Byla 2-116-154/2013
Dėl sandorio pripažinimo negaliojančiu

1Šiaulių apygardos teismo civilinių bylų skyriaus teisėja Danutė Matiukienė, sekretoriaujant Ingai Sidorenkienei, dalyvaujant ieškovo AB Šiaulių banko atstovui advokatui K. P., atsakovui V. V., atsakovų V. V. ir J. V. atstovui advokatui V. G.

2viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal AB Šiaulių banko ieškinį atsakovams V. V. ir J. V., tretiesiems asmenims A. V. ir J. Z. dėl sandorio pripažinimo negaliojančiu,

Nustatė

3Ieškovas AB Šiaulių bankas ieškiniu prašo teismo:

4- pripažinti negaliojančia atsakovo V. V. ir atsakovo J. V. 2008 m. gruodžio 31 d. sudarytą dovanojimo sutartį Nr. ( - );

5- taikyti restituciją - įpareigoti atsakovą J. V. grąžinti atsakovui V. V. 2008 m. gruodžio 31 d. dovanojimo sutarties Nr. ( - ) pagrindu įgytus nekilnojamuosius daiktus, esančius ( - ): 1/2 gyvenamojo namo, unikalus Nr. ( - ), 1/2 garažo, unikalus Nr. ( - ), 1/2 tvoros, unikalus Nr. ( - ), 1/2 žemės sklypo, 0,0602 ha ploto, unikalus Nr. ( - ), kadastrinis Nr. ( - );

6- priteisti solidariai iš atsakovų ieškovo patirtas bylinėjimosi išlaidas.

7Ieškovas AB Šiaulių bankas nurodė, kad 2006-01-20 Kreditavimo sutartimi Nr. ( - ) su vėlesniu jos 2008-02-27 pakeitimu (kredito valiuta pakeista iš litų į eurus) AB Šiaulių bankas kredito gavėjui UAB „Senoji smuklė" suteikė 2 000 000 litų kreditą patalpų, esančių ( - ), pirkimui. Prievolių pagal Kreditavimo sutartį tinkamo įvykdymo užtikrinimui 2006-01-20 Laidavimo sutartimis Nr. ( - ) ir Nr. ( - ) atitinkamai laidavo L. M. ir V. V., kurie įsipareigojo atsakyti AB Šiaulių bankui visu savo turtu, jei UAB „Senoji smuklė" tinkamai neįvykdys Bankui visų ar dalies prievolių pagal Kredito sutartį (Laidavimo sutarties 1.1. punktas).

8Skolininkas UAB „Senoji smuklė" nuo 2008 metų gruodžio mėnesio nustatytais terminais nebevykdė savo prievolių pagal Kreditavimo sutartį, t.y. laiku negrąžino kredito pagal numatytą grafiką, nemokėjo palūkanų, delspinigių. Bankas 2009-01-12, 2009-02-26 ir 2009-10-06 raštais įspėjo skolininką UAB „Senoji smuklė" dėl Kreditavimo sutarties nutraukimo. Kreditavimo sutarties pažeidimai nebuvo pašalinti, todėl Bankas vienašališkai nutraukė Kreditavimo sutartį Nr. ( - ) ir 2009-12-29 raštu pranešė UAB „Senoji smuklė", kad Kreditavimo sutartis yra nutraukta bei paprašė nedelsiant grąžinti paskolą. Apie vienašališką sutarties nutraukimą laiduotojai L. M. ir V. V. buvo informuoti 2010-01-06 raštais, iš laiduotojų buvo pareikalauta iki 2010-01-20 grąžinti UAB „Senoji smuklė" skolą Bankui, tačiau nei skolininkas UAB „Senoji smuklė", nei laiduotojai skolos Bankui negrąžino.

9Laiduotojams gera valia nevykdant piniginės prievolės, Bankas kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydamas solidariai iš UAB „Senoji smuklė" bei laiduotojų L. M. ir V. V. priteisti 505 119,43 eurų skolą. 2010-03-18 Šiaulių apygardos teismo nutartimi UAB „Senoji smuklė" iškelta bankroto byla.

10Ieškovui tapo žinoma, kad atsakovas V. V. su savo sutuoktine A. V. 2008 m. gruodžio 29 d. sudarė turto pasidalijimo sutartį, kurios pagrindu pasidalijo bendrosios jungtinės nuosavybės teise valdytą nekilnojamąjį turtą ir kiekvienas iš sutuoktinių asmeninės nuosavybės teise įgijo po 1/2 dalį šio turto, esančio ( - ): gyvenamojo namo, unikalus Nr. ( - ); garažo, unikalus Nr. ( - ); tvoros, unikalus Nr. ( - ); žemės sklypo, 0,0602 ha ploto, unikalus Nr. ( - ), kadastrinis Nr. ( - ). Atsakovas V. V. 2008 m. gruodžio 31 d. dovanojimo sutartimi savo tėvui J. V. padovanojo 1/2 dalį aukščiau nurodyto nekilnojamojo turto, o V. V. sutuoktinė A. V. savo 1/2 dalį turto padovanojo savo motinai J. Z.. 2009-12-14 ir 2010-01-18 sudarytais sandoriais atsakovas V. V. perleido jam nuosavybės teise priklausiusį kitą nekilnojamąjį turtą ir šiuo metu jokio nekilnojamojo turto, į kurį galima būtų nukreipti išieškojimą, atsakovas neturi.

11Ieškovo nuomone, sudarydamas aukščiau nurodytus sandorius atsakovas V. V. siekė išvengti savo prievolių pagal 2006-01-20 laidavimo sutartį Nr. ( - ) įvykdymo, todėl gindamas savo pažeistas teises ieškovas teikia teismui šį ieškinį, kuriuo prašo teismo pripažinti 2008 m. gruodžio 31 d. V. V. sudarytą dovanojimo sutartį negaliojančia ir taikyti restituciją. Ieškovas šį ieškinį reiškia Civilinio kodekso (CK) 6.66 str. pagrindu, kuriame numatyta kreditoriaus teisė ginčyti skolininko sudarytus sandorius - actio Pauliana. Ieškovas įsitikinęs, kad yra visos Actio Pauliana instituto taikymo sąlygos: kreditorius turi neabejotiną ir galiojančią reikalavimo teisę; ginčijamas sandoris pažeidžia kreditoriaus teises; nėra suėjęs vienerių metų ieškinio senaties terminas; skolininkas neprivalėjo sudaryti ginčijamo sandorio; skolininkas buvo nesąžiningas, nes žinojo ar turėjo žinoti, kad sudaromas sandoris pažeis kreditoriaus teises; trečiasis asmuo, sudaręs su skolininku neatlygintini dvišalj sandorį, buvo nesąžiningas; kreditoriaus reikalavimas nukreipiamas į perleistą pagal ginčijamą sandorį turtą (ar jo vertę) tiek, kiek būtina šiam reikalavimui patenkinti.

12Ieškovas nurodė, kad turi reikalavimo teisę, nes atsakovas V. V. 2006-01-20 Laidavimo sutartimi Nr. ( - ) laidavo už UAB „Senoji smuklė" prievolių pagal 2006-01-20 Kreditavimo sutartį Nr. ( - ) įvykdymą. Kredito gavėjas UAB „Senoji smuklė" nevykdė savo prievolių pagal minėtą Kreditavimo sutartį, todėl Bankas teisėtai nutraukė Kreditavimo sutartį ir pareikalavo grąžinti kreditą bei įvykdyti kitas iš kreditavimo sutarties kylančias prievoles - sumokėti priskaičiuotas palūkanas ir delspinigius. CK 6.81 str. numatyta, jog tuo atveju, kai laidavimu užtikrinta prievolė neįvykdyta, skolininkas ir laiduotojas atsako kreditoriui kaip solidariąją prievolę turintys bendraskoliai. Laidavimo sutarties 3.1. p. numatyta, jog laiduotojas įsipareigoja kredito gavėjui laiku neįvykdžius savo prievolės ar jos dalies Bankui, atsakyti Bankui tomis pačiomis sąlygomis ir ta pačia apimtimi kaip ir kredito gavėjas. Laidavimo sutartis galioja iki įsipareigojimų pagal kreditavimo sutartį įvykdymo (Laidavimo sutarties 7.1 p.). Ieškovas 2010-01-06 laiduotojui V. V. išsiuntė reikalavimą iki 2010-01-20 sumokėti 504 006,18 eurų (1740232,50 Lt) UAB „Senoji smuklė" skolą pagal Kreditavimo sutartį Nr. ( - ). Pažymėjo, jog Laidavimo sutartis yra galiojanti, nė vienas iš solidariųjų skolininkų savo prievolės ieškovui iki šiol neįvykdė, todėl teigia, kad ieškovas Laidavimo sutarties pagrindu turi galiojančią reikalavimo teisę atsakovui V. V..

13Ieškovas nurodė, kad ginčijamas sandoris pažeidžia jo teises, nes CK 6.66 straipsnio 1 dalyje pateiktas sąrašas atvejų, iš kurių įrodžius bent vieną pripažintina, kad sandoris pažeidžia kreditoriaus teises: 1) skolininkas tampa nemokus, 2) būdamas nemokus suteikia pirmenybę kitam kreditoriui, 3) kitaip pažeidžiamos kreditoriaus teisės. Kaip matyti iš pridedamo Nekilnojamojo turto registro išrašo, atsakovas V. V. sudarė eilę sandorių, kuriais perleido visą turėtą nekilnojamąjį turtą, todėl tapo nemokus, nes nebeturi realios galimybės atsiskaityti su kreditoriumi ir įvykdyti sutartinių įsipareigojimų. Jei V. V. 2008-12-31 nebūtų sudaręs dovanojimo sutarties, atsakovo turtinė padėtis būtų žymiai geresnė, nes atsakovui nuosavybės teise priklausytų pusė gyvenamojo namo su priklausiniais ir pusė žemės sklypo, esančio ( - ), kurio vertė būtų apie 315 600 Lt. Sudarydamas ginčijamą dovanojimo sandorj atsakovas ženkliai pablogino savo turtinę padėtį, todėl teigia, kad 2008-12-31 sudaryta dovanojimo sutartis pažeidė ieškovo teises.

14Ieškovas teigia, kad vienerių metų ieškinio senaties termino nepraleido, nes apie 2008-12-31 atsakovo V. V. sudarytą dovanojimo sandorį Bankui tapo žinoma 2010-03-03 gavus raštą iš antstolės V. Š. kontoros. Ieškovas antstolei V. Š. pateikė įvykdyti Šiaulių apygardos teismo nutartį dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo L. M. ir V. V.. Antstolės padėjėja 2010-03-03 raštu informavo AB Šaulių banką, kad iš šiuo metu skolininkų turimo turto nutartyje nurodytos sumos išieškoti negalima, kartu informavo ieškovą, kad L. M. ir V. V. sudarė eilę sandorių, kuriais perleido savo nekilnojamąjį turtą tretiesiems asmenims.

15Ieškovas įsitikinęs, kad atsakovas V. V. neprivalėjo sudaryti ginčijamo sandorio, nes kiek žinoma ieškovui, atsakovas jokios teisinės prievolės padovanoti savo turtą tėvui neturėjo.

16 Ieškovas teigia, kad atsakovai buvo nesąžiningi. Taikant actio Pauliana institutą kai ginčijamas neatlygintinis sandoris, nustatomas tik skolininko nesąžiningumas (CK 6.66 str. 1, 2 dalys). Šiuo atveju ieškovas ginčija dovanojimo sandorį, kuris yra neatlygintinis (CK 6.465 str. 1 d.), todėl užtenka nustatyti tik skolininko V. V. nesąžiningumą. Teigia, kad CK 6.67 str. 1 p., preziumuojama, jog kreditoriaus interesus pažeidusio sandorio šalys buvo nesąžiningos, jeigu skolininkas sudarė sandorį su savo sutuoktiniu, vaikais, tėvais ar kitais artimaisiais giminaičiais. Atsakovas V. V. turtą padovanojo savo tėvui J. V., todėl abiejų atsakovų nesąžiningumas preziumuojamas ir įrodinėjimo našta, kad sandoris sudarytas nesiekiant išvengti atsiskaitymo su kreditoriumi, tenka atsakovams. Be to, V. V., žinodamas, jog 2006-01-20 Laidavimo sutartimi yra prisiėmęs prievolę atsakyti Bankui visu savo turtu, jei UAB „Senoji smuklė" neįvykdys savo prievolių pagal Kreditavimo sutartį, sudarė eilę sandorių, kuriais perleido visą jam nuosavybės teise priklausiusį nekilnojamąjį turtą, t.y. V. V., sudarydamas šiuos sandorius, siekė išvengti prievolės bankui įvykdymo. Nuo 2008 metų gruodžio mėnesio bendrovei UAB „Senoji smuklė" iškilo finansinių sunkumų. Atsakovas V. V., būdamas UAB „Senoji smuklė" akcininkas, turėjo galimybę žinoti bendrovės finansinę padėtį. Būtent nuo 2008 metų gruodžio mėnesio V. V. pradėjo perleidinėti savo turtą tretiesiems asmenims, suvokdamas, kad UAB „Senoji smuklė" negrąžinus kredito, Bankas savo reikalavimą nukreips į laiduotoją. Būtent todėl atsakovas V. V. su savo sutuoktine A. V. 2008-12-29 sudarė turto pasidalijimo sutartį, kurios pagrindu pasidalijo bendrosios jungtinės nuosavybės teise valdytą gyvenamąjį namą ir žemės sklypą, esančius ( - ), po 1/2 dalį šio turto, o vėliau kiekvienas savo dalį padovanojo tėvams: V. V. - savo tėvui J. V., o A. V. - savo motinai J. Z.. Nurodė, kad sutuoktiniai V. V. ir A. V., nors ir nėra gyvenamojo namo, esančio ( - ), savininkai, šiame name faktiškai gyvena. Todėl ieškovas mano, kad sutuoktiniai dovanojimo sandorius sudarė tik dėl akių, siekdami, kad formaliai gyvenamojo namo savininkai būtų kiti asmenys. Teigia, jog V. V., siekdamas išvengti prievolės Bankui įvykdymo, veikė kryptingai ir gerai apgalvotai, nes nuo 2008-12-31 iki 2010-01-18 perleido visą turėtą nekilnojamąjį turtą ir iš turtingo asmens, turinčio tris butus miesto centre bei gyvenamąjį namą, tapo praktiškai beturčiu. Pardavęs tris vertingus butus miesto centre, atsakovas turėjo gauti dideles sumas pinigų, tačiau tyčia jų nelaikė savo banko sąskaitose, kad Bankas negalėtų pasinaudoti Laidavimo sutarties 4.2. punkte numatyta teise nurašyti skolos sumą nuo jo vardu atidarytų banko sąskaitų. Teigia, kad visos nurodytos aplinkybės patvirtina atsakovo V. V. nesąžiningumą, pasireiškusį tyčine kaltės forma.

17Ieškovas šiuo ieškiniu prašo taikyti restituciją natūra ir įpareigoti atsakovą J. V. grąžinti 1/2 dalį gyvenamojo namo su priklausiniais ir žemės sklypo, esančius ( - ), atsakovui V. V., nes įvykdžius restituciją ir V. V. nuosavybėn grąžinus minėtą turtą, ieškovas savo reikalavimą susigrąžinti 505 119,43 eurų skolą galės nukreipti į šį turtą ir tokiu būdu patenkinti bent dalį turimo reikalavimo. Šioje byloje ieškovas, reikšdamas actio Pauliana, siekia atkurti atsakovo V. V. sudarytu sandoriu pažeistą jo mokumą sugrąžinant tai, ką jis nesąžiningai, be privalomo pagrindo perleido atsakovui J. V..

18Nurodė, kad ieškovas šiuo ieškiniu turtinio reikalavimo priteisti 505 119,43 eurų skolą iš atsakovo V. V. nereiškia, nes tokį reikalavimą jis yra pareiškęs kitoje civilinėje byloje.

19Atsakovai V. V. ir J. V. atsiliepime į ieškinį nurodė, kad su ieškiniu nesutinka (t.1, b. l. 70-73).

20Atsakovai pareiškė, kad nesutinka su AB Šiaulių banko pareikštu ieškiniu, nes teisinis pagrindas ieškovui ginčyti 2008-12-31 dovanojimo sutartį atsirastų tik išnagrinėjus civilinę bylą dėl skolos pagal Laidavimo sutartį priteisimo iš atsakovo V. V. bei patenkinus šį ieškinį. Mano, kad Laidavimo sutartis yra neteisėta, todėl yra pareikštas priešieškinis dėl 2006-01-20 Laidavimo sutarties nuginčijimo. Be to, V. V., dovanodamas nekilnojamąjį turtą tėvui, nežinojo apie Banko ketinimus nutraukti Kreditavimo sutartį, todėl nėra pagrindo manyti, kad dovanojimas buvo kreditorinių įsipareigojimų vengimas. Teigia, kad Laidavimo sutartis neapriboja asmens teisių į jo turtą ir nedraudžia juo disponuoti. Mano, kad formaliai ieškovas įgijo teisę išieškojimą nukreipti į laiduotojo turtą nuo to momento, kai 2009-12-29 buvo nutraukta Kreditavimo sutartis. Iki to momento V. V. galėjo laisvai disponuoti savo turtu.

21Atsakovai pažymėjo, kad AB Šiaulių bankas 2006-01-20 bendrovei UAB “Senoji smuklė” suteikė dvi paskolas: pagal Kreditavimo sutartį Nr. ( - ) suteikė 2 000 000 Lt kreditą patalpų, esančių ( - ), pirkimui ir pagal Kreditavimo sutartį Nr. ( - ) suteikė 450 000 Lt kreditą patalpų, esančių ( - ), pirkimui ir apyvartinių lėšų papildymui. Be to, pagal 2009-02-24 Kreditavimo sutartį Nr. ( - ) suteikė 192 000 eurų kreditą apyvartinių lėšų papildymui, ir tai, atsakovų manymu, reiškia, kad 2009-02-24 bendrovė UAB “Senoji smuklė” buvo patikimas verslo partneris bei paneigia ieškovo argumentus, kad jau nuo 2008 m. gruodžio mėnesio UAB “Senoji smuklė” nebevykdė prievolių pagal Kredito sutartis.

22Atsakovai prašė sustabdyti šios bylos nagrinėjimą iki bus išnagrinėta civilinė byla dėl Laidavimo sutarties nuginčijimo.

23Tretieji asmenys A. V. ir J. Z. pateikė atsiliepimą dėl ieškinio, kuriame nurodė, kad su ieškiniu nesutinka, prašo civilinę bylą sustabdyti. Išdėstė analogiškus argumentus kaip ir atsakovai (t.1, b. l. 77-80).

24Ieškovas AB Šiaulių bankas teismui pateikė dubliką, kuriame palaikė savo ieškinyje nurodytus reikalavimus bei sutiko dėl šios bylos sustabdymo (t.1, b. l. 102-103).

25Atsakovai V. V. ir J. V. pateikė teismui tripliką, kuriame nurodė, kad su ieškiniu nesutinka (t.1, b. l. 117-118).

26Šiaulių apygardos teismo 2010-09-02 nutartimi civilinė byla buvo sustabdyta iki Šiaulių apygardos teisme bus išnagrinėta civilinė byla, iškelta pagal AB Šiaulių banko ieškinį atsakovams UAB “Senoji smuklė”, L. M., V. V. bei trečiajam asmeniui UAB “Investicijų ir verslo garantijos” dėl skolos priteisimo bei atsakovų L. M. ir V. V. priešieškinį ieškovui AB Šiaulių bankui dėl Laidavimo sandorių Nr. ( - ) ir Nr. ( - ) pripažinimo negaliojančiais (t.1, b. l. 127-128).

27Šiaulių apygardos teismo 2012 m. balandžio 12 d. sprendimu AB Šiaulių banko ieškinys patenkintas iš dalies, o atsakovų L. M. ir V. V. priešieškinis dėl Laidavimo sandorių pripažinimo negaliojančiais atmestas (t.1, b. l. 150-157).

28Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2013 m. birželio 21 d. nutartimi Šiaulių apygardos teismo 2012 m. balandžio 12 d. sprendimas paliktas nepakeistas (t.1, b.l. 166-173).

29Atnaujinus bylos nagrinėjimą (t.1, b. l. 178), buvo gautas atsakovų V. V. ir J. V. prašymas taikyti vienerių metų ieškinio senatį, nustatant, kad ieškinio senatis prasidėjo 2009-01-07, nes ieškovas AB Šiaulių bankas būtent 2009-01-07 atliko V. V. priklausančio nekilnojamojo turto paiešką Nekilnojamojo turto registre ir taip sužinojo apie 2008-12-31 sudarytą dovanojimo sutartį tarp V. V. ir J. V.. Mano, kad ieškovo argumentai, jog apie ginčijamą sandorį ieškovas sužinojo tik 2010-03-03 iš antstolės V. Š. rašto, yra nepagrįsti. Prašė taikyti ieškinio senatį ir ieškinį atmesti (t. 2, b. l. 26).

30Bylą nagrinėjant žodinio proceso tvarka ieškovo AB Šiaulių banko atstovas advokatas K. P. palaikė AB Šiaulių banko ieškinį ir nurodė, kad atsakovų argumentus, jog sudarydami dovanojimo sutartį jie nežinojo, kad UAB „Senoji smuklė“ finansinė padėtis yra bloga, paneigia Lietuvos apeliacinio teismo 2013 m. birželio 21 d. nutartis. Teigė, kad visos faktinės aplinkybės apie įmonės būklę atsakovams buvo žinomos, nes jau 2008 m. pabaigoje įmonės atsiskaitymai su AB Šiaulių banku pradėjo „strigti“, įmonė savo įsipareigojimus vykdė netinkamai. Teigė, kad ieškinio senaties terminas turi būti skaičiuojamas nuo 2009-12-24, kai ieškovas priėmė sprendimą nutraukti Kreditavimo sutartis, nes tada jam tapo aišku, jog jo teisės yra pažeistos. Nurodė, kad ieškinio senaties terminas skaičiuojamas nuo tada, kai suvokiamas teisių pažeidimas. Suteikdamas papildomą kreditą Bankas nesiekė, kad įmonė bankrutuotų. 2009-01-12 rašte Bankas tik prašo papildomų prievolių užtikrinimo, nes Bankas tikėjosi, kad kreditas dar bus grąžintas. 2009-02-27 buvo sudaryta papildoma Kreditavimo sutartis suteikiant skolininkui dar vieną galimybę pagerinti finansinę padėtį. Teigė, kad dovanojimo sandoris nebuvo tas faktas, kada ieškovas sužinojo apie pažeistas teises. Yra įsiteisėjusi Lietuvos apeliacinio teismo nutartis, kuria iš atsakovo V. V. priteista skola, todėl kalbėti apie tai, kad laidavimas pasibaigęs, nėra jokio pagrindo. Mano, kad yra akivaizdus atsakovų nesąžiningumas, Lietuvos apeliacinio teismo nutartis paneigia atsakovo V. V. teiginius. Mano, kad yra visos actioPauliana sąlygos.

31Atsakovas V. V. teisme nurodė, kad namą įsigijo santuokoje su A. V., tačiau jau 2008-12-29 pasidalino turtą, nors oficialiai išsiskyrę dar nebuvo. Kadangi pinigus namui įsigyti buvo davę abiejų sutuoktinių tėvai, tai pasidalinus turtą, jis namą padovanojo savo tėvui J. V.. Jis buvo įsitikinęs, kad savo turtu gali laisvai disponuoti. Nurodė, kad šiuo metu neturi jokių galimybių tenkinti kreditorių reikalavimus. Buvo vienas iš įmonės UAB „Senoji smuklė“ akcininkų ir žinojo, kad įmonė dirbo normaliai. Jam niekas nepaaiškino, jog už laidavimą reikės atsakyti savo turtu.Teigia, jog visai nelaidavo už kreditą, žmona nelaidavo taip pat. Suprato, kad su savo turtu gali elgtis kaip nori, nes teisės į jį nebuvo apribotos. Savo tėvui padovanojo pasidalinto turto dalį, nes tėvas jam buvo davęs pinigų namo įgijimui. Su savo tėvu nebuvo sudaręs jokios sutarties, kai jis davė pinigų namo pirkimui.

32Atsakovų atstovas advokatas V. G. nurodė, kad abu atsakovai su ieškiniu nesutinka. Kreditorius neturi absoliučios reikalavimo teisės laiduotojo atžvilgiu. Laidavimo sutartis buvo sudaryta 2006 m. ir laidavimas negali tęstis be galo, kaip buvo nurodyta Laidavimo sutarties 7.1. punkte. Mano, kad laidavimas yra pasibaigęs, todėl reikšti actio Pauliana ieškinį nėra pagrindo. Be to, laiduotojas nebuvo informuotas apie papildomą 2009-02-27 sudarytą Kreditavimo sutartį. 2009-02-27 suteiktas papildomas kreditas privedė įmonę prie bankroto. Nors UAB „Senoji smuklė“ jau vėlavo atsiskaityti, ieškovas suteikė jai papildomą kreditą, kuris nulėmė įmonės bankrotą. Iškėlus įmonei bankroto bylą, laiduotojo V. V. prievolė pasibaigė. Laiduotojas tikrai nelaidavo už bankrutuojančią įmonę. Laidavimas yra šalutinė prievolė, ji pasibaigia, kai pasibaigia pagrindinė prievolė, t.y. 2013-06-18 įmonę išregistravus iš Juridinių asmenų registro. Išregistravus įmonę, pasibaigė jos prievolės, todėl pasibaigė ir laiduotojo prievolės.

33Nurodė, kad pagal atsakovo į bylą pateiktus įrodymus, jau po ginčijamos 2008-12-31 Dovanojimo sutarties sudarymo 2009-01-07 ieškovas jungėsi prie viešo Nekilnojamojo turto registro duomenų, ieškodamas V. V. turto. 2009-01-12 vėl buvo jungtasi prie minėtų duomenų, buvo ieškota nekilnojamojo turto. Nekilnojamasis turtas tuo laiku jau priklausė J. V., todėl mano, kad taip buvo padaryta prieš skiriant įmonei papildomą kreditą. Mano, kad senaties terminas skaičiuotinas ne nuo AB Šiaulių banko valdybos posėdžio 2009-12- 24 sprendimo priėmimo, o nuo to momento, kai buvo jungtasi prie viešo Nekilnojamojo turto registro duomenų, t.y. nuo 2009-01-07, todėl prašo taikyti ieškinio senatį. Ieškinyje nurodyta, kad Bankas jau 2009-01-12 įspėjo įmonę dėl kreditavimo sutarties nutraukimo, vadinasi, formuodamas 2009-01-12 raštą, Bankas jungėsi prie Nekilnojamo turto registro duomenų ir matė, kad ginčijamas V. V. turtas jau yra perleistas J. V., tačiau per vienerius metus turto perleidimo sutarties neginčijo. Ieškinio senaties terminas turi būti siejamas su 2009-01-12, o ne su AB Šiaulių banko valdybos posėdžio 2009-12-24 protokolu. Teigia, kad laiduotojas V. V. nebuvo nesąžiningas, nes nebuvo duomenų, kad pagrindinis skolininkas UAB „Senoji smuklė“ 2008-12-31 buvo nemokus, be to, skolininkas Banko buvo kredituojamas papildomai. Prašo taikyti ieškinio senatį ir ieškinį atmesti.

34AB Šiaulių banko ieškinys tenkintinas.

35Byloje nustatyta, kad ieškovas AB Šiaulių bankas su UAB „Senoji smuklė" (į. k. 145665265, dabar bankrutavusi ir išregistruota UAB „Senoji smuklė“) 2006 m. sausio 20 d. sudarė Kreditavimo sutartį Nr. ( - ) su vėlesniu jos 2008-02-27 pakeitimu (kredito valiuta pakeista iš litų į eurus) ir AB Šiaulių bankas kredito gavėjui UAB „Senoji smuklė" suteikė tikslinį 2 000 000 litų kreditą, pagal kurią kreditas turėjo būti grąžintas iki 2016-01-20 (t.1, b. l. 13-18, 19-20). Prievolių pagal 2006-01-20 sudarytą Kreditavimo sutartį Nr. ( - ) (su vėlesniu jos pakeitimais ir papildymais) tinkamo įvykdymo užtikrinimui 2006 m. sausio 20 d. Laidavimo sutartimi Nr. ( - ) laidavo V. V., kuris įsipareigojo atsakyti Bankui visu savo turtu, jei skolininkas UAB „Senoji smuklė" tinkamai neįvykdys Bankui visų ar dalies prievolių pagal Kredito sutartį Nr. ( - ) (Laidavimo sutarties 1.1. punktas.), (t.1, b. l. 24-25).

362008 m. gruodžio 29 d. notarine sutartimi (notaro reg. Nr. ( - )) sutuoktiniai V. V. ir A. V. pasidalino turtą: gyvenamąjį namą, unikalus Nr. ( - ), garažą, unikalus Nr. ( - ), tvorą, unikalus Nr. ( - ), žemės sklypą, 0,0602 ha ploto, unikalus Nr. ( - ), kadastrinis Nr. ( - ), esančius ( - ), lygiomis dalimis po ½ dalį (t. 2, b. l. 50).

37Atsakovas V. V. 2008 m. gruodžio 31 d. notarine dovanojimo sutartimi (notaro reg. Nr. ( - )) savo tėvui J. V. padovanojo jam (V. V.) tekusią 1/2 dalį gyvenamojo namo, unikalus Nr. ( - ), garažo, unikalus Nr. ( - ), tvoros, unikalus Nr. ( - ), žemės sklypo, 0,0602 ha ploto, unikalus Nr. ( - ), kadastrinis Nr. ( - ) (t.1, b.l. 113-115). Kitą minėto turto dalį A. V. 2009-04-24 padovanojo savo motinai J. Z. (t.1, b. l. 27-34). 2009-12-14 ir 2010-01-18 sudarytais sandoriais atsakovas V. V. perleido jam nuosavybės teise priklausiusį kitą nekilnojamąjį turtą (t.1, b.l. 35-37, 38-40,41-43) ir teismo posėdyje patvirtino, kad šiuo metu jokio nekilnojamojo turto, į kurį būtų galima būtų nukreipti išieškojimą pagal Laidavimo sutartį, atsakovas neturi.

38AB Šiaulių banko valdybos 2009 m. gruodžio 24 d. sprendimu nuo 2009-12-29 nutraukė su UAB „Senoji smuklė“ 2009-01-20 kreditavimo sutartį Nr. ( - ), 2009-01-20 kreditavimo sutartį Nr. ( - ) ir 2009-04-24 kreditavimo sutartį Nr. ( - ) (t.2, b. l. 44).

39AB Šiaulių bankas 2010-01-06 raštu Nr. ( - ) pranešė laiduotojui V. V., kad skolininkas UAB „Senoji smuklė" netinkamai vykdė Kredito sutartį, kuria skolininkui UAB „Senoji smuklė" buvo suteikta 2 000 000 Lt paskola; kad ši Kredito sutartis nuo 2009-12-24 yra nutraukta ir likusi nesumokėta skola, už kurią laidavo V. V., 2009-12-24 dienai yra 504006,18 eurų. AB Šiaulių bankas prašė laiduotoją V. V. iki 2010-01-20 sumokėti Bankui skolą ir įspėjo, kad nesumokėjus skolos kreipsis į teismą (t.1, b. l. 44).

40Nei UAB „Senoji smuklė", nei laiduotojai L. M. ir V. V. iki nustatyto termino skolos Bankui negrąžino.

41Laiduotojams gera valia nevykdant piniginės prievolės, Bankas 2010-02-08 kreipėsi į Šiaulių apygardos teismą su ieškiniu, prašydamas solidariai iš UAB „Senoji smuklė" bei laiduotojų L. M. ir V. V. priteisti 505 119,43 eurų skolą.

422010-05-21 AB “Šiaulių bankas” pareiškė ieškinį atsakovams V. V. ir J. V. dėl jų 2008 m. gruodžio 31 d. sudarytos dovanojimo sutarties pripažinimo negaliojančia, t.y. kaip tariamą sandorį (sudarytą dėl akių),(CK 1.86 str.) ir restitucijos taikymo (t.1, b. l. 1-7).

43Šiaulių apygardos teismo 2012 m. balandžio 12 d. sprendimu AB Šiaulių banko ieškinys patenkintas iš dalies: AB Šiaulių bankui solidariai iš atsakovų L. M. ir V. V. priteista 801 768,36 Lt skolos; AB Šiaulių bankui solidariai iš atsakovų L. M., V. V. ir bankrutavusios UAB “Senoji smuklė” priteista 16 544,04 Lt palūkanų; priimtas AB Šiaulių banko atsisakymas nuo 942308,02 Lt reikalavimo; priteistos bylinėjimosi išlaidos. Atsakovų L. M. ir V. V. priešieškinis ieškovui AB Šiaulių bankui dėl Laidavimo sandorio pripažinimo negaliojančiu atmestas (t.1, b. l. 150-157).

44Lietuvos apeliacinio teismo 2013 m. birželio 21 d. nutartimi Šiaulių apygardos teismo 2012 m. balandžio 12 d. sprendimas paliktas nepakeistas (t.1, b.l. 166-173).

45Kaip jau buvo minėta, AB Šiaulių banko ieškinys atsakovams V. V. ir J. V. yra pareikštas actio Pauliana pagrindu, tačiau atsakovai teigia, kad 2006-01-20 sudaryta Laidavimo sutartis Nr. ( - ) jau yra pasibaigusi, nes yra pasibaigusi Kreditavimo sutartis, be to, kredito gavėjas UAB “Senoji smuklė” yra bankrutavusi ir išregistruota iš juridinių asmenų registro.

46Dėl laidavimo prievolės ir laidavimo sutarčių pabaigos.

47Laidavimo sutartimi kreditoriui užtikrinama, kad, pagrindiniam skolininkui neįvykdžius prievolės, už jos įvykdymą atsakys trečiasis asmuo – laiduotojas (CK 6.76 str. 1 dalis). Laidavimas gali atsirasti sudarius laidavimo sutartį arba įstatymų ar teismo sprendimo pagrindu (CK 6.77 str. 1 dalis). Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra konstatavęs, kad laiduotojo prievolė kreditoriui laiduojant už skolininką yra asmeninio pobūdžio. Kreditorius suinteresuotas, kad už skolininką laiduotų patikimas, mokus asmuo. Tais atvejais, kai laiduotojui tenka atsakyti už skolininko prievoles solidariai su skolininku arba subsidiariai, kai skolininkas nevykdo ar netinkamai vykdo prievolę, vykdymo procese laiduotojo prievolė įgyja daiktinės prievolės pobūdį, nes laiduotojas atsako savo turtu pagal prisiimtą asmeninę prievolę (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007 m. lapkričio 10 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-508/2007). Jeigu ko kita nenustato laidavimo sutartis, tai, skolininkui laiku neįvykdžius pagrindinės prievolės, skolininkas ir laiduotojas atsako kreditoriui kaip solidariąją prievolę turintys bendraskoliai (CK 6.81 straipsnio 1 dalis). Tokiu atveju laiduotojas nedisponuoja teise reikalauti, kad kreditorius pirmiausia nukreiptų išieškojimą į konkretų pagrindinio skolininko turtą (CK 6.80 str. 2 dalis), priešingai, kreditorius turi teisę reikalauti, kad prievolę įvykdytų tiek pagrindinis skolininkas ir laiduotojas bendrai, tiek bet kuris iš jų skyrium, be to, tiek ją visą, tiek jos dalį (CK 6.6 str. 4 dalis), (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. lapkričio 23 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-364/2010).

48Atsakovai V. V. ir J. V. neteisingai išaiškino laidavimo prievolės pabaigą. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus išplėstinė teisėjų kolegija 2009 m. gegužės 18 d. nutartyje (civilinėje byloje Nr. 3K-7-229/2009) yra išaiškinusi, kad nors pagal bendrąją taisyklę laidavimas pasibaigia tuo pačiu metu, kada pasibaigia juo užtikrinta prievolė (CK 6.76 str. 2 dalis, 6.87 str. 1 dalis), kad nors CK 6.88 ir 6.89 straipsniuose nustatyti terminuoto ir neterminuoto laidavimo pabaigos terminai, Civilinis kodeksas nedraudžia šalių susitarimu pakeisti nurodytus terminus. Dėl to, kai paskolos ar kreditavimo sutartyje nustatytu terminu prievolė neįvykdyta, o laiduotojas ir kreditorius yra susitarę, jog laidavimas galioja iki visiško paskolos grąžinimo, tai CK 6.88 str. 1 dalyje nustatytas laidavimo pabaigos terminas netaikomas. Išaiškino, kad tokia laidavimo sutartyje nustatyta sąlyga neprieštarauja CK nuostatoms, yra teisėta, todėl, atsižvelgiant į sutarties laisvės ir šalių dispozityvumo principą, sutarties šalims sukuria atitinkamas teises ir pareigas (CK 1.136 str. CK 6.3 str., 6.70 str. 1 dalis, 6.156 str. 4, 5 dalys). Be to, laidavimo galiojimo iki visiško užtikrintos prievolės įvykdymo nustatymas atitinka laidavimo kaip aksesorinės (papildomos, šalutinės ir nuo pagrindinės prievolės priklausančios) prievolės pobūdį. Šiuo atveju CK 6.88 str. 1 dalyje nustatytas prievolės pabaigos terminas nebus taikomas ir prievolės įvykdymo užtikrinimo priemonė galios tol, kol bus grąžinta visa paskola, nes laiduotojas laisva valia siekė tokių teisinių padarinių. Konstatavo, kad toks šalių susitarimas atitinka Konstitucijos 46 straipsnyje nustatytą asmens ūkinės veiklos laisvės ir iniciatyvos principą.

49Kadangi 2006 m. sausio 20 d. Laidavimo sutarties Nr. ( - ), kuri buvo sudaryta tarp ieškovo AB Šiaulių banko ir atsakovo V. V., 7.1. punkte buvo nustatyta, kad „Ši laidavimo sutartis įsigalioja jos pasirašymo dieną ir galioja iki įsipareigojimų pagal Kreditavimo sutartį visiško įvykdymo“ (t.1, b.l. 24-25), tai laiduotojo V. V. prievolė taip pat galioja iki visiško skolininko prievolių įvykdymo. Tai reiškia, kad jis yra atsakinga kaip laiduotojas už UAB „Senoji smuklė“ skolinius įsipareigojimus iki visiško šių įsipareigojimų įvykdymo. Šias aplinkybes byloje patvirtina Šiaulių apygardos teismo 2012 m. balandžio 12 d. sprendimas, kuriuo iš atsakovų (laiduotojų) L. M. ir V. V. priteista AB Šiaulių bankui 801768,36 skola, palūkanos ir bylinėjimosi išlaidos, o taip pat Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2013 m. birželio 21 d. nutartis, kuria Šiaulių apygardos teismo 2012-04-12 sprendimas paliktas nepakeistas, o tuo pačiu ir įsiteisėjo (t.1, b. l. 150-157, 166-173).

50Dėl actio Pauliana ieškinio paskirties ir taikymo.

51Actio Pauliana – specialus su sutarčių laisvės principo ribojimu susijęs kreditoriaus teisių gynimo būdas, kurio poreikį lemia kreditoriaus siekis kontroliuoti skolininką, neleisti šiam piktnaudžiauti savo teisėmis ir taip užtikrinti įstatymo ar sutarties pagrindu prisiimtų skolininko pareigų kreditoriui įvykdymą. Pagal CK 6.66 straipsnio 1 dalį kreditorius turi teisę ginčyti skolininko sudarytus sandorius, kurių pastarasis sudaryti neprivalėjo, jeigu šie sandoriai pažeidžia kreditoriaus teises, o skolininkas apie tai žinojo ar turėjo žinoti.

52Lietuvos Aukščiausiojo Teismo teisės aiškinimo ir taikymo praktikoje pabrėžiama, kad actio Pauliana skirtas ginti kreditorių nuo nesąžiningų skolininko veiksmų, kuriais mažinamas skolininko mokumas ir kartu kreditoriaus galimybė gauti visišką savo reikalavimo patenkinimą. Šio instituto paskirtis yra kompensacinė: skolininko sudaryto sandorio pripažinimas negaliojančiu nėra pagrindinis šio ieškinio tikslas, o tik priemonė atkurti skolininko sudarytu sandoriu pažeistą jo mokumą ir sugrąžinti skolininką į ankstesnę turtinę padėtį, kad kreditorius galėtų patenkinti savo reikalavimą. Dėl to, skirtingai negu kitais sandorių pripažinimo negaliojančiais pagrindų atvejais, pagal kreditoriaus ieškinį pripažinus skolininko sudarytą sandorį negaliojančiu, kreditoriaus reikalavimas nukreipiamas į perduotą pagal tą sandorį turtą ar jo vertę tiek, kiek reikalinga kreditoriaus reikalavimams patenkinti (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. lapkričio 30 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-485/2010; 2012 m. lapkričio 6 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-P-311/2012; 2013 m. lapkričio 27 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-611/2013 ir kt.).

53Taigi actio Pauliana suteikia ne sandorio šaliai – kreditoriui – teisę ginčyti skolininko su trečiaisiais asmenims sudarytus sandorius, todėl, taikydami šį institutą, kaip vieną išimtinių sandorių negaliojimo atvejų, teismai turi užtikrinti kreditoriaus, skolininko ir jo turtą įsigijusio trečiojo asmens interesų pusiausvyrą. Atsižvelgdamas į tai, Lietuvos Aukščiausiasis Teismas nuosekliai plėtojamoje praktikoje yra išskyręs tokias būtinas actio Pauliana ieškinio taikymo sąlygas: 1) kreditorius turi turėti neabejotiną ir galiojančią reikalavimo teisę; 2) ginčijamas sandoris turi pažeisti kreditoriaus teises; 3) skolininkas neprivalėjo sudaryti ginčijamo sandorio; 4) skolininkas buvo nesąžiningas, nes žinojo ar turėjo žinoti, kad sudaromas sandoris pažeis kreditoriaus teises; 5) trečiasis asmuo, sudaręs su skolininku atlygintinį dvišalį sandorį, buvo nesąžiningas. Be šių sąlygų, taip pat skiriami du šio instituto taikymo ypatumai: 1) actio Pauliana atveju taikomas vienerių metų ieškinio senaties terminas; 2) kreditoriaus reikalavimas nukreipiamas į perleistą pagal ginčijamą sandorį turtą (ar jo vertę) tiek, kiek būtina šiam reikalavimui patenkinti (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. rugsėjo 27 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-362/2011; 2012 m. gegužės 2 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-204/2012; kt.).

54Įvertinus, kad actio Pauliana instituto taikymas susijęs su sutarčių laisvės ribojimu, ir siekiant, kad kreditorius nepiktnaudžiautų šiuo institutu bei nebūtų nepagrįstai suvaržytos skolininko teisės, sandorį pripažinti negaliojančiu actio Pauliana pagrindu bei taikyti jo teisinius padarinius galima tik esant pirmiau nurodytų sąlygų visetui, t. y. nenustačius bent vienos nurodytų sąlygų egzistavimo, nėra pagrindo taikyti CK 6.66 straipsnio ir pripažinti sandorį negaliojančiu.

55Dėl ieškovo reikalavimo teisės.

56Pirmoji actio Pauliana patenkinimo sąlyga reiškia, kad kreditorius privalo įrodyti turintis neabejotiną ir galiojančią reikalavimo teisę skolininkui, sudariusiam actio Pauliana pagrindu ginčijamą sandorį. Taigi šis institutas gali būti taikomas, kai skolininkas nėra įvykdęs visos ar dalies prievolės kreditoriui arba įvykdęs ją netinkamai. Pripažįstama, kad naudoti actio Pauliana ieškinį kaip teisių gynimo būdą kreditorius gali per visą savo reikalavimo teisės galiojimo laikotarpį, t. y. nuo to momento, kai asmuo tampa kreditoriumi, iki visiško prievolės įvykdymo (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. rugsėjo 27 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-362/2011; kt.) arba prievolės pasibaigimo kitais įstatyme įtvirtintais pagrindais (CK 6.124–6.129 straipsniai).

57Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus Plenarinė sesija savo 2012 m. lapkričio 6 d. nutartyje civilinėje byloje Nr. 3K-P-311/2012 pažymėjo, kad neįvykdytos kreditavimo sutarties pateikimas iš esmės yra pakankamas pagrindas pirmajai actio Pauliana sąlygai – kreditoriaus reikalavimo teisei – patvirtinti. Kaip prieš tai minėta, 2006-01-20 Laidavimo sutartimi Nr. ( - ) atsakovas V. V. įsipareigojo atsakyti kreditoriui AB Šiaulių bankui (ieškovui) „visomis savo lėšomis ir turtu“ (sutarties 1.2. punktas), jei skolininkas UAB „Senoji smuklė“ tinkamai neįvykdys bankui visų ar dalies prievolių pagal 2006-01-20 Kreditavimo sutartį Nr. ( - ) su vėlesniais jos pakeitimais ir papildymais (sutarties 1.1. p.). Pagal Laidavimo sutarties 7.1 punktą ši sutartis galioja iki įsipareigojimų pagal kreditavimo sutartį visiško įvykdymo. Tiek byloje ieškovo pateikti duomenys apie Kreditavimo sutarties neįvykdymą, tiek 2013-06-21 įsiteisėjęs Šiaulių apygardos teismo 2012 m. balandžio 12 d. sprendimas patvirtina, kad 2006-01-20 Kreditavimo sutartis Nr. ( - ) skolininko UAB „Senoji smuklė“ nebuvo įvykdyta, todėl laiduotojui V. V. atsirado prievolė ją įvykdyti, „visomis savo lėšomis ir turtu“ (Laidavimo sutarties 1.1. ir 1.2. punktai). Esant prieš tai minėtoms aplinkybėms, akivaizdu, kad ieškovas AB Šiaulių bankas turi galiojančią reikalavimo teisę atsakovui V. V., kaip solidariajam skolininkui.

58Dėl kreditoriaus (ieškovo) teisių pažeidimo sudarant dovanojimo sandorį.

59CK 6.66 str. 1 dalis nustato, kokiais atvejais sandoris yra pripažintinas kaip pažeidžiantis kreditoriaus teises ir iš kurių įrodžius bent vieną pripažintina, kad sandoris pažeidžia kreditorių interesus. Nagrinėjamu atveju ieškovas AB Šiaulių bankas teigia, kad atsakovas V. V. geranoriškai nevykdo savo prievolių bankui ir neturi turto, į kurį galima būtų nukreipti išieškojimą pagal Laidavimo sutartį. Teismas pažymi, kad tais atvejais, kai dėl sudaryto sandorio skolininkas tampa nemokus, pažeidžiamos kreditoriaus teisės.

60Lietuvos Aukščiausiasis Teismas savo praktikoje ne kartą yra pažymėjęs, kad, nustatinėjant actio Pauliana instituto taikymo sąlygą – kitokį kreditoriaus teisių pažeidimą, būtina atkreipti dėmesį į tai, jog kreditoriaus teises gali pažeisti sandoriai, kurie, nors ir nesukėlė bendro skolininko nemokumo, tačiau sumažino turto, į kurį gali būti nukreiptas išieškojimas, vertę, ir sumažėjusios vertės turto neužtenka kreditoriaus finansiniams reikalavimams patenkinti (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. vasario 1 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-15/2010; 2012 m. balandžio 19 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-167/2012; kt.).

61Nagrinėjamos bylos medžiaga patvirtina, kad ginčijamu 2008 m. gruodžio 31 d. sudarytu dovanojimo sandoriu atsakovas V. V. padovanojo atsakovui J. V. 60 497 Lt vidutinės rinkos vertės žemės sklypą ir 254 736 Lt vidutinės rinkos vertės ½ dalį pastatų ir statinių (t.1, b.l. 113-115), tuo visiškai pablogindami savo turtinę padėtį ir atitinkamai kreditoriaus galimybes patenkinti savo finansinius reikalavimus.

62V. V. byloje patvirtino, kad nei lėšų, nei turto, iš kuriuo galima būtų įvykdyti jo pagal Laidavimo sutartį atsakovui prisiimtus įsipareigojimus, jis neturi.

63Dėl ginčijamų sandorių sudarymo privalomumo.

64Sandoris gali būti ginčijamas actio Pauliana pagrindu, tik jeigu jis neprivalėjo būti sudarytas (CK 6.66 str.1 d.). Lietuvos Aukščiausiasis Teismas sąlygą „neprivalėjo“ aiškina kaip teisinės prievolės sudaryti sandorį neturėjimą. Privalėjimas sudaryti sandorį – vienas iš imperatyvų, ribojančių sutarčių sudarymo laisvę (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2006 m. sausio 11 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-17/2006).

65Teismas pažymi, kad nagrinėjamu atveju, sprendžiant dėl dovanojimo sutarties sudarymo privalomo pobūdžio, yra svarbu tinkamai įvertinti faktines bylos aplinkybes, t. y. nustatyti ir įvertinti, kokiu tikslu buvo sudaryta sutartis ir ar ją buvo būtina sudaryti tam, kad būtų įvykdytos kitų sutarčių sąlygos ir visiškai atsiskaityta su kreditoriumi ir pan.

66Nors atsakovas V. V. nurodė, kad jam priklausančią turto dalį 2008 m. gruodžio 31d. jis padovanojo savo tėvui J. V. dėl to, kad jo tėvai ir sutuoktinės A. V. tėvai buvo davę pinigų šio turto įsigijimui, tačiau atsakovai byloje nepateikė jokių tai patvirtinančių įrodymų (CPK 178 str.).

67Atsakovo argumentai, kad sudarydamas Laidavimo sutartį jis nebuvo įspėtas ir nežinojo, kad negali laisvai disponuoti savo turimu turtu, neatitinka Laidavimo sutarties 1.2. punkto sąlygos, kad būtent savo turtu jis užtikrina galimą 2 000 000 Lt kredito padengimą už skolininką UAB „Senoji smuklė“, kurios akcininku jis buvo, tačiau neatitinka atidaus ir rūpestingo asmens požymių, kuris turi suvokti, kaip jis galės įvykdyti savo įsipareigojimus pagal Laidavimo sutartį, neturėdamas piniginių lėšų ir turto. Apie tai buvo nurodyta ir Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų 2013 m. birželio 21 d. priimtoje nutartyje civilinėje byloje Nr. 2A-906/2013 (t.1, b. l. 166-173). Atsakovas V. V. apskritai teigė nesudarinėjęs Laidavimo sutarties, tačiau tai paneigia Šiaulių apygardos teismo 2012 m. balandžio 12 d. sprendimas ir minėta Apeliacinio teismo nutartis. Be to, atsakovas V. V., būdamas UAB „Senoji smuklė“ akcininku, privalėjo žinoti, kad jau nuo 2008 metų gruodžio mėnesio ši bendrovė netinkamai vykdė prievoles Bankui pagal Kreditavimo sutartį, už kurios įvykdymą laidavo atsakovas V. V..

68Dėl sandorių šalių nesąžiningumo.

69Taikant actio Pauliana institutą turi būti nustatomas tiek skolininko, tiek trečiojo asmens nesąžiningumas, kai ginčijamas atlygintinis sandoris, o kai neatlygintinis – tik skolininko nesąžiningumas (CK 6.66 str. 1,2 dalys) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008 m. birželio 9 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-262/2008). CK 6.465 str. 1 dalyje nustatyta, kad pagal dovanojimo sutartį viena šalis (dovanotojas) neatlygintinai perduoda turtą ar turtinę teisę (reikalavimą) kitai šaliai (apdovanotajam) nuosavybės teise arba atleidžia apdovanotąjį nuo turtinės pareigos dovanotojui ar trečiajam asmeniui. Minėta, kad atsakovas V. V. 2008-12-31 dovanojimo sutartimi (notaro reg. Nr. ( - )) padovanojo atsakovui J. V. ½ dalį žemės sklypo su pastatais ir statiniais, esančius ( - ) (t.1, b. l. 113-115). Pagal CK 6.67 str. 1 punktą preziumuojama, kad kreditoriaus teisėtus interesus pažeidusio sandorio šalys buvo nesąžiningos, jeigu skolininkas sudarė sandorį su savo sutuoktiniu, vaikais, tėvais ar kitais artimaisiais giminaičiais. CK 3.135 straipsnyje – artimaisiais giminaičiais pripažįstami tiesiosios linijos giminaičiai iki antrojo laipsnio imtinai, t. y. tėvai ir vaikai, seneliai ir vaikaičiai, bei šoninės linijos antrojo laipsnio giminaičiai – broliai ir seserys. Atsakovas V. V. byloje patvirtino, kad atsakovas J. V. yra jo tėvas. Todėl akivaizdu, kad atsakovas V. V. sudarydamas dovanojimo sutartį buvo nesąžiningas.

70Dėl ieškinio senaties ir ieškinio senaties pradžios.

71Ieškinio senaties termino pabaiga iki ieškinio pareiškimo yra savarankiškas pagrindas ieškinį atmesti (CK 1.131 str. 1 dalis). Ieškinio senatį teismas taiko tik tuo atveju, kai ginčo šalis reikalauja (CK 1.126 str. 2 d.).

72Atsakovai V. V. ir J. V. reikalavo byloje taikyti vienerių metų ieškinio senatį AB Šiaulių banko actio Pauliana (CK 6.66 str.) pagrindu pareikštam ieškiniui atsakovams V. V. ir J. V. dėl 2008 m. gruodžio 31 d. jų sudaryto dovanojimo sandorio pripažinimo negaliojančiu.

73CK 6.66 str. 3 dalyje reglamentuota, kad ieškinį dėl sandorio pripažinimo negaliojančiu CK 6.66 str. 1 dalies pagrindu kreditorius turi teisę pareikšti per vienerių metų ieškinio senaties terminą.

74Pagal CK 6.66 str. 3 dalį ieškinio senaties terminas prasideda nuo tos dienos, kurią kreditorius sužinojo arba turėjo sužinoti apie jo teises pažeidžiantį sandorį. CK 1.127 str. 1 dalyje nustatyta, kad ieškinio senaties terminas prasideda nuo teisės į ieškinį atsiradimo dienos, o teisė į ieškinį atsiranda nuo tos dienos, kurią asmuo sužinojo ar turėjo sužinoti apie savo teisės pažeidimą.

75Atsakovai, prašydami taikyti vienerių metų ieškinio senatį, nurodė, kad po ginčijamos 2008-12-31 Dovanojimo sutarties sudarymo 2009-01-07 ir 2009-01-12 ieškovas jungėsi prie viešų Nekilnojamojo turto registro duomenų, ieškodamas V. V. turto, o nekilnojamasis turtas tuo laiku jau buvo padovanotas J. V. ir įregistruotas jo vardu, todėl mano, kad senaties terminas skaičiuotinas nuo 2009-01-07 ir jau yra praleistas, nes ieškinys teisme pareikštas tik 2010 m. gegužės 21 d. Nesutinka, kad senatis būtų skaičiuojama nuo Banko valdybos posėdžio 2009-12-24 sprendimo nutraukti kreditavimo sutartis su skolininku UAB „Senoji smuklė“ priėmimo.

76Ieškovas AB Šiaulių bankas teigė, kad ieškinio senaties terminas turi būti skaičiuojamas nuo 2009-12-24, kai AB Šiaulių banko valdyba nusprendė nutraukti visas tris kreditavimo sutartis su UAB „Senoji smuklė“, nes tik tada ieškovui tapo aišku, jog jo teisės yra pažeistos.

77Teismas sutinka su ieškovo AB Šiaulių banko argumentais, kad apie savo pažeistas teises jis sužinojo būtent 2009-12-24, nusprendęs nutraukti Kreditavimo sandorius nuo 2009 m. gruodžio 29 d., nes tik tada atsirado Kreditoriaus teisė iš skolininko UAB „Senoji smuklė“ reikalauti įvykdyti visą 2000 000 Lt skolą pagal Kreditavimo sutartį Nr. ( - ), o skolininkui neįvykldžius šios sutarties ar ją įvykius tik iš dalies, reikalauti skolos įvykdymo iš laiduotojų.

78Kasacinis teismas yra pažymėjęs, kad kreditoriaus susirašinėjimas (derybos) su skolininku ar laidotoju, kuriais jie raginami įvykdyti skolinius įsipareigojimus kreditoriui, kuriais derinamos sutarties šalių pozicijos, ieškomos galimybės įvykdyti sutartį, ją pakeisti ar pan., negali būti vertinami kaip kreditoriaus sužinojimas apie jo teisių pažeidimą ir senaties ginčyti dovanojimo sandorį actio Pauliana pagrindu pradžia (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus Plenarinės sesijos 2012 m. lapkričio 6 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-P-311/2012). Todėl, atsižvelgdamas į konkrečias šios bylos aplinkybes, teismas sprendžia, kad ieškovas AB Šiaulių bankas apie savo teisių pažeidimą turėjo galimybę suvokti nutrūkus deryboms su skolininku ir laiduotojais bei 2009-12-24 priimdamas galutinį sprendimą nutraukti kreditavimo sutartis, todėl ieškinio senaties pradžia prasidėjo ne anksčiau kaip 2009 m. gruodžio 24 d. Ieškinys teisme pareikštas 2010 m. gegužės 21 d., todėl ieškovas nepraleido ieškinio senaties termino actio Pauliana ieškiniui pareikšti.

79Pažymėtina, kad atsakovai V. V. ir J. V. savo atsiliepime dėl ieškinio nurodė, kad „ieškovas įgijo teisę išieškojimą nukreipti į laiduotojo turtą nuo to momento, kai buvo nutraukta Kreditavimo sutartis, t.y. nuo 2009-12-29“ (t. 1, b. l. 78).

80Nustačius actio Pauliana instituto taikymo sąlygų visetą, ieškinys yra pagrįstas, todėl tenkintinas.

81Atsakovo V. V. 2008 m. gruodžio 31 d. sudaryta Dovanojimo sutartis (notaro reg. Nr. ( - )), kuria V. V. padovanojo J. V. 1/2 gyvenamojo namo, unikalus Nr. ( - ), 1/2 garažo, unikalus Nr. ( - ), 1/2 tvoros, unikalus Nr. ( - ), 1/2 žemės sklypo, 0,0602 ha ploto, unikalus Nr. ( - ), kadastrinis Nr. ( - ), esančius ( - ), pripažintina negaliojančia kaip tariamasis sandoris, sudarytas dėl akių (CK 1.86 str.).

82Pripažinus sandorį negaliojančiu actio Pauliana pagrindu, taikoma restitucija (CK 6.145 str.), todėl atsakovas J. V. įpareigotinas grąžinti atsakovui V. V. 2008 m. gruodžio 31 d. dovanojimo sutartimi (notaro reg. Nr. ( - )) atsakovui J. V. šia sutartimi padovanotus nekilnojamuosius daiktus.

83Dėl bylinėjimosi išlaidų.

84Suvienodinusi teismų praktiką dėl žyminio mokesčio pareiškiant ieškinį actio Pauliana pagrindu, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus Plenarinė sesija savo 2012 m. lapkričio 6 d. nutartyje civilinėje byloje Nr. 3K-P-311/2012, nustatė, kad actio Pauliana pagrindu reiškiamas reikalavimas laikytinas turtiniu, kurio suma nustatoma ir šis ieškinys įvertinamas pagal ginčijamu sandoriu perleisto turto rinkos vertę (CPK 80 str. 1 dalies 1 punktas, 85 str. 1 dalies 1 punktas). Kvalifikavus actio Pauliana ieškinį turtiniu, jis žyminiu mokesčiu apmokestinamas pagal CPK 80 str. 1 dalies 1 punktą kaip turtinis reikalavimas.

85Ieškinį patenkinus, tenkintinas ieškovo AB Šiaulių banko prašymas dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo (CPK 93 str. 1 d., 98 str.).

86Pagal Nekilnojamojo turto registro duomenis (2010-05-06), pareiškiant ieškinį vidutinė ½ dalies žemės sklypo rinkos vertė buvo 62 500 Lt (t.1, b. l. 32-34), o ½ dalies pastatų ir statinių vidutinė rinkos vertė buvo 253 100,00 Lt., bendra dovanoto turto vidutinė rinkos vertė - 315 600,00 Lt, todėl, pareiškiant ieškinį turėjo būti sumokėtas 7156,00 Lt žyminis mokestis.

87Iš bylos duomenų matyti, kad ieškovas AB Šiaulių bankas, pareikšdamas ieškinį, 2010-05-06 sumokėjo 132 Lt, 2010-05-21 sumokėjo 132 Lt, 2010-06-01 sumokėjo 7 024 Lt, iš viso 7288 Lt (t.1, b. l. 8, 9, 56).

887156,00 Lt žyminis mokestis ieškovui AB Šiaulių bankui priteistinas lygiomis dalimis iš atsakovų V. V. ir J. V., o permokėti 132 Lt ieškovui grąžintini iš Valstybės biudžetą, nes reikalavimas dėl restitucijos taikymo yra išvestinis ir atskirai žyminiu mokesčiu neapmokamas (CPK 87 str. 1 d. 1 p.)

89Už ieškinio surašymą ieškovas sumokėjo advokatui 726 Lt, už dubliko surašymą, dalyvavimą teismo posėdyje ir kitą pagalbą ieškovas sumokėjo advokatui 5000 Lt, iš viso 5726 Lt (t.1, b.l. 11,12, t. 2, b. l. 45-56, 47, 48, 49).

90Vadovaujantis CPK 98 str. 2, 3 dalimis ir atsižvelgiant, kad byla nėra sudėtinga ir nėra didelės apimties, vyko tik vienas teismo podėdis, iš atsakovų priteistinos advokato atstovavimo išlaidos mažintinos iki 3000 litų, kurios priteistinos lygiomis dalimis iš atsakovų V. V. ir J. V..

91Iš atsakovų V. V. ir J. V. lygiomis dalimis Valstybei priteistinos 107,49 Lt (t.1. b.l. 54) procesinių dokumentų siuntimo išlaidos (CPK 88 str. 1 d. 3 p., 96 str. 1d.)

92Dėl laikinųjų apsaugos priemonių.

93Šiaulių apygardos teismo 2010 m. birželio 2 d. nutartimi taikytos laikinosios apsaugos priemonės – areštas J. V. 2008-12-31 dovanojimo sutarties pagrindu priklausančiam turtui, (t.1, b.l. 57-58), paliktinas iki šio sprendimo įvykdymo (CPK 150 str. 3 d.), (t.1, b.l. 57-58).

94Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259 str., 263 str., 265 str., 268–270 str., 279 str.,

Nutarė

95AB Šiaulių banko ieškinį patenkinti.

96Pripažinti negaliojančia V. V. (a. k. ( - )) ir J. V. (a. k. ( - )) 2008 m. gruodžio 31 d. sudarytą dovanojimo sutartį (notaro reg. Nr. ( - )), kuria V. V. padovanojo J. V. 1/2 dalį gyvenamojo namo, unikalus Nr. ( - ), ½ dalį garažo, unikalus Nr. ( - ), ½ dalį tvoros, unikalus Nr. ( - ), ½ dalį žemės sklypo, 0,0602 ha ploto, unikalus Nr. ( - ), kadastrinis Nr. ( - ), esančius ( - ).

97Taikyti restituciją ir įpareigoti atsakovą J. V. grąžinti V. V. 2008 m. gruodžio 31 d. dovanojimo sutartimi (notaro reg. Nr. ( - )) padovanotus nekilnojamuosius daiktus: 1/2 dalį gyvenamojo namo, unikalus Nr. ( - ), ½ dalį garažo, unikalus Nr. ( - ), 1/2 dalį tvoros, unikalus Nr. ( - ), ½ dalį žemės sklypo, 0,0602 ha ploto, unikalus Nr. ( - ), kadastrinis Nr. ( - ), esančius ( - ).

98Priteisti ieškovui AB Šiaulių bankui (į. k. 112025254) iš atsakovų V. V. (a.k. ( - )) ir J. V. (a. k. ( - )): po 3578 Lt (tris tūkstančius penkis šimtus septyniasdešimt aštuonis litus žyminio mokesčio išlaidų; po 1500 Lt (vieną tūkstantį penkis šimtus litų) išlaidų advokato pagalbai apmokėti.

99Priteisti iš atsakovų V. V. (a. k. ( - )) ir J. V. (a.k. ( - )) po 53,74 Lt išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų siuntimu, Valstybei.

100Grąžinti AB Šiaulių bankui (į. k. 112025254) iš Valstybės biudžeto 132 Lt (šimtą trisdešimt du litus) permokėto žyminio mokesčio, pavedant šį mokestį grąžinti Valstybinei mokesčių inspekcijai.

101Šiaulių apygardos teismo 2010 m. birželio 2 d. nutartimi taikytas laikinąsias apsaugos priemonės – areštą J. V. 2008-12-31 dovanojimo sutarties pagrindu priklausančiam turtui, palikti galioti iki šio sprendimo įvykdymo.

102Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui, skundą paduodant Šiaulių apygardos teismui.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Šiaulių apygardos teismo civilinių bylų skyriaus teisėja Danutė... 2. viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal AB Šiaulių... 3. Ieškovas AB Šiaulių bankas ieškiniu prašo teismo:... 4. - pripažinti negaliojančia atsakovo V. V. ir atsakovo J. V. 2008 m.... 5. - taikyti restituciją - įpareigoti atsakovą J. V. grąžinti atsakovui V. V.... 6. - priteisti solidariai iš atsakovų ieškovo patirtas bylinėjimosi išlaidas.... 7. Ieškovas AB Šiaulių bankas nurodė, kad 2006-01-20 Kreditavimo sutartimi Nr.... 8. Skolininkas UAB „Senoji smuklė" nuo 2008 metų gruodžio mėnesio... 9. Laiduotojams gera valia nevykdant piniginės prievolės, Bankas kreipėsi į... 10. Ieškovui tapo žinoma, kad atsakovas V. V. su savo sutuoktine A. V. 2008 m.... 11. Ieškovo nuomone, sudarydamas aukščiau nurodytus sandorius atsakovas V. V.... 12. Ieškovas nurodė, kad turi reikalavimo teisę, nes atsakovas V. V. 2006-01-20... 13. Ieškovas nurodė, kad ginčijamas sandoris pažeidžia jo teises, nes CK 6.66... 14. Ieškovas teigia, kad vienerių metų ieškinio senaties termino nepraleido,... 15. Ieškovas įsitikinęs, kad atsakovas V. V. neprivalėjo sudaryti ginčijamo... 16. Ieškovas teigia, kad atsakovai buvo nesąžiningi. Taikant actio Pauliana... 17. Ieškovas šiuo ieškiniu prašo taikyti restituciją natūra ir įpareigoti... 18. Nurodė, kad ieškovas šiuo ieškiniu turtinio reikalavimo priteisti 505... 19. Atsakovai V. V. ir J. V. atsiliepime į ieškinį nurodė, kad su ieškiniu... 20. Atsakovai pareiškė, kad nesutinka su AB Šiaulių banko pareikštu ieškiniu,... 21. Atsakovai pažymėjo, kad AB Šiaulių bankas 2006-01-20 bendrovei UAB... 22. Atsakovai prašė sustabdyti šios bylos nagrinėjimą iki bus išnagrinėta... 23. Tretieji asmenys A. V. ir J. Z. pateikė atsiliepimą dėl ieškinio, kuriame... 24. Ieškovas AB Šiaulių bankas teismui pateikė dubliką, kuriame palaikė savo... 25. Atsakovai V. V. ir J. V. pateikė teismui tripliką, kuriame nurodė, kad su... 26. Šiaulių apygardos teismo 2010-09-02 nutartimi civilinė byla buvo sustabdyta... 27. Šiaulių apygardos teismo 2012 m. balandžio 12 d. sprendimu AB Šiaulių... 28. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2013... 29. Atnaujinus bylos nagrinėjimą (t.1, b. l. 178), buvo gautas atsakovų V. V. ir... 30. Bylą nagrinėjant žodinio proceso tvarka ieškovo AB Šiaulių banko atstovas... 31. Atsakovas V. V. teisme nurodė, kad namą įsigijo santuokoje su A. V., tačiau... 32. Atsakovų atstovas advokatas V. G. nurodė, kad abu atsakovai su ieškiniu... 33. Nurodė, kad pagal atsakovo į bylą pateiktus įrodymus, jau po ginčijamos... 34. AB Šiaulių banko ieškinys tenkintinas.... 35. Byloje nustatyta, kad ieškovas AB Šiaulių bankas su UAB „Senoji smuklė"... 36. 2008 m. gruodžio 29 d. notarine sutartimi (notaro reg. Nr. ( - )) sutuoktiniai... 37. Atsakovas V. V. 2008 m. gruodžio 31 d. notarine dovanojimo sutartimi (notaro... 38. AB Šiaulių banko valdybos 2009 m. gruodžio 24 d. sprendimu nuo 2009-12-29... 39. AB Šiaulių bankas 2010-01-06 raštu Nr. ( - ) pranešė laiduotojui V. V.,... 40. Nei UAB „Senoji smuklė", nei laiduotojai L. M. ir V. V. iki nustatyto... 41. Laiduotojams gera valia nevykdant piniginės prievolės, Bankas 2010-02-08... 42. 2010-05-21 AB “Šiaulių bankas” pareiškė ieškinį atsakovams V. V. ir... 43. Šiaulių apygardos teismo 2012 m. balandžio 12 d. sprendimu AB Šiaulių... 44. Lietuvos apeliacinio teismo 2013 m. birželio 21 d. nutartimi Šiaulių... 45. Kaip jau buvo minėta, AB Šiaulių banko ieškinys atsakovams V. V. ir J. V.... 46. Dėl laidavimo prievolės ir laidavimo sutarčių pabaigos.... 47. Laidavimo sutartimi kreditoriui užtikrinama, kad, pagrindiniam skolininkui... 48. Atsakovai V. V. ir J. V. neteisingai išaiškino laidavimo prievolės pabaigą.... 49. Kadangi 2006 m. sausio 20 d. Laidavimo sutarties Nr. ( - ), kuri buvo sudaryta... 50. Dėl actio Pauliana ieškinio paskirties ir taikymo.... 51. Actio Pauliana – specialus su sutarčių laisvės principo ribojimu susijęs... 52. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo teisės aiškinimo ir taikymo praktikoje... 53. Taigi actio Pauliana suteikia ne sandorio šaliai – kreditoriui – teisę... 54. Įvertinus, kad actio Pauliana instituto taikymas susijęs su sutarčių... 55. Dėl ieškovo reikalavimo teisės.... 56. Pirmoji actio Pauliana patenkinimo sąlyga reiškia, kad kreditorius privalo... 57. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus Plenarinė sesija... 58. Dėl kreditoriaus (ieškovo) teisių pažeidimo sudarant dovanojimo sandorį.... 59. CK 6.66 str. 1 dalis nustato, kokiais atvejais sandoris yra pripažintinas kaip... 60. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas savo praktikoje ne kartą yra pažymėjęs,... 61. Nagrinėjamos bylos medžiaga patvirtina, kad ginčijamu 2008 m. gruodžio 31... 62. V. V. byloje patvirtino, kad nei lėšų, nei turto, iš kuriuo galima būtų... 63. Dėl ginčijamų sandorių sudarymo privalomumo.... 64. Sandoris gali būti ginčijamas actio Pauliana pagrindu, tik jeigu jis... 65. Teismas pažymi, kad nagrinėjamu atveju, sprendžiant dėl dovanojimo... 66. Nors atsakovas V. V. nurodė, kad jam priklausančią turto dalį 2008 m.... 67. Atsakovo argumentai, kad sudarydamas Laidavimo sutartį jis nebuvo įspėtas ir... 68. Dėl sandorių šalių nesąžiningumo.... 69. Taikant actio Pauliana institutą turi būti nustatomas tiek skolininko, tiek... 70. Dėl ieškinio senaties ir ieškinio senaties pradžios.... 71. Ieškinio senaties termino pabaiga iki ieškinio pareiškimo yra savarankiškas... 72. Atsakovai V. V. ir J. V. reikalavo byloje taikyti vienerių metų ieškinio... 73. CK 6.66 str. 3 dalyje reglamentuota, kad ieškinį dėl sandorio pripažinimo... 74. Pagal CK 6.66 str. 3 dalį ieškinio senaties terminas prasideda nuo tos... 75. Atsakovai, prašydami taikyti vienerių metų ieškinio senatį, nurodė, kad... 76. Ieškovas AB Šiaulių bankas teigė, kad ieškinio senaties terminas turi... 77. Teismas sutinka su ieškovo AB Šiaulių banko argumentais, kad apie savo... 78. Kasacinis teismas yra pažymėjęs, kad kreditoriaus susirašinėjimas... 79. Pažymėtina, kad atsakovai V. V. ir J. V. savo atsiliepime dėl ieškinio... 80. Nustačius actio Pauliana instituto taikymo sąlygų visetą, ieškinys yra... 81. Atsakovo V. V. 2008 m. gruodžio 31 d. sudaryta Dovanojimo sutartis (notaro... 82. Pripažinus sandorį negaliojančiu actio Pauliana pagrindu, taikoma... 83. Dėl bylinėjimosi išlaidų.... 84. Suvienodinusi teismų praktiką dėl žyminio mokesčio pareiškiant ieškinį... 85. Ieškinį patenkinus, tenkintinas ieškovo AB Šiaulių banko prašymas dėl... 86. Pagal Nekilnojamojo turto registro duomenis (2010-05-06), pareiškiant... 87. Iš bylos duomenų matyti, kad ieškovas AB Šiaulių bankas, pareikšdamas... 88. 7156,00 Lt žyminis mokestis ieškovui AB Šiaulių bankui priteistinas... 89. Už ieškinio surašymą ieškovas sumokėjo advokatui 726 Lt, už dubliko... 90. Vadovaujantis CPK 98 str. 2, 3 dalimis ir atsižvelgiant, kad byla nėra... 91. Iš atsakovų V. V. ir J. V. lygiomis dalimis Valstybei priteistinos 107,49 Lt... 92. Dėl laikinųjų apsaugos priemonių.... 93. Šiaulių apygardos teismo 2010 m. birželio 2 d. nutartimi taikytos... 94. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259... 95. AB Šiaulių banko ieškinį patenkinti.... 96. Pripažinti negaliojančia V. V. (a. k. ( - )) ir J. V. (a. k. ( - )) 2008 m.... 97. Taikyti restituciją ir įpareigoti atsakovą J. V. grąžinti V. V. 2008 m.... 98. Priteisti ieškovui AB Šiaulių bankui (į. k. 112025254) iš atsakovų V. V.... 99. Priteisti iš atsakovų V. V. (a. k. ( - )) ir J. V. (a.k. ( - )) po 53,74 Lt... 100. Grąžinti AB Šiaulių bankui (į. k. 112025254) iš Valstybės biudžeto 132... 101. Šiaulių apygardos teismo 2010 m. birželio 2 d. nutartimi taikytas... 102. Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui,...