Byla 2-235-553/2019
Dėl Vilniaus apygardos teismo 2018 m. lapkričio 23 d. nutarties dalies, kuria teismas atsisakė patvirtinti bankrutavusios kooperatinės bendrovės „Nacionalinė kredito unija“ bankroto procese 2018 m. I ketv. faktiškai patirtas išlaidas, panaikinimo, priimtos bankrutavusios kooperatinės bendrovės „Nacionalinė kredito unija“ bankroto byloje, suinteresuotas asmuo byloje – valstybės įmonė „Indėlių ir investicijų draudimas“

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Aldona Tilindienė,

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal bankrutavusios kooperatinės bendrovės „Nacionalinė kredito unija“ bankroto administratorės uždarosios akcinės bendrovės „Verslo konsultantai“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2018 m. lapkričio 23 d. nutarties dalies, kuria teismas atsisakė patvirtinti bankrutavusios kooperatinės bendrovės „Nacionalinė kredito unija“ bankroto procese 2018 m. I ketv. faktiškai patirtas išlaidas, panaikinimo, priimtos bankrutavusios kooperatinės bendrovės „Nacionalinė kredito unija“ bankroto byloje, suinteresuotas asmuo byloje – valstybės įmonė „Indėlių ir investicijų draudimas“,

Nustatė

3I.

4Ginčo esmė 1.

5Bankrutavusios kooperatinės bendrovės „Nacionalinė kredito unija“ (toliau – BKB „Nacionalinė kredito unija“ arba Unija) bankroto administratorė uždaroji akcinė bendrovė (toliau – UAB) „Verslo konsultantai“ 2018 m. spalio 10d. pateikė teismui skundą dėl 2018 m. rugsėjo 28 d. pakartotinio kreditorių susirinkimo nutarimo, kuriame prašė: 1) panaikinti 2018 m. rugsėjo 28 d. BKB „Nacionalinė kredito unija“ kreditorių susirinkimo nutarimą, priimtą darbotvarkės 1-uoju klausimu, išskyrus nutarimo dalį, kuria buvo patvirtintos faktinės išlaidos, patirtos ekspertų-konsultantų paslaugoms (68 045,45 Eur), 2) patvirtinti 2018 m. I ketv. faktiškai patirtas BKB „Nacionalinė kredito unija“ administravimo išlaidas, lygias 16 097,10 Eur sumai (PVM įskaitytas), pagal Priedą Nr. 8 (neįskaitant atlyginimo pareiškėjai). 2.

6Pareiškėja nurodė, kad 2017 m. gruodžio 22 d. kreditorių susirinkimo metu buvo patvirtinta administravimo išlaidų sąmata 2018 m. I ketv. – 15 405,82 Eur (PVM įskaitytas), iš jų iki 3 500 Eur skirta išorės specialistų paslaugoms, iki 6 595,82 Eur skirta Unijos veiklos išlaidoms, ir iki 5 310 Eur (įskaitant PVM) atlyginimui pareiškėjai. 2017 m. gruodžio 22 d. nutarimas buvo apskųstas, tačiau teismų paliktas galioti. 2018 m. rugpjūčio 14 d. kreditorių susirinkimui buvo teikiamas svarstyti klausimas dėl 2018 m. I ketv. Unijos bankroto procese faktiškai patirtų administravimo išlaidų tvirtinimo, tačiau buvo atsisakyta svarstyti šį klausimą, jo svarstymą atidedant, nes, anot didžiausios bendrovės kreditorės valstybės įmonės „Indėlių ir investicijų draudimas“ (toliau – VĮ „Indėlių ir investicijų draudimas“ arba IID), pareiškėja medžiagą dėl 2018 m. I ketv. faktiškai patirtų administravimo išlaidų pateikė, nesilaikydama Unijos kreditorių susirinkimų šaukimo ir darbo tvarkos taisyklėse nustatytų terminų. 3.

7Bankroto administratorė 2018 m. rugsėjo 28 d. pakartotiniam kreditorių susirinkimui pateikė nutarimo projektą dėl faktiškai 2018 m. I ketv. patirtų atsakovės administravimo išlaidų, lygių 84 142,55 Eur sumai (PVM įskaitytas), patvirtinimo, tačiau minėtame kreditorių susirinkime, 1-uoju darbotvarkės klausimu, priimtas nutarimas – „netvirtinti 2018 m. I ketv. faktinių administravimo išlaidų, išskyrus išlaidas, skirtas už paskolų portfelio pardavimo tarpininkavimo paslaugas, t. y. 68 045,45 Eur sėkmės mokestis, kuris buvo patvirtintas kreditorių 2017 m. gegužės 3 d. kreditorių susirinkimo protokolu Nr. 36/2017“. 4.

8Pareiškėjos įsitikinimu, nutarimo dalis, kuria atsisakyta tvirtini administravimo išlaidas, lygias 16 097,10 Eur sumai (PVM įskaitytas), yra nepagrįsta. IID nenustatė, kad egzistuoja aplinkybės, dėl kurių 2018 m. I ketv. faktiškai patirtos išlaidos galėtų būti netvirtinamos, t. y. IID nesprendė, jog pareiškėjos teikiamos tvirtinti ir netvirtintos 2018 m. I ketv. faktiškai patirtos Unijos administravimo išlaidos yra nepagrįstos pirminiais buhalterinės apskaitos dokumentais, taip pat, kad jos nebuvo būtinos Unijos bankroto procese ar iš viso nebuvo patirtos. Tuo tarpu visos teiktos tvirtinti administravimo išlaidos buvo faktiškai patirtos bei buvo būtinos bankroto procese. 2018 m. I ketv. buvo parduotas atsakovės paskolų portfelis, todėl tai sąlygojo tam tikrų išlaidų augimą (finansų tarpininko paslaugų apmokėjimas, notaro, tvirtinusio hipotekos ir įkeitimo sandorių perleidimą, paslaugų apmokėjimas); likusios išlaidos, lyginant su praėjusiais ketvirčiais, kai paskolų portfelis buvo administruojamas, mažėjo. 5.

9Faktiškai atsakovės bankroto procese patirtas administravimo išlaidas per ataskaitinį laikotarpį sudarė – 4 000,07 Eur išlaidų advokatų paslaugoms pirkti, 1 955,24 Eur išlaidų notarų paslaugoms pirkti, 3 920,64 Eur išlaidų Unijos darbuotojų darbo užmokesčiui, 3 429,87 Eur išlaidų buhalterinėms paslaugoms pirkti, 586,45 Eur išlaidų IT paslaugoms pirkti, 1 450,23 Eur išlaidų dokumentų valdymo paslaugoms pirkti, 499,38 Eur išlaidų nuomos ir patalpų išlaikymo paslaugoms pirkti, 207,28 Eur organizacinių išlaidų, 47,94 Eur kitų išlaidų, kurias pareiškėja prašė patvirtinti. Bendra prašomų patvirtinti faktiškai patirtų (ir nepatvirtintų) administravimo išlaidų suma per nurodytą laikotarpį sudaro 16 097,10 Eur (PVM įskaitytas). 6.

102018 m. I ketv. administruojant Unijos bankroto procesą buvo viršyta kreditorių susirinkimo patvirtinta atsakovės administravimo išlaidų sąmata nurodytam ketvirčiui, tačiau, pareiškėjos vertinimu, tai nesudaro pagrindo netvirtinti ataskaitinį ketvirtį faktiškai patirtų išlaidų. Dar sprendžiant klausimą dėl 2018 m. I ketv. sąmatos patvirtinimo pareiškėja informavo, jog patvirtinta administravimo išlaidų sąmata nėra pakankama tinkamam Unijos bankroto proceso vedimui. Visą 2018 m. I ketv. nutarimas dėl minėto ketvirčio administravimo išlaidų sąmatos patvirtinimo nebuvo įsigaliojęs, todėl pareiškėja tikėjosi, jog teismai padidins nurodytą sąmatą ir atitinkamai į kreditorių susirinkimą dėl jos didinimo nesikreipė. Taip pat Unijos administravimo išlaidų sąmata, patvirtinta 2018 m. I ketv., buvo viršyta dėl esmingai pasikeitusios Unijos padėties – šį ataskaitinį laikotarpį buvo parduotas Unijos paskolų portfelis ir būtent ši aplinkybė sąlygojo išlaidų padidėjimą. Kreditorių susirinkimui buvo pateikta visa reikalinga medžiaga (įrodymai) dėl minėtų faktiškai patirtų administravimo išlaidų patvirtinimo, tačiau IID iš esmės jos net nevertino, nemotyvuotai atsisakydama jas tvirtinti. 7.

11Suinteresuotas asmuo (kreditorė) VĮ „Indėlių ir investicijų draudimas“ atsiliepimu į skundą su juo nesutiko ir prašė skundą atmesti. IID nurodė, kad pirmą kartą klausimą dėl 2018 m. I ketv. faktiškai patirtų administravimo išlaidų patvirtinimo pareiškėja teikė, nesilaikydama Unijos kreditorių susirinkimų šaukimo ir darbo tvarkos nustatytų terminų bei reikalavimų, todėl šio klausimo svarstymas buvo atidėtas. Be to, net ir priimant ginčijamą nutarimą visi būtini, faktines išlaidas galintys patvirtinti pirminiai dokumentai, atsakovės kreditorių susirinkimui nebuvo pateikti. Pareiškėja pateikė sąskaitas, neva kaip prašomas patvirtinti faktines išlaidas pagrindžiančius dokumentus, tačiau šie dokumentai, suinteresuoto asmens vertinimu, negali būti laikomi pakankami patvirtinti, jog prašomos patvirtinti išlaidos iš tiesų buvo būtinos/neišvengiamos Unijos administravimui minėtu ataskaitiniu laikotarpiu, t. y. bankroto administratorė išlaidų tinkamai nepagrindė. 8.

12Kreditorių susirinkimuose administratorė ne kartą buvo įpareigota peržiūrėti administravimo išlaidas ir jas mažinti. Administratorė 2018 m. rugsėjo 28 d. kreditorių susirinkimui nepateikė galiojančių sutarčių su paslaugų teikėjais, kad kreditoriai galėtų įvertinti Unijai teikiamų paslaugų pobūdį ir apimtis. Be to, pareiškėja jau ne pirmą kartą siekė patvirtinti administravimo išlaidas, viršijančias patvirtintą jų sąmatą. Nagrinėjamu atveju administratorė teikė tvirtinimui 16 097,10 Eur dydžio išlaidas, kurios patvirtintą sąmatą viršija beveik 700Eur, todėl jos negalėjo būti tvirtinamos. 9.

13Pareiškėja dėl tęstinio netinkamo bei aplaidaus pareigų vykdymo prarado Unijos kreditorių, o būtent – didžiausios jos kreditorės IID, pasitikėjimą, dėl to buvo inicijuotas pareiškėjos atstatydinimo procesas. Ginčijimas nutarimas buvo priimtas esant inicijuotam administratorės atstatydinimo procesui ir pirmosios instancijos teismui jau konstatavus, jog administratorė prarado kreditorių pasitikėjimą. Suinteresuoto asmens vertinimu, IID ir kitiems kreditoriams praradus pasitikėjimą pareiškėja (kaip bankroto administratore), ginčijamas nutarimas netvirtinti eilinio nemotyvuoto bei pirminiais dokumentais nepagrįsto faktiškai patirtų administravimo išlaidų dydžio pripažintinas pagrįstu. 10.

14Be to, teismas negali patvirtinti pareiškėjos nurodomų faktiškai patirtų administravimo išlaidų, nes būtent kreditorių susirinkimui yra suteikta teisė tvirtinti administravimo išlaidų sąmatą, ją keisti bei spręsti panašaus pobūdžio klausimus. Teismas, nustatęs, kad ginčijamas nutarimas yra neteisėtas, klausimą dėl faktinių administravimo išlaidų tvirtinimo turėtų grąžinti Unijos kreditorių susirinkimui svarstyti iš naujo.

15II.

16Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė 11.

17Vilniaus apygardos teismas 2018 m. lapkričio 23 d. nutartimi pareiškėjos BKB „Nacionalinė kredito unija“ bankroto administratorės UAB „Verslo konsultantai“ skundą tenkino iš dalies – panaikino BKB „Nacionalinė kredito unija“ 2018 m. rugsėjo 28 d. pakartotinio kreditorių susirinkimo nutarimą, priimtą pirmuoju darbotvarkės klausimu, ir perdavė klausimą dėl 2018 m. I ketv. faktiškai patirtų BKB „Nacionalinė kredito unija“ administravimo išlaidų patvirtinimo (išskyrus nutarimo dalį, kuria buvo patvirtintos faktinės išlaidos, patirtos ekspertų-konsultantų paslaugoms (68 045,45 Eur)) nagrinėti kreditorių susirinkimui iš naujo; kitą skundo dalį atmetė. 12.

18Teismas sprendė, kad skundžiamas nutarimas priimtas, iš esmės nepažeidžiant nustatytos kreditorių susirinkimo sušaukimo, kreditorių dalyvavimo, nustatytos susirinkimo posėdžio darbotvarkės klausimų nagrinėjimo, balsavimo ir nutarimų priėmimo tvarkos (byloje dėl to ginčo nekilo). 13.

19Teismas nustatė, kad atsakovės bankroto administratorės prašytos/prašomos patvirtinti 2018 m. I ketv. faktiškai patirtos išlaidos – bendras dydis (neįskaitant patvirtintų išlaidų už paskolų portfelio pardavimo tarpininkavimo paslaugas) 16 097,10 Eur, viršija kreditorių susirinkimo patvirtintą bendrą administravimo išlaidų sąmatą minėtam laikotarpiui – 10 095,82 Eur (neįtraukiant atlyginimo administratorei). Byloje nėra ginčo dėl to, kad pareiškėja per ginčo ketvirtį (2018 m. I ketv.) nepasinaudojo 2017 m. gruodžio 22 d. kreditorių susirinkimo patvirtintame nutarime nurodyta teise iš anksto kreiptis į kreditorių susirinkimą su prašymu dėl sąmatos didinimo, pateikdama kreditoriams argumentuotus paaiškinimus ir pagrindimus dėl sąmatos didinimo būtinumo, ir nesikreipė į kreditorių susirinkimą dėl patvirtintos sąmatos keitimo/jos padidinimo dar nepasibaigus 2018 m. I ketv. 14.

20Teismas atkreipė dėmesį, kad byloje faktiškai nuo 2017 m. vidurio vyko teisminiai ginčai dėl administravimo išlaidų sąmatų, faktiškai patirtų administravimo išlaidų patvirtinimo ir pan. Šiuo atveju ginčas dėl 2017 m. gruodžio 22 d. kreditorių susirinkimo patvirtintos administravimo išlaidų sąmatos 2018 m. I ketv. galutinai buvo išnagrinėtas tik 2018 m. birželio 7d. (Lietuvos apeliaciniam teismui apeliacine tvarka peržiūrėjus pirmosios instancijos teismo 2018 m. kovo 27 d. nutartį), t. y. jau po 2018 m. I ketv. pabaigos. Atsižvelgdamas į nurodytas aplinkybes, teismas sprendė, kad atsakovės bankroto administratorė iš esmės iki 2018 m. birželio 7 d. galėjo tikėtis, jog nurodyta sąmata bus pakeista/padidinta ir atitinkamai nebūtų poreikio kreiptis į kreditorių susirinkimą dėl jos padidinimo. Be to, dėl tarp didžiausios kreditorės ir bankroto administratorės kilusių ginčų šiuo atveju net administratorei ir pasikreipus dėl administravimo išlaidų sąmatos padidinimo, greičiausiai nebūtų pasiekta rezultatyvaus susitarimo; tai patvirtina ir vėlesni IID bei pareiškėjos ginčai dėl administravimo išlaidų. 15.

21Atsižvelgdamas į ĮBĮ reglamentavimą ir teismų praktiką teismas padarė išvadą, kad faktiškai gali būti tvirtinamos ir kreditorių susirinkimo patvirtintą administravimo išlaidų sąmatą viršijančios patirtos išlaidos, jeigu bankroto administratorė įrodo tokių patirtų išlaidų ir prisiimtų įsipareigojimų būtinumą, pobūdį, jų atitiktį įmonės bei kreditorių interesams ir kitas svarbias aplinkybes, todėl šiuo atveju turėjo būti analizuojama, ar administratorės nurodytos išlaidos buvo faktiškai patirtos, ar jos buvo būtinos Unijos bankroto procese ir pan. Tuo tarpu šiuo atveju skundžiamas kreditorių susirinkimo nutarimas priimtas nemotyvuotai, t. y. iš esmės nenurodant jokių nesutikimo su pareiškėjos nurodytomis išlaidomis motyvų; suinteresuotas asmuo IID net ir teismui pateiktame atsiliepime į pareiškėjos skundą nenurodė objektyvių, argumentais pagrįstų motyvų dėl skundžiamo nutarimo, t. y. kodėl nebuvo patvirtintos pareiškėjos prašomos faktiškai patirtos administravimo išlaidos per ataskaitinį laikotarpį (net jų dalis).Teismo vertinimu, suinteresuoto asmens teiginiai, kad pareiškėja nepateikė visų būtinų, faktines išlaidas galinčių patvirtinti pirminių dokumentų, laikytini deklaratyviais, nes pareiškėja tiek kreditorių susirinkimui, tiek teismui teikė, jos manymu, patirtas faktines išlaidas pagrindžiančius įrodymus, tačiau, IID faktiškai jų neanalizavo, t. y. nenurodė kokių dokumentų, jos manymu, trūksta, siekiant pagrįsti minėtas išlaidas, kokios išlaidos nebuvo būtinos, kokios iš jų nebuvo patirtos ir pan., abstrakčiai nepatvirtinusi jokių pareiškėjos prašytų patvirtinti faktiškai patirtų administravimo išlaidų (išskyrus išlaidas už tarpininkavimą parduodant atsakovės paskolų portfelį). 16.

22Teismas vertino, kad vien tai, jog skundžiamo nutarimo priėmimo metu buvo inicijuotas pareiškėjos atstatydinimo iš atsakovės bankroto administratorės pareigų procesas, taip pat tai, kad suinteresuotas asmuo yra/buvo praradęs pasitikėjimą pareiškėja, ar tai, jog pareiškėja skundė visus anksčiau kreditorių susirinkimų priimtus nutarimus, susijusius su administravimo išlaidų tvirtinimu, nesudarė pagrindo/nesuteikė teisės suinteresuotam asmeniui nedėstyti priimamo ginčijamo nutarimo motyvų. 17.

23Teismas taip pat nurodė, kad iš byloje pateiktų rašytinių duomenų nustatyta, kad atsakovės bankroto procesas per minėtą laikotarpį vyko, t. y. vyko paskolų portfelio pardavimas, notarinių sutarčių sudarymas, Unijoje dirbo kreditorių susirinkime patvirtinti darbuotojai, buvo tvarkoma Unijos buhalterinė apskaita, dokumentai ir pan. Remdamasis šiomis aplinkybėmis, teismas padarė išvadą, kad tam tikros išlaidos, administruojant atsakovės bankroto procesą, per ataskaitinį laikotarpį – 2018 m. I ketv., neabejotinai buvo patirtos ir atitinkamai turėtų būti svarstomas klausimas dėl tokių išlaidų patvirtinimo. 18.

24Atsižvelgdamas į nustatytas aplinkybes ir nurodytus motyvus, teismas sprendė, kad kreditorių susirinkimas nepagrįstai priėmė skundžiamą nutarimą, t. y. visiškai nemotyvuotai nepatvirtino pareiškėjos prašytų patvirtinti faktiškai patirtų administravimo išlaidų (net jų dalies), iš esmės tokiu būdu deklaratyviai paneigdamas visų šių išlaidų būtinumą atsakovės administravimo procese, nors byloje neįrodyta, kad nurodytu laikotarpiu – 2018 m. I ketv., darbų apimtys būtų labai sumažėjusios, palyginti jas su ankstesniais ketvirčiais, nes paskolų portfelis faktiškai buvo parduotas ir perduotas tik 2018 m. I ketv. pabaigoje; tuo labiau, jog iš esmės nepatvirtintos buvo visos pareiškėjos nurodytos išlaidos (išskyrus išlaidas paskolų portfelio tarpininkui). Todėl 2018 m. rugsėjo 28d. kreditorių susirinkimo nutarimas, priimtas pirmuoju darbotvarkės klausimu, teismo buvo panaikintas (išskyrus nutarimo dalį, kuria buvo patvirtintos faktinės išlaidos, patirtos ekspertų-konsultantų paslaugoms (68 045,45 Eur )) ir klausimas dėl 2018 m. I ketv. faktiškai patirtų BKB „Nacionalinė kredito unija“ administravimo išlaidų patvirtinimo perduotas svarstyti kreditorių susirinkimui iš naujo.

25I.

26Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai 19.

27Atskiruoju skundu BKB „Nacionalinė kredito unija“ bankroto administratorė UAB „Verslo konsultantai“ prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2018 m. lapkričio 23 d. nutarties dalį, kuria teismas atsisakė patvirtinti BKB „Nacionalinė kredito unija“ bankroto procese 2018 m. I ketv. faktiškai patirtas išlaidas, ir išspręsti klausimą iš esmės – patvirtinti 2018 m. I ketv. faktiškai patirtas išlaidas BKB „Nacionalinė kredito unija“ administravimo išlaidas, lygias 16 097,10 Eur sumai (PVM įskaitytas). Skundas grindžiamas šiais argumentas:

2819.1.

29Bankroto administratorė Unijos kreditorių susirinkimui dukart teikė svarstyti klausimą dėl 2018 m. I ketv. faktiškai patirtų išlaidų tvirtinimo. Pirmą kartą kreditorė VĮ „Indėlių ir investicijų draudimas“ apskritai atsisakė nurodytą klausimą svarstyti kreditorių susirinkime (nors klausimas į susirinkimo darbotvarkę įtrauktas jos prašymu), antrą kartą kreditorei kreditorių susirinkime priėmus sprendimą, teismas pastarąjį pripažino nepagrįstu ir panaikino nutartimi. Taigi ir šioje byloje nagrinėjamu klausimu didžiausia Unijos kreditorė IID neįgyvendina savo kompetencijos ir taip vilkina 2018 m. I ketv. faktiškai patirtų išlaidų tvirtinimo klausimą Unijos bankroto procese.

3019.2.

31Unijos bankroto procese yra susidariusi situacija, kai baigiantis 2018 m. IV ketvirčiui dar nėra patvirtintos Unijos bankroto procese pirmąjį metų ketvirtį faktiškai patirtos išlaidos. Nurodyta situacija liudija, kad Unijos bankroto procese dėl IID priimamų nepagrįstų ir neteisėtų nutarimų 2018 m. I ketv. faktiškai patirtų išlaidų klausimu susidarė situacija, kai yra vilkinamas bankroto procesas, vengiama spręsti klausimus, susijusius su faktiškai patirtų išlaidų tvirtinimu, o taip yra neįgyvendinami tiek bankroto proceso operatyvumo, tiek ekonomiškumo principai.

3219.3.

33Teismas 2018 m. rugsėjo 25 d. nutartimi Unijos bankroto byloje konstatavo, kad faktiškai patirtų išlaidų tvirtinimas Unijos bankroto procese yra užsitęsęs, šalys teismui teiktuose procesiniuose dokumentuose išdėstė savo nuomonę skundžiamų nutarimų klausimais, todėl yra pagrindas faktiškai patirtų išlaidų tvirtinimo klausimą išspręsti iš esmės, klausimo negrąžinant svarstyti kreditorių susirinkimui.2018 m. I ketv. patirtų išlaidų tvirtinimo klausimu susidariusi situacija yra analogiška – ataskaitinį ketvirtį patirtų išlaidų klausimas yra užsitęsęs, šalys teismui pateikė procesinius dokumentus su savo motyvais ir atsikirtimais, todėl išlaidų tvirtinimo klausimas priimtinas teisme, o ne grąžintinas spręsti kreditorių susirinkime, kur, tikėtina, priimtas sprendimas nebus pagrįstas ir atitinkantis Unijos ir jos kreditorių interesus.

3419.4.

35Teismas nustatė, jog IID neanalizavo įrodymų, bendrovės administratorės pateiktų siekiant patvirtinti 2018 m. I ketv. faktiškai patirtas išlaidas, taip pat IID, net ir teismui teikdama atsiliepimą į skundą, nenurodė pagrįstų, objektyvių motyvų dėl faktiškai patirtų išlaidų netvirtinimo. Šios aplinkybės leidžia spręsti, jog klausimą pakartotinai (t. y. jau trečią kartą) teikiant spręsti kreditorių susirinkimui, situacija bus lygiai tokia pati – IID nutarimą priims nesivadovaudama administratorės teikiamais paaiškinimais ir duomenimis. Tokiu būdu vėl nebus priimtas motyvuotas, pagrįstas sprendimas.

3619.5.

37Teismas nutartimi privalėjo išspręsti 2018 m. I ketv. faktiškai patirtų išlaidų tvirtinimo klausimą, o ne grąžinti jį Unijos kreditorių susirinkimui spręsti trečią kartą. Nutartyje nustatyta, jog administratorė ataskaitiniu laikotarpiu vedė Unijos bankroto procesą, atliko ĮBĮ nustatytus veiksmus (administravo Unijos turtą, tvarkė Unijos buhalterinę apskaitą ir kt.), taip pat teismas nustatė, kad Unijos bankroto procese atliktinų veiksmų apimtis nuo praėjusių ketvirčių reikšmingai nesiskiria. 20.

38Suinteresuotas asmuo VĮ „Indėlių ir investicijų draudimas“ atsiliepime į atskirąjį skundą prašo jį atmesti kaip nepagrįstą ir palikti galioti Vilniaus apygardos teismo 2018 m. lapkričio 23 d. nutartį nepakeistą. Atsiliepimas grindžiamas šiais argumentais:

3920.1.

40Teismas pagrįstai nepatvirtino bankroto administratorės prašytų faktinių išlaidų, nes šio klausimo teismas spręsti negali, kadangi būtent kreditorių susirinkimui yra suteikta teisė tvirtinti administravimo išlaidų sąmatą, ją keisti, nustatyti administravimo išlaidų mokėjimo eilę ir tvarką bei nustatyti administratoriaus atlyginimą (ĮBĮ 23 straipsnio 5 ir 9 punktai). Iki ĮBĮ36 straipsnio naujos redakcijos 2016 m. gegužės 1 d. įsigaliojimo teismui buvo suteikta prerogatyva patikrinti kreditorių susirinkimo nutarimo teisėtumą, tačiau nustačius jo (nutarimo) neatitiktį įstatymo reikalavimams, teismas turėjo teisę panaikinti kreditorių susirinkimo nutarimą ir perduoti klausimą kreditorių susirinkimui svarstyti iš naujo. BKB „Nacionalinė kredito unija“ bankroto procesui, prasidėjusiam dar 2013 m. vasario mėn., taikoma iki 2016 m. gegužės 1 d. pakeitimo įsigaliojimo galiojusi ĮBĮ 36 straipsnio redakcija.

4120.2.

42Teismui tenkinus pareiškėjos reikalavimą dėl faktiškai patirtų išlaidų patvirtinimo, būtų peržengtos teismo kompetencijos ribos. Nagrinėjamu atveju nėra pagrindo teigti, jog nutarimas pažeidžia kertinius teisės principus ar vilkina bankroto proceso eigą. Priešingai, būtent dėl netinkamo administratorės pareigų vykdymo Unijos bankroto procesas buvo vilkinamas ir IID buvo priversta inicijuoti administratorės atstatydinimo klausimą. Pirmosios instancijos teismo nutartimi bankroto administratorius yra atstatydintas ir iš Unijos bankroto administratoriaus pareigų. Nėra pagrindo spręsti, jog nutarimas prieštarauja teisės normoms ar kertiniams teisės principams, todėl pripažintina, jog teismas neturi teisės priimti sprendimus kreditorių susirinko kompetencijai priskirtais klausimais.

4320.3.

44Administratorė, 2018 m. rugpjūčio 14 d. kreditorių susirinkime teikdama svarstyti klausimą dėl 2018 m. I ketv. Unijos bankroto procese faktiškai patirtų išlaidų tvirtinimo, nesilaikė Unijos kreditorių susirinkimo posėdžio šaukimo ir darbo tvarkos nustatytų terminų bei reikalavimų. Dėl nurodytos priežasties IID atsisakė klausimą svarstyti ir nusprendė jo svarstymą atidėti. Tačiau, net ir priimant ginčijamą nutarimą, visi būtini, faktines išlaidas galintys patvirtinti pirminiai dokumentai, Unijos kreditorių susirinkime nebuvo pateikti.

4520.4.

462017 m. gruodžio 22 d. Unijos kreditorių susirinkimo posėdyje buvo patvirtinta 15 405,82 Eur dydžio 2018 m. I ketv. Unijos administravimo išlaidų sąmata. Tačiau administratorė eilinį kartą teikė tvirtinimui neva faktiškai patirtas 16 097,10 Eur dydžio išlaidas, kurios patvirtintą sąmatą viršija beveik 700 Eur. Tuo tarpu teismų praktikoje nurodoma, kad administratorius negali pagrįstai tikėtis gauti administravimo išlaidų padengimo didesne apimtimi, nei kreditorių patvirtinta sąmata. Taip pat Unijos kreditoriai ne kartą kreditorių komitetuose įpareigojo bankroto administratorę peržiūrėti administravimo išlaidas ir jas mažinti (kreditorių susirinkimo 2016 m. birželio 30 d., 2017 m. vasario 28 d., 2017 m. kovo 31 d. nutarimai), tačiau bankroto administratorė realių veiksmų nesiėmė bei neįvykdė kreditorių pakartotinio reikalavimo tinkamai pagrįsti 2018 m. I ketv. faktines išlaidas. Tokioje situacijoje Unijos kreditorių atsisakymas tvirtinti 2018 m. I ketv. tinkamai nepagrįstas išlaidas, pripažintinas pagrįstu bei teisėtu.

4720.5.

48Administratorius, teikdamas tvirtinti faktines administravimo išlaidas, turi veikti itin sąžiningai, rūpestingai bei kvalifikuotai. Nagrinėjamu atveju administratorė šios pareigos tinkamai nevykdė. IID Unijos bankroto byloje bei kitų administratorės administruojamų unijų procesuose ne vieną kartą kėlė klausimą dėl administratorės veiksmų tinkamumo bei inicijavo jos atstatydinimo klausimą. Vilniaus apygardos teismas 2018 m. rugpjūčio 21 d. nutartimi patenkino IID prašymą bei atstatydino administratorę iš BKB KU „Vilniaus taupomoji kasa” administratorės pareigų. Kauno apygardos teismo 2018 m. spalio 23 d. nutartimi atstatydino administratorę ir iš BKB KU „Laikinosios sostinės kreditas” bankroto administratorės pareigų. Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnyba (toliau – Tarnyba) 2017 m. lapkričio 7 d. ir 2018 m. lapkričio 22 d. įsakymais „Dėl nuobaudos bankroto administratoriui UAB „Verslo konsultantai” skyrimo” IID skundų pagrindu atlikusi neplaninį bankroto administratoriaus veiklos patikrinimą ir nustačiusi, jog bankroto administratorė pažeidė ĮBĮ11 straipsnio 5 dalies 20 punktą, skyrė nuobaudas – įspėjimus. Nuobauda skirta bankroto administratorei nevykdžius kreditorių susirinkimų/komiteto nutarimų, kuriais ji buvo įpareigota teikti kreditoriams informaciją kredito unijų bankroto proceso klausimais. Šios aplinkybės patvirtina, kad būtent dėl bankroto administratorės netinkamo pareigų vykdymo, pažeidžiant ĮBĮ nuostatas, buvo vilkinamas kredito unijos bankroto procesas.

49Teismas

konstatuoja:

50I.

51Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

21.

52Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio (atskirojo) skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo (nutarties) negaliojimo pagrindų patikrinimas CPK 320 straipsnio 1 dalis, 338 straipsnis). Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas apeliaciniame (atskirajame) skunde nustatytų ribų, išskyrus atvejus, kai to reikalauja viešasis interesas ir neperžengus skundo ribų, būtų pažeistos asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai (CPK 320 straipsnio 2 dalis). Absoliučių skundžiamos pirmosios instancijos teismo nutarties negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė (CPK 329 straipsnio 2 ir 3 dalys, 338 straipsnis). 22.

53Apeliacijos dalyką sudaro pirmosios instancijos teismo nutarties dalies, kuria teismas atsisakė patvirtinti bendrovės bankroto procese faktiškai patirtas išlaidas, teisėtumo ir pagrįstumo patikrinimas. Absoliučių skundžiamos teismo nutarties negaliojimo pagrindų nenustatyta, pagrindo peržengti atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį ribas nėra. Dėl naujų įrodymų prijungimo prie bylos 23.

54Suinteresuotas asmuo VĮ „Indėlių ir investicijų draudimas“ kartu su atsiliepimais į atskirąjį skundą pateikė naujus įrodymus – Lietuvos apeliacinio teismo 2018 m. spalio 19 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje Nr. 2-1405-407/2018, Vilniaus apygardos teismo 2018 m. lapkričio 23 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje Nr. B2-345-781/2018, Tarnybos 2018 m. lapkričio 22 d. įsakymą Nr. V4-318 „Dėl nuobaudos bankroto administratoriui UAB „Verslo konsultantai“ skyrimo“ ir Tarnybos 2018 m. lapkričio 20 d. išvadą Nr. D4-1567 „Dėl neplaninio bankroto administratoriaus UAB „Verslo konsultantai“ veiklos patikrinimo“. 24.

55Pagal CPK 314 straipsnį apeliacinės instancijos teismas atsisako priimti naujus įrodymus, kurie galėjo būti pateikti pirmosios instancijos teisme, išskyrus atvejus, kai pirmosios instancijos teismas nepagrįstai atsisakė juos priimti ar kai šių įrodymų pateikimo būtinybė iškilo vėliau. Apeliacinės instancijos teismas, atsižvelgdamas į byloje vyraujantį viešąjį interesą, į tai, kad viešąjį interesą turinčiose bylose teismas įrodymus gali rinkti net ir savo iniciatyva, taip pat tuo tikslu gali naudoti duomenis iš viešųjų registrų bei teismų informacinės sistemos (CPK 179 straipsnio 2 ir 3 dalys), atsakovės naujai pateiktus įrodymus priima ir vertina bylą nagrinėjant apeliacinės instancijos teisme (CPK 314 straipsnis). Dėl atskirojo skundo argumentų 25.

56Bankroto procesas yra kolektyvinis procesas, kuris, nors ir prasideda kaip procesas dėl skolininko nemokumo fakto nustatymo, vėliau tampa kolektyviniu kreditorių reikalavimų tenkinimo iš skolininko turto mechanizmu. Bankroto procese siekiama patenkinti ne pavienių kreditorių, žinančių apie sunkią skolininko finansinę padėtį, o visų kreditorių finansinius reikalavimus ir interesus. Kreditorių, kaip visumos, teisė spręsti bankrutuojančios įmonės reikalus – tai kreditorių autonomijos principo išraiška. Ši teisė yra įgyvendinama kreditorių balsų dauguma priimant nutarimus kreditorių susirinkime. Kreditorių susirinkimas yra savotiškas kreditorių savivaldos organas, sprendžiantis su bankroto proceso eiga susijusius kreditorių susirinkimo kompetencijai priskirtus klausimus. 26.

57ĮBĮ 24 straipsnio 4 dalyje nustatyta, kad kreditorių susirinkimo nutarimai privalomi visiems kreditoriams, tačiau kreditorius, nesutikdamas su balsų dauguma priimtais nutarimais, turi teisę apskųsti juos teismui (ĮBĮ 24 straipsnio 5 dalis). Teismų praktikoje tokia teisė yra suteikta ir bankroto administratoriui. Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad nagrinėjant skundus dėl kreditorių susirinkimo (kreditorių komiteto) nutarimų teisėtumo, reikia patikrinti, ar buvo laikytasi ĮBĮ ir kreditorių susirinkimo nustatytos susirinkimo sušaukimo, kreditorių dalyvavimo, nustatytos susirinkimo darbotvarkės klausimų nagrinėjimo, balsavimo ir nutarimų priėmimo tvarkos (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007 m. birželio 22 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-286/2007), nes šie procedūrų veiksmai reikšmingi ir gali lemti neteisėtų nutarimų priėmimą. Teismas, nustatęs esminius procedūrinius pažeidimus, galėjusius lemti neteisėtų nutarimų priėmimą, taip pat nustatęs, kad priimti nutarimai prieštarauja imperatyviosioms ĮBĮ, kitų įstatymų normoms, Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 1.5 straipsnyje įtvirtintiems principams ir dėl to pažeidžia bankrutuojančios įmonės, jos kreditorių teisėtus interesus, kreditorių susirinkimo nutarimus panaikina (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012 m. sausio 6 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-112/2012; Lietuvos apeliacinio teismo 2014 m. vasario 11 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-291/2014). Nurodyta teismų praktika suponuoja išvadą, kad kreditorių susirinkimo nutarimai gali būti naikinami dviem pagrindais: pirma, dėl esminių procedūrinių pažeidimų, susijusių su kreditorių susirinkimo (kreditorių komiteto) nutarimo priėmimu, padarymo, galėjusio nulemti neteisėtą tokio nutarimo turinį; antra, dėl materialinių aspektų (turinio) neteisėtumo, kuris pasireiškia imperatyvių įstatymo nuostatų pažeidimu, prieštaravimu teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principams (CK 1.5 straipsnis) bei kreditorių ar/ir pačios bankrutuojančios (bankrutavusios) įmonės interesų esminiu pažeidimu (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. lapkričio 30 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-486/2010; Lietuvos apeliacinio teismo 2012 m. gruodžio 6 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1438/2012 ir 2012 m. sausio 19 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-196/2012). 27.

58Nagrinėjamu atveju ginčo dėl kreditorių susirinkimo sušaukimo, kreditorių dalyvavimo, darbotvarkės, balsavimo ir nutarimų priėmimo tvarkos nėra. Apeliacinės instancijos teismas taip pat nenustatė tokių procedūrinių pažeidimų. 28.

59Bylos duomenimis nustatyta, kad 2017 m. gruodžio 22d. vykusiame BKB „Nacionalinė kredito unija“ kreditorių susirinkime, trečiuoju darbotvarkės klausimu, kreditorių balsų dauguma, nutarta patvirtinti 2018 m. I ketv. Unijos administravimo išlaidų sąmatą iki 15 405,82 Eur: – iki 3 500 Eur (PVM įskaitytas) skirti išorės specialistų paslaugoms; – iki 6 595,82 Eur (PVM įskaitytas) skirti Unijos veiklos išlaidoms;– iki 5 310 Eur atlyginimui administratorei; – nustatyta, kad bankroto administratorė be išankstinio kreditorių susirinkimo pritarimo neturi teisės perskirstyti išlaidų tarp eilučių (tarp išorės specialistų išlaidų ir Unijos veiklos išlaidų); – tuo atveju, jei patvirtintos 2018 m. I ketv. administravimo išlaidų sąmatos nepakaktų būtinoms ir pagrįstoms Unijos administravimo išlaidoms, bankroto administratorė privalo iš anksto kreiptis į kreditorių susirinkimą su prašymu dėl sąmatos didinimo, pateikdama kreditoriams argumentuotus paaiškinimus ir pagrindimus dėl sąmatos didinimo būtinumo; bankroto administratorė dėl sąmatos didinimo į kreditorių susirinkimą turi kreiptis tokiais terminais, kad kreditoriai sprendimus galėtų priimti dar nepasibaigus 2018 m. I ketv. Dėl 2017 m. gruodžio 22 d. kreditorių susirinkime patvirtintos 2018 m. I ketv. BKB „Nacionalinė kredito unija“ administravimo išlaidų sąmatos, bendrovės bankroto administratorė UAB „Verslo konsultantai“ pateikė skundą, kuriame prašė patvirtinti didesnę sąmatą (19 062Eur), tačiau teismo 2018 m. kovo 27 d. nutartimi minėtas prašymas buvo atmestas; Lietuvos apeliacinis teismas 2018 m. birželio 7d. nutartimi civilinėje byloje Nr. 2-961-381/2018 paliko nepakeistą nurodytą pirmosios instancijos teismo nutarties dalį. 29.

602018 m. rugpjūčio 14 d. Unijos kreditorių susirinkimui buvo teikiamas svarstyti klausimas dėl 2018 m. I ketv. bendrovės bankroto procese faktiškai patirtų išlaidų tvirtinimo, tačiau buvo atsisakyta svarstyti šį klausimą, jo svarstymą atidedant, nes UAB „Verslo konsultantai“ medžiagą dėl 2018 m. I ketv. faktiškai patirtų administravimo išlaidų pateikė, nesilaikydama Unijos kreditorių susirinkimų šaukimo ir darbo tvarkos taisyklėse nustatytų terminų.2018m. rugsėjo 28 d. vykusiame BKB „Nacionalinė kredito unija“ pakartotiniame kreditorių susirinkime, pirmuoju darbotvarkės klausimu, kreditorių balsų dauguma, nutarta netvirtinti 2018 m. I ketv. faktinių administravimo išlaidų, išskyrus išlaidas, skirtas už paskolų portfelio pardavimo tarpininkavimo paslaugas, t. y. sėkmės mokestis, kuris buvo patvirtintas kreditorių 2017 m. gegužės 3 d. kreditorių susirinkimo protokolu Nr. 36/2017. Taigi iš esmės buvo patvirtinta 68 045,45 Eur išlaidų, faktiškai patirtų ekspertų-konsultantų paslaugoms (tarpininkaujant parduodant paskolų portfelį), o likusi dalis – 16 097,10 Eur, nebuvo patvirtinta. 30.

61Unijos bankroto administratorė UAB „Verslo konsultantai“, nesutikdama su minėto nutarimo dalimi dėl nepatvirtintų faktiškai patirtų Unijos administravimo išlaidų, pateikė teismui skundą, kuriuo prašė teismo panaikinti ginčijamą nutarimo dalį ir patvirtinti 2018 m. I ketv. faktiškai patirtas BKB „Nacionalinė kredito unija“ administravimo išlaidas, lygias 16 097,10 Eur sumai. Pirmosios instancijos teismas skundą tenkino iš dalies – panaikino BKB „Nacionalinė kredito unija“ 2018 m. rugsėjo 28 d. pakartotinio kreditorių susirinkimo nutarimą, priimtą pirmuoju darbotvarkės klausimu, ir perdavė klausimą dėl 2018 m. I ketv. faktiškai patirtų BKB „Nacionalinė kredito unija“ administravimo išlaidų patvirtinimo (išskyrus nutarimo dalį, kuria buvo patvirtintos faktinės išlaidos, patirtos ekspertų-konsultantų paslaugoms (68 045,45 Eur)) nagrinėti kreditorių susirinkimui iš naujo; kitą skundo dalį atmetė. 31.

62Apeliantė Unijos bankroto administratorė atskirajame skunde teismui teigia, kad pirmosios instancijos teismas, pagrįstai nuspręsdamas panaikinti ginčijamo nutarimo dalį, tačiau atmesdamas prašymą patvirtinti 2018 m. I ketv. faktiškai patirtas BKB „Nacionalinė kredito unija“ administravimo išlaidas, neatsižvelgė į Unijos bankroto procese susiklosčiusią konfliktišką situaciją, kai dėl bendrovės didžiausios kreditorės IID priimamų nepagrįstų ir neteisėtų nutarimų 2018 m. I ketv. faktiškai patirtų išlaidų klausimu yra vilkinamas bankroto procesas, vengiama spręsti klausimus, susijusius su faktiškai patirtų išlaidų tvirtinimu, o taip yra neįgyvendinami tiek bankroto proceso operatyvumo, tiek ekonomiškumo principai. 32.

63Remiantis bylai aktualia ĮBĮ 36 straipsnio redakcija (galiojusia iki 2016 m. gegužės 1 d.), administravimo išlaidų sąmatą tvirtina, keičia ir disponavimo administravimo išlaidomis tvarką nustato kreditorių susirinkimas. Tačiau administravimo išlaidų sąmatos patvirtinimas kreditorių susirinkime nereiškia, kad administratorius yra laisvas disponuoti sumomis, skirtomis atskirų rūšių administravimo išlaidoms padengti, ir nevaržomas pareigos atsiskaityti. Siekdamas tokių išlaidų atlyginimo, administratorius privalo įrodyti, kad tam tikros jo patirtos išlaidos atitinka tam tikras kreditorių susirinkimo ar teismo patvirtintos administravimo išlaidų sąmatos eilutes, kad atitinkamos išlaidos iš tiesų yra patirtos ir kad jos buvo būtinos tinkamam bankrutuojančios įmonės administravimui užtikrinti(Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. gegužės 6 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-234/2011). Atitinkamai kreditorių susirinkimas turi įgaliojimus nustatyti įmonės konkrečių administravimo išlaidų dydžius ir reikalauti, kad bankroto administratorius atsiskaitytų kreditorių susirinkime ar kreditorių komitete dėl visų patirtų išlaidų, t. y. kreditorių susirinkimas gali netvirtinti jau patirtų išlaidų ataskaitos, jei nutaria, kad jos nepagrįstos tinkamai įformintais dokumentais ar viršija kreditorių susirinkimo sąmatoje patvirtintus dydžius ir pan., tačiau neturi teisės nepagrįstai riboti bankroto administratoriaus veiklos (Lietuvos apeliacinio teismo 2011 m. rugpjūčio 1 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-2045/2011). 33.

64Aukščiau nurodyti kasacinio teismo išaiškinimai suponuoja išvadą, jog administratorius dėl faktiškai patirtų administravimo išlaidų už tam tikrą laikotarpį patvirtinimo, pateikdamas atitinkamas išlaidas pagrindžiančius dokumentus (paaiškinimus dėl jų dydžio), privalo kreiptis į kreditorių susirinkimą, kuris, įvertinęs tokių išlaidų, jų dydžio pagrįstumą bei būtinumą, privalo išspręsti klausimą dėl šių išlaidų (ne)tvirtinimo. Tais atvejais, kai bankroto administratoriaus pateikto patirtų administravimo išlaidų pagrindimo nepakanka, kreditorių susirinkimas gali įpareigoti bankroto administratorių pateikti papildomus dokumentus (paaiškinimus) patirtoms administravimo išlaidoms pagrįsti, klausimo svarstymą atidedant kitam kreditorių susirinkimui, arba atsisakyti tvirtinti atitinkamas išlaidas (jų dalį). 34.

65Iš į bylą pateikto BKB „Nacionalinė kredito unija“ 2018 m. rugsėjo 28 d. kreditorių susirinkimo protokolo matyti, kad skundžiamas kreditorių susirinkimo nutarimas, kuriuo buvo nutarta netvirtinti 2018 m. I ketv. faktinių administravimo išlaidų, išskyrus išlaidas, skirtas už paskolų portfelio pardavimo tarpininkavimo paslaugas, buvo priimtas, nenurodžius jokių tokio atsisakymo patvirtinti 2018 m. I ketv. faktines administravimo išlaidas motyvų. Kaip teisingai pažymėjo pirmosios instancijos teismas, šiuo atveju BKB „Nacionalinė kredito unija“ bankroto byloje nuo 2017 m. vidurio vyksta teisminiai ginčai dėl administravimo išlaidų sąmatų, faktiškai patirtų administravimo išlaidų patvirtinimo. Taip pat atsakovės bankroto administratorės prašytos/prašomos patvirtinti 2018 m. I ketv. faktiškai patirtos išlaidos – bendras dydis (neįskaitant patvirtintų išlaidų už paskolų portfelio pardavimo tarpininkavimo paslaugas) 16 097,10 Eur, viršija kreditorių susirinkimo patvirtintą bendrą administravimo išlaidų sąmatą minėtam laikotarpiui. Tačiau nurodytomis aplinkybėmis negali būti pateisintas kreditorių susirinkime dalyvavusių kreditorių nemotyvuotas savo funkcijų atlikti tokių išlaidų įvertinimą neatlikimas. 35.

66Skundžiama nutartimi pirmosios instancijos teismas, visapusiškai įvertinęs į bylą pateiktus įrodymus, teisingai sprendė, jog iš byloje pateiktų rašytinių duomenų matyti, jog atsakovės bankroto procesas per minėtą laikotarpį vyko, t. y. vyko paskolų portfelio pardavimas, notarinių sutarčių sudarymas, Unijoje dirbo kreditorių susirinkime patvirtinti darbuotojai, buvo tvarkoma Unijos buhalterinė apskaita, dokumentai ir pan. Pažymėtina, kad šių aplinkybių suinteresuotas asmuo taip pat neginčijo. Taigi, tam tikros išlaidos, administruojant atsakovės bankroto procesą, per ataskaitinį laikotarpį – 2018 m. I ketv., neabejotinai buvo patirtos, todėl atitinkamai turėjo būti svarstomas klausimas dėl tokių išlaidų patvirtinimo. 36.

67Nors atskirajame skunde BKB „Nacionalinė kredito unija“ bankroto administratorė UAB „Verslo konsultantai“ teigia, kad šalys teismui teiktuose procesiniuose dokumentuose išdėstė savo nuomonę skundžiamų nutarimų klausimais, todėl yra pagrindas faktiškai patirtų išlaidų tvirtinimo klausimą išspręsti iš esmės, klausimo negrąžinant svarstyti kreditorių susirinkimui, tačiau su tokia pozicija sutikti nėra jokio pagrindo. Tiek pirmosios, tiek apeliacinės instancijos teismams pateiktuose procesiniuose dokumentuose, suinteresuotas asmuo nurodė vienintelį argumentą, kuriuo siekė pagrįsti ginčijamo nutarimo priėmimą, t. y. suinteresuotas asmuo tvirtina, kad 2018 m. rugsėjo 28 d. kreditorių susirinkimui apeliantė nepateikė galiojančių sutarčių su paslaugų teikėjais, kad kreditoriai galėtų įvertinti Unijai teikiamų paslaugų pobūdį ir apimtis. Esą pateiktos sąskaitos nepagrindžia patirtų išlaidų būtinumo ir pagrįstumo. Tačiau iš suinteresuoto asmens atsiliepimų matyti, kad pagrindinės priežastys, nulėmusios skundžiamo nutarimo priėmimą, buvo konfliktiški santykiai su bankroto administratore, apsprendę jos atstatydinimo iš bankroto administratorės pareigų klausimo inicijavimą byloje bei faktiškai didesnių administravimo išlaidų, nei buvo patvirtintos kreditorių susirinkime, pateikimas tvirtinti. Minėta, kad nurodytos priežastys iš esmės negali lemti kreditorių susirinkimo kompetencijai priskirtų funkcijų neatlikimo. 37.

68Taigi, Lietuvos apeliacinis teismas pritaria skundžiamos nutarties išvadoms, jog IID faktiškai neatliko jokio apeliantės pateiktų dokumentų, kuriais ši grindė faktiškai patirtų administravimo išlaidų būtinumą ir dydį, vertinimo, jų neanalizavo, t. y. nenurodė kokių dokumentų, jos manymu, trūksta, siekiant pagrįsti minėtas išlaidas, kokios išlaidos nebuvo būtinos, kokios iš jų nebuvo patirtos ir pan., abstrakčiai nepatvirtinusi jokių pareiškėjos prašytų patvirtinti faktiškai patirtų administravimo išlaidų (išskyrus išlaidas už tarpininkavimą parduodant atsakovės paskolų portfelį). 38.

69Lietuvos apeliacinio teismo vertinimu, nurodytos aplinkybės leidžia pagrįstai teigti, kad kreditorių susirinkimui neatlikus jam ĮBĮ priskirtų funkcijų, susijusių su administravimo išlaidų tvirtinimu, ir siekiant suteikti kreditorių susirinkimui galimybę išanalizuoti ir įvertinti pareiškėjos prašomas patvirtinti faktiškai patirtas administravimo išlaidas per ataskaitinį laikotarpį, aiškiai nurodyti savo nesutikimo (jeigu toks bus) su konkrečiomis išlaidomis (nurodant jų dydžius) motyvus, pateikti tai pagrindžiančius įrodymus ir pan., nurodytas klausimas pirmosios instancijos teismo buvo pagrįstai perduotas kreditorių susirinkimui svarstyti iš naujo. Taigi, nustatytos aplinkybės patvirtina, kad atskirojo skundo argumentai nesudaro pagrindo naikinti pagrįstos ir teisėtos pirmosios instancijos teismo nutarties. 39.

70Kiti atskirajame skunde ir atsiliepime į jį išdėstyti argumentai neturi esminės reikšmės teisingam rezultatui byloje, todėl apeliacinės instancijos teismas atskirai dėl jų nepasisako.

71Lietuvos apeliacinio teismo civilinių bylų skyriaus teisėja, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

72Vilniaus apygardos teismo 2018 m. lapkričio 23 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Aldona... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę... 3. I.... 4. Ginčo esmė 1.... 5. Bankrutavusios kooperatinės bendrovės „Nacionalinė kredito unija“... 6. Pareiškėja nurodė, kad 2017 m. gruodžio 22 d. kreditorių susirinkimo metu... 7. Bankroto administratorė 2018 m. rugsėjo 28 d. pakartotiniam kreditorių... 8. Pareiškėjos įsitikinimu, nutarimo dalis, kuria atsisakyta tvirtini... 9. Faktiškai atsakovės bankroto procese patirtas administravimo išlaidas per... 10. 2018 m. I ketv. administruojant Unijos bankroto procesą buvo viršyta... 11. Suinteresuotas asmuo (kreditorė) VĮ „Indėlių ir investicijų draudimas“... 12. Kreditorių susirinkimuose administratorė ne kartą buvo įpareigota... 13. Pareiškėja dėl tęstinio netinkamo bei aplaidaus pareigų vykdymo prarado... 14. Be to, teismas negali patvirtinti pareiškėjos nurodomų faktiškai patirtų... 15. II.... 16. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė 11.... 17. Vilniaus apygardos teismas 2018 m. lapkričio 23 d. nutartimi pareiškėjos BKB... 18. Teismas sprendė, kad skundžiamas nutarimas priimtas, iš esmės... 19. Teismas nustatė, kad atsakovės bankroto administratorės prašytos/prašomos... 20. Teismas atkreipė dėmesį, kad byloje faktiškai nuo 2017 m. vidurio vyko... 21. Atsižvelgdamas į ĮBĮ reglamentavimą ir teismų praktiką teismas padarė... 22. Teismas vertino, kad vien tai, jog skundžiamo nutarimo priėmimo metu buvo... 23. Teismas taip pat nurodė, kad iš byloje pateiktų rašytinių duomenų... 24. Atsižvelgdamas į nustatytas aplinkybes ir nurodytus motyvus, teismas... 25. I.... 26. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai 19.... 27. Atskiruoju skundu BKB „Nacionalinė kredito unija“ bankroto administratorė... 28. 19.1.... 29. Bankroto administratorė Unijos kreditorių susirinkimui dukart teikė... 30. 19.2.... 31. Unijos bankroto procese yra susidariusi situacija, kai baigiantis 2018 m. IV... 32. 19.3.... 33. Teismas 2018 m. rugsėjo 25 d. nutartimi Unijos bankroto byloje konstatavo, kad... 34. 19.4.... 35. Teismas nustatė, jog IID neanalizavo įrodymų, bendrovės administratorės... 36. 19.5.... 37. Teismas nutartimi privalėjo išspręsti 2018 m. I ketv. faktiškai patirtų... 38. Suinteresuotas asmuo VĮ „Indėlių ir investicijų draudimas“ atsiliepime... 39. 20.1.... 40. Teismas pagrįstai nepatvirtino bankroto administratorės prašytų faktinių... 41. 20.2.... 42. Teismui tenkinus pareiškėjos reikalavimą dėl faktiškai patirtų išlaidų... 43. 20.3.... 44. Administratorė, 2018 m. rugpjūčio 14 d. kreditorių susirinkime teikdama... 45. 20.4.... 46. 2017 m. gruodžio 22 d. Unijos kreditorių susirinkimo posėdyje buvo... 47. 20.5.... 48. Administratorius, teikdamas tvirtinti faktines administravimo išlaidas, turi... 49. Teismas... 50. I.... 51. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai... 52. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio (atskirojo)... 53. Apeliacijos dalyką sudaro pirmosios instancijos teismo nutarties dalies, kuria... 54. Suinteresuotas asmuo VĮ „Indėlių ir investicijų draudimas“ kartu su... 55. Pagal CPK 314 straipsnį apeliacinės instancijos teismas atsisako priimti... 56. Bankroto procesas yra kolektyvinis procesas, kuris, nors ir prasideda kaip... 57. ĮBĮ 24 straipsnio 4 dalyje nustatyta, kad kreditorių susirinkimo nutarimai... 58. Nagrinėjamu atveju ginčo dėl kreditorių susirinkimo sušaukimo, kreditorių... 59. Bylos duomenimis nustatyta, kad 2017 m. gruodžio 22d. vykusiame BKB... 60. 2018 m. rugpjūčio 14 d. Unijos kreditorių susirinkimui buvo teikiamas... 61. Unijos bankroto administratorė UAB „Verslo konsultantai“, nesutikdama su... 62. Apeliantė Unijos bankroto administratorė atskirajame skunde teismui teigia,... 63. Remiantis bylai aktualia ĮBĮ 36 straipsnio redakcija (galiojusia iki 2016 m.... 64. Aukščiau nurodyti kasacinio teismo išaiškinimai suponuoja išvadą, jog... 65. Iš į bylą pateikto BKB „Nacionalinė kredito unija“ 2018 m. rugsėjo 28... 66. Skundžiama nutartimi pirmosios instancijos teismas, visapusiškai įvertinęs... 67. Nors atskirajame skunde BKB „Nacionalinė kredito unija“ bankroto... 68. Taigi, Lietuvos apeliacinis teismas pritaria skundžiamos nutarties išvadoms,... 69. Lietuvos apeliacinio teismo vertinimu, nurodytos aplinkybės leidžia... 70. Kiti atskirajame skunde ir atsiliepime į jį išdėstyti argumentai neturi... 71. Lietuvos apeliacinio teismo civilinių bylų skyriaus teisėja, vadovaudamasi... 72. Vilniaus apygardos teismo 2018 m. lapkričio 23 d. nutartį palikti...