Byla e2-3749-653/2016
Dėl perkančiosios organizacijos neteisėtų veiksmų

1Vilniaus apygardos teismo teisėja Jelena Šiškina, teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovo UAB „Emsi“ ieškinį atsakovui Lietuvos kriminalinės policijos biurui dėl perkančiosios organizacijos neteisėtų veiksmų,

Nustatė

2ieškovas kreipėsi į teismą su ieškiniu, kuriuo prašo pripažinti neteisėtais ir panaikinti atsakovo Lietuvos kriminalinės policijos biuro Viešojo pirkimo komisijos 2015-12-29 posėdžio protokolu Nr. 38-P1-246 patvirtintų supaprastinto atviro konkurso sąlygų „Automobilinių degalų pirkimas degalinėse“, pirkimo Nr. 259382, 2.2 punkto sakinį „Šis pirkimas į dalis neskirstomas, todėl pasiūlymas turi būti teikiamas visam nurodytam prekių kiekiui“ ir 3.1.5 punkto, esančio

32 lentelėje, sakinį „Tiekėjas turi užtikrinti galimybę aprūpinti degalais visuose Lietuvos apskričių centruose: Alytaus, Kauno, Klaipėdos, Marijampolės, Panevėžio, Šiaulių Tauragės, Telšių, Utenos ir Vilniaus miestuose“; priteisti bylinėjimosi išlaidas.

4Ieškovas dalyvauja atsakovo organizuojamame viešajame automobilinių degalų pirkime degalinėse Nr. 259382. Pirkimu siekiama sudaryti automobilinių degalų (benzino A95 ir dyzelino) pirkimo-pardavimo degalinėse sutartį 12 mėn. arba ne ilgiau nei bus išnaudota maksimali 240 000 Eur su PVM nusimatyta pirkimo vertė (Pirkimo sąlygų 1.1, 2.1, 2.3 punktai).

5Ieškovas 2016-01-11 pateikė atsakovui pretenziją dėl konkurso sąlygų neteisėtumo, kurią atsakovas 2016-01-13 atmetė.

6Pasiūlymai bus vertinami pagal mažiausios kainos kriterijų (9.2 p.), kuriuo bus visų degalų rūšių kainų suma (2 lentelė, 2 priedas; Bendra degalų pasiūlymo kaina). Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2006-10-12 įsakymu Nr. 1S-53 patvirtintų Viešųjų pirkimų pasiūlymų vertinimo ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo arba mažiausios kainos vertinimo kriterijumi Rekomendacijų 5 p. numato, kad pasiūlymai pagal mažiausią kainą gali būti vertinami lyginant bendrą kainą (kai tiksliam kiekiui sudaromos fiksuotos kainos sutartys – 6 p.; Pirkimo sąlygų

79.2 p.) arba lyginant pasiūlymuose nurodytus įkainius (kai iš anksto tiksliai nežinomi reikalingi kiekiai –6 p.). Rekomendacijų 7 p. pateiktoje formulėje yra nurodyta naudoti realią kainą, o ne išvestinius vidutinius praėjusio laikotarpio duomenis. Pirkime nurodyto dydžio panaudojimas leidžia pagal Pirkimo sąlygose nurodytą formulę spręsti tik dėl to, kurio tiekėjo kaina buvo geriausia pagal 2015 m. gruodžio 28, 29 ir 30 dienų įkainius (Pirkimo sąlygų 2 priedo 1,

82 lentelės), tačiau neleidžia palyginti nei būsimų Degalų įkainių ar visų Degalų kainos (pažeidžiamas Rekomendacijų 8 p.), nei siūlomų nuolaidų įtakos būsimai Degalų kainai.

9Šiame Pirkime laimėtoją lemianti visų Degalų rūšių kainų suma (Bendra degalų pasiūlymo kaina 2015 m. gruodžio 28, 29 ir 30 dienomis, Pirkimo sąlygų 2 lentelė, 2 priedas) laimėtojo neįpareigoja ateityje palaikyti bent vidutinį mažmeninių kainų lygį ir todėl nereiškia, kad Perkančioji organizacija už ketinamą sumokėti 240 000 Eur su PVM sumą nusipirks didžiausią Degalų kiekį. Dėl šios priežasties nėra galimybės daryti išvadą, kad bus pasiektas VPĮ 3 str. 2 d. nurodytas pirkimų tikslas.

10Perkančioji organizacija negalės nustatyti neįprastai mažos kainos aplinkybės ir negalės spręsti, ar reikia atlikti mažos kainos patikrinimo procedūrą, nes Bendra degalų pasiūlymo kaina su būsimų pirkimų kainomis susijusi tik nuolaidos dalyje, naudojama tik pasiūlymų eilei sudaryti ir laimėtojui nustatyti pagal praėjusio laikotarpio įkainius (Pirkimo sąlygų 2.2 p.).

11Perkančioji organizacija turėtų parengti tokias Pirkimo sąlygas, kurios leistų spręsti ne tik dėl laimėtojo pagal mažiausius praėjusio laikotarpio įkainius, bet ir dėl to, kad pirkimas iki jo pabaigos realiai vyksta pagal tokius įkainius, kurie užtikrina racionalų lėšų panaudojimą. Svarbu, kad Degalų kainos būtų palyginamos ir po pirkimo sutarties sudarymo nebepriklausytų nuo laimėjusio tiekėjo valios.

12Pirkimo sąlygose (3.1.5 p., 2 lentelė) Tiekėjo techniniam ir profesiniam pajėgumui keliamas minimalus kvalifikacijos reikalavimas turėti platų degalinių tinklą visuose Lietuvos apskričių centruose. Tačiau tokių tiekėjų Lietuvoje yra du; UAB „Lukoil Baltija“, ir Statoil Fuel & Retail Lietuva turi galimybę savarankiškai, nepasitelkdami subtiekėjų, pateikti pasiūlymą Pirkime. Todėl Pirkimo sąlygos neatitinka realybės, pažeidžia draudimą viešųjų pirkimų sąlygas sudaryti taip, kad jos atitiktų tik pasirinkto tiekėjo galimybes, suteikia iš anksto lengvai numanomiems dviems tiekėjams UAB „Lukoil Baltija“ ir Statoil Fuel & Retail Lietuva, UAB nepagrįstą konkurencinį pranašumą. Smulkiesiems tiekėjams Pirkimo sąlygomis yra sudarytos kliūtys konkuruoti atitinkamoje rinkoje. Tokie veiksmai vadinami konkurencijos ribojimu ir yra draudžiami. Pirkimai paprastai skirstomi į kuo smulkesnes dalis, nes smulkus tiekėjas pasiūlo didesnę nuolaidą, negu daug degalinių turintis ir toje pačioje rinkoje taip pat veikiantis tiekėjas. Suformuota praktika, kad atskirų pirkimo objektų sujungimas į vieną lemia mažesnį dalyvių skaičių.

13Pirkimo išskaidymo atveju kiekvieno atsakovo padalinio galimybė įsigyti degalų atitinkamoje apskrityje būtų tenkinama labiau, nes būtų galimybė sąlygas individualizuoti, atsižvelgti tiek į Perkančiosios organizacijos padalinio, tiek į vietinio tiekėjo veiklos specifinius poreikius ir galimybes.

14Nesutinka su atsakovo teiginiu, kad Pirkimo neskaidymas sudaro sąlygas atsakovui siekti masto ekonomijos, nes atsakovas negali tikėtis nuolaidos dėl Pirkimo masto.

15Pirkimo dokumentuose numatyta galimybė, jog tiekėjas gali remtis kitų ūkio subjektų pajėgumais, tačiau ginčas yra ne dėl tiekėjų teisės jungtis, bet dėl atsakovo pareigos į Pirkimo sąlygas neįtraukti kvalifikacinį reikalavimą (Degalinių tinklą), kuris nėra minimalus, pažeidimo.

16Be pagrindo padidintas kvalifikacinis kriterijus dirbtinai riboja tiekėjų konkurenciją. Kiekvieno miesto išbraukimas iš sąrašo potencialių tiekėjų skaičių nuo esamų 2 didina kelis kartus. Atsisakymas skaidyti pirkimo objektą į dalis negali būti grindžiamas neva didesniais sutarčių administravimo kaštais.

17Nustačius konkurencijos ribojimą, tiek tokio ribojimo galimybę, teismas privalo ex officio tokį pirkimą pripažinti neteisėtu ir jį nutraukti.

18Tokiu būdu pažeidžiamos viešųjų pirkimų normos (VP įstatymas, ES viešųjų pirkimų direktyvos 2004/18/EB ir 2004/17/EB, Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2010-09-30 įsakymu Nr. 1S-139 patvirtintų Smulkiojo ir vidutinio verslo subjektų skatinimo dalyvauti viešuosiuose pirkimuose rekomendacijų 3.1, 3.4. 3.6, 4.1, 4.2, 4.4, 5.1 punktai).

19Mažiausia kaina suprantama konkreti pinigų suma, kurią tiekėjas įsipareigoja sumokėti už prekę, o ne sumos, kurios apskaičiuotos pagal įkainius, kurie nebus taikomi vykdant sutartį. Nuolaida yra tik maža įkainio dalis. Nėra tokio reglamentavimo ar aiškinimo, kuris leistų mažiausiu įkainiu pripažinti nuolaidos dydį, kuris sudaro kelių procentų dalį nuo bazinės sumos (skelbiamos (Pirkimo sąlygų 2.2 punktas) ir, tikėtina, kiekvienoje netgi to paties tiekėjo degalinėje skirtingo mažmeninio įkainio, kuris bet kuriuo pirkimo sutarties vykdymo metu išimtinai priklauso nuo tiekėjo, todėl nuolaidos atėmimas iš būsimo „stulpo“ įkainio nebūtinai reikš mažiausią Degalų kainą atsakovui.

20Atsakovas nesinaudoja VPĮ str. 4 d. 1 p. ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo kriterijumi, bet naudojasi viešųjų pirkimų teisės aktuose nenumatytu, todėl negalimu naudoti, trečiuoju dirbtiniu kriterijumi - Bendra degalų pasiūlymo kaina. Byloje turėtų būti vertinami ne bendriausi kainų susidarymo principai, bet neteisėtos Pirkimo sąlygos, kurios leidžia Pirkimą laimėjusiam tiekėjui savo nuožiūra ir tik jam žinomais interesais keisti „stulpo“ įkainius.

21Kadangi atsakovas tvirtina, jog laikosi Rekomendacijų, tai yra pagrindas pripažinti, jog Pirkimo sąlygų teiginiai dėl mažiausios kainos taikymo yra neaiškūs, klaidinantys.

22Atsakovas nepaneigė ieškinio teiginio, kad tiekėjų, kurie atitinka Degalinių tinklo kriterijų, Lietuvoje gali būti ne daugiau kaip du.

23Konkurencija palaikytina ir skatintina, todėl pripažintinas neteisėtu ir atmestinas atsakovo atsiliepimo į ieškinį teiginys, kad ieškovas turėtų bendradarbiauti su konkurentais.

24Pirkimo išskaidymo atveju reikėtų keisti Pirkimo sąlygas dėl kiekvienos iš dalių aprašymo, todėl sąlygose logiška būtų nustatyti bet kokius individualius reikalavimus, kurie pagrįstai reikalingi. Kliūčių atitinkamai papildyti Pirkimo sąlygas nėra.

25Degalinių tinklo, o ne atskirų miestų, kriterijaus pasirinkimas savaime reiškia, kad tiekėjų konkurencijos suvaržymas yra įrodytas. Atsakovas neatsižvelgia, kad pažeidimui pakanka nustatyti konkurencijos ribojimo galimybę.

26Atsakovas prašo ieškinį atmesti. Nurodo, jog Viešųjų pirkimų tarnybos 2006 m. spalio 12 d. įsakymu Nr. 1S-53 patvirtintų Viešųjų pirkimų pasiūlymų vertinimo rekomendacijų 4 punkte nurodyta „(...)Pasiūlymų vertinimą tik pagal mažiausią kainą perkančioji organizacija turėtų pasirinkti tais atvejais, kai kitos perkamo objekto savybės ar kitos pasiūlymo sąlygos neturi didesnės reikšmės būsimam perkamo objekto naudojimui ar sutarties vykdymui. Pavyzdžiui, pagal mažiausią kainą pasiūlymai dažniausiai vertinami perkant automobilių degalus, elektros ar šilumos energiją, darbus, kai perkančioji organizacija jau turi išsamią projektinę dokumentaciją.“ Vadovaujantis perkančiosios organizacijos pirkimo sąlygų 2.2 punktu „(...) Degalų kaina bus nustatoma tiekėjo pardavimo vietoje (degalinėje) pirkimo momentu iš tiekėjo pardavimo vietoje (degalinėje) oficialiai skelbiamos degalų kainos atskaičius sutartyje fiksuotą nuolaidą, kuri nesikeičia visą sutarties galiojimo laikotarpį.“ Perkančioji organizacija perka nuolaidą, o bendra pasiūlymo kaina – pasiūlymų eilei sudaryti ir laimėtojui nustatyti. Į pasiūlymo kainą įskaitoma fiksuota nuolaida.

27Perkančioji organizacija pirkimo dokumentų 2 priedo 2 lentelėje nurodė, kad pasiūlymų palyginimui įtraukiami degalų įkainiai konkrečių praėjusių dienų reali kuro kaina, preliminaraus kuro kiekio sandauga, atskaičius fiksuotą nuolaidą. Atsakovas laikėsi Rekomendacijų ir tikslingai nurodė praėjusių dienų kuro kainą, o ne būsimą kainą, kurią galėjo pakeisti tiekėjas konkrečiai dienai, taip pat pasiūlymo apskaičiavimo formulė nurodyta kuo tikslesnė, kad tiekėjas negalėtų turėti įtakos būsimai kuro kainai.

28Perkančioji organizacija negali įtakoti tiekėjo palaikyti vidutinį mažmeninį kainų lygį, nes šį lygį nustato ne perkančioji organizacija, o LR teisės aktai, kurie įtakoja degalų kainų lygį. Todėl nereiškia, kad perkančioji organizacija pirkdama kuro už 240 000 Eur su PVM arba vienerius metus, sudarys sąlygas tiekėjui padidinti kuro kainas visose degalinėse. Rinkos kainas lemia konkurencija, o ne atsakovas, todėl gaudama kuo didesnę nuolaidą, Perkančioji organizacija įsigis didesnį degalų kiekį, ir taip bus pasiektas pirkimo tikslas. Todėl ieškovo teiginiai dėl mažiausios kainos netinkamo taikymo nepagrįsti ir neatitinka Rekomendacijų.

29Atsakovas aiškiai suformulavo savo sąlygose kas yra pirkimo objektas (2.2 punktas). Todėl ieškovo teiginiai dėl viešojo pirkimo konkurso neskaidrumo yra nepagrįsti objektyviais įrodymais.

30Perkančioji organizacija gali nustatyti pasiūlymo neįprastai mažą kainą, vadovaujantis

31VPĮ 40 str., patikrindama tiekėjo nurodytų dienų kuro kainų sudėtines dalis ir skaičiavimus.

32Atmestinas ieškovo teiginys, kad atsakovas nepagrįstai neatsižvelgė, kad neturi galimybės vertinti tos būsimos kainos dalies iš kurios bus atimama tiekėjo pasiūlyta nuolaida. Būsimas tiekėjo kainas reguliuoja LR teisės aktai, šiuo atveju perkančioji organizacija neturi įtakos būsimų kainų įtakai. Pasiūlyme nurodyta prekių, paslaugų ar darbų neįprastai maža kaina – tai tiekėjo pasiūlyme nurodyta kaina, kuri perkančiosios organizacijos vertinimu gali būti nepakankama viešojo pirkimo-pardavimo sutarčiai tinkamai vykdyti. Perkančioji organizacija „neįprastai mažos kainos“ sąvoką vertina iki pasiūlymų eilės sudarymo, kad įvertinti, ar tiekėjas sugebės tinkamai vykdyti sutartį.

33Atsakovas nesutinka su ieškovo teiginiu dėl pirkimo sąlygų pakeitimo pasirenkant bazinę degalų kainą, nes tai ieškovo subjektyvi nuomonė dėl bazinės kuro kainos taikymo, kuri nėra tinkama bei aktuali perkančiajai organizacijai, nes perkančioji organizacija perka kuro kainą su visais mokesčiais, todėl aktualiausia galutinė prekės kaina, o nes prekės kainos sudėtinė dalis (bazinė kaina). Perkančioji organizacija yra galutinis vartotojas, kuris siekia įsigyti kuo didesnį kiekį ir gauti kuo didesnę nuolaidą kurui įsigyti, atitinkamai gaudama už mažiausią kuro kainą.

34Ginčo kvalifikacinis reikalavimas įvardintas 2.2 ir 3.1.5 (2 lentelė) punktuose buvo būtinas, nes Perkančioji organizacija veiklą vykdo visoje šalies teritorijoje t. y. veikdama visų apskričių principu, mažiausiomis sąnaudomis turi prižiūrėti visą šalies teritoriją. LKPB yra specializuota policijos įstaiga, kurios paskirtis apsaugoti visuomenės interesus nuo nusikalstamo poveikio užkardant, atskleidžiant ir tiriant nusikalstamas veikas. Siekdami racionaliai panaudoti degalams įsigyti skirtas lėšas, padaliniai, esantys skirtingų apskričių teritorijoje, turi turėti galimybę piltis degalus išvardintuose miestuose (apskričių centruose). Pirkimo neskaidymas nepaneigia tiekėjų konkurencijos ir kartu sudaro sąlygas perkančiajai organizacijai siekti masto ekonomijos, o reikalavimai tiekėjams turėti degalines konkrečiuose perkančiajai organizacijai reikalinguose ir pasirinktuose miestuose, teismų praktikoje jau ne kartą buvo pripažintas teisėtu.

35Pirkimo dokumentų 4.1 p. numatyta galimybė, kad tiekėjas gali remtis kitų ūkio subjektų pajėgumais (VPĮ 32 str. 3 d.), todėl tiekėjų galimybė konkuruoti nėra apribota.

36Pirkimas neskaidomas dalimis dėl ekonomiškumo ir racionalumo, nes už didesnį perkamą degalų kiekį siūloma didesnė nuolaida ir nėra įrodymų, kad smulkus tiekėjas parduodamas nedidelį prekių kiekį pritaikys didesnę nuolaidą.

37Atsakovas pirkimo sąlygose konkrečiai nurodė savo poreikius, todėl ieškovo argumentas, kad būtų galimybė sąlygas individualizuoti yra nepagrįstas, nes jeigu atsakovas turi papildomų reikalavimų dėl kuro įsigijimo, jis privalo nurodyti tai pirkimo dokumentuose.

38Ieškovas, vertindamas pirkimo sąlygas turi atsižvelgti į visas pirkimo sąlygas, kurios sudaro pirkimo visumą, taip pat ir į galimybę pasitelkti kitų ūkio subjektų pajėgumais, todėl nustačius Pirkimo sąlygose reikalavimą turėti degalinę konkrečiuose miestuose, toks reikalavimas ieškovo galimybės konkuruoti neapribojo. Perkančioji organizacija nekėlė specifinių sąlygų nei kvalifikaciniams reikalavimams, nei pirkimo sąlygoms. Ieškovas nenurodė argumentų, ir nepateikė jokių įrodymų, kad pirkimo sąlygos neadekvačios pirkimo pobūdžiui.

39Iki pirkimo sąlygų paskelbimo 2015-12-16 buvo paskelbta degalų pirkimo techninė specifikacija, kurioje buvo nurodyti visi miestai, kur atsakovas ketina įsigyti kurą, todėl atmestinas ieškovo argumentas, kad neužteko laiko sudaryti jungtinės veiklos sutartis.

40Ieškovo argumentai, kad pirkimo sąlygos faktiškai tinkamos tiktai UAB „Lukoil Baltija“, UAB „Statoil Fuel & Retail Lietuva“ nėra pagrįstos ir atsakovas sudaro galimybes visoms įmonės dalyvauti kuro pirkime. UAB „Emsi“ turėjo visas sąlygas pasitelkti ūkio subjektų pajėgumus, tiekėjo nenoras bendradarbiauti su kitais tiekėjais nesukelia pareigos atsakovui pakeisti pirkimo sąlygas.

41Pirkimo pagrindu sudaryta sutartis bus ne pagal praėjusių laikotarpių kainas, o pagal degalų kainą, kuri bus nustatoma tiekėjo pardavimo vietoje (degalinėje) pirkimo momentu iš tiekėjo pardavimo vietoje (degalinėje) oficialiai skelbiamos degalų kainos atskaičius sutartyje fiksuotą nuolaidą, kuri nesikeis visą sutarties galiojimo laikotarpį. Praėjusių laikotarpių kainos (viena iš Bendros degalų pasiūlymo kainos sudedamųjų dalių) reikalingos tik laimėjusio pasiūlymo nustatymui.

42Atsakovas degalus pirks degalinėje pagal pirkimo dienos kainą, esančią degalinėje,

43t. y. rinkos kaina, o ne bazine.

44Atsakovas pasiūlymų palyginimui pateikia kainos apskaičiavimo formulę, kaip ir rekomenduoja Rekomendacijų 8 punktas.

45Degalų kainos rinkoje svyruoja nežymiai. Todėl atsakovas sudarydamas formulę Bendrai degalų pasiūlymo kainai apskaičiuoti, tikėjosi gauti didžiausią nuolaidą, kuri ir būtų fiksuojama sutartyje (praėjusių laikotarpių degalų kainų sutartyje nebus).

46Pasiūlymų vertinimui pasirinko laikotarpį iki pirkimo sąlygų paskelbimo, kad dalyvaujantys tiekėjai negalėtų manipuliuoti kainomis – dirbtinai jas mažinant. Perkančioji organizacija tiekėjų skaičiavimus galės patikrinti ir objektyviai įvertinti, prašydama pateikti vertinamų laikotarpių ataskaitas.

47Ginčijamos konkurso sąlygos negali būti vertinamos kaip dirbtinės ir specialiai pritaikytos vienam konkrečiam tiekėjui, kaip bando įrodyti ieškovas, nes viešajame pirkime dalyvavo 4 kandidatai su ieškovu. Viešųjų pirkimų praktikoje yra taikoma, jeigu rinkoje yra trys ir daugiau tiekėjų, kurie gali parduoti to paties tipo prekes, paslaugas ar darbus, skaitoma, kad konkurencija vyksta tarp tiekėju ir yra užtikrinama.

48Ieškinys atmestinas.

49Byloje nustatyta, kad atsakovas paskelbė supaprastintą atvirą konkursą „Automobilinių degalų pirkimas degalinėse“, pirkimo Nr. 259382. Ieškovas prašo panaikinti, kaip ribojančias konkurenciją, konkurso sąlygas, kurios nustato, jog šis pirkimas į dalis neskirstomas, todėl pasiūlymas turi būti teikiamas visam nurodytam prekių kiekiui (2.2 p.), taip pat, kad tiekėjas turi užtikrinti galimybę aprūpinti degalais visuose Lietuvos apskričių centruose: Alytaus, Kauno, Klaipėdos, Marijampolės, Panevėžio, Šiaulių Tauragės, Telšių, Utenos ir Vilniaus miestuose. Siūlomos degalinės turi veikti 24 valandas per parą (2 lentelės 3.1.5 p.). Ieškinyje ieškovas nepareiškė reikalavimo dėl konkurso sąlygų, susijusių su kainodaros taisyklių nustatymu, nors ieškinyje nurodė nesutikimo argumentus dėl bendros pasiūlymo kainos nustatymo pagal 2 priedo 2 lentelę bei 9.2 p. numatyto Pasiūlymų vertinimo pagal mažiausios kainos kriterijų.

50Tarp šalių nėra ginčo, kad ieškovas tinkamai pasinaudojo ikiteismine ginčo išsprendimo tvarka.

51Pagal VPĮ perkančioji organizacija turi užtikrinti ne tik privatų tiekėjų (dalyvių), dalyvaujančių viešėjame pirkime, interesą, bet ir viešąjį interesą, kad viešieji pirkimai būtų vykdomi skaidriai ir teisėtai, racionaliai naudojant pirkimams skirtas lėšas bei užtikrinant tiekėjų konkurenciją.

52Ieškovo argumentai dėl pirkimo objekto neskaidymo pagal konkurso sąlygose nurodytus miestus ir su tuo susijęs reikalavimas aprūpinti atsakovą degalais tuose miestuose, jau ne kartą buvo nagrinėjamai panašiose kitose bylose dėl degalų viešojo pirkimo konkursų sąlygų ginčijimo, kuriose ieškovu taip pat buvo ir UAB „Emsi“. Pvz. Lietuvos apeliacinio teismas 2011 m. gegužės 23 d. nutartyje, priimtoje civilinėje byloje Nr. 2A-918/2011 pažymėjo, kad objektyviai tiekėjas, neturintis atitinkamame mieste degalinių, atnaujintuose varžynuose dalyvauti negalės dėl neatitikimo kvalifikaciniams reikalavimams, tačiau tai nelaikytina VPĮ nuostatų pažeidimu, ar konkurencijos ribojimu.

53Lietuvos apeliacinio teismas 2011 m. gegužės 30 d. nutartyje, priimtoje civilinėje byloje Nr. 2A-952/2011, konstatavo, kad daugiau degalinių turintys tiekėjai turi daugiau galimybių konkuruoti, įvertinant tokio tiekėjo apyvartą, atitinkamai prekės įsigijimo kainas, galimas degalinių dislokacijos vietas, kurios pirkėjui yra patogiausios, tačiau tai neduoda pagrindo išvadai, kad minima Konkurso sąlyga įtvirtina smulkiųjų šios rinkos dalyvių diskriminaciją bei stambiųjų įmonių nesąžiningą pranašumą konkurentų atžvilgiu (CPK 185 str.).

54Lietuvos apeliacinio teismas 2015 m. birželio 15 d. nutartyje, priimtoje civilinėje byloje Nr. e2A-718-236/2015 išaiškino, kad Pirkimo neskaidymas į dalis gali būti perkančiajai organizacijai ekonomiškai naudingas, nes už didesnį perkamą degalų kiekį tiekėjas paprastai siūlo didesnę nuolaidą. Teisėjų kolegija pažymėjo, kad Pirkimo skaidymo naudingumas turi būti vertinamas konkrečiu atveju. Teisėjų kolegija pripažino, kad tiekėjų konkurencija būtų užtikrinta tik tuo atveju, jeigu arba Pirkimas būtų skaidomas į dalis, arba sudarant galimybę neskaidomame pirkime, kuriuo siekiama masto ekonomijos, o tuo pačiu ir perkančiosios organizacijos nurodomų administravimo privalumų, dalyvauti tiekėjų grupėms ar teikėjams pasitelkiant subtiekėjus. Tokiu atveju Pirkimo neskaidymas nepaneigtų tiekėjų konkurencijos ir kartu sudarytų sąlygas perkančiajai organizacijai siekti masto ekonomijos, o reikalavimai tiekėjams turėti degalines konkrečiuose perkančiajai organizacijai reikalinguose ir pasirinktuose miestuose, teismų praktikoje jau ne kartą buvo pripažintas teisėtu (Lietuvos apeliacinio teismo 2009-10-19 sprendimas civilinėje byloje Nr. 2A-727/2009, 2010-03-29 nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-433/2010). Minėtose apeliacinio teismo nagrinėtose bylose tiekėjai neabejotinai turėjo faktinę galimybę dalyvauti pirkime apjungdami pajėgas (remdamiesi kitų ūkio subjektų pajėgumais VPĮ 32 str. 3 d.), todėl net ir nustačius Pirkimo sąlygose reikalavimą turėti degalinę konkrečiuose miestuose, toks reikalavimas tiekėjų galimybės konkuruoti neapribojo. Tuo tarpu aptariamos bylos Nr. e2A-718-236/2015 bylos nagrinėjimo dalykas buvo Pirkimas, kurio neskaidant perkančiajai organizacijai buvo žinoma ir suprantama, kad pasiūlymą realiai galės pateikti tik vienas tiekėjas, kaip ir įvyko, be to, tiekėjai nežinojo kokiuose miestuose degalų numatoma pirkti bei neturėjo galimybės imtis veiksmų pasitelkti kitus tiekėjus (subtiekėjus).

55Nagrinėjamu atveju situacija yra panaši: perkančioji organizacija grindžia pirkimų neskaidymą pagal miestus ir objektą tuo, kad siekiant racionaliai panaudoti degalams įsigyti skirtas lėšas, padaliniai, vykdantys su teisėsaugos funkcijas bei esantys skirtingų apskričių teritorijoje, turi turėti galimybę piltis degalus savo apskrities teritorijoje esančiuose miestuose; atsakovas, įgyvendindamas viešojo pirkimo tikslus, siekia masto ekonomijos, nes už didesnį perkamą degalų kiekį tiekėjas paprastai siūlo didesnę nuolaidą. Pirkimo dokumentų 4.1 p. numatyta galimybė, kad tiekėjas gali remtis kitų ūkio subjektų pajėgumais (VPĮ 32 str. 3 d.). Be to, iš atsakovo procesiniuose dokumentuose nurodytų aplinkybių matyti, kad pasiūlymus pateikė keturi tiekėjai. Pažymėtina, kad būtent perkančioji organizacija, o ne konkurse ketinantis dalyvauti tiekėjas, geriausiai žino savo specifinius su veikla susijusius poreikius ir turi diskrecijos teisę nustatyti ir individualizuoti pirkimo sąlygas. Šiuo atveju perkančioji organizacija aiškiai suformulavo ir pakankamai pagrindė savo poreikius užtikrinti galimybę aprūpinti degalais už mažiausią kainą nurodytuose miestuose. Atsižvelgiant į išdėstytą bei į minėtus teismų praktikos išaiškinimus, darytina išvada, kad konkurso sąlygos, numatytos 2.2 p. bei 2 lentelės 3.1.5 p., nėra perteklinės, atitinka atsakovo poreikius bei viešojo pirkimo tikslus ir neriboja tiekėjų galimybės konkuruoti.

56Kaip buvo minėta, ieškovas, kritikuodamas konkurso sąlygose numatytas kainodaros taisykles, reikalavimo dėl konkrečių su tuo tiesiogiai susijusių sąlygų panaikinimo nereiškė, todėl formaliai šios sąlygos nesudaro šios bylos dalyko. Tačiau atsižvelgdamas į bylos, susijusios su viešuoju interesu, specifiką, teismas pasisako ir dėl šių ieškovo argumentų.

57Viešųjų pirkimų tarnybos 2006 m. spalio 12 d. įsakymu Nr. 1S-53 patvirtintų Viešųjų pirkimų pasiūlymų vertinimo rekomendacijų (toliau – Rekomendacija) 4 punkte nurodyta „(...)Pasiūlymų vertinimą tik pagal mažiausią kainą perkančioji organizacija turėtų pasirinkti tais atvejais, kai kitos perkamo objekto savybės ar kitos pasiūlymo sąlygos neturi didesnės reikšmės būsimam perkamo objekto naudojimui ar sutarties vykdymui. Pavyzdžiui, pagal mažiausią kainą pasiūlymai dažniausiai vertinami perkant automobilių degalus.

58Taigi, degalai, kaip prekė, neturi specifinių savybių, todėl atsakovas, nustatydamas mažiausios kainos vertinimo kriterijų bei pateikdamas kainos apskaičiavimo formulę, susidedančią iš kiekio, vidurkio ir nuolaidos, nepažeidė nei VPĮ, nei minėtos Rekomendacijos 8 p.

59Degalų kainos rinkoje yra specifinės, besikeičiančios, atsižvelgus į jų sudedamąsias dalis iš dalies nepriklausančias nuo tiekėjo valios (mokesčiai, naftos kaina rinkoje ir t.t.). Visuotinai žinoma, jog realiai degalinėse siūlomų degalų kainų skirtumas nėra esminis, todėl mažiausią kainą realiai ir sudaro vartotojams pritaikomos degalų kainos nuolaidos. Šiuo atveju perkančioji organizacija yra galutinis vartotojas, kuris siekia įsigyti kuo didesnį kiekį ir gauti kuo didesnę nuolaidą kurui įsigyti ir tokiu būdu įsigyti prekę už mažiausią kainą. Šis faktinės situacijos įvertinimas pagrindžia perkančiosios organizacijos, kurios tikslas yra įsigyti reikiamas prekes už mažiausią kainą, konkurso sąlygose nustatytas pasiūlymo bendros kainos taisykles, pagal kurias taip pat atsižvelgiama ir į objektyviai žinomą tam tikrai dienai kainos vidurkį, taip pat į pasiūlymo kainą įskaitoma fiksuota nuolaida, kuri iš esmės ir suteikia perkančiai organizacijai galimybę įsigyti prekę už mažiausią kainą. Pats ieškovas pripažįsta, jog dėl pirkimo objekto rinkos kainos specifikos yra problematiška iš anksto numatyti busimą pirkimo momentu konkrečią degalų kainą. Akivaizdu, kad ieškovo siūlymas nustatyti, kaip kriterijų, AB ,,Orlen Lietuva“ skelbiamą bazinę kainą taip pat būtų tik kaip sąlyginis orientacinis kriterijus, tuo labiau, kad atsakovas degalus pirks degalinėse už rinkos, o ne bazinę kainą. Šiuo atveju, esant minėtam kainos nustatymo specifiškumui, atsakovas tinkamai pagrindė jo nustatytas pasiūlymo bendros kainos kriterijus: pirkimo dokumentų 2 priedo 2 lentelėje nurodė, kad pasiūlymų palyginimui įtraukiami degalų įkainiai konkrečių praėjusių dienų reali kuro kaina, preliminaraus kuro kiekio sandauga, atskaičius fiksuotą nuolaidą. Atsakovo reikalaujama nurodyti vidutinė praėjusių dienų kuro kaina leidžia išvengti tiekėjų piktnaudžiavimo tiekiant pasiūlymus, kad tiekėjas negalėtų turėti įtakos būsimai kuro kainai. Nepagrįstas ieškovo argumentas, kad perkančioji organizacija negalės nustatyti pasiūlymo neįprastai mažos kainos, vadovaujantis VPĮ 40 str., nes atsakovas turi teisę patikrinti tiekėjo nurodytų dienų kuro kainų sudėtines dalis ir skaičiavimus.

60Taigi, šioje situacijoje pirkimo dokumentuose yra pakankamai aiškiai nurodytos kainodaros taisyklės, kurios atitinka viešųjų pirkimų tikslus ir nepažeidžia tiekėjų teisėtų interesų.

61Nenustačius, kad buvo padaryti esminiai VPĮ pažeidimai, ieškinys atmestinas.

62Vadovaudamasis LR CPK 259, 263-270, 279, 4239 , 93 str., 98 str., teismas

Nutarė

63ieškinį atmesti.

64Sprendimas per 14 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Lietuvos apeliaciniam teismui, skundą parduodant per Vilniaus apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo teisėja Jelena Šiškina, teismo posėdyje... 2. ieškovas kreipėsi į teismą su ieškiniu, kuriuo prašo pripažinti... 3. 2 lentelėje, sakinį „Tiekėjas turi užtikrinti galimybę aprūpinti... 4. Ieškovas dalyvauja atsakovo organizuojamame viešajame automobilinių degalų... 5. Ieškovas 2016-01-11 pateikė atsakovui pretenziją dėl konkurso sąlygų... 6. Pasiūlymai bus vertinami pagal mažiausios kainos kriterijų (9.2 p.), kuriuo... 7. 9.2 p.) arba lyginant pasiūlymuose nurodytus įkainius (kai iš anksto... 8. 2 lentelės), tačiau neleidžia palyginti nei būsimų Degalų įkainių ar... 9. Šiame Pirkime laimėtoją lemianti visų Degalų rūšių kainų suma (Bendra... 10. Perkančioji organizacija negalės nustatyti neįprastai mažos kainos... 11. Perkančioji organizacija turėtų parengti tokias Pirkimo sąlygas, kurios... 12. Pirkimo sąlygose (3.1.5 p., 2 lentelė) Tiekėjo techniniam ir profesiniam... 13. Pirkimo išskaidymo atveju kiekvieno atsakovo padalinio galimybė įsigyti... 14. Nesutinka su atsakovo teiginiu, kad Pirkimo neskaidymas sudaro sąlygas... 15. Pirkimo dokumentuose numatyta galimybė, jog tiekėjas gali remtis kitų ūkio... 16. Be pagrindo padidintas kvalifikacinis kriterijus dirbtinai riboja tiekėjų... 17. Nustačius konkurencijos ribojimą, tiek tokio ribojimo galimybę, teismas... 18. Tokiu būdu pažeidžiamos viešųjų pirkimų normos (VP įstatymas, ES... 19. Mažiausia kaina suprantama konkreti pinigų suma, kurią tiekėjas... 20. Atsakovas nesinaudoja VPĮ str. 4 d. 1 p. ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo... 21. Kadangi atsakovas tvirtina, jog laikosi Rekomendacijų, tai yra pagrindas... 22. Atsakovas nepaneigė ieškinio teiginio, kad tiekėjų, kurie atitinka... 23. Konkurencija palaikytina ir skatintina, todėl pripažintinas neteisėtu ir... 24. Pirkimo išskaidymo atveju reikėtų keisti Pirkimo sąlygas dėl kiekvienos... 25. Degalinių tinklo, o ne atskirų miestų, kriterijaus pasirinkimas savaime... 26. Atsakovas prašo ieškinį atmesti. Nurodo, jog Viešųjų pirkimų tarnybos... 27. Perkančioji organizacija pirkimo dokumentų 2 priedo 2 lentelėje nurodė, kad... 28. Perkančioji organizacija negali įtakoti tiekėjo palaikyti vidutinį... 29. Atsakovas aiškiai suformulavo savo sąlygose kas yra pirkimo objektas (2.2... 30. Perkančioji organizacija gali nustatyti pasiūlymo neįprastai mažą kainą,... 31. VPĮ 40 str., patikrindama tiekėjo nurodytų dienų kuro kainų sudėtines... 32. Atmestinas ieškovo teiginys, kad atsakovas nepagrįstai neatsižvelgė, kad... 33. Atsakovas nesutinka su ieškovo teiginiu dėl pirkimo sąlygų pakeitimo... 34. Ginčo kvalifikacinis reikalavimas įvardintas 2.2 ir 3.1.5 (2 lentelė)... 35. Pirkimo dokumentų 4.1 p. numatyta galimybė, kad tiekėjas gali remtis kitų... 36. Pirkimas neskaidomas dalimis dėl ekonomiškumo ir racionalumo, nes už... 37. Atsakovas pirkimo sąlygose konkrečiai nurodė savo poreikius, todėl ieškovo... 38. Ieškovas, vertindamas pirkimo sąlygas turi atsižvelgti į visas pirkimo... 39. Iki pirkimo sąlygų paskelbimo 2015-12-16 buvo paskelbta degalų pirkimo... 40. Ieškovo argumentai, kad pirkimo sąlygos faktiškai tinkamos tiktai UAB... 41. Pirkimo pagrindu sudaryta sutartis bus ne pagal praėjusių laikotarpių... 42. Atsakovas degalus pirks degalinėje pagal pirkimo dienos kainą, esančią... 43. t. y. rinkos kaina, o ne bazine.... 44. Atsakovas pasiūlymų palyginimui pateikia kainos apskaičiavimo formulę, kaip... 45. Degalų kainos rinkoje svyruoja nežymiai. Todėl atsakovas sudarydamas... 46. Pasiūlymų vertinimui pasirinko laikotarpį iki pirkimo sąlygų paskelbimo,... 47. Ginčijamos konkurso sąlygos negali būti vertinamos kaip dirbtinės ir... 48. Ieškinys atmestinas. ... 49. Byloje nustatyta, kad atsakovas paskelbė supaprastintą atvirą konkursą... 50. Tarp šalių nėra ginčo, kad ieškovas tinkamai pasinaudojo ikiteismine... 51. Pagal VPĮ perkančioji organizacija turi užtikrinti ne tik privatų tiekėjų... 52. Ieškovo argumentai dėl pirkimo objekto neskaidymo pagal konkurso sąlygose... 53. Lietuvos apeliacinio teismas 2011 m. gegužės 30 d. nutartyje, priimtoje... 54. Lietuvos apeliacinio teismas 2015 m. birželio 15 d. nutartyje, priimtoje... 55. Nagrinėjamu atveju situacija yra panaši: perkančioji organizacija grindžia... 56. Kaip buvo minėta, ieškovas, kritikuodamas konkurso sąlygose numatytas... 57. Viešųjų pirkimų tarnybos 2006 m. spalio 12 d. įsakymu Nr. 1S-53... 58. Taigi, degalai, kaip prekė, neturi specifinių savybių, todėl atsakovas,... 59. Degalų kainos rinkoje yra specifinės, besikeičiančios, atsižvelgus į jų... 60. Taigi, šioje situacijoje pirkimo dokumentuose yra pakankamai aiškiai... 61. Nenustačius, kad buvo padaryti esminiai VPĮ pažeidimai, ieškinys... 62. Vadovaudamasis LR CPK 259, 263-270, 279, 4239 , 93 str., 98 str., teismas... 63. ieškinį atmesti.... 64. Sprendimas per 14 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas...