Byla eB2-3848-803/2019
Dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Astikus“

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Rūta Petkuvienė, teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi pareiškėjos J. J. pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Astikus“,

Nustatė

2I. Ginčo esmė

31.

4Pareiškėja uždarosios akcinės bendrovės (toliau – UAB) „Astikus“ buvusi darbuotoja J. J. kreipėsi į teismą, prašydama iškelti bankroto bylą atsakovei UAB „Astikus“, kadangi iki šiol jai nėra išmokėtas Darbo ginčų komisijos 2017 m. vasario 21 d. sprendimu priteistas darbo užmokestis ir su juo susijusi suma, iš viso 2 880, 45 Eur, o antstolis R. Vižainiškis 2019 m. liepos 19 d. išieškojimo negalimumo akte konstatavo, jog išieškoti iš atsakovės nėra galimybės.

52.

6Atsakovė UAB „Astikus“ atsiliepimo į pareiškimą nepateikė.

7II. Teismo motyvai, išaiškinimai ir išvados

83.

9Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) 9 straipsnio 7 dalis nustato, jog bankroto byla iškeliama, jei yra bent viena iš ĮBĮ 9 straipsnio 7 dalyje nustatytų sąlygų: 1) įmonė yra nemoki arba vėluoja išmokėti darbuotojui (darbuotojams) darbo užmokestį ir su darbo santykiais susijusias išmokas; 2) įmonė negali arba negalės vykdyti įsipareigojimų.

104.

11Įmonės nemokumas ĮBĮ apibrėžiamas kaip įmonės būsena, kai įmonė nevykdo įsipareigojimų (nemoka skolų, neatlieka iš anksto apmokėtų darbų ir kt.) ir pradelsti įmonės įsipareigojimai (skolos, neatlikti darbai ir kt.) viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės (ĮBĮ 2 straipsnio 8 dalis, 9 straipsnio 7 dalies 1 punktas).

125.

13Sprendžiant dėl bankroto bylos ĮBĮ nustatytais pagrindais įmonei iškėlimo, svarbu atsižvelgti į tikslus, kurių siekiama minėtu įstatymu. Bankroto įstatymo normos yra vienas iš rinkos ekonomikos įrankių, kurių pagalba siekiama užtikrinti ekonomikos gyvybingumą ir pašalinti iš rinkos nemokius subjektus, kurie nesugeba organizuoti rentabilios veiklos ir yra nemokūs (Lietuvos apeliacinio teismo 2016 m. birželio 9 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1229-330/2016; Lietuvos apeliacinio teismo 2017 m. lapkričio 2 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-1881-798/2017).

146.

15Nustatyta, jog UAB ,,Astikus“ Juridinių asmenų registre įregistruota 2014 m. kovo 13 d. Įmonės vadovas nuo 2014 m. kovo 14 d. yra M. K.. Sprendžiant bankroto bylos iškėlimo įmonei klausimą, mokumo pagrindimo našta perkeliama įmonei, kuriai prašoma iškelti bankroto bylą (CPK 12 straipsnis, 178 straipsnis, ĮBĮ 9 straipsnio 1 dalis). Nei atsakovė, nei jos vadovas (ĮBĮ 9 straipsnio 1 dalis) teismui nepateikė atsiliepimo į pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo, nepateikė įmonės finansinės atskaitomybės ir kitų dokumentų, kuriais remiantis būtų galima nustatyti realią UAB ,,Astikus“ finansinę padėtį. Esant nurodytoms aplinkybėms, klausimas dėl UAB ,,Astikus“ pradelstų įsipareigojimų ir jos balansinio turto vertės santykio bei bankroto bylos iškėlimo sprendžiamas pagal pareiškėjos pateiktus dokumentus bei teismui viešai prieinamus viešųjų registrų duomenis.

167.

17Iš Juridinių asmenų registrui UAB ,,Astikus“ pateikto balanso už laikotarpį nuo 2015-01-01 iki 2015-12-31 matyti, jog UAB ,,Astikus“ 2015 metais turėjo turto už 24 653 Eur ir visa ši suma balanse apskaityta kaip trumpalaikis turtas, kurį sudaro atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys – 951 Eur; per vienerius metus gautinos sumos – 1326 Eur; pinigai ir pinigų ekvivalentai – 22 376 Eur.

188.

19Teismų praktikoje vertinant trumpalaikio turto sudėtį preziumuojama, kad įmonė faktiškai nedisponuoja iš debitorių gautinomis sumomis, todėl debitorinės skolos turėtų būti vertinamos ne tik dydžio, bet ir galimybių jas realiai išsiieškoti ir grąžinti įmonei aspektais (Lietuvos apeliacinio teismo 2015 m. liepos 19 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-1312-464/2015). Pripažįstama, kad skolų susigrąžinimas iš debitorių visa apimtimi praktikoje apskritai nėra dažnas (Lietuvos apeliacinio teismo 2014 m. spalio 30 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1938/2014, 2015 m. liepos 23 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1473-407/2015). Taigi, nesant byloje įrodymų, jog yra realių galimybių atgauti debitorių skolas, tokių skolų suma neįskaitoma į bendrovės turto realią vertę.

209.

21UAB ,,Astikus“ visas 2015 metų balanse nurodytas turtas apskaitytas kaip trumpalaikis – 24 653 Eur, tuo tarpu vėlesnių finansinės atskaitomybės dokumentų registro tvarkytojui atsakovė nėra pateikusi. Atsakovė teismui nepateikė atsiliepimo į pareiškimą, bendrovės finansinės atskaitomybės, bei kitų dokumentų, kuriais remiantis būtų galima nustatyti realią atsakovės finansinę padėtį. Taigi atsakovė nepagrindė savo mokumo bei jokių įrodymų, kad yra pajėgi vykdyti savo įsipareigojimus, į bylą neteikė (CPK 12 straipsnis, 178 straipsnis, ĮBĮ 9 straipsnio 1 dalis).

2210.

23Pagal Valstybinės mokesčių inspekcijos viešuosius duomenis 2019 m. rugpjūčio 19 d. įmonė mokestinės nepriemokos neturi. VSDFV informacinės sistemos duomenimis valstybiniu socialiniu draudimu apdraustų asmenų bendrovėje nėra. VĮ Registrų centras ir VĮ Regitra duomenimis UAB ,,Astikus“ neturi registruoto kilnojamojo ar nekilnojamojo turto. Teismas, remdamasis viešaisiais duomenimis (CPK 179 straipsnio 3 dalis), nenustatė, jog UAB ,,Astikus“ turėtų kokio nors turto, iš kurio būtų galima padengti kreditorių reikalavimus. Šių duomenų pagrindu spręstina, jog atsakovė šiuo metu neturi realaus turto, veiklos nevykdo, o jos skolos kreditoriams sudaro ne mažiau kaip 2 880,45 Eur.

2411.

25Iš teismų informacinės sistemos LITEKO duomenų matyti, kad nagrinėjamų bylų, kuriuose atsakovei būtų pareikšti turtiniai reikalavimai, Lietuvos teismuose nėra.

2612.

27Bankroto procesas taikomas tada, kai reikia likviduoti neveiklius, nemokius rinkos dalyvius. Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, įvertinus pareiškėjos teismui pateiktus argumentus, duomenis apie UAB ,,Astikus“ turtą, gautus iš viešųjų registrų, teismas daro išvadą, kad įmonė yra nemoki, negali vykdyti įsipareigojimų kreditoriams, todėl jai keltina bankroto byla (ĮBĮ 9 straipsnio 7 dalies 1 punktas, 2 straipsnio 8 punktas).

2813.

29ĮBĮ 10 straipsnio 4 dalies 1 punkte nustatyta, kad priėmęs nutartį iškelti bankroto bylą teismas privalo paskirti bankroto administratorių. Pagal ĮBĮ 11 straipsnio 2 dalį, bankroto administratorių teismas parenka naudodamasis Bankroto administratorių atrankos kompiuterine programa. Nagrinėjamoje byloje programa atrinkta bankroto administratorė MB „Tavix“ (sąrašo Nr. B-JA340), kuri pareiškė sutikimą teikti atsakovei bankroto administravimo paslaugas. Duomenų, kad administratorės kandidatūra prieštarautų imperatyvioms ĮBĮ 11 straipsnio 6 dalies normoms, teismas neturi. Teismo nutartis paskirti administratorių neskundžiama ir neprivalo būti motyvuota (IBĮ 11 straipsnio 4 dalis).

3014.

31Pagal ĮBĮ 10 straipsnio 10 dalies nuostatas, kai teismas daro pakankamai pagrįstą prielaidą, kad įmonė neturi turto ar jo nepakanka teismo ir administravimo išlaidoms apmokėti, bankroto byla gali būti keliama ir nagrinėjama šio įstatymo 131 straipsnyje nustatyta supaprastinto bankroto proceso tvarka. Teismas, padaręs pakankamai pagrįstą prielaidą, kad įmonė neturi turto ar jo nepakanka teismo ir administravimo išlaidoms apmokėti, turi nustatyti sumą, reikalingą teismo ir administravimo išlaidoms apmokėti. Ši suma negali viršyti teisės aktuose nustatyta tvarka nustatytų 25 minimaliųjų mėnesinių algų (toliau – MMA) sumos.

3215.

33Įvertinus bankroto bylos iškėlimo metu turimus duomenis, teismas sprendžia, kad įmonė neturi pakankamai turto, iš kurio galėtų būti padengtos administravimo ir teismo išlaidos, todėl taiko supaprastintą bankroto procesą.

3416.

35Teismas, įvertinęs Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2016 m. balandžio 27 d. nutarimu Nr. 415 „Dėl bankroto administravimo išlaidų rekomendacinių dydžių sąrašo ir atlyginimo administratoriui už bankroto administravimą nustatymo taisyklių patvirtinimo“ nustatytus rekomendacinius dydžius, duomenis apie įmonės dydį, sprendžia, kad šiuo atveju visam bankroto procesui nustatytina 2 200 Eur (įskaitant mokesčius) administravimo išlaidų suma, iš jų 1 200 Eur administratoriaus atlyginimas ir 1 000 Eur kitoms administravimo išlaidoms.

3617.

37Administratoriui išaiškinama, jog jeigu faktiškai patirtos išlaidos, iš jų ir administratoriaus atlyginimas, viršija teismo patvirtintoje administravimo išlaidų sąmatoje nustatytą sumą, teisėjas, nagrinėjantis bankroto bylą, administratoriaus prašymu gali patikslinti administravimo išlaidų sąmatą, kuri gali būti didesnė negu šioje dalyje nustatyta 25 MMA suma, bet bendra bankroto administratoriaus išlaidų suma taikant supaprastintą bankroto procesą negali būti didesnė negu 40 MMA (ĮBĮ 10 straipsnio 10 dalies 2 punktas).

3818.

39Pagal ĮBĮ 131 straipsnio 2 dalies 5 punktą, priėmus nutartį taikyti įmonei supaprastintą bankroto procesą, privaloma patvirtinti (jei jie nepatvirtinti) kreditorių reikalavimus pagal administratoriaus pateiktą sąrašą, sudarytą pagal įmonės buhalterinės apskaitos duomenis. Šiuo metu nustatytas tik vienas kreditorius – buvusi darbuotoja J. J., todėl teismas įtraukia J. J. į pirmos eilės kreditorių sąrašą ir tvirtina jos 2 880,45 Eur sumos reikalavimą. Nustatytinas 14 dienų terminas nuo šios nutarties įsiteisėjimo dienos kitiems kreditoriams finansiniams reikalavimams pareikšti.

4019.

41ĮBĮ 131 straipsnio 6 dalyje nustatyta, kad ne vėliau kaip per 30 dienų nuo nutarties taikyti įmonei supaprastintą procesą įsiteisėjimo dienos teismas administratoriaus prašymu pripažįsta įmonę bankrutavusia, priima nutartį likviduoti įmonę dėl bankroto ir patvirtina supaprastinto proceso trukmę.

42Teismas, vadovaudamasis ĮBĮ 10 straipsniu, 131 straipsniu, 26, 35 straipsniais, Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 290 – 291 straipsniais,

Nutarė

43iškelti UAB „Astikus“ (juridinio asmens kodas 303262231, buveinės adresas Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Konstitucijos pr. 12) bankroto bylą.

44Taikyti UAB „Astikus“ supaprastintą bankroto procesą.

45UAB „Astikus“ (juridinio asmens kodas 303262231, buveinės adresas Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Konstitucijos pr. 12) bankroto administratore paskirti MB „Tavix“ (sąrašo Nr. B-JA340).

46Pavesti paskirtai bankroto administratorei atlikti Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 10 straipsnio 4 dalies 3 punkte, 7 dalies 8 punkte, 131 straipsnio 2 dalies 1 punkte nurodytus veiksmus.

47Visam bankroto procesui nustatyti 2 200 Eur (įskaitant mokesčius) administravimo išlaidų sumą, reikalingą teismo ir administravimo išlaidoms apmokėti; tame tarpe 1200 Eur administratorės atlyginimui ir 1000 Eur kitoms administravimo išlaidoms.

48Patvirtinti kreditorių ir jų finansinių reikalavimų sąrašą:

49PIRMOS EILĖS KREDITORIAI IR JŲ REIKALAVIMAI: Eilės Nr.

Kreditorius

Kreditorinis reikalavimas, EUR

521. J. J.

532 880,45

54Iš viso

552 880,45

56Bendra kreditorių finansinių reikalavimų suma yra 2 880,45 Eur.

57Nustatyti 14 dienų nuo teismo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos terminą bankrutuojančios įmonės kreditorių finansiniams reikalavimams pareikšti.

58Nustatyti bankroto administratorei 7 dienų terminą nuo teismo nustatyto termino, iki kada kreditoriai turi teisę pareikšti savo reikalavimus, sudaryti šių įmonės kreditorių bei jų reikalavimų sąrašą ir pateikti jį teismui tvirtinti.

59Įpareigoti paskirtą bankroto administratorę, sužinojus apie iškeltas bylas ar antstoliams pateiktus vykdomuosius dokumentus dėl išieškojimo iš įmonės, kuriai iškelta bankroto byla, nedelsiant apie tai raštu informuoti teismą.

60Įpareigoti bankrutuojančios įmonės valdymo organus per 7 dienas nuo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos perduoti administratorei įmonės turtą pagal balansą, sudarytą nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos duomenimis.

61Išaiškinti, kad ne vėliau kaip per 30 dienų nuo nutarties taikyti įmonei supaprastintą bankroto procesą įsiteisėjimo dienos teismas bankroto administratoriaus prašymu pripažįsta įmonę bankrutavusia, priima nutartį likviduoti įmonę dėl bankroto ir patvirtina supaprastinto bankroto proceso trukmę.

62Areštuoti visą bankrutuojančios UAB „Astikus“ (juridinio asmens kodas 303262231, buveinės adresas Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Konstitucijos pr. 12) nekilnojamąjį turtą ir kitą ilgalaikį materialų turtą iki nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos.

63Nutarties dalį dėl bankrutuojančios įmonės nekilnojamo turto ir kito ilgalaikio materialaus turto arešto vykdyti skubiai.

64Nutarties patvirtintą kopiją nedelsiant siųsti Turto arešto aktų registrui, išsiųsti nutarties patvirtintas kopijas pareiškėjai, atsakovei ir bankroto administratorei.

65Nutartis per 10 dienų nuo jos priėmimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Lietuvos apeliaciniam teismui per Vilniaus apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Rūta Petkuvienė,... 2. I. Ginčo esmė... 3. 1.... 4. Pareiškėja uždarosios akcinės bendrovės (toliau – UAB) „Astikus“... 5. 2.... 6. Atsakovė UAB „Astikus“ atsiliepimo į pareiškimą nepateikė.... 7. II. Teismo motyvai, išaiškinimai ir išvados... 8. 3.... 9. Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) 9... 10. 4.... 11. Įmonės nemokumas ĮBĮ apibrėžiamas kaip įmonės būsena, kai įmonė... 12. 5.... 13. Sprendžiant dėl bankroto bylos ĮBĮ nustatytais pagrindais įmonei... 14. 6.... 15. Nustatyta, jog UAB ,,Astikus“ Juridinių asmenų registre įregistruota 2014... 16. 7.... 17. Iš Juridinių asmenų registrui UAB ,,Astikus“ pateikto balanso už... 18. 8.... 19. Teismų praktikoje vertinant trumpalaikio turto sudėtį preziumuojama, kad... 20. 9.... 21. UAB ,,Astikus“ visas 2015 metų balanse nurodytas turtas apskaitytas kaip... 22. 10.... 23. Pagal Valstybinės mokesčių inspekcijos viešuosius duomenis 2019 m.... 24. 11.... 25. Iš teismų informacinės sistemos LITEKO duomenų matyti, kad nagrinėjamų... 26. 12.... 27. Bankroto procesas taikomas tada, kai reikia likviduoti neveiklius, nemokius... 28. 13.... 29. ĮBĮ 10 straipsnio 4 dalies 1 punkte nustatyta, kad priėmęs nutartį... 30. 14.... 31. Pagal ĮBĮ 10 straipsnio 10 dalies nuostatas, kai teismas daro pakankamai... 32. 15.... 33. Įvertinus bankroto bylos iškėlimo metu turimus duomenis, teismas sprendžia,... 34. 16.... 35. Teismas, įvertinęs Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2016 m. balandžio 27 d.... 36. 17.... 37. Administratoriui išaiškinama, jog jeigu faktiškai patirtos išlaidos, iš... 38. 18.... 39. Pagal ĮBĮ 131 straipsnio 2 dalies 5 punktą, priėmus nutartį taikyti... 40. 19.... 41. ĮBĮ 131 straipsnio 6 dalyje nustatyta, kad ne vėliau kaip per 30 dienų nuo... 42. Teismas, vadovaudamasis ĮBĮ 10 straipsniu, 131 straipsniu, 26, 35... 43. iškelti UAB „Astikus“ (juridinio asmens kodas 303262231, buveinės adresas... 44. Taikyti UAB „Astikus“ supaprastintą bankroto procesą.... 45. UAB „Astikus“ (juridinio asmens kodas 303262231, buveinės adresas Vilniaus... 46. Pavesti paskirtai bankroto administratorei atlikti Lietuvos Respublikos... 47. Visam bankroto procesui nustatyti 2 200 Eur (įskaitant mokesčius)... 48. Patvirtinti kreditorių ir jų finansinių reikalavimų sąrašą:... 49. PIRMOS EILĖS KREDITORIAI IR JŲ REIKALAVIMAI: Eilės Nr.... 52. 1. J. J.... 53. 2 880,45... 54. Iš viso... 55. 2 880,45... 56. Bendra kreditorių finansinių reikalavimų suma yra 2 880,45 Eur.... 57. Nustatyti 14 dienų nuo teismo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo... 58. Nustatyti bankroto administratorei 7 dienų terminą nuo teismo nustatyto... 59. Įpareigoti paskirtą bankroto administratorę, sužinojus apie iškeltas bylas... 60. Įpareigoti bankrutuojančios įmonės valdymo organus per 7 dienas nuo... 61. Išaiškinti, kad ne vėliau kaip per 30 dienų nuo nutarties taikyti įmonei... 62. Areštuoti visą bankrutuojančios UAB „Astikus“ (juridinio asmens kodas... 63. Nutarties dalį dėl bankrutuojančios įmonės nekilnojamo turto ir kito... 64. Nutarties patvirtintą kopiją nedelsiant siųsti Turto arešto aktų... 65. Nutartis per 10 dienų nuo jos priėmimo dienos gali būti skundžiama...