Byla 2-1788/2010

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Danutės Gasiūnienės, Audronės Jarackaitės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja) ir Vyto Miliaus, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi ieškovo UAB „Pireka“ atskirąjį skundą dėl Panevėžio apygardos teismo 2010 m. rugpjūčio 10 d. nutarties, kuria atsisakyta taikyti laikinąsias apsaugos priemones, civilinėje byloje Nr. 2-940-280/2010 pagal ieškovo UAB „Pireka“ ieškinį atsakovui UAB „Aukštaitijos vandenys“, tretieji asmenys UAB „Manfula“, AB „Panevėžio statybos trestas“, AB „Ekra“ ir Aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra, dėl viešųjų pirkimų komisijos sprendimo,

Nustatė

2 Ieškovas UAB „Pireka“ kreipėsi į teismą su ieškiniu (b. l. 3-13), prašydamas panaikinti atsakovo UAB „Aukštaitijos vandenys“ viešųjų pirkimų komisijos sprendimą sudaryti atviro konkurso preliminarią pasiūlymų eilę. Ieškinio reikalavimo užtikrinimui prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones - laikinai sustabdyti atviro konkurso „Panevėžio dumblo apdorojimo įrenginių statyba“ viešųjų pirkimų procedūras – konkurso preliminarios eilės tvirtinimą, laimėtojo paskelbimą ir sutarties su laimėtoju sudarymą bei vykdymą. Nurodė, kad, nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių, atsakovas tęstų viešųjų pirkimų procedūras, todėl teismo priimtas sprendimas, kuris gali būti palankus ieškovui, liktų realiai neįvykdytas. Dėl neteisėto atsakovo sprendimo gali kilti grėsmė prarasti Europos Sąjungos lėšas, nes ginčo pirkimas vykdomas pagal Europos Sąjungos finansuojamą projektą. Šio projekto pabaiga numatyta 2013 metais (Konkurso sąlygų 3.1 p.), todėl pirkimo procedūrų laikinas sustabdymas nepažeis nei Panevėžio miesto gyventojų, nei atsakovo interesų. Panevėžio apygardos teismas 2010 m. rugpjūčio 10 d. nutartimi netenkino ieškovo prašymo dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo. Nurodė, kad sprendžiamas ginčas susijęs su viešuoju pirkimu, vykdant projektą „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra“ Panevėžio mieste, kuris įgyvendinamas pagal Lietuvos 2007-2013 metų Europos Sąjungos Struktūrinės paramos panaudojimo strategiją bei atitinkamas veiksmų programas ir dalinai finansuojamas 2007-2013 metų Europos Sąjungos bei valstybės biudžeto lėšomis (Konkurso sąlygų 3.1 p.). Šio projekto įgyvendinimu siekiami tikslai atitinka viešojo intereso sąvoką, nes šio projekto įgyvendinimas siejamas su Panevėžio miesto vandens tiekimo ir nuotekų infrastruktūros renovavimu ir plėtra. Ieškovo prašymu teismui sustabdžius viešojo pirkimo „Panevėžio dumblo apdorojimo įrenginių statyba“ (pirkimo Nr. 85151) procedūras, neribotam terminui nusikeltų projekto įgyvendinimas, tai sukeltų neigiamas pasekmes Panevėžio miesto vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų infrastruktūrai, dėl ko žalos patirtų ne tik perkančioji organizacija, bet ir visuomenė – Panevėžio miesto gyventojai. Be to, pritaikius laikinąsias apsaugos priemones ir sustabdžius pirkimo procedūras, gali sutrikti skiriamas finansavimas, kuris vykdomas dalinai Europos Sąjungos struktūrinių fondų skiriamomis lėšomis, ir sėkmingas bei savalaikis projekto vykdymas. Teismas padarė išvadą, kad laikinųjų apsaugos priemonių taikymas būtų neproporcingas ir neekonomiškas bei pažeistų viešąjį interesą. Teismas atmetė ieškovo argumentus dėl projekto įgyvendinimo termino pabaigos, nes projekto įgyvendinimui yra būtinas laikas, o sustabdžius pirkimo procedūras ir kartu projekto įgyvendinimą, šis terminas taptų neapibrėžtas ir neaiškus. Atskiruoju skundu ieškovas UAB „Pireka“ (b. l. 157-162) prašo panaikinti Panevėžio apygardos teismo 2010 m. rugpjūčio 10 d. nutartį ir taikyti laikinąsias apsaugos priemones. Apeliantas atskirąjį skundą grindžia šiais argumentais: 1. Skundžiama nutartis be motyvų, neparemta jokiais faktiniais duomenimis, todėl naikintina. 2. Byloje nenustatyta aplinkybių, kurios sudarytų pagrindą spręsti, jog egzistuoja viešasis interesas, reikalaujantis itin sparčiai užbaigti viešojo pirkimo procedūras. Atvirkščiai, viešasis interesas reikalauja išsiaiškinti, ar perkančioji organizacija (atsakovas) skaidriai ir teisėtai sudarė ginčo konkurso pasiūlymų preliminarią eilę. 3. Nepagrįstas teismo argumentas, kad laikinųjų apsaugos priemonių įgyvendinimas gali sutrikdyti projekto finansavimą ir savalaikį vykdymą. Pagal 2010-03-25 Aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-237 21 punktą, projektų veiklų įgyvendinimo laikotarpis gali būti pratęstas 6 mėnesiams, bet ne ilgiau kaip iki 2015 m. sausio 1 d. Viešųjų pirkimų įstatymas (toliau – VPĮ) nustato itin operatyvius teisminių ginčų nagrinėjimo terminus, todėl, atsižvelgiant į minėto įsakymo 28 punktą, darytina išvada, kad teisminės procedūros laikytinos pateisinama priežastimi pratęsti projekto įgyvendinimo laikotarpį, o pats projekto įgyvendinimas būtų atidėtas tik trumpam terminui. 4. Nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių, ieškovo teisėtų interesų gynimas būtų apsunkintas arba taptų neįmanomas, o ieškovui palankaus teismo sprendimo įvykdymas netektų prasmės. Atsiliepimu į atskirąjį skundą (b. l. 171-174) atsakovas UAB „Aukštaitijos vandenys“ prašo palikti nepakeistą Panevėžio apygardos teismo 2010 m. rugpjūčio 10 d. nutartį. Nurodo, kad viešasis pirkimas vykdomas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų, kurios sudaro didelę perkamų darbų vertės dalį. Pritaikius laikinąsias apsaugos priemones ir sustabdžius projekto įgyvendinimą, kiltų grėsmė, jog projektas nebus laiku įgyvendintas ir bus prarastas finansavimas. Dėl to patirtų nuostolius ne tik perkančioji organizacija, bet ir nukentėtų Panevėžio miesto ir rajono gyventojų interesai. Todėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymas nagrinėjamu atveju neužtikrintų viešojo intereso įgyvendinimo ir pažeistų teisingumo principą. Atsakovas taip pat nurodo, kad nėra pagrindo tenkinti ieškovo prašymo, nes jo pareikštas ieškinys yra nepagrįstas.

3Atskirasis skundas netenkintinas.

4Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindai bei absoliučių teismo sprendimo (nutarties) negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d., 338 str.). Apeliacinės instancijos teismas patikrina apskųstosios teismo nutarties dalies teisėtumą ir pagrįstumą pagal atskirajame skunde nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme numatytas išimtis. Apeliacinės instancijos teismas nenustatė absoliučių skundžiamos teismo nutarties negaliojimo pagrindų (CPK 329 str. 2 d., 338 str.).

5Nagrinėjamu atveju apeliacijos objektą sudaro pirmosios instancijos teismo nutartis, kuria išspręstas laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimas, kai tarp šalių yra kilęs ginčas iš viešojo pirkimo teisinių santykių: ieškovas ginčija atsakovo organizuotame konkurse „Panevėžio dumblo apdorojimo įrenginių statyba“ pirkimų komisijos priimtą sprendimą dėl preliminarios pasiūlymų eilės sudarymo.

6Teismas dalyvaujančių byloje ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu gali imtis laikinųjų apsaugos priemonių, jeigu jų nesiėmus teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas (CPK 144 str. 1 d.). Laikinųjų apsaugos priemonių taikymas yra preliminari priemonė, kuria siekiama kaip įmanoma greičiau užkirsti kelią aplinkybėms, galinčioms apsunkinti ar padaryti nebeįmanomu būsimo teismo sprendimo įvykdymą. Viena iš įstatyme numatytų laikinųjų apsaugos priemonių yra pirkimo procedūros sustabdymas ar perkančiosios organizacijos priimto sprendimo vykdymo sustabdymas (CPK 145 str. 1 d. 13 p., VPĮ 93 str. 1 d. 1 p.). Tiek CPK 145 straipsnio 2 dalyje, tiek VPĮ 95 straipsnio 5 dalyje nustatyta, kad laikinosios apsaugos priemonės taikomos vadovaujantis ekonomiškumo ir efektyvumo principais bei viešuoju interesu. Teismas gali atsisakyti taikyti laikinąsias apsaugos priemones, jeigu jų taikymas pažeistų teisingumo principą, o valstybės taikomos poveikio priemonės būtų neproporcingos (neadekvačios) teisės pažeidimui bei neatitiktų siekiamų teisėtų tikslų, akivaizdžiai varžytų asmens teises labiau negu reikia šiems tikslams pasiekti, būtų pažeista interesų pusiausvyra bei socialinio gyvenimo stabilumas, t. y., jeigu, pripažįstant vieno asmens interesus, būtų paneigti kito (kitų) asmens (-ų) teisėti interesai ir būtų pažeistas viešasis interesas (Lietuvos apeliacinio teismo 2010 m. spalio 26 d. nutartis civilinėje byloje Nr.2-1563/2010). Viešasis interesas apima pagrindinius principus, kuriais grindžiama valstybės teisinė sistema, valstybės ir visuomenės funkcionavimas. Viešojo intereso sąvokos, kuri yra vertinamojo pobūdžio, turinys gali būti atskleidžiamas pagal konkrečios bylos aplinkybes. Bendrąja prasme viešieji interesai reiškia naudą visuomenei ar jos daliai, žmonių gerovę. Taigi, jeigu konkrečioje byloje taikomos laikinosios apsaugos priemonės daro ar gali daryti žalą visuomenei, jos daliai ar neigiamą įtaką žmonių gerovei, teismas gali atsisakyti taikyti laikinąsias apsaugos priemones (Lietuvos apeliacinio teismo 2007 m. spalio 11 d. nutartis civilinėje byloje Nr.2-658/2007; 2009 m. gegužės 28 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-581/2009; 2010 m. rugsėjo 23 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1229/2010).

7Kolegijos nuomone, pirmosios instancijos teismas padarė pagrįstas išvadas, kad laikinųjų apsaugos priemonių taikymas nagrinėjamoje byloje būtų neproporcingas ir neekonomiškas bei pažeistų viešąjį interesą. Nagrinėjamoje byloje šalių ginčas susijęs su viešuoju pirkimu „Panevėžio dumblo apdorojimo įrenginių statyba“ (pirkimo Nr. 85151), kuris vykdomas, siekiant įgyvendinti 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos priemonę „Vandens teikimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra“ veiklą „Dumblo tvarkymo infrastruktūros kūrimas“ (Aplinkos ministro 2010-06-21 įsakymas Nr. D1-556 ). Šio projekto įgyvendinimas yra susijęs su viešuoju interesu, užtikrinant Panevėžio miesto vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų infrastruktūros plėtrą ir renovavimą, įgyvendinant ir Konstitucijos 53 straipsnio nuostatą, pagal kurią valstybė ir kiekvienas asmuo privalo saugoti aplinką nuo kenksmingų poveikių. Todėl, sustabdžius aukščiau paminėto viešojo pirkimo procedūrų tolesnį vykdymą ir tuo nukėlus nurodyto projekto įgyvendinimą, būtų pažeistas su šio projekto įgyvendinimu susijęs viešasis interesas.

8Teisėjų kolegijos nuomone, nagrinėjamoje byloje pritaikius ieškovo prašomą laikinąją apsaugos priemonę, būtų pažeista interesų pusiausvyra ir paneigti visuomenės dalies – Panevėžio miesto gyventojų teisėti interesai gyventi švarioje ir tvarkingoje aplinkoje. Be to, bylos duomenimis, minėtas projekto įgyvendinimas pagal Lietuvos 2007-2013 metų Europos Sąjungos Struktūrinės paramos panaudojimo strategiją bei veiksmų programas iš dalies finansuojamas 2007-2013 metų Europos Sąjungos bei valstybės biudžeto lėšomis (Konkurso sąlygų 3.1 p.). Pirmosios instancijos teismas turėjo pagrindo teigti, kad, pritaikius laikinąsias apsaugos priemones ir sustabdžius pirkimo procedūras, gali sutrikti finansavimas iš Europos Sąjungos sanglaudos fondų (14 313 552,63 Lt), todėl yra reikšmingas šio projekto savalaikis įgyvendinimas. Taigi, sustabdžius pirkimo procedūras ir nukėlus paminėto projekto įgyvendinimą neapibrėžtam laikui, kiltų grėsmė dėl galimo šio projekto neįgyvendimo laiku bei viešojo intereso pažeidimo. Kita vertus, jeigu, nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių, būtų sudaryta pirkimo sutartis su konkurso laimėtoju, kurį vėlesniu teismo sprendimu nagrinėjamoje byloje pripažinus neteisėtai laimėjusiu šį viešąjį konkursą, ieškovas turėtų teisę reikalauti jo nuostolių atlyginimo. Taip būtų išlaikyta šalių interesų pusiausvyra bei užtikrinamas teisingumo, sąžiningumo bei protingumo ir kitų principų įgyvendinimas (CK 1.5 str.; CPK 6-8, 12, 17 str.). Atsižvelgiant į pirmiau nurodytus motyvus, nėra pagrindo atskirojo skundo argumentais panaikinti skundžiamą teismo nutartį (CPK 329 str., 337 str., 338 str.).

9Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio pirmuoju punktu,

Nutarė

10Palikti nepakeistą Panevėžio apygardos teismo 2010 m. rugpjūčio 10 d. nutartį.

Proceso dalyviai
Ryšiai