Byla e2-795-545/2016
Dėl 31375,50 Eur žalos atlyginimo, 5 proc. dydžio metines procesines palūkanas nuo priteistos sumos, jas skaičiuojant nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo,-

12016 m. 04 mėn. 12 d.

2Civilinė byla Nr. 2-795-545/2016

3Teisminio proceso Nr. 2-68-3-16790-2015-0

4Procesinio sprendimo kategorija Nr. 2.2.2.3.2.1; 2.2.2.7.; 2.5.1.4; 2.5.1.5; 2.5.10.2; 2.5.10.5.2.; 3.1.7.5.; 3.1.18.4.

5Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Rima Bražinskienė

6sekretoriaujant Andriui Šalkevičiui

7dalyvaujant ieškovo BUAB „TUTTO Group“ bankroto administratoriaus UAB „ADMINISTRAVIMAS.LT“ atstovui advokatui L. B.

8atsakovei L. F. (A.), jos atstovei advokatei I. K.

9teismo posėdyje nagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo BUAB „TUTTO Group“ bankroto administratoriaus UAB „ADMINISTRAVIMAS.LT“ ieškinį atsakovei L. F. (A.) dėl 31375,50 Eur žalos atlyginimo, 5 proc. dydžio metines procesines palūkanas nuo priteistos sumos, jas skaičiuojant nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo,-

Nustatė

10ieškovo BUAB „TUTTO Group“ į.k. 302640404, bankroto administratorius UAB „ADMINISTRAVIMAS.LT“ į.k. 302946760, kreipėsi į Vilniaus miesto apylinkės teismą su patikslintu ieškiniu prašydamas priteisti iš atsakovės L. F. (A.) a.k. ( - ) 31375,50 Eur žalos atlyginimo, 5 proc. dydžio metines procesines palūkanas nuo priteistos sumos, jas skaičiuojant nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (t.1 b.l. 10-11).

11BUAB „TUTTO Group“, bankroto administratoriaus UAB „ADMINISTRAVIMAS.LT“ ieškinys grindžiamas tuo, kad Vilniaus apygardos teismas 2015-01-21 nutartimi civilinėje byloje Nr. 2-2277-258/2015 iškėlė bankroto bylą BUAB „TUTTO Group".

12Juridinių asmenų registro duomenimis L. F. (A.) BUAB „TUTTO Group" valdymo organo pareigas ėjo nuo 2011-06-20. Vilniaus apygardos teismui 2015-01-21 nutartimi iškėlus įmonei bankroto bylą, sutinkamai su ĮBĮ 10 str. 6 d. 2 p., nustatančiu, jog įsiteisėjus teismo nutarčiai iškelti bankroto bylą valdymo organai netenka įgaliojimų, atsakovė įsiteisėjus minėtai nutarčiai neteko įgaliojimų. Tokiu būdu, atsakovė valdymo organo pareigas ėjo nuo 2011-06-20 iki bankroto bylos UAB „TUTTO Group" iškėlimo (teismo nutartis įsiteisėjo 2015-02-03).

13Taigi, būtent atsakovei kaip paskutinei bendrovės vadovei, kyla pareiga bankroto administratoriui perduoti BUAB „TUTTO Group" priklausantį materialų turtą bei pinigines lėšas.

14BUAB „TUTTO Group" bankroto administratorius UAB „Administravimas LT" patikrino bankrutuojančios bendrovės buhalterinės apskaitos dokumentus ir nustatė, jog įmonės direktorė L. F. (A.) yra bankroto administratoriui neperdavusi bendrovei priklausančių ir bendrovės kasoje buvusių piniginių lėšų.

15Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatyme (toliau -ĮBĮ) įtvirtinta nuostata, kad teismui priėmus nutartį dėl bankroto bylos iškėlimo įmonei, teismas turi nustatyti laikotarpį, ne ilgesnį kaip 15 dienų nuo teismo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos, per kurį įmonės valdymo organai privalo perduoti administratoriui įmonės turtą pagal balansą, sudarytą nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos duomenimis, ir visus dokumentus (ĮBĮ 10 str. 4 d. 6 p.). Pagal ĮBĮ 10 str. 7 d. 1 p. įmonės valdymo organai privalo perduoti administratoriui įmonės turtą pagal balansą, sudarytą nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos duomenimis, ir visus dokumentus per teismo nustatytus terminus. Be to, ĮBĮ 11 str. 3 d. 3 p. numatyta, kad bankroto administratorius šio įstatymo nustatyta tvarka valdo, naudoja bankrutuojančios įmonės turtą ir juo, taip pat bankuose esančiomis šios įmonės lėšomis disponuoja. Iš šių teisės aktų nuostatų matyti, kad buvę vadovai privalo bankroto administratoriui perduoti bankrutuojančios įmonės turtą. Naudoti, valdyti ir disponuoti bankrutuojančios įmonės turtu su ĮBĮ numatytais apribojimais turi teisę tik bankroto administratorius.

16Bankroto administratorius nustatė, kad 2012-12-31 įmonės kasoje buvo 108334,71 Lt, tačiau ši suma 2013-01-01 d. dingo, šių pinigų panaudojimą pateisinančių dokumentų įmonėje nėra. L. F. (A.) bankroto administratoriui neperdavė kasos knygoje 2012-12-31 užfiksuoto kasos likučio, - 108334,71 Lt BUAB „TUTTO Group" buhalterinėje apskaitoje nėra duomenų, kad po 2012-12-31 Kasos knygoje (272) (2012.01.01-2012.12.31) nurodytos lėšos butų panaudotas. Dėl šių lėšų neperdavimo (praradimo) atsakovei taikytina civilinė atsakomybė reikalaujant priteisti iš L. F. (A.) 31375,50 Eur (108334,71 Lt) dydžio žalą.

17Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje bendrovės vadovas suprantamas kaip specialus subjektas, kuriam taikomi aukštesni veiklos ir atsakomybės standartai nei eiliniam bendrovės darbuotojui; įmonę ir vadovą sieja pasitikėjimo (fiduciariniai) santykiai; tai reiškia, kad įmonės vadovas privalo ex officio veikti išimtinai įmonės interesais; administracijos vadovui keliama lojalumo pareiga (duty of loyalty); įmonės vadovas atstovauja bendrovei, atsako už įmonės kasdienės veiklos organizavimą; jis turi veikti rūpestingai, sąžiningai, atidžiai, kvalifikuotai bei daryti viską, kas nuo jo priklauso, kad jo vadovaujama įmonė veiktų pagal įstatymus ir kitus teisės aktus (LAT 2009-11-20 d. nutartis civ. byloje Nr. 3K-7-444/2009). Nagrinėjamu atveju pažymėtina, atsakovė neveikė rūpestingai, sąžiningai, atidžiai, kvalifikuotai, neveikė išimtinai įmonės interesais.

18Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarime dėl kasos darbo organizavimo ir kasos operacijų atlikimo taisyklių patvirtinimo nurodyta, kad kasininkas materialiai atsako už visų jo priimtų pinigų saugumą ir visus nuostolius, kuriuos ūkio subjektas gali patirti tiek dėl sąmoningų jo veiksmų, tiek dėl netinkamo arba nesąžiningo pareigų vykdymo (22 p.), jeigu ūkio subjekte nėra kasininko pareigybės, atlikti operacijas ta pačia tvarka pavedama kitiems ūkio subjekto darbuotojams (27 p.). Pažymėtina, jog nėra duomenų, kad BUAB „TUTTO Group" kasininku būtų paskirtas kitas asmuo, todėl atsakomybė taikytina įmonės vadovei.

19Įstatyme nustatyta, kad tuo atveju, kai įmonės administracijos vadovas nevykdo arba netinkamai vykdo CK 2.87 straipsnyje ar steigimo dokumentuose nurodytas pareigas, jis privalo atlyginti padarytą žalą (CK 2.87 str. 7 d.). Tam, kad butų galima taikyti įmonės vadovo civilinę atsakomybę, būtina nustatyti šio asmens civilinės atsakomybės sąlygas, t.y. y. neteisėtus veiksmus, atsiradusią žalą, priežastinį neteisėtų veiksmų ir žalos ryšį. Nustačius, kad atsakovas atliko neteisėtus veiksmus, lėmusius žalos (nuostolių) atsiradimą, jo kaltė preziumuojama (CK 6.248 str. 1 d.), todėl ieškovas neturi įrodinėti, kad bendrovės vadovas kaltas. Paneigti šią prezumpciją, siekdamas išvengti civilinės atsakomybės, remdamasis kaltės nebuvimu, turi atsakovas, t. y. bendrovės vadovas (LAT 2011-03-25 d. nutartis civ.byloje Nr. 3K-3-130/2011).

20Peržiūrėjus UAB „TUTTO Group" Kasos knygos (2012.01.01 - 2012.12.31) duomenis matyti, kad 2012-12-31 likutis dienos pabaigoje buvo 108334,71 Lt, o 2013-01-01 d. šių lėšų nėra. BUAB „TUTTO Group" kasą tvarkė tik atsakovė, taip pat nėra jokių duomenų, įrodymų ar pagrindo, kad pinigai buvo panaudoti vykdant įmonės veiklą. Taigi, atsakovė, nesąžiningai vykdydama savo pareigas, dėl savo sąmoningų veiksmų pasisavino iš UAB „TUTTO Group" kasoje nurodytą pinigų sumą 31375,50 Eur (108334,71 Lt), todėl ši suma priteistina iš atsakovės.

21Atsakovė L. F. (A.) a.k. ( - ) pateikė teismui atsiliepimą į BUAB „TUTTO Group“ bankroto administratoriaus UAB „ADMINISTRAVIMAS LT“ ieškinį, kuriame su ieškiniu nesutiko bei prašė jį atmesti (b.l. 24-26).

22Nesutikimą su ieškiniu atsakovė grindė tuo, kad ji būdama BUAB „TUTTO Group" direktore, savo pareigas atliko laikydamasi teisės aktų reikalavimų ir savo veiksmais jokios žalos nei įmonei, nei jos kreditoriams nepadarė.

23Ieškovas neteisingai nurodė, jog ji valdymo organo pareigas ėjo iki BUAB „TUTTO Group" bankroto bylos iškėlimo, t.y. iki teismo nutarties įsiteisėjimo 2015-02-03. Ji nurodė, kad šiuo metu bankrutavusios bendrovės akcininke buvo ir direktore dirbo tik iki 2013-12-13, nes būtent 2013-12-13 akcijų pirkimo-pardavimo sutarties pagrindu visas jai priklausiusias akcijas perleido UAB „Docija" į.k. 300605529, buveinė-Vilniaus g. 5-60, Karmėlavos II k., Kauno r. Taip pat tą pačia dieną naujajam akcininkui atsakovė įteikė prašymą atleisti ją iš darbo nuo 2013-12-13, tokį pat prašymą parašė ir tuo metu bendrovėje dirbusi buhalterė T. M..

24Akcinių bendrovių įstatymo 14 str. 4 d. nurodo, kad asmuo, įsigijęs visas bendrovės akcijas, arba šios bendrovės visų akcijų savininkas, perleidęs dalį bendrovės akcijų kitam asmeniui, apie akcijų įsigijimą ar perleidimą ne vėliau kaip per 5 dienas nuo sandorio sudarymo turi pranešti bendrovei. Sutarties sudarymo dieną atsakovei nuosavybės teise priklausė 100 proc., be to nuo šios dienos ji buvo atleista iš darbo, todėl naujasis akcininkas privalėjo paskirti naują administracijos vadovą ir atlikti akcininkų pasikeitimui būtinus veiksmus.

25Naujasis akcininkas, kaip ir numato Akcinių bendrovių 37 str. 3 d., savo sprendimu turėjo paskirti naują administracijos vadovą, nes atsakovės įgaliojimai, kaip nurodė naujojo akcininko atstovas, įgalinimai baigėsi nuo prašymo atleisti iš užimamų pareigų dienos, t.y. nuo 2013-12-13. Kaip matyti iš viešame registre esančių duomenų, naujasis akcininkas neatliko jam įstatyme nustatytų pareigų ir neįregistravo akcininko ir jo vadovo pasikeitimų juridinių asmenų registre.

26Sprendimą parduoti akcijas lėmė pašliję santykiai šeimoje. Maždaug nuo 2013 metų rudens atsakovė ėmė nebesutarti su sutuoktiniu, todėl atsakovei vienai teko rūpintis dviem mažamečiais vaikais, dėl ko ji nebeturėjo galimybės plėtoti verslo. Pažįstami patarė parduoti įmonę ir vis tik stengtis išsaugoti šeimą. Internetinėje svetainėje atsakovė susirado įmonę, kuri skelbėsi geromis sąlygomis perkanti įmones ir parašė svetainėje nurodytu el. adresu perkuimone@gmail.com pasiūlymą. Netrukus telefonu (Nr. 8 611 32444) atsakovei paskambino vyriškis, ir detaliai išsiaiškinęs jam rūpimus klausimus apie bendrovę, patvirtino, kad suras pirkėją. Tokiu būdu, atsakovė, parduodama įmonės akcijas neturėjo pagrindo nepasitikėti akcijas įsigijusiu asmeniu, arba įtarti, kad jis nevykdys įstatymo reikalavimų. Be to, pirkėjui sąžiningai perdavė visus bendrovės dokumentus, o taip pat buvo pasirašyti turto perdavimo - priėmimo aktai, kuriais buvo perduotas įmonei priklausantis turtas. Dėl to duomenys, kuriuos teismui pateikė ieškovas yra klaidingi ir ieškovas neturėjo jokio teisinio pagrindo pareikšti šį ieškinį, nes įmonės bankroto byla buvo iškelta ne atsakovės vadovavimo įmonei laikotarpiu.

27Ieškovas remiasi ĮBĮ 10 str. 7 d. 1 p. teigdamas, jog įmonei iškėlus bankroto bylą, atsakovė nevykdė pareigos perduoti administratoriui visą įmonės turtą pagal balansą. Atsakovė nėra įmonės vadovė nuo 2013-12-13, todėl ir neturėjo pareigos perduoti bendrovei priklausančias pinigines lėšas, tai turi padaryti šiuo metu įmonei vadovaujantys asmenys.

28BUAB „TUTTO Group" bankroto administratorius išvada, jog atsakovė neperdavė bendrovei priklausančių ir bendrovės kasoje buvusių piniginių lėšų, padarė vadovaudamasis tik kasos niekieno nepatvirtintomis ir neaišku kieno surašytomis kasos knygomis laikotarpiu nuo 2012-01-01 iki 2012-12-31.

29Viešuose Juridinių asmenų registro duomenyse yra pateiktas BUAB „TUTTO Group" balansas už laikotarpį nuo 2012-01-01 iki 2012-12-31, kuriame užfiksuoti duomenys būtent apie atsakovės vadovavimo laikotarpiu buvusią įmonės turtinę padėtį. Pateiktame balanse galima matyti, kad tokios sumos, kokia nurodo ieškovas, net nebuvo. Atitinkamų metų, kasoje buvusių pinigų sumos yra nurodytos eilutėje "PINIGAI IR PINIGŲ EKVIVALENTAI". Balansas patvirtina tai, kad, laikotarpiu nuo 2012-01-01 iki 2012-12-31 bendrovės kasoje buvo 4188 Lt grynųjų pinigų likutis, kurie turėjo būti panaudoti atsiskaitymams su prekių ir paslaugų tiekėjais. Tai gi, tokios sumos, kokią nurodo ieškovas 2012 bendrovės kasoje nebuvo, todėl nėra visiškai aišku kuo remdamasis ieškovas nustatė būtent tokia sumą, t.y. 31375,90 Eur (108 334, 71 Lt).

30Aplinkybė, kad 2012-12-31 bendrovės kasoje buvo koks nors likutis, visiškai nepatvirtina aplinkybės, kad jis turėjo išlikti ir bendrovei tapus nemokia.

31Pagal LR CK 6.245 str. 1 d. civilinė atsakomybė - tai turtinė prievolė, kurios viena šalis turi teisę reikalauti atlyginti nuostolius (žalą) ar sumokėti netesybas (baudą, delspinigius), o kita šalis privalo atlyginti padarytus nuostolius (žalą) ar sumokėti netesybas (baudą, delspinigius).

32Pagal CK nuostatas, civilinei atsakomybei atsirasti reikalingos visos civilinės atsakomybės sąlygos: neteisėti veiksmai, kaltė, priežastinis ryšys tarp neteisėtu veiksmu ir žalos, žala (CK 6.246-6.249 str.).

33Kasacinis teismas yra nurodęs, kad tokio pobūdžio bylose ieškovas privalo įrodyti neteisėtus atsakovo veiksmus, padarytos žalos faktą ir neteisėtų veiksmų bei žalos priežastinį ryšį (CPK 178 str.). Nustačius, kad atsakovas atliko neteisėtus veiksmus, lėmusius žalos (nuostolių) atsiradimą, jo kaltė būtų preziumuojama (CK 6.248 str. 1 d.), todėl ieškovas neprivalėtų įrodinėti, kad bendrovės vadovas kaltas. Paneigti šią prezumpciją, siekdamas išvengti civilinės atsakomybės, remdamasis kaltės nebuvimu, turėtų atsakovas, t. y. bendrovės vadovas (CK 178 str., 182 str. 4 p.; LAT 2009-07-31 d. nutartis civ.byloje Nr. 3K-3-335/2009; 2011-03-25 d. nutartis civ.byloje Nr. 3K-3-130/2011).

34Ieškovas nepateikė nei vieno įrodymo, patvirtinančio, kad atsakovė būtų atlikusi neteisėtus veiksmus, ar pasielgusi nerūpestingai. Nenustačius neteisėtu veiksmu, nėra pagrindo sutartinei civilinei atsakomybei kilti.

35Neteisėtais veiksmais negalima laikyti aplaidžiai tvarkytos buhalterinės apskaitos ir pareigos perduoti bankroto administratoriui turtą nevykdymo. Neteisėtais veiksmais galėtų būti laikoma tik įmonės turto pasisavinimas, kuo atsakovę ir kaltina pats ieškovas, tačiau tokia veika ar faktai nenustatyti.

36Jeigu byloje sprendžiama dėl vadovų įmonei padarytos žalos, atsiradusios jiems netinkamai tvarkant įmonės turtą, turi būti nustatomas šios žalos padarymo faktas ir dydis. Įmonės turto netinkamu saugojimu, iššvaistymu ar kitokiu kaltu praradimu padaryta žala nustatoma pagal faktus: yra konkretaus turto ar nėra (LAT 2012-11-16 d. nutartis civ.byloje Nr. 3K-3-493/2012). Pagal CK 6.245 str. 3 d. atlyginami turi būti tik padaryti, o ne spėjami nuostoliai.

37Ieškovas nepateikė nei vieno įrodymo, patvirtinančio, kad atsakovės vadovavimo bendrovei laikotarpiu ji būtu turėjusi kokių nors pradelstų įsipareigojimų ir negalėjusi vykdyti kreditorinių įsipareigojimų, ir kad kasoje būtų buvusi ieškovo nurodyta suma.

38Atsakovės neteisėta veikla kildinama iš kasos knygose (laikotarpiu nuo 2012-01-01 iki 2012-12-31) nurodytų duomenų. Bankroto administratorius įmonei padarytą žalą apskaičiavo vieninteliu būdu: pagal kasos knygose nurodytus duomenis. Taigi, vienu būdu buvo nustatyta ir pagrįsta įmonei, kaip buvusios vadovės, padaryta žala (CK 6.249 str.). Šiuo atveju, vien šiomis kasos knygomis remtis grindžiant žalos padarymą negalima.

39Ieškovo pateiktose kasos knygose yra nurodyta suma, kuri nėra įrašyta įmonės balansuose ar kituose įmonės dokumentuose. Ieškovas nepagrindė šios sumos buvimo fakto jokiais kitais įrodymais, kuriais remiantis būtų galima patikrinti arba konstatuoti faktą, kad tokia suma tikrai buvo. Šiuo atveju vien tik kasos knygos negali būti pakankamas pagrindas pripažinti ieškovo nurodytą žalos dydį įrodytu. Juo labiau, kad kasos knygose surašyta informacija gali būti netiksli, surašant duomenis galėjo būti padaryta klaida. Ieškovas ieškinyje taip pat nepateikė įrodymų, jog būtent atsakovė yra atsakinga dėl 31375,90 Eur (108 334,71 Lt) sumos trūkumo bendrovės kasoje, kai tuo tarpu dėl to gali būti kaltas kitas darbuotojas. Minėta, kad pateiktuose įmonės patvirtintuose balansuose esantys duomenys gali būti tinkama ir leistina įrodinėjimo priemonė, kuria remiantis galima nustatyti, jog tokios piniginės sumos, kokią nurodo ieškovas, nebuvo, todėl nėra nei žalos nei fakto, kad žala atsirado dėl atsakovės kaltės (CPK 177 str.) (LAT 2012-11-16 d. nutartis civ.byloje Nr. 3K-3-493/2012).

40Įvertinus minėtas aplinkybes, daroma išvada, kad ieškovo nurodytos kasos knygos (laikotarpiu nuo 2012-01-01 iki 2012-12-31) negali būti pripažintos tinkamu ir leistinu ieškovo reikalavimo priteisti žalos, atsiradusios dėl neperduoto įmonės turto, faktą ir dydį pagrindžiančiu tiesioginiu įrodymu (CPK 114, 198, 202 str.) (Lietuvos apeliacinio teismo 2014-05-30 d. nutartis civ.byloje Nr. 2A-877/2014). Nenustatyta, kas šias knygas pildė. Be to, atsakomybės taikymui būtina nustatyti, kad atsakovė pasisavino turtą ir tai padarė tyčia. Vertintina, kad vien kasos knygų įrašai gali būti nepakankami patvirtinti faktui, jog turtas tam tikru metu buvo bendrovėje, nes kaip jau minėta, kituose įmonės dokumentuose tokia suma kokią nurodo ieškovas, nėra užfiksuota.

41Nagrinėjamu atveju pateikiamas įrašas bendrovės kasos knygose. Jos nepatvirtintos išsamiais ūkinių operacijų ar įvykių dokumentais, tai yra suvestiniai, o ne detalūs duomenys. Įrašas kasos knygoje įrodo buhalterinės apskaitos būklę tam tikru metu, bet neįrodo faktinio turto buvimo. Ieškovo įrodymai dėl žalos atsiradimo yra neišsamūs ir nedetalūs, todėl neturi pakankamos įrodomosios galios. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, pasisakydamas dėl įrodinėjimo pareigos bylose, kai viena iš bylos šalių yra bankrutuojanti įmonė, yra nurodęs, kad ir tokiose bylose privaloma taikyti rungimosi principą (LAT 2009-07-31 d. nutartis civ.byloje Nr. 3K-3-335/2009). Taigi bankrutuojanti (bankrutavusi) bendrovė naudodamasi savo teisėmis jos pasirinktu būdu privalo įrodyti tas aplinkybes, kuriomis remiasi kaip savo reikalavimų pagrindu, o teismas, vadovaudamasis CPK nustatytomis įrodymų vertinimo taisyklėmis, teisingumo, protingumo, sąžiningumo kriterijais, iš įrodymų visumos privalo daryti išvadas apie tam tikrų įrodinėjimo dalyku konkrečioje byloje esančių faktų buvimą ar nebuvimą (CPK 178 str., LAT 2010-05-17 d. nutartis civ.byloje Nr. 3K-3-2018/2010).

42Atsakovės nuomone, ieškovas neįrodė nei vienos civilinei atsakomybei kilti reikalingos sąlygos, todėl atsakovės kaltė negali būti preziumuojama, nes neįrodytas realus kaltės buvimas.

43Ieškinys atmestinas.

44Vilniaus apygardos teismo 2015-01-21 nutartimi civ.byloje Nr. B2-2277-258/2015 UAB „TUTTO Group“ buvo iškelta bankroto bylą ir bankroto administratoriumi paskirtas UAB „ADMINSTRAVIMAS.LT“. Šia nutartimi UAB „TUTTO Group“ vadovas buvo įpareigotas per 10 d. terminą nuo nutarties įsiteisėjimo dienos perduoti administratoriui visus uždarosios akcinės bendrovės „TUTTO Group“ dokumentus ir turtą pagal balansą, sudarytą nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos duomenimis (t. 1 b.l. 3-4). Teismo nutartis įsiteisėjo 2015-02-03.

45Valstybės įmonės „Registrų centras“ duomenimis L. F. (A.) BUAB „TUTTO Group" direktorės pareigas ėjo nuo 2011-06-20 iki bankroto bylos UAB „TUTTO Group" iškėlimo (teismo nutartis įsiteisėjo 2015-02-03) (t. 1 b.l. 4-5, 12-13).

46ĮBĮ 10 str. 6 d. 2 p., nustato, kad įsiteisėjus teismo nutarčiai iškelti bankroto bylą (2015-02-03) valdymo organai netenka įgaliojimų.

47Ieškovo bankroto administratoriaus teigimu atsakovė, vykdant įsiteisėjusią Vilniaus apygardos teismo 2015-01-21 nutartį civ.byloje Nr. B2-2277-258/2015, neperdavė ieškovui 31375,90 Eur (108334,17 Lt ) piniginių lėšų likučio, esančių įmonės kasoje 2012-12-31 d.

48BUAB „TUTTO Group“ nėra duomenų, kad po 2012-12-31 d. kasos knygoje (2012-01-01-2012-12-31 d. laikotarpiu) nurodytos lėšos būtų panaudotos. Nurodytą pinigų likutį patvirtina Kasos knygos (272) išrašas 2012-01-01 - 2012-12-31 laikotarpiu (t. 1 b.l. 6-7) bei BUAB „TUTTO group“ bankroto administratoriaus kasos suvestinės už 2011, 2012, 2013 metus (t. 1 b.l. 145- 151). Išrašas iš bendrovės didžiosios knygos patvirtina, kad 2013-01-01 pagrindinės kasos likutis buvo 0,00 Lt, nors 2012-12-31 d. – 108434,71 Lt (t. 1 b.l. 166-167). Ieškovo bankroto administratoriaus teigimu už šių piniginių lėšų -31375,90 Eur (108334,17 Lt ) praradimą atsakinga atsakovė, kaip buvusi UAB „TUTTO Group“ vadovė, ėjusią šias pareigas šiuo laikotarpiu. Ieškovo teigimu, atsakovės kaltė preziumuojama, neteisėti atsakovės veiksmai, padarytos žalos faktas ir neteisėtų veiksmų bei žalos priežastinis ryšys įrodyti.

49Teismas, spręsdamas nurodytą ginčą, atsižvelgia į tai, kad vadovaujantis LR įmonių bankroto įstatymo (toliau– ĮBĮ) 10 str. 7 d. 1 punktu, įsiteisėjus teismo nutarčiai iškelti bankroto bylą įmonės valdymo organai privalo perduoti administratoriui įmonės turtą pagal balansą, sudarytą nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos duomenimis, ir visus dokumentus per teismo nustatytus terminus. Atsakovė turėjo pareigą perduoti ieškovo administratoriui visą įmonės turtą pagal balansą, sudarytą nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos duomenimis.

50Teismų praktikoje laikoma, kad įmonės administracijos vadovo, kaip juridinio asmens valdymo organo, santykis su juridiniu asmeniu yra specifinis - grindžiamas pasitikėjimu ir lojalumu. Įstatyme įtvirtinta, kad juridinio asmens valdymo organo narys juridinio asmens atžvilgiu turi veikti sąžiningai ir protingai (CK 2.87 str. 1 d.); būti jam lojalus ir laikytis konfidencialumo (CK 2.87 str. 2 d.); vengti situacijos, kai jo asmeniniai interesai prieštarauja ar gali prieštarauti juridinio asmens interesams (CK 2.87 str. 3 d.) ir kt. Administracijos vadovas yra specialus subjektas, kuriam taikomi aukštesni veiklos ir atsakomybės standartai nei eiliniam bendrovės darbuotojui; įmonę ir administracijos vadovą sieja pasitikėjimo ( fiduciariniai) santykiai; tai reiškia, kad įmonės administracijos vadovas privalo ex officio veikti išimtinai įmonės interesais; įmonės vadovas atstovauja bendrovei, atsako už įmonės kasdienės veiklos organizavimą; jis turi veikti rūpestingai, sąžiningai, atidžiai, kvalifikuotai bei daryti viską, kas nuo jo priklauso, kad jo vadovaujama įmonė veiktų pagal įstatymus ir kitus teisės aktus (LAT 2009-11-20 d. nutartis civ.byloje Nr. 3K-7-444/2009; 2009-11-30 nutartis civ.byloje Nr. 3K-3-528/2009). Ar įmonės administracijos vadovas konkrečiu atveju šias pareigas įvykdė, nustatoma pagal tam tikrus objektyvius elgesio standartus – rūpestingo, apdairaus, protingo vadovo elgesio matą (LAT 2006-05-25 nutartis civ.byloje Nr. 3K-7-266/2006; 2006-06-12 nutartis civ.byloje Nr. 3K-3-298/2006). Jeigu įmonės administracijos vadovas nevykdo arba netinkamai vykdo CK 2.87 straipsnyje ar steigimo dokumentuose nurodytas pareigas, tai jis privalo atlyginti juridiniam asmeniui padarytą žalą (CK 2.87 str. 7 d.).

51Pažymėtina, kad LR Akcinių bendrovių įstatymo 37 str., Įstatų 7.11 d. būtent bendrovės vadovui priskirtina pareiga saugoti bendrovės turtą ir tinkamai organizuoti kasdieninę veiklą.

52Pagaliau, atsakovas paminėtas prievoles turėjo vykdyti sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus, o kai tokių nėra, vadovautis protingumo kriterijais (LR CK 6.38 str. 1 d.). LR CK 1.5 str. 1 d. įtvirtina civilinių teisinių santykių subjektų pareigą elgtis teisingai, protingai ir sąžiningai, taigi ir juridinio asmens dalyviai privalo elgtis laikydamiesi nurodytų principų. Pareigos elgtis sąžiningai nevykdymas reiškia asmens kaltus veiksmus, sukeliančius civilinę atsakomybę (CK 6.248 str.3 d.) (LAT 2004-02-18 d. nutartis civ.byloje Nr. 3K-3-124/2004).

53Tam, kad būtų galima taikyti įmonės administracijos vadovui civilinę atsakomybę, būtina nustatyti šio asmens civilinės atsakomybės sąlygas: neteisėtus veiksmus, dėl jų atsiradusią žalą, priežastinį neteisėtų veiksmų ir žalos ryšį. Įmonės administracijos vadovo kaltė preziumuojama (CK 6.248 str. 1 d.), todėl ieškinį pareiškęs asmuo neprivalo jos įrodinėti. Bendrovės vadovas gali šią prezumpciją paneigti, pateikdamas įrodymus, kurie patvirtintų, kad jo kaltės nėra (LAT 2011-05-05 nutartis civ.byloje Nr. 3K-3-228/2011).

54Pagal CPK 178 str., šalys privalo įrodyti aplinkybes, kuriomis grindžia savo reikalavimus ir atsikirtimus, o nagrinėjamoje byloje, teismo vertinimu, ieškovas neįrodė atsakovės neteisėtų veiksmų (LR CPK 178 str.).

55Kaip nustatyta byloje, 2013-12-13 d. akcijų pirkimo-pardavimo sutartimi atsakovė pardavė visas savo akcijas (100 vn., kas sudaro 100%) su visomis jų suteikiamomis turtinėmis ir neturtinėmis teisėmis UAB „Docija“ į.k. 300605529, atstovaujamo direktoriaus D. K., kuris pagal šios sutarties 5.3. p.-5.3.3p.p. susipažino su bendrovės veikla, finansine ir kita informacija tiek, kiek reikėjo priimant pagrįstą sprendimą įsigyti parduodamas akcijas ir sumokėti pirkimo kainą, įvertino su tokia ūkine komercine veikla susijusias rizikas, bendrovės neigiamą kapitalą ir nuostolingą veiką, buvo informuotas apie pareiga atsiskaityti su kreditoriais, kurių reikalavimai gali būti vykdytini priverstinai, įvertino bendrovės būklę (t. 1 b.l. 28). Tą pačią dieną UAB „Docija“ buvo perduoti įmonės buhalteriniai bei kiti su įmonės veikla susiję dokumentai bei turimas turtas pagal dokumentų, turto perdavimo-priėmimo aktus (t. 1 b.l. 30-32). Tokiu būdu, atsakovės teigimu, ji nuo 2013-12-13 d. neteko UAB „TUTTO Group“ direktoriaus pareigų, nes bendrovę pardavė UAB „Docija“, parašė prašymą ją atleisti iš darbo naujam akcininkui UAB „Docija“(t. 1 b.l. 34).

56Kaip matyti iš Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyriaus 2015-10-07 pažymos Nr. 4-8-8750 apie asmens valstybinį socialinį draudimą, L. A. (F.) draudimo pabaiga UAB „TUTTO Group“ yra nurodyta 2013-12-13 d. (t. 1 b.l. 135), kas patvirtina, kad atsakovė nuo nurodytos dienos bendrovėje nebedirbo.

57UAB „Docija“, kaip naujasis UAB „TUTTO Group“ akcininkas, atstovaujamas D. K., savo sprendimu turėjo paskirti naują administracijos vadovą ir įsiregistruoti akcininko ir vadovo pasikeitimus nustatyta tvarka (Akcinių bendrovių įstatymo 37 str. 3 d.), tačiau šios pareigos neatliko, juridinių asmenų registre duomenų apie UAB „TUTTO Group“ akcijų priklausomybės atsakovei L. A. (F.), jos direktorės pareigų netekimą neįregistravo (t. 1 b.l. 4-5, 186-192).

58Apklaustas teisminio nagrinėjimo metu (2015-12-09 d.) liudytoju D. K. a.k. ( - ) parodė, kad dokumentų, UAB „TUTTO Group“ turto perdavimo – priėmimo metu (2013-12-13) jokių piniginių lėšų kasoje bei bendrovės sąskaitoje nebebuvo. L. A. (F.) po UAB „TUTTO Group“ akcijų pardavimo (2013-12-13) UAB „Docija“, kurios vadovu jis yra, bendrovėje nebedirbo, nes buvo atleista iš darbo, tačiau jis vadovės bei akcininkės pakeitimų VĮ „Registrų centras“ neįregistravo. Jis 2013-12-13 d. perduotos L. A. kasos knygos, didžiosios knygos nepildė. UAB „TUTTO Group“ veiklos nevykdė. Bendrovės balansą už 2012 metus pildė iki akcijų pardavimo atsakovė. Buvo nustatyta UAB „TUTTO Group“ 200000 Lt skola atsakovei. Jis pateikė visus bendrovės turimus dokumentus bei turtą bankroto administratoriui, kai UAB „TUTTO Group“ buvo iškelta bankroto byla. Liudytojo nuomone, buvo pamestas kasos išlaidų orderis dėl 108434,71 Lt skolos ar L. A. (F.) pamiršo išrašyti tokį kasos pajamų orderį dėl 108434,71 Lt, jei skolos dalį pasiėmė sau (t. 1 b.l. 160).

59Be to, VĮ „Registrų centras“ juridinių asmenų registrui buvo pateiktas UAB „TUTTO Group“ balansas nuo 2012-01-01 iki 2012-12-31 d., kuriame eilėje Nr. 10 „pinigų ir pinigų ekvivalentas“ nenurodytas pinigų likutis 31375,90 Eur (108334,17 Lt ), o nurodytas 4188 Lt (1212,93 Eur) likutis (t. 1 b.l. 33). UAB „TUTTO Group“ balansą 2012-01-01 iki 2012-12-31 d. laikotarpiu, vadovaujant būtent L. A. (F.) pateikė VĮ „Registrų centras“ T. M. a.k. ( - ) dirbusią tuo metu UAB „TUTTO Group“ vyr.buhaltere. Tai buvo padaryta 2013-03-28 d. (t. 1 b.l. 131, 152). Teismo vertinimu, UAB „TUTTO Group“ 2012 metų balansas yra oficialus dokumentas, o VĮ „Registrų centras“ pateikti duomenys yra teisingi, kol jie nepanaikinti.

60Ieškovo pateiktas teismui UAB „TUTTO Group“ 2012 metų išrašas iš kasos knygos už šį laikotarpį (t. 1 b.l. 6-7), prieštarauja oficialiam dokumentui –VĮ „Registrų centras“ patiktam bendrovės balansui už šį laikotarpį (t. 1 b.l. 33). Be to, teismas pažymi, kad bylos nagrinėjimo metu nepavyko nustatyti, kas surašė pateiktą D. K. UAB „TUTTO Group“ bankroto administratoriui UAB „ADMINSTRAVIMAS.LT“ ginčo kasos knygą už 2012 metus, kurioje nurodytas 31375,90 Eur (108334,17 Lt) likutis. Ji nepatvirtinta jokiais parašais.

61Apklausta teisminio nagrinėjimo metu (2016-01-25 d.) liudytoja S. V. a.k. ( - ) parodė, kad ji teikė UAB „TUTTO Group“ buhalterės paslaugas nuo 2011-11-08 iki 2013-01-28 d., kasininkės pareigų neėjo. Liudytoja nurodė, kad ji bendrovės balanso už 2012 metus nepildė ir valstybės įmonei „Registrų centras“ neteikė. Didžiosios knygos už 2012 metus nepildė. Ji užpildė kasos knygos duomenis už 2012 metus, tačiau už 2013 metus nepildė (t. 2 b.l. 2)

62Teismui neaišku ar liudytojos S. V. užpildyta UAB „TUTTO Group“ kasos knyga už 2012 metus ir pateiktą šios bendrovės bankroto administratoriui yra tapačios, nes nepatvirtinta kasininko, buhalterio, direktorės parašais.

63Apklausta teisminio nagrinėjimo metu (2015-10-07 d.) liudytoja T. M. (t.1 b.l. 138) parodė, kad ji nuo 2013 metų kovo mėnesio iki akcijų pardavimo naujam savininkui (2013-12-13) dirbo UAB „TUTTO Group“ vyr.buhalterė. Ji parodė, kad bendrovės balanso už 2012 metus VĮ „Registrų centras“ nepridavinėjo. Pinigų likučio -31375,90 Eur (108334,17 Lt ), esančio 2013-01-01 d. bendrovės kasoje niekada nebuvo, jo nenurodyta ir VĮ „Registrų centras“ pateiktame balanse už 2012 metus, o nurodytas tiktai 4188 Lt (1212,93 Eur) likutis. 2013 metų 03 mėn. buhalterinė apskaita buvo tvarkoma per „Cento“ kompiuterinę programą, ji nematė nei didžiojoje knygoje nei kasos knygoje tokio likučio 31375,90 Eur (108334,17 Lt), pateikti bankroto administratoriaus teismui šių dokumentų nuorašai surašyti neteisingai ir nepatvirtinti, nes ji pateiktų į bylą dokumentų nepildė. Visų dokumentų, turto perdavimo naujam savininkui metu (2013-12-13) jokių pinigų kasoje ir sąskaitoje nebebuvo. Liudytojos teigimu, UAB „TUTTO Group“ balanse už 2012-01-01 -2012-12-31 d. laikotarpį, nurodyta, kad bendrovės mokėtinos sumos ir įsipareigojimai sudarė 294885 Lt (18 eilutė, t. 1 b.l. 33), ši suma sudarė skola atsakovei bei jos pirktų prekių vertė. Apie didžiulę skolą atsakovei buvo pranešta naujam akcininkui (D. K.). Liudytoja per elektroninę sistemą informavo Sodrą apie visų darbuotojų, įskaitant ir atsakovę, atleidimą iš darbo, kas visiškai atitinka atsakovės parodymus bei Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyriaus duomenis apie atsakovės atleidimą iš darbo 2013-12-13 d. ( t. 1 b.l. 135).

64L. F. (A.) nurodė, kad balansas už 2012 metus teikiamas VĮ „Registrų centras“ iki 2013-05-01 d., taigi, ieškovo nurodoma kasos knyga už 2012 metus galėjo būti juodraštinis variantas 2013-01-01 d., ir galėjo būti pildoma ir tikslinama iki 2013-05-01 d.

65Ieškovo pateiktais duomenimis, 2012 metais į UAB „TUTTO Group“ kasą L. F. (A.) įmokėjo 121946,24 Lt (35318,07 Eur) (t. 1 b.l. 37-66), o 2013-01-01 d. įmonės kasoje nebuvo pinigų likučio, tik 100,02 Lt kasos aparate, pagal 2013 metų didžiosios knygos duomenis (t. 1 b.l. 67-68, 132-134). Tai patvirtina UAB „TUTTO Group“ 2012 metų sąskaitos išrašas bei kasos išlaidų orderiai (t. 1 b.l. 72-109). Bendrovėje kasininko nebuvo, jo funkcijas atliko atsakovė.

66Kaip matyti iš BUAB „TUTTO Group“ bankroto administratoriaus UAB „ADMINSTRAVIMAS.LT“ pateiktų dokumentų teismui, pagal 2012-08-18 paskolos sutartį L. A. (F.) paskolino UAB „TUTTO Group“ 200000 Lt (t. 1 b.l. 170), tačiau 2013-06-28 d. skolos pirkimo-pardavimo sutartimi atsakovė pardavė naujam kreditoriui UAB „BV Inžinerinės sistemos“ į.k. 302249430, skolą už pirkimo kainą (2000000 Lt), o UAB „BV Inžinerinės sistemos“ nupirko skolą ir įsipareigojo sumokėti L. A. pirkimo kainą tokia tvarka:

67-40000 Lt iki 2013-08-30 d.;

68-40000 Lt iki 2013-09-30 d.;

69-40000 Lt iki 2013-10-30 d.;

70-40000 Lt iki 2013-11-30 d.;

71-40000 Lt iki 2013-12-30 d. (t. 1 b.l. 168-169). Ieškovo bankroto administratoriaus atstovo teigimu dėl šios priežasties atsakovė nesikreipė į UAB „TUTTO Group“ bankroto bylą nagrinėjantį teismą (Vilniaus apygardos teismą) su prašymu patvirtinti jos kreditorinį reikalavimą 210620,80 Lt sumoje.

72Teisminio nagrinėjimo metu atsakovė neigė pasirašiusi 2013-06-28 d. skolos pirkimo-pardavimo sutarties ir teigė, kad nurodytą sutartį pamatė tik teisminio nagrinėjimo metu civilinėje byloje, be to, jokių piniginių lėšų, tokių, kokių yra nurodyta sutartyje, negavo. Byloje nėra įrodymų, kad naujasis kreditorius UAB „BV Inžinerinės sistemos“ išmokėjo L. F. (A.) 200000 Lt (LR CPK 178 str.).

73Teismui taip pat kelia abejones nurodyto sandorio tikrumas, tikslas ir įgyvendinimas, nes UAB „TUTTO Group“ bankrutavo, galimos sutarties sudarymo metu (2013-06-28 d. ) jau buvo žinoma, kad bendrovė neturi galimybių atsiskaityti su atsakove, todėl išmokėjus atsakovei 200000 Lt, naujasis kreditorius UAB „BV Inžinerinės sistemos“ nurodytos didelės skolos iš UAB „TUTTO Group“ neatgaus. Tai patvirtina UAB „TUTTO Group“ balansas už 2012-01-01 -2012-12-31 d. laikotarpį, iš kuriuo matyti, kad bendrovės mokėtinos sumos ir įsipareigojimai sudarė 294885 Lt (18 eilutė, t. 1 b.l. 33). Pažymėtina ir tai, kad pareiškime dėl bankroto bylos iškėlimo kreditoriais nurodyti kaip atsakovė L. A. (F.) (200000 Lt), taip ir naujasis kreditorius UAB „BV Inžinerinės sistemos“ (200000 Lt), kurie kreditorinių reikalavimų bankroto byloje nereiškė, neįtraukti į kreditorių sąrašą (t. 1 b.l. 173, 183-185). L. A. (F.) logiškai paaiškino, kad ji žinojo savo bendrovės turtinę padėtį, todėl atgauti virš 200000 Lt skolos nesitikėjo ir dėl to kreditorinių reikalavimų bendrovei nereiškė. Kodėl UAB „BV Inžinerinės sistemos“ nereiškė kreditorinio reikalavimo bendrovei dėl 200000 Lt, nėra suprantama. Tai, kad UAB „TUTTO Group“ turėjo kreditorinius įsipareigojimus ir L. A. (F.) -200000 Lt ir UAB „BV Inžinerinės sistemos“ -200000 Lt, viso 400000 Lt, ką nurodyta pareiškime dėl bankroto bylos iškėlimo (t. 1 b.l. 173), UAB „TUTTO Group“ buhalterinė apskaita nepatvirtina, o patvirtina tik 210620,80 Lt atsakovės nuosavų lėšų, įneštų į kasą (t. 1 b.l. 116-118).

742015-10-07 d. apklausta liudytoja paskutinė dirbusia UAB „TUTTO Group“ buhaltere T. M. parodė, kad dokumentų, turto perdavimo naujam savininkui (D. K.) metu buvo kalbama tik apie didžiausią bendrovės skolą L. A. (F.), kuri sudarė skola ir jos pirktos prekės -294885 Lt sumoje, apie skolos perleidimą ji nieko nežinojo. Atsakovės duomenimis, 2012 metais jos įneštos vien piniginės lėšos į kasą sudarė 210620,80 Lt (t. 1 b.l. 116-118). Dėl nurodytų priežasčių teismas nesivadovauja ieškovo pateikta į bylą 2013-06-28 d. skolos pirkimo-pardavimo sutartimi (t. 1 b.l. 168-169) (LR CPK 184 str. 3 d., 185 str.).

75Vadinasi, ir tuo atveju, jei būtų UAB „TUTTO Group“ nustatytas 31375,90 Eur (108334,17 Lt ) pinigų trūkumas, bendrovė vis tiek liktų skolinga atsakovei virš 100000 Lt, todėl ir šiuo aspektu priteisti ieškinio sumą iš atsakovės nėra pagrindo.

76Byloje nustatyta ir tai, kad 2014-12-30 d. pareiškimas dėl bankroto bylos iškėlimo, atsiliepimas, pateikti Vilniaus apygardos teismui, pasirašyti UAB „TUTTO Group“ direktorės L. A. (F.) vardu, nors pastaroji, kaip minėta, nuo 2013-12-13 d. bendrovei nebevadovavo ir nedirbo, be to, atsakovės teigimu, balansas už 2013-2014 metus bei 2014-12-23 pelno (nuostolių) ataskaita pasirašyti taip pat ne L. F. (A.) (t. 1 b.l. 110-111, 114-115, 172-174, 177-178, 182), o visus pranešimus bankroto byloje gaudavo ne L. F. (A.), o UAB „Docija“ akcininkas D. K. (t. 1 b.l. 112-113, 175-176).

77Nustačius šiuos, atsakovės teigimu, jos parašo klastojimo faktus, 2015-10-29 raštu L. A. (F.) kreipėsi į Vilniaus apskrities VPK nusikaltimų tyrimo valdybos Ekonominių nusikaltimų tyrimo skyrių ir Vilniaus miesto apylinkės prokuratūrą, prašydama pradėti ikiteisminį tyrimą ir patraukti baudžiamojon atsakomybėn už nusikalstomos veiklos padarymą D. K., nes ji pareiškimo dėl bankroto bylos iškėlimo teismui nerašė, nuo 2013-12-13 d. UAB „TUTTO Group“ nebedirbo, bendrovės visas akcijas pardavė UAB „Docija“ vadovui D. K., perdavė pastarajam visus dokumentus, turimą turtą bei UAB „TUTTO Group“ antspaudą, todėl pareiškime dėl bankroto bylos iškėlimo ne jos parašas, be to, ji jau neturėjo bendrovės antspaudo (t. 1 b.l. 140-144).

782015-12 d. Vilniaus apskrities VPK kriminalinės policijos ekonominių nusikaltimų tyrimo valdybos 1-ame skyriuje buvo pradėtas ikiteisminis tyrimas Nr. 01-1-62501-15 pagal LR BK 183 str. 2 d. (t. 1 b.l. 158), šalių paaiškinimais nustatyta, kad iki šiol vyksta ikiteisminis tyrimas.

79Taigi, atsakovės veiksmuose nėra visų civilinės atsakomybės sąlygų, neįrodyti neteisėti veiksmai, atsakovės argumentai nepaneigti (LR CPK 178 str.). Tokiu atveju neįrodžius bent vienos iš būtinųjų atsakomybės sąlygų, žalos atlyginimas negalimas, nes žalai atlyginti nėra jokio teisinio pagrindo (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008-06-16 nutartis civ.byloje Nr. 3K-3-319/2008). Nėra prasmės nustatinėti kitos civilinės atsakomybės sąlygos – ieškovui padarytos žalos (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012-10-03 d. nutartis civ.byloje Nr. 3K-3-414/2012).

80Teismo sprendime išdėstytais motyvais dėl įrodymų nepakankamumo ieškinys atmestinas.

81Pagal CPK 96 str. 1 d. bylinėjimosi išlaidos, nuo kurių mokėjimo ieškovas atleistas, išieškomos iš atsakovo į valstybės biudžetą, jei ieškinys tenkintinas, Nagrinėjamoje byloje ieškinys atmestinas, o ieškovas atleistas nuo žyminio mokesčio sumokėjimo (CPK 83 str. 1 d. 10 p.), todėl valstybei iš ieškovo 7,34 Eur išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, į valstybės pajamas nepriteistinos (CPK 88 str. 1 d. 3 p., 96 str.).

82Atmetus ieškinį, Vilniaus miesto apylinkės teismo 2015-05-21 nutartimi taikytos laikinosios apsaugos priemonės-atsakovei nuosavybės teise priklausančio kilnojamojo ir nekilnojamojo turto, piniginių lėšų, turtinių teisių areštas, naikintinos (t. 1 b.l. 15-16a) (Lietuvos CPK 150 str.).

83Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 39, 259, 268, 270, teismas, -

Nutarė

84ieškinį atmesti.

85Panaikinti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2015-05-21 nutartimi taikytas laikinąsias apsaugos priemones, kuriomis buvo nuspręsta areštuoti atsakovei L. A. (F.), a.k. ( - ) nuosavybės teise priklausantį ir atsakovės ar trečiųjų asmenų žinioje esantį nekilnojamąjį turtą už 31375,90 Eur sumą, o jo nesant pakankamai – kilnojamuosius daiktus ir tik neužtekus turto – atsakovei priklausančias pinigines lėšas, esančias banko įstaigose ar pas trečiuosius asmenis, kurių suma neviršija 31375,90 Eur, turtines teises (turto arešto kodas :2015024033)

86Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Vilniaus apygardos teismui, skundą paduodant per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. 2016 m. 04 mėn. 12 d.... 2. Civilinė byla Nr. 2-795-545/2016... 3. Teisminio proceso Nr. 2-68-3-16790-2015-0... 4. Procesinio sprendimo kategorija Nr. 2.2.2.3.2.1; 2.2.2.7.; 2.5.1.4; 2.5.1.5;... 5. Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Rima Bražinskienė... 6. sekretoriaujant Andriui Šalkevičiui... 7. dalyvaujant ieškovo BUAB „TUTTO Group“ bankroto administratoriaus UAB... 8. atsakovei L. F. (A.), jos atstovei advokatei I. K.... 9. teismo posėdyje nagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo BUAB „TUTTO... 10. ieškovo BUAB „TUTTO Group“ į.k. 302640404, bankroto administratorius UAB... 11. BUAB „TUTTO Group“, bankroto administratoriaus UAB „ADMINISTRAVIMAS.LT“... 12. Juridinių asmenų registro duomenimis L. F. (A.) BUAB „TUTTO Group" valdymo... 13. Taigi, būtent atsakovei kaip paskutinei bendrovės vadovei, kyla pareiga... 14. BUAB „TUTTO Group" bankroto administratorius UAB „Administravimas LT"... 15. Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatyme (toliau -ĮBĮ) įtvirtinta... 16. Bankroto administratorius nustatė, kad 2012-12-31 įmonės kasoje buvo... 17. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje bendrovės vadovas suprantamas kaip... 18. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarime dėl kasos darbo organizavimo ir... 19. Įstatyme nustatyta, kad tuo atveju, kai įmonės administracijos vadovas... 20. Peržiūrėjus UAB „TUTTO Group" Kasos knygos (2012.01.01 - 2012.12.31)... 21. Atsakovė L. F. (A.) a.k. ( - ) pateikė teismui atsiliepimą į BUAB „TUTTO... 22. Nesutikimą su ieškiniu atsakovė grindė tuo, kad ji būdama BUAB „TUTTO... 23. Ieškovas neteisingai nurodė, jog ji valdymo organo pareigas ėjo iki BUAB... 24. Akcinių bendrovių įstatymo 14 str. 4 d. nurodo, kad asmuo, įsigijęs visas... 25. Naujasis akcininkas, kaip ir numato Akcinių bendrovių 37 str. 3 d., savo... 26. Sprendimą parduoti akcijas lėmė pašliję santykiai šeimoje. Maždaug nuo... 27. Ieškovas remiasi ĮBĮ 10 str. 7 d. 1 p. teigdamas, jog įmonei iškėlus... 28. BUAB „TUTTO Group" bankroto administratorius išvada, jog atsakovė... 29. Viešuose Juridinių asmenų registro duomenyse yra pateiktas BUAB „TUTTO... 30. Aplinkybė, kad 2012-12-31 bendrovės kasoje buvo koks nors likutis, visiškai... 31. Pagal LR CK 6.245 str. 1 d. civilinė atsakomybė - tai turtinė prievolė,... 32. Pagal CK nuostatas, civilinei atsakomybei atsirasti reikalingos visos... 33. Kasacinis teismas yra nurodęs, kad tokio pobūdžio bylose ieškovas privalo... 34. Ieškovas nepateikė nei vieno įrodymo, patvirtinančio, kad atsakovė būtų... 35. Neteisėtais veiksmais negalima laikyti aplaidžiai tvarkytos buhalterinės... 36. Jeigu byloje sprendžiama dėl vadovų įmonei padarytos žalos, atsiradusios... 37. Ieškovas nepateikė nei vieno įrodymo, patvirtinančio, kad atsakovės... 38. Atsakovės neteisėta veikla kildinama iš kasos knygose (laikotarpiu nuo... 39. Ieškovo pateiktose kasos knygose yra nurodyta suma, kuri nėra įrašyta... 40. Įvertinus minėtas aplinkybes, daroma išvada, kad ieškovo nurodytos kasos... 41. Nagrinėjamu atveju pateikiamas įrašas bendrovės kasos knygose. Jos... 42. Atsakovės nuomone, ieškovas neįrodė nei vienos civilinei atsakomybei kilti... 43. Ieškinys atmestinas.... 44. Vilniaus apygardos teismo 2015-01-21 nutartimi civ.byloje Nr. B2-2277-258/2015... 45. Valstybės įmonės „Registrų centras“ duomenimis L. F. (A.) BUAB „TUTTO... 46. ĮBĮ 10 str. 6 d. 2 p., nustato, kad įsiteisėjus teismo nutarčiai iškelti... 47. Ieškovo bankroto administratoriaus teigimu atsakovė, vykdant įsiteisėjusią... 48. BUAB „TUTTO Group“ nėra duomenų, kad po 2012-12-31 d. kasos knygoje... 49. Teismas, spręsdamas nurodytą ginčą, atsižvelgia į tai, kad vadovaujantis... 50. Teismų praktikoje laikoma, kad įmonės administracijos vadovo, kaip juridinio... 51. Pažymėtina, kad LR Akcinių bendrovių įstatymo 37 str., Įstatų 7.11 d.... 52. Pagaliau, atsakovas paminėtas prievoles turėjo vykdyti sąžiningai, tinkamai... 53. Tam, kad būtų galima taikyti įmonės administracijos vadovui civilinę... 54. Pagal CPK 178 str., šalys privalo įrodyti aplinkybes, kuriomis grindžia savo... 55. Kaip nustatyta byloje, 2013-12-13 d. akcijų pirkimo-pardavimo sutartimi... 56. Kaip matyti iš Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus... 57. UAB „Docija“, kaip naujasis UAB „TUTTO Group“ akcininkas, atstovaujamas... 58. Apklaustas teisminio nagrinėjimo metu (2015-12-09 d.) liudytoju D. K. a.k. ( -... 59. Be to, VĮ „Registrų centras“ juridinių asmenų registrui buvo pateiktas... 60. Ieškovo pateiktas teismui UAB „TUTTO Group“ 2012 metų išrašas iš kasos... 61. Apklausta teisminio nagrinėjimo metu (2016-01-25 d.) liudytoja S. V. a.k. ( -... 62. Teismui neaišku ar liudytojos S. V. užpildyta UAB „TUTTO Group“ kasos... 63. Apklausta teisminio nagrinėjimo metu (2015-10-07 d.) liudytoja T. M. (t.1 b.l.... 64. L. F. (A.) nurodė, kad balansas už 2012 metus teikiamas VĮ „Registrų... 65. Ieškovo pateiktais duomenimis, 2012 metais į UAB „TUTTO Group“ kasą L.... 66. Kaip matyti iš BUAB „TUTTO Group“ bankroto administratoriaus UAB... 67. -40000 Lt iki 2013-08-30 d.;... 68. -40000 Lt iki 2013-09-30 d.;... 69. -40000 Lt iki 2013-10-30 d.;... 70. -40000 Lt iki 2013-11-30 d.;... 71. -40000 Lt iki 2013-12-30 d. (t. 1 b.l. 168-169). Ieškovo bankroto... 72. Teisminio nagrinėjimo metu atsakovė neigė pasirašiusi 2013-06-28 d. skolos... 73. Teismui taip pat kelia abejones nurodyto sandorio tikrumas, tikslas ir... 74. 2015-10-07 d. apklausta liudytoja paskutinė dirbusia UAB „TUTTO Group“... 75. Vadinasi, ir tuo atveju, jei būtų UAB „TUTTO Group“ nustatytas 31375,90... 76. Byloje nustatyta ir tai, kad 2014-12-30 d. pareiškimas dėl bankroto bylos... 77. Nustačius šiuos, atsakovės teigimu, jos parašo klastojimo faktus,... 78. 2015-12 d. Vilniaus apskrities VPK kriminalinės policijos ekonominių... 79. Taigi, atsakovės veiksmuose nėra visų civilinės atsakomybės sąlygų,... 80. Teismo sprendime išdėstytais motyvais dėl įrodymų nepakankamumo ieškinys... 81. Pagal CPK 96 str. 1 d. bylinėjimosi išlaidos, nuo kurių mokėjimo ieškovas... 82. Atmetus ieškinį, Vilniaus miesto apylinkės teismo 2015-05-21 nutartimi... 83. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 39, 259, 268, 270, teismas, -... 84. ieškinį atmesti.... 85. Panaikinti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2015-05-21 nutartimi taikytas... 86. Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas...