Byla 2A-40/2007

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Marytės Mitkuvienės, Vinco Versecko (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas) ir Viginto Višinskio, sekretoriaujant Ernestai Jevaitytei, Violetai Drėmienei, dalyvaujant ieškovo atstovui Mindaugui Žibeliui, atsakovo atstovei advokatei Elenai Žilėnienei, viešame teismo posėdyje apeliacine proceso išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo akcinės bendrovės (toliau – AB) ,,Rytų skirstomieji tinklai“ ir atsakovo uždarosios akcinės bendrovės (toliau – UAB) ,,Daukas“ apeliacinius skundus dėl Vilniaus apygardos teismo 2006 m. vasario 23 d. sprendimo, priimto civilinėje byloje Nr. 2-287-51/2006 pagal ieškovo AB ,,Rytų skirstomieji tinklai“ ieškinį atsakovui UAB ,,Daukas“ dėl žalos atlyginimo, ir

Nustatė

2Ieškovas AB ,,Rytų skirstomieji tinklai“ kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydamas priteisti iš atsakovo UAB ,,Daukas“ 140 310,68 Lt žalai atlyginti ir bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad 2005 m. vasario 1 d. tikrinant atsakovo UAB „Daukas“ patalpų, esančių Kalvarijų g. 59a, Vilniuje, elektros apskaitas, buvo pastebėta, kad yra pažeistos elektros skaitiklių Nr. 0042586 ir Nr. 0015312 gamyklinės plombos, todėl buvo surašyti Atsiskaitymo už suvartotą elektros energiją aktai Nr. 277 ir Nr. 276, kuriuose nurodyta, jog elektros skaitikliai bus atiduoti ekspertizei atlikti, o suvartotos elektros energijos perskaičiavimas bus atliktas gavus ekspertizės išvadas. Elektros apskaitos skaitikliai buvo pateikti Lietuvos teismo ekspertizės centrui ekspertizės atlikimui. Šio centro 2005 m. gegužės 31 d. ekspertizės akto Nr. 11-492(05) išvadose nurodyta, kad tyrimui pateiktų elektros energijos apskaitos skaitiklių gaubtai buvo nuimami, o skaičiavimo mechanizmo skaičių būgnai buvo jėga priverstinai persukami. Vilniaus miesto šiaurinio skyriaus neapskaitinio elektros energijos vartojimo vietos apžiūros akto svarstymo komisija, vadovaudamasi Lietuvos teismo ekspertizės centro išvadomis, 2005 m. liepos 13 d. nusprendė Atsiskaitymo už suvartotą elektros energiją (sutrikus apskaitos prietaisui) aktus perkvalifikuoti į Neapskaitinio elektros energijos vartojimo vietos apžiūros aktus. Atsakovui priklausančiose patalpose laikotarpiu nuo 2004 m. vasario 4 d. iki 2005 m. vasario 4 d. buvo perskaičiuotas suvartotos elektros energijos kiekis, kuris apskaičiuojamas pagal vartotojui leistiną naudoti galią ir vartotojo darbo valandų skaičių, už šį kiekį atsakovas turėtų sumokėti 140 310,68 Lt.

3Vilniaus apygardos teismas 2006 m. vasario 23 d. sprendimu ieškinį patenkino iš dalies, priteisė iš atsakovo UAB „Daukas“ 11 001,85 Lt žalos atlyginimui, 330,06 Lt žyminio mokesčio ieškovui AB „Rytų skirstomieji tinklai“, likusią ieškinio dalį atmetė. Nurodė, kad Lietuvos teismo ekspertizės centro išvadose konstatuotas aplinkybes apie neteisėtą elektros energijos vartojimą patvirtino liudytojai N. Jarmalavičius, W. M. , G. O., R. V., kurie teigė, kad patikrinimo metu, patikrinus replėmis, buvo matyti, jog pagal srovių grandinių apkrovimą elektros energijos suvartojimo kiekis pas atsakovą buvo akivaizdžiai per mažas. Teismo teigimu, nors ekspertizės metu nebuvo tiriamos elektros skaitiklių plombų pažeidimo ar jų falsifikavimo aplinkybės, tačiau vien nustačius priverstinį skaičiavimo mechanizmo persukimą, yra pagrindas konstatuoti neteisėto elektros energijos vartojimo galimybę. Teismas atmetė atsakovo teiginį, kad leistina galia atsakovui yra 30 kW, o ne 90 kW, nes iš 1998 m. birželio 2 d. akto matyti, kad pats atsakovas prašė padidinti leistinąją galią iki 90 kW ir toks jo prašymas buvo patenkintas (b.l. 79), tokia leistinoji galia fiksuota dar 1999 m. birželio 24 d. užduotyje Nr. 335, kurią pasirašė ir atsakovo atstovas (b.l. 111). Esant tokiems įrodymams, teismas konstatavo, jog yra pagrindas pripažinti, kad neteisėto elektros energijos vartojimo faktas yra įrodytas, todėl ieškovo reikalavimas atlyginti žalą yra pagrįstas (CK 6.246 str. 1 d., 6.249 str. 1 d., 6.263 str.). Tačiau teismas nurodė, kad ieškovas be pakankamo pagrindo žalos dydį nustatė skaičiuodamas laikotarpį už vienerius metus, nes iš ieškovo liudytojų N. J. , W. M. parodymų matyti, kad jie dar 2004 m. gruodžio 30 d. tikrino atsakovo elektros apskaitą. Šie liudytojai nurodė jau tuo metu pastebėję, jog srovių grandinių apkrovimas neatitinka elektros energijos suvartojimo. Iš atsakovo pateiktų užduočių Nr. 1213575, 1213578 matyti, kad N.Jarmalavičius buvo atvykęs dar ir 2005 m. sausio 4 d. Tačiau nė vienu iš šių atvejų joks aktas nebuvo surašytas, nei atsakovas, nei minėti liudytojai dėl aktų nesurašymo priežasčių nieko negalėjo paaiškinti. Argumentą neva akto negalima buvo surašyti dėl to, kad tuomet nebuvo galimybės nuimti elektros skaitiklių, teismas nepripažino pagrįstu. Teismo teigimu, tai patvirtina 2005 m. vasario mėn. atsakovo rašyti aktai: daiktų (t. y. elektros skaitiklių) paėmimo protokolai ir atsiskaitymo už suvartotą elektros energiją (sutrikus apskaitos prietaisų darbui) aktai buvo surašyti atskirai (b.l. 5-9), todėl pastebėtiems pažeidimams užfiksuoti aktas galėjo būti surašytas ir ankstesnių tikrinimų metu, juo labiau, kad Taisyklių 63 punktas įpareigoja, nustačius Taisyklių 66.5, 67.4 punktų reikalavimų pažeidimus, surašyti nustatytos formos aktą. Ankstesnių tikrinimų metu tai nebuvo padaryta, todėl teismas nurodė, jog nėra pakankamo pagrindo daryti išvadą apie neteisėtą elektros energijos vartojimo faktą tuo (ankstesniu) metu. Tuo tarpu Taisyklių 66.5 punktas nustato, kad perskaičiuojamas turi būti laikotarpis nuo paskutinės apskaitos prietaisų patikrinimo dienos. Todėl teismas konstatavo, kad žalos dydis perskaičiuotinas ne už vienerius metus, o už laikotarpį nuo 2005 sausio 4 d. iki 2005 m. vasario 1 d., tai yra už 27 dienas ir sudaro 11 001,85 Lt.

4Ieškovas apeliaciniu skundu prašo Vilniaus apygardos teismo 2006 m. vasario 23 d. sprendimą iš dalies pakeisti, ieškinį patenkinti – priteisti iš atsakovo 129 308,83 Lt žalos ir 3 476,15 Lt bylinėjimosi išlaidų, kitą sprendimo dalį palikti nepakeistą, bei priteisti iš atsakovo ieškovui turėtas bylinėjimosi išlaidas. Skundą grindžia šiais argumentais:

51. Teismas, vertindamas liudytojų N. J. ir W. M. parodymus, neatsižvelgė į tai, kad, kaip nurodė šie liudytojai, atsakovas neleido nuimti elektros apskaitos prietaiso ir dėl šios priežasties ieškovo darbuotojai negalėjo surašyti aktų. Surašius aktą ir nenuėmus elektros apskaitos prietaiso, aktas netektų prasmės, nes prie jo nebūtų pridėtas pagrindinis įrodymas dėl neteisėto elektros energijos vartojimo. Taip pat liudytojai paaiškino, kad dėl elektros skaitiklio nuėmimo su atsakovu vyko ilgos derybos bei susirašinėjimas.

62. Teismas netinkamai pritaikė materialinės teisės normas ir nepagrįstai sumažino atsakovo padarytą žalą ieškovui iki 11 001,85 Lt, skaičiuodamas padarytą žalą nuo paskutinio elektros apskaitos prietaiso patikrinimo iki akto surašymo, tai yra nuo 2005 m. sausio 4 iki 2005 m. vasario 1 d. Ieškovo liudytojai nurodė, kad neteisėtas elektros energijos vartojimas buvo nustatytas jau 2004 m. gruodžio 30 d., tačiau akto surašymas buvo atidėtas iki su atsakovu suderinto elektros prietaiso nuėmimo laiko. Šią aplinkybę patvirtina ilgas susirašinėjimas su atsakovu.

73. Teismas nepagrįstai ieškovo atstovų 2004 m. gruodžio 30 d., 2005 m. sausio 4 d. ir 2005 m. vasario 1 d. atvykimus į atsakovo patalpas vertino kaip atskirus atsakovo apskaitos prietaisų patikrinimus. Šie tikrinimai vertintini kaip vieno proceso – neapskaitinio elektros energijos fakto konstatavimo ir užfiksavimo, sudėtinės dalys. Neteisėtas elektros energijos vartojimas buvo konstatuotas jau 2004 m. gruodžio 30 d., nors formaliai užfiksuotas tik 2005 m. vasario 1 d. Dėl šios priežasties, vadovaujantis Elektros energijos tiekimo ir naudojimo taisyklėmis, atsakovo suvartotos elektros energijos kiekis buvo perskaičiuotas už laikotarpį nuo 2004 m. vasario 1 d. iki 2005 m. vasario 1 d. Tiek tuo atveju, jei aktas būtų buvęs surašytas 2004 m. gruodžio 30 d., tiek nagrinėjamu atveju, kai aktas surašytas 2005 m. vasario 1 d., atsakovo padarytos žalos dydis būtų apskaičiuotas pagal tuos pačius principus, tai yra paskaičiuojant suvartotos elektros energijos kiekį už vienerius metus, ir abiem atvejais ieškovo patirtos žalos dydis būtų vienodas.

8Atsakovas apeliaciniu skundu prašo Vilniaus apygardos teismo 2006 m. vasario 23 d. sprendimą panaikinti ir priimti naują sprendimą – ieškinį atmesti. Skundą grindžia šiais argumentais:

91. Lietuvos teismo ekspertizės centro 2005 m. gegužės 31 d. ekspertizės akte, kuriuo vadovavosi teismas priimdamas sprendimą, nurodyta, kad prieiti prie skaičiavimo mechanizmo būgnų galima tik nuėmus skaitiklio gaubtą, o tam reikia nuimti plombas ir atsukti varžtelius. Ieškovas bei liudytojai negalėjo atsakyti į klausimą ar buvo pažeistos elektros skaitiklių plombos. Toks klausimas nebuvo užduotas ir ekspertams. Todėl neteisinga teismo išvada, kad, nustačius priverstinį skaičiavimo mechanizmo būgnų persukimą, yra pakankamas pagrindas konstatuoti neteisėto elektros energijos vartojimo galimybę. Teismo motyvas, kad atsakovas paskirti ekspertizę teisme dėl plombų ištyrimo neprašė, negali būti vienu iš pagrindų daliniam ieškinio patenkinimui. Be to, atsakovas prašė teismą iškviesti liudytoju specialistą, atlikusį ekspertizę, kuris būtų galėjęs atsakyti į klausimus apie galimus skaitiklių pažeidimus, nenuimant jų plombų, tačiau teismas to nepadarė.

102. Teismas, konstatuodamas atsakovo neteisėtai suvartojamos elektros energijos faktą, rėmėsi liudytojų N. J. , W. M. , G. O. , R.V. parodymais apie tai, jog neva patikrinimo metu, patikrinus replėmis, buvo matyti, kad pagal srovių grandinių apkrovimą, elektros energijos suvartojimo kiekis pas atsakovą buvo akivaizdžiai per mažas. Minėti liudytojų parodymai negali būti laikytini įrodymais, nes nė vienas iš liudytojų negalėjo tiksliai nurodyti konkretaus tokio tikrinimo laiko bei aplinkybių ir visi paaiškino, jog jokiuose dokumentuose tokie faktai užfiksuoti nebuvo.

113. Nepagrįsta teismo išvada apie neteisėtą elektros energijos suvartojimą pagal skirtingus elektros energijos suvartojimo kiekius 2004 m. gruodžio mėnesį, 2005 m. sausio ir vasario mėnesius. Apie tai, kodėl suvartotos elektros energijos kiekis minėtais mėnesiais skyrėsi, buvo pateikti teismui raštiški atsakovo paaiškinimai, tai patvirtino teisme apklausti liudytojai I. B. bei V.S.. Be to, iki 2005 m. vasario mėnesio atsakovas už elektros energiją mokėjo pagal mažesnius įkainius, o taip pat pagal leistiną 30 kW galią.

124. Nepagrįsta teismo išvada, kad leistina galia atsakovui yra 90 kW, o ne 30 kW. Pripažindamas atsakovui leistiną galią 90 kW ir pagal ją skaičiuodamas žalos dydį, teismas rėmėsi 1998 m. birželio 2 d. aktu bei 1999 m. birželio 24 d. užduotimi Nr. 335. Tačiau teismas neatsižvelgė į šias aplinkybes, jog iki 2005 m. vasario 1 d. atsakovas už suvartotą elektros energiją mokėjo skaičiuojant leistiną galią 30 kW, bei į tai, kad 1998 m. birželio 2 d. elektros tinklų atsakomybės ribų aktas, pasirašytas ir atsakovo atstovo, nebuvo vykdomas, kadangi nebuvo pasirašyta nauja elektros energijos tiekimo sutartis, o kad ji turėjo būti pasirašyta, liudija prie minėto dokumento esantis raštas, kuriame užfiksuotas ieškovo nurodymas savo padaliniui – realizacijos tarnybai įforminti sutartį su UAB ,,Daukas“ vadovaujantis 1998 m. birželio 2 d. atsakomybės ribų aktu Nr. 03-17.

13Ieškovas AB ,,Rytų skirstomieji tinklai“ atsiliepime į atsakovo apeliacinį skundą prašo UAB ,,Daukas“ apeliacinį skundą atmesti.

14Atsakovas UAB ,,Daukas“ atsiliepime į ieškovo apeliacinį skundą prašo AB ,,Rytų skirstomieji tinklai“ apeliacinį skundą atmesti.

15Ieškovo apeliacinis skundas tenkintinas iš dalies, o atsakovo apeliacinis skundas netenkintinas.

16Pirmosios instancijos teismas tinkamai išaiškino ir pritaikė materialinės teisės normas, reglamentuojančias civilinės atsakomybės taikymą, bei iš esmės tinkamai ištyrė ir įvertino byloje esančius įrodymus dėl atsakovo civilinės atsakomybės sąlygų, tačiau, nepakankamai įvertinęs ieškovui padarytos žalos apskaičiavimo laikotarpį bei dydį ir tai patvirtinančius įrodymus, priteisė per mažą žalos atlyginimą.

17Byloje nustatyta, kad 2005 m. vasario 1 d. ieškovo atstovai, tikrindami atsakovo UAB „Daukas“ patalpų, esančių Kalvarijų g. 59a, Vilniuje, elektros apskaitos prietaisus, pastebėjo, kad yra pažeistos elektros skaitiklių Nr. 0042586 bei Nr. 0015312 gamyklinės plombos ir surašė Atsiskaitymo už suvartotą elektros energiją aktus Nr. 277 ir Nr. 276, kuriuose nurodė, jog elektros skaitikliai bus atiduoti ekspertizei atlikti, o suvartotos elektros energijos perskaičiavimas bus atliktas gavus ekspertizės išvadas. Lietuvos teismo ekspertizės centras 2005 m. gegužės 31 d. ekspertizės akte Nr. 11-492(05) pateikė išvadą, kad tyrimui pateiktų elektros energijos apskaitos skaitiklių gaubtai buvo nuimami, o skaičiavimo mechanizmo skaičių būgnai buvo jėga priverstinai persukami (b. l. 12-15, 136-143). Vilniaus miesto šiaurinio skyriaus neapskaitinio elektros energijos vartojimo vietos apžiūros akto svarstymo komisija, vadovaudamasi Lietuvos teismo ekspertizės centro išvadomis, 2005 m. liepos 13 d. aktu Nr. 133 nusprendė Atsiskaitymo už suvartotą elektros energiją (sutrikus apskaitos prietaisui) aktus perkvalifikuoti į Neapskaitinio elektros energijos vartojimo vietos apžiūros aktus ir perskaičiuoti laikotarpiu nuo 2004 m. vasario 4 d. iki 2005 m. vasario 4 d. atsakovo suvartotos elektros energijos kiekį pagal vartotojui (atsakovui) leistą naudoti galią ir vartotojo darbo valandų skaičių (b. l. 10). Vilniaus regiono Neapskaitinio elektros energijos vartojimo vietos apžiūros akto svarstymo komisija 2005 m. rugsėjo 2 d. posėdyje priėjo išvados, kad paliekamas galioti nurodytos komisijos aktas, skaičiuojant darbo valandų skaičių nuo 9 iki 23 val. (b. l. 11, 16). Lietuvos apeliacinio teismo pavedimu atlikus elektros energijos apskaitos skaitiklių plombų pažeidimo ekspertizę, Lietuvos teismo ekspertizės centro ekspertai 2007 m. kovo 7 d. aktu Nr. 11-462(07) pateikė išvadą, kad plombos, kuriomis buvo užplombuoti tyrimui pateikti atsakovo elektros skaitiklių gaubtai viršuje, nėra tikros (originalios), jos pakeistos kitomis, neoriginaliomis plombomis (b. l. 231-237).

18Kolegijos nuomone, pirmosios instancijos teismas pagrįstai konstatavo esant visas atsakovo civilinės atsakomybės sąlygas bei pareigą atlyginti ieškovui jo patirtus nuostolius.

19Atsakovas elektros energiją iš ieškovo gauna pagal elektros energijos teikimo sutartį (b. l. 17), todėl atsakovui, pažeidus sutartinę prievolę ar prievolę, numatytą įstatymuose, reglamentuojančiuose elektros energijos tiekimo tvarką ir reikalavimus, taikytina sutartinė civilinė atsakomybė. Sutartinės civilinės atsakomybės taikymui, kaip teisingai nustatė ir konstatavo pirmosios instancijos teismas, būtina nustatyti visas civilinės atsakomybės sąlygas: atsakovo neteisėtus veiksmus, kurie pasireiškia sutartinės ar įstatymuose nustatytos pareigos pažeidimu, nevykdymu, padarytą žalą, priežastinį ryšį tarp atsakovo neteisėtų veiksmų ir atsiradusių nuostolių, ir atsakovo kaltę, kuri civilinėje teisėje suprantama kaip neapdairumas, neatsakingumas, nerūpestingumas (CK 6.246-6.249 str.).

20Pagal energijos pirkimo-pardavimo sutartį energijos tiekimo įmonė įsipareigoja patiekti abonentui (vartotojui) per prijungtą energijos tiekimo tinklą sutartyje numatytos rūšies energijos kiekį, o abonentas (vartotojas) įsipareigoja už patiektą energiją sumokėti ir laikytis sutartyje numatyto vartojimo režimo, užtikrinti jam priklausančių energijos tiekimo tinklų eksploatavimo saugumą bei naudojamų prietaisų ir įrenginių tvarkingumą (CK 6.383 str. 1 d.). CK 6.387 straipsnio 1 dalyje išryškinta abonento pareiga užtikrinti tinkamą jam priklausančių energijos tiekimo tinklų, kitokių įrenginių ir prietaisų būklę ir jų eksploatavimo saugumą, nedelsiant pranešti energijos tiekimo įmonei apie avariją, gaisrą, teikiamos energijos apskaitos prietaisų gedimus ar kitokius pažeidimus vartojant energiją. Šių pareigų nevykdymas, neatlikimas ir reiškia neteisėtus atsakovo veiksmus bei lemia pareigą atlyginti šių neteisėtų veiksmų pasėkoje atsiradusią žalą (nuostolius).

21Bylos duomenimis, elektros apskaitos skaitikliai, kurių sugadinimą nustatė ekspertai, buvo prikirti atsakovo nuosavybėn pagal 1998 m. birželio 2 d. sudarytą su ieškovu elektros tinklų atsakomybės ribų aktą Nr. 03-178 (b. l. 78). Bylos šalys teismui paaiškino, kad elektros apskaitos skaitikliai yra atsakovui priklausančių patalpų rūsyje, prie jų prieina ir raktus nuo šių patalpų turi tik atsakovo atstovai. Todėl pirmosios instancijos teismas, įvertinęs 2005 m. gegužės 31 d. ekspertizės akto išvadas, pagal kurias nustatyta, kad atsakovo elektros energijos skaitiklių gaubtai buvo nuimami ir skaičiavimo mechanizmai buvo jėga priverstinai persukami, ir tai, kad prie elektros apskaitos skaitiklių išskyrus atsakovą niekas neprieina, o atsakovas pagal įstatymą yra įpareigotas palaikyti tvarkingus elektros energijos apskaitos skaitiklius, užtikrinti jų eksploatavimo saugumą, pagrįstai konstatavo, jog atsakovas yra atsakingas už elektros apskaitos skaitiklių pažeidimą ir ryšium su tuo – už nuostolius, padarytus dėl neteisingai apskaitytos elektros energijos (b. l. 12-15). Pažymėtina, kad apeliacinės instancijos teisme atlikta teismo ekspertizė, pagal kurios išvadas nustatyta, jog plombos, kuriomis buvo užantspauduoti elektros apskaitos skaitiklių gaubtai, yra pakeistos neoriginaliomis, kolegijos nuomone, patvirtina apie patekimą į abiejų skaitiklių vidų (b. l. 231-237). Už elektros skaitiklių plombų ir jų skaičiavimo mechanizmų apsaugą atsako patalpų, kuriose įrengti elektros prietaisai, savininkai (Taisyklių 52.4 p.). Ši nuostata, nustačius, kad elektros skaitiklių gamyklinės plombos pakeistos, o skaičiavimo mechanizmai buvo priverstinai sukinėjami, preziumuoja vartotojo kaltę, ir toks pažeidimas laikomas neteisėtu elektros energijos naudojimu. Tokiu atveju įrodinėjimo pareiga, kad žala padaryta ne dėl elektros vartotojo kaltės, tenka elektros energijos vartotojui (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2000 m. gruodžio 14 d. nutartis c. b. Nr. 3K-3-1296/2000, 2005 m. balandžio 6 d. nutartis c. b. Nr. 3K-3-241/2005). Atsakovas neįrodė, kad elektros skaitikliai pažeisti ir žala ieškovui padaryta ne dėl jo kaltės, todėl apelianto argumentai dėl civilinės atsakomybės sąlygų jo veiksmuose nebuvimo nepagrįsti. Kolegija pastebi, kad Lietuvos Aukščiausiasis Teismas šios kategorijos bylose yra pažymėjęs, kad civilinėje teisėje nesvarbus žalą padariusio asmens vidinis vertinimas, asmens požiūris į savo veiksmus, o svarbus žalą padariusio asmens faktinio elgesio ir tam tikro elgesio standartų santykis (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2006 m. birželio 27 d. nutartis c. b. Nr. 3K-3-390/2006). Įvertinus paminėtas aplinkybes, kolegijos nuomone, pirmosios instancijos teismas pagrįstai padarė išvadą dėl atsakovo pareigos atlyginti ieškovo patirtus nuostolius, nes būtent atsakovo elgesio pasėkoje atsirado nuostoliai.

22Apelianto argumentas, kad jam buvo leista naudoti elektros energijos galia ne 90 kW, o 30 kW, taip pat nepagrįstas. Iš ieškovo 1998 m. birželio 2 d. akto matyti, kad atsakovas pageidavo ir jam buvo leista naudotis 90 kW elektros įrenginių galia (b. l. 79). Atsakovas žinojo, kad turi teisę naudotis tokia elektros įrenginių galia ir tokia galia naudojosi. Tai patvirtina atsakovo atstovų pasirašyti elektros energijos apskaitos dokumentai, tarp jų ir 2005 m. vasario 1 d. dokumentai dėl elektros energijos apskaitos pažeidimų (b. l. 99, 104, 106, 111).

23Ieškovas patirtų nuostolių dydį įrodinėjo pateikdamas teisės akte - Elektros energijos tiekimo ir naudojimo taisyklėse - nustatytą nuostolių dydžio apskaičiavimą. Teisės pažeidimo nustatymo metu galiojusių Ūkio ministro 2001 m. gruodžio 9 d. įsakymu Nr. 398 patvirtintų Elektros energijos tiekimo ir naudojimo taisyklių 66.5 punktas nustatė, kad, vartotojui nepranešus elektros energijos tinklų gedimus iki operatoriaus ar tiekėjo atstovo (tiekėjo atstovas apie tai nedelsdamas turi pranešti operatoriui) atvykimo į vietą arba radus vartotojui priklausantį apskaitos prietaisą ar apskaitos schemos elementą sugadintą taip, kad apskaitos prietaiso ar apskaitos schemos elemento gedimas matomas, operatorius turi teisę perskaičiuoti vartotojo suvartotos elektros energijos kiekį ir/ar persiųstos elektros energijos perdavimo ar skirstymo paslaugos vertę pagal vartotojui leistiną naudoti galią ir vartotojo darbo valandų skaičių. Perskaičiuojamas laikotarpis nuo operatoriaus ar tiekėjo atstovo paskutinės apskaitos prietaisų patikrinimo dienos, bet ne ilgesnis kaip vieneri metai. Galutinį perskaičiuojamo laikotarpio terminą nustato operatoriaus sudaryta komisija.

24Ieškovas, skaičiuodamas patirtus nuostolius, rėmėsi vienerių metų laikotarpiu (355 darbo paros), 14 val. per parą darbo diena bei maksimalia leistina naudoti galia (90 kW), laikydamas, kad paskutinis atsakovo patikrinimas buvo seniau nei prieš vienerius metus (b. l. 16). Pirmosios instancijos teismas priteisė ieškovui iš atsakovo nuostolių atlyginimą už 27 dienas (nuo 2005-01-04 iki 2005-02-01). Kolegijos nuomone, teismas, nustatydamas nuostolių apskaičiavimo laikotarpį, nepakankamai atsižvelgė į byloje esančius įrodymus, iš kurių matyti, kad 2005-01-04 patikrinimo negalima laikyti paskutiniu realiu elektros apskaitos skaitiklių patikrinimu, nuo kurio pagal Ūkio ministro patvirtintas taisykles skaičiuotini nuostoliai už nesumokėtą elektros energiją. Iš ieškovo darbuotojų liudytojų N. J. , V. M. ir kt. parodymų matyti, kad pirmą kartą įtarimas dėl elektros energijos apskaitos kilo apžiūrint elektros skaitiklius 2004 m. gruodžio 30 d., todėl 2005 m. sausio 4 d. ieškovo darbuotojai nuvyko elektros skaitiklių tikrinti iš naujo, tačiau nei pirmą kartą, nei antrą kartą aktų dėl elektros energijos apskaitos pažeidimų nesurašė, nes atsakovo atstovai, motyvuodami bendrovės veiklos trikdymu, neleido nuimti elektros skaitiklių. Tik po derybų su bendrovės atstovais, 2005 m. vasario 1 d. elektros energijos skaitikliai buvo nuimti ir surašyti aktai (b. l. 169-176). Šias aplinkybes patvirtina 2005 m. sausio 4 d. apskaitos patikrinimo užduotys, kurios neužpildytos (nenurodyti tikrinimo rezultatai, b. l. 158, 159) ir 2005 m.vasario 1 d. Sutrikus elektros energijos prietaisų darbui aktai bei skaitiklių paėmimo protokolai (b. l. 5-8). Išdėstyti įrodymai suteikia pagrindo išvadai, kad elektros energijos apskaitos pažeidimas atsakovo patalpose buvo pastebėtas 2004 m. gruodžio 30 d. ir pakartotinai elektros skaitikliai apžiūrėti 2005 m. sausio 4 d., o pažeidimas įformintas 2005 m. vasario 1 d., kai buvo paimti ekspertizei elektros skaitikliai. Todėl pirmosios instancijos teismo teiginys, kad 2005 m. sausio 4 d. patikrinimo metu nebuvo nustatyta elektros energijos apskaitos pažeidimų ir ieškovui padaryta žala skaičiuotina nuo šios dienos, nepagrįstas. Pagal paminėtas poįstatyminių teisės aktų nuostatas ieškovas turėjo teisę skaičiuoti žalą (nuostolius) už vienerius metus iki nustatyto ir įforminto elektros energijos apskaitos pažeidimo. Taigi ieškovo pateiktas žalos skaičiavimas neprieštarauja Taisyklių 67.4 punkto reikalavimams, ir atsakovas nepateikė pastabų dėl skaičiavimo metodikos, tačiau, nors Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra pažymėjęs, jog atsakomybės už neteisėtą elektros energijos vartojimą paskirtis yra ne tik padarytos žalos atlyginimas, bet ir baudinio pobūdžio sankcija (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2001 m. spalio 10 d. nutartis c. b. Nr. 3K-3-930/2001), tačiau, kolegijos nuomone, ieškovo reikalaujamas nuostolių dydis yra ženkliai per didelis. Pagal aukščiau nurodytų Ūkio ministro įsakymu patvirtintų taisyklių nuostatas nuostoliai, kuriuos dėl netvarkingai vedamos elektros apskaitos patiria elektros energijos tiekėjas, apskaičiuojami remiantis paskutinio patikrinimo data, o jei jis vyko seniau nei 1 metai, tai apskaičiuojama ne daugiau kaip už vienerius metus. Taigi, vienerių metų laikotarpis yra maksimalus laikotarpis, už kurį gali būti perskaičiuojami nuostoliai už elektros energiją, tačiau pagal ieškovo atstovų paaiškinimus jie komercinių subjektų elektros energijos apskaitą privalo tikrinti 2 kartus per metus, t. y. kas pusmetį. Šios nuostatos laikymasis užtikrina greitą pažeidimų nustatymą ir drausmina elektros energijos vartotojus. Jeigu ieškovo darbuotojai atsakovo atžvilgiu būtų šios nuostatos laikęsi, ieškovas nebūtų patyręs nuostolių už vienerių metų laikotarpį. Atsižvelgdama į šią aplinkybę bei tai, kad civilinės atsakomybės pobūdis yra labiau kompensacinis nei baudinis, kolegija mano, jog teisinga, protinga ir sąžininga ieškovo apskaičiuotus ir prašomus priteisti nuostolius sumažinti iki 70 000 Lt, t. y. pusės ieškiniu reikalautos sumos (CK 1.5 str., 6.249 str. 1 d., 6.251 str. 2 d.). Priteisiant mažesnį žalos atlyginimą nei ieškovas prašo (greta minėtų aplinkybių) pažymėtina, kad nuostoliai buvo apskaičiuoti remiantis didžiausia atsakovui suteikta leistina naudoti galia (90 kW), nors pagal faktines aplinkybes, šalių atstovų paaiškinimus pripažintina, kad realiai atsakovas negalėjo metus laiko kiekvieną dieną 14 val. per parą naudotis maksimalia leistina naudoti elektros energijos galia, nes papildomi įrengimai, pirtis, baseinas ir kt. pajungti tik 2004 metų pabaigoje. Ieškovas šių atsakovo paaiškinimų neneigė. Nustatydama priteistinų nuostolių dydį kolegija atsižvelgė ir į ieškovo pateiktus atsakovo apmokėjimo už elektros energiją dokumentus, pagal kuriuos atsakovo mokamas per mėnesį už elektros energiją mokestis pakeitus elektros apskaitos skaitiklius vidutiniškai padidėjo nuo 840 Lt (iki 2005-02-01) iki 4 100 Lt (nuo 2005-02-01 per 2005 metus, b. l. 113-135). Dėl to, kolegijos nuomone, paminėta priteistina suma yra pakankama atlyginti ieškovo patirtus nuostolius.

25Atsižvelgiant į išdėstytus argumentus, pirmosios instancijos teismo sprendimas keistinas, padidinant priteistiną iš atsakovo ieškovui žalos atlyginimą iki 70 000 Lt (CPK 330, 329 str.). Atitinkamai pakeistinas ir bylinėjimosi išlaidų paskirstymas pagal patenkintų ir atmestų reikalavimų dydį (CPK 93 str. 4 d., 96 str. 3 d.).

26Atmetus atsakovo apeliacinį skundą, jam bylinėjimosi išlaidos apeliacinės instancijos teisme neatlyginamos, iš jo priteistinos procesinių dokumentų įteikimo apeliacinės instancijos teisme išlaidos bei, iš dalies patenkinus ieškovo apeliacinį skundą, - ieškovo bylinėjimosi išlaidos proporcingai ieškovo patenkintų reikalavimų daliai (CPK 302 str., 93 str. 1 d.). Be to, pažymėtina, kad atsakovas už teismo ekspertizę sumokėjo 600 Lt užstato (b. l. 223), o ekspertizė kainavo - 587,58 Lt (b. l. 227-228), todėl atsakovui iš teismo specialiosios sąskaitos grąžintina nepanaudota ekspertizei apmokėti skirto piniginio užstato dalis (12,42 Lt; CPK 302, 101, 102 str.).

27Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 326 straipsnio 1 dalies 3 punktu,

Nutarė

28pakeisti Vilniaus apygardos teismo 2006 m. vasario 23 d. sprendimą ir rezoliucinę dalį išdėstyti taip:

29„Priteisti ieškovui AB „Rytų skirstomieji tinklai“ (kodas 1087089) iš atsakovo UAB „Daukas“ (kodas 122917586) 70 000 (septyniasdešimt tūkstančių) Lt žalos atlyginimui ir 1 900 (vieną tūkstantį devynis šimtus) Lt žyminio mokesčio išlaidų.

30Priteisti valstybei iš ieškovo AB „Rytų skirstomieji tinklai“ (kodas 1087089) 15 (penkiolika) Lt, o iš atsakovo UAB „Daukas“ (kodas 122917586) – 14,10 (keturiolika Lt 10 ct) išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų pirmosios instancijos teisme įteikimu.

31Kitą ieškinio dalį atmesti.“

32Priteisti iš atsakovo UAB „Daukas“ (kodas 122917586) ieškovui AB „Rytų skirstomieji tinklai“ (kodas 1087089) 1 800 (vieną tūkstantį aštuonis šimtus) Lt žyminio mokesčio, sumokėto už apeliacinį skundą, valstybei – 21 (dvidešimt vieną) Lt išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų apeliacinės instancijos teisme įteikimu.

33Grąžinti atsakovui UAB „Daukas“ (kodas 122917586) iš Lietuvos apeliacinio teismo specialiosios sąskaitos 12,42 Lt (dvylika Lt 42 ct) nepanaudotą ekspertizei apmokėti skirtą piniginį užstatą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Ieškovas AB ,,Rytų skirstomieji tinklai“ kreipėsi į teismą su ieškiniu,... 3. Vilniaus apygardos teismas 2006 m. vasario 23 d. sprendimu ieškinį patenkino... 4. Ieškovas apeliaciniu skundu prašo Vilniaus apygardos teismo 2006 m. vasario... 5. 1. Teismas, vertindamas liudytojų N. J. ir W. M. parodymus, neatsižvelgė į... 6. 2. Teismas netinkamai pritaikė materialinės teisės normas ir nepagrįstai... 7. 3. Teismas nepagrįstai ieškovo atstovų 2004 m. gruodžio 30 d., 2005 m.... 8. Atsakovas apeliaciniu skundu prašo Vilniaus apygardos teismo 2006 m. vasario... 9. 1. Lietuvos teismo ekspertizės centro 2005 m. gegužės 31 d. ekspertizės... 10. 2. Teismas, konstatuodamas atsakovo neteisėtai suvartojamos elektros energijos... 11. 3. Nepagrįsta teismo išvada apie neteisėtą elektros energijos suvartojimą... 12. 4. Nepagrįsta teismo išvada, kad leistina galia atsakovui yra 90 kW, o ne 30... 13. Ieškovas AB ,,Rytų skirstomieji tinklai“ atsiliepime į atsakovo... 14. Atsakovas UAB ,,Daukas“ atsiliepime į ieškovo apeliacinį skundą prašo AB... 15. Ieškovo apeliacinis skundas tenkintinas iš dalies, o atsakovo apeliacinis... 16. Pirmosios instancijos teismas tinkamai išaiškino ir pritaikė materialinės... 17. Byloje nustatyta, kad 2005 m. vasario 1 d. ieškovo atstovai, tikrindami... 18. Kolegijos nuomone, pirmosios instancijos teismas pagrįstai konstatavo esant... 19. Atsakovas elektros energiją iš ieškovo gauna pagal elektros energijos... 20. Pagal energijos pirkimo-pardavimo sutartį energijos tiekimo įmonė... 21. Bylos duomenimis, elektros apskaitos skaitikliai, kurių sugadinimą nustatė... 22. Apelianto argumentas, kad jam buvo leista naudoti elektros energijos galia ne... 23. Ieškovas patirtų nuostolių dydį įrodinėjo pateikdamas teisės akte -... 24. Ieškovas, skaičiuodamas patirtus nuostolius, rėmėsi vienerių metų... 25. Atsižvelgiant į išdėstytus argumentus, pirmosios instancijos teismo... 26. Atmetus atsakovo apeliacinį skundą, jam bylinėjimosi išlaidos apeliacinės... 27. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 326 straipsnio 1... 28. pakeisti Vilniaus apygardos teismo 2006 m. vasario 23 d. sprendimą ir... 29. „Priteisti ieškovui AB „Rytų skirstomieji tinklai“ (kodas 1087089) iš... 30. Priteisti valstybei iš ieškovo AB „Rytų skirstomieji tinklai“ (kodas... 31. Kitą ieškinio dalį atmesti.“... 32. Priteisti iš atsakovo UAB „Daukas“ (kodas 122917586) ieškovui AB „Rytų... 33. Grąžinti atsakovui UAB „Daukas“ (kodas 122917586) iš Lietuvos...