Byla e2-766-569/2015
Dėl konkurso nutraukimo

1Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Lina Muchtarovienė rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovoUAB ,,Irdaiva‘‘ ieškinį atsakovui UAB ,,Kelmės vanduo‘‘ dėl konkurso nutraukimo.

2Teismas, išnagrinėjęs bylą,

Nustatė

3

  1. Ieškinio, atsiliepimų esmė.

4Ieškovas UAB ,,Irdaiva‘‘ieškiniuprašo nutraukti supaprastintą atvirą konkursą „Kelmės nuotekų valymo įrenginių rekonstrukcijos, projektavimo ir darbų pirkimas " (pirkimo Nr. 162337), priteisti iš atsakovo bylinėjimosi išlaidas (I t. b.l. 1-10). Nurodė, kad ieškovas ketina dalyvauti supaprastintame atvirame konkurse „Kelmės nuotekų valymo įrenginių išplėtimo/rekonstrukcijos, projektavimo ir darbų pirkimas " (pirkimo Nr. 162337).

52015-05-04 atsakovas - perkančioji organizacija UAB „Kelmės vanduo" - Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos „Susirašinėjimas" skiltyje paskelbė atsakymus į potencialių Konkurso dalyvių klausimus. Atsakymai ir kiti paaiškinimai į tiekėjų klausimus yra Konkurso pirkimo dokumentų sudėtinė dalis (LR VPĮ 2 str. 21 punktas), pastariesiems yra taikomi visi bendrieji reikalavimai, kurie taikomi pirkimo dokumentams, tai yra atsakymai ir paaiškinimai į tiekėjų klausimus yra Konkurso pirkimo dokumentų sudėtinė dalis, dėl kurios gali būti pateikta tiekėjo pretenzija.2015-05-11 ieškovas pateikė atsakovuipretenziją, kurioje nurodė, kad atsakovo 2015-05-04 atsakymai į tiekėjų klausimus yra neteisėti ir nepagrįsti. Į ieškovo 23 klausimą patikslinti, kokios markės betonas turi būti naudojamas nuotekų valyklos gelžbetoninėms konstrukcijoms, kadangi konkurso sąlygose bent trijose vietose markės parametrai nėra vienodi, atsakovas pateikė atsakymą - nuotekų valyklos gelžbetoninėms konstrukcijoms, kurios statomos lauke ir kontaktuos su nuotekomis, turi būti naudojamas C30/37 XA1-XC4-XF3-W8-F200 markės betonas,kitos gelžbetoninės konstrukcijos turi būti statomos pagal STR2.05.05:20051-je lentelėje numatytas aplinkos sąlygų klases.Tai yra, atsakydamas į tiekėjų klausimus, atsakovas nurodė, jog privalomai turi būti naudojamas vienos konkrečios markės betonas. Pagal Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikąapibūdinant pirkimo objektą negali būti nurodyti tokie konkretūs duomenys (modelis ar šaltinis, procesas ar prekės ženklas, patentas, tipai, kilmė ar gamyba), dėl kurių tam tikroms įmonėms ar tam tikriems produktams būtų sudarytos palankesnės sąlygos arba jie būtų atmesti, nes toks objekto apibūdinimas yra diskriminacinio pobūdžio, varžo galimų tiekėjų konkurenciją. LR Viešųjų pirkimų įstatymo 25 str. 8 d. yra nurodyta, jog,apibūdinant pirkimo objektą, techninėje specifikacijoje negali būti nurodytas konkretus modelis ar šaltinis, konkreti kilmė ar gamyba, dėl kurių tam tikroms įmonėms ar tam tikriems produktams būtų sudarytos palankesnės sąlygos arba jie būtų atmesti. Atsakovas, reikalaudamas iš tiekėjų pateikti vienos konkrečios markės betoną, neleidžia tiekėjams siūlyti tokios pačios arba net aukštesnės kokybės betoną, negu nurodyta 2015-05-04 d.atsakyme. Todėl atsakovas pažeidė imperatyvias įstatymo nuostatas, viešųjų pirkimų lygiateisiškumo ir nediskriminavimo principus (LR VPĮ 3 str. 1 d.), tiekėjų sąžiningos konkurencijos principą,nebuvo pasiektas viešųjų pirkimų tikslas - įsigyti darbus, racionaliai naudojant tam skirtas lėšas (LR VPĮ 3 str. 2 d.). Tuo tarpu betono kokybinius parametrus galima tiksliai apibrėžti nurodant ne vieną konkrečią betono markę, o jo kokybinius parametrus, pvz. betono stiprį (kg/cm2). Atsakovo nurodytos konkrečios betono markės (C30/37 XA1-XC4-XF3-W8-F200) stipris yra 400 kg/cm2, tokio paties stiprio yra daugelis betono markių. Atsakovas 2015-05-04 atsakymu taip pat neteisėtai pakeitė pirmines Konkurso sąlygas, kadangi Konkurso sąlygose konkreti betono markė nebuvo nurodyta.

62015-05-13 ieškovas gavo atsakovo pranešimą, kuriame nurodyta, jog atsakovas pagal pretenzijoje pateiktus argumentus nusprendė patikslinti 2015-05-04 (CVP ISpranešimas Nr. 3465920) atsakymą į ieškovo 23 klausimą. Atsakovas patikslino, kad nuotekų valyklos gelžbetoninėms konstrukcijoms, kurios statomos lauke ir kontaktuos su nuotekomis, turi būti naudojamas lygiaverčių arba ne prastesnių savybių nei C30/37 XA1-XC4-XF3-W8-F200 markės betonas. Kitos gelžbetoninės konstrukcijos turi būti lygiaverčių arba neprastesnių savybių, nei numatyta STR 2.05.05:2005 1-je lentelėje pagal aplinkos sąlygų klases. Tokiu būdu atsakovas pakeitė Konkurso sąlygas, kadangi atsakymai į tiekėjų klausimus yra sudėtinė Konkurso sąlygų dalis.2015-05-13 atsakovas išplėtė tiekėjų galimybes dalyvauti Konkurse irpotencialių Konkurso dalyvių ratą. Atsakovas privalėjo sudaryti kaip naujiems, taip ir esamiems Konkurso dalyviams vienodas sąlygas dalyvauti Konkurse, tai yra atsakovas privalėjo nustatyti naują ne trumpesnį nei 7 darbo dienų pasiūlymų pateikimo terminą, skaičiuojamą nuo naujo atsakymo paskelbimo dienos. Be to, atsakovas naujos 2015-05-13 redakcijos atsakymo į tiekėjų klausimus nepaskelbė CVP IS kartu su skelbimu apie Pirkimą ir tuo pažeidė Viešųjų pirkimų įstatymo 27 straipsnio 1 dalies nuostatas. Naujai prisijungę potencialūs Konkurso dalyviai net nežinojo apie 2015-05-13 naujos redakcijos atsakymą į tiekėjų klausimą.

72015- 05 - 18 pretenzijoje atsakovui ieškovas, vadovaudamasis paminėtais argumentais, reikalavo nedelsiant sustabdyti Konkurso pirkimo procedūras pagal LR VPĮ 41 straipsnio 2 dalį. 2015-05-18 ieškovas gavo atsakovo pranešimą, kuriuo jis nesutiko su ieškovo argumentais, teigė, kad 2015-05-13 raštu Nr. S-114 ir CPV IS pranešimu Nr. 3490650 tiekėjų ratas nebuvo išplėstas.Atsakovo nuomone, 4 darbo dienos yra pakankamas terminas atsižvelgti į tai, kad gali būti naudojamas savo funkcinėmis charakteristikomis geresnis betonas. Atsakovas nurodė, kad 2015-05-14 skelbimo IV.3. punkte nurodyta, kad „skelbime nurodyti terminai koreguojami dėl to, jog pirkimo procedūros buvo sustabdytos pretenzijos nagrinėjimo laikotarpiui, ir dėl to, kad buvo patikslintas vienas atsakymas į tiekėjo klausimą‘‘. Todėl, atsakovo teigimu, visi suinteresuoti tiekėjai iš 2015-05-14 supaprastinto skelbimo dėl papildomos informacijos galėjo suprasti apie atsakymo į tiekėjo klausimą patikslinimą bei galėjo prisijungti prie pirkimo ir tuomet pamatyti visus pakeitimus, kadangi jie publikuoti CVPIS susirašinėjimo skiltyje naudojant funkciją „platinti".

82015-05-18 ieškovas atsakovui pateikė pretenziją Nr. 213851, kurioje nurodė, jog atsakydamas į ieškovo 2015-05-18 d. pretenziją Nr. 226872 atsakovas nurodė neteisėtus, visiškai naujus teiginius. Atsakovas 2015-05-19 8. 31 val. (likus 29 minutėms iki 2015-05-19 d. 9.00 val. numatyto pasiūlymų pateikimo termino) pranešė, jog 2015-05-18 18val. 15 min. buvo gauta tiekėjo pretenzija, todėl pirkimo procedūros stabdomos pretenzijos nagrinėjimo laikotarpiui. 2015 -05- 19 8.39 val. (likus 21 minutei iki numatyto pasiūlymų pateikimo) atsakovas pateikė ieškovui pranešimą, kuriame nurodė, jog 2015-05-18 18 val. 15 min. gauta tiekėjo pretenzija pateikta tuo pačiu pagrindu kaip ir 2015-05-18 13 val. 36 min. to paties tiekėjo pateikta pretenzija. Tačiau pažymėtina, kad dvi ieškovo 2015-05-18 d. pretenzijos remiasi visiškai skirtingais pagrindais, todėl atsakovas nepagrįstai ir neteisėtai atsisakė nagrinėti (ir tenkinti) ieškovo 2015-05-18 d. pretenziją Nr. 213851.Be to, atsakovo veiksmai, kai likus tik 21 minutei iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos jis pranešė apie sustabdytų Konkurso pirkimų procedūrų tęsimą, yra neteisėti, nes tokie veiksmai pažeidžia operatyvius viešųjų pirkimų principus (LR VPĮ 3 str.).

9Pažymėtina, kad atsakovas ir iki ieškinio surašymo momento nėra įvykdęs LR VPĮ 27 str. 1d. nurodyto imperatyvaus reikalavimo skelbti Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje kartu su skelbimu apie pirkimą visus pirkimo dokumentų paaiškinimus ir atsakymus į tiekėjų klausimus. Atsižvelgiant į atsakovo padarytus pažeidimus vykdant konkursą, konkurso pirkimo procedūros turi būti nutrauktos.

10Atsakovas UAB ,,Kelmės vanduo‘‘ pateikė atsiliepimą, kuriame nurodo, jog su ieškovo reikalavimais nesutinka, prašo ieškinį atmesti (III t. b.l. 19-24). Nurodė, kad 2015-04-17 UAB „Kelmės vanduo" CVP IS priemonėmis paskelbė supaprastintą atvirą konkursą „Kelmės nuotekų valymo įrenginių išplėtimo/ rekonstrukcijos, projektavimo ir darbų pirkimas", pirkimo Nr. 162337. Atsakovas CVP IS priemonėmis 2015-05-11 gavo ieškovo pretenzijąNr. 226872, 2015-05-13 CVP IS pranešimu Nr. 3490627 pateikė atsakymą į pretenziją, kuriuo pretenziją tenkino iš dalies. Atsakovas CVP IS priemonėmis 2015-05-18 gavo ieškovo pretenzijąNr. 226872, 2015-05-18 CVP IS pranešimu Nr. 3501148 pateikė atsakymą į pretenziją, kuriuo pretenziją atmetė. Atsakovas CVP IS priemonėmis 2015-05-18 gavo pakartotinę ieškovo pretenzijąNr. 213851, 2015-05-19 CVPIS pranešimu Nr. 3502020 pateikė atsakymą į pretenziją, kuriame nurodė, kad pakartotinė pretenzija nebus nagrinėjama.

11Atsakovas mano, kad ieškovas ieškinį pateikė nesilaikydamas aktualios Lietuvos Respublikos Viešųjų pirkimų įstatymo redakcijos 94 straipsnio 1 dalies 1 punkto, kuris numato, kad tekėjas turi teisę pateikti pretenziją perkančiajai organizacijai, pateikti prašymą ar pareikšti ieškinį teismui (išskyrus ieškinį dėl pirkimo sutarties pripažinimo negaliojančia) per 15 dienų nuo perkančiosios organizacijos pranešimo raštu apie jos priimtą sprendimą išsiuntimo tiekėjams dienos.Ieškovas kaip ieškinio pagrindą nurodo tuos pačius argumentus, kaip ir pateiktose trijose pretenzijose, dėl kurių atsakymus atsakovas pateikė 2015-05-13, 2015-05-18, o paskutinės pretenzijos nenagrinėjo ir 2015-05-19 apie tai informavo ieškovą. Ieškovas ieškinį teismui dėl 2015-05-13 atsakovo atsakymo ir 2015-05-13 sprendimo CVP IS pranešimu Nr. 3490650 informuoti visus tiekėjus, kad tikslinamas 2015-05-04 atsakymas į tiekėjo 23 klausimą (CVP IS pranešimo Nr. 3465920), teisėtai galėjo pateikti iki 2015-05-28, tačiau to nepadarė. 2015-05-18 13 val. 36 min. ieškovas pateikė pretenziją, į kurią 2015-05-18 16 val. 21 min. atsakovas pateikė atsakymą ir kurį ieškovas galėjo apskųsti iki 2015-06-02, tačiau to laiku nepadarė. Ieškovas 2015-05-18 18 val. 15 min. pateikė tuo pačiu pagrindu ir su identiškais reikalavimais trečią pretenziją, kuri skiriasi nuo antrosios pretenzijos tik tiek, kad jos turinys daugiau išplėtotas.Ieškovas antrą ir trečią pretenzijas pateikė su identiškais reikalavimais, kurie grindžiami tuo pačiu pagrindu. Be to, ieškovas ieškinį dėl trečios pretenzijos galėjo paduoti iki 2015-06-03, tačiau šio termino taip pat nesilaikė. VPĮ 94 straipsnio 1 dalyje nustatant ieškinio ir pretenzijos padavimo terminą siekiama, jog viešieji pirkimai vyktų kiek galima operatyviau, ekonomiškiau, o asmuo, nesutinkantis su perkančiosios organizacijos sprendimais, savo teisėmis naudotųsi sąžiningai, neturėtų galimybės vilkinti proceso.Todėl atsakovas prašo taikyti ieškinio senatį.

12Ieškovas ieškinyje akcentuoja, kad atsakovo veiksmai, kai likus tik 21 minutei iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos atsakovas pranešė apie sustabdytų Konkurso pirkimų procedūrų tęsimą, yra neteisėti, kadangi tokie veiksmai pažeidžia imperatyvius viešųjų pirkimų principus (LR VPĮ 3 str.). Tačiau šie perkančiosios organizacijos veiksmai nebuvo ginčyti jokioje pretenzijoje prieš pateikiant ieškinį teismui.

13Ieškovas savo teiginį, kad atsakovas nesilaikė VPĮ 27 straipsnio 1 dalies ir tai galėjo turėti įtakos pirkimo rezultatui, grindžia Viešųjų pirkimų tarnybos išvadomis, kuriose nustatyti neteisėti kitų perkančiųjų organizacijų veiksmai akivaizdžiai nesutampa su perkančiosios organizacijos veiksmais, atliktais Konkurse. Ieškovo pateiktose VPT išvadose nenustatyta, kad perkančiosios organizacijos apie atsakymus į tiekėjų klausimus paskelbė skelbime apie pirkimą, tuo tarpu atsakovas ne kartą pažymėjo, kad 2015-05-14 skelbimo IV.3. punkte (Supapr. skelb. dėl pap. informacijos (SK4))perkančioji organizacija nurodė, jog skelbime nurodyti terminai koreguojami dėl to, kad pirkimo procedūros buvo sustabdytos pretenzijos nagrinėjimo laikotarpiui ir dėl to, kad buvo patikslintas vienas atsakymas į tiekėjo klausimą. Todėl visi suinteresuoti tiekėjai iš 2015-05-14 Supaprastinto skelbimo dėl papildomos informacijos žinojo apie atsakymo į tiekėjo klausimą patikslinimą bei galėjo prisijungę prie pirkimo detaliai susipažinti su atsakymo į tiekėjo klausimą patikslinimu, kadangi jis publikuotas CVP IS susirašinėjimo skiltyje naudojant funkciją „platinti". Dėl to nėra jokio teisinio ir faktinio pagrindo teigti, kad ieškovo pateiktos VPT išvados taikytinos šiam ginčo atvejui bei įrodinėti, kad atsakovas neinformavo apie atsakymo į tiekėjo klausimą patikslinimą visų tiekėjų.

14Ieškovas savo teiginius įrodinėja 2015-03-02 Šiaulių apygardos teismo priimtu sprendimu civilinėje byloje Nr. e2-559-440/2015, tačiau ginčo objektu esančios aplinkybės ir perkančiosios organizacijos veiksmai bei Konkurso pirkimo procedūros iš esmės nesutampa su byloje Nr. e2-559-440/2015 nustatytomis faktinėmis aplinkybėmis.Konkrečioje byloje suformuluoti teisės išaiškinimai turi precedentinę reikšmę teismams nagrinėjant tik iš esmės panašias savo faktinėmis aplinkybėmis bylas, kurias nagrinėdamas teismas aiškina atitinkamą teisės normą. Ieškinys gali būti grindžiamas tokiais teismo pateiktais teisės išaiškinimais, kurie suformuluoti bylose, savo faktinėmis aplinkybėmis analogiškose ar iš esmės panašiose į aplinkybes bylos, kurioje priimtas skundžiamas sprendimas (nutartis).

15Atsakovo nuomone, ieškovo pateiktas ieškinys sudaro pagrindą manyti, kad ieškovas piktnaudžiauja procesinėmis teisėmis.Ieškovui piktnaudžiaujant savo teisėmis, pastarosios teisės ir neteisėti interesai neturėtų būti ginami. CPK 95 str. numato, kad teismas, nustatęs šalies piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis, t.y. nesąžiningą nepagrįsto ieškinio pareiškimą (apeliacinį, kasacinį skundą, kitą procesinį dokumentą) arba sąmoningą veikimą prieš teisingą ir greitą bylos išnagrinėjimą ir išsprendimą, gali paskirti tokiam asmeniui iki penkių tūkstančių septynių šimtų devyniasdešimt dviejų eurų baudą.Atsakovo nuomone, ieškovas piktnaudžiauja jai suteiktomis procesinėmis teisėmis, sąmoningai pareikšdamas akivaizdžiai nepagrįstą ieškinį, kuriuo siekia kitų tikslų, nei tariamai pažeistų teisių gynyba, todėl prašo ieškovui paskirti pusę CPK 95 str. 2 dalyje numatytos baudos, t.y. skirti dviejų tūkstančių aštuonių šimtų devyniasdešimt šešių eurų baudą ir, vadovaujantis CPK 95 str. 2 dalies nuostata, atsakovo naudai skirti 50% iš paskirtos dviejų tūkstančių aštuonių šimtų devyniasdešimt šešių eurų baudos, t.y. tūkstantį keturis šimtus keturiasdešimt aštuonis eurus.Atsakovui tokiu būdu būtų atlyginta bent dalis išlaidų, patirtų nagrinėjant ieškinį, bei dalinai kompensuota už atsakovo veiklos trikdymą, skatintų ieškovą susilaikyti nuo tolesnių neteisėtų veiksmų.

16Ieškovas UAB ,,Irdaiva‘‘ pateikė dubliką (III t. b.l. 30-35).Nurodė, kad ieškovas ieškinį teismui pateikė 2015-06-03 per EPP. Šią aplinkybę patvirtina elektroninės bylos Nr. e2-766-569/2015 ieškinio (dokumento) metaduomenų kortelė. Ieškinys buvo išsiųstas teismui per EPP, pasibaigus teismo darbo laikui, todėl ieškinys teisme buvo gautas 2015-06-04. LR CPK 74 str. 6d. numato, jog procesinis veiksmas, kuriam atlikti nustatytas terminas, turi būti atliekamas iki paskutinės termino dienos dvidešimt ketvirtos valandos nulis minučių. LR CPK 175 1 str. 8 d. nustato, jog jeigu procesiniai dokumentai išsiųsti elektroninių ryšių priemonėmis iki paskutinės termino dienos dvidešimt ketvirtos valandos nulis minučių, procesinis terminas nelaikomas praleisiu. Ieškovas skundžia atsakovo veiksmus (sprendimus), kurie buvo atlikti 2015-05-19 d. - neteisėtą 2015-05-19 d. atsakovo sprendimą nenagrinėti ieškovo 2015-05-18 d. pretenzijos. Taip pat ieškovas skundžia atsakovo 2015-05-19 d. neteisėtus veiksmus, kuriais likus tik 21 minutei iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos atsakovas pranešė apie sustabdytų Konkurso pirkimų procedūrų tęsimą, nes tokie veiksmai pažeidžia imperatyvius viešųjų pirkimų principus (LR VPĮ 3 str.). Taip pat ieškovas nesutinka su tuo, kad atsakovas ikipat vokų su pasiūlymais pateikimo dienos - 2015-05-19 - atsakymo į tiekėjųklausimus nepaskelbė CVP IS kartu su skelbimu apie pirkimą ir tuo pažeidė VPĮ 27 straipsnio 1 dalies nuostatas, pagal kurias perkančioji organizacija atsakymus j tiekėjų klausimus skelbia CVP IS kartu su skelbimu apie pirkimą. Todėl visi ieškovo skundžiami atsakovo veiksmai ir sprendimai buvo atlikti būtent 2015-05-19, o ieškovas, paduodamas ieškinį, ieškinio senaties termino nepraleido.

17Ieškovas nesutinka su atsakovo teiginiais, kad ieškovas nesilaikė privalomos ikiteisminės ginčų nagrinėjimo tvarkos. Ieškovui pretenzijų padavimo metu negalėjo būti žinoma, kad, nagrinėjant ieškovo pretenzijas, atsakovas padarys visą eilę procedūrinių pažeidimų, kurie yra tiesiogiai susiję su pateiktų pretenzijų išnagrinėjimo procedūromis ir rezultatais. Todėl ieškinys grindžiamas būtent tomis aplinkybėmis, dėl kurių atsakovui buvo pateiktos pretenzijos.Ieškovas ieškinyje pateikia atsakovo neteisėtų veiksmų ir sprendimų, priimtų nagrinėjant ieškovo pretenzijas, teisinį vertinimą, o tai negali būti laikoma nukrypimu nuo pateiktų pretenzijų turinio. Be to, ieškinio pagrindas turi sutapti su tiekėjo kreipimesi, pareikštame išankstinio ginčų sprendimo ne teisme tvarka, nurodytomis faktinėmis aplinkybėmis, kuriomis buvo grindžiamas tas kreipimasis, išskyrus atvejus, kaišių aplinkybių ieškovas negalėjo nurodyti kreipimosi padavimo metu.

18Ieškovas nesutinka su atsakovo teiginiais, kad jis klaidina teismą. Atsakovas klaidinančiu nurodo ieškovo teiginį, jog naujaiprisijungę potencialūs Konkurso dalyviai net nežino apie 2015-05-13 naujos redakcijos atsakymą į tiekėjų klausimą, pateikė perkančiosios organizacijos 2015-05-13 d. CVP IS pranešimą Nr.34.90650. Tačiau atsakovo pateiktą 20.15-05-13 d. pranešimą gavo apibrėžtas tiekėjų skaičius - tai yra tik tie tiekėjai, kurie iš anksto buvo prisijungę prie pirkimo - AB „Panevėžio statybos trestas", Ecoranga Group, Infes ir kitos konkrečios įmonės, kurios iš anksto prisijungė prie Konkurso. Tuo tarpu nauji potencialūs rangovai, kurie iš anksto neprisijungė prie Konkurso, atsakovo 2015-05-13 d. pranešimo negavo. Potencialūs rangovai iš anksto neprisijungė prie Konkurso ir nesusidomėjo Konkursu būtent dėl to, kad Konkurso „pirminėse" sąlygose ir viešai paskelbtame perkančiosios organizacijos atsakyme nebuvo numatyta galimybės siūlytiįvairių rūšių betoną (buvo nurodyta tik viena konkreti betono rūšis ir markė, kurį gali tiekti tik mažoji dalis potencialių tiekėjų).Gentinė viešųjų pirkimų informacinė sistema (CVP IS) susideda iš dviejų savarankiškų dalių: 1) viešoji dalis; 2) nevieša (susirašinėjimo) dalis, kurioje kiekvienas vartotojas gali matyti tik jam adresuotą informaciją.CVP IS viešoji dalis yra prieinama kiekvienam juridiniam ir fiziniam asmeniui, šioje dalyje perkančiosios organizacijos privalo skelbti visą su viešaisiais pirkimais susijusią viešą informaciją- skelbimą apie pirkimą, pirkimo sąlygą, jų (sąlygų) pakeitimus, papildymus ir atsakymus į tiekėjų klausimus (LR VPĮ 27 str. 1 dalis).Viešoji CVP IS dalis yra prieinama be jokių slaptažodžių, CVP IS viešojoje dalyje vartotojas nėra identifikuojamas, todėl iki pat pasiūlymo pateikimo momento gali išlikti nežinomu perkančiajai organizacijai ir identifikuoti save tik pasiūlymo pateikimo metu.Būtent todėl visa su Konkursu susijusi informacija iki pat pasiūlymų pateikimo dienos turi būti skelbiama viešoje CVP IS dalyje, kad visi potencialūs tiekėjai (tiek prisijungę prie konkretaus pirkimo, tiek neprisijungę) galėtų gauti visą su pirkimu susijusią informaciją ir pateikti pirkimo sąlygas, paaiškinimus, patikslinimas ir atsakymus į klausimus atitinkantį pasiūlymą.

19Kadangi ieškovas mano, kad jo ieškinys pagrįstas ir teisėtas, dėl baudos skyrimo už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis nepasisako.

20Atsakovas UAB ,,Kelmės vanduo‘‘ pateikė tripliką(III t. b.l. 52-56).Nurodo, kad ieškovas pateiktame dublike pats teigia, kad skundžia atsakovo veiksmus (sprendimus), kurie buvo atlikti 2015-05-19 d. Vadovaujantis VPĮ 93 str. 3 d. tiekėjas, norėdamas iki pirkimo sutarties sudarymo ginčyti perkančiosios organizacijos sprendimus ar veiksmus, pirmiausia turi pateikt pretenziją perkančiajai organizacijai šiame skyriuje nustatyta tvarka, o jos sprendimas, priimtas išnagrinėjus tiekėjo pretenziją, gali būti skundžiamas teismui šiame skyriuje nustatyta tvarka. Šiuo atveju, ieškovė, norėdama ginčyti atsakovo 2015-05-19 priimtus sprendimus dėl pirkimo procedūrų sustabdymo ir tęsimo, privalėjo VPĮ nustatyta tvarka pateikti pretenziją perkančiajai organizacijai;norėdama ginčyti atsakovo tariamą VPĮ 27 str. 1 d. nuostatų pažeidimą, privalėjo ieškinįteismui pateikti iki 2015-06-02, vadovaujantis VPĮ 94 str. 1 d., kadangi atsakovas dėl minėto galinioVPĮ 27 str. 1 d. nuostatų pažeidimo ieškovo pretenziją išnagrinėjo ir informavo apie nagrinėjimorezultatus 2015-05-18.Abiem šiais minėtais atvejais ieškovas nesilaikė imperatyvių VPĮ nuostatų - (1) ikiteisminės ginčo nagrinėjimo tvarkos ir (2) ieškinio padavimo terminų.Ieškovas ne tik kad be jokio pagrindo teigia, jog atsakovas neteisėtai, likus iki pasiūlymų pateikimo termino 21 minutei, atnaujino sustabdytas pirkimo procedūras, bet priešingai – atsakovas, atlikdamas šiuos veiksmus, preciziškai laikėsi VPĮ 94 straipsnio reikalavimų. Kaip jau minėta, ieškovas 2015-05-18 18 val. 15 min. (atkreiptinas dėmesys, kad pasibaigus atsakovės darbo laikui ir likus 1 darbo valandai iki pasiūlymų pateikimo termino) pateikė antrą pretenziją per tą pačią dieną, kuri, negana to, buvo pateikta ir tuo pačiu pagrindu bei identiškais reikalavimais, kaip teiktoji prieš kelias valandas. 2015-05-19 8 val. 31 min. atsakovo viešojo pirkimo komisijai pastebėjus, kad gauta pretenzija, pirkimo procedūros buvo nedelsiant sustabdytos, t.y. atsakovas, nepaisant ieškovo piktnaudžiavimo jai suteiktomis procesinėmis teisėmis, vadovavosi VPĮ 94 straipsnio 2 dalimi. Susipažinus su minėtos pretenzijos turiniu ir nustačius, kad ieškovas joje kelia tuos pačius reikalavimus, kaip 2015-05-18 16 val. 21 min. pateiktoje pretenzijoje, dėl kurios motyvuotas sprendimas ieškovui jau buvo pateiktas, atsakovas nusprendė, kad nėra jokio pagrindo vilkinti pirkimo procedūras. 2015-05-19 08 val. 39 min. informavęs apie pakartotinės pretenzijos nenagrinėjimą, atsakovas tęsė pirkimo procedūras. Visiškai akivaizdu, kad pasiūlymų pateikimo termino nukėlimas būtų nepateisinamas vien dėl to, kad vienas iš tiekėjų pateikė pakartotinę pretenziją, ypač atsižvelgiant į kitų tinkamai suteiktomis procesinėmis teisėmis besinaudojančių tiekėjų interesus. Taigi nėra jokio faktinio ir teisinio pagrindo teigti, kad atsakovas, tęsdamas pirkimo procedūras po to, kai buvo pateikta pakartotinė pretenzija, pažeidė VPĮ nuostatas.

21Atsakovas nurodė, kad ieškovas, nesutikdamas su atsakovo 2015-05-19 priimtais sprendimais, iki pirkimo sutarties pasirašymo turėjo galimybę pateikti pretenziją dėl atsakovo 2015-05-19 priimtų sprendimų ar veiksmų.

22Atsakovas nurodė, kad vertindamas, ar 2015-05-18 16 val. 21 min. ir 2015-05-18 18 val. 15 min. ieškovo pateiktos pretenzijos buvo pareikštos tuo pačiu pagrindu, vadovavosi turinio viršenybės prieš formą principu, neapsiribojant ir tuo, kad abiejų pretenzijų visi trys reikalavimai yra identiški, o pačios argumentacijos skirtumai yra grynai lingvistinio pobūdžio, nekečiantys pretenzijų turinio esmės. VPĮ neapribojant galimybės tiekėjams teikti neribotą skaičių pretenzijų būtų sudarytos galimybės nesąžiningiems tiekėjams piktnaudžiauti savo procesinėmis teisėmis, kaip šiuo atveju ir elgiasi ieškovas, trukdant perkančiajai organizacijai pasiekti viešųjų pirkimų tikslų. Kasacinis teismasyra išaiškinęs, kad Lietuvos Respublikos Viešųjų pirkimų įstatymas įtvirtina tiekėjų teisę dėl perkančiųjų organizacijų sprendimų paduoti vieną pretenziją, vėliau teikti ieškinį teismui, jei pretenzija nepatenkinta ar neišnagrinėta, o perkančiosios organizacijos turi teisę pakartotines dėl to paties sprendimo tuo pačiu pagrindui pretenzijas palikti nenagrinėtas.

23Atsakovas nurodė, kad Centrinė viešųjų pirkimų informacinė sistema, kurios pagalba ir buvo vykdytas Konkursas, veikia tokiu principu, jog tiekėjas bet kuriuo momentu „prisijungęs" (ši funkcija būtina, jei tiekėjas ketina pateikti pasiūlymą) prie vykdomo pirkimo gauna visusperkančiosios organizacijos pranešimus, įskaitant ir pateiktus iki tiekėjo „prisijungimo" prie pirkimo. Tai reiškia, kad visi tiekėjai, kurie ketino dalyvauti šiame Konkurse ir pateikti pasiūlymus, gavo atsakovo 2015-05-13 pateiktą pranešimą, kuriuo buvo paaiškintos atitinkamos Konkurso sąlygos. Tai užtikrino ir 2015-05-14 atsakovo skelbimo IV.3. punkte (Supapr. skelb. dėl pap. informacijos (SK4) nuoroda, kad skelbime nurodyti terminai koreguojami dėl to, kad pirkimo procedūros buvo sustabdytos pretenzijos nagrinėjimo laikotarpiui, ir dėl to, kad buvo patikslintas vienas atsakymas į tiekėjo klausimą. Todėl buvo užtikrinti visi VPĮ viešinimo reikalavimai, kas paneigia šiame kontekste tikrovės neatitinkančias ieškovo vartojamas klaidinančias sąvokas kaip „išrinktieji", „apibrėžtas tiekėjų skaičius". Ieškovo ieškinyje pateiktos atitinkamos Viešųjų pirkimų tarnybos išvados dėl viešinimo CVP IS priemonėmis negali būti laikomos argumentu šio Konkurso atveju, kadangi atsakovas paskelbė CVP IS priemonėmis privalomą informaciją (Sk-4 skelbimo formą) su nuoroda dėl Konkurso sąlygų paaiškinimo. Prie šio Konkurso prisijungė 40 tiekėjų, o VPĮ nustatyta tvarka paskelbta pirkimo objekto techninė specifikacija (kurioje ir buvo nustatyti atitinkami reikalavimai betonui) buvo peržiūrėta 176 kartus, ir nei vienas tiekėjas nepareiškė jokių pretenzijų, nepateikė prašymų paaiškinti galimus neaiškumus ir pan. Tai tik patvirtina, kad betono markės C30/37 XA1-XC4-XF3-W8-F200 nurodymas negali būti prilyginamas konkrečiam modeliui ar šaltiniui, konkrečiam procesui ar prekės ženklui, patentui, tipui, konkrečiai kilmei ar gamybai, dėl kurių tam tikroms įmonėms ar tam tikriems produktams būtų sudarytos palankesnės sąlygos arba jie būtų atmesti. Nurodyta betono markė C30/37 XA1-XC4-XF3-W8-F200 apibrėžia prašomo pateikti betono funkcinius parametrus, kurie yra privalomi pagal Lietuvos Respublikos įstatymus, tačiau nenurodo konkretaus gamintojo ar tik kelių gamintojų teikiamo betono pavadinimo. Tai patvirtina ir Statybos techninio reglamento 2.05.05:2005 „Betoninių ir gelžbetoninių konstrukcijų projektavimas" nuostatos, kur pateikiama nuoroda į LST EN 206-1:2002 „Betonas. 1 dalis. Techniniai reikalavimai, savybės, gamyba ir atitiktis", kurio nurodymų lentelėje nustatyta: aplinkos poveikio klasė: 5; šaldymo atšildymo poveikis - XF3 mažiausias atsparumas šalčiui F200 ir pan. Atsakovas Konkurso metu savo pateiktais paaiškinimais, susijusiais su betono marke, nekeitė iš esmės Konkurso sąlygų, o tik paaiškino minimalių atitinkamų techninių parametrų reikšmių reikalavimus. Dar pačiose Konkurso sąlygose buvo nurodyta, jog turi būti pateikiamas betonas, kurio klasė ne mažesnė kaip C30/37 XA1-XC4-XF3-W8-F200 (Konkurso sąlygų 2 skirsnio 1.6.4.6 ir 1.6.4.9 punktai). Šiame Konkurse buvo gauti penki tiekėjų pasiūlymai, tarp jų ir ieškovo, iš kurių matyti, kad techninės specifikacijos reikalavimas dėl atitinkamų minimalių betono charakteristikų reikalavimų nesukėlė tiekėjams jokių sunkumų, teikiant pasiūlymus perkančiosios organizacijos nustatytais terminais.

24II . Byloje nustatytos faktinės aplinkybės

25Bylos dokumentais nustatyta, kad atsakovas UAB ,,Kelmės vanduo‘‘vykdė supaprastintąatvirą konkursą,,Kelmės nuotėkų valymo įrenginių išplėtimo/rekonstrukcijos, projektavimo ir darbų pirkimas‘‘, kuris buvo paskelbtas 2015-04-17 (Pirkimo Nr. 162337) (I t. b.l. 12). Pirkimas buvo vykdomas vadovaujantis supaprastinto atviro konkurso Kelmės nuotėkų valymo įrenginių išplėtimo/ rekonstrukcijos, projektavimo ir darbų pirkimui nustatytomis sąlygomis(I t. b.l. 22).

26Iš byloje esančių duomenų matyti (II t. b.l. 123-125), kad ieškovas UAB ,,Irdaiva‘‘ 2015-05-11pareiškė pretenziją atsakovui UAB ,,Kelmės vanduo‘‘ dėl neteisėtų ir nepagrįstų atsakymų į tiekėjų klausimus. Atsakovas UAB ,,Kelmės vanduo‘‘ (II t. b.l. 126) 2015-05-13pranešimu ieškovo pretenziją patenkino dalinai. Ieškovas 2015-05-18 pareiškė atsakovui pretenziją Nr. 226872 dėl atsakovo neteisėtų veiksmų ir pareigų atlikimo (II t. b.l. 136,137), kurią atsakovas tos pačios dienos pranešimu atsisakė tenkinti (II t. b.l. 138). 2015-05-18 ieškovas pareiškė atsakovui dar vieną pretenziją Nr. 213851 dėl atsakovo neteisėtų veiksmų (II t. b.l. 140,141), kurios atsakovas nenagrinėjo ir 2015-05-19 pranešimu apie tai informavo ieškovą (II t. b.l. 144).

  1. Faktiniai ir teisiniai argumentai, kuriais grindžiamas teismo sprendimas

27Dėl Viešųjų pirkimų įstatymo 27straipsnio 1 dalies pažeidimo

28Ieškovas savo procesiniuose dokumentuose nurodo, kad atsakovas pažeidė Viešųjų pirkimų įstatymo 27str. 1d., nes iki pat vokų su pasiūlymais pateikimo dienos - 2015-05-19 - atsakymo į tiekėjų klausimus nepaskelbė CVP IS kartu su skelbimu apie pirkimą. Atsakovas, nusprendęs patikslinti 2015-05-04 atsakymą į ieškovo 23 klausimą, nurodė, kad nuotekų valyklos gelžbetoninėms konstrukcijoms, kurios statomos lauke ir kontaktuos su nuotekomis, turi būti naudojamas lygiaverčių arba ne prastesnių savybių nei C30/37 XA1-XC4-XF3-W8-F200 markės betonas, kitos gelžbetoninės konstrukcijos turi būti lygiaverčių arba neprastesnių savybių, nei numatyta STR 2.05.05:2005 1-je lentelėje pagal aplinkos sąlygų klases. Tokiu būdu atsakovas pakeitė Konkurso sąlygas ir 2015-05-13 išplėtė tiekėjų galimybes dalyvauti Konkursebei potencialių Konkurso dalyvių ratą. Atsakovas privalėjo sudaryti kaip naujiems, taip ir esamiems Konkurso dalyviams vienodas sąlygas dalyvauti Konkurse, tai yra atsakovas privalėjo nustatyti naują ne trumpesnį nei 7 darbo dienų pasiūlymų pateikimo terminą, skaičiuojamą nuo naujo atsakymo paskelbimo dienos.Be to, atsakovas naujos 2015-05-13 redakcijos atsakymo į tiekėjų klausimus nepaskelbė CVP IS kartu su skelbimu apie Pirkimą, naujai prisijungę potencialūs Konkurso dalyviai net nežinojo apie 2015-05-13 naujos redakcijos atsakymą į tiekėjų klausimą.

29Viešųjų pirkimų 27 straipsnio 1 dalis numato (nuo 2015-01-01 galiojanti redakcija), kad perkančioji organizacija pirkimo dokumentus, kuriuos įmanoma pateikti elektroninėmis priemonėmis, įskaitant technines specifikacijas, dokumentų paaiškinimus (patikslinimus), taip pat atsakymus į tiekėjų klausimus, skelbia Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje kartu su skelbimu apie pirkimą. Jeigu pirkimo dokumentų neįmanoma paskelbti Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje, perkančioji organizacija pirkimo dokumentus tiekėjui pateikia kitomis priemonėmis. Atsakovas nurodė, kad 2015-05-14 skelbimo IV.3. punkte (Supapr. skelb. dėl pap. informacijos (SK4))perkančioji organizacija nurodė, jog skelbime nurodyti terminai koreguojami dėl to, kad pirkimo procedūros buvo sustabdytos pretenzijos nagrinėjimo laikotarpiui, ir dėl to, kad buvo patikslintas vienas atsakymas į tiekėjo klausimą, todėl visi suinteresuoti tiekėjai iš 2015-05-14 Supaprastinto skelbimo dėl papildomos informacijos žinojo apie atsakymo į tiekėjo klausimą patikslinimą bei galėjo prisijungę prie pirkimo detaliai susipažinti su atsakymo į tiekėjo klausimą patikslinimu, kadangi jis publikuotas CVP IS susirašinėjimo skiltyje naudojant funkciją „platinti". Įvertinus atsakovo publikuotą CVP IS skelbimo tekstą ir VPĮ 27straipsnio 1dalį, matyti, kad atsakovas formaliai pažeidė įstatymo reikalavimus. Tačiau teismas, nagrinėdamas bylą, privalo įvertinti, ar šis pažeidimas pažeidė ieškovo teises.

30Kasacinis teismas yra išaiškinęs (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartys 2009m. vasario 2d. Nr. 3K-3-25/2009, 2009m. birželio 8d. Nr. 3K-3-252/2009), kad Lietuvos Respublikos Konstitucijos 30 straipsnyje įtvirtintos asmens teisės kreiptis į teismą įgyvendinimo procesinė tvarka ir sąlygos yra nustatytos specialiuosiuose įstatymuose, ir tam, kad ši teisė būtų įgyvendinta tinkamai, šios tvarkos būtina laikytis. Konstitucines nuostatas konkretizuoja ir detalizuoja civiliniai, baudžiamieji ir administraciniai (tiek procesiniai, tiek tam tikru aspektu ir materialiniai) įstatymai, konkrečiai civiliniame procese - CPK 5 straipsnio 1 dalis. Pagal šią proceso teisės normą teisę į teisminę gynybą turi asmuo, kurio teisė ar įstatymų saugomas interesas yra pažeisti ar ginčijami. Joje numatyta ne bet kurio, o suinteresuoto asmens teisė kreiptis į teismą. Be to, pagal šią teisės normą suinteresuotas asmuo turi teisę kreiptis į teismą ne bet kokia, o būtent įstatymų nustatyta tvarka. Šia blanketine teisės norma įstatymų leidėjas įtvirtino galimybę suinteresuotų asmenų teisę kreiptis į teismą reglamentuoti ir kitais įstatymais (CPK 1 straipsnio 2 dalis). Pagal CPK 2 ir 5 straipsnius teisminė gynyba taikoma tiems asmenims, kurie įrodo, kad jų teisės ir teisėti interesai pažeidžiami. Su viešaisiais pirkimais susijusiems ginčams taikytinos pirmiausia Viešųjų pirkimų įstatymo, kaip specialiojo įstatymo, nuostatos, o kitų - bendrųjų - įstatymų nuostatos taikytinos tada, kai tam tikro viešojo pirkimo teisinio santykio nereguliuoja specialiosios VPĮ normos arba kai pačiame VPĮ įtvirtinamos nuorodos į kitus teisės aktus. VPĮ numato, kad tiekėjas, kuris mano, kad perkančioji organizacija nesilaikė šio įstatymo reikalavimų ir tuo pažeidė ar pažeis jo teisėtus interesus, turi teisę iki pirkimo sutarties sudarymo pareikšti pretenziją perkančiajai organizacijai dėl perkančiosios organizacijos veiksmų ar priimtų sprendimų, subjektu, turinčiu teisę kreiptis su ieškiniu į teismą, įvardijamas tiekėjas. Ieškovas savo procesiniuose dokumentuose neneigia, kad jam buvo žinomi atsakovo pateikti atsakymai į klausimus. Ieškovas šioje byloje įrodinėja, kad atsakovas, nepaskelbęs CVP IS atsakymų teksto į ieškovo pateiktus klausimus dėl vykdomo konkurso, apribojo dalyvaujančių konkurse tiekėjų ratą, sukliudė dalyvauti konkurse naujiems tiekėjams. Iš ieškovo argumentų matyti, kad jis gina ne savo, o kitų tiekėjų pažeistas teises. Tokiu būdu ieškovas gina viešąjį interesą, nors jam tokie įgaliojimai nėra suteikti. CPK 49 straipsnyje įtvirtintas asmenų, ginančių kitų subjektų ar visuomenės teises ir interesus, procesinis subjektiškumas, ir tik tokie viešąjį interesą ginantys subjektai gali ginti ne savo, o kitų asmenų pažeistus interesus. Tiekėjas, kurio teisės nėra pažeistos, negali ginti kitų tiekėjų teisių, nes taip veikti įgalioti Viešųjų pirkimų tarnyba, prokurorai ar kitos valdžios institucijos (Lietuvos apeliacinio teismo 2015-04-29 nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-613-180/2015).

31Iš nurodytų aplinkybių teismas daro išvadą, jog byloje nėra jokių duomenų, kad atsakovas, nepaskelbęs atsakymų į jo klausimus CVP IS, pažeidė ieškovo teises, ieškovas tokių įrodymų teismui nepateikė. Todėl ieškovo nurodyti argumentai dėl VPĮ 27str. 1d. pažeidimo nesudaro pagrindo tenkinti ieškovo ieškinį.

32Atsakovas prašo teismo taikyti ieškinio senatį ir nurodo, kad, norėdamas ginčyti atsakovo tariamą VPĮ 27 str. 1 d. nuostatų pažeidimą, ieškovas privalėjo ieškinį teismui pateikti iki 2015-06-02, kadangi atsakovas dėl minėto galinio VPĮ 27 str. 1 d. nuostatų pažeidimo ieškovo pretenziją išnagrinėjo ir informavo apie nagrinėjimo rezultatus 2015-05-18.Ieškinio senaties terminas – tai įstatymų nustatytas laiko tarpas, per kurį asmuo gali apginti savo pažeistas teises, pareikšdamas ieškinį (CK 1.124 straipsnis). Teismas pažymi, jog šiuo atveju ieškinio senaties taikymas neįtakoja teismo sprendimo rezultato dėl VPĮ 27str. 1d. nuostatų pažeidimo ieškovo atžvilgiu, nes bylos nagrinėjimo metu nustatyta, jog ieškovo teisės pažeistos nebuvo. Tačiau kadangi atsakovas buvo pareiškęs prašymą taikyti ieškinio senatį, teismas atskirai pasisako ir dėl šio reikalavimo. Iš atsakovo atsakymo ieškovui į pretenziją, kuris buvo išsiųstas 2015-05-18d. (II t. b.l. 138) matyti, kad atsakovas pateikė atsakymą į ieškovo pretenziją dėl netinkamo atsakymų į ieškovo klausimus paskelbimo CVP IS. Todėl terminas kreiptis į teismą su ieškiniu dėl VPĮ 27 str. 1 d. nuostatų pažeidimo prasidėjo 2015-05-19d., o paskutinė diena – 2015-06-02d. Ieškovas pateikė ieškinį 2015-06-03. Nors ieškovas ieškinį pateikė pasibaigus darbo laikui, tačiau, vadovaujantis CPK 74str., 175str. nuostatomis, ieškinio pateikimo data laikoma 2015-06-03d. Ieškovas teigia, kad ieškinio senaties terminas šiuo atveju turi būti skaičiuojamas nuo 2015-05-19d., nes atsakovas iki pat vokų su pasiūlymais pateikimo dienos - 2015-05-19 - atsakymo į tiekėjų klausimus nepaskelbė CVP IS kartu su skelbimu apie pirkimą ir tuo pažeidė VPĮ 27 straipsnio 1 dalies nuostatas. Tačiau tokie ieškovo argumentai yra nepagrįsti. Iš atsakovo 2015-05-18 atsakymo ieškovui buvo aišku, kad ieškovo pretenzija yra netenkinama, todėl terminas kreiptis į teismas dėl VPĮ 27str. 1d. pažeidimo prasidėjo 2015-05-19, o baigėsi 2015-06-02. Šios aplinkybės rodo, kad ieškovas praleido ieškinio senaties terminą, todėl ieškovo pretenzijoms dėl VPĮ 27str. 1d. pažeidimo yra taikytina ieškinio senatis (CK 1.126str., 1.131str.).

33Dėl 2015-05-19 d. atsakovo sprendimo nenagrinėti ieškovo 2015-05-18 d. pretenzijos Nr. 213851

34Ieškovas skundžia atsakovo 2015-05-19 d. sprendimą nenagrinėti jo 2015-05-18 pateiktos pretenzijos Nr. 213851. Iš atsakovo 2015-05-19 atsakymo ieškovui matyti (II t. b.l. 144), kad atsakovas atsisakė nagrinėti ieškovo 2015-05-18 pretenziją Nr. 213751 todėl, kad ji pateikta tuo pačiu pagrindu, kaip ir 2015-05-18 pretenzija Nr. 226872 (II t. b.l. 136, anksčiau pateikta pretenzija). Palyginus pretenzijose išdėstytus ieškovo reikalavimus, matyti, kad jie yra vienodi. Tačiau ieškovas teigia, kad pretenzijos yra nevienodos turinio prasme. Vėliau pateiktoje 2015-05-18 pretenzijoje Nr. 213751 ieškovas akcentuoja, kad atsakovas, pakeisdamas pirkimo objekto apibūdinimą, t.y. duomenis apie naudotiną betoną, išplėtė potencialių teikėjų ratą. Kad potencialių tiekėjų ratas yra išplėstas dėl naujai išdėstyto atsakymo į tiekėjų klausimą, yra teigiama ir ankstesnėje 2015-05-18 pretenzijoje Nr. 226872. Todėl teismas daro išvadą, kad abi ieškovo pateiktos pretenzijos tiek turinio, tiek reikalavimų prasme yra vienodos.

35Atsakovas savo procesiniuose dokumentuose pagrįstai nurodo, kad pagal Kasacinio teismo formuojamą praktiką VPĮ įtvirtinta tiekėjų teisė dėl perkančiųjų organizacijų sprendimų paduoti vieną pretenziją, vėliau teikti ieškinį teismui, jei pretenzija nepatenkinta ar neišnagrinėta, o perkančiosios organizacijos turi teisę pakartotines (dėl to paties sprendimo tuo pačiu pagrindu) pretenzijas palikti nenagrinėtas, tokiu atveju ieškinio senaties terminas pradedamas skaičiuoti nuo sužinojimo apie pirmosios pretenzijos išnagrinėjimą ar nuo datos, kai ji turėjo būti išnagrinėta (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013 m. birželio 7d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-324/2013). Bylos nagrinėjimo metu įvertinus abiejų pretenzijų turinį ir reikalavimus bei nustačius, kad ieškovas 2015-05-18 d. pateikė atsakovui dvi analogiškas pretenzijas, teismas daro išvadą, jog atsakovas pagrįstai antrosios pretenzijos (Nr. 213851) nenagrinėjo.

36Nors atsakovas teigia, kad ieškovas praleido terminą kreiptis į teismądėl 2015-05-19 d. atsakovo sprendimo nenagrinėti ieškovo 2015-05-18 d. pretenzijos Nr. 213851, šie atsakovo argumentai nepagrįsti. Kaip jau buvo minėta, ieškinį teismui ieškovas padavė 2015-06-03 dieną, o ieškinio senaties termino eiga prasidėjo sekančią dieną, kai ieškovas sužinojo apie atsakovo 2015-05-19d. sprendimą palikti pretenziją nenagrinėtą, t.y. 2015-05-20d., todėl ieškinio senaties termino skųsti atsakovo sprendimą ieškovas nepraleido.

37Dėl atsakovo 2015-05-19d. neteisėtų veiksmų, susijusių su VPĮ 3 straipsnio pažeidimu

38Ieškovas skundžia atsakovo 2015-05-19 d. neteisėtus veiksmus, kuriais likus tik 21 minutei iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos atsakovas pranešė apie sustabdytų Konkurso pirkimų procedūrų tęsimą, nes tokie veiksmai pažeidžia imperatyvius viešųjų pirkimų principus (LR VPĮ 3 str.). Ieškovas nurodo, kad per tokį trumpą laiką pateikti pasiūlymų neįmanoma. Atsakovas nurodė, kad ieškovas, nurodydamas tokį argumentą savo ieškinyje, nesilaikė išankstinės ginčų sprendimo tvarkos.

39Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad teisė į teisminę gynybą turi būti įgyvendinama laikantis tam nustatytų sąlygų. Nagrinėjant ginčus, kilusius vykdant viešuosius pirkimus, ikiteisminė ginčo nagrinėjimo stadija yra labai svarbi, nes ji apibrėžia ginčo ribas, tai vėliau leidžia efektyviai ir operatyviai išnagrinėti ginčą teisme, jei į teismą nusprendžia kreiptis pretenziją Viešųjų pirkimų įstatymo 93 straipsnio nustatyta tvarka pateikęs viešuosiuose pirkimuose dalyvaujantis tiekėjas. Operatyvus ginčų, kilusių dėl viešųjų pirkimų, nagrinėjimas taip pat yra svarbus, siekiant užtikrinti viešąjį interesą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis 2011-07-01 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-307/2011). Pareigą įvykdyti teisingumo vykdymą teismas gali tik tada, kai ginčo šalys joms suteiktomis teisėmis naudojasi pagal nustatytas taisykles, protingai ir sąžiningai, būtina laikytis teisės kreiptis į teismą įgyvendinimo procesinės tvarkos ir sąlygų, kad ši teisė būtų įgyvendinta tinkamai. Teismas daro išvadą, kad atsakovui nusprendus tęsti pasiūlymų priėmimą likus 21 minutei iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos, ieškovas turėjo galimybę pareikšti atsakovui pretenziją, kai sužinojo, kad jo teisės buvo pažeistos. Ieškovas, pateiktame ieškinyje nurodydamas, kad atsakovas atliko neteisėtus veiksmus, atėmė iš atsakovo galimybę pačiam įvertinti ieškovo nurodytą įstatymo pažeidimą ir priimti sprendimą dėl terminų pratęsimo pasiūlymams pateikti. CPK 423 3 str. 3d. numato, kad ieškinio dėl viešųjų pirkimų pagrindas turi sutapti su tiekėjo kreipimęsi, pareikštame išankstinio ginčų sprendimo neteisme tvarka, išskyrus atvejus, išskyrus atvejus, kai šių aplinkybių ieškovas negalėjo nurodyti kreipimosi padavimo metu. Ieškovas nurodo, kad jam negalėjo būti žinoma, kad atsakovas, vykdydamas konkursą, padarys eilę pažeidimų. Tačiau ieškovui apie pažeistas teises (tęsti pasiūlymų priėmimą likus 21 minutei iki pasiūlymų termino pateikimo dienos) tapo žinoma 2015-05-19, pats ieškovas akcentuoja, kad visi jo teisių pažeidimai buvo padaryti 2015-05-19. Todėl ieškovo argumentai, jog jis neturėjo galimybės kreiptis dėl išankstinės ginčų sprendimo tvarkos - būtent dėl atsakovo sprendimo tęsti pasiūlymų priėmimą - yra teisiškai nepagrįsti ir paliktini nenagrinėtais.

40Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes, įvertinęs byloje esančių įrodymų visumą, teismas daro išvadą, jog nėra pagrindo tenkinti ieškovo ieškinį ir nutraukti atsakovo vykdomą supaprastintąatvirą konkursą,,Kelmės nuotėkų valymo įrenginių išplėtimo/rekonstrukcijos, projektavimo ir darbų pirkimas‘‘ (Pirkimo Nr. 162337).

41Dėl atsakovo prašymo paskirti ieškovui baudą

42Atsakovas prašo skirti ieškovui paskirti pusę CPK 95 str. 2 dalyje numatytos baudos, t.y. skirti dviejų tūkstančių aštuonių šimtų devyniasdešimt šešių eurų baudą ir, vadovaujantis CPK 95 str. 2 dalies nuostata, prašo atsakovo naudai skirti 50% iš paskirtos dviejų tūkstančių aštuonių šimtų devyniasdešimt šešių eurų baudos, t.y. tūkstantį keturis šimtus keturiasdešimt aštuonis eurus. Nurodo, kad atsakovui tokiu būdu būtų atlyginta bent dalis išlaidų, patirtų nagrinėjant ieškinį, bei dalinai kompensuota už atsakovo veiklos trikdymą, skatintų ieškovą susilaikyti nuo tolesnių neteisėtų veiksmų.

43Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 7 straipsnio 2 dalyje yra įtvirtinta pareiga šalims procesinėmis teisėmis naudotis tinkamai, sąžiningai, jomis nepiktnaudžiauti, rūpintis kuo greitesniu bylos išnagrinėjimu. Teismo nuobaudos, kurių baigtinis sąrašas yra įtvirtintas CPK 103 straipsnyje, gali būti skiriamos byloje dalyvaujantiems asmenimis, jų atstovams ar kitiems proceso dalyviams tuo atveju, kai pastarieji asmenys netinkamai vykdo savo procesines pareigas ar piktnaudžiauja savo procesinėmis teisėmis. Baudą kaip vieną iš teismo nuobaudų rūšių teismas gali paskirti tik CPK numatytais atvejais ir jame nustatyto dydžio (CPK 106 straipsnio 1 dalis). CPK 95 straipsnyje yra įtvirtinti du savarankiški atsakomybės už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis taikymo pagrindai: 1) nesąžiningas nepagrįsto ieškinio (skundo) pareiškimas, 2) sąmoningas veikimas prieš greitą ir teisingą bylos išnagrinėjimą ir išsprendimą. Pagal CPK 95 straipsnio nuostatas paskirti baudai dėl piktnaudžiavimo procesinėmis teisėmis būtinos sąlygos: šalies nesąžiningumas ir ieškinio (skundo, prašymo ar kito procesinio dokumento) nepagrįstumas jį pateikiant teismui arba sąmoningas veikimas prieš teisingą ir greitą bylos išnagrinėjimą ir išsprendimą. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra pažymėjęs, kad įstatyme nustatytos teisės įgyvendinimas gali būti laikomas piktnaudžiavimu tik išimtiniais atvejais, kai tokia teise akivaizdžiai naudojamasi ne pagal jos paskirtį (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2015 m. vasario 18 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-52-313/2015). Be to, teismų praktikoje pripažįstama, jog aplinkybė, kad ieškovo ieškinys buvo atmestas, nesudaro pagrindo konstatuoti ieškovo piktnaudžiavimo procesu fakto, nenustačius jo nesąžiningumo (Lietuvos apeliacinio teismo 2015 m. gegužės 15 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-249/241/2015).Teisėtas ir pagrįstas asmens naudojimasis procesinėmis teisėmis, jeigu nenustatytas tyčinis nesąžiningas elgesys, negali būti pripažįstamas piktnaudžiavimu procesinėmis teisėmis (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2005 m. balandžio 4 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-224/2005; 2010 m. kovo 2 d. nutartis, priimta civilinėje Nr. 3K-3-94/2010; 2013 m. kovo 14 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-146/2013). Teismas, įvertinęs faktines bylos aplinkybes sprendžia, kad nagrinėjamoje byloje nėra pagrindo konstatuoti, jog ieškovas yra nesąžiningas, piktnaudžiavo savo procesinėmis teisėmis, todėl šis prašymas netenkintinas.

44Dėl bylinėjimosi išlaidų

45Ieškovo UAB ,,Irdaiva‘‘ieškinįatmetus, ieškovui bylinėjimosi išlaidos nepriteistinos (CPK 93str.). Atsakovas duomenų apie patirtas bylinėjimosi išlaidas teismui nepateikė.

46Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 259 str., 263-268 str., 270 str., teismas

Nutarė

47Ieškovo UAB ,,Irdaiva‘‘ ieškinį atsakovui UAB ,,Kelmės vanduo‘‘ dėl konkurso nutraukimo atmesti.

48Sprendimas per 14 dienų gali būti skundžiamas apeliacine tvarka Lietuvos apeliaciniam teismui per šį teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Lina... 2. Teismas, išnagrinėjęs bylą,... 3.
  1. Ieškinio, atsiliepimų esmė.
...
4. Ieškovas UAB ,,Irdaiva‘‘ieškiniuprašo nutraukti supaprastintą atvirą... 5. 2015-05-04 atsakovas - perkančioji organizacija UAB „Kelmės vanduo" -... 6. 2015-05-13 ieškovas gavo atsakovo pranešimą, kuriame nurodyta, jog atsakovas... 7. 2015- 05 - 18 pretenzijoje atsakovui ieškovas, vadovaudamasis paminėtais... 8. 2015-05-18 ieškovas atsakovui pateikė pretenziją Nr. 213851, kurioje... 9. Pažymėtina, kad atsakovas ir iki ieškinio surašymo momento nėra įvykdęs... 10. Atsakovas UAB ,,Kelmės vanduo‘‘ pateikė atsiliepimą, kuriame nurodo, jog... 11. Atsakovas mano, kad ieškovas ieškinį pateikė nesilaikydamas aktualios... 12. Ieškovas ieškinyje akcentuoja, kad atsakovo veiksmai, kai likus tik 21... 13. Ieškovas savo teiginį, kad atsakovas nesilaikė VPĮ 27 straipsnio 1 dalies... 14. Ieškovas savo teiginius įrodinėja 2015-03-02 Šiaulių apygardos teismo... 15. Atsakovo nuomone, ieškovo pateiktas ieškinys sudaro pagrindą manyti, kad... 16. Ieškovas UAB ,,Irdaiva‘‘ pateikė dubliką (III t. b.l. 30-35).Nurodė,... 17. Ieškovas nesutinka su atsakovo teiginiais, kad ieškovas nesilaikė privalomos... 18. Ieškovas nesutinka su atsakovo teiginiais, kad jis klaidina teismą. Atsakovas... 19. Kadangi ieškovas mano, kad jo ieškinys pagrįstas ir teisėtas, dėl baudos... 20. Atsakovas UAB ,,Kelmės vanduo‘‘ pateikė tripliką(III t. b.l.... 21. Atsakovas nurodė, kad ieškovas, nesutikdamas su atsakovo 2015-05-19 priimtais... 22. Atsakovas nurodė, kad vertindamas, ar 2015-05-18 16 val. 21 min. ir 2015-05-18... 23. Atsakovas nurodė, kad Centrinė viešųjų pirkimų informacinė sistema,... 24. II . Byloje nustatytos faktinės aplinkybės... 25. Bylos dokumentais nustatyta, kad atsakovas UAB ,,Kelmės vanduo‘‘vykdė... 26. Iš byloje esančių duomenų matyti (II t. b.l. 123-125), kad ieškovas UAB... 27. Dėl Viešųjų pirkimų įstatymo 27straipsnio 1 dalies pažeidimo... 28. Ieškovas savo procesiniuose dokumentuose nurodo, kad atsakovas pažeidė... 29. Viešųjų pirkimų 27 straipsnio 1 dalis numato (nuo 2015-01-01 galiojanti... 30. Kasacinis teismas yra išaiškinęs (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartys... 31. Iš nurodytų aplinkybių teismas daro išvadą, jog byloje nėra jokių... 32. Atsakovas prašo teismo taikyti ieškinio senatį ir nurodo, kad, norėdamas... 33. Dėl 2015-05-19 d. atsakovo sprendimo nenagrinėti ieškovo 2015-05-18 d.... 34. Ieškovas skundžia atsakovo 2015-05-19 d. sprendimą nenagrinėti jo... 35. Atsakovas savo procesiniuose dokumentuose pagrįstai nurodo, kad pagal... 36. Nors atsakovas teigia, kad ieškovas praleido terminą kreiptis į teismądėl... 37. Dėl atsakovo 2015-05-19d. neteisėtų veiksmų, susijusių su VPĮ 3... 38. Ieškovas skundžia atsakovo 2015-05-19 d. neteisėtus veiksmus, kuriais likus... 39. Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad teisė į teisminę gynybą turi būti... 40. Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes, įvertinęs byloje esančių... 41. Dėl atsakovo prašymo paskirti ieškovui baudą ... 42. Atsakovas prašo skirti ieškovui paskirti pusę CPK 95 str. 2 dalyje numatytos... 43. Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 7 straipsnio 2 dalyje yra... 44. Dėl bylinėjimosi išlaidų... 45. Ieškovo UAB ,,Irdaiva‘‘ieškinįatmetus, ieškovui bylinėjimosi išlaidos... 46. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 259 str., 263-268 str., 270 str.,... 47. Ieškovo UAB ,,Irdaiva‘‘ ieškinį atsakovui UAB ,,Kelmės vanduo‘‘... 48. Sprendimas per 14 dienų gali būti skundžiamas apeliacine tvarka Lietuvos...