Byla 2-570/2014

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Danutė Gasiūnienė, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „SPBI“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2014 m. sausio 10 d. nutarties, kuria skundai netenkinti, priimtos civilinėje byloje Nr. 2-2595-259/2013 pagal pareiškėjų (kreditorių) akcinės bendrovės „Kauno grūdai“, uždarosios akcinės bendrovės „SPBI“, P. K., R. L., V. D., R. Š., J. V. S., S. L. ir A. V. L. skundus dėl 2013 m. sausio 7 d. ir 2013 m. sausio 15 d. bankrutavusios akcinės bendrovės „Vievio paukštynas“ kreditorių komiteto sprendimų pripažinimo negaliojančiais, suinteresuoti asmenys uždaroji akcinė bendrovė „Plungės kooperatyvinė prekyba“, Vichiunai Nordic AS, ir

Nustatė

2I. Ginčo esmė

3Vilniaus apygardos teismo 2011 m. birželio 30 d. nutartimi AB „Vievio paukštynas“ iškelta bankroto byla, bankroto administratoriumi paskirta UAB „Valeksa“. 2011 m. gruodžio 30 d. įvyko pirmasis bankrutuojančios įmonės kreditorių susirinkimas, kuriame patvirtinta informacijos apie bendrovės bankroto eigą teikimo tvarka, kreditorių susirinkimo sušaukimo tvarka; išrinktas kreditorių komitetas iš 5 narių ir nuspręsta dėl visų kreditorių susirinkimo teisių perdavimo kreditorių komitetui. 2012 m. lapkričio 16 d. buvo sušauktas ir įvyko bankrutuojančios AB „Vievio paukštynas“ kreditorių susirinkimas, kurio metu buvo svarstyti klausimai: 1) dėl kreditorių susirinkimo pirmininko rinkimų; 2) dėl kreditorių komiteto narių išrinkimo; 3) dėl visų ar dalies teisių perdavimo kreditorių komitetui ir kreditorių komiteto darbo reglamento; 4) dėl informacijos teikimo apie bankroto procesą tvarkos; 5) dėl kreditorių susirinkimų šaukimo tvarkos; 6) kiti klausimai.

42013 m. sausio 7 d. ir sausio 15 d. BAB „Vievio paukštynas“ administratorius sušaukė kreditorių komiteto posėdžius. 2013 m. sausio 7 d. posėdyje nutarta tęsti BAB „Vievio paukštynas“ ūkinę komercinę veiklą; įpareigoti bankroto administratorių teikti Vilniaus apygardos teismui prašymą dėl BAB „Vievio paukštynas“ likvidavimo atidėjimo 6 mėnesiams. 2013 m. sausio 15 d. kreditorių komiteto posėdyje patvirtintas pavedimo sutarties projektas pagal priedą Nr. 1; patvirtintos BAB „Vievio paukštynas“ pajamos ir išlaidos, patirtos laikotarpiu nuo 2012 m. gegužės 1 d. iki 2012 m. gruodžio 1 d. pagal priedą Nr. 2; pavesta bankroto administratoriui derėtis su lizingo bendrove dėl sutarties tęsimo bei apie derybų rezultatus informuoti kreditorių komitetą.

5BAB „Vievio paukštynas“ kreditoriai kreipėsi į teismą su skundais dėl 2013 m. sausio 7 d. ir 2013 m. sausio 15 d. kreditorių komiteto sprendimų pripažinimo negaliojančiais.

6Kreditorius AB „Kauno grūdai“ skundu prašė pripažinti negaliojančiais ginčijamus BAB „Vievio paukštynas“ 2013 m. sausio 7 d. ir 2013 m. sausio 15 d. kreditorių komiteto sprendimus, kadangi komitete balsavo penki 2012 m. lapkričio 16 d. kreditorių susirinkime išrinkti komiteto nariai (Vichiunai Nordic AS atstovas (pirmininkas), darbuotojų atstovas G. P., Vichiunai Nordic AS atstovas, UAB „Plungės kooperatinė prekyba“ atstovas ir UAB „Plungės kooperatinė prekyba“ atstovas), tačiau dėl 2012 m. lapkričio 16 d. kreditorių susirinkimo nutarimų (kreditorių komiteto naujų narių išrinkimo) kreditorius (iki tol buvęs kreditorių komiteto narys) AB „Kauno grūdai“ yra pateikęs ieškinį, kuris neišnagrinėtas, tačiau BAB „Vievio paukštynas“ kreditorių komitetas priėmė sprendimus, apie kuriuos kreditorius sužinojo tik susipažinęs su bylos medžiaga. Skundas grindžiamas aplinkybėmis ir argumentais, susijusiais su 2012 m. lapkričio 16 d. kreditorių susirinkimo nutarimų priėmimu ir jų pagrįstumu. Nurodoma, kad apie 2013 m. sausio 7 ir 15 dienomis vykusius kreditorių komiteto posėdžius AB „Kauno grūdai“ nebuvo informuota, todėl juose priimti sprendimai pripažintini negaliojančiais.

7Kreditorius UAB „SPBI“ skundu bei kreditoriai P. K., R. L., V. D., R. Š., J. V. S., S. L. bei A. V. L. skundu prašė pripažinti negaliojančiais 2013 m. sausio 7 d. nutarimą nepritarti administratoriaus nutarimo projektui bei nutarimą tęsti BAB „Vievio paukštynas“ ūkinę komercinę veiklą ir įpareigoti bankroto administratorių teikti Vilniaus apygardos teismui prašymą dėl likvidavimo atidėjimo 6 mėnesiams. Skundus kreditoriai argumentavo tuo, kad 2013 m. sausio 7 d. protokoliniame išraše dėl BAB „Vievio paukštynas“ kreditorių komiteto posėdžio protokolo Nr. 2 nenurodyti nei administratoriaus pasiūlyto nutarimo projekto, nei priimto nutarimo motyvai. Iš esmės apsiribota formaliu sprendimų konstatavimu. Iš 2013 m. sausio 3 d. pranešimo kreditoriams dėl šaukiamo BAB „Vievio paukštynas“ kreditorių komiteto posėdžio matyti, kad kreditorių komiteto nariams jokios finansinės ataskaitos apie BAB „Vievio paukštynas“ veiklą nebuvo teiktos, o visi kreditorių komiteto nariai balsavo iš anksto raštu, todėl pareiškėjai teigia, kad nutarimas tęsti BAB „Vievio paukštynas“ veiklą priimtas neįvertinus faktinės BAB „Vievio paukštynas“ vykdomos ūkinės komercinės veiklos naudingumo bendrovei bei kitiems kreditoriams. Administratoriaus pateikti įrodymai patvirtina, kad BAB „Vievio paukštynas“ veikla yra nuostolinga. Veiklos nuostolingumą patvirtina ir 2013 m. sausio 15 d. įvykusiame kreditorių komiteto posėdyje administratoriaus pasiūlytas nutarimo projektas 2 darbotvarkės klausimu: įpareigoti administratorių informuoti lizingo bendrovę, kad dėl lėšų trūkumo nebus vykdomos lizingo sutartys, kurių pagrindu yra įsigyta įranga, reikalinga vykdyti ūkinę komercinę veiklą. Kreditorių komiteto nariai balsų dauguma šį administratoriaus nutarimą atmetė. Akivaizdu, kad abejuose kreditorių komiteto posėdžiuose priimti nutarimai tęsti nuostolingą bendrovės veiklą yra žalingi tiek pačiai bendrovei, tiek kitiems kreditoriams. Nutarimas įpareigoti bankroto administratorių teikti Vilniaus apygardos teismui prašymą dėl BAB „Vievio paukštynas“ likvidavimo atidėjimo 6 mėnesiams yra neteisėtas; visiškai nemotyvuotas, be jokios teisėtos priežasties vilkinantis BAB „Vievio paukštynas“ bankroto procedūrą, prieštaraujantis bankroto procedūros operatyvumo principui.

8II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

9Vilniaus apygardos teismas 2014 m. sausio 10 d. nutartimi pareiškėjų AB „Kauno grūdai“, UAB „SPBI“ ir P. K., R. L., V. D., R. Š., J. V. S., S. L. ir A. V. L. skundų dėl BAB „Vievio paukštynas“ 2013 m. sausio 7 d. ir 2013 m. sausio 15 d. kreditorių komiteto nutarimų pripažinimo negaliojančiais netenkino; paskirstė bylinėjimosi išlaidas BAB „Vievio paukštynas“ naudai bei valstybei iš pareiškėjų priteisė po 15,80 Lt bylinėjimosi išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu.

10Vilniaus apygardos teismas 2014 m. sausio 24 d. nutartimi ištaisė Vilniaus apygardos teismo 2014 m. sausio 10 d. nutarties rezoliucinės dalies antrąją pastraipą dėl bylinėjimosi išlaidų BAB „Vievio paukštynas“ priteisimo ir priteisė BAB „Vievio paukštynas“ naudai iš AB „Kauno grūdai“ 3 726,80 Lt, iš UAB „SPBI“ 4 065,60 Lt, iš pareiškėjų P. K., R. L., V. D., R. Š., J. V. S., S. L. ir A. V. L. po 459,80 Lt išlaidų advokato pagalbai apmokėti.

11Pasisakydamas dėl kreditorių komiteto sudėties ir veiksmų teismas konstatavo, jog pareiškėjas AB „Kauno grūdai“ ginčija BAB „Vievio paukštynas“ 2013 m. sausio 7 d. ir 2013 m. sausio 15 d. kreditorių komiteto sudėtį, nurodydamas formalius procedūrinius kreditorių komiteto posėdžių sušaukimo tvarkos pažeidimus. Teismas, išanalizavęs ĮBĮ 23 straipsnio 1 dalies 2 punkto, 25 straipsnio 1 dalies nuostatas ir atsižvelgęs į Lietuvos Aukščiausiojo Teismo išaiškinimą, pateiktą 2012 m. sausio 6 d. nutartyje, priimtoje civilinėje byloje Nr. 3K-3-112/2012, jog ĮBĮ normose nenustatyta nei didžiausio leistino vieno kreditoriaus atstovų skaičiaus kreditorių komitete, nei draudimo vienam kreditoriui turėti daugiau kaip vieną atstovą kreditorių komitete, konstatavo, kad jei kreditoriai nusprendžia į komitetą išrinkti kelis vieno kreditoriaus atstovus, tai jų valios reikalas. Taip pat teismas pasisakė, kad bankrutuojančios įmonės kreditorių komiteto nutarimų panaikinimas vien formaliais procedūriniais pagrindais prieštarautų bankroto įstatymu siekiamiems tikslams ir pažeistų tiek bankrutuojančios įmonės, tiek jos kreditorių interesus, kas akcentuojama ir teismų praktikoje bankroto bylose. Teismas nustatė, kad 2013 m. sausio 7 d. vykusiame BAB „Vievio paukštynas“ kreditorių komiteto posėdyje nutarimai visais svarstytais darbotvarkės klausimais buvo priimti vienbalsiai (ĮBĮ 25 str. 4 d.). Todėl net ir tuo atveju, jei po 2012 m. lapkričio 16 d. vykusio BAB „Vievio paukštynas“ kreditorių susirinkimo BAB „Vievio paukštynas“ kreditorių komiteto nariais liktų keturi subjektai, t. y. Vichiunai Nordic AS, UAB „Plungės kooperatinė prekyba“, AB „Kauno grūdai“ ir BAB „Vievio paukštynas“ darbuotojų atstovas G. P., nebūtų teisinio pagrindo panaikinti 2013 m. sausio 7 d. ir 2013 m. sausio 15 d. vykusiuose BAB „Vievio paukštynas“ kreditorių komiteto posėdžiuose priimtus skundžiamus nutarimus.

12Pasisakydamas dėl ūkinės komercinės veiklos tęsimo, teismas konstatavo, jog pagal ĮBĮ 10 straipsnio 7 dalies 5 punktą bankrutuojanti įmonė turi teisę verstis ūkine komercine veikla, jeigu ji mažina dėl bankroto patiriamus kreditorių nuostolius, ir iš šios veiklos gautas pajamas naudoti su šia veikla susijusioms išlaidoms. Iš administratoriaus pateiktos medžiagos teismas nustatė, kad pagrindinė BAB „Vievio paukštynas“ veikla – paukščių auginimas mėsai ir kiaušinių gavybai; grynieji nuostoliai yra sumažėję nuo 23,6 mln. Lt iki 7,9 mln. Lt. Kreditorių komiteto sprendimu yra siekiama atkurti BAB „Vievio paukštynas“ veiklą ir parduoti jo turtą kaip veikiantį kompleksą. Įvertinęs nurodytas aplinkybes teismas padarė išvadą, jog nagrinėjamu atveju AB „Vievio paukštynas“ bankroto byloje vykdomas ūkinė komercinės veiklos tęstinumas sudaro sąlygas mažinti kreditorių patiriamus nuostolius, nors skundžiamo nutarimo priėmimo metu ūkinės komercinės veiklos išlaidos buvo didesnės nei gautos pajamos, tačiau į bylą pateikti duomenys patvirtina, kad 2013 m. prognozuojamas žymus teigiamas ūkinės komercinės veiklos rezultatas – 1 177 178,75 Lt; be to, faktines aplinkybes, kad ūkinės komercinės veiklos pajamos pradėjo viršyti išlaidas, patvirtina patikslinta pajamų sąnaudų suvestinė už laikotarpį 2013 m. sausio 1 d. iki 2013 m. balandžio 30 d.

13Spręsdamas dėl likvidavimo procedūrų atidėjimo, teismas atsižvelgė į ĮBĮ 30 straipsnio 2 dalies nuostatas, į tai, jog 2012 m. lapkričio 16 d. vykusiame BAB „Vievio paukštynas“ kreditorių susirinkime buvo priimtas nutarimas patvirtinti naują BAB „Vievio paukštynas“ kreditorių komiteto sudėtį ir kreditorių komitetui perduoti visas kreditorių susirinkimo teises, išskyrus teisę rinkti kreditorių susirinkimo pirmininką ir kreditorių komiteto narius, ir padarė išvadą, kad BAB „Vievio paukštynas“ kreditorių komitetas turėjo teisę 2013 m. sausio 7 d. vykusiame kreditorių komiteto posėdyje priimti nutarimą, įpareigojantį bankroto administratorių kreiptis į teismą dėl BAB „Vievio paukštynas“ likvidavimo atidėjimo 6 mėnesių laikotarpiui.

14Teismas sutiko su pareiškėjų argumentais, kad kreditorių interesus užtikrina operatyvi, teisės aktų reikalavimus atitinkanti įmonės bankroto procedūra, dėl kurios tiek įmonė, tiek kreditoriai patiria kuo mažesnius nuostolius, tačiau įvertinęs pareiškėjų argumentus, atsakovo paaiškinimus, padarė išvadą, kad skundžiami nutarimai priimti nepažeidžiant imperatyvių ĮBĮ nuostatų, priimti siekiant atgaivinti įmonės veiklą, mažinti dėl bankroto patiriamus kreditorių nuostolius, siekiant, kad kuo geriau būtų galima patenkinti kreditorių reikalavimus, todėl pareiškėjų skundus atmetė.

15III. Atskirojo skundo ir atsiliepimų į atskirąjį skundą argumentai

16Kreditorius UAB „SPBI“ atskiruoju skundu prašo Vilniaus apygardos teismo 2014 m. sausio 10 d. nutartį panaikinti; pripažinti BAB „Vievio paukštynas“ kreditorių komiteto 2013 m. sausio 7 d. nutarimą nepritarti įmonės bankroto administratoriaus nutarimo projektui bei nutarimą tęsti BAB „Vievio paukštynas“ ūkinę komercinę veiklą ir įpareigoti bankroto administratorių teikti Vilniaus apygardos teismui prašymą dėl BAB „Vievio paukštynas“ likvidavimo atidėjimo 6 mėnesiams, negaliojančiu. Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:

 1. Skundžiama nutartis priimta nevisapusiškai įvertinus reikšmingas bylos aplinkybes ir pasirėmus prielaidomis, kurios nebuvo pakankamai patvirtintos ir įrodytos faktiniais įrodymais.
 2. Teismas neatsižvelgė į teisminį ginčą kitoje byloje, kurioje sprendžiamas AB „Kauno grūdai“ buvimo atsakovo kreditorių komiteto nariu klausimas. Nurodęs, kad net ir pripažinus AB „Kauno grūdai“ teisėtu kreditorių komiteto nariu, tai neturėtų įtakos komiteto sprendimui, nes šio nario nepakvietimas į kreditorių komiteto posėdį laikytinas tik formaliu procedūrinio pobūdžio pažeidimu, teismas iš esmės legitimizavo absoliutų kreditorių komiteto nario teisių pažeidimą. Nagrinėjamos bylos faktinių aplinkybių kontekste visiškas kreditorių komiteto nario eliminavimas iš kreditorių komiteto posėdžių reikštų ne formalų, bet esminį, procedūrinį pažeidimą. Be to, teismas, pasisakydamas šiuo klausimu, peržengė savo kompetencijos ribas, nes AB „Kauno grūdai“ buvimo kreditorių komiteto sudėtyje klausimas yra kitos civilinės bylos ginčo objektas.
 3. ĮBĮ 10 straipsnio 7 dalies 5 punktas imperatyviai nustato, kad bankrutuojanti bendrovė gali verstis ūkine komercine veikla tik tuo atveju, jei veiklos vykdymas padeda mažinti kreditorių patiriamus nuostolius, t. y. veikla yra pelninga. Įstatyme nustatytas reikalavimas veiklos pelningumui yra imperatyvus. Atsižvelgiant į tai, kad nei atsakovas, nei suinteresuoti asmenys nepateikė jokių įrodymų, jog kreditorių komiteto susirinkimo metu bankrutuojanti įmonė būtų generavusi bet kokį pelną, laikytina, kad skundžiamais nutarimais buvo pažeista imperatyvi įstatymo nuostata.
 4. Kreditorių komiteto atstovai suinteresuoti, kad bankrutuojančios bendrovės turtinio komplekso finansinis našumas būtų pilnai atstatytas kreditorių sąskaita. Teismui nebuvo pateikta nei vieno vertinimo ar paskaičiavimo, kiek bankrutuojančios bendrovės, kaip turtinio komplekso, likvidacinė vertė pasikeistų priklausomai nuo faktinių ekonominių rodiklių einamuoju metu, bei kas galėtų būti realiausi kandidatai tokio turtinio komplekso įsigijimui. Pažymi, kad nuostolingos ūkinės komercinės veiklos atstatymas labiau susijęs su restruktūrizavimo proceso esme ir paskirtimi.
 5. Teismas, laikydamas, jog bendrovės ūkinės veiklos tęstinumo užtikrinimas yra pakankamas pagrindas atidėti likvidavimo procedūras, iškreipia bankroto proceso esmę ir paskirtį. Be to, ĮBĮ 30 straipsnio 2 dalyje nustatyta diskrecija pripažinti įmonę bankrutavusia ir pradėti ją likviduoti jei per tris mėnesius nuo nutarties patvirtinti kreditorių reikalavimus įsiteisėjimo dienos nebuvo priimta nutartis dėl taikos sutarties sudarymo ir jei teismas šio termino nepratęsė, nustatyta būtent bankroto bylą nagrinėjančiam teismui. Tuo tarpu kreditorių komiteto pageidavimas atidėti likvidavimo procedūras neturi jokios savaiminės imperatyvios galios ir turėtų būti tenkinamas tik esant svariems argumentams.

17Atsiliepimu į atskirąjį skundą atsakovas prašo skundą atmesti ir palikti galioti Vilniaus apygardos teismo 2014 m. sausio 10 d. nutartį nepakeistą, priteisti iš apelianto patirtas bylinėjimosi išlaidas. Atsiliepimą grindžia šiais esminiais argumentais:

 1. Skundžiamos nutarties priėmimo metu įsiteisėjusiomis teismų nutartimis jau buvo konstatuota, jog 2012 m. lapkričio 16 d. vykusiame BAB „Vievio paukštynas“ kreditorių susirinkime priimtas nutarimas išrinkti naujos sudėties kreditorių komitetą yra teisėtas. Tokiu būdu skundo argumentai dėl neva buvusių procedūrinių pažeidimų organizuojant BAB „Vievio paukštynas“ 2013 m. sausio 7 d. ir 2013 m. sausio 15 d. kreditorių komiteto posėdžius (t. y. dėl AB „Kauno grūdai“, kaip komiteto nario, nekvietimo į šiuos posėdžius) bei juose priimant nutarimus yra akivaizdžiai nepagrįsti. Be to, teismas pagrįstai nurodė, kad net jei ir būtų buvę nustatyti procedūriniai pažeidimai, priimant skundžiamus nutarimus, jie nebūtų sudarę pagrindo šiuos nutarimus panaikinti.
 2. Priešingai nei teigia apeliantas, BAB „Vievio paukštynas“ vykdoma ūkinė komercinė veikla mažina kreditorių patiriamus nuostolius. Nors skundžiamo nutarimo priėmimo metu ūkinės-komercinės veiklos išlaidos buvo didesnės nei gautos pajamos, tačiau administratoriaus pateikti duomenys patvirtino gerėjančius bei prognozuojamus dar žymesnius teigiamus ūkinės-komercinės veiklos rezultatus. Be to, pagal naują ĮBĮ 10 straipsnio 7 dalies 5 punkto redakciją, galiojančią nuo 2013 m. spalio 1 d., įmonė turi teisę vykdyti ūkinę komercinę veiklą, jeigu jos veiklos rezultatas mažina balanse nurodomus nuostolius, t. y. jei ir nėra gaunama grynojo pelno. Byloje pateikti duomenys, kad įmonės grynieji nuostoliai sumažėjo.
 3. Logiškai nepagrįsti apelianto teiginiai, jog nėra tikslingumo atstatyti įmonės veiklą, kadangi akivaizdu, jog kuo labiau atkūrus turtinio komplekso našumą, tuo bus didesnės pajamos, didės turto vertė, atitinkamai bus gautos didesnės pajamos jį pardavus, kas atitinka kreditorių interesus.
 4. Lietuvos apeliacinis teismas 2014 m. sausio 23 d. nutartyje, priimtoje civilinėje byloje Nr. 2-187/2014, pažymėjo, jog teisė pratęsti ar atidėti terminą taikyti įmonei likvidavimo procedūras yra suteikta būtent kreditorių susirinkimui. Nagrinėjamu atveju, teisėtai sušauktas kreditorių komitetas teisėtai priėmė nutarimą, įpareigojantį administratorių kreiptis į teismą dėl BAB „Vievio paukštynas“ likvidavimo atidėjimo.

18Pareiškėjas R. L. atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo atskirąjį skundą tenkinti. Atsiliepimas grindžiamas šiais esminiais argumentais:

 1. Pritaria apelianto pozicijai, kad nei atsakovas, nei teismas nutartyje nepaneigė, kad ginčijamu 2013 m. sausio 7 d. nutarimu nutarta tęsti nuostolingą bendrovės ūkinę komercinę veiklą, nurodant iš esmės vienintelį motyvą, kad bendrovė ateityje veiks pelningai. Pažymi, kad teismas neišreikalavo įrodymų, pagrindžiančių nutarties priėmimo metu buvusį faktinį veiklos rezultatą, o rėmėsi 2013 m. prognozėmis.
 2. Pareiškėjai skundus argumentavo ir tuo, kad kreditorių komiteto nutarimai yra nemotyvuoti, tačiau teismas nutartyje dėl šios aplinkybės nepasisakė.
 3. Nurodydamas, kad išvadas grindžia atsakovo paaiškinimais, teismas teisinio šių paaiškinimų vertinimo nepateikia, taip pažeisdamas CPK 185 straipsnyje numatytą įrodymų vertinimo taisyklę.
 4. Sutinka su apeliantu, kad teismo argumentai dėl likvidavimo procedūros atidėjimo migloti, teismo nutartis šioje dalyje iš esmės nemotyvuota. Teismas nepateikė pareiškėjų argumentų bei atsakovo paaiškinimų dėl likvidavimo procedūros atidėjimo teisinio vertinimo. Taip pat teismas nepasisakė dėl paties teismo diskrecijos pripažinti įmonę bankrutavusia ir pradėti ją likviduoti, kas glaudžiai siejasi su pareiga būti aktyviam bankroto procese. Pažymi, kad yra suėjęs ĮBĮ 30 straipsnio 3 dalyje numatytas 3 mėnesių nuo nutarties patvirtinti kreditorių reikalavimus įsiteisėjimo dienos terminas, taikos sutartis nesudaryta ir tokių pasiūlymų nėra, taigi egzistuoja visos sąlygos pripažinti įmonę bankrutavusia ir ją likviduoti.

19Atsiliepimu pareiškėjas AB „Kauno grūdai“ su atskiruoju skundu sutinka ir jį palaiko visa apimtimi, prašo skundą tenkinti jame nurodytais argumentais bei atsižvelgti į atsiliepimo argumentus, analogiškus skundo dėl kreditorių komiteto sprendimų pripažinimo negaliojančiais argumentams.

20Lietuvos apeliaciniam teismui atsakovas BAB „Vievio paukštynas“ pateikė papildomus rašytinius įrodymus – kreditorių komiteto posėdyje patvirtintus preliminarų 2013 m. balansą ir pelno nuostolio ataskaitą, liudijančius, kad kreditorių komitetas skundžiamu nutarimu pagrįstai nutarė tęsti ūkinę-komercinę veiklą, kadangi ji mažina kreditorių patiriamus nuostolius. Taip pat atsakovas pateikė įrodymus apie patirtas 1 694 Lt atstovavimo išlaidas apeliacinės instancijos teisme.

21IV. Apeliacinės instancijos teismo teisiniai argumentai ir išvados

22Apeliacinės instancijos teismui atsakovo BAB „Vievio paukštynas“, pateikti nauji rašytiniai įrodymai priimami atsižvelgiant į viešojo intereso egzistavimą nagrinėjant bankroto bylas (CPK 314 str.).

23Atskirasis skundas netenkinamas.

24Apeliacijos objektą sudaro teismo nutarties, kuria atmesti kreditorių skundai dėl BAB „Vievio paukštynas“ 2013 m. sausio 7 d. ir 2013 m. sausio 15 d. kreditorių komiteto nutarimų panaikinimo, teisėtumo ir pagrįstumo patikrinimas. Šį klausimą apeliacinės instancijos teismas sprendžia vadovaudamasis atskirojo skundo faktiniu ir teisiniu pagrindais bei patikrina, ar nėra absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų (CPK 320, 338 str.). Absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų nagrinėjamoje byloje nenustatyta.

25Bankroto bylų nagrinėjimo ypatumus nustato ĮBĮ. Bylos, kylančios iš bankroto teisinių santykių, nagrinėjamos pagal bendrąsias civilinio proceso taisykles, išskyrus išimtis, kurias nustato CPK ir kiti Lietuvos Respublikos įstatymai (CPK 1 str. 1 d.).

26Byloje nustatyta, kad 2013 m. sausio 7 d. ir sausio 15 d. BAB „Vievio paukštynas“ administratorius sušaukė kreditorių komiteto posėdžius. 2013 m. sausio 7 d. posėdyje nutarta tęsti BAB „Vievio paukštynas“ ūkinę komercinę veiklą; įpareigoti bankroto administratorių teikti Vilniaus apygardos teismui prašymą dėl BAB „Vievio paukštynas“ likvidavimo atidėjimo 6 mėnesiams. 2013 m. sausio 15 d. posėdyje patvirtintas pavedimo sutarties projektas pagal priedą Nr. 1; patvirtintos BAB „Vievio paukštynas“ pajamos ir išlaidos, patirtos laikotarpiu nuo 2012 m. gegužės 1 d. iki 2012 m. gruodžio 1 d. pagal priedą Nr. 2; pavesta bankroto administratoriui derėtis su lizingo bendrove dėl sutarties tęsimo ir apie derybų rezultatus informuoti kreditorių komitetą.

27BAB „Vievio paukštynas“ kreditoriai kreipėsi į teismą su skundais dėl 2013 m. sausio 7 d. ir 2013 m. sausio 15 d. kreditorių komiteto sprendimų pripažinimo negaliojančiais, nutarimų neteisėtumą motyvuojant procedūriniais pažeidimais dėl kreditorių komiteto sudėties ir vykdomos ūkinės komercinės veiklos nuostolingumu. Pirmosios instancijos teismas kreditorių skundus atmetė. Apeliantas, nesutikdamas su skundžiama nutartimi dėl nepakankamo reikšmingų bylos aplinkybių įvertinimo, pateikė atskirąjį skundą.

28Dėl netinkamo įrodymų vertinimo

29Formuodamas teismų praktiką dėl CPK normų, reglamentuojančių įrodinėjimą ir įrodymų vertinimą, aiškinimo ir taikymo, Lietuvos Aukščiausiasis Teismas ne kartą yra pažymėjęs, jog įrodymų vertinimas pagal CPK 185 straipsnį reiškia, kad bet kokios informacijos įrodomąją vertę nustato teismas pagal vidinį savo įsitikinimą, pagrįstą visapusišku ir objektyviu aplinkybių, kurios buvo įrodinėjamos proceso metu, išnagrinėjimu, vadovaudamasis įstatymais. Teismas turi įvertinti ne tik kiekvieno įrodymo įrodomąją reikšmę, bet ir įrodymų visetą, ir tik iš įrodymų visumos daryti išvadas apie tam tikrų įrodinėjimo dalyku konkrečioje byloje esančių faktų buvimą ar nebuvimą (pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011 m. rugpjūčio 8 d. nutartis, priimta civilinėje Nr. 3K-3-340/2011; 2013 m. kovo 22 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-89/2013; kt.). Teismo sprendimas ar nutartis pripažįstami teisėtais ir pagrįstais, kai teismo išvados atitinka įstatymo nustatytomis priemonėmis ir įstatymo nustatyta tvarka konstatuotas turinčias reikšmės bylai aplinkybes. Todėl vien pats faktas, kad yra priimamas kuriam nors byloje dalyvaujančiam asmeniui nepalankus sprendimas, dar nereiškia, kad byloje esantys įrodymai įvertinti netinkamai. Bylos duomenys ir skundžiamos nutarties turinys nesudaro pagrindo spręsti, kad bylą nagrinėjant pirmosios instancijos teisme buvo pažeistos įrodymų vertinimą reglamentuojančios proceso teisės normos. Todėl kaip nepagrįsti atmestini apelianto argumentai dėl netinkamo įrodymų vertinimo.

30Dėl kreditorių komiteto sudėties ir veiksmų

31Su skundu į teismą kreipęsis kreditorius AB „Kauno grūdai“ ginčijo BAB „Vievio paukštynas“ 2013 m. sausio 7 d. ir 2013 m. sausio 15 d. nutarimus, nurodydamas procedūrinius kreditorių komiteto posėdžio sušaukimo tvarkos pažeidimus – esą jam, kaip kreditorių komiteto nariui, apie posėdžius nebuvo pranešta. Atskirajame skunde apeliantas UAB „SPBI“ palaiko kreditoriaus AB „Kauno grūdai“ argumentus ir teigia, jog teismas neatsižvelgė į kitoje byloje nagrinėjamą ginčą dėl kreditorių komiteto sudėties bei nepagrįstai sprendė, jog tai būtų tik formalus procedūrinio pobūdžio pažeidimas.

32Lietuvos teismų informacinės sistemos LITEKO duomenimis (CPK 179 str. 3 d.) nustatyta, kad Vilniaus apygardos teismas 2013 m. rugsėjo 2 d. nutartimi kreditorių skundų dėl 2012 m. lapkričio 16 d. BAB „Vievio paukštynas“ kreditorių susirinkimo nutarimų panaikinimo netenkino, kreditorių komiteto sudėties klausimu konstatavęs, jog tai, kad kreditoriai nusprendė į komitetą išrinkti kelis vieno kreditoriaus atstovus, nepažeidžia ĮBĮ nuostatų ir nedaro skundžiamo kreditorių susirinkimo nutarimo negaliojančiu. Lietuvos apeliacinis teismas 2013 m. spalio 31 d. nutartimi, priimta civilinėje byloje Nr. 2-2462/2013, Vilniaus apygardos teismo 2013 m. rugsėjo 2 d. nutartį paliko nepakeistą. Taigi kreditorių komiteto sudėties (Vichiunai Nordic AS atstovas (pirmininkas), darbuotojų atstovas G. P., Vichiunai Nordic AS atstovas, UAB „Plungės kooperatinė prekyba“ atstovas ir UAB „Plungės kooperatinė prekyba“ atstovas) pagrįstumo klausimas išnagrinėtas įsiteisėjusiomis pirmosios ir apeliacinės instancijos teismų nutartimis (CPK 182 str. 2 d.), todėl kreditoriui AB „Kauno grūdai“ nesant kreditorių komiteto nariu, apelianto argumentai kreditorių komiteto sudėties klausimu neturi teisinės reikšmės skundžiamos nutarties teisėtumui ir pagrįstumui.

33Apeliantas taip pat nurodo, jog teismas, pasisakydamas dėl kreditoriaus AB „Kauno grūdai“ buvimo kreditorių komiteto sudėtyje, peržengė savo kompetencijos ribas. Atsižvelgiant į tai, kad savo skundą dėl nagrinėjamoje byloje ginčijamų kreditorių komiteto nutarimų kreditorius AB „Kauno grūdai“ motyvavo 2012 m. lapkričio 16 d. kreditorių susirinkimo nutarimų neteisėtumo argumentais, todėl pirmosios instancijos teismas pagrįstai atsakė į šiuos kreditoriaus argumentus, nors esant nurodytoms aplinkybėms dėl nutarčių šiuo klausimu įsiteisėjimo, neprivalėjo to daryti. Taigi, nors pirmosios instancijos teismo argumentai šiuo klausimu ir pertekliniai, tačiau nėra neteisingi ir atskirojo skundo argumentai jų nepaneigia.

34Pirmosios instancijos teismas teisingai rėmėsi teismų praktika, nurodydamas, kad bankrutuojančios įmonės kreditorių komiteto nutarimų panaikinimas vien formaliais procedūriniais pagrindais prieštarautų bankroto įstatymu siekiamiems tikslams ir pažeistų tiek bankrutuojančios įmonės, tiek jos kreditorių interesus. Teismų praktikoje pažymima, jog net ir nustačius procedūrinius pažeidimus, jie galėtų būti pripažinti tinkamu pagrindu panaikinti kreditorių susirinkimo (komiteto) nutarimą, jeigu būtų įrodyta, kad jie galėjo nulemti kreditorių susirinkimo (komiteto) nutarimo turinį (pvz. Lietuvos apeliacinio teismo 2012 m. sausio 19 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-196/2012; 2011 m. rugsėjo 1 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-2279/2011; kt.).

35Jokių kitų argumentų, susijusių su procedūriniais pažeidimais, išskyrus minėtą dėl kreditorių komiteto sudėties, apeliantas nenurodo. Nenustatęs jokių kreditorių komiteto posėdžių procedūros pažeidimų ir už ginčijamus nutarimus balsavus visiems išrinktiems kreditorių komiteto nariams, teismas neturėjo pagrindo naikinti skundžiamų nutarimų procedūriniais pagrindais.

36Dėl bankrutuojančios įmonės ūkinės komercinės veiklos tęsimo

37Apeliantas nesutinka, kad būtų tęsiama BAB „Vievio paukštynas“ veikla, kuri, anot apelianto, yra nuostolinga ir tokios nuostolingos veiklos atstatymas labiau susijęs su restruktūrizavimo procedūra.

38Ginčijamo nutarimo priėmimo metu galiojusios ĮBĮ redakcijos 10 straipsnio 7 dalies 5 punktas reglamentavo, kad bankrutuojanti įmonė turi teisę verstis ūkine komercine veikla, jeigu ji mažina dėl bankroto patiriamus kreditorių nuostolius, ir iš šios veiklos gautas pajamas naudoti su šia veikla susijusioms išlaidoms. ĮBĮ 23 straipsnio 6 dalyje numatyta, kad kreditorių susirinkimas (šiam pavedus kreditorių komitetas (ĮBĮ 25 str. 3 d.)) turi teisę spręsti klausimus dėl ūkinės komercinės veiklos (jos tęstinumo, atnaujinimo, apribojimo, nutraukimo ir pan.), teikti teismui pasiūlymus dėl įmonės ūkinės komercinės veiklos apribojimų ar nutraukimo bei apribojimų disponuoti įmonės turtu nustatymo. Taigi, priešingai nei argumentuoja apeliantas, įmonei iškėlus bankroto bylą, jos ūkinė komercinė veikla nesustoja. Įmonė ir toliau gali užsiimti ankstesne veikla ar net pradėti naują veiklą, nes nėra jokių teisiškai pagrįstų argumentų, dėl kurių jai reikėtų tai drausti. Teismo nutarties iškelti įmonei bankroto bylą įsiteisėjimo faktas nereiškia, kad teismo tvarka vykdoma bankroto procedūra pasibaigs įmonės pripažinimu bankrutavusia ir jos likvidavimu dėl bankroto (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2011 m. vasario 11 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-51/2011).

39Nepagrįstai argumentai dėl to, kad teismui nebuvo pateikti įrodymai apie generuojamas pajamas. Skundžiamos nutarties turinys liudija, kad pirmosios instancijos teismas įvertino administratoriaus pateiktą medžiagą (t. 5-13), patvirtinančią, jog pagrindinė BAB „Vievio paukštynas“ veikla – paukščių auginimas mėsai ir kiaušinių gavybai; iš įmonės veiklos per 2011 m. pardavimo pajamos sudarė 53,6 mln. Lt, per 2012 m. – 55,0 mln. Lt; grynieji nuostoliai yra sumažėję nuo 23,6 mln. Lt iki 7,9 mln. Lt. Kreditorių komiteto sprendimu yra siekiama atkurti BAB „Vievio paukštynas“ veiklą ir parduoti turtą kaip veikiantį kompleksą. Įvertinęs bylos duomenimis nustatytas faktines aplinkybes, teismas padarė išvadą, jog nagrinėjamu atveju AB „Vievio paukštynas“ bankroto byloje vykdomas ūkinės komercinės veiklos tęstinumas sudaro sąlygas mažinti kreditorių patiriamus nuostolius. Nors skundžiamo nutarimo priėmimo metu ūkinės komercinės veiklos išlaidos buvo didesnės nei gautos pajamos, tačiau į bylą pateiktas 2012 m. gruodžio 31 d. balansas, pelno (nuostolių) ataskaita, planuojamų piniginių srautų iš vykdomos ūkinės komercinės veiklos per 2013 m. suvestinė leido teismui spręsti apie 2013 m. prognozuojamą žymų teigiamą ūkinės komercinės veiklos rezultatą – 1 177 178,75 Lt. Taip pat teismas konstatavo, jog faktines aplinkybes, kad ūkinės komercinės veiklos pajamos pradėjo viršyti išlaidas, patvirtina patikslinta pajamų sąnaudų suvestinė už laikotarpį 2013 m. sausio 1 d. iki 2013 m. balandžio 30 d. (t. 3, 188 b.l.).

40Apeliacinės instancijos teismui atsakovo pateikti nauji rašytiniai įrodymai – 2014 m. kovo 10 d. protokolinis įrašas su priedais – BAB „Vievio paukštynas“ balansu 2013 m. gruodžio 31 d. bei pelno (nuostolio) ataskaita, liudija, kad 2013 m. įmonės pardavimo pajamos sudarė 65 799 030 Lt, įmonė gavo 365 022 Lt grynojo pelno, kai tuo tarpu 2012 m. pardavimo pajamos sudarė 54 964 242 Lt ir įmonė patyrė 7 935 504 Lt grynųjų nuostolių. Šie duomenys paneigia apelianto argumentus apie atsakovo veiklos nuostolingumą.

41Dėl bankrutuojančios įmonės likvidavimo procedūrų atidėjimo

42Skundžiamu nutarimu kreditorių komitetas įpareigojo administratorių teikti Vilniaus apygardos teismui prašymą dėl BAB „Vievio paukštynas“ likvidavimo atidėjimo 6 mėnesiams. Teismas šio nutarimo nepripažino negaliojančiu. Kvestionuodamas teismo nutarties pagrįstumą, apeliantas argumentuoja, jog egzistuoja visi pagrindai pripažinti BAB „Vievio paukštynas“ bankrutavusia ir likviduojama dėl bankroto. Pabrėžia, kad ĮBĮ 30 straipsnio 2 dalyje teismui nustatyta diskrecija pripažinti įmonę bankrutavusia ir pradėti ją likviduoti, tuo tarpu kreditorių komiteto pageidavimas atidėti likvidavimo procedūras neturi jokios savaiminės imperatyvios galios ir turėtų būti tenkinamas tik esant svariems argumentams.

43ĮBĮ 30 straipsnio 2 dalis numato, kad teismas pripažįsta įmonę bankrutavusia ir priima nutartį įmonę likviduoti, jei per 3 mėnesius nuo nutarties patvirtinti kreditorių reikalavimus įsiteisėjimo dienos nebuvo priimta nutartis dėl taikos sutarties sudarymo ir jei teismas šio termino nepratęsė. Apeliantas iš esmės teisus, kad kreditorių komiteto nutarimas atidėti likvidavimo procedūras savaime imperatyvios galios neturi. Šiuo atveju, vertinant ginčijamo nutarimo pagrįstumą, svarbu nustatyti, ar kreditorių komitetas turėjo teisę tokį nutarimą priimti, o pagrindų likvidavimui egzistavimas bus nustatytas administratoriui su atitinkamu prašymu kreipusis į teismą (ĮBĮ 30 str. 1 d.).

44Pažymėtina, kad ĮBĮ normos kreditorių susirinkimui paveda spręsti esminius su bankrutuojančios įmonės veikla susijusius klausimus, tarp jų ir dėl įmonės likvidavimo. ĮBĮ 23 straipsnio 15 punktas numato, kad kreditorių susirinkimas turi teisę siūlyti teismui taikyti įmonei likvidavimo procedūrą, taip pat ir teisę pratęsti ar atidėti terminą taikyti įmonei likvidavimo procedūras, atitinkamai kreditorių susirinkimui perdavus savo teises kreditorių komitetui, tokias teises turi kreditorių komitetas (ĮBĮ 25 str. 3 d.). Todėl pirmosios instancijos teismas, nustatęs, jog 2012 m. lapkričio 16 d. vykusiame BAB „Vievio paukštynas“ kreditorių susirinkime buvo priimtas nutarimas patvirtinti naują BAB „Vievio paukštynas“ kreditorių komiteto sudėtį ir kreditorių komitetui perduoti visas kreditorių susirinkimo teises, išskyrus teisę rinkti kreditorių susirinkimo pirmininką ir kreditorių komiteto narius, pagrįstai sprendė, kad BAB „Vievio paukštynas“ kreditorių komitetas turėjo teisę priimti nutarimą įpareigojantį bankroto administratorių kreiptis į teismą dėl BAB „Vievio paukštynas“ likvidavimo atidėjimo 6 mėnesių laikotarpiui. Nustačius, kad šį nutarimą kreditorių komiteto nariai priėmė vienbalsiai ir nesant jokių esminių procedūrinių pažeidimų, nėra pagrindo tokį nutarimą panaikinti.

45Kiti atskirajame skunde išdėstyti argumentai neturi įtakos skundžiamos nutarties teisėtumui ir pagrįstumui, todėl skundžiama nutartis paliekama nepakeista (CPK 337 str. 1 d. 1 p.).

46Dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo

47Bankrutavusi bendrovė prašo priteisti 1 694 Lt bylinėjimosi išlaidų advokato pagalbai apeliacinės instancijos teisme apmokėti ir pridėjo šias išlaidas pagrindžiančius įrodymus (23 t., 113-115 b. l.). Pagal CPK 98 straipsnio 2 dalį šalies išlaidos, susijusios su advokato ar advokato padėjėjo pagalba, atsižvelgiant į konkrečios bylos sudėtingumą ir advokato ar advokato padėjėjo darbo ir laiko sąnaudas, yra priteisiamos ne didesnės, kaip yra nustatyta teisingumo ministro kartu su Lietuvos advokatų tarybos pirmininku patvirtintose rekomendacijose dėl užmokesčio dydžio. Šios Rekomendacijos patvirtintos 2004 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. 1R-85. Rekomendacijose nustatyti priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamas teisines paslaugas civilinėse bylose maksimalūs dydžiai ir kriterijai. Pagal Rekomendacijų 8.15 punktą, už atsiliepimo į atskirąjį skundą surašymą maksimali priteistina suma yra 500 Lt. Nagrinėjamu atveju nėra pagrindo konstatuoti, kad nagrinėjamas klausimas dėl kreditorių komiteto nutarimų pripažinimo negaliojančiais yra itin sudėtingas; atskiruoju skundu nekeliami nauji teisiniai klausimai. Tokiu atveju spręstina, kad atsiliepimo į atskirąjį skundą surašymas nepareikalavo specialių žinių ar itin daug advokato darbo bei laiko sąnaudų, t. y. nėra pagrindo nukrypti nuo nustatytų maksimalių dydžių. Kreditoriaus UAB „SPBI“ atskirąjį skundą atmetus, yra pagrindas iš apelianto priteisti atsakovui tik dalį jo prašomų bylinėjimosi išlaidų (CPK 93 str.).

48Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

49Vilniaus apygardos teismo 2014 m. sausio 10 d. nutartį palikti nepakeistą.

50Priteisti iš apelianto uždarosios akcinės bendrovės „SPBI“ (į. k. 302452815) atsakovui bankrutuojančiai akcinei bendrovei „Vievio paukštynas“ (į. k. 181257637) 500 (penkis šimtus litų) Lt išlaidų advokato pagalbai apeliacinės instancijos teisme apmokėti.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Danutė... 2. I. Ginčo esmė... 3. Vilniaus apygardos teismo 2011 m. birželio 30 d. nutartimi AB „Vievio... 4. 2013 m. sausio 7 d. ir sausio 15 d. BAB „Vievio paukštynas“... 5. BAB „Vievio paukštynas“ kreditoriai kreipėsi į teismą su skundais dėl... 6. Kreditorius AB „Kauno grūdai“ skundu prašė pripažinti negaliojančiais... 7. Kreditorius UAB „SPBI“ skundu bei kreditoriai P. K., R. L., V. D., R. Š.,... 8. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 9. Vilniaus apygardos teismas 2014 m. sausio 10 d. nutartimi pareiškėjų AB... 10. Vilniaus apygardos teismas 2014 m. sausio 24 d. nutartimi ištaisė Vilniaus... 11. Pasisakydamas dėl kreditorių komiteto sudėties ir veiksmų teismas... 12. Pasisakydamas dėl ūkinės komercinės veiklos tęsimo, teismas konstatavo,... 13. Spręsdamas dėl likvidavimo procedūrų atidėjimo, teismas atsižvelgė į... 14. Teismas sutiko su pareiškėjų argumentais, kad kreditorių interesus... 15. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimų į atskirąjį skundą argumentai... 16. Kreditorius UAB „SPBI“ atskiruoju skundu prašo Vilniaus apygardos teismo... 17. Atsiliepimu į atskirąjį skundą atsakovas prašo skundą atmesti ir palikti... 18. Pareiškėjas R. L. atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo atskirąjį... 19. Atsiliepimu pareiškėjas AB „Kauno grūdai“ su atskiruoju skundu sutinka... 20. Lietuvos apeliaciniam teismui atsakovas BAB „Vievio paukštynas“ pateikė... 21. IV. Apeliacinės instancijos teismo teisiniai argumentai ir išvados... 22. Apeliacinės instancijos teismui atsakovo BAB „Vievio paukštynas“,... 23. Atskirasis skundas netenkinamas.... 24. Apeliacijos objektą sudaro teismo nutarties, kuria atmesti kreditorių skundai... 25. Bankroto bylų nagrinėjimo ypatumus nustato ĮBĮ. Bylos, kylančios iš... 26. Byloje nustatyta, kad 2013 m. sausio 7 d. ir sausio 15 d. BAB „Vievio... 27. BAB „Vievio paukštynas“ kreditoriai kreipėsi į teismą su skundais dėl... 28. Dėl netinkamo įrodymų vertinimo... 29. Formuodamas teismų praktiką dėl CPK normų, reglamentuojančių... 30. Dėl kreditorių komiteto sudėties ir veiksmų... 31. Su skundu į teismą kreipęsis kreditorius AB „Kauno grūdai“ ginčijo BAB... 32. Lietuvos teismų informacinės sistemos LITEKO duomenimis (CPK 179 str. 3 d.)... 33. Apeliantas taip pat nurodo, jog teismas, pasisakydamas dėl kreditoriaus AB... 34. Pirmosios instancijos teismas teisingai rėmėsi teismų praktika, nurodydamas,... 35. Jokių kitų argumentų, susijusių su procedūriniais pažeidimais, išskyrus... 36. Dėl bankrutuojančios įmonės ūkinės komercinės veiklos tęsimo... 37. Apeliantas nesutinka, kad būtų tęsiama BAB „Vievio paukštynas“ veikla,... 38. Ginčijamo nutarimo priėmimo metu galiojusios ĮBĮ redakcijos 10 straipsnio 7... 39. Nepagrįstai argumentai dėl to, kad teismui nebuvo pateikti įrodymai apie... 40. Apeliacinės instancijos teismui atsakovo pateikti nauji rašytiniai įrodymai... 41. Dėl bankrutuojančios įmonės likvidavimo procedūrų atidėjimo... 42. Skundžiamu nutarimu kreditorių komitetas įpareigojo administratorių teikti... 43. ĮBĮ 30 straipsnio 2 dalis numato, kad teismas pripažįsta įmonę... 44. Pažymėtina, kad ĮBĮ normos kreditorių susirinkimui paveda spręsti... 45. Kiti atskirajame skunde išdėstyti argumentai neturi įtakos skundžiamos... 46. Dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo ... 47. Bankrutavusi bendrovė prašo priteisti 1 694 Lt bylinėjimosi išlaidų... 48. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja, vadovaudamasi... 49. Vilniaus apygardos teismo 2014 m. sausio 10 d. nutartį palikti nepakeistą.... 50. Priteisti iš apelianto uždarosios akcinės bendrovės „SPBI“ (į. k....