Byla 2-2316/2013
Dėl atsakovo 2013 m. kovo 18 d. ir 2013 m. kovo 21 d. kreditorių susirinkimų nutarimų panaikinimo atsakovo akcinės bendrovės „Trys mergelės“ bankroto byloje

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Danutė Gasiūnienė teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo trečiųjų asmenų A. Ž. (kreditoriaus) ir A. G. (akcininko) atskiruosius skundus dėl Kauno apygardos teismo 2013 m. liepos 19 d. nutarties, kuria iš dalies patenkintas trečiojo asmens A. Ž. skundas dėl atsakovo 2013 m. kovo 18 d. ir 2013 m. kovo 21 d. kreditorių susirinkimų nutarimų panaikinimo atsakovo akcinės bendrovės „Trys mergelės“ bankroto byloje.

2Teismas, išnagrinėjęs atskiruosius skundus,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Atsakovo BAB „Trys mergelės“ kreditorius A. Ž., turintis trečiojo asmens, nepareiškiančio savarankiškų reikalavimų, procesinį teisinį statusą, kreipėsi į teismą su skundais dėl atsakovo kreditorių susirinkimo nutarimų panaikinimo. Tretysis asmuo prašė:

 1. Panaikinti 2013 m. kovo 18 d. kreditorių susirinkimo nutarimą pirmuoju darbotvarkės klausimu (nepritarti pasiūlymui patvirtinti administratoriaus veiklos ataskaitą už laikotarpį nuo 2012 m. balandžio 3 d. iki 2013 m. kovo 8 d.) ir patvirtinti BAB „Trys mergelės bankroto administratoriaus UAB „Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biuras“ veiklos ataskaitą už laikotarpį nuo 2012 m. balandžio 3 d. iki 2013 m. kovo 8 d.
 2. Panaikinti 2013 m. kovo 18 d. kreditorių susirinkimo nutarimą antruoju darbotvarkės klausimu (įpareigoti administratorių viešai paskelbti BAB „Trys mergelės“ priklausančio nekilnojamojo turto, t.y. pastato-kavinės, unikalus Nr. 1996-7022-1011, ir pastato priklausinių – inžinierinių statinių (kiemo aikštelės, baseino, rūkyklos), unikalus Nr. 1996-7022-1022, esančio M. Riomerio g. 37, Kaunas, nuomos konkursą, potencialius nuomininkų siūlymus renkant tris mėnesius) ir išnuomoti A. Ž. BAB „Trys mergelės“ priklausantį nekilnojamąjį turtą - pastatą-kavinę, unikalus Nr. 1996-7022-1011, ir pastatus priklausinius – inžinierinius statinius (kiemo aikštelę, baseiną, rūkyklą), unikalus Nr. 1996-7022-1022, esančius M. Riomerio g. 37, Kaunas, už 300 Lt/mėn. + komunaliniai mokesčiai.
 3. Panaikinti 2013 m. kovo 18 d. kreditorių susirinkimo nutarimą trečiuoju darbotvarkės klausimu (nepritarti pasiūlymui patvirtinti administratoriaus parengtas 2012 metų BAB „Trys mergelės“ metines finansines ataskaitas (balansą ir pelno (nuostolių) ataskaitas) ir patvirtinti BAB „Trys mergelės“ 2012 m. finansinę ataskaitą.
 4. Panaikinti 2013 m. kovo 18 d. kreditorių susirinkimo nutarimą ketvirtuoju darbotvarkės klausimu (nesvarstyti klausimo pagal administratoriaus suformuluotą darbotvarkės klausimą, kadangi darbotvarkėje pateiktas klausimas yra dėl neparduoto turto pardavimo kainos varžytynėse patvirtinimo. Todėl 2013 m. kovo 21 d. 16.30 val. šaukti kreditorių susirinkimą ir formuluoti šaukiamo susirinkimo klausimą remiantis Kauno apygardos teismo 2012 m. lapkričio 5 d. nutartimi, kurioje administratorius yra įpareigojamas sušaukti kreditorių susirinkimą klausimu dėl ginčo turto pardavimo varžytynėse kainos nustatymo. Įpareigoti administratorių kitam kreditorių susirinkimui pateikti visus gautus pasiūlymus nuo 2012 m. sausio 1 d. iki 2013 m. kovo 21 d. kreditorių susirinkimo) ir patvirtinti BAB „Trys mergelės nekilnojamojo turto pardavimo kainas ir tvarką: „BAB „Trys mergelės“ priklausantį nekilnojamąjį turtą pardavinėti ketveriose varžytynėse 2001-07-03 LRV nutarimo Nr. 831 nustatyta tvarka. Nustatyti, kad varžytynėse nekilnojamojo turto pastato-kavinės, plane pažymėtos indeksu lElp, unikalus Nr. 1996-7022-1011, ir pastatų-priklausinių inžinerinių statinių – kiemo aikštelės, baseino, rūkyklos, unikalus Nr. 1996-7022-1022, esančių adresu M. Riomerio g. 37, Kaunas, pradinė pardavimo kaina yra 1 470 000 Lt. Nustatyti, kad kiekvienose sekančiose varžytynėse neparduoto turto kaina būtų mažinama po 20 proc. Nustatyti varžytynėse 3 procentų turto kainos didinimo intervalą. Varžytynių žiūrovui nustatyti 100 Lt varžytynių žiūrovo mokestį.“
 5. Pripažinti 2013 m. kovo 21 d. kreditorių susirinkimo nutarimą pirmuoju darbotvarkės klausimu, kuriuo nustatyta ginčo turto pardavimo varžytynėse kaina, negaliojančiu.

5II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

6Kauno apygardos teismas 2013 m. liepos 19 d. nutartimi kreditoriaus A. Ž. skundus dėl BAB „Trys mergelės“ kreditorių susirinkimų 2013 m. kovo 18 d. ir 2013 m. kovo 21 d. nutarimų panaikinimo patenkino iš dalies:

71. Teismas panaikino kreditorių susirinkimo 2013 m. kovo 18 d. nutarimą, kuriuo nutarta nesvarstyti klausimo dėl neparduoto turto varžytynėse, ir nutarė patenkinti kreditoriaus A. Ž. skundo dalį dėl nekilnojamojo turto pardavimo, patvirtinant, kad: „BAB „Trys mergelės“ priklausantį nekilnojamąjį turtą: pastatą-kavinę, plane pažymėtos indeksu lElp, unikalus Nr. ( - ), ir pastatų-priklausinių inžinerinių statinių – kiemo aikštelės, baseino, rūkyklos, unikalus Nr. ( - ), esančių adresu M. Riomerio g. 37, Kaunas, pardavinėti varžytynėse 2001-07-03 LRV nutarimo Nr. 831 nustatyta tvarka, nustatant pradinę nekilnojamojo turto pardavimo varžytynėse kainą lygią 1 470 000, 00 (vienas milijonas keturi šimtai tūkstančių septyniasdešimt) Lt. Nustatyti varžytinėse 3 procentų turto kainos didinimo intervalą, o neparduoto turto kainą varžytinėse mažinti po 20 procentų. Varžytinių žiūrovui nustatyti 100,00 Lt varžytinių žiūrovo mokestį“.

82. Teismas netenkino kreditoriaus A. Ž. skundo dėl 2013 m. kovo 21 d. kreditorių susirinkimo viso nutarimo panaikinimo, ir nutarė skundžiamą 2013 m. kovo 21 d. kreditorių susirinkimo nutarimą panaikinti iš dalies - panaikinti 2013 m. kovo 21 d. kreditorių susirinkimo nutarimo dalį, kuria nutarta, kad turto pradinė pardavimo kaina yra 3 000 000,00 Lt, kitos skundžiamo nutarimo dalies nekeisti.

93. Teismas priteisė kreditoriui A. Ž. iš atsakovo BAB ,,Trys mergelės“ 1 000 Lt. teisinės pagalbos išlaidų.

10Spręsdamas dėl 2013 m. kovo 18 d. kreditorių susirinkimo nutarimų pirmuoju darbotvarkės klausimu dėl administratoriaus veiklos ataskaitos už laikotarpį nuo 2012 m. balandžio 3 d. iki 2013 m. kovo 8 d. patvirtinimo ir trečiuoju darbotvarkės klausimu dėl 2012 metų finansinių ataskaitų patvirtinimo, teismas nustatė, kad „prieš“ šių nutarimų priėmimą balsavo kreditorius S. J., kurio reikalavimas atsakovui sudaro 99,47 proc. visų teismo patvirtintų reikalavimų. Savo atsisakymą pritarti šių kreditorių susirinkimo nutarimų priėmimui šis kreditorius grindė nesibaigusiu civilinės bylos, kurioje jam pareikšti kreditoriaus BAB „Trys mergelės“ turtiniai reikalavimai, nagrinėjimu, dėl ko šios civilinės bylos baigtis gali turėti įtakos administratoriaus veiklos ataskaitoje pateiktiems duomenims apie įmonės pajamas ir išlaidas bei finansinėje ataskaitoje nurodytiems duomenims. Teismas, vertindamas administratoriaus veiklos ataskaitos duomenis, padarė išvadą, kad kreditoriai negavo konkrečių duomenų, pagrįstų buhalterinės apskaitos dokumentais, apie visas administratoriaus nurodytas įmonės patirtas išlaidas, kurios ataskaitiniu laikotarpiu sudarė 3 976,55 Lt. Teismas sprendė, jog administratoriaus veiklos ataskaitoje pateikta lentelė apie įmonės pajamas ir išlaidas yra tik informacinio pobūdžio. Šioje ataskaitoje esantys duomenys apie įmonės pajamas iš įmonės skolininkų S. J. ir UAB „Tigro šuolis“ negali būti vertintini kaip atitinkantys tikrovę, kadangi dėl jų priteisimo ir pagrįstumo yra kilęs ginčas teisme. Todėl teismas administratoriaus veiklos ataskaitoje esančius duomenis vertino kaip neįrodytus, kas, teismo vertinimu, sudaro pagrindą palikti galioti skundžiamus kreditorių susirinkimo nutarimus pirmuoju ir trečiuoju darbotvarkės klausimais.

11Spręsdamas dėl 2013 m. kovo 18 d. kreditorių susirinkimo nutarimo antruoju darbotvarkės klausimu dėl įmonės turto nuomos, teismas padarė išvadą, jog priimtas kreditorių susirinkimo nutarimas, įpareigojantis administratorių viešai paskelbti įmonės turto nuomos konkursą ir potencialių nuomininkų pasiūlymus rinkti 3 mėnesius, nepažeidžia įmonės ir jos kreditorių interesų. Kreditoriaus A. Ž. siekis išsinuomoti įmonės turtą už 300 Lt per mėnesį yra nepagrįstas, kadangi iš bylos duomenų matyti, jog turtas turi pakankamą paklausą ir netgi ekonominio sunkmečio laikotarpiu buvo nuomojamas už 400 Lt. Be to, sudarius naują BAB „Trys mergelės“ pastatų nuomos sutartį, gali būti apsunkintas ginčo turto pardavimas, kadangi akcininkai yra suinteresuoti jį parduoti, o ne nuomoti, atsižvelgiant į tai, kad įmonės bankroto procesas tęsiasi beveik dešimtmetį, o iš turto nuomos gaunamos įmonės pajamos faktiškai naudojamos įmonės administravimo išlaidoms apmokėti, o ne kreditorių reikalavimams patenkinti. Todėl, teismo vertinimu, konkurso paskelbimas, kaip kandidatų įmonės turto nuomai parinkimo būdas, užtikrins nuomos proceso skaidrumą ir bus naudingesnis įmonei.

12Spręsdamas dėl 2013 m. kovo 18 d. kreditorių susirinkimo nutarimo ketvirtuoju darbotvarkės klausimu „Dėl neparduoto turto pardavimo kainos varžytynėse patvirtinimo“ ir 2013 m. kovo 21 d. kreditorių susirinkimo nutarimo „Dėl ginčo turto pardavimo kainos nustatymo“, teismas padarė išvadą, kad dėl šių klausimų kreditorių susirinkimų metu pateikti nutarimų projektų siūlymai yra tapatūs – dėl atsakovo nekilnojamojo turto pardavimo iš varžytynių. Teismas sutiko su kreditoriaus A. Ž. skundo argumentu, jog ta aplinkybė, kad administratorius suformulavo kreditorių susirinkimo darbotvarkės klausimą ne taip, kaip teismo nutartyje, nesudaro pagrindo pripažinti, kad tai yra esminė priežastis, dėl kurios kreditorių susirinkimas negalėjo svarstyti bendrovės nekilnojamojo turto pardavimo klausimo 2013 m. kovo 18 d. įvykusiame kreditorių susirinkime. Todėl nekilnojamojo turto pardavimo tvarka gali būti patvirtinta teismo sprendimu. Teismo vertinimu, kreditoriaus A. Ž. siūloma įmonės turto pardavimo tvarka yra iš dalies pagrįsta. 2013 m. kovo 21 d. kreditorių susirinkimo nutarimu patvirtinta pradinė atsakovui priklausančio nekilnojamojo turto pardavimo kaina yra aiškiai per didelė. Bankroto procesas bendrovėje užtruko apie 10 metų, turto vertinimo ekspertizė nustatė, kad bendrovės nekilnojamojo turto būklė blogėja, kad pastato konstrukcijoms būtinas remontas. UAB korporacija „Matininkai“ pakartotinės turto vertinimo ekspertizės 2010 m. gruodžio 14 d. aktu nustatė 1 470 000 Lt dydžio nekilnojamojo turto rinkos kainą, šios ekspertizės išvados nenuginčytos. Skundžiamu kreditorių susirinkimo nutarimu nustatyta pradinė turto pardavimo kaina nėra pagrįsta bendrovei pateiktais pasiūlymais, kadangi UAB „Gembės metalas“ pasiūlyme yra išreikštas sutikimas mokėti iki 3 mln. litų ir nenurodyta mažiausia kaina, už kurią šį turtą būtų norima įsigyti. Be to, UAB „Gembės metalas“ pateiktas siūlymas yra susietas su sąlyga, kad pastatas tinkamas eksploatuoti. Todėl teismas sprendė, jog kreditoriaus A. Ž. nurodyta 1 470 000 Lt dydžio turto kaina yra teisinga ir sudaro galimybę administratoriui per protingą terminą pabaigti bankroto procedūrą. Teismas sutiko su kreditoriaus A. Ž. siūlymu dėl turto pardavimo iš varžytynių, 3 procentų dydžio parduodamo turto kainos didinimo intervalo nustatymo ir 100 Lt dydžio varžytynių žiūrovo mokesčio. Teismas pripažino pagrįstu kreditoriaus pasiūlymą, kad varžytynėse neparduoto turto kaina būtų mažinama po 20 proc., nes nepardavus turto už pradinę kainą, varžytynių dalyviai galėtų nupirkti turtą už mažesnę kainą, negu nustatyta pradinė. Tačiau teismas nesutiko su kreditoriaus A. Ž. prašymu patvirtinti turto pardavimą iš ketverių varžytynių, nes tai užvilkins įmonės bankroto procedūrą. Teismo nuomone, bankrutavusios įmonės turtą yra tikslinga pardavinėti vieneriose varžytynėse, kaip pasiūlė kreditorius S. J..

13III. Atskirųjų skundų ir atsiliepimų į atskiruosius skundus argumentai

14Trečiasis asmuo A. G. (BAB „Trys mergelės“ akcininkas) atskiruoju skundu prašo panaikinti Kauno apygardos teismo 2013 m. liepos 19 d. nutarties dalį, kuria varžytynėse parduodamo BAB „Trys mergelės“ nekilnojamojo turto pradinė kaina – 1 470 000 Lt ir perduoti kainos nustatymo klausimą spręsti kreditorių susirinkimui arba nustatyti pradinę 2 700 000 Lt kainą, kad nebūtų padaryta galima žala akcininkams. Atskirąjį skundą grindžia šiais argumentais:

 1. Skundžiama teismo nutartis turėtų būti panaikinta dėl absoliučių teismo sprendimo negaliojimo pagrindų, kadangi pirmosios instancijos teismas nusprendė dėl neįtrauktų dalyvauti byloje asmenų – BAB „Trys mergelės“ akcininkų - materialiųjų teisių ir pareigų (CPK 329 str. 2 d. 2 p.), atsižvelgiant į tai, kad turto pardavimo kainos nustatymas yra tiesiogiai susijęs su jų turtine teise gauti atsakovui priklausančio turto dalį, likusią atsiskaičius su kreditoriais.
 2. Pagal ĮBĮ įtvirtintą reglamentavimą ir Lietuvos apeliacinio teismo praktiką teisė nustatyti parduodamo turto vertę ir pardavimo tvarką yra suteikta kreditorių susirinkimui, o ne teismui, todėl teismas, iš esmės išspręsdamas šiuos klausimus, viršijo savo kompetencijos ribas (Lietuvos apeliacinio teismo 2011 m. balandžio 28 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-1300/2011).
 3. Teismas, pripažinęs, kad 2013 m. kovo 21 d. kreditorių susirinkimas buvo surengtas nepažeidžiant jokių įstatymų, nepagrįstai ėmėsi revizuoti kreditorių susirinkimo metu priimtus nutarimus ir juos panaikino.
 4. Teismo nutartimi nustatyta 1 470 000 Lt turto pardavimo kaina, esant R. T. pasiūlymui už jį sumokėti 2 700 000 Lt kainą, nekeliant jokių papildomų sąlygų, gali padaryti didžiulę žalą akcininkams. Esant varžytynėse vienai pirkėjai R. T., ji, pasiūliusi mokėti už parduodamą turtą 2 700 000 Lt, galėtų jį įsigyti už 1 470 000 Lt. Todėl akcininkai dėl to patirtų 1 230 000 Lt nuostolius.

15Trečiasis asmuo (kreditorius) A. Ž. atskiruoju skundu prašo:

 1. Panaikinti Kauno apygardos teismo 2013 m. liepos 19 d. nutarties dalį, kuria atmesti trečiojo asmens A. Ž. skundų reikalavimai: panaikinti 2013 m. kovo 18 d. BAB „Trys mergelės“ kreditorių susirinkimo nutarimus pirmuoju, antruoju ir trečiuoju darbotvarkės klausimais; BAB „Trys mergelės“ priklausantį nekilnojamąjį turtą pardavinėti ketveriose varžytynėse Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. liepos 3 d. nutarimo Nr. 831 nustatyta tvarka. Nustatyti, kad kiekvienose sekančiose varžytynėse neparduoto turto kaina būtų mažinama po 20 proc.
 2. Klausimus išspręsti iš esmės:
  1. Panaikinti atsakovo BAB „Trys mergelės“ 2013 m. kovo 18 d. kreditorių susirinkimo nutarimą pirmuoju darbotvarkės klausimu ir patvirtinti atsakovo bankroto administratoriaus ataskaitą už laikotarpį nuo 2012 m. balandžio 3 d. iki 2013 m. kovo 8 d.;
  2. Panaikinti atsakovo BAB „Trys mergelės“ 2013 m. kovo 18 d. kreditorių susirinkimo nutarimą antruoju darbotvarkės klausimu ir išnuomoti A. Ž. BAB „Trys mergelės“ priklausantį nekilnojamąjį turtą už 300 Lt/mėn. + komunaliniai mokesčiai;
  3. Panaikinti atsakovo BAB „Trys mergelės“ 2013 m. kovo 18 d. kreditorių susirinkimo nutarimą trečiuoju darbotvarkės klausimu ir patvirtinti BAB „Trys mergelės“ 2012 m. finansinę ataskaitą;
  4. Patvirtinti BAB „Trys mergelės“ priklausančio nekilnojamojo turto pardavimo kainas ir tvarką: „BAB „Trys mergelės“ priklausantį nekilnojamąjį turtą pardavinėti ketveriose varžytynėse 2001-07-03 LRV nutarimo Nr. 831 nustatyta tvarka. Nustatyti, kad varžytynėse nekilnojamojo turto pastato-kavinės, plane pažymėtos indeksu lElp, unikalus Nr. ( - ), ir pastatų-priklausinių inžinerinių statinių – kiemo aikštelės, baseino, rūkyklos, unikalus Nr. ( - ), esančių adresu M. Riomerio g. 37, Kaunas, pradinė pardavimo kaina yra 1 470 000 Lt. Nustatyti, kad kiekvienose sekančiose varžytynėse neparduoto turto kaina būtų mažinama po 20 proc. Nustatyti varžytynėse 3 procentų turto kainos didinimo intervalą. Varžytynių žiūrovui nustatyti 100 Lt varžytynių žiūrovo mokestį.“
 3. Priteisti trečiojo asmens A. Ž. naudai iš atsakovo BAB „Trys mergelės“ jo turėtų bylinėjimosi išlaidų atlyginimą.

16Trečiasis asmuo (kreditorius) A. Ž. atskirąjį skundą grindžia šiais argumentais:

 1. Dėl 2013 m. kovo 18 d. kreditorių susirinkimo nutarimų pirmuoju darbotvarkės klausimu dėl administratoriaus veiklos ataskaitos už laikotarpį nuo 2012 m. balandžio 3 d. iki 2013 m. kovo 8 d. patvirtinimo ir trečiuoju darbotvarkės klausimu dėl 2012 metų finansinių ataskaitų patvirtinimo:

171.1. Teismas nepagrįstai nutartyje sujungė skundo dėl 2013 m. kovo 18 d. nutarimų pirmuoju ir trečiuoju darbotvarkės klausimais argumentus ir nagrinėjo kaip vieną klausimą, kadangi skundas dėl šių nutarimų ginčijimo buvo grindžiamas skirtingais argumentais. Tai lėmė, kad teismas visiškai nepasisakė dėl kreditoriaus argumentų, kuriais jis ginčijo 2013 m. kovo 18 d. kreditorių susirinkimo nutarimo trečiuoju darbotvarkės klausimu galiojimą. Jokie teisės aktai nesieja bankrutavusios įmonės finansinių ataskaitų tvirtinimo su galimybe tvirtinti įmonės bankroto administratoriaus veiklos ataskaitas.

181.2. Teismas neatsižvelgė ir neįvertino, kad vieninteliu kreditoriaus S. J. atsisakymo tvirtinti 2012 m. metinę finansinę ataskaitą argumentu buvo nurodytas teisme vykstantis procesas dėl skolos priteisimo (Kauno apylinkės teisme nagrinėjamos civilinės bylos Nr. 2-295-713/2013), kurio baigtis gali turėti reikšmės finansinės ataskaitos duomenims. Teismas neįvertino, kad šis atsakovo reikalavimas, kaip įmonės turtas, atsispindėjo ankstesnėse BAB „Trys mergelės“ finansinėse ataskaitose, už kurių patvirtinimą balsavo kreditorius S. J.. Vien tai, kad dėl tam tikrų bendrovės pajamų priteisimo yra iškelta civilinė byla, nesudaro pagrindo teigti, kad toks bendrovės turtas yra eliminuojamas iš bendros turto masės, ypač atsižvelgiant į tai, kad toks bankrutavusios įmonės reikalavimas buvo pagrįstas sąskaitomis faktūromis. Proceso minėtoje civilinėje byloje baigtis gali turėti reikšmės vėlesnių metų finansinių metų duomenims ir jų tikslinimui.

191.3. Teismas neatsižvelgė ir neįvertino, kad vieninteliu kreditoriaus S. J. atsisakymo tvirtinti administratoriaus veiklos ataskaitą argumentu buvo nurodytas teisme vykstantis procesas dėl skolos priteisimo (Kauno apylinkės teisme nagrinėjamos civilinės bylos Nr. 2-295-713/2013), kurio baigtis gali turėti reikšmės duomenims apie įmonės pajamas ir išlaidas, todėl visiškai nepagrįstai nusprendė, kad pagrindas netvirtinti bankroto administratoriaus veiklos ataskaitos ginčo atveju galėjo būti ir buvo nepateikimas kreditorių susirinkimui duomenų, pagrįstų buhalterinės apskaitos dokumentais. Teismas neatsižvelgė, kad atsakovo bankroto procesas vyksta 10 metų ir šio proceso metu kreditorių susirinkimą tenkindavo ta pati informacijos apie bendrovės buhalteriją, išlaidas ir pajamas bankroto administratoriaus veiklos ataskaitose pateikimo tvarka (pateikiant įmonės pajamų ir išlaidų suvestinę lentelę). Teismas neatsižvelgė, kad pagrindas netvirtinti bankroto administratoriaus veiklos ataskaitos turi būti siejamas su netinkamu bankroto administratoriaus pareigų atlikimu, tuo tarpu kreditoriaus S. J. nepritarimas administratoriaus veiklos ataskaitai yra grindžiamas tinkamu jo pareigų atlikimu, kreipiantis į teismą. Teismo sprendimas dėl ginčo, kilusio tarp BAB „Trys mergelės“ ir S. J. dėl skolos priteisimo, gali turėti įtakos tik būsimoms administratoriaus veiklos ataskaitoms.

 1. Dėl 2013 m. kovo 18 d. kreditorių susirinkimo nutarimo antruoju darbotvarkės klausimu dėl įmonės turto nuomos:
  1. Teismas nepagrįstai nusprendė, kad atsakovui priklausantis turtas turi paklausą. Teismo išvada, kad nekilnojamojo turto rinkos kaina visais atvejais lemia tokio turto paklausumą, yra nepagrįsta. Teismas, spręsdamas dėl nekilnojamojo turto paklausumo, neatsižvelgė į ankstesnės šio turto nuomos sutarties nutraukimo faktą, į kitų pasiūlymų dėl šio turto nuomos nebuvimą, o taip pat į šio turto vertinimo ekspertizės akte nustatytą faktą, jog turtas yra netinkamas naudoti.
  2. Teismas neatsižvelgė, kad ginčijamas kreditorių susirinkimo nutarimas neužtikrina nuomininko suradimo, o kreditoriaus A. Ž. pateiktas pasiūlymas yra konkretus, iš karto užtikrinantis įmonei pajamų gavimą ir išlaidų, susijusių su nekilnojamojo turto išlaikymu, nebuvimą.
  3. Nors teismas nurodė, kad nekilnojamojo turto nuoma atsakovui apskritai nenaudinga, tačiau vėliau, pats prieštaraudamas išdėstytai logikai ir motyvams, skundžiama nutartimi paliko galioti kreditorių susirinkimo nutarimą, kuriuo nuspręsta viešai skelbti nekilnojamojo turto nuomos konkursą. Tokia teismo nutartis neatitinka procesinių reikalavimų.
 2. Dėl 2013 m. kovo 21 d. kreditorių susirinkimo sušaukimo tvarkos pažeidimo:
  1. Teismas neįvertino, kad kreditoriaus A. Ž. teisės ir teisėti interesai buvo pažeisti nepranešus jam prieš nustatytą terminą apie 2013 m. kovo 21 d. šaukiamą atsakovo kreditorių susirinkimą, nepateikus 2013 m. kovo 21 d. šaukiamo kreditorių susirinkimo darbotvarkės bei nutarimų projektų. Kreditorius tokiu būdu neturėjo jokių galimybių tinkamai pasirengti 2013 m. kovo 21 d. kreditorių susirinkimui, negalėjo įvertinti dalyvavimo šiame kreditorių susirinkime svarbos ir pasekmių, o kartu pareikšti prieštaravimų, pastabų ir pasiūlymų dėl ginčijamo kreditorių susirinkimo nutarimo.
  2. Teismas neįvertino kreditoriaus S. J. sąžiningumo, priimant nutarimą sušaukti kreditorių susirinkimą už 3 dienų, kai kreditorių susirinkimo sušaukimo tvarkoje yra nustatytas 10 dienų minimalus informavimo apie sušaukiamą kreditorių susirinkimą terminas.
  3. Kreditoriaus A. Ž. argumentų atmetimo motyvas, remiantis jo turima balsų mažuma (0,53 proc.) yra tolygus teismo atsisakymui ginti šio kreditoriaus teises.
 3. Dėl neparduoto turto pardavimo kainos varžytynėse patvirtinimo:
  1. Teismas nepagrįstai netenkino kreditoriaus A. Ž. prašymo atsakovui BAB „Trys mergelės“ priklausantį nekilnojamąjį turtą pardavinėti ketveriose varžytynėse, kadangi tai užkirstų kelią kreditoriui S. J. piktnaudžiauti savo teisėmis atsakovo nekilnojamojo turto realizavimo procese, užtikrintų operatyvų, sklandų ir skaidrų atsakovo bankroto procesą. Tokios apelianto A. Ž. siūlomos pardavimo tvarkos patvirtinimas užtikrintų, kad nekilnojamasis turtas būtų realizuotas jei ne pirmųjų, tai vėlesnių varžytynių metu.
  2. Pats teismas skundžiamoje nutartyje pripažino, kad kreditoriaus A. Ž. siūlymas varžytynėse neparduoto turto kainą sumažinti 20 procentų yra teisingas. Toks mažinimas gali būti siejamas tik su teismo nutarimu skelbti daugiau nei vienerias nekilnojamojo turto varžytynes. Todėl teismas iš esmės pasisakė už daugiau nei vienerių atsakovo nekilnojamojo turto varžytynių skelbimą. Priešingu atveju, teismo nutarties rezoliucinės dalies formuluotė būtų neįvykdoma.
  3. Teismas neįvertino to, kad skundžiama nutartimi, panaikindamas 2013 m. kovo 21 d. BAB „Trys mergelės“ kreditorių susirinkimo nutarimą tik dalyje, kuria nutarta, kad turto pradinė pardavimo kaina yra 3 000 000 Lt, jis paliko galioti šio kreditorių susirinkimo nutarimo dalį, kurioje nutarta atsakovui priklausantį nekilnojamąjį turtą pardavinėti vieneriose varžytynėse.

20Trečiasis asmuo S. J. (kreditorius) atsiliepimu į apelianto A. Ž. atskirąjį skundą prašo: skundą atmesti; remiantis R. T. pasiūlymu įsigyti BAB „Trys mergelės“ nekilnojamąjį turtą už 2 700 000 Lt, siekiant pagreitinti bankroto procesą, nustatyti atsakovui priklausančio nekilnojamojo turto pradinę pardavimo varžytynėse kainą, lygią 2 700 000 Lt, ir 3 procentų turto kainos didinimo intervalą; dėl tolimesnių varžytynių ar nekilnojamojo turto pardavimo tiesioginiu būdu, nepavykus parduoti turto, palikti spręsti kreditorių susirinkimui. Atsiliepimą į atskirąjį skundą grindžia šiais argumentais:

 1. Administratoriaus veiklos ataskaitoje nurodyti duomenys apie įmonės pajamas, o įmonės 2012 metų finansinėje ataskaitoje nurodyti duomenys apie įmonės turtą neatitinka tikrovės, nes BAB „Trys mergelės“ reikalavimas tariamam šios įmonės skolininkui S. J. yra ginčijamas teisme.
 2. A. Ž. prašymas dėl atsakovui priklausančio turto nuomos už 300 Lt yra nepagrįstas ir vertintinas kaip bandymas eliminuoti potencialius konkurentus. Apelianto argumentai, kad turtas yra nepaklausus nuomai, yra paneigiamas administratoriaus gautu A. K. pasiūlymu išnuomoti BAB „Trys mergelės“ nekilnojamąjį turtą už 1 200 Lt/mėn.
 3. Remiantis ĮBĮ ir bankrutuojančios ar bankrutavusios įmonės turto pardavimo iš varžytynių tvarkos aprašu, kainos nustatymas ir pardavimo būdas, įvykus dvejoms nekilnojamojo turto varžytynėms, priklauso kreditorių susirinkimo kompetencijai, o teismas tik patikrina ar kreditorių susirinkimas nepažeidžia kurios nors iš bankroto byloje dalyvaujančių pusių teisių ir teisėtų interesų.

21Trečiasis asmuo A. G. (akcininkas) atsiliepimu į apelianto A. Ž. atskirąjį skundą prašo skundą atmesti. Atsiliepimą į atskirąjį skundą grindžia šiais argumentais:

 1. Administratoriaus veiklos ataskaitoje ir 2012 metų finansinėje ataskaitoje pateikti duomenys yra klaidingi dėl galimos kreditoriaus skolos. Tokie dokumentai pagrįstai buvo nepatvirtinti įmonės kreditorių susirinkimo.
 2. Reikalavimas dėl turto nuomos kreditoriui A. Ž. yra atmestinas, nes įmonės administratoriui yra pateiktas pasiūlymas išnuomoti šį turtą už kelis kartus didesnę kainą.
 3. Argumentai dėl 2013 m. kovo 21 d. kreditorių susirinkimo sušaukimo tvarkos pažeidimų yra tariami ir teismas pagrįstai juos atmetė, nenustatęs kreditoriaus A. Ž. teisių pažeidimo.
 4. A. Ž. prašymu teismo nustatyti 1 470 000 Lt atsakovui priklausančio turto kaina bei siekis, kad turtas būtų parduotas iš ketverių varžytynių, kaskart sumažinant kainą po 20 proc., vertintinas kaip nesąžiningas, atsižvelgiant į tai, kad yra pasiūlymas šį turtą nupirkti už 2 700 000 Lt kainą.

22Atsakovo BAB „Trys mergelės“ administratorius atsiliepimu į apelianto A. G. atskirąjį skundą prašo skundą atmesti. Atsiliepimą į atskirąjį skundą grindžia šiais argumentais:

 1. Skundžiama teismo nutartimi nebuvo nuspręsta dėl į bylą neįtrauktų atsakovo akcininkų teisių ir pareigų, dėl ko apelianto argumentas dėl CPK 329 straipsnyje įtvirtinto absoliutaus teismo sprendimo negaliojimo pagrindo buvimo yra nepagrįstas. Teismas neturėjo pareigos į bylą dalyvaujančiais asmenimis įtraukti visų atsakovo akcininkų, kadangi jie patys neįgyvendino jiems priklausančių procesinių teisių ir nepareiškė noro dalyvauti procese.
 2. Pagal teismų praktiką teismo pareigos nustatyti pradinę parduodamo turto kainą lemia kreditorių susirinkimo vengimas įgyvendinti šią jų kompetencijai priskirtiną teisę. Kadangi atsakovo bankroto proceso metu teismas ne kartą buvo panaikinę atsakovo kreditorių susirinkimo nutarimus dėl nekilnojamojo turto pardavimo tvarkos ir kainos bei konstatavę kreditorių susirinkimo piktnaudžiavimą savo kompetencija spręsti šio turto realizavimo klausimus, pirmosios instancijos teismas pagrįstai pasinaudojo teises savo iniciatyva patvirtinti konkrečią bankrutuojančios įmonės pardavimo tvarką ir kainą. Be to, nustatyti šią kainą prašo ir kreditorius S. J..
 3. Pirmosios instancijos teismas pagrįstai nustatė 1 470 000 Lt dydžio nekilnojamojo turto pardavimo varžytynėse kainą, nes ji atitinka tos kainos, kuri buvo nustatyta 2010 m. gruodžio 14 d. pakartotinės ekspertizės aktu. Ši kaina yra protinga, racionali ir galėtų pritraukti kuo daugiau pirkėjų. Administratoriui nėra žinoma, ar R. T. tebėra suinteresuota įsigyti šį turtą už jos pasiūlytą kainą.

23Trečiasis asmuo S. J. (kreditorius) atsiliepimu į apelianto A. G. atskirąjį skundą prašo skundą tenkinti. Atsakovui priklausančio nekilnojamojo turto pardavimas už teismo nustatytą pradinę turto pardavimo kainą sąlygotų žalos akcininkams atsiradimą, esant duomenims apie pateiktą pasiūlymą dėl šio turto įsigijimą už 2 700 000 Lt kainą.

24Trečiasis asmuo A. Ž. (kreditorius) atsiliepimu į apelianto A. G. atskirąjį skundą prašo skundą atmesti. Atsiliepimą į atskirąjį skundą grindžia šiais argumentais:

 1. Tiek šiame, tiek kituose iki šiol vykusiuose procesuose atsakovo akcininkai neišreiškė noro būti įtrauktais dalyvaujančiais byloje asmenimis, dėl ko skundžiamos pirmosios instancijos teismo nutarties panaikinimas dėl absoliutaus teismo sprendimo negaliojimo pagrindo nėra galimas.
 2. Teismo teisė nustatyti bankrutavusios įmonės turto pardavimo kainą ir tvarką kyla iš kreditorių susirinkimo vengimo tinkamai įgyvendinti savo kompetenciją dėl bankrutuojančios įmonės turto realizavimo. Kreditorius S. J. jau ne kartą piktnaudžiavo savo, kaip kreditoriaus, turinčio daugumą kreditorių susirinkime, teisėmis – siekė nekilnojamąjį turtą įsigyti už nesąžiningai mažą kainą (236 153 Lt), vėliau išvengti varžytynių ir perleisti jį R. A.. 2013 m. kovo 21 d. kreditorių susirinkimo nutarimu buvo nustatyta dvigubai didesnė negu rinkos kaina.
 3. Teismo nustatyta pradinė atsakovo nekilnojamojo turto pardavimo kaina atitinka šio turto rinkos vertę, nustatytą 2010 m. gruodžio 14 d. pakartotinės ekspertizės aktu. Tiek Lietuvos apeliacinis teismas 2011 m. liepos 14 d. nutartimi, priimta civilinėje byloje Nr. 2-1855/2011, tiek Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2012 m. balandžio 11 d. nutartimi, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-141/2012, pažymėjo, kad turtą būtų tikslinga toliau parduoti iš varžytynių, atsižvelgiant į eksperto nustatytą turto rinkos vertę. Tenkinus apelianto A. G. atskirojo skundo reikalavimus dėl nekilnojamojo turto pardavimo kainos, būtų sukurta situacija, kai nekilnojamojo turto realizavimas išimtinai priklausytų nuo R. T. sprendimo, kurios pasiūlymas buvo pateiktas 2013 m. kovo 14 d. ir abejotina, ar ši pirkėja apskritai tebėra suinteresuotas nekilnojamojo turto įsigijimu.

25IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

26ĮBĮ 21straipsnyje nustatytos bankrutuojančios įmonės kreditorių teisės bankroto byloje. Viena jų, nustatyta šio straipsnio 2 dalies 1 punkte, nurodo, kad kreditoriai, kurių reikalavimus patvirtino teismas, turi teisę dalyvauti kreditorių susirinkimuose ir ginti savo interesus. Nustatyta teisė garantuoja kreditoriui galimybę dalyvauti tvarkant bankrutuojančios įmonės reikalus, taip pat užtikrina galimybę ginti savo interesus. ĮBĮ normos kreditorių susirinkimui paveda spręsti esminius su bankrutuojančio įmonės veikla susijusius klausimus, nes bankroto procese siekiama patenkinti ne pavienių, o visų kreditorių finansinius reikalavimus ir interesus. Dėl to bankroto procedūras vykdo ne pavieniai kreditoriai, o jų visuma (kreditorių susirinkimas ar kreditorių komitetas, jeigu toks yra sudaromas). Tik kreditorių visuma sprendžia tokius esminius su bankrutuojančios įmonės veikla susijusius klausimus, kaip administratoriaus veiklos kontrolė; bankrutuojančios įmonės ūkinė komercinė veikla; įmonės likvidavimas; parduodamo turto vertinimo tvarkos nustatymas; turto pardavimo kainos tvirtinimas; kiti įstatymo jam priskirti klausimai (ĮBĮ 23 straipsnis). Kreditorių, kaip visumos, teisė spręsti bankrutuojančios įmonės reikalus – tai kreditorių autonomijos principo išraiška. Ši teisė įgyvendinama kreditorių balsų dauguma priimant nutarimus kreditorių susirinkime (ĮBĮ 24 straipsnis). Kreditorių susirinkimas yra savotiškas kreditorių savivaldos organas, sprendžiantis su bankroto proceso eiga susijusius klausimus. Atskirų kreditorių teisės ginamos tik netiesiogiai, ginant kreditorių visumos teises (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011 m. gruodžio 7 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-477/2011).

27ĮBĮ 24 straipsnio 4 dalyje nustatyta, kad kreditorių susirinkimo nutarimai privalomi visiems kreditoriams, tačiau kreditorius, nesutikdamas su balsų dauguma priimtais nutarimais, turi teisę apskųsti juos teismui (ĮBĮ 24 str. 5 d.). Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad nagrinėjant skundus dėl kreditorių susirinkimo nutarimų teisėtumo reikia patikrinti, ar buvo laikytasi ĮBĮ ir kreditorių susirinkimo nustatytos susirinkimo sušaukimo, kreditorių dalyvavimo, nustatytos susirinkimo darbotvarkės klausimų nagrinėjimo, balsavimo ir nutarimų priėmimo tvarkos (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2007 m. birželio 22 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-286/2007), nes šie procedūrų veiksmai reikšmingi ir gali lemti neteisėtų nutarimų priėmimą. Teismas, nustatęs esminius procedūrinius pažeidimus, galėjusius lemti neteisėtų nutarimų priėmimą, taip pat nustatęs, kad priimti nutarimai prieštarauja imperatyviosioms ĮBĮ, kitų įstatymų normoms, CK 1.5 straipsnyje įtvirtintiems principams ir dėl to pažeidžia bankrutuojančios įmonės, jos kreditorių grupės teisėtiems interesams, kreditorių susirinkimo nutarimus panaikina. Kadangi įstatymu teismui suteikta prerogatyva patikrinti kreditorių susirinkimo nutarimo teisėtumą, tai teismas, nustatęs jo neatitiktį įstatymo reikalavimams, turi teisę panaikinti kreditorių susirinkimo nutarimą ir perduoti klausimą kreditorių susirinkimui svarstyti iš naujo. Dėl 2013 m. kovo 18 d. kreditorių susirinkimo nutarimo pirmuoju darbotvarkės klausimu dėl administratoriaus veiklos ataskaitos už laikotarpį nuo 2012 m. balandžio 3 d. iki 2013 m. kovo 8 d. patvirtinimo

28Apeliantas A. Ž. nesutinka su kreditorių susirinkimo nutarimu, priimtu pirmuoju darbotvarkės klausimu, ir su teismo nutarties dalimi, kuria netenkintas jo reikalavimas šį nutarimą panaikinti. Minėtu nutarimu pirmuoju darbotvarkės klausimu nutarta nepritarti pasiūlymui patvirtinti administratoriaus veiklos ataskaitą už laikotarpį nuo 2012 m. balandžio 3 d. iki 2013 m. kovo 8 d. Trečiasis asmuo A. Ž., kreipdamasis į teismą dėl šio kreditorių susirinkimo nutarimo panaikinimo, siekė administratoriaus veiklos ataskaitos patvirtinimo klausimo išsprendimo teisme, tačiau pirmosios instancijos teismas skundžiamą kreditorių susirinkimo nutarimą pripažino pagrįstumu ir teisėtumu. Apeliantas A. Ž. savo nesutikimą su pirmosios instancijos teismo motyvais šioje dalyje grindžia tuo, jog pirmosios instancijos teismas, apsiribodamas ne tik kreditoriaus S. J. valią dėl nepritarimo administratoriaus veiklos ataskaitai lėmusių argumentų pagrįstumo įvertinimu, bet vertindamas apskritai administratoriaus veiklos ataskaitoje pateiktų pajamų ir išlaidų suvestinės pagrįstumą, viršijo savo kompetencijos ribas.

29Apeliacinės instancijos teismas su šiais argumentais sutinka. Vadovaujantis ĮBĮ 23 straipsnio 4 punktu, kreditorių susirinkimas turi teisę reikalauti, kad administratorius pateiktų savo veiklos ataskaitas, ir jas tvirtinti. Jei kreditorių susirinkimas administratoriaus ataskaitos nepatvirtina, ją gali tvirtinti teismas. Atitinkamai ĮBĮ 11 straipsnio 5 dalies 24 punkte numatyta, kad administratorius turi pareigą teikti tvirtinti savo veiklos ataskaitą pirmajam kreditorių susirinkimui, o kreditorių susirinkimui pareikalavus – kitas savo veiklos ataskaitas. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje yra nurodyta, kad administratoriaus ataskaitos patvirtinimas reiškia kreditorių pritarimą administratoriaus veiklai ar jo veiklos daliai, už kurią tvirtinama ataskaita (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2011 m. gegužės 6 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-234/2011).

30Bankroto administratorius turi atsiskaityti kreditorių susirinkime dėl faktiškai atliktų įmonės administravimo veiksmų ir patirtų išlaidų. Administratoriaus veiklos ataskaitos netvirtinimo pagrindas - administratoriaus veiksmų neatlikimas (netinkamas atlikimas), už kuriuos pateikiama ataskaita, arba neatlikimas kitų veiksmų, kuriuos pagal teisės aktų arba kreditorių susirinkimo nurodymą privalėjo atlikti. Kreditorių susirinkimas gali atsisakyti tvirtinti administratoriaus veiklos ataskaitą ir tais atvejais, kai administratorius tinkamai nepagrindžia administravimo metu patirtų išlaidų dydžio, jų poreikio, kurios neviršija jau patvirtintoje administravimo išlaidų sąmatoje nustatytų dydžių, arba kai šios išlaidos yra didesnės, nei buvo nustatęs kreditorių susirinkimas administravimo išlaidų sąmatoje, ir kreditorių susirinkimas nesutinka jas patvirtinti.

31Nagrinėjamu atveju nustatyta, jog atsakovo BAB „Trys mergelės“ administratoriaus veiklos ataskaita už laikotarpį nuo 2012 m. balandžio 3 d. iki 2013 m. kovo 8 d. apsiribojo ataskaitos apie įmonės bankroto proceso eigą bei įmonės pajams ir išlaidas pateikimu 2013 m. kovo 18 d. vykusiam kreditorių susirinkimui. Kreditorius S. J., turintis 99,47 proc. sudarančią balsų daugumą, savo nepritarimą įmonės administratoriaus veiklos ataskaitai motyvavo tuo, jog „laukia Kauno apylinkės teisme vykstančios civilinės bylos dėl skolos priteisimo iš S. J. Nr. 2-295-713/2013 pabaigos, kas gali turėti įtakos pateiktai informacijai dėl BAB „Trys mergelės“ pajamų ir išlaidų“.

32Remiantis Lietuvos teismų informacinės sistemos LITEKO duomenimis, nustatyta, kad Kauno apylinkės teisme buvo nagrinėjama civilinė byla Nr. 295-713/2013 pagal ieškovo BAB „Trys mergelės“ ieškinį atsakovui S. J. dėl 7 225,48 Lt skolos, procesinių palūkanų ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo. Kauno apylinkės teismas 2013 m. birželio 3 d. sprendimu visiškai tenkino ieškovo BAB „Trys mergelės“ atsakovui S. J. pareikštus reikalavimus. Šiuo metu minėtas pirmosios instancijos teismo sprendimas dar nėra įsiteisėjęs, nes dėl jo buvo paduotas apeliacinis skundas ir iki šiol nėra pasibaigęs šios bylos nagrinėjimas apeliacine tvarka (Kauno apygardos teisme civilinė bylos Nr. 2A-1862-555/2013).

33Atsižvelgiant į kreditoriaus BAB „Trys mergelės“ skolininkui S. J. pareikštų turtinių reikalavimų pagrindą ir esmę, darytina išvada, jog ginčo teisme dėl šių reikalavimų išsprendimas įsiteisėjusiu teismo sprendimu apskritai gali turėti įtakos įmonės pajamoms, t.y. S. J. pripažinimui BAB „Trys mergelės“ skolininku ir jo įsiskolinimo šiai įmonei dydžiui. Tačiau S. J. įsiskolinimo ginčijimas teisme neturi teisinės reikšmės atsakovo BAB „Trys mergelės“ buhalterinės apskaitos dokumentais (sąskaitomis faktūromis) pagrįstos iš ginčo šalių sutartinių prievolių kylančios atsakovo BAB „Trys mergelės“ turtinės reikalavimo teisės vertinimui, kaip šios įmonės turto ar pajamų, kol įsiteisėjusiu teismo sprendimu nėra paneigtas BAB „Trys mergelės“ skolininko S. J. prievolės šiai įmonei egzistavimo faktas ar nėra konstatuotas pačios prievolės dydžio nepagrįstumas. Todėl 2013 m. kovo 18 d. kreditorių susirinkime, sprendžiant administratoriaus veiklos ataskaitos patvirtinimo klausimą, kreditoriaus S. J., balsuojant prieš šios ataskaitos patvirtinimą, išsakytas argumentas dėl jos netvirtinimo, kol nėra priimtas sprendimas Kauno apylinkės teisme nagrinėjamoje civilinėje byloje Nr. 2-295-713/2013, yra nepagrįstas ir negalėjo lemti teisėto šios ataskaitos netvirtinimo pagrindo, kuris pateisintų šio kreditoriaus nepritarimą administratoriaus veiklos ataskaitai.

34Apeliacinės instancijos teismas taip pat pripažįsta pagrįstais kreditoriaus A. Ž. atskirojo skundo argumentus, jog pirmosios instancijos teismas nepagrįstai administratoriaus veiklos ataskaitos nepatvirtinimą grindė įrodymų, pagrindžiančių įmonės administravimo išlaidas ataskaitiniu laikotarpiu, nebuvimu. Pirmosios instancijos teismas pagrįstai nurodė dėl administratoriui tenkančios pareigos, teikiant kreditorių susirinkimui savo veiklos ataskaitą, pagrįsti įmonės išlaidas, pateikiant jas patvirtinančius įrodymus. Tačiau ši pareiga administratoriui netaikytina tuo atveju, kai pats jo ataskaitą priimantis subjektas, t.y. kreditorių susirinkimas, o taip pat ir kreditoriai sutinka su tokia administratoriaus atsiskaitymo už ataskaitiniu laikotarpiu įmonės turėtas išlaidas forma, laiko šias išlaidas pagrįstomis ir apmokėtinomis iš įmonės bankroto administravimui skirtų lėšų pagal kreditorių susirinkimo patvirtintą administravimo išlaidų sąmatą. Ši išvada darytina, atsižvelgiant į tai, kad administratoriaus, kurį su bankrutuojančia įmone sieja pavedimo teisiniai santykiai, atsiskaitymas už savo veiklą, visų pirma, yra skirtas kreditorių teisių ir teisėtų interesų apsaugai, nes įmonės bankroto administravimo išlaidos apmokamos pirmiausiai, o tai tiesiogiai susiję su kreditorių reikalavimų patenkinimo galimybe. Be to, išvada, jog 2013 m. kovo 18 d. vykusio kreditorių susirinkimo metu įmonės administratoriaus panaudota jo veiklos ataskaitos pateikimo kreditorių susirinkimui forma ir jos pagrįstumas kreditoriams nekėlė jokių abejonių, darytina, atsižvelgiant į vienintelio prieš administratoriaus veiklos ataskaitos patvirtinimą balsavusio kreditoriaus S. J. nepritarimo šiam nutarimui pagrindą sudarantį argumentą bei anksčiau vykusių kreditorių susirinkimų metu, sprendžiant analogišką klausimą, buvusią administratoriaus veiklos ataskaitos pateikimo ir priėmimo praktiką, kadangi BAB „Trys mergelės“ bankroto procesas tęsiasi jau nuo 2003 metų, kai šiai įmonei buvo iškelta bankroto byla. Galiausiai, pažymėtina, jog nei atsakovo BAB „Trys mergelės“ išlaidų, nei pajamų dydžiai ataskaitiniu laikotarpiu nuo 2012 m. balandžio 3 d. iki 2013 m. kovo 8 d. patys savaime nekelia abejonių, kurios sąlygotų teismo pareigos atlikti papildomą jų pagrįstumo kontrolę atsiradimą dėl galimo jų prieštaravimo imperatyviosioms ĮBĮ, kitų įstatymų normoms, CK 1.5 straipsnyje įtvirtintiems principams.

35Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, apeliacinės instancijos teismas pripažįsta, jog Kauno apygardos teismas 2013 m. liepos 19 d. nutartimi, netenkindamas kreditoriaus A. Ž. skunde pareikšto prašymo dėl atsakovo kreditorių susirinkimo 2013 m. kovo 18 d. nutarimo, priimto pirmuoju darbotvarkės klausimu, panaikinimo, netinkamai išsprendė minėtą klausimą. Todėl skundžiama pirmosios instancijos teismo nutartis šioje dalyje naikintina ir klausimas išspręstinas iš esmės, panaikinant skundžiamą kreditorių susirinkimo nutarimą pirmuoju darbotvarkės klausimu dėl administratoriaus veiklos ataskaitos patvirtinimo. Atsižvelgiant į ĮBĮ 23 straipsnio 4 punkte teismui suteiktą teisę dėl administratoriaus veiklos ataskaitos patvirtinimo, apeliacinės instancijos teismas, nenustatęs jokių kitų kliūčių, kurios sudarytų pateiktos administratoriaus veiklos ataskaitos netvirtinimo pagrindą, patvirtina BAB „Trys mergelės“ administratoriaus veiklos ataskaitą už laikotarpį nuo 2012 m. balandžio 3 d. iki 2013 m. kovo 8 d. Dėl 2013 m. kovo 18 d. kreditorių susirinkimo nutarimo trečiuoju darbotvarkės klausimu dėl 2012 metų finansinių ataskaitų rinkinį sudarančių dokumentų patvirtinimo

36Apeliantas A. Ž. nesutinka su kreditorių susirinkimo nutarimu, priimtu trečiuoju darbotvarkės klausimu, kuriuo nepatvirtinta BAB „Trys mergelės“ 2012 m. metinė finansinė ataskaita, ir su teismo nutarties dalimi, kuria netenkintas jo reikalavimas šį nutarimą panaikinti.

37Vadovaujantis ĮBĮ 23 straipsnio 5 punktu, kreditorių susirinkimui priskirtina teisė tvirtinti įmonės bankroto proceso metu sudarytas metines finansines ataskaitas (balansą ir pelno (nuostolių) ataskaitą).

38Skundžiamu atsakovo BAB „Trys mergelės“ kreditorių susirinkimo 2013 m. kovo 18 d. nutarimu vienintelio kreditoriaus S. J. balsų, kurie sudarė 99,47 proc., dauguma buvo nutarta nepritarti pasiūlymui patvirtinti administratoriaus parengtą 2012 metų BAB „Trys mergelės“ metinę finansinę ataskaitą (balansą ir pelno (nuostolių) ataskaitą). Kaip matyti iš BAB „Trys mergelės“ 2013 m. kovo 8 d. pakartotinio kreditorių susirinkimo protokolo Nr. 20, savo nepritarimą šis kreditorius grindė nesibaigusiu Kauno apylinkės teisme pradėtos civilinės bylos Nr. 2-295-713/2013 nagrinėjimu, kas gali turėti įtakos šiose finansinėse ataskaitose pateiktai informacijai (1 t., b.l. 21).

39Kauno apygardos teismas skundžiama 2013 m. liepos 19 d. nutartimi netenkino kreditoriaus A. Ž. skundo dėl 2013 m. kovo 18 d. kreditorių susirinkimo nutarimo, priimto trečiuoju darbotvarkės klausimu, panaikinimo, šį savo procesinį sprendimą grįsdamas tais pačiais motyvais, kaip ir atsisakymą panaikinti 2013 m. kovo 18 d. kreditorių susirinkimo nutarimą, priimtą pirmuoju darbotvarkės klausimu.

40Pažymėtina, jog įmonės finansinės atskaitomybės tikslas – pateikti teisingą informaciją apie įmonės finansinę būklę, veiklos rezultatus ir pinigų srautus. Todėl teisėtu ir pagrįstu bankrutavusios įmonės metinės finansinės ataskaitos netvirtinimo pagrindu galėtų būti joje nurodytų duomenų neatitikimas tikrovei.

41Nagrinėjamu atveju vienintelio prieš administratoriaus parengtos BAB „Trys mergelės“ 2012 metų metinės finansinės ataskaitos patvirtinimą balsavusio kreditoriaus S. J. nepritarimo pagrindą lėmė atsakovo BAB „Trys mergelės“ reikalavimo teisės jo atžvilgiu apskaitymas kaip įmonės turto. Apeliacinės instancijos teismas pripažįsta pagrįstais apelianto A. Ž. atskirojo skundo argumentus, jog tai nesudarė teisėto ir pagrįsto nepritarimo įmonės metinei finansinei ataskaitai pagrindo. Pažymėtina, jog sutartinė įmonės teisė gauti pinigus įmonės balanse apskaitoma kaip įmonės finansinis turtas. Šio finansinio turto registravimą įmonės apskaitoje lemia įmonės teisės pagal vykdomą sutartį gauti pinigus įgijimas. Ši įmonės buhalterinės apskaitos dokumentais pagrįsta įmonės reikalavimo teisė yra galiojanti ir turi būti apskaitoma įmonės balanse kaip įmonės finansinis turtas tol, kol pati reikalavimo teisė ar jos dydis nėra nuginčyti teisme. Todėl vien tik šios reikalavimo teisės ginčijimo teisme faktas pats savaime nesudaro jos nepripažinimo pagrindo ir neturi teisinės reikšmės jos galiojimui ir apskaitymui įmonės balanse, kaip įmonės turto.

42Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, apeliacinės instancijos teismas pripažįsta, jog Kauno apygardos teismas 2013 m. liepos 19 d. nutartimi, netenkindamas kreditoriaus A. Ž. skunde pareikšto prašymo dėl atsakovo kreditorių susirinkimo 2013 m. kovo 18 d. nutarimo, priimto trečiuoju darbotvarkės klausimu, panaikinimo, netinkamai išsprendė minėtą klausimą. Todėl skundžiama pirmosios instancijos teismo nutartis šioje dalyje naikintina ir klausimas išspręstinas iš esmės, panaikinant skundžiamą kreditorių susirinkimo nutarimą trečiuoju darbotvarkės klausimu. Kadangi administratoriaus parengtos atsakovo 2012 metų finansinės ataskaitos patvirtinimo klausimo išsprendimas priklauso kreditorių susirinkimo, o ne teismo kompetencijai, šis klausimas perduotinas kreditorių susirinkimui svarstyti iš naujo. Dėl 2013 m. kovo 18 d. kreditorių susirinkimo nutarimo antruoju darbotvarkės klausimu dėl įmonės turto nuomos

43Kreditoriui A. Ž. ginčijant atsakovo BAB „Trys mergelės“ 2013 m. kovo 18 d. kreditorių susirinkimo nutarimą, priimtą antruoju darbotvarkės klausimu ir teikiant savo siūlymą dėl atsakovui priklausančio nekilnojamojo turto nuomos, buvo keliamas šio kreditorių susirinkimo nutarimo ekonominio naudingumo klausimas. Minėtu ginčijamu kreditorių susirinkimo nutarimu buvo nutarta įpareigoti administratorių viešai paskelbti BAB „Trys mergelės“ priklausančio nekilnojamojo turto, t.y. pastato-kavinės, unikalus Nr. ( - ), ir pastato priklausinių – inžinierinių statinių (kiemo aikštelės, baseino, rūkyklos), unikalus Nr. ( - ), esančio ( - ), nuomos konkursą, potencialius nuomininkų siūlymus renkant tris mėnesius. Tuo tarpu skundą dėl šio kreditorių susirinkimo nutarimo panaikinimo pateikęs kreditorius A. Ž. siekia, kad šis turtas būtų išnuomotas jam už 300 Lt per mėnesį, plius komunalinius mokesčius.

44Pažymėtina, jog teismas, spręsdamas skundo pripažinti negaliojančiais nutarimus dėl jų ekonominio nenaudingumo pagrįstumo, vertina tai, kaip tokie nutarimai atitinka įstatyme įtvirtintą kreditorių susirinkimo kompetenciją ir bankroto tikslus. Tol, kol turtas nėra realizuotas bankroto proceso metu, bankrutuojančios įmonės ir jos kreditorių interesas yra, kad įmonės turtas būtų kuo naudingiau panaudotas. Bankrutuojančios įmonės turtas turi būti panaudotas kuo geresniam kreditorių reikalavimų tenkinimui, laikantis jų interesų derinimo ir lygiateisiškumo principų.

45Nagrinėjamu atveju, įvertinus ginčijamo kreditorių susirinkimo nutarimo, kuriuo nutarta atsakovui priklausantį nekilnojamąjį turtą išnuomoti konkurso būdu, ekonominį naudingumą, bei atlikus ginčijamo nutarimo ir kreditoriaus A. Ž. siūlomų atsakovui priklausančio nekilnojamojo turto nuomos sąlygų ekonominio naudingumo lyginamąjį įvertinimą, darytina išvada, jog ginčijamas kreditorių susirinkimo nutarimas dėl įmonės turto nuomos konkurso būdu nagrinėjamu atveju geriau užtikrintų, kad bankrutavusios įmonės turtas būtų panaudotas kuo geresniam kreditorių reikalavimų tenkinimui, laikantis jų interesų derinimo ir lygiateisiškumo principų. Pažymėtina, jog pats kreditorius A. Ž. konkursui dėl atsakovui priklausančio nekilnojamojo turto nuomos gali teikti savo siūlymą dėl nuomos sąlygų. Tuo tarpu konkursas pats savaime reiškia geriausio ir ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo dėl įmonės turto nuomos parinkimą. Todėl Kauno apygardos teismas 2013 m. liepos 19 d. nutartimi pagrįstai netenkino kreditoriaus A. Ž. skunde nurodyto prašymo dėl minėto kreditorių susirinkimo nutarimo antruoju darbotvarkės klausimu dėl įmonės turto nuomos panaikinimo. Dėl 2013 m. kovo 18 d. kreditorių susirinkimo nutarimo ketvirtuoju darbotvarkės klausimu „Dėl neparduoto turto pardavimo kainos varžytynėse patvirtinimo“ ir 2013 m. kovo 21 d. kreditorių susirinkimo nutarimo „Dėl ginčo turto pardavimo kainos nustatymo“

46Iš bylos medžiagos nustatyta, jog 2013 m. kovo 18 d. vykusio kreditorių susirinkimo metu ketvirtuoju į BAB „Trys mergelės“ kreditorių susirinkimo darbotvarkę buvo įtrauktas klausimas dėl neparduoto turto pardavimo kainos varžytynėse patvirtinimo. Kreditoriams dėl šio klausimo sprendžiant kreditorių susirinkime, buvo nutarta jo nesvarstyti ir 2013 m. kovo 21 d. šaukti kreditorių susirinkimą, į kurio darbotvarkę būtų įtrauktas klausimas dėl ginčo turto pardavimo varžytynėse kainos nustatymo. Tokio 2013 m. kovo 18 d. priimto nutarimo pagrindas – siekis išvengti ginčų dėl netikslaus darbotvarkės klausimo formulavimo.

47Apeliacinis teismas pripažįsta, jog, įvertinus tai, kad 2013 m. kovo 18 d. vykusio kreditorių susirinkimo metu dalyvavo visi įmonės kreditoriai, nagrinėjamu atveju egzistavo reali galimybė to paties susirinkimo metu patikslinti šį darbotvarkės klausimą ir priimti nutarimą, kuriuo būtų išspręsti bankrutavusios įmonės nekilnojamojo turto pardavimo klausimai. Pats nutarimas 2013 m. kovo 21 d. sušaukti kitą kreditorių susirinkimą, siekiant patvirtinti atsakovui priklausančio nekilnojamojo turto pradinę pardavimo kainą, vertintinas kaip procedūrinis. Nei pats šio nutarimo turinys, nei jame numatyta kreditorių susirinkimo data, vertinant ją teisingumo, protingumo ir sąžiningumo kriterijų prasme, pats savaime nepažeidžia nė vieno iš kreditorių teisių ir teisėtų interesų. Kreditorių susirinkimo metu nebuvo pareikšta jokių prieštaravimų dėl kreditorių susirinkimo datos ir laiko. Todėl skundžiama Kauno apygardos teismo nutartis toje dalyje, kurioje teismas panaikino BAB „Trys mergelės“ kreditorių susirinkimo 2013 m. kovo 18 d. nutarimą ketvirtuoju darbotvarkės klausimu, yra neteisėta, ypač atsižvelgiant į tai, kad 2013 m. kovo 21 d. kreditorių susirinkimas realiai įvyko ir jame buvo priimtas nutarimas klausimu dėl ginčo turto pardavimo varžytynėse kainos nustatymo, kurį kitu šioje byloje nagrinėjamu skundu apskundė kreditorius A. Ž.. Be to, pirmosios instancijos teismas, iš esmės išspręsdamas 2013 m. kovo 18 d. kreditorių susirinkimo metu nespręstą ir išimtinai kreditorių susirinkimo kompetencijai priklausantį įmonės turto pardavimo kainos ir tvarkos nustatymo klausimą, pažeidė įstatymo reikalavimus (ĮBĮ 23 str. 5 p., 33 str. 1 d. 3 p.), o palikdamas galioti iš dalies pakeistą 2013 m. kovo 21 d. kreditorių susirinkimo metu priimtą nutarimą tuo pačiu klausimu, tiek del jure, tiek de facto sukūrė situaciją, kai dėl to paties klausimo (dalyko) buvo priimti du savo turiniu iš dalies besiskiriantys sprendimai (dalyje dėl neparduoto varžytynėse turto kainos mažinimo 20 proc.). Atsižvelgiant į tai, skundžiama Kauno apygardos teismo 2013 m. liepos 19 d. nutartis toje dalyje, kurioje teismas nutarė panaikinti kreditorių susirinkimo 2013 m. kovo 18 d. nutarimą nesvarstyti klausimo dėl neparduoto turto varžytynėse ir klausimą dėl BAB „Trys mergelės“ priklausančio nekilnojamojo turto pardavimo kainos ir tvarkos nustatymo išsprendė iš esmės, yra nepagrįsta ir neteisėta, todėl naikintina, paliekant galioti savo esme procedūrinio pobūdžio įmonės kreditorių susirinkimo nutarimą dėl ketvirtojo darbotvarkės klausimo nesvarstymo.

48Apeliacinės instancijos teismas pripažįsta pagrįstomis pirmosios instancijos teismo išvadas dėl esminių procedūrinių pažeidimų, galėjusių lemti neteisėto nutarimo 2013 m. kovo 21 d. vykusio kreditorių susirinkimo metu priėmimą, nebuvimo. Jokie apelianto A. Ž. atskirojo skundo argumentai dėl kreditorių susirinkimo sušaukimo tvarkos pažeidimo nepaneigia to fakto, kad jam buvo žinoma apie 2013 m. kovo 21 d. turėjusį įvykti kreditorių susirinkimą ir jame svarstomą į darbotvarkę įtrauktą klausimą. Tiek apie kreditorių susirinkimo datą ir laiką, tiek apie jame svarstytiną klausimą kreditoriui A. Ž. tapo žinoma 2013 m. kovo 18 d. vykusio kreditorių susirinkimo metu, kuriame jis dalyvavo. Todėl reikalavimai nagrinėjamu atveju laikytis įstatymo numatytos kreditorių susirinkimo šaukimo ir jų informavimo tvarkos reikalavimų būtų formalūs ir šiuo konkrečiu atveju neatitiktų bankroto proceso tikslų, paskirties bei reikštų kreditoriaus piktnaudžiavimo savo teisėmis toleravimą, kadangi nė vienas iš apelianto A. Ž. nurodytų pažeidimų neužkirto jam kelio dalyvauti 2013 m. kovo 21 d. vykusiame kreditorių susirinkime ir jo metu balsuoti dėl jame sprendžiamo klausimo arba savo valią išreikšti balsuojant raštu. Atsižvelgiant į tai, apeliacinės instancijos teismas pripažįsta, jog pirmosios instancijos teismas pagrįstai atmetė kreditoriaus A. Ž. skundą dėl BAB „Trys mergelės“ 2013 m. kovo 21 d. kreditorių susirinkimo nutarimo pripažinimo negaliojančiu.

49Iš 2013 m. kovo 21 d. kreditorių susirinkimo darbotvarkės klausimo formulavimo bei paties nutarimo turinio ir esmės matyti, jog kreditorių susirinkimas siekė išspręsti pradinės atsakovui BAB „Trys mergelės“ priklausančio nekilnojamojo turto pardavimo iš pirmųjų varžytynių kainos nustatymo klausimą bei kitas šių varžytynių sąlygas (kainos didinimo intervalą, varžytynių žiūrovo mokestį).

50Vadovaujantis ĮBĮ 33 straipsnio 1 dalies 2 punktu, bankrutavusios įmonės nekilnojamasis turtas parduodamas iš varžytynių Vyriausybės nustatyta tvarka. Šiuo metu šią tvarką reglamentuoja Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. balandžio 17 d. nutarimu Nr. 321 patvirtintas Fizinio asmens, kuriam iškelta bankroto byla, bankrutuojančios ar bankrutavusios įmonės turto pardavimo iš varžytynių tvarkos aprašas, kuris taikomas visoms varžytynėms, paskelbtoms po šio aprašo įsigaliojimo. Šiame apraše įtvirtinta bankrutavusiai įmonei priklausančio nekilnojamojo turto pardavimo iš pirmųjų varžytynių, o tais atvejais, kai jos neįvyksta dėl šiame apraše nurodytų priežasčių, ir iš antrųjų arba pakartotinių varžytynių tvarka. Bendroji taisyklė yra ta, jog tuo atveju, kai pirmosios varžytynės neįvyksta dėl to, kad jose nedalyvavo nė vienas pirkėjas arba nė vienas iš varžytynių dalyvių nepasiūlė lygios pradinei pardavimo kainai ar didesnės už ją sumos, skelbiamos antrosios varžytynės (9 p., 25.1 p., 25.2 p.). Antrosiose varžytynėse kreditorių susirinkimo sprendimu gali būti mažinama pradinė turto pardavimo kaina (27 p.). Vadovaujantis ĮBĮ 33 straipsnio 1 daleis 3 punktu, neparduoto dvejose varžytynėse nekilnojamojo turto pardavimo tvarką nustato kreditorių susirinkimas. Kreditorių susirinkimo sprendimu šis turtas gali būti parduotas šios dalies 2 punkte nurodyta tvarka.

51Iš kreditoriaus A. Ž. skunde ir atskirajame skunde teismui išdėstytų prašymų matyti, jog jis, pasinaudodamas įstatymo nustatyta teise dėl kreditorių susirinkimo nutarimo apskundimo, siekia ginčijamo kreditorių susirinkimo pagrįstumo peržiūrėjimo žymiai platesniu aspektu, t.y. ne tik tiek, kiek juo buvo nuspręsta dėl pirmųjų varžytynių sąlygų. Iš apelianto A. Ž. skunde ir atskirajame skunde suformuoto prašymo akivaizdu, jog jis siekia nustatyti, jog antrosiose varžytynėse pradinė turto pardavimo kaina būtų sumažinta 20 procentų, o taip pat to, kad, neįvykus pirmosioms ir antrosioms varžytynėms, atsakovo nekilnojamąjį turtą dar du kartus būtų bandoma parduoti iš varžytynių Vyriausybės nustatyta tvarka, atitinkamai kas kartą po 20 procentų sumažinant parduodamo turto kainą.

52Atsižvelgiant į tai, kad teisė nustatyti dvejose varžytynėse neparduoto nekilnojamojo turto pardavimo tvarką, vadovaujantis ĮBĮ 33 straipsnio 1 dalies 3 punktu, priklauso išimtinai kreditorių susirinkimo kompetencijai, apeliacinės instancijos teismas pripažįsta, jog teismas neturi įstatymo jam suteiktos teisės nustatyti antrosiose varžytynėse neparduoto nekilnojamojo turto pardavimo būdą ir sąlygas, kaip to prašo apeliantas A. Ž.. Pažymėtina, jog 2013 m. kovo 21 d. kreditorių susirinkimo nutarimo teisėtumo ir pagrįstumo įvertinimas šiuo aspektu taip pat nėra galimas, nes skundžiamu kreditorių susirinkimo nutarimu dėl jų nebuvo sprendžiama. Todėl šie argumentai sudaro savarankišką pagrindą atmesti apelianto A. Ž. prašymą nustatyti, kad atsakovui priklausantis nekilnojamasis turtas būtų parduodamas ketveriose varžytynės Vyriausybės nustatyta tvarka, kiekvienose sekančiose varžytynėse neparduoto turto kainą sumažinant po 20 procentų.

53Iš skundžiamos Kauno apygardos teismo 2013 m. liepos 19 d. nutarties matyti, jog teismas, panaikindamas kreditorių susirinkimo 2013 m. kovo 21 d. nutarimo dalį, kuria nutarta, kad turto pradinė pardavimo kaina yra 3 000 000 Lt, nustatė, kad pradinė šio turto pardavimo varžytynėse kaina – 1 4700 000 Lt. Atsižvelgiant į skundžiama teismo nutartimi nustatytą atsakovui priklausančio nekilnojamojo turto pradinę pardavimo kainą, kuri atitinka UAB korporacijos „Matininkai“ pakartotinės turto vertinimo ekspertizės 2010 m. gruodžio 14 d. aktu nustatytą šio turto rinkos vertę, apeliantas A. G., atskiruoju skundu ginčydamas šio kainos nustatymo kriterijaus pasirinkimą, nurodo, jog pradinė atsakovui priklausančio nekilnojamojo turto pardavimo iš varžytynių kaina turėjo būti nustatyta, remiantis atsakovui pateiktuose pasiūlymuose dėl šio turto pirkimo nurodyta didžiausia kaina, kuri yra žymiai didesnė už turto rinkos vertę ir užtikrintų maksimalią atsakovo kreditorių ir akcininkų teisių bei teisėtų interesų apsaugą.

54Nors pagal bankroto procedūrų teisinio reglamentavimo prasmę iškėlus įmonės bankroto bylą prioritetas teikiamas kreditorių finansiniams reikalavimams patenkinti, tačiau ir tokiu atveju turi būti racionaliai vadovaujamasi kreditoriaus ir skolininko pareigų bei interesų pusiausvyros principu. Neneigiant kreditoriaus prioritetinių teisių bankroto procedūrose, kreditoriaus interesas negali neproporcingai dominuoti ar net lemti situaciją, kai neatsižvelgiama į kitų su įmonės bankroto procedūromis susijusių ir teisėtą interesą turinčių asmenų teises ir teisėtus interesus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m. kovo 26 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-166/2008; 2009 m. liepos 28 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-249/2009). Teismų praktikoje laikomasi nuomonės, kad bankroto proceso metu bankrutuojančios ir bankrutavusios įmonės turtas turi būti parduodamas kuo didesne kaina, kad kuo didesne apimtimi būtų patenkinti kreditorių reikalavimai, įgyvendintos akcininkų teisės gauti likviduojamos įmonės turto dalį, likusią po atsiskaitymo su įmonės kreditoriais (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012 m. balandžio 11 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-141/2012).

55Nagrinėjamu atveju atsakovo BAB „Trys mergelės“ bankroto proceso metu yra faktiškai susiklosčiusi situacija, jog bendra nepatenkintų kreditorių reikalavimų suma sudaro 189 536,10 Lt, kai tuo tarpu atsakovui priklausančio dar neparduoto nekilnojamojo turto vertė yra žymiai didesnė. Pati įmonė BAB „Trys mergelės“ turi apie 400 akcininkų. Atsižvelgiant į tai, jog dėl atsakovo kreditorių reikalavimų tenkinimo nekyla abejonių, jų interesų apsaugą geriausiai užtikrintų operatyvus įmonės bankroto proceso užbaigimas ir atsiskaitymas. Tuo tarpu atsakovo kreditorių reikalavimų dydį žymiai viršijanti atsakovo turto rinkos vertė suponuoja, jog šios įmonės akcininkų teisių ir teisėtų interesų apsaugą geriausiai užtikrintų bankrutavusiai įmonei priklausančio turto pardavimas už maksimaliai didžiausią galimą kainą.

56Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, apeliacinės instancijos teismas pripažįsta, jog nagrinėjamos bylos kontekste geriausiai BAB „Trys mergelės“ kreditorių, o ypač šios įmonės akcininkų, teisių ir teisėtų interesų apsaugą užtikrintų atsakovui priklausančio nekilnojamojo turto pradinės pardavimo kainos nustatymas, atsižvelgiant į atsakovui pateiktuose pasiūlymuose dėl šio turto pirkimo nurodytas didžiausias kainas. Todėl skundžiama pirmosios instancijos teismo nutartis toje dalyje, kurioje teismas, spręsdamas dėl atsakovui priklausančio nekilnojamojo turto pradinės pardavimo kainos nustatymo, vadovavosi turto rinkos verte, yra pripažintina nepagrįsta ir naikintina. Pažymėtina, jog apelianto A. Ž. nurodomoje ankstesnėje Lietuvos apeliacinio teismo 2011 m. liepos 14 d. nutartyje (civilinė bylos Nr. 2-1855/2011) ir Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012 m. balandžio 11 d. nutartyje (civilinė bylos Nr. 3K-3-141/2012) esanti nuoroda turto pardavimo kainą nustatyti, vadovaujantis šio turto rinkos verte, neturi jokios teisinės reikšmės šiame skundžiamų kreditorių susirinkimo nutarimų ginčijimo procese, kadangi prieš tai ginčijamais kreditorių susirinkimo nutarimais nustatyta pardavimo kaina neatitiko realios rinkos vertės ir buvo žymiai mažesnė, be to, šiuo metu yra pasikeitusios faktinės aplinkybės dėl siekiant įsigyti atsakovui priklausantį turtą pateiktuose pasiūlymuose nurodytų kainų.

57Remiantis bylos duomenimis nustatyta, kad du didžiausi pasiūlymai, viršijantys byloje nustatytą atsakovo nekilnojamojo turto rinkos vertę – tai R. T. 2013 m. kovo 14 d. pasiūlymas turtą įsigyti už kainą iki 2 700 000 Lt ir UAB „Gembės metalas“ 2013 m. kovo 18 d. pasiūlymas turtą įsigyti už kainą iki 3 000 000 Lt (1 t., b.l. 88). Nors, kaip jau minėta, atsakovui priklausančio turto kainos nustatymas priskirtinas kreditorių susirinkimo kompetencijai (ĮBĮ 23 str. 5 p.), tačiau, atsižvelgiant į tai, kad nagrinėjamoje byloje yra visų kreditorių (kreditorių A. Ž. ir S. J.) valia, jog šią kainą nustatytų teismas, teismas šį klausimą išsprendžia iš esmės. Apeliacinės instancijos teismas pripažįsta, jog skundžiamu atsakovo kreditorių susirinkimo 2013 m. kovo 21 d. nutarimu, nustatant pradinę atsakovui priklausančio nekilnojamojo turto pardavimo kainą, sudarančią 3 000 000 Lt, buvo nepagrįstai vadovaujamasi UAB „Gembės metalas“ pasiūlymu, kuris vertintinas kaip sąlyginis, nes susietas su pastato tinkamumu eksploatavimui, kai iš bylos duomenų akivaizdu, jog parduodamas turtas neatitiktų šios sąlygos. Be to, remiantis byloje esančiais trečiojo asmens S. J. (kreditoriaus, turinčio 99,47 proc. balsų daugumą) procesiniais dokumentais, matyti, jog šis kreditorius sutinka su 2 700 000 Lt pradinės parduodamo nekilnojamojo turto kainos, kuri atitinka R. T. pateiktą pasiūlymą, nustatymu. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, apeliacinės instancijos teismas pripažįsta, jog atsakovui priklausančio nekilnojamojo turto pardavimo varžytynėse pradinės kainos nustatymas, remiantis R. T. pasiūlymu, sudarytų galimybę maksimaliai užtikrinti ne tik įmonės kreditorių, bet ir akcininkų interesų apsaugą ir nepažeistų bankroto proceso operatyvumo ir ekonomiškumo principų tiek, kad rinkos vertę viršijančios pradinės turto pardavimo kainos nustatymas galėtų būti pripažintas prieštaraujančiu bankroto proceso tikslams bei CK 1.5 straipsnyje įtvirtintiems principams.

58Apeliacinės instancijos teismas taip pat pripažįsta, jog, siekiant užtikrinti bankroto proceso operatyvumo principo įgyvendinimą, atsižvelgiant į atsakovo bankroto proceso trukmę ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. balandžio 17 d. nutarimu Nr. 321 patvirtintame Fizinio asmens, kuriam iškelta bankroto byla, bankrutuojančios ar bankrutavusios įmonės turto pardavimo iš varžytynių tvarkos apraše nustatytą bankrutavusiai įmonei priklausančio nekilnojamojo turto pardavimo iš pirmųjų ir antrųjų varžytynių tvarką, nagrinėjamu atveju yra tikslinga nustatyti, jog, neįvykus pirmosioms varžytynėms, pradinė pardavimo kaina antrosiose varžytynėse mažintina 20 procentų. Pažymėtina, jog, atsakovui BAB „Trys mergelės“ priklausančio nekilnojamojo turto nepardavimo dvejose varžytynėse atveju, šio turto pardavimo būdą ir tvarką atskiru nutarimu turi pareigą nustatyti kreditorių susirinkimas (ĮBĮ 33 str. 1 d. 3 p.)

59Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, apeliacinės instancijos teismas, įvertinęs skundžiamos Kauno apygardos teismo 2013 m. liepos 19 d. nutarties teisėtumą ir pagrįstumą, pripažįsta, jog šioje nutartyje išdėstyti apeliacinės instancijos teismo motyvai sudaro pagrindą panaikinti skundžiamą pirmosios instancijos teismo nutartį ir trečiojo asmens A. Ž. skunduose keliamus prašymus dėl BAB „Trys mergelės“ 2013 m. kovo 18 d. ir 2013 m. kovo 21 d. įvykusių kreditorių susirinkimų metu priimtų nutarimų panaikinimo ar pripažinimo negaliojančiais išspręsti iš esmės (CPK 337 str. 1 d. 2 p.). Apeliacinės instancijos nevertina ir nepasisako dėl kitų šiame apeliaciniame proceso pateiktuose dalyvaujančių byloje asmenų procesiniuose dokumentuose nurodytų argumentų, kaip neturinčių teisinės reikšmės Kauno apygardos teismo 2013 m. liepos 19 d. nutarties teisėtumui ir pagrįstumui.

60Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 2 punktu,

Nutarė

61Kauno apygardos teismo 2013 m. liepos 19 d. nutartį panaikinti ir klausimą išspręsti iš esmės.

62Trečiojo asmens A. Ž. skundą dėl atsakovo bankrutavusios akcinės bendrovės „Trys mergelės“ 2013 m. kovo 18 d. kreditorių susirinkimo nutarimų pirmuoju, antruoju, trečiuoju ir ketvirtuoju darbotvarkės klausimais panaikinimo tenkinti iš dalies.

63Panaikinti atsakovo bankrutavusios akcinės bendrovės „Trys mergelės“ 2013 m. kovo 18 d. kreditorių susirinkimo nutarimą pirmuoju darbotvarkės klausimu dėl administratoriaus veiklos ataskaitos patvirtinimo ir patvirtinti atsakovo bankrutavusios akcinės bendrovės „Trys mergelės“ administratoriaus uždarosios akcinės bendrovės „Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biuras“ veiklos ataskaitą laikotarpiu nuo 2012 m. balandžio 3 d. iki 2013 m. kovo 8 d.

64Panaikinti atsakovo bankrutavusios akcinės bendrovės „Trys mergelės“ 2013 m. kovo 18 d. kreditorių susirinkimo nutarimą trečiuoju darbotvarkės klausimu dėl 2012 metų finansinės ataskaitos patvirtinimo ir šį klausimą perduoti atsakovo bankrutavusios akcinės bendrovės „Trys mergelės“ kreditorių susirinkimui svarstyti iš naujo.

65Netenkinti trečiojo asmens A. Ž. skundo dėl atsakovo bankrutavusios akcinės bendrovės „Trys mergelės“ 2013 m. kovo 18 d. kreditorių susirinkimo nutarimų antruoju klausimu (dėl įmonės turto nuomos) ir ketvirtuoju klausimu (dėl neparduoto turto pardavimo kainos varžytynėse patvirtinimo) panaikinimo.

66Atmesti trečiojo asmens A. Ž. skundą dėl atsakovo bankrutavusios akcinės bendrovės „Trys mergelės“ 2013 m. kovo 21 d. kreditorių susirinkimo nutarimo dėl nekilnojamojo turto pardavimo varžytynėse kainos nustatymo pripažinimo negaliojančiu.

67Atsakovo bankrutavusios akcinės bendrovės „Trys mergelės“ 2013 m. kovo 21 d. kreditorių susirinkimo nutarimą dėl nekilnojamojo turto pardavimo varžytynėse kainos nustatymo pakeisti ir jį išdėstyti taip: „BAB „Trys mergelės“ priklausantį nekilnojamąjį turtą pardavinėti varžytynėse, laikantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. balandžio 17 d. nutarimu Nr. 321patvirtinto Fizinio asmens, kuriam iškelta bankroto byla, bankrutuojančios ar bankrutavusios įmonės turto pardavimo iš varžytynių tvarkos aprašo reikalavimų. Nustatyti, kad pirmosiose varžytynėse nekilnojamojo turto pastato-kavinės, unikalus Nr. ( - ), ir pastato priklausinių - inžinerinių statinių (kiemo aikštelės, baseino, rūkyklos), unikalus Nr. ( - ), esančių adresu ( - ), pradinė pardavimo kaina yra 2 700 000 Lt. Nustatyti, kad, neįvykus pirmosioms varžytynėms, šio turto pradinė pardavimo kaina antrosiose varžytynėse mažinama 20 procentų. Nustatyti varžytynėse 3 procentų turto kainos didinimo intervalą. Varžytynių žiūrovui nustatyti 100 Lt varžytynių žiūrovo mokestį“.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Danutė... 2. Teismas, išnagrinėjęs atskiruosius skundus,... 3. I. Ginčo esmė... 4. Atsakovo BAB „Trys mergelės“ kreditorius A. Ž., turintis trečiojo... 5. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 6. Kauno apygardos teismas 2013 m. liepos 19 d. nutartimi kreditoriaus A. Ž.... 7. 1. Teismas panaikino kreditorių susirinkimo 2013 m. kovo 18 d. nutarimą,... 8. 2. Teismas netenkino kreditoriaus A. Ž. skundo dėl 2013 m. kovo 21 d.... 9. 3. Teismas priteisė kreditoriui A. Ž. iš atsakovo BAB ,,Trys mergelės“ 1... 10. Spręsdamas dėl 2013 m. kovo 18 d. kreditorių susirinkimo nutarimų pirmuoju... 11. Spręsdamas dėl 2013 m. kovo 18 d. kreditorių susirinkimo nutarimo antruoju... 12. Spręsdamas dėl 2013 m. kovo 18 d. kreditorių susirinkimo nutarimo... 13. III. Atskirųjų skundų ir atsiliepimų į atskiruosius skundus argumentai... 14. Trečiasis asmuo A. G. (BAB „Trys mergelės“ akcininkas) atskiruoju skundu... 15. Trečiasis asmuo (kreditorius) A. Ž. atskiruoju skundu prašo:
  16. Trečiasis asmuo (kreditorius) A. Ž. atskirąjį skundą grindžia šiais... 17. 1.1. Teismas nepagrįstai nutartyje sujungė skundo dėl 2013 m. kovo 18 d.... 18. 1.2. Teismas neatsižvelgė ir neįvertino, kad vieninteliu kreditoriaus S. J.... 19. 1.3. Teismas neatsižvelgė ir neįvertino, kad vieninteliu kreditoriaus S. J.... 20. Trečiasis asmuo S. J. (kreditorius) atsiliepimu į apelianto A. Ž.... 21. Trečiasis asmuo A. G. (akcininkas) atsiliepimu į apelianto A. Ž. atskirąjį... 22. Atsakovo BAB „Trys mergelės“ administratorius atsiliepimu į apelianto A.... 23. Trečiasis asmuo S. J. (kreditorius) atsiliepimu į apelianto A. G. atskirąjį... 24. Trečiasis asmuo A. Ž. (kreditorius) atsiliepimu į apelianto A. G.... 25. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 26. ĮBĮ 21straipsnyje nustatytos bankrutuojančios įmonės kreditorių teisės... 27. ĮBĮ 24 straipsnio 4 dalyje nustatyta, kad kreditorių susirinkimo nutarimai... 28. Apeliantas A. Ž. nesutinka su kreditorių susirinkimo nutarimu, priimtu... 29. Apeliacinės instancijos teismas su šiais argumentais sutinka. Vadovaujantis... 30. Bankroto administratorius turi atsiskaityti kreditorių susirinkime dėl... 31. Nagrinėjamu atveju nustatyta, jog atsakovo BAB „Trys mergelės“... 32. Remiantis Lietuvos teismų informacinės sistemos LITEKO duomenimis, nustatyta,... 33. Atsižvelgiant į kreditoriaus BAB „Trys mergelės“ skolininkui S. J.... 34. Apeliacinės instancijos teismas taip pat pripažįsta pagrįstais kreditoriaus... 35. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, apeliacinės instancijos teismas... 36. Apeliantas A. Ž. nesutinka su kreditorių susirinkimo nutarimu, priimtu... 37. Vadovaujantis ĮBĮ 23 straipsnio 5 punktu, kreditorių susirinkimui... 38. Skundžiamu atsakovo BAB „Trys mergelės“ kreditorių susirinkimo 2013 m.... 39. Kauno apygardos teismas skundžiama 2013 m. liepos 19 d. nutartimi netenkino... 40. Pažymėtina, jog įmonės finansinės atskaitomybės tikslas – pateikti... 41. Nagrinėjamu atveju vienintelio prieš administratoriaus parengtos BAB „Trys... 42. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, apeliacinės instancijos teismas... 43. Kreditoriui A. Ž. ginčijant atsakovo BAB „Trys mergelės“ 2013 m. kovo 18... 44. Pažymėtina, jog teismas, spręsdamas skundo pripažinti negaliojančiais... 45. Nagrinėjamu atveju, įvertinus ginčijamo kreditorių susirinkimo nutarimo,... 46. Iš bylos medžiagos nustatyta, jog 2013 m. kovo 18 d. vykusio kreditorių... 47. Apeliacinis teismas pripažįsta, jog, įvertinus tai, kad 2013 m. kovo 18 d.... 48. Apeliacinės instancijos teismas pripažįsta pagrįstomis pirmosios... 49. Iš 2013 m. kovo 21 d. kreditorių susirinkimo darbotvarkės klausimo... 50. Vadovaujantis ĮBĮ 33 straipsnio 1 dalies 2 punktu, bankrutavusios įmonės... 51. Iš kreditoriaus A. Ž. skunde ir atskirajame skunde teismui išdėstytų... 52. Atsižvelgiant į tai, kad teisė nustatyti dvejose varžytynėse neparduoto... 53. Iš skundžiamos Kauno apygardos teismo 2013 m. liepos 19 d. nutarties matyti,... 54. Nors pagal bankroto procedūrų teisinio reglamentavimo prasmę iškėlus... 55. Nagrinėjamu atveju atsakovo BAB „Trys mergelės“ bankroto proceso metu yra... 56. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, apeliacinės instancijos teismas... 57. Remiantis bylos duomenimis nustatyta, kad du didžiausi pasiūlymai,... 58. Apeliacinės instancijos teismas taip pat pripažįsta, jog, siekiant... 59. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, apeliacinės instancijos teismas,... 60. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja, vadovaudamasi... 61. Kauno apygardos teismo 2013 m. liepos 19 d. nutartį panaikinti ir klausimą... 62. Trečiojo asmens A. Ž. skundą dėl atsakovo bankrutavusios akcinės... 63. Panaikinti atsakovo bankrutavusios akcinės bendrovės „Trys mergelės“... 64. Panaikinti atsakovo bankrutavusios akcinės bendrovės „Trys mergelės“... 65. Netenkinti trečiojo asmens A. Ž. skundo dėl atsakovo bankrutavusios akcinės... 66. Atmesti trečiojo asmens A. Ž. skundą dėl atsakovo bankrutavusios akcinės... 67. Atsakovo bankrutavusios akcinės bendrovės „Trys mergelės“ 2013 m. kovo...