Byla B2-1624-638/2019
Dėl BUAB „Scandi house“ 2019 m. balandžio 26 d. kreditorių susirinkimo nutarimo pripažinimo negaliojančiu, suinteresuoti asmenys Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Alytaus skyrius, AS „Citadele banka“ Lietuvos filialas

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Diana Labokaitė,

2teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi pareiškėjos bankrutavusios UAB „Scandi house“, atstovaujamos bankroto administratoriaus V. G. skundą dėl BUAB „Scandi house“ 2019 m. balandžio 26 d. kreditorių susirinkimo nutarimo pripažinimo negaliojančiu, suinteresuoti asmenys Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Alytaus skyrius, AS „Citadele banka“ Lietuvos filialas,

Nustatė

3Pareiškėjas BUAB „Scandi house“, atstovaujamas bankroto administratoriaus V. G., pateikė teismui skundą, kuriuo prašo pripažinti BUAB „Scandi house“ pirmojo kreditorių susirinkimo nutarimą penktu darbotvarkės klausimu (dėl BUAB „Scandi house“ bankroto administratoriaus atlyginimo tvirtinimo) negaliojančiu, patvirtinti BUAB „Scandi house“ bankroto administratoriaus atlyginimą pagal 2016 m. balandžio 27 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimą Nr. 415, t.y. 22 200 Eur sumą plius priedus pagal 2016 m. balandžio 27 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimą Nr. 415.

4Skunde nurodoma, kad bankroto administratoriaus atrankos sistemos siūlomos administratoriaus kandidatūros atrankos protokole nurodyta, jog bankrutuojančios UAB „Scandi house“ atrankinis dydis yra didelė įmonė. Taigi, remiantis Vyriausybės 2016 m. balandžio 27 d. nutarimu Nr. 415 patvirtintu bankroto administravimo išlaidų rekomendacinių dydžių sąrašu ir atlyginimo administratoriui už bankroto administravimą nustatymo taisyklėmis, didelės, neturinčios veiklos rūšies ir bankroto proceso vykdymo ypatumų įmonės, minimalus bankroto administratoriaus atlyginimo dydis yra 40 MMA, t.y. 22 200 Eur (40 x 555 Eur). Vadovaujantis išdėstytomis aplinkybėmis, skundžiamu nutarimu bankroto administratoriui patvirtinta 7000 Eur suma atlyginimui yra per maža. Atsižvelgiant į tai, kad bankroto administratoriaus garantija į minimalų atlyginimą administruojant didelę įmonę yra numatyta įstatyme ir jį detalizuojančiame poįstatyminiame akte, todėl kreditorių susirinkimo nutarimas penktu darbotvarkės klausimu yra naikintinas ir tvirtintinas 22 000 Eur atlyginimas bankroto administratoriui. Kreditorių susirinkimas paskyrė 7000 Eur sumą bankroto administratoriaus atlyginimui. Atsižvelgiant į tai, kad bankroto administratoriaus atlyginimas tvirtintinas pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2016 m. balandžio 27 d. nutarimą Nr. 415, todėl bankroto administratoriui priklauso ir priedai prie atlyginimo numatyti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2016 m. balandžio 27 d. nutarime Nr. 415. Skundžiamu nutarimu nustatytas bankroto administratoriaus atlyginimas yra per mažas, neskatina bankroto administratoriaus bankroto proceso veiksmus vykdyti tinkamai ir operatyviai, patvirtintas bankroto administratoriaus atlyginimas neatitinka faktinės situacijos ir Vyriausybės nustatytų rekomenduojamų dydžių, todėl skundžiamas BUAB „Scandi house“ pirmo kreditorių susirinkimo nutarimas penktu darbotvarkės klausimu naikintinas ir teismo tvirtintinas pagal Vyriausybės patvirtintus bankroto administravimo išlaidų rekomendacinius dydžius.

5Suinteresuotas asmuo VSDFV Alytaus skyrius atsiliepime prašo atmesti skundą kaip nepagrįstą. Nurodo, kad bankroto administratoriaus prašomi patvirtinti administratoriaus atlyginimo ir administravimo išlaidų dydžiai yra nepagrįsti jokiais duomenimis apie šių išlaidų būtinumą, t. y. bankroto administratorius nėra pateikęs kreditorių susirinkimui tokių dydžių atlyginimo ir išlaidas patvirtinančių dokumentų, detalaus jų paskaičiavimo, pagrindimo ir pan. Taip pat administratorius nenurodė ir būsimų savo kaip administratoriaus veiksmų, kurie būtų vertintini kaip specialūs, reikalaujantys papildomų pastangų ir viršijantys įprastas bankroto administratoriaus funkcijas, dėl ko būtų tikslinga skirti priemoką prie atlyginimo administratoriui. Išlaidų sąmatoje administratorius nepateikė motyvų, kodėl tokios išlaidos yra būtinos ir kodėl būtent toks išlaidų dydis reikalingas. Šiuo atveju bankroto administratoriaus prašomos tvirtinti administravimo išlaidos rodo administratoriaus neatsakingumą, išlaidavimą ir neatitinka jokių protingumo ir teisingumo kriterijų, kadangi jo prašoma patvirtinti administravimo išlaidų sąmata siejama iš esmės tik su taisyklėse įtvirtintomis nuostatomis.

6Suinteresuotas asmuo Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos prašo pareiškėjo skundo netenkinti. Nurodo, kad administratoriaus reikalaujamas atlyginimas, kartu su nustatyta kitų administravimo išlaidų suma, viršija paties administratoriaus nurodytą realią bendrovės turto vertę, todėl tokio atlyginimo dydžio patvirtinimas akivaizdžiai pažeistų kreditorių interesus, kadangi neliktų galimybės padengti bent dalies kreditorių reikalavimų. Bankroto administratorius skunde prašo patvirtinti ir Taisyklėse nustatytus priedus. Bankroto administratorius nei kreditorių susirinkimui, nei teismui nenurodė jokių papildomų veiksmų, kuriuos planuoja atlikti, siekiant ekonomiškai naudingesnio įmonei bei jos kreditoriams rezultato ir netgi siūlė taikyti supaprastintą bankroto procesą. VMI prie FM vertinimu bankroto administratorius šiame bankroto procese planuoja atlikti tik įprastinius turto pardavimo veiksmus, kurie nesudaro pagrindo priemokų nustatymui, o administratoriaus darbo atlyginimui pakanka kreditorių susirinkimo nustatyto daugiau nei du kartus didesnio nei minimalus atlyginimo. Kaip VMI prie FM nurodė ir savo balsavimo raštu biuletenyje, klausimas dėl priemokų skyrimo galėtų būti sprendžiamas ateityje, padengus bent dalį kreditorių reikalavimų ar administratoriui siūlant atlikti papildomus veiksmus, kurie pateisintų priemokos skyrimą.

7Suinteresuotas asmuo AS „Citadele banka“ Lietuvos filialas prašo pareiškėjo skundą atmesti. Nurodo, kad administratoriaus atlyginimo dydis pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2016 m. balandžio 27 d. nutarime Nr. 415 įtvirtintą rekomendacinę formulę aiškiai neatitinka įstatyminių kriterijų ir prieštarauja formuojamai teismų praktikai dėl administratoriaus atlyginimo nustatymo ir jo pagrįstumo. Nutarimas dėl administratoriaus atlyginimo patvirtinimo yra teisėtas, pagrįstas ir atitinka jam taikomus įstatymų bei poįstatyminių aktų reikalavimus. Be to, pažymėtina, kad kreditorių susirinkimas bankroto proceso metu, vertindamas kreditorių susirinkimui tvirtinti pateiktas administratoriaus ataskaitas, turi administravimo išlaidų kontrolės teisę, taip pat teisę keisti (didinti ar mažinti) patvirtintą administravimo išlaidų sąmatą, įskaitant atlyginimo administratoriui dydį, atsižvelgiant į faktiškai atlikto administravimo darbo apimtis, kokybę. Todėl bendrovės bankroto proceso eigoje padidėjus administratoriaus atliktų darbų apimčiai, jis bet kuriuo metu turės galimybę kreiptis į kreditorių susirinkimą ir inicijuoti klausimą dėl administratoriaus atlyginimo padidinimo.

8Kauno apygardos teisme 2019-05-23 gauti administratoriaus V. G. rašytiniai paaiškinimai.

9Pareiškėjo skundas atmestinas.

10Nustatyta, kad Kauno apygardos teismo 2019 m. sausio 17 d. nutartimi UAB „Scandi house“ iškelta bankroto byla, administratoriumi paskirtas V. G.. Teismo 2019 m. kovo 29 d. nutartimi patvirtintas bankrutuojančios UAB „Scandi house“ kreditorių ir jų finansinių reikalavimų sąrašas. Kauno apygardos teismo 2019 m. gegužės 15 d. nutartimi įmonė pripažinta bankrutavusia ir likviduojama dėl bankroto. Kauno apygardos teismas 2019 m. sausio 31 d. nutartimi tenkino bankroto administratoriaus prašymą ir patvirtino 1500 Eur UAB „Scandi house“ piniginių lėšų sumą, kurią administratorius V. G. turi teisę naudoti iki kreditorių susirinkimas patvirtins administravimo išlaidų sąmatą, paliekant administratoriui teisę perskirstyti sąmatą pagal poreikį.

11Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad nagrinėjant skundus dėl kreditorių susirinkimo nutarimų teisėtumo reikia patikrinti, ar buvo laikytasi Įmonių bankroto įstatymo (ĮBĮ) ir kreditorių susirinkimo nustatytos susirinkimo sušaukimo, kreditorių dalyvavimo, nustatytos susirinkimo darbotvarkės klausimų nagrinėjimo, balsavimo ir nutarimų priėmimo tvarkos, nes šie procedūrų veiksmai reikšmingi ir gali lemti neteisėtų nutarimų priėmimą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2007 m. birželio 22 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-286/2007). Tačiau kreditorių susirinkimo priimti nutarimai neteisėtais turėtų būti pripažinti tik nustačius esminius procedūrinius pažeidimus, galėjusius lemti neteisėtų nutarimų priėmimą, taip pat nustačius, kad priimti nutarimai prieštarauja imperatyviosioms ĮBĮ, kitų įstatymų normoms, CK 1.5 straipsnyje įtvirtintiems principams ir dėl to pažeidžia bankrutuojančios įmonės, jos kreditorių grupės teisėtiems interesams (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012 m. lapkričio 22 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-514/2012; Lietuvos apeliacinio teismo 2014 m. liepos 10 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1240/2014).

12Nagrinėjamu atveju ginčo dėl kreditorių susirinkimo sušaukimo, kreditorių dalyvavimo, darbotvarkės, balsavimo ir nutarimų priėmimo tvarkos teisėtumo nėra. Teismas, nagrinėdamas skundą dėl BUAB „Scandi house“ kreditorių susirinkimo nutarimų teisėtumo, patikrinęs, ar buvo laikytasi ĮBĮ nustatytos tokio susirinkimo sušaukimo tvarkos, taip pat kreditorių dalyvavimo, numatytos darbotvarkės klausimų nagrinėjimo, balsavimo ir nutarimų priėmimo tvarkos, pažeidimų nenustatė (ĮBĮ 22 str. 3 d., 24 str. 1 d.).

13Bylos duomenimis nustatyta, kad 2019-04-26 vyko pirmasis BUAB „Scandi house“ kreditorių susirinkimas, kuriame dalyvavo 73,40 proc. teismo patvirtintų kreditorinių reikalavimų sumos turintys kreditoriai. Taigi, pirmasis BUAB „Scandi house“ kreditorių susirinkimas laikomas įvykusiu (civilinė byla Nr. B2-1131-638/2019, b.l.159–163).

14Kreditorių susirinkimui 5-uoju darbotvarkės klausimu bankroto administratorius pateikė tvirtinti „BUAB „Scandi house“ administravimo išlaidų sąmatą, kuri galiotų nuo teismo nutarties iškelti įmonei bankroto bylą įsiteisėjimo dienos (2019-01-29) iki BUAB „Scandi house“ išregistravimo iš Juridinių asmenų registro: Bankroto administratoriui skirtinas 22 200 Eur atlyginimas plius priedai pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2016 m. balandžio 27 d. nutarimą Nr. 415; Kitoms bankroto administravimo išlaidoms – 5000 Eur.“ Kreditorių susirinkimas 5-uoju darbotvarkės klausimu nutarė patvirtinti administravimo išlaidų sąmatą ir atlyginimą administratoriui taip: 7000 Eur sumą BUAB „Scandi house“ bankroto administratoriaus atlyginimui, kuri galioja nuo teismo nutarties iškelti įmonei bankroto bylą įsiteisėjimo dienos (2019-01-29) iki BUAB „Scandi house“ išregistravimo iš Juridinių asmenų registro ir 5000 Eur sumą kitoms bankroto administravimo išlaidoms.

15Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) normos kreditorių susirinkimui paveda spręsti esminius su bankrutuojančios įmonės veikla susijusius klausimus (ĮBĮ 23, 24 str.), tarp jų ir patvirtinti administravimo išlaidų sąmatą, taip pat ją keisti, nustatyti administravimo išlaidų mokėjimo eilę ir tvarką (ĮBĮ 23 str. 5 p.).

16Nuo 2016 m. gegužės 1 d. įsigaliojo nauja ĮBĮ 36 straipsnio redakcija (2015 m. spalio 15 d. įstatymas Nr. XII-1962), pagal kurią administravimo išlaidų sąmatos tvirtinimo, keitimo ir disponavimo šiomis išlaidomis nustatymo tvarka ir toliau palikta kreditorių susirinkimo kompetencijai, tačiau kreditorių susirinkimas, spręsdamas nurodytus klausimus, įpareigotas atsižvelgti į Vyriausybės patvirtintus bankroto administravimo išlaidų rekomendacinius dydžius, o tuo atveju, jeigu administratorius ar kreditoriai ginčija kreditorių susirinkimo patvirtintą administravimo išlaidų sąmatą, teismui, išsprendusiam ginčą, suteikta teisė patvirtinti administravimo išlaidų sąmatą, atsižvelgiant į Vyriausybės patvirtintus bankroto administravimo išlaidų rekomendacinius dydžius. Ši teismo nutartis yra galutinė ir neskundžiama (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2017 m. liepos 12 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-320-915/2017).

17Bankroto administratorius, nesutikdamas su patvirtintu 7 000 Eur bankroto administratoriaus atlyginimu, iš esmės nurodo, kad kreditorių susirinkimo metu tvirtinant šias išlaidas nebuvo atsižvelgta į Vyriausybės 2016 m. balandžio 27 d. nutarimu Nr. 415 patvirtintą Bankroto administravimo išlaidų rekomendacinių dydžių sąrašą ir atlyginimo administratoriui už bankroto administravimą nustatymo taisykles. Skundžiamu nutarimu nustatytas bankroto administratoriaus atlyginimas yra per mažas.

18Pažymėtina, kad Vyriausybės 2016 m. balandžio 27 d. nutarimu Nr. 415 yra patvirtinti tik rekomendacinio pobūdžio administratoriaus atlyginimo ir administravimo išlaidų dydžiai, t. y. teismo vertinimu, kiekvienu atveju tvirtinant administravimo išlaidas ir administratoriaus atlyginimą, reikia įvertinti faktines aplinkybes, faktines darbų apimtis, bankroto procedūrų sudėtingumą, o ne vien automatiškai vadovautis rekomendacinio pobūdžio dydžiais (kaip teigia bankroto administratorius). Vadovaujantis Bankroto administratorių atrankos taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014-07-09 nutarimu Nr. 647, 8 punktu įmonės dydis gali turėti 3 reikšmes: maža, vidutinė ir didelė įmonė. Bankroto administratorių atrankos taisyklių 11 punktas numato, kad kai įmonės duomenys neatitinka vieno iš taisyklių 10.1–10.3 papunkčiuose nurodytų trijų vertinamųjų duomenų, įmonės dydis nustatomas pagal du likusius vertinamuosius duomenis. Kai įmonės duomenys neatitinka dviejų iš taisyklių 10.1-10.3 papunkčiuose nurodytų trijų vertinamųjų duomenų, įmonės dydis nustatomas pagal turto vertę.

19Vadovaujantis Bankroto administravimo išlaidų rekomendacinių dydžių sąrašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2016-04-27 nutarimu Nr. 415, įmonei esant vidutinei, neturint įmonės veiklos rūšies ir bankroto proceso vykdymo ypatumų, procesui vykstant teismo tvarka, rekomenduotinas bankroto administravimo išlaidų dydis – 25 MMA. Vadovaujantis Atlyginimo administratoriui už bankroto administravimą nustatymo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2016-04-27 nutarimu Nr. 415, nustatomi rekomendaciniai bankroto administratoriaus atlyginimo dydžiai ir jų nustatymo tvarka, pagal kurią minimalus administratoriaus atlyginimo dydis mažai įmonei, įmonei neturint įmonės veiklos rūšies ir bankroto proceso vykdymo ypatumų, procesui vykstant teismo tvarka yra 6 MMA.

20Pagal Bankroto administratorių atrankos taisyklėse įtvirtintus skiriamuosius kriterijus bei tai kad nėra bankroto proceso ypatumų, nurodytų taisyklių 13 ir (ar) 14 punktuose, BUAB „Scandi house“ iš esmės atitinka vieną mažai įmonei priskirtiną kriterijų (pagal turto vertę –7919,92), vieną vidutinei įmonei priskirtiną kriterijų (pagal kreditorių skaičių – 43) ir vieną didelei įmonei priskirtiną kriterijų (pagal kreditorių reikalavimus – 456 970,66 Eur), todėl įmonės dydis nustatomas pagal turto vertę. Atsižvelgiant į tai, kad įmonės turto vertė –7919,92 Eur, BUAB „Scandi house“ priskirtina mažų įmonių kategorijai.

21Rašytiniuose paaiškinimuose administratorius nurodė, kad kreditoriai nutarė pardavinėti reikalavimo teises į debitorius už 483 432,68 Eur sumą. Minėtos aplinkybės patvirtinta, kad BUAB „S. H.“ turtas (tame tarpe ir reikalavimo teisės) sudaro daugiau nei 300 000 Eur, todėl BUAB „S. H.“ pagal turto vertę priskirtina prie didelių įmonių.

22Pažymėtina, kad dėl debitorinių skolų priskyrimo prie bendrovės realaus turimo turto vertės teismų praktikoje, vertinant trumpalaikio turto sudėtį, preziumuojama, kad įmonė faktiškai nedisponuoja iš debitorių gautinomis sumomis, todėl debitorinės skolos turėtų būti vertinamos ne tik dydžio, bet ir galimybių jas realiai išieškoti ir grąžinti įmonei aspektais (Lietuvos apeliacinio teismo 2017 m. lapkričio 9 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-1825-370/2017, 2018 m. sausio 25 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-432-798/2018). Šiuo atveju turtą, kurio didžiąją dalį, kaip nurodo administratorius, sudaro debitorinės skolos, kurių atgavimo (pardavimo) realumas byloje neįrodytas.

23Be to, pažymėtina, kad bankrutuojančios UAB „Scandi house“ administratorius 2019-04-01 buvo pateikęs teismui prašymą taikyti atsakovei supaprastintą bankroto procesą, nustatant 12 mėn. supaprastinto bankroto proceso trukmę. Administratorius nurodė, kad bankroto proceso metu buvo perduoti UAB „Scandi house“ dokumentai bei UAB „Scandi house“ debitorių sąrašas. Pagal debitorių sąrašą, UAB „Scandi house“ 2019 m. sausio 29 d. debitorinių įsiskolinimų turi už 607 266,33 Eur, tačiau didžioji dalis debitorinių įsiskolinimų sudaro beviltiškos skolos. Išieškotinos skolos sudaro tik 5665,04 Eur. BUAB „S. H.“ reali turto vertė sudaro 7919,92 Eur. Kauno apygardos teismas 2019-04-03 nutartimi bankrutuojančios UAB „Scandi house“ administratoriaus prašymo dėl supaprastinto bankroto proceso atsakovei UAB „Scandi house“ taikymo netenkino.

24Vadovaujantis Įmonių bankroto įstatymo 36 straipsnio 5 dalimi, administratoriaus atlyginimo suma nustatoma atsižvelgiant į tai, ar bankrutuojanti įmonė tęsia savo veiklą, į parduodamo įmonės turto rūšį ir kiekį, taip pat į įmonei iškeltų bylų ir pareikštų civilinių ieškinių sudėtingumą ir jų kiekį. Bylos duomenimis BUAB „Scandi house“, veiklos nevykdo, registruoto nekilnojamojo turto neturi. Remiantis teismų informacinės sistemos LITEKO duomenimis, atsakovės atžvilgiu nėra užvestų bylų dėl skolų išieškojimo.

25Įrodinėjimo našta visais su administravimo išlaidomis susijusiais klausimais tenka administratoriui, siekiančiam tokių išlaidų atlyginimo. Administratorius privalo įrodyti, kad tam tikros jo patirtos išlaidos atitinka tam tikras kreditorių susirinkimo ar teismo patvirtintos administravimo išlaidų sąmatos eilutes, kad atitinkamos išlaidos iš tiesų yra patirtos ir kad jos buvo būtinos tinkamam bankrutuojančios įmonės administravimui užtikrinti (Lietuvos apeliacinio teismo 2017 m. vasario 23 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-562-330/2017).

26Teismas pažymi, kad šiuo atveju bankroto administratorius kreditorių susirinkime prašyti tvirtinti administratoriaus atlyginimo ir administravimo išlaidų dydžiai buvo nepagrįsti jokiais duomenimis apie šių išlaidų būtinumą, t. y. bankroto administratorius nebuvo pateikęs kreditorių susirinkimui tokių dydžių atlyginimo ir išlaidas patvirtinančių dokumentų, detalaus jų paskaičiavimo, pagrindimo ir pan., nors, kaip minėta, bankroto administratorius turi įrodyti ne tik administravimo išlaidų (atlyginimo) pagrįstumą, bet ir jų būtinumą. Be to, atkreiptinas dėmesys, kad bankroto administratoriaus atlyginimo priemoka už bankroto metu gautas įplaukas, taip pat už bylas, turėtų būti teikiama tvirtinti kreditorių susirinkimui po viso įmonės turto pardavimo, pateikiant detalų šių priemokų paskaičiavimą (ĮBĮ 36 str. 2, 4, 5 d.).

27Pažymėtina, kad bankrutuojančios įmonės administratorius turi bendradarbiauti su kreditorių susirinkimu. Kadangi administravimo išlaidos apmokamos iš tų pačių bankrutuojančios (bankrutavusios) įmonės lėšų, iš kurių yra tenkinami ir kreditorių reikalavimai (ĮBĮ 36 str. 1 d.), tai šias išlaidas administratorius turi naudoti atsakingai ir taupiai. Kilus abejonių, ar tam tikros išlaidos galės būti dengiamos iš administravimo išlaidų sąmatos, administratorius galėtų kreiptis į kreditorių susirinkimą, siekdamas gauti kreditorių pritarimą ir tik tada spręsti, ar prisiimti atitinkamas išlaidas, o prireikus prašyti patikslinti (papildyti) administravimo išlaidų sąmatą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2011 m. gegužės 6 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-234/2011). Taigi iš esmės pasikeitus aplinkybėms ir teisėtai bei pagrįstai atsiradus didesnėms administravimo išlaidoms nei nustatyta kreditorių susirinkimo patvirtintoje sąmatoje, administravimo išlaidų sąmata bankroto administratoriaus iniciatyva galės būti peržiūrima.

28Teismas, įvertinęs nagrinėjamojoje byloje nustatytas aplinkybes, kasacinio teismo išaiškinimus, taip pat į esamo turto ir turimų įsipareigojimų santykį, administratoriaus funkcijų mastą, vadovaudamasis teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principais, sprendžia, jog skundžiamu 2019 m. balandžio 26 d. kreditorių susirinkimo nutarimu patvirtinta 7000 Eur suma BUAB „Scandi house“ bankroto administratoriaus atlyginimui, kuri galioja nuo teismo nutarties iškelti įmonei bankroto bylą įsiteisėjimo dienos (2019-01-29) iki BUAB „Scandi house“ išregistravimo iš Juridinių asmenų registro ir 5000 Eur suma kitoms bankroto administravimo išlaidoms nėra neproporcingai maža, atitinka protingumo, teisingumo, sąžiningumo kriterijus, todėl BUAB „Scandi house“ bankroto administratoriaus V. G. skundas netenkintinas.

29Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 24 straipsnio 5 dalimi, Civilinio proceso kodekso 290-291 straipsniais,

Nutarė

30Pareiškėjo BUAB „Scandi house“, atstovaujamo bankroto administratoriaus V. G. skundą atmesti.

31Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Diana Labokaitė,... 2. teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi pareiškėjos... 3. Pareiškėjas BUAB „Scandi house“, atstovaujamas bankroto administratoriaus... 4. Skunde nurodoma, kad bankroto administratoriaus atrankos sistemos siūlomos... 5. Suinteresuotas asmuo VSDFV Alytaus skyrius atsiliepime prašo atmesti skundą... 6. Suinteresuotas asmuo Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos... 7. Suinteresuotas asmuo AS „Citadele banka“ Lietuvos filialas prašo... 8. Kauno apygardos teisme 2019-05-23 gauti administratoriaus V. G. rašytiniai... 9. Pareiškėjo skundas atmestinas.... 10. Nustatyta, kad Kauno apygardos teismo 2019 m. sausio 17 d. nutartimi UAB... 11. Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad nagrinėjant skundus dėl kreditorių... 12. Nagrinėjamu atveju ginčo dėl kreditorių susirinkimo sušaukimo, kreditorių... 13. Bylos duomenimis nustatyta, kad 2019-04-26 vyko pirmasis BUAB „Scandi... 14. Kreditorių susirinkimui 5-uoju darbotvarkės klausimu bankroto... 15. Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) normos... 16. Nuo 2016 m. gegužės 1 d. įsigaliojo nauja ĮBĮ 36 straipsnio redakcija... 17. Bankroto administratorius, nesutikdamas su patvirtintu 7 000 Eur bankroto... 18. Pažymėtina, kad Vyriausybės 2016 m. balandžio 27 d. nutarimu Nr. 415 yra... 19. Vadovaujantis Bankroto administravimo išlaidų rekomendacinių dydžių... 20. Pagal Bankroto administratorių atrankos taisyklėse įtvirtintus skiriamuosius... 21. Rašytiniuose paaiškinimuose administratorius nurodė, kad kreditoriai nutarė... 22. Pažymėtina, kad dėl debitorinių skolų priskyrimo prie bendrovės realaus... 23. Be to, pažymėtina, kad bankrutuojančios UAB „Scandi house“... 24. Vadovaujantis Įmonių bankroto įstatymo 36 straipsnio 5 dalimi,... 25. Įrodinėjimo našta visais su administravimo išlaidomis susijusiais... 26. Teismas pažymi, kad šiuo atveju bankroto administratorius kreditorių... 27. Pažymėtina, kad bankrutuojančios įmonės administratorius turi... 28. Teismas, įvertinęs nagrinėjamojoje byloje nustatytas aplinkybes, kasacinio... 29. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 24... 30. Pareiškėjo BUAB „Scandi house“, atstovaujamo bankroto administratoriaus... 31. Nutartis neskundžiama....