Byla e2-559-440/2015
Dėl viešo pirkimo sąlygų pripažinimo neteisėtomis, perkančiosios organizacijos sprendimų panaikinimo, konkurso nutraukimo

1Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Vilija Valantienė, rašytinio proceso tvarka civilinėje byloje pagal ieškovių uždarosios akcinės bendrovės „LitCon“ ir Per Aarsleff A/S, Lietuvoje veikiančios per Per Aarsleff A/S filialą, ieškovo I. O. ieškinius atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Kelmės vanduo“ dėl viešo pirkimo sąlygų pripažinimo neteisėtomis, perkančiosios organizacijos sprendimų panaikinimo, konkurso nutraukimo,

2Teismas, išnagrinėjęs bylą,

Nustatė

3Ieškovė uždaroji akcinė bendrovė (toliau – UAB) „LitCon“ pareiškė ieškinį atsakovei UAB „Kelmės vanduo“ prašydama panaikinti 2014 m. gruodžio 15 d. UAB „Kelmės vanduo“ sprendimą Nr. 5-209 ir pripažinti, kad UAB „LitCon“ 2014 m. gruodžio 9 d. pretenzija Nr. SR-141209-01LV dėl Konkurso sąlygų dalyje dėl ekonominio naudingumo vertinimo kriterijų pagrįsta ir tenkintina. Panaikinus UAB „Kelmės vanduo“ sprendimą Nr. S-209, įpareigoti UAB „Kelmės vanduo“ konkretizuoti ekonominio naudingumo vertinimo kriterijus (Konkurso sąlygų 27.3 p. ir 27.4 p.). Nurodė, kad 2014 m. gruodžio 5 d. atsakovė per Centrinę viešųjų pirkimų informacinę sistemą (toliau - CVP IS) paskelbė supaprastintą atvirą „Kelmės nuotekų valymo įrenginių išplėtimo/ rekonstrukcijos, projektavimo ir darbų pirkimą“ (toliau - konkursas). Ieškovas, susipažinęs su pirkimo sąlygomis, 2014 m. gruodžio 10 d. pateikė pretenziją dėl konkurso sąlygų, kuria prašė atsakovės pakeisti konkurso sąlygų 5.1.4 punkte nustatytą bendrą mokumo koeficientą, vadovaujantis Statistikos departamento apskaičiuota 2013 m. vidutine bendro mokumo koeficiento norma, ir nustatyti 0,6. Prašė pratęsti pasiūlymo pateikimo terminą 30 d. bei pakeisti ekonominio naudingumo kriterijų nustatymo tvarką. 2014 m. gruodžio 15 d. atsakovė priėmė sprendimą Nr. S-207 , kuriuo pretenziją tenkino iš dalies, pasiūlymų pateikimo terminą pratęsė iki 2014 m. gruodžio 23 d. 9 val., tačiau atsisakė pakeisti konkurso sąlygų 5.1.4 punktą ir nustatytus ekonominio naudingumo vertinimo kriterijus. Ieškovė, nesutinka su atsakovės sprendimu nekeisti konkurso sąlygų 27.3 punkto ir 27.4 punkto numatytų ekonominio naudingumo vertinimo kriterijų. Pirkimo sąlygomis nustatyti ekonominio naudingumo vertinimo kriterijai nėra aiškūs ir tikslūs, dėl ko konkurso sąlygos pažeidžia Viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – LR VPĮ) 24 straipsnio 9 dalį. Konkurso sąlygų 27.1 punkte numatyta, kad komisija vertina ir lygina tik tuos techninius pasiūlymus, kurie pripažinti atitinkančiais pasiūlymo pateikimo ir minimalius kvalifikacijos reikalavimus pagal konkurso sąlygų 26 punktą. Pasiūlymai bus vertinami pagal „ekonominio naudingumo“ kriterijų, kurį sudaro šios dalys: kaina, techninių sprendinių efektyvumas ir kokybė, paslaugų ir darbų atlikimo strategija. Pagal konkurso sąlygų 27.3 punktą techninių sprendinių efektyvumas ir kokybė vertinami balais nuo 0 iki 100, atitinkamai vertinant „patenkinamai“ (0-25 balai), „vidutiniškai“ (26-50 balų), „gerai“ (51-75 balai) ir „puikiai“ (76-100 balų). Kiekviena reikšmė apima balus „nuo“„iki“, vadinasi, skiriant, pavyzdžiui, „pakankamai“, gali būti skirta ne tik 25 balai, tačiau ir 22 ar mažiau. Atsižvelgiant į tai, kad nėra konkrečių reikšmių, kurios nustatytų objektyvų pagrindą skirti vienokį balų skaičių ar kitokį, ekonominio naudingumo kriterijaus „techninių sprendinių efektyvumas ir kokybė“ reikšmės yra neaiškios. Konkurso sąlygų 27.3 punkte apibrėžtas ekonominio naudingumo vertinimo kriterijus neužtikrina skaidraus ir objektyvaus jo nustatymo. Paslaugų ir darbų atlikimo strategijos reikšmė taip pat bus nustatoma reikšmėmis „patenkinamai“, „vidutiniškai“, „gerai“ ir „puikiai“ ir iš esmės paremta subjektyviais komisijos narių vertinimais. Pirkimo dokumentai turi būti aiškūs, tikslūs ir nedviprasmiški, užtikrinti tiekėjų lygiavertį dalyvavimą, viešo pirkimo procedūrų skaidrumą ir sąžiningą konkurenciją. Konkrečiu atveju, ekonominio naudingumo kriterijų nustatymas apibrėžtas netiksliai, neišsamiai ir nesuprantamai, ko pasėkoje, tiekėjai negali tinkamai parengti ir pateikti pasiūlymo dalyvauti pirkime. Tuo pagrindu, konkurso sąlygų 27.3 punkte ir 27.4 punkte nustatyti ekonominio naudingumo kriterijų vertinimai yra neteisėti ir keistini juos konkretizuojant. Pažymi, kad pagal konkurso sąlygų 27.6 punktą ekonominis naudingumas apskaičiuojamas sudedant dalyvio pasiūlymo kainos, techninių sprendinių efektyvumo ir kokybės, paslaugų ir darbų atlikimo strategijos balus. Sąvokos „patenkinamai“ ir k.t. vertinant ekonominį tiekėjo naudingumą neturi įtakos. Ekonominį naudingumą nulemia balų skaičius, o balų skyrimo tvarka konkurso sąlygose yra neaiški, netiksli ir susijusi su subjektyviu asmens vertinimu. Nėra aišku, kokie objektyvūs kriterijai lemia vienokio ar kitokio balo skyrimą ir atsakovas nepaaiškina objektyvių balų skyrimo pagrindų.

4Ieškovė per Aarsleff A/S, Lietuvoje veikianti per Per Aarsleff A/S filialą pareiškė ieškinį prašydama atstatyti terminą 2014 m. gruodžio 17 d. ikiteisminei pretenzijai pareikšti kaip praleistą dėl svarbių priežasčių ir pretenzijoje iškeltus klausimus nagrinėti iš esmės, t.y. pripažinti neteisėtomis ir panaikinti konkurso sąlygas, susijusias su pasiūlymų vertinimo ir lyginimo kriterijais ir tvarka, t.y. panaikinti konkurso sąlygų 27.1 punktą, 27.3 punktą, 27.4 punktą, 27.6 punktą. Pripažinti neteisėtomis ir panaikinti konkurso sąlygas, susijusias su pasiūlymų vertinimo ir lyginimo kriterijais ir tvarka, t.y. 27.13 punkto reikalavimus, bei pripažinti neteisėtu ir panaikinti konkurso sąlygų III skyriaus 1 skirsnio 5.1 punkte nurodytą reikalavimą dėl AB LESTO reikalavimų tenkinimo. Pripažinti neteisėta konkurso sąlygą dėl pasiūlymo pateikimo termino 2014 m. gruodžio 23 d. Įpareigoti atsakovę UAB „Kelmės vanduo“ nutraukti konkurso procedūras ir uždrausti atsakovei konkurso rezultatų pagrindu vykdyti pirkimą. Nurodė, kad buvo suinteresuota dalyvauti atsakovės vykdomame konkurse, tačiau dėl atsakovės nuolat keičiamų bei tikslinamų konkurso sąlygų, neatitinkančių imperatyvių teisės aktų nuostatų, atsakovės nebendradarbiavimo su tiekėjais, nesilaikymo viešųjų pirkimų principų, nustatytų procedūrų bei neprotingų terminų, nepateikė pasiūlymo, laikydama, jog konkurso sąlygos yra neteisėtos bei naikintinos. Nurodė, kad 2014 m. gruodžio 5 d. paskelbdama pirkimą, atsakovė nepateikė vienos iš svarbiausių pirkimo dokumentų dalių, t.y. pirkimo dokumentų III skyriaus I skirsnio „Bendrieji užsakovo reikalavimai“. Skelbimas apie konkursą buvo du kartus pakeistas: 2014 m. gruodžio 9 d. bei 2014 m. gruodžio 17 d., nepratęsiant pasiūlymų pateikimo termino. Bendrieji užsakovo reikalavimai tiekėjams buvo pateikti tik 2014 m. gruodžio 15 d. vakare 17 val. 20 minučių, atnaujinus pirkimo procedūras. Atsakovė supratusi, kad ne visi būtini dokumentai buvo išviešinti tiekėjams privalėjo nukelti pasiūlymų pateikimo terminą adekvačiam laikui, suteikiant laiko susipažinti su pilna konkurso dokumentacija ir pateikti visas pirkimo sąlygas atitinkantį pasiūlymą. Be to, 2014 m. gruodžio 17 d. atsakovė patalpino skelbimą su iš esmės pakoreguotomis konkurso sąlygomis, pakeisdama net 22 konkurso sąlygų punktą. UAB „Kelmės vanduo“ direktoriaus 2014 m . balandžio 15 d. įsakymu Nr. V-05 patvirtintų supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 102 punkte nustatyta, kad pasiūlymų pateikimo terminas negali būti trumpesnis kaip 7 darbo dienos nuo skelbimo apie supaprastintą pirkimą paskelbimo CVP IS dienos. Atsakovė 2014 m. gruodžio 17 d. esminiai pakeisdama pirkimo dokumentus, t.y. pakeisdama net 22 konkurso sąlygų punktą, bei pateikdama paaiškinimus į klausimus, tiekėjams paliko tik 3 darbo dienų terminą pasiūlymams pateikti, kuris nėra proporcingas ar adekvatus. Taisyklėse nurodytas 7 darbo dienų terminas turėtų būti skaičiuojamas nuo 2014 m. gruodžio 17 d. Dėl neteisėtų atsakovės veiksmų, nenukeliant pasiūlymų pateikimo terminų, buvo apribotas tiekėjų dalyvavimas viešajame pirkime, kadangi per keletą dienų neįmanoma pateikti konkurencingo ir konkurso sąlygas atitinkančio pasiūlymo sudėtingų darbų pirkime. Pakeistame konkurso sąlygų 27.13 punkte ieškovo vertinimu perkančioji organizacija reikalauja pagrįstos siūlomų techninių sprendinių naudos, tačiau pasilieka sau teisę subjektyviai įvertinti pirkimo sąlygas viršijančius pasiūlymus, tuo pažeidžiami tiekėjų nediskriminavimo bei skaidrumo principai. Perkančioji organizacija nepateikė informacijos apie LESTO prisijungimo sąlygas, kuris yra būtinasis duomuo, reikalingas tiekėjo elektros – automatikos pasiūlymo daliai ruošti, todėl perkančiosios organizacijos konkurso sąlygos laikytinos neteisėtomis bei praktiškai neįgyvendinamomis. Pakeistame pirkimo dokumentų III skyriaus 1 skirsnio 5.1 punkte nurodyta, kad: „Elektros tiekimo sistema turi tenkinti technines sąlygas bei AB LESTO reikalavimus”. Tiekėjas negali ruošti elektros ir automatikos darbų dalies pasiūlymo, kurios reikalauja perkančioji organizacija, negavęs informacijos apie AB LESTO prisijungimo sąlygas. Nurodė, kad 2014 m. gruodžio 11 d. perkančiajai organizacijai ieškovė išsiuntė prašymą patikslinti pirkimo dokumentus dėl regiono aplinkos apsaugos departamento (toliau RAAD) atliktą poveikio aplinkai vertinimo, tačiau ši informacija nebuvo pateikta. Ieškovė nurodo, kad perkančioji organizacija konkurso sąlygose nustatė ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo vertinimo kriterijus, kurie pirkimo dokumentuose 27.1 punkte nurodyti sekančiai: kaina, techninių sprendinių efektyvumas ir kokybė, paslaugų ir darbų atlikimo strategija. Kiekvienam iš šių kriterijų konkurso sąlygose yra priskirti lyginamieji svoriai ekonominio naudingumo įvertinime (27.5 punkte): kaina (40), techninių sprendinių efektyvumas ir kokybė (50), paslaugų ir darbų atlikimo strategija (10). Antrasis ir trečiasis vertinimo kriterijai pirkimo dokumentuose įvertinti balais nuo 0 iki 100. Perkančioji organizacija pateikė pasiūlymo vertinimo kriterijus, tačiau nepateikė parametrų, kurių pagrindu ji vertins pasiūlymus ir kriterijams paskirs atitinkamus balus. Perkančioji organizacija pasiliko sau neribotą laisvę pasiūlymų vertinime. Pagal konkurso sąlygų 27.3 ir 27.4 punktus, antrasis ir trečiasis kriterijai bus vertinami šimto balų keturių pakopų skalėje. Pirkimo sąlygose yra suformuluoti tik skirtumai tarp patenkinamo, vidutiniško, gero, puikaus įvertinimo ir nėra nurodyta jokių kriterijų, pagal kuriuos bus paskiriamas konkretus balas (pvz. nuo 0 iki 25). Konkurso sąlygose nėra detalizuota, kaip bus skiriami balai kiekvienoje vertinimo pakopoje, nors balų skirtumas yra ženklus, net iki 25 balų. Toks neaiškumas gali sąlygoti tiekėjų diskriminavimą, viešųjų principų pažeidimą, kadangi nebus galima nustatyti, kokiu pagrindu skiriami balai. Ieškovė nurodė, kad konkurso sąlygų 27.3 punkte nurodytų reikalavimų išpildymas prilygsta techninio projekto parengimui, kas prieštarauja perkančiosios organizacijos nustatytam pirkimų tikslui. Tuo atveju, kai perkančioji organizacija pasiūlymus vertina pagal ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo kriterijus, ji privalo įtvirtinti tikslius (aprašomuosius) kriterijus, kuriais šie grindžiami. Aprašymas nelaikytinas kokybės reikalavimu, todėl jis negali būti vertinamuoju kriterijumi. Tam tikrą minimalią (protingą) suprantamumo, išsamumo, detalumo ribą peržengę pasiūlymų aprašymai negali būti vertinami kitaip už tuos, kurie dar detaliau, išsamiau pagrindė pasiūlymo atitiktį reikalavimams. Pažymi, kad tiekėjų pasiūlymai gali gauti skirtingą balų skaičių pavyzdžiui dėl jų apimties, tačiau aprašymo apimtis jokiais būdais nėra susijusi su perkamu objektu, kadangi nuo to, kaip bus aprašytas procesas galutinis rezultatas, t.y, nuotekų išvalymas ir įranga netaps geresne ar blogesne. Pagal konkurso sąlygas, aprašymo aiškumas, detalumas, sklandumas, kuris negali būti objektyviai įvertintas, gali būti įvertintas skalėje nuo „vidutiniškai“ iki „puikiai“, taigi akivaizdu, jog tai gali būti lemiamu veiksniu nustatant laimėtoją. Ieškovės teigimu atsakovė nepagrįstai atsisakė nagrinėti pretenziją dalyje dėl vertinimo kriterijų, laikydama pretenziją pavėluota. Neįvertino fakto, jog buvo sustabdytos pirkimo procedūros, neatsižvelgė į tai, jog 2014-12-09 paskelbė naują skelbimą CVP IS apie konkursą, jog pati neatsakė į ieškovės 2014-12-11 pateiktus klausimus dėl konkurso sąlygų paaiškinimo. Procedūros buvo sustabdytos iki 2014 m. gruodžio 16 d. Ieškovas, neturėdamas atsakymo į savo užklausimą, esant sustabdytoms pirkimo procedūroms, negalėjo tinkamai laiku pareikšti pretenzijos, todėl ją pateikė 2014 m. gruodžio 17 d. (t.y. per 5 dienas, jei įskaičiuoti procedūrų sustabdymo laiką). Ieškovė nurodė dėl Per Aarsleff A/S filialo veikimo funkcijų, t.y. kad filialas nėra juridinis asmuo, atskirtas nuo steigėjo – Danijos įmonės Per Aarsleff A/S, todėl gali būti ieškovu, teisėtai atstovaujančiu Danijos bendrovę Per Aarsleff A/S ir dėl to ieškovė laikėsi privalomos viešuosiuose pirkimuose ikiteisminės ginčų nagrinėjimo stadijos.

5Ieškovas I. O. pareiškė ieškinį prašydamas nutraukti supaprastintą atvirą konkursą „Kelmės nuotekų valymo įrenginių išplėtimo/ rekonstrukcijos, projektavimo ir darbų pirkimas“. Nurodė, kad perkančiosios organizacijos atsakymai ir kiti paaiškinimai į tiekėjų klausimus yra konkurso pirkimo dokumentų sudėtinė dalis (LR VPĮ 2 straisonio 21 punktas), pastariesiems yra taikomi visi bendrieji reikalavimai, kurie taikomi pirkimo dokumentams, dėl paaiškinimų į tiekėjų klausimus gali būti pateikta tiekėjo pretenzija. Nurodė, kad 2014 m. gruodžio 19 d. buvo paskelbtas Perkančiosios organizacijos atsakymas, kad konkurso dalyvis gali pasirinkti kaip skaičiuoti technologinius procesus: ar esamų ir naujai projektuojamų įrenginių kartu, t.y. visų valymo įrenginių bendrai, ar tik naujai projektuojamų įrenginių atskirai. Ieškovo vertinimu tokia situacija, kai pagal perkančiosios organizacijos 2014 m. gruodžio 19 d. atsakymą, konkurso dalyviai gali pateikti skirtingus technologinio proceso skaičiavimus visiškai neužtikrina lygiaverčio ir skaidraus pasiūlymų vertinimo. Konkurso dalyvių techninių pasiūlymų nebebus galima objektyviai, skaidriai ir sąžiningai palyginti ir įvertinti balais dėl skirtingų technologinių procesų skaičiavimo būdų. Ieškovo manymu toks akivaizdus dviprasmiškumas ir netikslumas pažeidžia ne tik LR VPĮ 24 straipsnio 9 punkto imperatyvias nuostatas, bet ir viešųjų pirkimų skaidrumo ir lygiateisiškumo principus (LR VPĮ 3 straipsnio 1 dalis), kas daro visą konkurso pirkimo procedūrą neteisėtą ir nepagrįstą. Ieškovas nurodė, kad dėl atsakovės atsakymo dėl 15.1 punkto, kad šis punktas nereiškia, kad projektavimo darbams subrangovo samdyti neleidžiama – šiuos darbus gali atlikti tik pavienis dalyvis/jungtinės veiklos dalyvis, atsakymas yra absoliučiai dviprasmiškas, nustatantis viena kitai absoliučiai prieštaraujančias nuostatas dėl tiekėjo galimybių pasitelkti subrangovą projektavimo darbams buvimo/nebuvimo. Ieškovo vertinimu tiekėjams nėra aišku, ar galima/negalima pasitelkti subrangovą projektavimo darbams, dėl šių aplinkybių perkančioji organizacijai negalės objektyviai įvertinti tiekėjų kvalifikacijos, įgys nepagrįstos diskrecijos teisę itin neobjektyviai vertinti konkurso dalyvių kvalifikaciją. Ieškovas nurodė, kad visas aplinkybes ieškovas išdėstė perkančiajai organizacijai 2014 m. gruodžio 22 d. pretenzijoje. Atsakovė visus aukščiau reikalavimus atmetė 2014 m. gruodžio 23 d. 8.38 val., tai yra likus 22 minutėms iki pasiūlymų konkursui termino pabaigos nors atsakyme į pretenziją yra nurodyta 2014-12-22 d. Ieškovas nurodė, kad nors ir nesutikdamas su atmesta pretenzija ir ketindamas kreiptis į teismą, ieškovas rengėsi pateikti pasiūlymą konkursui. Tačiau toliau rengiant pasiūlymą konkursui, pastebėjo dar vieną akivaizdų atsakovo padarytų konkurso sąlygų pakeitimų neteisėtumą. 2014 m. gruodžio 17 d. perkančioji organizacija CVP IS paskelbė SK4 formą dėl konkurso sąlygų pakeitimų. Naujai įrašyta tokia nuostata: 2) Kvalifikuotas statinio projekto vadovas kuris turėtų šią patirtį: e) turi teisę eiti ypatingo statinio projekto vadovo pareigas (statinių grupė: kiti statiniai, pogrupis: kitos paskirties inžineriniai statiniai) ir 3) Kvalifikuotas statinio statybos vadovas, kuris turėtų šią patirtį: e) turi teisę eiti ypatingo statinio statybos vadovo pareigas (statinių grupė: kiti statiniai, pogrupis: kitos paskirties inžineriniai statiniai). Pažymi, kad aktualios redakcijos Statybos techniniame reglamente „Statinių kvalifikavimas pagal jų naudojimo paskirtį“ apskritai nėra tokios statinių grupės: „Kiti statiniai“. Ieškovas pareiškė perkančiajai organizacijai 2014m. gruodžio 22 d. pretenziją Nr. SR 1417/2014 dėl 2014m. gruodžio 17 d. paskelbtų SK 4 formoje Konkurso sąlygų pakeitimų. Perkančioji organizacija, gavusi tiek pirmąją, tiek antrąją pretenziją, kurios buvo pateiktos nustatytu laiku ir iki pasiūlymų pateikimo termino net nesustabdė konkurso pirkimo procedūrų, tuo itin šiurkščiai pažeidė LR VPĮ 941 straipsnio 2 dalį, pagal kurią Perkančioji organizacija, gavusi pretenziją, nedelsdama sustabdo pirkimo procedūrą, kol bus išnagrinėta ši pretenzija ir priimtas sprendima, tu. itin šiurkščiai pažeidė VPĮ 941 straipsnio 3 punkto imperatyvųjį reikalavimą,Ieškovas nurodė, kad atsakovė pretenziją atmetė nepagrįstai, be to atsakymą į ieškovo 2014m. gruodžio 22 d. pretenziją Nr. SR 1417/2014 atsakovė pateikė ieškovui CVP IS priemonėmis 2014m. gruodžio 23 d. 13.27 val., tai yra jau po vokų su konkurso dalyviais atplėšimo momento, nors pretenzija buvo pateikta atsakovei ir atsakovo gautą iki vokų atplėšimo momento. Ieškovo vertinimu atsakovės neteisėti sprendimai, veiksmai ir imperatyviai privalomų procedūrų neatlikimas ne tik pažeidė aukščiau cituotas konkrečias LR VPĮ nuostatas, bet ir esminius viešųjų pirkimų skaidrumo, nediskriminavimo principus (LR VPĮ 3 straipsnis). Dėl atsakovės neteisėtų veiksmų ir imperatyviai privalomų pareigų neatlikimo pasekmėje, ieškovas prarado galimybę pateikti konkurencingą pasiūlymą konkursui, o kadangi atsakovė atliko vokų su pasiūlymais plėšimo procedūrą, nėra galimybės grįžti į prieš pažeidimus buvusią padėtį, todėl konkursas nutrauktinas.

6Dėl UAB „LitCon“ ieškinio atsakovė UAB „Kelmės vanduo“ prašo UAB „LitCon“ ieškinio dalį nesutampančią su ieškovės 2014 m. gruodžio 9 d. pretenzijoje Nr. SR-141209-01LV nenagrinėti dėl privalomo ikiteisminio ginčų nagrinėjimo viešuosiuose pirkimuose nesilaikymo, o likusią ieškinio dalį atmesti kaip nepagrįstą. Pripažinus, kad ieškovė UAB „LitCon“ laikėsi privalomos ikiteisminio ginčų nagrinėjimo viešuosiuose pirkimuose tvarkos, ieškovės ieškinį atmesti, kaip nepagrįstą. Nurodė, kad ieškovė pretenzijoje dėl ekonominio naudingumo vertinimo kriterijų ginčijimo pasisakė labai abstrakčiai. Iš ieškovės pretenzijos teksto, akivaizdu, kad ieškovė pretenzijoje, nors ir nenuosekliai, ginčijo tik vieną, neva atsakovės atliktą, pažeidimą, ekonominio naudingumo balų skyrimą už pasiūlyme nurodytos informacijos apimtį, aiškumą, tikslumą, kaip pavyzdį pateikdamas konkurso sąlygų I skyriaus 1 skirsnio 27.4 punkto įvertinimo „patenkinamai“ aprašymą. Atsakovė nurodė, kad pretenzijoje, ieškovė ginčijo tik konkurso sąlygų I skirsnio 1 skyriaus 27.4 punkto aprašymą „patenkinamai“ ir abstrakčiai, nenurodydamas konkrečių punktų vietų, paminėjo konkurso sąlygų I skirsnio 1 skyriaus 27.1 - 27.4 punktus, teigdamas, kad juose „kuo daugiau bus aprašyti ketinami vykdyti darbai, tuo aukštesnis įvertinimas galimai bus suteiktas“. Atsakovės vertinimu ieškovė pretenzijoje motyvuotai ir aiškiai neginčijo daugiau jokių konkurso sąlygų. Atsakovė nurodė, kad pagal LR VPĮ 93 straipsnio 3 dalies nuostatas ieškovė pirmiausia turėjo pateikti pretenziją perkančiajai organizacijai šiame skyriuje nustatyta tvarka ir vadovautis LR CPK 4233 straipsnio 3 dalimi, ieškinio pagrindas turi sutapti su tiekėjo kreipimesi, pareikštame išankstinio ginčų sprendimo ne teisme tvarka, nurodytomis faktinėmis aplinkybėmis, kuriomis buvo grindžiamas tas kreipimasis. Atsakovės nuomone, ieškovė nagrinėjamo ginčo atveju gali ginčyti tik perkančiosios organizacijos atsakyme į pretenziją nurodytą sprendimą „nekeisti konkurso sąlygose nustatytų ekonominio naudingumo vertinimo kriterijų“ bei šio sprendimo priėmimo motyvus, nes šiuo sprendimu ir jo priėmimo motyvais perkančioji organizacija visiškai atsakė į tiekėjo pretenzijos dalį, kurioje tiekėjas ginčijo konkrečius ekonominio naudingumo vertinimo kriterijų punktus. Perkančioji organizacija pažymėjo, kokiais kriterijais vertins tiekėjo pateikto pasiūlymo techninių sprendinių aprašymo aiškumą, detalumą, sklandumą ir kt. Atsakovė savo sprendime dėl pretenzijos atsakė tik į tuos ginčijamus aspektus, kuriuos nurodė ieškovė, nes neturėjo pareigos ir negalėjo nuspėti ką konkrečiai nori ginčyti ieškovė nurodydama, kad konkurso sąlygose nustatytas subjektyvus pasiūlymų vertinimas ir nepateikdama kitų konkrečių pavyzdžių. Atsakovė mano, kad konkurso sąlygų I skyriaus 1 skirsnio 27.4 punkte nustatė aiškius ir tikslius ekonominio naudingumo vertinimo kriterijus, kurie neprieštarauja LR VPĮ 3 straipsnio 1 dalyje įtvirtintiems principams ir užtikrins racionalų lėšų naudojimą (LR VPĮ 3 straipsnio 2 dalis). Atsakovė nurodė, kad ieškovė nepagrįstai teigia, kad perkančiosios organizacijos sprendimu buvo nustatyta, jog konkurso sąlygų I skyriaus 1 skirsnio 27.3 punkte lieka tik du vertinimo kriterijai: „patenkinamai“ ir „puikiai“. Konkurso sąlygų I skyriaus 1 skirsnio 27.3 punkte aprašytas techninių sprendinių efektyvumo ir kokybės vertinimas. Ekonominio naudingumo balai ir atitinkamos reikšmės „patenkinamai“, „vidutiniškai“, „gerai“, „puikiai“ bus skiriamos priklausomai nuo to kokius techninius sprendinius pasiūlyme siūlys tiekėjas, t.y. priklausomai nuo to kaip siūlomi techniniai sprendiniai užtikrins eksploatavimo rizikų valdymą, eksploatacijos kaštų mažinimą, valytų nuotekų kokybės gerinimą. Perkančioji organizacija nurodė, ne kaip teigia ieškovas, kad vertins pasiūlymo aprašymo aiškumą, detalumą, sklandumą (literatūrinius aspektus) ir už šį aprašymą skirs nuo 26 iki 100 balų, tačiau nurodė, kad jeigu techniniai sprendiniai bus aprašyti taip, kad jų negalėtų suprasti pakankamai gerai informuotas ir normaliai rūpestingas (uolus) nuotekų valymo įrenginių specialistas, už atitinkamus techninius sprendinius ekonominio naudingumo balai iš viso nebus skiriami. Jeigu tam tikras techninis sprendinys bus aprašytas pakankamai aiškiai, detaliai ir sklandžiai, kad jį būtų galima suprasti, už jį bus skiriami balai pagal tai į kurią konkurso sąlygų I skyriaus 1 skirsnio 27.3 punkto aprašymo dalį jis patenka: „patenkinamai“, „vidutiniškai“, „gerai“ ar „puikiai“. Atsakovė nurodė, kad nesutinka, kad bylos nagrinėjimas būtų sustabdytas iki tol, kol dėl Lietuvos Aukščiausiojo Teismo sustabdytos bylos Nr. 3K-3-436/2013 Teisingumo Teismas priims prejudicinį sprendimą. Nes ginčo dalyku esančios bylos ir Lietuvos Aukščiausiojo Teismo sustabdytos bylos ratio decidendi nesutampa, todėl nėra pagrindo laukti Teisingumo Teismo sprendimo. Be to apribojimas perkančiajai organizacijai sudaryti viešojo pirkimo sutartį ilgam laikotarpiui neproporcingai apribotų perkančiosios organizacijos teises ir gali sąlygoti konkursui paskirtą Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų praradimą.

7Dėl Per Aarsleff A/S ieškinio atsakovė prašo nenagrinėti ieškovo Per Aarsleff A/S, registracijos numeris (CVR Nr.) 24257797, ieškinio dėl privalomos ikiteisminio ginčų nagrinėjimo tvarkos viešuosiuose pirkimuose nesilaikymo. Pripažinus, kad ieškovė laikėsi privalomos ikiteisminio ginčų nagrinėjimo viešuosiuose pirkimuose tvarkos, ieškovės ieškinį atmesti, kaip nepagrįstą. Ieškovei paskirti LR CPK 95 straipsnio 2 dalyje numatytą 10000,00 Lt baudą bei, vadovaujantis LR CPK 95 straipsnio 2 dalies nuostata, paskirti atsakovės UAB „Kelmės vanduo“ naudai 50% iš paskirtos 10000,00 Lt baudos, t.y. 5000,00 Lt. Nurodė, kad ieškovė pateikė ieškinį teismui nesilaikydama privalomos viešuosiuose pirkimuose ikiteisminės ginčų nagrinėjimo stadijos. Pretenzijas pateikė juridinis asmuo - Per Aarsleff A/S filialas, kurio įmonės kodas yra 302307182, o ieškinį teismui pateikė Per Aarsleff A/S, kurio registracijos numeris yra CVR Nr. 24257797. Potencialus konkurso dalyvis yra kiekvienas juridinis asmuo, prisijungęs prie viešojo pirkimo nustatyta tvarka. Atsižvelgiant į LR VPĮ 2 straipsnio 29 dalį ieškinį pateikė kitas juridinis asmuo. Atsižvelgiant į tai, ieškovo ieškinys teisme iš viso nenagrinėtinas. Jeigu teismas ir pripažintų, kad ieškinį už vieną juridinį asmenį gali teikti kitas juridinis asmuo, tiekėjas, norėdamas iki pirkimo sutarties sudarymo ginčyti perkančiosios organizacijos sprendimus ar veiksnius, pirmiausia turi pateikti pretenziją perkančiąjai organizacijai LR VPĮ nustatyta tvarka, t.y. vadovaujantis LR VPĮ 94 straipsnio 1 dalies 2 punktu per 5 darbo dienas nuo paskelbimo apie perkančiosios organizacijos priimtą sprendimą dienos. Pažymi, kad supaprastintas atviras konkursas buvo paskelbtas 2014 m. gruodžio 5 d., o pretenzijos dėl konkurso sąlygų ginčijimo CVP IS priemonėmis buvo pateiktos 2014 m. gruodžio 17 d. ir 2014 m. gruodžio 18 d., t.y. praleidus 5 darbo dienų pretenzijų pateikimo terminą. Atsakovė ieškovę informavo, kad dalis Pretenzijos l ir Pretenzijos 2 nenagrinėjama dėl praleisto pretenzijos pateikimo termino, o kita dalis atmetama kaip faktiškai ir teisėtai nepagrįsta. Toks atsakymas reiškia, kad perkančioji organizacija nepriėmė sprendimo atnaujinti pretenzijos pateikimo terminą, todėl ieškovės pateikta ieškinio dalis dėl konkurso sąlygų ginčijimo turi būti atmetama ir nenagrinėjama, dėl to, kad ieškovė teikdamas ieškinį nesielgė kaip apdairus, rūpestingas, profesionalus ūkio subjektas. Dėl pareikšto ieškinio atsakovė nurodė, kad ieškovė ieškinyje teigia, kad 2014-12-11 pateikė perkančiajai organizacijai klausimus dėl pirkimo sąlygų, į kuriuos savalaikiai nebuvo atsakyta. Perkančioji organizacija į tiekėjo užduotus klausimus pateikė atsakymą 2014 m. gruodžio 19 d. Vadovaujantis konkurso sąlygų 10.3 punktu perkančioji organizacija į gautą prašymą paaiškinti konkurso sąlygas, jeigu jis pateiktas laiku, paaiškinimus (patikslinimus) skelbia CVP IS ne vėliau kaip likus 1 dienai iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Pažymi, kad konkurso sąlygų 10.3 punkto nuostata buvo nustatyta nuo pat konkurso sąlygų paskelbimo 2014 m. gruodžio 5 d., jos ieškovė neskundė, pretenzijos dėl to taip pat nepateikė, vadinasi, perkančioji organizacija, pateikdama tiekėjui atsakymą į šį klausimą nepažeidė nustatytų terminų, todėl šis ieškovės teiginys atmestinas kaip nepagrįstas ir dėl melagingos informacijos pateikimo laikytinas kaip piktnaudžiavimas ieškovei suteiktomis procesinėmis teisėmis. Atsakovė nurodė, kad ieškovas taip pat melagingai nurodo, kad 2014 m. gruodžio 5 d. skelbimas apie konkursą buvo 2014-12-09 bei 2014-12-17, nepratęsiant pasiūlymų pateikimo termino. Pasiūlymų pateikimo terminas buvo nukeltas iš 2014 m. gruodžio 17 d. 9 val. į 2014 m. gruodžio 23 d. 9 val. Atsakovė atsakyme į pretenziją 2 dėl AB Lesto nurodė, kad perkančiajai organizacijai netikslinga gauti iš AB „Lesto“ prisijungimo sąlygas kol nežinoma kokius elektros įrenginius projektuos konkursą laimėjęs tiekėjas, nes akivaizdu, kad kiekvieno tiekėjo siūlomi skirtingi įrengimai gali reikalauti skirtingo elektros galingumo ir kitų parametrų. Perkančioji organizacija pati privalės prisitaikyti prie konkurso laimėtojo siūlomų techninių sprendinių išimdama iš AB „Lesto“ prisijungimo sąlygas, o ne atvirkščiai. Ieškovas pretenzijoje 2 nurodė, kad perkančioji organizacija nepagrįstai nepateikė atsakymo į tiekėjo 2014-12-11 užduotą klausimą dėl RAAD poveikio aplinkai vertinimo, t.y. šioje pretenzijoje ginčijo ne patį RAAD poveikio aplinkai vertinimo nepateikimą, tačiau neatsakymą į ieškovo užduotą klausimą. Be to ieškovė nepagrįstai ir melagingai ieškinyje teigia, kad informacija apie RAAD yra nepateikta. Nes konkurso sąlygų III skyriaus 2 skirsnio 1.6 punkte yra aiškiai nurodyti nuotekų išvalymo rodikliai. Atsakovė nurodė, kad ieškovė nepagrįstai teigia, kad perkančioji organizacija nesilaikė taisyklių 102 punkte nustatyto ne trumpesnio kaip 7 darbo dienų pasiūlymo pateikimo termino. Pažymi, kad skelbimas apie konkursą paskelbtas 2014 m. gruodžio 5 d., o pasiūlymų pateikimo terminas nustatytas 2014 m. gruodžio 23 d. Ieškovė nesilaiko privalomos viešuosiuose pirkimuose ikiteisminės ginčų nagrinėjimo tvarkos, nes ginčija perkančiosios organizacijos veiksmus, po Konkurso sąlygų patikslinimo nustatytą terminą, Konkurso sąlygų III skyriaus 1 skirsnio pateikimą, 2014 m. gruodžio 17 d. skelbimo pateikimą, kurių neginčijo pretenzija, todėl minėti ieškovės teiginiai nenagrinėtini.Atsakovė nesutinka, kad 2014 m. gruodžio 17 d. skelbimo apie konkurso sąlygų pakeitimą apimtis sąlygojo, kad pasiūlymų pateikimo terminas turėjo būti nukeltas 7 darbo dienoms. Pasiūlymų pateikimo terminas po pakeitimų paskelbimo, buvo pratęstas iki 2014 m. gruodžio 23 d. 9 val. Atsakovė nesutinka, kad perkančiosios organizacijos neva uždelstas atsakymų į tiekėjų užduotus klausimus pateikimas apribojo galimybę ieškovei ginčyti perkančiosios organizacijos veiksmus ir pateikti pasiūlymą. Nesutinka su ieškovės reikalavimu atstatyti terminą 2014 m. gruodžio 17 d. ikiteisminei pretenzijai pareikšti kaip praleistą dėl svarbių priežasčių ir pretenzijoje iškeltus klausimus nagrinėti iš esmės nes ieškovas nei ieškinyje, nei dublike neįrodė, kad terminas pretenzijai pareikšti buvo praleistas dėl svarbių priežasčių. Konkurso sąlygos buvo paskelbtos 2014 m. gruodžio 5 d., o pretenzijos dėl konkurso sąlygų ginčijimo CVP IS priemonėmis buvo pateiktos 2014 m. gruodžio 17 d. ir 2014 m. gruodžio 18 d., t.y. praleidus 5 darbo dienų pretenzijų pateikimo terminą. Ieškovas nepasinaudojo savo teise ankstyvojoje viešojo pirkimo stadijoje ginti galimai savo pažeistas teises, todėl terminas pretenzijai pateikti negali būti atnaujinamas. Atsakovė nurodė, kad ieškovė pateikdama akivaizdžiai nepagrįstą ieškinį piknaudžiauja turimomis procesinėmis teisėmis. Ieškinys yra aiškiai nepagrįstas. Ieškovė, per nustatytą pasiūlymų pateikimo terminą taip ir nesugebėjo pateikti pasiūlymo. Pažymi, kad šiam pirkimui buvo gauti net 5 tiekėjų pasiūlymai, kas leidžia pagrįstai teigti, kad terminas pasiūlymams pateikti buvo pakankamas. Ieškovė ieškinį pateikė nesilaikydama ikiteisminės ginčų nagrinėjimo tvarkos. Ieškovė, turėdama galimybę tam tikroje viešojo pirkimo stadijoje pareikšti pretenzijas dėl ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo vertinimo kriterijų to nepadarė. Kiekvienas tiekėjas privalo domėtis viešo konkurso eiga, sąlygomis, elgtis pagal bonus pater familias standartą ir operatyviai ginti pažeistas subjektines teises. Ieškovui piktnaudžiaujant teise prašo paskirti 10000,00 Lt baudą bei, vadovaujantis LR CPK 95 straipsnio 2 dalies nuostata, perkančiajai organizacijai paskiriant 50 procentų sumos.

8Dėl I. O. ieškinio atsakovė prašo ieškovo I. O. ieškinio dalį nesutampančią su ieškovo 2014 m. gruodžio 22 d. pretenzijoje Nr. SR 1411/2014 ir 2014 m. gruodžio 22 d. pretenzijoje Nr. SR 1417/2014 nenagrinėti dėl privalomos ikiteisminės ginčų nagrinėjimo viešuosiuose pirkimuose tvarkos nesilaikymo, o likusią ieškinio dalį atmesti kaip nepagrįstą. Nurodė, kad ieškovas pateikė ieškinį nesivadovaudamas LR VPĮ 95 straipsnio 1 dalimi ir LR CPK 423 3 straipsnio 1 dalies 1 ir 2 punktais. Vadovaujantis LR VPĮ 95 straipsnio 1 dalimi ieškovas nedelsdamas ne vėliau kaip per 3 darbo dienas faksu, elektroninėmis priemonėmis ar pasirašytinai per kurjerį privalėjo pateikti perkančiajai organizacijai prašymo ar ieškinio kopiją su gavimo teisme įrodymais, tačiau nepateikė. Atsakovė nurodytus ieškovo veiksmus vertina kaip piknaudžiavimą turimomis procesinėmis teisėmis. Perkančiosios organizacijos nuomone, ieškovui piktnaudžiaujant savo teisėmis, pastarojo teisės ir teisėti interesai neturėtų būti ginami. Ieškovas pateikdamas ieškinį taip pat nesilaikė LR CPK 4233 straipsnio 1 dalies 1 ir 2 punktuose numatytų reikalavimų pateikti skelbimą apie pirkimą bei pirkimo dokumentuose nurodytos pirkimo sąlygas pagal Viešųjų pirkimų įstatymo reikalavimus. Ieškovas pateikė tik tik skelbimą apie pirminio skelbimo pakoregavimą. Atsakovė nurodė, kad 2014 m. gruodžio 19 d. atsakymuose į tiekėjų užduotus klausimus pateikė aiškius ir tikslius atsakymus, kurie nesutrukdė tiekėjams pateikti pasiūlymus. Atsakovės vertinimu ieškovas nepagrįstai ieškinyje, kaip ir pretenzijoje 1 nurodo, kad dėl konkurso dalyvių pateiktų skirtingų technologinio proceso skaičiavimų ( visų valymo įrenginių bendrai, ar tik naujai projektuojamų įrenginių atskirai) visiškai neužtikrina lygiaverčio ir skaidraus pasiūlymų vertinimo, kadangi konkurso dalyviai pateiks pasiūlymus skirtingai skaičiuodami technologinius procesus. Nesutinka, kad pasiūlymų nebebus galima objektyviai, skaidriai ir sąžiningai palyginti ir įvertinti balais. Nurodė, kad perkančioji organizacija galės palyginti konkurso dalyvių techniniuose pasiūlymuose nurodytus technologinių procesų skaičiavimo būdus, todėl, kad esami technologinių procesų dydžiai negali kisti. Atsakovė nurodė, kad ieškovas ieškinyje nepagrįstai teigia, kad dėl atsakovės pateikto atsakymo, į tiekėjo 15.1 klausimą, kad ne, šis punktas nereiškia, kad projektavimo darbams subrangovo samdyti neleidžiama – šiuos darbus gali atlikti tik pavienis dalyvis/jungtinės veiklos dalyvis, atsakymas yra dviprasmiškas. Nurodė, kad dar iki užduodant tiekėjui aptariamą klausimą ir iki pateikiant atsakymą į jį, perkančioji organizacija konkurso sąlygų I skyriaus 1 skirsnyje aiškiai nurodė, kad subranga nedraudžiama, bei Konkurso sąlygų I skyriaus 1 skirsnio 8.1 punkte aiškiai nurodė, kad tiekėjas gali remtis kitų ūkio subjektų pajėgumais. Atsakovė nurodė, kad 2014 m. gruodžio 17 d. CVP IS patalpintame skelbime nustatė aiškius ir tikslius kvalifikacinius reikalavimus. Ieškovas nurodęs, kad ketinęs pateikti pasiūlymą pastebėjo , kad 2014-12-17 d. perkančioji organizacija CVP IS paskelbė SK4 formą dėl konkurso sąlygų pakeitimų. Po to, kai 2014 m. gruodžio 22 d. pateikė pretenziją ir, kaip pats nurodo likus kelioms minutėms iki pasiūlymų pateikimo termino gavo atsakymą į ją, pasiūlymą jam pateikti sutrukdė perkančiosios organizacijos 2014 m. gruodžio 17 d. paskelbta skelbime informacija. Atsakovo vertinimu po sprendimo dėl Pretenzijos1 išnagrinėjimo iki pasiūlymų pateikimo termino, t.y. per 22 minutes neįmanoma pateikti pasiūlymo, ypač perkančiosios organizacijos vykdomame konkurse. Atsakovė nurodė, kad ieškovas ieškinyje toliau teigia, kad 2014-12-17 d. pakeitimuose yra naujai įrašyta nuostata. Atsakovės vertinimu ieškovas siekia ne ginti tariamai pažeistas jo teises, tačiau bet kokiu būdu pasiekti, kad pasiūlymų pateikimo terminas būtų nukeltas. Atsižvelgiant į ieškovo teiginius dėl ginčijamo 2014 m. gruodžio 17 d. skelbimo turinio, atsakovė pažymėjo, kad Statybos techninio reglamento redakcijos galiojusioje redakcijoje nuotekų valymo įrenginiai buvo priskiriami inžinerinių statinių grupės pogrupiui kiti statiniai. Pagal seną Statybos techninio reglamento redakciją išduoti atestatai galioja dar ir šiuo metu, todėl perkančioji organizacija vertins, kad tiekėjas atitinka konkurso sąlygų I skyriaus 1 skirsnio 5.1.9 punkto 2 papunktyje keliamą reikalavimus. Atsakovė nurodė, kad pakoregavus konkurso sąlygas, konkurso sąlygų I skyriaus 1 skirsnio 5.1.9 punkto 2) papunktyje buvo įtvirtinta nuostata pagal galiojančią Statybos techninio reglamento redakciją. Tai, kad vietoje „kiti inžineriniai statiniai“ buvo įrašyta „kiti statiniai“, negali būti vertinama kaip sąlyga, kuri neleidžia pateikti pasiūlymo. Pažymėjo, kad naujos redakcijos Statybos techniniame reglamente apibūdinant statinių grupes nėra jokios kitos panašios formuluotės į „kiti statiniai“, kaip tik „kiti inžineriniai statiniai“. Atsakovė nurodė, kad tiekėjas nesupratęs konkurso sąlygų pakoregavimo, galėjo kreiptis į perkančiąją organizaciją su prašymu paaiškinti jam atrodančias netikslias konkurso sąlygas, tačiau vietoje to, likus iki pasiūlymų pateikimo termino 2 minutėms pateikė Pretenziją 2. Atsakovė nurodė, kad gautas ieškovo pretenzijas atsakovė išnagrinėjo laikydamasi LR VPĮ V skyriuje nurodytos tvarkos ir nepažeisdama LR VPĮ 3 straipsnyje įtvirtintų principų. Dėl nurodyto LR VPĮ 941 straipsnio 2 dalies ieškovo teigimu pažeidimo, kad atsakovė nedelsiant privalėjo sustabdyti pirkimo procedūrą iki kol bus išnagrinėta ši pretenzija ir priimtas sprendimas, ir kad atsakovė atsakymą į ieškovo 2014-12-22 d. pretenziją ieškovui pateikė CVP IS priemonėmis 2014-12-23 d. 13.27 val., tai yra jau po vokų su konkurso dalyviais atplėšimo momento, nors pretenzija buvo pateikta atsakovei ir atsakovo gauta iki vokų atplėšimo momento. Atsakovė pažymėjo, kad pateiktų teiginių ieškovas perkančiajai organizacijai nepateikė jokioje pretenzijoje, tačiau atitinkamus perkančiosios organizacijos veiksmus iš karto ginčija ieškinyje nors vadovaujantis LR VPĮ 93 straipsnio 3 dalies nuostata pirmiausia turi pateikti pretenziją perkančiajai organizacijai. Kadangi ieškovo ieškinyje ginčijami kiti nei pretenzijoje nurodyti galimai perkančiosios organizacijos padaryti pažeidimai turėtų būti teismo nenagrinėjami dėl privalomos viešuosiuose pirkimuose ikiteisminės ginčų nagrinėjimo tvarkos nesilaikymo (LR CPK 4233 straipsnio 3 dalis). Be to pažymėjo, kad tuomet, kai perkančioji organizacija sprendimą dėl pateiktos pretenzijos priima pretenzijos pateikimo dieną, kaip ir buvo nagrinėjamo ginčo atveju, perkančioji organizacija neprivalo sustabdyti pirkimo procedūrų. Atsakovė dėl ieškovo argumentų, kad atsakymą į ieškovo 2014-12-22 pretenziją atsakovė pateikė ieškovui CVP IS priemonėmis 2014-12-23 d. 13.27 val., nurodė, kad ieškovas pateikė pretenziją 2014 m. gruodžio 23 d. 08 val. 58 min., t.y. likus iki pasiūlymų pateikimo termino 2 min. Atsakovė dėl ieškovo pateiktos pretenzijos sprendimą priėmė nedelsiant, tik perskaičiusi į ieškovo pretenziją atsakė tą pačią dieną ir atmetė ją kaip nepagrįstą. Pretenziją pateikusiam tiekėjui motyvuotą atsakymą į pretenziją perkančioji organizacija pateikė, tiekėją informavo nepažeisdama LR VPĮ 941 straipsnyje nurodytos tvarkos.

9Dėl UAB „LitCon“ieškinio

10UAB „LitCon“ ieškinys tenkintinas

11Bylos duomenimis 2014 m. gruodžio 5 d. atsakovė per CVP IS paskelbė supaprastintą atvirą „Kelmės nuotekų valymo įrenginių išplėtimo/ rekonstrukcijos, projektavimo ir darbų pirkimą“ (toliau - konkursas ). Perkančiosios organizacijos konkurso salygose 27.1 punkte nustatyta, kad pasiūlymai bus vertinami pagal ekonominio naudingumo kriterijų, kurį sudaro šios dalys: kaina, techninių sprendinių efektyvumas ir kokybė, paslaugų ir darbų atlikimo strategija. Pagal konkurso sąlygų 27.3 punktą techninių sprendinių efektyvumas ir kokybė vertinami balais nuo 0 iki 100, atitinkamai vertinant „patenkinamai“ (0-25 balai), „vidutiniškai“ (26-50 balų), „gerai“ (51-75 balai) ir „puikiai“ (76-100 balų). 2014 m. gruodžio 10 d. ieškovas UAB „LitCon“ pateikė pretenziją dėl konkurso sąlygų, kuria prašė atsakovės pakeisti konkurso sąlygų 5.1.4 punkte nustatytą bendrą mokumo koeficientą, vadovaujantis Statistikos departamento apskaičiuota 2013 m. vidutine bendro mokumo koeficiento norma, ir nustatyti 0,6. Prašė pratęsti pasiūlymo pateikimo terminą 30 d. bei pakeisti ekonominio naudingumo kriterijų nustatymo tvarką. 2014 m. gruodžio 15 d. atsakovė priėmė sprendimą Nr. S-207 , kuriuo pretenziją tenkino iš dalies, pasiūlymų pateikimo terminą pratęsė iki 2014 m. gruodžio 23 d. 9 val. Perkančioji organizacija atsisakė pakeisti konkurso sąlygų 5.1.4 punktą ir nustatytus ekonominio naudingumo vertinimo kriterijus. Ieškovas, nesutikdamas su atsakovės sprendimu nekeisti konkurso sąlygų 27.3 punkto ir 27.4 punkto numatytų ekonominio naudingumo vertinimo kriterijų, kreipėsi į teismą.

12Viešųjų pirkimų tvarką, šių pirkimų subjektų teises, pareigas ir atsakomybę, viešųjų pirkimų kontrolės ir ginčų sprendimo tvarką Lietuvos Respublikoje nustato LR VPĮ. Teisės kreiptis į teismą įgyvendinimo tvarką reglamentuoją LR CPK 423 2 straipsnio 1 dalis. LR VPĮ 93 straipsnio 3 dalis numato, kad tiekėjas, norėdamas iki pirkimo sutarties sudarymo ginčyti perkančiosios organizacijos sprendimus ar veiksmus, pirmiausia turi pateikti pretenziją perkančiajai organizacijai šiame skyriuje nustatyta tvarka. Pretenzija turi būti pateikta faksu, elektroninėmis priemonėmis ar pasirašytinai per kurjerį. Perkančiosios organizacijos sprendimas, priimtas išnagrinėjus tiekėjo pretenziją, gali būti skundžiamas teismui šiame skyriuje nustatyta tvarka. LR VPĮ 94 straipsnis numato, kad tiekėjas turi teisę pateikti pretenziją perkančiajai organizacijai, pateikti prašymą ar pareikšti ieškinį teismui (išskyrus ieškinį dėl pirkimo sutarties pripažinimo negaliojančia):1) per 15 dienų nuo perkančiosios organizacijos pranešimo raštu apie jos priimtą sprendimą išsiuntimo tiekėjams dienos; 2) per 10 dienų (supaprastintų pirkimų atveju – per 5 darbo dienas) nuo paskelbimo apie perkančiosios organizacijos priimtą sprendimą dienos, jeigu šiame įstatyme nėra reikalavimo raštu informuoti tiekėjus apie perkančiosios organizacijos priimtus sprendimus. Jeigu perkančioji organizacija per nustatytą terminą neišnagrinėja jai pateiktos pretenzijos, tiekėjas turi teisę pateikti prašymą ar pareikšti ieškinį teismui per 15 dienų nuo tos dienos, kurią perkančioji organizacija turėjo raštu pranešti apie priimtą sprendimą pretenziją pateikusiam tiekėjui, suinteresuotiems kandidatams ir suinteresuotiems dalyviams.

13Lietuvos Aukščiausiasis Teismas savo praktikoje yra nurodęs, kad, sprendžiant tiekėjo ir perkančiosios organizacijos ginčo apimtį, svarbūs tiekėjo pretenzijoje keliami klausimai, o tikslus pretenzijos turinio nustatymas svarbus ir dėl to, kad ieškovo teisme nurodyti perkančiosios organizacijos galimi pažeidimai turėtų sutapti su nurodytaisiais pretenzijoje, t. y. ieškovas savo reikalavimą teisme galėtų grįsti tik tokiais pažeidimais, kurie buvo priešpastatyti pretenzijoje ir perkančiosios organizacijos arba neišnagrinėti, arba išnagrinėti, tačiau pripažinti kaip nepagrįsti (pvz. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. lapkričio 13 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-506/2009). Teisėjų kolegija pažymėjo, kad minėtoje nutartyje suformuota taisyklė dėl ikiteisminės ginčo nagrinėjimo stadijos, jos privalomumo ir apimties, taikytina ir kitose bylose, tai reiškia, kad ikiteisminė ginčo nagrinėjimo stadija viešojo pirkimo procedūroje yra vienodai svarbi kiekviename viešajame pirkime, nesvarbu, dėl ko vėliau kyla ginčas. (pvz. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011 m. liepos 1 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-307/2011)

14Atsakovė UAB „Kelmės vanduo“ prašo UAB „LitCon“ ieškinio dalį nesutampančią su ieškovo 2014 m. gruodžio 9 d. pretenzijoje Nr. SR-141209-01LV nenagrinėti dėl privalomo ikiteisminio ginčų nagrinėjimo viešuosiuose pirkimuose nesilaikymo, o likusią ieškinio dalį atmesti kaip nepagrįstą. Pripažinus, kad ieškovė UAB „LitCon“ laikėsi privalomos ikiteisminio ginčų nagrinėjimo viešuosiuose pirkimuose tvarkos, ieškovo ieškinį atmesti, kaip nepagrįstą. Atsakovė nurodė, kad ieškovės ieškinyje ginčijami kiti nei pretenzijoje nurodyti galimai perkančiosios organizacijos padaryti pažeidimai turėtų būti teismo nenagrinėjami dėl privalomos viešuosiuose pirkimuose ikiteisminės ginčų nagrinėjimo tvarkos nesilaikymo. Nes ieškovė pretenzijoje dėl ekonominio naudingumo vertinimo kriterijų ginčijimo pasisakė labai abstrakčiai, nors ir nenuosekliai, ginčijo tik vieną pažeidimą-ekonominio naudingumo balų skyrimą už pasiūlyme nurodytos informacijos apimtį, aiškumą, tikslumą, kaip pavyzdį pateikdamas konkurso sąlygų I skyriaus 1 skirsnio 27.4 punkto įvertinimo „patenkinamai“ aprašymą. Atsakovės vertinimu ieškovė pretenzijoje motyvuotai ir aiškiai neginčijo daugiau jokių konkurso sąlygų. Triplike atsakovė papildomai nurodė, kad ieškovė ginčo objekto nesukonkretino taip, kad būtų įmanoma suprasti, kurias konkrečiai iš konkurso sąlygų I skirsnio 1 skyriaus 27.3 ir 27.4 punktuose nurodytų aprašymų „patenkinamai“, „vidutiniškai“, „gerai“, „puikiai“ vietas ieškovas nori ginčyti. Neužtenka pasakyti, kad konkurso sąlygų kuri nors dalis yra neteisėta, nes iš tokio teiginio neįmanoma suprasti, kurią pirkimo dokumentų sąlygą nori ginčyti tiekėjas.

15Ieškovė pažymėjo, kad tinkamai įvykdė prievolę ginčą pirmiausia spręsti ikiteisminėje ginčo nagrinėjimo stadijoje, kadangi 2014 m. gruodžio 10 d. pareiškė pretenziją, kuria reikalavo pakeisti ekonominio naudingumo kriterijų nustatymo tvarką ir konkurso sąlygose nustatyti konkrečius vertinimo pagrindus. Ieškovė, tiek pretenzijoje, tiek ieškinyje kelia tapatų reikalavimą, t.y. konkretizuoti ekonominio naudingumo nustatymo kriterijus, motyvuodamas tuo, kad šie yra neaiškūs, netikslūs ir neužtikrina skaidrumo. Ieškovės nuomone, konkurso sąlygų konkrečių punktų nenurodymas nepaneigia pretenzijos esmės. Ieškovė pretenzijoje nurodė, kad atsakovės konkurso sąlygose nustatyti ekonominio naudingumo vertinimo kriterijai yra neaiškūs, netikslūs, neužtikrina skaidrumo ir objektyvumo, tuo pačiu pagrindu ir dėl to paties dalyko pareiškė ieškinį teismui. Iš pretenzijos ir ieškinio turinio bei konteksto yra aišku, dėl kokių konkurso sąlygų punktų yra keliami reikalavimai.

162014 m. gruodžio 9 d. pretenzijoje ieškovė pareiškė pretenzijas dėl konkurso sąlygų ir nurodė ginčyjamas 27.3 ir 27.4 punktų sąlygas. Nors išsamiau nurodė dėl 27.4 punkto, tačiau iš esmės pateikė argumentus dėl sąlygų 27.1-27.4 punktų, nurodydamas, kad kuo daugiau bus aprašyti ketinami vykdyti darbai, tuo aukštesnis įvertinimas galimai bus suteiktas. Paymėdamas tai, kad ne darbų aprašymo apitis lemia ketinamų atlikti darbų kokybę bei tinkamumą, o būtent darbų kiekiai projektinai sprendiniai ir pan. Nurodytais pretenzijoje argumentais ieškovė reiškė reikalavimą pakeisti ekonominio naudingumo kriterijų nustatymo tvarką ir konkurso sąlygose nustatyti konkrečius vertinimo pagrindus.

17Nėra pagrindo sutikti su atsakovės argumentais, kad ieškovė ginčo objekto nesukonkretino, kad neįmanoma buvo suprasti, kurias konkrečiai iš konkurso sąlygų I skirsnio 1 skyriaus 27.3 ir 27.4 punktuose nurodytų aprašymų „patenkinamai“, „vidutiniškai“, „gerai“, „puikiai“ vietas ieškovė nori ginčyti ir kt. Atsižvelgiant į pretenzijos turinį, esmę, pareikštus reikalavimus nėra pagrindo nesutikti su ieškovės argumentais ir vertinti, kad ieškovė nesilaikė privalomos ikiteisminio ginčų nagrinėjimo viešuosiuose pirkimuose tvarkos. Atsižvelgiant į pretenzijoje keliamus klausimus, turinį matyti, kad ieškovės ieškinyje nurodytos aplinkybės, nors ir dėstomos plačiau nei pretenzijoje iš esmės sutampa su nurodytomis pretenzijoje. Nėra pagrindo vertinti, kad ieškovė nesilaikė privalomos ikiteisminio ginčų nagrinėjimo viešuosiuose pirkimuose tvarkos. Byloje esantys duomenys patvirtina, kad ieškovė nepraleido nustatyto termino kreiptis į teismą.

18LR VPĮ 3 straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad perkančioji organizacija turi užtikrinti, kad atliekant pirkimo procedūras ir nustatant laimėtoją būtų laikomasi lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, proporcingumo ir skaidrumo principų. VPĮ 3 straipsnyje įtvirtinti viešųjų pirkimų principai – bendrųjų teisės principų (teisingumo, protingumo ir sąžiningumo) turinio konkreti išraiška, todėl taikomi pirmiausia sprendžiant tiekėjų ir perkančiųjų organizacijų ginčus. Tinkamas viešųjų pirkimų principų aiškinimas ir taikymas iš esmės reiškia tinkamą bendrųjų teisės principų išaiškinimą ir taikymą viešųjų pirkimų srityje. Viešųjų pirkimų principais privalu vadovautis taikant ir aiškinant visų VPĮ nuostatų turinį. Perkančioji organizacija turi užtikrinti, kad atliekant viešo konkurso procedūras ir nustatant laimėtoją bus laikomasi lygiateisiškumo, dalyvių ir jų pasiūlymų nediskriminavimo, abipusio pripažinimo ir skaidrumo principų. Išvardytų principų laikymasis garantuoja, kad bus pasiekti atliekamo viešo konkurso tikslai ir išvengta galimų nesąžiningos konkurencijos prielaidų viešo konkurso procedūroje. Viešųjų pirkimų principų taikymas apima visas viešojo pirkimo procedūras nuo viešojo pirkimo pradžios iki pabaigos, t. y. nuo pirkimo paskelbimo iki laimėtojo nustatymo ar viešojo pirkimo sutarties sudarymo arba viešojo pirkimo pasibaigimo kitu VPĮ nustatytu pagrindu. Viešųjų pirkimų principų pažeidimas yra prilyginamas imperatyviųjų nuostatų pažeidimui būtent dėl to, kad šie, kaip ir kitos VPĮ imperatyviosios nuostatos, susiję su viešojo intereso apsauga. Aukščiausiasis Teismas ne kartą konstatavo, kad VPĮ įtvirtintų principų pažeidimas neabejotinai reiškia imperatyviųjų teisės normų pažeidimą. Vien viešųjų pirkimų principų pažeidimo konstatavimas, nesiremiant jokia papildoma norma, yra pakankamas pagrindas reikalauti teismo pripažinti neteisėtais perkančiosios organizacijos veiksmus (pvz. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2005 m. rugsėjo 21 d. nutartis byloje Nr. 3K-3-416/2005; 2008 m. gruodžio 23 d. nutartis byloje Nr. 3K-3-583/2008). Viešųjų pirkimų principų pažeidimai yra objektyvaus ir absoliutaus pobūdžio. Viešųjų pirkimų principų pažeidimo objektyvumas reiškiasi tuo, kad jo pripažinimui konstatuoti nesvarbios jokios kitos šalutinės aplinkybės, tokios kaip perkančiosios organizacijos atstovų nepatyrimas, jų kaltės laipsnis, žalos dydis ir pan. Viešųjų pirkimų principų pažeidimų absoliutumas reiškia, kad kiekvienas viešųjų pirkimų principų pažeidimas lemia perkančiosios organizacijos veiksmų neteisėtumą, t. y. kiekvienas viešųjų pirkimų principų pažeidimas laikytinas esminiu pažeidimu ir toks pažeidimo nustatymas suponuoja teismų pareigą pripažinti tokius perkančiosios organizacijos veiksmus neteisėtais. Dėl to negalimi atvejai, kad nustatytasis viešųjų pirkimų principo pažeidimas būtų kvalifikuotas kaip neesminis, kartu pripažįstant, kad perkančiosios organizacijos veiksmai yra teisėti (pvz. Lietuvos Aukščiausiojo teismo 2013 m. gruodžio 3 d. viešųjų pirkimų reglamentavimo ir teismų praktikos apžvalga (II) Nr. AC-39-1).

19Lietuvos Aukščiausiojo Teismo ne kartą pažymėta perkančiosios organizacijos pareiga laikytis skaidrumo principo, inter alia reiškiančio pirkimo sąlygų aiškumą, tikslumą, nedviprasmiškumą, tam, kad tiekėjai galėtų pateikti pasiūlymus, o perkančioji organizacija nupirkti tai, ko reikia. Tai pasiekiama tada, kai pirkimo sąlygų turinys leidžia pakankamai gerai informuotiems ir normaliai rūpestingiems tiekėjams vienodai jas suprasti ir aiškinti, o perkančiajai organizacijai realiai patikrinti, ar tiekėjų pasiūlymai šias atitinka ( pvz. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013-03-08 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-94/2013, 2013-05-03 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-272/2013).

20Atsakovė atsakydama į pretenziją 2014 m. gruodžio 14 d. sprendime Nr. S-207 nurodė, kad perkančioji organizacija vertins tiekėjo pateikto pasiūlymo techninių sprendinių aprašymo aiškumą, detalumą, sklandumą tik tiek kiek tai leidžia suprasti tiekėjo pasiūlymą, t.y. vertins ar pateiktą informaciją suprastų pakankamai gerai informuotas ir normaliai rūpestingas (uolus) nuotekų valymo įrenginių specialistas ir akivaizdu, kad toks vertinimas bus atliekamas ne santykiniais balais o absoliučiais balais, t.y. nebus skiriama daugiau ar mažiau balų už pasiūlymo aprašymo aiškumą, detalumą, sklandumą, o tiesiog bus arba skiriama (vertinama absoliučiais kriterijais) vienas ir tas pats balų skaičius pagal aprašytą parametrą (patenkinamai, vidutiniškai, gerai, puikiai), jeigu tiekėjas aprašys techninius sprendinius ir kilus reikalavimus taip, kad juos būtų įmanoma suprasti normaliai protingam, apdairiam, informuotam specialistui, arba balų skaičius nebus skiriamas jeigu tiekėjas aprašys techninius sprendinius ir kitus reikalavimus taip, kad juos bus neįmanoma suprasti normaliai protingam, apdairiam, informuotam specialistui. Atsakovė nurodė, kad kadangi tiekėjas daugiau nepasisakė dėl kurio nors ekonominio naudingumo vertinimo kriterijaus, perkančioji organizacija vertina tik tiekėjo pretenzijoje pateiktą informaciją ir daugiau nepasisako. Atsakovė nesutinka su ieškovo argumentais dėl vertinimo, kad iš esmės vertinami du kriterijai - „patenkinamai“ ir „puikiai“.

21Atsakovė nurodė, kad tiekėjų pasiūlymų aiškumas, detalumas, sklandumas nebus vertinamas santykiniais balais, t.y. ekonominio naudingumo balai atskirai už pasiūlymo aiškumą, detalumą, sklandumą nebus skiriami. Atsakovės vertinimu atsakovė konkurso sąlygose nustatė aiškius ir tikslius reikalavimus, kuriais remiantis bus vertinamas tiekėjų pasiūlymų ekonominis naudingumas. Nurodė, kad konkurso sąlygų I skyriaus 1 skirsnio 27.4 punkte nustatyta, kad bus vertinama tiekėjų pasiūlymuose nurodyta paslaugų ir darbų atlikimo strategija, kuri bus nurodyta tiekėjo paslaugų ir darbų organizavimo ir atlikimo kalendoriniame plane. Peržiūrėjus konkurso sąlygų I skyriaus 1 skirsnio 27.4 punkte nurodytus balų skyrimo aprašymus „patenkinamai“, „vidutiniškai“, „gerai“, „puikiai“, akivaizdu, kad bus vertinama tiekėjo paslaugų ir darbų organizavimo ir atlikimo kalendorinio plano detalizacija ir jos loginis pagrindimas. Mažiausiai balų (įvertinimas „patenkinamai“) bus skiriama tiems tiekėjams kurie iš esmės atkartos konkurso sąlygų I skyriaus 2 skirsnio 3.1 punkte nurodytus darbų etapus. Aukštesni įvertinimai „vidutiniškai“, „gerai“ ir „puikiai“ bus skiriami priklausomai nuo to, kiek konkurso sąlygų I skyriaus 2 skirsnio 3.1 punkte nurodyti darbai bus detalizuoti ar net papildyti bei nuo to, kiek pateikta darbų detalizacija bus logiškai susieta ir argumentuota. Atsakovės manymu akivaizdu, kad konkurso sąlygų I skyriaus 1 skirsnio 27.4 punkte nenurodyta, jog bus skiriamas tam tikras ekonominio naudingumo balų skaičius už tiekėjo paslaugų ir darbų organizavimo ir atlikimo kalendorinio plano lapų, žodžių, raidžių skaičių ar kitaip išreikštą apimtį, todėl ieškovo teiginys, kad konkurse suteikiant ekonominio naudingumo balus bus tik subjektyviai vertinama pasiūlymo apimtis atsakovės vertinimu yra visiškai nepagrįstas. Taip pat atsakovė nurodė, kad ieškovas nepagrįstai teigia, kad perkančiosios organizacijos sprendimu buvo nustatyta, jog konkurso sąlygų I skyriaus 1 skirsnio 27.3 punkte lieka tik du vertinimo kriterijai: „patenkinamai“ ir „puikiai“. Konkurso sąlygų I skyriaus 1 skirsnio 27.3 punkte aprašytas techninių sprendinių efektyvumo ir kokybės vertinimas. Ekonominio naudingumo balai ir atitinkamos reikšmės „patenkinamai“, „vidutiniškai“, „gerai“, „puikiai“ bus skiriamos priklausomai nuo to kokius techninius sprendinius pasiūlyme siūlys tiekėjas, t.y. priklausomai nuo to kaip siūlomi techniniai sprendiniai užtikrins eksploatavimo rizikų valdymą, eksploatacijos kaštų mažinimą, valytų nuotekų kokybės gerinimą. Jeigu pasiūlyme bus atkartojami tik konkurso sąlygų techninėje specifikacijoje nurodyti sprendiniai, bus suteikiamas įvertinimas - „patenkinamai“ ir priklausomai nuo kitų konkurso sąlygų I skyriaus 1 skirsnio 27.3 punkto „patenkinamai“ dalyje aprašytų kriterijų bus skiriama nuo 1 iki 25 balų. Mano, kad toks vertinimas yra visiškai pagrįstas, nes tiekėjo, kuris gali tik atkartoti perkančiosios organizacijos sprendinius, pastatyti nuotekų valymo įrenginiai bus gerokai ekonomiškai nenaudingesni, nei tiekėjo, kuris sugeba ne tik įvykdyti perkančiosios organizacijos keliamus techninius uždavinius, tačiau sugeba pasiūlyti ir papildomus techninius sprendinius, kurie užtikrins nuotekų valymo įrenginių didesnį ekonominį bei finansinį efektyvumą. Aukštesni įvertinimai „vidutiniškai“, „gerai“ ir „puikiai“ bus skiriami priklausomai nuo to, kiek konkurso sąlygų techninėje specifikacijoje nurodyti techniniai sprendiniai bus papildyti kitais techniniais sprendiniais, kurie užtikrins eksploatavimo rizikų valdymą, eksploatacijos kaštų mažinimą, valytų nuotekų kokybės gerinimą. Atsakovė nurodė, kad konkurso sąlygų I skyriaus 1 skirsnio 27.3 punkto dalyse „vidutiniškai“, „gerai“ ir „puikiai“ po balų skyrimo tvarkos techniniams sprendiniams taip pat nurodyta, kad „Bus vertinamas ir techninių sprendinių aprašymo aiškumas, detalumas, sklandumas, t.y. vertinama ar pateiktą informaciją suprastų pakankamai gerai informuotas ir normaliai rūpestingas (uolus) nuotekų valymo įrenginių specialistas“. Atsakovės vertinimu pacituotu sakiniu perkančioji organizacija nurodė ne, kaip teigia ieškovas, kad vertins pasiūlymo aprašymo aiškumą, detalumą, sklandumą (literatūrinius aspektus) ir už šį aprašymą skirs nuo 26 iki 100 balų, tačiau nurodė, kad jeigu techniniai sprendiniai bus aprašyti taip, kad jų negalėtų suprasti pakankamai gerai informuotas ir normaliai rūpestingas (uolus) nuotekų valymo įrenginių specialistas, už atitinkamus techninius sprendinius ekonominio naudingumo balai iš viso nebus skiriami. Jeigu tam tikras techninis sprendinys bus aprašytas pakankamai aiškiai, detaliai ir sklandžiai, kad jį būtų galima suprasti, už jį bus skiriami balai pagal tai į kurią konkurso sąlygų I skyriaus 1 skirsnio 27.3 punkto aprašymo dalį jis patenka: „patenkinamai“, „vidutiniškai“, „gerai“ ar „puikiai“. Nurodė, kad pacituota nuostata visiems tiekėjams primenama, kad jie turi veikti pagal bonus pater familias principą, kai teikia pasiūlymus ir juose informaciją privalo pateikti pakankamai aiškiai, detaliai, sklandžiai, nes kitu atveju, ta informacijos dalis, kuri bus pateikta nesuprantamai, t.y. nepakankamai aiškiai, detaliai, sklandžiai, kad ją galėtų suprasti pakankamai gerai informuotas ir normaliai rūpestingas (uolus) nuotekų valymo įrenginių specialistas, nebus vertinama iš viso ir už atitinkamą informacijos dalį ekonominio naudingumo balai nebus skiriami iš viso.

22Ieškovė nurodė, kad kiekviena reikšmė apima balus „nuo“„iki“, jo manymu skiriant, pavyzdžiui, „pakankamai“, gali būti skirta ne tik 25 balai, tačiau ir 22 ar mažiau. Atsižvelgiant į tai, kad nėra konkrečių reikšmių, kurios nustatytų objektyvų pagrindą skirti vienokį balų skaičių ar kitokį, ekonominio naudingumo kriterijaus „techninių sprendinių efektyvumas ir kokybė“ reikšmės yra neaiškios. Ieškovės vertinimu konkurso sąlygų 27.3 punkte apibrėžtas ekonominio naudingumo vertinimo kriterijus neužtikrina skaidraus ir objektyvaus jo nustatymo. Analogiškos vertinimo kriterijų reikšmės nustatytos ir nustatant „Paslaugų ir darbų atlikimo strategijos“ kriterijaus reikšmę. Vertinimas, ieškovės manymu, iš esmės priklauso nuo subjektyvių komisijos narių vertinimo. Teismo vertinimu sutiktina su ieškove, kad pirkimo dokumentai turi būti aiškūs, tikslūs ir nedviprasmiški, užtikrinti tiekėjų lygiavertį dalyvavimą, viešo pirkimo procedūrų skaidrumą ir sąžiningą konkurenciją. Konkrečiu atveju, atsižvelgiant į ieškovės argumentus į konkrečias sąlygas ir tai, kaip jų taikymą paaiškino perkančioji organizacija yra pagrindo spręsti, kad ekonominio naudingumo kriterijų nustatymas apibrėžtas netiksliai, neišsamiai ir nesuprantamai, ko pasėkoje, tiekėjai negali tinkamai parengti ir pateikti pasiūlymo dalyvauti pirkime. Perkančiosios organizacijos argumentai, kad tiekėjas, kuris sugeba ne tik įvykdyti perkančiosios organizacijos keliamus techninius uždavinius, tačiau sugeba pasiūlyti ir papildomus techninius sprendinius, kurie užtikrins nuotekų valymo įrenginių didesnį ekonominį bei finansinį efektyvumą, nurodyti techniniai sprendiniai užtikrins eksploatavimo rizikų valdymą, eksploatacijos kaštų mažinimą, valytų nuotekų kokybės gerinimą ir kt., labai abstraktūs, bendro pobūdžio, tinkantys visiems atvejams, nepriklausomai nuo pirkimo objekto specifikos. Įvertinus atsakovės argumnetus pretenzijoje dėl ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo vertinimo kriterijų perkačiosios organizacijos atsakymas iš esmės atkartojantis sąlygas. Nurodoma, kad vertins pasiūlymo techninių sprendinių aprašymo aiškumą, detalumą ir kt., nebus skiriama daugiau ar mažiau balų už pasiūlymo techninių sprendinių aprašymo aiškumą, detalumą ir kt. Teismo vertinimu yra pagrindo išvadai, kad perkančioji organizacija neišsamiai, neargumentuotai atsakė į pretenzijoje keltus klausimus. Nors ikiteisminės ginčų nagrinėjimo procedūros pagrindinis tikslas – iki kreipimosi į teismą šalims pretenzija ir atsakymu į ją išspręsti kilusius neaiškumus, nesutarimus. Po perkačiosios organizacijos paaiškinimo vertinimo kriterijai netapo aiškesni ir suprantamesni. Kokiais kriterijais bus vertinamas ir techninių sprendinių aprašymo aiškumas, detalumas, sklandumas. Kokie kriterijai apibūdins, kad aprašymas yra patenkinamas, ar labai geras, labai išsamus, detalus ir labai sklandus ir.kt. Vertinama „gerai“ kai nurodomi valdymo būdai apima nurodytų rizikų prevenciją, neigiamo poveikio mažinimą, yra praktiškai pritaikomi ir pagrįsti. Siūlomi techniniai sprendiniai užtikrina optimalių eksploatavimo kaštų pasiekimą visu nuotekų valymo įrenginių eksploatavimo laikotarpiu ir kt. Vėlgi, teismo vertinimu nurodomi abstraktūs kriterijai. Tačiau visiškai neaišku kokiais kriterijais bus skiriami balai pvz. 51, ar 60, ar 75, ar perkančiosios organizacijos vertinimu yra pakankama vertinimo sąvoka „gerai“ (51-75) ir kt. Salygų 27.4 punkte „vidutiniškai“ ( 26-50) pvz. kokiais kriterijais vertinama, kad pagrįsta ne visa darbų detalizacija, ne visi numatyti veiksniai turintys įtakos darbų planavimui ir kt. „Puikiai“(76-100) pvz. detalizuotos ne tik visos veiklos numatytos 3.1 punkte bet jomis neapsiribojama, detalizuoti ir kiti numatomi darbai, pagrindžiamas papildomų darbų įtraukimas ir kt. Teismo vertinimu ekonominio naudingumo vertinimo kriterijai nustatyti neaiškiai, reikalaujantys papildomų, tikslinimų, apibūdinimų. Sutiktina su ieškovės argumentais, kad pagal konkurso sąlygų 27.6 punktą ekonominis naudingumas apskaičiuojamas sudedant dalyvio pasiūlymo kainos, techninių sprendinių efektyvumo ir kokybės, paslaugų ir darbų atlikimo strategijos balus, todėl sąvokos „patenkinamai“, „ vidutiniškai“, „gerai“ , puikiai“, vertinant ekonominį tiekėjo naudingumą neturi įtakos. Ekonominį naudingumą nulemia balų skaičius, o balų skyrimo tvarka konkurso sąlygose yra neaiški, netiksli ir susijusi su subjektyviu asmens vertinimu. Sutiktina su ieškovės argumentais, kad neaišku kada bus laikoma, kad strategija pakankamai pagrįsta, o kada nepakankamai ir kita.

23Pažymėtina, kad atsakovė nurodė, kad savo sprendime dėl pretenzijos atsakė tik į tuos ginčijamus aspektus, kuriuos nurodė ieškovė, nes pasak atsakovės visiškai logiška, kad atsakovė neturėjo pareigos ir negalėjo nuspėti ką konkrečiai nori ginčyti ieškovė nurodydama, kad konkurso sąlygose nustatytas subjektyvus pasiūlymų vertinimas ir nepateikdamas kitų konkrečių pavyzdžių. LR VPĮ 27 straipsnis numato, kad perkančioji organizacija pirkimo dokumentus, kuriuos įmanoma pateikti elektroninėmis priemonėmis, įskaitant technines specifikacijas, dokumentų paaiškinimus (patikslinimus), taip pat atsakymus į tiekėjų klausimus, skelbia CVP IS kartu su skelbimu apie pirkimą. Nesibaigus pirkimo pasiūlymų pateikimo terminui, perkančioji organizacija savo iniciatyva gali paaiškinti (patikslinti) pirkimo dokumentus. Vadovaujantis LR VPĮ 3 straipsniu perkančioji organizacija privalo užtikrinti, kad atliekant pirkimo procedūras ir nustatant laimėtoją būtų laikomasi lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, proporcingumo ir skaidrumo principų. Pirkimų tikslas – vadovaujantis šio įstatymo reikalavimais sudaryti pirkimo sutartį, leidžiančią įsigyti perkančiajai organizacijai reikalingų prekių, paslaugų ar darbų, racionaliai naudojant tam skirtas lėšas. Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2006 m. spalio 12 d. įsakymu Nr. 1S-53 patvirtintose Viešųjų pirkimų pasiūlymų vertinimo ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo arba mažiausios kainos vertinimo kriterijumi rekomendacijose apibrėžta, kad kriterijus - tai pirkimo objekto ir kitų tiekėjo pasiūlymo savybių (paprastai kaina, kokybė, techniniai privalumai, estetinės ir funkcinės charakteristikos, aplinkosaugos charakteristikos, eksploatavimo išlaidos, efektyvumas, garantinis aptarnavimas ir techninė pagalba, pristatymo data, pristatymo laikotarpis arba užbaigimo terminas) požymis, pagal kurį nustatomas viešojo pirkimo pasiūlymų ekonominis naudingumas. Pagal rekomendacijų 9 punktą vertinimo kriterijai turi būti aiškūs, suprantamai aprašyti pirkimo dokumentuose. Rekomendacijų 11 punkte nurodyta, kad ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo įvertinimui siūloma pasirinkti kriterijus, kurie padidintų perkamo objekto naudojimo efektyvumą: kainą (kaina yra privalomas kriterijus), kokybę, techninius privalumus, estetines, funkcines charakteristikas, aplinkosaugos charakteristikas, eksploatavimo išlaidas, efektyvumą, garantinį aptarnavimą ir techninę pagalbą, pristatymo datą, pristatymo laikotarpį arba užbaigimo terminą, taip pat kitus, tiesiogiai su pirkimo objektu susijusius kriterijus. Rekomenduojama vengti tokių kriterijų, kurie neturi tiesioginės įtakos pirkimo objektui, arba ta įtaka labai nedidelė. Nerekomenduojama pasiūlymus vertinti pagal kriterijus, susijusius su tiekėjų kvalifikacija. Pretenzijų 16 punkte nurodoma, kad perkančioji organizacija, atsižvelgdama į konkretaus pirkimo ypatybes, turi teisę pasirinkti ir kitokus, nei rekomenduojami, kainos ir kitų vertinimo kriterijų lyginamuosius svorius.

24Konkrečiu atveju perkančioji organizacija, nurodė, kad turi sukaupusi patirtį nuotekų valymo įrenginių statybos ir valdymo srityje, pažymi, kad nuotekų valymo įrenginių „gerumą“ apsprendžia nuotekų valymo įrenginių statybos kaina, eksploatacijos kaštai, rizikos veiksnių pašalinimas eksploatacijoje bei išvalytų nuotekų kokybė, todėl mano, kad perkančioji organizacija nustatė pagrįstus, aiškius ir tikslius pasiūlymų vertinimo kritrijus. Teismo vertinimu perkančioji organizacija priimdama sprendimą turi atsižvelgti į konkretaus pirkimo ypatybes ir į tai, kuris vertinimo būdas leistų geriau pasiekti LR VPĮ nustatytą pirkimų tikslą – vadovaujantis LR VPĮ reikalavimais sudaryti pirkimo sutartį, leidžiančią įsigyti perkančiajai organizacijai reikalingų prekių, paslaugų ar darbų, racionaliai naudojant tam skirtas lėšas. Ieškovė nurodė, kad net ir didelę patirtį turintiems tiekėjams nėra aišku, kokie kriterijai lems jiems skiriamų balų dydį. Perkančioji organizacija priėmusi sprendimą pasiūlymus vertinti pagal ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo kriterijų ir ne tik, vadovaujantis LR VPĮ 24 straipsniu privalo nustatyti aiškias be dviprasmybių sąlygas ir vertinimo kriterijus, kurių nustatymas priklauso nuo perkamų prekių ar paslaugų specifikos. Perkančiajai organizacijai kaip minėta tenka pareiga suformuluoti ne abstrakčias, tinkančias iš esmės visiems atvejams bet aiškias pritaikytas konkrečiam atvejui perkamiems projektavimo ir statybos darbams sąlygas, t.y. nuotekų valymo įrenginių išplėtimo /rekonstrukcijos įrenginių projektavimo, įrangos pirkimo, montavimo, paleidimo ir derinimo darbams, atsižvelgiant į specifiką, techninius duomenis, paskirtį ir kt. Būtina konkurso sąlygose nustatyti tokius ekonominius ir kokybės kriterijus, kurie leistų perkančiam subjektui objektyviai įvertinti ekonomiškai pranašiausią pasiūlymą. Atsakovės pareiga įrodyti, kad perkančiosios organizacijos nustatytos pirkimo sąlygos yra aiškios, suprantamos, atitinkančios įstatymų reikalavimus nors tiekėjai ir turi galimybę prašyti paaiškinti, patikslinti sąlygas bei reikšti pretenzijas. Atsakovė teismo vertinimu nepaaiškino objektyvių balų skyrimo pagrindų, neįtikino, kad nustatytos sąlygos užtikrins objektyvų vertinimą nes nėra aišku, kokie objektyvūs kriterijai lems vienokio ar kitokio balo skyrimą. Esant nekonkretiems, neapibrėžtiems vertinimo kriterijams yra pagrindo išvadai, kad vertinimas priklausys nuo subjektyvaus supratimo veiksnių. Iš esmės lemiamą reikšmę turintis subjektyvaus vertinimo kriterijus negali užtikrinti objektyvumo, aiškumo ir konkretumo sąlygose taip pat užtikrinti procedūrų skaidrumą ir nešališkumą.

25Perkančioji organizacija turi stengtis taip nustatyti vertinimo kriterijus, kad išrenkant geriausią pasiūlymą būtų sudarytos sąlygos pasiekti VPĮ 3 straipsnio 2 dalies nustatytą pirkimų tikslą - vadovaujantis šio įstatymo reikalavimais sudaryti pirkimo sutartį, leidžiančią įsigyti perkančiajai organizacijai (atlikti pirkimą įgaliojusiai perkančiajai organizacijai) ar tretiesiems asmenims reikalingų prekių, paslaugų ar darbų, racionaliai naudojant tam skirtas lėšas. Pareigos nustatyti aiškias, tikslias ir nedviprasmiškas pirkimo sąlygas įvykdymas yra tiesiogiai susijęs su skaidrumo principo įgyvendinimu. Tai pasiekiama tada, kai pirkimo sąlygų turinys leidžia pakankamai gerai informuotiems ir normaliai rūpestingiems tiekėjams vienodai jas suprasti ir aiškinti, o perkančiajai organizacijai realiai patikrinti, ar tiekėjų pasiūlymai šias atitinka (pvz. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013 m. kovo 8 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-94/2013).

26Ieškovė nurodė, kad ekonominio naudingumo kriterijų nustatymo klausimas buvo nagrinėtas Lietuvos Aukščiausiojo Teismo ir šiai dienai byla sustabdyta dėl kreipimosi į Teisingumo Teismą. Pažymėjo, kad Lietuvos Aukščiausiajam Teismui buvo perduota kasacine tvarka peržiūrėti analogiška šiam ginčui byla. Ieškovo nuomone, nesant Teisingumo Teismo prejudicinio sprendimo civilinėje byloje Nr. 3K-3-436/2013, šio ginčo nagrinėjimas turėtų būti sustabdytas iki paaiškės esminiai praktiniai ekonominio naudingumo kriterijų taikymo aspektai pagal formuojamą teismų praktiką. Atsakovė nesutinka, kad bylos nagrinėjimas būtų sustabdytas iki tol, kol dėl Lietuvos Aukščiausiojo Teismo sustabdytos bylos Teisingumo Teismas priims prejudicinį sprendimą. Nurodė, kad ginčo dalyku esančios bylos ir Lietuvos Aukščiausiojo Teismo sustabdytos bylos Nr. 3K-3-436/2013 ratio decidendi nesutampa, todėl nėra pagrindo laukti Teisingumo Teismo sprendimo. Teismas atsižvelgęs į konkresčios nagrinėjamos bylos faktines aplinkybes, bei faktines aplinkybes nagrinėjamoje Lietuvos Aukščiausiojo Teismo sustabdytoje byloję Nr. 3K-3-436/2013 byloje, vadovaudamasis ekonomiškumo pincipu bei atsižvelgdamas į tai, kad bylos nagrinėjimo sustabdymas gali ilgam laikotarpiui bei neproporcingai apriboti perkančiosios organizacijos teises, sąlygoti konkursui paskirtą Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų praradimą, sprendžia, kad nėra tikslinga sustabdyti bylos nagrinėjimą.

27Minėtoje byloje sprendžiami klausimai dėl atsakovės pasitelktų ekspertų ir trečiojo asmens pasiūlyme nurodytų specialistų sąsajos ir jos įtakos procedūrų skaidrumui, dėl konkurso sąlygose nustatytų ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo vertinimo kriterijų pagrįstumo ir tiekėjo galimybės juos ginčyti, dėl ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo kriterijų vertinimo charakteristikų teisėtumo Europos Sąjungos ir nacionalinės viešųjų pirkimų teisės normų prasme. Vienas iš klausimų konkurso sąlygų, susijusių su ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo vertinimo kriterijais, teisėtumas. Konkrečiu atveju ieškovė teigia, kad dėl tų pačių atitinkamų kriterijų labai išsiskyrė ekspertų vertinimas, svyruojantis tarp „silpnai“ iki „gerai“ (0-70 balų) arba tarp „patenkinamai“ ir „puikiai“ (30-100 balų). Nurodoma, kad ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo vertinimo kriterijai suformuoti abstrakčiai bei taip, kad juos įmanoma įvertinti subjektyviai, todėl ir neskaidriai, o vėliau nebegalima patikrinti vertinimo rezultatų pagrįstumo. Ieškovė laikosi pozicijos, kad perkančioji organizacija suformavo labai abstrakčias ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo vertinimo sąlygas, kurias ūkio subjektai negalėjo suprasti ir vertinti vienodai, o perkančioji organizacija objektyviai pritaikyti. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas nurodė, kad su tokia kasatorės pozicija iš esmės galima sutikti. Be to, pagrįsti kasatorės argumentai, kad, atsižvelgiant į tokį ginčijamų konkurso sąlygų abstraktų pobūdį, dar svarbesnė tampa ekspertų (ne)šališkumo aplinkybė. Tiekėjai tarpusavyje ir perkančioji organizacija galėjo skirtingai suprasti ir vertinti konkrečias nurodomas sąlygas. Be kitų argumentų pažymėjo, kad iš esmės taip ir atsitiko: ieškovės pasiūlymas dėl šio kriterijaus gavo nuo trisdešimties („patenkinamai“) iki šimto balų („puikiai“). Neaišku, kaip ieškovės kokybės valdymo plano efektyvumas, įvertintas „patenkinamai“, atitinka techninės specifikacijos reikalavimą šį planą pateikti. Aukščiausiasis teismas pažymi, kad Teisingumo Teismo ne kartą nurodyta, kad konkurso specifikacijų apimtis turi būti nustatoma iš potencialių viešojo pirkimo dalyvių pozicijų, nes Direktyvoje 2004/18 numatytų viešojo pirkimo sutarčių sudarymo procedūrų tikslas yra būtent užtikrinti šiems Europos Sąjungoje įsteigtiems dalyviams galimybę dalyvauti juos dominančiuose viešuosiuose pirkimuose. Be to, tiek vienodo požiūrio principas, tiek iš jo kylantis skaidrumo įsipareigojimas reikalauja, kad viešojo pirkimo objektas ir viešojo pirkimo sutarties sudarymo kriterijai būtų aiškiai apibrėžti nuo viešojo pirkimo procedūros pradžios. Šie ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo vertinimo kriterijai turi būti suformuluoti taip, kad leistų visiems deramai informuotiems ir įprastai rūpestingiems konkurso dalyviams žinoti tikslią jų apimtį, taigi juos aiškinti vienodai. Reikalavimas laikytis lygybės, nediskriminavimo ir skaidrumo principų reiškia, kad sutarties sudarymo kriterijai turi būti objektyvūs, o tai užtikrina, jog pasiūlymų palyginimas ir vertinimas vyks objektyviai, taigi veiksmingos konkurencijos sąlygomis. Lygybės, nediskriminavimo ir skaidrumo principai sukelia tuos pačius padarinius, kai kalbama apie sutarties sudarymo kriterijus, kurie taip pat yra esminės viešojo pirkimo sąlygos, nes jie bus lemiami išsirenkant pasiūlymą iš tų, kurie atitinka perkančiosios organizacijos techninėse specifikacijose suformuluotus reikalavimus (Teisingumo Teismo 2012 m. gegužės 10 d. Sprendimas Komisija prieš Nyderlandus, C-368/10, nepaskelbtas Rinkinyje, ir jame nurodyta Teisingumo Teismo jurisprudencija). Kasacinis teismas atkreipia dėmesį į tai, kad pagal atsakovo konkurso sąlygose įtvirtintą pasiūlymų vertinimo tvarką, rezultatai, t. y. skiriamų balų dydis, tiesiogiai priklausė nuo to, kaip išsamiai, plačiai ir detaliai atitinkamas dalyvis parodys jo pasiūlymo atitiktį ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo vertinimo kriterijams. Nors perkančioji organizacija siekė įsigyti sudėtingą, iš dalies intelektinėmis paslaugomis paremtą produktą, kuriam būdingas aprašymo detalumas, ir to ji tiekėjų galėjo prašyti, tačiau abejotina, ar tam tikrą minimalią (protingą) suprantamumo, išsamumo, detalumo ribą peržengę pasiūlymų aprašymai turėtų būti vertinami kitaip už tuos, kurie dar detaliau, išsamiau pagrindė pasiūlymo atitiktį reikalavimams. Pažymėjo, kad ieškovės ir trečiojo asmens pasiūlymai galėjo gauti skirtingą balų skaičių inter alia dėl jų apimties, t. y. atitikties aprašymo išsamumo: kasatorės pasiūlymas apie pusantro šimto puslapių „plonesnis“ už trečiųjų asmenų pasiūlymą. Teisėjų kolegijos manymu, pasiūlymų vertinimo sistema, pagrįsta pateiktos informacijos išsamumu, nėra visiškai objektyvi. (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013 m. spalio 9 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-436/2013).

28Konkrečiu atveju minėtoje Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartyje ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo vertinimo kriterijų nustatymo pagrįstumas, teisėtumo vertinimas turi reikšmės atsižvelgiant į formuojamą praktiką ir šioje byloje. Tačiau įvertinus, tai, kad Lietuvos Aukščiausiasis Teismas bylos nagrinėjimą yra sustabdęs dėl kreipimosi į Teisingumo Teismą ir įvertinus tai, kad konkrečiu atveju ieškinys yra pareikštas dėl pirkimo sąlygų viešojo pirkimo vykdomų procedūrų pradžioje, konkursas paskelbtas 2014 m. gruodžio 5 d. ir sąlygos ginčyjamos pirkimo procedųrų vykdymo pradžioje iki vokų su pasiūlymais atplėšimo datos, vadovaujantis ekonomiškumo principu bylos sustabdymas gali labai užvilkinti pirkimo procedūras, todėl teismo vertinimu, įvertinus konkrečių byloje nustatytų aplinkybių visumą, kaip jau minėta, būtų netikslingas. Be to, atsižvelgiant į tai, kad ginčai tarp šalių kyla jau pradinėje stadijoje, yra pagrindo vertinti, kad netikslinant ir nekeičiant minėtų sąlygų, iš esmės galima numatyti, kad įvertinus pasiūlymus, nustačius laimėtoją, pateikus išsamią informaciją apie priimtų sprendimų motyvus, teisminiai ginčai neišvengiami, dėl ko neabejotinai užsitęstų vykdomo viešojo pirkimo procedūros. Pažymėtina ir tai, kad perkančioji organizacija iš esmės nustatydama neaiškias, nekonkrečias pirkimo sąlygas ir nepaaiškindama jų esant tiekėjų prašymams patikslinti ar netikslindama esant pretenzijoms ir kt. nepagrįstai sąlygų teisėtumo įrodinėjimo pareigą perkelia tiekėjams, be to tokiu atveju iš esmės prisiima riziką, kad iškilus teisminiams ginčams dėl sprendimų panaikinimo gali būti priimti nepalankūs perkančiajai organizacijai sprendimai.

29Atsižvelgiant į tai, kad pirkimo dokumentai turi būti aiškūs, tikslūs ir nedviprasmiški, užtikrinti tiekėjų lygiavertį dalyvavimą, viešo pirkimo procedūrų skaidrumą ir sąžiningą konkurenciją, kad tiekėjai galėtų tinkamai parengti ir pateikti pasiūlymus dalyvauti pirkime, teismo vertinimu nepakeitus konkurso sąlygų, pirkimo procedūros, būtų vykdomos neskaidriai, ko pasėkoje, būtų pažeisti LR VPĮ 3 straipsnio 1,2 dalyse įtvirtinti pirkimų principai, numatyti pirkimo tikslai. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta ieškovės ieškinys tenkintinas, konkurso 27.3 punkto ir 27.4 punkto sąlygos pripažintinos neteisėtomis, atsakovė įpareigotina konkretizuoti ekonominio naudingumo nustatymo kriterijus.

30Lietuvos Aukščiausiasis teismas yra pažymėjęs, kad kai teismas dėl pareikšto reikalavimo ar ex officio atitinkamą pirkimo sąlygą bet kokiu VPĮ normų ar kitų teisės nuostatų pagrindu pripažįsta neteisėta, tik ieškinio patenkinimas yra nepakankamas sprendžiant dėl perkančiosios organizacijos neteisėtų veiksmų padarinių. Tokiu atveju teismas privalo ex officio tokį pirkimą nutraukti nepriklausomai nuo pareikšto reikalavimo, nes pirkimo procedūros negali būti toliau vykdomos pagal neteisėtomis pripažintas pirkimo sąlygas. Tolesnio procedūrų vykdymo nepateisina aplinkybė, kad perkančioji organizacija neteisėtomis sąlygomis nebesirems, nes, pirma, tai de facto suponuotų sumažėjusią pirkimo sąlygų apimtį, taigi ir lemtų draudžiamą pirkimo sąlygų pakeitimą; antra, niekada negalima atmesti galimybės, kad dėl neteisėta pripažintos pirkimo sąlygos ar jos dalies pirkime nedalyvavo kiti potencialūs tiekėjai (pvz. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011-05-24 nutartis Nr. 3K-3-249/2011, 2013-05-03 nutartis Nr. 3K-3-272/2013, 2013-10-18 nutartis Nr. 3K-3-495/2013). Teismas, atsižvelgdamas į pirmiau nurodytų aplinkybių visumą, sprendžia, kad pripažinus aukščiau minėtas pirkimo sąlygas neteisėtomis, pirkimo procedūros negali būti tęsiamos toliau, todėl pirkimas turi būti nutrauktas.

31Dėl ieškovės Per Aarsleff A/S ieškinio.

32Per Aarsleff A/S ieškinį tenkinti iš dalies.

33Ieškovė, Lietuvoje veikianti per Per Aarsleff A/S filialą pareiškė ieškinį prašydama atstatyti terminą 2014 m. gruodžio 17 d. ikiteisminei pretenzijai pareikšti kaip praleistą dėl svarbių priežasčių ir pretenzijoje iškeltus klausimus nagrinėti iš esmės. Ieškovės pareikšti reikalavimai pripažinti neteisėtomis ir panaikinti konkurso sąlygas, susijusias su pasiūlymų vertinimo ir lyginimo kriterijais ir tvarka, t.y. panaikinti konkurso sąlygų 27.1 punktą, 27.3 punktą, 27.4 punktą, 27.6 punktą; pripažinti neteisėtomis ir panaikinti konkurso sąlygas, susijusias su pasiūlymų vertinimo ir lyginimo kriterijais ir tvarka, t.y. 27.13 punkto reikalavimus, bei pripažinti neteisėtu ir panaikinti konkurso sąlygų III skyriaus 1 skirsnio 5.1 punkte nurodytą reikalavimą dėl AB LESTO reikalavimų tenkinimo; pripažinti neteisėta konkurso sąlygą dėl pasiūlymo pateikimo termino 2014 m. gruodžio 23 d. iš esmės sutampa su ieškinio reikalavimais.

34Kaip minėta Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra nurodęs, kad, sprendžiant tiekėjo ir perkančiosios organizacijos ginčo apimtį, svarbūs tiekėjo pretenzijoje keliami klausimai, ieškovas savo reikalavimą teisme gali grįsti tik tokiais pažeidimais, kurie buvo priešpastatyti pretenzijoje ir perkančiosios organizacijos buvo arba neišnagrinėti, arba išnagrinėti, tačiau pripažinti kaip nepagrįsti.

352009-06-23 Lietuvos Aukščiausiojo Teismo viešųjų pirkimų reglamentavimo ir teismų praktikos apžvalgoje pažymėta, kad ta aplinkybė, kad perkančioji organizacija priėmė ir išnagrinėjo tiekėjo pretenziją, kuri jai buvo pateikta praleidus penkių dienų pretenzijos pateikimo terminą, reiškia ir tai, kad šį terminą perkančioji organizacija atnaujino. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra pasisakęs, kad tiekėjas viešojo pirkimo ginčų nagrinėjimo procedūrose turi elgtis apdairiai ir paisyti LR VPĮ nustatytų terminų. Kiekvienas tiekėjas privalo domėtis viešo konkurso eiga, sąlygomis. Jeigu perkančioji organizacija, laikydamasi LR VPĮ reikalavimų, informavo suinteresuotus asmenis apie vykdomą konkursą, pripažintina, kad kiekvienas tiekėjas apie konkursą informuotas tinkamai ir turėtų operatyviai ginti galbūt pažeistas subjektines teises. Toks teisinis reguliavimas įtvirtina tiekėjo pareigą domėtis vykdomu konkursu, t. y. elgtis pagal bonus pater familias standartą ir operatyviai ginti pažeistas subjektines teises. Pretenzijos terminų reglamentavimu siekiama užtikrinti viešojo pirkimo procedūrų operatyvumą. Be to, terminų nustatymas suponuoja teisinės situacijos apibrėžtumą ne tik perkančiajai organizacijai, bet ir tiekėjui. Aukščiausias teismas taip pat pasisakė, kad įvertinus tai, kad perkančioji organizacija priėmė ir išnagrinėjo tiekėjo skundą, reiškia, kad terminas buvo atnaujintas, todėl nėra pagrindo pripažinti, kad ikiteisminė ginčo nagrinėjimo stadija yra neteisėta ir nesuteikia tiekėjui teisės kreiptis gynybos į teismą. ( pvz. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009 m. vasario 9 d. nutartis byloje Nr. 3K-3-35/2009).

36Ieškovės teigimu atsakovė nepagrįstai atsisakė nagrinėti pretenziją dalyje dėl vertinimo kriterijų, laikydama pretenziją pavėluota. Neįvertino fakto, jog buvo sustabdytos pirkimo procedūros, neatsižvelgė į tai, jog 2014-12-09 paskelbė naują skelbimą CVP IS apie konkursą, jog pati neatsakė į ieškovės 2014-12-11 pateiktus klausimus dėl konkurso sąlygų paaiškinimo. Procedūros buvo sustabdytos iki 2014 m. gruodžio 16 d. Ieškovė, neturėdama atsakymo į savo užklausimą, esant sustabdytoms pirkimo procedūroms, negalėjo tinkamai laiku pareikšti pretenzijos, todėl ją pateikė 2014 m. gruodžio 17 d. (t.y. per 5 dienas, jei įskaičiuoti procedūrų sustabdymo laiką). Pretenziją ji teikė nesulaukusi atsakymo į savo užklausimą, nors kitiems tiekėjams atsakymai buvo paskelbti jau 2014 m. gruodžio 15 dieną. Pagrindinė priežastis, kodėl tiekėjas negalėjo laiku tinkamai suformuluoti savo pretenzijos buvo tai, kad jis laukė atsakymo į pateiktą užklausą. Atsižvelgiant į pačios perkančiosios organizacijos delsimą atsakyti į paklausimus, laiko, kad terminas pretenzijai praleistas dėl pagrįstų priežasčių ir turi būti atstatytas. Nesutinka su atsakovės pozicija, kad reikšmingą informaciją teisėtai galima pateikti dieną prieš pasiūlymo pateikimo terminą, ieškovės nuomone atsakymas turi būti pateikiamas tokiu laiku, kad būtų sudaryta protinga galimybė tiekėjui sureaguoti ir pasirengti atitinkamai savo pasiūlymą. Perkančiosios organizacijos sąlygose nebuvo nurodytas terminas per kurį perkančioji organizacija turi atsakyti į užklausimus. Todėl, nesant nurodytam konkrečiam terminui, yra taikomi protingi terminai.

37Atsakovas nurodė, kad tiekėjas, nepateikė laiku pretenzijos konkursas buvo paskelbtas 2014 m. gruodžio 5 d., o pretenzijos dėl konkurso sąlygų ginčijimo CVP IS priemonėmis buvo pateiktos 2014 m. gruodžio 17 d. ir 2014 m. gruodžio 18 d., t.y. praleidus 5 darbo dienų pretenzijų pateikimo terminą. Atsakovė ieškovę informavo, kad dalis Pretenzijos l ir Pretenzijos 2 nenagrinėjama dėl praleisto pretenzijos pateikimo termino, o kita dalis atmetama kaip faktiškai ir teisėtai nepagrįsta. Toks atsakymas reiškia, kad perkančioji organizacija nepriėmė sprendimo atnaujinti pretenzijos pateikimo terminą, todėl ieškovo pateikta ieškinio dalis dėl konkurso sąlygų ginčijimo turi būti atmetama ir nenagrinėjama.

38Kaip minėta pretenzijos padavimo terminų skaičiavimas pradedamas nuo tos dienos, kurią asmuo sužinojo arba turėjo sužinoti apie savo teisės pažeidimą (VPĮ 94 straipsnio 1 dalis). Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra pažymėjęs, kad naudojimasis perkančiosios organizacijos sprendimų apskundimo teise gali būti ribojamas, jei tiekėjas galėjo ar turėjo nustatyti pažeidimą, veikdamas taip rūpestingai, kaip galima tikėtis iš patyrusio ūkio subjekto. Toks ribojimas tiesiogiai išplaukia iš įstatymo nuostatų (VPĮ 93, 94 straipsniai) ir jo aiškinimo Teisingumo Teismo praktikoje (žr., pvz., Teisingumo Teismo 2010 m. sausio 28 d. Sprendimą Uniplex, C-406/08, nepaskelbtas Rinkinyje). Vis dėlto Teisingumo Teismas sprendime Lämmerzahl iš esmės nevertino šio subjektyvaus veiksnio, t. y. tiekėjo žinojimo, siejamo su skelbimu apie pirkimą, perkančiosios organizacijos pažeidimą ar objektyvaus kriterijaus dėl tiekėjo patirties bei turėjimo žinoti (nors valstybės narės teismo, kuris kreipėsi į Teisingumo Teismą prejudicinio sprendimo, nagrinėtos nacionalinės bylos aplinkybės leistų pripažinti jų abiejų egzistavimą), bet analizavo tiekėjui suteiktos informacijos objektyvumą ir visapusiškumą, kurie ir lemia šį sužinojimą. Atsižvelgiant į tai, informacijos, kuri svarbi tiekėjui ginčijant perkančiosios organizacijos sprendimus, nepateikimas – prielaida teismui, minėta, ex officio netaikyti šių naikinamųjų terminų. Ankstesnėje Teisingumo Teismo praktikoje tiekėjo turėjimo sužinoti kriterijus taip pat siejamas su pakankamos informacijos jam suteikimu. Sprendime SIAC Construction konstatuota, kad vienodo požiūrio principas, reiškiantis skaidrumo pareigą, kuri leidžia patikrinti, kaip laikomasi tiekėjų lygiateisiškumo, perkančiąją organizaciją įpareigoja pirkimo dokumentuose nurodyti tiekėjų pasiūlymų vertinimo (ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo) kriterijus taip, jog bet kuris pakankamai gerai informuotas ir normaliai rūpestingas konkurso dalyvis galėtų vienodai šiuos kriterijus aiškinti (žr. Teisingumo Teismo 2001 m. spalio 18 d. Sprendimą SIAC Construction, C-19/00, Rink. 2001, p. I-7725).

39Teismo vertinimu atsakovės nurodyti argumentai dėl pretenzijos pateikimo praleidus įstatyme numatytą terminą aplinkybių nesudaro pagrindo vertinti, kad ieškovė kreipėsi į teismą su ieškiniu nesilaikydama privalomos ikiteisminio ginčų nagrinėjimo viešuosiuose pirkimuose tvarkos. Esminę reikšmę turi tai, ar ieškovės argumentai, ieškinyje nurodytos aplinkybės iš esmės sutampa su nurodytomis pretenzijoje ar nesutampa. Konkrečiu atveju nors ir kyla ginčas dėl termino pateikti pretenziją praleidimo, atsižvelgiant į pretenzijų turinį, esmę, pareikštus reikalavimus nėra pagrindo vertinti, kad ieškovės ieškinyje nurodytos aplinkybės ir argumentai, reikalavimai iš esmės nesutampa su nurodytomis pretenzijose, todėl nėra pagrindo spręsti, kad ieškovė nesilaikė privalomos ikiteisminio ginčų nagrinėjimo viešuosiuose pirkimuose tvarkos, ir atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes ieškovės pareikšti reikalavimai nagrinėtini iš esmės. Nors ir sutiktina su atsakovės argumentais, kad atsižvelgiant į konkurso paskelbimo 2014 m. gruodžio 5 d. datą konkurso sąlygų 1 skyriaus 1 skirsnio 27.1-27-6 punktuose nustatyta pasiūlymų vertinimo tvarka nebuvo koreguojama, ir kad ieškovas turėjo galimybė pareikšti pretenziją dėl konkurso sąlygų. Teismo vertinimu nėra pagrindo spręsti, kad ieškovės nurodytos aplinkybės sutrukdė ieškovei reikšti pretenziją įstatymo numatytais terminais. Nustatyto termino kreiptis į teismą su ieškiniu ieškovė nepažeidė.

40Atsakovė prašo nenagrinėti ieškovėd Per Aarsleff A/S, registracijos numeris (CVR Nr.) 24257797, ieškinio dėl privalomos ikiteisminio ginčų nagrinėjimo tvarkos viešuosiuose pirkimuose nesilaikymo ir todėl, kad pretenzijas pateikė juridinis asmuo - Per Aarsleff A/S filialas, kurio įmonės kodas yra 302307182, o ieškinį teismui pateikė Per Aarsleff A/S, kurio registracijos numeris yra CVR Nr. 24257797. Potencialus konkurso dalyvis yra kiekvienas juridinis asmuo, prisijungęs prie viešojo pirkimo nustatyta tvarka. Ieškovas nurodė dėl Per Aarsleff A/S filialo veikimo funkcijų, t.y. kad filialas nėra juridinis asmuo, atskirtas nuo steigėjo – Danijos įmonės Per Aarsleff A/S, todėl gali būti ieškovu, teisėtai atstovaujančiu Danijos bendrovę Per Aarsleff A/S ir dėl to ieškovė laikėsi privalomos viešuosiuose pirkimuose ikiteisminės ginčų nagrinėjimo stadijos. Atsižvelgiant į byloje pateiktus duomenis, įstatymo nuostatas nėra pagrindo spręsti, kad ieškinį pateikė kitas juridinis asmuo.

41Ieškovė nurodė, kad perkančiosios organizacijos parengti pirkimo dokumentai yra neaiškūs, dviprasmiški, juose trūksta esminių duomenų, pagal kuriuos tiekėjai turi rengti pasiūlymus. Aplinkybę, kad konkurso sąlygos yra neaiškios ieškovo vertinimu patvirtina tiekėjų prašymų paaiškinti konkurso sąlygas gausumas, į kuriuos atsakovė savalaikiai nesureagavo, delsė pateikti atsakymus, nebendradarbiavo. Ieškovė nurodo, kad perkančioji organizacija konkurso sąlygose nustatė ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo vertinimo kriterijus, kurie pirkimo dokumentuose 27.1 punkte nurodyti sekančiai: kaina, techninių sprendinių efektyvumas ir kokybė, paslaugų ir darbų atlikimo strategija. Kiekvienam iš šių kriterijų konkurso sąlygose yra priskirti lyginamieji svoriai ekonominio naudingumo įvertinime (27.5 punkte): kaina (40), techninių sprendinių efektyvumas ir kokybė (50), paslaugų ir darbų atlikimo strategija (10). Antrasis ir trečiasis vertinimo kriterijai pirkimo dokumentuose įvertinti balais nuo 0 iki 100. Perkančioji organizacija pateikė pasiūlymo vertinimo kriterijus, tačiau nepateikė parametrų, kurių pagrindu ji vertins pasiūlymus ir kriterijams paskirs atitinkamus balus, kad perkančioji organizacija pasiliko sau neribotą laisvę pasiūlymų vertinime. Konkurso sąlygose nėra detalizuota, kaip bus skiriami balai kiekvienoje vertinimo pakopoje, nors balų skirtumas yra ženklus, net iki 25 balų. Toks neaiškumas gali sąlygoti tiekėjų diskriminavimą, viešųjų principų pažeidimą, kadangi nebus galima nustatyti, kokiu pagrindu skiriami balai. Perkančioji organizacija turi užtikrinti, kad atliekant pirkimo procedūras ir nustatant laimėtoją būtų laikomasi lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, proporcingumo ir skaidrumo principų (LR VPĮ 3 straipsnio 1 dalis). Pirkimo laimėtoją gali lemti netgi vieno balo skirtumas, todėl būtina aiškiai ir nedviprasmiškai apibrėžti balų, o ne abstrakčių vertinimų patenkinamai, vidutiniškai, gerai ar puikiai nustatymo tvarką, atitinkamai, konkurso sąlygų 27.3 punktas ir 27.4 punktas turi būti panaikinti. Ieškovė nurodė, kad perkančiosios organizacijos nustatyti pasiūlymų vertinimo kriterijai nėra susiję su pirkimo objektu, todėl privalo būti panaikinti. Tuo atveju, kai perkančioji organizacija pasiūlymus vertina pagal ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo kriterijus, ji privalo įtvirtinti tikslius (aprašomuosius) kriterijus, kuriais šie grindžiami. Aprašymas nelaikytinas kokybės reikalavimu, todėl jis negali būti vertinamuoju kriterijumi. Tam tikrą minimalią (protingą) suprantamumo, išsamumo, detalumo ribą peržengę pasiūlymų aprašymai negali būti vertinami kitaip už tuos, kurie dar detaliau, išsamiau pagrindė pasiūlymo atitiktį reikalavimams. Pažymi, kad tiekėjų pasiūlymai gali gauti skirtingą balų skaičių pavyzdžiui dėl jų apimties, tačiau aprašymo apimtis jokiais būdais nėra susijusi su perkamu objektu, kadangi nuo to, kaip bus aprašytas procesas galutinis rezultatas, t.y, nuotekų išvalymas ir įranga netaps geresne ar blogesne. Nurodė, kad konkurso sąlygų 27.3 punkte nurodyta, kad ekonominio naudingumo kriterijaus dalis – techninių sprendinių efektyvumas ir kokybė (T1) bus vertinamas pagal: „Techniniame pasiūlyme pateikti optimalūs projektiniai sprendiniai, neapsiribojantys Konkurso sąlygose pateiktais minimaliais reikalavimais ir pateikta informacija“. „Siūlomi techniniai sprendiniai užtikrina valytų nuotekų kokybę pagal konkurso sąlygose keliamus reikalavimus, tačiau jais neapsiribojama“. Perkančioji organizacija, reikalauja viršyti konkurso sąlygose nustatytus reikalavimus, siekiant gauti geresnį techninio pasiūlymo vertinimą, kas yra dviprasmiška ir prieštarauja aukščiau minėtoms Viešųjų pirkimų tarnybos rekomendacijoms bei Pirkimo dokumentų nuostatoms, nurodančioms, jog vertinant pasiūlymus nebus atsižvelgta į jokius nukrypimus ir papildymus, sąlygojančius neprašytą naudą perkančiajai organizacijai. Ieškovas nurodė, kad nustatant ekonomiškai naudingiausio kriterijų tinkamumą ir reikalingumą (proporcingumą) negali būti skiriami balai už pirkimo dokumentuose nuostatų reikalavimų viršijimą, kadangi tai nėra suderinama su pasiūlymų vertinimo taisyklėmis bei nediskriminavimo principu. Pakeistame konkurso sąlygų 27.13 punkte nurodyta, jog komisija, vertindama pasiūlymą, neatsižvelgs į jokius nukrypimus ir papildymus, sąlygojančius neprašytą naudą perkančiajai organizacijai. Atitinkamai, tiekėjas, pasiūlęs minimalius reikalavimus atitinkantį pasiūlymą, negali būti diskriminuojamas kito dalyvio atžvilgiu, kuris siūlo viršijantį reikalavimus pasiūlymą. Tačiau priešingai tame pačiame punkte atsakovės nurodyta, kad neprašyta nauda nelaikomi siūlomi techniniai sprendiniai, kurie tenkina reikalavimus, nurodytus konkurso sąlygų 27.3 punkte ir atitinka konkurso sąlygose keliamus techninius reikalavimus. Ieškovės vertinimu tiekėjai nežino, kokios apimties pasiūlymus teikti, kadangi minimalius reikalavimus viršijantys pasiūlymai gali gauti papildomų balų, o gali ir negauti, remiantis vien subjektyviu perkančiosios organizacijos vertinimu. Dėl pakeistų 27.13 punkte nurodytų sąlygų teismas sutinka su ieškovo argumentais, kad sąlygos yra neaiškios, dviprasmiškos ir keistinos. Sutiktina iš esmės su ieškovės argumentais, kad sąlygos nėra aiškios ir suprantamos, jų vertinimą gali lemti subjektyvūs kriterijai atsižvelgiant į tai, kad dėl šių konkuso sąlygų teismas jau pasisakė, todėl argumentai nebekartotini. Teismas vertino, kad pirkimo procedūros, būtų vykdomos neskaidriai, ko pasėkoje, būtų pažeisti LR VPĮ 3 straipsnio 1,2 dalyse įtvirtinti pirkimų principai, numatyti pirkimo tikslai ir tuo pagrindu naikintinos konkurso 27.3 punkto ir 27.4 punkto sąlygos. Ieškovė prašo pripažinti neteisėtomis konkurso sąlygas 27.1 punktą ir 27.6 punktą. Konkurso 27.1 punkte numatyta, kad komisija vertina ir lygina tik tuos techninius pasiūlymus kurie pripažinti atitinkančiais pasiūlymo pateikimo ir minimalius kvalifikacijos reikalavimus pagal šio skirsnio 26 punktą. Šie pasiūlymai bus vertinami vertinami pagal ekonominio naudingumo kriterijus, kurų sudaro šios dalys kaina techninių sprendinių efektyvumas ir kokybė, paslaugų ir darbų atlikimo strategija. Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2006 m. spalio 12 d. įsakymu Nr. 1S-53 patvirtintose Viešųjų pirkimų pasiūlymų vertinimo ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo arba mažiausios kainos vertinimo kriterijumi rekomendacijose pasisakoma, kad vadovaujantis LR VPĮ pasiūlymai gali būti vertinami arba pagal mažiausią kainą, arba pagal ekonominį naudingumą. Perkančioji organizacija sprendimą ar pasiūlymus vertinti pagal ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo kriterijų ar pagal kainą turi priimti, prieš rengiant pirkimo dokumentus. Priimant sprendimą turi būti atsižvelgta į konkretaus pirkimo ypatybes ir į tai, kuris vertinimo būdas leistų geriau pasiekti VPĮ nustatytą pirkimų tikslą – vadovaujantis VPĮ reikalavimais sudaryti pirkimo sutartį, leidžiančią įsigyti perkančiajai organizacijai (atlikti pirkimą įgaliojusiai perkančiajai organizacijai) ar tretiesiems asmenims reikalingų prekių, paslaugų ar darbų, racionaliai naudojant tam skirtas lėšas. Iš esmės teismo vertinimu perkačiosios organizacijos teisė nusptęsti kiekvienu konkrečiu atveju. Iš esmės ieškovė prašydama panaikinti konkurso 27.1 punktą nurodė abstrakąius argumentus tiek pretenzijoje tiek ieškinyje, nenurodė įtikinamų argumentų, kurie pagrįstų viešojo intereso, bendrųjų principų, konkrečių įstatymo nuostatų pažeidimą (LR CPK 178 straipsnis). Teismo vertinimu ieškovės reikalavimas dėl konkurso sąlygų 27.1 punkto panaikinimo nepagrįstas.

42Ieškovė nurodė, kad rekomendacijų 15 punkte nurodyta, kad kainos lyginamąjį svorį (X) rekomenduojama nustatyti atsižvelgiant į perkamo objekto ypatybes, būsimos pirkimo sutarties vykdymo sąlygas, vertinimo sudėtingumą. Perkant sudėtingas intelektinio pobūdžio paslaugas perkančioji organizacija didžiausią lyginamąjį svorį turi suteikti ne kainai, bet kitiems kriterijams, tačiau rekomenduojama, kad kainos lyginamasis svoris nebūtų mažesnis kaip 40 (lyginamąjį svorį išreiškiant balų intervalais – intervalo viršutinė riba neturėtų būti mažesnė kaip 40 balų). Perkant įprastas prekes, paslaugas ar darbus, kainos lyginamąjį svorį rekomenduojama nustatyti ne mažesnį kaip 80 (lyginamąjį svorį išreiškiant balų intervalais – intervalo viršutinė riba neturėtų būti mažesnė kaip 80 balų). Nurodė, kad konkurse perkančioji organizacija perka darbus, kuriuose projektavimas sudaro tik apie 10 proc. visos vertės, todėl pirkimo objekto negalima prilyginti intelektinio pobūdžio paslaugoms. Statybos darbų pirkimui kaina yra esminis kriterijus siekiant racionaliai naudoti lėšas. Nustatydama ekonomiškai naudingiausio pasiūlymų vertinimo kriterijų lyginamuosius svorius, perkančioji organizacija turi siekti racionaliai naudoti pirkimams skirtas lėšas ir įsigyti reikalingos kokybės prekes, paslaugas ar darbus priimtinomis sąlygomis už geriausią kainą. Be to, šiame pirkime perkami ne naujų nuotekų valymo įrenginių projektavimo ir statybos darbai, o esamų įrenginių išplėtimas/ rekonstrukcija, todėl intelektinio pobūdžio sprendiniai yra gerokai apriboti. Pažymėjo, jog ir praktikoje yra nusistovėję, jog viešieji pirkimai, susiję su vandentvarka, kurie vykdomi tuo pačiu, statyba su projektavimu, principu, kainos lyginamasis svoris būtų nustatytas ne mažesnis nei 80. Vertina, kad būtent toks lyginamasis svoris atitinka tiek rekomendacijas, tiek perkamų darbų pobūdį. Pažymėtina, kad civiliniame procese vyraujantis rungimosi principas (LR CPK 12 straipsnis), suteikia teisę, kartu ir procesinę pareigą šalims ne tik įrodinėti aplinkybes, kuriomis jos remiasi kaip savo reikalavimų ar atsikirtimų pagrindu, bet ir teikti įrodymus, paneigiančius kitos šalies įrodinėjamas aplinkybes. Įstatymų leidėjas nustatė ne tik įrodinėjimo pareigas, bet ir jų paskirstymo taisykles, kurių bendriausios yra suformuluotos LR CPK 12, 178 ir 179 straipsniuose. Teismo vertinimu vien konkrečių aplinkybių nurodymas nesudaro pagrindo panaikinti konkurso 27.6 punkto, kuriame nurodomas ekonominio naudingumo apskaičiavimas, todėl ieškovo reikalavimas nepagrįstas. Ieškovo nurodytos aplinkybės nepatvirtina, kad nustatydama ekonomiškai naudingiausio pasiūlymų vertinimo kriterijų konkrečius lyginamuosius svorius, perkančioji organizacija nesieks racionaliai naudoti pirkimams skirtas lėšas.

43Ieškovė nurodė, kad perkančioji organizacija nepateikė informacijos apie LESTO prisijungimo sąlygas. Pakeistame pirkimo dokumentų III skyriaus 1 skirsnio 5.1 punkte nurodyta, kad elektros tiekimo sistema turi tenkinti technines sąlygas bei AB LESTO reikalavimus. Neturint duomenų apie AB LESTO tiekėjai neturi galimybių jų įgyvendinti. AB LESTO prisijungimo sąlygų gavimas yra atsakovės atsakomybė, todėl reikalavimas, kad tiekėjas pateiktų pasiūlymą, atitinkantį AB LESTO reikalavimus, kurie nėra pateikti pirkimo dokumentuose, yra neteisėtas bei praktiškai neįmanomas įgyvendinti. Tiekėjas negali ruošti elektros ir automatikos darbų dalies pasiūlymo, kurios reikalauja perkančioji organizacija, negavęs informacijos apie AB LESTO prisijungimo sąlygas. Pažymėjo, jog sklype, kuriame bus vykdomi rekonstravimo darbai, yra AB LESTO priklausanti transformatorinė su elektros tinklais, todėl nuotekų valyklos sklypo formavimo ir pertvarkymo projektu jai turi būti suformuotas atskiras sklypas arba numatyti servitutai, tačiau esamu atveju nėra atliktas valyklos sklypo formavimo ir pertvarkymo projektas, kuriuo transformatorinei būtų suformuotas atskiras sklypas, nėra numatyti servitutai, nėra gautos iš AB LESTO techninės sąlygos elektros tiekimui ir ETL iškėlimui ir pan. Ieškovo vertinimu pagal tokias konkurso sąlygas, kuriose nėra vieno iš pagrindinių duomenų, nėra įmanoma parengti pasiūlymo.

44Atsakovė dėl ieškovės argumentų nurodė, kad perkančiajai organizacijai netikslinga gauti iš AB LESTO prisijungimo sąlygas kol nežinoma kokius elektros įrenginius projektuos konkursą laimėjęs tiekėjas, nes akivaizdu, kad kiekvieno tiekėjo siūlomi skirtingi įrengimai gali reikalauti skirtingo elektros galingumo ir kitų parametrų. Todėl perkančioji organizacija tik sužinojusi kas laimėjo konkursą, t.y. sužinojusi konkrečius techninius sprendinius, kreipsis į AB LESTO dėl konkrečių prisijungimo sąlygų išdavimo. Nežinant konkrečių techninių sprendinių ir jiems reikiamų elektros energijos parametrų, netikslinga kreiptis į AB LESTO nes tokiu atveju nežinoma kokių konkrečių prisijungimo sąlygų reikės ir gavus vienas prisijungimo sąlygas gali paaiškėti, kad jos neatitinka konkursą laimėjusio tiekėjo sprendinių, todėl gali tekti kreiptis iš naujo, kas pareikalautų nepagrįsto finansinių, laiko, žmogiškųjų išteklių naudojimo. Prisijungimo sąlygų gavimas yra perkančiosios organizacijos atsakomybė ir ji privalo gauti prisijungimo sąlygas, kurios atitiktų konkursą laimėjusio tiekėjo pasiūlymą, dėl to nėra jokio pagrindo teigti, kad AB „Lesto“ prisijungimo sąlygų neturėjimas sutrukdė ieškovui pateikti pasiūlymą.

45Norint gauti išankstines prisigungimo sąlygas tiekėjas turi pateikti LESTO prašymą, LESTO nustatytos formos paraišką techninėms sąlygoms gauti, kurioje nurodoma kokias technines sąlygas pageidaujama gauti. Priimant konkrečius sprendinius vadovaujamasi Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo, Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymo, Statybos įstatymo, Elektros energijos tiekimo ir naudojimo taisyklių ir kitų teisės aktų nuostatomis. Teismui nėra pagrindo nesutikti su ieškovės argumentais, nes atsakovės paaiškinimai dėl prisijungimo sąlygų išdavimo kaip tik patvirtina, kad atsakovės nurodytos sąlygos nėra aiškios. Atsakovė patvirtino, kad konkrečios prisijungimo sąlygos nėra žinomos, tačiau yra pagrindo vertinti kad ir tiekėjams taip pat nėra žinomos perkančiosios organizacijos sąlygos, nėra žinoma kokie konkretūs reikalavimai keliami. Atsakovės argumentas, kad akivaizdu, kad perkančioji organizacija pati privalės prisitaikyti prie konkurso laimėtojo siūlomų techninių sprendinių išimdama iš AB LESTO prisijungimo sąlygas, o ne atvirkščiai, nesuteikia aiškumo, kokiu pagrindu ir kokie keliami reikalavimai tiekėjams.

46Dėl ieškovės 2014 m. gruodžio 11 d. perkančiajai organizacijai išsiųsto prašymo atsakovei patikslinti pirkimo dokumentus dėl RAAD atlikto poveikio aplinkai vertinimo atsakovė nurodė, kad ieškovė ginčija tai, kad RAAD poveikio aplinkai vertinimas nebuvo pateiktas konkurso sąlygose. Ieškovas nepagrįstai ir melagingai ieškinyje teigia, kad informacija apie RAAD yra nepateikta. Nes konkurso sąlygų III skyriaus 2 skirsnio 1.6 punkte yra aiškiai nurodyti nuotekų išvalymo rodikliai. Pažymėjo, kad RAAD nenustato nuotekų išvalymo rodiklių. Nuotekų išvalymo rodiklius pateikia pati perkančioji organizacija ir pagal pateiktus dokumentus RAAD pateikia išvadą ar poveikio aplinkai vertinimas yra reikalingas. Taigi RAAD poveikio aplinkai vertinimas, jeigu toks ir būtų, nenustatytų nuotekų išvalymo rodiklių arba jeigu ir nustatytų tai tik tuos pačius kurie nustatyti konkurso sąlygų III skyriaus 2 skirsnio 1.6 punkte. Atsakovė nurodė, kad RAAD poveikio aplinkai vertinimas nebus atliekamas. Byloje pateikti duomenys patvirtina atsakovės nurodytas aplinkybes. Nors šių aplinkybių ieškovė ieškinyje nebenurodė, pažymėtina, kad prašymas patikslinti dokumentus nebuvo reikalingas ir tai netrukdė pateikti pasiūlymą.

47Ieškovė nurodė, kad atsakovė 2014 m. gruodžio 5 d. paskelbdama pirkimą, nepateikė vienos iš svarbiausių pirkimo dokumentų dalių, t.y. pirkimo dokumentų III skyriaus I skirsnio „Bendrieji užsakovo reikalavimai“. O vėliau 2014 m. gruodžio 9 d. bei 2014 m. gruodžio 17 d. pakeitė sąlygas, nepratęsiant pasiūlymų pateikimo termino. Bendrieji užsakovo reikalavimai tiekėjams buvo pateikti tik 2014 m. gruodžio 15 d. vakare 17 val. 20 minučių, atnaujinus pirkimo procedūras. 2014 m. gruodžio 17 d. atsakovė patalpino skelbimą su iš esmės pakoreguotomis konkurso sąlygomis, pakeisdama net 22 konkurso sąlygų punktą. Ieškovės vertinimu atsakovė privalėjo nukelti pasiūlymų pateikimo terminą adekvačiam laikui, suteikiant laiko susipažinti su pilna konkurso dokumentacija ir pateikti visas pirkimo sąlygas atitinkantį pasiūlymą. Atsižvelgiant į UAB „Kelmės vanduo“ direktoriaus 2014 m. balandžio 15 d. įsakymu Nr. V-05 patvirtintų supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 102 punkte nustatytą pasiūlymų pateikimo terminą, kuris negali būti trumpesnis kaip 7 darbo dienos nuo skelbimo apie supaprastintą pirkimą paskelbimo CVP IS dienos, pratęsė tik 3 darbo dienoms. Dėl neteisėtų atsakovės veiksmų, nenukeliant pasiūlymų pateikimo terminų, buvo apribotas tiekėjų dalyvavimas viešajame pirkime, kadangi per keletą dienų neįmanoma pateikti konkurencingo ir konkurso sąlygas atitinkančio pasiūlymo sudėtingų darbų pirkime. Ieškovas nurodė, kad atmestini atsakovės argumentai, jog atsakovė tik nežymiai, neesminiai tikslino pirkimo dokumentus. Ieškovas atkreipė dėmesį į tai, jog keletas reikalavimų konkurso sąlygose buvo išvis panaikinta, pvz. 5.10.4 p., 5.11.9 p. dalis. Taip pat buvo pakeisti kvalifikaciniai reikalavimai papildomai numatant reikalavimą e) eiti ypatingo statinio statybos vadovo pareigas (statinių grupė: kiti statiniai, pogrupis: kitos paskirties inžineriniai statiniai)”. Sutiktina su ieškovės argumentais, kad patikslinimais nelaikomi tokie perkančiosios organizacijos paaiškinimai, kuriais iš esmės keičiamas pirkimo sąlygų turinys, dėl ko keičiasi arba prieš paaiškinimą galėjo būti kitokia tiekėjų ir dalyvių padėtis ir galimybės konkuruoti viešojo pirkimo konkurse.

48Atsakovė dėl ieškovės nurodytų aplinkybių dėl terminų nurodė, kad dėl 2014-12-09 bei 2014-12-17 paaiškinimų pasiūlymų pateikimo terminas buvo nukeltas iš 2014 m. gruodžio 17 d. 9 val. į 2014 m. gruodžio 23 d. 9 val. Nurodė, kad nepažeidė UAB „Kelmės vanduo“ Supaprastintų taisyklių 102 punkte nustatyto reikalavimo, kad pasiūlymų pateikimo terminas negali būti trumpesnis kaip 7 darbo dienos nuo skelbimo apie supaprastintą pirkimą paskelbimo CVP IS dienos, nes skelbimas apie konkursą paskelbtas 2014 m. gruodžio 5 d. , o pasiūlymų pateikimo terminas nustatytas 2014 m. gruodžio 23 d. Atsakovė nurodė, kad Supaprastintų taisyklių 37 punkte nustatyta, kad nesibaigus pasiūlymų pateikimo terminui, perkančioji organizacija savo iniciatyva gali paaiškinti (patikslinti) pirkimo dokumentus, tikslinant ir paskelbtą informaciją. Paaiškinimai turi būti išsiųsti (paskelbti) likus ne mažiau nei 1 darbo dienai iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Supaprastintų taisyklių 40 punkte nustatyta, kad jeigu pirkimo dokumentai skelbiami CVP IS, ten pat skelbiama apie pirkimo dokumentų paaiškinimus (patikslinimus), ir prireikus pratęsiamas pasiūlymų pateikimo terminas. Konkurso sąlygų I skyriaus 1 skirsnio 10.4 punkte nustatyta „Nesibaigus pirkimo pasiūlymų pateikimo terminui, perkančioji organizacija savo iniciatyva gali paaiškinti (patikslinti) pirkimo dokumentus, o paskelbta informacija tikslinama patikslinant skelbimą, ir vadovaujantis protingumo kriterijumi, nukeliant pasiūlymų pateikimo terminą“. Atsakovės vertinimu perkančioji organizacija tikslindama konkurso sąlygas laikėsi Supaprastintose taisyklėse nustatytų terminų, nesutinka, kad 2014 m. gruodžio 17 d. skelbimo apie konkurso sąlygų pakeitimą apimtis sąlygojo, kad pasiūlymų pateikimo terminas turėjo būti nukeltas 7 darbo dienoms.

49LR VPĮ 27 straipsnis numato, kad perkančioji organizacija pirkimo dokumentus, kuriuos įmanoma pateikti elektroninėmis priemonėmis, įskaitant technines specifikacijas, dokumentų paaiškinimus (patikslinimus), taip pat atsakymus į tiekėjų klausimus, skelbia CVP IS kartu su skelbimu apie pirkimą. Perkančioji organizacija privalo pirkimo dokumentus pateikti nedelsdama, bet ne vėliau kaip per 6 dienas nuo tiekėjo prašymo gavimo dienos, jei prašymas yra gautas likus pakankamai laiko iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Tiekėjo prašymu papildomi pirkimo dokumentai (patikslinimai, paaiškinimai, pataisymai) turi būti pateikti ne vėliau kaip likus 6 dienoms iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos, jei jų paprašyta laiku. Perkančioji organizacija, atsakydama į tiekėjo prašymą, kartu siunčia paaiškinimus ir visiems kitiems tiekėjams, kuriems ji pateikė pirkimo dokumentus, bet nenurodo, iš ko gavo prašymą teikti paaiškinimą. Tuo atveju, kai tikslinama paskelbta informacija, perkančioji organizacija privalo atitinkamai patikslinti skelbimą ir prireikus pratęsti pasiūlymų pateikimo terminą protingumo kriterijų atitinkančiam terminui, per kurį tiekėjai, rengdami pasiūlymus, galėtų atsižvelgti į patikslinimus. Teismas atsižvelgė ir į VPĮ 94 1 straipsnio nuostatas, kurios numato, kad perkančioji organizacija gavusi pretenziją, nedelsdama sustabdo pirkimo procedūrą, kol bus išnagrinėta ši pretenzija ir priimtas sprendimas. Perkančiajai organizacijai numatytus terminus pretenzijai išnagrinėti ir kita. Atsižvelgiant į ieškovės argumentus dėl 2014 m. gruodžio 17 d. skelbimo apie konkurso sąlygų pakeitimo apimčių, į jo nurodytus argumentus kad per keletą dienų nebuvo įmanoma pateikti konkurencingo ir konkurso sąlygas atitinkančio pasiūlymo sudėtingų darbų pirkime, į pačios atsaakovęs UAB „Kelmės vanduo“ Supaprastintų taisyklių 102 punkte nustatytą reikalavimą, kad pasiūlymų pateikimo terminas negali būti trumpesnis kaip 7 darbo dienos nuo skelbimo apie supaprastintą pirkimą paskelbimo CVP IS dienos, į visumą aplinkybių bei vadovaujantis teisingumo protingumo principais sutinka su ieškovės argumentais, ir sprendžia, kad atsakovė tiekėjams suteikė per mažą laiko tarpą pasiūlymams pateikti, pratęsdama terminą iki 3 dienoms iki 2014-12-23, o ne 7 dienoms. Teismo vertinimu nustatytas terminas neadekvatus, ribojantis galimybę susipažinti su visa konkurso dokumentacija ir galimybe pateikti visas pirkimo sąlygas atitinkantį pasiūlymą.

50Atsakovė nurodė, kad ieškovė neįrodė, kad terminas pretenzijai pareikšti buvo praleistas dėl svarbių priežasčių. Konkurso sąlygos buvo paskelbtos 2014 m. gruodžio 5 d., o pretenzijos dėl Konkurso sąlygų ginčijimo CVP IS priemonėmis buvo pateiktos 2014 m. gruodžio 17 d. ir 2014 m. gruodžio 18 d., t.y. praleidus 5 darbo dienų pretenzijų pateikimo terminą. Nurodė, kad ieškovė nepasinaudojo savo teise ankstyvojoje viešojo pirkimo stadijoje ginti galimai savo pažeistas teises, todėl terminas pretenzijai pateikti negali būti atnaujinamas. Sutiktina su atsakovės argumentais, kad nuo 2014 m. gruodžio 5 d. konkurso sąlygų 1 skyriaus 1 skirsnio 27.1-27.6 punktuose nustatyta pasiūlymų vertinimo tvarka nebuvo koreguojama, ir kad ieškovas turėjo galimybė pareikšti pretenziją dėl konkurso sąlygų. Teismo vertinimu nėra pagrindo spręsti, kad ieškovės nurodytos aplinkybės sutrukdė ieškovei reikšti pretenziją įstatymo numatytais terminais. Atsižvelgiant į pareikštus ieškovės reikalavimus, prašymas atstatyti terminą 2014 m. gruodžio 17 d. ikiteisminei pretenzijai pareikšti kaip praleistą dėl svarbių priežasčių ir pretenzijoje iškeltus klausimus nagrinėti iš esmės, atsižvelgiant į konkrečias aplinkybes nebėra aktualus atsižvelgiant į įvykusias viešojo pirkimo procedūras. Ieškovo reikalavimai tenkintini iš dalies. Prašymas pripažinti neteisėtomis ir panaikinti konkurso sąlygas, susijusias su pasiūlymų vertinimo ir lyginimo kriterijais ir tvarka, t.y. panaikinti konkurso sąlygų 27.3 punktą, 27.4 punktą, bei pripažinti neteisėtomis ir panaikinti konkurso sąlygas, susijusias su pasiūlymų vertinimo ir lyginimo kriterijais ir tvarka, t.y. 27.13 punkto reikalavimus, pripažinti neteisėtu ir panaikinti konkurso sąlygų III skyriaus 1 skirsnio 5.1 punkte nurodytą reikalavimą dėl AB LESTO reikalavimų tenkinimo bei pripažinti neteisėta konkurso sąlygą dėl pasiūlymo pateikimo termino 2014 m. gruodžio 23 d., atsakovės UAB „Kelmės vanduo“ įpareigojimo nutraukti konkurso procedūras ir uždrausti atsakovei konkurso rezultatų pagrindu vykdyti pirkimą, įvertinus konkrečias aplinkybes iš esmės pagrįsti.

51Atsakovė nurodė, kad ieškovė pateikdama akivaizdžiai nepagrįstą ieškinį piktnaudžiauja turimomis procesinėmis teisėmis nes ieškinys yra aiškiai nepagrįstas, kadangi ieškovas ieškinį pateikė nesilaikydamas ikiteisminės ginčų nagrinėjimo tvarkos. Turėdamas galimybę tam tikroje viešojo pirkimo stadijoje pareikšti pretenzijas dėl ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo vertinimo kriterijų to nepadarė. Prašo ieškovei paskirti 10000,00 Lt baudą bei vadovaujantis LR CPK 95 straipsnio 2 dalies nuostata, perkančiosios organizacijos naudai skirti 50%, t.y. 5000,00 Lt. Taip pat nurodo, kad LR VPĮ 95 straipsnis numato, kad tiekėjas, pateikęs prašymą ar pareiškęs ieškinį teismui, privalo nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per 3 darbo dienas faksu, elektroninėmis priemonėmis ar pasirašytinai per kurjerį pateikti perkančiajai organizacijai prašymo ar ieškinio kopiją su gavimo teisme įrodymais. Šio reikalavimo ieškovė neįvykdė.

52Teismas pažymi, kad pagal formuojamą kasacinio teismo praktiką, įstatyme nustatytos teisės įgyvendinimas gali būti laikomas piktnaudžiavimu tik išimtiniais atvejais, kai tokia teise akivaizdžiai naudojamasi ne pagal jos paskirtį (pvz. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013 m. kovo 14 d. priimta nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-146/2013). Savo teisėmis dalyvaujantys byloje asmenys privalo naudotis nepiktnaudžiaudami, t. y. savo teises įgyvendinti tokiu būdu ir priemonėmis, kurios be teisinio pagrindo nepažeidžia ir nevaržo kitų asmenų teisių, nedaro žalos kitiems asmenims, neprieštarauja įgyvendinamos teisės prigimčiai, atitinka civilinio proceso tikslus. Asmuo, kuriam įstatymo suteikiamos tam tikros teisės, kartu privalo vykdyti ir įstatymo jam nustatytus įpareigojimus, kurių būtina laikytis, kad, įgyvendinant šias teises, nebūtų pažeidžiamos kitų asmenų teisės ir teisėti interesai. Ar asmuo laikosi šių reikalavimų, nustatoma analizuojant, ar elgiasi taip, kaip tokioje situacijoje elgtųsi rūpestingas, sąžiningas ir protingas žmogus. Visomis procesinėmis teisėmis turi būti naudojamasi sąžiningai, tik pagal jų paskirtį – užtikrinti operatyvų ir teisingą bylos išnagrinėjimą. Aiškiai nepagrįsto ieškinio (kito procesinio dokumento) pareiškimas konstatuojamas tada, kai procesinis dokumentas teikiamas ne siekiant apginti pažeistą teisę, o sukelti nepatogumų, trukdžių, rūpesčių. LR CPK 95 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad šalis, kuri nesąžiningai pareiškė nepagrįstą ieškinį arba sąmoningai veikė prieš teisingą ir greitą bylos išnagrinėjimą ir išsprendimą, gali būti teismo įpareigota atlyginti kitai šaliai jos patirtus nuostolius. LR CPK 95 straipsnio 2 dalyje nurodyta, kad teismas, nustatęs šio straipsnio 1 dalyje numatytus piktnaudžiavimo atvejus, gali paskirti asmeniui iki dvidešimties tūkstančių litų baudą, iki 50 procentų šios baudos gali būti skiriama kitam dalyvaujančiam byloje asmeniui. Pažymėtina, kad teisėtas ir pagrįstas asmens naudojimasis procesinėmis teisėmis, jeigu nenustatytas tyčinis nesąžiningas elgesys, negali būti pripažįstamas piktnaudžiavimu procesinėmis teisėmis. Kartu pažymėtina, kad bauda už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis gali būti skiriama tik konkrečioje byloje, nustačius aplinkybes, įrodančias, kad jomis piktnaudžiaujantis byloje dalyvaujantis asmuo sąmoningai veikia prieš greitą ir teisingą bylos išsprendimą (pvz. Lietuvos apeliacinio teismo 2013 m. gruodžio 12 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-2740/2013). Atsižvelgiant į atsakovės argumentus, įstatymo nuostatas, įvertinus byloje nustatytas faktines aplinkybes, nėra pagrindo išvadai, kad ieškovė piktnaudžiavo savo procesinėmis teisėmis, vertintina, kad atsakovės prašymas nepagrįstas, todėl netenkintinas.

53Dėl I. O. ieškinio.

54I. O. ieškinį tenkinti.

55Ieškovas I. O. pareiškė ieškinį prašydamas nutraukti supaprastintą atvirą konkursą „Kelmės nuotekų valymo įrenginių išplėtimo/ rekonstrukcijos, projektavimo ir darbų pirkimas. Bylos duomenimis ieškovas pareiškė pretenziją perkančiajai organizacijai 2014 m. gruodžio 22 d. dėl 2014 m. gruodžio 19 d. paskelbto perkančiosios organizacijos atsakymo, kad konkurso dalyviai gali pateikti skirtingus technologinio proceso skaičiavimus, kas visiškai neužtikrina lygiaverčio ir skaidraus pasiūlymų vertinimo. Ieškovo vertinimu konkurso dalyvių techninių pasiūlymų nebebus galima objektyviai, skaidriai ir sąžiningai palyginti ir įvertinti balais dėl skirtingų technologinių procesų skaičiavimo būdų. Ieškovo manymu toks akivaizdus dviprasmiškumas ir netikslumas pažeidžia ne tik LR VPĮ 24 straipsnio 9 punkto imperatyvias nuostatas, bet ir viešųjų pirkimų skaidrumo ir lygiateisiškumo principus (LR VPĮ 3 straipsnio 1 dalis). Taip pat dėl atsakovės atsakymo dėl 15.1 punkto, kad atsakymas atsakymas yra dviprasmiškas, nustatantis viena kitai absoliučiai prieštaraujančias nuostatas dėl tiekėjo galimybių pasitelkti subrangovą projektavimo darbams buvimo/nebuvimo. Ieškovas prašė sustabdyti konkurso pirkimo procedūras, panaikinti konkrečius nurodytus atsakymus, bei pateikti imperatyvias įstatymo nuostatas atitinkančius atsakymus, nustatyti naują protingą terminą pasiūlymų pateikimui, kad tiekėjai galėtų pagal pateiktus paaiškinimus pateikti pasiūlymus. Atsakovė visus reikalavimus atmetė, ieškovo aiškinimu 2014 m. gruodžio 23 d. 8.38 val., tai yra likus 22 minutėms iki pasiūlymų konkursui termino pabaigos nors atsakyme į pretenziją yra nurodyta 2014 m. gruodžio 22 data. Ieškovas nurodė, kad nors ir nesutikdamas su atmesta pretenzija ruošėsi pateikti pasiūlymą, tačiau pastebėjęs akivaizdų atsakovo padarytų konkurso sąlygų pakeitimų neteisėtumą dėl 2014 m. gruodžio 17 d. perkančiosios organizacijos naujai įrašytos nuostatos dėl statinio projekto vadovo pareigų, kad aktualios redakcijos Statybos techniniame reglamente „Statinių kvalifikavimas pagal jų naudojimo paskirtį“ apskritai nėra tokios statinių grupės: „Kiti statiniai“, pareiškė perkančiajai organizacijai 2014 m. gruodžio 22 d. pretenziją dėl paskelbtų SK 4 formoje konkurso sąlygų pakeitimų. Perkančioji organizacija, gavusi tiek pirmąją, tiek antrąją pretenziją, kurios buvo pateiktos nustatytu laiku ir iki pasiūlymų pateikimo termino net nesustabdė konkurso pirkimo procedūrų, tuo itin šiurkščiai pažeidė LR VPĮ 941 straipsnio 2 dalį, pagal kurią perkančioji organizacija, gavusi pretenziją, nedelsdama sustabdo pirkimo procedūrą, kol bus išnagrinėta ši pretenzija ir priimtas sprendimas. Taip pat šiurkščiai pažeidė VPĮ 94 1 straipsnio 3 punkto imperatyvųjį reikalavimą, kuris numato, kad perkančioji organizacija privalo išnagrinėti pretenziją ir priimti motyvuotą sprendimą ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo pretenzijos gavimo dienos, o apie priimtą sprendimą ne vėliau kaip kitą darbo dieną raštu pranešti pretenziją pateikusiam tiekėjui, suinteresuotiems kandidatams ir suinteresuotiems dalyviams, taip pat juos informuoti apie anksčiau praneštų pirkimo procedūros terminų pasikeitimą. Ieškovas nurodė, kad atsakovė pretenziją atmetė nepagrįstai, be to atsakymą į ieškovo 2014 m. gruodžio 22 d. pretenziją atsakovė pateikė ieškovui CVP IS priemonėmis 2014 m. gruodžio 23 d. 13.27 val., tai yra jau po vokų su konkurso dalyviais atplėšimo momento, nors pretenzija buvo pateikta atsakovei ir atsakovo gauta iki vokų atplėšimo momento. Ieškovo vertinimu dėl atsakovės neteisėtų veiksmų ir imperatyviai privalomų pareigų neatlikimo ieškovas prarado galimybę pateikti konkurencingą pasiūlymą konkursui, o kadangi atsakovė atliko vokų su pasiūlymais plėšimo procedūrą, nėra galimybės grįžti į prieš pažeidimus buvusią padėtį, todėl ieškovas pareiškė reikalavimą teimui dėl konkurso nutraukimo.

56Atsakovė prašo ieškovo I. O. ieškinio dalį nesutampančią su ieškovo 2014 m. gruodžio 22 d. pretenzijoje Nr. SR 1411/2014 ir 2014 m. gruodžio 22 d. pretenzijoje Nr. SR 1417/2014 nenagrinėti dėl privalomos ikiteisminės ginčų nagrinėjimo viešuosiuose pirkimuose tvarkos nesilaikymo, o likusią ieškinio dalį atmesti kaip nepagrįstą. Nurodė, kad ieškovas pateikė ieškinį nesivadovaudamas VPĮ 95 straipsnio 1 dalimi ir LR CPK 4233 straipsnio 1 dalies 1 ir 2 punktais. Vadovaujantis VPĮ 95 straipsnio 1 dalimi ieškovas nedelsdamas ne vėliau kaip per 3 darbo dienas privalėjo pateikti perkančiajai organizacijai prašymo ar ieškinio kopiją su gavimo teisme įrodymais, tačiau nepateikė. Atsakovė nurodytus ieškovo veiksmus vertina kaip piknaudžiavimą turimomis procesinėmis teisėmis. Perkančiosios organizacijos nuomone, ieškovui piktnaudžiaujant savo teisėmis, pastarojo teisės ir teisėti interesai neturėtų būti ginami. Ieškovas pateikdamas ieškinį taip pat nesilaikė LR CPK 4233 straipsnio 1 dalies 1 ir 2 punktuose numatytų reikalavimų pateikti skelbimą apie pirkimą bei pirkimo dokumentuose nurodytos pirkimo sąlygas pagal Viešųjų pirkimų įstatymo reikalavimus. Ieškovas pateikė tik skelbimą apie pirminio skelbimo pakoregavimą.

57Atsakovė nurodė, kad 2014 m. gruodžio 19 d. atsakymuose į tiekėjų užduotus klausimus pateikė aiškius ir tikslius atsakymus, kurie nesutrukdė tiekėjams pateikti pasiūlymus. Atsakovės vertinimu ieškovas nepagrįstai ieškinyje, kaip ir pretenzijoje 1 nurodo, kad dėl konkurso dalyvių pateiktų skirtingų technologinio proceso skaičiavimų pasiūlymų nebebus galima objektyviai, skaidriai ir sąžiningai palyginti ir įvertinti balais. Nurodė, kad perkančioji organizacija galės palyginti konkurso dalyvių techniniuose pasiūlymuose nurodytus technologinių procesų skaičiavimo būdus, todėl, kad esami technologinių procesų dydžiai negali kisti ir tiek tiekėjui skaičiuojant esamus ir naujai projektuojamus įrenginių technologinius procesus kartu, tiek tik naujai projektuojamų įrenginių technologinius procesus atskirai. Be to pažymėjo, kad perkančioji organizacija ekonominio naudingumo balus tiekėjų pasiūlymams teiks ne lygindama tiekėjų pasiūlymus tarpusavyje, bet suteikdama ekonominio naudingumo balus, atsižvelgiant į konkurso sąlygose aprašytus ekonominio naudingumo balų kriterijus ir keliamus reikalavimus techniniams sprendiniams. Taip pat atsakovė nesutiko su argumentais, dėl subrangovo, pažymėjo, kad dar iki užduodant tiekėjui aptariamą klausimą ir iki pateikiant atsakymą į jį, perkančioji organizacija konkurso sąlygų I skyriaus 1 skirsnyje aiškiai nurodė, kad subranga nedraudžiama, bei Konkurso sąlygų I skyriaus 1 skirsnio 8.1 punkte aiškiai nurodė, kad tiekėjas gali remtis kitų ūkio subjektų pajėgumais. Atsakovės vertinimu nepaisant to, kad tiekėjo klausimas buvo nevisiškai logiškas perkančioji organizacija privalėjo atsakyti į jį. Teismui nėra pagrindo nesutikti su perkančiosios organizacijos argumentais, kad konkurso sąlygose ir jų paaiškinimuose, buvo nurodyta, kad projektavimo paslaugų teikimui galima pasitelkti subteikėjus ir nors atsakymas konkrečiu klausimu ir galėtų pažodžiui vertinamas kaip nurodė ieškovas, tačiau iš esmės salygų nekeičia.

58Dėl ieškovo argumentų dėl 2014 m. gruodžio 17 d. pakeitimuose naujai įrašytos nuostatos dėl teisės eiti ypatingo statinio projekto vadovo pareigas pretenziją pateikė likus 2 minutėms iki pasiūlymų pateikimo termino. Atsakovės vertinimu ieškovas siekė ne ginti tariamai pažeistas jo teises, tačiau bet kokiu būdu pasiekti, kad pasiūlymų pateikimo terminas būtų nukeltas. Atsakovė nurodė, kad pakoregavus konkurso sąlygas, konkurso sąlygų I skyriaus 1 skirsnio 5.1.9 punkto 2) papunktyje buvo įtvirtinta nuostata pagal galiojančią Statybos techninio reglamento redakciją. Tai, kad vietoje „kiti inžineriniai statiniai“ buvo įrašyta „kiti statiniai“, negali būti vertinama kaip sąlyga, kuri neleidžia pateikti pasiūlymo. Pažymėjo, kad naujos redakcijos Statybos techniniame reglamente apibūdinant statinių grupes nėra jokios kitos panašios formuluotės į „kiti statiniai“, kaip tik „kiti inžineriniai statiniai“. Taip pat atsakovė nurodė, kad tiekėjas nesupratęs konkurso sąlygų pakoregavimo, galėjo kreiptis į perkančiąją organizaciją su prašymu paaiškinti jam atrodančias netikslias konkurso sąlygas, tačiau vietoje to, likus iki pasiūlymų pateikimo termino 2 minutėms pateikė pretenziją. Teismo vertinimu tiekėjas neturi dirbtinai trukdyti operatyviam viešojo pirkimo procesui, tačiau turi teisę prašyti paaiškinti pirkimo sąlygas sąlygas, teikti pretenzijas. Iš dalies sutiktina, su atsakovės argumentais, kad ieškovas galėjo pasinaudoti teise prašyti perkančiosios organizacijos paaiškinti sąlygas. Įvertinus ieškovo argumentus bei atsakovės nurodytas apinkybes kad perkančioji organizacija ekonominio naudingumo balus tiekėjų pasiūlymams teiks ne lygindama tiekėjų pasiūlymus tarpusavyje, bet suteikdama ekonominio naudingumo balus, atsižvelgiant į konkurso sąlygose aprašytus ekonominio naudingumo balų kriterijus ir keliamus reikalavimus techniniams sprendiniams ir kt., nėra pagrindo vertinti, kad 2014 m. gruodžio 22 d. pretenzija pareikšta nepagrįstai. Tai, kad antrąją pretenziją ieškovas pateikė likus 2 minutėms, atsakovas tokius tiekėjo veiksmus vertina kaip piknaudžiavimą jam suteiktomis teisėmis. Teismo vertinimu ieškovas turėjo galimybę dėl konkretaus klausimo pasiaiškinti, ar pateikti pretenziją ir anksčiau, tačiau formaliai ieškovas terminų pretenzijai pareikšti konkrečiu atveju nepažeidė. Atsižvelgiant į kokrečias byloje nustatytas aplinkybes, atsakovės paaiškinimų gausumą, glaustus terminus bei tai, kad pasiūlymų pateikimo terminas buvo pratęstas tik iki 2014 m. gruodžio 23 d. nėra pagrindo vertinti, kad ieškovas piktnaudžiavo savo teisėmis, byloje tokių duomenų nenustatyta. Be to, pažymėtina, kad ir pirmojoje pretenzijoje buvo prašoma pratęsti terminą pasiūlymams pateikti. Atsakovo vertinimu po sprendimo dėl pretenzijos (1) išnagrinėjimo iki pasiūlymų pateikimo termino, t.y. per 22 minutes neįmanoma pateikti pasiūlymo, ypač perkančiosios organizacijos vykdomame konkurse. Net jeigu ieškovas vis tiek kažkokiais būdais tikėjosi, kad pateiks pasiūlymą, manytina, kad jis objektyviai negalėjo pastebėti, neva, perkančiosios organizacijos atliktų pažeidimų tik po atsakymo į pretenziją (1) pateikimo ir surašyti bei pateikti pretenziją (2) per likusias 20 minučių iki pasiūlymų pateikimo termino.

59Atsakovo vertinimu atsakovas tą pačią dieną išnagrinėjęs pretenziją (1) ir nesustabdęs pirkimo nepažeidė įstatymo nuostatų, nes tai neigiamai neįtakojo tiekėjo galimybės ginti galimai pažeistas teises. Teismo vertinimu konkrečiu atveju atsakymas buvo pateiktas likus labai mažai laiko iki pasiūlymo pateikimo ir pati atsakovė pripažįsta, kad ieškovė neturėjo objektyvių galimybių pateikti pasiūlymo. Kaip minėta, nėra pagrindo vertinti, kad ieškovas piktnaudžiavo savo teisėmis, kad turėjo kokių tai neteisėtų tikslų, ar aplamai neketino teikti pasiūlymo. Atsakovė nurodė, kad gautas ieškovo pretenzijas atsakovė išnagrinėjo laikydamasi VPĮ V skyriuje nurodytos tvarkos ir nepažeisdama LR VPĮ 3 straipsnyje įtvirtintų principų. Nurodė, kad ieškovas nesilaikydamas privalomos viešuosiuose pirkimuose ikiteisminės ginčų nagrinėjimo tvarkos teigia, kad perkančioji organizacija itin šiurkščiai pažeidė VPĮ 94 1 straipsnio 2 dalį, pagal kurią perkančioji organizacija, gavusi pretenziją, nedelsdama sustabdo pirkimo procedūrą, kol bus išnagrinėta ši pretenzija ir priimtas sprendimas. Atsakovė pažymėjo, kad pateiktų teiginių ieškovas perkančiajai organizacijai nepateikė jokioje pretenzijoje, tačiau atitinkamus perkančiosios organizacijos veiksmus iš karto ginčija ieškinyje. Vadovaujantis VPĮ 93 straipsnio 3 dalimi tiekėjas, norėdamas iki pirkimo sutarties sudarymo ginčyti perkančiosios organizacijos sprendimus ar veiksmus, pirmiausia turi pateikti pretenziją perkančiajai organizacijai šiame skyriuje nustatyta tvarka. Pažymėjo, kad ieškovas perkančiajai organizacijai nepateikė pasiūlymo, perkančioji organizacija, vadovaudamasi nurodytomis VPĮ nuostatomis neturėjo pateikti informacijos ieškovui apie kitų tiekėjų pretenzijų nagrinėjimą.

60Atsižvelgiant į byloje nustatytas aplinkybes yra pagrindo vertinti, kad ieškovas laikėsi nustatytos ikiteisminės ginčo nagrinėjimo tvarkos. Atsižvelgiant į pretenzijoje keliamus klausimus, turinį matyti, kad iš esmės ieškovo ieškinyje nurodytos aplinkybės sutampa su nurodytomis pretenzijoje. Išskyrus argumentus dėl LR VPĮ 941 straipsnio 2 dalies pažeidimo, konkurso sustabdymo. Teismo vertinimu, byloje esantys duomenys patvirtina, kad ieškovas nepraleido nustatyto termino kreiptis į teismą.

61Pažymėtina, kad teisę į teisminę gynybą turi asmuo, kurio teisė ar įstatymų saugomas interesas yra pažeisti ar ginčijami. Joje numatyta ne bet kurio, o suinteresuoto asmens teisė kreiptis į teismą. Suinteresuotumas – tai savarankiškas teisinis interesas ir poreikis jį ginti. Teisė kreiptis į teismą nereiškia, kad asmuo gali reikalauti ginti nuo pažeidimų bet kieno teisę, o reiškia galimybę kreiptis į teismą dėl to, jog būtų apginta jo subjektinė teisė ar įstatymų saugomas interesas. Iš Teisingumo Teismo praktikos matyti, kad materialioji tiekėjo dalyvavimo pirkimo konkurse teisė nesutapatinama jo procesine teise kreiptis į teismą dėl perkančiosios organizacijos veiksmų. Pagal šią praktiką, aiškinančią tiekėjo teisę naudotis peržiūros procedūra, ja gali remtis ne tik viešojo pirkimo procedūrose dalyvaujantis subjektas, bet ir subjektas, kuris formaliai jose nedalyvavo, t. y. ne tik pirkimo objektą pasiūlęs subjektas (dalyvis), bet ir galintis tokį objektą pasiūlyti (tiekėjas) asmuo, bet dėl vienų ar kitų priežasčių to nepadaręs: pavyzdžiui, jei tiekėjas nebuvo informuotas apie pirkimą arba tokia informacija disponavo, tačiau nepateikė pasiūlymo, nes pirkimo sąlygos (galbūt diskriminacinės) jį atgrasė nuo dalyvavimo ir pan. Teisinis suinteresuotumas viešojo pirkimo sutarties sudarymu nebūtinai sietinas su formaliu dalyvio ar kandidato statusu (Teisingumo Teismo 2005 m. sausio 11 d. Sprendimas Stadt Halle ir RPL Lochau, C-26/03, Rink. 2005, p. I-1).

62Perkančioji organizacija turi užtikrinti, kad atliekant pirkimo procedūras ir nustatant laimėtoją būtų laikomasi LR VPĮ nuostatų reikalavimo, viešųjų pirkimų principų. Viešųjų pirkimų principų taikymas apima visas viešojo pirkimo procedūras nuo viešojo pirkimo pradžios iki pabaigos, t. y. nuo pirkimo paskelbimo iki laimėtojo nustatymo ar viešojo pirkimo sutarties sudarymo arba viešojo pirkimo pasibaigimo kitu VPĮ nustatytu pagrindu. Teismo vertinimu atsakovė nepagrindė, kad dėl ieškovo pareikštų pretenzijų, atsižvelgiant į konkrečias aplinkybes nebuvo pagrindo sustabdyti konkurso pirkimo procedūrų, nustatyti naujo protingo termino pasiūlymų pateikimui, kad tiekėjai galėtų pagal pateiktus paaiškinimus pateikti pasiūlymus, kaip kad nurodė ieškovas, nenurodė, kuo grindžia pirkimo procedūrų vykdymo skubotumą. Įvertinus ieškovo argumentus nėra pagrindo nesutikti su ieškovo argumentais, kad dėl perkančiosios organizacijos veiksmų ieškovas nepateikė pasiūlymo, tuo labiau, kad atsakovė pati tai pripažino, kaip minėta nurodydama, kad po sprendimo dėl pretenzijos (1) išnagrinėjimo iki pasiūlymų pateikimo termino, t.y. per 22 minutes neįmanoma pateikti pasiūlymo, ypač perkančiosios organizacijos vykdomame konkurse. Tai, kad ieškovas pateikė dar vieną pretenziją likus tik 2 minutėms, nėra pagrindo spręsti, kad pažeidė įstatymo nuostatas. Įvertinus visumą nustatytų aplinkybių yra pagrindo išvadai, kad atsakovė nesustabdydama konkurso pirkimo procedūrų pažeidė LR VPĮ 941 straipsnio 2 dalį, pagal kurią perkančioji organizacija, gavusi pretenziją, nedelsdama sustabdo pirkimo procedūrą, kol bus išnagrinėta ši pretenzija ir priimtas sprendimas. Taip pat pažeidė VPĮ 94 1 straipsnio 3 punktą, kuris numato, kad perkančioji organizacija privalo išnagrinėti pretenziją ir priimti motyvuotą sprendimą ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo pretenzijos gavimo dienos, o apie priimtą sprendimą ne vėliau kaip kitą darbo dieną raštu pranešti pretenziją pateikusiam tiekėjui, suinteresuotiems kandidatams ir suinteresuotiems dalyviams, taip pat juos informuoti apie anksčiau praneštų pirkimo procedūros terminų pasikeitimą. Įvertinus tai, kad atsakymą į ieškovo 2014 m. gruodžio 22 d. pretenziją atsakovė pateikė ieškovui tik 2014 m. gruodžio 23 d. 13.27 val., tai yra jau po vokų su konkurso dalyviais atplėšimo momento, nėra galimybės grįžti į prieš pažeidimus buvusią padėtį, todėl ieškovo reikalavimas nutraukti konkursą pagrįstas. Sprendžiant dėl ieškovo reikalvimo tenkinimo, atsižvelgtina ir į tai, kad teismas atsižvelgdamas į pirmiau nurodytų aplinkybių visumą, sprendė, kad pripažinus pirkimo sąlygas neteisėtomis, pirkimo procedūros negali būti tęsiamos toliau, pirkimas turi būti nutrauktas.

63LR CPK 93 straipsnyje numatyta, kad šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies, nors ši ir būtų atleista nuo bylinėjimosi išlaidų mokėjimo į valstybės biudžetą. Jeigu ieškinys patenkintas iš dalies, šiame straipsnyje nurodytos išlaidos priteisiamos ieškovui proporcingai teismo patenkintų reikalavimų daliai, o atsakovui – proporcingai teismo atmestų ieškinio reikalavimų daliai. Vadovaujantis LR CPK 80 straipsnio 1 dalies 4 punktu, bylose, kuriose ginčijami sprendimai, priimti vykdant viešuosius pirkimus, mokamas vieno tūkstančio litų žyminis mokestis. Procesinius dokumentus ir jų priedus pateikiant teismui tik elektroninių ryšių priemonėmis, mokama 75 procentai už atitinkamą procesinį dokumentą mokėtinos žyminio mokesčio sumos, bet ne mažiau kaip dešimt litų (LR CPK 80 straipsnio 7 dalis). Iš bylos duomenų nustatyta, kad ieškovė UAB „LitCon“ 2014-12-18, Per Aarsleff A/S 2014-12-22, sumokėjo po 750,00 Lt žyminio mokesčio, I. O. 2015-01-07 sumokėjo 217,22 Eur žyminio mokesčio.

64Pagal LR CPK 98 straipsnio 1 dalį šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, teismas priteisia iš antrosios šalies išlaidas už advokato ar advokato padėjėjo, dalyvavusių nagrinėjant bylą, pagalbą, taip pat už pagalbą rengiant procesinius dokumentus ir teikiant konsultacijas. Dėl šių išlaidų priteisimo šalis teismui raštu pateikia prašymą su išlaidų apskaičiavimu ir pagrindimu. Šios išlaidos negali būti priteisiamos, jeigu prašymas dėl jų priteisimo ir išlaidų dydį patvirtinantys įrodymai nepateikti iki bylos išnagrinėjimo iš esmės pabaigos. Šio straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad šalies išlaidos, susijusios su advokato pagalba, atsižvelgiant į konkrečios bylos sudėtingumą ir advokato darbo ir laiko sąnaudas, yra priteisiamos ne didesnės, kaip nustatyta 2004 m. balandžio 2 d. Lietuvos Respublikos teisingumo ministro įsakymu Nr. 1R-85 užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio patvirtinimo“ (toliau – Rekomendacijos) rekomenduojamais civilinėse bylose priteistino užmokesčio dydžiais. Ieškovė Per Aarsleff A/S pareiškė prašymą priteisti 1188,01 bylinėjimosi išlaidų advokato pagalbai apmokėti ir 217,22 Eur žyminio mokesčio. Atsakovė pareiškė prašymą priteisti išlaidas už advokato pagalbą 1387,62 Eur, iš kurių už atsiliepimą į Per Aarsleff A/S ieškinį patyrė 693,81 Eur, ir priteisti 1561,08 Eur , iš kurių už tripliką į Per Aarsleff A/S dubliką patyrė 420,05 Eur išlaidų. Teismas įvertinęs tiek ieškovų, tiek atsakovės paruoštų procesinių dokumentų kiekį, apimtis bei atsižvelgęs į civilinės bylos apimtį, sudėtingumą, sprendžia, kad prašymai dėl patirtų išlaidų pagrįsti. Atsižvelgiant į tai, kad UAB „LitCon“ ir I. O. ieškiniai tenkintini, atsakovei patirtos bylinėjimosi išlaidos iš ieškovų nepriteistinos. Įvertinus Per Aarsleff A/S pareikštus ieškinio reikalavimus, konkrečias aplinkybes, spręstina, kad ieškovės reikalavimai tenkintini 70 procentų. Patirtos išlaidos priteisiamos ieškovui proporcingai teismo patenkintų reikalavimų daliai, o atsakovui – proporcingai teismo atmestų ieškinio reikalavimų daliai. Iš atsakovo UAB „Kelmės vanduo“ ieškovei priteistina 983,66 Eur bylinėjimosi išlaidų, kurias sudaro dalis žyminio mokesčio ir atstovavimo išlaidų. Iš ieškovės Per Aarsleff A/S atsakovei priteistina 421,57 Eur atstovavimo išlaidų (LR CPK 93 straipsnis 98 straipsnio 2 dalis).

65Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259, 263, 265, 268–270, 279 straipsniais, 4236 staraipsniu, 178 straipsniu, 185 straipsniu, 93 straipsniu, 98 straipsniu,

Nutarė

66Ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „LitCon“ ieškinį tenkinti.

67Ieškovo I. O. ieškinį tenkinti.

68Nutraukti uždarosios akcinės bendrovės „Kelmės vanduo“ supaprastintą atvirą konkursą „Kelmės nuotekų valymo įrenginių išplėtimo/ rekonstrukcijos, projektavimo ir darbų pirkimas“ pirkimo Nr. 209463 paskelbtą 2015 m. gruodžio 5 d. Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje.

69Ieškovės Per Aarsleff A/S, Lietuvoje veikiančios per Per Aarsleff A/S filialą ieškinį tenkinti iš dalies.

70Pripažinti neteisėtomis ir panaikinti konkurso 27.3 punkto ir 27.4 punkto sąlygas.

71Pripažinti neteisėtomis ir panaikinti konkurso 27.13 punkto reikalavimus.

72Pripažinti neteisėtu ir panaikinti konkurso sąlygų III skyriaus 1 skirsnio 5.1 punkte nurodytą reikalavimą dėl AB LESTO reikalavimų tenkinimo.

73Priteisti iš atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „Kelmės vanduo“ juridinio asmens kodas 162559136, ieškovei uždarajai akcinei bendrovei „LitCon“ , juridinio asmens kodas 123228761 217,22 Eur ( du šimtus septyniolika eurų 22 euro centus) žyminio mokesčio.

74Priteisti iš atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „Kelmės vanduo“ juridinio asmens kodas 162559136, ieškovui I. O., a.k. ( - ) 217,22 Eur ( du šimtus septyniolika eurų, 22 euro centus) žyminio mokesčio.

75Priteisti iš atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „Kelmės vanduo“ juridinio asmens kodas 162559136, ieškovei Per Aarsleff A/S, Lietuvoje veikiančios per Per Aarsleff A/S filialą, 983,66 Eur ( devynis šimtus aštuoniasdešimt tris eurus, 66 euro centus ) bylinėjimosi išlaidų.

76Priteisti iš ieškovės Per Aarsleff A/S, Lietuvoje veikiančios per Per Aarsleff A/S filialą atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Kelmės vanduo“ juridinio asmens kodas 162559136 421,57 Eur ( keturis šimtus dvidešimt vieną eurą, 57 euro centus) atstovavimo išlaidų.

772014 m. gruodžio 29 d. Šiaulių apygardos teismo nutartimi taikytas laikinąsias apsaugos priemones – supaprastinto atviro konkurso „Kelmės nuotekų valymo įrenginių išplėtimo/rekonstrukcijos, projektavimo ir darbų pirkimas“, pirkimo Nr. 209463, procedūrų sustabdymą ir įpareigojimą perkančiąją organizaciją UAB „Kelmės vanduo“, įmonės kodas 162559136, nesudaryti viešojo pirkimo „Kelmės nuotekų valymo įrenginių išplėtimo/rekonstrukcijos, projektavimo ir darbų pirkimas“, pirkimo Nr. 209463, sutarties iki teismo sprendimo visiško įsiteisėjimo, palikti galioti iki sprendimo įsiteisėjimo.

78Sprendimas per 14 dienų gali būti skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui, skundą paduodant Šiaulių apygardos teismui.

79Sprendimo patvirtintas kopijas išsiųsti šalims.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Vilija... 2. Teismas, išnagrinėjęs bylą,... 3. Ieškovė uždaroji akcinė bendrovė (toliau – UAB) „LitCon“ pareiškė... 4. Ieškovė per Aarsleff A/S, Lietuvoje veikianti per Per Aarsleff A/S filialą... 5. Ieškovas I. O. pareiškė ieškinį prašydamas nutraukti supaprastintą... 6. Dėl UAB „LitCon“ ieškinio atsakovė UAB „Kelmės vanduo“ prašo UAB... 7. Dėl Per Aarsleff A/S ieškinio atsakovė prašo nenagrinėti ieškovo Per... 8. Dėl I. O. ieškinio atsakovė prašo ieškovo I. O. ieškinio dalį... 9. Dėl UAB „LitCon“ieškinio... 10. UAB „LitCon“ ieškinys tenkintinas... 11. Bylos duomenimis 2014 m. gruodžio 5 d. atsakovė per CVP IS paskelbė... 12. Viešųjų pirkimų tvarką, šių pirkimų subjektų teises, pareigas ir... 13. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas savo praktikoje yra nurodęs, kad,... 14. Atsakovė UAB „Kelmės vanduo“ prašo UAB „LitCon“ ieškinio dalį... 15. Ieškovė pažymėjo, kad tinkamai įvykdė prievolę ginčą pirmiausia... 16. 2014 m. gruodžio 9 d. pretenzijoje ieškovė pareiškė pretenzijas dėl... 17. Nėra pagrindo sutikti su atsakovės argumentais, kad ieškovė ginčo objekto... 18. LR VPĮ 3 straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad perkančioji organizacija turi... 19. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo ne kartą pažymėta perkančiosios... 20. Atsakovė atsakydama į pretenziją 2014 m. gruodžio 14 d. sprendime Nr. S-207... 21. Atsakovė nurodė, kad tiekėjų pasiūlymų aiškumas, detalumas, sklandumas... 22. Ieškovė nurodė, kad kiekviena reikšmė apima balus „nuo“„iki“, jo... 23. Pažymėtina, kad atsakovė nurodė, kad savo sprendime dėl pretenzijos... 24. Konkrečiu atveju perkančioji organizacija, nurodė, kad turi sukaupusi... 25. Perkančioji organizacija turi stengtis taip nustatyti vertinimo kriterijus,... 26. Ieškovė nurodė, kad ekonominio naudingumo kriterijų nustatymo klausimas... 27. Minėtoje byloje sprendžiami klausimai dėl atsakovės pasitelktų ekspertų... 28. Konkrečiu atveju minėtoje Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartyje... 29. Atsižvelgiant į tai, kad pirkimo dokumentai turi būti aiškūs, tikslūs ir... 30. Lietuvos Aukščiausiasis teismas yra pažymėjęs, kad kai teismas dėl... 31. Dėl ieškovės Per Aarsleff A/S ieškinio.... 32. Per Aarsleff A/S ieškinį tenkinti iš dalies.... 33. Ieškovė, Lietuvoje veikianti per Per Aarsleff A/S filialą pareiškė... 34. Kaip minėta Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra nurodęs, kad, sprendžiant... 35. 2009-06-23 Lietuvos Aukščiausiojo Teismo viešųjų pirkimų reglamentavimo... 36. Ieškovės teigimu atsakovė nepagrįstai atsisakė nagrinėti pretenziją... 37. Atsakovas nurodė, kad tiekėjas, nepateikė laiku pretenzijos konkursas buvo... 38. Kaip minėta pretenzijos padavimo terminų skaičiavimas pradedamas nuo tos... 39. Teismo vertinimu atsakovės nurodyti argumentai dėl pretenzijos pateikimo... 40. Atsakovė prašo nenagrinėti ieškovėd Per Aarsleff A/S, registracijos... 41. Ieškovė nurodė, kad perkančiosios organizacijos parengti pirkimo dokumentai... 42. Ieškovė nurodė, kad rekomendacijų 15 punkte nurodyta, kad kainos... 43. Ieškovė nurodė, kad perkančioji organizacija nepateikė informacijos apie... 44. Atsakovė dėl ieškovės argumentų nurodė, kad perkančiajai organizacijai... 45. Norint gauti išankstines prisigungimo sąlygas tiekėjas turi pateikti LESTO... 46. Dėl ieškovės 2014 m. gruodžio 11 d. perkančiajai organizacijai išsiųsto... 47. Ieškovė nurodė, kad atsakovė 2014 m. gruodžio 5 d. paskelbdama pirkimą,... 48. Atsakovė dėl ieškovės nurodytų aplinkybių dėl terminų nurodė, kad dėl... 49. LR VPĮ 27 straipsnis numato, kad perkančioji organizacija pirkimo dokumentus,... 50. Atsakovė nurodė, kad ieškovė neįrodė, kad terminas pretenzijai pareikšti... 51. Atsakovė nurodė, kad ieškovė pateikdama akivaizdžiai nepagrįstą... 52. Teismas pažymi, kad pagal formuojamą kasacinio teismo praktiką, įstatyme... 53. Dėl I. O. ieškinio.... 54. I. O. ieškinį tenkinti.... 55. Ieškovas I. O. pareiškė ieškinį prašydamas nutraukti supaprastintą... 56. Atsakovė prašo ieškovo I. O. ieškinio dalį nesutampančią su ieškovo... 57. Atsakovė nurodė, kad 2014 m. gruodžio 19 d. atsakymuose į tiekėjų... 58. Dėl ieškovo argumentų dėl 2014 m. gruodžio 17 d. pakeitimuose naujai... 59. Atsakovo vertinimu atsakovas tą pačią dieną išnagrinėjęs pretenziją (1)... 60. Atsižvelgiant į byloje nustatytas aplinkybes yra pagrindo vertinti, kad... 61. Pažymėtina, kad teisę į teisminę gynybą turi asmuo, kurio teisė ar... 62. Perkančioji organizacija turi užtikrinti, kad atliekant pirkimo procedūras... 63. LR CPK 93 straipsnyje numatyta, kad šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas,... 64. Pagal LR CPK 98 straipsnio 1 dalį šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas,... 65. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259,... 66. Ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „LitCon“ ieškinį tenkinti.... 67. Ieškovo I. O. ieškinį tenkinti.... 68. Nutraukti uždarosios akcinės bendrovės „Kelmės vanduo“ supaprastintą... 69. Ieškovės Per Aarsleff A/S, Lietuvoje veikiančios per Per Aarsleff A/S... 70. Pripažinti neteisėtomis ir panaikinti konkurso 27.3 punkto ir 27.4 punkto... 71. Pripažinti neteisėtomis ir panaikinti konkurso 27.13 punkto reikalavimus.... 72. Pripažinti neteisėtu ir panaikinti konkurso sąlygų III skyriaus 1 skirsnio... 73. Priteisti iš atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „Kelmės vanduo“... 74. Priteisti iš atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „Kelmės vanduo“... 75. Priteisti iš atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „Kelmės vanduo“... 76. Priteisti iš ieškovės Per Aarsleff A/S, Lietuvoje veikiančios per Per... 77. 2014 m. gruodžio 29 d. Šiaulių apygardos teismo nutartimi taikytas... 78. Sprendimas per 14 dienų gali būti skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui,... 79. Sprendimo patvirtintas kopijas išsiųsti šalims....