Byla 2-657-357/2013
Dėl atsakovo viešųjų pirkimų komisijos sprendimų panaikinimo ir įtraukimo į pasiūlymų eilę Teismas, išnagrinėjęs bylą

1Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Rasa Bartašienė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Meyer & John“ ieškinį atsakovui Šiaulių miesto savivaldybės administracijai, tretiesiems asmenims uždarajai akcinei bendrovei „Kamesta“, uždarajai akcinei bendrovei „Šiaulių plentas“, išvadą duodančiai institucijai viešųjų pirkimų tarnybai, dėl atsakovo viešųjų pirkimų komisijos sprendimų panaikinimo ir įtraukimo į pasiūlymų eilę Teismas, išnagrinėjęs bylą,

Nustatė

2Ieškovas UAB „Meyer & John“ ieškiniu ir patikslintu ieškiniu prašo 1) panaikinti Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Inžinerinių tinklų ir susisiekimo komunikacijų Šiaulių pramoniniame parke įrengimo darbų komisijos 2012 m. rugsėjo 4 d. sprendimą Nr. S-2287-11 Dėl pretenzijos; 2) 2012 m. rugpjūčio 10 d. Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Inžinerinių tinklų ir susisiekimo komunikacijų Šiaulių pramoniniame parke įrengimo darbų Viešojo pirkimo komisijos Pranešimą apie pasiūlymų atmetimo priežastis Nr. S-2083; 3) įtraukti ieškovą UAB „Meyer Et John" į atviro konkurso „Inžinerinių tinklų ir susisiekimo komunikacijų Šiaulių pramoniniame parke įrengimo darbų pirkimas" (pirkimo Nr. 122404) pasiūlymų eilę ir priteisti bylinėjimosi išlaidas.

3Nurodo, kad viešojo pirkimo komisijos sprendimas pažeidė konkurso sąlygas ir viešųjų pirkimų įstatymo (toliau VPĮ) principus. Dėl techninės klaidos pasiūlymo galiojimo užtikrinimo terminas buvo nurodytas trumpesnis, nors kartu su pretenzija atsakovui buvo pateiktas draudiko 2012 m. rugpjūčio 14 d. raštas, kuriuo patvirtinta, kad draudimo apsauga (pasiūlymo galiojimo užtikrinimas) ieškovo pateiktam pasiūlymui buvo išduota ir galioja iki pirkimo dokumentuose nustatyto pasiūlymo galiojimo termino pabaigos t.y. 2012 m. gruodžio 31 d. Draudimo liudijime nurodyta draudimo laikotarpio pabaiga iki 2012 m. lapkričio 8 d. atsirado dėl draudiko padarytos techninės klaidos. Kadangi draudikas patvirtino, kad suteikta apsauga galioja iki 2012 m. gruodžio 31 d., perkančioji organizacija nepagrįstai atmetė ieškovo pasiūlymą. Atsakovo sprendimas atmesti ieškovo pasiūlymą, yra formalus, neatitinka konkurso sąlygų, pažeidžia Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo nuostatas bei principus. Atsižvelgiant į tai, kad ieškovo pasiūlyta kaina buvo mažiausia, pasiūlymo atmetimas neatitiko pagrindinio pirkimų tikslo – įsigyti perkančiajai organizacijai reikalingų prekių, paslaugų ar darbų, racionaliai naudojant tam skirtas lėšas. Nurodo, kad pasiūlymo galiojimo užtikrinimo terminas pirkimo sąlygose nebuvo konkrečiai nurodytas, buvo neaiškus, nurodytas buvo tik pasiūlymų galiojimo terminas iki 2012m.gruodžio 31d.

4Atsakovas Šiaulių miesto savivaldybės administracija prašo ieškinį atmesti. Nurodo, kad ieškovui negalėjo būti suteikta daugiau teisių, nei kitiems viešojo pirkimo dalyviams. Ieškovo pasiūlymas neatitiko konkurso sąlygų ir LR viešųjų pirkimų įstatymo reikalavimų. Atviro konkurso Inžinerinių tinklų ir komunikacijų Šiaulių pramoniniame parke įrengimo darbų pirkimo sąlygų 44 punkte buvo aiški sąlyga, kad tiekėjo pateikiamo pasiūlymo galiojimas turi būti užtikrintas Lietuvos Respublikoje ar užsienyje registruoto banko ar kredito unijos garantija ar Lietuvos Respublikoje ar užsienyje registruotos draudimo bendrovės laidavimo draudimu. Užtikrinimo vertė - 150 000 Lt. Atviro konkurso sąlygos kėlė ir kitus reikalavimus, kurie turi būti siejami sistemiškai. Atviro konkurso Inžinerinių tinklų ir komunikacijų Šiaulių pramoniniame parke įrengimo darbų pirkimo sąlygų 11.5. punkte buvo aiškiai nurodytas pasiūlymų galiojimo terminas, kuris siejamas su pasiūlymo užtikrinimo galiojimo terminu - 2012 m. gruodžio 31 d.

5Ieškovas pateikė atsakovui pasiūlymo užtikrinimo laidavimo draudimo raštą SĮLD Nr. 065163, kuriame pasiūlymo galiojimo terminas nurodytas trumpesnis nei buvo reikalaujama viešojo pirkimo dokumentuose. Buvo nurodyta, kad raštas įsigalioja 2012 m. rugpjūčio 8 d. ir galioja iki 2012 m. lapkričio 8 d., todėl toks pasiūlymas neatitiko pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų. Ieškovas pateikė raštą neatitinkantį konkurso sąlygų reikalavimų, todėl vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 29 straipsnio 1 dalimi – pasiūlymas galiojo jame tiekėjo nurodytą laiką. Šis laikas turėjo būti ne trumpesnis negu nustatyta pirkimo dokumentuose, nors pasiūlymo galiojimo terminas buvo iki 2012 m. gruodžio 31 d., laidavimo rašte terminas nurodytas iki 2012 m. lapkričio 8 d., todėl pirkimo komisija atmesdama ieškovo pasiūlymą priėmė teisingą sprendimą.

6Ieškovo prašymą dėl žodinio bylos nagrinėjimo prašo atmesti, nes byloje pateikti visi išsamūs įrodymai, byla šiame etape yra gražinta nagrinėti atgal, teismas šiuo metu surinko papildomus įrodymus ir neiškilo jokios naujos aplinkybės sąlygojančios žodinį bylos nagrinėjimą.

7Trečiasis asmuo uždaroji akcinė bendrovė „Kamesta“ ieškinį prašo atmesti ir nurodo, kad ieškovas neįrodė draudimo apsaugos galiojimo visam pasiūlymo pateikimo terminui, pasiūlymų pateikimo metu. Pagal 2012 m, rugpjūčio 7 d. išduotą Pasiūlymo užtikrinimo laidavimo draudimo raštą Nr. SĮLD 0 65163, buvo nurodyta, kad ši apsauga pagal Laidavimo draudimo raštą galioja iki 2012 m. lapkričio 8 d. Ieškovas draudimo apsaugos išdavimo ir galiojimo momentus sutapatina, aplinkybė, kad 2012 m. rugpjūčio 14 d. Draudikas pagal Laidavimo draudimo raštą patvirtino draudimo apsaugos galiojimą iki 2012 m. gruodžio 31 d., reikštų, kad draudimo apsauga iki 2012 m. gruodžio 31 d. buvo išduota ne pagal Laidavimo draudimo raštą, jo išdavimo metu, bet vėliau, pasibaigus pasiūlymų pateikimo terminui pratęsta. Draudiko raštas nepatvirtintas antspaudu, nors Laidavimo draudimo rašte yra nurodyta, kad šis įsipareigojimas privalomas Draudikui ir jo teisių perėmėjams ir patvirtintas Draudiko antspaudu 2012 m. rugpjūčio 7 d. Draudimo liudijime yra nurodytas draudimo laikotarpis - nuo 2012 m. rugpjūčio 8 d. iki 2012 m. lapkričio 8 d., Laidavimo draudimo rašte nurodyta, kad šis raštas įsigalioja nuo 2012 m. rugpjūčio 8 d. ir galioja iki 2012 m. lapkričio 8 d. ir savaime nustos galios, jei šio rašto galiojimo metu Draudikas negaus raštiškos Naudos gavėjo pretenzijos arba Sutartis bus nutraukta Naudos gavėjo iniciatyva. Nurodyta, kad negali būti koreguojamas ar papildomas be Naudos gavėjo ir Draudiko abipusio susitarimo, sudarytas pagal Taisykles, kurios kartu su Draudimo liudijimu yra neatsiejama šio rašto dalis. Nurodo, kad draudikas negalėjo vienasmeniškai koreguoti draudimo sutarties sąlygų, galiojimo užtikrinimo termino, Laidavimo draudimo raštas savaime nustojo galioti 2012 m. lapkričio 8 d., nes sąlyga dėl jo galiojimo nebuvo patvirtinta abipusiu raštišku susitarimu.

8Trečiasis asmuo uždaroji akcinė bendrovė „Šiaulių plentas“ ieškinį prašo atmesti ir nurodo, kad pasiūlymo galiojimo užtikrinimas turi apimti visą pasiūlymo galiojimo terminą, o ne jo dalį ir tai atsispindi konkurso sąlygų privalomame reikalavime 44 punkte,47.1 punkte. Konkursui pateikto pasiūlymo galiojimo užtikrinimui galiojant trumpiau nei pasiūlymo galiojimo terminas ir šį pasiūlymą atsiėmus po 2011-11-08, nebūtų užtikrinta perkančiosios organizacijos apsauga. Draudimo bendrovė neprisiėmė pareigos sumokėti perkančiajai organizacijai, sąlygose nurodytos vertės dydžio sumą, pasibaigus liudijime nurodytam draudimo terminui. Techninės klaidos aplinkybė kelia abejonių, nes Liudijime/ polise nurodytas konkretus terminas, kuriam suteikiama pasiūlymo galiojimo apsauga.2012-08-04 raštu ieškovas pripažino, jog liudijime/polise buvo nurodytas trumpesnis nei konkurso sąlygose numatytas pasiūlymo ir tuo pačiu jo galiojimo užtikrinimo terminas, tokiu būdu pakeisdamas kartu su pasiūlymu pateiktos jo užtikrinimo priemonės sąlygas.

9Viešųjų pirkimų tarnyba išvadoje nurodė, kad Viešųjų pirkimų tarnybos pozicija, kuri buvo pateikta atsakovui 2012-08-29 raštu Nr. 4S-4204, nesikeičia. Nurodė, kad pirkimo komisija elgėsi teisėtai ir pagrįstai, ieškovo kartu su pasiūlymu pateiktas pasiūlymo galiojimo užtikrinimas laikytinas esminiu neatitikimu Konkurso sąlygoms ir buvo pagrindu atmesti ieškovo pasiūlymą, kaip neatitinkantį konkurso sąlygų. Nurodė, kad perkančiajai organizacijai draudžiama keisti ar kitaip modifikuoti pirkimo dokumentų sąlygas, o šio draudimo nesilaikymas pripažįstamas lygiateisiškumo principo pažeidimu (Lietuvos apeliacinio teismo 2012-06-29 sprendimas civilinėje byloje Nr. 2A-1753/2012.

10Ieškinys atmestinas.

11Ieškovas 2013 m. vasario 5 d. pateikė teismui patikslintą ieškinį ir prašymą civilinę bylą nagrinėti žodinio proceso tvarka. Teismas pažymi, kad byla nagrinėjama pagal CK XXI1 skyriaus, reglamentuojančio viešųjų pirkimo bylų nagrinėjimo ypatumus, nuostatas. Atsižvelgiant į tai, jog viešųjų pirkimų teisiniai santykiai reguliuojami specialiojo įstatymo (VPĮ), todėl Civilinio proceso kodekso ir kitų teisės aktų nuostatos turi būti taikomos subsidiariai specialiųjų viešųjų pirkimų teisės normų atžvilgiu. Ieškovas nenurodė, kad bylą nagrinėjant rašytinio proceso tvarka, bus suvaržyta jo teisė į tinkamą teismo procesą ir dėl to byla bus išspęsta neteisingai (CPK 329 str. 1 d.). Be to, ieškovas nenurodė jokių reikšmingų bylos sprendimui iš esmės aplinkybių, kurios turėjo būti išaiškintos žodinio bylos nagrinėjimo metu. Atsižvelgiant į viešojo intereso apsaugos principus, teismų praktiką šio pobūdžio bylose, teismas netenkina ieškovo prašymo ir bylą nagrinėja rašytinio proceso tvarka.

12Byloje nustatyta, kad Šiaulių miesto savivaldybės administracija organizavo atvirą konkursą „Inžinerinių tinklų ir susisiekimo komunikacijų Šiaulių pramoniniame parke įrengimo darbų pirkimas“ (8–32 b. l.), jo pirkimo objektas – inžinerinių tinklų ir susisiekimo komunikacijų statybos rangos darbų, nurodytų techninio projekto Nr. 6543-TP I ir II etapų, darbo projekto parengimas ir šių statybos darbų atlikimas (pirkimo sąlygų 13 punktas, 13 b. l.).

132012 m. gegužės 28 d. Šiaulių miesto savivaldybės administracija paskelbė apie atviro konkurso būdu vykdomą viešąjį pirkimą, ieškovas UAB „Meyer & John“ pateikė pasiūlymą šiame pirkime.

142012 m. rugpjūčio 10 d. atsakovo pranešimu ieškovas informuotas, kad pasiūlymas atmestas dėl neatitikimo pirkimo dokumentuose nustatytiems reikalavimams – pateikto pasiūlymo galiojimo užtikrinimo terminas – iki 2012 m. lapkričio 8 d. – neatitinka pirkimo sąlygose nustatyto pasiūlymo galiojimo užtikrinimo termino – iki 2012 m. gruodžio 31 d. (39 b. l.).

15Ieškovas pateikė atsakovui pretenziją, kartu su draudiko „BTA Insurance Company" SE filialo Lietuvoje 2012-08-14 raštu Nr. S-12-VĮ-0513 „Dėl pasiūlymo užtikrinimo laidavimo draudimo", kuriuo draudimo kompanija patvirtino, jog draudimo apsauga pasiūlymui atviram konkursui pagal 2012 m. rugpjūčio 7 d. išduotą Pasiūlymo užtikrinimo laidavimo draudimo raštą Nr. SĮLD 065163, galioja iki 2012 m. gruodžio 31 d. imtinai.

16Pirkimo komisija, išnagrinėjusi pretenziją, 2012 m. rugsėjo 4 d. sprendimu Nr. S-2287-11 ją atmetė nurodydamA, jog savo sprendimo, išdėstyto Pranešime, nekeičia (b. l. 36–37, 40–43).

17

18Dėl komisijos sprendimo teisėtumo, užtikrinimo galiojimo termino

19Byloje nustatyta, kad ginčijamo atviro konkurso Inžinerinių tinklų ir komunikacijų Šiaulių pramoniniame parke įrengimo darbų pirkimo sąlygų 44 punkte numatyta sąlyga, kad tiekėjo pateikiamo pasiūlymo galiojimas turi būti užtikrintas Lietuvos Respublikoje ar užsienyje registruoto banko ar kredito unijos garantija ar Lietuvos Respublikoje ar užsienyje registruotos draudimo bendrovės laidavimo draudimu. Pirkimo sąlygų 11.5. punkte buvo nurodytas pasiūlymų galiojimo terminas, kuris siejosi su pasiūlymo užtikrinimo galiojimo terminu -2012 m. gruodžio 31d.

20Ieškovas kartu su pasiūlymu pateikė pasiūlymo užtikrinimo laidavimo draudimo raštą SILD Nr. 065163, kuriame pasiūlymo užtikrinimo galiojimo terminas nurodytas - įsigalioja 2012 m. rugpjūčio 8 d. ir galioja iki 2012 m. lapkričio 8 d. Šį galiojimo terminą patvirtina „BTA Insurance Company" SE filialo Lietuvoje 2012 m. rugpjūčio 14 d. raštas, kad sutartinių įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimas atviriems konkursams, liudijimas/polisas išduodamas trims mėnesiams.

21Teismo vertinimu, ieškovas neįrodė, kad ieškovo pasiūlymo pateikimo metu galiojo draudimo apsauga visam pasiūlymo pateikimo terminui t.y. iki 2012 m. gruodžio 31 d. Tai, kad ieškovo pateiktame atsakovui 2012-08-14 rašte „Dėl pasiūlymo užtikrinimo laidavimo draudimo" nurodoma, kad draudimo apsauga pagal 2012 m. rugpjūčio 7 d. išduotą Pasiūlymo užtikrinimo laidavimo draudimo raštą Nr. SĮLD 065163, galioja iki 2012 m. gruodžio 31 d. imtinai, nėra pagrindu ieškinį tenkinti.

22Teismas sprendžia, kad draudikui pagal Laidavimo draudimo raštą patvirtinus draudimo apsaugos galiojimą iki 2012 m. gruodžio 31 d., reiškia, kad draudimo apsauga iki 2012 m. gruodžio 31 d. buvo nustatyta ne pagal Laidavimo draudimo raštą, ne pasiūlymo pateikimo metu, bet vėliau, t.y. pasibaigus pasiūlymų pateikimo terminui pratęsta.

23Tretieji asmenys atsiliepimuose pagrįstai nurodo, kad 2012 m. rugpjūčio 14 d. draudiko raštas nepatvirtintas antspaudu, nors Laidavimo draudimo rašte yra nurodyta, kad šis įsipareigojimas privalomas Draudikui ir jo teisių perėmėjams ir patvirtintas Draudiko antspaudu 2012 m. rugpjūčio 7 d. Draudimo liudijime yra nurodytas draudimo laikotarpis - nuo 2012 m. rugpjūčio 8 d. iki 2012 m. lapkričio 8 d., Laidavimo draudimo rašte nurodyta, kad šis raštas įsigalioja nuo 2012 m. rugpjūčio 8 d. ir galioja iki 2012 m. lapkričio 8 d. ir savaime nustos galios, jei šio rašto galiojimo metu Draudikas negaus raštiškos Naudos gavėjo pretenzijos arba Sutartis bus nutraukta Naudos gavėjo iniciatyva. Taip pat nurodyta, kad negali būti koreguojamas ar papildomas be Naudos gavėjo ir Draudiko abipusio susitarimo, sudarytas pagal Taisykles, kurios kartu su Draudimo liudijimu yra neatsiejama šio rašto dalis. Taisyklėse nustatyta, kad Draudimo sutartis galioja iki draudimo laikotarpio, numatyto draudimo sutartyje, paskutinės dienos 24:00 ir t.t. (b.l.44,49,50).

24Teismas vertina, kad techninės klaidos faktinė aplinkybė nenustatyta, taip pat pažymi, kad byloje ginčas sprendžiamas ne dėl sutarties vykdymo užtikrinimo galiojimo, bet dėl ieškovo pasiūlymo tinkamumo ir galiojimo, jo pateikimo metu. Vykdant tarptautinį viešąjį pirkimą ir vertinant pateiktus pasiūlymus, remiamasi Viešųjų pirkimų įstatymo 39 straipsniu, kurio 2 dalyje nurodoma, kad perkančioji organizacija pasiūlymą turi atmesti, jeigu pasiūlymas neatitinka pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų. Šios Įstatyme įtvirtintos nuostatos turi imperatyvų pobūdį ir yra privalomos perkančiajai organizacijai.

25Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra nurodęs, kai perkančioji organizacija apibrėžia pirkimo sąlygų turinį (jam suteikia tikslinę reikšmę), ji negali vėliau keisti pirkimo dokumentų turinio ar jų aiškinti taip, kad būtų iš esmės pakeistos pirkimo sąlygos, nes tokius atveju būtų pažeisti skaidrumo ir tiekėjų teisėtų lūkesčių principai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2011 m. lapkričio 24 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-436/2011). Perkančiajai organizacijai neleistina itin laisvai interpretuoti savo suformuluotas aiškias Konkurso sąlygas, nes taip iš esmės gali būti pakeistas sąlygų turinys. Toks ribojimas išplaukia iš dalyvių lygiateisiškumo ir skaidrumo principų, viešumo ir objektyvumo reikalavimų (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. lapkričio 24 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-458/2011).

26Ieškovas nepagrįstai teigia, kad Konkurso sąlygose nėra nustatytas konkretus ir aiškus reikalavimas dėl pasiūlymo galiojimo užtikrinimo iki pasiūlymo galiojimo termino pabaigos.

27Teismas pripažįsta, kad pasiūlymo galiojimo užtikrinimo terminas privalėjo sutapti su pasiūlymo galiojimo terminu, todėl Konkurso sąlygose ir buvo nurodytas tik pasiūlymo galiojimo terminas. Konkurso sąlygų 11.5 punkte nustatytas pasiūlymų galiojimo terminas iki 2012-12-31, o Konkurso sąlygų 39 punkte nustatyta, jog pasiūlymas galioja jame tiekėjo nurodytą laiką, jeigu pasiūlyme nenurodytas jo galiojimo laikas, laikoma, kad pasiūlymas galioja tiek, kiek numatyta pirkimo dokumentuose. Konkurso sąlygų VI skyrius „Pasiūlymų galiojimo užtikrinimas" nustatė reikalavimus tiekėjų privalomiems pateikti pasiūlymų galiojimo užtikrinimams.

28Viešųjų pirkimų įstatymo 30 straipsnio 1 dalyje nustatyta, jog perkančioji organizacija gali pareikalauti, kad pasiūlymų galiojimas būtų užtikrinamas ir privalo pareikalauti, kad pirkimo sutarties įvykdymas būtų užtikrinamas Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatytais prievolių įvykdymo užtikrinimo būdais. Konkurso sąlygų VI skyriuje „Pasiūlymų galiojimo užtikrinimas", buvo nustatyta pareiga tiekėjams pateikti pasiūlymų galiojimo užtikrinimą, kuris leidžia užtikrinti perkančiosios organizacijos teisėtus lūkesčius, kad tiekėjas, kuris bus pripažintas laimėjusiu viešąjį pirkimą, laikysis pasiūlyme prisiimtų įsipareigojimų ir sudarys su perkančiąja organizacija viešojo pirkimo-pardavimo sutartį. Tai leidžia perkančiajai organizacijai įsitikinti tiekėjo pateikto pasiūlymo stabilumu, todėl pasiūlymų galiojimo užtikrinimo terminas siejamas su pasiūlymo galiojimo terminu. Šios aplinkybės sudaro pagrindą teismui pripažinti, kad ieškovo pasiūlyme pateikta užtikrinimo priemonė neapėmė konkurso sąlygose numatyto viso pasiūlymo galiojimo termino, ir tai buvo pagrindas pirkimo komisijai suabejoti pasiūlymo tinkamumu bei atmesti ieškovo UAB „Meyer & John“ pasiūlymą.

29 Dėl draudimo keisti pasiūlymą

30Ieškovo teigimas, kad pateikiamas draudiko raštas nekeičia pasiūlymo esmės, nes juo tik patvirtinama pasiūlymo pateikimo metu egzistavusi aplinkybė dėl pasiūlymo galiojimo užtikrinimo, atmetamas kaip nepagrįstas.

31Viešųjų pirkimų įstatymo 39 straipsnio 1 dalis draudžiama daryti pakeitimus, dėl kurių pirkimo dokumentų reikalavimų neatitinkantis pasiūlymas taptų atitinkančiu pirkimo dokumentų reikalavimus. Šio straipsnio 2 dalies 2 punkte nurodyta, kad perkančioji organizacija tokį neatitinkantį reikalavimų pasiūlymą turi atmesti, ieškovo pateiktas pasiūlymas neatitiko Konkurso sąlygose ir Viešųjų pirkimų įstatyme nustatytų reikalavimų, kurie negali būti laikomi formalaus pobūdžio. Perkančioji organizacija, siekdama įsitikinti, ar pateikę pasiūlymus tiekėjai atitinka kvalifikacijos reikalavimus, turi patikrinti, ar pateikti visi perkančiosios organizacijos prašomi atitiktį įrodantys dokumentai. Tiekėjas kvalifikacijos reikalavimus turi atitikti pasiūlymo pateikimo momentu, visiems dalyviams bei kandidatams kvalifikaciją patvirtinančius dokumentus privaloma pateikti iki nustatyto termino pasiūlymams pateikti pabaigos ir negalima leisti po šio termino pasibaigimo vienam iš konkurso dalyvių įgyti reikiamą kvalifikaciją ir pateikti tai patvirtinančius dokumentus.

32Tiekėjas gali pakeisti savo pasiūlymą tik iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos (VPĮ 29 str. 4 d.). Atsakovas neturėjo pagrindo vertinti, kad 2012-08-14 „BTA Insurance Company" SE filialo Lietuvoje raštas, pateiktas pasibaigus pasiūlymų pateikimo terminui, įrodo ieškovo pasiūlymo galiojimo užtikrinimo atitikimą ginčo konkurso sąlygų nuostatoms, nes Konkurso sąlygose buvo nurodyta platesnė perkančiosios organizacijos apsauga negu ji numatyta ieškovo pateiktoje pasiūlymo galiojimo užtikrinimo priemonėje. Prieš pateikdamas pasiūlymo galiojimo užtikrinimą, ieškovas galėjo prašyti atsakovo patvirtinti, kad jis sutinka priimti jo Liudijimą/polisą Nr. SĮLD 065163, tačiau ieškovas nepasinaudojo šia galimybe, numatyta VPĮ 30 str. 3 d. ir konkurso sąlygų 45 p.

33Viešųjų pirkimų įstatymo 39 straipsnio 1 dalyje ir Konkurso sąlygų 63 punkte nustatyta, jog perkančioji organizacija gali prašyti, kad dalyviai paaiškintų savo pasiūlymus, tačiau ji negali prašyti, siūlyti arba leisti pakeisti pasiūlymo, dėl kurių pirkimo dokumentų reikalavimų neatitinkantis pasiūlymas taptų atitinkantis pirkimo dokumentų reikalavimus. Draudiko patvirtinimas, pateiktas kartu su Pretenzija, laikytinas ieškovo pasiūlymo keitimu, kuriuo neatitinkantis Konkurso sąlygų reikalavimų pasiūlymas trumpesnis, nei Konkurso sąlygose reikalaujama, pasiūlymo galiojimo užtikrinimo terminas, tapo atitinkančiu Konkurso sąlygas. Liudijimo bei Draudimo rašto išdavimo metu ir iki galutinio pasiūlymų pateikimo termino ieškovo pasiūlymo galiojimo užtikrinimas neatitiko Konkurso sąlygų, bet atitinkančiu jis tapo tik ieškovui, po pasiūlymo atmetimo, pateikus Pretenziją kartu su Draudiko patvirtinimu t.y. pasibaigus pasiūlymų pateikimo terminui.

34Teismas sprendžia, kad ieškovo kartu su pasiūlymu pateiktas pasiūlymo galiojimo užtikrinimas laikytinas esminiu neatitikimu Konkurso sąlygoms ir buvo pagrindu atmesti ieškovo pasiūlymą, kaip neatitinkantį Konkurso sąlygų, Viešųjų pirkimų įstatymo 39 straipsnio 2 dalies 2 punkto, Konkurso sąlygų 66.2 punkto pagrindais.

35Dėl skaidrumo principo ir viešojo pirkimo tikslų įgyvendinimo

36Ieškovas ieškinyje nurodo, kad Komisijos Sprendimas ir 2012 m. rugpjūčio 10 d. pranešimas Nr. S-2083 dėl pasiūlymo atmetimo, pažeidžia konkurso sąlygas ir LR VPĮ nuostatas. LR VPĮ reglamentuojamos procedūros turi būti orientuojamos į tikslą, o ne į smulkmeniškų formalumų, nekeičiančių pasiūlymo ir pirkimo esmės, laikymąsi. Teigia, kad ieškovo pasiūlymo atmetimas vien dėl labai formalaus neatitikimo konkurso sąlygoms, neatitinka LR VPĮ 3 str. 2 d. nustatyto pirkimų tikslo.

37Teismas sprendžia, kad pretenzija negalėjo būti tenkinama, nes ieškovui negalėjo būti suteikta daugiau teisių nei kitiems viešojo pirkimo dalyviams. Perkančioji organizacija VPĮ 3 straipsnio nuostatomis įpareigota laikytis pagrindinių viešųjų pirkimų principų (lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, proporcingumo ir skaidrumo), pasiekti pirkimų tikslą ir sudaryti pirkimo sutartį, leidžiančią įsigyti perkančiajai organizacijai reikalingų paslaugų ar darbų, racionaliai naudojant tam skirtas lėšas. VPĮ įtvirtintas reikalavimas užtikrinti lygias sąlygas visiems tiekėjams dalyvauti pirkimo procedūrose, draudimas juos diskriminuoti ar riboti konkurenciją negali būti suprantamas kaip absoliutus. Vykdydama pareigą išsiaiškinti, ar tiekėjas yra kompetentingas, patikimas ir pajėgus įvykdyti pirkimo sąlygas, perkančioji organizacija turi teisę pirkimo dokumentuose nustatyti tam tikrus kandidatų ar dalyvių kvalifikacijos reikalavimus. Remiantis lygiateisiškumo principu, tuo atveju, kai perkančioji organizacija viešojo pirkimo kvietime nustatė tam tikras sąlygas, tiekėjų pasiūlymai turėtų jas atitikti tam, kad garantuotų objektyvų šių duomenų palyginimą. Jau pradėjus viešojo pirkimo procedūras, nebegalima keisti ar kitaip modifikuoti sąlygų, t. y. perkančioji organizacija privalo laikytis tų viešojo pirkimo sąlygų, kurios buvo nustatytos ir konkurso dalyviams nurodytos pirkimo proceso pradžioje. Taip garantuojama sąžininga konkurencija ir užtikrinamos vienodos tiekėjų dalyvavimo pirkimo procedūrose galimybės. Skaidrumo principas suprantamas kaip viešumo užtikrinimas vykdant viešojo pirkimo procedūras, o viešojo pirkimo sąlygų paskelbimo kontekste suponuoja ir tiekėjų teisėtus lūkesčius, kad perkančioji organizacija tiekėjams suteiks lygias galimybes sudaryti viešojo pirkimo sutartį, t. y. nustatys objektyvius bei nediskriminuojančius viešojo pirkimo kriterijus. Šis principas reiškia ir perkančiosios organizacijos pareigą tiekėjams suteikti pakankamą informaciją, įskaitant viešojo pirkimo sąlygas, jų išaiškinimus, reikalingus perkančiosios organizacijos poreikius atitinkančiam pasiūlymui.

38Nepagrįstas ieškovo argumentas, kad perkančioji organizacija pažeis VPĮ 3 straipsnio 2 dalį, reikalaujančią perkančiajai organizacijai sudaryti pirkimo sutartį, leidžiančią įsigyti perkančiajai organizacijai ar tretiesiems asmenims reikalingų prekių, paslaugų ar darbų, racionaliai naudojant tam skirtas, lėšas. Racionalaus lėšų panaudojimo tikslas nepateisina viešųjų pirkimų principų pažeidimų, t. y. šis tikslas negali būti suabsoliutinamas, paneigiant imperatyviuosius viešųjų pirkimų principus, kitus VPĮ imperatyviuosius reikalavimus, todėl nustačius, kad ieškovo pateiktas pasiūlymas neatitiko ginčo konkurso sąlygų, neturi reikšmės aplinkybė, jog mažiausia buvo ieškovo pasiūlyta kaina. (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009 m. liepos 31 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-323/2009). Teismas daro išvadą, kad tiekėjams buvo suteiktos vienodos sąlygos dalyvauti atvirame konkurse. Ieškovo reikalavimą įtraukti į Konkurso pasiūlymų eilę teismas taip pat atmeta ir nurodo, kad šis reikalavimas negali būti tenkinamas ne tik dėl aptartų motyvų, bet ir dėl to, kad teismas neatlieka įstatymu perkančiajai organizacijai priskirtų funkcijų

39Ieškinį atmetus, bylinėjimosi išlaidos ieškovui nepriteisiamos (CPK 93,98 str.). Atsakovas ir tretieji asmenys nepateikė įrodymų apie bylinėjimosi išlaidas, todėl jos nepriteisiamos. Šiaulių apygardos teismo 2013 m. vasario 8 d. nutartimi taikytos laikinosios apsaugos priemonės panaikinamos.

40Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259, 263, 265, 268–270, 279 straipsniais, 4239 straipsniu

Nutarė

41Ieškinį atmesti.

42Priteisti iš ieškovo UAB „Meyer & John“ (į. k. 300149374) 13.83 Lt procesines išlaidas valstybei.

43Šiaulių apygardos teismo 2013 m. vasario 8 d. nutartimi taikytas laikinąsias apsaugos priemones atsakovo Šiaulių miesto savivaldybės administracijos atžvilgiu, panaikinti.

44Sprendimas per 14 dienų gali būti skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui, skundą paduodant Šiaulių apygardos teismui.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Rasa... 2. Ieškovas UAB „Meyer & John“ ieškiniu ir patikslintu ieškiniu prašo... 3. Nurodo, kad viešojo pirkimo komisijos sprendimas pažeidė konkurso sąlygas... 4. Atsakovas Šiaulių miesto savivaldybės administracija prašo ieškinį... 5. Ieškovas pateikė atsakovui pasiūlymo užtikrinimo laidavimo draudimo raštą... 6. Ieškovo prašymą dėl žodinio bylos nagrinėjimo prašo atmesti, nes byloje... 7. Trečiasis asmuo uždaroji akcinė bendrovė „Kamesta“ ieškinį prašo... 8. Trečiasis asmuo uždaroji akcinė bendrovė „Šiaulių plentas“ ieškinį... 9. Viešųjų pirkimų tarnyba išvadoje nurodė, kad Viešųjų pirkimų tarnybos... 10. Ieškinys atmestinas.... 11. Ieškovas 2013 m. vasario 5 d. pateikė teismui patikslintą ieškinį ir... 12. Byloje nustatyta, kad Šiaulių miesto savivaldybės administracija organizavo... 13. 2012 m. gegužės 28 d. Šiaulių miesto savivaldybės administracija paskelbė... 14. 2012 m. rugpjūčio 10 d. atsakovo pranešimu ieškovas informuotas, kad... 15. Ieškovas pateikė atsakovui pretenziją, kartu su draudiko „BTA Insurance... 16. Pirkimo komisija, išnagrinėjusi pretenziją, 2012 m. rugsėjo 4 d. sprendimu... 17. ... 18. Dėl komisijos sprendimo teisėtumo, užtikrinimo galiojimo termino... 19. Byloje nustatyta, kad ginčijamo atviro konkurso Inžinerinių tinklų ir... 20. Ieškovas kartu su pasiūlymu pateikė pasiūlymo užtikrinimo laidavimo... 21. Teismo vertinimu, ieškovas neįrodė, kad ieškovo pasiūlymo pateikimo metu... 22. Teismas sprendžia, kad draudikui pagal Laidavimo draudimo raštą patvirtinus... 23. Tretieji asmenys atsiliepimuose pagrįstai nurodo, kad 2012 m. rugpjūčio 14... 24. Teismas vertina, kad techninės klaidos faktinė aplinkybė nenustatyta, taip... 25. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra nurodęs, kai perkančioji organizacija... 26. Ieškovas nepagrįstai teigia, kad Konkurso sąlygose nėra nustatytas... 27. Teismas pripažįsta, kad pasiūlymo galiojimo užtikrinimo terminas privalėjo... 28. Viešųjų pirkimų įstatymo 30 straipsnio 1 dalyje nustatyta, jog... 29. Dėl draudimo keisti pasiūlymą... 30. Ieškovo teigimas, kad pateikiamas draudiko raštas nekeičia pasiūlymo... 31. Viešųjų pirkimų įstatymo 39 straipsnio 1 dalis draudžiama daryti... 32. Tiekėjas gali pakeisti savo pasiūlymą tik iki pasiūlymų pateikimo termino... 33. Viešųjų pirkimų įstatymo 39 straipsnio 1 dalyje ir Konkurso sąlygų 63... 34. Teismas sprendžia, kad ieškovo kartu su pasiūlymu pateiktas pasiūlymo... 35. Dėl skaidrumo principo ir viešojo pirkimo tikslų įgyvendinimo... 36. Ieškovas ieškinyje nurodo, kad Komisijos Sprendimas ir 2012 m. rugpjūčio 10... 37. Teismas sprendžia, kad pretenzija negalėjo būti tenkinama, nes ieškovui... 38. Nepagrįstas ieškovo argumentas, kad perkančioji organizacija pažeis VPĮ 3... 39. Ieškinį atmetus, bylinėjimosi išlaidos ieškovui nepriteisiamos (CPK 93,98... 40. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259,... 41. Ieškinį atmesti.... 42. Priteisti iš ieškovo UAB „Meyer & John“ (į. k. 300149374) 13.83 Lt... 43. Šiaulių apygardos teismo 2013 m. vasario 8 d. nutartimi taikytas laikinąsias... 44. Sprendimas per 14 dienų gali būti skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui,...