Byla e2-7402-433/2019
Dėl skolos už suteiktas paslaugas priteisimo ir vienašališko sutarties nutraukimo pripažinimo negaliojančiu bei atsakovo UAB „Poolservice.lt“ priešieškinį ieškovui UAB „Fresh Media“ dėl skolos priteisimo

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėjas Edvardas Juozėnas, sekretoriaujant Anai Usačiovai, dalyvaujant ieškovo atstovui advokatui M. D., įmonės vadovui M. T., atsakovo atstovui advokatui J. S., įmonės vadovui M. Š.,

2viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo UAB „Fresh Media“ ieškinį atsakovui UAB „Poolservice.lt“ dėl skolos už suteiktas paslaugas priteisimo ir vienašališko sutarties nutraukimo pripažinimo negaliojančiu bei atsakovo UAB „Poolservice.lt“ priešieškinį ieškovui UAB „Fresh Media“ dėl skolos priteisimo.

3Teismas

Nustatė

4ieškovas ieškinyje nurodo, kad ieškovas ir atsakovas 2017 m. birželio 8 d. sudarė internetinės svetainės paslaugų teikimo sutartį Nr. PS-17-05-24-1 (toliau – Sutartis), kurios pagrindu užsakovas (atsakovas) užsakė, o ieškovas įsipareigojo Sutartyje nurodytomis sąlygomis ir terminais suteikti užsakovui interneto svetainės www.poolservice.lt sukūrimo paslaugas (toliau – Paslaugos), o atsakovas įsipareigojo už tinkamai suteiktas paslaugas sumokėti Sutartyje nustatytais terminais ir sąlygomis. Vadovaudamasis Sutarties 3.1. p. ieškovas 2017 m. birželio 9 d. užsakovui pateikė išankstinę 1 000 Eur sąskaitą apmokėjimui, kurią užsakovas apmokėjo. Pagal Sutarties 5.1. p. Klientas paslaugas Paslaugos teikėjui turėjo suteikti per 3 savaites (Sutarties priedas Nr. 2). Paslaugos užsakovui gali būti suteikiamos tik tuo atveju, jeigu užsakovas ieškovui teikia Paslaugai sukurti būtiną informaciją, pavyzdžiui internetinės svetainės viziją, turinį (tekstus), katalogus ir pan. Be to, Paslaugos teikimo metu užsakovas privalo reaguoti į ieškovo teikiamus tarpinius paslaugų suteikimo rezultatus siekiu nustatyti, kad teikiama Paslauga užsakovą tenkina. Pažymi, kad užsakovas nuolat delsė vykdyti savo įsipareigojimus, t. y. ne iš karto po Sutarties sudarymo pateikė būtiną informaciją darbams pradėti, delsė ir iki šiol delsia ieškovui pateikti reikiamus tekstus, kurie turi būti patalpinti internetinėje svetainėje adresu www.poolservice.lt. Ieškovas dėjo pastangas, kad Paslaugos būtų suteiktos per įmanomai trumpiausius terminus, tačiau dėl atsakovo delsimo bendradarbiauti ir teikti informaciją, Paslaugos visa apimtimi negali būti suteiktos. Ieškovas 2018 m. vasario 26 d. elektroniniu laišku informavo atsakovą, kad: „Atliekame nebaigtų projektų revizijas ir matau, kad poolservice.lt svetainės atnaujinimas pakibęs jau daugiau nei pusę metų. Perbėgus per laiškus ir užduotis matau, kad mes iš savo pusės visus darbus esame atlikę, juos peržiūrėti galite adresu poolservice.virtualu.lt. Projekto plane matau neuždarytą užduotį „Turinio sukėlimas“, kadangi iš Jūsų nesame gavę naujų tekstų. Galbūt turite naujienų dėl tekstų? Kadangi iš mūsų pusės visi darbai atlikti, tai siunčiu 2 372,55 Eur + PVM sąskaitą. 500 Eur sąskaitą atsiųsime, kai sukelsime Jūsų atsiųstus tekstus“. Atsakovas į ieškovo pateiktą paklausimą nesureagavo ir pateiktos PVM sąskaitos faktūros neapmokėjo, todėl Ieškovas 2018 m. gruodžio 7 d. pateikė atsakovui pretenziją „Dėl informacijos pateikimo, skolos sumokėjimo ir vienašališko sutarties nutraukimo“ (toliau – „Pretenzija I“), kurioje nurodė, kad: - Užsakovas pažeidė Sutartį nevykdydamas savo prievolių, t. y. neteikdamas Sutarčiai vykdyti būtinos informacijos; - Ieškovas panaikino PVM sąskaitą faktūrą, kadangi atsakovui jos neapmokant, ieškovas siekė susigrąžinti valstybei sumokėtą pridėtinės vertės mokestį; - Ieškovas atsakovui pateikė 2018-12-05 PVM sąskaitą faktūrą už suteiktas paslaugas ir pareikalavo sąskaitą apmokėti iki 2018 m. gruodžio 14 d.; - Jeigu iki 2018 m. gruodžio 21 d. užsakovas ieškovui nepateiks tekstų, kurie turi būti sukelti į internetinę svetainę, turinio, ieškovas Sutartį vienašališkai nutrauks 2018 m. gruodžio 21 d.; - Jeigu iki nurodytos datos užsakovas reikiamus tekstus pateiks, ieškovas juos į internetinę svetainę sukels per 5 (penkias) kalendorines dienas ir darbų rezultatą užsakovui perduos priėmimo perdavimo aktu. Ieškovas 2018 m. gruodžio 19 d. gavo užsakovo atstovo atsakymą į Pretenziją (toliau – Atsakymas į pretenziją), kurioje nurodoma, kad užsakovas nesutinka su Pretenzijoje I nurodomais teiginiais dėl netinkamo užsakovo sutartinių įsipareigojimų vykdymo, taip pat nurodoma, kad ieškovas netinkamai vykdo savo sutartinius įsipareigojimus, t. y.: - nesilaiko Sutartyje šalių sulygto profesionalumo ir kokybės standarto; - nevykdo apskritai arba nesavalaikiai nevykdo užsakovo nurodymų; - Klientas iki šiol nėra užbaigęs dizaino kūrimo etapo, programavimo, diegimo ir testavimo etapų; - Ieškovas iki šiol nėra sukėlęs visos pateiktos vaizdinės medžiagos, nors užsakovas buvo davęs aiškius nurodymus kaip tai padaryti (toliau kartu vadinama – Kliento atlikti pažeidimai). Papildomai Atsakyme į pretenziją užsakovas nurodė, kad atsižvelgiant į stringantį dizaino etapo ir vėlesnių etapų vykdymą, užsakovas ieškovui pasiūlė pasitelkti papildomą grafikos dizaino specialistą (-us) ieškovo pasirinkimu (šių paslaugų kaina siektų iki 1 000 Eur), kad paspartinti dizaino etapo užbaigimą, o ieškovui sutikus su tokiomis sąlygomis, atsakovas įsipareigoja trūkstamą tekstinę ar kitą informaciją ieškovui pateikti iki 2018 m. gruodžio 21 d. ar per 2 darbo dienas. Atsakovas 2018 m. gruodžio 21 d. pateikė ieškovui šio reikalautus pateikti tekstus, kuriuos, vykdydamas Sutartį, ieškovas privalėjo įkelti į sukurtą internetinę svetainę. Ieškovas gautus tekstus į internetinė svetainę nedelsiant sukėlė. Ieškovas 2018 m. gruodžio 27 d. pateikė atsakovui pakartotinę pretenziją „Dėl informacijos pateikimo, skolos sumokėjimo ir vienašališko sutarties nutraukimo“ (toliau – „Pretenzija II“), kurioje nurodė, kad: - Ieškovas nesutinka su Atsakyme į pretenziją nurodytais ieškovo atliktais Sutarties pažeidimais, kadangi nurodomi pažeidimai yra menami, neatitinkantys tikrovės; - Užsakovas Atsakyme į pretenziją nepateikė tikslios informacijos kokių įsipareigojimų nėra įvykdęs ieškovas, todėl ieškovas suteikė atsakovui papildomą terminą iki 2019 m. sausio 4 d. pateikti tikslią informaciją kokių įsipareigojimų nėra įvykdęs ieškovas; - Jeigu iki 2019 m. sausio 4 d. užsakovas ieškovui nepateiks aukščiau nurodytos informacijos, ieškovas Sutartį vienašališkai nutrauks 2019 m. sausio 7 d. Užsakovas atsakymo į Pretenziją II nepateikė, 2018 m. gruodžio 5 d. PVM sąskaitos faktūros neapmokėjo, nenurodė kaip toliau vykdyti Sutartį, todėl Sutartis laikytina vienašališkai nutraukta nuo Pretenzijoje II nurodytos datos, t. y. nuo 2019 m. sausio 7 d. Atsakovas 2019 m. sausio 14 d. ieškovui pateikė pranešimą „Apie vienašalį sutarties nutraukimą“ (toliau – Pranešimas dėl vienašališko sutarties nutraukimo). Ieškovas pažymi, kad Pranešime dėl vienašališko sutarties nutraukimo nurodoma, kad prie jo pridedami 5 dokumentai, tačiau, kaip matyti iš pridedamo elektroninio laiško turinio, priedai prie pranešimo nėra pridėti. Užsakovui piktybiškai vengiant atsiskaityti už suteiktas paslaugas, ieškovas yra priverstas ginti savo teises bei teisėtus interesus teismine tvarka. Sutartimi ieškovas ir atsakovas susitarė, kad ieškovas suteiks atsakovui internetinės svetainės sukūrimo paslaugas pagal Sutarties 1 ir 2 prieduose nurodytą informaciją. Paslaugos Atsakovui buvo teikiamos vadovaujantis atsakovo ieškovui teikiama informacija pagal Sutarties 2 priedą, t. y. tam, kad ieškovas galėtų tinkamai vykdyti savo pareigas ir kurti nematerialaus pobūdžio paslaugas, ieškovas turėjo žinoti atsakovo pageidavimus kuriamos internetinės svetainės dizainui, struktūrai, spalvoms ir turiniui. Todėl vykdant Sutartį ieškovas ir atsakovas keitėsi informacija ir tokiu būdu buvo vykdomi kūrybiniai darbai, kurių rezultatą tiek Sutarties vykdymo metu, tiek šiuo metu galima viešai matyti adresu www.poolservice.virtualu.lt. Ieškovas pažymi, kad Sutarties vykdymo metu atsakovui buvo teikiama informacija apie atliktus dizaino darbus, kuriuos įvertinęs atsakovas teikdavo pastabas, į kurias buvo reaguojama ir galutinai dėl to susitariama. Atsakovas 2017 m. spalio 18 d. patvirtino galutinai suderintą pirmojo internetinio puslapio dizainą. Ieškovas 2017 m. spalio 23 d. pateikė atsakovui likusių internetinės svetainės puslapių dizainą. Atsakovas, susipažinęs su trimis internetinės svetainės puslapiais, nurodė, kad pirmajame puslapyje norėtų gauti kitą pasiūlymą, antrasis puslapis tinkamas, o dėl trečiojo pateikė grafinę schemą kaip norėtų matyti dizaino išdėstymą. Ieškovas, atsakydamas į atsakovo pageidavimą, nurodė, kad tam, jog ieškovas galėtų tinkamai pasiūlyti sprendinius tiek pirmam, tiek trečiajam puslapiui, jam reikalingi turinio tekstai. Siekiant operatyviai išspręsti klausimus dėl Sutarties įgyvendinimo, atsakovo iniciatyva buvo organizuotas susitikimas, kuris 2017 m. lapkričio 22 d. turėjo įvykti atsakovo patalpose. Atsakovo atstovas, organizavęs susitikimą ir vykdęs Sutartį, į susitikimą neatvyko, todėl ieškovas atsakovui pateikė laišką, kuriame nurodė, kad kartu su kitu atsakovo atstovu susitarė, kad atsakovas privalo visą trūkstamą informaciją ieškovui pateikti ne vėliau kaip 2017 m. lapkričio 24 d. Papildomai laiške ieškovas nurodė, kad jeigu iki tos datos informacija nėra pateikiama, ieškovas 2017 m. lapkričio 27 d. atsakovui pateiks PVM sąskaitą faktūrą, nes visi darbai, išskyrus informacijos sukėlimą, yra atlikti. Atsakovas 2017 m. lapkričio 23 d. nurodė savo pastabas dėl atliktų darbų, kurios vėliau buvo realizuotos arba pastabų atsisakyta atsižvelgiant į ieškovo pateiktus komentarus. Faktą, kad pareikalauti atlikti pakeitimai (meniu punktų pavadinimų ir jų turinio pakeitimai) matyti iš šiuo metu veikiančios internetinės svetainės www.poolservice.virtualu.lt. Iš vėlesnio šalių vykdyto susirašinėjimo matyti, kad ieškovas pakeitimus atliko, o atsakovas pažado atsiųsti tekstų nedelsiant po Naujųjų metų neįvykdė ir reikiami tekstai nebuvo atsiųsti, todėl ieškovas neturėjo jokių galimybių užbaigti vykdyti Sutartį. Pažymi, kad Sutarties 4.3.2 punktu užsakovas įsipareigojo priimti visus reikalingus sprendimus ir / ar atlikti kitus veiksmus, kurie yra būtini ieškovui Sutartyje nustatytoms Paslaugoms teikti. Pažymi, kad atsakovas šios pareigos neįvykdė ir tokiu būdu grubiai pažeidė ieškovo teises, kadangi pagal Sutarties priedą Nr. 2, atskirus etapus ieškovas turėjo įgyvendinti ilgiausiai per 3 savaites nuo atsakovo pateikto atsakymo apie siūlomus sprendinius, o galutinę reikiamą informaciją atsakovas ieškovui pateikė tik 2018 m. gruodžio 21 d., t. y. net po pusantrų metų, skaičiuojamų nuo Sutarties sudarymo dienos. Atsakyme į pretenziją atsakovas nurodė, kad ieškovas darbus atlieka nekokybiškai ir ne laiku, nevykdo atsakovo nurodymų, tačiau ieškovas su tuo nesutinka. Pirma, nors atsakovas Atsakyme į pretenziją nurodo, kad ieškovas pažeidžia sutartinius įsipareigojimus, nes nesilaiko šalių sulygto profesionalumo ir kokybės standarto, atsakovas nepateikia nei vieno įrodymo ar argumento, pagrindžiančio šiuos teiginius. Šiame kontekste ieškovas pastebi, kad Sutartyje šalys neaptarė specifinių reikalavimų Paslaugai suteikti, Sutarties priede Nr. 1 nurodė techninę kuriamos internetinės svetainės specifikaciją be iš anksto aptartų dizaino pavyzdžių, spalvinių ir kitų sprendimų pavyzdžių, todėl atsakovas, teigdamas, kad ieškovas nesuteikė Sutarties prieduose nurodytus reikalavimus atitinkančių paslaugų, turėtų nurodyti kokių reikalavimų neatitinka šiuo metu atlikti darbai, tačiau to nepadarė. Kaip matyti iš šalių vykdomo susirašinėjimo, 2017 m. spalio 18 d. paslaugų gavėjo atstovas, po teiktų patikslinimų dizaino sprendiniams, atsakydamas į kliento 2017 m. spalio 17 d. siųstą nuorodą į internetinę svetainę įvertinti pakoreguotą dizainą patvirtina, kad: „Sveikas, pirmas tinka, važiuojame toliau...>“. Atkreipia dėmesį į tai, kad visą Sutarties vykdymo laikotarpį atsakovas ieškovui nepateikė nei vienos pretenzijos dėl tariamai netinkamų ir nekokybiškų paslaugų teikimo, ir tik ieškovui pareikalavus apmokėti už faktiškai suteiktas paslaugas ir pranešus apie atsakovo atliekamą pažeidimą, atsakovas pirmą kartą nurodė, kad ieškovas paslaugas atlieka neprofesionaliai ir nesilaiko kokybės standarto. Antra, Atsakyme į pretenziją atsakovas nurodo, kad ieškovas nevykdo Paslaugos gavėjo nurodymų, taip pat iki šiol nėra sukėlęs visos pateiktos vaizdinės medžiagos, nors tariamai atsakovas buvo davęs aiškius nurodymus kaip tai padaryti. Pažymi, kad šie atsakovo teiginiai yra abstraktūs, nepagrįsti jokiais leistinais įrodymais, todėl atmestini kaip nepagrįsti. Pretenzija II ieškovas prašė patikslinti ir aiškiai įvardinti kokių nurodymų ieškovas yra neįvykdęs ir kokios vaizdinės medžiagos ieškovas yra nesukėlęs į internetinę svetainę, tačiau atsakovas atsakymo į Pretenziją II taip ir nepateikė. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.200 straipsnyje numatyta, kad šalys privalo sutartis vykdyti tinkamai ir sąžiningai, kooperuotis ir bendradarbiauti, sutartis vykdyti kuo ekonomiškesniu kitai šaliai būdu. Atsakovas nevykdė savo įsipareigojimų pateikti reikiamą informaciją, nedalyvavo paties atsakovo organizuotame susitikime ir po to teikė naujas pastabas internetinės svetainės turiniui, nesikooperavo, taip pat nesiėmė ir šiuo metu nesiima jokių veiksmų, kad Sutartis būtų įvykdyta kuo ekonomiškesniu kitai šaliai būdu ir tokiu būdu Sutartį pažeidė iš esmės. Vadovaujantis CK 6.716 straipsniu, sutartis laikytina atlygintinių paslaugų teikimo sutartimi, kadangi ieškovas įsipareigojo pagal atsakovo užsakymą suteikti nematerialaus pobūdžio (intelektines), nesusijusias su materialaus objekto sukūrimu (šiuo atveju internetinės svetainės, įskaitant dizainą sukūrimu). Paslaugų teikėjas turi teisę vienašališkai nutraukti sutartį tik dėl svarbių priežasčių. Tokiu atveju paslaugų teikėjas privalo visiškai atlyginti kliento patirtus nuostolius (CK 6.721 str. 2 d.). Pažymi, kad Pretenzija I ieškovas atsakovą informavo, kad vienašališkai Sutartį nutrauks nuo 2018 m. gruodžio 21 d., jeigu atsakovas ieškovui nepateiks trūkstamos informacijos Sutarčiai įvykdyti. Atsakovui iki nustatyto termino pateikus dalį trūkstamos informacijos (internetinės svetainės turinio dalį), atsakovas ieškovui pateikė nedetalizuotas / neaiškias pretenzijas dėl Sutarties vykdymo kokybės, iš kurių neįmanoma suprasti kaip ieškovas turėtų keisti Sutarties vykdymą, kad toks pakeitimas atsakovą tenkintų. Šiame kontekste ieškovas pažymi, kad pagal Sutarties 3.2. punktą, Paslaugos gavėjas likusią Paslaugos kainos dalį (po avanso sumokėjimo) įsipareigoja sumokėti per 30 kalendorinių dienų po Paslaugų priėmimo perdavimo akto pasirašymo dienos ir PVM sąskaitos faktūros išrašymo dienos. Ieškovo nuomone, tokie atsakovo veiksmai iš esmės pažeidžia Sutartį, kadangi tokiu būdu atsakovas sudaro sąlygas nebaigti Sutarties vykdymo ir tokiu būdu siekia su ieškovu neatsiskaityti už faktiškai suteiktas paslaugas, kadangi nesuteikus visos informacijos ieškovas neturi galimybių Sutartį užbaigti ir todėl negali visų atliktų darbų perduoti atsakovui. Atsižvelgiant į susidariusią situaciją Pretenzija II ieškovas, siekdamas kuo ekonomiškesniu kitai šaliai būdu įvykdyti Sutartį, nustatė papildomą terminą iki 2019 m. sausio 7 d. trūkstamai informacijai, t. y. informacijai apie tariamus ieškovo atliktus Sutarties pažeidimus, pateikti, o jeigu informacija iki to laiko nebus pateikta, informavo, kad Sutartis vienašališkai bus nutraukta 2019 m. sausio 7 d. Atsakovas jokios informacijos iki nurodyto termino nepateikė, todėl Sutartis vienašališkai buvo nutraukta nuo 2019 m. sausio 7 d. Šiame kontekste ieškovas pastebi, kad iki Sutarties vienašališko nutraukimo liko neatlikti mokymo ir viešinimo etapų darbai, taip kaip numatyta Sutarties priede Nr. 3. Aukščiau nurodytos paslaugos nėra suteiktos, nes paslaugos teikiamos vadovaujantis Sutarties priede Nr. 3 nurodytu eiliškumu ir atsižvelgiant į nurodytomis pastabomis: - Mokymo paslauga suteikiama tik po to, kaip internetinė svetainė yra veikianti visa apimtimi. Šiuo atveju internetinė svetainė neveikia visa apimtimi, nes atsakovas ieškovui nepateikia dalies trūkstamų tekstų; - viešinimo paslauga suteikiama tik po to, kai yra parengiamas serveris interneto svetainės talpinimui ir sukeliami visi tekstai ir kita informacija. Šiuo atveju atsakovas ieškovui nesuteikė prieigos prie serverio, į kurį būtų galima perkelti sukurtą internetinę svetainę, o taip pat iki šiol atsakovas ieškovui neatsiuntė visos svetainės visų reikiamų tekstų (skiltyje Paslaugos http://www.poolservice.virtualu.lt/paslaugos/15). Ieškovas Pretenzijoje II nurodė, kad ieškovas šiuos etapus įgyvendins, tačiau nori gauti informaciją, kad iki šių etapų visi etapai yra įgyvendinti tinkamai. Atsakovas iki Sutarties nutraukimo termino jokios informacijos apie ankstesnių etapų įgyvendinimą nepateikė. Atsižvelgiant į aukščiau išdėstytas aplinkybes, daro išvadą, kad ieškovas, vadovaudamasis CK 6.721 str. 2 d., teisėtai ir pagrįstai Sutartį vienašališkai nutraukė dėl svarbių priežasčių. Sutartimi šalys susitarė, kad visa Sutarties kaina, kurią atsakovas įsipareigoja ieškovui sumokėti už tinkamai suteiktas Paslaugas yra 4 235 Eur su PVM. Atsakovas ieškovui yra apmokėjęs 1 000 Eur dydžio avansinę sąskaitą, kuriai vėliau buvo išrašyta ir atsakovui pateikta PVM sąskaita faktūra. Likusi už suteiktas Paslaugas mokėtina suma yra 3 235 Eur su PVM yra neapmokėta. Pagal Sutarties 3.2. punktą, Paslaugos gavėjas likusią Paslaugos kainos dalį (po avanso sumokėjimo) įsipareigoja sumokėti per 30 kalendorinių dienų po Paslaugų priėmimo perdavimo akto pasirašymo dienos ir PVM sąskaitos faktūros išrašymo dienos. Tačiau, atsižvelgiant į tai, kad atsakovas suteiktų Paslaugų nepriima, nenurodo argumentuotų ir detalių Paslaugų nepriėmimo aplinkybių, o tai ieškovui trukdo užbaigti vykdyti paskutinius Sutarties etapus, Sutarties 3.2 punkte numatytas 30 dienų terminas nesueina ir todėl atsakovas neapmoka ieškovo 2018-12-05 PVM sąskaitos faktūros. Pagal CK 6.720 str. 4 d., jeigu sutarties neįmanoma įvykdyti dėl kliento kaltės, klientas privalo sumokėti visą sutartyje nustatytą kainą, jeigu sutartis nenustato ko kita. Šiame kontekste ieškovas pažymi, kad yra neįmanoma užbaigti vykdyti Sutartį, kadangi atsakovas iki Sutarties nutraukimo dienos nepateikė konkrečios informacijos kokius Sutarties vykdymo pažeidimus padarė ieškovas, taip pat nesuteikė reikiamos informacijos, reikalingos dviejų paskutinių Sutarties vykdymo etapų įvykdymui ir tai tęsėsi ilgiau nei vienerius metus. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta ir tai, kad Sutartyje nėra aptarta kita, nei CK 6.720 str. 4 d., numatyta tvarka, ieškovui iš atsakovo priteistina 3 235 Eur kaina. Dėl vienašališko sutarties nutraukimo pripažinimo neteisėtu ir negaliojančiu. Pranešime dėl vienašališko sutarties nutraukimo nurodoma, kad Sutartis vienašališkai nutraukiama vadovaujantis Sutarties 9.2 ir 9.4 p. pagrindu bei šiais argumentais: - Dar 2017-11-15 Užsakovas pakartotinai teikė pastabą ir eskizą, tačiau paslaugos iki šiol tinkamai neatliktos, taip pat ne toje skiltyje; - Dar 2017-11-17 buvo teikta paslauga dėl netinkamo submeniu fono, vėliau pasirinktas pilkas fonas, tačiau svetainėje fono keitimas neatliktas iki šiol; - Iš susirašinėjimo matyti, kad daug kartų iš užsakovo reikšti komentarai dėl elementarių sprendinių, jų pateikimo, ir klaidų juose, tai parodo ieškovo neprofesionalumą, atmestiną požiūrį į paslaugų teikimą užsakovui ir nepakankamą kompetenciją; - Vėlavimas suteikti paslaugas tęsiasi ilgiau nei vienerius metus, o šio vėlavimo nėra pagrindo teisinti tariamai užsakovo reikiamos informacijos nepateikimu. Ieškovas nesutinka su atsakovo priimtu sprendimu vienašališkai nutraukti Sutartį, mano, kad sprendimas yra nepagrįstas. Pirma, Pagal Sutarties 9.2 p. užsakovas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį apie tai įspėjęs ieškovą raštu ne vėliau kaip prieš 14 kalendorinių dienų. Sutarties 9.4. p. numatyta, kad Sutartį nutraukus dėl ieškovo kaltės, ieškovas atlygina užsakovui dėl to patirtus nuostolius, įskaitant, bet neapsiribojant, kainų skirtumą, susidarantį užsakovui įsigyjant Paslaugas iš trečiųjų asmenų. Vadinasi atsakovas Sutartį vienašališkai nutraukė dėl to, kad, pasak atsakovo, ieškovas yra kaltas dėl netinkamo Sutarties vykdymo. Todėl, šiuo atveju netaikytina CK 6.721 str. nuostata, suteikianti teisę atsakovui bet kuriuo Sutarties vykdymo metu vienašališkai Sutartį nutraukti be ieškovo kaltės, t. y. atsakovas Sutartį vienašališkai nutraukė dėl ieškovo kaltės. Ieškovas pabrėžia, kad atsakovas nepateikia jokių konkrečių įrodymų, patvirtinančių, kad ieškovas netinkamai vykdė sutartinius įsipareigojimus. Atsakovo Pranešime apie vienašališką sutarties nutraukimą nurodomi konkretūs tariami atlikti Sutarties pažeidimai, t. y. faktiškai nerealizuoti užsakovo eskizų ir prašymai pakeisti submeniu foną, tačiau nei eskizai nei informacija kokia turėtų būti spalva nepateikiama. Net jeigu vėliau atsakovas vis tik pateiks šiuos įrodymus, patvirtinančius eskizų darymą ar prašymą pakeisti submeniu spalvą, iš ieškovo turimo šalių vykdyto susirašinėjimo galima daryti išvadą, kad užsakovas niekada neakcentavo, kad šie du dalykai jam yra esminiai, be kurių Sutarties dalykas, t. y. internetinė svetainė atsakovui yra nereikalinga. Kiti gi atsakovo nurodomi argumentai, jog neva ieškovas yra nepakankamai nekompetetingas, vykdant darbus buvo daromos klaidos, neatsižvelgiama į komentarus yra visiškai nepagrįsti, kadangi didžioji dalis darbų, kurių esminiai yra grafinio dizaino sukūrimas, yra atlikti ir buvo patalpinti serveryje, prie kurio prieigą turėjo ir šiuo metu turi tiek atsakovas, tiek visi tretieji asmenys. Šiame kontekste ieškovas pastebi, kad atsakovas niekada nėra pateikęs pretenzijų dėl bendros internetinės svetainės dizaino koncepcijos, priešingai, iš byloje esančių rašytinių įrodymų matyti, kad dizaino koncepcija yra patvirtinta, o keli sprendiniai – detalės (pavadinimų pakeitimas, jų sukeitimas vietomis) yra atlikti pagal atsakovo pageidavimą. Atsakovas neturi teisės nutraukti Sutartį, kadangi ji įvykdyta ta apimtimi, kiek galėjo būti įvykdyta, o neįvykdyta dalis yra tik internetinės svetainės įkėlimas į atsakovo pasirinktą serverį bei mokymų naudotis internetine svetaine atsakovui vedimas, t. y. daugiau nei 90 procentų darbų yra faktiškai atlikti. Pažymi, kad ieškovas, iki priimto sprendimo vienašališkai Sutartį nutraukti, ne kartą atsakovą ragino atsiųsti trūkstamus tekstus, kurie reikalingi tam, kad internetinė svetainė būtų užpildyta atsakovo informacija apie įmonė, siūlomas paslaugas, atliktus darbus ir t. t. Neužpildžius internetinės svetainės tekstine informacija, formaliai galima perkelti internetinę svetainę į atsakovo serverį, tačiau tai nebūtų laikytinas tinkamu paslaugų suteikimu, nes internetinė svetainė neveiktų taip, kaip turėtų veikti, be to neįmanoma atlikti mokymų, nes mokymai susiję ir su mokymais kaip tekstinę informaciją internetinėje svetainėje valdyti. Po to, kai ieškovas Sutartį nutraukė vienašališkai, internetinės svetainės perkėlimas į atsakovo serverį ir mokymų paslaugos nebuvo atliktos, tačiau nebuvo atliktos ne dėl ieškovo kaltės. Antra, pagal CK 6.217 str., šalis gali nutraukti sutartį, jeigu kita šalis sutarties neįvykdo ar netinkamai įvykdo ir tai yra esminis sutarties pažeidimas. Nustatant, ar sutarties pažeidimas yra esminis, ar ne, turi būti atsižvelgiama į tai: 1) ar nukentėjusi šalis iš esmės negauna to, ko tikėjosi iš sutarties, išskyrus atvejus, kai kita šalis nenumatė ir negalėjo protingai numatyti tokio rezultato; 2) ar pagal sutarties esmę griežtas prievolės sąlygų laikymasis turi esminės reikšmės; 3) ar prievolė neįvykdyta tyčia ar dėl didelio neatsargumo; 4) ar neįvykdymas duoda pagrindą nukentėjusiai šaliai nesitikėti, kad sutartis bus įvykdyta ateityje; 5) ar sutarties neįvykdžiusi šalis, kuri rengėsi įvykdyti ar vykdė sutartį, patirtų labai didelių nuostolių, jeigu sutartis būtų nutraukta. CK 6.218 str. numatyta, kad CK 6.217 straipsnyje numatytais pagrindais nukentėjusi šalis gali sutartį nutraukti vienašališkai, nesikreipdama į teismą. Apie sutarties nutraukimą privaloma iš anksto pranešti kitai šaliai per sutartyje nustatytą terminą, o jeigu sutartyje toks terminas nenurodytas, – prieš trisdešimt dienų. Teisėtai sudaryta ir galiojanti sutartis jos šalims turi įstatymo galią (CK 6.189 str. 1 d.), todėl vienašalis sutarties nutraukimas galimas tik toje sutartyje ar įstatyme nustatytais atvejais. CK 6.217 str. 5 d. nustatyta, kad vienašališkai sutartis gali būti nutraukta joje numatytais atvejais. Sutarties 9.2. punktu šalys susitarė dėl įspėjimo apie Sutarties nutraukimo terminą nustatymo, t. y. terminą, kuris minimas CK 6.217 str., todėl darytina išvada, kad šalys Sutartimi nėra susitarusios kaip kitaip, nei numatyta CK, atsakovas turi teisę vienašališkai Sutartį nutraukti. Atsakovas, vienašališkai nutraukdamas Sutartį 9.2. p. pagrindu nesivadovavo CK 6.217 str. numatyta imperatyvia taisykle dėl vienašališko Sutarties nutraukimo. Šiame kontekste ieškovas pastebi, kad atsakovas Sutartį nutraukė dėl ieškovo kaltės, nes Pranešime apie sutarties nutraukimą nurodė, kad Sutartis nutraukiama dėl to, kad ieškovas sutarties neįvykdė ir papildomai nurodė, kad taikomas ir Sutarties 9.4 p., kuris taikomas esant ieškovo kaltei. Vadinasi, atsakovas, norėdamas Sutartį nutraukti vienašališkai dėl ieškovo kaltės, turėjo taikyti bendrąją CK 6.217 str. nuostatą, tačiau to nepadarė. Pranešime apie vienašališką sutarties nutraukimą atsakovas nenurodė kokius esminius Sutarties pažeidimus ieškovas atliko, o Sutartimi šalys apie tai taip pat nesusitarė. Šiame kontekste ieškovas pažymi, kad atsakovas iš esmės gavo tai, ką tikėjosi gauti, kadangi internetinės svetainės dizaino sukūrimas yra kūrybinis darbas, kurio rezultatą užsakovas įvertina kaip priimtiną ir tinkamą, arba ne. Atsakovas kūrybinį rezultatą įvertino kaip tinkamą, kadangi elektroniniu laišku yra patvirtinęs, kad dizainas yra priimtinas. Tuo atveju, jeigu ieškovas būtų sukūręs dizainą, kuris atsakovo netenkintų, atsakovas, siekdamas kuo geresnio Sutarties įvykdymo rezultato, nedelsiant privalėjo tai nurodyti ieškovui ir stabdyti visus tolimesnius kūrybinius darbus, tačiau to nepadarė. Be to, vertinant ar atsakovas Sutartį vienašališkai nutraukė pagrįstai reikia atkreipti dėmesį ir į tai, kad dėl tokio nutraukimo ieškovas patirtų didelių nuostolių, kadangi ieškovas rengėsi Sutartį įvykdyti per vieną mėnesį, tačiau vykdymas ne dėl ieškovo kaltės užtruko ilgiau nei pusantrų metų, o tai pareikalavo papildomų žmogiškųjų išteklių, laiko sąnaudų, administracinių kaštų, be to atsakovas reikalauja grąžinti jo sumokėtą avansą, todėl po Sutarties vienašališko nutraukimo ieškovas patirtų itin didelius nuostolius, nors Sutartis yra įvykdyta daugiau nei 90 procentų. Atsižvelgiant į aukščiau išdėstytus argumentus, daro išvadą, kad atsakovo sprendimas vienašališkai nutraukti Sutartį yra nepagrįstas, todėl naikintinas. Teismo prašo pripažinti atsakovo UAB „Poolservice.lt“ 2019-01-14 sprendimą apie vienašalį Sutarties nutraukimą neteisėtu ir negaliojančiu; priteisti iš atsakovo UAB „Poolservice.lt“ ieškovo UAB „Fresh media“ naudai 3 235 Eur skolą, 6 procentų dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas.

5Atsakovas UAB „Poolservice.lt“ atsiliepime į ieškinį nurodo, kad su ieškiniu nesutinka. Nurodo, kad ieškovas ir atsakovas 2017-06-08 sudarė Internetinės svetainės paslaugų teikimo sutartį Nr. PS-17-05-24-1 (toliau – Sutartis), kurios pagrindu užsakovas užsakė, o ieškovas įsipareigojo Sutartyje nurodytomis sąlygomis ir terminais suteikti užsakovui interneto svetainės www.poolservice.lt sukūrimo paslaugas (toliau – Paslaugos). Ieškovas įsipareigojo už tinkamai suteiktas paslaugas sumokėti atsakovui Sutartyje nustatytais terminais ir sąlygomis (Sutarties 1.1 p.). Bendra Paslaugų kaina įskaitant PVM sudaro 4 235 Eur (Sutarties 2.2 p.). Pagal Sutarties 5.1. p., Paslaugas atsakovui ieškovas turėjo suteikti laikantis Sutarties priede Nr. 2 Darbų grafikas nurodytų terminų ir darbų eiliškumo. Sutarties Priede Nr. 2 Darbų grafikas išvardinti Paslaugų teikimo etapai: 1) Analizė ir koncepcija; 2) Dizainas; 3) Programavimas; 4) Diegimas; 5) Testavimas; 6) Mokymai; 7) Viešinimas; 8) Garantinis aptarnavimas (36 mėn.). Paslaugos (išskyrus Garantinio aptarnavimo etapą) turėjo būti suteiktos per 12 sav.(Sutarties Priedas Nr. 2), t. y. ~ 3 mėn. Sutarties 9.2 p. įtvirtinta atsakovo teisė vienašališkai nutraukti Sutartį apie tai įspėjus ieškovą raštu ne vėliau kaip prieš 14 k. d. (nesant svarbių priežasčių), o tuo atveju, jeigu Sutartis nutraukiama dėl ieškovo katės, ieškovas atlygina atsakovui dėl to patirtus nuostolius įskaitant, bet neapsiribojant, kainų skirtumą, susidarantį atsakovui įsigyjant Paslaugas iš trečiųjų asmenų (Sutarties 9.4 p.). Sutartyje aiškiai ir nedviprasmiškai aptarta atsiskaitymo už Paslaugas tvarka. Remiantis Sutarties 3.1-3.3 p., 1 000 Eur avansą atsakovas sumoka per 5 k. d. nuo išankstinės sąskaitos gavimo, o likusią sumą per 30 k. d. nuo Paslaugų perdavimo – priėmimo akto pasirašymo ir PVM sąskaitos faktūros gavimo dienos. Sutarties 3.2-3.3 numatyta, kad ieškovui mokamas tik už tinkamai, kokybiškai ir laiku suteiktas paslaugas, o Sutarties 4.2 p. numato, kad ieškovas turi teisę gauti apmokėjimą už Paslaugas su sąlyga, kad jis tinkamai vykdo Sutartį. Vadovaudamasis Sutarties 3.1. p. atsakovas yra apmokėjęs ieškovo pateiktą 2017-06-09 išankstinę 1 000 Eur sąskaitą. Taigi, tik ieškovui įvykdžius visus Paslaugų teikimo etapus ir pateikus Paslaugų perdavimo – priėmimo aktą bei PVM sąskaitą faktūrą Sutartyje nustatyta tvarka, Sutartis būtų laikoma įvykdyta. Sutarties 4.1.1-4.1.4 p. ieškovas įsipareigojo: suteikti kokybiškas, Sutartyje ir jos prieduose nustatytus reikalavimus atitinkančias Paslaugas; užtikrinti, kad Paslaugos būtų suteiktos reikiama apimtimi ir reikiamu laiku pagal atsakovo užsakymą; nedelsiant reaguoti, jei atsakovas pareiškia pastabas dėl teikiamų Paslaugų kokybės, jei paslaugos atliekamos ne laiku, netinkamai ir (ar) nerūpestingai; nedelsiant raštu informuoti atsakovą apie Sutarties vykdymo metu atsiradusias aplinkybes, trukdančias teikti Paslaugas, nurodant aplinkybių priežastis ir numatomą trukmę. Sutarties 6.1 p. ieškovas garantavo atsakovui Paslaugų kokybę bei užtikrino, kad suteiktos Paslaugos atitiks Paslaugų gavėjo nurodytus reikalavimus. Visą Sutarties vykdymo laikotarpį ieškovas nepagrįstai delsė vykdyti Sutartį, veikė neprofesionaliai, turėjo atmestiną požiūrį į atsakovo prašymus ir nurodymus. Pirma, ieškovas nepagrįstai delsė pateikti svetainės dizaino sprendinius ir išdėstymo schemas, o atsakovui priimtini svetainės dizaino sprendiniai iki šiol nepatvirtinti. Netrukus po Sutarties sudarymo ir atitinkamo klausimyno gavimo, atsakovo atstovas E. G. 2017-06-19 ieškovui el. p. pateikė užpildytą klausimyną, reikalaujamą pagal Sutarties Priedo Nr. 2 etapą Analizė ir koncepcija. Praėjus beveik mėnesiui nuo užpildyto klausimyno pateikimo atsakovas ragina ieškovą vykdyti Sutartinius įsipareigojimus – 2017-07-18 E. G. el. laišku klausdamas: „Sveiki, Ž., kaip sekasi su puslapio kūrimu?“. Praėjus savaitei 2017-07-25 11:04 el. laišku ieškovo atstovas Ž. G. atsiuntė du titulinio puslapio variantus, kurių struktūra buvo vienoda, tik skyrėsi spalvinė gama. Paprašytas pateikti dar bent kelis variantus (ieškovo atstovo E. G. 2017-08-03 10:57 laiškas), atsakovas atsisakė tai padaryti motyvuodamas, jog „Sutartyje nėra nurodyta kiek dizaino variantų turėtume jums pateikti. Šiuo metu jums pateikti du dizaino variantai. <...>“ (Atsakovo atstovo Ž. G. 2017-08-03 13:25 el. laiškas). Nuo to laiko dizaino sprendiniams buvo teikiama daugybė pastabų, tačiau iki šiol svetainės dizaino sprendiniai nesuderinti. Antra, ieškovas nuo pat Sutarties vykdymo pradžios delsė vykdyti Sutartį, vengė susitikimų, nurodė visas pastabas teikti raštu. Nors pagal Sutartį Paslaugos (išskyrus Garantinį aptarnavimą) turėjo būti suteiktos per 12 savaičių (~3 mėn.), tačiau praėjus daugiau kaip 2 mėn., atsakovo atstovas M. T. 2017-08-23 16:16 siųstu el. laišku informavo atsakovo atstovą, kad neturi laiko susitikti pastabų svetainės dizainui aptarti, dėl vėluojančio projekto teisinosi dideliu užimtumu ir kolegų atostogomis: „Sveikas, mano ši ir kita savaitė pakankamai aktyvios. Jei susitikti, tai nebent kitos savaitės pabaigoje galėtume. Mačiau, kad užregistravai užklausą į pagalba@freshmedia.lt, tai kolega perims ir pakoreguos dėl dizaino. Šiuo metu apie 2/3 įmonės atostogauja, tai kažko labai paskubinti nepavyks.“. Trečia, iš šalių atstovų tarpusavio susirašinėjimo matyti, kad atsakovas nuolat teikė pastabas ir operatyviai reagavo į ieškovo paklausimus. Pvz., dar 2017-11-15 11:02 atsakovo atstovas M. Š. el. p. rašė ieškovui: „Sveiki, Ž., pastabos: 1. E. buvo rašęs komentarus ir pridėjęs eskizą, matau į pastabą nereagavote, pakeitimai nepadaryti. Pridedu eskizą. 2. Neveikia spalvotų ikonų (baseinai, fontanai ir t. t.) nukreipimas? 3. Neužpildyta tekstinė ir vizualinė informacija, jei jos trūksta sakykite, pateiksime.“. Į ką atsakovo atstovas atsakė 11:46: „Sveikas, 1. Eskizą galima realizuoti administravimo pagalba; 2. Turinys dar nekoreguotas tai todėl ir neveikia; 3. Reikia visos tekstinės informacijos, kokią planuojate talpinti.“. Reaguodamas į ieškovo atstovo komentarą atsakovo atstovas 12:00 atsakė: „1. dėl eskizo realizavimo galimybės administravimo pagalba - Tai realizuokite; 2. Dėl neveikiančių nukreipimų - Kada realizuosite? 3. Dėl tekstinės informacijos - Bus pateikta.“. Papildomai nurodė ieškovo atstovui: „4. Reikia, kad patalpintumėte objektų nuotraukas ir youtube nuorodas į tuos objektus.“. 12:41 atsakovo atstovas rašė: „Sveiki, pastebėjau, kad nurodytas neteisingas tel. nr. reikia pakeisti (dešinėje puslapio pusėje, viršuje) ir rekvizituose (pašto kodas ir tel. Nr.) <...>.“. Nurodė ieškovui tikslius rekvizitus, kurie turėjo būti įkelti į svetainę. Atsakovo atstovas 13:03 atsakė: „Sveiki, pakeisime, dabar svetainėje suvestas testinis turinys. Reikia eskizo tekstų, kad būtų galima realizuoti taip, kaip nuplėšėte.“. Vėliau 2018-03-13 5:28 atsakovo atstovas M. Š. rašė: „<...> Nusiunčiau daug nuotraukų, tačiau matau tik tris, kurios sukasi ratu, t. y. kartojasi. Taigi ar nuotraukų kiekis apribotas arba sukelkite prašau visas nuotraukas. Pasiekus paskutinę nuotrauką sekoje turėtų langas grįžti į pradinę būseną, kurioje matoma ir Youtube <...>.“. Ketvirta, ieškovas iki šiol nėra užbaigęs Dizaino etapo (nesuderintas firminis stilius, nepasiūlytos priimtinos išdėstymo schemos pagal atsakovo aiškius nurodymus, nepatvirtinta dizaino koncepcija ir kt.), Programavimo, Diegimo ir Testavimo, Mokymų, Viešinimo, Garantinio aptarnavimo etapų. Pvz., 3-iame submeniu lygyje skiltyje „Įgyvendinti projektai“ iki šiol nėra nuorodų į Youtube vaizdo turinį, kaip nurodyta atsakovo atstovo M. Š. 2017-11-15 11:02 el. laiške pateiktoje ranka pieštoje schemoje; Kai kuriose skiltyse iki šiol skilčių pavadinimų baltos raidės yra baltame fone, kas pavadinimus daro neįskaitomus (neaiškius), nuotraukų kraštai nesulygiuoti, iki 2018 m. pabaigos tituliniame lape nebuvo realizuotos aktyvios nuorodos skiltyse: Baseinai, Fontanai, Eco tvenkiniai, Chemikalai, Įranga. Be to, ieškovas iki šiol nėra sukėlęs visos pateiktos vaizdinės medžiagos (nuotraukų), nors atsakovas buvo davęs aiškius nurodymus, kaip tai turi būti išpildyta. Svarbu paminėti, kad ieškovas ieškinyje pats pripažįsta, jog Mokymo ir Viešinimo etapai nėra baigti, nors, pvz., Mokymų etapo atlikimui ieškovas turėjo savarankiškai parengti ir pateikti atsakovui metodinę medžiagą, pravesti mokymus atsakovo darbuotojams, kaip dirbti su turinio valdymo sistema EasyWeb. Atsakovas šio etapo įgyvendinimui nenuėjo atlikti jokių veiksmų ar priimti kažkokių sprendimų. Ieškovas net nemėgino inicijuoti Mokymų etapo vykdymo. Šios ieškovo prievolės neįvykdymas negali būti pateisintas netgi tariamai nesavalaikiu tekstinio turinio pateikimu iš atsakovo. Be to, Garantinio aptarnavimo paslaugos turėjo būti teikiamos dar 36 mėn. (Sutarties priedas Nr. 2) po svetainės sukūrimo patalpinimo į serverį. Akivaizdu, kad garantinio aptarnavimo paslaugos ieškovui taip pat nėra suteiktos. Taigi daro išvadą, kad ieškovas nevykdo Sutartinių įsipareigojimų ir Paslaugas teikia nesilaikydamas šalių Sutartyje sulygto profesionalumo ir kokybės standarto, nevykdydamas apskritai arba savalaikiai nevykdydamas atsakovo (Paslaugų gavėjo) teisėtų ir pagrįstų nurodymų. Atsakovas kelis kartus teikė ieškovui PVM sąskaitas faktūras ne tik nesuteikęs Paslaugų, bet ir nesilaikydamas Sutartyje numatytos atsiskaitymo tvarkos. Ieškovas reikalavo (ir ieškiniu reikalauja) atsiskaityti sumokant ieškovui visą Paslaugų kainą, nors Paslaugos suteiktos ne visa apimtimi, nekokybiškai ir ne laiku, o ieškovas net nėra pateikęs ir Paslaugų perdavimo – priėmimo akto pasirašymui, kaip numato Sutarties 3.2 p. Atsižvelgiant į tai, kad ieškovas pažeidė Sutartį netinkamai, nekokybiškai, ne laiku teikdamas Paslaugas, neištaisė šių Sutarties vykdymo trūkumų, nesuteikė Paslaugų visa apimtimi, ir iš esmės atsisakė toliau tęsti Sutarties vykdymą grasindamas atsakovui teismu, atsakovas, turėjo pagrindo manyti, kad ieškovas neįvykdys Sutarties. Todėl atsakovas pasinaudojo Sutarties 9.4 p. bei CK 6.217 str. suteikta teise vienašališkai nutraukti sutartį dėl esminio Sutarties pažeidimo ir 2019-01-14 pranešimu informavo ieškovą apie vienašalį sutarties nutraukimą. Įvertinęs tai, kad atsakovas iš esmės negavo atsakovą tenkinančio Sutarties rezultato, kurį galėtų naudoti savo veikloje, atsakovas tuo pačiu 2019-01-14 pranešimu pareikalavo ieškovą grąžinti sumokėtą avansą (1 000 Eur) iki 2019-01-29. Ieškovas per nustatytą terminą avanso negrąžino, todėl atsakovas Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) nustatyta tvarka ketina reikšti priešieškinį šioje byloje ne tik dėl avanso grąžinimo, bet ir dėl atsakovo patirtų nuostolių atlyginimo, remiantis Sutarties 9.4 p. Remiantis išdėstytomis faktinėmis aplinkybėmis bei prie atsiliepimo pridedamo šalių susirašinėjimo matyti, daugybę kartų atsakovo reikštos pastabos dėl elementarių sprendinių pataisymo, jų pateikimo, ir klaidų juose. Tai parodo Paslaugų teikėjo neprofesionalumą atmestiną požiūrį į paslaugų teikimą Paslaugų gavėjui ir nepakankamą kompetenciją. Iš šalių susirašinėjimo galima daryti išvadą, Sutarties vykdymas vėlavo dėl ieškovo kaltės, vėlavimas trunka daugiau kaip metus, ieškovas nedėjo maksimalių pastangų Sutarčiai įvykdyti, nebendradarbiavo ir nesikooperavo, kaip jį įpareigoja įstatymas ir Sutartis, Sutartį ieškovas vykdė neprofesionaliai, nevykdė atsakovo pagrįstų ir teisėtų nurodymų tuo pažeidė Sutarties 4.1.1-4.1.4 p., 6.1 p. bei CK 6.200 str. 1-4 d., 6.205 str. Atsižvelgiant CK 6.217 str. 2 d. išvardintus esminio sutarties pažeidimo kriterijus, šie ieškovo pažeidimai laikytini esminiais. Atkreipia dėmesį į tai, kad vėlavimas suteikti paslaugas tęsiasi ilgiau nei vienerius metus, o šio vėlavimo nėra pagrindo pateisinti tariamai Paslaugų gavėjo reikiamos informacijos nepateikimu. Tekstai ir kita informacija pagal Sutartį turėjo būti sukelti priešpaskutinio Sutarties etapo – Viešinimo etapo metu, prieš tai įvykdžius Mokymų etapą (Sutarties Priedas Nr. 2). Ieškovui neįvykdžius pirminių Sutarties etapų, t.y. nepasitvirtinus svetainės išdėstymo schemos bei dizaino koncepcijos, neįvykdžius Mokymo etapo, ieškovas neturėjo pagrindo reikalauti, o atsakovas neprivalėjo pateikti be išimties visų tekstų svetainei, nes jų talpinimas į neišbaigtą internetinę svetainę (jos išdėstymo schemą ir dizaino koncepciją) neturi prasmės. Todėl visi ieškovo kaltinimai, esą dėl atsakovo kaltės nebuvo galima įvykdyti Sutartį nepagrįsti bei neturintys tam teisinio pagrindo. Kaip minėta, Sutartyje aiškiai ir nedviprasmiškai aptarta atsiskaitymo už Paslaugas tvarka. Remiantis Sutarties 3.1-3.3 p., 1 000 Eur avansą atsakovas sumoka per 5 k. d. nuo išankstinės sąskaitos gavimo, o likusią sumą per 30 k. d. nuo Paslaugų perdavimo – priėmimo akto pasirašymo ir PVM sąskaitos faktūros gavimo dienos. Sutarties 3.2-3.3 numatyta, kad ieškovui mokamas tik už tinkamai, kokybiškai ir laiku suteiktas paslaugas, o Sutarties 4.2 p. numato, kad ieškovas turi teisę gauti apmokėjimą už Paslaugas su sąlyga, kad jis tinkamai vykdo Sutartį. Vadovaudamasis Sutarties 3.1. p. atsakovas yra apmokėjęs ieškovo pateiktą 2017-06-09 išankstinę 1 000 Eur sąskaitą. Taigi, tik ieškovui įvykdžius visus Paslaugų teikimo etapus ir pateikus Paslaugų perdavimo – priėmimo aktą, bei PVM sąskaitą faktūrą Sutartyje nustatyta tvarka, Sutartis būtų laikoma įvykdyta. Neįvykdžius Sutarties visa apimtimi, tuo labiau, jog Sutartis neįvykdyta dėl paties Ieškovo kaltės, ieškovas neturi teisės reikalauti apmokėjimo, todėl ieškovo ieškinio reikalavimai atmestini kaip nepagrįsti ir neteisėti (Sutarties 3.2-3.3 p., 4.2 p., CK 205 str.). Pagal CK 6.721 str. 2 d. paslaugų teikėjas (ieškovas) turi teisę vienašališkai nutraukti sutartį tik dėl svarbių priežasčių; tokiu atveju paslaugų teikėjas (ieškovas) privalo visiškai atlyginti kliento (atsakovo) patirtus nuostolius. Sutarties 9.3 p. suteikia teisę ieškovui vienašališkai nutraukti Sutartį apie tai įspėjus atsakovą raštu ne vėliau, kaip prieš 14 k. d., jei atsakovas ne dėl Ieškovo kaltės arba nenugalimos jėgos aplinkybių vėluoja atlikti mokėjimo už tinkamai suteiktas paslaugas daugiau kaip 60 k. d. Nagrinėjamoje byloje, ieškovas neteisėtai ir nepagrįstai vienašališkai nutraukė Sutartį, kadangi tam nebuvo jokių svarbių priežasčių. Ieškovui neįvykdžius Sutarties visa apimtimi, ieškovui nekilo pareiga atsiskaityti, todėl ieškovas neturėjo teisės nutraukti Sutartį ir remdamasis Sutarties 9.3 p. ir privalo atlyginti atsakovo patirtus nuostolius, kurių bus pareikalauta teikiant priešieškinį šioje byloje CPK nustatyta tvarka. Pažymi, kad CK 6.718 str. 5 d. skelbia, kad jeigu sutartis numato paslaugų teikėjo pareigą pasiekti tam tikrą rezultatą, paslaugų teikėjas gali būti atleistas nuo atsakomybės už šios pareigos neįvykdymą tik tuo atveju, jeigu įrodo, kad jos negalėjo įvykdyti dėl nenugalimos jėgos. Aptariamu atveju ieškovas negrindė negalėjimo įvykdyti Sutarties nenugalimos jėgos aplinkybėmis, todėl nėra pagrindo jo atleisti nuo atsakomybės už Sutarties neįvykdymą. Kaip minėta, Sutarties 9.2 p. įtvirtinta atsakovo teisė vienašališkai nutraukti Sutartį apie tai įspėjus ieškovą raštu ne vėliau kaip prieš 14 k. d. (nesant svarbių priežasčių). Tuo atveju, jeigu Sutartis nutraukiama dėl ieškovo kaltės, ieškovas atlygina atsakovui dėl to patirtus nuostolius įskaitant, bet neapsiribojant, kainų skirtumą susidarantį atsakovui įsigyjant Paslaugas iš trečiųjų asmenų (Sutarties 9.4 p.). CK 6.721 str. 1 d. numato, kad klientas (atsakovas) turi teisę vienašališkai nutraukti sutartį, nepaisydamas to, kad paslaugų teikėjas jau pradėjo ją vykdyti. Aptariamu atveju, pranešime apie vienašalį Sutarties nutraukimą atsakovas nurodė abu nutraukimo pagrindus, t. y. Sutarties 9.2 ir 9.4 p. Kas reiškia, kad atsakovas vienašališkai Sutartį nutraukė tiek dėl ieškovo padaryto esminio Sutarties pažeidimo (CK 6.217 str.), tiek atsakovo iniciatyva, jeigu teismas nepripažintų ieškovo padarytų Sutarties vykdymo pažeidimais esminiu. Ieškovas iš esmės negavo, ko tikėjosi iš atsakovo, - interneto svetainė neišbaigta ir jos nėra galimybės naudoti nekenkiant atsakovo dalykinei reputacijai. Tuo labiau, kad ieškovas ignoravo atsakovo pasiūlymus, pastabas bei nurodymus dėl svetainės firminio stiliaus, išdėstymo schemos, dizaino ir kt. Atsižvelgiant į prievolės pobūdį, akivaizdu, kad Sutarties rezultatas gali būti naudojamas tik pilnai išbaigtas ir atitinkantis atsakovo interesus, todėl griežtas Sutartinių sąlygų laikymasis turi esminę reikšmę šios bylos kontekste. Daugiau kaip vienerių metų vėlavimas vykdyti Sutartį, kuomet esminė Sutarties dalis turėjo būti įvykdyta per 3 mėn., davė pagrindą atsakovui manyti, kad Sutartis apskritai nebus įvykdyta. Visa tai leidžia manyti, kad daugybiniai Sutarties pažeidimai laikytini esminiais, todėl atsakovas turėjo teisę vienašališkai nutraukti Sutartį remdamasis Sutarties 9.4 p. ir CK 6.217 str. Tai suponuoja ieškovo pareigą atlyginti dėl Sutarties pažeidimo atsakovo patirtus nuostolius visa apimtimi. Todėl, vadovaujantis išdėstytais teisiniais pagrindais ir faktinėmis aplinkybėmis, teismo prašo ieškinį atmesti bei priteisti iš ieškovo visas atsakovo patirtas bylinėjimosi išlaidas.

6Atsakovas pateiktame priešieškinyje nurodo, kad teikia priešieškinį, kuriuo reikalauja priteisti iš UAB „Fresh media“ 1 000 Eur, sumokėtus ieškovui UAB „Fresh media“ kaip avansą pagal dėl ieškovo kaltės neįvykdytą bei atsakovo vienašališkai nutrauktą Sutartį dėl internetinės svetainės sukūrimo. Priešieškiniu reiškiamu priešpriešiniu reikalavimu siekiama įskaityti pradinio ieškinio reikalavimą. Be to, priešieškinio patenkinimo atveju bus nebegalima patenkinti pradinio ieškinio. Tarp priešieškinio ir ieškinio yra tarpusavio ryšis, todėl juos nagrinėjant kartu bus galima greičiau ir teisingai išnagrinėti ginčus. Ieškovas ir atsakovas 2017-06-08 sudarė Internetinės svetainės paslaugų teikimo sutartį Nr. PS-17-05-24-1 (toliau – Sutartis), kurios pagrindu užsakovas (atsakovas) užsakė, o ieškovas įsipareigojo Sutartyje nurodytomis sąlygomis ir terminais suteikti užsakovui interneto svetainės www.poolservice.lt sukūrimo paslaugas (toliau – Paslaugos). Ieškovas įsipareigojo už tinkamai suteiktas paslaugas sumokėti atsakovui Sutartyje nustatytais terminais ir sąlygomis (Sutarties 1.1 p.). Bendra Paslaugų kaina įskaitant PVM sudaro 4 235 Eur (Sutarties 2.2 p.). Pagal Sutarties 5.1. p., Paslaugas atsakovui ieškovas turėjo suteikti laikantis Sutarties priede Nr. 2 Darbų grafikas nurodytų terminų ir darbų eiliškumo. Sutarties Priede Nr. 2 Darbų grafikas išvardinti Paslaugų teikimo etapai: 1) Analizė ir koncepcija; 2) Dizainas; 3) Programavimas; 4) Diegimas; 5) Testavimas; 6) Mokymai; 7) Viešinimas; 8) Garantinis aptarnavimas (36 mėn.). Paslaugos (išskyrus Garantinio aptarnavimo etapą) turėjo būti suteiktos per 12 sav. (Sutarties Priedas Nr. 2), t. y. ~ 3 mėn. Sutarties 9.2 p. įtvirtinta atsakovo teisė vienašališkai nutraukti Sutartį apie tai įspėjus ieškovą raštu ne vėliau kaip prieš 14 kalendorinių dienų (nesant svarbių priežasčių), o tuo atveju, jeigu Sutartis nutraukiama dėl ieškovo kaltės, ieškovas atlygina atsakovui dėl to patirtus nuostolius įskaitant, bet neapsiribojant, kainų skirtumą, susidarantį atsakovui įsigyjant Paslaugas iš trečiųjų asmenų (Sutarties 9.4 p.). Sutartyje aiškiai ir nedviprasmiškai aptarta atsiskaitymo už Paslaugas tvarka. Remiantis Sutarties 3.1-3.3 p. – 1 000 Eur avansą atsakovas sumoka per 5 kalendorines dienas nuo išankstinės sąskaitos gavimo, o likusią sumą per 30 kalendorinių dienų nuo Paslaugų perdavimo-priėmimo akto pasirašymo ir PVM sąskaitos faktūros gavimo dienos. Sutarties 3.2-3.3 numatyta, kad ieškovui mokamas tik už tinkamai, kokybiškai ir laiku suteiktas paslaugas, o Sutarties 4.2 p. numato, kad ieškovas turi teisę gauti apmokėjimą už Paslaugas su sąlyga, kad jis tinkamai vykdo Sutartį. Vadovaudamasis Sutarties 3.1. p. atsakovas yra apmokėjęs ieškovo pateiktą 2017-06-09 išankstinę 1 000 Eur sąskaitą. Taigi, tik ieškovui įvykdžius visus Paslaugų teikimo etapus ir pateikus Paslaugų perdavimo – priėmimo aktą, bei PVM sąskaitą faktūrą Sutartyje nustatyta tvarka, Sutartis būtų laikoma įvykdyta. Sutarties 4.1.1-4.1.4 p. ieškovas įsipareigojo: suteikti kokybiškas, Sutartyje ir jos prieduose nustatytus reikalavimus atitinkančias Paslaugas; užtikrinti, kad Paslaugos būtų suteiktos reikiama apimtimi ir reikiamu laiku pagal atsakovo užsakymą; nedelsiant reaguoti, jei atsakovas pareiškia pastabas dėl teikiamų Paslaugų kokybės, jei paslaugos atliekamos ne laiku, netinkamai ir (ar) nerūpestingai; nedelsiant raštu informuoti atsakovą apie Sutarties vykdymo metu atsiradusias aplinkybes, trukdančias teikti Paslaugas, nurodant aplinkybių priežastis ir numatomą trukmę. Sutarties 6.1 p. ieškovas garantavo atsakovui Paslaugų kokybę bei užtikrino, kad suteiktos Paslaugos atitiks Paslaugų gavėjo nurodytus reikalavimus. Visą Sutarties vykdymo laikotarpį ieškovas nepagrįstai delsė vykdyti Sutartį, veikė neprofesionaliai, turėjo atmestiną požiūrį į atsakovo prašymus ir nurodymus. Pirma, ieškovas nepagrįstai delsė pateikti svetainės dizaino sprendinius ir išdėstymo schemas, o atsakovui priimtini svetainės dizaino sprendiniai iki šiol nepatvirtinti: - Netrukus po Sutarties sudarymo ir atitinkamo klausimyno gavimo, atsakovo atstovas E. G. 2017-06-19 ieškovui el. p. pateikė užpildytą klausimyną, reikalaujamą pagal Sutarties Priedo Nr. 2 etapą - Analizė ir koncepcija; - Praėjus beveik mėnesiui nuo užpildyto klausimyno pateikimo atsakovas ragina ieškovą vykdyti Sutartinius įsipareigojimus – 2017-07-18 E. G. el. laišku klausdamas: „Sveiki, Ž., kaip sekasi su puslapio kūrimu?“; - Praėjus savaitei 2017-07-25 11:04 el. laišku ieškovo atstovas Ž. G. atsiuntė du titulinio puslapio variantus, kurių struktūra buvo vienoda, tik skyrėsi spalvinė gama; - Paprašytas pateikti dar bent kelis variantus (ieškovo atstovo E. G. 2017-08-03 10:57 laiškas), atsakovas atsisakė tai padaryti motyvuodamas, jog: „Sutartyje nėra nurodyta kiek dizaino variantų turėtume jums pateikti. Šiuo metu jums pateikti du dizaino variantai. <...>“ (atsakovo atstovo Ž. G. 2017-08-03 13:25 el. laiškas); - Nuo to laiko dizaino sprendiniams buvo teikiama daugybė pastabų, tačiau iki šiol svetainės dizaino sprendiniai nesuderinti. Antra, ieškovas nuo pat Sutarties vykdymo pradžios delsė vykdyti Sutartį, vengė susitikimų, nurodė visas pastabas teikti raštu: - nors pagal Sutartį Paslaugos (išskyrus Garantinį aptarnavimą) turėjo būti suteiktos per 12 savaičių (~3 mėn.), tačiau praėjus daugiau kaip 2 mėn., atsakovo atstovas M. T. 2017-08-23 16:16 siųstu el. laišku informavo atsakovo atstovą, kad neturi laiko susitikti pastabų svetainės dizainui aptarti, dėl vėluojančio projekto teisinosi dideliu užimtumu ir kolegų atostogomis: „Sveikas, mano ši ir kita savaitė pakankamai aktyvios. Jei susitikti, tai nebent kitos savaitės pabaigoje galėtume. Mačiau, kad užregistravai užklausą į pagalba@freshmedia.lt, tai kolega perims ir pakoreguos dėl dizaino. Šiuo metu apie 2/3 įmonės atostogauja, tai kažko labai paskubinti nepavyks“. Trečia, tuo tarpu atsakovas operatyviai reagavo į ieškovo paklausimus ir teikė jam reikiamą informaciją, ką patvirtina tarpusavio susirašinėjimo raštu: - 2017-11-15 11:02 atsakovo atstovas M. Š. el. p. rašė ieškovui: „Sveiki, Ž., pastabos: 1. E. buvo rašęs komentarus ir pridėjęs eskizą, matau į pastabą nereagavote, pakeitimai nepadaryti. Pridedu eskizą. 2. Neveikia spalvotų ikonų (baseinai, fontanai ir t.t.) nukreipimas? 3. Neužpildyta tekstinė ir vizualinė informacija, jei jos trūksta sakykite, pateiksime. Į ką atsakovo atstovas atsakė 11:46: Sveikas, 1. Eskizą galima realizuoti administravimo pagalba; 2. Turinys dar nekoreguotas tai todėl ir neveikia; 3. Reikia visos tekstinės informacijos, kokią planuojate talpinti. Reaguodamas į ieškovo atstovo komentarą, atsakovo atstovas 12:00 atsakė: 1. dėl eskizo realizavimo galimybės administravimo pagalba – Tai realizuokite; 2. Dėl neveikiančių nukreipimų – Kada realizuosite? 3. Dėl tekstinės informacijos – Bus pateikta. Papildomai nurodė ieškovo atstovui: 4. Reikia, kad patalpintumėte objektų nuotraukas ir youtube nuorodas į tuos objektus. 12:41 atsakovo atstovas rašė: „Sveiki, pastebėjau, kad nurodytas neteisingas tel. nr. reikia pakeisti (dešinėje puslapio pusėje, viršuje) ir rekvizituose (pašto kodas ir tel. Nr.) <...>“. Nurodė ieškovui tikslius rekvizitus, kurie turėjo būti įkelti į svetainę. Atsakovo atstovas 13:03 atsakė: „Sveiki, pakeisime, dabar svetainėje suvestas testinis turinys. Reikia eskizo tekstų, kad būtų galima realizuoti taip, kaip nupiešėte.“; - 2018-03-13 5:28 atsakovo atstovas M. Š. rašė: „<...> Nusiunčiau daug nuotraukų, tačiau matau tik tris, kurios sukasi ratu, t. y. kartojasi. Taigi ar nuotraukų kiekis apribotas arba sukelkite prašau visas nuotraukas. Pasiekus paskutinę nuotrauką sekoje turėtų langas grįžti į pradinę būseną, kurioje matoma ir Youtube <...>.“. Ketvirta, ieškovas iki šiol nėra užbaigęs Dizaino etapo (nesuderintas firminis stilius, nepasiūlytos priimtinos išdėstymo schemos pagal Atsakovo aiškius nurodymus, nepatvirtinta dizaino koncepcija ir kt.), Programavimo, Diegimo ir Testavimo, Mokymų, Viešinimo, Garantinio aptarnavimo etapų: - Pvz., 3-iame submeniu lygyje skiltyje „Įgyvendinti projektai“ iki šiol nėra nuorodų į Youtube vaizdo turinį, kaip nurodyta atsakovo atstovo M. Š. 2017-11-15 11:02 el. laiške pateiktoje ranka pieštoje schemoje; kai kuriose skiltyse iki šiol skilčių pavadinimų baltos raidės yra baltame fone, kas pavadinimus daro neįskaitomus (neaiškius), nuotraukų kraštai nesulygiuoti; - iki 2018 m. pabaigos tituliniame lape nebuvo realizuotos aktyvios nuorodos skiltyse: Baseinai, Fontanai, Eco tvenkiniai, Chemikalai, Įranga. - Be to, ieškovas iki šiol nėra sukėlęs visos pateiktos vaizdinės medžiagos (nuotraukų), nors atsakovas buvo davęs aiškius nurodymus, kaip tai turi būti išpildyta. Atsakovas nurodo, kad svarbu paminėti, jog ieškovas ieškinyje pats pripažįsta, jog Mokymo ir Viešinimo etapai nėra baigti, nors, pvz., Mokymų etapo atlikimui ieškovas turėjo savarankiškai parengti ir pateikti atsakovui metodinę medžiagą, pravesti mokymus atsakovo darbuotojams, kaip dirbti su turinio valdymo sistema EasyWeb. Atsakovas šio etapo įgyvendinimui neturėjo atlikti jokių veiksmų ar priimti kažkokių sprendimų. Ieškovas net nemėgino inicijuoti Mokymų etapo vykdymo. Šios ieškovo prievolės neįvykdymas negali būti pateisintas netgi tariamai nesavalaikiu tekstinio turinio pateikimu iš atsakovo. Taigi darytina išvada, kad ieškovas nevykdė Sutartinių įsipareigojimų ir Paslaugas teikė nesilaikydamas šalių Sutartyje sulygto profesionalumo ir kokybės standarto, nevykdydamas apskritai arba savalaikiai nevykdydamas atsakovo (Paslaugų gavėjo) teisėtų ir pagrįstų nurodymų. Ieškovas kelis kartus teikė atsakovui PVM sąskaitas faktūras, ne tik nesuteikęs Paslaugų, bet ir nesilaikydamas Sutartyje numatytos atsiskaitymo tvarkos. Ieškovas reikalavo (ir ieškiniu reikalauja) atsiskaityti sumokant ieškovui visą Paslaugų kainą, nors Paslaugos buvo suteiktos, nekokybiškai ir ne laiku. Paslaugos nebuvo perduotos atsakovui pasirašant Paslaugų perdavimo – priėmimo aktą , kaip tą numato Sutarties 3.2 p. Kadangi ieškovas pažeidė Sutartį, nes savo sutartinius įsipareigojimus vykdė netinkamai, nekokybiškai ir ne laiku, ir tinkamai nereagavo į pateiktas pastabas, - t. y. neištaisė nurodytų Sutarties vykdymo trūkumų ir nesuteikė Paslaugų visa apimtimi, tai reiškia atsisakė toliau tęsti Sutarties vykdymą, grasindamas atsakovui teismu, atsakovas turėjo pagrindo manyti, kad ieškovas ir neketina vykdyti Sutartį ir ateityje. Todėl, pasinaudodamas Sutarties 9.4 p. bei CK 6.217 str. suteikta teise – 2019-01-14 pranešimu informavo ieškovą apie vienašalį Sutarties nutraukimą dėl esminio Sutarties pažeidimo. Atsakovas tuo pačiu 2019-01-14 pranešimu pareikalavo ieškovą iki 2019-01-29 grąžinti sumokėtą avansą (1 000 Eur), nes pagal Sutartį jį negavo jį tenkinančio Sutarties rezultato, kurį galėtų naudoti savo veikloje. Ieškovas per nustatytą terminą avanso negrąžino, todėl atsakovas (CPK nustatyta tvarka reiškia priešieškinį šioje byloje dėl skolos priteisimo. CK 6.200 str. įtvirtinti sutarčių vykdymo principai numato, kad šalys privalo vykdyti sutartį tinkamai ir sąžiningai (1 d.); vykdydamos sutartį, šalys privalo bendradarbiauti ir kooperuotis (2 d.); sutartis turi būti vykdoma kuo ekonomiškesniu kitai šaliai būdu (3 d.). Jeigu pagal sutartį ar jos prigimtį šalis, atlikdama tam tikrus veiksmus, turi dėti maksimalias pastangas sutarčiai įvykdyti, tai ši šalis privalo imtis tokių pastangų, kokių būtų ėmęsis tokiomis pat aplinkybėmis protingas asmuo (4 d.). Remiantis CK 6.718 str., teikdamas paslaugas paslaugų teikėjas (ieškovas) privalo veikti sąžiningai ir protingai, kad tai labiausiai atitiktų kliento (atsakovo) interesus. Atsižvelgiant į paslaugų rūšį, paslaugų teikėjas teikdamas paslaugas turi veikti laikydamasis nusistovėjusios praktikos ir atitinkamos profesijos standartų. Paslaugų teikėjas (ieškovas) privalo teikti paslaugas pagal sutarties sąlygas ir kliento (atsakovo) nurodymus. Pagal CK 6.205 str., sutarties neįvykdymu laikomos bet kokios iš sutarties atsiradusios prievolės neįvykdymas, įskaitant netinkamą įvykdymą ir įvykdymo termino praleidimą. Aptariamu atveju ieškovas ne tik vėlavo vykdyti Sutartį, tačiau apskritai jos neįvykdė ir siekiamo rezultato nepasiekė – nesukūrė interneto svetainės pagal atsakovo nurodymus ir tuo iš esmės pažeidė Sutartį. Vienašališkai sutartis gali būti nutraukta joje numatytais atvejais (CK 6.217 str. 5 d.). Sutarties 9.2 p. įtvirtinta atsakovo teisė vienašališkai nutraukti Sutartį apie tai įspėjus ieškovą raštu ne vėliau kaip prieš 14 kalendorinių dienų (nesant svarbių priežasčių). Tuo atveju, jeigu Sutartis nutraukiama dėl ieškovo kaltės, ieškovas atlygina atsakovui dėl to patirtus nuostolius įskaitant, bet neapsiribojant, kainų skirtumą, susidarantį Atsakovui įsigyjant Paslaugas iš trečiųjų asmenų (Sutarties 9.4 p.). Sutarties nutraukimas atleidžia šalis nuo sutarties vykdymo, tačiau nepanaikina teisės reikalauti atlyginti nuostolius, atsiradusius dėl sutarties neįvykdymo, bei netesybas (CK 6.221 str. 1-2 d.). Kai sutartis nutraukta, šalis gali reikalauti grąžinti jai viską, ką ji yra perdavusi kitai šaliai vykdydama sutartį, jeigu ji tuo pat metu grąžina kitai šaliai visa tai, ką buvo iš pastarosios gavusi (CK 6.222 str. 1 d.). Prie atsiliepimo į ieškinį pridedami rašytiniai įrodymai, daugybę kartų atsakovo reikštos pastabos dėl elementarių sprendinių pataisymo, jų pateikimo, ir klaidų juose parodo Paslaugų teikėjo (ieškovo) neprofesionalumą, atmestiną požiūrį į paslaugų teikimą klientui (atsakovui) ir nepakankamą kompetenciją. Iš šalių susirašinėjimo el. paštu akivaizdu, kad Sutarties vykdymas vėlavo dėl paties ieškovo kaltės, vėlavimas truko daugiau kaip metus, o ieškovas nedėjo maksimalių pastangų Sutarčiai įvykdyti, nebendradarbiavo ir nesikooperavo, kaip jį įpareigoja įstatymas ir Sutartis. Sutartį ieškovas vykdė neprofesionaliai, nevykdė atsakovo pagrįstų ir teisėtų nurodymų, tuo pažeisdamas Sutarties 4.1.1-4.1.4 p., 6.1 p., CK 6.200 str. 1-4 d., 6.205 str., kurie atitinka CK 6.217 str. 2 d. išvardintus esminio sutarties pažeidimo kriterijus. Tai reiškia, kad atsakovas iš esmės negavo to, ko tikėjosi iš atsakovo, - interneto svetainė neišbaigta ir ja nėra galimybės naudoti, nepakenkiant atsakovo dalykinei reputacijai. Atsižvelgiant į sutartinės prievolės pobūdį - atsakovo interesus atitinkantis Sutarties rezultatas gali būti panaudotas tik jį pilnai išbaigus. Daugiau kaip vienerių metų vėlavimas įvykdyti Sutartį, kuomet esminė Sutarties dalis turėjo būti įvykdyta per 3 mėnesius, atsakovui davė pagrindą manyti, kad Sutartis apskritai nebus įvykdyta. Todėl atsakovas vienašališkai Sutartį nutraukė teisėtai ir tai suponuoja ieškovo pareigą atlyginti dėl Sutarties pažeidimo atsakovo patirtus nuostolius visa apimtimi. Atsižvelgiant į tai, kad atsakovas apmokėjo ieškovo pateiktą 2017-06-09 išankstinę 1 000 Eur sąskaitą, tačiau negavo užsakyto Paslaugos rezultato – internetinės svetainės, sukurtos pagal atsakovo nurodymus, ieškovui pažeidus Sutartį, atsakovas ją pagrįstai vienašališkai nutraukė (remdamasis Sutarties 9.4 p.), atsakovas įgijo teisę iš ieškovo reikalauti atlyginti nuostolius, kuriuos sudaro ieškovui sumokėtas 1 000 Eur avansas pagal Sutartį (Sutarties 9.4 p., CK 6.221 str. 1-2 d., 6.222 str. 1 d.). Atsakovas iš ieškovo pagal Sutartį nėra gavęs nei tarpinio, nei galutinio Paslaugos rezultato, todėl šiuo atveju taikytina vienašalė restitucija įpareigojant ieškovą grąžinti atsakovui jo sumokėtą avansą. Pažymi, kad CK 6.718 str. 5 d. skelbia, kad jeigu sutartis numato paslaugų teikėjo pareigą pasiekti tam tikrą rezultatą, paslaugų teikėjas gali būti atleistas nuo atsakomybės už šios pareigos neįvykdymą tik tuo atveju, jeigu įrodo, kad jos negalėjo įvykdyti dėl nenugalimos jėgos. Aptariamu atveju ieškovas negrindė negalėjimo įvykdyti Sutarties nenugalimos jėgos aplinkybėmis, todėl nėra pagrindo jo atleisti nuo atsakomybės už Sutarties neįvykdymą. Remiantis CK 6.37 str. 2 d., 6.210 str. 2 d., patenkinus atsakovo reikalavimą dėl žalos atlyginimo, jam iš ieškovo priteistinos įstatyme nustatytos 6 proc. reikalaujamos sumos dydžio metinės procesinės palūkanos skaičiuojant nuo bylos iškėlimo teisme iki teisimo sprendimo visiško įvykdymo. Teismo prašo taikyti restituciją įpareigojant ieškovą grąžinti atsakovui sumokėtą 1 000 Eur avansą; priteisti iš ieškovo atsakovui 6 proc. metinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei bylinėjimosi išlaidas.

7Ieškovas atsiliepime į priešieškinį nurodo, kad su pareikštu priešieškiniu ne sutinka, prašo jį atmesti kaip visiškai nepagrįstą. Dėl ieškovo tariamo delsimo pateikti internetinės svetainės sprendinius ir išdėstymo schemas. Priešieškinyje nurodoma, kad praėjus beveik mėnesiui nuo ieškovo atsakovui atsiųsto klausimyno užpildymo, atsakovas paragino ieškovą vykdyti sutartinius įsipareigojimus. Be to, priešieškinyje nurodoma, kad ieškovas atsakovui pateikė du titulinio puslapio variantus, kurių struktūra buvo vienoda, tik skyrėsi spalvinė gama ir paprašytas pateikti dar bent kelis variantus, atsakovas (tikėtinai norėta nurodyti ieškovas) atsisakė tai padaryti. Papildomai nurodoma, kad nuo to laiko dizaino sprendiniams buvo teikiama daugybė pastabų, tačiau iki šiol svetainės dizaino sprendiniai nesuderinti. Ieškovas su šiais argumentais nesutinka. Pirma, atsakovas procesiniuose dokumentuose nutyli, kad dar 2017 m. birželio 12 d. ieškovo atstovas Ž. G. elektroniniu paštu rašo atsakovui laišką, kuriuo pristato, kas bus atsakingas už projekto vykdymą ir siunčia užpildyti Projekto aprašymą ir Pirminę apklausą. Atsakovas savo pareigą įvykdė tik 2017 m. liepos 3 d. elektroniniu laišku persiųsdamas pasirašytą Projekto aprašymą (toliau – Projekto aprašymas). Vadinasi pats atsakovas ilgiau nei 3 savaites delsė ieškovui pateikti būtiną informaciją internetinės svetainės kūrimo pradžiai. Todėl ieškovas darbus anksčiausiai galėjo pradėti 2017 m. liepos 3 d. Projekto aprašymu šalys susitarė, kad visi darbai bus atlikti per 4 mėnesius, skaičiuojamus nuo Sutarties pasirašymo dienos, t. y. 2017 m. spalio 8 d. Ieškovas pažymi, kad pagal CK 6.206 str. viena šalis negali remtis kitos šalies neįvykdymu tiek, kiek sutartis buvo neįvykdyta dėl jos pačios veiksmų ar neveikimo arba kitokio įvykio, kurio rizika jai pačiai ir tenka. Šalys privalo vykdyti sutartį tinkamai ir sąžiningai. Vykdydamos sutartį, šalys privalo bendradarbiauti ir kooperuotis. Sutartis turi būti vykdoma kuo ekonomiškesniu kitai šaliai būdu (CK 6.200 straipsnio 1-3 d.). Sutarties neįvykdymu laikomos bet kokios iš sutarties atsiradusios prievolės neįvykdymas, įskaitant netinkamą įvykdymą ir įvykdymo termino praleidimą (CK 6.205 straipsnis). Šiame kontekste ieškovas pažymi, kad ne ieškovas, o atsakovas netinkamai vykdė sutartį, kadangi nuo pat Sutarties sudarymo dienos nuolat vėlavo teikti atsakymus į klausimus, teikti pastabas dėl siūlomų dizaino sprendinių, tekstinę medžiagą, foto nuotraukas ir pan. Detalus atsakovo neveikimas aprašytas ieškovo pateiktuose 2019-04-12 papildomuose paaiškinimuose. Antra, atsakovas nurodo, kad viena iš aplinkybių, lėmusių atsakovui priimtinų svetainės dizaino sprendinių nepatvirtinimą lėmė tai, kad ieškovas atsakovui pateikė tik du titulinio puslapio dizaino sprendinius, kurie skyrėsi tik spalvine gama, o paprašius pateikti dar bent kelis sprendinius, ieškovas tai padaryti atsisakė. Ieškovas pažymi, kad vadovaujantis Sutartimi ieškovas įsipareigojo suteikti interneto svetainės sukūrimo paslaugas. Pagal Sutarties 4.1.2 p. ieškovas įsipareigojo užtikrinti, kad Paslaugų gavėjui Paslaugos būtų suteiktos reikiama apimtimi ir reikiamu laiku pagal Paslaugų gavėjo užsakymą. Paslaugų gavėjo užsakymas dizainui buvo suformuotas iš esmės dviejuose dokumentuose, t. y. Projekto aprašyme ir pirminėje apklausoje, kuria ieškovas siekė išsiaiškinti atsakovo poreikius. Projekto aprašymo 3.1. punkte numatyta, kad klientui (atsakovui) suderinimui / tvirtinimui pateikiami dizainai: Titulinis puslapis, Tekstinis puslapis su navigacija bei svetainėje naudojamais elementais. Pirminėje apklausoje atsakydamas į ieškovo klausimą Nr. 5 „Kokie pagrindiniai tikslai keliami interneto svetainei ir kaip juos matuosime?“, atsakovas nurodė: „Tikslas reprezentatyvus puslapis pagrinde apie fontanu irengima, Gera emocija. kokybiskos foto, kokibiski video filmukai. Matuosi, lankomumas ir uzklausos is viesuju subjektu“. Atsakydamas į ieškovo klausimą Nr. 8 „Ar turite specialių pageidavimų naudojamoms spalvoms, nuotraukoms, kitiems grafiniams elementams?”, Atsakovas nurodė „Nera”. Ieškovas pažymi, kad ieškovas ir atsakovas yra suderinę internetinės svetainės dizaino sprendinius, kadangi 2017 m. liepos 25 d. ieškovo atstovas Ž. G. atsakovui elektroniniu laišku nusiuntė du titulinio puslapio variantus, iš kurių vieną, po atsakovo pateiktų pastabų, ieškovo atliktų korekcijų ir vėlesnio atsakovo ilgo delsimo 2017 m. spalio 18 d. atsakovo atstovas E. G. elektroniniu laišku patvirtino: „Sveikas, pirmas tinka, vaziuojame toliau <...>“. Ieškovas pažymi, kad internetinė svetainė yra vienas darnus dizaino sprendinys, todėl tiek titulinis puslapis, tiek vidiniai (tekstiniai) puslapiai turi turėti vieningą dizainą, spalvinę gamą ir pan., todėl ieškovo atsakovui sukurti vidiniai puslapiai taip pat turėjo tą patį dizainą, kurį ieškovas faktiškai pritaikė pagal atsakovo teikiamas pastabas. Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes, atmestini atsakovo teiginiai, kad atsakovui priimtini internetinės svetainės dizaino sprendiniai iki šiol nėra patvirtinti, taip pat atmestini atsakovo teiginiai, kad dizaino sprendiniams teikti pasiūlymai iki šiol nėra suderinti, kadangi atsakovas nepateikia nei vieno pavyzdžio koks konkrečiai sprendinys yra nesuderintas. Dėl ieškovo tariamo vengimo organizuoti susitikimus ir nurodymo pastabas teikti raštu. Atsakovas priešieškinyje nurodo, kad nors pagal Sutartį Paslaugos turėjo būti suteiktos per 12 savaičių (~3 mėn.), tačiau praėjus daugiau kaip 2 mėn. atsakovo atstovas M. T. 2017-08-23 siųstu el. laišku informavo atsakovo atstovą, kad neturi laiko susitikti pastabų svetainės dizainui aptarti, dėl vėluojančio projekto teisinosi dideliu užimtumu ir kolegų atostogomis. Ieškovas su šiais teiginiais nesutinka. Pirma, atsakovas klaidina teismą teigdamas, kad Sutartis turėjo būti įvykdyta per 3 mėnesius. Kaip jau yra nurodyta aukščiau, Sutartis, vadovaujantis 2017-07-03 šalių pasirašytu Projekto aprašymu, turėjo būti įvykdyta per 4 mėnesius. Antra, pagal Projekto aprašymo III dalį, projekto komandų komunikacija vykdoma elektroniniais laiškais, telefonu. Pagal poreikį organizuojami susitikimai sutartoje vietoje (pas užsakovą arba pas vykdytoją). Vadinasi, įprastai komunikacija dėl Sutartyje numatytų paslaugų tiekimo vykdoma elektroniniu paštu, telefonu ir tik esant poreikiui organizuojami susitikimai. Ieškovas niekada nevengė dalyvauti susitikimuose, kurie faktiškai ir vyko, tik dėl to, kad atsakovas nuolat delsė ieškovui teikti informaciją apie siūlomus sprendinius, tekstinę informaciją, ieškovui buvo itin sudėtinga planuotis savo laiką darbui šiame projekte, todėl suprantama, kad rugpjūčio pabaigoje ieškovo darbuotojams, atsakingiems už projekto vykdymą atostogaujant, nedelsiant organizuoti susitikimą, buvo neįmanoma, todėl buvo pasiūlyta susitikti sekančios savaitės pabaigoje, taip pat nurodyta, kad informacija apie teikiamas pastabas yra gauta ir į tai bus atsižvelgta. Atkreipia dėmesį į tai, kad dar prieš atsakovui organizuojant susitikimą, pats atsakovo atstovas E. G. 2017 m. rugpjūčio 18 d. ieškovui elektroniniu laišku rašo: „Sveiki, Mindaugai. Kalbejau su Zygimantu, mums butu paprasciau atavziuoti pas jus arba jus pas mus ir pasidelioti dizaina, sutinku ir suprantu, kad pradzioje neatsakeme greitai, bet dabar turime tiksla viska pabaigti. Paprasciau susitikiti su dizaineriu, kolega atsake, kad rasyk laiskus :) Cia, kaip baldus projektuoti ir rasineti, del kiekvieno kampelio, cia manau dar ilgiau uztruksim. Dabar kaip suptrantu, projektas nusikelia dviem savaitem ?“. Vadinasi pats atsakovas pripažįsta, kad pradžioje vėlavo atsakinėti į laiškus, todėl pažeidė CK įtvirtintus bendradarbiavimo, kooperavimosi ir ekonomiškumo principus. Kiekvienu konkrečiu atveju sprendžiant, kiek kuri sutarties šalis yra atsakinga už sutarties nevykdymą, turi būti vertinama ne tik tai, kokias tarpusavio teises ir pareigas pagal pasiektą susitarimą ir taikytiną įstatyminį reguliavimą sutartis sukuria jos šalims, bet ir jų elgesys vykdant sutartį, sutarties vykdymo principų, įtvirtintų CK 6.200 straipsnyje (bendradarbiavimo, kooperavimosi, ekonomiškumo ir kt.) laikymasis bei kitos reikšmingos aplinkybės (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2011 m. balandžio 12 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-173/2011). Antra, ieškovas pažymi, kad ne ieškovas, o atsakovas vengė susitikimų, kuriuos pats inicijavo ir organizavo, ir tokiu būdu iš esmės ne tik kad nevykdė savo pareigos bendradarbiauti, tačiau tikslingai trukdė ieškovui užbaigti projektą, jį priduoti atsakovui ir gauti atlygį. Atsakovo atstovas M. Š. 2017 m. lapkričio 20 d. ieškovui elektroniniu laišku rašo: „Klausimų šiam momentui nebėra, o susitikimas manau tikslingas abiems pusėms bendrąja prasme“. Kaip matyti iš 2017 m. lapkričio 22 d. ieškovo atstovo Ž. G. atsakovui parašyto elektroninio laiško, atsakovas savo organizuotame susitikime taip ir nepasirodė ir jokių kitų susitikimų atsakovas nebeorganizavo. Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes, ieškovas daro išvadą, kad nei Sutartyje nei ją lydinčiuose dokumentuose nebuvo numatytas reakcijos į susitikimus laikas, susitikimų organizavimo būtinumas, taip pat ieškovas niekada neatsisakė dalyvauti susitikimuose, tačiau dėl atsakovo ilgo delsimo teikti informaciją, susitikimą pasiūlė rengti ir ieškovui priimtinu laiku. Dėl tariamo atsakovo operatyvaus reagavimo į ieškovo paklausimus. Priešieškinyje nurodoma, kad atsakovas operatyviai reagavo į ieškovo paklausimus ir teikė jam reikiamą informaciją, ką patvirtina tarpusavio susirašinėjimas. Ieškovas su šiais teiginiais nesutina. Pirma, ieškovas pažymi, kad atsakovas nurodo tik nedidelę dalį šalių vykdyto susirašinėjimo dėl internetinės svetainės sukūrimo. Atsakovo cituojamas susirašinėjimas rodo, kad atsakovas jau po Sutarties įvykdymo termino pabaigos 2017 m. lapkričio 17 d. prašo realizuoti atsakovo ranka pabraižytą eskizą. Šiame kontekste ieškovas pastebi, kad atsakovo parašymas „Tai realizuokite“ yra nurodymas realizuoti atsakovo ranka pabraižytą ir 2017 m. lapkričio 15 d. elektroniniu laišku nupieštą eskizą. Ieškovas atkreipia dėmesį, kad ieškovo nurodytas atsakymas, kad eskizą galima realizuoti administravimo pagalba turi omenyje, kad tokį darbą gali padaryti pats atsakovas, prisijungęs prie internetinės svetainės ir į ją įkeldamas eskize reikiamą medžiagą, t. y. pageidaujamą youtube filmuką, aprašymą ir fotonuotraukas. Tuo tarpu reikalavimas realizuoti eskizą be youtube video, aprašymo ir fotonuotraukų buvo neįmanomas. Atsakovui pateikus šią medžiagą, eskizas buvo realizuotas. Taip pat atkreipia dėmesį į tai, kad pagal šalių 2017-07-03 pasirašyto projekto aprašymo 1 dalį, ieškovas neįsipareigojo į sukurtą internetinę svetainę sukelti tekstus. Kaip matyti iš ieškovo vykdytos komunikacijos, tam kad realizuoti atsakovo pageidaujamą eskizą, ieškovas nuosekliai reikalavo jam pateikti tekstinę informaciją, kurios dalis ir dalis fotonuotraukų bei youtube nuoroda 2017 m. lapkričio 15 d. atsakovas persiunčia ieškovui. Todėl 2017 m. lapkričio 17 d. atsakovo atstovas M. Š. ieškovui elektroniniu laišku rašo: „ <...> Pastebėjimai: 1. Rekvizitai turi būti viename stulpelyje. 2. Užėjus ant paslaugos išlenda balto kvadrato fonas su paslaugomis, NETINKA FONAS, siųlykite kitą dizaino sprendinį. Norėčiau susitikti ir vietoje apsitarti visus klausimus, kada galite atvykti ?“. Vadinasi, darytina išvada, kad atsakovo reikalaujamas eskizas buvo realizuotas, tik atsakovas pateikė 2 pastabas dėl jo realizacijos (netenkino fonas, rekvizitų lygiavimas). Atsakovo atstovas M. Š. 2017 m. lapkričio 27 d. ieškovui elektroniniu laišku rašo: „Ok tinka baltas. O kaip su kitais klausimais – komentarais kuriuos buvau nurodęs, ar yra pasikeitimų į tą pusę“. Abi šios pastabos buvo išspręstos ir tai įrodo pridedamas internetinės svetainės ekranvaizdis. Antra, ieškovo teismui pateiktuose papildomuose paaiškinimuose detaliai nurodomi terminai kiek ir kokiais terminais atsakovas reaguodavo į ieškovo teikiamus paklausimus. Pavyzdžiui, 2017 m. birželio 12 d. ieškovo atstovas atsakovui persiunčia užpildyti klausimyną ir projekto aprašymą, kuriuos atsakovas pasirašo ir atsiunčia tik po 3 savaičių 2017 m. liepos 3 d. Nors ieškovas titulinio puslapio dizainą atsakovui persiunčia 2017 m. liepos 15 d., atsakovas atsakymą pateikia tik 2017 m. rugpjūčio 3 d. ne nurodydamas ką reikėtų koreguoti, o prašydamas pateikti dar daugiau variantų. Ir tik 2017 m. rugpjūčio 11 d. atsakovas iš esmės nurodo kelis reikalavimus pataisyti titulinio puslapio dizainą. Vadinasi beveik mėnesį laiko, skaičiuojamo nuo titulinio puslapio pateikimo atsakovui dienos atsakovas delsė pateikti bet kokius komentarus, todėl visą šį laikotarpį ieškovas objektyviai neturėjo jokių galimybių tęsti dizaino darbus. Analogiškai ieškovas nuolat reikalavo pateikti komentarus ir vėlesniais laikotarpiais, tačiau atsakovas teisindavosi dideliu užimtumu arba iš viso nereaguodavo į ieškovo teikiamus prašymus kooperuotis vykdant Sutartį. Toks atsakovo elgesys negali būti laikomas operatyviu reagavimu į ieškovo paklausimus. Dėl ieškovo neatliktų Dizaino, Programavimo, Diegimo ir Testavimo, Mokymų, Viešinimo ir Garantinio aptarnavimo etapų. Atsakovas priešieškinyje nurodo, kad ieškovas nėra užbaigęs Dizaino, Programavimo, Diegimo ir Testavimo, Mokymų, Viešinimo ir Garantinio apatrnavimo etapų ir nurodo tris konkrečius šį teiginį tariamai pagrindžiančius faktus. Ieškovas su šiais argumentais nesutinka. Pirma, atsakovas nurodo, kad 3-iame submeniu lygyje skiltyje „Įgyvendinti projektai” iki šiol nėra nuorodų į Youtube vaizdo turinį, kaip nurodyta atsakovo atstovo 2017-11-15 11:02 el. laiške ranka pieštoje schemoje. Atsakovas yra absoliučiai neteisus, nes pats savo atsiliepimo priedu Nr. 5 teismui pateikė įrodymą, patvirtinantį, kad nuoroda į Youtube kanalą skiltyje „Įgyvendinti projektai“ egzistuoja. Be to, atsakovas nurodo, kad kai kuriose skiltyse iki šiol skilčių pavadinimų baltos raidės yra baltame fone, kas pavadinimus daro neįskaitomus (neaiškius), nuotraukų kraštai nesulygiuoti. Pirmiausia ieškovas pastebi, kad atsakovas nepateikia įrodymų kokiuose konkrečiai puslapiuose nėra galimybių įskaityti raidžių baltame fone, todėl vien dėl šios priežasties atsakovo argumentas atmestinas kaip neįrodytas ir nepagrįstas. Kita vertus, iš šalių vykdytos komunikacijos matyti, kad atsakovui keliant klausimą dėl raidžių neįskaitomumo, ieškovas atsakovui pakomentavo, kad tai susiję su atsakovo pasirinktomis šviesaus fono fotonuotraukomis, kurias pats atsakovas ieškovui ir pateikė įkelti į internetinę svetainę. Ieškovas, siekdamas išspręsti susidariusią situaciją pasiūlė atsakovui, kad jis ieškovui pateiktų kitą, kiek tamsesnę foto nuotrauką, kurios įkėlimas išspręstų problemą, tačiau atsakovas į šiuos ieškovo pasiūlymus nebereagavo ir jokio atsakymo nepateikė. Ieškovas pažymi, kad atsiliepimo priede Nr. 5 nurodyta pastaba iš viso niekada ieškovui teikta nebuvo. Be to, 2018 m. kovo 15 d. atsakovo atstovas M. Š. ieškovui elektroniniu laišku rašo: „ <...> kitą savaitę manau bus turinys <...> Turime dar keletą pastabų (pridėtos nuotraukos): 1. Dėl fone esančios nuotraukos nesimato pilno teksto. Reikia keisti arba raidžių spalvą, arba nuotrauką 2. Čia reikėtų nuotraukų arba su vienodu logo, arba visai jį nuimti, nes vienose nuotraukos yra, o kitose nėra, arba skiriasi raudžių dizainas ? 3. Visos rūšys pasirašytos daugiskaita, todėl ir pažymėtas turėtų būti ne toks, nebent čia gramatinė klaida 4. Klaida žodyje „Dekoratyvinis kartojasi raidė r...“. Ieškovo atstovas Ž. G., atsakydamas į atsakovo 2018 m. kovo 15 d. laišką, atsakovui elektroniniu laišku rašo: „<...> Atsakau į klausimus: 1. Mano siūlymas būtų keisti nuotrauką, gal būt turite savo nuotrauką, kurią norite panaudoti ? 2. Toks vaizdas yra todėl, nes atsiųstos jūsų nuotraukos buvo skirtingų dydžių, plius titulinio blokų nuotraukos taip pat yra skirtingų dydžių 3. Sutvarkyta 4. Sutvarkyta”. Po šio ieškovo laiško atsakovui pateikimo, atsakovas ieškovui nepateikė nei vienos pretenzijos ar prašymo atlikti kokius nors dar kitus internetinės svetainės tobulinimo ar neatitikimų / klaidų darbus. Atkreipia dėmesį į tai, kad ieškovas nebuvo atsakingas už foto nuotraukų, kurias atsakovas pageidavo sukelti į internetinę svetainę parinkimą. Atsakovo atsiųstos ir ieškovo sukeltos fotonuotraukos buvo netinkamos svetainės tiek dėl savo dydžio, tiek dėl savo spalvinės gamos, todėl ieškovas pasiūlė sprendimą – rasti kitas nuotraukas, tačiau atsakovas į tokius ieškovo siūlomus sprendimus nebesureagavo ir nutraukė bet kokią komunikaciją su ieškovu. Antra, atsakovas nurodo, kad iki 2018 m. pabaigos tituliniame lape nebuvo realizuotos aktyvios nuorodos skiltyje: Baseinai, Fontanai, Eko tvenkiniai, Chemikalai, Įranga. Šie atsakovo teiginiai neturi jokios reikšmės šiam teisiniam ginčui, kadangi atsakovas Sutartį vienašališkai nepagrįstai nutraukė tik 2019 m. sausio 14 d. Be to, atsakovas nepateikia jokių įrodymų, patvirtinančių šiuos teiginius, todėl šie atsakovo teiginiai atmestini kaip neįrodyti. Trečia, atsakovas nurodo, kad ieškovas iki šiol nėra sukėlęs visos pateiktos vaizdinės medžiagos (nuotraukų), nors atsakovas buvo davęs aiškius nurodymus kaip tai turi būti išpildyta. Ieškovas pabrėžia, kad visos foto nuotraukos, kurias ieškovui atsiuntė atsakovas, yra sukeltos į internetinę svetainę, todėl atsakovui nepateikus įrodymų kokių foto nuotraukų ieškovas nėra sukėlęs į internetinę svetainę, nėra aiškus atsakovo argumento dėl paslaugų neįvykdymo turinys. Be to, kaip matyti iš ieškovo 2018 m. kovo 15 d. elektroninio laiško atsakovui, ieškovas patvirtina, kad „Nuotraukos sukeltos“ ir atsakymo ar prieštaravimo, kad yra priešingai, ieškovas negavo. Papildomai atsakovas nurodo, kad ieškovas neįvykdė pareigos atsakovui suteikti metodinę medžiagą ir pravesti mokymus atsakovo darbuotojams. Ieškovas pažymi, kad ieškovas nėra atlikęs mokymų etapo, kadangi atsakovas visą su ieškovu vestą komunikaciją dėl internetinės svetainės sukūrimo nutraukė nuo 2018 m. kovo 15 d. Be to, aukščiau nurodytos paslaugos nėra suteiktos, nes paslaugos teikiamos vadovaujantis Sutarties priede Nr. 3 nurodytu eiliškumu ir atsižvelgiant į nurodytomis pastabomis: Mokymo paslauga suteikiama tik po to, kai internetinė svetainė yra veikianti visa apimtimi. Šiuo atveju internetinė svetainė neveikia visa apimtimi, nes atsakovas ieškovui nepateikia dalies trūkstamų tekstų; viešinimo paslauga suteikiama tik po to, kai yra parengiamas serveris interneto svetainės talpinimui ir sukeliami visi tekstai ir kita informacija. Šiuo atveju atsakovas ieškovui nesuteikė prieigos prie serverio, į kurį būtų galima perkelti sukurtą internetinę svetainę, o taip pat iki šiol atsakovas ieškovui neatsiuntė visos svetainės visų reikiamų tekstų (skiltyje Paslaugos http://www.poolservice.virtualu.lt/paslaugos/15). Ieškovas 2018 m. gruodžio 27 d. atsakovui teiktoje pretenzijoje nurodė, kad ieškovas šiuos etapus įgyvendins, tačiau nori gauti informaciją, kad iki šių etapų visi etapai yra įgyvendinti tinkamai. Atsakovas iki Sutarties nutraukimo termino jokios informacijos apie ankstesnių etapų įgyvendinimą nepateikė. Priešieškinyje atsakovas nurodo, kad priešieškinys reiškiamas vadovaujantis Sutarties 9.4 punktu, taip pat CK 6.221 str. 1-2 d. ir 6.222 str. 1 d., t. y. priešieškiniu prašoma iš ieškovo priteisti atsakovo patirtus nuostolius. Priešieškinys grindžiamas ta aplinkybe, kad atsakovas iš esmės negavo to, ko tikėjosi gauti ir dėl to atsakovui vienašališkai nutraukus sutartį jis turi teisę reikalauti iš ieškovo patirtos žalos. Ieškovas su šiais teiginiais nesutinka, kadangi ieškovas ginčija nepagrįstą vienašalį atsakovo sprendimą nutraukti Sutartį dėl ieškovo kaltės. Visi šio nesutikimo argumentai yra nurodyti ieškinyje, todėl papildomai dėl to ieškovas nepasisako.

8Teismo posėdžio metu ieškovo atstovai prašė ieškinį tenkinti, o priešieškinį atmesti. Iš esmės pakartojo ieškinyje bei atsiliepime į patikslintą priešieškinį išdėstytas aplinkybes.

9Atsakovo atstovai teismo posėdžio metu prašė ieškinį atmesti kaip nepagrįstą, o priešieškinį tenkinti. Iš esmės pakartojo atsiliepime į ieškinį bei priešieškinyje išdėstytus argumentus.

10Ieškinys tenkintinas visiškai, priešieškinis atmestinas.

11Šalių paaiškinimais ir rašytiniais įrodymais nustatyta, kad ieškovas ir atsakovas 2017 m. birželio 8 d. sudarė Internetinės svetainės paslaugų teikimo sutartį Nr. PS-17-05-24-1 (toliau – ir Sutartis; T 1, b. l. 12-16), kurios pagrindu paslaugų gavėjas (užsakovas, atsakovas) užsakė, o paslaugų teikėjas (vykdytojas, ieškovas) įsipareigojo Sutartyje nurodytomis sąlygomis ir terminais suteikti paslaugų gavėjui interneto svetainės (www.poolservice.lt) sukūrimo paslaugas (toliau – Paslaugos), o paslaugų gavėjas įsipareigojo sumokėti už tinkamai suteiktas Paslaugas Sutartyje nurodytomis sąlygomis ir terminais (Sutarties 1.1, 4.1.1, 4.3.1 punktai). Perkamų Paslaugų apimtys, savybės ir kiti reikalavimai aprašyti Techninėje specifikacijoje (Sutarties priedas Nr. 1) (Sutarties 2.1 punktas). Bendra Paslaugų kaina įskaitant PVM – 4 235 Eur (Sutarties 2.2 punktas). Šalys Sutartimi nustatė tokią atsiskaitymo tvarką: Paslaugų gavėjas sumoka 1 000,00 Eur Paslaugų teikėjui avansu per 5 (penkias) kalendorines dienas nuo išankstinės sąskaitos faktūros gavimo dienos; likusią sumą (3 235,00 Eur) Paslaugų gavėjas sumoka Paslaugų teikėjui už suteiktas kokybiškas Paslaugas per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo Paslaugų perdavimo – priėmimo akto pasirašymo ir PVM sąskaitos faktūros gavimo dienos; už tinkamai, kokybiškai ir laiku suteiktas Paslaugas Paslaugų gavėjas su Paslaugų teikėju atsiskaito mokėjimo pavedimu į Sutarties rekvizituose nurodytą Paslaugų teikėjo banko sąskaitą. Apmokėjimas laikomas įvykdytu, kai pinigai patenka į Paslaugų teikėjo nurodytą sąskaitą (Sutarties 3.1, 3.2, 3.3 punktai). Pagal Sutarties 4.2 punktą, Paslaugų teikėjas turi teisę gauti apmokėjimą už Paslaugas su sąlyga, kad jis tinkamai vykdo Sutartį, pagal 4.3.1 punktą, Paslaugų gavėjas įsipareigoja sumokėti už priimtas Paslaugas Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais.

12Pagal Sutarties 5.1. punktą, Paslaugų teikėjas įsipareigoja suteikti Paslaugas Techninėje specifikacijoje nustatytais terminais (šios sutarties priedas Nr. 1 ir priedas Nr. 2). Sutarties priede Nr. 2 „Darbų grafikas“ išvardinti Paslaugų teikimo etapai: 1) Paslauga: Analizė ir koncepcija (projekto aprašymas, išdėstymo schemos, navigacija, internete svetainės koncepcijos suderinimas, projekto plano parengimas); Paslaugai įgyvendinti reikalingi atlikti darbai, sprendimai iš Paslaugų gavėjo pusės – užpildytas klausimynas; Terminai – 3 savaitės; 2) Paslauga: Dizainas (Dizaino, ikonų, grafinių elementų, vidinių tinklalapių sukūrimas. Animacijos ir spec efektų parinkimas); Paslaugai įgyvendinti reikalingi atlikti darbai, sprendimai iš Paslaugų gavėjo pusės – Logotipas; Firminis stilius; Patvirtintos išdėstymo schemos; Patvirtinta dizaino koncepcija; Terminai – 3 savaitės; 3) Paslauga: Programavimas (Naujų modulių ar esamų modulių ir funkcijų programavimas); Paslaugai įgyvendinti reikalingi atlikti darbai, sprendimai iš Paslaugų gavėjo pusės – Patvirtintos išdėstymo schemos; Patvirtinta interneto svetainės koncepcija; Terminai – 2 savaitės; 4) Paslauga: Diegimas (Dizaino diegimas į turinio valdymo sistemą, pritaikymas naršymui iš mobilių įrenginių, stilių aprašymas); Paslaugai įgyvendinti reikalingi atlikti darbai, sprendimai iš Paslaugų gavėjo pusės – Patvirtintas dizainas; Terminai – 3 savaitės; 5) Paslauga: Testavimas (Sukurtų funkcijų, modulių testavimas. Interneto svetaines veikimo tikrinimas naudojant skirtingas interneto naršykles ir mobilius įrenginius. Aptiktų klaidų ir neatitikimų pašalinimas); Terminai – 4 darbo dienos; 6) Paslauga: Mokymai (Metodinės medžiagos parengimas. Mokymai kaip dirbti su turinio valdymo sistema EasyWeb); Terminai – 1 darbo diena; 7) Paslauga: Viešinimas (Interneto svetainės iš darbinio serverio perkėlimas į viešai lankytojams pasiekiamą serverį); Paslaugai įgyvendinti reikalingi atlikti darbai, sprendimai iš Paslaugų gavėjo pusės – Parengtas serveris interneto svetainės talpinimui; Sukelti tekstai ir kita informacija; Terminai – 2 darbo dienos; 8) Paslauga: Garantinis aptarnavimas (36 mėnesių garantinis aptarnavimas, naujai aptiktų neatitikimų ir klaidų šalinimas, konsultacijos telefonu, el. paštu ir kitomis el. priemonėmis); Paslaugai įgyvendinti reikalingi atlikti darbai, sprendimai iš Paslaugų gavėjo pusės – Pasirašytas darbų atlikimo-perdavimo aktas; Terminai – 36 mėnesiai. Taigi, Paslaugos (išskyrus Garantinio aptarnavimo etapą) turėjo būti suteiktos iš viso per 12 sav.

13Pagal Sutarties 9.1 punktą, Sutartis gali būti nutraukta raštišku šalių susitarimu. Sutarties 9.2 punkte numatyta, jog Paslaugų gavėjas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį apie tai įspėjęs Paslaugų teikėją raštu ne vėliau kaip prieš 14 kalendorinių dienų. Tuo tarpu Paslaugų teikėjas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį apie tai įspėjęs Paslaugų gavėją raštu ne vėliau kaip prieš 14 kalendorinių dienų, jeigu Paslaugų gavėjas ne dėl Paslaugų teikėjo kaltės arba nenugalimos jėgos aplinkybių vėluoja atlikti mokėjimą už tinkamai suteiktas Paslaugas daugiau kaip 60 kalendorinių dienų (Sutarties 9.3 punktas). Pagal Sutarties 9.4 punktą, Sutartį nutraukus dėl Paslaugų teikėjo kaltės, Paslaugų teikėjas atlygina Paslaugų gavėjui dėl to patirtus nuostolius, įskaitant, bet neapsiribojant, kainų skirtumą, susidarantį Paslaugų gavėjui įsigyjant Paslaugas iš trečiųjų asmenų.

14Byloje nustatyta, kad atsakovas yra apmokėjęs ieškovo 2017 m. birželio 9 d. pateiktą išankstinę sąskaitą 1 000 Eur sumai ir dėl to ginčo byloje nėra.

15Byloje taip pat nustatyta, kad šalys 2017 m. liepos 3 d. pasirašė dokumentą, pavadintą „Projekto aprašymas“, kuriame šalys, papildomai prie 2017 m. birželio 8 d. sudarytos interneto svetainės sukūrimo paslaugų sutarties sudarė kitą susitarimą, kuriuo detalizavo ir pakeitė Sutartį. Šiuo „Projekto aprašymu“ šalys susitarė, kad projektas turi būti įgyvendinamas ne per Sutartyje nurodytą darbų atlikimo grafiką, o per 4 (keturis) mėnesius, skaičiuojamus nuo Sutarties pasirašymo dienos, t. y. iki 2017 m. spalio 8 d.

16Iš byloje esančio šalių susirašinėjimo el. paštu, nustatyta, kad ieškovas 2017 m. birželio 8 d., vykdydamas Sutartį, pateikė atsakovui užpildyti internetinio projekto įgyvendinimo pirminę apklausą (T 1, b. l. 12-13; 128-131). Ieškovo atstovas Ž. G. 2017 m. birželio 12 d. el. paštu pristatė atsakovui atsakingą už projekto vykdymą asmenį bei nusiuntė užpildyti „Projekto aprašymą“ ir „Pirminę apklausą“ (T 1, b. l. 92-93). Šalys 2017 m. liepos 3 d. pasirašė „Projekto aprašymą“, kuriame numatė projekto įgyvendinimo terminus ir principus (T 1, b. l. 148-153). Atsakovo atstovas E. G. 2017 m. liepos 18 d. el. paštu ieškovui rašė: „Kaip sekasi su titulinio puslapio kūrimu ?“ (T 1, b. l. 92). Ieškovo atstovas Ž. G. 2017 m. liepos 25 d. atsakovui el. paštu atsakė: „Sveiki, E., Nupiešėme du titulinio puslapio variantus. Abiejų struktūra vienoda, tačiau skiriasi spalvinė gama” (T 1, b. l. 91-92). Ieškovo atstovas Ž. G. 2017 m liepos 31 d. el. paštu atsakovui rašė: „Sveiki, E., Gal turite atsakymą dėl titulinio puslapio dizaino ?“ (T 1, b. l. 93-94). Atsakovo atstovas E. G. 2017 m. rugpjūčio 3 d. el. paštu ieškovui atsakė: „Sveiki, ar galite pateikti dar kelis variantus, tekstas gali būti bet koks. Negaliu kolegom pasiulyti pasirinkimo“ (T 1, b. l. 93). Ieškovo atstovas Ž. G. 2017 m. rugpjūčio 3 d. el. paštu atsakovui rašė: „Sveiki, Sutartyje nėra nurodyta kiek dizaino variantų turėtumėme jums pateikti. Šiuo metu jums pateikti du dizaino variantai. Mano siųlymas būtų toks: 1. Pasirinkti vieną iš variantų; 2. Surašyti pastabas, kas nepatinka, ko trųksta ir t.t.; 3. Mes koreguosime ir atsiųsime jums peržiūrėti.” (T 1, b. l. 95). Ieškovo atstovas M. T. 2017 m. rugpjūčio 10 d. el. paštu atsakovui rašė: „Sveiki, E., kolega skundžiasi, kad negauna atsakymų iš jūsų. Suprantu, kad atostogų metas, bet mes buvome susiplanavę resursus ir labai norėtume judėti toliau, nes rugsėjį mums prasideda naiji projektai ir bijau, kad labai nusitemps su jūsų svetainės kūrimu. Ačiū už supratingumą“ (T 1, b. l. 133). Atsakovo atstovas E. G. 2017 m. rugpjūčio 11 d. el. paštu ieškovui rašė: „Sveiki, Z., aciu uz pasiulyma, sorry, kad uztrukome. Komentarai: 1. Padarome numeri, priekyje desineje, kad galetu is karto susisiekti., Taip apt gal isorine maza nuoroda I youtube musu kanala. 2. Iterpti e shop nuoroda, akd is titulinio galetume patekti I eshopa. 3. Pabandykite ikomponuoti (uzkelti) ikonas ant titulinio 4 vnt. (kad nereiketu scrolinti), nezinau tiksliai, kur, gal dizaineris pats galetu pasiulyti varianta. Kalba eina baseinai, fontanai, tvenkiniai, chemikalai. 4. Straipsniai – trinam. 5. Vietoje uzraso lauko ir vidaus fontanai, keiciame i Fontanai ir Eco baseinai; 6 gal kazkiek galima pasviesinti foto, keliams kolegoms pasirode tamsoka. 7. Spalvu gama pasiliekame prie pirmojo varianto. Laukiame varianto, palikite aisku ir pirmaji, kad galetume lyginti. Is anksto dekoju” (T 1, b. l. 154). Ieškovo atstovas Ž. G. 2017 m. rugpjūčio 17 d. el. paštu atsakovui rašė: „Labas rytas, Siunčiu pakoreguota titulinį puslapį pagal jūsų pastabas. Titulinis puslapis: http://design.freshmedia.lt/lt/poolservice/titulinis3/1652“. Aplinkybę, kad po 2017 m. rugpjūčio 11 d. el. laišku atsakovo pateiktus pageidavimus ieškovas įvykdė 2017 m. rugpjūčio 17 d., patvirtina pateikti pirminio titulinio puslapio ekranvaizdis ir ekranvaizdis, pakeistas pagal atsakovo pageidavimą (T 1, b. l. 157-158). Atsakovo atstovas E. G. 2017 m. rugpjūčio 18 d. el. paštu ieškovui rašė: „Sveiki, Mindaugai. Kalbejau su Zygimantu, mums butu paprasciau atavziuoti pas jus arba jus pas mus ir pasidelioti dizaina, sutinku ir suprantu, kad pradzioje neatsakeme greitai, bet dabar turime tiksla viska pabaigti. Paprasciau susitikiti su dizaineriu, kolega atsake, kad rasyk laiskus :) Cia, kaip baldus projektuoti ir rasineti, del kiekvieno kampelio, cia manau dar ilgiau uztruksim. Dabar kaip suptrantu, projektas nusikelia dviem savaitem ?“ (T 1, b. l. 132-133). Ieškovo atstovas M. T. 2017 m. rugpjūčio 23 d. el. paštu atsakovui rašė: „Sveiki, mano ši ir kita savaitė pakankamai aktyvios. Jei susitikti, tai nebent kitos savaitės pabaigoje galėtume. Mačiau, kad užregistravai užklausą į pagalba@freshmedia.lt, tai kolega perims ir pakoreguos dėl dizaino. Šiuo metu apie 2/3 įmonės atostogauja, tai kažko labai paskubinti nepavyks“ (T 1, b. l. 132). Ieškovo atstovas Ž. G. 2017 m. rugsėjo 11 d. el. paštu atsakovo atstovui rašė: „Sveiki, E., Kaip paskutinis siųstas dizaino variantas?“ (T 1, b. l. 155). Atsakovo atstovas E. G. 2017 m. rugsėjo 22 d. el. paštu ieškovui atsakė: „Sveiki Z., vis delto likome prie Jusu nuomones, kad pradiniame puslapyje zemiau butu musu atlikti darbai, paliekame paskutini dizaina, patamsiname apacioje baltas vietas, kur kontaktai ir iterpiame atliktus darbus“. Ieškovas, gavęs atsakovo paaiškinimus nedelsiant, tą pačią dieną atsakovui atrašė: „Sveiki, siunčiu pakoreguotą dizainą peržiūrėti: http://design.freshmedia. lt/lt/poolservice/titulinis7/1715“ (T 1, b. l. 156). Ieškovo atstovas 2017 m. rugsėjo 25 d. atsakovui rašė: „Sveiki, E., Gal būt turite atsakymą dėl dizaino ?” (T 1, b. l. 155). Ieškovo atstovas Ž. G. 2017 m. spalio 4 d. el. paštu atsakovui rašė: „Sveiki, E., Gal turite atsakymą ?“ (T 1, b. l. 22). Po trijų savaičių po paskutinio dizaino varianto atsakovui pateikimo 2017 m. spalio 16 d. atsakovo atstovas E. G. ieškovui el. paštu rašė: „Sveikas Z., na perziurejom vel, puslapi, korekcijos, nuimam pabraukimus nuo iconu, sukeiciam vietomis, fontanai i pirma vieta, po to baseinai. Spalvas logotipu pakeiciam baseinai melyni-zydri, fontanai pereinama spalva kaip instagram logo, eco baseinai zalia ir chemikalai raudona“ (T 1, b. l. 21). Ieškovas, gavęs atsakovo paaiškinimus nedelsiant, sekančią dieną, t. y. 2017 m. spalio 17 d., el. paštu atsakovui rašė: „Sveikas, E., Siunčiu pakoreguotą dizainą: http://design. freshmedia.lt/lt/poolservice/titulinis8/1736“ (T 1, b. l. 21). Atsakovo atstovas E. G. 2017 m. spalio 18 d. el. paštu ieškovui atrašė: „Sveikas, pirmas tinka, vaziuojame toliau <...>“ (T 1, b. l. 20). Šalys paaiškino, kad šiuo laišku atsakovas patvirtino, kad jį tenkina internetinės svetainės titulinis puslapis, kurio rezultatas yra 2017 m. spalio 17 d. el paštu siųsta nuoroda (ekranvaizdžio kopija – T 1, b. l. 156). Atsakovo atstovas E. G. 2017 m. spalio 23 d. el. paštu laišku ieškovui rašė: „Sveikas, Ž., kas toliau, laukiu kitu psl?“ (T 1, b. l. 29). Suderinus pirmojo puslapio dizainą, ieškovo atstovas Ž. G. 2017 m. spalio 23 d. el. paštu atsakovui rašė: „Labas, E., Siunčiu likusiu puslapių dizainus: - Paprastas tekstinis puslapis - http://design.freshmedia. lt/lt/poolservice/formatuotas-tekstas/1742. Šiame puslapyje nupiešta kaip atrodys paprastas tekstinis puslapis, lentelės, nuorodos, bulletai, antraštės ir t.t; - Sąrašas - http://design. freshmedia.lt/lt/poolservice/atlikti-darbai/1743. - Vieno darbo peržiūra - http://design. freshmedia.lt/lt/poolservice/atlikti-darbai/atidaryta1744“ (T 1, b. l. 28-29). Atsakovo atstovas E. G. 2017 m. spalio 26 d. el. paštu ieškovui rašė: „Sveikas, 1. Pirmoje nuorodoje, labai aki rezia baltas kvadratas. Gal galite pasiulyti kazkaip kitaip, turiu omeni (Fontanai, Baseinai, Eco tvenkiniai, chemikalai) 2. antra nuoroda – super. 3. Trecia nuoroda. Pabandem nupiesti, ko norime“. (T 1, b. l. 28). Atsakovo atstovas E. G. 2017 m. lapkričio 8 d. el. paštu ieškovui rašė: „Sveikas, kaip ten su pataisymais ?“ (T 1, b. l. 96). Ieškovo atstovas Ž. G. 2017 m. lapkričio 8 d., atsakydamas į 2017 m. spalio 26 d. atsakovo laišką, rašė: „<...> Dabar diegiame svetainės dizainą, gal kaip sudiegsime vaizdas bus geresnis, jei netiks tada galvosime. <...> Čia teksto administravimo klausimas, toks funkcionalumas bus galimas“ (T 1, b. l. 96). Atsakovo atstovas E. G. 2017 m. lapkričio 13 d. el. paštu ieškovui rašo: „Sveikas, Z., del puslapio atsakingas bus mantvydas@poolservice.lt tel.865966557. Teisingai suprantu, kad is jusu laukiame pataisymu?” (T 1, b. l. 96). Ieškovo atstovas Ž. G. 2017 m. lapkričio 13 d. el. paštu atsakovui rašė: „Sveikas, mes baigiame diegti sveteinės dizainą, sukelsiu tekstinę informaciją ir duosiu jums peržiūrėti. Kiek pamenu problema buvo su paslaugų submeniu?“ (T 1, b. l. 97). Atsakovo atstovas E. G. 2017 m. lapkričio 13 d. el. paštu ieškovui rašė: „ok laukiame, tiesiog bendrauk tiesiogiai su Mantvydu, nuo šiandien jau nebedirbu Poolservice“ (T 1, b. l. 96). Ieškovo atstovas Ž. G. 2017 m. lapkričio 14 d. el. paštu atsakovui rašė: „Sveikas, M., E. perdavė informaciją, kad nuo šiol jūs esate atsakingas už poolservice.lt sveteinės atnaujinimo darbus. Mes kaip ir baigėme programuoti svetainę, reikėtų, kad jūs peržiūrėtumėte ir atsiųstumėte pastebėjimus, jei tokių bus. URL: poolservice.virtualu.lt“ (T 1, b. l. 96). Naujasis Atsakovo atstovas M. Š. 2017 m. lapkričio 15 d. ieškovui rašė: „Sveiki, Ž., pastabos: „1. E. buvo rašęs komentarus ir prides eskizą, manau į pastabą neregavote, pakeitimai nepadaryti. Pridedu eskizą. 2. Neveikia spalvotų ikonų (baseinai, fontanai ir t.t.) nukreipimas ?? 3. Neužpildyta tekstinė ir vizualinė informacija, jei jos trūksta sakykite, pateiksime“ (T 1, b. l. 97). Ieškovo atstovas Ž. G. 2017 m. lapkričio 15 d. el. paštu atsakovui rašė: „Sveikas, 1. Eskizą galima realizuoti administravimo pagalba; 2. Turinys dar nekoreguotas, tai todėl ir neveikia; 3. Reikia visos tekstinės informacijos, kokia planuojate talpinti“ (T 1, b. l. 98). Atsakovo atstovas M. Š. 2017 m. lapkričio 15 d., atsakydamas į aukščiau cituojamą laišką, ieškovui rašė: „<...>Tai realizuokite <...> Kada realizuosite ? <...>Bus pateikta. 4 Reikia, kad patalpintumėte objektų nuotraukas ir youtube nuorodas į tuos objektus“ (T 1, b. l. 98). Ieškovo atstovas paaiškino, kad atsakovo parašymas „Tai realizuokite“ yra nurodymas realizuoti atsakovo ranka pabraižytą ir 2017 m. lapkričio 15 d. elektroniniu laišku nupieštą eskizą. Ieškovas taip pat paaiškino, kad jo nurodytas atsakymas, jog eskizą galima realizuoti administravimo pagalba turėjo omenyje, kad tokį darbą gali padaryti pats atsakovas, prisijungęs prie internetinės svetainės ir į ją įkeldamas eskize reikiamą medžiagą, t. y. pageidaujamą youtube filmuką, aprašymą ir fotonuotraukas. Tuo tarpu reikalavimas realizuoti eskizą be youtube video, aprašymo ir fotonuotraukų buvo neįmanomas. Be to, atsakovui pateikus šią medžiagą, eskizas buvo realizuotas. Ieškovo atstovas atkreipė dėmesį į tai, kad pagal šalių 2017-07-03 pasirašyto projekto aprašymo 1 dalį, ieškovas neįsipareigojo į sukurtą internetinę svetainę sukelti tekstus. Atsakovo atstovas M. Š. m. lapkričio 15 d., atsakydamas į aukščiau minėtą ieškovo laišką, rašė: „Sveiki, pastebėjau, kad nurodytas neteisingas tel nr. reikia pakeisti <...>“ (T 1, b. l. 99). Ieškovo atstovas Ž. G. 2017 m. lapkričio 15 d. el. paštu atsakovui rašė: „Sveiki, Pakeisime, dabar svetainėje suvestas testinis turinys... Reikia eskizo tekstų, kad būtų galima realizuoti, taip kaip nupiešėte“ (T 1, b. l. 99). Atsakovo atstovas 2017 m. lapkričio 15 d. ieškovui pateikė dalį eskizo tekstinės medžiagos ir fotonuotraukas bei youtube nuorodą, šalys apsikeitė pastebėjimais dėl internetinės svetainės medžio struktūros (T 1, b. l. 99). Atsakovo atstovas M. Š. 2017 m. lapkričio 17 d. el. paštu ieškovui rašė: „ <...> Pastebėjimai: 1. Rekvizitai turi būti viename stulpelyje. 2. Užėjus ant paslaugos išlenda balto kvadrato fonas su paslaugomis, NETINKA FONAS, siųlykite kitą dizaino sprendinį. Norėčiau susitikti ir vietoje apsitarti visus klausimus, kada galite atvykti ?“ (T 1, b. l. 101). Ieškovo atstovas Ž. G. 2017 m. lapkričio 20 d. el. paštu atsakovui rašo: „<...> 1. Pakeisime; 2. Pasiūlysime. Kokie dar klausimai likę aptarti, M.?“ (T 1, b. l. 101). Atsakovo atstovas M. Š. 2017 m. lapkričio 20 d. el. paštu ieškovui rašė: „Klausimų šiam momentui nebėra, o susitikimas manau tikslingas abiems pusėms bendrąja prasme“ (T 1, b. l. 101). Kaip matyti, iš 2017 m. lapkričio 20 d. susirašinėjimo šalys susitarė susitikti atsakovo patalpose (T 1, b. l. 102-104). Ieškovo atstovas Ž. G. 2017 m. lapkričio 21 d. el. paštu atsakovui rašė: „<...> Siunčiu submeniu kitus du dizaino variantus: 1. http://design.freshmedia.lt/lt/poolservice/meniu1/1807; 2. http://design.freshmedia.lt/lt/poolse rvice/meniu2/1808“ (T 1, b. l. 102). Ieškovo atstovas Ž. G. 2017 m. lapkričio 22 d. el. paštu atsakovui rašė: „Labas rytas, M., Kadangi Jūsų neradau ofise, tai bendravome su jūsų kolega. Priimti sprendimai: 1. Pasirenkamas pilkas submeniu fonas; iki penktadienio turi būti pateikiamas visas turinys skirtas naujai svetainei; Jeigu turinį gausime iš jūsų iki penktadienio, jį planuojame sukelti iki 11-29, jeigu turinio iki penktadienio negauname, tai 11-27 siunčiame sąskaitą už atliktus darbus, nes visi darbai iš mūsų pusės yra atlikti, likęs tik turinys“ (T 1, b. l. 104). Tą pačią dieną ieškovas atsakovui išsiuntė patikslintą laišką su konkrečiomis darbų atlikimo datomis (analogiškas laiškas, tik nurodoma 2017-11-24 data.) (T 1, b. l. 104). Atsakovo atstovas M. Š. 2017 m. lapkričio 23 d., atsakydamas į ieškovo 2017 m. lapkričio 22 d. laišką, el. paštu ieškovui rašė: „<...>Nes pasiūlėte tik tu variantus: pilką arba mėlyną, man nei vienas netinka todėl dar nepasirinkti. Laukiu kitų dizaino sprendinių. <...>Tekstas ruošiamas. 3. Turiu pastebėjimą, meniu punktą PASLAUGOS reikia pervadinti į PRODUKTAI ir ten turi būti: FONTANAI, BASEINAI, EKO BASEINAI, CHEMIKALAI IRANGA. 4. Sukurti nauja meniu punktą PASLAUGOS ir jose PROJEKTAVIMAS, ĮRENGIMAS, APTARNAVIMAS kaip https://www.poolpro.lt/ projektavimas 5. Kiekviename produkte bus daug informacijos todėl reikia submeniu pvz FONTANAI: skirstosi STATINIAI, DINAMINIAI, MUZIKINIAI, INTERAKTYVŪS, PLAUKIOJANTYS <...> Tikiuosi iškiai išdėsčiau lūkesčius ir laukiu sprendinių“ (T 1, b. l. 104). Ieškovo atstovas Ž. G. 2017 m. lapkričio 27 d. el. paštu atsakovui rašė: „Dėl pirmo punkto, gal galite pasakyti plačiau, kas jums netinka ?“ (T 1, b. l. 105). Atsakovo atstovas M. Š. 2017 m. lapkričio 27 d. paaiškino ieškovui, kad be balto ir mėlyno fono yra ir kitų spalvų, prašo pateikti pavyzdžių (T 1, b. l. 105). Ieškovo atstovas Ž. G. 2017 m. lapkričio 27 d. elektroniniu laišku atsakovui rašė: „Sveitainės spalvų gama jau yra suderinta ir spalvos renkamos iš svetainėje jau naudojamų spalvų. <...> Mėlyna spalva siūlome kadangi jūsų paslaugos susijusios su vandeniu, o baltą siūlome, nes jūsų logotipas svetainėje yra baltas“ (T 1, b. l. 107). Atsakovo atstovas M. Š. 2017 m. lapkričio 27 d. el. paštu ieškovui rašė: „Ok tinka baltas. O kaip su kitais klausimais – komentarais kuriuos buvau nurodęs, ar yra pasikeitimų į tą pusę“ (T 1, b. l. 109). Ieškovo atstovas Ž. G. 2017 m. gruodžio 6 d. el. paštu atsakovui rašė: „Yra, tik reikia turinio, M.... Kaip su juo sekasi ?“ (T 1, b. l. 110). Atsakovo atstovas M. Š. 2017 m. gruodžio 6 d. el. paštu ieškovui rašė: „Nepajudėjome, metu pabaiga, daug objektų reikia priduoti. Atsiųskite peržiūrai pasikeitimus“ (T 1, b. l. 110). Ieškovo atstovas Ž. G. 2017 m. gruodžio 7 d. el. paštu atsakovui rašė: „Gal būt mes galime padaryti taip: Kadangi pas mus metų pabaiga tai mes norime užsiaktuoti projektus dar šiemet, tai siųlau padaryti taip, išrašome sąskaitas ir toliau laukiame iš jūsų turinio, gavę turinį, mes jį sukeliame. Garantinė priežiūra galios 3 metus, taip, kad mes įsipareigojame tvarkyti visas atsiradusias klaidas” (T 1, b. l. 112). Atsakovo atstovas M. Š. 2017 m. gruodžio 7 d. el. paštu ieškovui rašė: „Sveiki, ne netinka sąskaita ir aktas už neatliktus darbus. Atsiųskite nuorodą, svetainės“ (T 1, b. l. 113). Ieškovo atstovas Ž. G. 2017 m. gruodžio 11 d. el. paštu atsakovui rašė: „<…> Nuoroda: poolservice.virtualu.lt Dėl fontanų gilesnio skirstymo yra išvedamas ir trečias meliu lygis: Produktai >>Fontanai >> Statiniai ir t.t.“ (T 1, b. l. 114). Ieškovo atstovas Ž. G. 2018 m. sausio 26 d. el. paštu atsakovui rašė: „Sveiki, M., Kaip sekasi ? Gal būt turite naujienų dėl svetainės ?“ (T 1, b. l. 114). Atsakovo atstovas M. Š. 2018 m. sausio 26 d. el. paštu ieškovui atsakė: „Laba diena, ačiū, puikiai, kaip Jums? Niekur nepajudėjome iš vietos“ (T 1, b. l. 115). Ieškovo atstovas Ž. G. 2018 m. vasario 26 d. el. paštu atsakovui rašė: „Sveiki, M., Atliekame nebaigtų projektų revizijas ir matau, kad poolservice.lt svetainės atnaujinimas pakibęs jau daugiau nei pusę metų. Perbėgus per laiškus ir užduotis matau, kad mes iš savo pusės visus darbus esame atlikę, juos peržiūrėti galite adresu poolservice.virtualu.lt. Projekto plane matau neuždarytą užduotį „Titulinio sukėlimas“, kadangi iš jūsų nesame gavę naujų tekstų. Gal būt turite naujienų dėl teksto ? Kadangi iš mūsų pusės visid arbai atlikti, tai siunčiu 2372,55 EUR + PVM sąskaitą. 500 Eur sąskaitą atsiųsime, kai sukelsime jūsų atsiųstus tekstus“ (T 1, b. l. 116). Atsakovo atstovas M. Š. 2018 m. kovo 12 d. el. paštu ieškovui rašė: „Laba diena, Ž., Martynai, kaip matau iš susirašinėjimo programavimo darbai nėra baigti. Pakartotinai ekizo tekstas, nuotraukas išsiunčiau per transfer: <...>. Sąskaitos į apskaitą netraukėme, nes sąskaitą Jūs išrašėte vienašališkai. Per Kovo mėn. tikiuosi pavyks sudėlioti visus tekstus ir galėsime uždaryti klausimus“ (T 1, b. l. 116). Ieškovo atstovas Ž. G. 2018 m. kovo 13 d. el. paštu atsakovui rašė: „Sveiki, M., malonu, kad tęsiame darbus toliau. Programavimo darbai iš mūsų baigti, tiesiog iš jūsų laukėme tekstų ir nuotraukų apie kiekvieną fontaną. Sukėlėme jūsų atsiųstą turinį apie vieną iš fontanų, vaizdas atrodo taip: https://poolservice.virtualu.lt/fontanai/statiniai/plaukiojantys-fontanai-agluonos-upeje-birzai/24. Iš jūsų papildomai laukiame turinio dėl šių puslapių: Apie mus - Produktai: - Fontanai, - Baseinai - Eco baseinai, - Chemikalai/įranga; Paslaugos - Projektavimas - Įrengimas - Aptarnavimas - Įgyvendinti projektai - Titulionio bei vidinių puslapių skaidrė <...>“ “ (T 1, b. l. 117). Atsakovo atstovas M. Š. 2018 m. kovo 13 d. el. paštu ieškovui rašė: „<...> Nusiunčiau daug nuotraukų, tačiau matau tik tirs kurios sukasi, t.y. kartojasi. Taigi ar nuotraukų kiekis apribotas, arba sukelkite prašau visas nuotraukas. Pasiekus paskutinę nuotrauką sekoje turėtų langas grįžti į pradinę būseną kurioje matoma su Youtube <...> Ruošiame <...>“ (T 1, b. l. 118). Ieškovo atstovas Ž. G. 2018 m. kovo 15 d. el. paštu atsakovui rašė: „Sveiki, M., Nuotraukos sukeltos, dėl peržiūros lango uždarymo, realizuosime ciklo uždarymo funkcionalumą. Kada planuojate atsiųsti likusį turinį ? <...>“ (T 1, b. l. 119). Atsakovo atstovas M. Š. 2018 m. kovo 15 d. el. paštu ieškovui rašė: „ <...> kitą savaitę manau bus turinys <...> Turime dar keletą pastabų (pridėtos nuotraukos): 1. Dėl fone esančios nuotraukos nesimato pilno teksto. Reikia keisti arba raidžių spalvą, arba nuotrauką 2. Čia reikėtų nuotraukų arba su vienodu logo, arba visai jį nuimti, nes vienose nuotraukos yra, o kitose nėra, arba skiriasi raudžių dizainas ? 3. Visos rūšys pasirašytos daugiskaita, todėl ir pažymėtas turėtų būti ne toks, nebent čia gramatinė klaida 4. Klaida žodyje „Dekoratyvinis kartojasi raidė r...“ (T 1, b. l. 119-120). Ieškovo atstovas Ž. G., atsakydamas į atsakovo 2018 m. kovo 15 d. laišką, el. paštu nurodė: „<...> Atsakau į klausimus: 1. Mano siūlymas būtų keisti nuotrauką, gal būt turite savo nuotrauką, kurią norite panaudoti ? 2. Toks vaizdas yra todėl, nes atsiųstos jūsų nuotraukos buvo skirtingų dydžių, plius titulinio blokų nuotraukos taip pat yra skirtingų dydžių 3. Sutvarkyta 4. Sutvarkyta” (T 1, b. l. 121). Po šio ieškovo laiško, atsakovas ieškovui nepateikė nei vienos pretenzijos ar prašymo atlikti kokius nors dar kitus internetinės svetainės tobulinimo ar neatitikimų / klaidų darbus.

17Ieškovas 2018 m. gruodžio 7 d. pateikė atsakovui pretenziją „Dėl informacijos pateikimo, skolos sumokėjimo ir vienašališko sutarties nutraukimo“ (toliau – Pretenzija I; T 1, b. l. 31-33), kurioje nurodė, kad: - Užsakovas pažeidė Sutartį nevykdydamas savo prievoles, t. y. neteikdamas Sutarčiai vykdyti būtinos informacijos; - Ieškovas panaikino PVM sąskaitą faktūrą, kadangi atsakovui jos neapmokant, ieškovas siekė susigrąžinti valstybei sumokėtą pridėtinės vertės mokestį; - Ieškovas atsakovui pateikė 2018-12-05 PVM sąskaitą faktūrą už suteiktas paslaugas ir pareikalavo sąskaitą apmokėti iki 2018 m. gruodžio 14 d.; - Jeigu iki 2018 m. gruodžio 21 d. užsakovas ieškovui nepateiks tekstų, kurie turi būti sukelti į internetinę svetainę, turinio, ieškovas Sutartį vienašališkai nutrauks 2018 m. gruodžio 21 d.; - Jeigu iki nurodytos datos užsakovas reikiamus tekstus pateiks, ieškovas juos į internetinę svetainę sukels per 5 (penkias) kalendorines dienas ir darbų rezultatą užsakovui perduos priėmimo perdavimo aktu. Ieškovas 2018 m. gruodžio 19 d. gavo atsakovo atsakymą į Pretenziją (toliau – Atsakymas į pretenziją; T 1, b. l. 26-27), kurioje nurodoma, kad atsakovas nesutinka su Pretenzijoje I nurodomais teiginiais dėl netinkamo sutartinių įsipareigojimų vykdymo, taip pat nurodoma, kad ieškovas netinkamai vykdo savo sutartinius įsipareigojimus, t. y.: - nesilaiko Sutartyje šalių sulygto profesionalumo ir kokybės standarto; - nevykdo apskritai arba nesavalaikiai nevykdo užsakovo nurodymų; - ieškovas iki šiol nėra užbaigęs dizaino kūrimo etapo, programavimo, diegimo ir testavimo etapų; - ieškovas iki šiol nėra sukėlęs visos pateiktos vaizdinės medžiagos, nors atsakovas buvo davęs aiškius nurodymus kaip tai padaryti (toliau kartu vadinama – ieškovo atlikti pažeidimai). Papildomai Atsakyme į pretenziją atsakovas nurodė, kad atsižvelgiant į stringantį dizaino etapo ir vėlesnių etapų vykdymą, jis ieškovui pasiūlė pasitelkti papildomą grafikos dizaino specialistą (-us) ieškovo pasirinkimu (šių paslaugų kaina siektų iki 1 000 Eur), kad paspartinti dizaino etapo užbaigimą, o ieškovui sutikus su tokiomis sąlygomis, atsakovas įsipareigoja trūkstamą tekstinę ar kitą informaciją ieškovui pateikti iki 2018 m. gruodžio 21 d. ar per 2 darbo dienas. Atsakovas 2018 m. gruodžio 21 d. pateikė ieškovui šio reikalautus pateikti tekstus, kuriuos, vykdydamas Sutartį, ieškovas privalėjo įkelti į sukurtą internetinę svetainę. Ieškovas gautus tekstus į internetinę svetainę nedelsiant sukėlė ir 2018 m. gruodžio 27 d. pateikė atsakovui pakartotinę pretenziją „Dėl informacijos pateikimo, skolos sumokėjimo ir vienašališko sutarties nutraukimo“ (toliau – Pretenzija II; T 1, b. l. 17-19), kurioje nurodė, kad: - ieškovas nesutinka su Atsakyme į pretenziją nurodytais Sutarties pažeidimais, nes jie yra menami ir neatitinka tikrovės; - atsakovas Atsakyme į pretenziją nepateikė tikslios informacijos kokių įsipareigojimų nėra įvykdęs ieškovas, todėl ieškovas suteikė atsakovui papildomą terminą iki 2019 m. sausio 4 d. pateikti tikslią informaciją kokių įsipareigojimų nėra įvykdęs ieškovas; - jeigu iki 2019 m. sausio 4 d. užsakovas ieškovui nepateiks aukščiau nurodytos informacijos, ieškovas Sutartį vienašališkai nutrauks 2019 m. sausio 7 d.

18Ieškovas tvirtina, kad atsakovas atsakymo į Pretenziją II nepateikė, 2018 m. gruodžio 5 d. PVM sąskaitos faktūros neapmokėjo, nenurodė kaip toliau vykdyti Sutartį, todėl Sutartis laikytina vienašališkai nutraukta nuo Pretenzijoje II nurodytos datos, t. y. nuo 2019 m. sausio 7 d. Tačiau atsakovas 2019 m. sausio 14 d. ieškovui pateikė pranešimą „Apie vienašalį sutarties nutraukimą“ (toliau – Pranešimas dėl vienašališko sutarties nutraukimo; T 1, b. l. 36-37), kurį ieškovas šiuo ieškiniu prašo pripažinti neteisėtu ir negaliojančiu. Ieškovas atkreipia dėmesį, kad Pranešime dėl vienašališko sutarties nutraukimo atsakovas nurodė, jog prie jo prideda 5 dokumentus, tačiau, kaip matyti iš pridedamo elektroninio laiško turinio, priedai prie pranešimo nėra pridėti (T 1, b. l. 35). Be to, atsižvelgiant į tai, kad ieškovas iš esmės įvykdė Sutartimi prisiimtus įsipareigojimus, ieškovo manymu, atsakovas privalo jam sumokėti Sutartimi sulygtą darbų kainą, t. y. – 3 235,00 Eur.

19Atsakovo tvirtinimu, ieškovas Sutartimi sulygtų darbų neatliko – atsakovas negavo iš ieškovo to, ko tikėjosi, todėl prašo grąžinti 1 000,00 Eur sumokėtą avansą.

20Taigi, nagrinėjamoje byloje ginčas tarp šalių kilo dėl atsakovo prievolės apmokėti ieškovo 2018 m. gruodžio 5 d. išrašytą PVM sąskaitą faktūrą 3 235,00 Eur sumai už sukurtą internetinę svetainę. Teismas sprendžia, kad šiuo atveju ieškovui tvirtinant, jog jis atliko Sutartimi sulygtą darbą (suteikė paslaugą) – sukūrė interneto svetainę atsakovui, todėl už tai pareigą sumokėti turi atsakovas, o atsakovui tvirtinant, jog ieškovas pilnai neįvykdė Sutartinių įsipareigojimų, paslaugas teikė nesilaikydamas profesionalumo ir kokybės standartų, nevykdė atsakovo nurodymų, nepateikė Paslaugų perdavimo – priėmimo akto pasirašymui, todėl privalo grąžinti gautą 1 000 Eur avansą – bylos aplinkybės atitinka CK 6.644 straipsnio 1 dalyje numatytus požymius, todėl šioje byloje bus aiškinamasi ar tarp šalių susiklostė rangos teisiniai santykiai ir todėl taikytinos normos, nustatančios atsakomybę už tokios sutarties pažeidimą (CK 6.644 – 6.671 straipsniai).

21Pirmiausia pažymėtina, kad civiliniame procese galiojantis rungimosi principas (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 12 straipsnis) lemia tai, kad įrodinėjimo pareiga ir pagrindinis vaidmuo įrodinėjant tenka įrodinėjamų aplinkybių nustatymu suinteresuotoms šalims (CPK 178 straipsnis). Įrodinėjimo tikslas – teismo įsitikinimas, pagrįstas byloje esančių įrodymų tyrimu ir vertinimu, kad tam tikros aplinkybės, susijusios su ginčo dalyku, egzistuoja arba neegzistuoja (CPK 176 straipsnio 1 dalis). Faktą galima pripažinti įrodytu, jeigu byloje esančių įrodymų pagrindu susiformuoja teismo įsitikinimas to fakto buvimu. Įrodymų vertinimas pagal CPK 185 straipsnį reiškia, kad bet kokios ginčui išspręsti reikšmingos informacijos įrodomąją vertę nustato teismas pagal vidinį savo įsitikinimą. Kasacinio teismo praktika dėl šių įrodinėjimą reglamentuojančių teisės normų taikymo yra nuosekli ir išsami. Šis teismas savo nutartyse ne kartą yra pabrėžęs, kad teismai, vertindami šalių pateiktus įrodymus, remiasi įrodymų pakankamumo taisykle, o išvada dėl konkrečios faktinės aplinkybės egzistavimo daroma pagal vidinį teismo įsitikinimą, grindžiamą visapusišku ir objektyviu visų reikšmingų bylos aplinkybių išnagrinėjimu (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. balandžio 8 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-155/2010; 2011 m. vasario 7 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-35/2011; 2011 m. spalio 18 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-396/2011; etc.). Teismas turi įvertinti ne tik kiekvieno įrodymo įrodomąją reikšmę, bet ir įrodymų visetą, ir tik iš jų visumos daryti išvadas apie tam tikrų įrodinėjimo dalyku konkrečioje byloje esančių faktų buvimą ar nebuvimą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m. vasario 15 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-98/2008; 2010 m. lapkričio 2 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-428/2010; 2011 m. rugpjūčio 8 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-340/2011; etc.). Įrodymų pakankamumo taisyklė civiliniame procese grindžiama tikimybių pusiausvyros principu. Civiliniame procese įrodinėjimas turi savo specifiką – nenustatyta, kad teismas gali daryti išvadą apie tam tikrų aplinkybių buvimą tik tada, kai dėl jų egzistavimo nėra absoliučiai jokių abejonių. Išvadą apie faktų buvimą teismas civiliniame procese gali daryti ir tada, kai tam tikrų abejonių dėl fakto buvimo išlieka, tačiau byloje esančių įrodymų visuma leidžia manyti esant labiau tikėtina atitinkamą faktą buvus, nei jo nebuvus.

22Kaip žinia, įrodymai civilinėje byloje yra bet kokie faktiniai duomenys, kuriais remdamasis teismas įstatymų nustatyta tvarka konstatuoja, kad yra aplinkybių, pagrindžiančių šalių reikalavimus ir atsikirtimus, bei kitokių aplinkybių, turinčių reikšmės bylai teisingai išspręsti, arba kad jų nėra (CPK 177 straipsnio 1 dalis). Faktiniai duomenys nustatomi CPK 177 straipsnio 2 dalyje numatytomis priemonėmis.

23Antra, pažymėtina, kad remiantis ieškovo ieškinyje išdėstytais argumentais ir atsižvelgiant į jo reikalavimą, nagrinėjamoje byloje aktualu paminėti, jog pagal CK 6.644 straipsnio 1 dalį rangos sutartimi viena šalis (rangovas) įsipareigoja atlikti tam tikrą darbą savo rizika pagal kitos šalies (užsakovo) užduotį ir perduoti šio darbo rezultatą užsakovui, o užsakovas įsipareigoja atliktą darbą priimti ir už jį sumokėti. Taigi rangos sutarties dalykas yra tam tikro darbo rezultatas, turintis materialią išraišką. Tai gali būti naujo daikto sukūrimas arba naujų savybių jau esančiam daiktui suteikimas. Kadangi rangos sutartimi įsipareigojama sukurti tam tikrą darbo rezultatą, tai rangos santykius reglamentuojančiose CK normose nustatytas medžiagų ir darbų rezultato atsitiktinio žuvimo ar sugedimo rizikos paskirstymas šalims (CK 6.649 straipsnis), šalių pareigos, susijusios su atliktų darbų priėmimu (CK 6.662 straipsnis), darbų kokybės garantija (CK 6.663–6.666 straipsniai) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013 m. sausio 16 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-110/2013). Be to, CK 6.665 straipsnio 1 dalis numato, jog tais atvejais, kai darbai atlikti nukrypstant nuo sutarties sąlygų, dėl kurių darbų rezultatas negali būti naudojamas pagal sutartyje nurodytą paskirtį arba pablogėja jo naudojimo pagal sutartyje nurodytą paskirtį galimybės (sąlygos), o jeigu paskirtis sutartyje nenurodyta, – pagal normalią paskirtį, tai užsakovas savo pasirinkimu turi teisę, jei įstatymas ar sutartis nenustato ko kita, reikalauti iš rangovo: 1) neatlygintinai pašalinti trūkumus per protingą terminą; 2) atitinkamai sumažinti darbų kainą; 3) atlyginti trūkumų šalinimo išlaidas, jeigu užsakovo teisė pašalinti trūkumus buvo nustatyta rangos sutartyje (Lietuvos apeliacinio teismo 2019 m. balandžio 9 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2A-186-241/2019).

24Trečia, nagrinėjamoje byloje paminėtina, kad CK 6.156 straipsnyje nustatyta šalių teisė nepažeidžiant imperatyviųjų teisės normų sudaryti sutartis ir savo nuožiūra nustatyti tarpusavio teises bei pareigas, kitas sąlygas, taip pat sudaryti Civiliniame kodekse nenumatytas sutartis. Pagal CK 6.189 straipsnio 1 dalį sutartis jos šalims turi įstatymo galią ir įpareigoja atlikti ne tik tai, kas tiesiogiai joje numatyta, bet ir visa tai, ką lemia sutarties esmė arba įstatymai. Šioje teisės normoje įtvirtintas sutarties privalomumo ir vykdytinumo principas, kuriuo vadovaudamasis kiekvienas asmuo privalo tinkamai ir laiku vykdyti savo sutartines prievoles (CK 6.256 straipsnio 1 dalis), priešingu atveju atsiranda sutartinė civilinė atsakomybė už netinkamą prievolės įvykdymą (CK 256 straipsnio 2 dalis). Sutarčių vykdymo principai įtvirtinti CK 6.200 straipsnyje: šalys privalo vykdyti sutartį tinkamai ir sąžiningai; vykdydamos sutartį, šalys privalo bendradarbiauti ir kooperuotis; sutartis turi būti vykdoma kuo ekonomiškesniu kitai šaliai būdu; jeigu pagal sutartį ar jos prigimtį šalis, atlikdama tam tikrus veiksmus, turi dėti maksimalias pastangas sutarčiai įvykdyti, tai ši šalis privalo imtis tokių pastangų, kokių būtų ėmęsis tokiomis pat aplinkybėmis protingas asmuo. Prievolė laikoma įvykdyta netinkamai ją įvykdžius tik iš dalies, praleidus įvykdymo terminą, pažeidus kitas sutartas jos vykdymo sąlygas, bendradarbiavimo pareigą, imperatyviąsias teisės normas ar bendro pobūdžio pareigą elgtis atidžiai ir rūpestingai. Bendradarbiavimo principas (CK 6.38 straipsnio 3 dalis, 6.200 straipsnio 2 dalis) reikalauja, kad šalys sudarytų tinkamas sąlygas įvykdyti prievolę, prireikus keistųsi informacija, reikšminga prievolei įvykdyti, laiku praneštų apie kylančias prievolės įvykdymo kliūtis. Bendradarbiavimo pareiga vienodai svarbi abiem sutarties šalims, o šalis, nesilaikiusi bendradarbiavimo pareigos, neturi teisės panaudoti kitos šalies bendradarbiavimo stokos prieš ją kaip pagrindo atsisakyti vykdyti savo prievolę ir nepriimti atliktų darbų bei nemokėti rangovui už faktiškai atliktus darbus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2004 m. gruodžio 22 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-685/2004; 2005 m. liepos 11 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-371/2005; 2012 m. gruodžio 20 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-599/2012; etc.).

25Šioje byloje taip pat aktualu yra tai, kad sutartinė civilinė atsakomybė yra turtinė prievolė, kuri atsiranda dėl to, kad neįvykdoma ar netinkamai įvykdoma sutartis, kurios viena šalis turi teisę reikalauti nuostolių atlyginimo ar netesybų (sumokėti baudą, delspinigius), o kita šalis privalo atlyginti dėl sutarties neįvykdymo ar netinkamo įvykdymo padarytus nuostolius arba sumokėti netesybas (baudą, delspinigius) (CK 6.245 straipsnio 3 dalis).

26Nagrinėjamoje byloje teismas, įvertinęs šalių procesiniuose dokumentuose išdėstytus argumentus bei motyvus, pateiktus rašytinius įrodymus, daro išvadą, kad šalys Sutartyje neaptarė specifinių reikalavimų Paslaugai suteikti, Sutarties priede Nr. 1 nurodydamos techninę kuriamos internetinės svetainės specifikaciją be iš anksto aptartų dizaino pavyzdžių, spalvinių ir kitų sprendimų pavyzdžių, todėl atsakovas, teigdamas, kad ieškovas nesuteikė Sutarties prieduose nurodytus reikalavimus atitinkančių paslaugų, t. y. nėra užbaigęs – Dizaino etapo – nesuderintas firminis stilius, nepasiūlytos priimtinos išdėstymo schemos pagal atsakovo aiškius nurodymus, nepatvirtinta dizaino koncepcija ir kt.; Programavimo; Diegimo ir Testavimo; Mokymų; Viešinimo; Garantinio aptarnavimo etapų, – privalėjo nurodyti kokių konkrečiai reikalavimų neatitinka ieškovo atlikti darbai, tačiau, akivaizdu, to nepadarė. Aptariant pirmiau paminėtus, atsakovo teigimu – ieškovo neatliktus darbus, pažymėtina, kad nors atsakovas nurodo, kad kai kuriose skiltyse iki šiol skilčių pavadinimų baltos raidės yra baltame fone, kas pavadinimus daro neįskaitomus (neaiškius), nuotraukų kraštai nesulygiuoti, tačiau, kaip matyti iš šalių susirašinėjimo, tai susiję su paties atsakovo pasirinktomis šviesaus fono fotonuotraukomis, kurias jis pateikė įkelti į internetinę svetainę. Ieškovas gi, siekdamas išspręsti susidariusią situaciją, pasiūlė atsakovui pateikti kitą, kiek tamsesnę foto nuotrauką, kurios įkėlimas išspręstų problemą, tačiau, kaip matyti, atsakovas į šiuos ieškovo pasiūlymus nereagavo ir jokio atsakymo nepateikė (T 1, b. l. 119-120, 121). Atsakovas taip pat nurodo, kad ieškovas neįvykdė viešinimo, mokymų pareigų, tačiau akivaizdu, kad šių paslaugų ieškovas objektyviai negalėjo suteikti dėl to, kad pats atsakovas su ieškovu vestą komunikaciją dėl internetinės svetainės sukūrimo nutraukė dar nuo 2018 m. kovo 15 d. O šios minimos paslaugos turėjo būti teikiamos vadovaujantis Sutarties priede Nr. 3 nurodytu eiliškumu ir atsižvelgiant į nurodytas pastabas, t. y. – Mokymo paslauga suteikiama tik po to, kai internetinė svetainė yra veikianti visa apimtimi (šiuo atveju internetinė svetainė neveikia visa apimtimi, dėl paties atsakovo veiksmų, t. y. dėl to, kad atsakovas ieškovui nepateikia dalies trūkstamų tekstų); – Viešinimo paslauga suteikiama tik po to, kai yra parengiamas serveris interneto svetainės talpinimui ir sukeliami visi tekstai ir kita informacija (šiuo atveju atsakovas ieškovui nesuteikė prieigos prie serverio, į kurį būtų galima perkelti sukurtą internetinę svetainę, o taip pat iki šiol atsakovas ieškovui neatsiuntė visos svetainės visų reikiamų tekstų (skiltyje Paslaugos http://www.poolservice. virtualu.lt/paslaugos/15). Ieškovas gi 2018 m. gruodžio 27 d. atsakovui teiktoje pretenzijoje nurodė, kad jis šiuos etapus įgyvendins, tačiau reikalinga informacija, kad iki šių etapų visi etapai yra įgyvendinti tinkamai. Atsakovas iki Sutarties nutraukimo termino jokios informacijos apie ankstesnių etapų įgyvendinimą nepateikė.

27Taigi, kaip matyti iš nurodyto, o taip pat iš aukščiau išsamiai aprašyto šalių vykdyto susirašinėjimo, visą Sutarties vykdymo laikotarpį atsakovas ieškovui nepateikė nei vienos pretenzijos dėl tariamai netinkamų ir nekokybiškų paslaugų teikimo, ir tik ieškovui pareikalavus apmokėti už faktiškai suteiktas paslaugas ir pranešus apie atsakovo atliekamą pažeidimą, atsakovas pirmą kartą nurodė, kad ieškovas paslaugas atlieka neprofesionaliai ir nesilaiko kokybės standarto. Tuo tarpu iš atsakymo į ieškovo pretenziją matyti, kad atsakovas nurodo, jog ieškovas nevykdo Paslaugos gavėjo (atsakovo) nurodymų, taip pat iki šiol nėra sukėlęs visos pateiktos vaizdinės medžiagos, nors neva atsakovas buvo davęs aiškius nurodymus kaip tai padaryti (T 1, b. l. 26-27). Tačiau pažymėtina, kad šie atsakovo teiginiai nėra pagrįsti kokiais nors įrodymais, šiuos teiginius pagrindžiančių įrodymų atsakovas nepateikė nei susirašinėjimo, nei bylos nagrinėjimo metu, todėl atmestini kaip visiškai nepagrįsti (CPK 177, 178, 185 straipsniai).

28Tuo tarpu, kaip jau minėta, iš byloje esančio ir detaliai aukščiau aprašyto šalių susirašinėjimo bei kitų rašytinių įrodymų, o taip pat šalių atstovų paaiškinimų, matyti, kad pagal Sutartį, ieškovas įsipareigojo suteikti interneto svetainės sukūrimo paslaugas. Aukščiau nurodyta, kad pagal Sutarties 4.1.2 punktą, ieškovas įsipareigojo užtikrinti, kad Paslaugų gavėjui (atsakovui) Paslaugos būtų suteiktos reikiama apimtimi ir reikiamu laiku pagal Paslaugų gavėjo (atsakovo) užsakymą. Nustatyta, kad Paslaugų gavėjo (atsakovo) užsakymas dizainui buvo suformuotas iš esmės dviejuose dokumentuose, t. y. Projekto aprašyme ir pirminėje apklausoje, kuria ieškovas siekė išsiaiškinti atsakovo poreikius (T 1, b. l. 128). Tuo tarpu Projekto aprašymo 3.1. punkte šalys numatė, kad atsakovui suderinimui / tvirtinimui pateikiami dizainai: Titulinis puslapis; Tekstinis puslapis su navigacija bei svetainėje naudojamais elementais. Kaip matyti Pirminėje apklausoje atsakydamas į ieškovo klausimą Nr. 5 „Kokie pagrindiniai tikslai keliami interneto svetainei ir kaip juos matuosime?“, atsakovas nurodė: „Tikslas reprezentatyvus puslapis pagrinde apie fontanu irengima, Gera emocija. kokybiskos foto, kokibiski video filmukai. Matuosi, lankomumas ir uzklausos is viesuju subjektu“; o atsakydamas į ieškovo klausimą Nr. 8 „Ar turite specialių pageidavimų naudojamoms spalvoms, nuotraukoms, kitiems grafiniams elementams?”, atsakovas nurodė „Nera” (T 1, b. l. 129). Taigi, darytina išvada, kad šalys buvo suderinę internetinės svetainės dizaino sprendinius. Šią aplinkybę patvirtina ir tai, kad 2017 m. liepos 25 d. ieškovo atstovas Ž. G. el. paštu atsakovui siuntė du titulinio puslapio variantus (T 1, b. l. 91-92), iš kurių vieną, po atsakovo pateiktų pastabų bei ieškovo atliktų korekcijų ir vėlesnio atsakovo ilgo delsimo 2017 m. spalio 18 d. atsakovo atstovas E. G. el. paštu patvirtino: „Sveikas, pirmas tinka, vaziuojame toliau <...>“ (T 1, b. l. 20). Ieškovo atstovo paaiškinimais, internetinė svetainė yra vienas darnus dizaino sprendinys, todėl tiek titulinis puslapis, tiek vidiniai (tekstiniai) puslapiai turi turėti vieningą dizainą, spalvinę gamą ir pan., todėl ieškovo atsakovui sukurti vidiniai puslapiai taip pat turėjo tą patį dizainą, kurį ieškovas faktiškai pritaikė pagal atsakovo teikiamas pastabas. Atsižvelgiant į nurodytą, atsakovo teiginiai, kad jam priimtini internetinės svetainės dizaino sprendiniai iki šiol nėra patvirtinti, – atmestini, kaip visiškai nepagrįsti. Taip pat atmestini atsakovo teiginiai, kad dizaino sprendiniams teikti pasiūlymai iki šiol nėra suderinti, nes, kaip jau pirmiau minėta, atsakovas nepateikia nei vieno pavyzdžio koks konkrečiai sprendinys yra nesuderintas (CPK 177, 178, 185 straipsniai).

29Atsakovas tvirtina, kad jis operatyviai reagavo į visus ieškovo paklausimus ir teikė reikiamą informaciją, tačiau, kaip matyti iš aukščiau detaliai aprašyto šalių susirašinėjimo, su šiais teiginiais negalima visiškai sutikti. Atsakovas nurodo, kad jis 2017 m. lapkričio 17 d. prašė realizuoti jo ranka pabraižytą eskizą, t. y. nurodė įkelti eskize pažymėtą medžiagą. Tačiau, kaip paaiškino ieškovo atstovas, jo nurodytas atsakymas atsakovui, kad eskizą galima realizuoti administravimo pagalba reiškė, kad tokį darbą gali padaryti pats atsakovas, prisijungęs prie internetinės svetainės ir į ją įkeldamas eskize reikiamą medžiagą, t. y. pageidaujamą youtube filmuką, aprašymą ir fotonuotraukas. Tuo tarpu reikalavimas, pareikštas ieškovui, realizuoti eskizą be youtube video, aprašymo ir fotonuotraukų buvo neįmanomas. Po to, kai atsakovas pateikė šią medžiagą, eskizą ieškovas realizavo, t. y. paslaugą nurodytoje apimtyje suteikė pilnai. Be to, šioje vietoje atkreiptinas dėmesys į tai, kad pagal šalių 2017 m. liepos 3 d. pasirašyto projekto aprašymo 1 dalį, ieškovas neturėjo pareigos į sukurtą internetinę svetainę sukelti tekstus.

30Tai, kad atsakovas tinkamai ir laiku nereagavo į ieškovo el. paštu siųstus paklausimus, puikiai parodo dar pati šalių bendradarbiavimo pradžia, t. y. kai 2017 m. birželio 12 d. ieškovo atstovas atsakovui persiuntė užpildyti klausimyną ir projekto aprašymą, kuriuos atsakovas pasirašė ir atsiuntė tik po 3 savaičių – 2017 m. liepos 3 d.; taip pat į ieškovo atsakovui 2017 m. liepos 15 d. siųstą titulinio puslapio dizainą, atsakovas atsakymą pateikė tik 2017 m. rugpjūčio 3 d. ne nurodydamas ką reikėtų koreguoti, o prašydamas patiekti dar daugiau variantų (T 1, b. l. 91-92, 93); ir tik 2017 m. rugpjūčio 11 d. atsakovas iš esmės nurodė kelis reikalavimus pataisyti titulinio puslapio dizainą. Iš šio, nurodyto, darytina išvada, kad beveik mėnesį laiko, skaičiuojamo nuo titulinio puslapio pateikimo atsakovui dienos, atsakovas delsė pateikti bet kokius komentarus, todėl visą šį laikotarpį ieškovas objektyviai neturėjo jokių galimybių tęsti Sutartimi sulygtus dizaino darbus. Kaip matyti iš detaliai aukščiau aprašyto šalių susirašinėjimo, ieškovas analogiškai sistemingai ir nuolat reikalavo pateikti komentarus, tačiau atsakovas arba teisindavosi dideliu užimtumu, arba iš viso nereaguodavo į ieškovo teikiamus prašymus kooperuotis vykdant Sutartį.

31Šioje vietoje pažymėtina, kad pagal CK 6.206 straipsnį, viena šalis negali remtis kitos šalies neįvykdymu tiek, kiek sutartis buvo neįvykdyta dėl jos pačios veiksmų ar neveikimo arba kitokio įvykio, kurio rizika jai pačiai ir tenka. Žinia, kad šalys privalo vykdyti sutartį tinkamai ir sąžiningai, o vykdydamos sutartį, šalys privalo bendradarbiauti ir kooperuotis. Sutartis turi būti vykdoma kuo ekonomiškesniu kitai šaliai būdu (CK 6.200 straipsnio 1-3 dalys). Sutarties neįvykdymu laikomos bet kokios iš sutarties atsiradusios prievolės neįvykdymas, įskaitant netinkamą įvykdymą ir įvykdymo termino praleidimą (CK 6.205 straipsnis).

32Taigi iš byloje surinkto įrodymų viseto, darytina išvada, kad ne ieškovas, o atsakovas netinkamai vykdė sutartį, kadangi nuo pat Sutarties sudarymo dienos nuolat vėlavo teikti atsakymus į klausimus, teikti pastabas dėl siūlomų dizaino sprendinių, tekstinę medžiagą, foto nuotraukas ir pan. Kaip minėta, Sutartimi šalys susitarė, kad visa Sutarties kaina, kurią atsakovas įsipareigoja sumokėti ieškovui, yra 4 235 Eur su PVM. Atsakovas yra apmokėjęs 1 000 Eur dydžio avansinę sąskaitą, tačiau likusi už suteiktas Paslaugas mokėtina suma – 3 235 Eur su PVM, yra neapmokėta. Pagal Sutarties 3.2. punktą, Paslaugos gavėjas (atsakovas) likusią Paslaugos kainos dalį (po avanso sumokėjimo) įsipareigoja sumokėti per 30 kalendorinių dienų po Paslaugų priėmimo perdavimo akto pasirašymo dienos ir 2018-12-05 PVM sąskaitos faktūros išrašymo dienos. Tačiau, atsižvelgiant į tai, kad atsakovas suteiktų Paslaugų nepriima, nenurodo Paslaugų nepriėmimo aplinkybių, o tai ieškovui trukdo užbaigti vykdyti paskutinius Sutarties etapus, Sutarties 3.2 punkte numatytas 30 dienų terminas nesueina. Pagal CK 6.720 straipsnio 4 dalį, jeigu sutarties neįmanoma įvykdyti dėl kliento kaltės, klientas privalo sumokėti visą sutartyje nustatytą kainą, jeigu sutartis nenustato ko kita. Kaip minėta, nagrinėjamu atveju, ieškovui Sutartį įvykdyti yra neįmanoma, nes atsakovas iki Sutarties nutraukimo dienos nepateikė konkrečios informacijos kokius Sutarties vykdymo pažeidimus padarė ieškovas, taip pat nesuteikė reikiamos informacijos, reikalingos Sutarties vykdymo dviejų paskutinių etapų įvykdymui ir tai tęsiasi ilgiau nei vienerius metus. Todėl atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta ir tai, kad Sutartyje nėra aptarta kitaip, ieškovui iš atsakovo priteistina 3 235,00 Eur skola. Nurodytais motyvais atsakovo priešieškinio reikalavimas taikyti restituciją bei priteisti jam iš ieškovo 1 000,00 Eur sumokėto avanso – atmestinas, kaip visiškai nepagrįstas ir neteisėtas.

33Ieškiniu ieškovas taip pat reikalauja pripažinti vienašališką Sutarties nutraukimą neteisėtu ir negaliojančiu.

34Kaip nurodyta aukščiau, atsakovo pranešime dėl vienašališko sutarties nutraukimo nurodoma, kad Sutartis vienašališkai nutraukiama vadovaujantis Sutarties 9.2 ir 9.4 p. pagrindu bei šiais argumentais: dar 2017-11-15 užsakovas pakartotinai teikė pastabą ir eskizą, tačiau paslaugos iki šiol tinkamai neatliktos, taip pat ne toje skiltyje; dar 2017-11-17 buvo teikta paslauga dėl netinkamo submeniu fono, vėliau pasirinktas pilkas fonas, tačiau svetainėje fono keitimas neatliktas iki šiol; iš susirašinėjimo matyti, kad daug kartų iš užsakovo reikšti komentarai dėl elementarių sprendinių, jų pateikimo, ir klaidų juose, tai parodo ieškovo neprofesionalumą, atmestiną požiūrį į paslaugų teikimą užsakovui ir nepakankamą kompetenciją; vėlavimas suteikti paslaugas tęsiasi ilgiau nei vienerius metus, o šio vėlavimo nėra pagrindo teisinti tariamai užsakovo reikiamos informacijos nepateikimu.

35Minėta, kad pagal Sutarties 9.2 punktą, atsakovas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį apie tai įspėjęs ieškovą raštu ne vėliau kaip prieš 14 kalendorinių dienų, o pagal Sutarties 9.4. punktą, Sutartį nutraukus dėl ieškovo kaltės, ieškovas atlygina atsakovui dėl to patirtus nuostolius, įskaitant, bet neapsiribojant, kainų skirtumą, susidarantį atsakovui įsigyjant Paslaugas iš trečiųjų asmenų. Iš nurodytos formuluotės aišku, kad atsakovas Sutartį vienašališkai nutraukė dėl to, kad ieškovas yra kaltas dėl netinkamo Sutarties vykdymo. Šioje vietoje sutiktina su ieškovo atstovo argumentais, jog todėl, šiuo atveju netaikytina CK 6.721 straipsnyje nurodyta nuostata, suteikianti teisę atsakovui bet kuriuo Sutarties vykdymo metu vienašališkai Sutartį nutraukti be ieškovo kaltės, t. y. atsakovas Sutartį vienašališkai nutraukė dėl ieškovo kaltės. Tokiu atveju dar kartą pabrėžtina, kad atsakovas nepateikia jokių konkrečių įrodymų, patvirtinančių, kad ieškovas netinkamai vykdė sutartinius įsipareigojimus. Minimame atsakovo pranešime apie vienašališką sutarties nutraukimą nurodomi tariami Sutarties pažeidimai, tačiau nėra pateikiama Sutarties tinkamam įvykdymui reikalinga informacija (nepateikiami eskizai, nenurodoma spalva, nepateikiamas prašymas / nurodymas pakeisti submeniu foną, etc.). Be to, atsakovo argumentai, kad ieškovas yra nepakankamai kompetentingas bei vykdydamas darbus darė klaidas, neatsižvelgė į atsakovo teikiamus komentarus – atmestini kaip visiškai nepagrįsti, nes, kaip matyti iš byloje esančio įrodymų viseto, didžioji dalis darbų, kurių esminiai yra grafinio dizaino sukūrimas, yra atlikti ir buvo patalpinti serveryje, prie kurio prieigą turėjo ir šiuo metu turi tiek atsakovas, tiek visi tretieji asmenys.

36Sutarties nutraukimo, esant jos neįvykdymui, įskaitant netinkamą įvykdymą ir termino praleidimą, reglamentavimas CK įtvirtina tarptautinėje sutarčių teisėje pripažįstamo favor contractus (lot. prioriteto sutarties vykdymui) principo taikymą nacionalinėje teisėje. Šis principas reiškia, kad šalys turi siekti išsaugoti sutartį, jeigu tai tik yra įmanoma, o sutarties nutraukimą naudoti tik kaip ultima ratio (lot. paskutinė priemonė) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. birželio 26 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-287/2009). Nutraukimo pagrindai turi būti realūs, jų tikrumas įrodytas, ir jie turėtų reikšti, kad sutarties tolesnis galiojimas sukeltų nukentėjusiai šaliai sutarties sudarymo metu nenumatytus turtinio ar asmeninio pobūdžio didelius praradimus. Vien tik formalus sutarties esminių nuostatų pažeidimas, jeigu neatsiranda neigiamų pasekmių (žalos) nukentėjusiai šaliai, paprastai leidžia daryti išvadą, kad esminio sutarties pažeidimo nebuvo, o nukentėjusios šalies rėmimasis tokia aplinkybe vienašališkai nutraukiant sutartį reiškia bandymą įrodyti tariamą ar apsimestinį sutarties nutraukimo pagrindą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2018 m. spalio 26 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. e3K-3-386-378/2018).

37Pagal CK 6.217 straipsnį, šalis gali nutraukti sutartį, jeigu kita šalis sutarties neįvykdo ar netinkamai įvykdo ir tai yra esminis sutarties pažeidimas. Nustatant, ar sutarties pažeidimas yra esminis, ar ne, turi būti atsižvelgiama į tai: 1) ar nukentėjusi šalis iš esmės negauna to, ko tikėjosi iš sutarties, išskyrus atvejus, kai kita šalis nenumatė ir negalėjo protingai numatyti tokio rezultato; 2) ar pagal sutarties esmę griežtas prievolės sąlygų laikymasis turi esminės reikšmės; 3) ar prievolė neįvykdyta tyčia ar dėl didelio neatsargumo; 4) ar neįvykdymas duoda pagrindą nukentėjusiai šaliai nesitikėti, kad sutartis bus įvykdyta ateityje; 5) ar sutarties neįvykdžiusi šalis, kuri rengėsi įvykdyti ar vykdė sutartį, patirtų labai didelių nuostolių, jeigu sutartis būtų nutraukta. CK 6.218 straipsnyje numatyta, kad CK 6.217 straipsnyje numatytais pagrindais nukentėjusi šalis gali sutartį nutraukti vienašališkai, nesikreipdama į teismą. Apie sutarties nutraukimą privaloma iš anksto pranešti kitai šaliai per sutartyje nustatytą terminą, o jeigu sutartyje toks terminas nenurodytas, – prieš trisdešimt dienų. Kaip žinia, teisėtai sudaryta ir galiojanti sutartis jos šalims turi įstatymo galią (CK 6.189 straipsnio 1 dalis), todėl vienašalis sutarties nutraukimas galimas tik toje sutartyje ar įstatyme nustatytais atvejais. CK 6.217 straipsnio 5 dalyje nustatyta, kad vienašališkai sutartis gali būti nutraukta joje numatytais atvejais. Kaip minėta Sutarties 9.2. punktu šalys susitarė dėl įspėjimo apie Sutarties nutraukimo terminą nustatymo, tačiau pažymėtina, kad atsakovas, t. y. terminą, kuris minimas CK 6.217 straipsnyje, todėl darytina išvada, kad šalys Sutartimi nėra susitarusios kitaip, nei numatyta CK. Taigi, atsakovas vienašališkai nutraukdamas Sutartį 9.2 punkto pagrindu, nesivadovavo CK 6.217 straipsnyje numatyta imperatyvia taisykle dėl vienašališko Sutarties nutraukimo.

38Kasacinis teismas yra pasisakęs, kad pagal CK 6.217 straipsnį sutarties pažeidimas gali būti laikomas esminiu dviem pagrindais: pirma, pažeidimas gali būti laikomas esminiu pagal įstatymą; antra, šalys gali pačios susitarti, ką jos laikys esminiu pažeidimu (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2012 m. birželio 26 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-7-297/2012). Kaip minėta, pranešime apie vienašališką sutarties nutraukimą atsakovas nenurodė kokius esminius Sutarties pažeidimus ieškovas atliko, Sutartimi šalys apie tai taip pat nesusitarė. Kasacinio teismo praktikoje, sprendžiant, ar pažeidimas gali būti laikomas esminiu pagal įstatymą, išaiškinta, kad, vertinant CK 6.217 straipsnio 2 dalyje išvardytus kriterijus, darytina išvada, jog kuo didesnis atotrūkis tarp sutarties neįvykdymo ir pažadėto vykdymo, tuo didesnė tikimybė, kad sutarties neįvykdymas esant ginčui bus pripažintas esminiu; kiekvienu atveju sutarties pažeidimą pripažįstant esminiu, turi būti įvertinta, ar nukentėjusios šalies interesai dėl tokio pažeidimo buvo iš esmės suvaržyti, nes esminį sutarties pažeidimą nulemia tai, ar nukentėjusi šalis negavo didžiosios dalies to, ką pagal sutartį per visą jos terminą pagrįstai tikėjosi gauti, taip pat ar nukentėjusios šalies teisėti, pagrįsti lūkesčiai dėl numatytų sutarties vykdymo rezultatų lieka neįgyvendinti vien dėl sutartį pažeidusio kontrahento veiksmų ar dėl kitų priežasčių (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. birželio 26 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-287/2009; 2012 m. gegužės 8 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-212/2012; 2017 m. vasario 22 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. e3K-3-53-684/2017; etc.). Šiame kontekste pažymėtina, kad, kaip matyti iš byloje esančio šalių susirašinėjimo, atsakovas iš esmės gavo tai, ką tikėjosi gauti, kadangi internetinės svetainės dizaino sukūrimas yra kūrybinis darbas, kurio rezultatą užsakovas įvertina kaip priimtiną ir tinkamą, arba ne. Atsakovas kūrybinį rezultatą įvertino kaip tinkamą, nes el. paštu yra patvirtinęs, kad dizainas yra priimtinas. Tuo atveju, jeigu ieškovas būtų sukūręs dizainą, kuris atsakovo netenkintų, atsakovas, siekdamas kuo geresnio Sutarties įvykdymo rezultato, nedelsiant privalėjo tai nurodyti ieškovui ir stabdyti visus tolimesnius kūrybinius darbus, tačiau byloje nėra duomenų, kad būtų tai padaręs.

39Atsižvelgiant į aukščiau išdėstytus argumentus, darytina išvada, kad atsakovo sprendimas vienašališkai nutraukti Sutartį yra neteisėtas ir nepagrįstas, todėl ieškovo reikalavimas pripažinti jį neteisėtu bei negaliojančiu tenkintinas – atsakovo UAB „Poolservice.lt“ 2019 m. sausio 14 d. sprendimas apie vienašalį 2017 m. birželio 8 d. interneto svetainės sukūrimo paslaugų sutarties Nr. PS-17-05-24-1 nutraukimą pripažintinas neteisėtu ir negaliojančiu.

40CK 6.37 straipsnio 2 dalis ir 6.210 straipsnio 2 dalis numato, kad skolininkas privalo mokėti 6 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki sprendimo visiško įvykdymo. Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, iš atsakovo priteistinos 6 procentų dydžio metinės palūkanos už priteistą sumą (3 235,00 Eur) nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2019 m. vasario 1 d.) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo dienos.

41Remiantis CPK 93 straipsnio 1 dalimi – šaliai, kurios naudai yra priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies. Ieškovas UAB „Fresh media“ šioje byloje sumokėjo 232,00 Eur žyminį mokestį už ieškinį. Ieškinį patenkinus, priešieškinį atmetus, šios išlaidos ieškovui priteisiamos iš atsakovo.

42Remiantis CPK 98 straipsnio 1 dalimi – šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, teismas priteisia iš antrosios šalies išlaidas už advokato ar advokato padėjėjo, dalyvavusių nagrinėjant bylą, pagalbą, taip pat už pagalbą rengiant procesinius dokumentus ir teikiant konsultacijas. Ieškovas šioje byloje advokatui už teisinę pagalbą sumokėjo viso 2 510,75 Eur. Šios išlaidos priteistinos ieškovui iš atsakovo. (CPK 98 straipsnis, Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2015 m. kovo 19 d. įsakymas Nr. 1R-77 „Dėl teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. įsakymo Nr. 1R-85 „Dėl Rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio patvirtinimo“ pakeitimo“ (TAR, 2015-03-19, Nr. 2015-03968)).

43Priešieškinį atmetus, atsakovo patirtos bylinėjimosi išlaidos jam iš ieškovo nepriteisiamos.

44Išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų siuntimu neviršija 3,00 Eur dydžio sumos (Vilniaus miesto apylinkės teismo pažyma apie pašto išlaidas civilinėje byloje), todėl iš atsakovo nepriteisiamos (CPK 92 straipsnis, 96 straipsnio 6 dalis, Lietuvos Respublikos teisingumo ir finansų ministrų 2011 m. lapkričio 7 d. įsakymas Nr. 1R-261/ 1K-355).

45Kiti šalių argumentai nėra reikšmingi ginčo nagrinėjimui, todėl dėl jų teismas nepasisako. Taip pat pažymėtina, kad pagal kasacinio teismo praktiką įstatyminė teismo pareiga tinkamai motyvuoti priimtą teismo sprendimą neturi būti suprantama kaip reikalavimas detaliai atsakyti į kiekvieną šalių byloje išsakytą ar pateiktą argumentą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009 m. gegužės 27 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-219/2009; 2010 m. birželio 22 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-287/2010; etc.). Tokia teismo sprendimo motyvavimo pareigos tinkamo įvykdymo samprata pateikiama ne vien kasacinio teismo, bet ir Europos Žmogaus Teisių Teismo praktikoje (Van de Hurk v. the Netherlands, judgement of 19 April 1994, par. 61).

46Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259 straipsniu, 265 straipsniu, 268-270 straipsniais, teismas

Nutarė

47ieškinį tenkinti visiškai, priešieškinį atmesti.

48Pripažinti atsakovo UAB „Poolservice.lt“, juridinio asmens kodas 124089161, 2019 m. sausio 14 d. sprendimą apie vienašalį 2017 m. birželio 8 d. interneto svetainės sukūrimo paslaugų sutarties Nr. PS-17-05-24-1 nutraukimą neteisėtu ir negaliojančiu.

49Priteisti iš atsakovo UAB „Poolservice.lt“, juridinio asmens kodas 124089161, ieškovui UAB „Fresh media“, juridinio asmens kodas 126032084, 3 235,00 Eur (trys tūkstančiai du šimtai trisdešimt penki eurai) skolos bei 6 (šešių) procentų dydžio metines palūkanas už priteistą 3 235,00 Eur sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2019 m. vasario 1 d.) iki šio teismo sprendimo visiško įvykdymo.

50Priteisti iš atsakovo UAB „Poolservice.lt“, juridinio asmens kodas 124089161, ieškovui UAB „Fresh media“, juridinio asmens kodas 126032084, sumokėtą 232,00 Eur (du šimtai trisdešimt du eurai) žyminį mokestį ir 2 510,75 Eur (du tūkstančiai penki šimtai dešimt eurų 75 ct) už advokato teisinę pagalbą.

51Sprendimas per 30 (trisdešimt) dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Vilniaus apygardos teismui, skundą paduodant per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėjas Edvardas... 2. viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo UAB... 3. Teismas... 4. ieškovas ieškinyje nurodo, kad ieškovas ir atsakovas 2017 m. birželio 8 d.... 5. Atsakovas UAB „Poolservice.lt“ atsiliepime į ieškinį nurodo, kad su... 6. Atsakovas pateiktame priešieškinyje nurodo, kad teikia priešieškinį,... 7. Ieškovas atsiliepime į priešieškinį nurodo, kad su pareikštu... 8. Teismo posėdžio metu ieškovo atstovai prašė ieškinį tenkinti, o... 9. Atsakovo atstovai teismo posėdžio metu prašė ieškinį atmesti kaip... 10. Ieškinys tenkintinas visiškai, priešieškinis atmestinas.... 11. Šalių paaiškinimais ir rašytiniais įrodymais nustatyta, kad ieškovas ir... 12. Pagal Sutarties 5.1. punktą, Paslaugų teikėjas įsipareigoja suteikti... 13. Pagal Sutarties 9.1 punktą, Sutartis gali būti nutraukta raštišku šalių... 14. Byloje nustatyta, kad atsakovas yra apmokėjęs ieškovo 2017 m. birželio 9 d.... 15. Byloje taip pat nustatyta, kad šalys 2017 m. liepos 3 d. pasirašė... 16. Iš byloje esančio šalių susirašinėjimo el. paštu, nustatyta, kad... 17. Ieškovas 2018 m. gruodžio 7 d. pateikė atsakovui pretenziją „Dėl... 18. Ieškovas tvirtina, kad atsakovas atsakymo į Pretenziją II nepateikė, 2018... 19. Atsakovo tvirtinimu, ieškovas Sutartimi sulygtų darbų neatliko – atsakovas... 20. Taigi, nagrinėjamoje byloje ginčas tarp šalių kilo dėl atsakovo prievolės... 21. Pirmiausia pažymėtina, kad civiliniame procese galiojantis rungimosi... 22. Kaip žinia, įrodymai civilinėje byloje yra bet kokie faktiniai duomenys,... 23. Antra, pažymėtina, kad remiantis ieškovo ieškinyje išdėstytais... 24. Trečia, nagrinėjamoje byloje paminėtina, kad CK 6.156 straipsnyje nustatyta... 25. Šioje byloje taip pat aktualu yra tai, kad sutartinė civilinė atsakomybė... 26. Nagrinėjamoje byloje teismas, įvertinęs šalių procesiniuose dokumentuose... 27. Taigi, kaip matyti iš nurodyto, o taip pat iš aukščiau išsamiai aprašyto... 28. Tuo tarpu, kaip jau minėta, iš byloje esančio ir detaliai aukščiau... 29. Atsakovas tvirtina, kad jis operatyviai reagavo į visus ieškovo paklausimus... 30. Tai, kad atsakovas tinkamai ir laiku nereagavo į ieškovo el. paštu siųstus... 31. Šioje vietoje pažymėtina, kad pagal CK 6.206 straipsnį, viena šalis negali... 32. Taigi iš byloje surinkto įrodymų viseto, darytina išvada, kad ne ieškovas,... 33. Ieškiniu ieškovas taip pat reikalauja pripažinti vienašališką Sutarties... 34. Kaip nurodyta aukščiau, atsakovo pranešime dėl vienašališko sutarties... 35. Minėta, kad pagal Sutarties 9.2 punktą, atsakovas turi teisę vienašališkai... 36. Sutarties nutraukimo, esant jos neįvykdymui, įskaitant netinkamą įvykdymą... 37. Pagal CK 6.217 straipsnį, šalis gali nutraukti sutartį, jeigu kita šalis... 38. Kasacinis teismas yra pasisakęs, kad pagal CK 6.217 straipsnį sutarties... 39. Atsižvelgiant į aukščiau išdėstytus argumentus, darytina išvada, kad... 40. CK 6.37 straipsnio 2 dalis ir 6.210 straipsnio 2 dalis numato, kad skolininkas... 41. Remiantis CPK 93 straipsnio 1 dalimi – šaliai, kurios naudai yra priimtas... 42. Remiantis CPK 98 straipsnio 1 dalimi – šaliai, kurios naudai priimtas... 43. Priešieškinį atmetus, atsakovo patirtos bylinėjimosi išlaidos jam iš... 44. Išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų siuntimu neviršija 3,00 Eur... 45. Kiti šalių argumentai nėra reikšmingi ginčo nagrinėjimui, todėl dėl jų... 46. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259 straipsniu,... 47. ieškinį tenkinti visiškai, priešieškinį atmesti.... 48. Pripažinti atsakovo UAB „Poolservice.lt“, juridinio asmens kodas... 49. Priteisti iš atsakovo UAB „Poolservice.lt“, juridinio asmens kodas... 50. Priteisti iš atsakovo UAB „Poolservice.lt“, juridinio asmens kodas... 51. Sprendimas per 30 (trisdešimt) dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti...