, kad įrengė pavėsinę ne pagal miškotvarkos projektą, t. y. pavėsinė yra įrengta netinkamai, nes pavėsinė pagal privataus miško tvarkymo projektą turi būti su akmens plokščių stalu ir suoliukais, pagal pavėsinės perimetrą sustatytos akmens plokštės, o stogas uždengtas skiedrų danga, tačiau patikros vietoje metu nustatyta ir ginčo dėl to byloje nėra, jog stalo, suoliukų ir akmens plokščių nėra, o stogas uždengtas medinėmis lentomis. Pirmosios instancijos teismas skundžiamame sprendime teisingai nustatė, kad pavėsinės stogo uždengimas neatitinka nustatytų reikalavimų, tačiau nepagrįstai neįvertino esminę reikšmę turinčios aplinkybės, jog patikra vietoje buvo atlikta dar 2015 m. vasario 24 d., t. y. pareiškėjas, negavęs Agentūros pritarimo, savavališkai pakeitė pavėsinės projektą, nors buvo įsipareigojęs įrengti pavėsinę taip, kaip nustatyta projekte. Svarbi aplinkybė, kurios pirmosios instancijos teismas taip pat tinkamai neįvertino, yra ta, kad pareiškėjas prašymą leisti atsisakyti kai kurių investicijų pateikė jau po antro mokėjimo prašymo pateikimo Agentūrai dienos. Pirmosios instancijos teismas nepagrįstai nutarė, jog ši Agentūros skundžiamo sprendimo dalis yra neteisėta vien dėl to, kad Agentūra turėjo apskaičiuoti ir nemokėti paramos už tą dalį, kuri buvo įrengta ne pagal projektą. Atsakovas laikosi pozicijos, kad Agentūra teisėtai neskyrė paramos už visos pavėsinės įrengimo išlaidas, nes Agentūra neleido keisti pavėsinės projekto, o pareiškėjas privalėjo laikytis projekto, tačiau to nepadarė. Atsakovo teigimu, taikyta prašomos ir apskaičiuotos paramos sumų skirtumo dydžio sankcija yra teisėta ir pagrįsta, nes antrame mokėjimo prašyme prašoma paramos suma daugiau kaip 3 proc. (7,13 proc.) viršija apskaičiuotą paramos sumą.

25Dėl Metodikoje įtvirtintų įkainių atsakovas pažymi, kad jos 5 priede yra nurodyti rekreacinės infrastruktūros įrengimo maksimalūs dydžiai, tačiau tai, jog tam tikra pareiškėjo antrame mokėjimo prašyme deklaruojama investicija neviršija Metodikoje nustatyto didžiausio įkainio, savaime nereiškia, kad ši investicija įsigyta už rinkos kainą, t. y. projekto investicijų įsigijimas didžiausiais nustatytais įkainiais nereiškia, kad jos atitinka rinkos kainą ir yra tinkamos finansuoti, nes paramos lėšomis finansuojamos tik tinkamos finansuoti ir projektui įgyvendinti būtinos išlaidos. Dėl to Agentūra pagrįstai atliko užsakomąsias išlaidų skaičiuojamųjų kainų ekspertizes. Atsakovas paaiškina, kad siekiant nustatyti investicijų vertės atitiktį rinkos vertei buvo atliktos, be kita ko, suolų (3 vnt.), šiukšlių dėžių (2 vnt.), pažintinio tako (320 m x 1,5 m), žvyruotos aikštelės (125 kv. m), laužavietės (1 vnt.) įrengimo darbų kainų ekspertizės. Ekspertizių metu nustatyta, kad dalies pirkimo dokumentuose nurodytų investicijų vertė yra didesnė už pareiškėjo įsigytų analogiškų darbų / prekių rinkos kainą. Pareiškėjo išlaidų, patirtų įsigyjant projekto investicijas už padidintą kainą, dalis, kuri viršija rinkos kainą, negali būti laikoma būtinosiomis išlaidomis projektui įgyvendinti, o atlyginama gali būti tik būtina ir mažiausia projektui įgyvendinti reikalinga paramos suma. Todėl Administravimo taisyklių 197.1.8 punkte nurodyta, kad parama sumažinama, jeigu Agentūra, atlikusi ekspertizę, nustato, jog paramos gavėjo atlikto pirkimo prekių, paslaugų ar darbų kaina yra nepagrįstai didelė, paramos gavėjui išmokama suma, neviršijanti ekspertizės išvadoje nurodytos konkrečios investicijos didžiausios rinkos kainos. Pareiškėjo teiginys, jog Agentūra, prieš sudarydama Sutartį su pareiškėju, patvirtina, jog paraiškoje nurodytas planuojamas išlaidas pripažįsta tinkamomis, yra nepagrįstas, prieštaraujantis teisės aktų reikalavimams bei pačiai paramos skyrimo proceso esmei.

26Atsakovas nesutinka su pirmosios instancijos teismo vertinimu, kad Agentūra skundžiamą sprendimą dėl netinkamų finansuoti lėšų grindžia išskirtinai tik užsakomosiomis išlaidų skaičiuojamųjų kainų ekspertizėmis, nes Agentūra ne kartą pažymėjo, jog ekspertinio konsultavimo ataskaitomis vadovavosi kaip vienu iš galimų įrodymų. Pačiame skundžiamame sprendime nurodyta, jog Agentūra įvertino pareiškėjo pateiktus mokėjimo prašymus ir su jais pateiktus dokumentus, t. y. Agentūra skundžiamą sprendimą priėmė remdamasi pareiškėjo pateiktais dokumentais. Agentūra, remdamasi ekspertinio tyrimo išvadose pateikta informacija, nustatė konkrečius pažeidimus, kuriuos susiejo su pažeistomis teisės normomis. Atsakovas akcentuoja, kad pareiškėjas buvo supažindintas su nuasmenintomis ekspertinio konsultavimo išvadomis, t. y. Agentūra neapribojo pareiškėjo galimybės ginti savo teises, be to, pareiškėjui buvo sudarytos visos sąlygos pateikti paaiškinimus dėl atliktų investicijų tinkamumo ir išlaidų dydžio pagrįstumo, tačiau pareiškėjas to nepadarė. Atsakovas paaiškina, kad Agentūros skundžiamas sprendimas teisėtas ir pareiškėjui skirta sankcija yra pagrįsta bei proporcinga nustatytam pažeidimui.

27Dėl ekspertinio konsultavimo ataskaitų pagrįstumo ir patikimumo atsakovas atkreipia dėmesį, kad ekspertinio tyrimo ataskaita nėra administracinis aktas, kuriuo galutinai išsprendžiamas paramos mokėjimo (sumažinimo, nemokėjimo) klausimas, nes teisės aktai apskritai nesuteikia teisės ekspertams spręsti šio klausimo. Pati Agentūra tikrina mokėjimo prašyme nurodytų išlaidų tinkamumą finansuoti, atlieka administracinius patikrinimus, patikras vietoje ir nustato išlaidų tinkamumą finansuoti, tačiau šioms funkcijoms atlikti Agentūra gali pasitelkti nepriklausomus ekspertus (Administravimo taisyklių 5.10 p.), todėl ekspertinio tyrimo ataskaitos yra skirtos išimtinai Agentūrai kaip pagalbinė priemonė, padedanti priimti galutinį sprendimą (individualų administracinį aktą). Šiuo konkrečiu atveju Agentūros pasitelktas ekspertas yra nepriklausoma verslo konsultacijos bendrovė, kurios paslaugos buvo įsigytos viešojo konkurso būdu pagal atitinkamus kvalifikacinius reikalavimus. Ekspertinio vertinimo ataskaitose nurodyta, kad nustatant atitinkamų investicijų rinkos kainas buvo nagrinėtos pareiškėjo sudarytos pirkimo sutartys, komerciniai pasiūlymai, buvo nuvykta į projekto įgyvendinimo vietą, pateiktas vertintų investicijų charakteristikų detalizavimas ir nurodytos analogiškos kokybės ir charakteristikų investicijų rinkos kainos, todėl nėra pagrindo abejoti Agentūros pasitelktų ekspertų išvadomis ir nustatytais rinkos kainų dydžiais. Verslo konsultavimo bendrovė neatliko turto vertinimo, kaip nurodo pareiškėjas, todėl pareiškėjas negali reikalauti, kad ekspertinio konsultavimo ataskaita turėtų visus privalomuosius turto vertinimo ataskaitos požymius ir būtų atlikta griežtai laikantis turto vertinimą reglamentuojančių teisės aktų, nes šiuo atveju ekspertinėms konsultavimo ataskaitoms Nr. C-115 ir Nr. 18 tokio pobūdžio reikalavimai, kurie keliami turto vertinimo ataskaitoms, negali būti taikomi.

28Atsakovas remiasi Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktika, suformuota administracinėje byloje Nr. eA-46-502/2016, pagal kurią Agentūra turi pareigą pripažinti tinkamomis kompensuoti tik tas išlaidas, kurios yra būtinos, t. y. realiai rinkoje egzistuojančių (ne padidintų) kainų vertę, o išlaidų, patirtų įsigyjant projekto investicijas už padidintą kainą dalis, kuri viršija rinkos kainas, negali būti laikoma būtinosiomis išlaidomis projektui įgyvendinti ir tokios išlaidos negali būti kompensuojamos, t. y. pareiškėjas jau Sutarties sudarymo metu ir pirkimų metu žinojo (turėjo žinoti), kad dėl taikytų padidintų kainų Agentūra turi teisę ir pareigą nustatyti netinkamų finansuoti išlaidų dydį. Atsakovas pažymi, kad Agentūra be paslaugų teikėjo sutikimo negali atskleisti ekspertinio konsultavimo ataskaitų bei jos priedų (užklausų tiekėjams, komercinių pasiūlymų ir kt.) paramos gavėjams bei kitoms suinteresuotoms institucijoms, be to, skunde nurodomi komerciniai pasiūlymai, kuriuos surinko ekspertai, Agentūrai nebuvo pateikti. Agentūra nedisponuoja ekspertų rengiant ekspertinio konsultavimo ataskaitas surinktais dokumentais, tačiau ekspertinio konsultavimo ataskaitoms ir nėra reikalavimo, kad ataskaitų prieduose būtų teikiami ir komerciniai pasiūlymai, užklausos tiekėjams bei kiti dokumentai.

29Atsakovo teigimu, vien tai, jog pareiškėjas nesutinka su ginčijamą sprendimą priėmusios Agentūros atliktais veiksmais, jų vertinimu, teisės normų aiškinimu ir taikymu, nėra pagrindas tokį sprendimą laikyti neatitinkančiu VAĮ 8 straipsnio reikalavimų. Atsakovas akcentuoja, kad skundžiamas sprendimas yra pagrįstas objektyviais duomenimis (faktais) ir teisės aktų normomis, o taikomos poveikio priemonės yra motyvuotos. Skundžiamame sprendime pareiškėjo padarytas pažeidimas yra detaliai aprašytas ir nurodytos pažeistos teisės aktų normos, taip pat nurodytos teisės aktų nuostatos, pagal kurias yra apskaičiuotos bei pritaikytos sankcijos, detaliai aprašytas sankcijų skaičiavimas, be to, skundžiamo sprendimo pabaigoje pateikiama bendra visų teisės aktų, kuriais vadovaujantis nustatyti pažeidimai ir pritaikytos sankcijos, suvestinė. Atsakovo teigimu, motyvų išdėstymas skundžiamame sprendime yra adekvatus, aiškus ir pakankamas, t. y. skundžiamas Agentūros sprendimas visiškai atitinka VAĮ reikalavimus, todėl nėra pagrindo jo naikinti.

30Pareiškėjas V. V. atsiliepime į apeliacinį skundą prašo apeliacinį skundą atmesti, o pirmosios instancijos teismo sprendimą palikti galioti.

31Pareiškėjo teigimu, pirmosios instancijos teismas teisingai nurodė, kad NMA nustačius, jog kai kurios pavėsinės išlaidos netinkamos finansuoti, projekto išlaidos šiuo aspektu turėtų būti perskaičiuojamos, taip pat turi būti perskaičiuota ir sankcija. Ši pirmosios instancijos teismo išvada yra logiška ir pagrista teisės aktais. Priimdama sprendimą nekompensuoti pavėsinės įrengimo išlaidų, Agentūra apsiribojo vien formaliu vertinimu ir nevertino, jog turinio atžvilgiu projekto tikslai pasiekti, pavėsinė atlieka atokvėpio vietos funkciją, ji yra projekte nustatyto dydžio ir formos, todėl sprendimas nekompensuoti pavėsinės išlaidų bei pritaikyti sankciją yra nepagrįstas ir teisingai pirmosios instancijos teismo panaikintas.

32Pareiškėjas sutinka su pirmosios instancijos teismo pozicija, kad NMA pažeidė VAĮ 8 straipsnio reikalavimus, nes teisės aktuose nėra įtvirtinta Agentūros teisė nemotyvuotai perkelti ekspertinėse išvadose nustatytus faktus, t. y. skundžiamame sprendime ekspertizių metu nustatyti faktai turėjo būti savarankiškai įvertinti NMA. Atsakovas skundžiamą sprendimą akivaizdžiai grindė išimtinai tik ekspertinio konsultavimo ataskaitomis, nes jokių kitų pagrindų išlaidoms pripažinti netinkamomis finansuoti skundžiamame sprendime nėra nurodyta, skundžiamame sprendime nurodytos finansuotinos ir nefinansuotinos sumos yra identiškos ekspertinio konsultavimo ataskaitose nurodytoms sumoms. Be to, NMA skundžiamame sprendime nelygino ekspertinio konsultavimo išvadose nurodytų rinkos kainų su maksimaliais įkainiais, nustatytais Metodikos 5 priede, NMA taip pat neanalizavo ir nevertino ekspertinio konsultavimo ataskaitų, nelygino jų su pareiškėjo pateikta lokaline sąmata bei atliktų darbų aktais, dėl to buvo priimtas neteisingas ir nepagrįstas ginčijamas sprendimas.

33Pareiškėjas paaiškina, kad jo patirtos išlaidos įsigyjant projektui įgyvendinti reikalingus darbus yra įrodytos priėmimo perdavimo aktais, sąskaitomis faktūromis, atliktais mokėjimais, pareiškėjo su rangovu sudaryta sutartis yra rinkos dalyvių susitarimas dėl konkrečių darbų už sutartą kainą, su kuria NMA sutiko tenkindama paraišką ir pasirašydama Sutartį, taip pat išmokėdama pirmą paramos dalį (už pažintinį taką ir aikštelę). Pareiškėjas atkreipia dėmesį, kad byloje nėra duomenų apie ekspertų nepriklausomumą bei kompetenciją, t. y. atsakovo teiginys, jog ekspertizes atliko kompetentingi ekspertai, nėra įrodytas. Pareiškėjas prašo išreikalauti ekspertų paskyrimo (atrankos) dokumentus, konkretaus (-čių) eksperto (-ų), atlikusio (-ių) ekspertizę (-es), išsilavinimą bei kvalifikaciją patvirtinančius dokumentus ir teisę teikti ekspertizės išvadas suteikiančius dokumentus, ekspertinio konsultavimo sutartį (-is), nes pirmosios instancijos teismas atsisakė tenkinti šį pareiškėjo prašymą, o byloje nesant šių duomenų, visapusiškas ir išsamus bylos aplinkybių vertinimas nėra įmanomas. Nesant specialaus reguliavimo dėl NMA ekspertinio konsultavimo, taikytina analogija, t. y. taikytinas Turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatymas. Tačiau ekspertinio konsultavimo ataskaitos šiuo atveju yra su trūkumais, prieštaraujančios teisės aktams, kuriose padarytos nekvalifikuotos išvados.

34Pareiškėjas nurodo, kad jis investicijas vykdė laikydamasis reikalavimų, visos pareiškėjo patirtos išlaidos yra tinkamos finansuoti ir tik tokiomis kainomis tuo metu rangovai sutiko atlikti konkrečius projekto darbus, todėl pirmosios instancijos teismo skundžiamas sprendimas dėl ginčijamo NMA sprendimo panaikinimo yra teisingas ir teisėtas. Kaip teisingai nurodė pirmosios instancijos teismas skundžiamame sprendime, pareiškėjas nebuvo informuotas apie tai, kaip ir kokiu būdu ekspertai apskaičiavo netinkamas finansuoti lėšas, taip pat nebuvo supažindintas su minėtų ekspertizių rezultatais, todėl ginčijamas NMA sprendimas laikytinas nemotyvuotu ir neteisėtu. Neteisėto skundžiamo NMA sprendimo priėmimą lėmė neteisėtos ekspertų išvados. NMA akivaizdžiai pažeidė paramos gavėjo teisėtus lūkesčius, nes paramos sumą sumažino po to, kai ji buvo patvirtinta patenkinant paraišką ir pasirašant Sutartį. NMA taip pat pažeidė Administravimo taisyklių 118 punkte nustatytus paramos skyrimo terminus ir dėl tokių NMA veiksmų pareiškėjas patyrė žalą.

35Teisėjų kolegija

konstatuoja:

36IV.

37Ši administracinė byla apeliacine tvarka nagrinėjama vadovaujantis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (1999 m. sausio 14 d. įstatymo Nr. VIII-1029 redakcija) normomis, galiojusiomis iki 2016 m. liepos 1 d., nes byla apeliacine tvarka pradėta nagrinėti iki įsigaliojo Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo Nr. VIII-1029 pakeitimo įstatymas (Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo Nr. VIII-1029 pakeitimo įstatymo 7 str. 1 d., 8 str. 2 d.).

38Pagal šioje byloje pateiktą skundą nagrinėjamos administracinės bylos esminis dalykas – atsakovo Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos 2015 m. rugpjūčio 13 d. sprendimo Nr. BRK-7410(12.4) „Dėl paramos skyrimo iš dalies“, kuriuo dėl nustatytų pažeidimų buvo nuspręsta pareiškėjui pagal antrą mokėjimo prašymą išmokėti 10 156,85 Eur paramos vietoj prašytos 21 947,00 Eur paramos, teisėtumas ir pagrįstumas. Pareiškėjas V. V. skunde taip pat suformulavo šiuos reikalavimus: įpareigoti NMA priimti naują sprendimą skirti visą paramą ir kompensuoti visas projekto išlaidas bei panaikinti 2015 m. balandžio 20 d. Ekspertinę konsultavimo ataskaitą Nr. C-115 ir 2015 m. liepos 20 d. Ekspertinę konsultavimo ataskaitą Nr. 18 bei jų išvadas.

39Pirmosios instancijos teismas, išnagrinėjęs pareiškėjo skundą, skundžiamu sprendimu administracinės bylos dalį dėl pareiškėjo reikalavimo panaikinti 2015 m. balandžio 20 d. Ekspertinę konsultavimo ataskaitą Nr. C-115 ir 2015 m. liepos 20 d. Ekspertinę konsultavimo ataskaitą Nr. 18 bei jų išvadas nutraukė, panaikino skundžiamą Agentūros sprendimą ir įpareigojo Agentūrą iš naujo apskaičiuoti pareiškėjui skiriamos paramos sumą. Dėl pavėsinės įsigijimo išlaidų ne(tinkamumo) finansuoti pirmosios instancijos teismas konstatavo, kad projekto išlaidos šiuo aspektu ir taikyta sankcija turi būti perskaičiuojamos, o ši skundžiamo sprendimo dalis yra nepagrįsta, nes prie netinkamų išlaidų turėjo būti priskirtos išlaidos stogo dangai bei baldams, tačiau ne visai pavėsinei įrengti, nes pati pavėsinė yra pastatyta, o projekto reikalavimų neatitinka tik jos stogo danga, be to, nėra įrengti visi projekte nurodyti baldai. Dėl išlaidų dalies, kuri buvo sumažinta nustačius kainų neatitikimą rinkos kainoms, pirmosios instancijos teismas pažymėjo, kad ši skundžiamo NMA sprendimo dalis neatitinka VAĮ 8 straipsnio reikalavimų, nes nagrinėjamu atveju skundžiamame sprendime ekspertizių metu nustatyti faktai turėjo būti savarankiškai įvertinti NMA, nurodant vertinimo priežastį bei pagrindžiant nustatytus faktus teisės normomis. Pirmosios instancijos teismo vertinimu, nesant tokio aiškaus ir motyvuoto faktinio pagrindimo, nesant teisės normų sąsajų su nustatytais faktais, reiškiančių pažeidimų įvertinimo faktą, ši skundžiamo Agentūros sprendimo dalis negali būti pripažįstama teisėta.

40Dėl šio pirmosios instancijos teismo sprendimo apeliacinį skundą pateikė tik NMA, kuri laikosi pozicijos, kad Agentūra teisėtai neskyrė paramos už visos pavėsinės įrengimo išlaidas, nes Agentūra neleido keisti pavėsinės projekto, o pareiškėjas privalėjo laikytis projekto, tačiau to nepadarė ir pastatė pavėsinę ne pagal projektą. Atsakovo teigimu, nėra pagrindo skundžiamą NMA sprendimo dalį dėl išlaidų dalies, viršijančios rinkos kainas, nekompensavimo laikyti neatitinkančia VAĮ 8 straipsnio reikalavimų, nes su tuo susijusių motyvų išdėstymas jame yra adekvatus, aiškus ir pakankamas. Pareiškėjas atsiliepime į apeliacinį skundą iš esmės pritaria pirmosios instancijos teismo skundžiamame sprendime padarytoms išvadoms.

41Pirmiausia teisėjų kolegija pažymi, kad nors atsakovas apeliaciniame skunde prašo panaikinti visą Vilniaus apygardos administracinio teismo 2016 m. kovo 10 d. sprendimą, tačiau argumentus pateikia tik dėl tos pirmosios instancijos teismo skundžiamo sprendimo dalies, kuri susijusi su skundžiamo Agentūros sprendimo panaikinimu ir Agentūros įpareigojimu atlikti veiksmus, t. y. ta skundžiamo pirmosios instancijos teismo sprendimo dalis, kuria administracinės bylos dalis nutraukta, apeliacine tvarka nėra apskųsta, todėl dėl jos šioje nutartyje nepasisakoma.

42Byloje nustatyta, kad pareiškėjas atsakovui pateikė 2012 m. gegužės 28 d. paramos paraišką pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemonę „Pelno nesiekiančios investicijos miškuose“. Šioje paraiškoje, be kita ko, buvo nurodyta: projekto pavadinimas – „Parkas Gojaus miške“; planuojama projekto pradžia – 2012 m. spalio 1 d.; planuojama projekto pabaiga – 2014 m. spalio 1 d.; projekto siekiamas tikslas – gerinti aplinkos ir kraštovaizdžio kokybę, didinti miško visuomeninę estetinę vertę; projekto uždavinys – pagerinti medynų ekologinę vertę, pritaikyti sklypą viešiesiems poreikiams ir rekreacijai; numatomos projekto veiklos – rekreacinės infrastruktūros įrengimas; paremtas miško plotas – 0,6 ha. Paraiškoje buvo numatyta per I etapą įrengti pažintinį taką ir žvyruotą aikštelę, o II etapo metu – suolus, pavėsinę, šiukšlių dėžes, laužavietę, informacinius stendus, akmenines skulptūras.

43Pareiškėjas su NMA 2013 m. kovo 21 d. pasirašė Sutartį, kuria paramos gavėjas įsipareigojo įgyvendinti projektą „Parkas Gojaus miške“ nepažeisdamas šios sutarties sąlygų, Europos Bendrijos ir Lietuvos Respublikos teisės aktų, kiek jie susiję su projekto įgyvendinimu, reikalavimų (Sutarties 1.1 p.). Sutarties 2 punkte buvo nustatyta, jog paramos gavėjui teisės aktuose ir šioje sutartyje numatyta tvarka ir sąlygomis kompensuojama iki 147 330 Lt (t. y. iki 90 proc.) visų tinkamų kompensuoti projekto išlaidų. Paramos gavėjas buvo įsipareigojęs prisidėti iki 16 370 Lt (t. y. 10 proc.) savo įnašu prie tinkamų finansuoti projekto išlaidų apmokėjimo ir užtikrinti visų kitų projektui įgyvendinti reikalingų išlaidų apmokėjimą (Sutarties 3 p.). Išmokant paramos lėšas, paramos gavėjui kompensuojamos tik tos investicijos (sąnaudos, išlaidos), kurios yra: tiesiogiai susijusios su projekto, kuriam teikiama parama, įgyvendinimu (Sutarties 4.1 p.); būtinos projektui įgyvendinti ir atitinka skaidraus finansų valdymo, sąnaudų efektyvumo ir kaštų-naudos principus (4.2 p.); laikomos tinkamomis finansuoti, vadovaujantis Įgyvendinimo taisyklių nuostatomis, ir numatytos paraiškoje ir miškotvarkos projekte (4.3 p.). Parama paramos gavėjui suteikiama, jei paramos gavėjas projektą vykdys be nukrypimų (Sutarties 5.2 p.). Sutarties 6 punkte šalys susitarė paramos mokėjimą išskaidyti į dvi dalis. Sutarties 17.1 punkte nurodyta, kad paramos gavėjas, siekdamas numatytų projekto tikslų ir uždavinių, privalo įgyvendinti projektą taip, kaip aprašyta paraiškoje, miškotvarkos projekte. Sutarties 26.3 punkte nurodyta, kad sutarties pažeidimas gali būti nustatomas tuomet, kai paramos gavėjas, vykdydamas projektą, pažeidė Europos Bendrijų arba Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus, kiek jie susiję su projekto įgyvendinimu.

44Pagal šios bylos duomenis pareiškėjas atsakovui pateikė 2014 m. gegužės 23 d. (pirmą) ir 2015 m. vasario 13 d. (antrą) mokėjimo prašymus, kuriuose deklaravo išlaidas ir pateikė jas pateisinančius ir apmokėjimą įrodančius dokumentus, sutartis, mokėjimo dokumentus, banko išrašus, perdavimo–priėmimo aktus, iš kurių matyti, kad pareiškėjo investicijas įgyvendinant projektą „Parkas Gojaus miške“ I etape sudarė pažintinis takas ir žvyruota aikštelė, o II etape – 12 akmeninių skulptūrų, pavėsinė, 2 šiukšliadėžės, 2 informaciniai stendai, 3 suoliukai, laužavietė, landšafto projekto parengimas, rekreacinių ir gamtosaugos objektų aplinkos tvarkymo ir apsaugos darbai. Antrame mokėjimo prašyme pareiškėjas deklaravo, kad tinkamų finansuoti išlaidų suma yra 24 386 Eur, o prašoma išmokėti paramos suma – 21 947 Eur. Iš skundžiamo Agentūros sprendimo turinio matyti, kad Agentūra nusprendė paramą skirti iš dalies ir išmokėti 10 156,85 Eur paramos vietoj antrame mokėjimo prašyme prašytos 21 947,00 Eur paramos, t. y. NMA priėmė skundžiamą sprendimą neišmokėti 11 790,15 Eur paramos dalies projektui įgyvendinti. NMA skundžiamu sprendimu pavėsinės įsigijimo išlaidas (1 737,72 Eur) pripažino netinkamomis išlaidomis, nes sprendė, kad pareiškėjas šią projekto dalį įgyvendino ne taip, kaip aprašyta miškotvarkos projekte, be to, taikė 1 563,95 Eur sankciją. NMA, pažymėjusi, kad dalies investicijų (suolų, šiukšlių dėžių, pažintinio tako, žvyruotos aikštelės, laužavietės) rinkos vertė yra mažesnė nei deklaruota pareiškėjo, taip pat netinkamomis finansuoti pripažino 9 624,71 Eur išlaidas, neįskaitant PVM.

45Pažymėtina, kad skundžiamo Agentūros sprendimo motyvai dėl paramos už pavėsinės įrengimą neskyrimo ir dėl išlaidų dalies, viršijančios rinkos kainas, nekompensavimo yra skirtingi, be to, nors pirmosios instancijos teismas panaikino visą skundžiamą Agentūros sprendimą, tačiau šias dvi sprendimo dalis vertino atskirai. Dėl to ir apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija atskirai šiais dviem aspektais tikrina skundžiamo pirmosios instancijos teismo sprendimo pagrįstumą ir teisėtumą.

46Dėl paramos už pavėsinės įrengimą neskyrimo

47Teisėjų kolegija, nagrinėdama bylos šalių išsakytus argumentus dėl pirmosios instancijos teismo skundžiamo sprendimo dalies, susijusios su paramos už pavėsinės įrengimą neskyrimo vertinimu, akcentuoja, kad skundžiamame Agentūros sprendime šiuo aspektu pažymėta, jog privataus miško tvarkymo projekte nurodyta, jog pavėsinė bus su akmens plokščių stalu ir suoliukais, pagal pavėsinės perimetrą bus sustatytos akmens plokštės, o pavėsinės stogas bus uždengtas skiedrų danga, tačiau patikros vietoje metu nustatyta, kad stalo, suoliukų ir akmens plokščių nėra, o stogas uždengtas medinėmis lentomis. Ginčo dėl šių aplinkybių byloje nėra, todėl pirmosios instancijos teismas pagrįstai sutiko su atsakovo pozicija, kad pavėsinės stogo danga neatitinka projekte nurodytos dangos (nukrypimas nuo projekto), be to, nėra įrengti projekte numatyti pavėsinės baldai (stalas ir suoliukai) ir pagal pavėsinės perimetrą nesustatytos akmens plokštės (projekto neužbaigimas). Tačiau esminis klausimas šiuo atveju yra, ar Agentūra teisėtai neskyrė paramos už visos pavėsinės įrengimo išlaidas, ar pareiškėjui tik turėjo būti mažinama už pavėsinės įrengimą skiriama parama.

48Pačiame skundžiamame NMA sprendime nurodyta, kad atsakovas, priimdamas skundžiamą sprendimą neskirti paramos už pavėsinės įrengimą, vadovavosi Įgyvendinimo taisyklių 110, 111.1 punktais ir Administravimo taisyklių 197.1.1 punktu. Pagal Įgyvendinimo taisyklių 110 punktą paramos gavėjui nesilaikant teisės aktų reikalavimų ar pažeidžiant paramos sutarties sąlygas, numatomos trys privalomų sankcijų rūšys: paramos sumažinimas, paramos neskyrimas ir (arba) paramos susigrąžinimas. Įgyvendinimo taisyklių 111 punkte nurodyta, kada taikomas paramos sumažinimas, 112 punkte – kada taikomas paramos neskyrimas, o 113 punkte – kada taikomas paramos susigrąžinimas. Įgyvendinimo taisyklių 111.1 punkte, kuriuo šiuo atveju vadovavosi NMA, įtvirtinta, kad paramos sumažinimas taikomas, jeigu Agentūra patikrų vietoje nustato reikalavimų neatitinkančias išlaidas. Paramos sumažinimas taikomas, jeigu Agentūra patikrų vietoje metu nustato reikalavimų neatitinkančias išlaidas, parama sumažinama reikalavimų neatitinkančių išlaidų suma (Administravimo taisyklių 197.1.1 p.).

49Pirmosios instancijos teismas nagrinėjamu atveju sprendė, kad prie netinkamų išlaidų turėjo būti priskirtos išlaidos stogo dangai bei baldams, tačiau ne visai pavėsinei įrengti, nes pati pavėsinė yra pastatyta, o projekto reikalavimų neatitinka tik jos stogo danga, be to, nėra įrengti visi projekte nurodyti baldai. Tačiau Agentūra apeliaciniame skunde tvirtina, kad ji teisėtai neskyrė paramos už visos pavėsinės įrengimo išlaidas, nes Agentūra neleido keisti pavėsinės projekto, o pareiškėjas privalėjo laikytis projekto, tačiau to nepadarė ir pastatė pavėsinę ne pagal projektą, t. y. kaip nurodyta skundžiamame NMA sprendime, netinkamomis išlaidomis pripažįstamos visos (1 737,72 Eur) pavėsinės įsigijimo išlaidos. Kaip jau minėta, už teisės aktų reikalavimų nesilaikymą ar paramos sutarties sąlygų pažeidimą yra nustatytos trys sankcijų rūšys: paramos sumažinimas, paramos neskyrimas ir (arba) paramos susigrąžinimas. Pagal Viešojo administravimo įstatymo 8 straipsnio 1 dalį individualus administracinis aktas turi būti pagrįstas objektyviais duomenimis (faktais) ir teisės aktų normomis, o taikomos poveikio priemonės turi būti motyvuotos.

50Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikoje VAĮ 8 straipsnio taikymo ir aiškinimo aspektu yra išaiškinta, kad taikomos priemonės turi būti proporcingos pagrįstiems administravimo tikslams, jos neturi varžyti asmens akivaizdžiai labiau, negu reikia šiems tikslams pasiekti (žr. 2017 m. sausio 19 d. nutartį administracinėje byloje Nr. eA-1050-756/2017). Taigi sankcijos taikymas turi būti motyvuotas ir proporcingas, o patys sankcijos rūšies, dydžio parinkimo ir jos proporcingumo aspektai turi būti pagrįsti būtent sprendime, kuriuo tokios sankcijos taikomos. Pavyzdžiui, Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2013 m. sausio 2 d. nutartyje administracinėje byloje Nr. A492-2707/2012 yra pažymėjęs, kad taikomos sankcijos turi būti atgrasančio pobūdžio, tačiau paramos neskyrimas visai už realiai atliktus darbus visa apimtimi yra akivaizdžiai neproporcinga priemonė, nes sankcija turi būti parenkama atsižvelgiant ne vien į patį pažeidimo faktą, bet į visumą reikšmingų kriterijų – paramos sutartyje numatytų tikslų realų įgyvendinimą, pažeidimo sunkumą, pažeidimo sukeltas pasekmes.

51Šiame kontekste atkreiptinas dėmesys, kad paramos paraiškoje nurodyta, jog pavėsinė numatyta miškotvarkos projekte ir bendrojoje architektūrinėje projekto dalyje; tai rekreacinės infrastruktūros įrengimas, didinantis miško visuomeninę estetinę vertę; skirtas atokvėpio poilsiui miške. Pats atsakovas patikros vietoje metu nustatė, jog pavėsinė yra pastatyta, tik ji neatitinka projekto (dėl netinkamos stogo dangos, pavėsinės baldų neįrengimo ir akmens plokščių nesustatymo pagal pavėsinės perimetrą). Nors Agentūra šiuo atveju turėjo pareigą skundžiamame sprendime pagrįsti, dėl kokių priežasčių ji nagrinėjamu atveju pasirinko iš viso neskirti paramos už pavėsinės įrengimą, tačiau apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija, įvertinusi skundžiamo NMA sprendimo turinį, daro išvadą, kad skundžiamame NMA sprendime nėra adekvačių, aiškių ir pakankamų argumentų, dėl kurių nagrinėjamu atveju atsižvelgiant į jau minėtas nustatytas faktines aplinkybes, t. y. kad pavėsinė yra įrengta, tačiau ji neatitinka projekto, buvo pasirinkta iš viso nekompensuoti pavėsinės įrengimo išlaidų, o ne jas sumažinti. Tai reiškia, kad atsakovas, kuriam tenka pareiga pagrįsti priimtą sprendimą taikyti sankciją, tinkamai neįvykdė šios pareigos ir nepagrindė, kodėl visos pavėsinės įrengimo išlaidos pripažintos netinkamomis išlaidomis ir kodėl su pavėsinės įrengimu susijusių išlaidų nekompensavimo sankcija šiuo atveju laikytina proporcinga padarytam pažeidimui.

52Teisėjų kolegijos vertinimu, pirmosios instancijos teismas pagrįstai nusprendė šią skundžiamo NMA sprendimo dalį panaikinti. Tačiau teisėjų kolegija nepripažįsta pagrįsta pirmosios instancijos teismo skundžiamo sprendimo nemotyvuotos išvados, kad prie netinkamų išlaidų turėjo būti priskirtos išlaidos stogo dangai bei baldams, tačiau ne visai pavėsinei įrengti, nes ši išvada yra padaryta neišsiaiškinus visų svarbių aplinkybių (numatytų projekto tikslų realaus (ne)įgyvendinimo, pažeidimo sunkumo, sukeltų pasekmių, nukrypimo nuo projekto ir pavėsinės neužbaigimo įtakos jos funkcionalumui ir kt.), kurių taip pat nesiaiškino ir NMA skundžiamame sprendime. Kadangi sprendimas nekompensuoti išlaidų pavėsinei įrengti buvo priimtas motyvuojant vien tuo, kad ši projekto dalis įgyvendinta ne taip, kaip aprašyta miškotvarkos projekte, nors turėjo būti įvertintos visos su šiuo pažeidimu susijusios anksčiau nurodytos reikšmingos aplinkybės, todėl ir teisme nėra galimybės patikrinti, ar iš tikrųjų turėtų būti kompensuojama dalis pavėsinės įrengimo išlaidų. Tokioje situacijoje pirmiausia NMA turi įvertinti šias reikšmingas aplinkybes ir pareiškėjo prašymo skirti paramą už pavėsinės įrengimą (ne)pagrįstumą bei priimti dėl to motyvuotą sprendimą.

53Atsižvelgusi į tai, kad projekto išlaidos, susijusios su pavėsinės įrengimu, turi būti iš naujo įvertintos, teisėjų kolegija neturi teisinio pagrindo abejoti, jog taip pat turi būti perskaičiuojama ir prašomos bei apskaičiuotos paramos sumų skirtumo dydžio sankcija, kuri buvo paskirta vadovaujantis Įgyvendinimo taisyklių 111.3 punktu ir yra neatsiejamai susijusi su sprendimu dėl paramos už pavėsinės įrengimą (ne)skyrimu.

54Dėl išlaidų dalies, viršijančios rinkos kainas, nekompensavimo

55Atsakydama į apeliacinio skundo argumentus, kad pirmosios instancijos teismas nepagrįstai nusprendė, jog skundžiamo NMA sprendimo dalis dėl išlaidų dalies, kuri buvo sumažinta nustačius kainų neatitikimą rinkos kainoms, neatitinka VAĮ 8 straipsnio reikalavimų, teisėjų kolegija nurodo, kad Agentūra yra viešojo administravimo subjektas, todėl priimdama atitinkamą individualų administracinį aktą jo turinio atitikties teisės aktų reikalavimams prasme turi vadovautis ne tik specialiaisiais teisės aktais (nagrinėjamu atveju – Įgyvendinimo taisyklėmis, Administravimo taisyklėmis), bet ir Viešojo administravimo įstatymo 8 straipsniu.

56Pagal Viešojo administravimo įstatymo 8 straipsnį individualus administracinis aktas turi būti pagrįstas objektyviais duomenimis (faktais) ir teisės aktų normomis, o taikomos poveikio priemonės turi būti motyvuotos (1 dalis); individualiame administraciniame akte turi būti aiškiai suformuluotos nustatytos arba suteikiamos teisės ir pareigos ir nurodyta akto apskundimo tvarka (2 dalis). Pažymėtina, kad individualių administracinių aktų priėmimas – teisės taikymas, sukeliantis konkrečių teisinių padarinių asmenų teisiniam statusui, todėl privalo būti grindžiamas faktais ir teisės normomis. Minėta teisės norma siejama su teisėtumo principu, pagal kurį reikalaujama, kad viešojo administravimo subjektai savo veikla nepažeistų teisės aktų reikalavimų, kad jų sprendimai būtų pagrįsti, o sprendimų turinys atitiktų teisės normų reikalavimus (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2010 m. spalio 14 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A502-1037/2010; 2008 m. birželio 12 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A756-700/2008; 2009 m. balandžio 2 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A756‑422/2009; kt.). Kiekviena viešojo administravimo institucija yra saistoma bendrųjų, be kita ko, konstitucinių teisės principų (teisinės valstybės, valdžios įstaigos tarnauja žmonėms, teisės viršenybės, draudimo diskriminuoti, asmenų lygybės prieš įstatymą, proporcingumo ir kt.) bei gero administravimo, atsakingo valdymo principų (teisėtumo, objektyvumo, nepiktnaudžiavimo valdžia, skaidrumo ir kt.) (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2012 m. kovo 1 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A502-1605/2012; kt.).

57Taigi tam, kad individualus teisės aktas būtų teisėtas, jis turi apimti faktinių aplinkybių tyrimą, taikytinos teisės normos paiešką, teisinį nustatytų faktų vertinimą (kvalifikavimą). Esminė individualaus administracinio akto pagrįstumo sąlyga – turi būti nustatytos ne pavienės faktinės aplinkybės, o juridinių faktų visetas, būtinas ir pakankamas teisės normai taikyti. Be to, su individualaus administracinio akto faktiniu pagrįstumu sietinas ir viešojo administravimo procedūrų tinkamo atlikimo reikalavimas, įskaitant administracines procedūras pagal Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo III skirsnio nuostatas, ypač susijusias su asmens išklausymu, jo nurodytų aplinkybių ir pateiktų įrodymų ištyrimu ir vertinimu. Atkreiptinas dėmesys, kad Viešojo administravimo įstatymo 8 straipsnio 1 dalies reikalavimų nepaisymas ir konkrečių teisės normų nesusiejimas su objektyviais duomenimis (faktais) pripažintinas esminiu trūkumu, kai toks pažeidimas ne tik paneigia asmens teisę žinoti teisei priešingos veikos ribas, riboja teises į teisminę gynybą, bet ir ginčui persikėlus į teismą atima galimybę pastarajam suprasti bei apsibrėžti bylos nagrinėjimo apimtį, o kartu visapusiškai bei objektyviai išnagrinėti ginčą (pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2012 m. rugsėjo 25 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A756-2359/2012).

58Pagal Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo jurisprudenciją, jei tam tikras individualus administracinis aktas yra priimamas ankstesnių procedūrinių dokumentų pagrindu, tai tokiame individualiame administraciniame akte nėra būtina pakartoti tuose dokumentuose nustatytas aplinkybes. Tokiu atveju individualaus administracinio akto įžanginėje dalyje pakanka nurodyti tuos procedūrinius dokumentus, kuriais remiantis priimtas individualus administracinis aktas, asmeniui sukeliantis materialiąsias teisines pasekmes, ir pridėti tuos dokumentus prie individualaus akto, ir tokie atvejai traktuojami, kad individualaus administracinio akto įžanginėje dalyje nurodyti procedūriniai dokumentai yra to individualaus akto sudėtinė (motyvuojamoji) dalis (žr., pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2008 m. balandžio 10 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A556-633/2008; 2015 m. vasario 17 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A-327-146/2015; 2015 m. balandžio 1 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A-1266-624/2015 ir kt.). Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas yra pabrėžęs, kad vertinant, ar individualus administracinis aktas, kuris priimtas kito (procedūrinio) dokumento pagrindu, atitinka Viešojo administravimo įstatymo 8 straipsnio reikalavimus, kiekvienu konkrečiu turi būti kompleksiškai vertinama, ar šiuos įstatymo reikalavimus atitinka individualus administracinis aktas kartu su atskirame dokumente išdėstyta motyvuojamąja dalimi. Tokios teisinės konstrukcijos individualaus administracinio akto turinio vertinimui atitikties Viešojo administravimo įstatymo 8 straipsnio 1 dalies reikalavimams prasme yra itin reikšmingas to dokumento, kurio pagrindu priimtas individualus administracinis aktas, turinys (žr. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2016 m. vasario 2 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A-313-146/2016).

59Nagrinėjamu atveju Agentūra 2015 m. rugpjūčio 13 d. priėmė sprendimą, kuris pareiškėjui sukelia neigiamas pasekmes (pareiškėjas pateikė dokumentus, kurie, jo teigimu, patvirtina jo atliktus darbus ir apmokėjimą (investicijas) pagal Sutartį, tačiau Agentūra atsisakė apmokėti visą pareiškėjo pateiktais dokumentais pagrįstą pinigų sumą).

60Agentūra, vadovaudamasi šia Sutarties nuostata bei nurodydama Administravimo taisyklių 197.1.7 ir 197.1.8 punktų nuostatas, o taip pat ir Įgyvendinimo taisyklių 21.1, 110 ir 111.4 punktų nuostatas, bei remdamasi ekspertų išvadomis ir tuo, kad ekspertizių metu nustatyta, jog dalies investicijų (suolų (3 vnt.), šiukšlių dėžių (2 vnt.), pažintinio tako (320 m x 1,5 m), žvyruotos aikštelės (125 kv. m), laužavietės (1 vnt.)) rinkos vertė yra mažesnė nei deklaruota pareiškėjo antrame mokėjimo prašyme, netinkamomis finansuoti pripažino 9 624,71 Eur išlaidas, neįskaitant PVM.

61Analizuojant skundžiamo Agentūros sprendimo turinį, akcentuotina, jog sprendime yra nurodoma apie tai, kad „ekspertizių metu“ buvo nustatyta, jog dalies investicijų (suolų, šiukšlių dėžių, pažintinio tako, žvyruotos aikštelės, laužavietės) rinkos vertė yra mažesnė nei deklaruota pareiškėjo mokėjimo prašyme, tačiau sprendime nėra nurodyti ekspertai, kurie atliko ekspertizes, o detalūs ekspertizės aktai, kuriuose būtų nurodytos išvados ir atlikti tyrimai, kurie patvirtina išvadas, nėra pridėti prie sprendimo bei nėra įvardyti kaip šio sprendimo sudėtinės dalys. Taigi šiuo atveju nėra jokio faktinio pagrindo nustatyti, kad ekspertų surašyti ekspertizės aktai iš principo reiškia Agentūros priimto galutinio sprendimo motyvus ir pagrindus.

62Tinkamomis finansuoti pripažįstamos išlaidos, būtinos projektui vykdyti ir numatytos paramos sutartyje (Įgyvendinimo taisyklių 21.1 p.). Įgyvendinimo taisyklių 110 punktas nustato, kad paramos gavėjui nesilaikant teisės aktų reikalavimų ar pažeidžiant paramos sutarties sąlygas, numatomos trys privalomų sankcijų rūšys: paramos sumažinimas, paramos neskyrimas ir (arba) paramos susigrąžinimas. Įgyvendinimo taisyklių 111.4 punkte nustatyta, kad paramos sumažinimas taikomas, jei paramos gavėjas pažeidžia kitas sutarties sąlygas ir (arba) teisės aktų nuostatas. Administravimo taisyklių 197.1 punkte nustatyta, kad paramos sumažinimas taikomas: 0,2 proc. paramos sumos, jeigu paramos gavėjas projekto kontrolės metu pagal Agentūros patvirtintą tvarką neatitinka paramos gavėjo paramos paraiškoje nurodytų nustatytų privalomų projekto įgyvendinimo rodiklių reikšmių (197.1.7 p.); jeigu Agentūra, atlikusi ekspertizę, nustato, kad prekių, paslaugų ar darbų kaina paramos gavėjui, atlikus pirkimus, yra nepagrįstai didelė, paramos gavėjui išmokama suma, neviršijanti ekspertizės išvadoje nurodytų prekių, paslaugų ar darbų vidurkio (197.1.8 p.).

63Be to, iš skundžiamo Agentūros sprendimo matyti, kad buvo vadovautasi ir Administravimo taisyklių 5.10 punktu, nustatančiu, jog siekiant apsaugoti Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublik?s finansinius interesus administruojant paramą, kilus įtarimų dėl taikytų naujo statinio statybos, rekonstravimo ir kapitalinio remonto darbų padidintų kainų, Agentūra gali atlikti tikrinimą vadovaudamasi statinių statybos skaičiuojamųjų kainų nustatymo principais, darbo, medžiagų ir mechanizmų sąnaudų normatyvais bei skaičiuojamosiomis išteklių kainomis, parengtomis teisės aktų nustatyta tvarka atestuotų ekspertizės įmonių, o kilus įtarimui dėl nepagrįstai didelių perkamų prekių ir paslaugų kainų ar technikos / įrangos naujumo ir (arba) nusidėvėjimo – atlieka užsakomąją išlaidų skaičiuojamųjų kainų ekspertizę arba technikos / įrangos naujumo ir (arba) nusidėvėjimo ekspertizę, kilus įtarimų dėl projekto ir (arba) investicijų atitikties Programos priemonės tikslams – atlieka užsakomąją projekto ir (arba) investicijų atitikties priemonės tikslams ekspertizę ir, vadovaudamasi jos rezultatais, priima galutinį sprendimą dėl tinkamų finansuoti išlaidų, nustatant paramos sumą ir tinkamumą, bei netinkamų finansuoti išlaidų dydžio, taikant sankciją (šioms funkcijoms atlikti Agentūra gali pasitelkti nepriklausomus ekspertus).

64Įvertinus aptartas teisės aktų nuostatas, konstatuotina, kad pati Agentūra, remdamasi ekspertų išvadomis, turi nustatyti ir įvertinti faktus, susijusius su prekių, paslaugų ar darbų kaina paramos gavėjui atlikus pirkimus, pagrįstumu, o nustačiusi, kad ši kaina nepagrįstai per didelė, ir priimdama galutinį sprendimą dėl tinkamų finansuoti išlaidų, nustatant paramos sumą ir tinkamumą, bei netinkamų finansuoti išlaidų dydžio, taikant sankciją, gali vadovautis ekspertizių (-ės) aktuose (-e) pateiktomis ekspertų išvadomis. Ekspertizių (-ės) aktai (-as) ir juose išdėstytos išvados nėra sudėtinė individualaus administracinio teisės akto dalis. Taigi Agentūra, priimdama individualų administracinį teisės aktą, kuriuo nusprendžiama sumažinti mokamos paramos dydį, kai pripažįstama netinkama kompensuoti paramos suma ir skiriama sankcija, ir kuris grindžiamas ekspertizių (-ės) aktuose (-e) pateiktomis išvadomis, individualiame administraciniame teisės akte turi detalizuoti, kokias konkrečias aplinkybes patvirtina ekspertizių (-ės) aktuose (-e) nurodytos išvados ir kaip šios išvados paneigia paramos gavėjo pateiktus įrodymus, susijusius su jo realiai patirtomis išlaidomis ir prisiimtais įsipareigojimais.

65Nagrinėjamu atveju skundžiamame Agentūros sprendime nėra jokios argumentacijos, pagrindžiančios pačios Agentūros vertinimą, kad pareiškėjo deklaruotos atliktos investicijos neatitiko rinkos kainos, neturėjo siekti Metodikoje įtvirtintų maksimalių įkainių. Papildomai pažymėtina, kad šioje byloje nustatyta, jog buvo atliktos dvi ekspertizės, tačiau ginčijamame sprendime buvo apsiribota ekspertizių metu nustatytų rinkos kainų bei pareiškėjo deklaruotų kainų perrašymu, tačiau nenurodyta, kurios ekspertizės išvadomis ir kodėl buvo vadovautasi. Iš skundžiamo Agentūros sprendimo turinio matyti, kad sprendime yra išvardytos teisės aktų normos, kuriomis vadovaujantis priimtas sprendimas, tačiau šios teisės normos konkrečiai nėra susietos su Agentūros nurodymu, kad pareiškėjas padarė „aprašytus pažeidimus“.

66Apibendrinant nurodytas bylos faktines ir teisines aplinkybes, susijusias su išlaidų dalies, viršijančios rinkos kainas, nekompensavimu, konstatuotina, kad pirmosios instancijos teismas teisingai sprendė, jog ši skundžiamo Agentūros sprendimo dalis neatitinka Viešojo administravimo įstatymo 8 straipsnio reikalavimų dėl to, kad nėra pagrįsta objektyviais duomenimis (faktais) ir teisės aktų normomis, ir todėl naikintina, įpareigojant Agentūrą iš naujo apskaičiuoti pareiškėjui skiriamos paramos sumą. Nesutiktina su atsakovo argumentais, kad pati Agentūra, remdamasi ekspertinio tyrimo išvadose pateikta informacija, nustatė konkrečius pažeidimus, kuriuos susiejo su pažeistomis teisės normomis, o motyvų išdėstymas skundžiamame sprendime yra adekvatus, aiškus ir pakankamas. Atsakovas tik deklaratyviai teigia, kad skundžiamas Agentūros sprendimas visiškai atitinka VAĮ reikalavimus, todėl nėra pagrindo jo naikinti. Nors atsakovas, apeliaciniame skunde nesutikdamas su pirmosios instancijos teismo vertinimu, kad Agentūra skundžiamą sprendimą dėl netinkamų finansuoti lėšų grindžia išskirtinai tik užsakomosiomis išlaidų skaičiuojamųjų kainų ekspertizėmis, tvirtina, jog Agentūra skundžiamą sprendimą priėmė remdamasi pareiškėjo pateiktais dokumentais, tačiau teisėjų kolegija akcentuoja, kad NMA, vertindama, kokią paramą skirti pareiškėjui pagal antrą mokėjimo prašymą, skundžiamo sprendimo dalį dėl netinkamų finansuoti lėšų (dėl rinkos kainų viršijimo) grindė iš esmės tik užsakomosiomis išlaidų skaičiuojamųjų kainų ekspertizėmis, t. y. nenurodė jokių pareiškėjo pateiktų dokumentų trūkumų ar kitų įrodymų, kurie pagrįstų paramos skyrimą iš dalies.

67Pareiškėjas atsiliepime į apeliacinį skundą prašo išreikalauti duomenis apie ekspertus, teigdamas, kad byloje nesant šių duomenų, visapusiškas ir išsamus bylos aplinkybių vertinimas nėra įmanomas. Teisėjų kolegija, atsižvelgusi į tai, kad su atliktomis ekspertizėmis susijusi ginčijamo NMA sprendimo dalis nepripažintina pagrįsta ir teisėta dėl VAĮ 8 straipsnio reikalavimų nesilaikymo, konstatuoja, kad tokioje situacijoje, kokia susiklostė šioje byloje, šių naujų įrodymų išreikalavimas apeliacinės instancijos teisme nėra tikslingas, todėl šis pareiškėjo prašymas netenkinamas.

68Apibendrindama išdėstytas bylos faktines ir teisines aplinkybes, teisėjų kolegija konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas iš esmės tinkamai įvertino byloje surinktus įrodymus ir nustatė teisiškai reikšmingas aplinkybes bylai išspręsti, teisingai pritaikė ginčo teisinius santykius reglamentuojančias teisės normas bei priėmė iš esmės pagrįstą ir teisėtą sprendimą, išskyrus nepagrįstą išvadą, jog NMA turi pareigą kompensuoti dalį pavėsinės įrengimo išlaidų. Todėl pirmosios instancijos teismo sprendimas iš esmės paliekamas nepakeistas, o apeliacinis skundas iš esmės atmetamas.

69Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 140 straipsnio 1 dalies 1 punktu (1999 m. sausio 14 d. įstatymo Nr. VIII-1029 redakcija), teisėjų kolegija

Nutarė

70Atsakovo Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos apeliacinį skundą iš esmės atmesti.

71Vilniaus apygardos administracinio teismo 2016 m. kovo 10 d. sprendimą iš esmės palikti nepakeistą.

72Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo... 3. Teisėjų kolegija... 4. I.... 5. Pareiškėjas V. V. (toliau – ir pareiškėjas) kreipėsi į teismą su... 6. Pareiškėjas nurodė, kad jis pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų... 7. Pareiškėjas atkreipė dėmesį, kad NMA, atsisakydama kompensuoti pavėsinės... 8. Pareiškėjas nesutiko su NMA sprendimu nekompensuoti 11 790,15 Eur paramos... 9. Pareiškėjas laikėsi pozicijos, kad ekspertinio konsultavimo ataskaitos... 10. Atsakovas Agentūra atsiliepime į skundą prašė jį atmesti.... 11. Atsakovas paaiškino, kad Agentūra, vadovaudamasi Administravimo taisyklėmis,... 12. Atsakovas nurodė, kad iš Administravimo taisyklių 3 punkte įtvirtinto... 13. Atsakovas paaiškino, kad ekspertinio tyrimo ataskaita nėra administracinis... 14. Atsakovo teigimu, skundžiamas sprendimas atitinka Lietuvos Respublikos... 15. II.... 16. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2016 m. kovo 10 d. sprendimu... 17. Teismas nustatė, kad byloje nėra ginčo dėl to, jog pareiškėjo nurodytos... 18. Atsakydamas į pareiškėjo argumentą, kad investicijos neviršijo Metodikoje... 19. Teismas vadovavosi VAĮ 8 straipsniu, rėmėsi Lietuvos vyriausiojo... 20. Atsižvelgęs į tai, jog nagrinėjamu atveju NMA nepateikė savarankiško... 21. Dėl pareiškėjo reikalavimų panaikinti 2015 m. balandžio 20 d. Ekspertinę... 22. III.... 23. Atsakovas Agentūra apeliaciniame skunde prašo panaikinti Vilniaus apygardos... 24. Dėl pavėsinės įsigijimo išlaidų ir miškotvarkos projekto atsakovas... 25. Dėl Metodikoje įtvirtintų įkainių atsakovas pažymi, kad jos 5 priede yra... 26. Atsakovas nesutinka su pirmosios instancijos teismo vertinimu, kad Agentūra... 27. Dėl ekspertinio konsultavimo ataskaitų pagrįstumo ir patikimumo atsakovas... 28. Atsakovas remiasi Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktika,... 29. Atsakovo teigimu, vien tai, jog pareiškėjas nesutinka su ginčijamą... 30. Pareiškėjas V. V. atsiliepime į apeliacinį skundą prašo apeliacinį... 31. Pareiškėjo teigimu, pirmosios instancijos teismas teisingai nurodė, kad NMA... 32. Pareiškėjas sutinka su pirmosios instancijos teismo pozicija, kad NMA... 33. Pareiškėjas paaiškina, kad jo patirtos išlaidos įsigyjant projektui... 34. Pareiškėjas nurodo, kad jis investicijas vykdė laikydamasis reikalavimų,... 35. Teisėjų kolegija... 36. IV.... 37. Ši administracinė byla apeliacine tvarka nagrinėjama vadovaujantis Lietuvos... 38. Pagal šioje byloje pateiktą skundą nagrinėjamos administracinės bylos... 39. Pirmosios instancijos teismas, išnagrinėjęs pareiškėjo skundą,... 40. Dėl šio pirmosios instancijos teismo sprendimo apeliacinį skundą pateikė... 41. Pirmiausia teisėjų kolegija pažymi, kad nors atsakovas apeliaciniame skunde... 42. Byloje nustatyta, kad pareiškėjas atsakovui pateikė 2012 m. gegužės 28 d.... 43. Pareiškėjas su NMA 2013 m. kovo 21 d. pasirašė Sutartį, kuria paramos... 44. Pagal šios bylos duomenis pareiškėjas atsakovui pateikė 2014 m. gegužės... 45. Pažymėtina, kad skundžiamo Agentūros sprendimo motyvai dėl paramos už... 46. Dėl paramos už pavėsinės įrengimą neskyrimo... 47. Teisėjų kolegija, nagrinėdama bylos šalių išsakytus argumentus dėl... 48. Pačiame skundžiamame NMA sprendime nurodyta, kad atsakovas, priimdamas... 49. Pirmosios instancijos teismas nagrinėjamu atveju sprendė, kad prie netinkamų... 50. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikoje VAĮ 8 straipsnio... 51. Šiame kontekste atkreiptinas dėmesys, kad paramos paraiškoje nurodyta, jog... 52. Teisėjų kolegijos vertinimu, pirmosios instancijos teismas pagrįstai... 53. Atsižvelgusi į tai, kad projekto išlaidos, susijusios su pavėsinės... 54. Dėl išlaidų dalies, viršijančios rinkos kainas, nekompensavimo... 55. Atsakydama į apeliacinio skundo argumentus, kad pirmosios instancijos teismas... 56. Pagal Viešojo administravimo įstatymo 8 straipsnį individualus... 57. Taigi tam, kad individualus teisės aktas būtų teisėtas, jis turi apimti... 58. Pagal Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo jurisprudenciją, jei tam... 59. Nagrinėjamu atveju Agentūra 2015 m. rugpjūčio 13 d. priėmė sprendimą,... 60. Agentūra, vadovaudamasi šia Sutarties nuostata bei nurodydama Administravimo... 61. Analizuojant skundžiamo Agentūros sprendimo turinį, akcentuotina, jog... 62. Tinkamomis finansuoti pripažįstamos išlaidos, būtinos projektui vykdyti ir... 63. Be to, iš skundžiamo Agentūros sprendimo matyti, kad buvo vadovautasi ir... 64. Įvertinus aptartas teisės aktų nuostatas, konstatuotina, kad pati Agentūra,... 65. Nagrinėjamu atveju skundžiamame Agentūros sprendime nėra jokios... 66. Apibendrinant nurodytas bylos faktines ir teisines aplinkybes, susijusias su... 67. Pareiškėjas atsiliepime į apeliacinį skundą prašo išreikalauti duomenis... 68. Apibendrindama išdėstytas bylos faktines ir teisines aplinkybes, teisėjų... 69. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo... 70. Atsakovo Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos... 71. Vilniaus apygardos administracinio teismo 2016 m. kovo 10 d. sprendimą iš... 72. Nutartis neskundžiama....