Byla eB2-3767-577/2020
Dėl UAB „Opt & logistic“ 2020 m. rugpjūčio 7 d. Kreditorių susirinkimo nutarimo trečiuoju darbotvarkės klausimu panaikinimo

1Vilniaus apygardos teismo teisėja Jadvyga Mardosevič, rašytinio proceso tvarka teismo posėdyje išnagrinėjusi civilinę bylą pagal kreditoriaus Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos (toliau ir - VSDFV) Vilniaus skyriaus skundą dėl UAB „Opt & logistic“ 2020 m. rugpjūčio 7 d. Kreditorių susirinkimo nutarimo trečiuoju darbotvarkės klausimu panaikinimo,

Nustatė

2Kreditorius VSDFV Vilniaus skyriaus pateikė skundą, kuriuo prašo: 1)

3panaikinti UAB „OPT & Logistic“ 2020 m. rugpjūčio 7 d. kreditorių susirinkimo nutarimą 3 darbotvarkės klausimu, kuriuo nutarta patvirtinti galutinę bankroto ataskaitą; 2) įpareigoti nemokumo administratorių pateikti kreditoriams informaciją apie įmonės turtą bei imtis veiksmų dėl šio turto realizavimo. Skunde nurodė, jog VSDFV Vilniaus skyriaus 2017 m. rugsėjo 12 d. sprendimu Nr. IA_SP2E-16, UAB „OPT & Logistic“ priklausančiai transporto priemonei Nissan Micra (( - ) buvo nustatytas priverstinis įkeitimas. VSDFV Vilniaus skyrius 2020 m. liepos 21 d. kreipėsi į nemokumo administratorių su prašymu kreiptis į teismą dėl kreditorių sąrašo patikslinimo, tačiau nemokumo administratorius atsisakė tai padaryti. Taip pat kreditorius nurodė, jog jis pagrįstai manė, kad nemokumo administratorius imsis veiksmų siekiant atgauti įmonės dokumentus. Pažymi, kad nemokumo administratorius nepateikė kreditorių susirinkimui informacijos apie UAB „OPT & Logistic“ priklausančią transporto priemonę, nei apie kitą įmonės turtą (pagal paskutinį UAB „OPT & Logistic“ sudarytą balansą 2015 metais, įmonės turtas iš viso sudarė 1 174 091 Eur). Teigia, kad nemokumo administratorius veikė neapdairiai, netinkamai vykdė savo pareigas (JANĮ 60 straipsnio 3 straipsnio 4 dalis), apie UAB „OPT & Logistic“ turimą turtą, kreditoriams informacijos nepateikė, pažeidė kreditorių interesus bei juos klaidino, kadangi kreditoriai negalėjo tinkamai įgyvendinti savo teisių. Fondo valdybos Vilniaus skyriaus nuomone, 2020 m. rugpjūčio 7 d. gautinės ataskaitos patvirtinimas kreditorių susirinkime yra neteisėtas, kadangi kreditoriams, kaip nurodyta aukščiau, nebuvo pateikta visa informacija apie įmonės turtą, be to, nemokumo administratorius netinkamai įgyvendino JANĮ numatytas pareigas nemokumo administratoriui.

4Nemokumo administratorė UAB „Versus Veto“ atsiliepime prašo VSDFV Vilniaus skyriaus skundą atmesti. Nurodė, kad Bendrovė vadovo neturėjo nuo 2017 m. sausio 9 d., informacijos apie Bendrovės dalyvius juridinių asmenų registre nėra. Joks įmonės turtas ir jokie įmonės dokumentai Bendrovės bankroto byloje nebuvo perduoti ir nėra jokios galimybės nustatyti asmenų, kuriems būtų galima pareikšti reikalavimus dėl Bendrovės dokumentų ir/ arba turto neperdavimo. Vien tik formalus bankroto procedūrų tęsimas, nesant prima facie įrodymų egzistuojant realią galimybę tokiu būdu patenkinti bankrutavusios įmonės kreditorių finansinius reikalavimus didesniu mastu, neužtikrintų nei kreditorių, nei skolininko interesų apsaugos, o atskirais atvejais pažeistų ir bankroto proceso tikslus. Nemokumo administratorius pažymi, kad VSDFV Vilniaus skyriaus priverstinai įkeistas automobilis bankroto byloje nebuvo perduotas; jo buvimo vieta nėra žinoma, taip pat nėra žinoma, ar šis automobilis materialiai egzistuoja. Iš viešai prieinamų duomenų nustatyta, kad automobilio būsena registre – įregistruota (sustabdyta); Valstybinio registracijos numerio ženklų statusas dalyvavimui viešajame eisme – negaliojantys, automobilio dalyvavimas eisme – draudžiamas, techninė apžiūra – negalioja, privalomas civilinės atsakomybės draudimas – negalioja. Šie duomenys, administratorės įsitikinimu, leidžia neabejoti, kad automobilis nėra eksploatuojamas, viešajame eisme nedalyvauja. Tikimybė nustatyti nenaudojamo automobilio buvimo vietą labai nedidelė. Reikalauti žalos atlyginimo iš kaltų asmenų šiuo atveju taip pat nėra realių teisinių perspektyvų; įvertinti ir teisme patikimais įrodymais pagrįsti žalos dydį nėra galimybių. Šiuo atveju prima facie įrodymų apie egzistuojančią realią galimybę patenkinti bankrutavusios įmonės kreditorių reikalavimus didesniu mastu, nėra. VSDFV Vilniaus skyrius taip pat nenurodo, kokie papildomi veiksmai bankroto byloje leistų realiai tikėtis didesnio kreditorių reikalavimų patenkinimo.

5Skundas tenkinamas iš dalies.

6Vilniaus apygardos teismo 2020 m. sausio 23 d. nutartimi UAB „OPT & Logistic“ iškelta bankroto byla, įmonės administratoriumi paskirta UAB „Versus Veto“. Nutartis įsiteisėjo 2020 m. vasario 3 d. 2020 m. balandžio 21 d. nutartimi patvirtintas įmonės kreditorių sąrašas, kuris buvo tikslinamas; pagal aktualų kreditorių sąrašą, teismo patvirtinti du kreditoriai – Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau ir - VMI) su 73 353,21 Eur finansinio reikalavimo suma (iš jų – 4 400 Eur dydžio suma užtikrinta priverstine hipoteka) bei VSDFV Vilniaus skyrius su 3 690,67 Eur finansiniu reikalavimu. 2020 m. liepos 7 d. nutartimi nutarta likviduoti įmonę dėl bankroto.

72020 m. rugpjūčio 7 d. įvyko BUAB „OPT & Logistic“ kreditorių susirinkimas (protokolas Nr. 2), kurio metu, be kita ko, trečiuoju darbotvarkės klausimu nutarta pritarti galutinei bankroto ataskaitai ir įpareigoti kreditorių susirinkimo pirmininką galutinę bankroto ataskaitą pasirašyti. Iš pateiktų Balsavimo raštu biuletenių matyti, kad už šį nutarimo projektą balsavo VMI (95,21 proc.); prieš – VSDFV Vilniaus skyrius.

8Lietuvos Respublikos juridinių asmenų nemokumo įstatymo 55 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad kreditorių susirinkimo ar kreditorių komiteto sprendimas gali būti skundžiamas nemokumo bylą nagrinėjančiam teismui per 14 dienų nuo dienos, kurią šio straipsnio 2 ir 3 dalyse nurodyti asmenys sužinojo arba turėjo sužinoti apie jo priėmimą. Pagal šio straipsnio 2 dalies 1 punktą, kreditorių susirinkimo sprendimą turi teisę skųsti teismui kreditorius, balsavęs prieš kreditorių susirinkimo sprendimą. Teismas gali panaikinti kreditorių susirinkimo ar kreditorių komiteto sprendimą, jeigu jis priimtas pažeidžiant šio įstatymo nuostatas ir šis pažeidimas galėjo turėti įtakos sprendimo turiniui, taip pat jeigu kreditorių susirinkimo ar kreditorių komiteto sprendimas prieštarauja įstatymams arba pažeidžia prieš šį sprendimą balsavusių kreditorių arba kitų asmenų teises ir įstatymų saugomus interesus (JANĮ 55 straipsnio 4 dalis).

9Teismų praktikoje, suformuotoje taikant iki 2019 m. gruodžio 31 d. galiojusio Įmonių bankroto įstatymo (toliau ĮBĮ) nuostatas, taip pat išaiškinta, kad nagrinėjant skundus dėl kreditorių susirinkimo nutarimų teisėtumo reikia patikrinti, ar buvo laikytasi ĮBĮ ir kreditorių susirinkimo nustatytos susirinkimo sušaukimo, kreditorių dalyvavimo, nustatytos susirinkimo darbotvarkės klausimų nagrinėjimo, balsavimo ir nutarimų priėmimo tvarkos (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007 m. birželio 22 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-286/2007), nes šie procedūrų veiksmai reikšmingi ir gali lemti neteisėtų nutarimų priėmimą. Teismas, nustatęs esminius procedūrinius pažeidimus, galėjusius lemti neteisėtų nutarimų priėmimą, taip pat nustatęs, kad priimti nutarimai prieštarauja imperatyviosioms ĮBĮ, kitų įstatymų normoms, CK 1.5 straipsnyje įtvirtintiems principams ir dėl to pažeidžia bankrutuojančios įmonės, jos kreditorių teisėtus interesus, kreditorių susirinkimo nutarimus panaikina (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007 m. birželio 22 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-286/2007; 2012 m. lapkričio 22 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-514/2012).

10JANĮ 3 straipsnyje įtvirtinti nemokumo proceso principai, įskaitant skaidrumo, profesionalumo principus, taip pat teisėjo vadovavimo procesui principas, reiškiantis, kad teismas gali savo iniciatyva įpareigoti nemokumo proceso dalyvius atlikti procesinius veiksmus, rinkti įrodymus ir kontroliuoti nemokumo proceso šalių veiksmus, siekdamas užtikrinti veiksmingą teismo tvarka vykdomo nemokumo proceso eigą ir viešąjį interesą.

11Teismų praktikoje taip pat laikomasi pozicijos, kad ne bet koks formalus kreditorių susirinkimo nustatytos susirinkimo sušaukimo, kreditorių dalyvavimo, nustatytos susirinkimo darbotvarkės klausimų nagrinėjimo, balsavimo ir nutarimų priėmimo tvarkos pažeidimas yra pakankamas pagrindas panaikinti kreditorių susirinkimo priimtus nutarimus. Kreditorių susirinkimo nutarimai dėl procedūrinių pažeidimų naikintini tik tokiu atveju, kai šie procedūriniai pažeidimai galėjo nulemti kreditorių susirinkimo nutarimo turinį (Lietuvos apeliacinio teismo 2012 m. sausio 19 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-196/2012, 2011 m. rugsėjo 1 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-2279/2011, 2011 m. birželio 30 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1792/2011, 2010 m. gegužės 27 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-825/2010).

12Nagrinėjamu atveju nustatyta, kad VSDFV Vilniaus skyrius 2020 m. rugpjūčio 7 d. balsavimo raštu biuletenyje balsuodamas „prieš“ dėl nutarimo pritarti galutinei bankroto ataskaitai nurodė pastabas, kad nemokumo administratorius nepateikė informacijos, kokie veiksmai buvo atliekami dėl to, kad nebuvo perduoti įmonės dokumentai; taip pat pažymėjo, jog nemokumo administratoriui yra žinoma, kad VSDFV Vilniaus skyriui yra įkeista transporto priemonė, apie kurią kreditoriams informacija taip pat nebuvo pateikta. Atsižvelgdamas į tai, kreditorius nurodė įpareigoti nemokumo administratorių kitam kreditorių susirinkimui pateikti informaciją apie atliktus veiksmus, siekiant atgauti įmonės dokumentus, žalos priteisimo galimybes bei informaciją apie įkeistą transporto priemonę.

13JANĮ 43 straipsnio 1 dalies 2 punkte įtvirtinta kreditorių teisė teikti siūlymus dėl klausimų įtraukimo į darbotvarkę ir kreditorių susirinkime svarstomų klausimų, tačiau iš kreditorių susirinkimo protokolo turinio matyti, kad aukščiau paminėtas kreditoriaus VSDFV Vilniaus skyriaus pasiūlymas, svarstant nutarimo projektą darbotvarkės klausimu Nr. 3, nebuvo įtrauktas.

14Nors šis pažeidimas nelėmė kreditorių susirinkimo nutarimo turinio, o kreditorius nekvestionuoja galutinės bankroto ataskaitos turinio atitikimo JANĮ 99 straipsnio reikalavimams, teismo vertinimu, 2020 m. rugpjūčio 7 d. galutinės ataskaitos patvirtinimas kreditorių susirinkime, atsižvelgiant į JANĮ 100 straipsnio 2 dalies nuostatas, numatančias, kad nemokumo administratorius ne vėliau kaip per 30 dienų nuo galutinės bankroto ataskaitos patvirtinimo dienos kreipiasi į teismą su prašymu priimti sprendimą dėl juridinio asmens pabaigos, taip pat žemiau išdėstytus argumentus, yra neteisėtas, kadangi kreditoriams nebuvo pateikta visa informacija apie įmonės turtą.

15Nemokumo administratorius nurodo, kad bendrovė faktiškai neturi jokių valdymo organų, t. y. nėra jokios galimybės nustatyti asmenų, kuriems būtų galima pareikšti reikalavimus dėl bendrovės dokumentų ir/arba turto neperdavimo.

16Tačiau teismo vertinimu, nemokumo administratorius neatskleidė pakankamai aplinkybių, patvirtinančių šiuos jo teiginius. Bylos duomenimis, bendrovės vardu registruotas automobilis Nissan Micra (pirmos registracijos data – 2011-06-16), kuriam pritaikyta priverstinė hipoteka, ir kurio dalyvavimas viešajame eisme draudžiamas (negalioja techninė apžiūra bei draudimas). Pasak administratorės, tikimybė nustatyti šio automobilio buvimo vietą yra labai menka. Tačiau iš 2020 m. birželio 4 d. informacijos pirmajam kreditorių susirinkimui matyti, kad paskutinė JAR registruota vadovė buvo susisiekusi su nemokumo administratoriumi, teikė jam atitinkamus įrodymus, t. y. kad nuo 2017 m. sausio 9 d. bendrovėje nedirba, turto, dokumentų neturi, tačiau duomenų, ar administratorius aiškinosi kam pastaroji perdavė turtą ir dokumentus, nenurodė.

17Taip pat teismas, remdamasis Lietuvos teismų informacinės sistemos LITEKO duomenimis (CPK 179 straipsnio 3 dalis), nustatė, kad 2019 m. gruodžio 6 d. Vilniaus miesto apylinkės teismas baudžiamojoje byloje Nr. 1-3524-908/2019 priėmė baudžiamąjį įsakymą, kuriuo, be kita ko, nuspręsta UAB „OPT & Logistic“ buhalterinės apskaitos dokumentus, pateiktus 2019 m. liepos 12 d. reikalaujamų daiktų, dokumentų pateikimo protokolu, saugomus FNTT prie LR VRM Vilniaus apygardos valdybos NVT skyriaus patalpose, adresu Šermukšnių g. 3, Vilniuje, baudžiamajam įsakymui įsiteisėjus grąžinti UAB „OPT & Logistic“. Duomenys, kam perduoti šie dokumentai (ar perduoti), nenustatyti. Šios aplinkybės leidžia daryti išvadą, kad administratorė nėra išnaudojusi galimybių nustatyti duomenis apie realų likviduojamos bendrovės turtą.

18Taigi, nėra pagrindo nesutikti su kreditoriaus VSDFV Vilniaus skyriaus pozicija, kad 2020 m. rugpjūčio 7 d. gautinės ataskaitos patvirtinimas kreditorių susirinkime yra neteisėtas, kadangi kreditoriams nebuvo pateikta visa informacija apie įmonės turtą.

19Kreditoriaus reikalavimas įpareigoti administratorių imtis atitinkamų veiksmų, susijusių su kreditorių informavimu ir turto realizavimu, netenkinamas, kadangi konkretus realizuotinas turtas nėra nustatytas; be to, turto pardavimo klausimai sprendžiami kreditorių susirinkime (JANĮ 86 straipsnis).

20Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes, VSDFV Vilniaus skyriaus skundas tenkintinas iš dalies, BUAB „OPT & Logistic“ 2020 m. rugpjūčio 7 d. kreditorių susirinkimo nutarimas 3 darbotvarkės klausimu, kuriuo nutarta patvirtinti galutinę bankroto ataskaitą, naikintinas; kita skundo dalis atmetama.

21Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 290-292 straipsniais, JANĮ 3 straipsnio 4 punktu, 55 straipsnio 4 dalimi,

Nutarė

22VSDFV Vilniaus skyriaus skundą tenkinti iš dalies.

23Panaikinti BUAB „OPT & Logistic“ 2020 m. rugpjūčio 7 d. kreditorių susirinkimo nutarimą 3 darbotvarkės klausimu, kuriuo nutarta patvirtinti galutinę bankroto ataskaitą.

24Kitą skundo dalį atmesti.

25Priimtą nutartį išsiųsti Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybai prie Finansų ministerijos.

26Įpareigoti nemokumo administratorių per 3 dienas nuo nutarties kopijose gavimo informuoti kreditorius apie priimtą nutartį, pateikiant teismui tai patvirtinančius rašytinius įrodymus.

27Nutartis per 7 dienas nuo nutarties kopijos įteikimo dienos skundžiama atskiruoju skundu Lietuvos apeliaciniam teismui per Vilniaus apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo teisėja Jadvyga Mardosevič, rašytinio proceso... 2. Kreditorius VSDFV Vilniaus skyriaus pateikė skundą, kuriuo prašo: 1)... 3. panaikinti UAB „OPT & Logistic“ 2020 m. rugpjūčio 7 d. kreditorių... 4. Nemokumo administratorė UAB „Versus Veto“ atsiliepime prašo VSDFV... 5. Skundas tenkinamas iš dalies.... 6. Vilniaus apygardos teismo 2020 m. sausio 23 d. nutartimi UAB „OPT &... 7. 2020 m. rugpjūčio 7 d. įvyko BUAB „OPT & Logistic“ kreditorių... 8. Lietuvos Respublikos juridinių asmenų nemokumo įstatymo 55 straipsnio 1... 9. Teismų praktikoje, suformuotoje taikant iki 2019 m. gruodžio 31 d. galiojusio... 10. JANĮ 3 straipsnyje įtvirtinti nemokumo proceso principai, įskaitant... 11. Teismų praktikoje taip pat laikomasi pozicijos, kad ne bet koks formalus... 12. Nagrinėjamu atveju nustatyta, kad VSDFV Vilniaus skyrius 2020 m. rugpjūčio 7... 13. JANĮ 43 straipsnio 1 dalies 2 punkte įtvirtinta kreditorių teisė teikti... 14. Nors šis pažeidimas nelėmė kreditorių susirinkimo nutarimo turinio, o... 15. Nemokumo administratorius nurodo, kad bendrovė faktiškai neturi jokių... 16. Tačiau teismo vertinimu, nemokumo administratorius neatskleidė pakankamai... 17. Taip pat teismas, remdamasis Lietuvos teismų informacinės sistemos LITEKO... 18. Taigi, nėra pagrindo nesutikti su kreditoriaus VSDFV Vilniaus skyriaus... 19. Kreditoriaus reikalavimas įpareigoti administratorių imtis atitinkamų... 20. Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes, VSDFV Vilniaus skyriaus skundas... 21. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 290-292 straipsniais, JANĮ 3... 22. VSDFV Vilniaus skyriaus skundą tenkinti iš dalies.... 23. Panaikinti BUAB „OPT & Logistic“ 2020 m. rugpjūčio 7 d. kreditorių... 24. Kitą skundo dalį atmesti.... 25. Priimtą nutartį išsiųsti Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo... 26. Įpareigoti nemokumo administratorių per 3 dienas nuo nutarties kopijose... 27. Nutartis per 7 dienas nuo nutarties kopijos įteikimo dienos skundžiama...