Byla 2-993-440/2013
Dėl perkančiosios organizacijos sprendimų panaikinimo

1Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Vilija Valantienė, rašytinio proceso tvarka civilinėje byloje pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės (toliau – UAB) „Kamesta“ ieškinį atsakovei Šiaulių miesto savivaldybės administracijai, tretiesiems asmenims UAB „Meyer&John“, UAB “Šiaulių plentas” dėl perkančiosios organizacijos sprendimų panaikinimo,

Nustatė

2Ieškovė UAB „Kamesta“ kreipėsi su ieškiniu prašydama panaikinti Šiaulių miesto savivaldybės administracijos, Viešojo pirkimo komisijos 2013 m. liepos 3 d. pirkimo Nr. 122404 sprendimą Nr. S-1830 „Dėl pasiūlymų eilės sudarymo ir nugalėtojo paskelbimo“, 2013 m. liepos 10 d. sprendimą Nr. S-1905 „Dėl pretenzijos“ ir 2013 m. liepos 16 d. sprendimą Nr. S-1991 „Dėl pretenzijos“. Gražinti šalis į pirminę prieš pažeidimą buvusią padėtį, teismui pripažinus 2013 m. rugpjūčio 6 d. Šiaulių miesto savivaldybės administracijos ir UAB „ Meyer & John“ viešojo pirkimo ( rangos darbų) sutartį niekine. Priteisti iš atsakovės bylinėjimosi išlaidas.

3Ieškovė nurodė, kad 2012 m. birželio 1 d. atsakovė paskelbė atvirą viešąjį konkursą „Inžinerinių tinklų ir susisiekimo komunikacijų Šiaulių pramoniniame parke įrengimo darbų pirkimas“, pirkimo Nr.122404. 2013 m. gegužės 31 d. Lietuvos apeliacinio teismo nutartimi ieškovas UAB „Kamesta“ grąžintas į viešąjį pirkimą, įpareigojant atsakovą Šiaulių miesto savivaldybės administraciją iš naujo atlikti ieškovo UAB „Kamesta“ pasiūlymo vertinimą ir sudaryti naują pasiūlymų eilę. Ta pačia nutartimi UAB „Meyer & John“ pasiūlymas grąžintas į Viešojo pirkimo pasiūlymų vertinimo stadiją. 2013 m. birželio 11 d. ieškovė raštu Nr.1214 atsakovės prašė informuoti, ar UAB „Meyer & John“ pateikė atsakovei kvalifikaciją pagrindžiančius dokumentus. Tuo atveju, jei UAB „Meyer & John“ nepateikė atsakovei kvalifikaciją pagrindžiančių dokumentų, informuoti iki kada UAB „Meyer & John“ turi pateikti nurodytus dokumentus. Tuo atveju, jei UAB „Meyer & John“ pateikė atsakovei kvalifikaciją pagrindžiančius dokumentus, kuo skubiau leisti įgaliotam ieškovės atstovui susipažinti su UAB „Meyer & John“ pateiktais dokumentais. 2013 m. liepos 3 d. atsakovė raštu Nr. S-1829 „Dėl dokumentų pateikimo“ informavo ieškovę, kad „UAB „Meyer & John“ visus su pasiūlymu susijusius dokumentus nurodė kaip konfidencialius, todėl komisija negali atskleisti informacijos. 2013 m. liepos 3 d. atsakovė sprendimu Nr. S-1830 Dėl pasiūlymų eilės sudarymo ir nugalėtojo paskelbimo sudarė viešojo pirkimo pasiūlymų eilę - Nr. l - UAB „Meyer & JohnM“, Nr. 2 - UAB „Kamesta“‚ Nr. 3 - „UAB „Šiaulių plentas“, ir laimėjusiu viešąjį pirkimą pasiūlymu pripažino UAB „Meyer & John“ pateiktą pasiūlymą. 2013 m. liepos 8 d. ieškovė pateikė atsakovei pretenziją dėl teisės susipažinti su visa UAB „Meyer & John“ pasiūlymo informacija. 2013 m. liepos 10 d. atsakovė sprendimu Nr.S-1905 „Dėl pretenzijos“ atmetė pretenziją, kaip nepagrįstą. 2013 m. liepos 12 d. ieškovė pateikė atsakovei pretenziją reikalaudama panaikinti kaip neteisėtą ir nepagrįstą viešojo pirkimo komisijos sprendimą Nr. S-1830 „Dėl pasiūlymų eilės sudarymo ir nugalėtojo paskelbimo“. 2013 m. liepos 16 d. atsakovė sprendimu Nr. S-1991 „Dėl pretenzijos“ atmetė pretenziją, kaip nepagrįstą. Ieškovė nurodė, kad atsižvelgiant į tai, kad tiek ieškovė, tiek UAB „Meyer & John“ buvo grąžinti į viešąjį pirkimą, įpareigojant atsakovą iš naujo įvertinti jų pasiūlymus bei sudaryti naują pasiūlymų eilę, tokiu atveju vadovaujantis VPĮ 32 straipsnio 8 dalimi atitiktį minimaliems kvalifikaciniams reikalavimams patvirtinančių dokumentų reikalaujama tik iš to tiekėjo, kurio pasiūlymas pagal vertinimo rezultatus gali būti pripažintas laimėjusiu. Atsakovė vadovaudamasi konkurso sąlygų 10.3 punktu tik po gražinimo į viešąjį pirkimą galėjo prašyti minėtų dokumentų. Todėl ieškovė kreipėsi į atsakovę prašydama pateikti duomenis ar UAB „Meyer & John“ pateikė kvalifikaciją pagrindžiančius dokumentus ir leisti susipažinti su dokumentais. Ieškovė taip pat nurodė, kad atsakovė į 2013-06-11 prašymą atsakė tik 2013-07-03, praėjus 21 dienai. Be to atsakovė nepateikė jokio atsakymo apie UAB „Meyer & John“ atitikimą minimaliems kvalifikaciniams reikalavimams, neatsakė ar dokumentai pateikti. Atsakovė, atsakydama į pretenziją, nepagrįstai nurodė, kad neva negali atskleisti informacijos, kurią dalyvis nurodė, kaip konfidencialią. Ieškovė nurodė, kad perkančiosios organizacijos pareiga neatskleisti informacijos, kurios konfidencialumą nurodė tiekėjas, nėra absoliuti ir turi būti derinama su skaidrumo, nediskriminavimo, veiksmingos teisinės apsaugos principais. Atsakovė nurodydama, kad visi dokumentai, susiję su trečiojo asmens UAB „Meyer & John“ pasiūlymu yra konfidencialūs, nepagrįstai susiaurino ieškovės teisę susipažinti su kitų tiekėjų pasiūlymais iki informacijos, kuri skelbiama susipažinimo su tiekėjų pasiūlymais posėdyje (VPĮ 6 straipsnio 1 dalis, 31 straipsnio 8 dalis), nes nurodytame posėdyje yra skelbiama tik dalis viešos pasiūlymų informacijos: pasiūlymą pateikusio tiekėjo pavadinimas, pasiūlyme nurodyta kaina ir kt., o, pavyzdžiui, tiekėjo pasitelkti subrangovai nėra skelbiami, nors konkurso sąlygų 31 punkte įtvirtinta, kad subrangovai negali būti laikoma konfidencialia informacija. Atsakovė ieškovei nurodė, kad ji kreipėsi su prašymu pagrįsti nurodytos informacijos konfidencialumą. Ieškovė nurodė, kad atsakovė dėl informacijos pagrindimo kreipėsi tik 2013-07-08, gavusi ieškovės pretenziją. UAB „Meyer & John“ pasiūlymo formą ir pasiūlymo formos priedą nepagrįstai nurodė, kaip konfidencialią informaciją, nes šiuos dokumentus jau buvo pateikusi civilinėse bylose Nr.2-657-357/2013 ir 2-574-124/2013. Jungtinės veiklos partnerio „Meyer & John GmbH & Co.KG, subrangovų UAB „Simatika“, UAB „LIMEGA“ deklaracijos, negali būti pripažintos konfidencialia informacija, nes jose nėra jokių komercinių (gamybinių) paslapčių, konfidencialiųjų pasiūlymo aspektų, juose užpildomi tik vieši duomenys. Taip pat negali būti pripažintos konfidencialia informacija UAB „Meyer & John“ minimalių kvalifikacinių reikalavimų atitikties deklaracijos forma, UAB „Meyer & John“ ir „Meyer & John GmbH & Co.KG, sąžiningumo deklaracijos. Taip pat UAB „Meyer & John“ jungtinės veiklos partnerio „Meyer & John GmbH & Co.KG, subrangovų UAB „Simatika“, UAB „ LIMEGA“ atitikimą konkurso sąlygų 4 priedo 1 ir 3 punktams patvirtinantys dokumentai, kiti subrangovų UAB „ Simatika“, UAB „LIMEGA“ atitikimą konkurso sąlygų 25 punktui patvirtinantys dokumentai. UAB „Meyer & John“, jungtinės veiklos partnerio „Meyer & John GmbH & Co.KG atitikimą konkurso sąlygų 4 priedo 2 , 4, 6 ,7 , punktams patvirtinantys dokumentai bei 4 priedo 8, 9 ,10 ,11 punktuose nustatytiems reikalavimams. Taip pat negali būti pripažintos konfidencialia informacija UAB „Meyer & John“ pasiūlymo galiojimą užtikrinantis dokumentas, įgaliojimai. Ieškovė nurodė, kad komercinių (gamybinių) paslapčių ir konfidencialiųjų pasiūlymo aspektų gali būti tik UAB „Meyer & John“ su „Meyer & John GmbH & Co.KG sudarytoje jungtinės veiklos sutartyje įvykdytų svarbiausių statybos darbų sąraše. .Ieškovė nurodė, kad atsakovė atsisakydama leisti ieškovei susipažinti su visa UAB „Meyer & John pasiūlymo informacija kaip neva konfidencialia, pažeidė VPĮ įtvirtintus skaidrumo ir lygiateisiškumo principus, VPĮ 3 straipsnio 1 dalį, 6 straipsnio 1 dalį, konkurso sąlygų 31 punktą. Ieškovė nurodė, kad informacija, kurią viešai skelbti įpareigoja Lietuvos Respublikos įstatymai, negali būti tiekėjo nurodoma kaip konfidenciali todėl, tiekėjui nurodžius tokią informaciją kaip konfidencialią, perkančioji organizacija turi teisę ją skelbti. Dėl atsakovės nepagrįsto ir neteisėto atsisakymo leisti ieškovei susipažinti su UAB „Meyer & John“ pasiūlymu ieškovei buvo nepagrįstai apsunkinta galimybė ginti viešojo pirkimo procedūrų metu pažeistas teises ir teisėtus interesus. Ieškovė nurodė, kad vien viešųjų pirkimų principų pažeidimo konstatavimas nesiremiant jokia papildoma norma yra pakankamas pagrindas reikalauti teismo pripažinti neteisėtais perkančiosios organizacijos veiksmus.

4Ieškovė nurodė, kad atsižvelgiant į tai, kad UAB „Meyer & John“ kitose civilinėse bylose pateikė pasiūlymo formą ir pasiūlymo galiojimą užtikrinantį dokumentą, ieškovė turėjo galimybę susipažinti su šiais dokumentais. Pasiūlymą UAB „Meyer & John“ pateikė kartu su jungtinės veiklos partneriu Meyer & John GmbH & Co.KG, be to, pasitelkė du subrangovus - UAB „Simatika“ ir UAB „LIMEGA“. Vadovaujantis konkurso sąlygų 10.4 punktu, tais atvejais, kai pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė, tiekėjo sąžiningumo deklaraciją užpildo ir pateikia kiekvienas ūkio subjektų grupės narys. Sąžiningumo deklaracijos turi būti pateiktos iki pasiūlymų pateikime termino pabaigos. Tačiau UAB „Meyer & John“ pasiūlymo formoje nėra nurodyta, kad kartu su pasiūlymu pateiktos UAB „Meyer & John“ ir Meyer & John GmbH & Co.KG sąžiningumo deklaracijos ir nurodyta tik, kad pateiktos kitos deklaracijos, nurodant puslapių skaičių - 4. Atsižvelgiant į tai, UAB „Meyer & John“ pasiūlymas galimai neatitiko konkurso sąlygų 10.4 punkte nustatyto reikalavimo, todėl turėjo būti atmestas VPĮ 39 straipsnio 2 dalies 2 punkto ir konkurso sąlygų 66.2 punkto pagrindu –nes iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos nepateiktos sąžiningumo deklaracijos. Atsakovė į ieškovės pretenziją atsakė, kad UAB „Meyer & John“ ir Meyer & John GmbH & Co.KG sąžiningumo deklaracijos buvo pateiktos kartu su pasiūlymu iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Ieškovė nurodė, kad atsakovė nepateikė ieškovei minėtų deklaracijų susipažinti, nepaaiškino kodėl sąžiningumo deklaracijos nebuvo nurodytos pasiūlymo priedų sąraše. Ieškovė, atsižvelgdama į nurodytus argumentus prašo panaikinti atsakovės 2013 m. liepos 10 d. sprendimą Nr. S-1905 „Dėl pretenzijos“ ir 2013 m. liepos 16 d. sprendimą Nr. S-1991“Dėl pretenzijos“. 2013 m. liepos 3 d. sprendimą „Dėl pasiūlymų eilės sudarymo ir nugalėtojo paskelbimo“.

5Ieškovė nurodė, kad atsakovei 2013 m. rugpjūčio 6 d. su UAB „Meyer & John“ sudarius viešojo pirkimo ( rangos darbų ) sutartį, teismas nepriklausomai nuo to ar pareikštas reikalavimas ar ne, nustatęs, kad sandoris prieštarauja imperatyviosioms teisės normoms, turi pripažinti, sandorį niekiniu ir negaliojančiu, pripažinti sutartį neteisėta ir taikyti teisines pasekmes-gražinti šalis į pirminę prieš pažeidimą buvusią padėtį. Ieškovė nurodė, kad jai nebuvo pateiktas susipažinti UAB „Meyer & John“ 2013 m. birželio 28 d. raštas Nr. 83 , kuriuo, kaip nurodė atsakovė buvo pagrįstas viso pasiūlymo konfidencialumas. Papildomai rašytiniuose paaiškinimuose ieškovė nurodė, kad UAB „Meyer & John“ rašytiniuose paaiškinimuose nenurodė išsamių argumentų, kokią ypatingą reikšmę turi konkretus dokumentas, kodėl jis yra konfidencialus, nepateikė paaiškinimų dėl dokumentų, kuriuos viešai skelbti įpareigoja Lietuvos Respublikos įstatymai. Ieškovė nurodė, kad UAB „Meyer & John“ kitose civilinėse bylose tarp tų pačių šalių pateikė pirkimo pasiūlymo formą, pasiūlymo formos priedą, pasiūlymo draudimo raštą, todėl jau vien dėl šios aplinkybės dokumentuose esanti informacija yra vieša.

6Atsakovė Šiaulių miesto savivaldybės administracija prašo ieškinį atmesti kaip nepagrįstą. Pareiškė prašymą neteikti susipažinti ir kopijuoti nei bylos šalims , nei bet kuriems kitiems asmenims trečiojo asmens UAB „Meyer&John“ pasiūlymą sudarančių dokumentų kopijų, 2013-06-28 UAB „Meyer & John“ rašto Nr. 83 , trečiojo asmens UAB „Meyer&John“ 2013-06-13 rašto Nr. 74 priedų. Atsakovė nurodė, kad UAB „Meyer&John“ pateikdama viešųjų pirkimų komisijai pasiūlymą, pasinaudojo jai VPĮ 6 straipsnio 1 dalyje bei Konkurso sąlygų 31 punkte numatyta teise ir pasiūlymo dalyje nurodė, kad perkančioji organizacija negali atskleisti tretiesiems asmenims informacijos, nurodytos pasiūlyme, jungtinės veiklos sutartyje, minimalių kvalifikacinių reikalavimų atitikties deklaracijoje bei informacijos apie subrangovus. 2013 m. birželio 11 d. ieškovė raštu Nr.1214 prašė: informacijos , ar UAB „Meyer & John“ pateikė atsakovei kvalifikaciją pagrindžiančius dokumentus. Jei pateikė, prašė leisti susipažinti su UAB „Meyer & John“ pateiktais dokumentais. Atsakovė nurodė, kad 2013 m. birželio 20 d. raštu Nr. S-1705 komisija paprašė UAB „Meyer & John“ pagrįsti informacijos konfidencialumą, nurodyti kurie pasiūlymo dokumentai nėra konfidencialūs. 2013 m. birželio 28 d. raštu Nr. 83 UAB „Meyer & John“ paaiškino, kad visa pasiūlyme pateikta informacija yra konfidenciali. 2013 m. liepos 3 d. raštu Nr. S-1829 ieškovė buvo informuota apie komisijos atsisakymą atskleisti informaciją, kurią dalyvis nurodė, kaip konfidencialią. VPĮ 41 straipsnio 3 dalis įpareigoja perkančiąją organizaciją neteikti, neatskleisti informacijos tretiesiems asmenims perkančiajai organizacijai pateiktos informacijos, kurios konfidencialumą nurodė tiekėjas. Įstatymas nenumato perkančiosios organizacijos pareigos savo iniciatyva atlikti analizę, kuri pateikto pasiūlymo dalis turėtų būti konfidenciali. Atsakovė nurodė, kad konfidencialios informacijos atskleidimas priklauso nuo viešųjų pirkimų dalyvių, t.y. ką jie įvardija konfidencialia informacija. Todėl komisija pagrįstai ieškovės nesupažindino su trečiojo asmens pasiūlymu. Vokų su pasiūlymais atplėšimo procedūroje dalyvaujantiems tiekėjams buvo skelbiamas pasiūlymo pateikusio tiekėjo pavadinimas, kaina, pranešta ar yra pasiūlymo galiojimo užtikrinimas, skelbta visa privalomai skelbtina informacija. Atsakovė nurodė, kad ieškovė reiškė prašymą susipažinti su subrangovų deklaracijomis, atestatais, ketinimų protokolais, kitais dokumentais dėl subrangovų pajėgumų. Konkurso sąlygų 31 punktas numato, kad konfidencialiais negali būti laikomi pasiūlyme nurodyti subrangovų pavadinimai bet ne detalesnė informacija. Atsakovė nurodė, kad nepagrįsti ieškovės teiginiai dėl atsakovės kreipimosi į UAB „Meyer&John“, kad atsakovė kreipėsi tik 2013 m. liepos 8 d. Atsakovė kreipėsi 2013 m. birželio 20 d. raštu Nr. S-1705. Ieškovė 2013 m. liepos 8 d. pareiškė atsakovei pretenziją ginčydama atsakovės veiksmus dėl leidimo susipažinti su UAB „Meyer&John“pasiūlymo dokumentais. 2013 m. liepos 9 d. komisijos posėdyje buvo nuspręsta ieškovės pretenzijoje išdėstytus reikalavimus laikyti nepagrįstais ir apie tai ieškovė buvo informuota 2013 m. liepos 10 d. raštu Nr. S-1905. Ieškovė 2013 m. liepos 12 d. pateikė pretenziją, kuria išreiškė nesutikimą dėl 2013 m. liepos 10 d. sprendimo Nr. S-1830, kuriuo buvo sudaryta sprendimo atsisakyti tenkinti ieškovės 2013 m. liepos 8 d. pretenziją bei dėl 2013 m. liepos 3 d. sprendimo Nr. S-1830, kuriuo buvo sudaryta pasiūlymų eilė ir paskelbtas nugalėtojas, motyvuojant tuo, kad tiekėjas galimai nepateikė UAB „Meyer&John“ sąžiningumo deklaracijų, dėl ko pasiūlymas galimai neatitiko konkurso sąlygų, todėl turėjo būti atmestas. Ieškovės pretenzija buvo apsvarstyta 2013 m. liepos 16 d. posėdyje, kurio metu buvo nuspręsta pretenziją atmesti ir apie tai ieškovė buvo informuota 2013 m. liepos 16 d. raštu Nr. S-1991, nurodant, kad UAB „Meyer&John“ ir Meyer & John GmbH & Co.KG sąžiningumo deklaracijos buvo pateiktos su pasiūlymu iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Atsakovė nurodė, kad ieškovė nepateikė įrodymų, kad tiekėjo UAB „Meyer&John“ pasiūlymas neatitinka konkurso sąlygų. Vokų su tiekėjų pasiūlymais atplėšimo ir susipažinimo su pateiktais pasiūlymais procedūra vyko 2012 m. rugpjūčio 8 d., todėl komisija neturėjo jokio pagrindo atmesti trečiojo asmens pasiūlymo kaip neatitinkančio konkurso sąlygų 10.4 punkte nustatyto reikalavimo, VPĮ 39 straipsnio 2 dalies 2 punkto ir konkurso sąlygų 66.2 punkto pagrindu. Triplike atsakovė nurodė, kad ieškovė pagrįstai nurodė dėl atsakovės ne visų pateiktų teismui dokumentų. Tačiau taip įvyko dėl darbuotojų atostogų, kitų konkrečiai nurodytų darbuotojų klaidos, nesusipratimo, todėl papildomai pateikė 2013 m. birželio 4 d. raštą dėl Nr. S-1500, kuriuo komisija prašė pateikti atitiktį minimaliems kvalifikaciniams dokumentams patvirtinančius dokumentus, lokalines sąmatas, suvestinius skaičiavimus, taip pat UAB „Meyer&John“ 2013 m. birželio 13 d. raštą Nr. 74, kuriuo pateikiami prašyti dokumentai. Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, prašo netenkinti ieškovės prašymo dėl baudos skyrimo atsakovei. Atsižvelgiant į tai, kad ieškovės ieškinį prašo atmesti, kaip nepagrįstą, prašo netenkinti prašymo pripažinti 2013 m. rugpjūčio 6 d. rangos darbų sutartį Nr. SŽ-851 niekine. Dėl pagrindo pripažinti UAB „Meyer&John“ pateiktą pasiūlymą neatitinkančiu konkurso sąlygų papildomai nurodė, kad tretysis asmuo UAB „Meyer&John“, pateikdamas pasiūlymą ir užpildydamas pasiūlymo formą, netiksliai nurodė pridedamų dokumentų pavadinimus ir dokumentų puslapių skaičių. Nurodė, kad tretysis asmuo su pirminiu 2012 m. rugpjūčio 7 d. pasiūlymu pateikė viso 8 deklaracijas: UAB „Meyer&John“ 2012 m. rugpjūčio 7 d. tiekėjo deklaraciją Nr. 16 ir 2012 m. rugpjūčio 7 d. tiekėjo sąžiningumo deklaraciją Nr. 16, UAB „Meyer&John“ Meyer & John GmbH & Co.KG tiekėjo 2012 m. rugpjūčio 7 d. deklaraciją Nr. 7 ir tiekėjo sąžiningumo deklaraciją Nr. 7, UAB „Simatika“ 2012 m. rugpjūčio 6 d. tiekėjo deklaraciją Nr. 12-400-29 ir 2012 m. rugpjūčio 7 d tiekėjo sąžiningumo deklaraciją Nr. 12-400-30, UAB „LIMEGA“ 2012 m. rugpjūčio 7 d. tiekėjo deklaraciją Nr. 12/8/3 ir 2012 m. rugpjūčio 7 d. tiekėjo sąžiningumo deklaraciją Nr. 12/8/3, iš viso 8 lapai. Viešojo pirkimo komisija 2012 m. rugpjūčio 9 d. vertindama UAB „Meyer&John“ pasiūlymą pastebėjo, kad nėra pateikta minimalių kvalifikacinių reikalavimų atitikties deklaracija, kaip to reikalauja konkurso sąlygų 10.3 punktas. Atsižvelgdami į tai, kad UAB „Meyer&John“ pateikdamas pasiūlymą pateikė tiek savo, tiek UAB „Meyer&John“ GmbH & Co.KG, tiek subrangovų tiekėjo deklaracijas, komisija paprašė tiekėjo UAB „Meyer&John“ pateikti tiekėjo minimalių kvalifikacinių reikalavimų atitikties deklaracijos formą, pagal konkurso sąlygų 4 priedą. UAB „Meyer&John“ 2012 m. rugpjūčio 10 raštu Nr. 89 komisijai pateikė 2012 m. rugpjūčio 7 d. minimalių kvalifikacinių reikalavimų atitikties deklaraciją Nr. 1. Todėl šiuo ieškovo nurodomu pagrindu nėra pagrindo teigti, kad UAB Meyer&John“ pasiūlymas neatitiko konkurso sąlygose nustatytų reikalavimų. Papildomai rašytiniuose paaiškinimuose nurodė, kad ta aplinkybė, kad atsakovė 2013 m. birželio 4 d. raštu Nr. S-1500 paprašė pateikti minimalių kvalifikacinių reikalavimų atitikties deklaraciją yra sąlygota išimtinai techninės klaidos, kuri susijusi su aplinkybe, kad viešasis pirkimas buvo skundžiamas teismine tvarka, pirkimo procedūros sustabdytos ir vėliau tęsiamos. Tačiau tai, nepaneigia fakto, kad tiekėjas UAB „Meyer&John“ laiku iki 2012 m. rugpjūčio 12 raštu Nr. 89 komisijai pateikė minimalių kvalifikacinių reikalavimų atitikties deklaraciją. Duomenys apie UAB „Meyer&John“ raštus, minimalių kvalifikacinių reikalavimų atitikties deklaraciją yra fiksuoti CVP IS sistemoje.

7Trečiasis asmuo UAB „Meyer&John“ prašo atmesti ieškovės prašymą ir priteisti bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad Lietuvos apeliacinis teismas 2013 m. gegužės 31 d. teismo nutartimi civilinėje byloje Nr. 2A-1734/2013 panaikino 2012 m. rugpjūčio 10 d. atsakovės sprendimą Nr. S-2083 ir grąžino tretyjį asmenį į konkursą. 2013 m. birželio 4 d. atsakovė informavo, kad tęsia pirkimo procedūras bei nurodė trečiajam asmeniui pateikti užpildytą tiekėjo minimalių kvalifikacinių reikalavimų atitikties deklaracijos formą, atitiktį minimaliems kvalifikaciniams reikalavimams patvirtinančius dokumentus bei lokalines sąmatas ir suvestinius skaičiavimus. 2013 m. birželio 13 d. trečiasis asmuo CVP IS priemonėmis pateikė atsakovei 2013-06-04 rašte Nr. S-1500 reikalaujamus dokumentus. 2013 m. liepos 3 d. atsakovė raštu Nr. 5-1830 „Dėl pasiūlymų eilės sudarymo ir nugalėtojo paskelbimo“ sudarė viešojo pirkimo pasiūlymų eilę ir laimėjusiu viešąjį pirkimą pripažino trečiojo asmens UAB „Meyer&John“ pasiūlymą. Ieškovė nurodo, kad 2013 m. birželio 11 d. kreipėsi į atsakovę, prašydama informuoti, ar trečiasis asmuo pateikė atsakovei kvalifikaciją pagrindžiančius dokumentus bei kuo skubiau leisti susipažinti su trečiojo asmens pateiktais dokumentais. Atsakovė prašymo netenkino, 2013 m. liepos 3 d. raštu Nr. S-1829 „Dėl dokumentų pateikimo“ pagrįstai informuodama, kad tretysis asmuo visus su pasiūlymu susijusius dokumentus nurodė kaip konfidencialius. 2013 m. liepos 8 d. ir 2013 m. liepos 12 d. ieškovė pateikė atsakovei pretenzijas dėl konfidencialios informacijos, tačiau atsakovė jų netenkino. Trečiasis asmuo nurodė, kad atsakovė 2013 m. birželio 20 d. raštu Nr. 5-1705, kreipėsi į tretyjį asmenį, prašydama pagrįsti informacijos konfidencialumą. Atsakydamas į atsakovės raštą trečiasis smuo 2013 m. birželio 28 d. rašte Nr. 83 pagrindė informacijos konfidencialumą. Tretysis asmuo nurodė, kad konfidencialia informacija yra laikytina informacija neprieinama kitiems asmenims, įstatymuose nenumatyta kaip negalinti būti konfidenciali ir atitinkanti LR CK 1.116 straipsnio 1 dalies įtvirtintus kriterijus. VPĮ 6 straipsnio 1 dalis numato, kad perkančioji organizacija, viešojo pirkimo komisija, jos nariai ar ekspertai ir kiti asmenys, nepažeisdami įstatymų reikalavimų, ypač dėl sudarytų sutarčių skelbimo ir informacijos, susijusios su jos teikimu kandidatams ir dalyviams, kaip nurodyta VPĮ 41, 74, 79 straipsniuose, 86 straipsnio 4 dalyje , negali tretiesiems asmenims atskleisti perkančiajai organizacijai pateiktos tiekėjo informacijos, kurios konfidencialumą nurodė tiekėjas. Atsižvelgiant į tai, atsakovė neturėjo teisės atskleisti ieškovei informacijos, kurią tretysis asmuo nurodė esant konfidencialia. Be to, įstatymas nenumato perkančiosios organizacijos pareigos savo iniciatyva atlikti analizę, kuri pateikto pasiūlymo dalis turėtų būti konfidenciali. Todėl atsakovė neprivalėjo tikrinti, kuri iš trečiojo asmens nurodytos informacijos negali būti laikoma konfidencialia ir turėtų būti pateikta ieškovei. Trečiasis asmuo nurodė, kad informacijos, kurią tiekėjas nurodė esant konfidencialia, atskleidimas reikštų įstatymo pažeidimą ir užtrauktų perkančiajai organizacijai atsakomybę. Trečiasis asmuo nurodė, kad jo pasiūlymą sudaro konfidenciali informacija, turinti svarią reikšmę konkurencinėje kovoje. Todėl didesnis nei yra būtina ir įstatyme nenumatytas pateikto pasiūlymo informacijos atskleidimas sąlygotų žalą trečiojo asmens konkurencinėms pozicijoms ir nebūtų pateisinamas. Konkurso sąlygų 31 punktas numato būtent paties konkurso dalyvio teisę nurodyti, kokią informaciją jis laiko konfidencialia. Be to Meyer & John GmbH & Co. KG, Vilniaus filialas veikia kaip Vokietijos bendrovės Meyer & John GmbH & Co. KG filialas, todėl jam yra privaloma ir Vokietijos bendrovės Meyer & John GmbH & Co. KG patvirtinta konfidencialios informacijos saugojimo tvarka. Nurodė, kad ieškovė ieškinyje visiškai nepagrįstai teigia , kad trečiojo asmens pasiūlymas neatitinka konkurso sąlygų nes trečiasis asmuo neva nepateikė sąžiningumo deklaracijų. Trečiasis asmuo nurodė, kad sąžiningumo deklaracijas teikiant pasiūlymą UAB „Meyer Et John“ ir Meyer & John GmbH Et Co. KG, Vilniaus filialas pateikė. Jokių kitų įrodymų, kad trečiojo asmens pasiūlymas neatitinka konkurso sąlygų ieškovė nepateikė.

82013 m. rugpjūčio 19 d. paaiškinime dėl konfidencialios informacijos trečiasis asmuo nurodė, kad konfidencialios informacijos sąrašo nustatymas yra pačios įmonės prerogatyva, trečiasis asmuo įtraukė informaciją į 2012 m. sausio 12 d. ir 2012 m. vasario 10 d. įsakymus dėl įmonės konfidencialios informacijos. Trečiojo asmens pasiūlymo formos priede pateikiama informacija yra skirta tik perkančiajai organizacijai ir tokios informacijos pateikimas kitoje civilinėje byloje buvo laisvas trečiojo asmens apsisprendimas. Taip pat ir dėl pasiūlymo laidavimo draudimo rašto pateikimo, nurodė, kad nepaisant to nėra pagrindo vertinti, kad informacija yra vieša ir nekonfidenciali. Įgaliojimai yra įmonės vidaus dokumentai todėl nėra vieši ir yra priskiriami prie įmonės konfidencialios informacijos. Su kvalifikaciją patvirtinančiais dokumentais teisę susipažinti turi tik perkančioji organizacija. Dėl kitų dokumentų trečiasis asmuo nurodė, kad jeigu ieškovė atitinka reikalavimus dėl viešų dokumentų pateikimo, jos reikalavimu iš „Registrų centras“, duomenys jai galėjo būti pateikti. Priešingu atveju trečiasis asmuo nurodo, kad ieškovė konkrečių duomenų gauti neturi teisės. Triplike tretysis asmuo dėl ieškovės argumentų, kad tretysis asmuo neva nepateikė visų deklaracijų, nes turėjęs pateikti šešias deklaracijas neva pateikė tik keturias ir dvi liko nepateiktos papildomai nurodė, kad laiku pateikė visas pagal konkurso sąlygas privalomas deklaracijas, t. y.: 1. UAB „Meyer & John“ tiekėjo deklaraciją, 2. UAB „Meyer & John“ tiekėjo (juridinio asmens, kitos organizacijos ar jo (jos) padalinio) sąžiningumo deklaraciją, 3. Meyer & John GmbH Et Co. KG, atstovaujamo Meyer & John GmbH & Co. KG Vilniaus filialo, tiekėjo deklaraciją, 4. Meyer & John GmbH & Co. KG, atstovaujamo Meyer St John GmbH & Co. KG Vilniaus filialo (juridinio asmens, kitos organizacijos ar jo (jos) padalinio) sąžiningumo deklaraciją, 5. UAB „Simatika“ tiekėjo deklaraciją, 6. UAB „Simatika“ tiekėjo (juridinio asmens, kitos organizacijos ar jo (jos) padalinio) sąžiningumo deklaraciją, 7. UAB „LIMEGA“ tiekėjo deklaraciją ir 8. UAB „LIMEGA“ tiekėjo (juridinio asmens, kitos organizacijos ar jo (jos) padalinio) sąžiningumo deklaraciją. Nurodytų deklaracijų pateikimą įrodo UAB „Meyer & John“ pasiūlymo esanti lentelė „Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai“: 7 deklaracijos - dokumentų puslapių skaičius 4 (jį sudaro: UAB „Meyer & John“ tiekėjo deklaracija (1 psl.), 2. UAB „Meyer 8: John“ tiekėjo (juridinio asmens, kitos organizacijos ar jo (jos) padalinio) sąžiningumo deklaracija (1 psl.), 3. Meyer & John GmbH 6t Co. KG, atstovaujamo Meyer & John GmbH & Co. KG Vilniaus filialo, tiekėjo deklaracija (1 psl.) ir 4. Meyer & John GmbH & Co. KG, atstovaujamo Meyer & John GmbH & Co. KG Vilniaus filialo (juridinio asmens, kitos organizacijos ar jo (jos) padalinio) sąžiningumo deklaracija (1 psl.), t. y. iš viso 4 puslapiai;Subrangovai - Dokumentų puslapiu skaičius 15 (jį sudaro: UAB „Simatika“ registravimo pažymėjimas (1 psl.), UAB „Simatika“ atestatas (1 psl.), UAB „Simatika“ pažyma, patvirtinanti jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis apie viešųjų pirkimų procedūroje dalyvaujantį tiekėją (juridinį asmenį) (3 psl.), kvalifikacijos atestatas (1 psl.), UAB „Simatika“ tiekėjo deklaracija (1 psl.), UAB „Simatika“ tiekėjo (juridinio asmens, kitos organizacijos ar jo (jos) padalinio) sąžiningumo deklaracija (1 psl.), UAB „LIMEGA“ registravimo pažymėjimas (1 psl.), UAB „LIMEGA“ atestatas (1 psl.), UAB „LIMEGA“ pažyma, patvirtinanti jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis apie viešųjų pirkimų procedūroje dalyvaujantį tiekėją (juridinį asmenį) (2 psl.), UAB „LIMEGA“ tiekėjo deklaracija (1 psl.) ir UAB „LIMEGA“ tiekėjo (juridinio asmens, kitos organizacijos ar jo (jos) padalinio) sąžiningumo deklaracija (1 psl.), ketinimų protokolas (1 psl.), t. y. iš viso 15 puslapių. T. y. 4 (keturios) UAB „Meyer & John“ ir Meyer & John GmbH Et Co. KG, atstovaujamo Meyer & John GmbH & Co. KG Vilniaus filialo, deklaracijos yra nurodytos kaip „Deklaracijos“ (lentelės 7 eilutė), subrangovų deklaracijos yra priskirtos prie su subrangovais susijusių dokumentų „Subrangovai“ (lentelės 8 eilutė). Iš šių nurodytų aplinkybių matyti, kad trečiasis asmuo laiku pateikė visas deklaracijas. Tretysis asmuo papildomai nurodė, kad minimalių kvalifikacinių reikalavimų atitikties deklaraciją, atsakovei pateikė 2012 m. rugpjūčio 10 d. su raštu Nr. 89, ką patvirtina pateikti duomenys. Gavus atsakovo 2013-06-04 raštą Nr. S-1500 „Dėl dokumentų pateikimo patikslinimo“, 2013 m. birželio 13 d. Tretysis asmuo pakartotinai per nustatytą terminą pateikė kvalifikacinių reikalavimų atitikties deklaraciją, taip pat buvo pateikti atitiktį minimaliems kvalifikaciniams reikalavimams patvirtinantys dokumentai, kaip to reikalauja VPĮ 32 straipsnio 8 dalis ir konkurso sąlygų 32 ir 59 punktai. Šie dokumentai buvo pateikti per atsakovo nustatytą terminą, t. y. 10 dienų nuo minimo rašto gavimo. Trečiasis asmuo nurodė, kad ieškovo prašymas pripažinti viešojo pirkimo (rangos darbų) sutartį neteisėta ir taikyti teisines pasekmes - grąžinti šalis į pirminę prieš pažeidimą buvusią padėtį, nepagrįstas. Niekiniu sandoris gali būti laikomas tik tada, kai yra įstatymų nustatyti pagrindai (LR CK 1.78 straipsnio 3 dalis). Ieškovas nenurodė jokių teisės normų pažeidimų, dėl kurių sutartis turėtų būti laikoma niekine. Be to, pagal suformuotą teismų praktiką viešojo pirkimo sutartis gali būti pripažinta niekine tik išskirtiniais atvejais, kuomet konstatuojami šiurkštūs perkančiosios organizacijos pažeidimai.

9Trečiasis asmuo UAB „Šiaulių plentas“ atsiliepimo į ieškinį nepateikė.

10Ieškinys tenkintinas iš dalies.

11Bylos duomenys patvirtina, kad 2012 m. birželio 1 d. atsakovė paskelbė atvirą konkursą „Inžinerinių tinklų ir susisiekimo komunikacijų Šiaulių pramoniniame parke įrengimo darbų pirkimas“, pirkimo Nr.122404. 2012 m. rugpjūčio 8 d. ieškovė CVP IS priemonėmis pateikė atsakovei savo pasiūlymą. 2012 m. rugpjūčio 8 d. 10 val. įvyko susipažinimo su pateiktais viešojo pirkimo pasiūlymais posėdis. 2012 m. rugpjūčio 10 d. raštu Nr. S-2084 „Dėl vokų atplėšimo procedūros“ atsakovė informavo apie vokų su pasiūlymais atplėšimo metu paskelbtą informaciją, duomenis apie pateiktus pasiūlymus ir pasiūlymo kainas. 2012 m. rugpjūčio 10 d. atsakovė pranešimu Nr. S-2083 „Apie pasiūlymų atmetimo priežastis“ informavo apie UAB „Meyer & John“ pateikto pasiūlymo atmetimą, nes pasiūlymas neatitinka pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų: pateikto pasiūlymo galiojimo užtikrinimo terminas (2012-11-08) neatitinka konkurso sąlygose nustatyto pasiūlymo galiojimo užtikrinimo termino (2012-12-31). 2012 m. lapkričio 27 d. atsakovė sprendimu Nr. S-3131 „Dėl pasiūlymo atmetimo“ atmetė ieškovės pateiktą pasiūlymą, nes dalyvis neatitinka konkurso sąlygų 4 priedo „Tiekėjo minimalių kvalifikacinių reikalavimų atitikties deklaracija“ 9 punkto reikalavimo. 2012 m. lapkričio 27 d. atsakovė sprendimu Nr. S-3132 „Dėl pasiūlymų eilės sudarymo“ nustatė pasiūlymų eilę - ir laimėjusiu pasiūlymu pripažino UAB „Šiaulių plentas“ pateiktą pasiūlymą. 2013 m. gegužės 31 d. Lietuvos apeliacinio teismo nutartimi paliktas nepakeistas Šiaulių apygardos teismo 2013 m. vasario 11 d. sprendimas, priimtas civilinėje byloje Nr. 2-577-357/2013, kuriuo panaikinti atsakovės Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Viešojo pirkimo komisijos sprendimai 2012 m. lapkričio 27 d. Nr. S-3131 „Dėl pasiūlymo atmetimo“, 2012 m, lapkričio 27 d. Nr. S-3132 „Dėl pasiūlyme eilės sudarymo“, 2012 m. gruodžio 12 d. Nr. 3267 „Dėl pretenzijos“ ir ieškovas UAB „Kamesta“ grąžintas į viešąjį pirkimą, įpareigojant atsakovą Šiaulių miesto savivaldybės administraciją iš naujo atlikti ieškovo UAB „Kamesta“ pasiūlymo vertinimą ir sudaryti naują pasiūlymų eilę. Nutartimi panaikintas Šiaulių apygardos teismo 2013 m. kovo 14 d. sprendimas, priimtas civilinėje byloje Nr. 2-657-357/2013, ir priimtas naujas sprendimas , kuriuo panaikintas atsakovės Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Viešojo pirkimo komisijos 2012 m. rugpjūčio 10 d. sprendimas Nr. TVPP-277 „Atmesti ieškovo UAB „Meyer & John“ pasiūlymą ir ieškovo UAB „Meyer & John“ pasiūlymas grąžintas į Viešojo pirkimo pasiūlymų vertinimo stadiją.

12Viešųjų pirkimų tvarką, šių pirkimų subjektų teises, pareigas ir atsakomybę, viešųjų pirkimų kontrolės ir ginčų sprendimo tvarką Lietuvos Respublikoje nustato LR VPĮ. Teisės kreiptis į teismą įgyvendinimo tvarką reglamentuoją LR CPK 4232 straipsnio 1 dalis, LR VPĮ 93 straipsnis, kurio 3 dalyje nurodyta, kad tiekėjas, norėdamas iki pirkimo sutarties sudarymo ginčyti perkančiosios organizacijos sprendimus ar veiksmus, pirmiausia turi pateikti pretenziją (faksu, elektroninėmis priemonėmis ar pasirašytinai per kurjerį) perkančiajai organizacijai šiame skyriuje nustatyta tvarka, o jos sprendimas, priimtas išnagrinėjus tiekėjo pretenziją, gali būti skundžiamas teismui šiame skyriuje nustatyta tvarka. Toks pretenzijos pateikimas yra laikomas privaloma ikiteismine ginčo nagrinėjimo stadija. Lietuvos Aukščiausiasis teismas savo praktikoje yra nurodęs, kad, sprendžiant tiekėjo ir perkančiosios organizacijos ginčo apimtį, svarbūs tiekėjo pretenzijoje keliami klausimai, o tikslus pretenzijos turinio nustatymas svarbus ir dėl to, kad ieškovo teisme nurodyti perkančiosios organizacijos galimi pažeidimai turėtų sutapti su nurodytaisiais pretenzijoje, t. y. ieškovas savo reikalavimą teisme galėtų grįsti tik tokiais pažeidimais, kurie buvo nurodyti pretenzijoje ir perkančiosios organizacijos arba neišnagrinėti, arba išnagrinėti, tačiau pripažinti kaip nepagrįsti.

13Bylos duomenys patvirtina, kad 2013 m. birželio 11 d. ieškovė raštu Nr.1214 atsakovės prašė informuoti, ar UAB „Meyer & John“ pateikė atsakovei kvalifikaciją pagrindžiančius dokumentus, jei nepateikė prašė nurodyti iki kada įpareigota pateikti, jei pateikė, prašė kuo skubiau leisti susipažinti su pateiktais dokumentais. 2013 m. liepos 3 d. atsakovė raštu Nr. S-1829 „Dėl dokumentų pateikimo“ informavo ieškovę, kad „UAB „Meyer & John“ visus su pasiūlymu susijusius dokumentus nurodė kaip konfidencialius, todėl komisija negali atskleisti informacijos. 2013 m. liepos 3 d. atsakovė sprendimu Nr. S-1830 Dėl pasiūlymų eilės sudarymo ir nugalėtojo paskelbimo sudarė viešojo pirkimo pasiūlymų eilę - Nr. l - UAB „Meyer & JohnM“, Nr. 2 - UAB „Kamesta“‚ Nr. 3 - „UAB „Šiaulių plentas“, ir laimėjusiu viešąjį pirkimą pasiūlymu pripažino UAB „Meyer & John“ pateiktą pasiūlymą. 2013 m. liepos 8 d. ieškovė pateikė atsakovei pretenziją dėl teisės susipažinti su visa UAB „Meyer & John“ pasiūlymo informacija. 2013 m. liepos 10 d. atsakovė sprendimu Nr. S-1905 „Dėl pretenzijos“ atmetė pretenziją, kaip nepagrįstą. 2013 m. liepos 12 d. ieškovė pateikė atsakovei pretenziją reikalaudama panaikinti kaip neteisėtą ir nepagrįstą viešojo pirkimo komisijos sprendimą Nr. S-1830 „Dėl pasiūlymų eilės sudarymo ir nugalėtojo paskelbimo“ . Pretenzijoje nurodė, kad nepagrįstai nebuvo leista susipažinti su treščiojo asmens pasiūlymu, tuo pažeisti skaidrumo ir lygiateisiškumo principai. Be to, yra pagrindo manyti, kad trečiojo asmens UAB „Meyer & John“ pasiūlymas galimai neatitiko konkurso 10.4 punkte numatyto reikalavimo, todėl turėjo būti atmestas VPĮ 39 straipsnio 2 dalies 2 punkto ir konkurso sąlygų 66.2 punkto pagrindu, nes nepateiktos tiekėjo sąžiningumo deklaracijos. Šiais pagrindais prašė panaikinti viešojo pirkimo komisijos 2013 m. liepos 3 d. pirkimo Nr. 122404 sprendimą Nr. S-1830 „Dėl pasiūlymų eilės sudarymo ir nugalėtojo paskelbimo“. 2013 m. liepos 16 d. atsakovė sprendimu Nr. S-1991 „Dėl pretenzijos“ atmetė pretenziją, kaip nepagrįstą. Pretenzijoje atsakovė nurodė, kad UAB „Meyer & John“ ir jungtinės veiklos partnerio Meyer & John GmbH & Co.KG sąžiningumo deklaracijos buvo pateiktos kartu su pasiūlymu iki pasiūlymų pateikimo pabaigos.

14Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, ieškovė nustatyta tvarka ir terminais pateikė pretenzijas, laikėsi nustatytos ikiteisminės ginčo nagrinėjimo tvarkos. Atsižvelgiant į pretenzijoje keliamus klausimus, turinį matyti, kad iš esmės ieškovės teisme nurodytos aplinkybės, aplinkybės dėl perkančiosios organizacijos galimai padarytų pažeidimų sutampa su nurodytais pretenzijose. Vadovaujantis LR VPĮ 94 straipsnio 1 dalies 1 punktu, tiekėjas turi teisę pateikti pretenziją perkančiajai organizacijai, pateikti prašymą ar pareikšti ieškinį teismui, išskyrus ieškinį dėl pirkimo sutarties pripažinimo negaliojančia, per 15 dienų nuo perkančiosios organizacijos pranešimo raštu apie jos priimtą sprendimą išsiuntimo tiekėjams dienos. Teismo vertinimu, byloje esantys duomenys patvirtina, kad ieškovė nepraleido nustatyto termino kreiptis į teismą.

15Kaip minėta ieškovė kreipėsi į atsakovę prašydama pateikti duomenis ar trečiasis asmuo UAB „Meyer & John“ pateikė kvalifikaciją pagrindžiančius dokumentus ir leisti susipažinti su dokumentais. Atsakovė 2013 m. liepos 3 d. raštu Nr. S-1829 nurodė tik tai, kad atsižvelgiant į tai, kad trečiasis asmuo visus su pasiūlymu susijusius dokumentus nurodė kaip konfidencialius, todėl komisija negali atskleisti informacijos. Atsižvelgiant į rašto turinį, matyti, kad atsakovė neatsakė į ieškovės prašymą ir nenurodė ar pateikti kvalifikaciją pagrindžiantys dokumentai. 2013 m. liepos 8 d. ieškovė pateikdama atsakovei pretenziją dėl teisės susipažinti su visa UAB „Meyer & John“ pasiūlymo informacija, pretenzijoje nurodė argumentus dėl teisės susipažinti su trečiojo asmens pasiūlymu, argumentus kokia informacija negali būti konfidenciali ir kita. Ieškovės argumentai, kad atsakovė dėl informacijos pagrindimo kreipėsi tik 2013 m. liepos 8 d. gavusi ieškovės pretenziją, nepagrįsti. Bylos duomenys patvirtina, kad atsakovė į UAB „Meyer & John“ kreipėsi 2013 m. birželio 20 d. raštu Nr. S-1705 prašydama patikslinti informacijos konfidencialumą, arba nurodyti kurie dokumentai nėra konfidencialūs. 2013 m. birželio 28 d. raštu Nr. 83 UAB „Meyer & John“ paaiškino, kad visa pasiūlyme pateikta informacija yra konfidenciali. Atsižvelgiant į rašte nurodytus trečiojo asmens argumentus dėl konfidencialios informacijos, matyti, kad trečiasis asmuo UAB „Meyer & John“ nurodė tuos pačius argumentus, kaip ir atsiliepime į ieškinį , II dalyje dėl konfidencialios informacijos. Trečiasis asmuo nurodė, kad atsakydamas į atsakovės raštą, 2013 m. birželio 28 d. rašte Nr. 83 pagrindė informacijos konfidencialumą. Nurodė, kad VPĮ 6 straipsnio 1 dalis numato, kad perkančioji organizacija, viešojo pirkimo komisija, jos nariai ar ekspertai ir kiti asmenys, nepažeisdami įstatymų reikalavimų, ypač dėl sudarytų sutarčių skelbimo ir informacijos, susijusios su jos teikimu kandidatams ir dalyviams, kaip nurodyta VPĮ 41, 74, 79 straipsniuose, 86 straipsnio 4 dalyje , negali tretiesiems asmenims atskleisti perkančiajai organizacijai pateiktos tiekėjo informacijos, kurios konfidencialumą nurodė tiekėjas. Atsižvelgiant į tai, atsakovė neturėjo teisės atskleisti ieškovei informacijos, kurią tretysis asmuo nurodė esant konfidencialia. Atsakovė neprivalėjo tikrinti, kuri iš trečiojo asmens nurodytos informacijos negali būti laikoma konfidencialia ir turėtų būti pateikta ieškovei. Tretysis asmuo nurodė, kad jo pasiūlymą sudaro konfidenciali informacija, turinti svarią reikšmę konkurencinėje kovoje, pateikto pasiūlymo informacijos atskleidimas sąlygotų žalą trečiojo asmens konkurencinėms pozicijoms ir nebūtų pateisinamas. Be to Meyer & John GmbH & Co. KG, Vilniaus filialas veikia kaip Vokietijos bendrovės Meyer & John GmbH & Co. KG filialas, todėl jam yra privaloma ir Vokietijos bendrovės Meyer & John GmbH & Co. Kartu su raštu pateikė 2012 m. sausio 12 d. Nr. 12-01/1 ir 2012 m. vasario 10d. Nr. 12-01/2 įsakymus dėl įmonės konfidencialios informacijos .

162013 m. liepos 3 d. raštu Nr. S-1829 ieškovė buvo informuota apie komisijos atsisakymą atskleisti informaciją, kurią dalyvis nurodė, kaip konfidencialią. Atsakovė savo sprendimą motyvuoja VPĮ 41 straipsnio 3 dalies nuostatomis, kurios įpareigoja perkančiąją organizaciją neteikti, neatskleisti informacijos tretiesiems asmenims perkančiajai organizacijai pateiktos informacijos, kurios konfidencialumą nurodė tiekėjas. Nurodė, kad VPĮ nenumato perkančiosios organizacijos pareigos savo iniciatyva atlikti analizę, kuri pateikto pasiūlymo dalis turėtų būti konfidenciali. Atsakovė nurodė, kad konfidencialios informacijos atskleidimas priklauso nuo viešųjų pirkimų dalyvių, t.y. ką jie įvardija konfidencialia informacija. Todėl komisija pagrįstai ieškovės nesupažindino su trečiojo asmens pasiūlymu.

17VPĮ 41 straipsnio 3 dalyje numatyta, kad perkančioji organizacija nurodytais atvejais negali teikti informacijos, jei jos atskleidimas prieštarauja teisės aktams, kenkia visuomenės interesams, teisėtiems tiekėjų komerciniams interesams arba trukdo užtikrinti sąžiningą konkurenciją. Perkančioji organizacija šio straipsnio 2 dalyje nurodytais atvejais negali teikti informacijos, jei jos atskleidimas prieštarauja teisės aktams, kenkia visuomenės interesams, teisėtiems tiekėjų komerciniams interesams arba trukdo užtikrinti sąžiningą konkurenciją. VPĮ 6 straipsnyje numatyta, kad perkančioji organizacija, viešojo pirkimo komisija, jos nariai ar ekspertai ir kiti asmenys, nepažeisdami įstatymų reikalavimų, ypač dėl sudarytų sutarčių skelbimo ir informacijos, susijusios su jos teikimu kandidatams ir dalyviams, kaip nurodyta šio įstatymo 41, 74, 79 straipsniuose ir 86 straipsnio 4 dalyje, negali tretiesiems asmenims atskleisti perkančiajai organizacijai pateiktos tiekėjo informacijos, kurios konfidencialumą nurodė tiekėjas. Tokią informaciją sudaro visų pirma komercinė (gamybinė) paslaptis ir konfidencialieji pasiūlymų aspektai. Dalyvių reikalavimu perkančioji organizacija turi juos supažindinti su kitų dalyvių pasiūlymais, išskyrus tą informaciją, kurią dalyviai nurodė kaip konfidencialią.

18Lietuvos apeliacinis teismas 2012 m. gegužės 2 d. nutartyje, civilinė byla Nr. 2A-1514/12, kuria vadovaujasi ieškovė, nurodė, kad VPĮ nenustato, kokia tiekėjų pasiūlymuose esanti informacija galėtų būti laikoma konfidenciali. Tačiau įvertinus LR CK 1.116 straipsnio 1 dalyje nurodytus požymius, kuriais vadovaujantis tam tikra informacija pripažįstama komercine (gamybine) paslaptimi, bei atsižvelgus į tai, kad pasiūlymą teikiantis tiekėjas yra komercinis subjektas, kuris konkurse dalyvauja, siekdamas komercinės naudos, spręstina, kad konfidencialiais pasiūlymų aspektais galėtų būti nurodoma ta teikėjų pasiūlymų medžiagos dalis, kuri tiesiogiai ar netiesiogiai yra susijusi su komercine (gamybine) paslaptimi, tai yra informacija, kuri nėra viešai prieinama tretiesiems asmenims ir dėl to įtakoja pasiūlyme nurodytos kainos (jos dalies) dydį, nuo kurio dažniausiai priklauso pasiūlymo komercinis naudingumas – galimybė pasiūlymą pateikusiam konkurso dalyviui būti paskelbtam konkurso laimėtoju. Kadangi su konfidencialia informacija negali susipažinti kiti konkurso dalyviai, įstatymų leidėjas, įtvirtindamas galimybę tam tikrą pasiūlymų informaciją laikyti konfidencialia, nustatė išimtį iš VPĮ 3 straipsnio 1 dalyje įtvirtintų skaidrumo bei lygiateisiškumo principų, kurie perkančiąją organizaciją įpareigoja sudaryti tiekėjams vienodas galimybes varžytis dėl viešojo pirkimo sutarties sudarymo bei atitinkamai vienodas galimybes ginčyti jos priimtų sprendimų teisėtumą, remiantis pirkimo medžiaga, kurią sudaro taip pat ir tiekėjų pasiūlymai. Būtent šių skaidrumo ir lygiateisiškumo principų turinys įpareigoja perkančiąją organizaciją ypač atidžiai kiekvienu atveju spręsti klausimą dėl tam tikros pasiūlymo medžiagos dalies pripažinimo konfidencialia informacija, kad nebūtų nepagrįstai daroma išimtis iš skaidrumo ir lygiateisiškumo principų, leidžianti nepagrįstai suvaržyti konkurso dalyvių galimybę susipažinti su pirkimo medžiaga bei atitinkamai nepagrįstai apsunkinti konkurso dalyvių galimybę ginti pirkimo procedūrų metu pažeistas jų teises.

19UAB „Meyer & John“ pasiūlymo, pateikto viešajame pirkime, formoje nurodyta, kad konfidenciali informacija yra: pasiūlymas; jungtinės veiklos sutartis; minimalių kvalifikacinių reikalavimų atitikties deklaracija; subrangovai. Ieškovės vertinimu Jungtinės veiklos partnerio „Meyer & John GmbH & Co.KG, subrangovų UAB „Simatika“, UAB „LIMEGA“ deklaracijos, negali būti pripažintos konfidencialia informacija, nes jose nėra jokių komercinių (gamybinių) paslapčių, konfidencialiųjų pasiūlymo aspektų, juose užpildomi tik vieši duomenys (adresas, data, sudarymo vieta, tiekėjo pavadinimas ir kt). Taip pat negali būti pripažintos konfidencialia informacija UAB „Meyer & John“ minimalių kvalifikacinių reikalavimų atitikties deklaracijos forma, kurioje užpildomi tik vieši duomenys (adresas, data, sudarymo vieta, tiekėjo pavadinimas ir kt. bei nurodomas atitikimas kvalifikacinimams reikalavimams, pažymint „taip“ arba „ne“ ). UAB „Meyer & John“ ir „Meyer & John GmbH & Co.KG, sąžiningumo deklaracijos. Taip pat UAB „Meyer & John“ jungtinės veiklos partnerio „Meyer & John GmbH & Co.KG, subrangovų UAB „Simatika“, UAB „LIMEGA“ atitikimą konkurso sąlygų 4 priedo 1 ir 3 punktams patvirtinantys dokumentai, kiti subrangovų UAB „Simatika“, UAB „LIMEGA“ atitikimą konkurso sąlygų 25 punktui patvirtinantys dokumentai. UAB „Meyer & John“, jungtinės veiklos partnerio „Meyer & John GmbH & Co.KG atitikimą konkurso sąlygų 4 priedo 2 , 4, 6 ,7 , punktams patvirtinantys dokumentai bei 4 priedo 8, 9 ,10 ,11 punktuose nustatytiems reikalavimams. Taip pat negali būti pripažintos konfidencialia informacija UAB „Meyer & John“ pasiūlymo galiojimą užtikrinantis dokumentas, įgaliojimai.

202013 m. rugpjūčio 19 d. paaiškinime teismui dėl konfidencialios informacijos tretysis asmuo nurodė, kad konfidencialios informacijos sąrašo nustatymas yra pačios įmonės prerogatyva, tretysis asmuo įtraukė informaciją į 2012 m. sausio 12 d. ir 2012 m. vasario 10 d. įsakymus dėl įmonės konfidencialios informacijos. Paaiškinime teismui tretysis asmuo dėl informacijos konfidencialumo nurodė, kad pasiūlymo formos priede pateikiama informacija, kuria iš dalies keičiamos FIDIC bendrosios sutarties sąlygos yra skirta tik perkančiajai organizacijai ir yra viešai neprieinama. Tokios informacijos pateikimas teismui kitoje byloje buvo laisvas trečiojo asmens apsisprendimas, bet negalima vertinti, kad dokumente esanti informacija nėra konfidenciali. Dėl pasiūlymo rašto nurodė, kad vokų su pasiūlymais atplėšimo procedūroje skelbiamas pasiūlymą pateikusio tiekėjo pavadinimas, pasiūlyme nurodyta kaina ir pranešama, ar yra pateiktas pasiūlymo galiojimo užtikrinimas (jei jo reikalaujama), ar pateiktas pasiūlymas yra susiūtas, sunumeruotas ir paskutinio lapo antrojoje pusėje patvirtintas tiekėjo ar jo įgalioto asmens parašu, ar nurodytas įgalioto asmens vardas, pavardė, pareigos ir pasiūlymą sudarančių lapų skaičius. osėdyje. Posėdyje tai buvo paskelbta, bet nebuvo detalizuojama bendros sumos sudedamosios dalys, nes ši informacija turi svarią reikšmę konkurencinėje kovoje, informacija yra nevieša, todėl laikytina konfidencialia. Dėl pasiūlymo laidavimo draudimo rašto, nurodė, kad raštas yra skirtas tik perkančiajai organizacijai ir yra laikomas konfidencialiu. Tretysis asmuo nurodė, kad yra pateikęs pasiūlymo laidavimo draudimo raštą į civilines bylas Nr. 2-657-357/2013 ir 2-574-124/2013. Raštą pateikė geranoriškai, bet nepaisant to, nėra pgrindo vertinti, kad rašte nurodyta informacija yra vieša ir nekonfidenciali. Dėl įgaliojimų nurodė, kad tai yra įmonės vidiniai organizaciniai dokumentai, todėl jie nėra vieši ir yra priskiriami prie įmonės konfidencialios informacijos. Dėl jungtinės veiklos sutarties nurodė, kad sutartimi du ar daugiau asmenų (partnerių), kooperuodami savo turtą, darbą ar žinias, įsipareigoja veikti bendrai tam tikram, neprieštaraujančiam įstatymui tikslui arba tam tikrai veiklai, susitaria dėl sutarties sąlygų, todėl jungtinės veiklos sutarčių turinį sudaro konfidenciali informacija, todėl ji negali būti atskleidžiama tretiesiems asmenims. Dėl informacijos susijusios su jungtinės veiklos partneriais, nurodė, kad visa su jungtinės veiklos sutartimi susijusi informacija yra aktuali tik šios sutarties šalims. Todėl sutarčių turinį sudaranti informacija apie jungtinės veiklos partnerius yra konfidenciali, ir ji negali būti atskleidžiama tretiesiems asmenims. Dėl registrų centro pažymų nurodė, kad registro duomenų pateikimo asmenims tvarką reglamentuoja Lietuvos Respublikos valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymas bei VĮ „Registrų centras“ nuostatai. Tuo atveju, jeigu ieškovas atitinka šiuose teisės aktuose nurodytus reikalavimus, jo reikalaujami duomenys jam galėjo būti pateikti kreipiantis į VĮ „Registrų centras“. Tretysis asmuo nurodė, kad priešingu atveju darytina išvada, kad ieškovė tokių duomenų gauti neturi teisės. Tuos pačius argumentus nurodė ir dėl pažymų iš valstybinių institucijų konfidencialumo, įmonės balansų, pelno nuostolių ataskaitų. Dėl kvalifikaciją patvirtinančių dokumentų nurodė, kad remiantis VPĮ 32 straipsnio 1 dalimi perkančioji organizacija privalo išsiaiškinti, ar tiekėjas yra kompetentingas, patikimas ir pajėgus įvykdyti pirkimo sąlygas, todėl ji turi teisę skelbime apie pirkimą ar kituose pirkimo dokumentuose nustatyti minimalius kandidatų ar dalyvių kvalifikacijos (teisės verstis atitinkama veikla, finansinio, ekonominio ir techninio pajėgumo) reikalavimus ir pareikalauti, kad kandidatai ar dalyviai pateiktų pirkimo dokumentuose nurodytą informaciją ir kvalifikaciją patvirtinančius dokumentus. Minimalūs kvalifikacijos reikalavimai nustatomi vadovaujantis šio įstatymo 35-37 straipsnių nuostatomis. Įstatyme yra aiškiai įtvirtinta tik perkančiosios organizacijos teisė susipažinti su tiekėjo kvalifikaciją patvirtinančiais dokumentais. Tokius pat argumentus nurodė ir dėl statybos objektų sąrašo bei objektų atlikimo pažymos ir pripažinimo tinkamais naudoti aktų, dėl kokybės vadybos, aplinkos apsaugos vadybos, darbuotojų saugos ir sveikatos vadybos sistemų sertifikatų, darbuotojų kvalifikacijos. Dėl deklaracijų nurodė, kad įstatyme yra aiškiai įtvirtinta tik perkančiosios organizacijos teisė susipažinti su tiekėjo kvalifikaciją patvirtinančiais dokumentais, t. y. tiek minimalių kvalifikacinių reikalavimų atitikties deklaracija, tiek sąžiningumo deklaracija. Dėl informacijos susijusios su subrangovais nurodė, kad ieškovė pageidavo susipažinti su subrangovų deklaracijomis, atestatais, ketinimų protokolais ir kitais dokumentais patvirtinančiais subrangovų pajėgumus. Tačiau konkurso sąlygų 31 punktas, nenumato, jog tokia informacija turėtų būti laikoma nekonfidenciali. Pagal konkurso sąlygas konfidencialiais negali būti laikomi pasiūlyme nurodyti subrangovai, t. y. jų pavadinimai, bet ne detalesnė informacija apie juos. Tretysis asmuo nurodė, kad susipažinimo su pasiūlymais posėdyje, nepažeidžiant VPĮ 3 straipsnio 8 dalies, buvo paskelbta bendra pasiūlymo kaina su PVM, tačiau nebuvo detalizuojamos bendros sumos sudedamosios dalys, nes ši informacija yra reikšminga konkurencinėje kovoje. Todėl įkainuotų darbų žiniaraščiuose pateikta informacija laikytina konfidencialia ir neturi būti atskleista tretiesiems asmenims. Rangovo techninis pasiūlymas yra viena iš svarbiausių pasiūlymo dalių, nes atskleidžia tiekėjo pasiūlymo esmę, jame gali būti ir gamybinės paslaptys. Todėl tokia informacija negali būti atskleidžiama tretiesiems asmenims, nes tokios informacijos atskleidimas galimai sąlygotų žalą.

21Ieškovė dublike nurodė, kad vadovaujantis VPĮ 6 straipsnio 1 dalimi, konkurso sąlygų 31 punktu trečiasis asmuo turėjo teisę nurodyti pasiūlyme atitinkamos informacijos – tokios, kurią sudaro komercinė (gamybinė) paslaptis ir konfidencialieji pasiūlymo aspektai-konfidencialumą, tačiau ne tokios, kurią viešai įpareigoja skelbti Lietuvos Respublikos įstatymai. Informaciją nepagrįstai nurodytą, kaip konfidencialią, perkančioji organizacija turi teisę skelbti. Sutiktina su ieškovės argumentais, kad trečiojo asmens pateiktos jungtinės veiklos partnerio „Meyer & John GmbH & Co.KG, subrangovų UAB „Simatika“, UAB „LIMEGA“ deklaracijos, negali būti pripažintos konfidencialia informacija, nes jose nėra jokių komercinių (gamybinių) paslapčių, konfidencialiųjų pasiūlymo aspektų, juose užpildomi tik vieši duomenys (adresas, data, sudarymo vieta, tiekėjo pavadinimas ir kt). Taip pat negali būti pripažintos konfidencialia informacija UAB „Meyer & John“ minimalių kvalifikacinių reikalavimų atitikties deklaracijos forma, kurioje užpildomi tik vieši duomenys (adresas, data, sudarymo vieta, tiekėjo pavadinimas ir kt. bei nurodomas atitikimas kvalifikacinimams reikalavimams, pažymint „taip“ arba „ne“ ) bei kita informacija, kurią sudaro komercinė (gamybinė) paslaptis ir konfidencialieji pasiūlymo aspektai. Be to, atsižvelgiant į tai, kad UAB „Meyer & John“ pasiūlymo formą ir pasiūlymo formos priedą jau buvo pateikusi civilinėse bylose Nr. 2-657-357/2013 ir 2-574-124/2013, todėl nepagrįstai nurodė, kaip konfidencialią informaciją, nes šie dokumentai jau yra paviešinti. Dėl trečiojo asmens paaiškinime nurodytų argumentų dėl informacijos konfidencialumo, ieškovė nurodė, kad trečiojo asmens paaiškinimai yra neišsamūs, nenurodyta kodėl dokumentų turinio atskleidimas yra nepateisinamas. Nurodyti argumentai dėl pasiūlymo formos priedo nepagrįsti, nes pasiūlymo formos priedas yra viešojo pirkimo sąlygų dalis, be to šiuo dokumentu nekeičiamos FIDIC bendrosios sutarties sąlygos. Viešojo pirkimo dalyviai turi įrašyti tik savo pavadinimą, adresą,pasirašyti. Ieškovė nurodė, kad tretysis asmuo nepateikė argumentų dėl dokumentų, kuriuos viešai įpareigoja skelbti įstatymai konfidencialumo. Aplinkybė, kad ieškovė turi galimybę gauti dokumentus iš VĮ „ Registrų centras“ yra nereikšminga, nes ieškovė siekė įgyvendinti LR VPĮ 6 straipsnio 1 dalyje ir Viešojo pirkimo sąlygų 31 punkte numatytą teisę susipažinti su vieša informacija.

22Sutiktina su ieškovės argumentais, kad nėra reikšminga ta aplinkybė, kad ieškovė turi galimybę gauti dokumentus iš VĮ „ Registrų centras“ konkrečiu atveju yra reikšminga, tai ar pažeistos, ar ne ieškovės teisės siekiant įgyvendinti LR VPĮ 6 straipsnio 1 dalyje ir viešojo pirkimo sąlygų 31 punkte numatytą teisę susipažinti su vieša informacija.

23Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra suformulavęs, kad informacija tam, kad būtų laikoma komercine paslaptimi, turi atitikti šiuos požymius: 1) turi būti slapta (nevieša); 2) turi turėti tikrą ar potencialią komercinę (gamybinę) vertę dėl to, kad jos nežino tretieji asmenys ir ji negali būti laisvai prieinama, t. y. suteikti jos turėtojui konkurencinį pranašumą (tam tikrų verslo privalumų, gamybinio pranašumo, finansinės naudos ir pan.); 3) informacija turi būti slapta dėl jos savininko ar kito asmens, kuriam savininkas ją yra patikėjęs, protingų pastangų išsaugoti jos slaptumą.

24Atsakovė priimdama sprendimą neleisti supažindinti ieškovei su trečiojo asmens pasiūlymu iš esmės atsisakymą motyvavo tuo, kad konfidencialios informacijos atskleidimas priklauso nuo viešųjų pirkimų dalyvių, t.y. ką jie įvardija konfidencialia informacija.

25Sutiktina su ieškovės argumentais, kad perkančiosios organizacijos pareiga neatskleisti informacijos, kurios konfidencialumą nurodė tiekėjas, nėra absoliuti ir turi būti derinama su skaidrumo, nediskriminavimo, veiksmingos teisinės apsaugos principais. Atsakovė nurodė, kad konkurso sąlygų 31 punktas numato, kad konfidencialiais negali būti laikomi pasiūlyme nurodyti subrangovų pavadinimai bet ne detalesnė informacija. Pažymėtina, kad konfidenciali negali būti laikoma informacija, kuri yra vieša remiantis teisės aktų reikalavimais. Pvz. LR CK 2.66 straipsnyje, 2.71 straipsnyje nurodoma, kokie duomenys teikiami registrui, tai, kad juridinių asmenų registre kaupiami dokumentai ir bet kokia kita registrui pateikta informacija yra vieša. Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymo 22 straipsnio nuostatose ir kita. Viešai skelbtini duomenys su kuriais ieškovei nebuvo leista susipažinti, neturi komercinės paslapties požymių ir neatitinka CK 1.116 straipsnio, VPĮ 6 straipsnio nuostatų. Be to dalį informacijos atsakovė paskelbė atplėšiant vokus, dalis informacijos dėl minėtų dokumentų jau buvo paviešinta kitose bylose, be to ir viešojo pirkimo sąlygų 31 punkte nurodyta, kokia informacija negali būti laikoma konfidenciali, tame tarpe subrangovai, kainos sudedamosios dalys ir kita.

26Informacijos kvalifikavimas konfidencialia pirmiausia priklauso nuo tiekėjo nurodymo apie tai pasiūlyme, tačiau toks įrašas perkančiajai organizacijai neturi lemiamos įtakos, nes ši dėl duomenų slaptumo sprendžia atsižvelgdama į tokios informacijos pobūdį, pavyzdžiui, į kituose teisės aktuose įtvirtintą pareigą išviešinti tam tikrus duomenis, taip pat į CK 1.116 straipsnio nuostatas. Bet kokiu atveju dėl viešųjų pirkimų santykių specifikos informacijos slaptumas – daugiau išimtinė, o ne bendro pobūdžio situacija .Teismas pažymėjo, kad konkrečiu atveju ieškovės prašomi susipažinti dokumentai iš esmės susiję su informacija dėl trečiojo asmens kvalifikacijos. Tokio pobūdžio dokumentai paprastai neturi slaptumą kvalifikuojančių požymių, jų turinio išviešinimas, be teisių peržiūros procedūroje, tiekėjui nesuteikia jokio neteisėto konkurencinio pranašumo, šią informaciją galima sužinoti ir kitais būdais, pavyzdžiui, su atitinkamu tiekėju kartu dalyvaujant kitame pirkime. (Lietuvos Aukščiausiojo teismo 2013 m. spalio 18 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-495/2013)

27Nors trečiasis asmuo ir teikė paaiškinimus dėl konfidencialios informacijos, tačiau perkančiajai organizacijai pagrįstai turėjo kilti abejonės, ar teisėtai jis visą informaciją prašo laikyti konfidencialia. Iš atsakovės pateikto 2013 m. liepos 9 d. protokolo dėl ieškovės pretenzijoje nurodytų aplinkybių dėl trečiojo asmens konfidencialios informacijos turinio nėra galimybės nustatyti kokius argumentus išsakė komisijos nariai, ar buvo analizuojami trečiojo asmens nurodyti argumentai, kiek jie pagrįsti, ar trečiasis asmuo jais vadovaujasi pagrįstai ir kita. Įvertinus byloje esančius duomenis yra pagrindo išvadai, kad nors atsakovė ir paprašė trečiojo asmens pateikti konfidencialios informacijos pagrindimą, tačiau trečiojo asmens pateiktų argumentų teisėtumo iš esmės nesvarstė. Taip pat sutiktina su ieškovės argumentais, kad atsakovė priimdama sprendimą dėl pretenzijos, be to, kad trečiasis asmuo nurodė, kad visa informacija yra konfidenciali, kitų ieškovei argumentų, kuriais trečiasis asmuo grindė pasiūlyme pateiktos informacijos konfidencialumą, nenurodė. 2013 m. spalio 18 d. Lietuvos Aukščiausiojo teismo nutartyje civilinėje byloje Nr. 3K-3-495/2013 pasisakyta, kad vien kreipimasis į tiekėjus dėl informacijos pripažinimo konfidencialia ir atsakymų nagrinėjimas tik parodo, kad procedūriniai veiksmai buvo atlikti, tačiau savaime neužtikrina jos pareigų tinkamo vykdymo. Atsižvelgiant į byloje nustatytas aplinkybes atsakovė nurodydama, kad visi dokumentai, susiję su trečiojo asmens UAB „Meyer & John“ pasiūlymu yra konfidencialūs, nepagrįstai susiaurino ieškovės teisę susipažinti su kitų tiekėjų pasiūlymais iki informacijos, kuri skelbiama susipažinimo su tiekėjų pasiūlymais posėdyje.

28Iš dalies ieškovė pripažino, kad pasiūlymą sudarančiuose dokumentuose gali būti konfidencialios informacijos, nurodė, kad komercinių (gamybinių) paslapčių ir konfidencialiųjų pasiūlymo aspektų gali būti UAB „Meyer & John“ su „Meyer & John GmbH & Co.KG sudarytoje jungtinės veiklos sutartyje įvykdytų svarbiausių statybos darbų sąraše. Todėl reikšdama prašymą susipažinti su visa UAB „Meyer & John pasiūlymo informacija ieškovė iš dalies pripažino, kad ne visa informacija yra vieša. Be to ieškovė nurodė, kad atsižvelgiant į tai, kad UAB „Meyer & John“ kitose civilinėse bylose pateikė pasiūlymo formą ir pasiūlymo galiojimą užtikrinantį dokumentą, ieškovė buvo susipažinusi su šiais dokumentais. Ieškovė nurodė, kad pasiūlymą UAB „Meyer & John“ pateikė kartu su jungtinės veiklos partneriu Meyer & John GmbH & Co.KG, be to, pasitelkė du subrangovus - UAB „Simatika“ ir UAB „LIMEGA“. Ieškovė byloje reikšdama ieškinį pateikė UAB „Meyer & John“ pasiūlymo formos kopiją . Šių aplinkybių buvimas patvirtina, kad ieškovė su šiais dokumentais buvo susipažinusi, nors tai konkrečiu atveju nepašalina bei nesusiaurina jos teisių reikšti prašymus nustatyta tvarka dėl susipažinimo su pasiūlymą sudarančiais dokumentais.

29LR VPĮ 3 straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad perkančioji organizacija turi užtikrinti, kad atliekant pirkimo procedūras ir nustatant laimėtoją būtų laikomasi lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, proporcingumo ir skaidrumo principų. Kiekvienas viešųjų pirkimų principų pažeidimas lemia perkančiosios organizacijos veiksmų neteisėtumą, t. y. kiekvienas viešųjų pirkimų principų pažeidimas laikytinas esminiu pažeidimu, ir tokio pažeidimo nustatymas lemia teismo pareigą pripažinti tokius perkančiosios organizacijos veiksmus neteisėtais. Atsakovė atsisakydama leisti ieškovei susipažinti su visa UAB „Meyer & John pasiūlymo informacija iš dalies pažeidė VPĮ įtvirtintus skaidrumo ir lygiateisiškumo principus, VPĮ 3 straipsnio 1 dalį, 6 straipsnio 1 dalį, konkurso sąlygų 31 punktą (įvertinant tai, kad dalis informacijos yra konfidenciali). Atsižvelgiant į byloje nustatytas faktines aplinkybes, įvertinus byloje esančius duomenis, bei tai, kad atsakovė nesprendė ir nevertino su kuria informacija ieškovė turi teisę susipažinti, kuri informacija yra konfidenciali, kuri ne, 2013 m. liepos 10 d. pretenzijoje Nr. S-1905 nurodė tik tai, kad dėl pasiūlyme esančios informacijos konfidencialumo kiekvienu atveju sprendžia pats tiekėjas, ir trečiasis asmuo atsakovės prašymu pagrindė konfidencialumą, atsižvelgiant į konkurso salygų 31 punktą bei VPĮ nuostatas, atsakovės 2013 m. liepos 10 d. sprendimas Nr. S-1905 „Dėl pretenzijos“ pripažintinas nepagrįstu, neteisėtu, todėl naikintinas.

30Ieškovė reikalavimus panaikinti perkančiosios organizacijos sprendimus: Viešojo pirkimo komisijos 2013 m. liepos 3 d. pirkimo Nr. 122404 sprendimą Nr. S-1830 „Dėl pasiūlymų eilės sudarymo ir nugalėtojo paskelbimo“ ir 2013 m. liepos 16 d. sprendimą Nr. S-1991 „Dėl pretenzijos“, taip pat grindžia viešųjų pirkimo įtvirtintų skaidrumo, lygiateisiškumo principų pažeidimu. Nurodė, kad dėl atsakovės nepagrįsto ir neteisėto atsisakymo leisti ieškovei susipažinti su UAB „Meyer & John“ pasiūlymu buvo padaryti akivaizdūs VPĮ įtvirtintų skaidrumo ir lygiateisiškumo principų pažeidimai, ieškovei buvo nepagrįstai apsunkinta galimybė ginti viešojo pirkimo procedūrų metu pažeistas teises ir teisėtus interesus. Ieškovė nurodė, kad vien viešųjų pirkimų principų pažeidimo konstatavimas nesiremiant jokia papildoma norma yra pakankamas pagrindas reikalauti teismo pripažinti neteisėtais perkančiosios organizacijos veiksmus.

31Lietuvos Aukščiausiasis teismas ne kartą konstatavo, kad VPĮ įtvirtintų principų pažeidimas neabejotinai reiškia imperatyviųjų teisės normų pažeidimą. Viešųjų pirkimų principų pažeidimas yra prilyginamas imperatyviųjų nuostatų pažeidimui būtent dėl to, kad šie, kaip ir kitos VPĮ imperatyviosios nuostatos, susiję su viešojo intereso apsauga. Viešųjų pirkimų principai yra ne tik perkančiųjų organizacijų ir tiekėjų teisių bei pareigų viešojo pirkimo srityje tiesioginis šaltinis, bet ir tiesiogiai taikytinos teisės normos. Vien viešųjų pirkimų principų pažeidimo konstatavimas, nesiremiant jokia papildoma norma, yra pakankamas pagrindas reikalauti teismo pripažinti neteisėtais perkančiosios organizacijos veiksmus. Taigi viešųjų pirkimų principai yra tos imperatyviosios normos, pagal kurias vertinama daugelis viešųjų pirkimų proceso elementų, taip pat kuriomis galima tiesiogiai remtis ginant dalyvaujančių viešųjų pirkimų procedūrose asmenų teises. Viešųjų pirkimų principų pažeidimai galimi tiek nustatant konkurso sąlygas, tiek vykdant pirkimo, tiek vertinant tiekėjų pasiūlymus, tiek sudarant viešojo pirkimo sutartį bei ją vykdant.

32Teismo vertinimu, atsižvelgiant į byloje nustatytas aplinkybes, kiekvienu konkrečiu atveju vertinant viešųjų pirkimų principų pažeidimo faktą, būtina nustatyti, kokiais būtent perkančiosios organizacijos veiksmais ir kokios viešojo pirkimo procedūros metu buvo pažeisti viešųjų pirkimų principai. VPĮ nuostatų ir viešųjų pirkimų principų galimo pažeidimo bei perkančiosios organizacijos veiksmų ir priimtų sprendimų teisėtumo vertinimo kontekste atsižvelgtina į atitinkamų jos veiksmų ar sprendimų realiai sukeliamus padarinius tiekėjui. Todėl reikalinga įvertinti tai, kiek / kaip perkančiosios organizacijos veiksmai realiai paveikė tiekėjus ir ar vienam iš tiekėjų buvo suteikta daugiau teisių negu kitiems, t. y., ar perkančiosios organizacijos veiksmai dėl vieno tiekėjo galėjo pakeisti šio tiekėjo padėtį ir situaciją kitų tiekėjų nenaudai. Taip pat atsižvelgtina į tai, kokia apimtimi pažeistos ieškovės teisės, ar tai turėjo lemiamos įtakos , ar perkančiosios organizacijos veiksmai nepagrįstai nesuvaržė ieškovės galimybės sudaryti viešojo pirkimo sutartį.

33Kaip minėta 2013 m. birželio 11 d. ieškovė raštu atsakovės prašė informuoti, ar UAB „Meyer & John“ pateikė atsakovei kvalifikaciją pagrindžiančius dokumentus, jei nepateikė, informuoti iki kada UAB „Meyer & John“ turi pateikti nurodytus dokumentus. Tuo atveju, jei pateikė leisti susipažinti su pateiktais dokumentais. Ieškovė nepateikė jokio atsakymo apie UAB „Meyer & John“ atitikimą minimaliems kvalifikaciniams reikalavimams, neatsakė ar dokumentai pateikti.

34Ieškovė nurodė, kad vadovaujantis konkurso sąlygų 10.4 punktu, tais atvejais, kai pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė, tiekėjo sąžiningumo deklaraciją užpildo ir pateikia kiekvienas ūkio subjektų grupės narys. Sąžiningumo deklaracijos turi būti pateiktos iki pasiūlymų pateikime termino pabaigos. Kadangi UAB „Meyer & John“ pasiūlymo formoje nenurodyta, kad kartu su pasiūlymu pateiktos UAB „Meyer & John“ ir Meyer & John GmbH & Co.KG sąžiningumo deklaracijos ir nurodyta tik, kad pateiktos kitos deklaracijos, nurodant puslapių skaičių - 4. Ieškovė nurodė, kad atsižvelgiant į tai, UAB „Meyer & John“ pasiūlymas galimai neatitiko konkurso sąlygų 10.4 punkte nustatyto reikalavimo, nes iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos nepateiktos sąžiningumo deklaracijos, todėl turėjo būti atmestas VPĮ 39 straipsnio 2 dalies 2 punkto ir konkurso sąlygų 66.2 punkto pagrindu . Ieškovė 2013 m. liepos 12 d. pateikė pretenziją, kuria išreiškė nesutikimą dėl 2013 m. liepos 10 d. sprendimo Nr. S-1830, kuriuo buvo sudaryta sprendimo atsisakyti tenkinti ieškovės 2013 m. liepos 8 d. pretenziją bei dėl 2013 m. liepos 3 d. sprendimo Nr. S-1830, kuriuo buvo sudaryta pasiūlymų eilė ir paskelbtas nugalėtojas. Nors atsakovė į ieškovės pretenziją atsakė, kad UAB „Meyer & John“ ir Meyer & John GmbH & Co.KG sąžiningumo deklaracijos buvo pateiktos kartu su pasiūlymu iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos, tačiau ieškovė pagrįstai nurodė, kad atsakovė nepateikė ieškovei minėtų deklaracijų susipažinti, nepaaiškino kodėl sąžiningumo deklaracijos nebuvo nurodytos pasiūlymo priedų sąraše.

35Atsakovė tikslindama duomenis nurodė, kad UAB „Meyer&John“ pateikdamas pasiūlymą ir užpildydamas pasiūlymo formą, netiksliai nurodė pridedamų dokumentų pavadinimus ir dokumentų puslapių skaičių. Nurodė, kad tretysis asmuo su 2012 m. rugpjūčio 7 d. pasiūlymu pateikė viso 8 deklaracijas: UAB „Meyer&John“ 2012 m. rugpjūčio 7 d. tiekėjo deklaraciją Nr. 16 ir 2012 m. rugpjūčio 7 d. tiekėjo sąžiningumo deklaraciją Nr. 16, UAB „Meyer&John“ Meyer & John GmbH & Co.KG tiekėjo 2012 m. rugpjūčio 7 d. deklaraciją Nr. 7 ir tiekėjo sąžiningumo deklaraciją Nr. 7, UAB „ Simatika“ 2012 m. rugpjūčio 6 d. tiekėjo deklaraciją Nr. 12-400-29 ir 2012 m. rugpjūčio 7 d tiekėjo sąžiningumo deklaraciją Nr. 12-400-30, UAB „LIMEGA“ 2012 m. rugpjūčio 7 d. tiekėjo deklaraciją Nr. 12/8/3 ir 2012 m. rugpjūčio 7 d. tiekėjo sąžiningumo deklaraciją Nr. 12/8/3, iš viso 8 lapai.

36Trečiasis asmuo nurodė, kad laiku pateikė visas pagal konkurso sąlygas privalomas deklaracijas, t. y.: 1. UAB „Meyer & John“ tiekėjo deklaraciją, 2. UAB „Meyer & John“ tiekėjo (juridinio asmens, kitos organizacijos ar jo (jos) padalinio) sąžiningumo deklaraciją, 3. Meyer & John GmbH Et Co. KG, atstovaujamo Meyer & John GmbH & Co. KG Vilniaus filialo, tiekėjo deklaraciją, 4. Meyer & John GmbH & Co. KG, atstovaujamo Meyer St John GmbH & Co. KG Vilniaus filialo (juridinio asmens, kitos organizacijos ar jo (jos) padalinio) sąžiningumo deklaraciją, 5. UAB „Simatika“ tiekėjo deklaraciją, 6. UAB „Simatika“ tiekėjo (juridinio asmens, kitos organizacijos ar jo (jos) padalinio) sąžiningumo deklaraciją, 7. UAB „LIMEGA“ tiekėjo deklaraciją ir 8. UAB „LIMEGA“ tiekėjo (juridinio asmens, kitos organizacijos ar jo (jos) padalinio) sąžiningumo deklaraciją. 7 deklaracijos - dokumentu puslapių skaičius 4 (jį sudaro: UAB „Meyer & John“ tiekėjo deklaracija , 2. UAB „Meyer & John“ tiekėjo (juridinio asmens, kitos organizacijos ar jo (jos) padalinio) sąžiningumo deklaracija , 3. Meyer & John GmbH 6t Co. KG, atstovaujamo Meyer & John GmbH & Co. KG Vilniaus filialo, tiekėjo deklaracija ir 4. Meyer & John GmbH & Co. KG, atstovaujamo Meyer & John GmbH & Co. KG Vilniaus filialo (juridinio asmens, kitos organizacijos ar jo (jos) padalinio) sąžiningumo deklaracija , t. y. iš viso 4 puslapiai. Subrangovai - Dokumentų puslapių skaičius 15 (jį sudaro: UAB „Simatika“ registravimo pažymėjimas , UAB „Simatika“ atestatas , UAB „Simatika“ pažyma, patvirtinanti jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis apie viešųjų pirkimų procedūroje dalyvaujanti tiekėją (juridinį asmenį) , kvalifikacijos atestatas , UAB „Simatika“ tiekėjo deklaracija , UAB „Simatika“ tiekėjo (juridinio asmens, kitos organizacijos ar jo (jos) padalinio) sąžiningumo deklaracija , UAB „LIMEGA“ registravimo pažymėjimas , UAB „LIMEGA“ atestatas , UAB „LIMEGA“ pažyma, patvirtinanti jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis apie viešųjų pirkimų procedūroje dalyvaujantį tiekėją (juridinį asmenį) , UAB „LIMEGA“ tiekėjo deklaracija ir UAB „LIMEGA“ tiekėjo (juridinio asmens, kitos organizacijos ar jo (jos) padalinio) sąžiningumo deklaracija , ketinimų protokolas , t. y. iš viso 15 puslapių. T. y. 4 (keturios) UAB „Meyer & John“ ir Meyer & John GmbH Et Co. KG, atstovaujamo Meyer & John GmbH & Co. KG Vilniaus filialo, deklaracijos yra nurodytos kaip „Deklaracijos“ (lentelės 7 eilutė), subrangovų deklaracijos yra priskirtos prie su subrangovais susijusių dokumentų „Subrangovai“ (lentelės 8 eilutė).

37Viešųjų pirkimų tarnyba 2013 m. spalio 3 d. raštu Nr. 4S-4157 pateikė teismui patikslintus duomenis dėl viešojo konkurso „Inžinerinių tinklų ir susisiekimo komunikacijų Šiaulių pramoniniame parke įrengimo darbų pirkimas“, pirkimo Nr.122404 apie CVP IS sistemoje UAB „Meyer & John“ atliktus dokumentų įkėlimo veiksmus, nurodant tikslų įkelto dokumento pavadinimą, datą, įkėlimo laiką. Nurodė, kad pirkimo audito sekoje užfiksuota, kad tiekėjas 2012 m. rugpjūčio 7 d. nuo 17 val. 53 min. iki 17 val. 55 min. CVP IS priemonėmis įkėlė 8 (aštuonias) rinkmenas su dokumentais, o pasiūlymą pateikė 2012 m. rugpjūčio 7 d. 18 val. 7 min. Viešųjų pirkimų tarnyba pateikė duomenis apie įkeltas rinkmenas, įkeltų rinkmenų pavadinimus, nurodė įkeltų rinkmenų įkėlimo datas ir laiką, rinkmenose esančius dokumentus ir jų pavadinimus, dokumentų lapų skaičių. Iš rašte pateiktų duomenų bei dokumentų matyti, kad dėl trečiojo asmens UAB „Meyer & John“pateiktų dokumentų yra netikslumų. Atsižvelgiant į tai, kad atsakovė nurodė, kad UAB „Meyer & John“ minimalių kvalifikacinių reikalavimų atitikties deklaracija kartu su pasiūlymu nebuvo pateikta, tačiau Viešųjų pirkimų tarnyba teikdama duomenis apie tai, kokie dokumentai buvo pateikti su pasiūlymu, nurodė ir tai, kad prisegtas dokumentas pavadinimu minimalių kvalifikacinių reikalavimų atitikties deklaracija, teismui kilo abejonių, ar pateikti visi nurodyti dokumentai, ar pateiktos ieškovo minimos deklaracijos. Atsižvelgiant į Viešųjų pirkimų tarnybos pateiktus patikslintus duomenis matyti, kad ne visų įkeltų rinkmenų pavadinimai sutampa su rinkmenose esančiais dokumentais ir jų pavadinimais. Pvz. nurodoma trečia rinkmena pavadinimu -jungtinės veiklos sutartis bet rinkmenoje įkelti dokumentai - UAB „Meyer & John“ tiekėjo deklaracija, UAB „Meyer & John“ tiekėjo (juridinio asmens, kitos organizacijos ar jo (jos) padalinio) sąžiningumo deklaracija, Meyer & John GmbH Et Co. KG, atstovaujamo Meyer & John GmbH & Co. KG Vilniaus filialo tiekėjo deklaracija, Meyer & John GmbH & Co. KG, atstovaujamo Meyer St John GmbH & Co. KG Vilniaus filialo (juridinio asmens, kitos organizacijos ar jo (jos) padalinio) sąžiningumo deklaracija. Nurodoma 4 rinkmenoje , kad įkelta minimalių kvalifikacinių reikalavimų atitikties deklaracija , tačiau įkelti dokumentai: Pasiūlymo užtikrinimo laidavimo draudimo raštas, Sutartinių įsipareigojimų įvykdymo laidavimo draudimas. Iš esmės išanalizavus Viešųjų pirkimų tarnybos rašte nurodytus duomenis bei pateiktus dokumentus matyti, kad visi su pasiūlymu nurodyti dokumentai nurodyti Viešųjų pirkimų tarnybos rašte yra pateikti, įkelti, išskyrus UAB „Meyer & John“ minimalių kvalifikacinių reikalavimų atitikties deklaraciją. Yra pateikta „Meyer&John‘ tiekėjo deklaracija, tiekėjo „Meyer&John“ sąžiningumo deklaracija, „Meyer&John GmbH&CoKG“ tiekėjo deklaracija, tiekėjo „Meyer&John GmbH&CoKG“ sąžiningumo deklaracija, UAB „SIMATIKA“ tiekėjo deklaracija, tiekėjo UAB „SIMATIKA“ sąžiningumo deklaracija , UAB „LIMEGA“ tiekėjo deklaracija, tiekėjo UAB „LIMEGA“ sąžiningumo deklaracija.

38Nors atsakovė į ieškovės pretenziją atsakė, kad UAB „Meyer & John“ ir Meyer & John GmbH & Co.KG sąžiningumo deklaracijos buvo pateiktos kartu su pasiūlymu iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos, tačiau atsakovė ieškovei nepateikė išsamių duomenų kokie dokumentai yra pateikti, nenurodė konkrečių aplinkybių, kurios galimai galėjo išsklaidyti abejones. Atsakovė išsamesnes aplinkybes nurodė ir pateikė duomenis tik teisme, todėl pripažintina, kad ieškovei toks atsakovės elgesys galėjo sukelti abejones atsakovės veiksmų skaidrumu, ar visus reikiamus dokumentus trečiasis amuo pateikė, ar UAB „Meyer & John“ pasiūlymas atitiko konkurso sąlygų 10.4 punkte nustatytą reikalavimą iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos pateikti sąžiningumo deklaracijas, ar nebuvo pagrindo pasiūlymo atmesti vadovaujantis LR VPĮ 39 straipsnio 2 dalies 2 punkto ir konkurso sąlygų 66.2 punkto pagrindu . Atsižvelgiant į byloje nustatytas faktines aplinkybes, duomenis apie pateiktus UAB „Meyer & John“ viešojo pirkimo dokumentus, konkurso sąlygų 10.4 punkte numatyti reikalavimai nepažeisti, todėl nėra pagrindo vertinti, kad UAB „Meyer & John“ pasiūlymas ieškovės nurodytais argumentais neatitiko reikalavimų ir turėjo būti atmestas vadovaujantis LR VPĮ 39 straipsnio 2 dalies 2 punkto ( pasiūlymas neatitinka pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų) ir konkurso sąlygų 66.2 punkto pagrindu ( dalyvio pateikta techninė specifikacija neatitinka pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų; nepateikta arba pateikta netinkama tiekėjo sąžiningumo deklaracija ir kt.)

39Ieškovė 2013 m. liepos 3 d. pretenzijoje nurodė, kad trečiasis asmuo UAB „Meyer & John“ galimai neatitiko konkurso sąlygų 10.4 punkto dėl to, kad galimai nepateiktos sąžiningumo deklaracijos. Todėl teikė pretenziją prašydama panaikinti viešojo pirkimo komisijos 2013 m. liepos 3 d. pirkimo Nr. 122404 sprendimą Nr. S-1830 „Dėl pasiūlymų eilės sudarymo ir nugalėtojo paskelbimo“. Atsižvelgiant į tai, kad abejonės dėl galimai neįkeltų dokumentų nepasitvirtino, bei įvertinus tai, kad minėtos sąžiningumo deklaracijos buvo pateiktos, viešojo pirkimo komisijos 2013 m. liepos 16 d. sprendimo Nr. S-1991 „Dėl pretenzijos“ naikinti nėra pagrindo.

40Ieškovė nurodė, kad atsakovė tik triplike atskleidė aplinkybę, kad UAB „Meyer&John“ minimalių kvalifikacinių reikalavimų atitikties deklaracija ( viešojo pirkimo sąlygų 4 priedas ) nebuvo pateikta iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Atsižvelgiant į tai atsakovė vadovaudamasis konkurso sąlygų 66.2 punktu privalėjo prašymą atmesti.

41LR VPĮ 32 straipsnio 8 dalyje numatyta, kad Lietuvos Respublikos Vyriausybė ar jos įgaliota institucija nustato atvejus, kai vietoj kvalifikaciją patvirtinančių dokumentų perkančioji organizacija gali prašyti tiekėjų pateikti jos nustatytos formos pirkimo dokumentuose nurodytų minimalių kvalifikacinių reikalavimų atitikties deklaraciją. Tokiais atvejais atitiktį minimaliems kvalifikaciniams reikalavimams patvirtinančių dokumentų reikalaujama tik iš to tiekėjo, kurio pasiūlymas pagal vertinimo rezultatus gali būti pripažintas laimėjusiu. Konkurso sąlygų 10.3 punkte numatyta, kad tiekėjo pasiūlymą sudaro užpildyta minimalių kvalifikacinių reikalavimų atitikties deklaracijos forma ( konkurso sąlygų 4 priedas) Bylos duomenimis atsakovė 2012 m. birželio 15 d. raštu Nr. S-1665-11 informavo tiekėjus dėl konkurso sąlygų 4 priedo „ Tiekėjų minimalių kvalifikacinių reikalavimų atitikties deklacijos forma“ 9 punkto patikslinimo. Nurodė, kad pratęsia pirkimo procedūrų pateikimo terminą iki 2012 m. rugpjūčio 8 d. 10 val. Bylos duomenimis nustatyta, kad nors ir buvo nurodoma, kad UAB „Meyer & John“ pateikė minimalių kvalifikacinių reikalavimų atitikties deklaraciją, tačiau realiai minėta deklaracija nebuvo pateikta. Atsakovė dėl šių aplinkybių nurodė, kad komisija 2012 m. rugpjūčio 9 d. vertindama UAB „Meyer&John“ pasiūlymą pastebėjo, kad nėra pateikta minimalių kvalifikacinių reikalavimų atitikties deklaracija. Atsižvelgdami į tai, kad UAB „Meyer&John“ pateikdamas pasiūlymą pateikė tiek savo, tiek UAB „Meyer&John“ GmbH & Co.KG, tiek subrangovų tiekėjo deklaracijas, komisija paprašė tiekėjo UAB „Meyer&John“ pateikti tiekėjo minimalių kvalifikacinių reikalavimų atitikties deklaracijos formą, pagal konkurso sąlygų 4 priedą. UAB „Meyer&John“ 2012 m. rugpjūčio 10 raštu Nr. 89 komisijai pateikė 2012 m. rugpjūčio 7 d. minimalių kvalifikacinių reikalavimų atitikties deklaraciją Nr. 1. Taip pat 2013 m. birželio 4 d. raštu Nr. S-1500 atsakovė paprašė trečiojo asmens pateikti minimalių kvalifikacinių reikalavimų atitikties deklaraciją. Atsakovė nurodė, kad ta aplinkybė, kad atsakovė 2013 m. birželio 4 d. prašė pateikti minimalių kvalifikacinių reikalavimų atitikties deklaraciją yra sąlygota išimtinai techninės klaidos, kuri susijusi su aplinkybe, kad viešasis pirkimas buvo skundžiamas teismine tvarka, pirkimo procedūros sustabdytos ir vėliau tęsiamos. Tačiau tai, nepaneigia fakto, kad tiekėjas UAB „Meyer&John“ laiku iki 2012 m. rugpjūčio 12 raštu Nr. 89 komisijai pateikė minimalių kvalifikacinių reikalavimų atitikties deklaraciją.

42Atsakovės pateikti UAB „Meyer&John“dokumentai bei Viešųjų pirkimų tarnybos pateikti patikslinti duomenys dėl informacinėje sistemoje esančių duomenų, patvirtina, kad atsakovė 2012 m. rugpjūčio 9 d. raštu Nr. S-2060 kreipėsi į UAB „Meyer&John“ prašydama pateikti minimalių kvalifikacinių reikalavimų atitikties deklaraciją, subrangovo UAB „Simatika“ patvirtinančius dokumentus, kad vykdant pirkimo sutartį jų ištekliai bus prieinami, nurodyti, kurios įmonės darbuotojas yra M. Š.. 2012 m. rugpjūčio 10 raštu Nr. 89 UAB „Meyer&John“ komisijai pateikė 2012 m. rugpjūčio 7 d. minimalių kvalifikacinių reikalavimų atitikties deklaraciją Nr. 1. Iš deklaracijos turinio, matyti, kad deklaracijoje nėra patikslintas 9 punktas, atsižvelgiant į 2012 m. birželio 15 d. raštu Nr. S-1665-11 nurodytus patikslinimus. Trečiasis asmuo pateikė 2012 m. rugpjūčio 6 d. ketinimų protokolą Nr. 12-818-10. Subrangovas UAB „Simatika“ patvirtino, kad vykdant pirkimo sutartį jų ištekliai bus prieinami.

43Atsakovė nurodė, kad Tiekėjų kvalifikacijos vertinimo metodinių rekomendacijų, patvirtintų Viešųjų pirkimų tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės direktoriaus 2003 m. spalio 20 d. įsakymu Nr. 1S-100 (Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2011 m. gruodžio 30 d. įsakymo Nr. 1S-196 redakcija) 11.3 punktas numato, kad tais atvejais, kai tiekėjas nepateikia minimalių kvalifikacinių reikalavimų atitikties deklaracijos, tačiau pateikia bent vieną kvalifikaciją pagrindžiantį dokumentą, perkančioji organizacija vykdo pareigą paprašyti tiekėjo pateikti minimalių kvalifikacijos reikalavimų atitikties deklaraciją. Todėl UAB „Meyer&John“ pateikus prašomą deklaraciją nėra pagrindo teigti, kad pasiūlymas turėjo būti laikomas neatitinkančiu konkurso sąlygose nustatytų reikalavimų.

44Ieškovės vertinimu minėtos rekomendacijos nėra privalomos, be to pateikdamas minimalių kvalifikacijos reikalavimų atitikties deklaraciją tiekėjas deklaruoja perkančiajai organizacijai, kad pasiūlymo teikimo metu pasiūlymas yra tinkamas. Vėlesnis, po pasiūlymo pateikimo toks deklaravimas, kaip ir sąžiningumo deklaravimas yra negalimas, todėl atsakovė dėl laiku nepateiktos deklaracijos turėjo atmesti trečiojo asmens pasiūlymą.

45Atsižvelgiant į VPĮ nuostatas tiekėjo sąžiningumo deklaracijos pateikimas yra imperavyvus reikalavimas. Tuo tarpu VPĮ 32 straipsnio 5 dalyje nurodyta, kad jeigu kandidatas ar dalyvis pateikė netikslius ar neišsamius duomenis apie savo kvalifikaciją, perkančioji organizacija privalo nepažeisdama viešųjų pirkimų principų prašyti kandidatą ar dalyvį šiuos duomenis papildyti arba paaiškinti per protingą terminą, o 39 straipsnio 1 dalyje – perkančioji organizacija gali prašyti, kad dalyviai paaiškintų savo pasiūlymus, tačiau ji negali prašyti, siūlyti arba leisti pakeisti pasiūlymo esmės – pakeisti kainą arba padaryti kitų pakeitimų, dėl kurių pirkimo dokumentų reikalavimų neatitinkantis pasiūlymas taptų atitinkantis pirkimo dokumentų reikalavimus.

46Teismo manymu ne kiekviena klaida vertintina, kaip VPĮ ir pirkimo sąlygų neatitiktis. Kvalifikacinių duomenų papildymo ir patikslinimo intitutas yra skirtas netikslumų ir atsitiktinių klaidų taisymui, tiems tiekėjams, kurių kvalifikacija iš tiesų yra tinkama. Nedraudžiama kvalifikaciją patvirtinančius dokumentus priimti ir po pasiūlymo pateikimo termino, tačiau kvalifikacija, kuri įrodinėjama tokiais dokumentais, turi būti įgyta iki pasiūlymo pateikimo termino. Konkrečiu atveju minimalių kvalifikacinių reikalavimų atitikties deklaracijos nepateikimas, atsižvelgiant į bylos duomenis, kad buvo nurodoma, kad ji yra pateikiama, tačiau vietoje šio dokumento prisegtas kitas dokumentas, vertintina, kaip klaida. Vėliau perkančioji organizacija pastebėjusi, kad pateiktoje deklaracijoje nepatiklintas 9 punktas, po to, kai trečiasis asmuo buvo gražintas į viešojo pirkimo pasiūlymų vertinimo stadiją, paprašė trečiojo asmens duomenis patikslinti.

47Nepaisant to, kad trečiasis asmuo pateikė 2012 m. rugpjūčio 7 d. užpildytą deklaracijos formą atsakovės nustatytu terminu, 2012 m. rugpjūčio 10 d. atsakovė atmetė UAB „Meyer & John“ pasiūlymą, nes pasiūlymas neatiko pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų: pateikto pasiūlymo galiojimo užtikrinimo termino.

48Viešųjų pirkimų tarnyba pateikė duomenis, kad 2013 m. birželio 4 d. raštu Nr. S-1500 atsakovė kreipėsi į trečiąjį asmenį prašydama pateikti minimalių kvalifikacinių reikalavimų atitikties deklaraciją. 2013 m. birželio 13 d. raštu Nr. 74 trečiasis asmuo pateikė minimalių kvalifikacinių reikalavimų atitikties deklaraciją, atitiktį minimaliems kvalifikaciniams reikalavimams patvirtinančius dokumentus, lokalines sąmatas, suvestinius skaičiavimus. Iš minimalių kvalifikacinių reikalavimų atitikties deklaracijos turinio matyti, kad deklaracija užpildyta 2012 m. rugpjūčio 7 d. užpildyta deklaracijos forma tokia pat, kaip ir pateiktos 2012 m. rugpjūčio 10 raštu Nr. 89. Įvertinus byloje esančius duomenis , teismui nėra jokio pagrindo, vertinti, kad 2012 m. rugpjūčio 7 d. minimalių kvalifikacinių reikalavimų atitikties deklaraciją Nr. 1. nebuvo užpildyta iki 2012 m. rugpjūčio 7 d. pasiūlymo pateikimo. Nėra pagrindo vertinti, kad atsakovės veiksmai dėl minėtos deklaracijos pateikimo aplinkybių buvo neteisėti. Bei pagrindo vertinti perkančiosios organizacijos veiksmų, kaip piktnaudžiavimo, ar daryti prielaidas dėl galimų konfidencialių perkančiosios organizacijos ir tiekėjo susitarimų. Trečiojo asmens pateikta minimalių kvalifikacinių reikalavimų atitikties deklaracija Nr. 1. nelaikytina jo pasiūlymo pakeitimu, pripažintina kartu su pasiūlymu pateiktų duomenų apie kvalifikaciją patikslinimu.

49Bylos duomenimis 2013 m. birželio 20 d. raštu Nr. 1705 atsakovė kreipėsi į trečiajį asmenį ir be minėto prašymo pateikti duomenis dėl konfidencialios informacijos, nurodė, kad vadovaudamasi 2012 m. birželio 15d. raštu Nr. S-1665-11 prašė patikslinti minimalių kvalifikacinių reikalavimų atitikties deklacijos formos 9 punktą, dokumentus, kurie įrodytų, kad subrangovo UAB „Simatika“ pajėgumai bus prieinami, dėl pasiūlyme nurodytų specialistų, ar jie bus prieinami, atitinkamos užsienio šalies institucijos išduotą dokumentą, įrodantį, kad UAB „Meyer&John“ GmbH & Co.KG atitinka , tiekėjų minimalių kvalifikacinių reikalavimų atitikties deklacijos 1 punktą. Trečiasis asmuo 2013 m. birželio 28 d. raštu Nr. 83 patikslino tiekėjų minimalių kvalifikacinių reikalavimų atitikties deklacijos 9 punktą. Nurodė, kad pakartotinai pateikia UAB „Simatika“ ketinimų protokolą, nurodė, kad visi išskyrus M. Š., pateikė UAB „ Simatika“ ketinimų protokolą, nurodė, kad M. Š. bus prieinamas visą sutarties laikotarpį, pateikė prašytus duomenis dėl UAB „Meyer&John“ GmbH & Co.KG . Viešųjų pirkimų tarnybos pateikti duomenys patvirtina minėtų raštų įkėlimą į VP sistemą. Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes, konkurso 10.3 punktą, konkurso sąlygų 66.2 punktą, VPĮ nuostatas atsakovė UAB „Meyer&John“ šiais pagrindais neprivalėjo prašymo atmesti.

502013 m. liepos 3 d. pirkimo Nr. 122404 sprendimu Nr. S-1830 „Dėl pasiūlymų eilės sudarymo ir nugalėtojo paskelbimo“ kainos didėjimo tvarka buvo sudaryta pasiūlymų eilė ir laimėjusiu pasiūlymu pripažintas UAB „Meyer&John“ pasiūlymas. Atsakovė nurodė, kad trečiojo asmens UAB „Meyer&John“ pasiūlymas ir jo kvalifikacija atitiko reikalavimus. Teismui yra pagrindo vertinti, kad nustatytos aplinkybės dėl ieškovės pažeistos teisės susipažinti su trečiojo asmens UAB „Meyer&John“ pateikta nevieša informacija, neįtakojo ir neturėjo lemiamos reikšmės atsakovės priimtam viešojo pirkimo komisijos 2013 m. liepos 3 d. pirkimo Nr. 122404 sprendimui Nr. S-1830 „Dėl pasiūlymų eilės sudarymo ir nugalėtojo paskelbimo“ , nes ieškovės pasiūlyta kaina yra didesnė. Konkrečiu atveju minėto sprendimo panaikinimas pažeistų proporcingumo principą.

51Perkančiosios organizacijos pareiga patikrinti, ar tiekėjas yra kompetentingas, patikimas ir pajėgus įvykdyti pirkimo sąlygas pagrįsta objektyviu tiekėjo kvalifikacijos atitiktį iškeltiems reikalavimams liudijančio dokumento turinio vertinimu, atsižvelgiant į tikrąją perkančiosios organizacijos valią, poreikius, susijusius su viešojo pirkimo sutarties sudarymu ir vykdymu, pirkimo sąlygas. Tai nustatytina tik vadovaujantis pirkimo sąlygų turiniu. Perkančioji organizacija tiekėjų pasiūlymus tikrina ir vertina pagal juose pateiktus duomenis (nebent pasilieka teisę atlikti pirkimo objekto apžiūrą, bandymus prieš sutarties sudarymą), todėl pirkimo sąlygų neatitinkantis pasiūlymas negali būti kvalifikuojamas jas atitinkančiu tik dėl tinkamo tiekėjo sutartinių įsipareigojimų vykdymo. Atmesti tiekėjo pasiūlymą (VPĮ 39 straipsnio 2 dalies 1 punktas) galima tik tada, kai pateikti duomenys aiškiai rodo, jog tiekėjo kvalifikacija neatitinka keliamų reikalavimų, arba tiekėjas nepašalino jam nurodytų perkančiosios organizacijos trūkumų. Taigi, netgi tais atvejais, kai tiekėjas nepateikė jokių jo kvalifikaciją pagrindžiančių dokumentų, jis dėl to nepraranda kvalifikacinių duomenų patikslinimo teisės. (Lietuvos Aukščiausiojo teismo 2013 m. spalio 18 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-495/2013)

52Byloje pagrindinis ginčas kilo dėl ieškovės pažeistos teisės susipažinti su UAB „Meyer&John“ pasiūlymo informacija, iš to ieškovė kildino kitą reikalavimą, kad trečiasis asmuo nepateikė privalomų pateikti deklaracijų ir šiuo pagrindu trečiojo asmens pasiūlymas turėjo būti atmestas. Ieškovė nurodė, kad ji neturėjo galimybės susipažinti su trečiojo asmens pasiūlymu, dokumentų visuma, ar dokumentai pateikti nustatytais terminais, ar jų turinys atitinka viešojo pirkimo sąlygas. Bylos duomenimis ieškovė kitų pretenzijų atsakovei dėl galimai kitų dokumentų nepateikimo nereiškė, neprašė duomenų, kokius dokumentus, kokiais pavadinimais trečiasis asmuo pateikė, ar pateikti kvalifikacijos atestatai, ar jie atitinka reikalavimus, ar pateikti kvalifikacijos atestatai leidžia vykdyti kelių ( gatvių) tiesimo, inžinierinių tinklų ( lauko vandentiekio, nuotekų elektros ryšių0 ypatingų statinių statybos darbus atsižvelgiant į konkurso 4 priedo 7 punktą. Taip pat ar pateikti įmonės įstatų išrašai, satybos taisyklės ir kita. Ar pateikti įgaliojimai, ar tinkamai įforminti, ar legalizuoti dokumentai įstatymų numatyta tvarka ir kita. Ar trečiasis asmuo UAB „Meyer&John“ visus pateiktus dokumentus yra įkėlęs CVP IS priemonėmis.

53Atsižvelgiant į teismui pateiktus dokumentus nėra pagrindo išvadai, kad trečiojo asmens UAB „Meyer&John“ pasiūlymas, pateikti duomenys neatitinka reikalavimų.

54Ieškovė nurodė, kad atsakovei 2013 m. rugpjūčio 6 d. su UAB „Meyer & John“ sudarius viešojo pirkimo ( rangos darbų ) sutartį, teismas nepriklausomai nuo to ar pareikštas reikalavimas ar ne, nustatęs, kad sandoris prieštarauja imperatyviosioms teisės normoms, turi pripažinti, sandorį niekiniu ir negaliojančiu, pripažinti sutartį neteisėta ir taikyti teisines pasekmes-gražinti šalis į pirminę prieš pažeidimą buvusią padėtį. Atsakovė nurodė, kad nenusižengė teisės aktų reikalavimams, todėl panaikinti sutartį nėra pagrindo. Trečiasis asmuo nurodė, kad ieškovo prašymas pripažinti viešojo pirkimo (rangos darbų) sutartį neteisėta ir taikyti teisines pasekmes - grąžinti šalis į pirminę prieš pažeidimą buvusią padėtį, nepagrįstas. Niekiniu sandoris gali būti laikomas tik tada, kai yra įstatymų nustatyti pagrindai (LR CK 1.78 straipsnio 3 dalis). Ieškovas nenurodė jokių teisės normų pažeidimų, dėl kurių sutartis turėtų būti laikoma niekine. Be to, pagal suformuotą teismų praktiką viešojo pirkimo sutartis gali būti pripažinta niekine tik išskirtiniais atvejais, kuomet konstatuojami šiurkštūs perkančiosios organizacijos pažeidimai.

55Teismas atsižvelgdamas į bylos aplinkybes, į tai, kad netenkintas ieškovės prašymas panaikinti 2013 m. liepos 3 d. pirkimo Nr. 122404 sprendimą Nr. S-1830 „Dėl pasiūlymų eilės sudarymo ir nugalėtojo paskelbimo“, įvertinęs VPĮ nuostatas dėl viešojo pirkimo procedūrų ir numatytų terminų, sprendžia, kad viešojo pirkimo (rangos darbų) sutarties sudarymas 2013 m. rugpjūčio 6 d. nepažeidė VPĮ 95 straipsnio, VPĮ 951 straipsnio, kitų įstatymo nuostatų reikalavimų. Teismas nenustatė šiurkščių perkančiosios organizacijos pažeidimų, sudarančių pagrindą sutartį pripažinti negaliojančia. Teismo vertinimu 2013 m. rugpjūčio 6 d. viešojo pirkimo ( rangos darbų ) sutarties naikinti nėra papagrindo. Šalių grąžinimas į pirminę prieš pažeidimą buvusią padėtį, atsižvelgiant į nustatytas aplinkybes dėl konfidencialios informacijos, prieštarautų sąžiningumo, protingumo ir teisingumo principams.

56Teismui pateiktame dublike ieškovė nurodė, kad atsakovė nepateikė teismui Šiaulių miesto savivaldybės administracijos rašto, kuriuo kreipėsi į UAB „Meyer & John“ su prašymu pateikti atitiktį minimaliems kvalifikaciniams reikalavimams patvirtinančius dokumentus bei UAB „Meyer & John“ rašto, kuriuo atsakovei buvo pateikti atitiktį minimaliems kvalifikaciniams reikalavimams patvirtinantys dokumentai. Be to Viešųjų pirkimų tarnyba neįvykdė teismo įpareigojimo nes nepateikė duomenų apie UAB „Meyer & John“ atliktus dokumentų įkėlimo veiksmus, tikslų dokumentų įkėlimo laiką, įkeltų dokumentų kopijų. Dėl nepateiktų atsakovės ir Viešųjų pirkimų tarnybos duomenų, buvo suvaržyta ieškovės teisė ir pareiga rungtis. Todėl vadovaujantis LR CPK 199 straipsnio 6 dalimi prašo skirti iki vieno tūkstančio litų baudas.

57Triplike atsakovė nurodė, kad ieškovė pagrįstai nurodė dėl atsakovės ne visų pateiktų teismui dokumentų. Tačiau taip įvyko dėl darbuotojų atostogų, kitų konkrečiai nurodytų darbuotojų klaidos, nesusipratimo, todėl papildomai pateikė 2013 m. birželio 4 d. raštą dėl Nr. S-1500, kuriuo komisija prašė pateikti atitiktį minimaliems kvalifikaciniams dokumentams patvirtinančius dokumentus, lokalines sąmatas, suvestinius skaičiavimus, taip pat UAB „Meyer&John“ 2013 m. birželio 13 d. raštą Nr. 74, kuriuo pateikiami prašyti dokumentai. Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, prašo netenkinti ieškovės prašymo dėl baudos skyrimo atsakovei.

58Bylos duomenimis nėra pagrindo vertinti, kad Viešųjų pirkimų tarnyba neteikė teismui duomenų. 2013-08-05 raštu Nr. 4S-3422 tarnyba pateikė viešojo pirkimo Nr. 122404 viešųjų pirkimų informacinės sistemo atasakaitų išrašus. Dėl prašomų duomenų apimties, kitų aplinkybių, atsižvelgiant į ginčo esmę, tarnybos pateikti duomenys nebuvo pakankamai išsamūs, todėl buvo paparašyta pateikti papildomai. 2013 m. rugsėjo 13 d. raštu Nr. 4S-3927 Viešųjų pirkimų tarnyba pateikė papildomus duomenis.

59Atsižvelgiant į atsakovės nurodytas aplinkybes dėl dokumentų nepateikimo, nustatytas aplinkybes objektyvias aplinkybes, atsižvelgiant į LR CPK 199 straipsnio nuostatas, teismui nenustačius, kad buvo vengiama vykdyti teismo reikalavimus, baudos neskirtinos.

60Ieškovė dublike bei 2013-09-16 teikdama rašytinius paaiškinimus pareiškė prašymą susipažinti su 2013-06-28 UAB „Meyer & John“ raštu Nr. 83 Šiaulių miesto savivaldybės administracijai ar šio rašto dalimi. Atsižvelgdamas į tai, kad ieškovė reikšdama ieškinį kaip teisinį ieškinio pagrindą nurodė ir atsakovo nepagrįstą atsisakymą leisti ieškovui susipažinti su visa UAB „Meyer&John“ informacija kaip neva konfidencialia, kas ieškovo vertinimu pažeidė VPĮ įtvirtintus skaidrumo ir lygiateisiškumo principus, teisma sprendė, kad trečiojo asmens UAB „Meyer&John“ pasiūlymą sudarančių dokumentų kopijos bei 2013-06-28 UAB „Meyer & John“ rašto Nr. 83 kopija, trečiojo asmens UAB „Meyer&John“ 2013-06-13 rašto Nr. 74 priedai laikyti turinčiais komercinę paslaptį, ir iki galutinio sprendimo, neteiktini susipažinimui. Teismo vertinimu pasisakymas dėl dokumentų konfidencialumo iki sprendimo priėmimo būtų reiškęs teismo vertinimą bei pasisakymą dėl ieškovės nurodyto teisinio ieškinio pagrindo. Teismas priimdamas sprendimą pasisakė, kad atsakovė nepagrįstai neleido susipažinti su teriojo asmens UAB „Meyer & John“ viešais pasiūlymo dokumentais. Bylos duomenimis trečiasis asmuo nurodė, kad atsakovė 2013 m. birželio 20 d. raštu Nr. 5-1705, kreipėsi į tretyjį asmenį, prašydama pagrįsti informacijos konfidencialumą. Atsakydamas į atsakovės raštą trečiasis smuo 2013 m. birželio 28 d. rašte Nr. 83 pagrindė informacijos konfidencialumą. Nors ieškovė su rašto turiniu nesusipažino, įvertinus tai, kad trečiojo asmens argumentai atsiliepime nurodyti tokie pat, kaip ir rašte, ir dėl jų ieškovė galėjo pasisakyti, teismo vertinimu nebuvo pažeista ieškovės teisė rungtis ( CPK 12 straipsnis, teikti įrodymus CPK 178 staripsnis). Ieškovės prašymas susipažinti 2013-06-28 UAB „Meyer & John“ raštu Nr. 83 Šiaulių miesto savivaldybės administracijai, atsižvelgiant į tai, kad jame nėra konfidencialios informacijos, pagrįstas.

61Pagal LR CPK 98 straipsnio 1 dalį šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, teismas priteisia iš antrosios šalies išlaidas už advokato ar advokato padėjėjo, dalyvavusių nagrinėjant bylą, pagalbą, taip pat už pagalbą rengiant procesinius dokumentus ir teikiant konsultacijas. Dėl šių išlaidų priteisimo šalis teismui raštu pateikia prašymą su išlaidų apskaičiavimu ir pagrindimu. Šios išlaidos negali būti priteisiamos, jeigu prašymas dėl jų priteisimo ir išlaidų dydį patvirtinantys įrodymai nepateikti iki bylos išnagrinėjimo iš esmės pabaigos. Šio straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad šalies išlaidos, susijusios su advokato pagalba, atsižvelgiant į konkrečios bylos sudėtingumą ir advokato darbo ir laiko sąnaudas, yra priteisiamos ne didesnės, kaip nustatyta teisingumo ministro kartu su Lietuvos advokatų tarybos pirmininku patvirtintose rekomendacijose dėl užmokesčio dydžio.

62Ieškovė ir trečiasis asmuo pareiškė prašymus priteisti bylinėjimosi išlaidas. Ieškovė sumokėjo 750,00 Lt žyminį mokestį. Pateikė duomenis apie patirtas atstovavimo išlaidas 6480,00 Lt.

63Teismas vadovaujasi 2004 m. balandžio 2 d. Lietuvos Respublikos teisingumo ministro įsakymu Nr. 1R-85 „Dėl rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio patvirtinimo“ rekomenduojamais civilinėse bylose priteistino užmokesčio dydžiais. Teismas įvertino tai, kad bylos nagrinėjimas vyko rašytinio proceso tvarka. Atsižvelgė į viešųjų bylų nagrinėjimo specifiką, tai, kad nagrinėjami klausimai yra sudėtingi, į byloje rengtų iedokumentų kiekį, dokumento apimtis, galimas darbo ir laiko sąnaudas ruošiant procesinius dokumentus, kitas darbo laiko sąnaudas. Teismas atsižvelgė į ieškovės paruoštų procesinių dokumentų ieškinio, dubliko, paaiškinimų apimtis, juose keliamų klausimų sudėtingumą, ieškovės teismų praktikos analizę, vadovaudamasis teisingumo, protingumo principais daro išvadą, kad ieškovės patirtos išlaidos 6480,00 Lt. yra pagrįstos. Atsižvelgiant į tai, kad tenkintas vienas ieškovės reikalavimas proporcingai tenkintiems reikalavimams iš atsakovės priteistina 2160,00 Lt atstovavimo išlaidų ir 250,00 Lt žyminio mokesčio ( CPK 93 straipsnis).

64Trečiasis asmuo pareiškė prašymą priteisti 17638,84 Lt patirtų atstovavimo išlaidų. Byloje trečiasis asmuo pateikė duomenis dėl atstovavimo išlaidų. Teismas spręsdamas dėl atstovavimo išlaidų dydžio atsižvelgė į trečiojo asmens pateiktų procesinių dokumentų skaičių, turinį, apimtis, keltų klausimų sudėtingumą. Atsižvelgiant į trečiojo asmens atsiliepimo turinį dėl konfidencialios informacijos, matyti, kad trečiasis asmuo tuos pačius argumentus teikė atsakovei į prašymą paaiškinti dėl konfidencialumo. Trečiasis asmuo teikė teismui tripliką, paaiškinimus dėl konfidencialios informacijos. Trečiojo asmens ruoštas triplikas pateiktas didesnės apimties, jame analizuota teismo praktimka, trečiasis asmuo teikė paaaiškinimus. Visumoje teismas atsižvelgęs į pateiktą procesinių dokumentų kiekį, jų turinį, analizę, vertina, kad trečiojo asmens prašomos priteisti atstovavimo išlaidos yra nepagrįstai didelės. Teismas vadovaudamasis nurodytomis aplinkybėmis, teisingumo, protingumo principais daro išvadą, kad pagrįstos išlaidos sudaro 4500, 00 Lt. Proporcingai patenkintiems reikalavimams iš ieškovės trečiajam asmeniui priteistina 3000,00 Lt.

65Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259, 263, 265, 268–270, 279 straipsniais, 4236 staraipsniu, 178 straipsniu, 185 straipsniu, 93 straipsniu, 98 straipsniu,

Nutarė

66Tenkinti ieškinį iš dalies.

67Panaikinti Šiaulių miesto savivaldybės administracijos, Viešojo pirkimo komisijos 2013 m. liepos 10 d. sprendimą Nr. S-1905 „Dėl pretenzijos“ .

68Leisti ieškovei UAB „Kamesta“ susipažinti 2013 m. birželio 28 d. UAB „Meyer & John“ raštu Nr. 83 Šiaulių miesto savivaldybės administracijai.

69Kitoje dalyje ieškinį atmesti.

70Priteisti iš atsakovės Šiaulių miesto savivaldybės administracijos ieškovei UAB „ Kamesta“ 2160,00 Lt atstovavimo išlaidų ir 250,00 Lt žyminio mokesčio.

71Priteisti iš ieškovės UAB „Kamesta“ trečiajam asmeniui UAB „Meyer & John“ 3000,00 Lt atstovavimo išlaidų.

72Sprendimas per 14 dienų gali būti skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui, skundą paduodant Šiaulių apygardos teismui.

73Sprendimo patvirtintas kopijas išsiųsti šalims, trečiajam asmeniui.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Vilija... 2. Ieškovė UAB „Kamesta“ kreipėsi su ieškiniu prašydama panaikinti... 3. Ieškovė nurodė, kad 2012 m. birželio 1 d. atsakovė paskelbė atvirą... 4. Ieškovė nurodė, kad atsižvelgiant į tai, kad UAB „Meyer & John“... 5. Ieškovė nurodė, kad atsakovei 2013 m. rugpjūčio 6 d. su UAB „Meyer &... 6. Atsakovė Šiaulių miesto savivaldybės administracija prašo ieškinį... 7. Trečiasis asmuo UAB „Meyer&John“ prašo atmesti ieškovės prašymą... 8. 2013 m. rugpjūčio 19 d. paaiškinime dėl konfidencialios informacijos... 9. Trečiasis asmuo UAB „Šiaulių plentas“ atsiliepimo į ieškinį... 10. Ieškinys tenkintinas iš dalies.... 11. Bylos duomenys patvirtina, kad 2012 m. birželio 1 d. atsakovė paskelbė... 12. Viešųjų pirkimų tvarką, šių pirkimų subjektų teises, pareigas ir... 13. Bylos duomenys patvirtina, kad 2013 m. birželio 11 d. ieškovė raštu Nr.1214... 14. Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, ieškovė nustatyta tvarka ir terminais... 15. Kaip minėta ieškovė kreipėsi į atsakovę prašydama pateikti duomenis ar... 16. 2013 m. liepos 3 d. raštu Nr. S-1829 ieškovė buvo informuota apie komisijos... 17. VPĮ 41 straipsnio 3 dalyje numatyta, kad perkančioji organizacija nurodytais... 18. Lietuvos apeliacinis teismas 2012 m. gegužės 2 d. nutartyje, civilinė byla... 19. UAB „Meyer & John“ pasiūlymo, pateikto viešajame pirkime, formoje... 20. 2013 m. rugpjūčio 19 d. paaiškinime teismui dėl konfidencialios... 21. Ieškovė dublike nurodė, kad vadovaujantis VPĮ 6 straipsnio 1 dalimi,... 22. Sutiktina su ieškovės argumentais, kad nėra reikšminga ta aplinkybė, kad... 23. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra suformulavęs, kad informacija tam, kad... 24. Atsakovė priimdama sprendimą neleisti supažindinti ieškovei su trečiojo... 25. Sutiktina su ieškovės argumentais, kad perkančiosios organizacijos pareiga... 26. Informacijos kvalifikavimas konfidencialia pirmiausia priklauso nuo tiekėjo... 27. Nors trečiasis asmuo ir teikė paaiškinimus dėl konfidencialios... 28. Iš dalies ieškovė pripažino, kad pasiūlymą sudarančiuose dokumentuose... 29. LR VPĮ 3 straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad perkančioji organizacija turi... 30. Ieškovė reikalavimus panaikinti perkančiosios organizacijos sprendimus:... 31. Lietuvos Aukščiausiasis teismas ne kartą konstatavo, kad VPĮ įtvirtintų... 32. Teismo vertinimu, atsižvelgiant į byloje nustatytas aplinkybes, kiekvienu... 33. Kaip minėta 2013 m. birželio 11 d. ieškovė raštu atsakovės prašė... 34. Ieškovė nurodė, kad vadovaujantis konkurso sąlygų 10.4 punktu, tais... 35. Atsakovė tikslindama duomenis nurodė, kad UAB „Meyer&John“... 36. Trečiasis asmuo nurodė, kad laiku pateikė visas pagal konkurso sąlygas... 37. Viešųjų pirkimų tarnyba 2013 m. spalio 3 d. raštu Nr. 4S-4157 pateikė... 38. Nors atsakovė į ieškovės pretenziją atsakė, kad UAB „Meyer &... 39. Ieškovė 2013 m. liepos 3 d. pretenzijoje nurodė, kad trečiasis asmuo UAB... 40. Ieškovė nurodė, kad atsakovė tik triplike atskleidė aplinkybę, kad UAB... 41. LR VPĮ 32 straipsnio 8 dalyje numatyta, kad Lietuvos Respublikos Vyriausybė... 42. Atsakovės pateikti UAB „Meyer&John“dokumentai bei Viešųjų pirkimų... 43. Atsakovė nurodė, kad Tiekėjų kvalifikacijos vertinimo metodinių... 44. Ieškovės vertinimu minėtos rekomendacijos nėra privalomos, be to... 45. Atsižvelgiant į VPĮ nuostatas tiekėjo sąžiningumo deklaracijos pateikimas... 46. Teismo manymu ne kiekviena klaida vertintina, kaip VPĮ ir pirkimo sąlygų... 47. Nepaisant to, kad trečiasis asmuo pateikė 2012 m. rugpjūčio 7 d.... 48. Viešųjų pirkimų tarnyba pateikė duomenis, kad 2013 m. birželio 4 d.... 49. Bylos duomenimis 2013 m. birželio 20 d. raštu Nr. 1705 atsakovė kreipėsi į... 50. 2013 m. liepos 3 d. pirkimo Nr. 122404 sprendimu Nr. S-1830 „Dėl pasiūlymų... 51. Perkančiosios organizacijos pareiga patikrinti, ar tiekėjas yra... 52. Byloje pagrindinis ginčas kilo dėl ieškovės pažeistos teisės susipažinti... 53. Atsižvelgiant į teismui pateiktus dokumentus nėra pagrindo išvadai, kad... 54. Ieškovė nurodė, kad atsakovei 2013 m. rugpjūčio 6 d. su UAB „Meyer &... 55. Teismas atsižvelgdamas į bylos aplinkybes, į tai, kad netenkintas ieškovės... 56. Teismui pateiktame dublike ieškovė nurodė, kad atsakovė nepateikė teismui... 57. Triplike atsakovė nurodė, kad ieškovė pagrįstai nurodė dėl atsakovės ne... 58. Bylos duomenimis nėra pagrindo vertinti, kad Viešųjų pirkimų tarnyba... 59. Atsižvelgiant į atsakovės nurodytas aplinkybes dėl dokumentų nepateikimo,... 60. Ieškovė dublike bei 2013-09-16 teikdama rašytinius paaiškinimus pareiškė... 61. Pagal LR CPK 98 straipsnio 1 dalį šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas,... 62. Ieškovė ir trečiasis asmuo pareiškė prašymus priteisti bylinėjimosi... 63. Teismas vadovaujasi 2004 m. balandžio 2 d. Lietuvos Respublikos teisingumo... 64. Trečiasis asmuo pareiškė prašymą priteisti 17638,84 Lt patirtų... 65. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259,... 66. Tenkinti ieškinį iš dalies.... 67. Panaikinti Šiaulių miesto savivaldybės administracijos, Viešojo pirkimo... 68. Leisti ieškovei UAB „Kamesta“ susipažinti 2013 m. birželio 28 d. UAB... 69. Kitoje dalyje ieškinį atmesti.... 70. Priteisti iš atsakovės Šiaulių miesto savivaldybės administracijos... 71. Priteisti iš ieškovės UAB „Kamesta“ trečiajam asmeniui UAB „Meyer... 72. Sprendimas per 14 dienų gali būti skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui,... 73. Sprendimo patvirtintas kopijas išsiųsti šalims, trečiajam asmeniui....