Byla 2-1076-230/2012
Dėl sprendimų, priimtų vykdant viešuosius pirkimus, bei įpareigojimo atlikti veiksmus

1Kauno apygardos teismo teisėja Nijolia Indreikienė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovo Ž. S. ieškinį atsakovui VšĮ Kauno klinikinė ligoninė, dalyvaujant tretiesiems asmenims E. G., advokatų profesinei bendrijai „Vaičiūnas ir Vaičiūnas“, Nordia Baublys & Partners advokatų profesinei bendrijai, dėl sprendimų, priimtų vykdant viešuosius pirkimus, bei įpareigojimo atlikti veiksmus,

Nustatė

2Ieškovas Ž. S. ieškiniu prašo panaikinti atsakovo Viešųjų pirkimų komisijos 2011 m. rugsėjo 26 d. posėdyje „Teisinio konsultavimo ir atstovavimo paslaugų viešojo supaprastinto pirkimo skelbiamų derybų būdu“ priimtą sprendimą, kuriuo buvo atmestas ieškovo, veikiančio jungtinės veiklos sutarties pagrindu kartu su trečiaisiais asmenimis, pateiktas pasiūlymas, panaikinti sudarytą pasiūlymų eilę, panaikinti atsakovo Viešųjų pirkimų komisijos 2011 m. spalio 10 d. posėdyje „Teisinio konsultavimo ir atstovavimo paslaugų viešojo supaprastinto pirkimo skelbiamų derybų būdu“ priimtą sprendimą, kuriuo buvo nutarta atmesti ieškovo, veikiančio jungtinės veiklos sutarties pagrindu kartu su trečiaisiais asmenimis (advokatų profesine bendrija „Vaičiūnas ir Vaičiūnas“ ir advokate E. G.) 2011 m. spalio 3 d. pretenziją, įpareigoti atsakovą iš naujo atlikti ieškovo, veikiančio jungtinės veiklos sutarties pagrindu kartu su trečiaisiais asmenimis, pateikto kainos pagrindimo vertinimą bei iš naujo sudaryti pasiūlymų eilę. Grisdamas ieškinį nurodo, kad atsakovas paskelbė konkursą (pirkimo Nr. 109161) ,,Teisinio konsultavimo ir atstovavimo paslaugų pirkimas supaprastintų skelbiamų derybų būdu“ (toliau – Konkursas). Ieškovas, veikdamas jungtinės veiklos sutarties pagrindu kartu su trečiaisiais asmenimis Advokatų profesine bendrija „Vaičiūnas ir Vaičiūnas“ bei advokate E. G., 2011 m. rugpjūčio 25 d. CVP IS priemonėmis pateikė atsakovui pasiūlymą. 2011 m. rugpjūčio 26 d. įvyko vokų su tiekėjų pasiūlymais atplėšimo ir susipažinimo su elektroninėmis priemonėmis pateiktais pasiūlymais procedūra. Atsakovas 2011 m. rugsėjo 1 d. raštu informavo ieškovą apie tai, kad viešojo pirkimo komisijos posėdyje nutarta, jog ieškovo pateikti duomenys apie kvalifikaciją atitinka pirkimo dokumentuose tiekėjams keliamus minimalius kvalifikacinius reikalavimus ir kad pasiūlymas bus nagrinėjamas tolimesnėse pirkimo procedūrose. 2011 m. rugsėjo 7 d. įvyko Konkurso pasiūlymo kainos, siūlomų paslaugų charakteristikų ir visų kitų pasiūlymo sąlygų derybos, kurių metu tiekėjas sutiko nuleisti CVP IS priemonėmis pateiktame pasiūlyme nurodytą kainą. Atsakovas 2011 m. rugsėjo 14 d. raštu informavo ieškovą, kad jo derybų metu nurodyta kaina nuo pirminio pasiūlymo metu nurodytos kainos skiriasi daugiau nei 63 % bei yra 40,8 % mažesnė už likusių dviejų konkurso dalyvių galutinių pasiūlymų kainų aritmetinį vidurkį bei paprašė pateikti, jo manymu, reikalingas pasiūlymo detales, kainos sudėtines dalis ir skaičiavimus. Ieškovas 2011 m. rugsėjo 19 d. pateikė atsakovo prašomą informaciją, tačiau atsakovas 2011 m. rugsėjo 27 d. raštu informavo ieškovą apie komisijos 2011 m. rugsėjo 26 d. posėdyje priimtą sprendimą atmesti ieškovo pateiktą pasiūlymą, nes buvo pasiūlyta neįprastai maža kaina, kurios tiekėjas tinkamai nepagrindė bei pateikė melagingą informaciją apie advokatų kontoros Stašaitis & Partners advokato padėjėjus. Atsakovas 2011 rugsėjo 30 d. raštu informavo ieškovą, kad viešųjų pirkimų komisija, įvertinusi pirkimo dokumentų reikalavimus atitinkančių tiekėjų pasiūlymus, sudarė ekonominio naudingumo mažėjimo linkme pasiūlymų eilę, kurioje nurodytas tik vienas tiekėjas - Nordia Baublys & Partners advokatų profesinė bendrija. 2011 m. spalio 3 d. ieškovas pareiškė atsakovui pretenziją dėl pasiūlymo atmetimo ir dėl pasiūlymų eilės. Atsakovas 2011 m. spalio 10 d. informavo ieškovą, kad komisijos 2011 m. spalio 10 d. posėdyje priimtas sprendimas ieškovo pretenziją atmesti. Ieškovas laiko, kad pasiūlymo atmetimas tuo pagrindu, kad tiekėjas, mažiausią valandinio įkainio ribą nurodydamas 0 Lt, iš esmės šios ribos nenurodė, taip pat nepaprašius tiekėjo paaiškinti savo pateikto kainos pagrindimo, t.y. įrodyti kad, pasiūlyta kaina jis galės tinkamai ir laiku įvykdyti viešojo pirkimo sutartį, yra neteisėtas ir nepagrįstas. Ieškovas, pateikdamas atsakovo prašomus paslaugų kainos pagrįstumo įrodymus, nurodė, kad tam tikrą kiekį teisinių paslaugų jungtinės veiklos dalyviai savo klientams teikia neatlygintinai. Kadangi advokatas yra laisvas susitarti dėl užmokesčio už teikiamas paslaugas, ir tai leidžia ir Advokatūros įstatymas, todėl ieškovas atitinkamai pateikė mažiausio valandinio įkainio ribą - 0 Lt. Ieškovo pasiūlyta kaina (121 Lt/val. advokato bei 54,45 Lt/val. advokato padėjėjo) atitinka Lietuvos advokatų tarybos 2004 m. kovo 26 d. nutarimu bei Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. 1R-85 patvirtintose Rekomendacijose dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio nustatytus maksimalius advokato įkainius. Nurodo, kad perkančioji organizacija neleido ieškovui pagrįsti neįprastai mažos pasiūlymo kainos jo pasirinktu būdu ir be pagrindo reikalavo pateikti visą eilę duomenų, susijusių su tiekėjo patirtimi gaunant valandinį užmokestį už teisinių paslaugų teikimą. Ieškovas taip pat nesutinka, jog nebuvo pagrįsta ir advokato padėjėjo darbo valandos kaina. Advokato padėjėjai paslaugas teikia individualiai ir nepaisant to, kad jų darbo vietos yra kartu su praktikos vadovais, advokato padėjėjai yra laisvi sudaryti sutartis su trečiaisiais asmenimis dėl teisinių paslaugų teikimo, esant vadovo sutikimui. Nurodo, kadangi abu ieškovo įvardinti advokato padėjėjai (N. J. ir R. K.), turėdami praktikos vadovų sutikimus, yra sudarę sutartis su ieškovu dėl teisinių paslaugų teikimo, todėl ieškovas turėjo teisę atsakovui pateikti advokato padėjėjų vienos teisinio darbo valandos savikainą, ir tai nėra melaginga informacija. Kadangi atsakovas tiekėjo kvalifikaciją jau buvo patikrinęs ir konstatavęs, kad ji atitinka pirkimo dokumentuose numatytus minimalius reikalavimus, todėl atsakovas nepagrįstai atmetė pasiūlymą motyvuodamas tuo, jog advokato padėjėja N. J. negalės tinkamai teikti teisinių paslaugų, kadangi padėjėjos praktiką pradėjo tik 2010 m. lapkričio 2 d., todėl iki 2011 m. lapkričio 2 d. negalės atstovauti pirmosios instancijos teisme. Be to, atstovavimo teisme paslaugos yra tik dalis teikiamų teisinių paslaugų, o tiekėjas turi teisę spręsti klausimus, susijusius su teisinių paslaugų teikimo organizavimu ir darbo krūvio paskirstymu. Ieškovo nuomone, atsakovas atlikdamas viešojo pirkimo procedūras nesilaikė lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, proporcingumo, skaidrumo principų, kadangi vienintelis konkurse likęs tiekėjas atsakovui jau teikė (gal būt ir tebeteikia) teisines paslaugas.

3Atsakovas VšĮ Kauno klinikinė ligoninė atsiliepimu į ieškinį (b.l. 108-112) prašo ieškinį atmesti ir priteisti bylinėjimosi išlaidas. Atsikirsdamas į ieškinį nurodo, jog ieškovas, įtraukdamas į pasiūlymą advokato padėjėjo paslaugas, nenurodė advokatų padėjėjų, teikiančių teisines paslaugas, duomenų. 2011-09-07 derybų metu ieškovas CVP IC priemonėmis pateiktame pasiūlyme nurodytus įkainius sumažino beveik tris kartus, t.y. advokato valandos įkainį nuo 250 Lt be PVM iki 100 Lt be PVM, t.y. 2,5 karto, o advokato padėjėjo valandos kaina nuo 150 Lt be PVM iki 45 Lt be PVM, t.y. daugiau negu tris kartus. Todėl atsakovas, įvertinęs aplinkybę, kad ieškovo pirminė pasiūlyta kaina ir derybų metu nurodyta kaina skiriasi iš esmės - 63 procentais bei yra 40,8 procento mažesnė už likusių dviejų konkurso dalyvių galutinių pasiūlymų kainų aritmetinį vidurkį ir vadovaudamasis Viešųjų pirkimų įstatymo 40 straipsniu bei Sąlygų 10.5.6 punktu, paprašė ieškovo pateikti raštišką kainos sudėtinių dalių pagrindimą bei šį pagrindimą, sąlygojusį kainos sumažinimą nuo pirminio pasiūlymo kainos iki derybų metu pateiktos kainos bei duomenis, iš kokių išteklių paslaugos teikėjas padengs šį skirtumą. Atsakovas suabejojo pateiktų duomenų tikrumu, kadangi ieškovas nurodė, kad ieškovo advokatų kontoroje „Stašaitis & Partners“ dirba 4 asmenys, kai pagal oficialiai skelbiamus duomenis šioje kontoroje dirba tik du asmenys – advokatas Ž. S. ir advokatas M. Š., nors ieškovas šio asmens, kaip atskirą tiekėjo, pasiūlyme nenurodė ir nepateikė kvalifikacinius reikalavimus patvirtinančių dokumentų. Be to, nurodęs advokatų padėjėjus R. K. ir N. J., nenurodė, kokiu pagrindu šie advokatai veikia su ieškovu, nes jų ieškovo kontoroje nėra, o advokato padėjėjo darbo vieta yra susieta su advokato, kuris yra advokato padėjėjo praktikos vadovas, darbo vieta, ir advokatai negali sudaryti sutarčių su kitais advokatais, ką numato patvirtintos Advokatų praktikos tvarkos nuostatos. Ieškovas taip pat nepateikė veiklos pelningumą patvirtinančių duomenų. Taip pat ieškovo buvo paprašyta pateikti patvirtinimą, kad paslaugos teikėjo advokato padėjėjai, kurie paslaugos teikėjo nuožiūra buvo/bus numatyti teikti paslaugas, galės tinkamai atstovauti pirmos instancijos teisme, bei teikti kitas teisines paslaugas, jeigu pirkėjas pageidaus, kad paslaugas teiktų advokato padėjėjas. Atsižvelgiant į tai, buvo pagrindas suabejoti ieškovo pateiktais duomenimis. Be to, konkurso sąlygose buvo numatyta, kad pasiūlymas atmetamas, jeigu kandidatas pateikia melagingą informaciją. Paprašius pateikti papildomus paaiškinimus, ieškovas nurodė iš esmės naują informaciją, todėl atsakovas pagrįstai atmetė ieškovo pasiūlymą.

4Tretysis asmuo Advokatų profesinė bendrija ,,Vaičiūnas ir Vaičiūnas“ atsiliepimu į ieškinį prašo ieškinį tenkinti, palaiko ieškinyje išdėstytas faktines aplinkybes ir teisinius argumentus.

5Tretysis asmuo NORDIA Baublys & Partners advokatų profesinė bendrija atsiliepimu į ieškinį prašo ieškinį atmesti. Nurodo, kad ieškovo argumentai, jog buvo tinkamai pagrįsta žemutinė ketinamų teikti teisinių paslaugų kainos riba yra nepagrįsti, kadangi ieškovas nepateikė atsakovo prašyto kainos pagrindimo įrodymų, o pateikti duomenys nesudaro pagrindo nurodytos kainos ribas pripažinti tinkamai pagrįstomis. Ieškovas duomenų, kad būtų pajėgus tinkamai teikti paslaugas už pasiūlyme nurodyta kainą, taip pat nepateikė. Įstatyme numatyta galimybė paslaugas teikti neatlygintinai pati savaime nepagrindžia žemos kainos ribos. Teismų praktikoje aiškinant VPĮ nuostatas dėl kainos pagrįstumo pabrėžiama, kad aplinkybę, ar yra pagrįsta neįprastai žema kaina, sprendžia pati perkančioji organizacija, atsižvelgdama į VPĮ reikalavimus ir konkrečias aplinkybes. Perkančioji organizacija taip pat gali, bet neprivalo remtis VPĮ 40 straipsnio 2 dalyje įtvirtintais neįprastai mažos kainos pagrįstumo vertinimo kriterijais. Jai yra suteikta teisė nuspręsti, kokie, jos manymu, pasiūlymo aspektai, sudėtinės kainos dalys ir skaičiavimai turi būti pagrįsti. Atsakovas ieškovo prašė pateikti reikalingas pasiūlymo detales, kainos sudėtines dalis ir skaičiavimus, nurodant advokato ir advokato padėjėjo valandinės kainos ribas nuo - iki bei šią minėtą informaciją pagrįsti paskutinių 12 mėnesių nuo galutinio pasiūlymo pateikimo dienos išrašytomis sąskaitomis, kai už teisines paslaugas buvo apmokama valandiniu įkainiu, tačiau ieškovas tokių duomenų nepateikė. Tretysis asmuo ieškinio argumentus, kad buvo pateikta tinkama informacija apie advokatų padėjėjus ir jų įkainius, prašo atmesti kaip nepagrįstus. Remiantis viešai prieinamais duomenimis, advokatų kontora ,, Stašaitis & Partners“ advokatų padėjėjų neturi, t.y. joje dirbantys advokatai nėra nei vieno iš pasiūlyme nurodytų advokato padėjėjų praktikos vadovai, ieškovas viešajame pirkime dalyvavo apsijungdamas su kitais advokatais ir jų padėjėjais. Tačiau siekdamas pagrįsti neįprastai žemą paslaugų kainą, atsakovui pateikė melagingus ir tikrovės neatitinkančius duomenis, kadangi jokių duomenų, jog ketina remtis kitų ūkio subjektų pajėgumais, nepateikė. Ieškovo nurodyti argumentai dėl advokato padėjėjų atitikimo kvalifikaciniams reikalavimams taip pat nepagrįsti, kadangi nei pirkimo sąlygose, nei atsakovo informaciniuose pranešimuose ar kituose dokumentuose nebuvo nurodyta, kad bus vykdoma kvalifikacinė atranka, todėl pretendentai buvo vertinami tik dėl atitikimo minimaliems kvalifikaciniams reikalavimams. Advokato padėjėjo stažas yra svarbi informaciją ne tik vertinant jų kvalifikaciją, bet ir pagrindžiant neįprastai žemą siūlomų paslaugų kainą. Ieškovas savo pateiktoje pretenzijoje nesirėmė viešųjų pirkimų principų pažeidimu, todėl šioje dalyje nesilaikyta išankstinės ginčo nagrinėjimo tvarkos, be to, šie pažeidimai nėra konkrečiai įvardinti ir įrodyti.

6Tretysis asmuo E. G. atsiliepimu į ieškinį prašo jį tenkinti. Nurodo, kad tiekėjo pasiūlyta kaina atitinka Rekomendacijose dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio nustatytus maksimalius advokato įkainius, todėl pasiūlyta kaina nelaikytina neįprastai maža. Sąnaudų dydį tiekėjas pagrindė, nurodydamas, kad jis apskaičiuotas, vadovaujantis 2010 m. deklaracijos duomenimis ir pajamų – išlaidų žurnalo duomenimis. Atsakovas norėdamas įsitikinti šių duomenų teisingumu, galėjo paprašyti pateikti buhalterinius duomenis. Nurodytas žemiausias valandinis įkainis – 0 Lt nustatytas pagrįstai, kadangi advokatas turi teisę teikti nemokamas paslaugas, o šis įkainis buvo nurodytas tik todėl, kad atsakovas pats prašė nurodyti žemiausią įkainį. Kadangi advokato padėjėjai, esant vadovo sutikimui, yra laisvi sudaryti sutartis su trečiaisiais asmenimis dėl teisinių paslaugų teikimo, advokato padėjėjai tokias sutartis yra sudarę su ieškovu, todėl jis galėjo pateikti jų teisinio darbo valandos savikainą. Kadangi atsakovas nenurodė jokių kvalifikacinių reikalavimų advokato padėjėjams ir reikalavimo, kad visi tiekėjo siūlomi specialistai pateiktų jų kvalifikaciją patvirtinančius dokumentus, todėl ieškovas, jei to būtų paprašęs atsakovas, šiuos duomenis būtų pateikęs. Be to, pats atsakovas buvo patvirtinęs, kad ieškovo siūlomi advokatai ir advokatų padėjėjai atitinka minimalius kvalifikacinius reikalavimus, todėl nebuvo pagrindo iš naujo vertinti tiekėjo kvalifikaciją. Pirkimo sąlygose nebuvo numatyta, kokias konkrečias paslaugas turėtų teikti advokatas ir kokias advokato padėjėjai, o darbų paskirstymas yra išimtinė tiekėjo teisė, todėl aplinkybė, kad advokato padėjėja N. J. neturi 1 metų advokato padėjėjos praktikos neturi teisinės reikšmės, be to, iki nurodyto 1 metų termino buvo likęs vos 1 mėnuo.

7Ieškinys atmestinas. Nustatyta, kad VšĮ Kauno klinikinė ligoninė Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (CVP IS) 2011-08-03 paskelbė konkursą „Teisinio konsultavimo ir atstovavimo paslaugų pirkimas supaprastintų skelbiamų derybų būdu“ (b.l. 23-25), taip pat buvo nustatytos ir patvirtintos Pirkimo sąlygos (b.l. 26-54). Laikotarpiu nuo 2011-08-08 iki 2011-08-6 d. ieškovas aiškinosi tam tikras pirkimo sąlygas, ir atsakovas jas paaiškino nustatyta tvarka (b.l. 55-61). Ieškovas advokatų kontoros „Stašaitis & Partners“ advokatas Ž. S., veikdamas jungtinės veiklos sutarties su trečiaisiais asmenimis advokatų profesine bendrija „Vaičiūnas ir Vaičiūnas“ bei advokate E. G. pateikė pasiūlymą (b.l. 16-19). Atsakovo viešojo pirkimo komisijos 2011 m. rugpjūčio 26 d. posėdyje buvo atlikta vokų su tiekėjų pasiūlymais atplėšimo procedūra (b.l. 63-66) ir tiekėjams (tame tarpe ir ieškovui) 2011-09-01 pranešta, kad jų pateikti duomenys apie kvalifikaciją atitinka pirkimo dokumentuose nustatytus minimalius kvalifikacinius reikalavimus (b.l. 67). Ieškovas atsakovo 2011-09-05 raštu (b.l. 68) buvo pakviestas dalyvauti derybose 2011 m. rugsėjo 7 d. Viešojo konkurso 2011 m. rugsėjo 7 d. derybų protokolas patvirtina, kad ieškovas sutiko nuleisti kainą ir pasiūlė tokius valandinius įkainius: advokato paslaugos - 121 Lt su PVM, advokato padėjėjo paslaugos – 54,45 Lt su PVM, ir bendra pasiūlymo kaina 175,45 Lt su PVM (b.l. 69-70). Perkančioji organizacija (VšĮ Kauno klinikinė ligoninė) 2011-09-14 raštu paprašė ieškovą pagrįsti neįprastai mažą kainą, kadangi derybų metu ieškovo pasiūlyta kaina skyrėsi 63 procentais nuo jo pradinio pasiūlymo kainos, be to, ji buvo 40,8 procento mažesnė už likusių konkurso dalyvių galutinių pasiūlymų kainų aritmetinį vidurkį (b.l. 71-72). Ieškovas 2011 m. rugsėjo 19 d. pateikė atsakymą dėl kainos pagrindimo su priede pateiktomis 3 pažymomis dėl veiklos pelningumo per 12 mėnesių (b.l. 73-78). Atsakovas 2011-09-27 raštu ieškovui ir kitiems jungtinės veiklos dalyviams pranešė, kad atmetė jų pasiūlymą, nes buvo pasiūlyta neįprastai maža kaina, ir tiekėjas komisijos prašymu jos tinkamai nepagrindė, taip pat pateikė melagingą informaciją, kadangi advokatų kontoroje „Stašaitis & Partners“ nėra advokatų padėjėjų, atitinkančių Advokatūros įstatymo nuostatas (b.l. 79-80). Kitu 2011-09-30 raštu atsakovas pranešė ieškovui ir kitiems jungtinės veiklos dalyviams, kad Viešųjų pirkimų komisijos posėdyje buvo sudaryta pasiūlymų eilė, kurioje nurodytas vienas paslaugų tiekėjas NORDIA Baublys & Partners advokatų profesinė bendrija. Ieškovas 2011 m. spalio 3 d. pateikė pretenziją (b.l. 82-88), kuri atsakovo buvo atmesta (b.l 90-91).

8Ieškovas ginčija atsakovo sprendimą atmesti ieškovo pasiūlymą. Kaip jau nurodyta, šis pasiūlymas atsakovo buvo atmestas tuo pagrindu, kad ieškovas pasiūlė neįprastai mažą kainą ir komisijos prašymu jos tinkamai nepagrindė, taip pat pateikė melagingą informaciją. Pasiūlymas atmestas, vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo (toliau VPĮ) 40 straipsniu ir konkurso sąlygų 10.5.6 (buvo pasiūlyta neįprastai maža kaina, ir tiekėjas komisijos prašymu per nurodytą terminą nepateikė raštiško kainos sudėtinių dalių pagrindimo arba kitaip nepagrindė neįprastai mažos kainos) ir 10.5.7 (tiekėjas pasiūlyme pateikė melagingą informaciją, kurią perkančioji organizacija gali įrodyti bet kokiomis teisėtomis priemonėmis) punktų pagrindu.

9Nepagrįstai mažos kainos institutas yra taikytinas, siekiant įsitikinti tiekėjo pasiūlymo pagrįstumu ir realumu ir užsitikrinti, kad viešojo pirkimo sutartis tikrai bus įvykdyta laiku ir tinkamai. Ieškovas nekelia ginčo dėl pačios nepagrįstai mažos pasiūlymo kainos identifikavimo, tik teigia, kad ją tinkamai pagrindė. Pagal neįprastai mažos kainos instituto teisinį reglamentavimą perkančioji organizacija visada privalo pareikalauti dalyvio, pasiūliusio neįprastai mažą kainą, pagrįsti šį pasiūlymą. Ieškovui buvo sudaryta galimybė perkančiosios organizacijos prašymu pagrįsti neįprastai mažą kainą, ką patvirtina atsakovo raštu pateiktas prašymas ją pagrįsti (b.l. 71-72). Todėl atsakovo veiksmai atitiko VPĮ 40 straipsnio reikalavimus, kuriais numatyta, kad jeigu pateiktame pasiūlyme nurodyta prekių, paslaugų ar darbų kaina yra neįprastai maža, perkančioji organizacija privalo pareikalauti, kad dalyvis pagrįstų siūlomą kainą (1 dalis) ir kad perkančioji organizacija, siekdama, kad neįprastai mažos kainos būtų pagrįstos, raštu kreipiasi į tokią kainą pasiūliusį dalyvį ir prašo pateikti, jos manymu, reikalingas pasiūlymo detales, kainos sudėtines dalis ir skaičiavimus (2dalis). Toje pačioje VPĮ 40 straipsnio 2 dalyje nurodyta, kad perkančioji organizacija, vertindama kainos pagrindimą, atsižvelgia į pavyzdinį tam tikrų kriterijų sąrašą (pvz., siūlomo pirkimo objekto originalumą, galimybę gauti valstybės pagalbą ir pan.), tačiau šioje normoje kainos pagrindimo kriterijų sąrašas nėra baigtinis. Todėl sprendžiant, ar kaina neįprastai maža, reikia nustatyti pasiūlytos kainos dydį, atsižvelgiant į įvairius kriterijus ir konkrečias pirkimo aplinkybes (Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus kolegijos 2008 m. spalio 7 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-581/2008), ir perkančiajai organizacijai yra suteikta teisė nuspręsti, kokie, jos manymu, pasiūlymo aspektai, sudėtinės kainos dalys ir skaičiavimai turi būti pagrįsti, o tiekėjas – pateikti kuo išsamesnius kainos pagrindimo duomenis ir atsakydami į perkančiosios organizacijos prašymą pateikti kainos pagrindimą, privalo atsakyti tiek, kiek yra prašomi, tačiau turi teisę pateikti ir platesnius paaiškinimus, papildomas aplinkybes ar dokumentus. Tokios perkančiosios organizacijos ir tiekėjų teisės bei pareigos neįprastai mažos pirkimo kainos pagrindimo procese yra išaiškintos ir kasacinio teismo praktikoje (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriau teisėjų kolegijos 2010 m. gegužės 17 d. nutartyje civilinėje byloje Nr. 3K-3-216/2010). Ieškovas ginčija atsakovo išvadas, padarytas dėl ieškovo pateiktų paaiškinimų pagrindžiant neįprastai mažą paslaugų kainą, dėl ko buvo atmestas jo pasiūlymas. Atsakovas, pateikdamas prašymą pagrįsti neįprastai mažą kainą, konkrečiai nurodė, kokios aplinkybės turėtų būti paaiškintos (advokatų ir advokatų padėjėjų skaičius, valandinės kainos riba, kad veikla buvo pelninga, iš kokių išteklių tiekėjas ketina padengti kainos sumažinimo skirtumą, kad advokato padėjėjai, kurie numatyti teikti paslaugas galės tinkamai atstovauti pirmosios instancijos teisme ir pan.) ir kokiais įrodymais (paskutinių 12 mėnesių išrašytomis sąskaitomis, pelno/nuostolio ataskaitomis (b.l. 71-72). Perkančioji organizacija, įvertinusi ieškovo paaiškinimus dėl pasiūlymo kainos pagrindimo, atmesdama ieškovo pasiūlymą dėl neįpratai mažos kainos, nurodė: 1) kad paslaugos tiekėjas nepagrindė savo siūlomo įkainio, nes nurodė mažiausios kainos ribos teikiant apmokamas paslaugas ir 2) kad paslaugos tiekėjas nepagrindė advokato padėjėjo valandinės kainos, nes advokatų padėjėjų R. K. ir N. J. darbo vieta negali būti advokatų kontoroje „Stašaitis & Partners“, kadangi R. K. darbo vieta yra advokatės E. G. kontoroje, o N. J. – advokato A. Trumpulio kontoroje. Ieškovas derybose sumažino advokato paslaugų kainą nuo 301,50 Lt su PVM iki 121 Lt su PVM, o pagrįsdamas kainą ir paaiškindamas perkančiajai organizacijai, nurodė, kad advokatų ir advokatų padėjėjų valandinių įkainių ribos prasideda nuo 0 Lt (b.l. 73-75) ir nurodė, kad skirtumas tarp advokatų ir advokatų padėjėjų darbo laiko savikainos ir „nulinio“ tarifo yra apmokamos iš advokatų kontoros pelno. Atsakovo nuomone, kadangi perkamos apmokamos teisinės paslaugos, todėl mažiausia įkainio riba negali būti 0 Lt. Tačiau kadangi LR Advokatūros įstatymo 4 straipsnio 5 dalyje numatyta, kad advokatas turi teisę teikti teisines paslaugas nemokamai, todėl darytina išvada, jog tokia įkainio riba – 0 Lt yra galima, juo labiau, kad pirkimo dokumentuose (11.1 -11.2 punktuose) įkainio ribos nebuvo numatytos, o perkančioji organizacija tai paprašė padaryti tiekėjo pagrindžiant neįprastai mažą kainą, beje taip pat nenurodant, kad įkainio riba negalėtų būti 0 Lt. Siekiant įsitikinti, ar paslaugos teikėjas turi galimybę teikti nemokamas paslaugas yra svarbu nustatyti, iš kokių resursų tai bus daroma, todėl labai svarbia aplinkybe tampa aplinkybė, kiek pelningai dirba pasiūlymą teikusios advokatų kontoros ir kokia jų teikiamų paslaugų savikaina. Tačiau ieškovas nepagrindė advokato/advokato padėjėjo pasiūlytų valandinio įkainio ribų paskutinių metų (12 mėnesių nuo galutinio pasiūlymo pateikimo dienos) išrašytomis sąskaitomis, kai už teisines paslaugas buvo apmokama valandiniu įkainiu. Ieškovas paaiškinimuose tik nurodė, kad visi jungtinės veiklos sutarties pagrindu paslaugas siūlantys teikti teikėjai per pastaruosius 12 mėnesių dirbo pelningai (b.l. 74) ir tam pagrįsti pateikė tik pačių advokatų pažymas (b.l. 76-78), nevykdydami atsakovo prašymo pagrįsti neįprastai mažą kainą jų išrašytomis sąskaitomis, pelno nuostolio ataskaita ar kitokiu pagrindimu (jei paslaugos teikėjas nėra juridinis asmuo) (b.l. 71-72). Tai reiškia, kad atsakovui buvo svarbu, kad paslaugos teikėjas faktiniais duomenimis pagrįstų itin ženkliai sumažintą valandos įkainį. Toks atsakovo prašymas pagrįsti neįprastai mažą paslaugos kainą konkrečiais įrodymais yra tinkamas ir savo turiniu ir esme labai aiškus, kadangi šiame prašyme yra aiškios perkančiosios organizacijos abejonės ir nurodyti tikslūs pagrindimo kriterijai. Todėl ieškovas pats nepasinaudojęs galimybe pagrįsti pasiūlymo kaina perkančiosios organizacijos nurodytu ar jam prilygstančiu alternatyviu būdu, faktiškai atsisakė, t.y. nepagrindė neįprastai žemos savo pasiūlymo kainos. Todėl atsakovas turėjo pagrindą atmesti ieškovo pasiūlymą konkurso sąlygų 10.5, 10.5.6 punktų pagrindu.

10Antrasis perkančiosios organizacijos argumentas, nurodytas atmetant ieškovo prašymą dėl neįprastai mažos pasiūlymo kainos, kad paslaugos tiekėjas nepagrindė advokato padėjėjo valandinės kainos, nes advokatų padėjėjų R. K. ir N. J. darbo vieta negali būti advokatų kontoroje „Stašaitis & Partners“, kadangi R. K. darbo vieta yra advokatės E. G. kontoroje, o N. J. – advokato A. Trumpulio kontoroje, taip pat laikytinas pagrįstu. Ieškovas, pateikdamas atsakymą į paklausimą dėl neįprastai žemos pasiūlymo kainos pagrindimo, nurodė, kad siūlo du advokatų padėjėjus - R. K. ir N. J., kartu nurodydamas, kad advokatų kontoroje „Stašaitis & Partners“ advokato padėjėjo valandinio įkainio ribos yra nuo 0 Lt iki 250 Lt su PVM. (b.l. 73-75), ir toks pat advokato padėjėjo įkainis nurodytas advokatės E. G. kontoroje. Ieškovas, grįsdamas šio įkainio ribas, pateikė pažymą (b.l. 77), kad vieno padėjėjo vienos darbo valandos savikaina mažesnė nei 35 Lt su PVM, tačiau duomenų, kad advokatų kontoroje „Stašaitis & Partners“ yra advokatų padėjėjų arba jie kokiu nors būdu bus pasitelkti teisinių paslaugų teikimui nebuvo pateikta. Atvirkščiai, oficialūs viešai skelbiami Lietuvos advokatūros duomenys (b.l. 114) patvirtina, kad advokatės E. G. kontoroje dirba advokato padėjėjas R. K., tačiau advokatė E. G., pateikdama pažymą (b.l. 76). pagrindė tik advokato vienos valandos savikainą, nenurodydama advokato padėjėjo vienos darbo valandos savikainos. Tuo tarpu ieškovas, kurio advokato kontoroje nėra advokatų padėjėjų (b.l. 115), tokią savikainą nurodė (b.l. 77), nors iš esmės nesant advokato padėjėjų jis niekaip negalėjo pagrįsti advokato padėjėjo valandinio įkainio savikainos. Ieškovo nurodyta advokato padėjėja N. J. nedirba nei vienoje iš jungtinės veiklos sutarties pagrindu paslaugas teikti siūlomų advokatų kontorų. Ieškovo teiginiai, kad advokato padėjėjas, turėdamas atitinkamą rašytinius praktikos vadovo sutikimą, gali sudaryti teisinių paslaugų teikimo sutartis su kitais advokatais, atmestini. LR advokatūros įstatymo 38 straipsnio 2 dalis numato, kad advokato padėjėjo praktikos atlikimo tvarką, laiko skaičiavimą nustato Lietuvos advokatūra. Lietuvos advokatūros advokatų tarybos 2005 m. birželio 30 d. sprendimu „Dėl advokatų padėjėjų praktikos atlikimo tvarkos“ yra nustatyta praktikos atlikimo tvarka. (toliau Tvarka). Šios Tvarkos 3.1 punkte nurodyta, kad advokato padėjėjo darbo vieta yra kartu su vadovo darbo vieta, o šios tvarkos 6.1.1 ir 6.1.2 punktuose nurodyta, kad advokato padėjėjas turi teisę atstovauti kliento interesams pirmos instancijos teismuose ir kitose valstybės ir savivaldybių institucijose bei privačiose įmonėse ar įstaigose esant rašytiniam vadovo leidimui (sutikimui). Tai reiškia, kad ieškovas, pasitelkdamas konkurso būdu perkamų teisinių paslaugų teikimui advokatų padėjėjus, kurių vadovu jis nėra paskirtas, turi gauti rašytinį praktikos vadovo leidimą (sutikimą). Todėl ieškovas, grįsdamas neįprastai mažą pasiūlymo kainą ir nurodydamas, kad naudosis kitų subjektų pajėgumais, privalėjo įrodyti, kad to subjekto pajėgumai jam yra prieinami ir bus prieinami visu sutarties galiojimo ir vykdymo laikotarpiu, tuo tikslu pateikdamas visus su tuo susijusius dokumentus, ir įrodydamas galimybę remtis kito subjekto pajėgumais, ką numato pirkimo sąlygų 5.4 punktas. Ieškovas nepateikė jokių galimybę remtis jo nurodytų advokatų padėjėjų pajėgumais, kadangi nepateikė nei nurodytų advokatų padėjėjų praktikos vadovų rašytinių sutikimų (leidimų), nei įstatymo reikalavimus atitinkančių susitarimų su ieškovu dėl teisinių paslaugų teikimo. Atsižvelgiant į tai, darytina išvada, kad ieškovas, grįsdamas advokato padėjėjų vienos darbo valandos įkainį, negalėjo pagrįsti ir nepagrindė šio įkainio, kadangi iš esmės pateikė tikrovės neatitinkančias žinias dėl galimybės naudotis advokatų padėjėjų teikiamomis teisinėmis paslaugomis.

11Byloje pateikti įrodymai iš esmės patvirtina paties ieškovo nesąžiningus veiksmus, kurie galėtų būti pripažinti netgi melagingos informacijos pateikimu )pvz. dėl advokatų ir advokatų padėjėjų skaičiaus). Ieškovas, pateikdamas pasiūlymą nurodė 3 paslaugų teikėjus advokatus (b.l. 16), o pagrįsdamas neįprastai mažą kainą jau nurodė penkis advokatus, t.y. papildomai advokatus M. V. ir M. Š. (b.l. 73), kurių atitikimas kvalifikacijos reikalavimams pagal pirkimo sąlygų 6.1 punkto 1 lentelės reikalavimus pateikiant pasiūlymą nebuvo patvirtintas. Tokiu būdu ieškovas, pagrįsdamas neįprastai mažą kainą, pasiūlymą pakeitė iš esmės, kas yra negalima, ir tokius ieškovo veiksmus galima pripažinti kaip sąmoningą klaidingos informacijos teikimą. Analogiškai melaginga informacija buvo pateikta, kad advokato padėjėjai (tame tarpe advokato padėjėja N. J.) galės tinkamai atstovauti pirmosios instancijos teismuose bei teikti kitas teisines paslaugas, tačiau nepaisant, to, kad ji, kaip jau nustatyta, iš esmės net negali teikti pirkimo paslaugų, bet dar ir negali atstovauti pirmosios instancijos teisme, kadangi praktiką pradėjo 2010-11-02 ir konkurso metu dar neturėjo 1 metų stažo. Todėl darytina išvada, kad perkančioji organizacija turėjo pagrindą atmesti ieškovo pasiūlymą ir kitu pirkimo sąlygų 10.5.7 punkto pagrindu.

12Nors ieškovas reikšdamas pretenziją, nenurodė, kad buvo pažeisti LR Viešųjų pirkimų įstatyme įtvirtinti lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, proporcingumo principai, tačiau atsižvelgiant į tai, kad bylose, kylančiose iš viešųjų pirkimų, teismas turi būti aktyvus ir veikti savo iniciatyva (CPK 4238 straipsnis), teismas pasisako ir dėl šio ieškinio pagrindo. Nurodytų principų pažeidimą ieškovas grindžia tuo, kad konkurse liko tik vienas paslaugų teikėjas, konkursą laimėjusi NORDIA Baublys & Partners advokatų profesinė bendrija, kuri paslaugas teikia ir šiuo metu. Tačiau vien šis faktas, kartu atsižvelgiant į paties ieškovo nevisiškai sąžiningus veiksmus, nesudaro prielaidų konstatuoti viešojo pirkimo principų pažeidimą. Be to, viešasis pirkimas yra nutrauktas perkančiosios organizacijos sprendimu pirkimo sąlygų 16 punkto pagrindu (b.l. 150). Bylos nagrinėjimo eigoje teismas taip pat nenustatė kitų viešojo pirkimo principų pažeidimo.

13Nenustačius pagrindų panaikinti viešojo pirkimo komisijos priimtiems sprendimams panaikinti ieškinys, kaip nepagrįstas ir neįrodytas, atmestinas. Ieškinį atmetus, sprendimui įsiteisėjus, naikintinos taikytos laikinosios apsaugos priemonės (CPK 150 straipsnio 2 dalis), o iš ieškovo priteistinos valstybės turėtos bylinėjimosi išlaidos.

14Teisėja, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 268-270 straipsniu,

Nutarė

15Ieškinį atmesti.

16Priteisti iš ieškovo Ž. S. (a.k. ( - ) 60,54 Lt pašto išlaidų valstybei.

17Sprendimui įsiteisėjus panaikinti Kauno apygardos teismo 2011 m. lapkričio 2 d. nutartimi taikytas laikinąsias apsaugos priemones, kuriomis atsakovas VšĮ Kauno klinikinė ligoninė buvo įpareigota nesudaryti su trečiuoju asmeniu advokatų profesine bendrija NORDIA Baublys & Partners Teisinio konsultavimo ir atstovavimo paslaugų viešojo pirkimo (pirkimo Nr. 109161) sutarties, o jei jau sudaryta – sustabdyti su pirkimo laimėtoju sudarytos viešojo pirkimo sutarties vykdymą ir viešojo pirkimo konkurso procedūras.

18Sprendimas per 14 dienų gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Lietuvos apeliaciniam teismui per Kauno apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai