Byla 2-1262-264/2014
Dėl darbų aktų pripažinimo negaliojančiais, piniginių lėšų ir palūkanų priteisimo, tretieji asmenys bankrutuojanti UAB „Fiksta“, AB „Šiaulių bankas“

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Aušra Baubienė, sekretoriaujant Violetai Grigaravičienei, R. M., dalyvaujant ieškovės bankrutuojančios AB „Ūkio bankas” atstovui advokatui G. M., atsakovės bankrutuojančios UAB „Promneta” atstovui advokatui D. V., trečiojo asmens bankrutuojančios UAB „Fiksta” bankroto administratoriaus įgaliotai atstovei A. K.,

2viešame teismo posėdyje išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovės bankrutuojančios AB Ūkio banko ieškinį atsakovei BUAB „Promneta“ dėl darbų aktų pripažinimo negaliojančiais, piniginių lėšų ir palūkanų priteisimo, tretieji asmenys bankrutuojanti UAB „Fiksta“, AB „Šiaulių bankas“,

Nustatė

3ieškovė ieškiniu prašo: 1) pripažinti negaliojančiais atsakovės UAB „Promenta“ pagal 2012 m. spalio 15 d. AB Ūkio bankas ir UAB „Promneta“ rangos sutartį Nr. PR121015-V1 60-10-15-3/20 pateiktus atliktų statybos darbų aktus - 5 vnt., už 2013 m. vasario mėn. – 551 661, 45 Lt sumai, pateiktus su 2013 m. kovo 14 d. pranešimu, 2013 m. kovo 20 d. pranešimu, pridėtus prie 2013 m. vasario 21 d. rašto, ir patikslintus atliktų darbų aktus - 5 vnt. už 2012 m. spalio 15 d. - 2013 m. vasario 11 d., 4 vnt., už 2012 m. spalio 15 d. – 2012 m. lapkričio 20 d., 3 vnt. už 2012 m. lapkričio 21 d. – 2012 m. vasario 11 d., pateiktus su 2013 m. balandžio 25 d. pranešimu; 2) priteisti iš atsakovės 715 847,20 Lt piniginių lėšų, 17 886,37 Lt palūkanų, 6 procentų dydžio procesines palūkanas nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki visiško teismo sprendimo įvykdymo dienos (1 t. b. l. 3 – 9).

4Nurodo, kad 2012m. spalio 15 d. šalys sudarė dvi sutartis: rangos ir projektavimo darbų dėl pastato Ukmergės gt. 322, Vilniuje, o 2012m. lapkričio 20 d. sudarė susitarimą, pagal kurį nutraukė projektavimo sutartį, susitarė, kad sumokėtas avansas bus įskaitytas pagal rangos sutartį. Rangos sutarties vykdymas buvo sustabdytas, iki 2012m. lapkričio 20 d. ieškovė atsakovei sumokėjo 715 847,20 Lt avansą už būsimus darbus. Kadangi darbai buvo sustabdyti iki kol bus patvirtinta sąmata ir patvirtintas projektas, rangos sutartis negalėjo būti vykdoma. Paskelbus AB Ūkio bankui moratoriumą atsakovė pranešė ieškovei priimti atliktus statybos darbus už visą laikotarpį, tačiau atsakovės pranešimuose ir ginčijamuose atliktų darbų aktuose nurodyti statybos darbai objekte 2012m. spalio 15 d. – 2013m. vasario 11 d. laikotarpiu nebuvo atlikti, o jeigu ir buvo atlikti tai atlikti neteisėtai, nes sutarties vykdymas buvo sustabdytas. Lietuvos Banko priežiūros tarnybos išrašas iš 2013m. vasario 11 d. inspektavimo ataskaitos patvirtina, kad AB Ūkio bankas komisijai jokių statybos dokumentų inspektavimo laikotarpiu neperdavė, tai patvirtina, kad jokių statybos darbų nei atsakovė, nei trečiasis asmuo UAB „Fiksta“ neatliko. Dėl to negali būti statybos darbų aktai pripažįstami pagrįstais ir teisėtais. Ieškovės sumokėtas ir atsakovės atliktas avanso įskaitymas pagal ginčijamus aktus neteisėtas. Šiaulių bankui perimant ginčo objektą jo būklė nepasikeitusi. Pagal nuotraukas vaizdas išlikęs toks pats. Statybos darbų žurnale nėra parašų, nebuvo ieškovės paskirtas techninis prižiūrėtojas, kuris turėjo priimti darbus. Nei trečiasis asmuo, nei atsakovė nepateikė visų sąskaitų faktūrų, žiniaraščių, kurie patvirtintų, kad medžiagos buvo perkamos ir tiekiamos į ginčo objektą. Pateiktose sąskaitose nurodyti statybinių medžiagų pirkimai ar paslaugų pirkimai kelia abejonių, pvz. dėl šiukšlių išvežimo pateikta sąskaita, kad šiukšlės vežamos visai iš kitos vietos, sąskaita dėl pirktų radiatorių neįrodo jų nupirkimo, apmokėjimo. Šitie įrodymai atsirado vėliau, jau tik ginčui iškilus. Rangos sutartis yra nutraukta nuo 2013m. liepos 10 d., ieškovės apskaitos duomenimis, atsakovė ieškovės naudai privalo grąžinti 715 847,20 Lt sumą. Ieškovė dėl nurodytos sumos grąžinimo pateikė atsakovei pretenziją, tačiau ši suma negrąžinta. Rangos sutarties galiojimo metu atsakovė niekada nebuvo pateikusi tarpinių darbų atlikimo aktų. Pirmą kartą aktai už neva tai atliktus darbus buvo pateikti jau po to, kai ieškovei buvo paskelbtas moratoriumas ir ji paskelbta nemokia. Akivaizdu, kad iki 2013 m. vasario 11 d. per vienuolika dienų nerealu atlikti darbus 551 661, 45 Lt sumai, ypač atsižvelgiant į tai, kad darbai nuo rangos sutarties pradžios ir apskritai nebuvo vykdomi. Atsakovė keičia savo poziciją ir tikslina darbų apimtis neva tai atliktas iki rangos sutarties suspendavimo ir atliktus po jo, vėlgi nurodydama, kad iki rangos sutarties suspendavimo atlikta didžioji dalis darbų 485 643,88 Lt sumai, siekdama nesąžiningai išlaikyti savo dispozicijoje kaip įmanoma didesnę avansu sumokėtą sumą. Ieškovė 2013 m. balandžio 18 d. raštu aiškiai ir pagrįstai išreiškė savo nesutikimą su atsiųstais darbų aktais, kadangi rangos sutarties vykdymas buvo suspenduotas, todėl tiek darbų vykdymas, tiek avanso panaudojimas buvo negalimas. Net ir laikant, kad 551 661, 45 Lt sumai darbai buvo atliekami nuo rangos sutarties pradžios iki 2013 m. vasario 11 d., darbai, kurie buvo atliekami po rangos sutarties suspendavimo (2012 m. lapkričio 20 d.) laikytini tokiais, dėl kurių šalys nebuvo susitarusios, o tokių neva tai atliktų darbų apimtis apskritai nėra aiški. Statybvietė pagal sutartį atsakovei nebuvo perduota, techninis prižiūrėtojas pagal rangos sutartį sulygtiems darbams atlikti ieškovės nepaskirtas, atitinkamai, darbai (fiksuojant juos statybos žurnale) nebuvo bei negalėjo būti atliekami ir priimti. Rangos sutartis yra nutraukta nuo 2013 m. liepos 10 d., jokie darbai yra neatlikti, tarpinių darbų aktų nėra, susitarimo dėl darbų nebuvo (sutartinių santykių vykdymas suspenduotas), nebuvo sąlygų atlikti statybos darbus, todėl, nutraukus rangos sutartį, 715 847,20 Lt avansas turi būti grąžintas ieškovei. Atsakovė avansą privalėjo grąžinti ieškovei nuo 2013 m. liepos 10 d., todėl nuo minėtos datos iki 2013 m. gruodžio 9 d. (152 d.) už nurodytą sumą (715 847,20 Lt) skaičiuotinos 6 proc. dydžio metinės palūkanos (715 847,20 / 100 proc. * 6 proc. / 365 d. * 152 d.), kas sudaro 17 886,37 Lt sumą, kuri priteistina iš atsakovės ieškovės naudai.

5Ieškovės atstovas ieškinį palaiko ir prašo jį tenkinti.

6Kauno apygardos teismo 2014m. vasario 4 d. nutartimi (civ. byla Nr.B2-1408-264/2014) atsakovei UAB „Promneta“ iškėlus bankroto bylą, atsakovės bankroto administratoriumi paskirta UAB „SBS Legale“.

7Atsakovės atstovas nurodo, kad UAB „Promneta“ direktoriaus G. B. perduotuose administratoriui dokumentuose nėra daugiau jokių dokumentų nei buvo pateikta teismui dėl statybos darbų atlikimo objekte Ukmergės gt. 322, Vilnius. Su ieškiniu nesutinka ir prašo teismo remtis pagal byloje esančius įrodymus. Iš dalies sutinka su atsakovės direktoriaus atsiliepime į ieškinį išdėstyta pozicija.

8Kauno apygardos teismo 2014m. liepos 16 d. nutartimi (civ. byla Nr.B2-2033-413/2014) trečiajam asmeniui UAB „Fiksta“ iškėlus bankroto bylą, jo bankroto administratoriumi paskirta UAB Nemokumo sprendimai.

9Trečiojo asmens BUAB „Fiksta“ atstovė palaiko atsiliepime į ieškinį išdėstytą poziciją, su ieškiniu nesutinka. Nurodo, kad pagal su atsakove sudarytą 2012 m. spalio 22 d. rangos sutartį ir susitarimą Nr. l rangos darbus UAB „Fiksta" atliko ir pasirašė atliktų statybos darbų perdavimo-priėmimo aktus. Už atliktus darbus ir sunaudotas medžiagas išrašydavo atitinkamas sąskaitas-faktūras atsakovei. 2012 m. lapkričio 22 d. buvo pasirašytas papildomas susitarimas prie rangos sutarties dėl atitinkamų sutarties sąlygų pasikeitimo. Viena iš sąlygų buvo, jog atliekamų darbų pagal sutartį kaina negali viršyti avanso sumos pagal sutartį, kad darbai bus tęsiami tik pateikus patikslintą sąmatą iki nurodyto termino. Statybos darbus rangovas UAB „Fiksta" atliko laikotarpiu nuo 2012 m. spalio 22 d. iki 2013 m. vasario 11 d. Šias aplinkybes patvirtina turimo Statybos darbų žurnalo kopija, PVM sąskaitos – faktūros apie pirktas medžiagas objektui ir pajamavimo aktai, šildymo vamzdyno grindyse išpildomųjų kopijos, objektinės sąmatos kopija. Atsakovė UAB „Promneta" yra skolinga UAB „FIKSTA" už atliktus darbus.

10Trečiasis asmuo AB Šiaulių bankas pateikė rašytinius paaiškinimus (2 t. b. l. 178 – 180), kuriuose nurodo, kad šios bylos išsprendimas iš esmės neturės jokios įtakos Šiaulių banko teisėms ir pareigoms, nagrinėjamas ginčas dėl veiksmų atlikimo/neatlikimo laikotarpiu nuo 2012m. spalio 15 d. iki 2013m.vasario 11d., t.y. iki trišalės sutarties pasirašymo ir nuosavybės teisių į turtą perdavimo AB Šiaulių bankui.

11Ieškinys tenkintinas iš dalies.

12Byloje nustatyta, kad 2012 m. spalio 15 d. šalys sudarė projektavimo darbų sutartį Nr. P12/01-V1 60-10-15-2/20, pagal kurią UAB „Promneta“ (projektuotojas) įsipareigojo savo jėgomis, rizika ir atsakomybe pagal AB Ūkio bankas (užsakovo) pateiktą projektavimo darbų užduotį atlikti nebaigto statyti administracinės paskirties pastato adresu Ukmergės gt. 322, Vilniaus m., projektavimo darbus, o užsakovas įsipareigojo priimti darbus ir apmokėti už juos sutartyje nustatyta tvarka ir sąlygomis (1 t. b. l. 10-15).

132012 m. spalio 15 d. šalys pasirašė rangos sutartį Nr. PR121015-V1 60-10-15-3/20, kuria UAB „Promneta“ (rangovas) įsipareigojo sutartyje nustatytomis sąlygomis ir terminais pagal užsakovo AB Ūkio bankas pateiktą techninį projektą ir techninę užduotį atlikti administracinės paskirties pastato adresu Ukmergės gt. 322, Vilniaus m., savo jėgomis, medžiagomis ir darbo priemonėmis sutartyje nurodytus statybos rangos darbus, užsakovas įsipareigojo tinkamai atliktus darbus priimti ir už juos apmokėti sąmatose nurodytą statybos darbų kainą (1 t. b. l. 17-28).

142012 m. lapkričio 20 d. šalys pasirašė susitarimą, kuriuo nutraukė projektavimo darbų sutartį pagal 8. 2 p. (abipusiu šalių susitarimu), ir pakeitė rangos sutartį, sutarė, kad 77 440 Lt avansas, sumokėtas pagal projektavimo sutartį, užskaitomas pagal rangos sutartį. Susitarimo 3 punkte šalys susitarė, kad atsakovė įsipareigoja iki 2012 m. gruodžio 1 d. patikslinti sąmatą, taip pat, kad iki 3 punkte nurodytos sąmatos parengimo rangos sutarties sąmatos vykdymas suspenduojamas (1 t. b. l. 29).

15Ieškovė pagal 2012 m. spalio 15 d. projektavimo darbų ir rangos sutartis 2012 m. spalio 23 d. sumokėjo iš viso 715 847, 20 Lt avansą atsakovei (1 t. b. l. 30-31).

16Trečiasis asmuo UAB „Fiksta“ su atsakove UAB „Promneta“ 2012 m. spalio 22 d. sudarė rangos sutartį Nr. FR20121022-1, kuria UAB „Fiksta“ (rangovas) įsipareigojo UAB „Promneta“ atlikti sutartyje nustatytomis sąlygomis ir terminais pagal užsakovo UAB „Promneta“ pateiktą techninį projektą ir techninę užduotį atlikti ieškovei priklausančio to paties administracinės paskirties pastato adresu Ukmergės gt. 322, Vilniaus m., savo jėgomis, medžiagomis ir darbo priemonėmis sutartyje nurodytus statybos rangos darbus, užsakovas įsipareigojo tinkamai atliktus darbus priimti ir už juos apmokėti sąmatose nurodytą statybos darbų kainą (1 t. b. l. 115-125).

172013 m. vasario 12 d. ieškovei buvo paskelbtas laikinas dalinis banko veiklos apribojimas (moratoriumas), 2013 m. vasario 18 d. ieškovė paskelbta nemokia ir visam laikui atšaukta jos veiklos licencija.

18Atsakovė 2013 m. kovo 14 d. atsiuntė ieškovei pranešimą, kuriuo nurodė, kad nuo 2012 m. spalio mėnesio pagal rangos sutartį atlikinėjo objekte darbus ir pakartotinai atsiuntė 2013 m. vasario 11 d. sąskaitą - faktūrą, pažymą Nr. 1 apie atliktus darbus ir 2013 m. vasario 11 d. pasirašytus atsakovės direktoriaus R. T. darbų perdavimo aktus - 5 vnt. už per 2013 m. vasario mėnesį atliktus statybos darbus (551 661, 45 Lt sumai) bei paprašė organizuoti darbų priėmimą (1 t. b. l. 32-49).

19Iš byloje esančių šalių susirašinėjimo dokumentų: atsakovės 2013 m. kovo 20 d., 2013 m. balandžio 16 d. pranešimų, ieškovės 2013 m. balandžio 18 d. atsakymo matyti, kad ieškovė atsakovės atliktų statybos darbų aktų 5 vnt. - 551 661, 45 Lt sumai aktų nepasirašė ir nesutiko su 551 661, 45 Lt sumos avanso įskaitymu, nurodydama, kad nuo 2012 m. lapkričio 20 d. šalys yra suspendavusios rangos sutarties vykdymą, todėl jokie statybos rangos darbai ar avanso panaudojimas yra negalimi (1 t. b. l. 50,70, 71).

202013 m. balandžio 25 d. atsakovė pateikė ieškovei pranešimą, kuriame patikslino pagal rangos sutartį atliktų darbų laikotarpį, 2013 m. kovo 20 d. atsakovės direktoriaus R. T. pasirašytuose darbų pridavimo aktuose - 7 vnt. nurodydama, kad laikotarpiu nuo 2012 m. spalio 15 d. iki 2013 m. lapkričio 20 d. atsakovė atliko juose nurodytus statybos darbus už 485 643,88 Lt, o laikotarpiu nuo 2012 m. lapkričio 21 d. iki 2013 m. vasario 11 d. - už 66 017,57 Lt, šiuose aktuose su rangovo žyma pagal Civilinio kodekso (toliau - CK) 6.694 str. 4 d. numatytą tvarką apie ieškovės nepagrįstą atsisakymą pasirašyti darbų atlikimo aktą (1 t. b. l. 72-91).

21Įsiteisėjus Kauno apygardos teismo 2013 m. gegužės 2 d. nutarčiai dėl bankroto bylos ieškovei iškėlimo, rangos sutartis ieškovės bankroto administratoriaus pranešimu buvo nutraukta nuo 2013 m. liepos 10 d., ieškovė 2013 m. spalio 25 d. pareiškė pretenziją atsakovei dėl 715 847, 20 Lt grąžinimo (1 t. b. l. 92-94).

22Tarp šalių kilo ginčas dėl atsakovės vienašališkai pasirašytų statybos darbų perdavimo-priėmimo aktų teisėtumo, avanso gražinimo pagal rangos sutartį.

23CK 6.681 straipsnio 1 dalyje statybos rangos sutartis apibrėžta kaip sutartis, kuria rangovas įsipareigoja per sutartyje nustatytą terminą pastatyti pagal atsakovo užduotį statinį arba atlikti kitus statybos darbus, o užsakovas – sudaryti rangovui būtinas darbams atlikti sąlygas, priimti darbų rezultatą ir sumokėti sutartyje nustatytą kainą. Konkrečios statybos rangos sutarties šalių teisės bei įsipareigojimai, kiek jie imperatyviai nenustatyti įstatymų, reglamentuojami statybos rangos sutarties. Rangovas privalo atlikti iš savo ar užsakovo medžiagų darbus pagal užsakovo nustatytas sąlygas, laiku ir tinkamai. Pareiga atlikti darbus tinkamai reiškia, kad darbai turi atitikti sutarties sąlygas, statybos rangos sutarties atveju – normatyvinių statybos dokumentų reikalavimus.

24CK 6.38 straipsnyje nustatyti prievolių vykdymo principai: prisiėmusi prievolę šalis turi ją įvykdyti tinkamai, sąžiningai ir laikantis nustatytų terminų, o jei prievolės vykdymas yra profesinė veikla, – laikantis tokiai veiklai taikomų reikalavimų. Atsižvelgdamas į statybos rangos sutarties specifiką, įstatymų leidėjas specialiai aptarė tokios sutarties šalių pareigą bendradarbiauti (CK 6.691 straipsnis). Tinkamas šios pareigos vykdymas reiškia, kad jei kyla kliūčių, trukdančių tinkamai įvykdyti sutartį, kiekviena sutarties šalis (užsakovas, rangovas ar subrangovas) privalo imtis visų nuo jos priklausančių protingų priemonių toms kliūtims pašalinti. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje pabrėžiama, kad, vykdant rangos sutartį, svarbu laikytis šalių bendradarbiavimo (kooperavimosi) principo, ši pareiga vienodai svarbi abiem sutarties šalims, o šalis, nesilaikiusi bendradarbiavimo pareigos, neturi teisės panaudoti kitos šalies bendradarbiavimo stokos prieš ją kaip pagrindo atsisakyti vykdyti savo prievolę – nepriimti atliktų darbų ir nemokėti rangovui už faktiškai atliktus darbus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2005 m. liepos 11 d. nutartis, priimta civilinėje byloje E. M. v. UAB „Mindija“, bylos Nr. 3K-3-371/2005; ir kt.). Tuo atveju, kai statybos rangos sutarties šalys yra įmonės, užsiimančios ūkine–komercine veikla ir jų tikslas – pelno siekimas, jos veikia savo rizika ir tokiems ūkio subjektams taikomi griežtesni reikalavimai dėl savo teisių ir pareigų žinojimo, taip pat griežtesni atsakomybės už savo veiklą standartai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. liepos 10 d. nutartis, priimta civilinėje byloje UAB „Minestas“ v. UAB „Rialsta“, bylos Nr. 3K-3-317/2009). Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, aiškindamas statybos rangą reglamentuojančias CK normas, yra konstatavęs, kad rangos sutarties šalių teisės ir pareigos turi priešpriešinį pobūdį – vienos šalies teisės atitinka kitos šalies pareigas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011 m. gruodžio 16 d. nutartis, priimta civilinėje byloje UAB „Parama“ v. AB firma „VITI“, bylos Nr. 3K-3-521/2011; kt.). Rangovas, atlikęs sutartus darbus, praneša užsakovui apie pasirengimą perduoti atliktų darbų rezultatą, o šis turi nedelsdamas pradėti jų priėmimą. Statybos darbų perdavimas ir priėmimas įforminamas aktu. Įstatyme nenustatyta specialios privalomos priėmimo–perdavimo akto formos, todėl tokiu aktu gali būti laikomas dokumentas, atitinkantis įstatyme nurodytus priėmimo–perdavimo akto požymius. Iš CK 6.694 straipsnio 4 dalies nuostatų akivaizdu, kad priėmimo perdavimo aktas turi būti rašytinės formos, jo turinys – nuorodos apie atliktų darbų priėmimą be išlygų arba pažymint darbų trūkumus, nustatant jų pašalinimo tvarką ir sąlygas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2007 m. sausio 17 d. nutartis, priimta civilinėje byloje A. Š. TŪB „Be priekaištų“ v. UAB „Molesta“, bylos Nr. 3K-3-17/2007; 2007 m. lapkričio 27 d. nutartis, priimta civilinėje byloje UAB „Glijas v. UAB „Serneta“, bylos Nr. 3K-3-484/2007; 2009 m. sausio 22 d. nutartis, priimta civilinėje byloje BUAB „Alrosta“ v. UAB „Immobilitas“, bylos Nr. 3K-3-19/2009). Pagal CK straipsnių nuostatas užsakovas privalo priimti rangovo perduodamus darbo rezultatus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2005 m. rugsėjo 21 d. nutartis, priimta civilinėje byloje BUAB „Ekama“ v. UAB „Versenta“, bylos Nr. 3K-3-413/2005; 2005 m. lapkričio 21 d. nutartis, priimta civilinėje byloje UAB „Sigeta“ v. UAB „Kriautė“, bylos Nr. 3K-3-597/2005; 2007 m. sausio 17 d. nutartis, priimta civilinėje byloje A. Š. TŪB „Be priekaištų“ v. UAB „Molesta“, bylos Nr. 3K-3-17/2007; 2007 m. lapkričio 27 d. nutartis, priimta civilinėje byloje UAB „Glijas“ v. UAB „Serneta“, bylos Nr. 3K-3-484/2007; kt.). Kaip šios taisyklės išimtys įstatyme įvardyti atvejai, kada užsakovas turi teisę atsisakyti priimti darbus: kai rangovas pažeidžia viso darbo atlikimo galutinį terminą ir dėl termino praleidimo prievolės įvykdymas užsakovui prarado prasmę (CK 6.652 straipsnio 4 dalis); kai pagal įstatymą, sutartį ar darbų pobūdį privalomų bandymų ir kontrolinių matavimų rezultatai yra neigiami (CK 6.694 straipsnio 5 dalis); kai nustatomi darbų rezultato trūkumai, dėl kurių jo neįmanoma naudoti pagal statybos rangos sutartyje nurodytą paskirtį, o šių trūkumų nei užsakovas, nei rangovas ar jo pasitelktas trečiasis asmuo negali pašalinti (CK 6.694 straipsnio 6 dalis). Užsakovas, atsisakydamas pasirašyti aktą, privalo nurodyti atsisakymo priežastis. Jei, rangovo nuomone, užsakovo nurodytas atsisakymas priimti darbų rezultatą yra nepagrįstas, jis turi teisę, akte pažymėjęs atsisakymo faktą, pasirašyti jį vienašališkai. Tokią teisę jis turi, jei pats tinkamai vykdė prievolę perduoti atliktus darbus – sutartyje nustatytu terminu ir sąlygomis sudarė sąlygas užsakovui priimti atliktus darbus. Užsakovas, nesutikdamas su vienašališkai rangovo pasirašytu aktu, turi teisę jį ginčyti, įrodinėdamas, kad pagrįstai atsisakė pasirašyti aktą. Toks vienašališkai pasirašytas aktas turi tokią pat juridinę galią kaip ir pasirašytas abiejų šalių, todėl galioja tol, kol teismas jo nepripažįsta negaliojančiu. Iki to momento nepasirašiusiai šaliai tenka akto sudarymo padariniai, t. y. tos teisės ir pareigos, kurios atsiranda abiem šalims pasirašius aktą. Tais atvejais, kai užsakovas neatsiskaito už darbus, perduotus rangovo vienašališkai pasirašytu aktu, rangovas turi teisę kreiptis į teismą ir reikalauti priverstinai atsiskaityti, t. y. įvykdyti prievolę (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2005 m. lapkričio 21 d. nutartis, priimta civilinėje byloje UAB „Sigeta“ v. UAB „Kriautė“, bylos Nr. 3K-3-597/2005; 2007 m. sausio 17 d. nutartis, priimta civilinėje byloje A. Š. TŪB „Be priekaištų“ v. UAB „Molesta“, bylos Nr. 3K-3-17/2007; 2007 m. lapkričio 27 d. nutartis, priimta civilinėje byloje UAB „Glijas“ v. UAB „Serneta“, bylos Nr. 3K-3-484/2007; kt.). Įstatymo nuostata, suteikianti vienos šalies pasirašytam aktui juridinę galią, yra specialioji, taikoma išskirtinai statybos rangos santykiams kaip priemonė, užkertanti galimybę užsakovui nepagrįstai vilkinti darbų priėmimą ir vengti vykdyti kitas sutartines pareigas. Užsakovo interesų apsaugą užtikrina įstatyme įtvirtinta jo teisė ginčyti tokį aktą – vienašalis perdavimo aktas gali būti teismo pripažintas negaliojančiu, jeigu teismas pripažįsta, kad kita šalis atsisakė pasirašyti aktą pagrįstai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2007 m. sausio 17 d. nutartis, priimta civilinėje byloje A. Š.TŪB „Be priekaištų“ v. UAB „Molesta“, bylos Nr. 3K-3-17/2007; 2007 m. lapkričio 27 d. nutartis, priimta civilinėje byloje UAB „Glijas“ v. UAB „Serneta“, bylos Nr. 3K-3-484/2007; 2009 m. lapkričio 13 d. nutartis civilinėje byloje UAB „Statybų pasažas“ v. UAB „Senamiesčio svečių namai, bylos Nr. 3K-3-504/2009). Žyma apie atsisakymą pasirašyti, įrašyta akte, atskleidžia priežastis, dėl kurių aktas pasirašomas vienašališkai, tačiau tokios žymos nebuvimas nelemia akto negaliojimo. Esant vienašališkai pasirašytam aktui, užsakovui neginčijant atsisakymo jo pasirašyti, atsisakymo pasirašyti aktą faktas gali būti nustatytas ne aktu, o kitomis įrodinėjimo priemonėmis. Esant nustatytoms aplinkybėms, kad ginčo darbai buvo atlikti ir perduoti, užsakovui pripažinus, kad rangovas jam pateikė darbų perdavimo aktus, tačiau užsakovas jų nepasirašė, žymos apie nepasirašymą nebuvimas negali būti vertinamas kaip kliūtis tokius aktus kvalifikuoti pasirašytais vienašališkai, sukeliančiais užsakovo pareigą įvykdyti priešpriešines prievoles pagal sutartį (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011 m. gruodžio 16 d. nutartis, priimta civilinėje byloje UAB „Parama“ v. AB firma „VITI“, bylos Nr. 3K-3-521/2011.).

25Nagrinėjamoje byloje ieškovė teigia, kad atsakovė objekte neatliko jokių statybos darbų, nepateikė jokių tarpinių statybos darbų aktų, atsakovei neperduota statybvietė, nepaskirta techninė priežiūra, todėl aktai negali sukurti jokių teisinių pasekmių, o suspendavus 2012 m. lapkričio 20 d. sutarties vykdymą, jokie statybos darbai ar avanso panaudojimas buvo negalimas. Teismas šiuos argumentus laiko pagrįstais.

26Pagal ieškovės ir atsakovės pasirašytą 2012 m. lapkričio 20 d. susitarimą iki naujos sąmatos parengimo statybos darbai buvo suspenduoti, byloje nėra jokių objektyvių įrodymų, kurie patvirtintų, kad po 2012 m. lapkričio 20 d. atsakovė turėjo ieškovės rašytinį pritarimą atlikti statybos darbus objekte ir ieškovės patvirtintą patikslintą sąmatą.

27Atsakovė neginčija ir byloje nepateikė įrodymų, kad vykdė savo įsipareigojimą dėl tarpinių rangovo atliktų darbų per mėnesį perdavimo priėmimo nors vienašališkai pasirašė aktus dėl atliktų statybos darbų už 2012 m. spalio 15 d.-2013 m. vasario 11 d. laikotarpį (rangos sutarties 6. 5 p., 6.6 p.).

28Pagal Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 15 straipsnio 2 dalį (2012 06 12 įstatymo redakcija galiojusi rangos sutarties sudarymo metu) būti ypatingų statinių statybos rangovu turi teisę šio straipsnio 1 dalies 1 ir 2 punktuose nurodyti atestuoti juridiniai asmenys ir kitos užsienio organizacijos, juridinio asmens ar kitos užsienio organizacijos padaliniai, to paties straipsnio 6 dalies 2 punktas numatė, kad rangovas turi teisę pradėti statinio statybos darbus tik po to, kai statytojas (užsakovas) pateikė statybos leidimą bei statinio projektą ir pagal aktą perdavė statybvietę (o rangovas ją priėmė); pagal šio įstatymo 16 straipsnio nuostatas statinio statytojas (užsakovas) paskiria statinio statybos techninį prižiūrėtoją. Iš juridinių asmenų registro duomenų (2 t. b. l. 94-106), matyti, kad atsakovės veiklos pobūdis nesusijęs su statybų vykdymu.

29Byloje atsakovės pateikti rašytiniai įrodymai: atsakovės ir trečiojo asmens UAB „Fiksta“ pasirašyta 2013 m. vasario 28 d. PVM sąskaita-faktūra – 433 565, 37 Lt – apmokėjimui už darbus pagal 2012 m. spalio 22 d. sutartį, tarpusavyje pasirašyti 2012 m. vasario 28 d. atliktų darbų aktai ir pridedamos sąskaitų faktūrų, išrašytų 2013 m. sausio 31 d. kopijos apie statybinių medžiagų (plokščių, profilių ir kt.) pirkimą iš UAB „Fiksta“, apie UAB „Fiksta“ iš trečiųjų asmenų pirktas statybines medžiagas (betoną, ir kt.), statybinio laužo išvežimą iš Metalo gt. 19, įrangos nuomą nepatvirtina statybos darbų atlikimo fakto ginčo objekte, darbų apimties, panaudotų medžiagų kiekių, jų apmokėjimo, nes važtaraščiuose nurodyti statybinių medžiagų kiekiai, paskaičiuota apmokėjimui prekių kaina yra nedideli lyginant su nurodytais atliktų darbų kiekiais ginčijamuose aktuose bei ieškovės sumokėtu avansu (1 t. b. l. 184-186, 187-200, 2 t. b. l. 2-16, 3 t. b. l. 119-126). UAB „Promneta“ bei UAB Fiksta“ atliktų statybos darbų analizė 2012 m. fotonuotraukos, šiluminio mazgo lokalinės sąmatos, UAB „Sistela“ 2012 m. kainynas, medžiagų sąnaudų žiniaraščiai neturi įrodomosios reikšmės, nes neinformatyvūs, nežinomos jų sudarymo aplinkybės bei neatskleistas šios informacijos šaltinis (2 t. b. l. 17-72, 3 t. b. l. 145-164, 4 t. b. l.2-23, 24-126, 5 t. b. l. 2-155) (CPK 177 str. 2 d.). Trečiojo asmens UAB „Fiksta“ pateikti rašytiniai įrodymai: PVM sąskaitos faktūros apie radiatorių, įrankių pirkimą 2013 m. vasario mėn. nepatvirtina jų panaudojimo ginčo objekte, kitų sąskaitų–faktūrų (dėl betono, kitų medžiagų pirkimo UAB „Fiksta“ vardu) kopijos tapačios atsakovės pateiktoms (data, numeriai, prekių kiekiai) (3 t. b. l. 47-105, 117-118), todėl plačiau neaptariamos. Trečiojo asmens pateikti šildymo vamzdyno paklojimo grindyse brėžiniai (3 t. b. l. 106-108) nepatvirtina tokių darbų atlikimo fakto. Trečiojo asmens pateikta objektinė sąmata - 433 566 Lt sumai (3 t. b. l.109) parengta jos pačios, byloje nėra duomenų, kad ji būtų patvirtinta AB Ūkio banko ar jai pritarta. Byloje taip pat nėra jokių objektyvių įrodymų, patvirtinančių, kad po 2012 m. spalio 15 d. rangos sutarties sudarymo iki 2012 m. lapkričio 20 d. susitarimo, faktiškai buvo atliekami statybos darbai. Ieškovei su atsakovės 2013 m. balandžio 25 d. pranešimu pateiktoje pažymoje Nr. 1 ir atliktų darbų aktuose nurodyti kaip atsakovės atlikti statybos darbai už 2012 m. spalio 15 d. – lapkričio 20 d. – 485643, 88 Lt sumai, tačiau byloje nėra jokių tai pagrindžiančių įrodymų (1 t. b. l. 81, 82-87), todėl galima konstatuoti, kad statybos darbai iki 2012 m. lapkričio 20 d. nepradėti vykdyti.

30Byloje nei atsakovė, nei trečiasis asmuo UAB „Fiksta“ nepateikė objektyvių įrodymų, kad UAB „Fiksta“ atliko darbus, turėdama ieškovės rašytinį sutikimą juos vykdyti, nes pagal 2012 10 15 rangos sutarties 9.1, 9. 3 punktų bei CK 6. 653 straipsnio 3 dalies nuostatas, rangovas pilnai atsako už subrangovų atliekamus darbus, UAB „Promneta“ (rangovas) galėjo sudaryti sutartis su subrangovais tik gavusi rašytinį AB „Ūkio banko“ (užsakovas) pritarimą, o UAB „Fiksta“ kaip subrangovas pradėti darbus pagal užsakovo patvirtintą subrangovų atliekamos statybos darbų dalies sąmatas.

31Iš byloje esančių dokumentų: Lietuvos banko priežiūros tarnybos inspektavimo ataskaitos (5 t. b. l.169), nekilnojamojo turto registro išrašų, trečiojo asmens Šiaulių banko dokumentų, matyti, kad Šiaulių bankui perimant objektą, jo baigtumas 61 proc., esminių pasikeitimų lyginant su 2008 m. neužfiksuota (2 t. b. l. 84-93, 4 t. b. l. 144-146). Iš UAB „Promneta“ direktoriaus G. B. perduotų dokumentų bankroto administratoriui sąrašo matyti, kad jokie dokumentai, išskyrus 2012 m. sutartis, susiję su pastato Ukmergės gt. 322, Vilniuje statyba, neperduoti (3 t. b. l. 14-18). Byloje pateikti perdavimo - priėmimo aktai dėl ginčo pastato statybos leidimo, tech. projekto ir kt. perdavimo nėra reikšmingi, nes iš jų turinio matyti, kad ginčo pastatas iki 2012 m. gruodžio 12 d. buvo administruojamas UAB „Norventa“ (4 t. b.l. 169-171).

32Tai, kad 2012 m. lapkričio, 2013 m. vasario mėn. buvo pirktos statybinės medžiagos (betonas, radiatoriai), nesant jokių kitų objektyvių įrodymų apie faktinės padėties pasikeitimą (pagerinimą, baigtumą) pastate, labiau tikėtina ieškovės pozicija, kad atsakovės vienašališkai pasirašyti statybos darbų atlikimo aktai neatitinka tikrovės, nes juose nurodyti statybos darbai 2012 m. spalio 15 d. – 2013 m. vasario 11 d. laikotarpiu nebuvo atlikti. Todėl ieškovei nekilo pareigos juos priimti bei už juos apmokėti.

33Tarp šalių nėra ginčo dėl atsakovės gauto avanso dydžio (715 847,20 Lt), atsakovė neįrodinėjo ir nepagrindė įrodymais 164 185, 75 Lt avanso dalies panaudojimo, todėl dėl šios dalies plačiau nepasisakytina.

34Iš aptartų įrodymų visumos, darytina išvada, kad atsakovei neįrodžius, kad ginčijamuose statybos darbų aktuose išvardinti darbai buvo faktiškai atlikti, pagal rangos sutarties sąlygas, teismas pripažįsta, kad ieškovė pagrįstai atsisakė pasirašyti ginčijamus atsakovės vienašališkai pasirašytus statybos darbų perdavimo priėmimo aktus.

35Teismas sutinka su ieškovės pozicija dėl atsakovės atlikto avanso dalies - 551 661, 45 Lt įskaitymo pagal ginčijamus aktus neteisėtumo, kadangi atsakovė neturi jokių priešpriešinių reikalavimų CK 6. 134 straipsnio pagrindu, jai išlieka pareiga grąžinti 715 847,20 Lt avansą ieškovei.

36Ieškinio reikalavimas dėl statybos darbų aktų pripažinimo negaliojančiais pagal CK 6. 694 straipsnio 4 dalį ir dėl 715 847,20 Lt piniginių lėšų priteisimo pagrįstas ir įrodytas, todėl tenkintini (CPK 178 str.).

37Dėl palūkanų priteisimo

38Ieškinio reikalavimas dėl 17 886, 37 Lt palūkanų priteisimo (nuo 715 847, 20 Lt negrąžinto avanso), kurios apskaičiuotos 6 procentų dydžio nuo 2013 m. liepos 10 d. (rangos sutarties nutraukimo) iki kreipimosi į teismą dienos, atmestinas.

39Kasacinis teismas, pasisakydamas dėl teisės reikalauti CK 6.210 straipsnio 1 dalyje nustatytų palūkanų kaip minimalių kreditoriaus nuostolių, laikosi pozicijos, kad tam, jog būtų galima taikyti įstatymą – nagrinėjamu atveju ieškovės nurodytą CK 6.210 straipsnio 2 dalį – turi būti visos trys sąlygos: pirma, neįvykdyta prievolė turi būti piniginė; antra, turi būti praleistas piniginės prievolės įvykdymo terminas; trečia, įstatyme ar sutartyje neturi būti nustatyta, kad palūkanos šiuo atveju nemokamos (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2006 m. birželio 5 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-373/2006; 2014 m. kovo 19 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-98/2014).

40Byloje nustatyta, kad atsakovė gana ilgą laiką nevykdė piniginės prievolės ieškovei, be pagrindo neigė savo prievolę grąžinti avansą, kas patvirtina, kad ieškovė faktiškai patyrė nuostolius dėl atsakovės elgesio. Pagal 2012m. spalio 15d. rangos sutarties 14.1, 14. 2 punktus šalys buvo aiškiai susitariusios už prievolių neįvykdymą/netinkamą įvykdymą netaikyti netesybų palūkanų forma, t. y. nustatė, jog esant pagrindui jos viena kitai skaičiuos tik delspinigius. Minėtas šalių susitarimas dėl atsakomybės už sutarties pažeidimą, t.y. tik delspinigių skaičiavimas, atitinka sutarčių laisvės principą (CK 6.156 str.) ir neprieštarauja imperatyviosioms įstatymų normoms bei viešajai tvarkai, be to, šios sutarčių sąlygos nėra ginčijamos (CK 6.37 str. 1 d., 6.210 str., 6.260 str. 2 d., 6.261 str., 6.256 str. 1 d.). Abi šalys – verslininkai, privatūs juridiniai asmenys, taigi turėjo teisę susitarti dėl atsakomybės už sutartinių įsipareigojimų nevykdymo, todėl nevalia ignoruoti šalių valios ir vadovautis vien įstatymu.

41Ieškinio reikalavimas dėl 6 procentų dydžio procesinių metinių palūkanų priteisimo nuo ieškinio padavimo dienos iki visiško teismo sprendimo įvykdymo, tenkintinas iš dalies.

42Atsižvelgiant į tai, kad atsakovei iškelta bankroto byla, todėl nuo Kauno apygardos teismo 2014 02 04 nutarties dėl bankroto bylos iškėlimo UAB „ Promneta“ įsiteisėjimo dienos - 2014 04 03 (civ. byla Nr. B2-1408-264/2014) pagal Įmonių bankroto įstatymo 10 straipsnio 7 dalies 3 punktą nutraukiamas netesybų ir palūkanų už visas įmonės prievoles pavėluotą mokėjimą, skaičiavimas. Todėl CK 6. 37 straipsnio, 6. 210 straipsnio 2 dalies pagrindu iš atsakovės ieškovei priteistinos 6 procentų dydžio metinės palūkanos (nuo priteistinos 715 847, 20 Lt) ieškinio padavimo dienos iki 2014m. balandžio 3 d..

43Bylinėjimosi išlaidų paskirstymas

44Ieškovė, atstovaujama advokatų (1 t. b. l. 98, 3 t. b. l. 2), byloje nereiškė prašymo priteisti iš priešingos šalies bylinėjimosi išlaidų, nepateikė jokių rašytinių įrodymų apie turėtas bylinėjimosi išlaidas, jų dydį, todėl šis klausimas nespręstinas CPK 93 straipsnio tvarka.

45Abi šalys turi bankrutuojančios įmonės statusą, todėl CPK 83 straipsnio 1 dalies 8 punkto pagrindu yra atleistos nuo žyminio mokesčio ir kitų bylinėjimosi išlaidų mokėjimo valstybei (CPK 96 str.4 d.).

462013 m. gruodžio 16 d. nutartimi atsakovei taikytos laikinosios apsaugos priemonės, 2013 m. gruodžio 17 d. nutartimi ištaisytas rašymo apsirikimas ( (1 t. b. l. 99-101, 106-107). Atsakovei iškelta bankroto byla. Pagal ĮBĮ 10 straipsnio 7 dalies 3 punktą draudžiama vykdyti visas finansines prievoles, neįvykdytas iki bankroto bylos iškėlimo, įskaitant palūkanų, netesybų, mokesčių ir kitų privalomųjų įmokų mokėjimą, išieškoti skolas iš šios įmonės teismo ar ne ginčo tvarka. Todėl ieškinio patenkinimo atveju ieškovė taps atsakovės kreditore ĮBĮ nustatyta tvarka. Be to ieškovė nepateikė į bylą duomenų, kad per 14 dienų po nutarties priėmimo kreipėsi į antstolį dėl konkretaus turto suradimo ir aprašymo. Todėl taikytos laikinosios apsaugos priemonės panaikinamos, nes tapo nebereikalingos (CPK147 str. 6d., 150 str. 3 d., 151 str.). Išaiškinti, kad įsiteisėjus šiam sprendimui ieškovė turės teisę kreiptis dėl kreditorinio reikalavimo patvirtinimo BUAB „Promneta“ bankroto byloje ĮBĮ nustatyta tvarka. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259, 270 straipsniu,

Nutarė

47ieškinį patenkinti iš dalies.

48Pripažinti negaliojančiais bankrutuojančios UAB „Promenta“ pagal 2012 m. spalio 15 d. AB Ūkio banko ir UAB „Promneta“ rangos sutartį Nr. PR121015-V1 60-10-15-3/20 pateiktus atliktų statybos darbų aktus (5 vnt.) už 2013 m. vasario mėn. – 551 661, 45 Lt sumai (pateiktus su 2013 m. kovo 14 d. pranešimu, 2013 m. kovo 20 d. pranešimu, 2013 m. vasario 21 raštu) ir patikslintus atliktų darbų aktus - 5 vnt. 551 661, 45 Lt sumai už 2012 m. spalio 15 d. - 2013 m. vasario 11 d., 4 vnt. už 2012 m. spalio 15 d. – 2012 m. lapkričio 20 d., 3 vnt. už 2012 m. lapkričio 21 d. – 2012 m. vasario 11 d., pateiktus su 2013 m. balandžio 25 d. pranešimu.

49Iš bankrutuojančios UAB „Promneta“, juridinio asmens kodas 302449153, buveinės adresas – Pramonės pr .4, Kaunas) priteisti 715 847,20 Lt (septynis šimtus penkiolika tūkstančių aštuonis šimtus keturiasdešimt septynis litus ir 20 ct) negrąžinto avanso ir 6 procentų dydžio procesines palūkanas nuo bylos iškėlimo teisme dienos ( t.y. 2013 m. gruodžio 12) iki 2014 m. balandžio 3 d. bankrutuojančiai akcinei bendrovei Ūkio bankas, juridinio asmens kodas 11202136, buveinės adresas – Maironio gt. 25, Kaunas.

50Kitoje dalyje ieškinį atmesti.

51Panaikinti laikinąsias apsaugos priemones, taikytas 2013 m. gruodžio 16 d. nutartimi, kurioje 2013 m. gruodžio 17 d. nutartimi ištaisytas rašymo apsirikimas, atsakovei UAB „Promenta“ .

52Sprendimas per 30 dienų nuo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui per Kauno apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Aušra Baubienė,... 2. viešame teismo posėdyje išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovės... 3. ieškovė ieškiniu prašo: 1) pripažinti negaliojančiais atsakovės UAB... 4. Nurodo, kad 2012m. spalio 15 d. šalys sudarė dvi sutartis: rangos ir... 5. Ieškovės atstovas ieškinį palaiko ir prašo jį tenkinti.... 6. Kauno apygardos teismo 2014m. vasario 4 d. nutartimi (civ. byla... 7. Atsakovės atstovas nurodo, kad UAB „Promneta“ direktoriaus G. B.... 8. Kauno apygardos teismo 2014m. liepos 16 d. nutartimi (civ. byla... 9. Trečiojo asmens BUAB „Fiksta“ atstovė palaiko atsiliepime į ieškinį... 10. Trečiasis asmuo AB Šiaulių bankas pateikė rašytinius paaiškinimus (2 t.... 11. Ieškinys tenkintinas iš dalies.... 12. Byloje nustatyta, kad 2012 m. spalio 15 d. šalys sudarė projektavimo darbų... 13. 2012 m. spalio 15 d. šalys pasirašė rangos sutartį Nr. PR121015-V1... 14. 2012 m. lapkričio 20 d. šalys pasirašė susitarimą, kuriuo nutraukė... 15. Ieškovė pagal 2012 m. spalio 15 d. projektavimo darbų ir rangos sutartis... 16. Trečiasis asmuo UAB „Fiksta“ su atsakove UAB „Promneta“ 2012 m. spalio... 17. 2013 m. vasario 12 d. ieškovei buvo paskelbtas laikinas dalinis banko veiklos... 18. Atsakovė 2013 m. kovo 14 d. atsiuntė ieškovei pranešimą, kuriuo nurodė,... 19. Iš byloje esančių šalių susirašinėjimo dokumentų: atsakovės 2013 m.... 20. 2013 m. balandžio 25 d. atsakovė pateikė ieškovei pranešimą, kuriame... 21. Įsiteisėjus Kauno apygardos teismo 2013 m. gegužės 2 d. nutarčiai dėl... 22. Tarp šalių kilo ginčas dėl atsakovės vienašališkai pasirašytų statybos... 23. CK 6.681 straipsnio 1 dalyje statybos rangos sutartis apibrėžta kaip... 24. CK 6.38 straipsnyje nustatyti prievolių vykdymo principai: prisiėmusi... 25. Nagrinėjamoje byloje ieškovė teigia, kad atsakovė objekte neatliko jokių... 26. Pagal ieškovės ir atsakovės pasirašytą 2012 m. lapkričio 20 d.... 27. Atsakovė neginčija ir byloje nepateikė įrodymų, kad vykdė savo... 28. Pagal Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 15 straipsnio 2 dalį (2012 06 12... 29. Byloje atsakovės pateikti rašytiniai įrodymai: atsakovės ir trečiojo... 30. Byloje nei atsakovė, nei trečiasis asmuo UAB „Fiksta“ nepateikė... 31. Iš byloje esančių dokumentų: Lietuvos banko priežiūros tarnybos... 32. Tai, kad 2012 m. lapkričio, 2013 m. vasario mėn. buvo pirktos statybinės... 33. Tarp šalių nėra ginčo dėl atsakovės gauto avanso dydžio (715 847,20 Lt),... 34. Iš aptartų įrodymų visumos, darytina išvada, kad atsakovei neįrodžius,... 35. Teismas sutinka su ieškovės pozicija dėl atsakovės atlikto avanso dalies -... 36. Ieškinio reikalavimas dėl statybos darbų aktų pripažinimo negaliojančiais... 37. Dėl palūkanų priteisimo... 38. Ieškinio reikalavimas dėl 17 886, 37 Lt palūkanų priteisimo (nuo 715 847,... 39. Kasacinis teismas, pasisakydamas dėl teisės reikalauti CK 6.210 straipsnio 1... 40. Byloje nustatyta, kad atsakovė gana ilgą laiką nevykdė piniginės... 41. Ieškinio reikalavimas dėl 6 procentų dydžio procesinių metinių palūkanų... 42. Atsižvelgiant į tai, kad atsakovei iškelta bankroto byla, todėl nuo Kauno... 43. Bylinėjimosi išlaidų paskirstymas... 44. Ieškovė, atstovaujama advokatų (1 t. b. l. 98, 3 t. b. l. 2), byloje... 45. Abi šalys turi bankrutuojančios įmonės statusą, todėl CPK 83 straipsnio 1... 46. 2013 m. gruodžio 16 d. nutartimi atsakovei taikytos laikinosios apsaugos... 47. ieškinį patenkinti iš dalies.... 48. Pripažinti negaliojančiais bankrutuojančios UAB „Promenta“ pagal 2012 m.... 49. Iš bankrutuojančios UAB „Promneta“, juridinio asmens kodas 302449153,... 50. Kitoje dalyje ieškinį atmesti.... 51. Panaikinti laikinąsias apsaugos priemones, taikytas 2013 m. gruodžio 16 d.... 52. Sprendimas per 30 dienų nuo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas Lietuvos...