Byla 2A-2026/2012

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Virginijos Čekanauskaitės, Rasos Gudžiūnienės (teisėjų kolegijos pirmininkė ir pranešėja) ir Danutės Milašienės, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovo Valstybės įmonės Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos ir trečiojo asmens Uždarosios akcinės bendrovės „Vėtrūna“ apeliacinius skundus dėl Klaipėdos apygardos teismo 2012 m. gegužės 23 d. sprendimo, kuriuo iš dalies tenkintas ieškovo Uždarosios akcinės bendrovės „Hidrostatyba“ ieškinys atsakovui Valstybės įmonei Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija dėl viešojo pirkimo komisijos sprendimų panaikinimo ir Klaipėdos apygardos teismo 2012 m. gegužės 25 d. papildomo sprendimo dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo, byloje dalyvaujant trečiajam asmeniui ribotos atsakomybės bendrovei SIA „BGS“ civilinėje byloje Nr. 2-1237-265/2012. Teisėjų kolegija

Nustatė

2I. Ginčo esmė

3Atsakovas VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija vykdo atvirą konkursą „Krantinių Nr. 90–100 nauja statyba. I statybos etapas – krantinių Nr. 90–96 nauja statyba (papildymas)“ likusiems darbams atlikti, vadovaujantis techniniu projektu 7675/16A „Krantinių Nr. 90–100 nauja statyba. I statybos etapas – krantinių Nr. 90–96 nauja statyba (papildymas) (laida C). Ieškovas UAB „Hidrostatyba“ 2012-03-22 CVP IS priemonėmis gavo pranešimą, kad pirmos vietos laimėtoju paskelbtas trečiasis asmuo UAB „Vėtrūna“, veikiantis pagal jungtinės veiklos sutartį su SIA „BGS“. Konkursinio pasiūlymo kaina 11 601 898 Lt, įskaitant PVM. Ieškovas, pasiūlęs 12 228 389,28 Lt kainą, liko antras.

4Ieškovas UAB „Hidrostatyba“ teismo prašė 1) pripažinti neteisėtu ir panaikinti VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos Viešojo pirkimo komisijos sprendimą pripažinti UAB „Vėtrūna“, veikiančios jungtinės veiklos sutarties pagrindu su SIA „BGS“, pasiūlymą atviram konkursui kaip neatitinkantį pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų, 2) pripažinti neteisėtu ir panaikinti VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos Viešojo pirkimo komisijos sprendimą sudaryti preliminarią pasiūlymų eilę, kurioje pirmuoju numeriu įrašyta UAB „Vėtrūna“, veikianti jungtinės veiklos sutarties pagrindu su SIA „BGS“, 3) įpareigoti atsakovo viešojo pirkimo komisiją atmesti UAB „Vėtrūna“, veikiančios pagal jungtinės veiklos sutarties pagrindu su SIA „BGS“, konkursui pateiktą pasiūlymą, 4) įpareigoti atsakovo viešojo pirkimo komisiją sudaryti naują preliminarią pasiūlymų eilę, 5) priteisti visas bylinėjimosi išlaidas.

5Ieškovas nurodė, jog UAB „Vėtrūna“, veikianti jungtinės veiklos sutarties pagrindu su SIA „BGS“, neatitinka konkurso kvalifikacinių reikalavimų, t.y. norint atitikti pirkimo sąlygų 3.2.2. p. numatytus reikalavimus ir nepažeidžiant jungtinės veiklos sutartyje numatytų įsipareigojimų, 3.2.2 p. nurodytą kvalifikaciją ir patirtį turintį statinio statybos vadovą privalo turėti atsakingasis partneris – UAB „Vėtrūna“, dėl to SIA „BGS“ statinio statybos vadovas S. Ž. negali būti vertinamas kaip atitinkantis konkurso sąlygas. Be to, kvalifikacinių reikalavimų neatitikimą patvirtina tai, jog didžioji dalis darbų, kuriuos atliko trečiasis asmuo SIA „BGS“, yra atlikti ne jūrų uostuose, tačiau netgi ir tie darbai, kuriuos trečiasis asmuo atliko jūrų uostuose, buvo atlikti ne kaip krantinių statybos, rekonstrukcijos ar kapitalinio remonto darbai, o molo, prieplaukų, todėl SIA „BGS“ turi patirties hidrotechnikos statinių, t. y. prieplaukų, bet ne vandens uosto statinių – krantinių statyboje. Ieškovas ieškinį grindė ir pažeidimais, susijusiais su viešųjų pirkimo organizavimu, t.y. 1) trečiasis asmuo SIA „BGS“ pateikė sąžiningumo ir minimalių kvalifikacijos reikalavimų atitikties deklaracijų kopijas, bet ne originalus, 2) pagal konkurso sąlygas su pasiūlymu tiekėjas turi pateikti užpildytus darbų kiekių žiniaraščius pagal sutarties projekto priedą, tuo tarpu trečiasis asmuo UAB „Vėtrūna“ pateikė lokalines sąmatas, paruoštas pagal sąmatų skaičiavimo programos „Astera“ formą, 3) apžiūrėjus trečiųjų asmenų UAB „Vėtrūna“ ir SIA „BGS“ pasiūlymą buvo pastebėta, jog ant paskutinio pasiūlymo lapo užklijuotas lapelis yra atsiklijavęs (laikosi tik viename kampe), todėl kiti tiekėjai negali būti tikri, kad šis atklijavimas gali būti atsitiktinis ir netyčinis, nes esant netinkamam voko su pasiūlymu susiuvimui paliekama galimybė į esamą pasiūlymą įdėti naujus lapus arba juos pakeisti, 4) visos SIA „BGS“ pasiūlyme pateiktos kopijos patvirtintos UAB „Vėtrūna“ gamybos direktoriaus V. P., kuris atskiru įgaliojimu įgaliotas tvirtinti tik UAB „Vėtrūna“, bet ne SIA „BGS“ pateikiamų dokumentų kopijas, 5) trečiojo asmens SIA „BGS“ pateikti oficialūs dokumentai turėjo būti išversti vertėjo ir patvirtinti jo parašu, tuo tarpu visi pasiūlyme iš latvių į lietuvių kalbą išversti ir pateikti dokumentai yra patvirtinti ne vertėjo, o SIA „BGS“ valdybos pirmininko J. T., o jokių dokumentų, patvirtinančių šio asmens, kaip vertėjo, kvalifikaciją nėra.

6Atsakovas VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija prašė ieškinį atmesti kaip nepagrįstą ir priteisti iš ieškovo visas bylinėjimosi išlaidas. Atsakovo vertinimu, ieškovo argumentas, kad pirkimo sąlygų 3.2.2. p. nurodytą kvalifikaciją ir patirtį turintį statinio statybos vadovą privalo turėti atsakingasis partneris – UAB „Vėtrūna“, nepagrįstas. Pasak atsakovo, UAB „Vėtrūna" visiškai įrodė, kad S. Ž. paslaugos jam yra prieinamos, konkurso sąlygos leidžia sumuoti jungtinės veiklos sutarties partnerių patirtį (konkurso sąlygų 4.3 punktas), patikrinant ir įvertinant minimalius kvalifikacijos reikalavimus. Taip pat atmestinas ieškinio argumentas, kad SIA „BGS“ neturi patirties krantinių statyboje. UAB „Vėtrūna", veikianti pagal jungtinės veiklos sutartį su SIA „BGS“, konkursiniame pasiūlyme pateikė pažymą, kurioje yra nurodyti užsakovai, darbų atlikimo vertės ir datos. Pažymoje nurodyti Ventspilio, Skultės, Kuivižu, Salacgrivos, Mesragos, Pavilostos uostai yra priskiriami prie jūrų uostų kategorijos. Todėl SIA „BGS“ turi pakankamą patirtį vykdant jūrų uosto krantinių statybos, rekonstrukcijos ir (arba) kapitalinio remonto darbus ir tenkina konkurso sąlygų 3.2.1 papunkčio reikalavimus. Dėl pažeidimų, susijusių su viešųjų pirkimų organizavimu, atsakovas nurodė, kad nesutinka su ieškovo argumentu, jog trečiasis asmuo SIA „BGS“, pateikdamas sąžiningumo ir minimalių kvalifikacijos reikalavimų atitikties deklaraciją, turėjo pateikti šių dokumentų originalus, o ne kopijas. Atsakovas nurodo, jog minimalių kvalifikacijos reikalavimų atitikties deklaracija yra sudėtinė pasiūlymo dalis, kuri įsiūta į pasiūlymą, sunumeruota ir patvirtinta UAB „Vėtrūna" gamybos direktoriaus V. P., o tai reiškia, kad minimas dokumentas jį pateikusiems asmenims sukuria teisines pasekmes, t. y. jei nesilaikoma deklaracijos teksto, šio dokumento negalima realizuoti. Atsakovas nesutinka su ieškovo argumentu, jog jis, leisdamas trečiajam asmeniui pateikti užpildytus darbų kiekių žiniaraščius pagal sutarties projekto priedą, pažeidė lygiateisiškumo principą bei kitas VPĮ nuostatas, kadangi pasiūlymo kaina ir darbų įkainiai po pasiūlymo paaiškinimo nepasikeitė. Taip pat atsakovas nurodo, kad ieškovas be jokių įrodymų iškelia prielaidą apie galimybę keisti pasiūlymo lapus. Atsakovas, remdamasis UAB „Vėtrūna" ir SIA „BGS“ jungtinės veiklos sutarties 2.2 p., nurodo, jog gamybos direktorius V. P. yra įgaliotas tvirtinti pasiūlyme pateiktas kopijas. Taip pat atsakovas nesutinka su ieškovo argumentu, kad trečiojo asmens SIA „BGS“ pateikti oficialūs dokumentai turėjo būti išversti vertėjo ir patvirtinti jo parašu. Pasak atsakovo, konkursinis pasiūlymas ir kiti dokumentai prie pasiūlymo pateikti lietuvių kalba, kaip ir reikalaujama konkurso sąlygų 5.6 punkte, kuriame nėra nurodyta, kad užsienio valstybių oficialių institucijų išduoti dokumentai turi būti išversti ir patvirtinti vertimų biuro, todėl pateikti dokumentai yra tinkami ir visiškai tenkina konkurso sąlygų 5.6 punkto reikalavimus.

7Trečiasis asmuo UAB „Vėtrūna“ prašė ieškinį atmesti remiantis iš esmės panašiais atsikirtimais kaip ir atsakovas. Papildomai prašė atmesti ieškinį dar ir tuo pagrindu, jog nesilaikyta išankstinės ginčų sprendimo ne teisme tvarkos. Nurodė, kad CPK 4233 straipsnio 2 dalyje nustatytas draudimas ieškinyje reikšti reikalavimus, kurie nebuvo keliami tiekėjo kreipimesi, pareikštame išankstinio ginčų sprendimo ne teisme tvarka, išskyrus atvejus, kai šių reikalavimų ieškovas negalėjo kelti kreipimosi padavimo metu. Ieškovo ieškinyje išdėstytos faktinės aplinkybės ir reikalavimai turi sutapti su pretenzijoje išdėstytomis faktinėmis aplinkybėmis ir reikalavimais. Tuo tarpu pretenzijoje ieškovas nekėlė jokių reikalavimų perkančiajai organizacijai – neprašė panaikinti jos priimtų sprendimų. Taigi, pretenzijos formuluotė neatitinka Viešųjų pirkimų įstatymo 93 straipsnio 1 dalies reikalavimų, nes nenurodyta, kokį konkretų perkančiosios organizacijos sprendimą tiekėjas reikalauja panaikinti.

8II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

9Klaipėdos apygardos teismas 2012 m. gegužės 23 d. sprendimu ieškinį tenkino iš dalies. Teismas nusprendė: 1) ieškinio dalį, kurioje nurodoma, kad statinio statybos vadovą privalo turėti atsakingasis partneris bei dėl trečiųjų asmenų UAB „Vėtrūna“ ir SIA „BGS“ pasiūlymo paskutinio pasiūlymo lapo užklijuoto lapelio atšokimo, palikti nenagrinėtą; 2) panaikinti VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos Viešojo pirkimo komisijos 2012-03-22 sprendimą, kuriuo buvo pripažinta, kad UAB „Vėtrūna“, veikianti pagal jungtinės veiklos sutartį su SIA „BGS“, pasiūlymas atitinka pirkimo dokumentuose nustatytus reikalavimus, 3) panaikinti VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos Viešo pirkimo komisijos 2012-03-22 sprendimą sudaryti preliminarią pasiūlymų eilę, kurioje pirmuoju numeriu įrašyta UAB „Vėtrūna“, veikianti jungtinės veiklos sutarties pagrindu su SIA „BGS“, 4) įpareigoti VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos Viešojo pirkimo komisiją sudaryti naują preliminarią pasiūlymų eilę.

10Teismas nesutiko, jog ieškinys turėtų būti atmestas tuo pagrindu, jog ieškovas nesilaikė ikiteisminės ginčo nagrinėjimo ne teisme tvarkos. Teismo vertinimu, aplinkybė, jog ieškovas nesuformulavo tiksliai analogiškų reikalavimų, kuriuos formuluoja ieškinyje, neturi teisinės reikšmės. Nagrinėjamu atveju svarbiausią reikšmę ikiteisminei procedūrai viešųjų pirkimų bylose turi faktinių aplinkybių ir pažeidimų nurodymas, kuriuos, tiekėjo manymu, atliko perkančioji organizacija. Reikalavimas tiksliai nurodyti analogišką dalyką tiek ieškinyje, tiek pretenzijoje pernelyg formalizuotų ikiteisminę procedūrą ir neatitiktų tikslinės paskirties, keliamos šiai stadijai.

11Teismas nusprendė ieškinio dalį, kurioje nurodoma, kad statinio statybos vadovą privalo turėti atsakingasis partneris bei dėl trečiųjų asmenų UAB „Vėtrūna“ ir SIA „BGS“ pasiūlymo paskutinio pasiūlymo lapo užklijuoto lapelio atšokimo, palikti nenagrinėtą CPK 296 str. 1 d. 1 p. pagrindu, motyvuodamas tuo, kad šių aplinkybių ieškovas nekvestionavo 2012-03-29 pareikštoje pretenzijoje atsakovui.

12Dėl ieškinio argumentų, susijusių su UAB „Vėtrūna“, veikiančios jungtinės veiklos sutarties pagrindu su SIA „BGS“, kvalifikacinių reikalavimų neatitikimu, teismas nurodė, kad iš jungtinės veiklos sutarties, sudarytos 2012-01-13 Vilniuje tarp UAB „Vėtrūna“ ir SIA „BGS“, turinio matyti, kad šalys susitarė, jog UAB „Vėtrūna“ (atsakingasis partneris) atliks 80 proc. darbų, tuo tarpu SIA „BGS“ - 20 proc. visų numatytų darbų. Šalys sutartyje neaptarė, kokius konkrečiai darbus atliks UAB „Vėtrūna“, o kokius SIA „BGS“. Vertindamas šią šalių atliekamų darbų proporciją per kvalifikacinių reikalavimų prizmę, teismas konstatavo, kad UAB „Vėtrūna“, neturėdama kvalifikuoto ir patyrusio specialisto, neturėdama absoliučiai jokios patirties vykdant jūrų uosto krantinių statybos darbus, prisiėmė įsipareigojimą vykdyti didžiąją dalį darbų. Teismo įsitikinimu atsakovas, suprasdamas vykdomų darbų svarbą bei apimtis, turėjo būti itin atidus ir kruopščiai vertinti ne tik formalią šalių reikalavimų atitiktį kvalifikaciniams reikalavimams, bet ir įvertinti trečiųjų asmenų sudarytą jungtinės veiklos sutartį. Teismas darė išvadą, jog UAB „Vėtrūna“ pasirinko partneriu SIA „BGS“ vien todėl, kad formaliai atitiktų kvalifikacinius minimalius reikalavimus. Atsižvelgdamas į šių aplinkybių visetą, teismas konstatavo, jog didžiąją dalį darbų atliekant asmeniui, kuris neturi visiškai jokios patirties ir neatitinka minimalių kvalifikacinių reikalavimų, viešojo pirkimo sąlygos bus neįgyvendintos, todėl teismas sprendė, kad yra pagrindas panaikinti VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos Viešojo pirkimo komisijos sprendimą, kuriuo buvo pripažinta, kad UAB „Vėtrūna“, veikianti pagal jungtinės veiklos sutartį su SIA „BGS“, pasiūlymas atitinka pirkimo dokumentuose nustatytus reikalavimus bei yra pagrindas panaikinti VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos Viešo pirkimo komisijos sprendimą sudaryti preliminarią pasiūlymų eilę, kurioje pirmuoju numeriu įrašyta UAB „Vėtrūna“, veikianti jungtinės veiklos sutarties pagrindu su SIA „BGS“. Dėl ieškovo reikalavimo įpareigoti atsakovo viešojo pirkimo komisiją atmesti UAB „Vėtrūna“, veikiančios jungtinės veiklos sutarties pagrindu su SIA „BGS“, konkursui pateiktą pasiūlymą, teismas pažymėjo, jog šis reikalavimas yra perteklinis bei išplaukiantis iš reikalavimo panaikinti atsakovo Viešojo pirkimo komisijos sprendimą, kuriuo buvo pripažinta, kad UAB „Vėtrūna“, veikianti pagal jungtinės veiklos sutartį su SIA „BGS“, pasiūlymas atitinka pirkimo dokumentuose nustatytus reikalavimus, dėl to šis teisių gynimo būdas nagrinėjamu atveju netaikytinas. Teismas tenkino ieškovo prašymą įpareigoti atsakovo viešojo pirkimo komisiją sudaryti naują preliminarią pasiūlymų eilę, nurodydamas, kad nepaisant to, kad šis teisių gynimo būdas ir nenumatytas VPĮ 93 str., tačiau perkančiosios organizacijos pareiga iš naujo atlikti pasiūlymų vertinimą pripažinus atitinkamus jos sprendimus neteisėtais numatyta teismų praktikoje (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. lapkričio 9 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-425/2010).

13Teismo vertinimu, ieškovo nurodomi pažeidimai, susiję su tuo, jog pateikta sąžiningumo ir minimalių kvalifikacijos reikalavimų atitikties deklaracijų kopija, o ne originalas, atsakovo leidimu trečiajam asmeniui pateikti užpildytus darbų kiekių žiniaraščius pagal sutarties projekto priedą, SIA „BGS“ pasiūlyme pateiktų kopijų patvirtinimu UAB „Vėtrūna“ gamybos direktoriaus V. P., taip pat su trečiojo asmens SIA „BGS“ pateiktų oficialių dokumentų išvertimu yra teisiškai nereikšmingi, kadangi šie pažeidimai yra formalaus pobūdžio, kurie gali būti šalinami viešojo pirkimo stadijose, o pačių pateiktų dokumentų kopijos, vertimai nepaneigia jų turinio. Teismo nuomone, nagrinėjamu atveju viešųjų pirkimo procedūrų formalizavimas ieškovo nurodomų aplinkybių kontekste būtų nepateisinamas žvelgiant iš VPĮ pozicijų.

14Klaipėdos apygardos teismas 2012 m. gegužės 25 d. papildomu sprendimu priteisė iš ieškovo UAB „Hidrostatyba“ trečiajam asmeniui UAB „Vėtrūna“ 200 Lt bylinėjimosi išlaidų. Trečiasis asmuo prašė priteisti iš ieškovo 2 400 Lt dydžio bylinėjimosi išlaidas, skirtas apmokėti už advokato teisinę pagalbą. Teismas, atsižvelgdamas į bylos sudėtingumą, į tai, jog trečiojo asmens atsiliepimas ir pozicija nesiskyrė nuo atsakovo, byloje nereikėjo rinkti papildomų įrodymų, bylinėjimosi išlaidas mažino iki 800 Lt. Ieškovo ieškinį tenkinus 75 proc., teismas nusprendė trečiajam asmeniui priteisti iš ieškovo 200 Lt bylinėjimosi išlaidas. Teismas taip pat nurodė, kad trečiojo asmens nurodomos išlaidos, susijusios su atskirųjų skundų rengimu ir žyminio mokesčio sumokėjimu už šį skundą, yra susijusios su apeliaciniu procesu, todėl prašymas dėl jų turi būti pateiktas apeliacinės instancijos teismui.

15III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į apeliacinį skundą argumentai

16Apeliaciniu skundu atsakovas VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija prašo Klaipėdos apygardos teismo 2012 m. gegužės 23 d. sprendimą dalyje, kurioje UAB „Hidrostatyba“ ieškinio reikalavimai iš dalies patenkinti, panaikinti ir priimti naują sprendimą, kuriuo ieškinį atmesti visiškai bei priteisti atsakovo patirtas bylinėjimosi išlaidas. Apeliacinis skundas grindžiamas šiais argumentais:

  1. Spręsdamas, kad UAB „Vėtrūna“ ir SIA „BGS“ sudarytos jungtinės veiklos sutarties nuostatos leidžia daryti išvadą, jog didžiąją dalį darbų vykdys UAB „Vėtrūna“, kuri neturi kvalifikuoto ir patyrusio specialisto, nei reikiamos kvalifikacijos, todėl partneriu pasirinko SIA „BGS“ tik tam, kad formaliai atitiktų kvalifikacinius reikalavimus, o ūkio subjektų veikla, kuria jie siekia suvienyti pajėgumus tam, kad pateiktų perkančiajai organizacijai pasiūlymą, negali būti formali, todėl pasiūlymas neatitiko konkurso sąlygų 3.2.1. punkto reikalavimų, teismas neteisingai įvertino konkurso sąlygų reikšmę, vertinant pasiūlymus pateikusių tiekėjų atitikimą kvalifikacijos reikalavimams ir pačią ūkio subjektų veiklos kooperavimo esmę. Konkurso sąlygų 4.3 punkte numatyta, kad jeigu pasiūlymą teikia tiekėjai pagal jungtinės veiklos sutartį, konkurso sąlygų 3.2.1. punkto reikalavimus turi tenkinti bent vienas jungtinės veiklos partneris arba visi pagal jungtinės veiklos sutartį veikiantys partneriai kartu sudėjus. Taigi, konkurso sąlygose nėra imperatyvaus reikalavimo, kad konkurso sąlygų 3.2.1. punkte numatytą kvalifikacijos reikalavimą turi atitikti visi jungtinės veiklos dalyviai ar būtinai tik tas dalyvis, kuris atliks didesnę ar didžiąją dalį darbų. Todėl darytina išvada, kad teismas suformulavo naują, konkurso sąlygose nenumatytą reikalavimą, kad konkurso sąlygų 3.2.1. punkte numatytą kvalifikacijos reikalavimą turi atitikti ne bet kuris partneris, o tas, kuris atliks didesnę dalį darbų, o tai prieštarauja griežto konkurso sąlygų laikymosi, lygiateisiškumo, nediskriminavimo ir viešųjų pirkimų skaidrumo principams.
  2. Atsakovo konkurso sąlygose suformuluoti kvalifikacijos reikalavimai buvo teisėti ir pagrįsti, atitinkantys tiek teisės aktų, tiek viešuosius pirkimus kontroliuojančių ar prižiūrinčių institucijų poziciją. Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2003-10-20 įsakymu Nr. 1S-100 (Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2011-12-30 įsakymo Nr. 1S-196 redakcija) patvirtintų Tiekėjų kvalifikacijos vertinimo metodinių rekomendacijų 21 punktas nustato, kad perkančioji organizacija pirkimo dokumentuose turi nurodyti, kokius iš tiekėjų kvalifikacijai keliamų reikalavimų turi atitikti visi ūkio subjektų grupės nariai kartu ir kokius kiekvienas narys atskirai. Perkančioji organizacija turi siekti, kad ūkio subjektų grupės narių pajėgumai būtų sumuojami ir tik pagrįstais atvejais gali reikalauti, kad kai kuriuos kvalifikacijos reikalavimus ūkio subjektų grupės nariai tenkintų kiekvienas atskirai. Šioje byloje ginčo dalyku esantys kvalifikacijos reikalavimai, susiję su tiekėjų patirtimi atlikti tam tikrus konkrečius darbus, atsižvelgiant į Rekomendacijų 19.3 punktą, Viešųjų pirkimų tarnybos nuomone, turėtų būti užtikrinami visų jungtinės veiklos partnerių kartu. Tokią poziciją Viešųjų pirkimų tarnyba yra ne kartą išdėsčiusi ir vykdydama perkančiųjų organizacijų veiklos patikrinimus (2011-11-02 UAB „Vilniaus energija“ viešųjų pirkimų vykdymo tvarkos patikrinimo ataskaita Nr. 2S-7 ir 2012-04-18 UAB „Akmenės energija“ viešųjų pirkimų vykdymo tvarkos patikrinimo ataskaita Nr. 2S-22). Be to, Transporto investicijų direkcija 2011-03-03 ir 2011-0329 raštais kritiškai įvertino konkurso sąlygų 3.2.1 punkte numatytą reikalavimą ūkio subjektų grupės atsakingam partneriui tenkinti ne mažiau kaip 60 proc. kvalifikacijos reikalavimo reikšmės ir siūlė tokį reikalavimą formuluoti bent vienam ūkio subjektų grupės nariui arba visiems ūkio subjektų grupės nariams kartu. Atsakovas privalėjo į šias pastabas besąlygiškai atsižvelgti.
  3. Nagrinėjamoje byloje ginčijami kvalifikacijos reikalavimai (turima patirtis pagal konkurso sąlygų 3.2.1. punktą ir turimas specialistas pagal konkurso sąlygų 3.2.2. punktą) priskiriami techninio pajėgumo įvykdyti pirkimo sąlygas, o ne kompetencijos ar patikimumo kvalifikaciniams reikalavimams. Lietuvos apeliacinis teismas 2012-05-17 nutartyje civilinėje byloje Nr. 2A-1619/2012 nurodė, jog nuostata, kad tiekėjai viešojo pirkimo sutartį gali įvykdyti patys arba tam pasitelkti su juo susijusius subjektus įtvirtinta tiek nacionalinėje (Viešųjų pirkimų įstatymo 32 str. 3 d.), tiek Europos Sąjungos teisėje (Europos Parlamento ir Tarybos 2004 m. kovo 31 d. direktyvos Nr. 2004/18/EB „Dėl viešojo darbų, prekių ir paslaugų pirkimo sutarčių sudarymo tvarkos derinimo“ 48 str.). Lietuvos apeliacinis teismas techninio pajėgumo pirkimo sąlygoms įvykdyti kriterijaus nesieja išimtinai su tiekėjo (šiuo atveju – atsakingojo partnerio) asmeniu.
  4. Teismas itin formaliai vertino techninio pajėgumo įvykdyti sutartį kriterijų, neatsižvelgė ir nevertino realiai pagal pirkimo sutartį reikalingų atlikti darbų. Absoliuti dauguma perkamų darbų yra susiję su krantinės užbaigimo darbais ir yra vykdomi sausumoje, pirkimo dokumentuose nenumatyta vykdyti jokių povandeninių darbų. UAB „Vėtrūna“ patirtis, vykdant Klaipėdos sporto arenos ir Ignalinos atominės elektrinės eksploatacijos nutraukimo projektų įgyvendinimo darbus, yra tinkama ir pakankama perkamiems darbams atlikti, kai juos kartu atlieka ir prižiūri kompetentingas ir solidariai atsakingas partneris – SIA „BGS“.

17Apeliaciniu skundu trečiasis asmuo UAB „Vėtrūna“ prašo: 1) panaikinti Klaipėdos apygardos teismo 2012 m. gegužės 23 d. sprendimą toje dalyje, kuria teismas nusprendė panaikinti atsakovo 2012 m. kovo 22 d. sprendimą dėl ūkio subjektų grupės UAB „Vėtrūna“ ir SIA „BGS“ pasiūlymo pripažinimo atitinkančiu Konkurso dokumentų reikalavimus bei sprendimą dėl pasiūlymo eilės nustatymo, į kurią ūkio subjektų grupės UAB „Vėtrūna“ ir SIA „BGS“ pasiūlymas įtrauktas pirmu numeriu, 2) priimti naują sprendimą ir UAB „Hidrostatyba“ ieškinį atmesti pilna apimtimi, 3) pakeisti Klaipėdos apygardos teismo 2012 m. gegužės 25 d. papildomą sprendimą ir priteisti visas trečiojo asmens UAB „Vėtrūna“ patirtas bylinėjimosi išlaidas pirmojoje instancijoje, 4) priteisti iš ieškovo trečiojo asmens UAB „Vėtrūna“ naudai apeliacinėje instancijoje patirtas bylinėjimosi išlaidas. Apeliacinis skundas grindžiamas šiais argumentais:

  1. Teismas nepagrįstai nesivadovavo CPK 4233 straipsnio 2 dalimi, todėl pažeidė CPK 293 straipsnio 1 dalies 2 punktą ir 296 straipsnio 1 dalies 1 punktą, nustatančius, kad teismas palieka pareiškimą nenagrinėtą arba nutraukia bylą, jei ieškovas nesilaikė tos kategorijos byloms nustatytos ginčo išankstinio sprendimo ne teisme tvarkos. Ieškovo 2012-03-29 pretenzijoje nebuvo iškelta jokių reikalavimų perkančiajai organizacijai, todėl teisme keliami reikalavimai negali būti nagrinėjami, nes jie nebuvo svarstyti privaloma ikiteismine viešųjų pirkimų ginčų sprendimo tvarka.
  2. Teismas, nurodęs, kad UAB „Vėtrūna“ neturi patirties ir neatitinka minimalių kvalifikacinių reikalavimų, todėl ūkio subjektų grupė UAB „Vėtrūna“ ir SIA „BGS“ neatitinka konkurso reikalavimų, pažeidė Viešųjų pirkimų įstatymo 32 straipsnio 3 dalyje nustatytą tiekėjo teisę remtis kito ūkio subjekto pajėgumais, taip pat nesivadovavo konkurso sąlygų reikalavimais. Teismas nepagrįstai ūkio subjektų grupę kaip vieną nedalų tiekėją išskaidė ir be teisėto pagrindo iš šios grupės išskyrė vieną partnerį UAB „Vėtrūna“, nurodydamas, kad šis partneris neatitinka konkurso sąlygų 3.2.1. punkto reikalavimų, tuo neteisėtai ir nepagrįstai siaurinamai aiškino tiekėjo galimybę remtis kito ūkio subjekto pajėgumais, nes UAB „Vėtrūna“ pasiūlymą teikė ne kaip atskiras tiekėjas, o kaip jungtinės veiklos partneris. Partneriai UAB „Vėtrūna“ ir SIA „BGS“, vadovaudamiesi konkurso sąlygų 4.3. punktu ir Viešųjų pirkimų įstatymo 32 straipsnio 3 dalimi, sujungė savo patirtį ir žinias ir pateikė bendrą pasiūlymą, pateikdami įrodymus (jungtinės veiklos sutartį) apie tai, kad partnerių ištekliai vienas kitam, vykdant konkurso sutartį, bus prieinami ir pateikė informaciją apie ūkio subjektų grupės atitikimą konkurso sąlygų 3.2.1 punkto reikalavimams, pateikdami įrodymus apie partnerio SIA „BGS“ atliktus panašius darbus.
  3. Teismas, priimdamas 2012 m. gegužės 25 d. papildomą sprendimą, nepagrįstai neįvertino išlaidų, susijusių su atskirojo skundo dėl 2012 m. balandžio 6 d. nutarties, kuria buvo pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės, rengimu ir atsiliepimo į atsakovo atskirąjį skundą dėl laikinųjų apsaugos priemonių panaikinimo rengimu. Šių procesinių dokumentų rengimo būtinybė kilo ieškovui pareiškus nepagrįstą ieškinį ir teismui priėmus nepagrįstą nutartį dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, todėl šių procesinių dokumentų rengimo išlaidos yra tiesiogiai su byla susijusios išlaidos.

18Atsiliepimu į atsakovo VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos apeliacinį skundą trečiasis asmuo UAB „Vėtrūna“ prašo: 1) panaikinti Klaipėdos apygardos teismo 2012 m. gegužės 23 d. sprendimą toje dalyje, kuria teismas nusprendė panaikinti atsakovo 2012 m. kovo 22 d. sprendimą dėl ūkio subjektų grupės UAB „Vėtrūna“ ir SIA „BGS“ pasiūlymo pripažinimo atitinkančiu Konkurso dokumentų reikalavimus bei sprendimą dėl pasiūlymo eilės nustatymo, į kurią ūkio subjektų grupės UAB „Vėtrūna“ ir SIA „BGS“ pasiūlymas įtrauktas pirmu numeriu, 2) priimti naują sprendimą ir UAB „Hidrostatyba“ ieškinį atmesti pilna apimtimi, 3) pakeisti Klaipėdos apygardos teismo 2012 m. gegužės 25 d. papildomą sprendimą ir priteisti visas trečiojo asmens UAB „Vėtrūna“ patirtas bylinėjimosi išlaidas pirmojoje instancijoje, 4) priteisti iš ieškovo trečiojo asmens UAB „Vėtrūna“ naudai apeliacinėje instancijoje patirtas bylinėjimosi išlaidas. Atsiliepime trečiasis asmuo nurodo, jog palaiko atsakovo apeliaciniame skunde išdėstytus argumentus. Trečiojo asmens pozicija dėl teismo sprendimo dalies nepagrįstumo išdėstyta jo apeliaciniame skunde.

19Atsiliepimu į atsakovo VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos ir trečiojo asmens UAB „Vėtrūna“ apeliacinius skundus ieškovas UAB „Hidrostatyba“ prašo apeliacinius skundus atmesti ir 2012 m. gegužės 23 d. Klaipėdos apygardos teismo sprendimą palikti galioti nepakeistą. Atsiliepimas grindžiamas šiais argumentais:

  1. Trečiojo asmens UAB „Vėtrūna“ reikalavimas panaikinti teismo sprendimą dėl pažeistų CPK 4233 str. 2 d., 293 str. 1 d. 2 p. ir 296 str. 1 d. 1 p. reikalavimų yra nepagrįstas. Ieškovas pateikė pretenziją, kurioje išdėstė jam žinomas faktines aplinkybes, pateikė nesutikimo motyvus ir argumentus, susijusius su perkančiosios organizacijos priimtu sprendimu. Ieškinys buvo grindžiamas pretenzijoje nurodytomis faktinėmis aplinkybėmis ir atsakovo padarytais pažeidimais. Pretenzijoje išdėstytos faktinės aplinkybės ir pateikta formuluotė: „<...> Perkančioji organizacija privalėjo atmesti UAB „Vėtrūna“ <...> konkursinį pasiūlymą kaip neatitinkantį minimalių kvalifikacijos reikalavimų (9.9.1. punktas), konkurso sąlygų privalomų reikalavimų (9.9.2. punktas) ir dėl neįvykdytų pasiūlymo rengimo reikalavimų (9.9.3 punktas)“ leidžia aiškiai suprasti, kad ieškovas nesutinka su laimėtoju ir turi būti vertinama kaip reikalavimas perkančiajai organizacijai atmesti UAB „Vėtrūna“ pasiūlymą. Reikalavimas tiksliai nurodyti analogišką dalyką tiek ieškinyje, tiek pretenzijoje pernelyg formalizuotų ikiteisminio ginčo procedūrą.
  2. Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2011-06-30 įsakymo Nr. 1S-87 „Atviro konkurso sąlygos, vykdant pirkimą CVP IS priemonėmis“ 23 punkte nurodoma, kad perkančioji organizacija turi nustatyti, kad jei pirkimo procedūrose dalyvauja ūkio subjektų grupė, jungtinės veiklos sutartyje turi būti nurodyti kiekvienos šios sutarties šalies įsipareigojimai vykdant numatomą su perkančiąja organizacija sudaryti pirkimo sutartį, šių įsipareigojimų vertės dalis, išreikšta procentiniu dydžiu, įeinanti į bendrą pirkimo vertę. Toks reikalavimas numatytas ir konkurso sąlygų 4.2.3. punkte. Tuo tarpu jungtinės veiklos sutartyje buvo numatytas tik procentinis darbų pasiskirstymas, konkrečiai nenurodant, kokius konkrečius darbus atliks kiekvienas iš partnerių. Nesant šios informacijos, kuri pirkimo dokumentuose buvo įrašyta kaip privaloma sąlyga jungtinės veiklos sutarčiai, teismas net neturėjo galimybės vertinti kokio pobūdžio darbus ir kokia apimtimi atliks kiekvienas iš partnerių. Todėl teismas, atsižvelgdamas į objekto svarbą ir į tai, kad visiškai uosto statyboje patirties neturinti ir atsakinguoju partneriu paskirta UAB „Vėtrūna“ ketina atlikti didžiąją dalį krantinės įrengimo darbų, pagrįstai sprendė, kad jungtinės veiklos sutartis buvo sudaryta tik tam, kad formaliai atitiktų minimalius kvalifikacinius reikalavimus, dėl ko kyla grėsmė, kad nebus įgyvendinti pagrindiniai Viešųjų pirkimų įstatymo 3 straipsnio 2 dalyje nustatyti viešojo pirkimo tikslai. Tiekėjo teisė remtis kitų ūkio subjektų pajėgumais nėra absoliuti ir ji nepaneigia reikalavimo atitikti perkančiosios organizacijos nustatytus minimalius kvalifikacijos reikalavimus.
  3. Abejonių kelia UAB „Vėtrūna“ finansiniai pajėgumai. Remiantis Šiaulių apygardos teismo viešai skelbiama informacija, yra pateikti du pareiškimai dėl bankroto bylos UAB „Vėtrūna“ iškėlimo, tad būtina įvertinti, ar 80 proc. darbų atliekantis partneris būtų pajėgus įgyvendinti projektą tiek techniškai, tiek finansiškai.

20IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

21Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą, neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų, kurias sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindai bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1, 2 d.).

22Išnagrinėjusi bylą, apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija absoliučių skundžiamo sprendimo negaliojimo pagrindų nenustatė (CPK 329 str. 2, 3 dalys), todėl byla nagrinėjama pagal atsakovo bei trečiojo asmens apeliacinių skundų teisnius bei faktinius argumentus.

23Nagrinėjamoje byloje ir apeliacinėje instancijos yra kilęs ginčas dėl pretenzijos turinio bei apimties, taip pat dėl trečiojo asmens UAB ,,Vėtrūna“ ir SIA ,,BGS“, veikiančių pagal jungtinės veiklos sutartį, pasiūlymo atitikimo atsakovo VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos paskelbto viešojo pirkimo konkurso sąlygoms (keliamiems kvalifikaciniams reikalavimams).

24Dėl pretenzijos turinio ir pagrindo ieškinį palikti nenagrinėtą ar bylą nutraukti.

25Tretysis asmuo UAB ,,Vėtrūna“, remdamasis CPK 4233 straipsnio 2 dalimi, apeliaciniame skunde nurodo, kad ieškovas 2012-03-29 pretenzijoje Nr. J-865 perkančiajai organizacijai nebuvo pareiškęs jokių reikalavimų, todėl ieškinyje suformuluoti reikalavimai: pripažinti neteisėtu ir panaikinti VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos Viešojo pirkimo komisijos sprendimą pripažinti UAB „Vėtrūna“, veikiančios jungtinės veiklos sutarties pagrindu su SIA „BGS“, pasiūlymą atviram konkursui kaip neatitinkantį pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų (pirmasis ieškinio reikalavimas); pripažinti neteisėtu ir panaikinti VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos Viešojo pirkimo komisijos sprendimą sudaryti preliminarią pasiūlymų eilę, kurioje pirmuoju numeriu įrašyta UAB „Vėtrūna“, veikianti jungtinės veiklos sutarties pagrindu su SIA „BGS“ (antrasis ieškinio reikalavimas); įpareigoti atsakovo viešojo pirkimo komisiją atmesti UAB „Vėtrūna“, veikiančios pagal jungtinės veiklos sutarties pagrindu su SIA „BGS“, konkursui pateiktą pasiūlymą (trečiasis ieškinio reikalavimas) bei įpareigoti atsakovo viešojo pirkimo komisiją sudaryti naują preliminarią pasiūlymų eilę (ketvirtasis ieškinio reikalavimas) turėjo būti palikti nenagrinėti arba byla dėl šių reikalavimų turėjo būti nutraukta.

26Viešųjų pirkimų įstatymo 93 straipsnio 1 dalyje numatyta tiekėjo, manančio, kad perkančioji organizacija nesilaikė šio įstatymo reikalavimų ir tuo pažeidė ar pažeis jo teisėtus interesus, teisė kreiptis į teismą dėl perkančiosios organizacijos sprendimų, kurie neatitinka šio įstatymo reikalavimų, panaikinimo ar pakeitimo (aptariamo straipsnio 1 dalies 2 punktas). To paties straipsnio 3 dalis numato privalomą ikiteisminę tokio ginčo nagrinėjimo procedūrą- tiekėjas, norėdamas iki pirkimo sutarties sudarymo ginčyti perkančiosios organizacijos sprendimus ar veiksmus, pirmiausia turi pateikti pretenziją perkančiajai organizacijai.

27Remiantis CPK 4233 straipsnio 2 dalimi, ieškinyje negali būti reiškiami reikalavimai, kurie nebuvo keliami tiekėjo kreipimesi, pareiktame išankstinio ginčų sprendimo ne teisme tvarka, išskyrus atvejus, kai šių reikalavimų ieškovas negalėjo kelti kreipimosi padavimo metu, o šio straipsnio 3 dalis numato, kad ieškinio pagrindas turi sutapti su tiekėjo kreipimesi, pareikštame išankstinio ginčų sprendimo ne teisme tvarka, nurodytomis faktinėmis aplinkybėmis, kuriomis buvo grindžiamas tas kreipimasis, išskyrus atvejus, kai šių aplinkybių ieškovas negalėjo nurodyti kreipimosi padavimo metu. Toks teisinis reglamentavimas reiškia, jog ieškinio, pareikšto teisme, dalykas ir pagrindas turi būti analogiškas ikiteismine tvarka pareikštoje pretenzijoje (kreipimesi) nurodytiems reikalavimams bei šių reikalavimų faktiniam pagrindui.

28Lietuvos Aukščiausiasis Teismas savo praktikoje yra nurodęs, kad sprendžiant tiekėjo ir perkančiosios organizacijos ginčo apimtį, svarbūs tiekėjo pretenzijoje keliami klausimai, o tikslus pretenzijos turinio nustatymas svarbus ir dėl to, kad ieškovo teisme iškelti perkančiosios organizacijos galimi pažeidimai turėtų sutapti su iškeltaisiais pretenzijoje, t. y. ieškovas savo reikalavimą teisme galėtų grįsti tik tokiais pažeidimais, kurie buvo priešpastatyti pretenzijoje ir perkančiosios organizacijos arba neišnagrinėti, arba išnagrinėti, tačiau pripažinti kaip nepagrįsti (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. lapkričio 13 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-506/2009, 2011 m. liepos 1 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-307/2011, 2011 m. gruodžio mėn. 5 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-509/2011).

29Apelianto UAB ,,Vėtrūna“ argumentas, kad ieškovo pretenzijoje perkančiajai organizacijai reikalavimai, atitinkantys ieškinio dalyką nagrinėjamoje byloje, nebuvo suformuluoti, galėtų būti pripažįstami pagrįstais tik formaliuoju aspektu. Iš tiesų, UAB ,,Hidrostatyba“ pretenzijoje perkančiajai organizacijai (1 t., 47-48 b.l.) teisinės technikos požiūriu prašymas suformuluotas ydingai: joje prašoma nedelsiant sustabdyti pirkimo procedūras, išnagrinėti pateikiamą pretenziją ir priimti motyvuotą sprendimą. Tai yra tokie reikalavimai (prašymai) kaip pripažinti neteisėtu ir panaikinti PO Viešojo pirkimo komisijos sprendimą pripažinti UAB „Vėtrūna“, veikiančios jungtinės veiklos sutarties pagrindu su SIA „BGS“ (toliau tekste- laimėjęs tiekėjas) pasiūlymą neatitinkančiu pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų, pripažinti neteisėtu ir panaikinti VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos Viešojo pirkimo komisijos sprendimą sudaryti preliminarią pasiūlymų eilę, kurioje pirmuoju numeriu įrašytas laimėjęs tiekėjas, įpareigoti atsakovo viešojo pirkimo komisiją atmesti laimėjusio tiekėjo konkursui pateiktą pasiūlymą bei įpareigoti PO viešojo pirkimo komisiją sudaryti naują preliminarią pasiūlymų eilę, nebuvo suformuluoti. Tačiau nagrinėjamu atveju pirmosios instancijos teismas, atsižvelgdamas į pretenzijos turinį, pagrįstai sprendė, jog tokia teisinės technikos požiūriu ydinga formuluotė neturėtų būti kliūtimi pareikšti aptartus reikalavimus ieškinyje. Šią išvadą apeliacinės instancijos teismas grindžia tuo, jog ieškovo pretenzijoje be faktinių aplinkybių, kurios, jo nuomone, sudarė pagrindą atmesti laimėjusio tiekėjo pasiūlymą, buvo taip pat kategoriškai nurodoma, jog, esant pretenzijoje išdėstytoms aplinkybėms, remiantis pirkimo dokumentų 9.9.1, 9.9.2, 9.9.3 punktais, perkančioji organizacija privalėjo atmesti laimėjusio tiekėjo pasiūlymą, kaip neatitinkantį minimalių kvalifikacijos reikalavimų, konkurso sąlygų privalomų reikalavimų ir dėl neįvykdytų pasiūlymo rengimo reikalavimų. Taigi, reikalavimas atmesti laimėjusio tiekėjo pasiūlymą, kaip toks, pretenzijoje buvo suformuluotas. Perkančiajai organizacijai dėl kokių nors priežasčių atmetus vieno iš tiekėjų pasiūlymą, toliau svarstomi tik kitų tiekėjų pasiūlymai (VPĮ 32 straipsnio 7 dalis), o tai lemia ir pasiūlymų eilės sudarymą, ir laimėtojo paskelbimą. Taigi, antrasis, trečiais bei ketvirtasis ieškinio reikalavimai yra išvestiniai iš pirmojo ieškinio reikalavimo- pripažinti laimėjusio tiekėjo pasiūlymą neatitinkančiu pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų ir vertintini kaip šio reikalavimo patenkinimo/atmetimo pasekmė, todėl tokių išvestinio pobūdžio reikalavimų akcentuotas nesuformulavimas pretenzijoje negali būti vertinamas kaip kliūtis šiuos reikalavimus reikšti ieškinyje.

30Priešingai aiškinant pretenzijos ir ieškinio reikalavimų santykį, teismo sprendimu pripažinus laimėjusio tiekėjo pasiūlymą neatitinkančiu pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų ir jį dėl to atmetus (t.y. patenkinus reikalavimą, kuris pretenzijoje buvo nurodytas), tačiau neišsprendus iš tokio sprendimo kylančių pasekmių klausimo, ginčas dėl viešojo pirkimo teisėtumo liktų iš esmės neišspręstu, pažeista teisė liktų neapginta, o toks teismo sprendimas nesukurtų tų teisnių pasekmių, kurių siekiama, nagrinėjant bylą teisme, t.y. atkurti iki teisės pažeidimo buvusią padėtį, o ne formaliai konstatuoti pažeidimus.

31Remdamasi išdėstytais argumentais, teisėjų kolegija sprendžia, jog trečiojo asmens UAB ,,Vėtrūna“ apeliacinio skundo argumentas, kad ieškinys turėjo būti paliktas nenagrinėtas, yra nepagrįstas. Tuo tarpu byla CPK 293 straipsnio 2 punkto pagrindu gali būti nutraukiama tik tuomet, jeigu privaloma ikiteismine ginčo sprendimo tvarka nebuvo pasinaudota ir ja nebegalima pasinaudoti. Pagal VPĮ 941 straipsnio 1 dalį, perkančioji organizacija nagrinėja tik tas tiekėjų pretenzijas, kurios gautos iki pirkimo sutarties sudarymo dienos. Pirmosios instancijos teismo sprendime cituojamoje Lietuvos aukščiausiojo Teismo civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. vasario 9 d. nutartyje civilinėje byloje Nr. 3K-3-35/2009 yra išaiškinta, jog iki pirkimo sutarties sudarymo perkančioji organizacija gali priimti ir išnagrinėti pretenzijas, kurios pateiktos, praleidus terminą; tokiu atveju pripažįstama, kad perkančioji organizacija terminą atnaujino. Tai reiškia, jog VPĮ 94 straipsnio 1 dalyje nustatyti pretenzijos pareiškimo terminai nėra naikinamieji (naikinamasis yra tik terminas, apibrėžtas įvykiu ir numatytas VPĮ 941 straipsnio 1 dalyje- iki pirkimo sutarties sudarymo). Kadangi šiuo atveju pirkimo sutartis nėra sudaryta, naikinamasis terminas pretenzijai pareikšti nėra suėjęs, todėl galimybė pasinaudoti ikiteismine ginčo sprendimo tvarka egzistuotų netgi tuo atveju, jeigu teismas pripažintų pagrįstais apelianto UAB ,,Vėtrūna“ argumentus dėl netinkamo ikiteisminės ginčo sprendimo tvarkos įgyvendinimo. Todėl CPK 293 straipsnio 2 punkte numatytas bylos nutraukimo pagrindas nagrinėjamoje situacijoje neegzistuoja.

32Pripažinus, jog skundžiamoje pirmosios instancijos teismo sprendimo dalyje (t.y. patenkintų ieškinio reikalavimų dalyje) pirmosios instancijos teismas pagrįstai nepaliko ieškinio nenagrinėto, o priėmė sprendimą dėl ginčo esmės, toliau teisėjų kolegija pasisako dėl šios teismo sprendimo dalies teisėtumo bei pagrįstumo, atsižvelgiant į atsakovo VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos bei trečiojo asmens UAB ,,Vėtrūna“ apeliacinių skundų argumentus, kurie šioje dalyje yra iš esmės analogiški.

33Dėl pagrindo atmesti UAB ,,Vėtrūna“, veikiančios pagal jungtinės veiklos sutartį su SIA „BGS“. pasiūlymą kaip neatitinkantį pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų.

34Iš eilės ieškovo nurodytų reikalavimų, kurių neatitiko laimėjęs tiekėjas ar jo pateiktas pasiūlymas, teismas pripažino pagrįstu argumentą dėl laimėjusiojo tiekėjo neatitikimo minimaliems kvalifikaciniams reikalavimas, numatytiems konkurso sąlygų 3.2.1. punkte, pagal kurį tiekėjų vidutinė metinė apimtis, vykdant jūrų uosto krantinių statybos, rekonstrukcijos ir (arba) kapitalinio remonto darbus, per pastaruosius 5 metus arba per laiką nuo tiekėjo įregistravimo dienos (jeigu tiekėjas vykdė veiklą mažiau nei 5 metus) turi būti ne mažesnė kaip 5 500 000,00 Lt be PVM. Be to, teismas laimėjusio tiekėjo neatitikimą šiam kvalifikacijos reikalavimui pripažino tik tuo aspektu, kad tokios kvalifikacijos neatitiko atsakingasis jungtinės veiklos partneris- UAB ,,Vėtrūna“; kitais aspektais (kaip antai, kad SIA ,,BGS“ turi patirtį ne jūrų uosto krantinių statybos, rekonstrukcijos ar kapitalinio remonto, bet kitokios kategorijos darbams atlikti) ieškovo argumentus dėl laimėjusio tiekėjo atitikties šiam kvalifikaciniam reikalavimui teismas atmetė. Atmestų ieškinio reikalavimų dalyje teismo sprendimas nėra skundžiamas, taip pat nėra skundžiami teismo argumentai, kuriais remdamasis jis sprendė, kad laimėjęs tiekėjas tam tikrus kvalifikacinius reikalavimus atitiko, todėl teisėjų kolegija, nagrinėdama atsakovo bei trečiojo asmens apeliacinius skundus pasisako tik dėl tų teismo argumentų pagrįstumo, kuriais remdamasis jis konstatavo laimėjusio tiekėjo neatitikimą konkurso sąlygose (konkrečiai- jų 3.2.1 punkte) numatytiems minimaliems kvalifikacijos reikalavimams.

35Viešųjų pirkimų įstatymo 32 straipsnis įpareigoja perkančiąją organizaciją išsiaiškinti, ar tiekėjas yra kompetentingas, patikimas ir pajėgus įvykdyti pirkimo sąlygas, todėl ji turi teisę skelbime apie pirkimą ar kituose pirkimo dokumentuose nustatyti minimalius kandidatų ar dalyvių kvalifikacijos (teisės verstis atitinkama veikla, finansinio, ekonominio ir techninio pajėgumo) reikalavimus ir pareikalauti, kad kandidatai ar dalyviai pateiktų pirkimo dokumentuose nurodytą informaciją ir kvalifikaciją patvirtinančius dokumentus. Perkančiosios organizacijos nustatyti minimalūs kandidatų ar dalyvių kvalifikacijos reikalavimai negali dirbtinai riboti konkurencijos. Prireikus konkretaus pirkimo atveju tiekėjas gali remtis kitų ūkio subjektų pajėgumais, neatsižvelgdamas į tai, kokio teisinio pobūdžio būtų jo ryšiai su jais. Šiuo atveju tiekėjas privalo įrodyti perkančiajai organizacijai, kad vykdant sutartį tie ištekliai jam bus prieinami. Tokiomis pačiomis sąlygomis ūkio subjektų grupė gali remtis ūkio subjektų grupės dalyvių arba kitų ūkio subjektų pajėgumais (aptariamo straipsnio 1-3 dalys).

36Paraiškų bei pasiūlymų vertinimo taisykles reglamentuoja aptariamo straipsnio 6 ir 7 dalys. Perkančioji organizacija turi atmesti kandidato ar dalyvio paraišką ar pasiūlymą, jeigu jo kvalifikacija neatitinka pirkimo dokumentuose nustatytų minimalių kvalifikacijos reikalavimų arba jei kandidatas ar dalyvis perkančiosios organizacijos prašymu nepatikslino pateiktų netikslių ar neišsamių duomenų apie savo kvalifikaciją. Kandidatų ir dalyvių kvalifikaciniai duomenys vertinami vadovaujantis jiems pateiktuose pirkimo dokumentuose nustatytais kriterijais ir procedūromis.

37Konkurso sąlygų 4.3 punkte numatyta, kad jeigu pasiūlymą teikia tiekėjai pagal jungtinės veiklos sutartį, konkurso sąlygų 3.2.1. punkto reikalavimus turi tenkinti bent vienas jungtinės veiklos partneris arba visi pagal jungtinės veiklos sutartį veikiantys partneriai kartu sudėjus. Tokia konkurso sąlyga visiškai atitinka VPĮ 32 str. 1-3 dalių nuostatas: viena vertus, tokiu būdu užtikrinama, kad tiekėjas bus pajėgus įvykdyti pirkimo sutartį, kita vertus, nesudaromos prielaidos dirbtinai riboti tiekėjų konkurenciją, jeigu tiekėjas, pasitelkęs kitus ūkio subjektus, suvienijęs savo bei partnerių (partnerio) pajėgumus, turės realias galimybes įvykdyti pirkimo sutartį.

38Pirmosios instancijos teismas, spręsdamas, kad UAB „Vėtrūna“ partneriu pasirinko SIA „BGS“ tik tam, kad formaliai atitiktų kvalifikacinius reikalavimus, rėmėsi argumentu, jog jungtinės veikos sutartyje nėra nurodyti konkretūs darbai, kuriuos turėtų atlikti kiekvienas iš partnerių, o nurodoma tik procentinė darbų išraiška (80 procentų darbų turi atlikti UAB ,,Vėtrūna“, 20 procentų- SIA ,,BGS“); ši aplinkybė, pasak teismo, paneigia atsakingojo parterio UAB „Vėtrūna“, kuri neturi kvalifikuoto ir patyrusio specialisto, nei reikiamos kvalifikacijos, galimybę įvykdyti sutartį ir lemia laimėjusio tiekėjo neatitikimą pirkimo dokumentuose keliamiems kvalifikacijos reikalavimams.

39Tokia teismo išvada negali būti vertinama kaip pagrįsta ir teisėta. Pagal CK 6.969 straipsnio 1 dalį jungtinės veiklos (partnerystės) sutartimi du ar daugiau asmenų (partnerių), kooperuodami savo turtą, darbą ar žinias, įsipareigoja veikti bendrai tam tikram, įstatymui neprieštaraujančiam tikslui arba tam tikrai veiklai. Ši nuostata turi būti aiškinama kartu su VPĮ 2 straipsnio 29 dalyje įtvirtinta tiekėjo sąvoka, pagal kurią, tiekėjas – kiekvienas ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė – galintis pasiūlyti ar siūlantis prekes, paslaugas ar darbus. Vadinasi, jungtinėje veikloje veikiantys partneriai – abu tiekėjai VPĮ 2 straipsnio 29 dalies prasme, kurie kartu perkančiajai organizacijai teikia pasiūlymą, dalyvauja pirkimo procedūrose, jose bendradarbiauja su perkančiąja organizacija, kiekvienas jų turi VPĮ normų tiekėjui suteiktas teises (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus išplėstinės teisėjų kolegijos 2011 m. gruodžio 27 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-404/2011, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2012 m. liepos mėn. 5 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-359/2012).

40Konkurso sąlygose nesant reikalavimo, kad konkurso sąlygų 3.2.1. punkte numatytą kvalifikaciją turi atitikti visi jungtinės veiklos dalyviai ar tas dalyvis, kuris atliks didesnę ar didžiąją dalį darbų (atsakingasis partneris), pripažintina, jog konkurso sąlygas atitinka tiekėjas, kurio vienas iš partnerių (bet kuris iš jungtinės veiklos dalyvių) šiuos reikalavimus atitinka. Konkurso sąlygų 4.2.3 punkte buvo reikalaujama, kad jeigu pasiūlymą pateikia ūkio subjektų grupė pagal jungtinės veiklos sutartį, jungtinės veiklos sutartyje turi būti numatyti pagal jungtinės veiklos sutartį veikiančių Partnerių įsipareigojimai vykdant sutartį ir šių įsipareigojimų procentinė dalis. Jungtinės veiklos sutarties, sudarytos tarp UAB ,,Vėtrūna“ ir SIA ,,BGS“ 3 punkte nurodyta, kad UAB ,,Vėtrūna“ atliekami darbai – visi statybos rangos darbai, prekių įsigijimas bei įrengimas; įsipareigojimų vertės dalis bendroje darbų pirkimo sutarties vertėje- 80 procentų, atitinkamai, SIA ,,BGS“ atliekamos paslaugos- visi statybos rangos darbai, prekių įsigijimas bei įrengimas; įsipareigojimų vertės dalis bendroje darbų pirkimo sutarties vertėje- 20 procentų (2 t., 9 b.l.). Taigi, jungtinės veiklos sutartyje buvo nurodyti tiek partnerių prisiimami įsipareigojimai perkančiajai organizacijai, tiek procentinė įsipareigojimų dalis. Aptariamame konkurso sąlygų punkte nebuvo reikalavimo jungtinės veiklos sutartyje įvardinti konkrečius darbus, kuriuos kiekvienas iš partnerių atliks, vykdydamas sutartį. Atsižvelgiant į jungtinės veiklos sutarties esmę (parterių įsipareigojimai veikti bendrai tam tikram tikslui pasiekti, sumuojant pajėgumus), į jos santykį su VPĮ (kiekvienas iš partnerių yra tiekėjas VPĮ 2 straipsnio 29 dalies prasme), partnerių solidariąją atsakomybę perkančiajai organizacijai, reikalavimas jungtinės veiklos sutartyje prisiimamus įsipareigojimus detalizuoti iki konkrečių darbų išvardijimo, traktuotinas kaip perteklinis, o teismo argumentas, jog konkrečių darbų nenurodymas jungtinės veiklos sutartyje liudija šios sutarties fiktyvų pobūdį, siekį atitikti formaliuosius konkurso sąlygų reikalavimus, yra nepagrįstas.

41Teisėjų kolegija taip pat pažymi, jog remiantis byloje esančiais darbų žiniaraščiais (1 t., 74-88 b.l.), nėra pagrindo daryti išvadą, kad specifiniai krantinės įrengimo darbai, kuriems reikalinga speciali kvalifikacija (t.y. darbai po vandeniu) sudarytų daugiau negu 20 procentų visų pirkimo dokumentuose numatytų darbų. Priešingai, ką pažymi apeliaciniame skunde ir atsakovas, didžioji dalis darbų yra įprasti statybos darbai sausumoje, todėl teismas, spręsdamas dėl laimėjusio tiekėjo sudarytos jungtinės veiklos sutarties fiktyvumo ir nurodydamas, jog perkančioji organizacija vertindama pasiūlymus neįsitikino laimėjusio tiekėjo, padarė įrodymais nepagrįstą išvadą.

42Minėta, jog remiantis VPĮ 32 str. 7 dalimi, kandidatų ir dalyvių kvalifikaciniai duomenys privalo būti vertinami vadovaujantis jiems pateiktuose pirkimo dokumentuose nustatytais kriterijais ir procedūromis. Todėl tiekėjų kvalifikacijos vertinimas remiantis kitokiais nei nustatyta pirkimo dokumentuose, kriterijais, plečiamasis kvalifikacinių reikalavimų aiškinimas bei taikymas prieštarauja VPĮ 3 str. įtvirtintiems lygiateisiškumo, nediskriminavimo ir viešųjų pirkimų skaidrumo principams. Nagrinėjamoje byloje pirmosios instancijos teismas nepagrįstai plečiamai išaiškino konkurso sąlygose suformuluotus tiekėjų kvalifikacijos reikalavimus, vertindamas laimėjusio tiekėjo atitiktį konkurso sąlygoms taikė jam reikalavimus, kurie nebuvo suformuluoti pirkimo dokumentuose, todėl teismo sprendimas patenkintų ieškinio reikalavimų dalyje naikinamas dėl netinkamo materialinės teisė normų taikymo (CPK 330 str.) ir, atsižvelgiant į išdėstytus argumentus, šioje dalyje priimamas naujas sprendimas- ieškinį atmesti.

43Teisėjų kolegija nepasisako dėl ieškovo atsiliepime į apeliacinį skundą nurodyto naujo argumento, susijusio su UAB ,,Vėtrūna“ finansiniu pajėgumu, kadangi šiuo argumentu nebuvo remiamasi nagrinėjant bylą pirmosios instancijos teisme (CPK 306 str. 2 d.), šis argumentas nėra nurodomas nei viename iš nagrinėjamų apeliacinių skundų, tuo tarpu atsiliepimo į apeliacinį skundą (apeliacinius skundus) paskirtis- išdėstyti savo nuomonę (poziciją) dėl paduotų apeliacinių skundų pagrįstumo (CPK 318 str.). Taigi, atsiliepime į apeliacinį skundą negali būti remiamasi argumentais, kurie nebuvo nagrinėjami pirmosios instancijos teisme ir kuriais nėra grindžiami apeliaciniai skundai.

44Dėl bylinėjimosi išlaidų.

45Remiantis CPK 93 str,. 1 d., šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies. Kadangi patenkinus atsakovo bei trečiojo asmens apeliacinius skundus, ieškovo reikalavimai yra atmetami visa apimtimi, iš jo priešingą suinteresuotumą bylos baigtimi turintiems atsakovui bei trečiajam asmeniui priteistinos šių patirtos bylinėjimosi išlaidos tiek nagrinėjant bylą pirmosios instancijos teisme, tiek ir apeliacinės instancijos teisme.

46Trečiojo asmens bylinėjimosi išlaidų, patirtų nagrinėjant bylą pirmosios instancijos teisme, atlyginimo klausimas išspręstas Klaipėdos apygardos teismo 2012 m. gegužės 25 d. sprendimu. Pirmosios instancijos teismas sprendė tik išlaidų, patirtų rengiant atsiliepimą į ieškinį atlyginimo klausimą, nurodydamas, jog trečiojo asmens išlaidos, patirtos rengiant atskirąjį skundą dėl nutarties, kuria taikytos laikinosios apsaugos priemonės bei atsiliepimą į atsakovo atskirąjį skundą dėl galimų nuostolių, pritaikius laikinąsias apsaugos priemones, atlyginimo užtikrinimo, yra išlaidos, kurių atlyginimo klausimą turėtų išspręsti atitinkamą procesinį klausimą nagrinėsiantis apeliacinės instancijos teismas. Ši pirmosios instancijos teismo pozicija nėra pagrįsta: minėta, jog bylinėjimosi išlaidų atlyginimą lemia bylos baigtis, todėl bylinėjimosi išlaidų atlyginimo klausimas nesietinas su konkretaus procesinio veiksmo, atlikto bylos nagrinėjimo eigoje, baigtimi. Atsižvelgiant į tai, dalyvaujantis byloje asmuo turi teisę į jo patirtų išlaidų atlyginimą, priklausomai nuo visos bylos baigties, netgi jeigu kai kurios išlaidos patirtos rengiant procesinį dokumentą, kuris nebuvo patenkintas, jeigu dalyvaujančio byloje asmens procesinis elgesys buvo tinkamas (CPK 93 str. 3 d.). Šiuo atveju nėra pagrindo pripažinti, kad paduodamas atskirąjį skundą dėl nutarties, kuria taikytos laikinosios apsaugos priemonės bei atsiliepimą į atsakovo atskirąjį skundą, tretysis asmuo UAB ,,Vėtrūna“ netinkamai įgyvendino savo procesines teises, todėl tiek už atsiliepimą į ieškinį, tiek už atskirąjį skundą bei atsiliepimą į atskirąjį skundą patirtos bylinėjimosi išlaidos priteistinos iš ieškovo, neviršijant Rekomendacijose dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio (CPK 98 str.). Būtent, už atsiliepimą į ieškinį- 2400 Lt (rekomendacijų 7, 8.2 punktai), už atskirąjį skundą bei atsiliepimą į atsakovo į atskirąjį skundą- po 400 Lt (rekomendacijų 7, 8.15 punktai). Taip pat priteistinas 100 Lt žyminis mokestis, sumokėtas paduodant atskirąjį skundą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo.

47Patenkinus atsakovo bei trečiojo asmens apeliacinius skundus, iš ieškovo priteistinas žyminis mokestis, sumokėtas paduodant apeliacinius skundus. Tretysis asmuo UAB ,,Vėtrūna“ pareiškė prašymą priteisti išlaidas už advokato pagalbą apeliacinės instancijos teisme, tačiau šias išlaidas patvirtinančių įrodymų nepateikė, todėl teisėjų kolegija šio prašymo nesprendžia (CPK 98 str. 1 d.).

48Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi Civilinio proceso kodekso 326 str. 1 d. 2 p.

Nutarė

49Panaikinti Klaipėdos apygardos teismo 2012 m. gegužės 23 d. sprendimą dalyje, kurioje: panaikintas VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos Viešojo pirkimo komisijos 2012-03-22 sprendimas pripažinti, kad UAB „Vėtrūna“, veikiančios pagal jungtinės veiklos sutartį su SIA „BGS“, pasiūlymas atitinka pirkimo dokumentuose nustatytus reikalavimus; panaikintas VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos Viešo pirkimo komisijos 2012-03-22 sprendimas sudaryti preliminarią pasiūlymų eilę, kurioje pirmuoju numeriu įrašyta UAB „Vėtrūna“, veikianti jungtinės veiklos sutarties pagrindu su SIA „BGS“; VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos Viešojo pirkimo komisija įpareigota sudaryti naują preliminarią pasiūlymų eilę; priteista ieškovui UAB ,,Hidrostatyba“ iš atsakovo VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos 750 Lt bylinėjimosi išlaidų, ir šioje dalyje priimti naują sprendimą- ieškinį atmesti.

50Kitą Klaipėdos apygardos teismo 2012 m. gegužės 23 d. sprendimo dalį palikti nepakeistą.

51Pakeisti Klaipėdos apygardos teismo 2012 m. gegužės 25 d. papildomą sprendimą, priteisiant trečiajam asmeniui UAB ,,Vėtrūna“ iš ieškovo UAB ,,Hidrostatyba“ 3300 Lt (tris tūkstančius tris šimtus litų) bylinėjimosi pirmosios instancijos teisme išlaidų.

52Priteisti iš ieškovo UAB ,,Hidrostatyba“ 1000 Lt (tūkstantį litų) bylinėjimosi apeliacinės instancijos teisme išlaidų atsakovui VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijai ir 1000 Lt (tūkstantį litų) bylinėjimosi apeliacinės instancijos teisme išlaidų trečiajam asmeniui UAB ,,Vėtrūna“.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. I. Ginčo esmė... 3. Atsakovas VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija vykdo atvirą... 4. Ieškovas UAB „Hidrostatyba“ teismo prašė 1) pripažinti neteisėtu ir... 5. Ieškovas nurodė, jog UAB „Vėtrūna“, veikianti jungtinės veiklos... 6. Atsakovas VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija prašė ieškinį... 7. Trečiasis asmuo UAB „Vėtrūna“ prašė ieškinį atmesti remiantis iš... 8. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 9. Klaipėdos apygardos teismas 2012 m. gegužės 23 d. sprendimu ieškinį... 10. Teismas nesutiko, jog ieškinys turėtų būti atmestas tuo pagrindu, jog... 11. Teismas nusprendė ieškinio dalį, kurioje nurodoma, kad statinio statybos... 12. Dėl ieškinio argumentų, susijusių su UAB „Vėtrūna“, veikiančios... 13. Teismo vertinimu, ieškovo nurodomi pažeidimai, susiję su tuo, jog pateikta... 14. Klaipėdos apygardos teismas 2012 m. gegužės 25 d. papildomu sprendimu... 15. III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į apeliacinį skundą argumentai... 16. Apeliaciniu skundu atsakovas VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija... 17. Apeliaciniu skundu trečiasis asmuo UAB „Vėtrūna“ prašo: 1) panaikinti... 18. Atsiliepimu į atsakovo VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos... 19. Atsiliepimu į atsakovo VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos ir... 20. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 21. Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą, neperžengdamas... 22. Išnagrinėjusi bylą, apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija... 23. Nagrinėjamoje byloje ir apeliacinėje instancijos yra kilęs ginčas dėl... 24. Dėl pretenzijos turinio ir pagrindo ieškinį palikti nenagrinėtą ar bylą... 25. Tretysis asmuo UAB ,,Vėtrūna“, remdamasis CPK 4233 straipsnio 2 dalimi,... 26. Viešųjų pirkimų įstatymo 93 straipsnio 1 dalyje numatyta tiekėjo,... 27. Remiantis CPK 4233 straipsnio 2 dalimi, ieškinyje negali būti reiškiami... 28. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas savo praktikoje yra nurodęs, kad... 29. Apelianto UAB ,,Vėtrūna“ argumentas, kad ieškovo pretenzijoje... 30. Priešingai aiškinant pretenzijos ir ieškinio reikalavimų santykį, teismo... 31. Remdamasi išdėstytais argumentais, teisėjų kolegija sprendžia, jog... 32. Pripažinus, jog skundžiamoje pirmosios instancijos teismo sprendimo dalyje... 33. Dėl pagrindo atmesti UAB ,,Vėtrūna“, veikiančios pagal jungtinės veiklos... 34. Iš eilės ieškovo nurodytų reikalavimų, kurių neatitiko laimėjęs... 35. Viešųjų pirkimų įstatymo 32 straipsnis įpareigoja perkančiąją... 36. Paraiškų bei pasiūlymų vertinimo taisykles reglamentuoja aptariamo... 37. Konkurso sąlygų 4.3 punkte numatyta, kad jeigu pasiūlymą teikia tiekėjai... 38. Pirmosios instancijos teismas, spręsdamas, kad UAB „Vėtrūna“ partneriu... 39. Tokia teismo išvada negali būti vertinama kaip pagrįsta ir teisėta. Pagal... 40. Konkurso sąlygose nesant reikalavimo, kad konkurso sąlygų 3.2.1. punkte... 41. Teisėjų kolegija taip pat pažymi, jog remiantis byloje esančiais darbų... 42. Minėta, jog remiantis VPĮ 32 str. 7 dalimi, kandidatų ir dalyvių... 43. Teisėjų kolegija nepasisako dėl ieškovo atsiliepime į apeliacinį skundą... 44. Dėl bylinėjimosi išlaidų.... 45. Remiantis CPK 93 str,. 1 d., šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos... 46. Trečiojo asmens bylinėjimosi išlaidų, patirtų nagrinėjant bylą pirmosios... 47. Patenkinus atsakovo bei trečiojo asmens apeliacinius skundus, iš ieškovo... 48. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 49. Panaikinti Klaipėdos apygardos teismo 2012 m. gegužės 23 d. sprendimą... 50. Kitą Klaipėdos apygardos teismo 2012 m. gegužės 23 d. sprendimo dalį... 51. Pakeisti Klaipėdos apygardos teismo 2012 m. gegužės 25 d. papildomą... 52. Priteisti iš ieškovo UAB ,,Hidrostatyba“ 1000 Lt (tūkstantį litų)...