Byla 2-574-124/2013
Dėl viešojo pirkimo komisijos sprendimų panaikinimo

1Šiaulių apygardos teismo teisėja Laisvė Aleknavičienė,rašytinio proceso tvarka teismo posėdyje nagrinėjo ieškovo akcinės bendrovės „Meyer John“ ieškinį Šiaulių miesto savivaldybės administracijai , tretiesiems asmenims uždarajai akcinei bendrovei „Šiaulių plentas“, uždarajai akcinei bendrovei „Kamesta“ dėl viešojo pirkimo komisijos sprendimų panaikinimo ir

Nustatė

2I.Ieškinio, atsiliepimų esmė.

3Ieškovas prašo panaikinti atsakovo Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Inžinerinių tinklų ir susisiekimo komunikacijų Šiaulių pramoniniame parke įrengimo darbų viešojo pirkimo komisijos 2012 m. lapkričio 27 d. pranešimą Nr. S-3132 dėl pasiūlymų eilės sudarymo, konkurso laimėtojo nustatymo ir 2012 m. gruodžio 13 d. sprendimą Nr. S-3279 „Dėl 2012 m. gruodžio 11 d. rašto Nr. 134", kuriuo atsisakyta panaikinti sprendimą dėl pasiūlymų eilės sudarymo, apie kurį Ieškovas UAB „Meyer & John" buvo informuotas 2012 m. lapkričio 27 d. pranešimu Nr. S-3132.

4Papildomu pareiškimu ieškovas prašo sustabdyti šios bylos nagrinėjimą, kol bus išnagrinėta civilinė byla Nr. 2-657-357/2013 pagal jo ieškinį dėl ieškovo pasiūlymo šiame konkurse atmetimo .

5Ieškovas nurodo, kad dalyvavo atsakovo organizuotame Inžinerinių tinklų ir susisiekimo komunikacijų Šiaulių pramoniniame parke įrengimo darbų viešojo pirkimo konkurse, kur pateikė pasiūlymą, tačiau šis buvo atmestas. Dėl jo atmetimo ieškovas pateikė pretenziją, o jos nepatenkinus, ieškiniu kreipėsi į Šiaulių apygardos teismą, kuris 2012 spalio 23 d. sprendimu ieškinį atmetė. Teismo sprendimas apskųstas apeliacine tvarka, apeliacinis skundas iki šio ieškinio pateikimo nėra išnagrinėtas.

6Neišnagrinėjus bylos apeliacine tvarka, atsakovas 2012 m. lapkričio 27 d. raštu Nr. S-3132 atsakovas pranešė, kad, įvertinus pirkimo dokumentų reikalavimus atitinkančius dalyvių pasiūlymus, nustatyta pasiūlymų eilė ir laimėjusiu pasiūlymu pripažįstamas trečiojo asmens UAB „Šiaulių plentas" pasiūlymas. Ieškovo 2012 12 11 d. pretenziją , kuria prašė sustabdyti pirkimo procedūrą, išnagrinėti šią pretenziją, panaikinti komisijos sprendimą dėl pasiūlymų eilės sudarymo, nesudaryti pirkimo sutarties, kol neįsiteisės teismo sprendimas pagal jo ieškinį dėl ieškovo pasiūlymo atmetimo, atsakovas netenkino, apie tai informavo 2012-12-13 d. pranešimu Nr. S-3279.

7Ieškovas nurodo, kad patenkinus jo nagrinėjamą ieškinį dėl pasiūlymo atmetimo, atsakovas negalėtų tęsti viešųjų pirkimų procedūrų, negalėtų pasirašyti sutarties su komisijos sprendimu pripažintu nugalėtoju UAB „Šiaulių plentas", o turėtų iš naujo vertinti pateiktus pasiūlymus. Kadangi ieškovo pasiūlyta kaina buvo mažiausia, yra didelė tikimybė, kad pirkimo sutartis būtų pasirašyta su ieškovu. Atsižvelgiant į esamą situaciją, kai pirkimo sutartį ketinama sudaryti su UAB „Šiaulių plentas" nesulaukus galutinio teismo sprendimo byloje dėl Konkurso rezultatų, atsakovas akivaizdžiai pažeidžia VPĮ nurodytas teisės normas ir įtvirtintus principus. Esminiai viešųjų pirkimų tikslai pasiekiami tik tada, kai perkančioji organizacija užtikrina, kad atliekant pirkimo procedūras ir nustatant laimėtoją būtų laikomasi lygiateisiškumo, nediskriminavimo, skaidrumo principų, ir vadovaujantis šiais principais sudaro pirkimo sutartį, leidžiančią racionaliai naudojant tam skirtas lėšas įsigyti perkančiajai organizacijai reikalingų prekių, paslaugų ar darbų.

8Viešųjų pirkimų įstatyme numatytų principų taikymas, kaip viešųjų pirkimų teisėtumo kontrolės pagrindas, išryškėja teisminės viešųjų pirkimų teisėtumo kontrolės stadijoje, kur teisės aiškinimo pagrindu atskleidžiami tam tikri taikomo principo turinio elementai ir jų esmė. Viešųjų pirkimų principų pažeidimų absoliutumas reiškia, kad kiekvienas viešųjų pirkimų principų pažeidimas lemia perkančiosios organizacijos veiksmų neteisėtumą, t. y. kiekvienas viešųjų pirkimų principų pažeidimas laikytinas esminiu pažeidimu ir toks pažeidimo nustatymas suponuoja teismų pareigą pripažinti tokius perkančiosios organizacijos veiksmus neteisėtais.

9Ieškovo nuomone, sudarius pirkimo sutartį iki galutinio teismo sprendimo, kuriuo bus nustatyta, ar pagrįstai ieškovo, t. y. dalyvio UAB „Meyer & John", pasiūlymas buvo atmestas, įsigaliojimo, būtų pažeistas viešųjų pirkimų procedūrų skaidrumo principas, nes nėra pašalintos abejonės dėl atsakovo, kaip perkančiosios organizacijos, sprendimo atmesti ieškovo pasiūlymą teisėtumo. Todėl pirkimo sutarties sudarymas, nepašalinus šių abejonių, negali būti laikomas skaidriu.

10Skaidrumas yra vienas lemiančių veiksnių, kuriuo remiantis užtikrinama neiškraipyta tiekėjų tarpusavio konkurencija. Nepakankamas skaidrumo principo nesilaikymas kartu gali reikšti ir tiekėjų lygiateisiškumo ir nediskriminavimo principų pažeidimą.

11Ieškovas mano, kad tuo pažeidžiamas ir lygiateisiškumo principas, kurio įgyvendinimas reiškia perkančiosios organizacijos pareigą (priklausomai nuo konkurso sąlygose nurodytų tiekėjų vertinimo kriterijų) laimėtoju pripažinti kompetentingą tiekėją, pasiūliusį arba mažiausią kainą, arba ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą. Ieškovas pateikė mažiausios kainos pasiūlymą, todėl atsakovui priėmus, ieškovo nuomone, neteisėtą sprendimą dėl jo pasiūlymo atmetimo, konkurso laimėtojas buvo paskelbtas pažeidžiant lygiateisiškumo principą. Dėl šios priežasties atsakovo sprendimas sudaryti pirkimo sutartį su tokiu dalyviu negali būti laikomas teisėtu, o pirkimo sutartis neturėtų būti sudaryta tol, kol galutiniu teismo sprendimu nebus nustatyta, ar pagrįstai ir teisėtai buvo atmestas mažiausią kainą pasiūliusio dalyvio pasiūlymas. Tik tokiu būdu būtų užtikrintas ir viešasis interesas bei pasiektas pirkimų tikslas - sudaryti pirkimo sutartį, leidžiančią įsigyti perkančiajai organizacijai reikalingų prekių, paslaugų ar darbų, racionaliai naudojant tam skirtas lėšas (VPĮ 3 str. 2 d.).

12Nurodo, kad Lietuvos Aukščiausiojo teismo praktikoje ne kartą pažymėta, jog vien viešųjų pirkimų principų pažeidimo konstatavimas per se, nesiremiant jokia papildoma norma, yra pakankamas pagrindas reikalauti teismo pripažinti neteisėtais perkančiosios organizacijos veiksmus.

13Atsakovas su ieškiniu nesutiko, pateikė atsiliepimą (1 t., 94- 96 b. l.).Mano, kad ieškovas pateikė ieškinį be teisinio pagrindo tais pačiais pagrindais, kaip ir nagrinėjamoje pagal jo ieškinį nagrinėjamoje byloje dėl ieškovo pasiūlymo atmetimo, kas daro ieškinį visiškai nepagrįstu. Ieškovas, nežinodamas apeliacinės instancijos teismo sprendimo, neturėjo teisės kreiptis į teismą šiuo pagrindu , juo siekia subjektyviai patenkinti savo interesus, vilkinti procesą, dar kartą bando sustabdyti viešojo pirkimo procedūras, kurios nebuvo sustabdytos ir dėl to jau yra įsiteisėjęs Lietuvos apeliacinio teismo 2012 m. lapkričio 15 d. sprendimas civilinėje byloje Nr. 2-2146/2012. Mano, kad atsakovo viešojo pirkimo komisija pagrįstai netenkino ieškovo pretenzijos. Viešojo pirkimo komisija atsižvelgdama į teismo priimtus sprendimus dėl viešojo pirkimo procedūrų nestabdymo, neturėjo jokio pagrindo jų nevykdyti ir viską atliko tinkamai, kaip to reikalauja LR VPĮ, todėl 2012 m. gruodžio 13 d. raštu Nr. S-3279 ir pateikė atsakymą - sprendimą nestabdyti procedūrų. Ieškovas neturi jokios teisės teikdamas prašymą šioje byloje, komentuoti pirmosios instancijos teismo sprendimo, dėl laikinųjų apsaugos priemonių netaikymo nepagrįstumo, nes dėl šio sprendimo jau priimtas apeliacinės instancijos teismo sprendimas, be to ieškovas neturėjo teisės tuo pačiu pagrindu kreiptis į Šiaulių apygardos teismą ir reikalauti panaikinti pagrįstus komisijos sprendimus.

14Atsakovas nurodo, kad Lietuvos Apeliacinis teismas jau yra pasisakęs dėl šio vykdomo projekto svarbos ir esmės kitoje byloje - 2012 m. lapkričio 15 d. nutartyje civilinėje byloje Nr. 2-2146/2012, kur aiškiai įvertino projekto svarbą viešajam interesui. Pagrindinis projekto tikslas yra išplėtoti Šiaulių pramoninio parko infrastruktūrą, pagrindinės veiklos ir jų apimtis - įrengti inžinerinius tinklus ir susisiekimo komunikacijas skatinti ekonomikos augimą, investicijas, ūkio konkurencingumą ir kt. Aiškus projekto finansavimo šaltiniai: Europos Sąjungos fondų ir kitų finansavimo šaltinių sumos. Sustabdžius procedūras, tai gali sąlygoti minėtų lėšų neįsisavinimą ir atitinkamai projekto neįgyvendinimą. Neįsisavinus lėšų atsiranda tarpinstitucinė atsakomybė, gyventojai neteks teisės gauti kitokių nei iki tol ar geresnės kokybės paslaugų ir dėl to nukentės visuomenės ar jos dalies teisėti interesai ir teisėti lūkesčiai, nebus sukurtos naujos darbo vietos, kurios atsirastų įsisavinus lėšas ir įvykdžius pirkimą. Tai sąlygoja išvadą, kad būtinas viešojo intereso gynimas šioje byloje, nes yra poreikis operatyviai užbaigti viešąjį pirkimą.Atsakovo vykdomas pirkimas tiesiogiai susijęs su neatidėliotinų svarbiausių visuomenės poreikių užtikrinimu. Tai dar viena priežastis įrodanti, kad viešojo pirkimo komisija priėmė teisingus ir teisėtus sprendimus, atsižvelgdama į teismų priimtus sprendimus dėl viešojo pirkimo.

15Trečiojo asmens UAB „Šiaulių plentas“ manymu, ieškovo UAB „Meyer & John" ieškinys yra nepagrįstas, todėl atmestinas (2 t., 84-86 b.l.).Atsiliepimo argumentuose nurodoma, kad atskiros civilinės bylos dėl ieškovo pasiūlymo atmetimo nagrinėjimas savaime nesudaro pagrindo teigti, kad ginčijamas atsakovo 2012-11-27 sprendimas Nr. S-3132 dėl pasiūlymų eilės sudarymo yra neteisėtas, kadangi atsakovas, neesant pritaikytų laikinųjų apsaugos priemonių, pagrįstai tęsė viešojo pirkimo procedūras, tokiu būdu užtikrindama kitų viešojo pirkimo dalyvių teisių bei teisėtų interesų apsaugą, viešojo pirkimo procedūrų operatyvumą. Konstatavus, kad atsakovas netinkamai atliko jai pagal VPĮ tenkančią pareigą, šios pareigos vykdytinumas pagal VPĮ nepradingsta, t. y. pažeidusi VPĮ įtvirtintą tvarką, perkančioji organizacija vis tiek turi atlikti veiksmus, kurie šią tvarką atitiktų.

16Ieškinys atmestinas.

17II.Byloje nustatytos faktinės aplinkybės.

18Bylos dokumentais nustatyta, kad Šiaulių miesto savivaldybės administracija, vykdydama Inžinerinių tinklų ir susisiekimo komunikacijų Šiaulių pramoniniame parke įrengimo darbų (pirkimo Nr. 122404) pirkimą, administracijos direktoriaus 2011 m. sausio 26 d. įsakymu Nr. A-82 sudarė Viešojo pirkimo komisiją. Šiaulių miesto savivaldybės administracija 2012 m. birželio 1 d. paskelbė atvirą konkursą „Inžinerinių tinklų ir susisiekimo komunikacijų Šiaulių pramoniniame parke įrengimo darbų pirkimas", buvo paskelbtos Viešojo pirkimo atviro konkurso sąlygos(1 t.,9-29 b.l.).Pirkimo objektas– inžinerinių tinklų ir susisiekimo komunikacijų statybos rangos darbų, nurodytų techninio projekto Nr. 6543-TP I ir II etapų, darbo projekto parengimas ir šių statybos darbų atlikimas (pirkimo sąlygų 13 punktas)(1 t., 22 b. l.).

19Šiame konkurse ieškovas 2012-08-07 pateikė pasiūlymą (1 t., 35-37 b .l.).2012 m. rugpjūčio 10 d. atsakovo pirkimo komisija informavo ieškovą apie jo pasiūlymo atmetimą dėl neatitikimo pirkimo dokumentuose nustatytiems reikalavimams – pateikto pasiūlymo galiojimo užtikrinimo terminas – iki 2012 m. lapkričio 8 d. – neatitinka pirkimo sąlygose nustatyto pasiūlymo galiojimo užtikrinimo termino – iki 2012 m. gruodžio 31 d. (1 t., 38 b. l.). Ieškovas pateikė atsakovui pretenziją dėl jo pasiūlymo atmetimo (1 t., 39-42 b. l.), kuri buvo atmesta 2012 m. rugsėjo 4 d. pirkimo komisijos sprendimu Nr. S-2287-11(1 t., 43-44b. l.) 2012 m. rugsėjo 6 d. ieškovas kreipėsi į Šiaulių apygardos teismą, prašydamas panaikinti šiuos atsakovo sprendimus dėl pasiūlymo ir pretenzijos atmetimo ir įtraukti ieškovo pasiūlymą į pasiūlymų eilę (1 t., 45-50 b. l.). 2012 m. spalio 23 d. Šiaulių apygardos teismo sprendimu civilinėje byloje Nr.2-1144-368/2012 ieškinys buvo atmestas (1t., 51-54 b.l.). Ieškovas apskundė šį teismo sprendimą (1t., 55-61 b.l.),kuris 2013-01-25 d. Apeliacinio teismo nutartimi civ.byloje Nr.2A-1307/2013 buvo panaikintas, ir byla perduota nagrinėti tam pačiam teismui iš naujo (2t., 63-64 b. l.).Šiuo metu ieškovo ieškinys dėl jo pasiūlymo atmetimo yra nagrinėjamas Šiaulių apygardos teisme civilinėje byloje Nr. 2-657-357/2013.

202012 m. lapkričio 27 d. pranešimu Nr. S-3132 dėl pasiūlymų eilės sudarymo atsakovas pranešė ieškovui apie pasiūlymų eilės sudarymą, komisijos sprendimu laimėjusiu pasiūlymu buvo pripažintas trečiojo asmens UAB „Šiaulių plentas" pasiūlymas (1 t., 30 b. l.).Dėl šio sprendimo ieškovas 2012 gruodžio pateikė pretenziją (1 t., 31-33 b. l.). Pretenziją ieškovas grindžia viešųjų pirkimo principų pažeidimu:1)skaidrumo principo pažeidimu, nes ieškovas priėmė sprendimą dėl galutinio konkurso laimėtojo, su kuriuo , neesant galutinio teismo sprendimo dėl ieškovo pasiūlymo įvertinimo, bus sudaroma pirkimo sutartis. Pirkimo sutarties sudarymas, nepašalinus šių abejonių, negali būti laikomas skaidriu;2) nepakankamas skaidrumo principo nesilaikymas kartu gali reikšti ir tiekėjų lygiateisiškumo ir nediskriminavimo principų pažeidimą;3)perkančiai organizacijai priėmus neteisėtą sprendimą dėl ieškovo pasiūlymo atmetimo, kuris pasiūlė mažiausią kainą ir perkančiai organizacijai priėmus neteisėtą sprendimą dėl jo pasiūlymo atmetimo, konkurso laimėtojas buvo paskelbtas pažeidžiant lygiateisiškumo principą, kuris reiškia perkančios organizacijos laimėtoju pripažinti kompetetingą tiekėją, pasiūliusį mažiausią kainą, todėl atsakovo sprendimas sudaryti pirkimo sutartį su tokiu dalyviu negali būti laikomas teisėtu, o pirkimo sutartis neturi būti sudaryta tol, kol galutiniu teismo sprendimu nebus nustatyta , ar pagrįstai ir teisėtai buvo atmestas mažiausią kainą pasiūliusio dalyvio-ieškovo pasiūlymas. Ieškovas prašė nedelsiant sustabdyti pirkimo procedūras, išnagrinėti pareikštą pretenziją, panaikinti sprendimą dėl pasiūlymų eilės sudarymo, nesudaryti pirkimo sutarties, kol neįsiteisės teismo sprendimas civilinėje byloje pagal jo ieškinį dėl nepagrįsto ieškovo pasiūlymo atmetimo.

21Atsakovas 2012-12-13 d. sprendimu Nr.540 , apie ką pranešė raštu Nr.3279 (1t., 34, 2 t.21-22 b.l.) atmetė ieškovo pretenziją , nurodydamas, kad atsakovas laikėsi VPĮ 941 str.2 d. reikalavimų , sustabdė pirkimo procedūras, kol bus išnagrinėta ši pretenzija ir priimtas sprendimas. Nurodė, kad pirkimui nėra taikomos laikinosios apsaugos priemonės, todėl komisija neturi pagrindo panaikinti sprendimą dėl pasiūlymų eilės sudarymo ir nesudaryti pirkimo sutarties, pasibaigus VPĮ nustatytam pretenzijų pateikimo ir ieškinio pareiškimo terminui. Pranešė, kad pirkimo sutartis su laimėtoju nebus sudaryta, kol nesibaigs VPĮ nustatyti pretenzijų pateikimo ir ieškinio pareiškimo terminai (15 dienų nuo jų pranešimo išsiuntimo dienos).

22II. Faktiniai ir teisiniai argumentai, kuriais grindžiamas teismo sprendimas.

23Teismų praktikoje viešųjų pirkimų komisijos sprendimo panaikinimas pateisinamas tik dėl esminių pažeidimų, kuriais pažeidžiamos imperatyvios Viešųjų pirkimų įstatymo nuostatos. Imperatyvių teisės normų pažeidimas vykdant viešuosius pirkimus gali reikštis esminių įstatyme nustatytų principų, dėl kurių buvo pažeistos sąžiningos konkurencijos sąlygos, pažeidimą, taip pat kai priimtas pirkimų komisijos sprendimas leidžia daryti išvadą, kad neracionaliai panaudotos lėšos ir laimėtoju konkrečiu atveju turėjo būti ne komisijos paskelbtas pirkimų dalyvis, bet būtent tas dalyvis, kurio pasiūlymas buvo atmestas. Taigi sprendimas naikinamas tik tada, kai nustatomi imperatyvaus pobūdžio viešųjų pirkimų tvarkos pažeidimai, t.y. tiek konkrečių VPĮ nustatytų taisyklių, tiek pirkimų, kuriais būtina laikytis VPĮ įtvirtintų principų, esminiai pažeidimai.

24Ieškovas teigia, kad atsakovas pažeidė VPĮ 3 straipsnio 1 dalyje numatytus skaidrumo,lygiateisiškumo,nediskriminavimo principus, nes nesustabdė pirkimo procedūrų, nepanaikino viešojo pirkimo komisijos sprendimo dėl pasiūlymų eilės sudarymo, kuriuo laimėtoju konkurse buvo pripažintas dalyvis, pateikęs didesnės vertės nei ieškovo , pasiūlymas, t.y. tęsė pirkimo procedūras, kol neįsiteisėjo teismo sprendimas, esant tikimybei, kad sutartis turi būti sudaryta su ieškovu, pasiūliusiu mažiausią kainą. Ieškovas nurodo, kad vien principų pažeidimo fakto konstatavimas, nesiremiant jokia papildoma norma, yra pagrindas reikalauti pripažinti neteisėtais perkančiosios organizacijos veiksmus. Sutiktina su atsakovo ir trečiojo asmens argumentais, kad šiuo atveju ieškovo pareikštas reikalavimas yra be faktinio pagrindo (CPK 135 str. 1 d. 2 p.). Reikalavimo faktinis pagrindas - tai faktinės aplinkybės, kuriomis proceso dalyvis grindžia savo materialųjį teisinį reikalavimą, t. y. juridiniai faktai, kuriais yra grindžiamas reiškiamas reikalavimas ir, kurių pagrindu teismui atsirastų pareiga įvertinti perkančiosios organizacijos-atsakovo veiksmus kaip neteisėtus. Prašydamas panaikinti pasiūlymų eilę , ieškovas neginčija šio komisijos sprendimo dėl netinkamo laimėtojo nustatymo iš esmės, padarius VPĮ normų pažeidimus, neprašo įvertinti pasiūlymą iš esmės ,tačiau ginčija tik tuo pagrindu, kad atsakovas nesustabdė pirkimo procedūras, jas tęsė, neesant galutinio teismo sprendimo dėl ieškovo pasiūlymo atmetimo. Šiuo atveju, ieškovas ginčija atsakovo veiksmus ne kaip perkančiosios organizacijos priimto sprendimo viešajame pirkime neteisėtumą ,o labiau pačios viešo pirkimo procedūrų proceso eiliškumo tvarkos tariamą nesilaikymą. Atskiros civilinės bylos dėl ieškovo pasiūlymo atmetimo nagrinėjimas savaime nesudaro pagrindo teigti, kad ginčijamas atsakovo 2012-11-27 sprendimas Nr. S-3132 dėl pasiūlymų eilės sudarymo yra neteisėtas. Viešojo pirkimo procedūros sustabdymas ar įpareigojimas perkančiajai organizacijai nesudaryti viešojo pirkimo sutarties išsamiai reglamentuotas Viešojo pirkimo įstatymo 94 1 ir 95, 95 1 straipsniuose, o taip pat procedūros yra sustabdomos, teismui pritaikius laikinąsias apsaugos priemones dėl pirkimo procedūrų sustabdymo. VPĮ 94 ¹ str. 2 d. numato, kad perkančioji organizacija, gavusi pretenziją, nedelsdama sustabdo pirkimo procedūrą, kol bus išnagrinėta ši pretenzija ir priimtas sprendimas. Perkančioji organizacija negali sudaryti pirkimo sutarties anksčiau negu po 15 dienų nuo rašytinio pranešimo apie jos priimtą sprendimą išsiuntimo pretenziją pateikusiam tiekėjui, suinteresuotiems kandidatams ir suinteresuotiems dalyviams dienos. Perkančioji organizacija privalo išnagrinėti pretenziją ir priimti motyvuotą sprendimą ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo pretenzijos gavimo dienos, o apie priimtą sprendimą ne vėliau kaip kitą darbo dieną raštu pranešti pretenziją pateikusiam tiekėjui, suinteresuotiems kandidatams ir suinteresuotiems dalyviams, taip pat juos informuoti apie anksčiau praneštų pirkimo procedūros terminų pasikeitimą (VPĮ 94 ¹ str. 3 d.). Atsakovas, gavęs ieškovo pretenziją, laikydamasis VPĮ 94 1 straipsnio 2 dalies nuostatų, nedelsdamas 2012 gruodžio 13 . Viešojo pirkimo komisijos sprendimu Nr.( - ) sustabdė viešojo pirkimo procedūras (2 t., 27-28 b. l.), apie tai pranešė ieškovui (2 t., 29 b. l.).Ieškovo pretenzija buvo išnagrinėta ir netenkinta, pateikus atsakymą ieškovui, priimtas 2012-12 13 d. komisijos sprendimas Nr.( - ) tęsti procedūras (2 t., 21 b. l.). 2012-13 d. raštu Nr. S-3279 atsakovas pranešė, kad pirkimo sutartis su laimėtoju nebus sudaryta, kol nesibaigs VPĮ nustatyti pretenzijų pateikimo ir ieškinio pareiškimo terminai. Pirkimo sutartis iki šiol nesudaryta (1t.,143 b. l.). Taip pat šiame viešajame pirkime priimant sprendimą dėl pasiūlymų eilės sudarymo bei pretenzijos pateikimo metu nebuvo taikomos laikinosios apsaugos priemonės. LITEKO duomenimis ieškovui pateikus ieškinį dėl pasiūlymo nepagrįsto atmetimo, Šiaulių apygardos teismas 2012-09-11 nutartimi civ. byloje Nr.2-1144-368/2012 atsisakė jas taikyti, o Lietuvos Apeliacinis teismas2012-11-15 d. nutartimi šį procesinį sprendimą paliko nepakeistu, pažymėdamas šio projekto svarbą visuomenei (2 t.,89-93 b.l.).Laikinosios apsaugos priemonės buvo pritaikytos tik vėlesniame etape, jau po ieškovo pretenzijos išnagrinėjimo, t.y.,2012-12 27 d. Šiaulių apygardos teismo nutartimi kitoje civ. byloje Nr.2-1333-357/2012 pagal trečiojo asmens UAB „Kamesta“ ieškinį (2-557-357/2013)(1t., 102-103 b. l.).Taigi šiuo atveju perkančioji organizacija visiškai pagrįstai tęsė viešojo pirkimo procedūras, tokiu būdu užtikrindama kitų viešojo pirkimo dalyvių teisių bei teisėtų interesų apsaugą, viešojo pirkimo procedūrų operatyvumą. Priešingu atveju būtų pažeisti kitų pirkimo dalyvių interesai bei viešas visuomenės interesas šiame konkurse, kurio svarbą nurodė ir Lietuvos Apeliacinis teismas 2012-11-15 nutartyje byloje 2-2146/2012. Pateikdamas ieškinį, dar nežinodamas teismo sprendimo byloje dėl pasiūlymo atmetimo rezultato, ieškovas niekuo nepagrįstomis prielaidomis vertina šį ginčo išsprendimą būtent jo naudai ir tokiu pagrindu ginčija atsakovo sprendimą šioje byloje , nurodydamas pagrindu tik galimą sprendimą jo naudai dėl jo pasiūlymo priėmimo, kas galėtų turėti įtakos pasiūlymų eilės sudarymui, laimėtojo nustatymui. Kasacinis teismas savo praktikoje nurodo, kad, sprendžiant tiekėjo ir perkančiosios organizacijos ginčo apimtį, svarbūs tiekėjo pretenzijoje keliami klausimai, o tikslus pretenzijos turinio nustatymas svarbus ir dėl to, kad tiekėjo teisme nurodyti perkančiosios organizacijos galimi pažeidimai turėtų sutapti su nurodytaisiais pretenzijoje, t. y. tiekėjas savo reikalavimą teisme galėtų grįsti tik tokiais pažeidimais, kurie buvo priešpastatyti pretenzijoje ir perkančiosios organizacijos arba neišnagrinėti, arba išnagrinėti, tačiau pripažinti nepagrįstais (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. lapkričio 13 d. nutartis, priimta civilinėje byloje IDT Biologija GmbH v. Lietuvos Respublikos valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba, bylos Nr. 3K-3-506/2009). Ieškovas pretenziją ir ieškinį reiškė tik tuo pagrindu, kad atsakovas priėmė sprendimą sudaryti pasiūlymų eilę , nelaukiant teismo sprendimo priėmimo kitoje civilinėje byloje tame pačiame viešajame konkurse dėl ieškovo pasiūlymo atmetimo. Ieškovas pretenzijoje nereiškė reikalavimo dėl trečiojo asmens pasiūlymo vertinimo, todėl teismas jo nevertina.

25Nagrinėjamoje teisme civilinėje byloje konstatavus, kad atsakovas, vertindamas ieškovo pasiūlymą, pažeidė imperatyvias VPĮ normas, įstatyme įtvirtintą tvarką, perkančioji organizacija-atsakovas turės atlikti veiksmus, kurie šią tvarką atitiktų. Taigi teismui pripažinus vieno iš dalyvio , šiuo atveju ieškovo pasiūlymo atmetimą neteisėtu , teismas turės ieškovą grąžinti į pirminę - prieš pažeidimo padarymą buvusią padėtį, įpareigojant perkančiąją organizaciją tinkamai įvertinti tiekėjo pasiūlymą, sudaryti naują pasiūlymų eilę, o esant sudarytai pirkimo sutarčiai ir esant imperatyvių VPĮ normų pažeidimams , spręsti klausimą dėl jos panaikinimo.

26Ieškovas savo teises šiuo atveju turėjo ginti, teikdamas prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones dėl perkančiosios organizacijos priimto sprendimo įgyvendinimo ar su pirkimo laimėtoju sudarytos viešojo pirkimo sutarties vykdymo sustabdymo (CPK 423 str. 2 d. 3-4 p.), o ne spręsti šį klausimą , iškeldamas naują civilinę bylą.

27Teismas atkreipia dėmesį į tai, kad ieškovas deklaratyviais teiginiais apie VPĮ nuostatų pažeidimą iš esmės siekia tik sustabdyti procedūras.

28Apibendrindamas teismas konstatuoja, kad ieškinys yra nepagrįstas, todėl yra atmestinas (CPK 178 str.).

29Taip pat netenkintinas ieškovo prašymas stabdyti bylą, tam neesant teisinio pagrindo, kadangi kitoje byloje , nagrinėjamoje dėl ieškovo pasiūlymo atmetimo-Nr.2-657-357/22013 , priimtas sprendimas neturės įtakos šiai bylai (CPK 162 3 str.). Tai prašyme pripažįsta ir pats ieškovas, nurodydamas, kad jo pralaimėjimo atveju ieškinio patenkinimas neteks prasmės , nes tada ieškovas bus pašalintas iš konkurso; laimėjimo atveju-pasiūlymų eilė bus sudaryta iš naujo.

30Atmetus ieškinį, netenkintinas ieškovo prašymas dėl bylinėjimosi išlaidų atlyginimo (CPK 93 str. 1 d.). Kiti proceso dalyviai neteikė prašymų bei įrodymų apie patirtas bylinėjimosi išlaidas.

31Vadovaudamasis LR CPK 259 str., 270 str., 4238 – 4239 straipsniais, teismas

Nutarė

32Ieškinį atmesti.

33Netenkinti ieškovo prašymo dėl bylos nagrinėjimo sustabdymo.

34Sprendimas per 14 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Lietuvos apeliaciniam teismui per šį teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Šiaulių apygardos teismo teisėja Laisvė Aleknavičienė,rašytinio proceso... 2. I.Ieškinio, atsiliepimų esmė.... 3. Ieškovas prašo panaikinti atsakovo Šiaulių miesto savivaldybės... 4. Papildomu pareiškimu ieškovas prašo sustabdyti šios bylos nagrinėjimą,... 5. Ieškovas nurodo, kad dalyvavo atsakovo organizuotame Inžinerinių tinklų ir... 6. Neišnagrinėjus bylos apeliacine tvarka, atsakovas 2012 m. lapkričio 27 d.... 7. Ieškovas nurodo, kad patenkinus jo nagrinėjamą ieškinį dėl pasiūlymo... 8. Viešųjų pirkimų įstatyme numatytų principų taikymas, kaip viešųjų... 9. Ieškovo nuomone, sudarius pirkimo sutartį iki galutinio teismo sprendimo,... 10. Skaidrumas yra vienas lemiančių veiksnių, kuriuo remiantis užtikrinama... 11. Ieškovas mano, kad tuo pažeidžiamas ir lygiateisiškumo principas, kurio... 12. Nurodo, kad Lietuvos Aukščiausiojo teismo praktikoje ne kartą pažymėta,... 13. Atsakovas su ieškiniu nesutiko, pateikė atsiliepimą (1 t., 94- 96 b.... 14. Atsakovas nurodo, kad Lietuvos Apeliacinis teismas jau yra pasisakęs dėl šio... 15. Trečiojo asmens UAB „Šiaulių plentas“ manymu, ieškovo UAB „Meyer... 16. Ieškinys atmestinas.... 17. II.Byloje nustatytos faktinės aplinkybės.... 18. Bylos dokumentais nustatyta, kad Šiaulių miesto savivaldybės administracija,... 19. Šiame konkurse ieškovas 2012-08-07 pateikė pasiūlymą (1 t., 35-37 b... 20. 2012 m. lapkričio 27 d. pranešimu Nr. S-3132 dėl pasiūlymų eilės sudarymo... 21. Atsakovas 2012-12-13 d. sprendimu Nr.540 , apie ką pranešė raštu Nr.3279... 22. II. Faktiniai ir teisiniai argumentai, kuriais grindžiamas teismo sprendimas.... 23. Teismų praktikoje viešųjų pirkimų komisijos sprendimo panaikinimas... 24. Ieškovas teigia, kad atsakovas pažeidė VPĮ 3 straipsnio 1 dalyje numatytus... 25. Nagrinėjamoje teisme civilinėje byloje konstatavus, kad atsakovas,... 26. Ieškovas savo teises šiuo atveju turėjo ginti, teikdamas prašymą taikyti... 27. Teismas atkreipia dėmesį į tai, kad ieškovas deklaratyviais teiginiais apie... 28. Apibendrindamas teismas konstatuoja, kad ieškinys yra nepagrįstas, todėl yra... 29. Taip pat netenkintinas ieškovo prašymas stabdyti bylą, tam neesant teisinio... 30. Atmetus ieškinį, netenkintinas ieškovo prašymas dėl bylinėjimosi... 31. Vadovaudamasis LR CPK 259 str., 270 str., 4238 – 4239 straipsniais, teismas... 32. Ieškinį atmesti.... 33. Netenkinti ieškovo prašymo dėl bylos nagrinėjimo sustabdymo.... 34. Sprendimas per 14 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas...