Byla eB2-362-372/2020
Dėl kreditorių susirinkimo nutarimo, kuriuo buvo suformuotas kreditorių komitetas

1Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Birutė Simonaitienė rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo BUAB „Žemkasa“ kreditorių UAB Luminor Bank AS ir UAB „Intrum Lietuva“ skundus dėl kreditorių susirinkimo nutarimo, kuriuo buvo suformuotas kreditorių komitetas, ir

Nustatė

21.

3Kreditorius Luminor Bank AS prašė panaikinti BUAB „Žemkasa“ 2019-12-27 kreditorių susirinkimo 3 klausimo 3.3.1. papunkčiu priimtą nutarimą. Pagal ĮBĮ 23 str. 2 p., kreditorių susirinkimas turi teisę spręsti klausimą dėl kreditorių komiteto sudarymo, komitetą rinkti, keisti jo sudėtį, perduoti jam visas ar dalį kreditorių susirinkimo teisių. 2019-12-27 įvyko atsakovės kreditorių susirinkimas, kurio susirinkimo darbotvarkės 3 klausimas buvo komiteto rinkimai. Administratorius pasiūlė antruoju komiteto nariu išrinkti Luminor banką. Bankas kreditorių susirinkime nedalyvavo, tačiau pateikė balsavimo raštu biuletenį, kuriame balsavo „už“, kad atsakovo kreditoriai antruoju komiteto nariu išrinktų banką. Atsakovo trečios eilės kreditorius IĮ „Stiksas“ antruoju komiteto nariu pasiūlė išrinkti taip pat trečios eilės kreditorių UAB „Preilos uostas“, o hipotekos kreditorius VMI prie LR FM balsavimo raštu biuletenyje – IĮ „Stiksas“. Susirinkime dalyvavusių kreditorių balsų dauguma buvo priimtas nutarimas pagal IĮ „Stiksas“ pasiūlymą ir antruoju komiteto nariu buvo išrinktas kreditorius UAB „Preilos uostas“. Pažymėtina, kad pagal administratoriaus veiklos ataskaitos už laikotarpį nuo 2019-08-22 iki 2019-12-27 (toliau – Ataskaita) 3 priedo 30 p. UAB “Preilos uostas” yra ne tik atsakovo kreditorius, bet ir debitorius, todėl ši bendrovė negali būti komiteto nare.

42.

5Bankas nepagrįstai nebuvo išrinktas kreditorių komiteto nariu, todėl 3 darbotvarkės klausimu 3.3.1. papunkčiu priimtas nutarimas yra neteisėtas ir naikintinas. Pagal atsakovo su banku 2018-03-19 sudarytą Kreditavimo sutartį Nr. ( - ) (toliau – Kreditavimo sutartis), užtikrinant Kreditavimo sutarties įvykdymą bankui įkeistas nekilnojamas ir kilnojamas turtas: 0,5375 ha žemės sklypas (unikalus Nr. ( - ), vilkikas MAN (valst. Nr. ( - ) vilkikas MAN (valst. Nr. ( - ) vilkikas MAN (valst. Nr. ( - ) krautuvas Volvo (( - )), akmens smulkinimo mašina „R. M.“. Kreditavimo sutartimi, kuri tuo pačiu yra finansinio užtikrinimo sutartis, įkeistos visos esamos ir būsimos lėšos atsakovo sąskaitose Banke.

63.

7Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 4 knygos nuostatos įtvirtina ypatingą hipotekos kreditoriaus (įkaito turėtojo) padėtį, suteikiančią teisę hipotekos kreditoriui (įkaito turėtojui) patenkinti reikalavimą iš hipotekos objekto vertės pirmiau už kitus kreditorius. Ypatinga hipotekos kreditoriaus (įkaito turėtojo) padėtis nepasikeičia net ir tuo atveju, kai įkaito davėjui iškeliama bankroto byla. Vadovaujantis ĮBĮ 34 str., įkeitimu ir (arba) hipoteka užtikrinti kreditoriaus reikalavimai tenkinami pirmiausia iš lėšų, gautų pardavus įkeistą įmonės turtą arba perduodant įkeistą turtą. Taigi, įkeisto turto pardavimas didžiausią įtaką daro būtent hipotekos kreditoriaus (įkaito turėtojo) teisėms ir pareigoms. Jeigu bankas nebus komiteto nariu, bus pažeidžiami banko interesai, nes banko naudai įkeisto turto pardavimo tvarka ir kaina bus nustatomos komiteto, neatsižvelgiant į banko poziciją.

84.

9Lietuvos Aukščiausiojo Teismo (toliau – LAT) suformuotoje teisės aiškinimo ir taikymo praktikoje konstatuota hipotekos kreditoriaus pareiga visais atvejais – ir kai įkeistas turtas parduodamas, ir kai tas turtas neparduotas bei perduodamas įkaito turėtojui – dalyvauti atlyginant bankrutuojančios įmonės administravimo išlaidas ĮBĮ 34 str., kaip minėta, numato įkeitimu ir (arba) hipoteka užtikrintų kreditoriaus reikalavimų patenkinimą. Pirmiausia apmokamos įmonės bankroto administravimo išlaidos, kurios mokamos iš bankrutuojančios ir bankrutavusios įmonės visų rūšių lėšų, gautų pardavus įmonės turtą, įskaitant ir įkeistą, įmonei grąžintų skolų, ūkinės komercinės veiklos šio straipsnio 3 dalyje nurodyta apimtimi ir kitų bankroto proceso metu gautų lėšų (ĮBĮ 36 str. 1 d.). Iš aukščiau paminėtų teisės normų matyti, kad nors hipotekos ar įkaito turėtojo reikalavimai iš lėšų, gautų pardavus įkeistą turtą, tenkinami anksčiau už kitų kreditorių reikalavimus, tačiau, visų pirma, pardavus bankrutavusios įmonės turtą (įskaitant ir turtą, kuriuo buvo užtikrinti įkaito turėtojo reikalavimai) hipotekos ar įkaito turėtojo reikalavimai tenkinami tik apmokėjus administravimo išlaidas (ĮBĮ 33 str. 6 d., 36 str. 1 d.). Dėl aukščiau nurodyto teisinio reglamentavimo Bankui yra svarbu būti Komiteto nariu ir dalyvauti, priimant sprendimus.

105.

11Kreditorė UAB „Intrum Lietuva“ prašo pripažinti BUAB „Žemkasa“ kreditorių susirinkimo nutarimą 3 – uoju darbotvarkės klausimu negaliojančiu. 2019-12-27 BUAB „Žemkasa“ pirmojo kreditorių susirinkimo 3-iuoju darbotvarkės klausimu kreditoriai nutarė išrinkti 5 kreditorių komiteto narius. Atkreiptinas dėmesys į tai, jog administratorius darbotvarkės 2 klausimu siūlė kreditorių susirinkimo pirmininku išrinkti UAB „Intrum Lietuva“, tačiau šis siūlymas kreditorių patvirtintas nebuvo, o kreditoriai pritarė susirinkimo pirmininku išrinkti savo kandidatūrą pateikusį kreditorių IĮ „Stiksas“. Dėl šios priežasties, bei sutinkamai su ĮBĮ 25 str. 1 d., sprendžiant dėl kreditorių komiteto pirmininko kandidatūros, pirmininku tapo ne administratoriaus pasiūlyta UAB „Intrum Lietuva, o susirinkimo pirmininku patvirtintas kreditorius IĮ „Stiksas“. Kadangi UAB „Intrum Lietuva“ kandidatūra į susirinkimo pirmininkus patvirtinta nebuvo, todėl susiklostė tokia situacija, kuomet UAB „Intrum Lietuva“ kandidatūra faktiškai buvo eliminuota ir iš kreditorių komiteto narių rinkimo.

126.

13UAB „Intrum Lietuva“ įsitikinimu, pagrindo netvirtinti kreditoriaus UAB „Intrum Lietuva“ kreditorių susirinkimo pirmininku nėra. Kita vertus, net ir tuo atveju, jei UAB „Intrum Lietuva“ kandidatūra nebuvo patvirtinta kreditorių susirinkimo, o ir kreditorių komiteto pirmininko rinkimuose, tuomet negalima teigti, jog pastarojo kreditoriaus kandidatūra negalėjo, o ir neturėjo būti svarstoma kreditorių komiteto narių rinkimuose. Šiuo atveju būtina pažymėti, jog administratorius pateikė siūlymą kreditorių UAB „Intrum Lietuva“ išrinkti į kreditorių komitetą, tačiau klausimas dėl šio kreditoriaus išrinkimo į komitetą net nebuvo svarstomas, apsiribojant sakiniu protokole, jog „kadangi kreditorių susirinkimo pirmininku išrinktas IĮ Stiksas, 3.3. nutarimo formuluotė pasikeičia ir išdėstoma sekančiai: pirmasis kreditorių komiteto narys, kreditorių komiteto pirmininkas IĮ „Stiksas“. Šiuo atveju, pripažintina, jog kreditoriaus UAB „Intrum Lietuva“ eliminavimas iš rinkimų į kreditorių komiteto narius be balsavimo sudaro pagrindą pripažinti, jog kreditorių komiteto narių rinkimai buvo neteisėti, ko pasekoje neteisėtu pripažintinas ir kreditorių nutarimas darbotvarkės 3 klausimu.

147.

15Būtina pažymėti, jog IĮ „Stiksas“ pasiūlymu, į kreditorių narius buvo įtrauktas ir patvirtintas kreditorius UAB „Preilos uostas“, kurio kreditorinis reikalavimas sudaro 50 233,59 eur. Atkreiptinas dėmesys į tai, jog pastarasis kreditorius pagal bankroto administratoriaus pateiktą ataskaitą yra BUAB „Žemkasa“ debitorius bei yra bendrovei skolingas 456,41 eur. Tad, kyla pagrįstas klausimas, ar bankrutuojančios bendrovės debitorius gali tinkamai atstovauti bendrovės kreditorių interesams sprendžiant bendrovės turto (įskaitant, bet neapsiribojant gautinas sumas) realizavimo klausimais. UAB „Intrum Lietuva“ įsitikinimu, bankrutuojančios bendrovės debitoriaus dalyvavimas kreditorių komitete aiškiai prieštarauja bankroto proceso principams, sudaro pagrindą nebepasitikėti sąžininga bei skaidria kreditorių komiteto veikla, abejoti tinkamu kreditorių teisių atstovavimu ir gynimu.

168.

17Dėl neteisėto nušalinimo nuo tiesioginio dalyvavimo sprendžiant visus bankrutavusios įmonės klausimus, buvo pažeistos kreditoriaus UAB „Intrum Lietuva“ teisės, tame tarpe IBĮ 21 str. 1 d. 3 p. nustatyta teisė dalyvauti kreditorių susirinkimuose ir ginti savo reikalavimus (nes esminius klausimus bankroto procese sprendžia kreditorių komitetas). Visgi, būtina atkreipti dėmesį į tai, jog UAB „Intrum Lietuva“ turi ypatingą išskirtinį interesą šioje bankroto byloje. UAB „Intrum Lietuva“ yra hipotekos kreditorius, tad būtent šiam kreditoriui yra aktualiausia dalyvauti klausimų, susijusių su įkeisto turto vertinimu, kainos nustatymu, pardavimo tvarkos nustatymu ir pan., svarstyme ir sprendime. Tuo labiau, būtina atkreipti dėmesį į tai, jog UAB „Intrum Lietuva“ turimo kreditorinio reikalavimo dydis (287 536,83 eur) yra 3-ioje (iš 179) visų bankroto byloje patvirtintų reikalavimų vietoje. vertinant susidariusią situacija elementarios logikos, o ir pamatinių teisės principų, tokių kaip sąžiningumo, teisingumo ir protingumo (LR CK 1.5 str.), kontekste, pripažintina, jog 2019-12-27 BUAB „Žemkasa“ pirmojo kreditorių susirinkimo 3.3 klausimu nutarimas priimtas neteisėtai, nes kreditoriaus UAB „Intrum Lietuva“ kandidatūra į kreditorių komiteto narius nepagrįstai eliminuota iš kreditorių balsavimo.

189.

19Kreditorius VMI prie Lietuvos Respublikos Finansų ministerijos nurodė, kad teismas savo nuožiūra turėtų išspręsti kreditorių UAB „Intrum Lietuva“ ir Luminor Bank AS skundus.

2010.

21Kreditorė IĮ „Stiksas“ prašo atmesti kreditorių Luminor banko AS ir UAB „Intrum Lietuva“ skundus. ĮBĮ 24 str. 1 d. (aktualus iki 2020-01-01) aiškiai nurodo kreditorių susirinkimo nutarimų priėmimo tvarką. Kreditorių susirinkimo nutarimai privalomi visiems kreditoriams, įskaitant ir hipotekos kreditorius UAB “Intrum Lietuva” bei Luminor bank AS.

2211.

23Hipotekos kreditoriai pasinaudodami IBĮ 24 str. 5 p. apskundė kreditorių susirinkimo nutarimą Nr. 3.3 ir Nr. 3.3.1, tačiau nenurodė nei vieno pažeisto ĮBĮ straipsnio, tik nurodė Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 4 knygos nuostatas, kuriose įtvirtina ypatingą hipotekos kreditoriaus (įkaitos turėtojo) padėtis, suteikianti teisę hipotekos kreditoriui (įkaito turėtojui) patenkinti reikalavimą iš hipotekos objekto vertės pirmiau už kitus kreditorius. Vadovaujantis ĮBĮ 34 str. įkeitimu ir (arba) hipoteka užtikrinti kreditoriaus reikalavimai tenkinami pirmiausia iš lėšų, gautų pardavus įkeistą įmonės turtą arba perduodant įkeistą turtą. Taigi, įkeisto turto pardavimas nesudaro didžiausią įtaką hipotekos kreditoriams (įkaitų turėtojų) teisėms ir pareigoms, nes kiekvienas kreditorius gali teikti kreditorių komitetui nutarimo projektus (turto pardavimo kainą, pardavimo tvarką), kurią kreditorių komitetas nagrinėja ir tvirtina.

2412.

25Kreditorės AB „Dolomitas“ nurodo, kad kreditorės Luminor Bank AS skundas atmestinas. Lygiai atmestinas ir kreditorės UAB „Intrum Lietuva“ skundas. Atsiliepime į skundą AB „Dolomitas“ nurodo, kad kreditoriai, kurių reikalavimus patvirtino teismas, turi teisę dalyvauti kreditorių susirinkimuose ir ginti savo interesus. Nustatyta teisė garantuoja kreditoriui galimybę dalyvauti tvarkant bankrutuojančios įmonės reikalus, taip pat užtikrina galimybę ginti savo interesus. Dėl to bankroto procedūras vykdo ne pavieniai kreditoriai, o jų visuma (kreditorių susirinkimas ar kreditorių komitetas, jeigu toks yra sudaromas).

2613.

27Bankroto administratorė nurodė, kad pirmajame kreditorių susirinkime, įvykusiame 2019 m. gruodžio 27 d., BUAB „Žemkasa“ administratorius pateikė nutarimo projektą darbotvarkės klausimu Nr. 3, kuriuo siūlė patvirtinti sekančią kreditorių komiteto sudėtį: (2 ir atitinkamai 3.3. nutarimas) pirmasis narys ir kreditorių susirinkimo pirmininkas - UAB „Intrum Lietuva“; (3.3.1.) antrasis narys - AS Luminor bankas; (3.3.2. nutarimas) trečiasis narys - VMI prie LR FM; (3.3.3. nutarimas) ketvirtasis narys - AB „Dolomitas“; (3.3.4. nutarimas) penktasis narys - darbuotojų atstovas I. K..

2814.

29Pirmajame kreditorių susirinkime, įvykusiame 2019 m. gruodžio 27 d., raštu balsavo, tačiau ir į kreditorių susirinkimą atvyko kreditorius IĮ „Stiksas“, kuris pateikė pasiūlymą, pagal kurį buvo priimti iš esmės visi pirmojo kreditorių susirinkimo nutarimai, tame tarpe tiek nutarimas Nr. 2 išrinkti kreditorių susirinkimo pirmininku IĮ „Stiksas“, tiek nutarimas Nr. 3 (su visais papunkčiais dėl kiekvieno iš kreditorių komiteto nario), kuriuo nutarta patvirtinti kreditorių komiteto sudėtį: pirmasis narys ir kreditorių susirinkimo pirmininkas - IĮ „Stiksas“, antrasis narys - UAB „Preilos uostas“, trečiasis narys - VMI prie LR FM, ketvirtasis narys - AB „Dolomitas“, penktasis narys - darbuotojų atstovas R. R..

3015.

31Teismų praktikoje nurodoma, jog kreditorių susirinkimo nutarimas gali būti panaikintas, tik esant žemiau nurodytiems pagrindams:

321)

33nustatomi esminiai procedūriniai pažeidimai, galėję lemti neteisėtų nutarimų priėmimą;

342)

35priimti nutarimai prieštarauja ĮBĮ, kitų įstatymų normoms;

363)

37priimti nutarimai prieštarauja juridinio asmens steigimo dokumentams;

384)

39priimti nutarimai prieštarauja Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 1.5 str. įtvirtintiems principams ir dėl to pažeidžia bankrutuojančios įmonės, jos kreditorių grupės teisėtus interesus.

4016.

41BUAB „Žemkasa“ administratorius sutinka su pareiškėjo UAB „Intrum Lietuva“ skunde dėstomais argumentais, jog kadangi UAB „Intrum Lietuva“ kandidatūra į susirinkimo pirmininkus patvirtinta nebuvo, todėl susiklostė tokia situacija, kuomet UAB „Intrum Lietuva“ kandidatūra faktiškai buvo eliminuota ir iš kreditorių komiteto narių rinkimo. <...> UAB „Intrum Lietuva“ yra hipotekos kreditorius, tad būtent šiam kreditoriui yra aktualiausia dalyvauti klausimų, susijusių su įkeisto turto vertinimu, kainos nustatymu, pardavimo tvarkos nustatymu ir pan., svarstyme ir sprendime. Tuo labiau, būtina atkreipti dėmesį į tai, jog UAB „Intrum Lietuva “ turimo kreditorinio reikalavimo dydis (287 536,83 eur) yra 3-ioje (iš 179) visų bankroto byloje patvirtintų reikalavimų vietoje.

4217.

43BUAB „Žemkasa“ administratorius nurodo, jog pareiškėjo UAB „Intrum Lietuva“ ir pareiškėjo Luminor Bank AS ginčijamais nutarimais pirmajame kreditorių susirinkime patvirtinus kreditorių komiteto sudėtį iš penkių narių ir iš jos eliminavus įkaito turėtojus, buvo akivaizdžiai pažeisti CK 1.5. str. įtvirtinti sąžiningumo, protingumo principai bei kreditorių teisėti interesai. Atkreiptinas dėmesys, jog nepanaikinus galimai neteisėtai suformuotos komiteto sudėties iš penkių narių, susiklostys teisiškai ydinga situacija, kuomet dėl įkaito turėtojams įkeisto didelės vertės turto sprendimus priims kiti kreditoriai, kuriems turtas nėra įkeistas ir jie net neturės dengti tikslinių išlaidų, susijusių su UAB „Intrum Lietuva“ ir Luminor Bank AS įkeistu turtu.

4418.

45Kreditorių elgesys, iš esmės įvykęs dėl IĮ „Stiksas“ pasiūlymų ir raginimų iki kreditorių susirinkimo, vertintinas kaip siekis galimai nesąžiningai spręsti su būtinosiomis BUAB „Žemkasa“ bankroto procedūromis susijusius klausimus, iš šių klausimų eliminuojant tiesioginius ir realius naudos turėtojus - šiuo atveju, įkaito turėtojus UAB „Intrum Lietuva“ ir Luminor Bank AS.

4619.

47Įvertinus buvusio BUAB „Žemkasa“ vadovo perduotus Įmonės dokumentus bei informaciją, akivaizdu, jog didžioji Įmonės turto dalis yra įkeista UAB „Intrum Lietuva“ (įkeistas didžiausios vertės Įmonės turtas); Luminor Bank AS, VMI prie LR FM, VSDFV Klaipėdos skyrius, dėl ko kreditoriaus IĮ „Stiksas“ siūlymu 2019-12-27 kreditorių susirinkimo metu patvirtinus kreditorių komiteto sudėtį, kurioje iš esmės eliminuoti pagrindiniai Įmonės turto įkaito turėtojai bei aktyvus darbuotojų atstovas, neabejotinai pažeidžiami CK 1.5 str. įtvirtinti protingumo, sąžiningumo ir teisingumo principai, Įmonės ir jos kreditorių teisėti interesai.

4820.

49BUAB „Žemkasa“ administratorius, siūlydamas kreditorių komiteto sudėtį iš penkių narių, iš esmės siekė visapusiško kreditorių lygiateisiškumo užtikrinimo, į kreditorių komiteto sudėtį siūlant: (1) Du narius, kuriems yra įkeistas didelės vertės įmonės turtas; (2) vieną antros eilės kreditorių, kurio finansinio reikalavimo dalis užtikrinta hipoteka; (3) Vieną trečios eilės kreditorių, kurio finansinis reikalavimas itin didelis; (4) vieną pirmos eilės kreditorių - darbuotojų - atstovą, kuris aktyviai domėjosi vykdomomis bankroto procedūromis.

5021.

51Siūlant kreditorių susirinkimo pirmininką ir, atitinkamai, pirmąjį kreditorių komiteto narį, UAB „Intrum Lietuva“ buvo įvertinta netik aplinkybė, jog įvertinus UAB Intrum Lietuva (teises ir pareigas perėmęs iš Danske Bank A/ S Lietuvos filialas) veiklos pobūdį bei patirtį rinkoje, galima pagrįstai teigti, jog minėtas kreditroius yra savo srities, glaudžiai susijusios su bankroto procedūrų ypatumais, profesionalas, tačiau ir faktinė aplinkybė, jog UAB „Intrum Lietuva“ yra įkeistas itin didelės vertės, pagrindinis įmonės turtas - (1) Žemės sklypas, Unikalus Nr. ( - ), kurio likutinė vertė pagal perduotus BUAB „Žemkasa“ vadovo duomenis sudaro 196.366,12 Eur; (2) Asfalto gamybos linija - asfalto gamybos įrenginys ( - )120, kurios likutinė vertė pagal perduotus BUAB „Žemkasa“ vadovo duomenis sudaro 424.416,68 Eur; (3) Visos esamos ir būsimos reikalavimo teisės į gautinas lėšas iš pirkėjų.

5222.

53Siūlant antrąjį kreditorių komiteto narį Luminor Bank AS buvo įvertinta faktinė aplinkybė, jog Luminor Bank AS yra įkeistas nekilnojamasis turtas bei transporto priemonės - (1) Žemės sklypas, plotas: 0,5375 ha, paskirtis - kita, naudojimo būdas: komercinės paskirties objektų teritorijos, kadastrinis adresas: ( - ), kurio likutinė vertė pagal perduotus BUAB „Žemkasa“ vadovo duomenis sudaro 39.033,63 Eur; (2) vilkikas MAN (valst Nr. ( - ) VIN kodas ( - );vilkikas

54MAN (valst. Nr. ( - ) VIN kodas: ( - ); vilkikas MAN (valst. Nr. ( - ) VIN kodas: ( - ); krautuvas VOLVO ( - ) (( - ); akmens smulkinimo mašina „R. M.“, tipas RM 80, serijos Nr. 800010; (3) visos esamos ir būsimos lėšos Luminor Bank AS.

5523.

56Siūlant trečiąjį kreditorių komiteto narį VMI prie LR FM buvo įvertinta faktinė aplinkybė, jog VMI yra tiek kreditorių, kurių finansinis reikalavimas užtikrintas hipoteka, sąraše, tiek yra antros eilės kreditorius, iš esmės galintis atstovauti valstybinių institucijų nuomonę. Pažymėtina, jog bendras VMI prie LR FM finansinis reikalavimas sudaro net 216.668,09 Eur, iš kurio 106.578,43 Eur yra patvirtintas kaip antros eilės kreditoriaus finansinis reikalavimas ir 110.089,66 Eur suma yra užtikrinta priverstine hipoteka turtui: (1) Žemės sklypas, plotas: 0,5375 ha, paskirtis - kita, naudojimo būdas: komercinės paskirties objektų teritorijos, kadastrinis adresas: ( - ), kurio likutinė vertė pagal perduotus BUAB „Žemkasa“ vadovo duomenis sudaro 39.033,63 Eur; (2) Žemės sklypo plotas: 1,2725 ha, paskirtis - kita, naudojimo būdas: pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos, kadastrinis adresas: ( - ), kurio likutinė vertė pagal perduotus BUAB „Žemkasa“ vadovo duomenis sudaro 196.366,12 Eur.

5724.

58Siūlant ketvirtąjį kreditorių komiteto narį AB „Dolomitas“ buvo siekiama užtikrinti trečios eilės kreditorių interesų atstovavimą kreditorių komitete, dėl ko buvo pasiūlytas šis kreditorius, atsižvelgiant į jo finansinio reikalavimo dydį. Pabrėžtina, jog administratorius siūlant į kreditorių komitetą trečios eilės kreditorių atstovą svarstė tarp AB „Dolomitas“ ir IĮ „Stiksas“, telefonu susisiekus su AB „Dolomitas“ teisininke ši patvirtino, jog AB „Dolomitas“ sutinka būti siūlomas į kreditorių komitetą kaip trečios eilės kreditroių atstovas. Pažymėtina, jog pirmiausia susisiekus telefonu su trečios eilės kreditoriaus IĮ „Stiksas“ direktoriumi A. J. ir pasiteiravus jo nuomonės, ar neprieštarautų būti siūlomas kaip trečios eilės kreditorių atstovas - kreditorių komiteto narys, kreditoriaus IĮ „Stiksas“ direktorius nurodė jog į komitetą renkamas būtų nenori, tačiau jau po dviejų dienų kardinaliai pakeitė savo nuomonę bei aktyviai ragino visus kreditorius balsuoti už kreditoriaus IĮ „Stiksas“ siūlomus nutarimo projektus iš esmės visais darbotvarkės klausimais, tame tarpe ir kreditroių komiteto sudėties, save siūlant kaip susirinkimo, atitinkamai ir kreditorių komiteto, pirmininką.

5925.

60Siūlant penktąjį kreditorių komiteto narį I. K. buvo atsižvelgta, jog įstatymo nuostatos įpareigoja į kreditorių komiteto sudėtį išrinkti pirmos eilės kreditorių - darbuotojų - atstovą. Be kita ko, įvertinus buvusios Įmonės darbuotojos I. K. aktyvų domėjimąsi vykdomomis bankroto procedūromis nuo nutarties iškelti bankroto bylą UAB „Žemkasa“ įsiteisėjimo dienos, taip pat administratoriaus suteiktos informacijos perdavimą kitiems pirmos eilės kreditoriams, I. K. iš esmės buvo vienintelis asmuo, kuris aktyviais veiksmais parodė, jog galėtų tinkamai atstovauti visus pirmos eilės kreditorius kreditorių komitete priimant nutarimus.

61Skundai tenkintini.

6226.

63Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad nagrinėjant skundus dėl kreditorių susirinkimo nutarimų teisėtumo reikia patikrinti, ar buvo laikytasi ĮBĮ ir kreditorių susirinkimo nustatytos susirinkimo sušaukimo, kreditorių dalyvavimo, nustatytos susirinkimo darbotvarkės klausimų nagrinėjimo, balsavimo ir nutarimų priėmimo tvarkos (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007 m. birželio 22 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-286/2007), nes šie procedūrų veiksmai reikšmingi ir gali lemti neteisėtų nutarimų priėmimą. Teismas, nustatęs esminius procedūrinius pažeidimus, galėjusius lemti neteisėtų nutarimų priėmimą, taip pat nustatęs, kad priimti nutarimai prieštarauja imperatyviosioms ĮBĮ, kitų įstatymų normoms, CK 1.5 straipsnyje įtvirtintiems principams ir dėl to pažeidžia bankrutuojančios įmonės, jos kreditorių teisėtus interesus, kreditorių susirinkimo nutarimus panaikina (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012 m. sausio 6 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-112/2012; Lietuvos apeliacinio teismo 2014 m. vasario 11 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-291/2014).

6427.

65Taigi, kreditorių susirinkimo nutarimai gali būti naikinami dviem pagrindais: pirma, dėl esminių procedūrinių pažeidimų, susijusių su kreditorių susirinkimo nutarimo priėmimu, padarymu, galėjusiu nulemti neteisėtą tokio nutarimo turinį; antra, materialinių aspektų (turinio) neteisėtumas, kuris pasireiškia imperatyvių įstatymo nuostatų pažeidimu, prieštaravimu teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principams (CK 1.5 straipsnis) bei kreditorių ar / ir pačios bankrutuojančios (bankrutavusios) įmonės interesų esminiu pažeidimu (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. lapkričio 30 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-486/2010; Lietuvos apeliacinio teismo 2012 m. gruodžio 6 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1438/2012, 2012 m sausio 19 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-196/2012).

6628.

67ĮBĮ nereguliuojama kreditorių susirinkimo nutarimų projektų, tarp jų ir alternatyvių nutarimų projektų, pateikimo tvarka, tačiau, vadovaujantis kreditorių susirinkimų paskirtimi bei funkcijomis, laikytina, kad iki nutarimo priėmimo susirinkimo iniciatoriai ir dalyviai turi teisę pateikti nutarimų darbotvarkės klausimais projektus, juos svarstyti ir nutarti, balsuoti dėl jų ar ne. Numatomų nutarimų projektų pateikimas yra susirinkimo dalyvių ir iniciatorių teisė, jie nėra privalomi pateikti, o pateikti - neįpareigoja kitų susirinkimo dalyvių balsuoti ir diskutuoti tik dėl siūlomo nutarimo projekto. Susirinkimo dalyvis, gavęs darbotvarkės klausimus, turi teisę pasirinkti savo teisės realizavimo būdą, t. y. turi teisę spręsti, ar jam ginti savo interesus dalyvaujant susirinkime, ar pasiūlyti savo nutarimo variantą darbotvarkės klausimu, ar išreikšti nuomonę raštu, o savo teisės realizavimo būdo pasirinkimas nereiškia, kad kreditoriams nebuvo suteikta galimybė išreikšti savo valią dėl kiekvieno nutarimo projekto. Taigi, iki kreditorių susirinkimo pradžios kreditoriams turi būti žinoma ir aiški darbotvarkė tam, kad kreditoriai galėtų realizuoti savo teisę dalyvauti įmonės bankroto procese, pasiruošti susirinkimui, apsispręsti dėl dalyvavimo jame būdo ir kitų klausimų, tačiau, kokie bus pasiekti susitarimai ir kokie bus priimti nutarimai susirinkime, nėra ir negali būti žinomi iki klausimo nagrinėjimo susirinkime pabaigos (Lietuvos apeliacinio teismo 2015 m. rugsėjo 17 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. e2-1318-381/2015; 2012 m. spalio 29 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-1253/2012; 2004 m. kovo 12 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-105/2004).

6829.

69Teismas pripažįsta, kad nagrinėjamu atveju kreditorių susirinkimo nutarimas Nr.3 dėl kreditorių komiteto išrinkimo yra neteisėtas, įvertinus teismo sprendimo 28 punkto išaiškinimus. Apie alternatyvią kreditorių komiteto sudėtį visiems kreditoriams nebuvo iš anksto žinoma, Tai matyti iš biuletenio kopijų. Susiklosčiusią situacijai, kai už kreditorių komiteto sudėtį balsavo iš esmės tik tie kreditoriai, kurie dalyvavo susirinkime,teismas ją vertina kaip siurprizinę ir neatitinkančia visų kreditorių interesų.Ydinga pati situacija, kai dviejų stambiausių kreditorių valia išspręstas toks esminis klausimas, kaip kreditorių komiteto sudarymas. Teismas sprendžia, kad esant daugiau įkaito turėtojų, jų daugiau būtų ir kreditorių komitete. Tai atitiktų protingumo ir sąžiningumo principus.

70Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 290-291 straipsniais, Įmonių bankroto įstatymo 24 straipsnio 5 punktu, teismas

Nutarė

71Patenkinti BUAB „Žemkasa“ kreditorių Luminor Bank AS ir UAB „Intrum Lietuva“ skundus.

72Panaikinti BUAB „Žemkasa“ 2019 m. gruodžio 27 d. kreditorių susirinkimo nutarimą Nr.3, kuriuo buvo patvirtinta kreditorių komiteto sudėtis ir kreditorių susirinkimo (komiteto) pirmininkas ir įpareigoti kreditorių susirinkimą šį klausimą nagrinėti iš naujo.

73Nutartis per 7 dienas nuo jos gavimo gali būti skundžiama Lietuvos apeliaciniam teismui per Šiaulių apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Birutė... 2. 1.... 3. Kreditorius Luminor Bank AS prašė panaikinti BUAB „Žemkasa“ 2019-12-27... 4. 2.... 5. Bankas nepagrįstai nebuvo išrinktas kreditorių komiteto nariu, todėl 3... 6. 3.... 7. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 4 knygos nuostatos įtvirtina ypatingą... 8. 4.... 9. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo (toliau – LAT) suformuotoje teisės... 10. 5.... 11. Kreditorė UAB „Intrum Lietuva“ prašo pripažinti BUAB „Žemkasa“... 12. 6.... 13. UAB „Intrum Lietuva“ įsitikinimu, pagrindo netvirtinti kreditoriaus UAB... 14. 7.... 15. Būtina pažymėti, jog IĮ „Stiksas“ pasiūlymu, į kreditorių narius... 16. 8.... 17. Dėl neteisėto nušalinimo nuo tiesioginio dalyvavimo sprendžiant visus... 18. 9.... 19. Kreditorius VMI prie Lietuvos Respublikos Finansų ministerijos nurodė, kad... 20. 10.... 21. Kreditorė IĮ „Stiksas“ prašo atmesti kreditorių Luminor banko AS ir UAB... 22. 11.... 23. Hipotekos kreditoriai pasinaudodami IBĮ 24 str. 5 p. apskundė kreditorių... 24. 12.... 25. Kreditorės AB „Dolomitas“ nurodo, kad kreditorės Luminor Bank AS skundas... 26. 13.... 27. Bankroto administratorė nurodė, kad pirmajame kreditorių susirinkime,... 28. 14.... 29. Pirmajame kreditorių susirinkime, įvykusiame 2019 m. gruodžio 27 d., raštu... 30. 15.... 31. Teismų praktikoje nurodoma, jog kreditorių susirinkimo nutarimas gali būti... 32. 1)... 33. nustatomi esminiai procedūriniai pažeidimai, galėję lemti neteisėtų... 34. 2)... 35. priimti nutarimai prieštarauja ĮBĮ, kitų įstatymų normoms;... 36. 3)... 37. priimti nutarimai prieštarauja juridinio asmens steigimo dokumentams;... 38. 4)... 39. priimti nutarimai prieštarauja Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 1.5 str.... 40. 16.... 41. BUAB „Žemkasa“ administratorius sutinka su pareiškėjo UAB „Intrum... 42. 17.... 43. BUAB „Žemkasa“ administratorius nurodo, jog pareiškėjo UAB „Intrum... 44. 18.... 45. Kreditorių elgesys, iš esmės įvykęs dėl IĮ „Stiksas“ pasiūlymų ir... 46. 19.... 47. Įvertinus buvusio BUAB „Žemkasa“ vadovo perduotus Įmonės dokumentus bei... 48. 20.... 49. BUAB „Žemkasa“ administratorius, siūlydamas kreditorių komiteto sudėtį... 50. 21.... 51. Siūlant kreditorių susirinkimo pirmininką ir, atitinkamai, pirmąjį... 52. 22.... 53. Siūlant antrąjį kreditorių komiteto narį Luminor Bank AS buvo įvertinta... 54. MAN (valst. Nr. ( - ) VIN kodas: ( - ); vilkikas MAN (valst. Nr. ( - ) VIN... 55. 23.... 56. Siūlant trečiąjį kreditorių komiteto narį VMI prie LR FM buvo įvertinta... 57. 24.... 58. Siūlant ketvirtąjį kreditorių komiteto narį AB „Dolomitas“ buvo... 59. 25.... 60. Siūlant penktąjį kreditorių komiteto narį I. K. buvo atsižvelgta, jog... 61. Skundai tenkintini.... 62. 26.... 63. Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad nagrinėjant skundus dėl kreditorių... 64. 27.... 65. Taigi, kreditorių susirinkimo nutarimai gali būti naikinami dviem pagrindais:... 66. 28.... 67. ĮBĮ nereguliuojama kreditorių susirinkimo nutarimų projektų, tarp jų ir... 68. 29.... 69. Teismas pripažįsta, kad nagrinėjamu atveju kreditorių susirinkimo nutarimas... 70. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 290-291 straipsniais, Įmonių bankroto... 71. Patenkinti BUAB „Žemkasa“ kreditorių Luminor Bank AS ir UAB „Intrum... 72. Panaikinti BUAB „Žemkasa“ 2019 m. gruodžio 27 d. kreditorių susirinkimo... 73. Nutartis per 7 dienas nuo jos gavimo gali būti skundžiama Lietuvos...