Byla e2-79-635/2015
Dėl drausminių nuobaudų panaikinimo, neteisėto atleidimo iš darbo, išmokų dėl neteisėto atleidimo priteisimo

1Šilutės rajono apylinkės teismo teisėja Daiva Jazbutienė,

2sekretoriaujant Irenai Valužienei,

3dalyvaujant ieškovui A. I., ieškovo atstovei, advokatei A. J., atsakovo atstovams R. T., advokatui Sauliui Tamošaičiui,

4viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovo A. I. ieškinį atsakovei Šilutės rajono Gardamo pagrindinei mokyklai dėl drausminių nuobaudų panaikinimo, neteisėto atleidimo iš darbo, išmokų dėl neteisėto atleidimo priteisimo,

Nustatė

5Ieškovas prašo pripažinti jo atleidimą iš darbo pas atsakovę, neteisėtu, negrąžinant į pirmesnes pareigas ir laikyti, kad darbo sutartis nutraukta teismo sprendimu pagal Lietuvos Respublikos darbo kodekso (toliau tekste – DK) 300 straipsnio 4 dalį, nuo sprendimo įsiteisėjimo dienos. Taip pat prašo panaikinti atsakovės priimtus įsakymus : 1) 2014-06-18 įsakymą Nr. V3-3.1.-21 „Dėl atlyginimo nemokėjimo mokytojui A. I. už neatvykimą į darbą“, 2) 2014-06-04 įsakymą Nr. V3-3.1.-15.1 „Dėl atlyginimo nemokėjimo mokytojui A. I. už nepravestą pamoką“, panaikinti pakirtas drausmines nuobaudas - papeikimus: 1) 2014-06-06 įsakymu Nr. V3-3.1.-17 ir 2014-06-11 įsakymu Nr. V3-3.1.-19. Prašo priteisti iš atsakovės 416, 83 Lt vidutinį mėnesinį darbo užmokestį už kiekvieną priverstinės pravaikštos mėnesį nuo atleidimo iš darbo dienos (2014-06-18) iki teismo sprendimo priėmimo dienos ir 416, 83 Lt vidutinį mėnesinį darbo užmokestį už kiekvieną priverstinės pravaikštos mėnesį nuo teismo sprendimo priėmimo dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo dienos;1 667, 32 Lt išeitinę išmoką;1 000 Lt neturtinės žalos atlyginimą už neteisėtą atleidimą iš darbo;104, 20 Lt neišmokėtą darbo užmokestį už 2014-06-18 visą darbo dieną ir 34, 75 Lt neišmokėtą darbo užmokestį už 2014-06-04 technologijų pamoką 8 klasei;138, 95 Lt vidutinį mėnesinį darbo užmokestį už uždelsimo atsiskaityti laiką nuo 2014-06-18 iki visiško atsiskaitymo dienos; sprendimo dalį dėl vieno mėnesio vidutinio darbo užmokesčio (416, 83 Lt) priteisimo nurodyti vykdyti skubiai; atlyginti bylinėjimosi išlaidas.

6Ieškovas ir jo atstovė nurodė, kad ieškovas 2006-03-20 neterminuotos darbo sutarties Nr. 102 pagrindu pradėjo dirbti pas atsakovę technologijų mokytojo pareigose nepilnu krūviu, už darbo užmokestį, paskaičiuotą pagal nustatytą koeficientą 8,92 Vyriausybės patvirtintos bazinės mėnesines algos, atsižvelgiant į tarifikaciją. Ieškovui nustatyta darbo dienos trukmė - pagal pamokų tvarkaraštį ir papildomojo ugdymo tvarkaraštį.

7Atsakovė, vadovaudamasi DK 136 str. 3 d. 2 p. ir atsižvelgdama į Mokyklos vidaus tvarkos taisyklių, patvirtintų direktoriaus 2007-06-27 įsakymu Nr. Vl-113 44, 48, 59, 60, 191.14 punktus, į Mokytojo pareigybės aprašą, patvirtintą direktoriaus 2012-12-17 įsakymu Nr. V1-1.6.-33 10.3, 10.3.10, 10.3.11, 10.5.4, 10.5.6, 10.6.3 punktus ir į Mokyklos tarybos posėdžio 2014-06-11 protokolo nutarimą Nr. V7-1.8.-3, 2014-06-18 įsakymu Nr. V3-3.1.-20 „Dėl A. I. atleidimo iš darbo“ ieškovui paskyrė drausminę nuobaudą — atleidimą iš darbo Šilutės r. Gardamo pagrindinės mokyklos technologijų mokytojo pareigų nuo 2014-06-18.

8Ieškovo nuomone, ši nuobauda jam buvo skirta nepagrįstai, nes įsakyme dėl atleidimo iš darbo nėra nurodoma, už kokį konkrečiai darbo drausmės pažeidimą ieškovui paskirta griežčiausia drausminė nuobauda - atleidimas iš darbo, tik abstrakčiai nurodoma, kad iš darbo atleidžiama dėl šiurkščių darbo drausmės pažeidimų. Be to atsakovė, kaip darbdavys, grubiai pažeidė pareigą pareikalauti ieškovo rašytinio pasiaiškinimo pagal įstatymą, nes, prieš priimdama 2014-06-18 įsakymą Nr. V3-3.1.-20 „Dėl A. I. atleidimo iš darbo“, kuriuo paskyrė ieškovui griežčiausią drausminę nuobaudą - atleidimą iš darbo, iš jo raštu nepareikalavo per protingą terminą raštu pasiaiškinti dėl darbo drausmės pažeidimo.

9Ieškovas taip pat nurodo, kad atsakovė netinkamai parinko drausminę nuobaudą, ji yra neadekvati ir per griežta. Ieškovas daro prielaidą, kad jis galimai buvo atleistas už tai, kad 2014-06-18 tariamai visą dieną neatvyko į darbą, tačiau tai neatitinka realių faktų.Ieškovas buvo pasirodęs darbe 2014-06-18, todėl nebuvo pagrindo jam skirti drausminę nuobaudą pagal DK 235 str. 2 d. 9 p., kaip už padarytą pravaikštą, t.y. neatvykimą į darbą visą darbo dieną. Šią aplinkybę patvirtina ir atsakovės atstovės G. S. ranka padarytas įrašas ieškovo darbo sutarties nutraukime nurodant: „Direktorė supažindino su sutarties nutraukimu, bet mokytojas atsisakė pasirašyti“. Be to, toks pažeidimas iš esmės būtų tik organizacinio pobūdžio, nenustatyta, kad darbdaviui dėl tokių pažeidimų atsirado neigiamų padarinių, nes 2014-06-18 mokykloje nebevyko ugdomoji veikla, nebebuvo vedamos pamokos. Susiklosčiusi darbovietės praktika vasaros ir kitų atostogų metu, pasibaigus mokinių ugdymo procesui, leido mokytojams įvairius papildomus, nekontaktinius su mokiniais darbus atlikti ir ne ugdymo įstaigoje, o namuose. Todėl ieškovas visus darbus, susijusius su jo einamomis pareigomis atsakovės darbovietėje, pasibaigus ugdymo procesui atlikdavo ir dirbdamas namuose.

10Dėl kitų skirtų drausminių nuobaudų ieškovas nurodo, kad tokiu būdu atsakovė ieškojo prie jo priekabių, nes dar 2013 metų pabaigoje ieškovui buvo siūloma atsisakyti technologijos mokytojo pareigų, tačiau ieškovui nesutikus, buvo pradėta ieškoti menkų pretekstų siekiant atleisti ieškovą iš darbo. Būtent dėl to atsakovė 2014-05-28 įsakymu Nr. V3-3.1.-15 „Dėl reikalavimo mokytojui Aloyzui pateikti pasiaiškinimą“ reikalavo ieškovą pateikti pasiaiškinimą raštu iki 2014-06-06, 8.30 val. dėl darbo drausmės pažeidimo - laiku nepateikto koreguoto „Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo technologijų pamokose tvarkos aprašo“ ir informavo, kad, nepateikus pasiaiškinimo per nurodytą terminą, pagal DK 240 str.3 d. nuostatas bus taikoma drausminė nuobauda - papeikimas (DK 237 str. „Drausminės nuobaudos“). Už pasiaiškinimo nepateikimą 2014-06-06 įsakymu ieškovui buvo paskirta antroji pagal griežtumą drausminė nuobauda - papeikimas.

11Atsakovė 2014-06-04 įsakymu „Dėl atlyginimo nemokėjimo mokytojui A. I. už nepravestą pamoką“ ieškovui nesumokėjo atlyginimo už 2014-06-04 nepravestą technologijų pamoką 8 klasėje 0,6 val. (0.5 val. pamoka, 0 1 - pasiruošimas pamokai). Pažymėtina, kad 2014-06-04 atsakovė paankstino pamokas 20 minučių, tačiau apie tai iš anksto neinformavo ieškovo, todėl be pagrindo pamokų tvarkaraštyje nustatytu laiku į darbą atvykusiam ieškovui nesumokėjo atlyginimo už 2014-06-04 nepravestą technologijų pamoką 8 klasėje.

12Atsakovė 2014-06-11 įsakymu „Dėl drausminės nuobaudos skyrimo“ paskyrė ieškovui drausminę nuobaudą - papeikimą už tai, kad ieškovas nedalyvavo mokyklos tarybos posėdyje (kvietimas buvo išsiųstas registruotu laišku 2014-06-06), nors ieškovas šio laiško ir negavo. Visi šie atsakovės veiksmai akivaizdžiai rodė, kad ji siekė sudaryti tokias nepakenčiamas sąlygas ieškovui, kad šis savo noru išeitų iš darbo.

13Atsakovės atstovai su ieškinius nesutiko. Atsiliepimu ir teismo posėdžio metu nurodė, kad ieškovas nepagrįstai aiškina, jog 2014-06-18 įsakyme Nr. V3-3.1.-20 „Dėl A. I. atleidimo iš darbo (toliau — 2014-06-18 įsakymas) nėra nurodoma, už kokį konkrečiai darbo drausmės pažeidimą ieškovui paskirta griežčiausia drausminė nuobauda- atleidimas iš darbo. Šiame įsakyme labai aiškiai nurodyta už kokius darbo drausmės pažeidimus ieškovui skiriama drausminė nuobauda - atleidimas iš darbo. 2014-06-18 įsakymo pirmoje pastraipoje labai konkrečiai išvardinti dokumentai ir jų punktai, kuriuos ieškovas pažeidė - Mokyklos vidaus tvarkos taisyklių, patvirtintų direktoriaus 2007m. birželio 27 d. įsakymu Nr. VI-113, 44, 48, 59, 60, 191.1 punktus; Mokytojo pareigybės aprašo, patvirtinto direktoriaus 2012m. gruodžio 17d. įsakymu Nr. V1-1.6-33, 10.3, 10.3,10, 10.3.11, 10,5.4, 10.5.6, 10.6.3 punktus. Tokiu būdu, priešingai negu nurodo ieškovas, 2014-06-18 įsakyme yra visa įstatymo reikalaujama ir darbuotojui reikalinga informacija, pagrindžianti už kokius neteisėtus veiksmus ieškovas buvo nubaustas drausmine tvarka ir kokių pareigų jis nevykdė. Taip pat atsakovai nesutinka su ieškovo argumentais, kad atsakovė drausminę nuobaudą paskyrė nepareikalavusi rašytinio pasiaiškinimo. Nurodo, kad mokyklos direktorė R. T. paprašė ieškovo pasiaiškinti, kokios jo neatvykimo į darbą priežastys, tačiau ieškovas elgėsi įžūliai ir nepagarbiai ir net nesiruošė teikti jokių pasiaiškinimų dėl padaryto darbo drausmės pažeidimo. Taigi, akivaizdu kad ieškovas pats nepageidavo pateikti pasiaiškinimo dėl savo padaryto drausmės pažeidimo, o tokiu atveju drausminę nuobaudą darbdavys gali skirti ir be pasiaiškinimo ( DK 240 str. 1d.). Už pravaikštą drausminė nuobauda skiriama apskritai be įspėjimo (DK 136str.3d.). Pasisakydamas savo ieškinyje dėl drausminės nuobaudos jam parinkimo, ieškovas bando samprotauti ir bando numanyti, kad atleistas iš darbo jis galimai buvo už tai, kad 2014-06-18 neva tariamai visą dieną neatvyko į darbą, tačiau 2014-06-18 įsakymo pirmoje pastraipoje labai konkrečiai išvardinti dokumentai ir jų punktai, kuriuos ieškovas pažeidė ir jeigu ieškovas būtų tinkamai išanalizavęs įsakymo turinį, jam nebūtų kilę klausimo už kokius darbo drausmės pažeidimus jis buvo atleistas iš darbo. Ieškovas buvo atleistas iš darbo Mokyklos vidaus tvarkos taisyklių, patvirtintų direktoriaus 2007m. birželio 27 d. įsakymu Nr. VI -113 (toliau - taisyklės) 44, 48, 59, 60, 191.1 punktų ir Mokytojo pareigybės aprašo, patvirtinto direktoriaus 2012m. gruodžio 17d. įsakymu Nr. Vl-1.6-33 10.3, 10.3,10, 10.3.11, 10.5.4, 10.5.6, 10.6.3 punktų pažeidimus, t. y. ne už vieną, o už keletą taisyklių ir aprašo, reglamentuojančių jo darbą, reikalavimų, pažeidimą. Atsakovas skirdamas ieškovui drausminę nuobaudą - atleidimą iš darbo, atsižvelgė į DK 238 straipsnio nuostatas ir įvertino padarytų darbo drausmės pažeidimų sunkumą, sukeliamas pasekmes, darbuotojo kaltę, į aplinkybes, kuriomis šie pažeidimai buvo padaryti bei į tai, kaip darbuotojas dirbo anksčiau. Skirdamas atleidimą iš darbo, atsakovas vertino ieškovo padarytus darbo drausmės pažeidimus kaip šiurkštų darbo pareigų pažeidimą, nes jo padaryti pažeidimai iš esmės pažeidžia tiek darbdavio, tiek kitų pas ieškovą dirbančių darbuotojų, tiek pas atsakovą besimokančių mokinių bei jų tėvų interesus. Ieškovo pareigu neatlikimas buvo tęstinis, t. y. jau nuo 2010 metų jis pradėjo nevykdyti tinkamai savo pareigų.

142010-11-05 neeiliniame mokytojų tarybos posėdyje (2010-11-05 protokolas Nr. V6) buvo svarstomas ieškovo elgesys dėl mokyklos vidaus tvarkos taisyklių pažeidimo - pareigos pristatyti ilgalaikius technologijos dalyko planus nevykdymo. Po šio svarstymo, ieškovo elgesys pasitaisė, jis vėl vykdė savo pareigas ir atsiprašė už savo elgesį mokytojų kolektyvo. Tačiau nuo 2013m. ieškovas vėl pradėjo pažeidinėti savo darbo pareigas. 2013-09-05 dalykų mokytojų metodinės grupės posėdyje (2013¬09-05 protokolas Nr, V19-7.3.-4) konstatuota, kad ieškovas vėl nepristatė savo dėstomo dalyko ilgalaikių teminių planų, jam tris kartus buvo nustatyti papildomai terminai iki 2013-09¬12, 2013-11-20 ir iki 2013-12-11 šiuos planus pateikti. Tačiau ieškovas savo pareigos vis tiek neįvykdė, todėl jam 2013-12-20 atsakovės direktoriaus įsakymu Nr. V3-3.1.-39 buvo paskirta drausminė nuobauda - papeikimas. Po paminėtų priemonių pritaikymo, ieškovas pateikė teminius planus, tačiau pateikė juos netinkamus ir 2014-01-09 mokyklos dalykų mokytojų metodinės grupės posėdžio nutarimu Nr. V19-7.3- 3 jam buvo leista juos pataisyti iki 2014-01-16. Ieškovas savo pareigos vėl neįvykdė ir jam duotas dar vienas papildomas terminas iki 2014-01-29. Taigi, ieškovo darbo pareigų nevykdymas buvo tęstinis, t.y. penkis mėnesius laiko jis nevykdė savo darbo pareigų ir savo pareigą iki 2013m. rugpjūčio 20d. parengti ir pateikti tvirtinimui metinius teminius planus, jis įvykdė tik 2014m. vasario 5d. ( 2014-02-05 protokolas Nr. V19-7.3-3.).

15Taip pat, nuo 2014-04-14 ieškovas vykdė ir kitus tęstinius darbo pareigų pažeidimus - neteikė tinkamo technologijų „Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo ugdymo procese tvarkos aprašo“ (taisyklių 62 punktas) ir buvo įpareigotas jį pristatyti iki 2014-05-07 (2014-04-14 protokolas Nr. V19- 7.3.-4) bei nevykdė administracijos nurodymų ir nedalyvavo mokytojų tarybos posėdžiuose (taisyklių 48 punktas).

16Be to, kaip nurodo atsakovo atstovai, ieškovas savo elgesiu darbe darė ir nuolatinius etikos normų pažeidimus (aprašo 10.3.11. punktas), t. y.jo šiurkštus ir negerbtinas elgesys pasireiškė bendravime tiek su kitais mokytomis, tiek su. mokyklos direktore ir netgi mokyklos mokiniais, toks elgesys nuolat blogino mokyklos mikroklimatą, trikdė darbinę nuotaiką ir darbo ritmą. Dėl ieškovo netinkamo pareigų atlikimo ir elgesio nuolat skundėsi ne tik jo kolegos mokytojai, bet ir mokyklos mokiniai, bei jų tėvai.

17Atsakovė ilgą laiko tarpą netaikė drausminės atsakomybės už darbo pareigų pažeidimus, nes tikėjosi, kad ieškovo elgesys pasikeis ir jis pradės vykdyti savo darbo pareigas. Tačiau ieškovo elgesys keitėsi tik į blogąją pusę ir jo daromų darbo drausmės pažeidimų tik daugėjo.

18Paskutinis ieškovo padarytas darbo drausmės pažeidimas buvo pats įžūliausias ir po jo padarymo ieškovo darbas pas atsakovę tapo nebeįmanomas. Tuomet ir buvo priimtas sprendimas atleisti ieškovą iš darbo pagal DK 136 str. 3d. dėl ieškovo pravaikštos, netinkamo elgesio ir kitų pažeidimų. Neatvykimas į darbą visą darbo dieną be svarbių priežasčių pagal DK 235 straipsnio 2 da1ies 9 punktą, besąlygiškai traktuojamas kaip šiurkštus, darbo drausmės pažeidimas, todėl ieškovas buvo atleistas pagrįstai ir teisėtai.

19Dėl už 2014-06-18 nepagrįstai neišmokėto darbo užmokesčio priteisimo, atsakovo atstovai nurodo, kad ieškovo pozicija iš esmės nėra teisinga. Jo manymu pagrindo į darbą ne pamokų laiku atvykusiam ieškovui neskaičiuoti atlyginimo nėra. Tačiau ieškovas nurodo neteisingas faktines aplinkybes, nes jis, kaip jau minėta aukščiau, 2014-06-18 į darbą atvyko 14.10 val., nors tą dieną turėjo dirbti nuo 11.20 val. ir dirbti iki 13.55 val., kitos faktinės aplinkybės šiuo klausimu išdėstytos aukščiau, pasisakant dėl drausminės nuobaudos parinkimo. Taigi, kadangi atsakovas tą dieną nedirbo, nei ieškovo reikalaujamas 104,20 Lt neišmokėtas darbo užmokestis, nei vidutinis darbo užmokestis už uždelsimo atsiskaityti laiką, ieškovui negali būti priteistas.

20Dėl drausminių nuobaudų papeikimų paskyrimo, atsakovas nurodo, kad jos buvo paskirtos pagrįstai ir teisėtai, laikantis visų įstatymo nustatytų reikalavimų. Atsakovė vykdė įstatymo reikalavimą prieš skiriant drausminę nuobaudą, raštu pareikalauti, kad darbuotojas raštu pasiaiškintų dėl darbo drausmės pažeidimo ir šias aplinkybes patvirtina 2014-05-28 įsakymas, 2014-06-06 atsakovės išsiųstas raštas. Tai, kad ieškovo pasiaiškinimai nebuvo gauti užfiksuota 2014-06-06 aktu Nr. V3-3.1. -16 ir 2014-06-11 aktu Nr. V3-3.1.- 18. Rašte labai aiškiai įvardinta, kad pasiaiškinimą reikalaujama pateikti už nedalyvavimą Mokytojų tarybos posėdyje, į kurį ieškovas buvo kviestas asmeniškai 2014-05-29 raštu Nr. VI 5-1.12.-26. Kad ieškovas žinojo apie posėdį yra užfiksuota ir 2014-06-11 Neeilinio mokyklos tarybos posėdžio protokole Nr. V7-1.8.-3, kuriame nurodyta, kad mokyklos direktorė papildomai apie posėdį informavo ieškovą tiesiogiai pokalbio metu tą pačią dieną 12.15val. ir sutarė, kad ieškovas į posėdį ateis. Po to dar du kartus ieškovui buvo skambinta telefonu, tačiau jis neatsakinėjo skambučius. Taigi, akivaizdu, kad paties ieškovo elgesys buvo piktybinis ir jo tikslas buvo pažeisti mokyklos norminių aktų reikalavimus ir posėdyje nedalyvauti. Tokiu būdu, atsakovo nuomone ieškovo argumentai, kad atsakovės jam pareikšti papeikimai yra nepagrįsti ir neteisėti, yra niekuo nepagrįsti ir paneigti nurodytais įrodymais, todėl atmestini.

21Dėl atsakovės 2014-06-04 įsakymo Nr. V3-3.1.-15.1 „Dėl atlyginimo nemokėjimo mokytojui A. I. už nepravestą pamoką“ panaikinimo. Ieškovo teigimu šis įsakymas yra nepagrįstas, tačiau jis nurodo neteisingas faktines aplinkybes, nes 2014- 06-04 jis atvyko į mokyklą 11.40 val. Pagal nustatytą tvarką, jo dėstoma pamoka turėjo prasidėti 11.20 val., tačiau tą dieną esant sutrumpintoms pamokoms ji prasidėjo 11.10 val. Tuo tarpu, atsakovas į mokyklą atvyko tik 11.40val. Taip pat pažymėtina, kad šis įsakymas liko neįvykdytas ir darbo užmokestis už nepravestą pamoką ieškovui buvo sumokėtas. Todėl, remiantis išdėstytu, nei ieškovo reikalaujamas 34,75 Lt neišmokėtas darbo užmokestis, nei vidutinis darbo užmokestis už uždelsimo atsiskaityti laiką, ieškovui negali būti priteistas.

22Ieškinys tenkintinas iš dalies.

23Šalių ginčo esmė –drausminės nuobaudos – atleidimo iš darbo už šiurkščius darbo drausmės pažeidimus pagrįstumas (DK 237 str. 1 d. 3 p., 136 str. 3 d., 235 str.), skirtų nuobaudų pagrįstumas bei išmokų dėl atleidimo priteisimas, jų dydis.

24Nustatyta, kad ieškovas pagal 2006-03-20 neterminuotos darbo sutartį Nr. 102 dirbo pas atsakovę, Šilutės r. Gardamo pagrindinėje mokykloje technologijų mokytojo pareigose nepilnu krūviu, už darbo užmokestį, paskaičiuotą pagal nustatytą koeficientą 8,92 Vyriausybės patvirtintos bazinės mėnesines algos, atsižvelgiant į tarifikaciją (I t. b.l. 6-10). 2014-05-28 įsakymu Nr. V3-3.1.-15 iš ieškovo pareikalautas pasiaiškinimas (It. 16-17 b.l.). 2014-06-06 įsakymu Nr. V3-3.1.-17 ir 2014-06-11 įsakymu Nr. V3-3.1.-19 ieškovui A. I. paskirtos drausminės nuobaudos – papeikimas (It. 11, 13 b.l.). 2014-06-18 atsakovę, atstovaujančios direktorės įsakymu Nr. V3-3.1.-20 „Dėl A. I. atleidimo iš darbo“ ieškovas pagal DK 136 str. 3d. 2p. už šiurkščius darbo drausmės pažeidimus atleistas iš darbo (It. 53 b.l.). Atsakovės 2014-06-04 įsakymu Nr. V3-3.1.-15.1 4 ir 2014-06-18 įsakymu Nr. V3-3.1.-21, įsakyta ieškovui nemokėti atlyginimo už nepravestą pamoką (06 04) ir už neatvykimą į darbą(06 18)( (It. 14, 50 b.l.). Ieškovas tiek atleidimo metu, tiek ir po jo dirbo kitose darbovietėse – Klaipėdos Ievos Simonaitytės pagrindinėje mokykloje iki 2014-08-28 ir nuo 2014-09-01 iki šiol Skuodo Bartuvos progimnazijoje. Dėl nuobaudų skyrimo

25Dėl 2014-06-06 įsakymo

262014-06-06 įsakymu Nr. V3-3.1.-17 ieškovui buvo skirta nuobauda – papeikimas dėl to, kad jis iki nustatyto termino (2014-06-06, 08.30 val.) nepateikė pasiaiškinimo dėl kokių priežasčių jis (ieškovas) laiku nepateikė koreguoto „Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo technologijos pamokose tvarkos aprašo“. Ieškovas atsakovo 2014-05-28 mokyklos direktoriaus įsakymu Nr. V3-3.1.-15 buvo įpareigotas pateikti paaiškinimą dėl pakoreguoto aprašo nepateikimo. Ieškovas neigia gavęs tokį atsakovo nurodymą pasiaiškinti, tai, kad šis įsakymas ieškovui nebuvo įteiktas jo priėmimo dieną patvirtina įsakyme padarytas prierašas, kad ieškovas po šešių pamokų(14.15 val.) nerastas, nors tuo metu ieškovo darbo laikas jau yra pasibaigęs. Atsakovo atstovai nurodo, kad šį įsakymą išsiuntė ir ieškovo nurodytu mokykloje elektroniniu paštu stvign@one.lt. Ieškovas teigia, kad šiuo elektroniniu paštu senai nesinaudoja. Bylos nagrinėjimo metu atsakovas teikė įrodymus dėl to, kad šiuo elektroniniu adresu ieškovui buvo siunčiama ir kita informacija ir jis naudojosi šiuo adresu, tačiau patikimų įrodymų, kad šis adresas ieškovo buvo naudojamas ir deklaruojamas kaip oficialus informacijos gavimo adresas, atsakovas nepateikė. Be to, nustatyta, kad atsakovo kitiems darbuotojams buvo žinomas ir kitas ieškovo elektroninis adresas. Tai patvirtino ir pavaduotoja ugdymui pas atsakovą dirbusi liudytoja S. Z.. Tai, kad atsakovas ieškovui siuntė dokumentus ir registruotu paštu rodo, kad ir pats atsakovas nebuvo įsitikinęs dėl šio elektroninio adreso tinkamumo pateikti oficialiai informacijai( siųstas kvietimas į Mokyklos tarybos posėdį). Atsakovas neneigė, kad mokykloje buvo sudaryti darbuotojų sąrašai, nurodyti jų kontaktiniai duomenys, tačiau jie nebuvo oficialūs nustatyta tvarka nebuvo užtikrintas šių sąrašų duomenų atnaujinimas. Ir kaip nurodė liudytoja S. Z. jų galėjo būti kelios kopijos, jie galėjo būti koreguojami ir pan. Vertinant nustatytas aplinkybes dėl nuobaudos taikymo 2014-06-06 įsakymu, teismas konstatuoja, kad atsakovė neįrodė, jog ieškovas buvo tinkamai informuotas apie jam nustatytą pareigą pateikti pasiaiškinimą darbdaviui, todėl šiuo įsakymu taikyta nuobauda dėl nurodyto pažeidimo paskirta nepagrįstai.

27Dėl 2014-06-11 įsakymo

28Nustatyta, kad 2014-06-11 įsakymu Nr. V3-3.1.1-19 ieškovui skirta drausminė nuobauda – papeikimas dėl to, kad jis nepateikė pasiaiškinimo iki nustatyto termino (2014-06-11, 11.00 val.) ir nedalyvavo Mokyklos tarybos posėdyje, nors kvietimas jam buvo išsiųstas registruotu laišku 2014-06-06.

29Atsakovo atstovai tvirtina, kad ieškovas apie posėdį buvo informuotas tinkamai, jam pranešta ir registruotu laišku, išsiųstu 2014-06-06, be to atstovė (direktorė) tvirtina pati asmeniškai posėdžio dieną informavusi ieškovą apie vyksiantį posėdį ir informacija apie būsimus posėdžius yra mokytojų kambaryje, informacinėje lentoje. Ieškovas neigia gavęs kokią nors informaciją apie 2014-06-11 organizuotą posėdį. Esant konfliktinei situacijai (prieš tai taikyta nuobauda, priimtas įsakymas dėl atlyginimo nesumokėjimo), atsakovas privalėjo būti itin atidus užtikrinant tokios informacijos suteikimą ieškovui. Atsakovė nepateikė įrodymų apie tai, kada 2014-06-06 siųstas registruotas laiškas buvo įteiktas adresatui, nepateikė ir kitų patikimų įrodymų dėl to, kad ieškovas buvo informuotas laiku apie rengiamą posėdį. Be to, atsakovas 2014-06-11 įsakymu taikydamas ieškovui drausminę nuobaudą, privalėjo laikytis drausminės nuobaudos skyrimo pagrindų(DK 240 straipsnio 1 dalis). Pagal šią teisės normą darbdavys, skirdamas drausminę nuobaudą, turi raštu pareikalauti, kad darbuotojas raštu pasiaiškintų dėl darbo drausmės pažeidimo. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra išaiškinęs, kad šio įstatymo reikalavimo tikslas – užtikrinti darbuotojo teisę pasiaiškinti darbdaviui dėl jam priskiriamo drausmės pažeidimo. Pasiaiškinime darbuotojo pateikta informacija įgalina darbdavį spręsti, ar darbuotojas iš tikrųjų padarė darbo drausmės pažeidimą, o jei padarė, tai kokia dėl to yra darbuotojo kaltė (jos forma ir laipsnis). Atsakovui neįrodžius, kad jis tinkamai informavo ieškovą apie vyksiantį posėdį ir nepareikalavus darbuotojo pasiaiškinimo dėl galimo drausmės pažeidimo, konstatuotina, kad ieškovui nuobauda paskirta nepagrįstai.

30Dėl atleidimo iš darbo

31Kaip matyti iš bylos medžiagos, ieškovas iš darbo atleistas nuo 2014-06-18, remiantis 2014-06-18 įsakymu Nr. V3-3.1.-20 „Dėl A. I. atleidimo iš darbo“, kuriuo ieškovui buvo paskirta drausminė nuobauda už šiurkščius darbo pažeidimus — atleidimas iš darbo Šilutės r. Gardamo pagrindinės mokyklos technologijų mokytojo pareigų. Įsakyme nurodyta, kad ši nuobauda taikyta, ieškovui pažeidus Mokyklos vidaus tvarkos taisyklių bei Mokytojo pareigybės aprašo nurodytus punktus, nedetalizuojant faktinių drausmės pažeidimų aplinkybių. Mokyklos vidaus tvarkos taisyklių, patvirtintų direktoriaus 2007m. birželio 27 d. įsakymu Nr. VI-113, ir įsakyme dėl ieškovo atleidimo nurodyti punktai, nustato :44 punktas – mokytojai privalo į pamokas ateiti laiku, t.y. likus 15 min. iki pamokų pradžios. Laikosi nustatytos darbo laiko trukmės; 48 punktas – mokytojai privalo vykdyti mokyklos administracijos, mokytojų tarybos ir kt. nurodymus; 59 punktas – dalykų mokytojai privalo parengti individualias programas ir metinius teminius planus; 60 punktas – mokytojai turi būti visada pasiruošę pamokai, turi turėti pamokų teminius ir detaliuosius planus; 191.1 punktas mini išskaičiavimą dalies atlyginimo, jei mokytojas neatvyksta į darbą ir nepraveda pamokos. Be to, atleidimo įsakyme nurodoma, kad ieškovas pažeidė Mokytojo pareigybės aprašo, patvirtinto direktoriaus 2012m. gruodžio 17d. įsakymu Nr. V1-1.6-33, 10.3, 10.3.10, 10.3.11, 10.5.4, 10.5.6, 10.6.3 punktus, t.y. mokytojas turi tinkamai tvarkyti dokumentus – el. dienynus, kitus dienynus ir programas, teminius planus, klasės dokumentaciją, be to turi laikytis etikos normų, mokytojai turi dalyvauti metodinių grupių veikloje, mokytojų tarybos ir kituose posėdžiuose, į mokyklą atvykti ne vėliau nei 15 min. prieš pirmą pamoką.

32Ieškovo nuomone, ši drausminė nuobauda yra nepagrįsta ir per griežta ir iš esmės ji taikyta dėl 2014-06-18 neatvykimo į darbą. Be to, ieškovo teigimu nuobaudos nepagrįstumą lemia ir tai, kad atsakovas skirdamas šią nuobaudą nepareikalavo pasiaiškinimo, įsakyme nėra nurodyti konkretūs pažeidimai. Kaip matyti iš šalių paaiškinimų, bylos medžiagos ieškovas pagal nustatytą pamokų tvarkaraštį vedė technologijų pamokas kiekvieną trečiadienį, nuo 11.20 val. iki 13.55 val. 2014-06-18 ieškovas teigia, kad buvo atvykęs į darbo vietą – mokyklą, kuomet pamokos jau nebevyko. Tai, kad, jis tą dieną buvo atvykęs į darbo vietą neneigia ir mokyklos direktorė, nurodžiusi, kad ieškovo buvo prašyta tą dieną pasiaiškinti, kur jis buvo darbo (nevykstančių pamokų) laiku, po ko kilo konfliktas tarp ieškovo ir direktorės, jį matė liudytojai. Aplinkybę, kad ieškovas tą dieną buvo darbo vietoje patvirtina ir įrašas ant 2014-06-18 įsakymo, kuriame atsakovės darbuotojos G. S. įrašyta, kad atsakovas buvo supažindintas su įsakymu, tačiau pasirašyti atsisakė. Tokiu būdu, konstatuotina, kad ieškovas 2014-06-18 iš savo gyvenamosios vietos į kitoje vietovėje esančią darbo vietą atvykęs buvo, galimai pavėluotai arba tiesiog tam tikru momentu nerastas savo klasėje. Vertinant tai, ar šis ieškovo galimai padarytas pažeidimas šiukštus atsižvelgiama į tai, kad atsakovės atstovė, mokyklos direktorė pripažino, patvirtino kiti mokyklos darbuotojai liudytojai pvz. S. L., kad atskirais atvejais, suderinus su direktore buvo leidžiama šiuo laikotarpiu (nevykstant pamokoms) nesilaikyti griežtai darbo laiko, susieto su jau nebevykstančių pamokų tvarkaraščiu, nes mokytojai kartais pasidarydavo darbus greičiau arba kitais atvejais dirbdavo ilgiau, nei jų nustatytas darbo laikas. Teismas sutinka su ieškovo argumentu, kad iš esmės jo griežtas darbo laiko nesilaikymas, darbdaviui nesukėlė sunkių neigiamų pasekmių, nes pamokos jau nebevyko, tačiau mano, kad ieškovo nurodyta aplinkybė, kad jis dirbo namie tą dieną, neįrodyta, nes ieškovas nepateikė jokių įrodymų, kokius būtent darbus jis atliko darbo laiku namie, neatvykdamas laiku į darbą. Vertinant visas nustatytas aplinkybes, teismas daro išvadą, kad neįrodyta, jog ieškovas tokį drausmės pažeidimą padarė, o jo galimas pavėlavimas atvykti į darbą nelaikytinas šiurkščiu DK 235 straipsnio prasme. 2014-06-18 įsakyme atsakovas nenurodė konkretaus darbo laiko drausmės pažeidimo( 44 p.), tačiau sprendžiant iš kito įsakymo dėl neapmokėjimo už nepravestą pamoką 2014-06-04, įsakymas galimai priimtas ir dėl šio fakto, nes atsakovas nepateikė nei duomenų, nei įrodymų apie kitus tokio pobūdžio galimus ieškovo pažeidimus kaip neatvykimas laiku į pamokas. Kaip paaiškino ieškovas 2014-06-04, patvirtino kiti mokyklos darbuotojai, tą dieną buvo sutrumpintos pamokos. Ieškovo teigimu, apie tai jam pranešta nebuvo. Ieškovo vedamos pamokos nėra pirmos, todėl jis atvykęs į darbą įprastu laiku, vėlavo į pamokas. Tokį pažeidimą, kurio padarymą įtakojo pati atsakovė nebūdama pakankamai rūpestinga, teismas taip pat nelaiko šiurkščiu pažeidimu.

33Atsakovo atstovų teigimu 2015-06-08 teismo posėdžio metu nuobauda taikyta iš esmės dėl pravaikštos ir neetiško elgesio. Ankstesnių teismo posėdžių metu atsakovo atstovai ir atsiliepime į ieškinį nurodė, kad atleidimo priežastys buvo ne tik šie pagrindai, bet tokį sprendimą lėmė ir besitęsiantys ieškovo daromi pažeidimai - mokytojo nedalyvavimas mokyklos posėdžiuose, koreguoto „Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo technologijų pamokose tvarkos aprašo“ nepateikimas, ankstesnis ilgalaikių teminių planų nepateikimas ir kt. Byloje atsakovės atstovų iniciatyva apklausti liudytojai pvz. J. K., J. Z. ir kt. iš esmės parodė apie ieškovo padarytą kitą drausmės pažeidimą – teminių planų nepatekimą, už kurį jau ieškovui buvo taikyta nuobauda dar 2013m. ar liudytojai S. K., S. L. apie jo ankstesnį galimai nevisai mandagų elgesį. 2014-06-18 atsakovė laikydamasi drausminės nuobaudos skyrimo terminų (skiriama tuoj pat paaiškėjus, bet ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo paaiškėjimo dienos (DK 241 str.)), galėjo taikyti drausminę nuobaudą tik už pažeidimus padarytus per mėnesį iki įsakymo. Atsakovės atstovai patvirtino, kad nuobauda ieškovui taikyta ir už nepagarbų ieškovo elgesį su direktore, šiai pareikalavus pasiaiškinti kur jis buvo, o ieškovui atsakius „ne tavo reikalas, kur reikėjo ten ir buvau“. Tai, kad įvyko konfliktas šalys neginčija, tai patvirtina ir apklausti liudytojai. Liudytoja J. Z. teigė, kad direktorės pokalbio su ieškovu metu intonacijos taip pat buvo nepagarbios. Esant įtemptiems ieškovo ir direktorės santykiams, tikėtina, kad ieškovas nepagarbiai kalbėjo su direktore ir tai nepateisina jo elgesio. Kita vertus, tai nevyko viešame renginyje, matant pašaliniams asmenims, ieškovui anksčiau pažeidžiant procedūras taikytos drausminės nuobaudos, kas galėjo ieškovą išprovokuoti, todėl toks ieškovo elgesys šioje konkrečioje situacijoje kaip atskiras faktas nelaikytinas šiurkščiu darbo pažeidimu, už kyrį taikytina griežčiausia nuobauda.

34Atsakovo atstovės teigimu, ieškovas nenorėjo patekti paaiškinimo dėl padaryto pažeidimo, nes konflikto su ieškovu metu, jai paklausus kur ieškovas buvo darbo laiku, šis grubiai ir nemandagiai atsakęs, kad tai jo reikalas. Būtų galima vertinti ir gal sutikti su atsakovės pozicija, kad ieškovas nenorėjo pateikti paaiškinimo dėl neatvykimo laiku į darbą, tačiau darbdavys atleidimo pagrindą nurodė ne tik šį darbo drausmės pažeidimą, bet ir kitus. Atsakovas neturėjo ieškovo atsisakymo pateikti paaiškinimą dėl kitų galimų pažeidimų. Atsakovas motyvuoja, kad už šiurkščius pažeidimus, galima taikyti nuobaudą ir be įspėjimo. Tai, kad ieškovas buvo atleistas DK 136 str. 3d. pagrindu darbdaviui nutraukiant darbo sutartį apie tai iš anksto neįspėjus darbuotojo, neatleidžia darbdavio nuo pareigos pareikalauti paaiškinimo iš darbuotojo (DK 240 str. 1d.). Atsakovo nurodyti ir kiti pažeidimai (be darbo laiko drausmės pažeidimo ir neetiško elgesio 06 18), antai kaip pakoreguoto aprašo nepateikimas, pavėluotas teminių planų pateikimas – pačios atsakovės atstovės paaiškinimu pavėluotai ieškovas įvykdė šią pareigą 2014-02-05, tai dėl šių faktų jau būtų praleistas terminas taikyti drausminę atsakomybę (DK 241 str.), nedalyvavimas darbdavio organizuojamuose posėdžiuose, nenurodyti konkretūs posėdžiai, kuriuose nedalyvavo ieškovas, todėl nėra galimybės spręsti ar nepažeisti nuobaudos skyrimo terminai, kitos nuobaudos skyrimo aplinkybės. Šie išvardinti numanomi ieškovo pažeidimai, savaime nėra laikytini šiurkščiais, leidžiančiais taikyti pačią griežčiausią nuobaudą - atleidimą iš darbo. Ydingas ir pats atsakovo suformuluotas įsakymas nenurodant faktinių pažeidimų aplinkybių, apsunkinantis tiek ieškovui pasiaiškinti dėl jam inkriminuojamų drausmės pažeidimų, tiek teismui sprendžiant taikytos nuobaudos - atleidimo iš darbo teisėtumo klausimą. Teismų praktikoje laikomasi nuomonės, kad įsakymas dėl drausminės nuobaudos turi būti konkretus ir aiškus( žr. pvz. Klaipėdos apygardos teismo 2015-03-04 nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-455-163/2015).

35Vertinant nustatytas aplinkybes, teismas konstatuoja, kad ieškovui taikyta nuobauda - atleidimas iš darbo yra neteisėtas, nes įsakyme neįvardinti konkretūs faktiniai pažeidimai, kurie nėra atsakovo įrodyti ir net įrodžius tokių pažeidimų egzistavimą, pagal esamas aplinkybes, jie nelaikytini savaime šiurkščiais DK 235 str. prasme, be to nepareikalautas iš darbuotojo pasiaiškinimas ir taikyta nuobauda per griežta ir neadekvati, todėl atsakovo atleidimas iš darbo pripažintinas neteisėtu.

36Pripažinus ieškovo atleidimą neteisėtu, naikintinas ir atsakovės atstovės priimtas 2014 m. birželio 18 d. įsakymas Nr. V3-3.1.-21 „Dėl atlyginimo nemokėjimo mokytojui A. I. už neatvykimą į darbą“ dėl neįrodyto pažeidimo apie ieškovo neatvykimą į darbą 2014-06-18 visą darbo dieną.

37Tenkintinas ieškovo prašymas negrąžinti jį į darbą pas atsakovą, kadangi bylos nagrinėjimo metu nustatyta, kad paskutiniu metu darbuotojo ir darbdavio santykiai buvo konfliktiški, todėl grąžinus ieškovą į darbą, neabejotinai jam būtų sudarytos nepalankios sąlygos dirbti. Ieškovo darbo sutartis laikytina nutraukta teismo sprendimu nuo jo įsiteisėjimo dienos (DK 300 str.4d.).

38Dėl išeitinės išmokos priteisimo

39Konstatavus, kad ieškovo atkleidimas iš darbo yra neteisėtas ir jis negrąžinamas į darbą, ieškovui priteistina DK 140 str. 1 d. nustatyto dydžio išeitinė išmoka (DK 300 str. 4 dalis). Išmokos dydis skaičiuojamas atsižvelgiant į ieškovo nepertraukiamąjį darbo stažą pas atsakovę šiose pareigose nuo 2006-03-20 iki teismo sprendimo priėmimo dienos. Ieškovas išdirbo pas atsakovą iki 120 mėnesių, jam priklauso keturių mėnesių išeitinė išmoka, (DK 140 str. 1 d. 4 p.). Ieškovo vidutinis darbo užmokestis siekė 416, 83 Lt (neatskaičius mokesčių), ieškovui priteistina 1667, 32 Lt (482,89 €) (416, 83 x 4 = 1 667, 32) išeitinė išmoka (neatskaičius mokesčių).

40Dėl vidutinio darbo užmokesčio už priverstinės pravaikštos laiką priteisimo

41DK 300 str. 4d. nurodyta, kad teismui nustačius, jog darbuotojas į pirmesnį darbą negali būti grąžinamas dėl ekonominių, technologinių, organizacinių ar panašių priežasčių arba dėl to, kad jam gali būti sudarytos nepalankios sąlygos dirbti, priima sprendimą pripažinti darbo sutarties nutraukimą neteisėtu ir priteisia darbuotojui šio Kodekso 140 straipsnio 1 dalyje nustatyto dydžio išeitinę išmoką ir vidutinį darbo užmokestį už priverstinės pravaikštos laiką nuo atleidimo iš darbo iki teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos arba darbo užmokesčio skirtumą už šį laikotarpį, jeigu darbuotojas buvo įsidarbinęs kitoje darbovietėje. Šiuo atveju laikoma, kad darbo sutartis yra nutraukta teismo sprendimu nuo jo įsiteisėjimo dienos.

42Atsakovas, ieškovo atleistas iš darbo nuo 2014-06-18. Atleidimo laikotarpiu ir iki 2014-08-29 ieškovas dirbo Klaipėdos Ievos Simonaitytės pagrindinėje mokykloje, o nuo 2014-09-01 Skuodo Bartuvos progimnazijoje, gaudamas atitinkamai Klaipėdoje vidutiniškai 1240, 03 Lt (atskaičiavus mokesčius) ir 1954, 46Lt( 527, 03- 568,70 eurų) dydžio atlyginimą.

43Sprendžiant dėl kompensacijos, mokamos DK 300 straipsnio 4 dalį (anksčiau galiojusios redakcijos DK 297 straipsnio 4 dalis) pagrindu, kasacinio teismo išaiškinta nustatytos kompensacijos už priverstinės pravaikštos laiką paskirtis, jos atliekama socialinė funkcija (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos (toliau tekste –kasacinė nutartis) 2014-03-03 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-79/2014 ir joje nurodyta praktika). Kompensacija, už priverstinę pravaikštą mokėtina neteisėtai iš darbo atleistam darbuotojui, užtikrina dėl neteisėtų darbdavio veiksmų negautų pragyventi būtinų lėšų kompensavimą; kompensacija turi būti adekvati, proporcinga nukentėjusios šalies (darbuotojo) patirtiems netekimams (pvz. 2011-10-04 kasacinė nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-363/2011). Nustatytas reikalavimas darbdaviui išmokėti darbuotojui jo vidutinį darbo užmokestį (ar jo skirtumą pagal galiojančią teisės normą) už visą dėl neteisėto atleidimo iš darbo susidariusį priverstinės pravaikštos laikotarpį kasacinio teismo praktikoje taip pat vertinamas kaip įstatyme nustatyti neigiamo pobūdžio turtiniai padariniai (sankcija), taikytini darbdaviui už neteisėtus veiksmus prieš darbuotoją ir turintys preventyvią reikšmę (2012-01-17 kasacinė nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-5/2012).

44Kasacinio teismo praktikoje išaiškinta, kad teismas, spręsdamas dėl šio kompensacijos dydžio atitikties jos tikslams, esmei ir bendriesiems teisingumo, sąžiningumo, proporcingumo principams, atsižvelgdamas į bylos aplinkybes, turi svarstyti, ar konkretus priteistinas dydis nepaneigia šio instituto socialinės funkcijos, t. y. kompensuoja darbuotojo dėl neteisėto atleidimo iš darbo patirtus praradimus, tačiau nėra neadekvatus įstatyme nustatyto kompensavimo tikslui, nelemia darbdaviui pernelyg sunkių padarinių, dėl kurių būtų pažeisti kitų darbuotojų teisėti interesai, nepaneigia darbo teisinių santykių šalių sąžiningumo ir nesukelia kolizijos su kitų darbuotojų garantijomis (DK 36 straipsnio 1 dalis) (žr., pvz. kasacinė 2011-10-04 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-363/2011; 2012-05-30 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-245/2012; kt.). Nustatęs, kad prašomos priteisti kompensacijos dydis prieštarauja teisingumo principui, yra iš esmės neproporcingas ar sukelia sunkių neigiamų padarinių, teismas kompensacijos už priverstinę pravaikštą dydį gali mažinti (kasacinė nutartis 2012-07-12 civilinėje byloje Nr. 3K-3-371/2012; kt.).

45Kaip minėta DK 300 str. 4d. nustato dvejopą kompensavimo būdą už priverstinę pravaikštą: vidutinio darbo užmokesčio priteisimą arba gautų ir prarastų pajamų skirtumo priteisimą, jeigu darbuotojas po atleidimo dirbo. Kompensacijos dydis nustatytinas atsižvelgiant į teismų praktiką ir į byloje nustatytas šias aplinkybes: atsakovas yra ne pelno siekianti organizacija, gaunanti ribotą finansavimą, ieškovo darbas pas atsakovą buvo ne pagrindinis ir jo pajamos nebuvo pagrindinis ieškovo pajamų šaltinis, ieškovas tiek atleidimo metu dirbo kitoje darbovietėje, tiek vėliau pas kitą darbdavį visu ar beveik visu krūviu, tai yra dirbdamas per mėnesį 20 arba 17-18 darbo dienų. Duomenų, kad atleidimas iš darbo ieškovui būtų sukėlęs ypatingas finansines neigiamas pasekmes, nepateikta. Taip pat nenustatyta, kad ieškovas pagal savo užimtumą naujoje darbovietėje turėjo galimybę dirbti papildomas valandas, ieškojo tokio papildomo darbo, tačiau jo nerado ir taip prarado galimybę gauti papildomas pajamas prie pagrindinių gaunamų pajamų. Kaip matyti iš ieškovo esamo darbdavio gautų rašytinių duomenų – ieškovo šiuo metu gaunamos pajamos yra didesnės nei iki atleidimo iš darbo. Be to, bylos nagrinėjimas užsitęsė dėl abiejų šalių prašomo apklausti didelio liudytojų skaičiaus, ieškovo atleidimą iš dalies sąlygojo procedūriniai atleidimo pažeidimai. Atsižvelgiant į šias aplinkybes, šioje situacijoje priteisiamos kompensacijos pagrindinę paskirtį kaip sankciją darbdaviui, vadovaujantis teisingumo, protingumo principais, atsižvelgiant į tai, kad priteistas ieškovui visas vidutinis darbo užmokestis, būtų neproporcingas, ieškovui nustatytinas 60 eurų per mėnesį, neatskaičius mokesčių, kompensacijos dydis už priverstinės pravaikštos laikotarpį nuo atleidimo iš darbo 2014-06-18 iki teismo sprendimo įsiteisėjimo. Nuo ieškovo atleidimo 2014-06-18 iki teismo sprendimo priėmimo 2015-06-17 kompensacija nustatytina 60 eurų x 12 mėn. yra 720 eurų, neatskaičius mokesčių.

46Dėl neturtinės žalos atlyginimo priteisimo

47Darbo teisinių santykių subjektai įgyvendina savo teises ir vykdo pareigas, laikydamiesi įstatymų, gerbdami bendro gyvenimo taisykles bei veikdami sąžiningai, laikosi bendrųjų teisės principų. Draudžiama piktnaudžiauti teise (DK 35 straipsnio 1 dalis). Jeigu darbdavys savo teisę atleisti darbuotoją įgyvendina nesilaikydamas teisės normose įtvirtintų atleidimo pagrindų ir tvarkos ir dėl to darbuotojui padaroma neturtinė žala – dvasiniai išgyvenimai, nepatogumai, emocinė depresija, pažeminimas, reputacijos pablogėjimas, bendravimo galimybių sumažėjimas ir kt. – tai gali būti darbdavio prievolei atlyginti darbuotojui padarytą neturtinę žalą atsiradimo pagrindas (DK 1 straipsnio 1 dalis, 248 straipsnio 4 dalis, 250 straipsnis, CK 1.1 straipsnio 3 dalis, 6.250 straipsnis). Reikalavimas atlyginti neturtinę žalą – savarankiškas pažeistų darbo sutarties šalių teisių gynimo būdas – taikomas tada, jeigu nustatomos būtinosios atsakomybės sąlygos: neteisėta veika, dėl jos patirta neturtinė žala, priežastinis neteisėtos veikos ir neturtinės žalos ryšys, kaltė. Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad reikalavimas pripažinti atleidimą neteisėtu ir reikalavimas dėl neteisėto atleidimo atlyginti padarytą neturtinę žalą yra susiję, bet savaime nereiškia, kad patenkinus vieną reikalavimą turi būti patenkintas ir kitas (žr., pvz.2009-02-02 m. kasacinė nutartiscivilinėje byloje Nr. 3K-3-37/2009).

48Teisės pažeidimo pripažinimo faktas atskirais atvejais yra pakankama satisfakcija už padarytą skriaudą, nes teisės pažeidimo pripažinimas yra savarankiškas pažeistų teisių gynimo būdas. Neturtinė žala priteisiama, kai nustatoma, kad teisės pažeidimo pripažinimo nepakanka pažeistai teisei apginti (žr., pvz., kasacinė 2012-05-11 nutartis Nr. 3K-3-213/2012).

49Taigi DK 250 straipsnis taikomas ir neteisėto atleidimo atveju neturtinė žala atlyginama tais atvejais, kai atleidimo aplinkybės ir darbuotojo atleidimo pagrindas yra tokie, kurie pateisintų neturtinės žalos atlyginimą, nes kitomis darbuotojų teisių gynybos priemonėmis, tokiomis kaip turtinės žalos atlyginimas (kompensacija), atleidimo pripažinimas neteisėtu ar grąžinimas į darbą, darbuotojui padaryta žala nėra teisingai atlyginama (kasacinė 2008-08-18 nutartiscivilinėje byloje Nr. 3K-3-373/2008; 2012-05-16 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-223/2012; kt.).

50Nustatyta, kad ieškovas buvo atleistas dėl atsakovo neteisėtų veiksmų, tačiau šie neteisėti veiksmai iš dalies buvo procesinio pobūdžio. Bylos nagrinėjimo metu nustatyta, kad ir ieškovas tinkamai nebendradarbiavo su atsakovu, jų tarpusavio santykiai buvo įtempti dėl abipusės kaltės, kurioje buvo ir netinkamas ieškovo etikos normų laikymasis. Tokiu būdu, nors formaliai atsakovas ir kaltas dėl ieškovo atleidimo, tačiau dėl tarpusavio nesutarimų kaltos abi šalys, todėl, atsižvelgiant į visas bylos aplinkybes, ieškovo reikalavimas šioje dalyje tenkintinas iš dalies ir jam iš atsakovo priteistina 100 € neturtinės žalos.

51Dėl 2014-06-04 ir 2014-06-18 įsakymų ir nepagrįstai neišmokėto darbo užmokesčio priteisimo

522014-06-18 įsakymą Nr. V3-3.1.-21 „Dėl atlyginimo nemokėjimo mokytojui A. I. už neatvykimą į darbą“ ir tą pačią dieną priėmė įsakymą dėl ieškovo atleidimo iš darbo nuo 2014-06-18. Ieškovas prašo priteisti 104, 20 Lt neišmokėto darbo užmokesčio už 2014-06-18 darbo dieną, nes tą dieną į darbą buvo atvykęs. Įsakymas dėl darbo užmokesčio nemokėjimo pripažintinas neteisėtu. Pagal atsakovo priimtą kitą įsakymą ieškovas nuo šios dienos, tai yra 2014-06-18 buvo atleistas ir jam nuo šios dienos, pripažinus atleidimą neteisėtu, skaičiuojama kompensacija už priverstinę pravaikštą DK 300 str. 4d. pagrindu, todėl darbo užmokestis už šią dieną papildomai nepriteistinas, nes tokiu atveju būtų ieškovui kompensuota neproporcingai ir nepagrįstai.

53Atsakovę atstovaujanti direktorė 2014-06-04 priėmė įsakymą Nr. V3-3.1.-15.1 „Dėl atlyginimo nemokėjimo mokytojui A. I. už nepravestą pamoką“. Ieškovas ginčija šį įsakymą, motyvuodamas tuo, kad 2014-06-04 mokykloje buvo sutrumpintos pamokos, jis apie tai darbdavio nebuvo informuotas, todėl į darbą atvyko pavėlavęs, tai yra įprastu darbo laiku. Atsakovo atstovai nurodo, kad pagal nustatytas darbo taisykles, mokytojas privalo atvykti 15 minučių prieš pamoką. Ieškovo dėstoma pamoka turėjo prasidėti 11.20 val., tačiau esant sutrumpintoms pamokoms turėjo prasidėti 11.10 val., o ieškovas atvyko tik 11.40 val. Apie tai, kad ieškovas atvyko vėliau negu būtų prasidėjusi pamoka įprastu tvarkaraščiu, atsakovė patikimų įrodymų nepateikė. Liudytojai, mokytojos J. Z., S. Z. patvirtino, kad tą dieną turėjo būti stebima ieškovo vedama pamoka ir patvirtino, kad pamokos buvo sutrumpintos, pamoka neįvyko, neatvykus ieškovui, tačiau tiksliai kada atvyko ieškovas, nenurodė. Vertinant nustatytas aplinkybes, kad ieškovas į pamokas pavėlavo dėl atsakovo kaltės, šiam nepateikus informacijos apie pasikeitusį darbo laiką, nagrinėjamas įsakymas pripažintinas neteisėtu. Atsakovės atstovė nurodė, kad šis įsakymas liko neįvykdytas, tai yra ieškovui už šią dieną buvo sumokėtas atlyginimas, todėl ieškovui neginčijant šios aplinkybės užmokestis už 2014-06-04 nepriteistinas. Netenkinus prašymo priteisti darbo užmokestį už 2014-06-04 ir 2014-06-18, atsakovui nekyla pareiga atsiskaityti su ieškovu dėl šios dalies reikalavimo, todėl netenkinamas ir prašymas priteisti darbo užmokestį dėl šios dalies darbo užmokesčio uždelsimo atsiskaityti.

54Dėl skubaus sprendimo dalies vykdymo

55Ieškovas prašo sprendimo dalį dėl vieno mėnesio vidutinio darbo užmokesčio (413, 83 Lt) priteisimo vykdyti skubiai. DK 302 straipsnis nustato, kad teismas nurodo skubiai vykdyti sprendimą ar nutartį dėl darbo užmokesčio priteisimo, kai sprendime nustatyta darbuotojo darbo užmokesčio dalis neviršija jo vieno mėnesio vidutinio darbo užmokesčio. Ankstesnė šios teisės normos redakcija( buvęs DK 299 str., Nr. XI-2127, 2012-06-26 redakcija) šiek tiek kitaip reglamentavo šią nuostatą – skubai vykdoma sprendimo dalis neviršijant vieno mėnesio vidutinio darbo užmokesčio, tai dalis priteisto užmokesčio. Pagal šiuo metu galiojančią teisės normą jos lingvistinį aiškinimą, dalis sprendimo skubai būtų vykdytina tuo atveju, kai ši priteista dalis neviršija vieno mėnesio vidutinio darbo užmokesčio. Teismo sprendimu ieškovui priteisiama dalis viršija DK 302 str. nustatytą dydį, todėl prašymas dėl skubaus dalies sprendimo vykdymo netenkinamas.

56Ieškinys tenkinamas iš dalies, tačiau ieškovo pareikšti reikalavimai iš esmės tenkinti, be to ieškovas parengiamajame posėdyje sutiko sudaryti takos sutartį minimaliomis sąlygomis pakeičiant atleidimo pagrindą ir priteisiant tik ieškinio rengimo išlaidas, todėl iš atsakovo priteistinos visos bylinėjimosi išlaidos – 1036,23 € advokato išlaidų ieškovui bei 7,53 € pašto išlaidų, žyminis mokestis: 31€ už neturtinius reikalavimus, 29 € už tenkintus turtinius reikalavimus( skaičiuojamas nuo tenkinto turtinio reikalavimo dalies- 1302, 89€) (ieškinys pateiktas EPP sistemoje), iš viso 60 € žyminio mokesčio, valstybės naudai (CPK 80 str. 1 d. 1 p., 88 str. 1 d. 3 p., 6 p., 96 str.)

57Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 259 str., 260 str., 270 str.,410 str. teismas,

Nutarė

58Ieškinį tenkinti iš dalies.

59Pripažinti atsakovo Šilutės r. Gardamo pagrindinės mokyklos, įmonės kodas 190694244 ieškovui A. I., asmens kodas ( - )

602014-06-06 įsakymu Nr. V3-3.1.-17 skirtą nuobaudą – papeikimą,

612014-06-11 įsakymu Nr. V3-3.1.1-19 skirtą drausminę nuobaudą – papeikimą ir

622014-06-18 įsakymu Nr. V3-3.1.-20 „Dėl A. I. atleidimo iš darbo“, skirtą drausminę nuobaudą - atleidimą iš darbo Šilutės r. Gardamo pagrindinės mokyklos technologijų mokytojo pareigų neteisėtais ir šias nuobaudas panaikinti.

63Pripažinti atsakovo Šilutės r. Gardamo pagrindinės mokyklos , įmonės kodas 190694244, 2014-06-04 įsakymą Nr. V3-3.1.-15.1 „Dėl atlyginimo nemokėjimo mokytojui A. I. už nepravestą pamoką“ ir 2014-06-18 įsakymą Nr. V3-3.1.-21 „Dėl atlyginimo nemokėjimo mokytojui A. I. už neatvykimą į darbą“, neteisėtais.

64Negrąžinti ieškovo A. I. į darbą Šilutės r. Gardamo pagrindinės mokyklos technologijų mokytojo pareigas ir nustatyti, kad darbo sutartis su ieškovu A. I., asmens kodas ( - ) nutraukta teismo sprendimu pagal Lietuvos Respublikos darbo kodekso 300 straipsnio 4 dalį, atleidimo data laikant teismo sprendimo įsiteisėjimo dieną.

65Priteisti iš atsakovo Šilutės r. Gardamo pagrindinės mokyklos, įmonės kodas 190694244 ieškovui A. I., asmens kodas ( - ) 482,89 € išeitinės išmokos (neatskaičius mokesčių).

66Priteisti iš atsakovo Šilutės r. Gardamo pagrindinės mokyklos, įmonės kodas 190694244 ieškovui A. I., asmens kodas ( - ) 720 € kompensaciją, neatskaičius mokesčių, už priverstinės pravaikštos laikotarpį nuo atleidimo iš darbo 2014-06-18 iki teismo sprendimo priėmimo 2015-06-17 ir po 60 eurų per mėnesį, neatskaičius mokesčių, nuo 2015-06-17 iki šio teismo sprendimo įsiteisėjimo.

67Priteisti iš atsakovo Šilutės r. Gardamo pagrindinės mokyklos , įmonės kodas 190694244 ieškovui A. I., asmens kodas ( - ) 100 € neturtinės žalos.

68Priteisti iš atsakovo Šilutės r. Gardamo pagrindinės mokyklos ieškovui A. I., asmens kodas ( - ) 1036,23 € advokato išlaidų.

69Likusioje dalyje ieškinį atmesti.

70Priteisti iš atsakovo Šilutės r. Gardamo pagrindinės mokyklos 67,53 € bylinėjimosi išlaidų valstybės naudai.

71Sprendimas per 30 dienų priėmimo dienos apeliaciniu skundu gali būti skundžiamas Klaipėdos apygardos teismui per Šilutės rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Šilutės rajono apylinkės teismo teisėja Daiva Jazbutienė,... 2. sekretoriaujant Irenai Valužienei,... 3. dalyvaujant ieškovui A. I., ieškovo atstovei, advokatei A. J., atsakovo... 4. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę... 5. Ieškovas prašo pripažinti jo atleidimą iš darbo pas atsakovę, neteisėtu,... 6. Ieškovas ir jo atstovė nurodė, kad ieškovas 2006-03-20 neterminuotos darbo... 7. Atsakovė, vadovaudamasi DK 136 str. 3 d. 2 p. ir atsižvelgdama į Mokyklos... 8. Ieškovo nuomone, ši nuobauda jam buvo skirta nepagrįstai, nes įsakyme dėl... 9. Ieškovas taip pat nurodo, kad atsakovė netinkamai parinko drausminę... 10. Dėl kitų skirtų drausminių nuobaudų ieškovas nurodo, kad tokiu būdu... 11. Atsakovė 2014-06-04 įsakymu „Dėl atlyginimo nemokėjimo mokytojui A. I.... 12. Atsakovė 2014-06-11 įsakymu „Dėl drausminės nuobaudos skyrimo“ paskyrė... 13. Atsakovės atstovai su ieškinius nesutiko. Atsiliepimu ir teismo posėdžio... 14. 2010-11-05 neeiliniame mokytojų tarybos posėdyje (2010-11-05 protokolas Nr.... 15. Taip pat, nuo 2014-04-14 ieškovas vykdė ir kitus tęstinius darbo pareigų... 16. Be to, kaip nurodo atsakovo atstovai, ieškovas savo elgesiu darbe darė ir... 17. Atsakovė ilgą laiko tarpą netaikė drausminės atsakomybės už darbo... 18. Paskutinis ieškovo padarytas darbo drausmės pažeidimas buvo pats... 19. Dėl už 2014-06-18 nepagrįstai neišmokėto darbo užmokesčio priteisimo,... 20. Dėl drausminių nuobaudų papeikimų paskyrimo, atsakovas nurodo, kad jos buvo... 21. Dėl atsakovės 2014-06-04 įsakymo Nr. V3-3.1.-15.1 „Dėl atlyginimo... 22. Ieškinys tenkintinas iš dalies.... 23. Šalių ginčo esmė –drausminės nuobaudos – atleidimo iš darbo už... 24. Nustatyta, kad ieškovas pagal 2006-03-20 neterminuotos darbo sutartį Nr. 102... 25. Dėl 2014-06-06 įsakymo... 26. 2014-06-06 įsakymu Nr. V3-3.1.-17 ieškovui buvo skirta nuobauda –... 27. Dėl 2014-06-11 įsakymo... 28. Nustatyta, kad 2014-06-11 įsakymu Nr. V3-3.1.1-19 ieškovui skirta drausminė... 29. Atsakovo atstovai tvirtina, kad ieškovas apie posėdį buvo informuotas... 30. Dėl atleidimo iš darbo... 31. Kaip matyti iš bylos medžiagos, ieškovas iš darbo atleistas nuo 2014-06-18,... 32. Ieškovo nuomone, ši drausminė nuobauda yra nepagrįsta ir per griežta ir... 33. Atsakovo atstovų teigimu 2015-06-08 teismo posėdžio metu nuobauda taikyta... 34. Atsakovo atstovės teigimu, ieškovas nenorėjo patekti paaiškinimo dėl... 35. Vertinant nustatytas aplinkybes, teismas konstatuoja, kad ieškovui taikyta... 36. Pripažinus ieškovo atleidimą neteisėtu, naikintinas ir atsakovės atstovės... 37. Tenkintinas ieškovo prašymas negrąžinti jį į darbą pas atsakovą,... 38. Dėl išeitinės išmokos priteisimo... 39. Konstatavus, kad ieškovo atkleidimas iš darbo yra neteisėtas ir jis... 40. Dėl vidutinio darbo užmokesčio už priverstinės pravaikštos laiką... 41. DK 300 str. 4d. nurodyta, kad teismui nustačius, jog darbuotojas į pirmesnį... 42. Atsakovas, ieškovo atleistas iš darbo nuo 2014-06-18. Atleidimo laikotarpiu... 43. Sprendžiant dėl kompensacijos, mokamos DK 300 straipsnio 4 dalį (anksčiau... 44. Kasacinio teismo praktikoje išaiškinta, kad teismas, spręsdamas dėl šio... 45. Kaip minėta DK 300 str. 4d. nustato dvejopą kompensavimo būdą už... 46. Dėl neturtinės žalos atlyginimo priteisimo... 47. Darbo teisinių santykių subjektai įgyvendina savo teises ir vykdo pareigas,... 48. Teisės pažeidimo pripažinimo faktas atskirais atvejais yra pakankama... 49. Taigi DK 250 straipsnis taikomas ir neteisėto atleidimo atveju neturtinė... 50. Nustatyta, kad ieškovas buvo atleistas dėl atsakovo neteisėtų veiksmų,... 51. Dėl 2014-06-04 ir 2014-06-18 įsakymų ir nepagrįstai neišmokėto darbo... 52. 2014-06-18 įsakymą Nr. V3-3.1.-21 „Dėl atlyginimo nemokėjimo mokytojui A.... 53. Atsakovę atstovaujanti direktorė 2014-06-04 priėmė įsakymą Nr.... 54. Dėl skubaus sprendimo dalies vykdymo ... 55. Ieškovas prašo sprendimo dalį dėl vieno mėnesio vidutinio darbo... 56. Ieškinys tenkinamas iš dalies, tačiau ieškovo pareikšti reikalavimai iš... 57. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 259 str., 260 str., 270 str.,410 str.... 58. Ieškinį tenkinti iš dalies.... 59. Pripažinti atsakovo Šilutės r. Gardamo pagrindinės mokyklos, įmonės kodas... 60. 2014-06-06 įsakymu Nr. V3-3.1.-17 skirtą nuobaudą – papeikimą,... 61. 2014-06-11 įsakymu Nr. V3-3.1.1-19 skirtą drausminę nuobaudą – papeikimą... 62. 2014-06-18 įsakymu Nr. V3-3.1.-20 „Dėl A. I. atleidimo iš darbo“,... 63. Pripažinti atsakovo Šilutės r. Gardamo pagrindinės mokyklos , įmonės... 64. Negrąžinti ieškovo A. I. į darbą Šilutės r. Gardamo pagrindinės... 65. Priteisti iš atsakovo Šilutės r. Gardamo pagrindinės mokyklos, įmonės... 66. Priteisti iš atsakovo Šilutės r. Gardamo pagrindinės mokyklos, įmonės... 67. Priteisti iš atsakovo Šilutės r. Gardamo pagrindinės mokyklos , įmonės... 68. Priteisti iš atsakovo Šilutės r. Gardamo pagrindinės mokyklos ieškovui A.... 69. Likusioje dalyje ieškinį atmesti.... 70. Priteisti iš atsakovo Šilutės r. Gardamo pagrindinės mokyklos 67,53 €... 71. Sprendimas per 30 dienų priėmimo dienos apeliaciniu skundu gali būti...