Byla 1A-604/2014
Dėl Šiaulių apygardos teismo 2014 m. birželio 26 d. nuosprendžio, kuriuo V. K. pripažintas kaltu ir nuteistas pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau – BK) 135 straipsnio 2 dalies 3 punktą laisvės atėmimu dvejiems metams trims mėnesiams, bausmę atliekant pataisos namuose

1Lietuvos apeliacinio teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininkės ir pranešėjos Audronės Kartanienės, teisėjų Reginos Gaudutienės, Violetos Ražinskaitės, sekretoriaujant Živililei Vološinienei, dalyvaujant prokurorei Linai Beinarytei, nuteistojo gynėjui advokatui Anatolijui Svilai,

2teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo baudžiamąją bylą pagal nuteistojo V. K. apeliacinį skundą dėl Šiaulių apygardos teismo 2014 m. birželio 26 d. nuosprendžio, kuriuo V. K. pripažintas kaltu ir nuteistas pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau – BK) 135 straipsnio 2 dalies 3 punktą laisvės atėmimu dvejiems metams trims mėnesiams, bausmę atliekant pataisos namuose.

3Iš nuteistojo V. K. priteista 2147,93 Lt Valstybinei ligonių kasai nukentėjusiojo G. K. gydymo išlaidoms atlyginti.

4Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą,

Nustatė

5V. K. nuteistas už tai, kad sunkiai sutrikdė savo artimam giminaičiui - broliui sveikatą, o būtent:

6V. K., 2014 m. vasario 21 d., apie 19.00 val., gyvenamajame name, adresu ( - ), būdamas apsvaigęs nuo alkoholio, kas turėjo įtakos nusikalstamos veikos padarymui, po žodinio konflikto, kilusio išgertuvių metu, dėl asmeninės priežasties tyčia vieną kartą peiliu dūrė savo artimam giminaičiui - broliui G. K. į kairį šoną, padarydamas jam kiauryminę durtinę – pjautinę pilvaplėvės ertmės žaizdą, pavojingą gyvybei, ir tuo tyčia sunkiai sutrikdė nukentėjusiojo G. K. sveikatą.

7Nuteistasis V. K. apeliaciniu skundu prašo pakeisti Šiaulių apygardos teismo 2014 m. birželio 26 d. nuosprendį ir, pritaikius BK 62 straipsnio 1 dalies arba 54 straipsnio 3 dalies nuostatas, paskirti jam bausmę, nesusijusią su laisvės atėmimu.

8Mano, kad skundžiamu teismo nuosprendžiu jam paskirta savo dydžiu ir rūšimi per griežta bausmė. Nurodo, jog savo kaltę padarius jam inkriminuojamą veiką jis pripažino, nieko neneigė, ikiteisminio tyrimo ir teismo neklaidino, padėjo išaiškinti nusikalstamą veiką. Dėl padarytos nusikalstamos veikos nuoširdžiai gailisi, iš dalies atlygino padarytą turtinę žalą. G. K. jis sužalojo vienu smūgiu, pastarojo atsiprašė. Brolis suprato, kad apeliantas jį sužalojo dėl alkoholio įtakos ir jam atleido, prašė teismo jo nebausti.

9Nuteistojo įsitikinimu, paminėtos aplinkybės patvirtina, jog yra nustatytos visos įstatymo numatytos sąlygos skirti jam švelnesnę, negu įstatymo numatyta, bausmę (BK 62 straipsnio 1 dalis). Tačiau, pirmosios instancijos teismas, pagal apeliantą, tik formaliai, be jokių motyvų nurodė, kad taikyti jo atžvilgiu BK 62 straipsnio 1 ar 2 dalies nuostatas, nėra pagrindo.

10Taip pat nuteistojo nuomone, apygardos teismas nepakankamai apsvarstė ir BK 54 straipsnio 3 dalies nuostatų taikymo galimybės. Pirmosios instancijos teismas, atsižvelgęs į padaryto nusikaltimo sunkumą, pavojingumo laipsnį, nusikaltimo pasekmes, į tai, kad jis nuoširdžiai išgyvena ir gailisi dėl padaryto, nesvarstė, ar aplinkybės: brolis buvo sužalotas vieno poveikio įtakoje; jam atleido ir toliau bendrauja, nenori, jog pastarasis būtų nubaustas laisvės atėmimo bausme; apeliantas, supratęs savo kaltę, Valstybinei ligonių kasai pradėjo atlyginti padarytą turtinę žalą, įsipareigojimus vykdo laiku; tai, kad jo sunki materialinė padėtis bei, kad laisvės atėmimo bausmės paskyrimo atveju nukentės apelianto šeima ir mažamečiai vaikai, nepriskirtinos prie išimtinių, kas leistų jam skirti bausmę, nesusijusią su laisvės atėmimu.

11Teismo posėdyje nuteistojo V. K. gynėjas prašė apeliacinį skundą patenkinti, prokurorė prašė nuteistojo V. K. apeliacinį skundą atmesti.

12Nuteistojo V. K. apeliacinis skundas, jo ribose, atmetamas.

13BK 54 straipsnio 1 dalyje pasakyta, kad teismas bausmę skiria pagal BK specialiosios dalies straipsnio, numatančio atsakomybę už padarytą nusikalstamą veiką, sankciją, laikydamasis BK bendrosios dalies nuostatų. Be to, skirdamas bausmę, teismas atsižvelgia į padarytos nusikalstamos veikos pavojingumo laipsnį, kaltės formą ir rūšį, padarytos nusikalstamos veikos motyvus ir tikslus, stadiją, kaltininko asmenybę, jo atsakomybę lengvinančias bei sunkinančias aplinkybes (BK 54 straipsnio 2 dalis). Tik visų šių aplinkybių įvertinimas leidžia parinkti bausmę, kuri atitinka BK 41 straipsnio 2 dalyje nustatytą bausmės paskirtį.

14Byloje nustatyta, kad V. K. padarė nusikaltimą žmogaus sveikatai (BK 135 straipsnio 2 dalie 3 punktas). Ši nusikalstama veika pagal įstatymą priskiriama labai sunkių nusikaltimų kategorijai (BK 11 straipsnio 6 dalis). Už jos padarymą baudžiamajame įstatyme numatyta tik reali laisvės atėmimo bausmė. Tuo tarpu, kaip jau minėta, už nusikalstamos veikos padarymą gali būti skiriama tik tokios rūšies ir tokio dydžio bausmė, kokia numatyta BK straipsnio, pagal kurį asmuo teisiamas, sankcijoje.

15Žinoma, kaip pagrįstai nurodoma skunde, pagal BK 62 straipsnį ar BK 54 straipsnio 3 dalį, kuriuose numatyta šios bendros taisyklės išimtis, teismas gali (nors ir neprivalo) paskirti švelnesnę, negu įstatymo numatytą bausmę, tačiau tam turi būti nustatyta arba BK 62 straipsnyje numatytų sąlygų visuma, arba tai, kad straipsnio sankcijoje numatytos bausmės paskyrimas aiškiai prieštarautų teisingumo principui (BK 54 straipsnio 3 dalis).

16Tačiau nagrinėjamu atveju, taikyti nuteistojo V. K. atžvilgiu minėtus įstatymus, priešingai nei mano apeliantas, nėra jokio pagrindo.

17BK 62 straipsnio 1 dalyje pasakyta, kad teismas, atsižvelgęs į visas bylos aplinkybes, už kiekvieną nusikalstamą veiką gali paskirti švelnesnę, negu įstatymo numatyta bausmę, jeigu nusikalstamą veiką padaręs asmuo pats savo noru atvyko ar pranešė apie šią veiką, prisipažino ją padaręs ir nuoširdžiai gailisi, ir (ar) padėjo ikiteisminiam tyrimui bei teismui išaiškinti nusikalstamą veiką, ir visiškai ar iš dalies atlygino arba pašalino padarytą turtinę žalą. Taigi, taikant BK 62 straipsnio 1 dalį reikia nustatyti visų šių sąlygų visumą.

18Kaip matyti iš skundžiamo nuosprendžio turinio, pirmosios instancijos teismas pripažino nuteistojo V. K. atsakomybę lengvinančią aplinkybę – tai, kad jis prisipažino padaręs baudžiamojo įstatymo numatytą veiką ir nuoširdžiai gailisi (BK 59 straipsnio 1 dalies 2 punktas). Tačiau, sprendžiant iš bylos duomenų, nuteistasis, kaip to reikalauja įstatymas, pats savo noru neatvyko bei nepranešė teisėsaugos institucijoms apie padarytą nusikalstamą veiką. Priešingai, byloje nustatyta, kad apie nagrinėjamą įvykį telefonu Bendrajam pagalbos centrui pranešė nuteistojo brolis D. K.. Pareigūnams atvykus į įvykio vietą, paaiškinimus apie padaryto nusikaltimo aplinkybes davė ir fizinį smurtą patyręs asmuo - nukentėjusysis G. K.. Tuo tarpu V. K., pagal tarnybiniame pranešime „Dėl smurto artimoje aplinkoje fakto“ užfiksuotus duomenis, sužalojęs brolį, nebuvo linkęs bendradarbiauti su pareigūnais, prašomas parodyti, kur padėjo nusikaltimo įrankį - peilį, neparodė. Peilis buvo rastas įvykio vietos apžiūros metu, užmestas už televizoriaus spintelės (1 t. b.l. 3-6, 7-9, 11-16, 17-19). Taigi, iki apeliantas davė parodymus apie jam inkriminuojamo nusikaltimo aplinkybes, ir tai savaip interpretuojant, teisėsaugos institucijoms apie nusikalstamą veiką jau buvo žinoma iš kitų šaltinių, atliktų ikiteisminio tyrimo veiksmų (nukentėjusiojo G. K., liudytojo D. K. parodymų, įvykio vietos apžiūros metu rasto daiktinio įrodymo - peilio). Todėl apelianto veiksmų vertinti, kaip savanorišką padėjimą ikiteisminiam tyrimui išaiškinti svarbiausias nusikalstamos veikos padarymo aplinkybes, surinkti daiktinius įrodymus ir t.t., negalima. Reikia pažymėti ir tai, kad viena iš būtinų BK 62 straipsnio 1 dalies taikymo sąlygų yra tai, kad nusikaltimą padaręs asmuo būtų visiškai ar iš dalies atlyginęs arba pašalinęs padarytą turtinę žalą. Nagrinėjamu atveju dėl apelianto nusikalstamų veiksmų turtinę žalą patyrė Valstybinė ligonių kasa, iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo (toliau – PSDF) biudžeto lėšų sumokėjusi VšĮ Joniškio ligoninei už nukentėjusiojo G. K. sveikatos priežiūros paslaugas. Byloje pateikta 2014-04-18 žalos PSDF biudžetui atlyginimo sutartis Nr. ( - ), pagal kurią apeliantas įsipareigojo PSDF biudžetui padarytą žalą atlyginti per 24 mėnesius nuo 2014-04-18, pirmąjį mėnesį sumokėdamas 100,93 Lt, kiekvieną kitą mėnesį įmokėdamas į Valstybinės ligonių kasos atsiskaitomąją sąskaitą po 89 Lt (1 t. b.l. 68-69). Tačiau jokių duomenų, kad vykdytų savo įsipareigojimus ir būtų atlyginęs bent dalį padarytos turtinės žalos, apeliantas nei pirmosios instancijos, nei apeliacinės instancijos teismams, nepateikė.

19Nustatytos aplinkybės rodo, kad taikyti BK 62 straipsnio 1 dalį ir nuteistajam V. K. šiuo pagrindu, kaip kad skunde prašo apeliantas, skirti švelnesnę negu įstatymas numato bausmę, negalima, nes šiai normai taikyti nėra aptartame straipsnyje numatytų sąlygų visumos.

20Pagal įstatymo prasmę bei susiformavusią teismų praktiką taikant BK 62 straipsnio 2 dalį, švelnesnė, negu įstatymo numatyta, bausmė gali būti skiriama tik tada, kai nustatomos mažiausiai dvi kaltininko atsakomybę lengvinančios aplinkybės ir bent iš dalies atlyginta ar pašalinta turtinė žala, jeigu tokia buvo padaryta, taip pat nustatyta bent viena iš būtinų alternatyvių savarankiškų aplinkybių, numatytų šio straipsnio 2 dalies 1–6 punktuose. Tik konstatavęs šių sąlygų visumą, teismas, atsižvelgdamas į visas bylos aplinkybes, gali taikyti BK 62 straipsnio 2 dalį ir paskirti švelnesnę, negu įstatymo numatyta, bausmę (kasacinės nutartys Nr. 2K-511/2010, Nr. 2K-400/2007, 2K-625/2007, 2K-289/2011). Šioje gi byloje nustatyta tik viena nuteistojo V. K. atsakomybę lengvinanti aplinkybė, t. y. tai, kad kaltininkas prisipažino padaręs baudžiamojo įstatymo numatytą veiką ir nuoširdžiai gailisi (BK 59 straipsnio 1 dalies 2punktas). Tuo tarpu antros, atsakomybę lengvinančios aplinkybės, būtinos BK 62 straipsnio 2 dalies taikymui, nėra. Nėra ir duomenų, kad apeliantas, kaip jau minėta, būtų atlyginęs ir bent dalį priteistos Valstybinei ligonių kasai turtinės žalos. Be to, nėra nustatyta ir nei vienos iš būtinų alternatyvių savarankiškų aplinkybių, numatytų BK 62 straipsnio 2 dalies 1–6 punktuose. Taigi ir šiuo, kaip ir aukščiau aptartu atveju, nėra nustatytų sąlygų visumos, kurioms esant būtų galima nuteistojo atžvilgiu paskirti švelnesnę negu įstatymo numatyta bausmę.

21Pagal BK 54 straipsnio 3 dalį kitokia bausmė nei numatyta straipsnio sankcijoje, pagal kurią kvalifikuota veika, paprastai gali būti paskiriama, kai yra išimtinių aplinkybių ir nėra pagrindo paskirti švelnesnę, negu įstatymo numatyta, bausmę pagal BK 62 straipsnį, o įstatymo numatytos bausmės paskyrimas būtų aiškiai neproporcingas, neadekvatus konkrečiam baudžiamojo įstatymo pažeidimui, kaltininko asmenybei bei kitoms bylos aplinkybėms. Taigi, šis bausmės švelninimo pagrindas sietinas su aplinkybių, apibūdinančių nusikalstamos veikos pavojingumą ir šią veiką padariusį asmenį, visumos vertinimu bei išvada, kad bendrosios bausmės skyrimo taisyklės nėra pakankamos teisingumo principui įgyvendinti ir teisingai bausmei paskirti. Teismas, švelnindamas bausmę BK 54 straipsnio 3 dalies pagrindu, turi nurodyti, kokios yra išimtinės aplinkybės, rodančios, kad straipsnio sankcijoje numatytos bausmės paskyrimas asmeniui už nusikalstamos veikos padarymą aiškiai prieštarautų teisingumo principui (kasacinės nutartys Nr. 2K-7-45/2007, 2K-230/2010, 2K-476/2010, 2K-102/2011, 2K-128/2011 ir kt.). Pažymėtina ir tai, kad BK 54 straipsnio 3 dalyje įtvirtinta galimybė paskirti švelnesnę bausmę susijusi su bausmės tikslų tinkamu realizavimu (BK 41 straipsnio 2 dalis). Tačiau nė vienas iš BK 41 straipsnio 2 dalyje numatytų bausmės tikslų nelaikytinas pagrindiniu, kitiems skiriant tik subordinacinį vaidmenį bausmės skyrimo procese, todėl skiriant bausmę turi būti atsižvelgiama į tikslų visumą (kasacinė nutartis Nr. 2K-84/2009).

22Byloje nustatytos aplinkybės, apibūdinančios tiek nuteistojo V. K. padarytą nusikalstamą veiką, numatytą BK 135 straipsnio 2 dalies 3 punkte, tiek ir paties kaltininko pavojingumą, priešingai nei mano apeliantas, nesudaro išimtinio atvejo taikyti BK 54 straipsnio 3 dalį. Byloje iš tiesų nustatyta kai kurių teigiamų V. K. asmenybės ir jo padarytos veikos pavojingumą mažinančių požymių: nuteistasis turi nuolatinę gyvenamąją vietą, mažametę dukrą, epizodiškai dirbo, ankstesni jo teistumai išnykę, be to, kaip nustatė pirmosios instancijos teismas, V. K. prisipažino padaręs baudžiamojo įstatymo numatytą veiką ir nuoširdžiai gailisi, kas, kaip jau minėta, įvertinta, kaip pastarojo atsakomybę lengvinanti aplinkybė (BK 59 straipsnio 1 dalies 2 punktas). Iš protokole esančių įrašų matyti ir tai, kad, kaip pagrįstai teigiama apeliaciniame skunde, nukentėjusysis V. K. atleido, pretenzijų jam nereiškia, nori, kad šis liktų laisvėje. Tačiau visos šios aplinkybės nėra išimtinės. Jos tik rodo, kad šiai nusikaltimų kategorijai V. K. yra tipiška asmenybė, tipiško pavojingumo visuomenei laipsnio, todėl nėra jokio pagrindo skirti jam neįprastą bausmę už padarytą labai sunkų nusikaltimą. Nusikaltimas buvo padarytas artimoje aplinkoje, dėl žemų paskatų, kaip kad pats nurodo, girtumo, ką pirmosios instancijos teismas pagrįstai įvertino, kaip apelianto atsakomybę sunkinančią aplinkybę (BK 60 straipsnio 1 dalies 9 punktas) ir kilusio pykčio, G. K. įsikišus ir nutraukus tarp nuteistojo V. K. ir kito brolio K. K. kilusį konfliktą. Tuo tarpu pačiam nukentėjusiajam išvengti sunkesnių padarinių pavyko tik laimingo atsitiktinumo dėka – po pirmo smūgio peiliu į G. K. kairį šoną, nuteistasis užsimojo smogti vėl, tačiau nukentėjusysis sugriebė pastarojo ranką, o jam į pagalbą atėjęs brolis D. K., peilį iš nuteistojo atėmė.

23Kolegijos vertinimu, pirmosios instancijos teismas, atsižvelgęs į visus šiuos bylos duomenis, pagrįstai paskyrė BK 135 straipsnio 2 dalies 3 punkto sankcijos ribose numatytą laisvės atėmimo bausmę, kuri savo dydžiu artima minimaliai, adekvati padarytai veikai ir V. K. asmenybei, todėl gali pasiekti BK 41 straipsnio 2 dalyje įtvirtintus bausmės tikslus. Šios išvados negali paneigti ir nuteistojo skundo argumentai dėl sunkios jo materialinės padėties, ar, kad jam paskyrus laisvės atėmimo bausmę, nukentės jo šeima ir mažamečiai vaikai (pagal bylos duomenis nuteistasis turi tik vieną mažametį vaiką). Viena vertus, pastarasis, būdamas darbingas, ir taip šiuo metu niekur nedirba, Darbo biržoje, kaip ieškantis darbo, neregistruotas, kita vertus, byloje nėra jokių duomenų, kad pastarasis kaip nors rūpintųsi savo šeima ar, kad be jo pagalbos ji negalėtų išsiversti.

24Dėl aukščiau pasakyto tenkinti nuteistojo V. K. apeliacinį skundą nėra jokio teisinio pagrindo.

25Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

26Nuteistojo V. K. apeliacinį skundą atmesti.

Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo baudžiamąją bylą pagal... 3. Iš nuteistojo V. K. priteista 2147,93 Lt Valstybinei ligonių kasai... 4. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą,... 5. V. K. nuteistas už tai, kad sunkiai sutrikdė savo artimam giminaičiui -... 6. V. K., 2014 m. vasario 21 d., apie 19.00 val., gyvenamajame name, adresu ( - ),... 7. Nuteistasis V. K. apeliaciniu skundu prašo pakeisti Šiaulių apygardos teismo... 8. Mano, kad skundžiamu teismo nuosprendžiu jam paskirta savo dydžiu ir... 9. Nuteistojo įsitikinimu, paminėtos aplinkybės patvirtina, jog yra nustatytos... 10. Taip pat nuteistojo nuomone, apygardos teismas nepakankamai apsvarstė ir BK 54... 11. Teismo posėdyje nuteistojo V. K. gynėjas prašė apeliacinį skundą... 12. Nuteistojo V. K. apeliacinis skundas, jo ribose, atmetamas.... 13. BK 54 straipsnio 1 dalyje pasakyta, kad teismas bausmę skiria pagal BK... 14. Byloje nustatyta, kad V. K. padarė nusikaltimą žmogaus sveikatai (BK 135... 15. Žinoma, kaip pagrįstai nurodoma skunde, pagal BK 62 straipsnį ar BK 54... 16. Tačiau nagrinėjamu atveju, taikyti nuteistojo V. K. atžvilgiu minėtus... 17. BK 62 straipsnio 1 dalyje pasakyta, kad teismas, atsižvelgęs į visas bylos... 18. Kaip matyti iš skundžiamo nuosprendžio turinio, pirmosios instancijos... 19. Nustatytos aplinkybės rodo, kad taikyti BK 62 straipsnio 1 dalį ir... 20. Pagal įstatymo prasmę bei susiformavusią teismų praktiką taikant BK 62... 21. Pagal BK 54 straipsnio 3 dalį kitokia bausmė nei numatyta straipsnio... 22. Byloje nustatytos aplinkybės, apibūdinančios tiek nuteistojo V. K. padarytą... 23. Kolegijos vertinimu, pirmosios instancijos teismas, atsižvelgęs į visus... 24. Dėl aukščiau pasakyto tenkinti nuteistojo V. K. apeliacinį skundą nėra... 25. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso... 26. Nuteistojo V. K. apeliacinį skundą atmesti....