Byla e2-1651-433/2019
Dėl skolos priteisimo

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėjas Edvardas Juozėnas, sekretoriaujant Anai Usačiovai, dalyvaujant ieškovui M. D., atsakovo atstovo vadovei N. N., advokatui S. L.,

2viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo M. D. ieškinį atsakovui UAB „Ilgas amžius“ dėl skolos priteisimo.

3Teismas

Nustatė

4ieškovas kreipėsi į teismą su ieškiniu dokumentinio proceso tvarka, prašydamas priteisti iš atsakovo 3 000 Eur skolos, 2 967,68 Eur baudos, 6 procentus metinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei ieškovo turėtas bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad jis 2018-04-17 su atsakovu sudarė Statybos rangos sutartį dėl Jonavos suaugusiųjų švietimo centro aktų salės remonto darbų. Sutarties kaina 19 784,54 Eur. Pagal sutartį, jis (rangovas) 2018-06-01 nutraukė sutartį, kadangi užsakovas nuo 2018-05-02 iki 2018-05-14 neperdavė rangovui pagal sutartį darbų, 6 žmonių brigada 10 dienų nedirbo, dėl to patyrė rangovas tiesioginių ir netiesioginių nuostolių. 2018-05-14 išrašė užsakovui PVM sąskaitą-faktūrą 3 000 Eur sumai, tačiau užsakovas jos nėra apmokėjęs. Rangovui nutraukus sutartį pagal sutarties 6.4 p. užsakovas turi sumokėti rangovui 15 proc. dydžio baudą nuo sutarties kainos, t. y. 2 967,68 Eur.

5Vilniaus miesto apylinkės teismas 2018 m. rugpjūčio 9 d. priėmė preliminarų sprendimą, kuriuo ieškovo M. D. ieškinį atsakovui UAB „Ilgas amžius“ patenkino visiškai ir priteisė iš atsakovo UAB „Ilgas amžius“ 3 000 Eur skolos, 2 967,68 Eur baudos, 6 procentus metinių palūkanų už priteistą 5 967,68 Eur sumą, skaičiuojant nuo 2018-08-09 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 67 Eur bylinėjimosi išlaidų ieškovo M. D. naudai.

6Atsakovas UAB „Ilgas amžius“ pateikė prieštaravimus dėl preliminaraus sprendimo ir prašė jį panaikinti, ieškinį atmesti, priteisti iš ieškovo atsakovui bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad Statybos rangos 2018-04-17 sutartis buvo sudaryta elektroninių priemonių perdavimo pagalba, t. y. sutarties sąlygų neaptarus betarpiškai. Su rangovu telefonu papildomai buvo sutarta, kad jis pateiks artimiausiu laiku jo ir jo brigados narių individualios veiklos legitimumą patvirtinančių dokumentų kopijas (registruotas individualios veiklos pažymas ar darbo sutartis su ieškovu (rangovu) bei paaiškins kokiame banke yra jo sutartyje nurodyta banko sąskaita – Nr. ( - ), ( - ). Atsakovas (užsakovas) kaip suinteresuota civilinių teisinių santykių stabilumu sutarties šalis, elgėsi apdairiai siekė įsitikinti ar patikima kita sutarties šalis, ar M. D. elgiasi sąžiningai, tačiau ieškovas tokių dokumentų nepateikė atsakovui. Ieškovas (rangovas) nepagrįstai teigia, kad 2018-05-02 (pagal sutarties 5.1. punkto nuostatą darbų pradžios diena) nuvykus į objektą atsakovas (užsakovas) ieškovui (rangovui) darbų neperdavė. Atsakovo (užsakovo) direktorė N. N. asmeniškai 2018-05-02 buvo nuvykusi į objektą, Jonavos suaugusiųjų švietimo centro, ( - ) (toliau Objetas), kur turėjo ieškovas (rangovas) pradėti aktų salės remonto darbus, tačiau ieškovo (rangovo) ar jo atstovų objekte nerado, todėl perduoti darbus (kaip nurodyta ieškinyje, nors sutartyje tai nėra numatyta), pareikalauti kvalifikaciją patvirtinančių dokumentų jokios galimybės neturėjo. Be to, pagal Sutarties 3.2.1. punktą atsakovas (užsakovas) „organizuoja Jonavos suaugusiųjų švietimo centro, ( - ), aktų salės remonto darbus“, kas reiškia, kad atsakovas įsipareigoja paruošti prieigą prie objekto, o ne nurodyti nuo ko remonto darbus pradėti ar kokias technologijas taikyti atliekant vienus ar kitus darbus. Atsakovas (užsakovas) bandė susisiekti su ieškovu, tačiau to padaryti nepavyko. Vėliau sužinojo, kad tuo pačiu metu ieškovas (rangovas) dirbo pagal rangos sutartį Nr. 2018/04/16 su UAB „Dalometa“ kitame objekte gyvenamojo pastato (bendrabučio) ( - ). Pagal rangos sutartį šiame objekte ieškovas (rangovas) pradėjo darbus 2018-04-16 ir įsipareigojo baigti ne vėliau kaip 2018-06-27. Ieškovas su sutartimi gavo ir lokalinę sąmatą kaip sutarties priedą Nr. l iš kurios aiškiai matyti kokius darbus privalu atlikti ieškovui, todėl ieškovo teiginys, kad atsakovas neperdavė darbų nėra pagrįstas. Ieškovas nei raštu nei žodžiu neprašė pateikti reikalingus dokumentus, perduoti pagal aktą statybos aikštelę, paskirti techninį prižiūrėtoją, nesiūlė atsakovui spręsti vykdant sutartį kylančių sunkumų. Ieškovas po 2018-05-02 visiškai nebendradarbiavo su atsakovu, kuris dėl to patyrė nuostolių. Darbus objekte atliko savo jėgomis. Be to, sutartyje numatyti remonto darbai priskirtini prie paprastojo remonto darbų, kuriems statybos leidimas, statinio projektas, statybvietės perdavimo ir priėmimo aktas ir projektavimo sąlygų sąvadas nėra būtini, todėl jei ieškovas (rangovas) būtų atvykęs į objektą elementarius remonto pasiruošimo darbus galėjo pradėti, tačiau to nedarė (neatvyko ir darbų nepradėjo), todėl pats ieškovas (rangovas) nevykdė sutarties 3.4.1. punkte numatytų įsipareigojimų. Tokie ieškovo (rangovo) veiksmai (neveikimas) prieštarauja Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.200 straipsnio nuostatai, kurioje nustatyta, kad „vykdydamos sutartį, šalys privalo bendradarbiauti ir kooperuotis“. Sutarties 6.3. punkte numatyta, kad „Užsakovas turi teisę prieš terminą nutraukti Sutartį ir pareikalauti iš Rangovo atlyginti dėl to patirtus visus nuostolius šiais atvejais: jeigu Rangovas, nepaisydamas Užsakovo raginimo, nepradeda darbų sutartu laiku (Sutarties 6.3.1. p.). Įvertinus ieškovo (rangovo) elgesį ir remiantis suminėtais sutarties punktais atsakovas 2018-05-14 elektroninę 2018-04-17 sutartį Nr. SS-18/04/17 su ieškovu (rangovu) nutraukė. Atsakovas darbus atliko savo jėgomis. Ieškovas (rangovas) ieškinyje nurodo, kad jis atliko darbus, jie yra priimti, aktai pasirašyti, tačiau už juos atsakovas (užsakovas) nesumoka, todėl remiantis sutarties 6.4. punkto nuostata įgijo teise vienašališkai nutraukti rangos sutartį. Tokia ieškovo (rangovo) argumentacija visiškai absurdiška. Nurodydamas tokias faktines aplinkybėmis jis nepateikė teismui jokių įrodymų, kad būtų kokie nors darbai atlikti ir darbų priėmimo aktai pasirašyti atsakovo. Toliau ieškovas prieštaraudamas pats sau teigia, kad „rangovas negalėjo vykdyti kitų darbų vis laukė ir tikėjosi pradėti darbus pagal sutartį“. Tokiu būdu pripažįsta, kad jokių darbų neatliko. Ieškovas (rangovas) melagingai tvirtina, kad negalėjo vykdyti kitų darbų. Kaip minėta, pagal rangos sutartį Nr. 2018/04/16 su UAB „Dalometa“ ieškovas (rangovas) dirbo kitame objekte gyvenamajame name (bendrabutis) Mokslo g. 4, Mastaičių k. Alšėnų šen. Kauno r. sav. Pagal rangos sutartį šiame objekte ieškovas (rangovas) pradėjo darbus 2018-04-16 ir įsipareigojo baigti ne vėliau kaip 2018-06-27. Ieškovas (rangovas) ieškinyje nurodo, kad jis atsakovui siuntė dokumentus: 2018-05-14 sąskaitą Nr. ILA-0001, 2018-05-29 raginimą dėl įsiskolinimo, 2018-06-01 raštą dėl sutarties nutraukimo, 2018-06-02 pretenziją. Deja atsakovas (užsakovas) nurodytų dokumentų nėra gavęs. Iš sutarties turinio matyti, kad atsakovas (užsakovas) sutartyje nurodė, kad buveinė yra Vilties g. 20A, Panevėžyje. Apie tai ieškovui buvo žinoma, tačiau dokumentus kažkodėl siuntė adresu Vilties g. 2A, Panevėžys. Klaidino ir teismą ieškinyje nurodydamas atsakovo adresą Vilties g. 2A, Panevėžys. Nesutinka su ieškovo prašomų priteisti sumų dydžiu. Lietuvos respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 178 straipsnis nustato, kad „šalys turi įrodyti aplinkybes, kuriomis grindžia savo reikalavimus bei atsikirtimus, išskyrus atvejus, kai yra remiamasi aplinkybėmis, kurių šio Kodekso nustatyta tvarka nereikia įrodinėti“. Tokiu būdu ieškovas privalo pagrįsti, kodėl šešių žmonių brigada, kodėl po penkiasdešimt Eur kiekvienam už dieną. Kaip jau minėta, atsakovas siekdamas išvengti galimų nemalonumų su darbo inspekcija prašė pateikti dirbsiančių asmenų kvalifikaciją ir jų teisinį statusą patvirtinančius dokumentus, tačiau ieškovas jų nepateikė. Nepagrįstai ieškovas reikalauja iš atsakovo 2 967,68 Eur dydžio baudą. Prašoma priteisti bauda pagal sutarties 6.8. punkto sąlyga yra numatyta tuo atveju, jeigu rangovas nutraukė sutartį dėl priežasčių nurodytų sutarties 6.4. punkte, t. y. kai užsakovas laiku neapmoka už faktiškai atliktus darbus. Reikalauti baudos net nepradėjus sutartyje numatytų darbų nėra numatyta.

7Ieškovas atsiliepime į prieštaravimus prašė Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018 m. rugpjūčio 9 d. preliminarų sprendimą palikti nepakeistą, priteisti patirtas bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad Statybos rangos 2018-04-17 sutartis Nr. SS-18/04/17 buvo sudaryta elektroninių priemonių perdavimo pagalba, buvo pasirašyta abiejų šalių, todėl turi tokią pačią juridinę galią kaip ir įprastai raštu sudaryta sutartis. Su Užsakovu buvo bendrauta telefonu iki sutarties sudarymo, taip pat ir po sutarties sudarymo, tačiau nebuvo jokių papildomų susitarimų ar prašymų iš užsakovo pateikti individualios veiklos legitimumą patvirtinančių dokumentų kopijų ar pateikti paaiškinimus kokiame banke yra rangovo sąskaita. Visi pokalbiai tarp užsakovo ir rangovo yra įrašyti ir gali buti sutikrinti pagal telefono išklotines kokiu laiku skambinta ir kas konkrečiai kalbėta. Todėl Užsakovo aiškinimas apie papildomus telefoninius susitarimus neatitinka tikrovės. Nesąžiningo elgesio požymiu Rangovo veiksmuose nebuvo. Užsakovas įdėjo skelbimą dėl statybos rangos darbų, Rangovas radęs skelbimą kreipėsi į Užsakovą, Rangovas pateikė statybos darbų kainą, Užsakovas su kaina sutiko, abi šalys sudarė Statybos rangos sutartį. Užsakovas jokių reikalavimų pateikti ieškovo (rangovo) ir jo brigados narių individualios veiklos legitimumą patvirtinančių dokumentų kopijas (registruotas individualios veiklos pažymas ar planuojančių dirbti sutarties objekte darbo sutartis su ieškovu) bei paaiškinti kokiame banke yra jo sutartyje nurodyta banko sąskaita – Nr. ( - ), ( - ), nereiškė, todėl ieškovas tokių dokumentų nepateikė atsakovui. Jonavos suaugusiųjų švietimo centras, ( - ), yra nemažas objektas. Rangovas vaikščiojo ir laukė užsakovo, tačiau nesulaukė. Pareikalauti kvalifikaciją patvirtinančių dokumentų Užsakovas turėjo galimybę iki sudarant statybos rangos sutartį. Užsakovas rangovui neparuošė prieigos prie objekto, nenurodė tikslios darbų atlikimo vietos, neperdavė statybvietės. Užsakovas su rangovu nebandė susisiekti. Rangovas vykdė ir kitą rangos sutartį Nr. 2018/04/16 su UAB „Dalometa“ kitame objekte – gyvenamojo pastato (bendrabučio) ( - ). ,nes Rangovas turėjo pajėgumą vykdyti ne vieną sutartį vienu metu. Užsakovas nepriklausomai ar pateikta lokalinė sąmata ar nepateikta, turėjo sutartyje numatytu laiku perduoti statybvietę, nurodyti tikslią darbų atlikimo vietą, organizuoti netrukdomą patekimą į statybvietę. Skirti techninį prižiūrėtoją privalo užsakovas savo iniciatyva, o ne laukti pasiūlymo iš rangovo. Rangovas savo sutartinius įsipareigojimus vykdė tinkamai. Užsakovas su Rangovu neatsiskaitė, todėl Rangovas buvo priverstas nutraukti sutartį su Užsakovu.

8Teismo posėdžio metu ieškovas ieškinį palaikė, papildomai nurodė, kad prašomą priteisti 3 000 Eur skolą, traktuoja kaip nuostolius už prastovas, nes pagal sutartį darbus turėjo pradėti gegužės 2 d. ir baigti birželio 22 d, tačiau realiai jokių darbų neatliko, nors į objektą buvo nuvykę keletą kartų ir daug kartų skambino UAB „Ilgas amžius“ vadovei N. N..

9Teismo posėdžio metu atsakovo atstovė vadovė N. N. su ieškiniu nesutiko. Papildomai nurodė, kad Sutarties nutraukimas buvo išsiųstas M. D. elektroniniu paštu. Taip pat pažymėjo, kad gegužės 2 ar 3 dieną ji pati buvo objekte, bet niekas nebuvo atvažiavęs.

10Teismo posėdžio metu atsakovo atstovas advokatas S. L. su ieškiniu nesutiko, pažymėjo, kad jis yra visiškai nepagrįstas, todėl atmestinas.

11Preliminarus sprendimas naikintinas. Ieškinys atmestinas.

12Šalių paaiškinimais bei byloje esančiais rašytiniais įrodymais nustatyta, kad ieškovas M. D. (M. D. individuali veikla) su atsakovu UAB „Ilgas amžius“ 2018-04-17 sudarė Statybos rangos sutartį Nr. SS-18/04/2018 (toliau – Sutartis), kuria ieškovas įsipareigojo atlikti Jonavos suaugusiųjų švietimo centro aktų salės remonto darbus, darbus pradėti vykdyti nuo 2018-05-02. Sutarties kaina yra 19 784,54 Eur (Sutarties 2.1 p.). Ieškovo tvirtinimu, jis su 6 žmonių brigada atvyko į objektą 2018-05-02, tačiau negalėjo vykdyti sutartinių įsipareigojimų, nes užsakovas rangovui darbų neperdavė iki 2018-05-14. Ieškovo teigimu, jis negalėjo vykdyti kitų darbų, dėl ko 6 žmonių brigada negalėjo dirbti 10 dienų, dėl to jis patyrė nuostolių. 2018-05-14 rangovas išrašė užsakovui PVM sąskaitą-faktūrą 3 000 Eur sumai, kurią atsakovas privalėjo apmokėti per 14 kalendorinių dienų. Tačiau nepamokėjus sąskaitos, rangovas 2018-06-01 Sutartį su užsakovu nutraukė (Sutarties 6.4 p.). Ieškovas taip pat tvirtina, kad pagal Sutarties 6.8 p., jei rangovas sutartį nutraukė pagal Sutarties 6.4 p., jis turi teisę gauti 15 procentų dydžio Sutarties kainos baudą iš užsakovo.

13Tuo tarpu atsakovas teigia, kad jis ieškovo prašė pateikti jo ir jo brigados narių individualios veiklos legitimumą patvirtinančių dokumentų kopijas (registruotas individualios veiklos pažymas ar darbo sutartis su ieškovu (rangovu) bei paaiškinti kokiame banke yra jo sutartyje nurodyta banko sąskaita – Nr. ( - ), ( - ), tačiau atsakovas šių duomenų nepateikė. Atsakovas tvirtina, kad vykdant sutarties 5.1. punkto nuostatą, jis darbų pradžios dieną – 2018-05-02, buvo nuvykęs į objektą – Jonavos suaugusiųjų švietimo centro, ( - ) (toliau – ir Objetas), tačiau pats ieškovas (rangovas) neatvyko. Todėl perduoti darbus, kaip kad reikalauja ieškovas, nors šalys Sutartimi nenumatė jokių darbų perdavimo, atsakovas net neturėjo jokios galimybės. Atsakovas taip pat pažymi, kad pagal Sutarties 3.2.1. punktą, jis (užsakovas) „organizuoja Jonavos suaugusiųjų švietimo centro, ( - ), aktų salės remonto darbus“, taigi, tai reiškia, kad jis įsipareigoja paruošti prieigą prie objekto, tačiau ne nurodyti nuo ko remonto darbus pradėti ar kokias technologijas taikyti atliekant vienus ar kitus darbus. Be to, ieškovas su Sutartimi gavo ir lokalinę sąmatą kaip sutarties priedą Nr. l, iš kurios aiškiai matyti kokius darbus jis privalo atlikti, todėl ieškovo teiginys, kad atsakovas neperdavė darbų iš vis yra nepagrįstas.

14Taigi, prieš pradedant nagrinėti šią bylą iš esmės paminėtinos aktualios tiek proceso, tiek materialiosios teisės normos bei jų taikymo klausimais pasisakiusio Lietuvos Aukščiausiojo Teismo išaiškinimai.

15Pirmiausia pažymėtina, kad civiliniame procese galiojantis rungimosi principas (CPK 12 straipsnis) lemia tai, jog įrodinėjimo pareiga ir pagrindinis vaidmuo įrodinėjant tenka įrodinėjamų aplinkybių nustatymu suinteresuotoms šalims (CPK 178 straipsnis). Įrodinėjimo tikslas – teismo įsitikinimas, pagrįstas byloje esančių įrodymų tyrimu ir vertinimu, kad tam tikros aplinkybės, susijusios su ginčo dalyku, egzistuoja arba neegzistuoja (CPK 176 straipsnio 1 dalis). Faktą galima pripažinti įrodytu, jeigu byloje esančių įrodymų pagrindu susiformuoja teismo įsitikinimas to fakto buvimu. Įrodymų vertinimas pagal CPK 185 straipsnį reiškia, kad bet kokios ginčui išspręsti reikšmingos informacijos įrodomąją vertę nustato teismas pagal vidinį savo įsitikinimą. Kasacinio teismo praktika dėl šių įrodinėjimą reglamentuojančių teisės normų taikymo yra nuosekli ir išsami. Šis teismas savo nutartyse ne kartą yra pabrėžęs, kad teismai, vertindami šalių pateiktus įrodymus, remiasi įrodymų pakankamumo taisykle, o išvada dėl konkrečios faktinės aplinkybės egzistavimo daroma pagal vidinį teismo įsitikinimą, grindžiamą visapusišku ir objektyviu visų reikšmingų bylos aplinkybių išnagrinėjimu (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. balandžio 8 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-155/2010; 2011 m. vasario 7 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-35/2011; 2011 m. spalio 18 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-396/2011; kt.). Teismas turi įvertinti ne tik kiekvieno įrodymo įrodomąją reikšmę, bet ir įrodymų visetą, ir tik iš jų visumos daryti išvadas apie tam tikrų įrodinėjimo dalyku konkrečioje byloje esančių faktų buvimą ar nebuvimą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008 m. vasario 15 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-98/2008; 2010 m. lapkričio 2 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-428/2010; 2011 m. rugpjūčio 8 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-340/2011; etc.). Įrodymų pakankamumo taisyklė civiliniame procese grindžiama tikimybių pusiausvyros principu. Civiliniame procese įrodinėjimas turi savo specifiką – nenustatyta, kad teismas gali daryti išvadą apie tam tikrų aplinkybių buvimą tik tada, kai dėl jų egzistavimo nėra absoliučiai jokių abejonių. Išvadą apie faktų buvimą teismas civiliniame procese gali daryti ir tada, kai tam tikrų abejonių dėl fakto buvimo išlieka, tačiau byloje esančių įrodymų visuma leidžia manyti esant labiau tikėtina atitinkamą faktą buvus, nei jo nebuvus.

16Kaip žinia, įrodymai civilinėje byloje yra bet kokie faktiniai duomenys, kuriais remdamasis teismas įstatymų nustatyta tvarka konstatuoja, kad yra aplinkybių, pagrindžiančių šalių reikalavimus ir atsikirtimus, bei kitokių aplinkybių, turinčių reikšmės bylai teisingai išspręsti, arba kad jų nėra (CPK 177 straipsnio 1 dalis). Faktiniai duomenys nustatomi CPK 177 straipsnio 2 dalyje numatytomis priemonėmis. Teismo vertinimu, šioje teisės normoje nurodytomis įrodinėjimo priemonėmis, galima daryti neginčijamą išvadą, jog ieškovo prašoma priteisti skola susidaryti negalėjo, o ir nuostolių jis nepatyrė, todėl nagrinėjamu atveju nėra pagrindo teigti, jog atsakovas netinkamai vykdė Rangos sutartį bei savo prievolę atsiskaityti su ieškovu.

17Taigi, byloje nėra ginčo dėl tarp šalių Statybos rangos 2018-04-17 sutarties Nr. SS-18/04/17 turinio. Ir, teismas sprendžia, kad šiuo atveju bylos aplinkybės atitinka CK 6.644 straipsnio 1 dalyje numatytus požymius, todėl pripažįstama, kad tarp šalių susiklostė rangos teisiniai santykiai ir kilusiam ginčui taikytinos normos, nustatančios atsakomybę už tokios sutarties pažeidimą (CK 6.644 – 6.671 straipsniai). Ginčas tarp šalių kilo dėl rangos sutarties pagrindu (ne)kilusios atsakovo pareigos atsiskaityti už (ne)atliktus darbus nevykdymo.

18Taigi, antra, pažymėtina, kad pagal CK 6.644 straipsnio 1 dalį rangos sutartimi viena šalis (rangovas) įsipareigoja atlikti tam tikrą darbą savo rizika pagal kitos šalies (užsakovo) užduotį ir perduoti šio darbo rezultatą užsakovui, o užsakovas įsipareigoja atliktą darbą priimti ir už jį sumokėti. Taigi rangos sutarties dalykas yra tam tikro darbo rezultatas, turintis materialią išraišką. Tai gali būti naujo daikto sukūrimas arba naujų savybių jau esančiam daiktui suteikimas. Kadangi rangos sutartimi įsipareigojama sukurti tam tikrą darbo rezultatą, tai rangos santykius reglamentuojančiose CK normose nustatytas medžiagų ir darbų rezultato atsitiktinio žuvimo ar sugedimo rizikos paskirstymas šalims (CK 6.649 straipsnis), šalių pareigos, susijusios su atliktų darbų priėmimu (CK 6.662 straipsnis), darbų kokybės garantija (CK 6.663–6.666 straipsniai) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013 m. sausio 16 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-110/2013).

19Trečia, taip pat svarbu pažymėti, kad CK 6.156 straipsnyje nustatyta šalių teisė nepažeidžiant imperatyviųjų teisės normų sudaryti sutartis ir savo nuožiūra nustatyti tarpusavio teises bei pareigas, kitas sąlygas, taip pat sudaryti Civiliniame kodekse nenumatytas sutartis. Pagal CK 6.189 straipsnio 1 dalį sutartis jos šalims turi įstatymo galią ir įpareigoja atlikti ne tik tai, kas tiesiogiai joje numatyta, bet ir visa tai, ką lemia sutarties esmė arba įstatymai. Šioje teisės normoje įtvirtintas sutarties privalomumo ir vykdytinumo principas, kuriuo vadovaudamasis kiekvienas asmuo privalo tinkamai ir laiku vykdyti savo sutartines prievoles (CK 6.256 straipsnio 1 dalis), priešingu atveju atsiranda sutartinė civilinė atsakomybė už netinkamą prievolės įvykdymą (CK 256 straipsnio 2 dalis). Sutarčių vykdymo principai įtvirtinti CK 6.200 straipsnyje: šalys privalo vykdyti sutartį tinkamai ir sąžiningai; vykdydamos sutartį, šalys privalo bendradarbiauti ir kooperuotis; sutartis turi būti vykdoma kuo ekonomiškesniu kitai šaliai būdu; jeigu pagal sutartį ar jos prigimtį šalis, atlikdama tam tikrus veiksmus, turi dėti maksimalias pastangas sutarčiai įvykdyti, tai ši šalis privalo imtis tokių pastangų, kokių būtų ėmęsis tokiomis pat aplinkybėmis protingas asmuo. Prievolė laikoma įvykdyta netinkamai ją įvykdžius tik iš dalies, praleidus įvykdymo terminą, pažeidus kitas sutartas jos vykdymo sąlygas, bendradarbiavimo pareigą, imperatyviąsias teisės normas ar bendro pobūdžio pareigą elgtis atidžiai ir rūpestingai. Bendradarbiavimo principas (CK 6.38 straipsnio 3 dalis, 6.200 straipsnio 2 dalis) reikalauja, kad šalys sudarytų tinkamas sąlygas įvykdyti prievolę, prireikus keistųsi informacija, reikšminga prievolei įvykdyti, laiku praneštų apie kylančias prievolės įvykdymo kliūtis. Bendradarbiavimo pareiga vienodai svarbi abiem sutarties šalims, o šalis, nesilaikiusi bendradarbiavimo pareigos, neturi teisės panaudoti kitos šalies bendradarbiavimo stokos prieš ją kaip pagrindo atsisakyti vykdyti savo prievolę ir nepriimti atliktų darbų bei nemokėti rangovui už faktiškai atliktus darbus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2004 m. gruodžio 22 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-685/2004; 2005 m. liepos 11 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-371/2005; 2012 m. gruodžio 20 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-599/2012; etc.).

20Ketvirta, šioje byloje taip pat aktualu yra tai, kad sutartinė civilinė atsakomybė yra turtinė prievolė, kuri atsiranda dėl to, kad neįvykdoma ar netinkamai įvykdoma sutartis, kurios viena šalis turi teisę reikalauti nuostolių atlyginimo ar netesybų (sumokėti baudą, delspinigius), o kita šalis privalo atlyginti dėl sutarties neįvykdymo ar netinkamo įvykdymo padarytus nuostolius arba sumokėti netesybas (baudą, delspinigius) (CK 6.245 straipsnio 3 dalis).

21Taigi, nagrinėjamoje byloje ieškovas pats pripažino, jog realiai jokių darbų objekte – Jonavos suaugusiųjų švietimo centre, ( - ), neatliko; o atsakovas pateikė teismui darbų pridavimo aktą, iš kurio matyti, kad aukščiau minėta šalių rangos sutartimi aptartus darbus atsakovas atliko pats savo jėgomis. Taigi, nagrinėjamu atveju nėra jokio pagrindo teigti, kad atsakovas yra skolingas ieškovui.

22Kita vertus, byloje esantys duomenys patvirtina, kad ieškovas netinkamai vykdė šalių bendradarbiavimo pareigą, o taip pat pats pažeidė bendro pobūdžio pareigą elgtis atidžiai ir rūpestingai, kuomet nepateikė atsakovui savo bei brigados narių individualios veiklos legitimumą patvirtinančių dokumentų kopijų – registruotų individualios veiklos pažymų ar darbo sutarčių, taip pat nepaaiškino kokiame banke yra jo sutartyje nurodyta banko sąskaita – Nr. ( - ), ( - ). Iš šalių pasirašytos rangos sutarties matyti, kad darbų pradžia – 2018-05-02, tačiau pats ieškovas į objektą – Jonavos suaugusiųjų švietimo centrą ( - ), neatvyko. Tuo tarpu, ieškovo argumentas, jog atsakovas neatvyko 2018-05-02 bei neperdavė jam reikalingų atlikti darbų, – yra visiškai nepagrįstas, nes, visų pirma, pagal šalių pasirašytą Sutartį, atsakovas neturėjo perduoti jokių darbų ieškovui, antra, ieškovas, atvykęs į šį objektą, galėjo tiesiog pradėti vykdyti Sutartį – pradėti aktų salės remonto darbus, kurie, be kita ko, buvo numatyti Sutarties priede Nr. 1 – lokalinėje sąmatoje. Ieškovo argumentus, jog jis atsakovui siuntė dokumentus: 2018-05-14 sąskaitą Nr. ILA-0001, 2018-05-29 raginimą dėl įsiskolinimo, 2018-06-01 raštą dėl sutarties nutraukimo, 2018-06-02 pretenziją, – teismas vertina kritiškai, nes, visų pirma kaip matyti iš šių dokumentų, ant jų užrašytas neteisingas atsakovo adresas – Vilties g. 2A, Panevėžys, nors, akivaizdu, ir iš viešai prieinamų duomenų galima nustatyti, jog atsakovo adresas yra – yra Vilties g. 20A, Panevėžyje; antra – teismui nėra pateikta duomenų, kad šie dokumentai buvo realiai (iš)siųsti ir įteikti atsakovui (CPK 185 straipsnis). Be to, ieškovas šioje byloje taip pat nepateikė jokių įrodymų, kad jis realiai patyrė 3 000 Eur nuostolius dėl savo darbuotojų pravaikštos – teismui nėra pateikta nei darbo sutartys su konkrečiais darbuotojais, kurie ginčo laikotarpiu neva negalėjo dirbti kitų darbų, nei nurodyta kokiu pagrindu yra skaičiuojama būtent tokio dydžio nuostoliai (CPK 177, 178, 185 straipsniai; CK 6.245 – 6.249 straipsniai), todėl šis reikalavimas pripažintinas nepagrįstu ir yra atmestinas. Aukščiau išdėstytais motyvais teismas taip pat nepagrįstu laiko ieškinio reikalavimą dėl baudos, todėl ir jis atmestinas.

23Atmetus pagrindinį ieškinio reikalavimą, reikalavimas dėl procesinių palūkanų taip pat atmestinas.

24Įvertinęs aukščiau nurodytas aplinkybes, teismas daro išvadą, kad byloje esantys duomenys nesudaro pagrindo ieškinį tenkinti, todėl preliminarus sprendimas naikinamas, o ieškinys atmetamas.

25Remiantis CPK 93 straipsnio 1 dalimi – šaliai, kurios naudai yra priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies. Atmetus ieškinį atsakovui iš ieškovo priteisiamos jo patirtos atstovavimo išlaidos, t. y. 600 Eur (CPK 79 straipsnis, 88 straipsnio 1 dalies 6 punktas, 93 straipsnis, 98 straipsnis, Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2015 m. kovo 19 d. įsakymas Nr. 1R-77 „Dėl teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. įsakymo Nr. 1R-85 „Dėl Rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio patvirtinimo“ pakeitimo“ (TAR, 2015-03-19, Nr. 2015-03968)).

26Teismo turėtos ir iš ieškovo priteistinos pašto išlaidos sudaro 5,74 Eur (CPK 96 straipsnio 6 dalis, Lietuvos Respublikos teisingumo ir finansų ministrų 2011 m. lapkričio 7 d. įsakymas Nr. 1R-261/1K-355 „Dėl minimalios valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos nustatymo“).

27Kiti šalių argumentai nėra reikšmingi ginčo nagrinėjimui, todėl dėl jų teismas nepasisako. Taip pat pažymėtina, kad pagal kasacinio teismo praktiką įstatyminė teismo pareiga tinkamai motyvuoti priimtą teismo sprendimą neturi būti suprantama kaip reikalavimas detaliai atsakyti į kiekvieną šalių byloje išsakytą ar pateiktą argumentą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009 m. gegužės 27 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-219/2009; 2010 m. birželio 22 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-287/2010; etc.). Tokia teismo sprendimo motyvavimo pareigos tinkamo įvykdymo samprata pateikiama ne vien kasacinio teismo, bet ir Europos Žmogaus Teisių Teismo praktikoje (Van de Hurk v. the Netherlands, judgement of 19 April 1994, par. 61).

28Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 93 straipsniu, 259-260 straipsniais, 268-270 straipsniais, 430 straipsnio 6 dalies 2 punktu,

Nutarė

29Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018 m. rugpjūčio 9 d. preliminarų sprendimą panaikinti.

30Ieškovo M. D. ieškinį atmesti.

31Priteisti atsakovui UAB „Ilgas amžius“, juridinio asmens kodas 303266379, iš ieškovo M. D., asmens kodas ( - ) 600 Eur (šešis šimtus eurų) atstovavimo išlaidų.

32Priteisti iš ieškovo M. D., asmens kodas ( - ) 5,74 Eur (penkis eurus, 74 ct) pašto išlaidų. Ši suma turi būti įmokėta į pasirinktą Valstybinės mokesčių inspekcijos prie LR FM sąskaitą, esančią: LT78 7290 0000 0013 0151 AB „Citadele“ banke; LT74 4010 0510 0132 4763 LuminorBank AB; LT05 7044 0600 0788 7175 AB SEB banke; LT32 7180 0000 0014 1038 AB Šiaulių banke; LT74 7400 0000 0872 3870 Danske Bank A/S Lietuvos filiale; LT24 7300 0101 1239 4300 „Swedbank“, AB; LT42 7230 0000 0012 0025 UAB Medicinos banke, įmokos kodas 5660. Sumokėjus pašto išlaidas teismui turi būti pateiktas tai patvirtinantis dokumentas.

33Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Vilniaus apygardos teismui, skundą paduodant per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėjas Edvardas... 2. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą... 3. Teismas... 4. ieškovas kreipėsi į teismą su ieškiniu dokumentinio proceso tvarka,... 5. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2018 m. rugpjūčio 9 d. priėmė... 6. Atsakovas UAB „Ilgas amžius“ pateikė prieštaravimus dėl preliminaraus... 7. Ieškovas atsiliepime į prieštaravimus prašė Vilniaus miesto apylinkės... 8. Teismo posėdžio metu ieškovas ieškinį palaikė, papildomai nurodė, kad... 9. Teismo posėdžio metu atsakovo atstovė vadovė N. N. su ieškiniu nesutiko.... 10. Teismo posėdžio metu atsakovo atstovas advokatas S. L. su ieškiniu nesutiko,... 11. Preliminarus sprendimas naikintinas. Ieškinys atmestinas.... 12. Šalių paaiškinimais bei byloje esančiais rašytiniais įrodymais nustatyta,... 13. Tuo tarpu atsakovas teigia, kad jis ieškovo prašė pateikti jo ir jo brigados... 14. Taigi, prieš pradedant nagrinėti šią bylą iš esmės paminėtinos... 15. Pirmiausia pažymėtina, kad civiliniame procese galiojantis rungimosi... 16. Kaip žinia, įrodymai civilinėje byloje yra bet kokie faktiniai duomenys,... 17. Taigi, byloje nėra ginčo dėl tarp šalių Statybos rangos 2018-04-17... 18. Taigi, antra, pažymėtina, kad pagal CK 6.644 straipsnio 1 dalį rangos... 19. Trečia, taip pat svarbu pažymėti, kad CK 6.156 straipsnyje nustatyta šalių... 20. Ketvirta, šioje byloje taip pat aktualu yra tai, kad sutartinė civilinė... 21. Taigi, nagrinėjamoje byloje ieškovas pats pripažino, jog realiai jokių... 22. Kita vertus, byloje esantys duomenys patvirtina, kad ieškovas netinkamai... 23. Atmetus pagrindinį ieškinio reikalavimą, reikalavimas dėl procesinių... 24. Įvertinęs aukščiau nurodytas aplinkybes, teismas daro išvadą, kad byloje... 25. Remiantis CPK 93 straipsnio 1 dalimi – šaliai, kurios naudai yra priimtas... 26. Teismo turėtos ir iš ieškovo priteistinos pašto išlaidos sudaro 5,74 Eur... 27. Kiti šalių argumentai nėra reikšmingi ginčo nagrinėjimui, todėl dėl jų... 28. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 93... 29. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018 m. rugpjūčio 9 d. preliminarų... 30. Ieškovo M. D. ieškinį atmesti.... 31. Priteisti atsakovui UAB „Ilgas amžius“, juridinio asmens kodas 303266379,... 32. Priteisti iš ieškovo M. D., asmens kodas ( - ) 5,74 Eur (penkis eurus, 74 ct)... 33. Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Vilniaus...