Byla 2-1280-381/2017

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Artūras Driukas, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs atsakovės bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės „Clarum logistics“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2017 m. gegužės 17 d. nutarties, kuria pagal kreditorės uždarosios akcinės bendrovės „Elvitransa“ prašymą atsakovei pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės, panaikinimo civilinėje byloje Nr. B2-4308-562/2017 pagal kreditorės uždarosios akcinės bendrovės „Elvitransa“ skundą dėl bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės „Clarum logistics“ 2017 m. balandžio 20 d. kreditorių susirinkimo priimtų nutarimų panaikinimo bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės „Clarum logistics“ bankroto byloje,

Nustatė

2I. Ginčo esmė

3

 1. 2017 m. gegužės 11 d. uždaroji akcinė bendrovė (toliau – UAB) „Elvitransa“ pateikė Vilniaus apygardos teismui skundą, kuriuo prašė panaikinti 2017 m. balandžio 20 d. vykusio bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės (toliau – BUAB) „Clarum logistics“ kreditorių susirinkimo nutarimus visais darbotvarkės klausimais. Šio prašymo teismui netenkinus, bendrovės kreditorė prašė panaikinti 2017 m. balandžio 20 d. vykusio BUAB „Clarum logistics“ kreditorių susirinkimo nutarimus antruoju, trečiuoju, ketvirtuoju, šeštuoju ir septintuoju klausimais kaip prieštaraujančius imperatyvioms įstatymo normoms ir/ar bendriesiems teisės principams. Reikalavimams užtikrinti kreditorė prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones: uždrausti vykdyti 2017 m. balandžio 20 d. vykusio atsakovės kreditorių susirinkimo nutarimus antruoju, ketvirtuoju, šeštuoju bei septintuoju darbotvarkės klausimais.
 2. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) 24 straipsnio 5 dalimi, UAB „Elvitransa“ nurodė, kad 2017 m. kovo 6 d. nutartimi teismas patvirtino atsakovės kreditorių sąrašą, į kurį įtraukė kreditorę su 3 412,20 Eur reikalavimu. Nutartis yra įsiteisėjusi. 2017 m. balandžio 20 d. vykusio atsakovės kreditorių susirinkimo protokolą kreditorė gavo 2017 m. balandžio 22 d., todėl 14 dienų terminas skundui paduoti turėtų baigtis 2017 m. gegužės 6 d. (šeštadienį). Remiantis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 74 straipsnio 5 dalimi skundo padavimo terminas baigėsi 2017 m. gegužės 8 d., kuris skundo pateikimo metu nėra praleistas.

4Dėl procedūrinių kreditorių susirinkimo vedimo ir protokolo surašymo pažeidimų

 1. UAB „Elvitransa“ teigia, kad 2017 m. balandžio 20 d. atsakovės kreditorių susirinkimo metu atsakovės kreditoriams nebuvo teikiama tvirtinti susirinkimo darbotvarkė, tačiau administratorius melagingai protokole nurodė, kad pastabų dėl darbotvarkės nebuvo gauta. Tikrovės taip pat neatitinka teiginys dėl pasiūlymo ketvirtuoju darbotvarkės klausimu nebuvimo, nes kreditorė tokį pasiūlymą teikė. Kreditorės nuomone, dėl nurodytų pažeidimų turėtų būti panaikinti visi 2017 m. balandžio 20 d. atsakovės kreditorių susirinkimo nutarimai.
 2. Atsakovės bankroto byloje kreditoriai buvo informuoti apie šaukiamą susirinkimą elektroniniu paštu. Kreditorė teigia, jog tuo metu, kai administratorius informavo kreditorę apie susirinkimo rezultatus ir pateikė protokolą elektroniniu paštu, balsavimo raštu biuletenio bei ataskaitos, esančių administratoriaus tinklalapyje, turinys buvo pakeistas. Iš patikslinto biuletenio turinio yra aišku, jog buvo siūlomi tvirtinti imperatyvioms įstatymo nuostatoms prieštaraujantys nutarimo projektai – antruoju darbotvarkės klausimu kreditorių susirinkimo pirmininku buvo siūloma rinkti Tulusari OU atstovą, tačiau angliškame nutarimo projekte liko siūlymas kreditorių susirinkimo pirmininku skirti UAB „Investicijos ir kapitalas“ atstovą, o pastarasis juo negali būti, nes yra pagrindinis atsakovės akcininkas.
 3. Atsakovės kreditorių susirinkimo protokole nurodyta kreditorė UAB „InCap“ neegzistuoja, jos nėra ir teismo nutartimi patvirtintame atsakovės kreditorių sąraše. Dėl to nesuprantama, kokia yra tikroji balsavusių atsakovės kreditorių reikalavimų vertinė išraiška. Administratoriui kartu su protokolu nepateikus balsavimo raštu biuletenių, nėra galimybės įsitikinti realiai dalyvavusių kreditorių skaičiumi, todėl pateikto protokolo nutarimai negali būti vertinami kaip galiojantys.

5Dėl kreditorių susirinkimo nutarimo antruoju darbotvarkės klausimu „Kreditorių susirinkimo pirmininko rinkimai“ panaikinimo

 1. 2017 m. balandžio 20 d. kreditorių susirinkime nebuvo galima išrinkti susirinkimo pirmininko dėl netinkamų administratoriaus pasiūlymų. UAB „Investicijos ir kapitalas“ negalėjo būti išrinkta kreditorių susirinkimo pirmininke, nes ši bendrovė yra pagrindinė atsakovės akcininkė (ĮBĮ 23 straipsnio 1 punktas). Pagal pakeistą balsavimo raštu biuletenį, nutarimo lietuvių kalba projekte kreditorių susirinkimo pirmininku siūloma rinkti Tulusari OU, tačiau nutarimo anglų kalba projekte siūloma ta pati UAB „Investicijos ir kapitalas“. Neturint galimybės identifikuoti, už kurį asmenį balsuota, negalima teigti, jog kreditorių susirinkimo pirmininku išrinkta būtent Tulusari OU.

6Dėl kreditorių susirinkimo nutarimo trečiuoju darbotvarkės klausimu „Administratoriaus ataskaitos apie bankroto eigą tvirtinimas“ panaikinimo

 1. Bankroto administratoriaus pateikta ataskaita neatitinka ĮBĮ 11 straipsnio 5 dalies 25 punkto reikalavimų. Ataskaitoje nėra pateiktos tikslios informacijos apie bendrovės akcininkus, nurodytas įstatinis kapitalas padalintas į 31 019 vnt. akcijų, tačiau sudėjus visų akcininkų turimų akcijų skaičių gaunama 30 909 vnt. akcijų. Ataskaitoje nenurodyta, koks bendrovės turtas buvo areštuotas bei nėra tikslios informacijos apie bendrovei nuosavybės teise priklausantį turtą. Taip pat ataskaitoje nėra pateiktos informacijos apie bendrovės ilgalaikio turto pirkimus, pardavimus, nurašymus per paskutinių 36 mėnesių laikotarpį iki bankroto bylos iškėlimo dienos. Ataskaitoje nepateikta informacija apie atsakovės sandorius, sudarytus per paskutinių 36 mėnesių laikotarpį iki bankroto bylos iškėlimo dienos bei apie bendrovės pajamas ir išlaidas po teismo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos. Ataskaitoje nedetalizuota teismo patvirtintų lėšų suma, kurią leista naudoti bankroto administravimo išlaidoms apmokėti iki bus patvirtinta bankroto administravimo išlaidų sąmata, taip pat nepateikta informacija, kokį bendrovės turtą bankroto administratorius perėmė, taip pat nepateikta atsakovės bankroto priežasčių analizė. Kreditorės nuomone dėl nurodytų trūkumų bankroto administratoriaus ataskaita negalėjo būti patvirtinta.

7Dėl kreditorių susirinkimo nutarimo ketvirtuoju darbotvarkės klausimu „Dėl įmonės likvidavimo“ panaikinimo

 1. Administratoriui nepateikus teisės aktų reikalavimus atitinkančios ataskaitos, nėra galimybės tinkamai įvertinti atsakovės bankroto priežastis bei spręsti dėl tolesnių bankroto procedūros etapų.

8Dėl kreditorių susirinkimo nutarimo šeštuoju darbotvarkės klausimu „Administravimo išlaidų sąmatos tvirtinimas ir pavedimo sutarties teksto tvirtinimas ir įgaliojimų suteikimas kreditorių susirinkimo pirmininkui įmonės vardu pasirašyti pavedimo sutartį su bankroto administratoriumi“ panaikinimo

 1. Bankroto administratoriui nepateikus ĮBĮ nuostatas atitinkančios veiklos ataskaitos, nėra galimybės nustatyti atliktinų darbų apimties bei faktiškai atliktų darbų masto. Administratorius nepagrindė prašomos patvirtinti sąmatos dydžio būtinumo. Siūloma sąmata viršija Vyriausybės patvirtintus rekomendacinius atlyginimo ir administravimo išlaidų dydžius. Kol nėra išspręstas administravimo išlaidų sąmatos tvirtinimo klausimas, negali būti patvirtintas pavedimo sutarties tekstas.

9Dėl kreditorių susirinkimo nutarimo septintuoju darbotvarkės klausimu „Turto realizavimo ir likvidavimo tvarkos nustatymas“ panaikinimo

 1. Kreditorės vertinimu, šiuo atveju buvo nepagrįstai nustatytos realizuotino turto kainos ir neaiškiai apibūdintas realizuotinas turtas. Nors priimtu nutarimu siūloma parduoti bendrovės 45 263 Eur debitorinius įsiskolinimus, ataskaitos duomenimis bankroto proceso pradžioje jų buvo 44 894,51 Eur. Be to, administratorius teigia, kad tam tikras sumas išieškojo, todėl priimtu nutarimu turėtų būti realizuojamas neegzistuojantis turtas. Kreditorės nuomone, net 30 procentų turimo turto vertės atsisakymas, nežinant realių įsiskolinimo išieškojimo galimybių, prieštarauja teisingumo, sąžiningumo ir protingumo principams.

10Dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo

 1. Kreditorė prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones – iki skundo išnagrinėjimo, siekiant užtikrinti atsakovės, visų jos kreditorių bei viešąjį interesus, uždrausti vykdyti 2017 m. balandžio 20 d. vykusio atsakovės kreditorių susirinkimo priimtus nutarimus antruoju, ketvirtuoju, šeštuoju bei septintuoju darbotvarkės klausimais. Kreditorės nuomone, skunde išdėstyti argumentai tikėtinai pagrindžią ginčijamų kreditorių susirinkimo priimtų nutarimų neteisėtumą, o atskirų nutarimų vykdymas gali sukelti negrįžtamas pasekmes.

11II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

12

 1. Vilniaus apygardos teismas 2017 m. gegužės 17 d. nutartimi UAB „Elvitransa“ prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių patenkino iš dalies: sustabdė 2017 m. balandžio 20 d. BUAB „Clarum logistics“ kreditorių susirinkimo priimtų nutarimų ketvirtuoju, šeštuoju, septintuoju darbotvarkės klausimais vykdymą iki skundo išnagrinėjimo ir procesinio sprendimo įsiteisėjimo.
 2. Teismas sprendė, kad pareiškėja tikėtinai pagrindė savo skundo reikalavimus. Teismo vertinimu nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių, t. y. nesustabdžius kreditorių susirinkimo priimtų nutarimų vykdymo ketvirtuoju, šeštuoju ir septintuoju darbotvarkės klausimais, būsimas pareiškėjai galimai palankaus teismo sprendimo vykdymas pasunkės arba pasidarys nebeįmanomas.
 3. Teismas nurodė, kad pareiškėja nepateikė jokių paaiškinimų ar argumentų, kaip jai palankaus teismo sprendimo atveju pasunkėtų jo vykdymas, nesustabdžius skundžiamo atsakovės kreditorių susirinkimo priimto nutarimo antruoju darbotvarkės klausimu, todėl teismo vertinimu, šiuo atveju nėra tikslinga taikyti laikinąsias apsaugos priemones.

13III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

14

 1. Atsakovė BUAB „Clarum logistics“ atskirajame skunde prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2017 m. gegužės 17 d. nutartį bei klausimą išspręsti iš esmės – atmesti kreditorės UAB „Elvitransa“ prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo.
 2. Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:
 1. Teismas, atlikdamas preliminarų skundo argumentų vertinimą, neatsižvelgė į aplinkybę, jog kreditorės balsų skaičius sudaro tik 1,80 procento nuo visų teismo nutartimi patvirtintų atsakovės kreditorių reikalavimų sumos. Atsakovės balsas negalėjo lemti susirinkimo nutarimų turinio.
 2. Kreditorė praleido 14 dienų terminą skundui paduoti. Atsakovės kreditorių susirinkimas įvyko 2017 m. balandžio 20 d., UAB „Elvitransa“ visais susirinkimo klausimais balsavo raštu, todėl būtent 2017 m. balandžio 20 d. yra laikytina diena, nuo kurios skaičiuojamas 14 dienų terminas skundui pateikti. Terminas skundui paduoti baigėsi 2017 m. gegužės 4 d., o kreditorė skundą pateikė tik 2017 m. gegužės 11 d.
 3. 2017 m. gegužės 2 d. atsakovės bankroto bylą nagrinėjantis teismas priėmė nutartį dėl atsakovės pripažinimo bankrutavusia ir likviduojama dėl bankroto, taigi laikinųjų apsaugos priemonių taikymas nebeturi prasmės.
 4. Kreditorės reikalavimas panaikinti susirinkimo nutarimą ketvirtuoju darbotvarkės klausimu yra teisiškai nepagrįstas, nes ĮBĮ 23 straipsnio 15 punktas numato tik teisę įmonės kreditoriams siūlyti teismui taikyti įmonei likvidavimo procedūrą, tuo tarpu priimti nutartį dėl įmonės likvidavimo yra teismo pareiga (ĮBĮ 30 straipsnio 2 dalis).
 5. Kreditorė nepateikė jokių argumentų bei įrodymų, kad susirinkimo patvirtinta atsakovės turto kaina yra per maža ar nustatyta netinkamai. Taip pat reikalavimo panaikinti susirinkimo nustatytą atsakovės administravimo išlaidų sąmatą kreditorė nepagrindė jokiais teisiniais argumentais.
 6. Nutartyje nenurodyta jokių realių ar pagrįstų motyvų, kurie leistų teigti, kad pritaikius laikinąsias apsaugos priemones teismo sprendimo pagal kreditorės skundą įvykdymas pasunkėtų. Be to, tokio masto laikinųjų apsaugos priemonių taikymas yra neproporcingas kreditorės pateikto skundo reikalavimams, neatitinka šių procesinio pobūdžio priemonių paskirties, bankroto proceso principų bei tikslų.
 1. Atsiliepimu į atsakovės atskirąjį skundą kreditorė UAB „Elvitransa“ prašo atsakovės BUAB „Clarum logistics“ atskirąjį skundą atmesti.
 2. Atsiliepimas į atskirąjį skundą grindžiamas šiais argumentais:

1518.1.

16Nėra nustatyta ribojimų kreditoriui ginti savo pažeistas teises teismine tvarka ginčijant kreditorių susirinkimo nutarimus priklausomai nuo turimo reikalavimo dydžio.

1718.2.

18Kreditorė nepraleido termino skundui paduoti, iki kreditorių susirinkimo protokolo gavimo ji neturėjo jokių galimybių sužinoti priimtų nutarimų turinio.

1918.3.

20Teismas nutartį dėl atsakovės pripažinimo bankrutavusia ir likviduojama dėl bankroto priėmė 2017 m. gegužės 2 d., net nepasibaigus skundo padavimo terminui, todėl toks skubotas administratoriaus kreipimasis į teismą negali pateisinti laikinųjų apsaugos priemonių taikymo būtinumo. Be to, 2017 m. gegužės 2 d. teismo nutartis yra apskųsta.

21IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

22

 1. Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 320 straipsnio 1 dalyje nustatyta, jog bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas. Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų, išskyrus kai to reikalauja viešasis interesas ir neperžengus skundo ribų būtų pažeistos asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai (CPK 320 straipsnio 2 dalis). Apeliacinės instancijos teismas ex officio patikrina, ar nėra CPK 329 straipsnyje nurodytų absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų. Atskiriesiems skundams nagrinėti taikomos tos pačios taisyklės, išskyrus CPK XVI skyriaus II skirsnyje numatytas išimtis.
 2. Apeliacijos dalyką sudaro pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės įmonės bankroto procese – sustabdytas kreditorių susirinkimo nutarimų vykdymas – teisėtumo ir pagrįstumo patikrinimas.
 3. Pagal CPK 144 straipsnio 1 dalies nuostatas, teismas dalyvaujančių byloje ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu gali taikyti laikinąsias apsaugos priemones, jeigu šie asmenys tikėtinai pagrindžia savo ieškinio reikalavimą ir nesiėmus šių priemonių teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas. Taigi įstatyme įtvirtintos dvi būtinos sąlygos, sudarančios pagrindą taikyti laikinąsias apsaugos priemones: turi būti tikėtinai pagrįstas ieškovo reikalavimas bei nustatyta grėsmė teismo sprendimo įvykdymui. Be to, laikinosios apsaugos priemonės parenkamos vadovaujantis ekonomiškumo principu (CPK 145 straipsnio 2 dalis).
 4. Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad tikėtinas ieškinio pagrindimas (CPK 144 straipsnio 1 dalis) reiškia, jog, taikydamas laikinąsias apsaugos priemones, teismas nenagrinėja ieškinio pagrįstumo iš esmės, netiria ir nevertina ieškinio faktinių ir teisinių argumentų ir juos patvirtinančių įrodymų, o tik preliminariai nustato, ar pateiktų įrodymų viseto pagrindu dėl pareikštų reikalavimų apskritai gali būti priimtas ieškovui palankus sprendimas, kurio įvykdymas, nepritaikius prašomų priemonių, gali pasunkėti ar tapti neįmanomas (Lietuvos apeliacinio teismo 2014 m. liepos 31 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-1194/2014).
 5. ĮBĮ 24 straipsnio 5 dalyje nurodyta, kad kreditorių susirinkimo nutarimas gali būti apskųstas ne vėliau kaip per 14 dienų nuo dienos, kurią kreditorius sužinojo arba turėjo sužinoti apie nutarimo priėmimą. Teismų praktikoje išaiškinta, kad ĮBĮ 24 straipsnio 5 dalyje nustatytas 14 dienų terminas kreditorių susirinkimo nutarimams apskųsti yra ieškinio senaties terminas, todėl jam taikomos visos ieškinio senaties terminams būdingos taisyklės (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. kovo 29 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-56/2010). Ieškinio senatį teismas taiko tuo atveju, kai to reikalauja ginčo šalis (CK 1.126 straipsnio 2 dalis). Kasacinis teismas taip pat yra išaiškinęs, kad ĮBĮ 24 straipsnio 5 dalies nuostatos, įtvirtinančios kreditorių susirinkimo nutarimo apskundimo terminą, šio termino nesieja su kreditorių susirinkimo nutarimo nuorašo ar kito atitinkamo dokumento gavimu – šio termino pradžia skaičiuojama nuo sužinojimo ar turėjimo sužinoti apie atitinkamo turinio nutarimo priėmimą, t. y. kai asmuo turi pakankamai informacijos, kad galėtų suvokti savo teisių pažeidimą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013 m. spalio 4 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-468/2013).
 6. Apeliantės teigimu, kreditorė UAB „Elvitransa“ praleido 14 dienų terminą skundui dėl atsakovės 2017 m. balandžio 20 d. kreditorių susirinkimo nutarimų panaikinimo paduoti. Bylos duomenimis kreditorės skundas dėl atsakovės 2017 m. balandžio 20 d. kreditorių susirinkimo nutarimų pirmosios instancijos teisme buvo gautas 2017 m. gegužės 11 d. Nors apeliantė teigia, kad aplinkybė, jog kreditorė visais kreditorių susirinkimo klausimais balsavo raštu, reiškia, jog būtent 2017 m. balandžio 20 d. yra laikytina diena, nuo kurios skaičiuojamas 14 dienų terminas skundui pateikti, apeliacinės instancijos teismas su tokiu apeliantės argumentu nesutinka. Minėta, ĮBĮ 24 straipsnio 5 dalyje nustatyto termino pradžia skaičiuojama nuo momento, kai asmuo turi pakankamai informacijos savo teisių pažeidimui suvokti. Byloje nustatyta, kad bankroto administratorius atsakovės kreditorių susirinkimo protokolą pateikė atsakovei elektroniniu paštu 2017 m. balandžio 22 d., todėl sutiktina su kreditore, jog iki kreditorių susirinkimo protokolo gavimo ji neturėjo galimybių sužinoti priimtų nutarimų turinio. Todėl apeliacinės instancijos teismas sprendžia, jog 14 dienų terminas skundui paduoti baigėsi 2017 m. gegužės 8 d. (pirmadienį). Bylos duomenimis kreditorė skundą teismui išsiuntė 2017 m. gegužės 8 d. registruota pašto siunta. Vadovaudamasis civilinio proceso įstatyme įtvirtina norma, nurodančia, kad proceso veiksmas, kuriam atlikti nustatytas terminas, turi būti atliekamas iki paskutinės termino dienos dvidešimt ketvirtos valandos nulis minučių (CPK 74 straipsnio 6 dalis), apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad kreditorė termino skundui pateikti nepraleido.
 7. Apeliacinės instancijos teismas, remdamasis teismų informacinės sistemos Liteko duomenimis, nustatė, kad atsakovės bankroto bylą nagrinėjantis teismas 2017 m. gegužės 2 d. nutartimi UAB „Clarum logistics“ pripažino bankrutavusia ir likviduojama dėl bankroto. 2017 m. liepos 5 d. nutartimi Lietuvos apeliaciniame teisme ši pirmosios instancijos teismo nutartis palikta nepakeista (civilinės bylos Nr. 2-1164-330/2017). Atsižvelgdamas į nustatytą aplinkybę, teismas sprendžia, jog laikinųjų apsaugos priemonių, susijusių su pareikštu reikalavimu dėl atsakovės kreditorių susirinkimo nutarimo ketvirtuoju darbotvarkės klausimu „Dėl įmonės likvidavimo“, taikymas skundžiama teismo nutartimi, priimta 2017 m. gegužės 17 d., neturėjo teisinio pagrindo, nes dėl šio reikalavimo nebuvo preliminaraus ieškinio (skundo) pagrindimo, kaip vienos iš būtinųjų sąlygų taikyti laikinąsias apsaugos priemones. Dėl to skundžiama teismo nutartis pakeičiama, panaikinant teismo nutarties dalį, kuria buvo taikyta laikinoji apsaugos priemonė - 2017 m. balandžio 20 d. BUAB „Clarum logistics“ kreditorių susirinkimo priimto nutarimo ketvirtuoju darbotvarkės klausimu vykdymo sustabdymas ir kreditorės UAB „Elvitransa“ prašymas dėl šio skundo reikalavimo užtikrinimo atmetamas.
 8. Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, Vilniaus apygardos teismas pagrįstai sustabdė BUAB „Clarum logistics“ 2017 m. balandžio 20 d. kreditorių susirinkimo nutarimo šeštuoju darbotvarkės klausimu, kuriuo nutarta pavirtinti bankroto administratoriaus pateiktą atsakovės administravimo išlaidų sąmatą bei pavedimo sutarties tekstą, įgaliojant kreditorių susirinkimo pirmininką atsakovės vardu pasirašyti pavedimo sutartį su bankroto administratoriumi, vykdymą. Teismo nuomone, situacija, kuomet bankroto administratorius galėtų naudoti lėšas pagal teisme ginčijamą administravimo išlaidų sąmatą, netaikius laikinųjų apsaugos priemonių, gali kreditorei palankaus teismo sprendimo vykdymą apsunkinti arba padaryti nebeįmanomą. Be to, ginčijant administravimo išlaidų sąmatą, teisinio pagrindo netenka ir pavedimo sutarties tvirtinimas. Pavedimo sutartimi viena šalis (įgaliotinis) įsipareigoja kitos šalies (įgaliotojo) vardu ir lėšomis atlikti tam tikrus teisinius veiksmus su trečiaisiais asmenimis (CK 6.756 straipsnio 1 dalis). Tarp kreditorių susirinkimo pirmininko bei bankroto administratoriaus sudaroma pavedimo sutartis yra atlygintinė (CK 6.758 straipsnio 2 dalis, ĮBĮ 11 straipsnio 7 dalis, 23 straipsnio 9, 10 punktai). Kaip teisingai akcentavo kreditorė, pavedimo sutartis yra tiesiogiai susijusi su bankroto administratoriaus atlyginimo nustatymu ir kol nėra išspręstas administravimo išlaidų sąmatos tvirtinimo klausimas, negali būti patvirtintas pavedimo sutarties tekstas (Lietuvos apeliacinio teismo 2016 m. rugsėjo 29 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-1616-823/2016). Atsižvelgdamas į nustatytas aplinkybes, apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, jog nėra pagrindo naikinti pirmosios instancijos teismo pritaikytą laikinąją apsaugos priemonę – BUAB „Clarum logistics“ 2017 m. balandžio 20 d. kreditorių susirinkimo nutarimo šeštuoju darbotvarkės klausimu vykdymo sustabdymą.
 9. Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad ĮBĮ normose yra įtvirtinti kreditorių susirinkimo kompetencijai priskirtini įgaliojimai spręsti ir su turto pardavimu susijusius klausimus (ĮBĮ 33 straipsnis). Nagrinėjamu atveju kreditorė UAB „Elvitransa“ skunde dėl 2017 m. balandžio 20 d. atsakovės kreditorių susirinkimų nutarimų nurodė, kad nesutinka su bankroto administratoriaus nustatytomis atsakovei priklausančio turto realizavimo kainomis ir tuo pagrindu prašo panaikinti kreditorių susirinkimo nutarimą, priimtą septintuoju darbotvarkės klausimu „Turto realizavimo ir likvidavimo tvarkos nustatymas“. Apeliacinės instancijos teismo nuomone, panaikinus pritaikytas laikinąsias apsaugos priemones, atsakovei priklausantis turtas gali būti parduotas kainomis, kurias kreditorė ginčija. Todėl yra reali grėsmė, kad, pirmosios instancijos teismui patenkinus kreditorės skundą, teismo sprendimo vykdymas ne tik gali būti apsunkintas, bet gali tapti ir neįmanomas. Remdamasis nustatytomis aplinkybėmis, teismas sutinka su pirmosios instancijos teismo išvada, kad kreditorės pateikti argumentai ir įrodymai buvo pakankami teismui konstatuoti pagrindą laikinųjų apsaugos priemonių taikymui skundo reikalavimų dėl kreditorių susirinkimo septintuoju darbotvarkės klausimu teisėtumo įvykdymui užtikrinti.
 10. Apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, jog dauguma apeliantės atskirajame skunde nurodytų aplinkybių bei argumentų (dėl kreditorės balsų skaičiaus procentine išraiška, dėl atsakovės turto pardavimo kainos bei atsakovės administravimo išlaidų sąmatos) yra susiję su kreditorės skundo dėl atsakovės kreditorių susirinkimo priimtų nutarimų pagrįstumo. Šiais argumentais atsakovė detaliai įrodinėja savo atsikirtimus į kreditorės skundo dėl kreditorių susirinkimo nutarimų teisėtumo reikalavimus, t. y. pasisako dėl nagrinėjamo ginčo esmės, kas laikinųjų apsaugos priemonių taikymo pagrįstumo vertinimo stadijoje nėra teisiškai reikšminga.
 11. Remdamasis tuo, kas išdėstyta, apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad atsakovės atskirojo skundo argumentai nesudaro pagrindo naikinti pirmosios instancijos teismo nutarties dalį dėl laikinųjų apsaugos priemonių - 2017 m. balandžio 20 d. BUAB „Clarum logistics“ kreditorių susirinkimo priimtų nutarimų šeštuoju ir septintuoju darbotvarkės klausimais vykdymo sustabdymo - taikymo.
 12. Apeliacinės instancijos teismas nepasisako dėl kitų skunde išdėstytų argumentų, kaip neturinčių esminės reikšmės skundžiamos nutarties teisėtumui.

23Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 4 punktu,

Nutarė

24Vilniaus apygardos teismo 2017 m. gegužės 17 d. nutartį pakeisti.

25Panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2017 m. gegužės 17 d. nutarties dalį, kuria buvo taikyta laikinoji apsaugos priemonė - 2017 m. balandžio 20 d. BUAB „Clarum logistics“ kreditorių susirinkimo priimto nutarimo ketvirtuoju darbotvarkės klausimu vykdymo sustabdymas ir kreditorės UAB „Elvitransa“ prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo šio kreditorės skundo reikalavimo užtikrinimui atmesti.

26Kitą Vilniaus apygardos teismo 2017 m. gegužės 17 d. nutarties dalį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Artūras... 2. I. Ginčo esmė... 3.
 1. 2017 m. gegužės 11 d. uždaroji akcinė bendrovė (toliau... 4. Dėl procedūrinių kreditorių susirinkimo vedimo ir protokolo surašymo... 5. Dėl kreditorių susirinkimo nutarimo antruoju darbotvarkės klausimu... 6. Dėl kreditorių susirinkimo nutarimo trečiuoju darbotvarkės klausimu... 7. Dėl kreditorių susirinkimo nutarimo ketvirtuoju darbotvarkės klausimu... 8. Dėl kreditorių susirinkimo nutarimo šeštuoju darbotvarkės klausimu... 9. Dėl kreditorių susirinkimo nutarimo septintuoju darbotvarkės klausimu... 10. Dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo
   11. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 12.
   1. Vilniaus apygardos teismas 2017 m. gegužės 17 d.... 13. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 14.
    1. Atsakovė BUAB „Clarum logistics“ atskirajame... 15. 18.1.... 16. Nėra nustatyta ribojimų kreditoriui ginti savo pažeistas teises teismine... 17. 18.2.... 18. Kreditorė nepraleido termino skundui paduoti, iki kreditorių susirinkimo... 19. 18.3.... 20. Teismas nutartį dėl atsakovės pripažinimo bankrutavusia ir likviduojama... 21. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai... 22.
     1. Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso... 23. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas, vadovaudamasis... 24. Vilniaus apygardos teismo 2017 m. gegužės 17 d. nutartį pakeisti.... 25. Panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2017 m. gegužės 17 d. nutarties dalį,... 26. Kitą Vilniaus apygardos teismo 2017 m. gegužės 17 d. nutarties dalį palikti...