Byla B2-1558-324/2013
Dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo uždarajai akcinei bendrovei „Modus“, tretieji asmenys, nepareiškiantys savarankiškų reikalavimų – AS „Reverta“, uždaroji akcinė bendrovė „Swedbank lizingas“, akcinė bendrovė DNB bankas, akcinė bendrovė DNB lizingas

1Kauno apygardos teismo teisėja Virginija Gudynienė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi įmonės administracijos vadovo R. K. ieškinį dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo uždarajai akcinei bendrovei „Modus“, tretieji asmenys, nepareiškiantys savarankiškų reikalavimų – AS „Reverta“, uždaroji akcinė bendrovė „Swedbank lizingas“, akcinė bendrovė DNB bankas, akcinė bendrovė DNB lizingas,

Nustatė

2ieškovas prašo iškelti atsakovės įmonei restruktūrizavimo bylą.

3Nurodo, kad atsakovės įmonė nuo 1990 m. sėkmingai vykdė ir plėtojo ūkinę komercinę veiklą, susijusią su transporto sektoriumi, tačiau pastaruoju metu turi finansinių sunkumų. Atsakovės įmonė negali tinkamai vykdyti veiklos ir užtikrinti visų savo įsipareigojimų vykdymo dėl kilusios pasaulinės ekonominės krizės (sumažėjo užsakymų apimtys, pradėjo vėluoti atsiskaitymai), negalėjimo gauti papildomą finansavimą, atsakovei nenaudingo 2009 m. gegužės 28 d. susitarimo dėl lizingo sutarčių vykdymo ir pagrindų nutraukti lizingo sutartis papildymo sudarymo, negalėjimo taikiai išspręsti ginčų su AB „Swedbank“ ir UAB ‚Swedbank lizingas“, UAB ‚Swedbank lizingas“ atsisakymo išduoti įgaliojimus, reikalingus transporto priemonių registracijos liudijimams ir transporto priemonių naudotojų pažymėjimams gauti, dėl kurio patiriami nuostoliai dėl didelio skaičiaus transporto priemonių saugojimo UAB „Modus“ aikštelėje, neturint galimybės jų eksploatuoti ir uždirbti pajamas, prarastų partnerių Rusijos Federacijoje, pradėjusių vėluoti atsiskaitymų su partneriais, dėl to priskaičiuotų baudų ir delspinigių, teisinių išlaidų, atsakovės įmonės debitorių finansinių problemų. Teigia, kad, iškėlus atsakovės įmonei restruktūrizavimo bylą, jos vykdomos priemonės (toliau vykdoma ūkinė komercinė veikla (pervežimai), naudojant nuomojamas ir lizinguojamas transporto priemones, sumažinti veiklos kaštai, optimizuojama valdymo struktūra, pasirašytos ilgalaikės sutartys su partneriais dėl vežimų vykdymo 2013 m., sustabdžius baudų ir delspinigių skaičiavimus, gautų lėšų panaudojimas pradinėms įmokoms papildomų 20 vienetų transporto priemonių nuomai sumokėti, susitarimas dėl apmokėjimų už kurą atidėjimo, aktyvaus darbo su debitoriais vykdymas, siekimas sumažinti susidariusius debitorinius įsiskolinimus, įsipareigojimų kreditoriams vykdymo grafikų, atsiskaitymų datų peržiūrėjimas, mokėjimų išdėstymas per restruktūrizavimo laikotarpį), bus sudarytos galimybės išsaugoti ir plėtoti ūkinę komercinę veiklą, atsiskaityti su kreditoriais.

4Tretieji asmenys, nepareiškiantys savarankiškų reikalavimų, AS „Reverta“, UAB „Swedbank lizingas“, AB DNB bankas, AB DNB lizingas nurodo su ieškiniu nesutinkantys. Teigia, kad UAB „Modus“ yra nemoki, todėl jai negali būti keliama restruktūrizavimo byla, atsakovės įmonės restruktūrizavimo plano metmenyse išvardintos priemonės įmonės mokumui atstatyti yra nekonkrečios, realiai neįgyvendinamos, finansinių įsipareigojimų vykdymo atidėjimas sąlygotų tik dar didesnius nuostolius.

5Ieškinys netenkintinas.

6Įmonių restruktūrizavimo įstatymo 1 straipsnio 2 dalyje nurodyta, kad šio įstatymo tikslas – sudaryti sąlygas juridiniams asmenims, turintiems finansinių sunkumų ir nenutraukusiems ūkinės komercinės veiklos, išsaugoti ir plėtoti šią veiklą, sumokėti skolas ir išvengti bankroto. Minimo įstatymo 4 straipsnis nustato, kad restruktūrizavimas gali būti pradėtas, jeigu įmonė: 1) turi finansinių sunkumų arba yra reali tikimybė, kad jų turės per artimiausius 3 mėnesius; 2) nėra nutraukusi veiklos; 3) nėra bankrutuojanti ar bankrutavusi; 4) įsteigta ne mažiau kaip prieš 3 metus iki pareiškimo teismui dėl įmonės restruktūrizavimo bylos iškėlimo pateikimo dienos; 5) nuo teismo sprendimo baigti įmonės restruktūrizavimo bylą arba nutarties nutraukti bylą Įmonių restruktūrizavimo įstatymo 28 straipsnio 1 dalyje 2 ir 3 punktuose nurodytais pagrindais įsiteisėjimo dienos praėjo ne mažiau kaip 5 metai. Įstatymų leidėjas įtvirtina teismo pareigą atsisakyti kelti įmonės restruktūrizavimo bylą, jeigu: 1) nagrinėdamas pareiškimą teismas padaro pagrįstą išvadą, kad įmonė neatitinka bent vienos iš Įmonių restruktūrizavimo įstatymo 4 straipsnyje išdėstytų sąlygų; 2) buvo pažeisti Įmonių restruktūrizavimo įstatymo 5 straipsnyje ir 6 straipsnio 2 dalies 1 punkte nurodyti reikalavimai (nuostatos dėl restruktūrizavimo plano metmenų turinio, parengimo ir patvirtinimo); 3) nagrinėdamas pareiškimą teismas padaro pagrįstą išvadą, kad įmonė yra nemoki (Įmonių restruktūrizavimo įstatymo 7 str. 5 d.).

7Dėl UAB „Modus“ nemokumo

8Įmonės nemokumo sąvoka Įmonių restruktūrizavimo įstatyme nėra atskleista, todėl sprendžiant, ar nėra pagrindo atsisakyti iškelti atsakovės įmonei restruktūrizavimo bylą Įmonių restruktūrizavimo įstatymo 7 straipsnio 5 dalies 3 punkto pagrindu, vadovaujamasi Įmonių bankroto įstatymo 2 straipsnio 8 dalimi, kurioje nustatyta, kad įmonės nemokumas – tai jos būsena, kai įmonė nevykdo įsipareigojimų (nemoka skolų, neatlieka iš anksto apmokėtų darbų ir kt.) ir pradelsti įmonės įsipareigojimai (skolos, neatlikti darbai ir kt.) viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės.

9Iš byloje dalyvaujančių asmenų pateiktų procesinių dokumentų turinio matyti, kad jau UAB „Modus“ restruktūrizavimo bylos iškėlimo stadijoje tarp atsakovės įmonės ir jos kreditorių trečiųjų asmenų AS „Reverta“, UAB „Swedbank lizingas“, AB DNB bankas, AB DNB lizingas yra kilęs ginčas dėl to, ar įmonės finansiniai sunkumai yra laikino pobūdžio, sudarantys prielaidas atkurti įmonės mokumą restruktūrizavimo proceso eigoje, ar įmonės finansinių sunkumų pobūdis lemia nemokumą ir prielaidas jai bankrutuoti.

10UAB „Modus“ 2013 m. vasario 26 d. balanso duomenimis, atsakovės įmonės turto balansinė vertė – 28 581 018 Lt (nematerialaus turto vertė sudaro 5 577 Lt, materialaus turto – 8 314 677 Lt, finansinio turto – 2 281 947 Lt, kito ilgalaikio turto – 2 344 408 Lt, atsargų, išankstinių apmokėjimų, nebaigtų vykdyti sutarčių – 13 841 919 Lt, per vienerius metus gautinų sumų – 1 736 095 Lt, pinigų ir jų ekvivalentų – 56 394 Lt), per vienerius metus mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai sudaro 19 979 889 Lt (t. 2, b. l. 114, 116). Restruktūrizavimo plano metmenyse nurodyta, kad pradelstų atsakovės įmonės įsipareigojimų dydis yra 6 340 234,23 Lt (t. 1, b. l. 95-99). Apibendrinant visus atsakovės įmonės įsipareigojimus, restruktūrizavimo plano metmenyse teigiama, kad pirmos eilės kreditoriams atsakovės įmonės pradelsti įsipareigojimai sudaro 91 986 Lt, AB DNB lizingui – 628 840 Lt, AB DNB bankui – 3 195 395 Lt, įsipareigojimai UAB „Swedbank lizingas“ nėra pradelsti, antros eilės kreditoriams atsakovės įmonės pradelsti įsipareigojimai siekia 2 424 013 Lt.

11Įvertinus trečiųjų asmenų procesiniuose dokumentuose išdėstytas aplinkybes, pateiktus rašytinius įrodymus, Lietuvos teismų informacinės sistemos LITEKO duomenis, spręstina, jog atsakovės įmonės balanse įrašyto atsakovei priklausančio turto apimtis, restruktūrizavimo plano metmenyse nurodytame kreditorių finansinių reikalavimų sąraše įvardytas atsakovės įmonės pradelstų ir nepradelstų skolų sumų santykis neatitinka realios padėties (CPK 185 str.).

12Ieškovas kreditorių finansinių reikalavimų sąraše nurodo, kad 9 497 979,74 Lt skola UAB „Swedbank lizingas“ nepradelsta, dėl jos dydžio vyksta teisminis ginčas. Su tuo nesutikdamas trečiasis asmuo UAB „Swedbank lizingas“ tvirtina, kad visos su atsakovės įmone sudarytos lizingo sutartys yra nutrauktos 2009 m. lapkričio 10 d. pranešimu Nr. 01-30-5139 ir jų nutraukimas galioja tol, kol įsiteisėjusiu teismo sprendimu nebus pripažinta priešingai, todėl nepagrįstai teigiama, jog minėtos skolos mokėjimo terminas nėra suėjęs. Bylos dėl UAB „Modus“ restruktūrizavimo nagrinėjimo metu nustatyta, kad Vilniaus apygardos teisme atsakovės įmonė buvo pareiškusi ieškinį „Swedbank lizingo“ bendrovei dėl vienašališko lizingo sutarčių nutraukimo pripažinimo niekiniu ir negaliojančiu. Šiuo ieškiniu atsakovės įmonė siekė atnaujinti lizingo sandorių galiojimą, nes, jos nuomone, nebuvo pagrindo sutartis vienašališkai nutraukti. Vilniaus apygardos teismas 2011 m. rugsėjo 15 d. sprendimu civilinėje byloje Nr. 2-170-258/2011 UAB „Modus“ ieškinio netenkino. Šis teismo sprendimas įsiteisėjo, Lietuvos apeliaciniam teismui 2013 m. gegužės 20 d. nutartimi atmetus UAB „Modus“ apeliacinį skundą, todėl konstatuotina, kad nurodomos įmonės skola UAB „Swedbank lizingas“ sudaro 9 497 979,74 Lt ir šiuo skaičiumi turi būti padidinta visų UAB „Modus“ pradelstų įsipareigojimų suma. Atitinkamai 11 180 226 Lt suma turi būti sumažinta UAB „Modus“ balanse įrašyto jos turto vertė, nes į įmonės atsargas yra įtrauktas UAB „Swedbank lizingas“ priklausantis turtas – transporto priemonės (t. 1, b. l. 87-88, 121-123, t. 2, b. l. 114).

13Įvertinus aptartas aplinkybes, darytina išvada, jog UAB „Modus“ pradelstų įmonės įsipareigojimų suma yra 15 838 213 Lt (91 986+628 840+9 497 979,74+3 195 395+2 424 013) ir ji viršija pusę į įmonės balansą įrašyto turto vertės ((28 581 018-11 180 226)/2=8 700 396), todėl yra pagrindas pripažinti, kad UAB „Modus“ yra nemoki Įmonių bankroto įstatymo 2 straipsnio 8 punkte naudojamos sąvokos prasme. Dėl šios aplinkybės atsisakytina iškelti UAB „Modus“ restruktūrizavimo bylą (Įmonių restruktūrizavimo įstatymo 7 str. 5 d. 3 p.).

14Pažymėtina, kad pagrįstų abejonių kelia ir restruktūrizavimo metmenyse nurodytas trečiojo asmens AB DNB lizingo finansinio reikalavimo dydis. Ieškovas kreditorių finansinių reikalavimų sąraše nurodo, jog pradelsta skola AB DNB lizingui sudaro 628 840 Lt, restruktūrizavimo plano metmenyse teigiama, kad AB DNB lizingas sutinka toliau tęsti lizingo sutartis pagal numatytus grafikus (t. 1, b. l. 107). Trečiasis asmuo AB DNB lizingas, išreikšdamas savo nuomonę dėl restruktūrizavimo bylos atsakovės įmonei iškėlimo, nurodo, kad visos su atsakovės įmone sudarytos lizingo sutartys yra nutrauktos 2013 m. vasario 6 d. pranešimu Nr. 2013/30.56-37/293 nuo 2013 m. vasario 23 d., todėl atsakovės įmonės pradelsta skola AB DNB lizingui sudaro 5 083 879,3 Lt. Aplinkybę, jog visos UAB „Modus“ su AB DNB lizingu sudarytos lizingo sutartys yra nutrauktos, patvirtina ir Vilniaus apygardos teisme nagrinėjama civilinė byla Nr. 2-3833-661/2013 pagal UAB „Modus“ ieškinį atsakovei AB DnB lizingui dėl vienašališko lizingo sutarčių nutraukimo pripažinimo negaliojančiu ir lizingo sutarčių sąlygų pakeitimo. Visgi teismų praktikoje pripažįstama, kad tuo atveju, kai tarp skolininko ir kreditoriaus kyla ginčas dėl kreditoriaus reikalavimo, šis reikalavimas neturėtų būti vertinamas sprendžiant dėl skolininko mokumo, t. y. neturėtų būti priskiriamas prie skolininko pradelstų įsipareigojimų (Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2012 m. rugpjūčio 9 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1588/2012), todėl, apskaičiuojant UAB „Modus“ pradelstų įmonės įsipareigojimų bendrą sumą, buvo vertintas tik atsakovės įmonės pripažįstamas skolos AB DnB lizingui dydis.

15Dėl UAB „Modus“ restruktūrizavimo plano metmenų

16Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra išaiškinęs, kad esminę reikšmę teismui sprendžiant dėl ieškinio pareiškimo iškelti bendrovei restruktūrizavimo bylą faktinio ir teisinio pagrįstumo turi įmonės materialinės padėties, turto ir skolų santykio, struktūros nustatymas, taip pat pateiktų restruktūrizavimo plano metmenų išsamus įvertinimas, siekiant atsakyti į esminį klausimą – ar įmonė turi realių perspektyvų sėkmingai pasiekti restruktūrizavimu siekiamus tikslus, t. y. atkurti mokumą, normalią ūkinę komercinę veiklą ir šios veiklos perspektyvas. Kasacinis teismas yra nurodęs, jog teismas, spręsdamas dėl bylos iškėlimo, patikrina ne vien tai, kaip metmenyse nurodytos priemonės atitinka Įmonių restruktūrizavimo įstatymo nustatytas bendrovės mokumo, veiklos atkūrimo ir atsiskaitymo su kreditoriais tikslus, tačiau įvertina, ar numatomos priemonės yra realios, galinčios bendrovės ūkinės veiklos srityje ir verslo konkurencinėje aplinkoje atkurti bendrovės mokumą, normalią veiklą ir tiek sumažinti įsiskolinimus, tiek išsaugoti bendrovės konkurencingumą. Tik ekonomiškai pagrįstų priemonių visuma (kompleksas) ir jų įgyvendinimo realumas gali įtikinti dėl restruktūrizavimo tikslų pasiekimo (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. gegužės 28 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-263/2010 pagal ieškovo žemės ūkio bendrovės ,,Agrowill Eimučiai“ pirmininko A.L. ieškinį atsakovui žemės ūkio bendrovei ,,Agrowill Eimučiai“ dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo). Nors kasacinis teismas šias nuostatas suformulavo galiojant ankstesnei Įmonių restruktūrizavimo įstatymo redakcijai, tačiau jos yra aktualios ir nagrinėjamu atveju.

17Taigi nors restruktūrizavimo plano metmenims negali būti keliami tokie patys kokybiniai reikalavimai kaip restruktūrizavimo planui, teismas, spręsdamas dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo, turi įsitikinti, ar įmonės numatytos priemonės gali atkurti jos normalią veiklą.

18Teismas sutinka su trečiųjų asmenų AS „Reverta“, UAB „Swedbank lizingas“, AB DNB bankas, AB DNB lizingas argumentais, kad atsakovės UAB „Modus“ restruktūrizavimo plano metmenys praktiškai neįgyvendinami, juose nurodytos priemonės nėra realios, jos negali atkurti bendrovės mokumo, normalios veiklos, sumažinti įsiskolinimus bei išsaugoti bendrovės konkurencingumą.

19UAB „Modus“ restruktūrizavimo plano metmenyse nurodyta, kad per restruktūrizavimo plano vykdymo laikotarpį už kainas, suderintas su UAB „Swedbank lizingas“, numatoma realizuoti transporto priemones, kurios nenaudojamos bendrovės veikloje. Preliminari numatomo parduoti turto kaina 4 000 000 Lt (plius PVM) (t. 1, b. l. 111). Kaip minėta, Lietuvos apeliacinis teismas 2013 m. gegužės 20 d. nutartimi paliko nepakeistą Vilniaus apygardos teismo 2011 m. rugsėjo 15 d. sprendimą, kuriuo buvo atmestas ieškovės UAB „Modus“ ieškinys atsakovei UAB „Swedbank lizingas“ dėl lizingo sutarčių sujungimo ir vienašališko nutraukimo pripažinimo negaliojančiais bei nuosavybės teisės pripažinimo. Darytina išvada, kad transporto priemonės, kurias restruktūrizavimo plano vykdymo laikotarpiu planuoja parduoti atsakovės įmonė, yra UAB „Swedbank lizingas“ nuosavybė, todėl UAB „Modus“ jų negalės parduoti ir negaus planuojamų pajamų. Restruktūrizavimo plano metmenyse taip pat nurodyta, kad, pilnai įvykdžius lizingo sutartis su AB DNB lizingu, lizinguojamos transporto priemonės taps UAB „Modus“ nuosavybe, dalis šių transporto priemonių bus parduotos, gautomis lėšomis atsiskaitant su kreditoriais, o įmonės veikloje bus naudojamos išnuomotos transporto priemonės. AB DNB lizingas yra nurodęs, kad visos su atsakovės įmone sudarytos lizingo sutartys yra nutrauktos nuo 2013 m. vasario 23 d., dėl vienašališko lizingo sutarčių nutraukimo šiuo metu vyksta teisminis ginčas Vilniaus apygardos teisme. Esant nurodytoms aplinkybėms, nėra aišku, ar atsakovės įmonės nurodytos priemonės, susijusios su AB DNB lizingo lizinguotomis transporto priemonėmis, yra realiai įgyvendinamos. Taip pat pažymėtina, kad UAB „Modus“ planuoja naudoti lizinguojamas transporto priemones veiklai vykdyti, didinti jų skaičių (t. 1, b. l. 35), nors visos lizingo sutartys šiuo metu yra nutrauktos. Darytina išvada, kad, esant būtent tokiems restruktūrizavimo plano metmenims, nebus įmanoma atkurti normalią įmonės veiklą, ją vykdyti ir iš gaunamų pajamų atsiskaityti su įmonės kreditoriais (CPK 185 str.).

20Be to, Įmonių restruktūrizavimo įstatymo 14 straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad kreditorių susirinkimas pritaria restruktūrizavimo plano projektui, jeigu už tai balsuoja kreditoriai, kurių reikalavimų suma vertine išraiška sudaro ne mažiau kaip 2/3 visų teismo patvirtintų kreditorių reikalavimų sumos vertinės išraiškos. Restruktūrizavimo planui nepritariant pagrindiniams kreditoriams AS „Reverta“, UAB „Swedbank lizingas“, AB DNB bankas, AB DNB lizingas, sėkmingas UAB „Modus“ restruktūrizavimo procesas nėra įmanomas (Įmonių restruktūrizavimo įstatymo 28 str. 1 d. 1 p.).

21Išdėstyti argumentai įrodo esant Įmonių restruktūrizavimo įstatymo 7 straipsnio 5 dalies 2 ir 3 punktuose numatytus pagrindus, dėl kurių teismas privalo atsisakyti iškelti restruktūrizavimo bylą, todėl ieškinys netenkintinas.

22Vadovaujantis Įmonių restruktūrizavimo įstatymo 7 straipsniu, CPK 291 straipsniu,

Nutarė

23atsisakyti iškelti restruktūrizavimo bylą uždarajai akcinei bendrovei „Modus“ (įmonės kodas 132274964).

24Panaikinti Kauno apygardos teismo 2013 m. kovo 19 d. nutartimi priimtą nurodymą leisti iš uždarosios akcinės bendrovės „Modus“ atsiskaitomųjų sąskaitų Nr. ( - ), Nordea Bank Finland Plc, banko kodas 21400, ir Nr. ( - ), akcinė bendrovė SEB bankas, banko kodas 70440 (jose esančių piniginių lėšų), vykdyti šiuos mokėjimus: 1) mokėjimus už ūkinėje komercinėje veikloje naudojamų transporto priemonių kurą ir kelių mokesčius; 2) mokėjimus lizingo kompanijoms, kurios lizinguoja transporto priemones, naudojamas uždarosios akcinės bendrovės „Modus“ ūkinėje komercinėje veikloje; 3) mokėjimus už transporto parko ir darbuotojų draudimą (transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės draudimą, transporto priemonių draudimą (KASKO), vežėjų kelių transportu civilinės atsakomybės draudimą); 4) mokėjimus už transporto parko (transporto priemonių) eksploatacijos išlaidas (einamuosius remonto darbus, būtinus darbo priemonių techniniam stoviui palaikyti); 5) mokėjimus už ryšio ir pašto paslaugas (telefoną, faksą, internetą, GSM paslaugas); 6) mokėjimus uždarosios akcinės bendrovės „Modus“ buhalterinę apskaitą tvarkančiai firmai už suteiktas buhalterinės apskaitos paslaugas.

25Nutarties kopiją išsiųsti byloje dalyvaujantiems asmenims, Įmonių bankroto valdymo departamentui prie Lietuvos Respublikos Ūkio ministerijos, Juridinių asmenų registro tvarkytojui valstybės įmonei Registrų centrui, Turto arešto aktų registrui, antstoliams A. A., R. B., R. S., M. P.

26Nutartis įsiteisėja per 7 dienas nuo jos priėmimo dienos, jei ji nebus apskųsta atskiruoju skundu Lietuvos apeliaciniam teismui per Kauno apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo teisėja Virginija Gudynienė, rašytinio proceso tvarka... 2. ieškovas prašo iškelti atsakovės įmonei restruktūrizavimo bylą.... 3. Nurodo, kad atsakovės įmonė nuo 1990 m. sėkmingai vykdė ir plėtojo... 4. Tretieji asmenys, nepareiškiantys savarankiškų reikalavimų, AS... 5. Ieškinys netenkintinas.... 6. Įmonių restruktūrizavimo įstatymo 1 straipsnio 2 dalyje nurodyta, kad šio... 7. Dėl UAB „Modus“ nemokumo... 8. Įmonės nemokumo sąvoka Įmonių restruktūrizavimo įstatyme nėra... 9. Iš byloje dalyvaujančių asmenų pateiktų procesinių dokumentų turinio... 10. UAB „Modus“ 2013 m. vasario 26 d. balanso duomenimis, atsakovės įmonės... 11. Įvertinus trečiųjų asmenų procesiniuose dokumentuose išdėstytas... 12. Ieškovas kreditorių finansinių reikalavimų sąraše nurodo, kad 9 497... 13. Įvertinus aptartas aplinkybes, darytina išvada, jog UAB „Modus“... 14. Pažymėtina, kad pagrįstų abejonių kelia ir restruktūrizavimo metmenyse... 15. Dėl UAB „Modus“ restruktūrizavimo plano metmenų... 16. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra išaiškinęs, kad esminę reikšmę... 17. Taigi nors restruktūrizavimo plano metmenims negali būti keliami tokie patys... 18. Teismas sutinka su trečiųjų asmenų AS „Reverta“, UAB „Swedbank... 19. UAB „Modus“ restruktūrizavimo plano metmenyse nurodyta, kad per... 20. Be to, Įmonių restruktūrizavimo įstatymo 14 straipsnio 3 dalyje nustatyta,... 21. Išdėstyti argumentai įrodo esant Įmonių restruktūrizavimo įstatymo 7... 22. Vadovaujantis Įmonių restruktūrizavimo įstatymo 7 straipsniu, CPK 291... 23. atsisakyti iškelti restruktūrizavimo bylą uždarajai akcinei bendrovei... 24. Panaikinti Kauno apygardos teismo 2013 m. kovo 19 d. nutartimi priimtą... 25. Nutarties kopiją išsiųsti byloje dalyvaujantiems asmenims, Įmonių bankroto... 26. Nutartis įsiteisėja per 7 dienas nuo jos priėmimo dienos, jei ji nebus...