Byla eP-19-662/2017
Dėl ekspertizės pažymos ir protokolinio nutarimo panaikinimo priėmimo klausimą

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Audriaus Bakavecko (pranešėjas), Arūno Dirvono ir Vaidos Urmonaitės-Maculevičienės (kolegijos pirmininkė),

2teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo viešosios įstaigos Respublikinės Klaipėdos ligoninės prašymo atnaujinti procesą administracinėje byloje Nr. eAS-801-143/2016 pagal pareiškėjo viešosios įstaigos Respublikinės Klaipėdos ligoninės skundą atsakovui Klaipėdos teritorinei ligonių kasai, tretiesiems suinteresuotiems asmenims R. V. (R. V.), V. Ž., J. V. dėl ekspertizės pažymos ir protokolinio nutarimo panaikinimo priėmimo klausimą.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4I.

5Pareiškėjas viešoji įstaiga (toliau – ir VšĮ) Respublikinė Klaipėdos ligoninė (toliau – ir pareiškėjas, Ligoninė) 2016 m. liepos 13 d. Klaipėdos apygardos administraciniam teismui pateikė skundą, prašydamas panaikinti atsakovo Klaipėdos teritorinės ligonių kasos (toliau – ir atsakovas) 2016 m. balandžio 5 d. ekspertizės pažymą Nr. E1-16-60 (toliau – ir Ekspertizės pažyma), kuria pareiškėjas įpareigotas atlyginti Privalomojo sveikatos draudimo fondo (toliau – ir Fondas) biudžetui padarytą 20 108,39 Eur žalą ir kurioje nurodyta, kad Ligoninės vadovui už nustatytus pažeidimus taikytina administracinė nuobauda, bei Klaipėdos teritorinės ligonių kasos Taikinimo komisijos (toliau – ir Taikinimo komisija) 2016 m. gegužės 30 d. protokolinį nutarimą Nr. A18-4, kuriuo pareiškėjo skundas dėl Ekspertizės pažymos atmestas ir rekomenduota Ekspertizės pažymą laikyti galiojančia.

6Klaipėdos apygardos administracinis teismas 2016 m. liepos 18 d. nutartimi atsisakė priimti pareiškėjo skundą, konstatavęs, kad, remiantis Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo išplėstinės teisėjų kolegijos 2015 m. gruodžio 3 d. nutartyje administracinėje byloje Nr. A-1820-502/2015 suformuotomis teisės aiškinimo taisyklėmis, Ekspertizės pažymoje pareiškėjui duotam patvarkymui (įpareigojimui) trūko teisinio privalomumo galios, taigi jis savo esme prilygo raginimui savanoriškai (geruoju) atlyginti teritorinės ligonių kasos nustatytą ir apskaičiuotą Fondo biudžetui padarytos žalos sumą, pareikštam dėl, atsakovo vertinimu, pareiškėjo sutartinių įsipareigojimų nevykdymo (netinkamo vykdymo). Kadangi tokio pobūdžio teritorinių ligonių kasų aktai negali būti savarankišku ginčo administraciniame teisme dalyku, pareiškėjo skundą atsisakyta priimti remiantis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) 33 straipsnio 2 dalies 1 punktu.

7Pareiškėjas 2016 m. liepos 26 d. Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui pateikė atskirąjį skundą, prašydamas panaikinti Klaipėdos apygardos administracinio teismo 2016 m. liepos 18 d. nutartį ir perduoti skundo priėmimo klausimą pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo. Pareiškėjo nuomone, nagrinėjamu atveju susiklostė nevienareikšmė Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktika analogiškose ar iš esmės panašiose bylose. Akcentuota, kad norminį pagrindą skųsti atsakovo 2016 m. balandžio 5 d. ekspertizės pažymą ir Taikinimo komisijos 2016 m. gegužės 30 d. protokolinį nutarimą numatė Valstybinės ligonių kasos prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2014 m. sausio 21 d. įsakymas Nr. 1K-10 ,,Dėl asmens sveikatos priežiūros įstaigų, vaistinių ir kitų įstaigų bei įmonių, sudariusių sutartis su Valstybine ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos ar teritorinėmis ligonių kasomis, veiklos priežiūros tvarkos aprašo patvirtinimo“. Be to, teismui atsisakius priimti skundą, pareiškėjui realiai bus atimta galimybė kvestionuoti individualaus administracinio akto sukeltas dideles finansines pasekmes.

8Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2016 m. gruodžio 14 d. nutartimi pareiškėjo atskirąjį skundą atmetė nustatęs, kad pirmosios instancijos teismo nutartis atitiko Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo išplėstinės teisėjų kolegijos 2015 m. gruodžio 3 d. nutartyje administracinėje byloje Nr. A-1820-502/2015 ir kitose, po šios išplėstinės teisėjų kolegijos nutarties paskelbimo, nagrinėtose administracinėse bylose (žr., pvz., 2016 m. gegužės 2 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A-1697-520/2016, 2016 m. gegužės 30 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A-1656-624/2016, 2016 m. spalio 26 d. nutartį administracinėje byloje Nr. eAS-618-146/2016) formuojamą teismų praktiką.

9II.

10Pareiškėjas VšĮ Respublikinė Klaipėdos ligoninė 2017 m. sausio 19 d. Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui pateikė prašymą atnaujinti procesą administracinėje byloje Nr. eAS-801-143/2016, panaikinti Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2016 m. gruodžio 14 d. nutartį šioje administracinėje byloje ir tenkinti pareiškėjo atskirąjį skundą – perduoti skundo priėmimo klausimą pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo.

11Pareiškėjas prašymą atnaujinti terminą grindžia ABTĮ 156 straipsnio 2 dalies 12 punkte įtvirtintu pagrindu, t. y. kad procesas gali būti atnaujintas, kai būtina užtikrinti vienodos administracinių teismų praktikos formavimą. Pareiškėjo nuomone, Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas, priimdamas 2016 m. gruodžio 14 d. nutartį, teigė rėmęsis teismų praktika, susiformavusia po Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo išplėstinės teisėjų kolegijos 2015 m. gruodžio 3 d. nutarties administracinėje byloje Nr. A-1820-502/2015, bet absoliučiai ignoravo pareiškėjo išdėstytą priešingą administracinių teismų praktiką. Be to, pareiškėjas atkreipia dėmesį į tai, kad Specialioji teisėjų kolegija 2016 m. spalio 6 d. nutartimi teismingumo byloje Nr. T-72/2016 konstatavo, jog ginčas, analogiškas atnaujinti prašomam administraciniam ginčui, yra teismingas administraciniam teismui. Iš to darytina išvada, kad administracinių teismų praktika, kokią ją formuoja Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas administracinėje byloje Nr. eAS-801-143/2016, yra formuojama klaidinga linkme.

12Pareiškėjas teigia, kad per eilę metų susiformavusi teismų praktika nekėlė jokių abejonių dėl teritorinių ligonių kasų reikalavimų privalomo pobūdžio, o šių reikalavimų imperatyvumas yra aiškiai įtvirtintas ir teisės aktuose.

13Teisėjų kolegija

konstatuoja:

14III.

15Prašymas atnaujinti procesą nagrinėjamas vadovaujantis ABTĮ redakcija, įsigaliojusia nuo 2016 m. liepos 1 d. (2016 m. birželio 2 d. įstatymo Nr. XII-2399 redakcija), kadangi šis prašymas buvo pateiktas po 2016 m. liepos 1 d. (Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo Nr. VIII-1029 pakeitimo įstatymo 7 str. 1 d., 8 str. 1–3 d.).

16Teisėjų kolegija pirmiausiai pažymi, kad, pagal 161 straipsnio 1 dalį, prašymo dėl proceso atnaujinimo priėmimo klausimą, taip pat priimtą nagrinėti prašymą dėl proceso atnaujinimo nagrinėja Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo pirmininko sudaryta teisėjų kolegija. Nagrinėjant prašymo priėmimą, mutadis mutandis (lot. – pakeistus tai, kas keistina) vadovaujamasi ABTĮ 33 straipsniu. Teisėjų kolegija, spręsdama prašymo atnaujinti procesą priėmimo klausimą, taip pat patikrina, ar prašymas atitinka ABTĮ 157, 158, 159 ir 160 straipsniuose nustatytus reikalavimus.

17Proceso atnaujinimą reglamentuojančios ABTĮ IV dalies I skyriaus (Prašymų dėl proceso atnaujinimo padavimas) 156 straipsnio 1 dalis numato, kad bylos, užbaigtos įsiteisėjusiu teismo sprendimu ar nutartimi, procesas gali būti atnaujinamas šiame skyriuje nustatytais pagrindais ir tvarka. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas, pabrėždamas šios proceso stadijos (proceso atnaujinimo) išimtinumą, yra ne kartą konstatavęs, jog jis (išimtinumas) pasireiškia dviem aspektais: pirma, proceso atnaujinimas administracinėje byloje galimas tik esant ABTĮ 156 straipsnio 2 dalyje nustatytiems proceso atnaujinimo pagrindams, kurie siejami su jau po bylos išnagrinėjimo paaiškėjusiomis aplinkybėmis arba esminiais materialiosios ar proceso teisės normų pažeidimais; antra, proceso atnaujinimo stadijos taikymas galimas tik bylose, kurios užbaigtos įsiteisėjusiu teismo sprendimu, nutarimu ar nutartimi (žr., pvz., 2016 m. spalio 19 d. nutartį administracinėje byloje Nr. eP-71-624/2016, 2016 m. lapkričio 18 d. nutartį administracinėje byloje Nr. P-75-520/2016).

18Teisėjų kolegija akcentuoja, kad proceso atnaujinimas ABTĮ 156 straipsnio 1 dalies prasme galimas tik bylose, užbaigtose įsiteisėjusiu teismo sprendimu, nutarimu ar nutartimi, t. y. bylose, kuriose išspręsti materialiniai, o ne procesiniai reikalavimai. Nagrinėjamu atveju pareiškėjas procesą sieja su Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2016 m. gruodžio 14 d. nutartimi, kuria buvo palikta nepakeista Klaipėdos apygardos administracinio teismo 2016 m. liepos 18 d. nutartis, kuria pareiškėjo skundą atsisakyta priimti ABTĮ 33 straipsnio 2 dalies 1 punkto pagrindu. Vadinasi, ši byla nebuvo nagrinėta iš esmės, todėl ji negali būti prilyginta užbaigtai bylai (žr., pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2013 m. balandžio 3 d. nutartį administracinėje byloje Nr. P520-102/2013, 2015 m. balandžio 1 d. nutartį administracinėje byloje Nr. P-55-858/2015, 2016 m. sausio 13 d. nutartį administracinėje byloje Nr. eP-10-438/2016).

19Teisėjų kolegija, įvertinusi tai, kad šiuo atveju nėra užbaigtos administracinės bylos ABTĮ 156 straipsnio 1 dalies prasme, konstatuoja, jog klausimas dėl proceso atnaujinimo tokioje situacijoje iš viso negali būti sprendžiamas iš esmės. Atsižvelgiant į šią aplinkybę, atsisakytina priimti pareiškėjo prašymą atnaujinti procesą administracinėje byloje Nr. eAS-801-143/2016.

20Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (2016 m. birželio 2 d. įstatymo Nr. XII-2399 redakcija) 33 straipsnio 1 dalimi, 156 straipsnio 1 dalimi ir 161 straipsnio 1 dalimi,

Nutarė

21Atsisakyti priimti pareiškėjo viešosios įstaigos Respublikinės Klaipėdos ligoninės prašymą atnaujinti procesą administracinėje byloje Nr. eAS-801-143/2016 pagal pareiškėjo viešosios įstaigos Respublikinės Klaipėdos ligoninės skundą atsakovui Klaipėdos teritorinei ligonių kasai, tretiesiems suinteresuotiems asmenims R. V. (R. V.), V. Ž., J. V. dėl ekspertizės pažymos ir protokolinio nutarimo panaikinimo ir kartu su priedais grąžinti jį padavusiam asmeniui.

22Grąžinti pareiškėjui viešajai įstaigai Respublikinei Klaipėdos ligoninei 30 Eur (trisdešimt eurų) sumokėtą žyminį mokestį (2017 m. sausio 18 d. sąskaitos išrašas). Žyminį mokestį grąžina Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos.

23Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo... 3. Teisėjų kolegija... 4. I.... 5. Pareiškėjas viešoji įstaiga (toliau – ir VšĮ) Respublikinė Klaipėdos... 6. Klaipėdos apygardos administracinis teismas 2016 m. liepos 18 d. nutartimi... 7. Pareiškėjas 2016 m. liepos 26 d. Lietuvos vyriausiajam administraciniam... 8. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2016 m. gruodžio 14 d. nutartimi... 9. II.... 10. Pareiškėjas VšĮ Respublikinė Klaipėdos ligoninė 2017 m. sausio 19 d.... 11. Pareiškėjas prašymą atnaujinti terminą grindžia ABTĮ 156 straipsnio 2... 12. Pareiškėjas teigia, kad per eilę metų susiformavusi teismų praktika... 13. Teisėjų kolegija... 14. III.... 15. Prašymas atnaujinti procesą nagrinėjamas vadovaujantis ABTĮ redakcija,... 16. Teisėjų kolegija pirmiausiai pažymi, kad, pagal 161 straipsnio 1 dalį,... 17. Proceso atnaujinimą reglamentuojančios ABTĮ IV dalies I skyriaus (Prašymų... 18. Teisėjų kolegija akcentuoja, kad proceso atnaujinimas ABTĮ 156 straipsnio 1... 19. Teisėjų kolegija, įvertinusi tai, kad šiuo atveju nėra užbaigtos... 20. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų... 21. Atsisakyti priimti pareiškėjo viešosios įstaigos Respublikinės Klaipėdos... 22. Grąžinti pareiškėjui viešajai įstaigai Respublikinei Klaipėdos ligoninei... 23. Nutartis neskundžiama....