Byla e2-1427-480/2018
Dėl UAB „Elektros gelmė“ kreditorių susirinkimo nutarimų panaikinimo ir pradėto bankroto proceso ne teismo tvarka nutraukimo, suinteresuotas asmuo UAB „Elektros gelmė“

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Albina Rimdeikaitė,

2teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi pareiškėjo Luminor bank, AB skundą dėl UAB „Elektros gelmė“ kreditorių susirinkimo nutarimų panaikinimo ir pradėto bankroto proceso ne teismo tvarka nutraukimo, suinteresuotas asmuo UAB „Elektros gelmė“,

Nustatė

3Pareiškėjas pateikė teismui skundą, kuriame prašo pripažinti negaliojančiais 2017-11-23 įvykusio UAB „Elektros gelmė“ kreditorių susirinkimo priimtus nutarimus iškelti bankroto bylą ne teismo tvarka ir paskirti įmonės administratoriumi UAB „Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biuras“, nutraukti ne teismo tvarka pradėtą bankroto procesą, atnaujinti terminą skundui dėl kreditorių susirinkimo priimtų nutarimų panaikinimo paduoti. Pareiškėjas nurodo, kad jis yra UAB „Elektros gelmė“ kreditorius, UAB „Elektros gelmė“ banko naudai už trečiųjų asmenų prievoles nuo 2016-09-12 yra įkeitusi jai nuosavybės teise priklausantį nekilnojamąjį turtą: pastatą su kiemo statiniais, adresu ( - ), ir žemės sklypo nuomos teisę. Turto rinkos vertė 2017-09-14 duomenimis yra 660000 Eur. Iš turto yra išieškoma daugiau nei 7 mln. eurų skola bankui pagal 2017-10-11 notarės išduotą vykdomąjį įrašą, turtas areštuotas antstolės. Bankas 2017-12-05 gavo UAB „Elektros gelmė“ bankroto administratoriaus pranešimą, kad įmonei nuo 2017-11-23 yra pradėtas neteisminio bankroto procesas. Tačiau bankas apie šaukiamą kreditorių susirinkimą informuotas nebuvo, į kreditorių susirinkimą kviečiamas nebuvo, dėl ko negalėjo pareikšti savo valios dėl svarstytino klausimo iškelti/ar ne suinteresuotam asmeniui bankroto bylą ne teismo tvarka. UAB „Elektros gelmė“ neįtraukė banko į kreditorių sąrašą, nors bankas yra didžiausias įmonės kreditorius, turintis didžiausią kreditorinį reikalavimą įmonės atžvilgiu, o vien banko balsavimas prieš siūlomą nutarimą iškelti įmonei bankroto bylą ne teismo tvarka būtų lėmę kitokio nutarimo priėmimą. Kadangi bankui kaip kreditoriui nebuvo pranešta apie 2017-11-23 šaukiamą UAB „Elektros gelmė“ kreditorių susirinkimą ir jame spręstiną klausimą dėl bankroto bylos ne teismo tvarka iškėlimo, kreditorių susirinkimas ir jo metu priimti nutarimai yra niekiniai bei pažeidžiantys hipotekos kreditoriaus Luminor bank AB teises. 2017-11-23 UAB „Elektros gelmė“ kreditorių susirinkimas buvo sušauktas neteisėtai, o jo metu priimti nutarimai dėl bankroto bylos iškėlimo ne teismo tvarka ir bankroto administratoriaus paskyrimo bei įgaliojimų jam perdavimo yra neteisėti, pažeidžiantys Įmonių bankroto įstatymo 12 str., teisingumo ir sąžiningumo principus bei kreditoriaus Luminor bank AB teises, dėl ko pripažintini negaliojančiais, o pats neteisminis bankroto procesas nutrauktinas. Bankas apie pradėtą neteisminį įmonės bankroto procesą sužinojo 2017-12-05, gavęs apie tai pranešimą iš bankroto administratoriaus, tačiau apie kreditorių surinkimo sušaukimo ir nutarimų priėmimo aplinkybes sužinojo 2017-12-28, kai iš Juridinių asmenų registro buvo gauti su bankroto bylos iškėlimu susiję dokumentai, iš kurių paaiškėjo, kad bankas nebuvo įtrauktas į UAB „Elektros gelmė“ kreditorių sąrašą ir nebuvo informuotas apie šaukiamą kreditorių susirinkimą.

4Suinteresuotas asmuo UAB „Elektros gelmė“, atstovaujama bankroto administratoriaus, atsiliepime prašo taikyti ieškinio senatį ir tuo pagrindu atmesti pareiškėjo skundą dėl 2017-11-23 UAB „Elektros gelmė” kreditorių susirinkimo panaikinimo; tuo atveju, jeigu teismas atnaujintų praleistą ieškinio senaties terminą - atmesti pareiškėjo skundą, priteisti bylinėjimosi išlaidas. Nurodo, kad skundas yra pateiktas praleidus įstatyme nustatytą 14 dienų senaties terminą. Bankui 2017-12-05 buvo pateiktas 2017-11-23 Kreditorių susirinkimo protokolas Nr. 1, kuriame esančių duomenų visiškai pakako įstatymo nustatytu terminu pateikti skundą. Pareiškėjo nurodytos senaties termino praleidimo priežastys negali būti laikomos svarbiomis, objektyviomis ir pakankamomis atnaujinti praleistą ieškinio senaties terminą. Įmonės kreditorių susirinkimas buvo sušauktas ir bankroto procedūros vykdymui ne teismo tvarka buvo pritarta nepažeidžiant įstatymo nuostatų. Pareiškėjas yra ne įmonės kreditorius, o yra įkaito turėtojas, kuris turi reikalavimo teisę nukreiptą ne į pačią įmonę, o į konkretų šios įmonės įkeistą turtą, todėl jis neturi būti informuojamas apie įkeisto daikto savininko inicijuojamą bankroto procesą ne teismo tvarka. 2017-11-23 UAB „Elektros gelmė” kreditoriams priimant nutarimus dėl ne teisminio įmonės bankroto proceso nebuvo žinoma apie banko iniciatyva padarytą notarės išduotą vykdomąjį įrašą. Sprendžiant pareiškėjo skundo pagrįstumo klausimą ir priimant sprendimą dėl skundžiamų kreditorių susirinkimo nutarimų teisėtumo, turėtų būti atsižvelgta ir į tai, kad iki šios dienos įmonėje buvo atlikta visa eilė bankroto procedūrų, kurios visos be išimties yra nukreiptos į pagrindinį bankroto tikslą - kuo operatyviau ir kuo didesne apimtimi patenkinti kreditorių finansinius reikalavimus. Teismui panaikinus 2017-11-23 kreditorių susirinkimo nutarimus, visos šios procedūros turės būti pakartotos iš naujo, tokiu būdu dar labiau atitolinant kreditorių finansinių reikalavimų patenkinimą, kas neatitiktų esminių bankroto proceso tikslų, taip pat nesiderintų su teisinių santykių stabilumo principu.

5Pareiškėjo skundas tenkintinas.

6Iš bylos medžiagos nustatyta, kad 2017-11-23 įvykusiame UAB „Elektros gelmė” kreditorių susirinkime priimti nutarimai iškelti bankroto bylą UAB „Elektros gelmė“, bankroto procedūrą vykdyti ne teismo tvarka, paskirti bankroto administratoriumi UAB „Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biuras“, nustatyti 30 dienų laikotarpį nuo šio nutarimo priėmimo dienos bendrovės kreditoriams savo reikalavimams pareikšti, nustatyti 15 dienų laikotarpį, per kurį direktorius turi perduoti administratoriui UAB „Elektros gelmė“ turtą ir dokumentus, pavesti paskirtam bankroto administratoriui vykdyti Įmonių bankroto įstatymo reikalavimus ir kitas įstatymu jam priskirtas funkcijas.

72018-12-29 teisme gautas pareiškėjo Luminor bank, AB skundas dėl 2017-11-23 UAB „Elektros gelmė“ kreditorių susirinkimo nutarimų panaikinimo ir pradėto bankroto proceso ne teismo tvarka nutraukimo.

8Įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) 24 straipsnio 5 dalyje nustatyta, kad kreditorių susirinkimo nutarimas gali būti apskųstas teismui ne vėliau kaip per keturiolika dienų nuo tos dienos, kurią kreditorius sužinojo arba turėjo sužinoti apie nutarimo priėmimą. Minėtas, ĮBĮ 24 straipsnio 5 dalyje nustatytas, terminas kreditorių susirinkimo nutarimams apskųsti yra ieškinio senaties terminas, todėl jam taikomos visos ieškinio senaties terminams būdingos taisyklės. Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad ĮBĮ 24 straipsnio 5 dalies nuostatos, įtvirtinančios kreditorių susirinkimo nutarimo apskundimo terminą, šio termino nesieja su kreditorių susirinkimo nutarimo nuorašo ar kito atitinkamo dokumento gavimu – šio termino pradžia skaičiuojama nuo sužinojimo ar turėjimo sužinoti apie atitinkamo turinio nutarimo priėmimą, t. y. kai asmuo turi pakankamai informacijos, kad galėtų suvokti savo teisių pažeidimą (Lietuvos apeliacinio teismo 2017 m. rugpjūčio 24 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1280-381/2017).

9Pareiškėjas nurodo, kad apie pradėtą neteisminį įmonės bankroto procesą sužinojo 2017-12-05, gavęs apie tai pranešimą iš UAB „Elektros gelmė“ bankroto administratoriaus, tačiau apie kreditorių surinkimo sušaukimo ir nutarimų priėmimo aplinkybes sužinojo 2017-12-28, kai iš Juridinių asmenų registro buvo gauti su bankroto bylos iškėlimu susiję dokumentai, iš kurių paaiškėjo, kad bankas nebuvo įtrauktas į įmonės kreditorių sąrašą ir nebuvo informuotas apie šaukiamą kreditorių susirinkimą. Tą pačią dieną pareiškėjas pateikė skundą teismui. Teismo vertinimu, kadangi pareiškėjui 2017-12-05 kartu su bankroto administratoriaus pranešimu dėl UAB „Elektros gelmė” bankroto procedūros ne teismo tvarka buvo pateiktas ir 2017-11-23 kreditorių susirinkimo protokolas, darytina išvada, kad protokole esančių duomenų pakako pareiškėjui sužinoti apie kreditorių surinkimo sušaukimo ir nutarimų priėmimo aplinkybes. Atsižvelgiant į tai, kad pareiškėjas skundą dėl kreditorių susirinkimo nutarimų galėjo pateikti iki 2017-12-19 įskaitytinai, skundas teismui pateiktas 2017-12-28, todėl laikytina, jog pareiškėjas skundą pateikė praleidęs ĮBĮ 24 straipsnio 5 dalyje nustatytą terminą.

10Pareiškėjas prašo atnaujinti praleistą terminą skundui paduoti, jei teismas spręstų, kad šis terminas yra praleistas. Praleistas ieškinio senaties terminas gali būti atnaujinamas teismui pripažinus, kad ieškinio senaties terminas praleistas dėl svarbių priežasčių (CK 1.131 str. 2 d.). Formuodamas teismų praktiką bylose dėl ieškinio senatį reglamentuojančių įstatymų normų aiškinimo ir taikymo, kasacinis teismas ne vieną kartą yra pažymėjęs, kad praleisto ieškinio senaties termino atnaujinimo klausimas negali būti sprendžiamas, atsižvelgiant išimtinai tik į ieškovo interesus, kiekvienu konkrečiu atveju turi būti ieškoma protingos viešojo intereso užtikrinti realią pažeistų subjektinių teisių apsaugą ir garantuoti teisinių santykių stabilumą bei apibrėžtumą pusiausvyros. Klausimą, ar ieškinio senaties termino praleidimo priežastys pripažintinos svarbiomis, sudarančiomis pagrindą jį atnaujinti, teismas sprendžia, ištyręs byloje esančius įrodymus, atsižvelgdamas į ieškinio senaties teisinio instituto esmę ir paskirtį, ginčo esmę, ieškovo elgesį bei kitas reikšmingas aplinkybes, taip pat į protingumo, sąžiningumo bei teisingumo kriterijus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. kovo 29 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-56/2010 ir kt.). Teismas, atsižvelgęs į bylos aplinkybes bei į tai, kad pareiškėjui nebuvo pranešta apie šaukiamą UAB „Elektros gelmė” kreditorių susirinkimą, skundo pateikimo terminas praleistas 8 dienas, t. y. nežymiai, bankroto proceso pradėjimas yra susijęs su viešuoju interesu, vadovaudamasis teisingumo, sąžiningumo ir protingumo principais, sprendžia, jog nagrinėjamu atveju yra pagrindas atnaujinti praleistą terminą skundui paduoti.

11ĮBĮ 12 straipsnio 2 dalyje numatyta, kad, jei įmonė negali ir negalės atsiskaityti su kreditoriumi (kreditoriais), įmonės vadovas, savininkas (savininkai), numatę siekti kreditorių sutikimo, kad bankroto procesas vyktų ne teismo tvarka, siūlymą bankroto procedūras vykdyti ne teismo tvarka privalo pranešti raštu kiekvienam kreditoriui, kartu nurodydami kreditorių susirinkimo datą ir vietą. ĮBĮ 12 straipsnio 3 dalyje nurodyta, kad kreditorių susirinkimas šaukiamas ne vėliau kaip per 20 dienų nuo šio straipsnio 2 dalyje nurodyto siūlymo išsiuntimo kreditoriams dienos. Nutarimą bankroto procedūras vykdyti ne teismo tvarka gali priimti kreditorių susirinkimas, jeigu šiam nutarimui atviru balsavimu pritarė kreditoriai, kurių reikalavimų suma vertine išraiška sudaro ne mažiau kaip 3/4 visų įmonės turimų įsipareigojimų, įskaitant ir tuos, kurių mokėjimo terminai nepasibaigę, sumos, esančios nutarimo priėmimo dieną (ĮBĮ 12 str. 4 d.).

12Taigi, ĮBĮ 12 straipsnio 2 dalis imperatyviai nustato prievolę apie siūlymą bankroto procedūras vykdyti ne teismo tvarka informuoti kiekvieną kreditorių, kartu nurodant kreditorių susirinkimo datą bei vietą. Kreditorių informavimas apie siūlymą pradėti neteisminę bankroto procedūrą ypač svarbus dėl to, kad vykdant bankroto procesą ne teismo ir teismine tvarka skiriasi kreditorių teisių ir pareigų mastas, pastarojo proceso metu bankroto procedūrų teisėtumo kontrolę tiesiogiai vykdo teismas, o neteisminiame bankroto procese teismo kompetencijai skirtus klausimus svarsto ir sprendžia kreditorių susirinkimas (Lietuvos apeliacinio teismo 2016 m. kovo 10 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-721-381/2016).

13Šiuo atveju tarp šalių nėra ginčo, kad pareiškėjui apie šaukiamą 2017-11-23 UAB „Elektros gelmė” kreditorių susirinkimą nebuvo pranešta. Suinteresuotas asmuo teigia, kad pareiškėjas nėra įmonės kreditorius, o yra įkaito turėtojas, todėl jis neturėjo būti informuojamas apie įkeisto daikto savininko inicijuojamą bankroto procesą ne teismo tvarka.

14Pagal CK 4.195 straipsnio 1 dalį įkeisto daikto savininkas atsako už skolininko įsipareigojimo įvykdymą tik įkeistu savo daiktu. Įkaito davėjas tampa su skolininku subsidiariai atsakingas nuo hipoteka užtikrintos prievolės neįvykdymo dienos. Pagal CK 4.196 straipsnio 1 dalies 3 punktą, hipotekos kreditorius turi teisę reikalauti patenkinti hipoteka užtikrintą reikalavimą prieš terminą, jei pradedama įkeisto daikto savininko bankroto procedūra. Pagal ĮBĮ 3 straipsnį bankrutuojančios įmonės kreditoriais įvardijami fiziniai ir juridiniai asmenys, turintys teisę reikalauti iš įmonės įvykdyti prievoles ir įsipareigojimus. Šios įstatymo 2 straipsnio 7 dalyje pateikta sąvoka, apibūdinanti įkeitimu ir (ar) hipoteka užtikrintus kreditoriaus reikalavimus, kurie apibrėžiami kaip pagal įkeitimo sutartį arba įregistruotą hipotekos ar įkeitimo lakštą kreditoriaus (įkaito turėtojo, hipotekos kreditoriaus) įgyta teisė, jeigu įmonė neįvykdė įkeitimu ir (arba) hipoteka užtikrintos prievolės, šio įstatymo nustatyta tvarka reikalauti įkeistą turtą parduoti ir iš gautų lėšų pirmiausia patenkinti jo reikalavimus; jeigu įkeisto turto nepavyksta parduoti, perduoti šį turtą jo nuosavybėn. Šiomis ĮBĮ nuostatomis patvirtinama įkeitimo kreditoriaus teisė reikšti savo kreditoriaus reikalavimą įkeisto turto savininkui, kai jam iškeliama bankroto byla (Lietuvos apeliacinio teismo 2016 m. balandžio 5 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-830-798/2016).

15Byloje nustatyta, kad UAB „Elektros gelmė” pareiškėjo naudai už trečiųjų asmenų prievoles nuo 2016-09-12 yra įkeitusi jai nuosavybės teise priklausantį nekilnojamąjį turtą: pastatą, unikalus Nr. ( - ), su kiemo statiniais, adresu ( - ), ir žemės sklypo nuomos teisę. Pareiškėjas pateikė įrodymus, kad jam įkeisto UAB „Elektros gelmė“ priklausančio nekilnojamojo turto bendra rinkos vertė 2017-09-14 datai pagal nepriklausomą UAB „Newsec valuations“ turto vertinimą yra 660000 Eur. Atsižvelgiant į aukščiau nurodytų teisės normų ir teismų praktikos analizę darytina išvada, kad pareiškėjas Luminor bank, AB yra UAB „Elektros gelmė” kreditorius, kurio reikalavimas yra lygus nustatytai įkeisto turto vertei (660000 Eur) ir kuriam pagal ĮBĮ 12 straipsnį privalėjo būti pranešta apie siūlymą bankroto procedūras vykdyti ne teismo tvarka, tačiau šis reikalavimas nebuvo įvykdytas (ĮBĮ 12 str. 2, 3 d.), kas sudaro pagrindą skundžiamus nutarimus panaikinti. Be to, įtraukus pareiškėją į UAB „Elektros gelmė“ kreditorių sąrašą, bendra įmonės kreditorių reikalavimų suma yra sudarytų 1427851,47 Eur, atitinkamai pareiškėjo finansinis reikalavimas sudaro 46,22 proc. visų UAB „Elektros gelmė“ kreditorių reikalavimų sumos, todėl 2017-11-23 kreditorių susirinkimo nutarimas iškelti įmonei bankroto bylą ne teismo tvarka priimtas pažeidus ĮBĮ 12 straipsnio 4 dalyje įtvirtintą taisyklę tokiam nutarimui priimti.

16ĮBĮ 12 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad bankroto procesas gali vykti ne teismo tvarka, jeigu teismuose nėra iškelta bylų, kuriose šiai įmonei pareikšti turtiniai reikalavimai, tarp jų reikalavimai, susiję su darbo santykiais, taip pat jei iš įmonės nėra išieškoma pagal teismų ar kitų institucijų išduotus vykdomuosius dokumentus. Tai reiškia, kad įmonės bankroto procedūra ne teismo tvarka gali būti pradedama tik tada, kai tarp įmonės skolininkės ir jos kreditorių nėra kilę turtinių ginčų (Lietuvos apeliacinio teismo 2016 m. balandžio 7 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-866-823/2016; 2016 m. gruodžio 14 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-2054-241/2016). Tokį įstatymo aiškinimą teikia ir kasacinis teismas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2017 m. liepos 5 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-302-313/2017).

17Iš UAB „Elektros gelmė” 2017-11-23 kreditorių susirinkimo protokolo ir kreditoriaus Valstybinės mokesčių inspekcijos prie LR FM 2017-11-21 balsavimo biuletenio bei prie jo pridedamo rašto nustatyta, kad minėtas kreditorius balsavo prieš skundžiamų nutarimų priėmimą, kadangi pagal kreditoriaus 2017-09-27 nurodymą buvo vykdomas išieškojimas iš UAB „Elektros gelmė” valstybės biudžeto naudai. Nors UAB „Elektros gelmė” bankroto administratorius atsiliepime į skundą nurodo, kad Valstybinė mokesčių inspekcija prie LR FM nebėra įmonės kreditorius, nes skola jam sumokėta, tačiau prie atsiliepimo pateiktas Lėšų pervedimo nurodymas patvirtina, jog 577,49 Eur suma minėtam kreditoriui sumokėta tik 2017-11-30. Taigi, UAB „Elektros gelmė” 2017-11-23 kreditorių susirinkimo nutarimai dėl bankroto ne teismo tvarka pradėjimo priimti kai buvo vykdomas priverstinis išieškojimas pagal Valstybinės mokesčių inspekcijos prie LR FM 2017-09-27 nurodymą nurašyti 577,49 Eur mokestinę nepriemoką iš UAB „Elektros gelmė” sąskaitos. Be to, pareiškėjui Vilniaus m. 14-ojo notarų biuro notarė R. V. 2017-10-11 išdavė vykdomąjį įrašą, notarinio registro Nr. 14-5334, dėl priverstinio 7183325,73 Eur skolos iš bankui įkeisto turto išieškojimo, notarės vykdomajame įraše nurodyta, kad kartu su skolininkais subsidiariai atsakingas asmuo yra įkaito davėjas UAB „Elektros gelmė“. Faktas apie atliktą notaro vykdomąjį įrašą Nekilnojamojo turto registre buvo išviešintas nuo 2017-10-13, todėl UAB „Elektros gelmė” žinojo ir/ar negalėjo nežinoti apie pareiškėjo pradėtas skolos išieškojimo procedūras, tačiau pareiškėjui apie 2017-11-23 šaukiamą kreditorių susirinkimą nepranešė. Šios faktinės aplinkybės patvirtina, kad UAB „Elektros gelmė” bankroto procesas ne teismo tvarka pradėtas pažeidžiant ĮBĮ 12 straipsnio 1 dalyje įtvirtintą imperatyvų reikalavimą, todėl yra neteisėtas ir dėl to nutrauktinas.

18Teismas konstatuoja, kad UAB „Elektros gelmė” bankroto procedūra ne teismo tvarka buvo inicijuota pažeidžiant imperatyvias ĮBĮ 12 straipsnyje įtvirtintas nuostatas, todėl pareiškėjo Luminor bank, AB skundas dėl UAB „Elektros gelmė” 2017-11-23 kreditorių susirinkimo nutarimų bankroto procedūrą vykdyti ne teismo tvarka ir paskirti bankroto administratorių tenkinamas, skundžiami nutarimai panaikinami ir įmonės bankroto procesas, vykdytas ne teismo tvarka, nutraukiamas.

19Tenkinus skundą, pareiškėjui Luminor bank, AB priteisiamos advokato pagalbos išlaidos už skundo ir rašytinių paaiškinimų parengimą, kurios sumažinamos iki Teisingumo ministro 2015 m. kovo 19 d. įsakymu patvirtintose Rekomendacijose dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą pagalbą maksimalus dydžio - 2371,04 Eur (CPK 98 str.).

20Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 12 straipsniu, 24 straipsnio 5 dalimi, Civilinio proceso kodekso 290-291 straipsniais,

Nutarė

21Skundą patenkinti.

22Panaikinti UAB „Elektros gelmė” 2017-11-23 kreditorių susirinkimo priimtus nutarimus iškelti UAB „Elektros gelmė“ bankroto bylą ne teismo tvarka ir paskirti įmonės administratoriumi UAB „Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biuras“ ir įmonės bankroto procesą, vykdytą ne teismo tvarka, nutraukti.

23Priteisti iš UAB „Elektros gelmė” (j. a. k. 302874236) 2371,04 Eur (du tūkstančiai trys šimtai septyniasdešimt vienas euras 4 centai) bylinėjimosi išlaidas pareiškėjui Luminor bank, AB (j. a. k. 112029270).

24Nutartis per septynias dienas nuo jos patvirtintos kopijos įteikimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Lietuvos apeliaciniam teismui per Kauno apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Albina Rimdeikaitė,... 2. teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi pareiškėjo Luminor... 3. Pareiškėjas pateikė teismui skundą, kuriame prašo pripažinti... 4. Suinteresuotas asmuo UAB „Elektros gelmė“, atstovaujama bankroto... 5. Pareiškėjo skundas tenkintinas.... 6. Iš bylos medžiagos nustatyta, kad 2017-11-23 įvykusiame UAB „Elektros... 7. 2018-12-29 teisme gautas pareiškėjo Luminor bank, AB skundas dėl 2017-11-23... 8. Įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) 24 straipsnio 5 dalyje... 9. Pareiškėjas nurodo, kad apie pradėtą neteisminį įmonės bankroto procesą... 10. Pareiškėjas prašo atnaujinti praleistą terminą skundui paduoti, jei... 11. ĮBĮ 12 straipsnio 2 dalyje numatyta, kad, jei įmonė negali ir negalės... 12. Taigi, ĮBĮ 12 straipsnio 2 dalis imperatyviai nustato prievolę apie... 13. Šiuo atveju tarp šalių nėra ginčo, kad pareiškėjui apie šaukiamą... 14. Pagal CK 4.195 straipsnio 1 dalį įkeisto daikto savininkas atsako už... 15. Byloje nustatyta, kad UAB „Elektros gelmė” pareiškėjo naudai už... 16. ĮBĮ 12 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad bankroto procesas gali vykti ne... 17. Iš UAB „Elektros gelmė” 2017-11-23 kreditorių susirinkimo protokolo ir... 18. Teismas konstatuoja, kad UAB „Elektros gelmė” bankroto procedūra ne... 19. Tenkinus skundą, pareiškėjui Luminor bank, AB priteisiamos advokato pagalbos... 20. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 12... 21. Skundą patenkinti.... 22. Panaikinti UAB „Elektros gelmė” 2017-11-23 kreditorių susirinkimo... 23. Priteisti iš UAB „Elektros gelmė” (j. a. k. 302874236) 2371,04 Eur (du... 24. Nutartis per septynias dienas nuo jos patvirtintos kopijos įteikimo dienos...