Byla 2A-918/2011

2Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Algirdo Gailiūno (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas), Nijolės Piškinaitės ir Donato Šerno, sekretoriaujant Galinai Lavrinovič, dalyvaujant ieškovo atstovui advokatui Raimondui Pakšiui, atsakovo atstovams G. M., E. V., Ž. G., trečiojo asmens atstovui T. P., viešame teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „EMSI“ apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2011 m. sausio 20 d. sprendimo civilinėje byloje Nr. 2-1370-553/2011 pagal uždarosios akcinės bendrovės „EMSI“ ieškinį atsakovui viešajai įstaigai Centrinei projektų valdymo agentūrai dėl kai kurių viešojo pirkimo atvirojo konkurso Nr. 69246 „Preliminarioji sutartis dėl automobilių degalų degalinėse pirkimo“ sąlygų panaikinimo, tretieji asmenys UAB „Baltic Petroleum“, UAB „Lukoil Baltija“, UAB „Lietuviškų degalinių tinklas“, UAB „Neste Lietuva“ ir UAB „Lietuva Statoil“, išvadas byloje teikiančios institucijos LR Viešųjų pirkimų tarnyba ir LR Konkurencijos tarnyba, bei

Nustatė

3I. Ginčo esmė

52008 m. rugpjūčio 20 d. „Valstybės žinios“ priede „Informaciniai pranešimai“ buvo paskelbtas išankstinis informacinis skelbimas apie CPVA konkursą „Preliminarioji sutartis dėl automobilių degalinėse pirkimo“ (toliau Konkursas).

6Konkurso sąlygose buvo numatyta, kad su ne daugiau kaip dešimčia dalyvių, atitinkančių keliamus reikalavimus, bus sudarytos preliminariosios sutartys dėl automobilinių degalų tiekimo laikotarpiui iki 2010 m. birželio 30 d. su galimybe pratęsti iki 2011 m. gruodžio 31 d. pagal kitus viešųjų pirkimų konkursus („atnaujintą varžymąsi”) ir su šias naujas tolesnes pirkimo procedūras laimėjusiomis atitinkamomis preliminarių sutarčių šalimis - tiekėjais bus sudaromos atitinkamos viešojo pirkimo-pardavimo sutartys.

7Ieškovas UAB „EMSI“ patikslintu ieškiniu prašė teismo pripažinti negaliojančiomis šias viešojo pirkimo atvirojo konkurso Nr. 69246 „Preliminarioji sutartis dėl automobilių degalų degalinėse pirkimo“ sąlygas:

81. A dalies „Nurodymai dalyviams“ preambulės teiginį, kad „Pateikdamas pasiūlymą, konkurso Dalyvis sutinka su visais pirkimo dokumentų, įskaitant preliminariosios sutarties projektą (toliau - Sutartis), reikalavimais ir sąlygomis bei atsisako taikyti kitas, Sutartyje nenumatytas sąlygas“;

92. A dalies „Nurodymai dalyviams“ 3.2 punktą („3.2. Laimėjusių dalyvių skaičius, su kuriais bus pasirašoma Sutartis, nustatytas pirkimo dokumentų A dalies 16.8 p.“) ir 16.8 punkto pirmąjį sakinį („16.8. Konkurso laimėtojais yra pripažįstami 10 (dešimt) ekonomiškai naudingiausių pasiūlymų pateikusių Dalyvių. Esant mažesniam Dalyvių skaičiui, laimėtojais pripažįstami visi nustatytus pirkimo dokumentų reikalavimus atitikę Dalyviai. Su Konkurso laimėtojais CPO pasirašys preliminariąją sutartį.“);

103. A dalies „Nurodymai“ 6.2 punkte esančios lentelės 10 eilutės pirmosios skilties sąlygą: „Dalyvis turi bent vieną prekybos vietą (degalinę), kurioje prekiaujama 95 benzinu ir dyzeliniu kuru vieno iš šių miestų ribose: Vilnius, Kaunas, Klaipėda, Šiauliai, Panevėžys, Alytus, Marijampolė, Mažeikiai, Jonava, Utena, Kėdainiai, Telšiai, Tauragė, Visaginas, Ukmergė, Plungė, Kretinga, Šilutė, Radviliškis, Palanga, Druskininkai, Rokiškis, Gargždai, Biržai, Kuršėnai, Lazdijai, Jurbarkas, Joniškis, Varėna, Vilkaviškis“;

114. C dalies „Pasiūlymų vertinimo lentelės“ lentelę „II. Ekonominio naudingumo vertinimo kriterijai ir formulės“;

125. B dalies „Pasiūlymo pateikimo formos“ „II. Finansinio pasiūlymo formos“ antros lentelės skilčių antraštėje nurodytas datas 2008 m. liepos 10 d., 2008 m. liepos 27 d., 2008 m. rugpjūčio 12 d. ir 2008 m. rugpjūčio 28 d.

136. Ieškovas, papildęs ieškinį, taip pat prašė pripažinti negaliojančiais Preliminariosios sutarties dėl automobilinių degalų degalinėse pirkimo Nr. 2008/4-8-80:

14a) 4.9 punkto („4.9 Tiekėjas dalyvauja atnaujintame Tiekėjų varžymesi 1 priede numatyta tvarka pateikdamas atnaujintą pasiūlymą. Jei Tiekėjas atnaujinto pasiūlymo nepateikia, atnaujintas varžymasis vykdomas naudojant Tiekėjo Kataloge CPO.lt TM įvestą minimalią nuolaidą“) antrąjį sakinį;

15b) 1 priedo Katalogo sistemos aprašymas 3.3.2 punktą („3.3.2. Miestą/miestus, kuriuose ketina įsigyti Prekę (Vilnius, Kaunas, Klaipėda, Šiauliai, Panevėžys, Alytus, Marijampolė, Mažeikiai, Jonava, Utena, Kėdainiai, Telšiai, Tauragė, Visaginas, Ukmergė, Plungė, Kretinga, Šilutė, Radviliškis, Palanga, Druskininkai, Rokiškis, Gargždai, Biržai, Kuršėnai, Lazdijai, Jurbarkas, Joniškis, Varėna, Vilkaviškis)”;

16c) 1 priedo Katalogo sistemos aprašymas 4.4.3-4.4.5 ir 4.5.3 punktus („4.4.3 Pasiūlymai Katalogo sistemoje automatiniu būdu yra vertinami pagal ekonominį naudingumą, atsižvelgiant į: (1) Tiekėjo prekės vidutinę kainą; (2) Prekės galutinę nuolaidą (jei Tiekėjas neįveda galutinės nuolaidos – minimalią nuolaidą) Užsakovo nurodytam preliminariam Prekės kiekiui; (3) Tiekėjo prekybos vietų (degalinių) skaičių užsakyme nurodytuose miestuose; 4.4.4. Ekonominio naudingumo vertinimas Katalogo sistemoje automatiniu būdu vykdomas pagal Konkurso pirkimo dokumentuose nustatytus ekonominio naudingumo vertinimo kriterijus ir formules, naudojant 4.4.3 p. nurodytus duomenis; 4.4.5. Suėjus pasiūlymų pateikimo terminui nustatytas ekonomiškai naudingiausias pasiūlymas pripažįstamas laimėjusiu. Apie tai informuojami atnaujintame varžymesi dalyvavę Tiekėjai bei Užsakovas“; „4.5.3. Pasiūlymai Katalogo sistemoje automatiniu būdu yra vertinami pagal ekonominį naudingumą, atsižvelgiant į 4.4.3 p. nustatytus kriterijus“.

17Ieškovo manymu, Konkurso sąlygos ir Preliminariosios sutarties Nr. 2008/4-8-80 sudarymas pažeidžia teisės aktų reikalavimus. Nors 2008 m. gruodžio 1 d. ieškovas raštu pranešė atsakovui dėl ieškinio teismui pateikimo, atsakovas tyčia pažeidė imperatyvų Viešųjų pirkimų įstatymo 39 str. 7 d. 3 p. draudimą. Be to, Konkurso 4.1 p. sąlyga dėl pirkimo neskirstymo į dalis prieštarauja automobilių degalų viešųjų pirkimų praktikai.

18Konkurso sąlyga dėl dešimties laimėtojų riboja ar gali riboti konkurenciją ir nesiderina su lygiateisiškumo principu, nes nepagrįstai nustatytas laimėtojų skaičius iš viešojo sektoriaus rinkos eliminuoja kitus tiekėjus, yra nuostolingas pirkėjams. UAB „EMSI“ interesas iš esmės sutampa su viešuoju, nes ši bendrovė, turėdama 5-6 kartus mažiau degalinių nei kiekvienas stambiųjų tiekėjų, siekia sau ir kitiems lygių konkurencijos sąlygų. Atsakovo pasirinktas degalinių skaičiaus kriterijus bei tiekėjų skaičiaus kriterijus dirbtinai riboja konkurenciją.

19Ieškovo nuomone, Konkursas negali būti laikomas pasibaigusiu, kol neįvyko paskutinis atnaujintas varžymasis pagal preliminariąją sutartį Nr. 2008/4-8-80 dėl paskutiniosios užsakymo sutarties sudarymo, o atsakovas esą privalo įrodyti, kad jo pasirinktas modelis atitinka galiojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus, pirkėjų ir tiekėjų lūkesčius.

20Ieškovo nuomone, Lietuvos teisėje nėra pakankamai teisės normų, leidžiančių vykdyti centralizuotus viešuosius pirkimus tokiu būdu, kokį pasirinko atsakovas – viešą konkursą dėl ikisutartinių santykių, transformuojamą teisės aktais nereglamentuotu būdu į varžymąsi tarp atrinktų tiekėjų dėl pagrindinių užsakymo sutarčių sudarymo. Dalyvių skaičius atvirame konkurse turi būti neribojamas, todėl nepagrįstas subjektų, turinčių teisę pasirašyti preliminariąsias sutartis, apribojimas dešimčia dalyviu. Preliminarioji sutartis turi būti sudaroma su kiekvienu tiekėju, kuris atitinka pagrįstus kvalifikacinius kriterijus. Be to, atsakovas nepagrindė tikslingumo degalines skaičiuoti tik pasirinktuose miestuose ir neskaičiuoti visoje Lietuvoje esančių degalinių.

21Konkurso sąlygų B dalies „Pasiūlymo pateikimo formos“ „II. Finansinio pasiūlymo formos“ antros lentelės skilčių antraštėje yra nurodytos be jokios suprantamos logikos parinktos datos (2008 m. liepos 10 d., 2008 m. liepos 27 d., 2008 m. rugpjūčio 12 d., 2008 m. rugpjūčio 28 d.), pagal kurių būklę buvo surinkti duomenys apie vidutinę benzino ir dyzelinio kuro kainą. Atsakovas nepaaiškino, kodėl tos datos pasirinktos tokiu būdu ir todėl jo pasirinkimas yra neskaidrus.

22A dalies „Nurodymai dalyviams“ preambulės sąlyga, jog „Pateikdamas pasiūlymą, konkurso dalyvis sutinka su visais pirkimo dokumentų, įskaitant preliminariosios sutarties projektą, reikalavimais ir sąlygomis bei atsisako taikyti kitas, sutartyje nenumatytas sąlygas“ yra nesąžininga, nes varžo ikisutartinių santykių šalių teisę laisvai derėtis.

23Atsakovas Viešoji įstaiga Centrinė projektų valdymo agentūra (toliau CPVA) su ieškiniu nesutiko ir nurodė, kad ieškovas nesilaikė ikiteisminės ginčo nagrinėjimo tvarkos, nes pretenziją dėl atviro konkurso sąlygų teisėtumo pateikė praleidęs terminą pretenzijai pateikti ir nesikreipęs į teismą dėl tokio termino atnaujinimo. Kadangi pirkimo sutartis jau yra sudaryta, tokio termino atnaujinimas nėra galimas. Be to, UAB „EMSI“ 2009 m. sausio 9 d. pristatė CPVA pasirašytą preliminariąją sutartį dėl automobilių degalų degalinėse pirkimo Nr. 2008/4-8-80 ir iki CPVA nustatyto termino pateikė sutarties įvykdymo užtikrinimo garantiją, taip realizuodamas savo teises. Atsakovas atkreipė dėmesį, kad patikslintame ieškinyje ieškovas ginčija ir preliminariosios sutarties sąlygas, dėl kurių pretenzija iš viso nebuvo pareikšta.

24II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

26Vilniaus apygardos teismas 2011 m. sausio 20 d. sprendimu ieškinį atmetė, konstatavęs, jog ieškovas neįrodė aplinkybių, kuriomis grindė savo reikalavimus (CPK 178 str.).

27Dėl ieškinio reikalavimo pripažinti negaliojančiu A dalies „Nurodymai dalyviams“ preambulės teiginį, kad „Pateikdamas pasiūlymą, konkurso Dalyvis sutinka su visais pirkimo dokumentų, įskaitant preliminariosios sutarties projektą (toliau - Sutartis), reikalavimais ir sąlygomis bei atsisako taikyti kitas, Sutartyje nenumatytas sąlygas“.

28Viešųjų pirkimų įstatymas yra lex specialis, todėl viešųjų pirkimų teisiniams santykiams taikomos jo normos, o Civilinis kodeksas ir kitos teisės normos taikomos tik tada, kai VPĮ nereguliuoja atitinkamo klausimo ar VPĮ nuostatose įtvirtintos blanketinės normos. VPĮ 63 straipsnio nuostatos suteikia teisę perkančiajai organizacijai šio įstatymo nustatyta tvarka sudaryti preliminariąją sutartį su vienu ar keliais tiekėjais. VPĮ 7 straipsnio 3 dalis reglamentuoja, kad pirkimas pasibaigia, kai sudaroma pirkimo sutartis (preliminarioji sutartis) arba nustatomas projekto konkurso nugalėtojas. Pirkimo sutartis preliminariosios sutarties, sudarytos su keliais tiekėjais, pagrindu gali būti sudaroma tokiu būdu, kokį pasirinko atsakovas - atnaujinant tiekėjų varžymąsi tokiomis pačiomis sąlygomis, kokios nustatytos preliminariojoje sutartyje.

29VPĮ 15 straipsnio 1 dalis suteikia teisę perkančiajai organizacijai taip pat įsigyti prekių, paslaugų ar darbų iš centrinės perkančiosios organizacijos arba per ją. Viešajai įstaigai „Centrinė projektų valdymo agentūra“ (toliau CPVA) teisė atlikti centrinės perkančiosios organizacijos funkcijas suteikta 2007 m. sausio 19 d. Lietuvos Respublikos vyriausybės nutarimu Nr. 50.

30Pirkimo dokumentuose buvo nurodyta, kad viešasis pirkimas yra vykdomas pagal Viešųjų pirkimų įstatymą (toliau VPĮ), siekiant su pirkimą laimėjusiais dalyviais sudaryti preliminariąją sutartį, apibrėžtas pirkimo objektas ir išdėstytos Konkurso sąlygos. Jų tarpe numatyta, kad pateikdamas pasiūlymą, konkurso dalyvis sutinka su visais pirkimo dokumentų, įskaitant preliminariosios sutarties projektą, reikalavimais ir sąlygomis, bei atsisako taikyti kitas, sutartyje nenumatytas sąlygas. Ieškovas šią Konkurso sąlygą ieškiniu ginčija kaip nesąžiningą, siurprizinę ir užkertančią teisę derėtis, tačiau ieškovui teisė susipažinti su pirkimo dokumentais buvo užtikrinta nuo 2008 m. spalio 1 d. Ieškovas su pirkimo dokumentais realiai vėliausiai buvo susipažino 2008 m. spalio 14 d.. 2008 m. lapkričio 5 d. UAB „EMSI“ kreipėsi į CPVA dėl Konkurso sąlygų paaiškinimo ir gavo atsakymą, tačiau per 5 dienas VPĮ 94 straipsnio nustatyta tvarka pretenzijos CPVA dėl konkurso sąlygų nepareiškė ir 2008 m. lapkričio 12 d. pateikė pasiūlymą. Darytina išvada, kad šioje dalyje ieškovas nesilaikė ikiteisminės ginčo nagrinėjimo stadijos.

31Dėl antrojo reikalavimo, kuriuo ieškovas ginčijo Konkurso sąlygas, nustatančias dalyvių skaičių, su kuriais bus pasirašoma Sutartis.

32Byloje esantys rašytiniai įrodymai patvirtina, kad atsakovas, siekdamas nesukurti situacijos galinčios riboti konkurenciją, konsultavosi su Konkurencijos tarnybos specialistais ir pasirinko modelį, sudarantį galimybę preliminariąją sutartį siūlyti pasirašyti ne vienam, o didesniam skaičiui tiekėjų. VPĮ 63 straipsnio nuostatos suteikia teisę perkančiajai organizacijai šio įstatymo nustatyta tvarka sudaryti preliminariąją sutartį su vienu ar keliais tiekėjais, kartu keliant reikalavimą tiekėjų skaičiui. Kuomet preliminarioji sutartis sudaroma su keliais tiekėjais – jų turi būti ne mažiau kaip trys. Šie įstatymo reikalavimai nebuvo pažeisti.

33Dėl trečiojo reikalavimo, kuriuo buvo ginčijama sąlyga, įpareigojanti dalyvius turėti bent vieną prekybos vietą vieno iš pirkimo dokumentuose nurodytų miestų ribose.

34Iš pateiktų byloje rašytinių įrodymų matyti, kad CPVA, kaip centrinė perkančioji organizacija, atliko perkančiųjų organizacijų apklausą ir nustatė perkančiųjų organizacijų poreikius, sudarė perkančiosioms organizacijoms galimybę nurodyti ir miestus, kurie nebuvo įtraukti į pirminį 25 miestų sąrašą. Sudarytas galimų pasirinkti 30 miestų sąrašas tenkino 77 procentų apklausoje dalyvavusių organizacijų poreikius, todėl perkančiosios organizacijos buvo pasirinktas, nustatant atitinkamas Konkurso sąlygas.

35Dėl ketvirtuoju reikalavimu ginčijamos C dalies „Pasiūlymų vertinimo lentelės“ lentelės „II. Ekonominio naudingumo vertinimo kriterijai ir formulės“.

36Iš pirkimo dokumentų matyti, jog buvo nustatyta, kad pasiūlymai bus vertinami pagal ekonominio naudingumo vertinimo kriterijų, suteikiant prekybos vietų tinklui 5 balus lyginamojo svorio ir kainai - 95 balus lyginamojo svorio. Ieškovas nenurodė aplinkybių, kuo pasireiškia ginčijamos sąlygos neteisėtumas, apsiribodamas bendro pobūdžio teiginiais. VPĮ 39 straipsnio 4 dalis suteikia perkančiajai organizacijai galimybę pasirinkti pasiūlymų vertinimo kriterijų: ekonomiškumo arba mažiausios kainos. Svarbu, kad visus elementus, į kuriuos perkančiosios organizacijos atsižvelgia nustatydamos ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą ir, jei tai įmanoma, jų santykinę svarbą, galimi tiekėjai žinotų dar rengdami savo pasiūlymus. VPĮ ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo vertinimo kriterijų nustatymas yra reglamentuotas – juos privaloma nustatyti pagal Ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo vertinimo kriterijų nustatymo metodiką, patvirtinta Viešųjų pirkimų tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės direktoriaus 2006 m. spalio 12 d. įsakymu Nr. 1S-53. Ši metodika numato konkrečius reikalavimus kriterijų lyginamajam svoriui ir pasiūlymų ekonominio naudingumo apskaičiavimo tvarką, t. y. kai vertinamo kaina ir dar vienas kriterijus, kainai turi būti suteikiamas ne mažesnis 80 procentų dydžio lyginamasis svoris. Todėl konstatuotina, kad CPVA, atsižvelgdama į organizuojamo pirkimo specifiką, pasirinkusi ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo atrankos kriterijų ir nustačiusi šio kriterijaus sudėtinių dalių lyginamąjį svorį tokiu būdu, kuris atitinka teisės aktų reikalavimus ir suteikia maksimalų lyginamąjį svorį kainos faktoriui, nepažeidė skaidrumo ir nediskriminavimo principų ir tiekėjams sudarė vienodas sąlygas konkuruoti tarpusavyje.

37Dėl penktojo reikalavimo, kuriuo kaip neva be logikos parinktos, ginčijamos B dalies „Pasiūlymo pateikimo formos“ „II. Finansinio pasiūlymo formos“ antros lentelės skilčių antraštėje nurodytos datos 2008 m. liepos 10 d., 2008 m. liepos 27 d., 2008 m. rugpjūčio 12 d. ir 2008 m. rugpjūčio 28 d.

38Datos pasirinktos atsitiktinai, įtraukiant ir vieną atsitiktinę savaitgalio datą, vertinant galimai skirtingą potencialių tiekėjų kainų politiką savaitgaliais ir galimus perkančiųjų organizacijų specifinius poreikius degalus užsipilti savaitgaliais ir švenčių dienomis. Teismo vertinimu, toks atsitiktinis datų parinkimas pats savaime nereiškia skaidrumo principo pažeidimo ir nėra pagrindo šios sąlygos pripažinti neteisėta. Be to, ieškovas pretenzijos dėl šios Konkurso sąlygos įstatymo nustatyta tvarka nereiškė.

39Dėl šeštojo reikalavimo, t.y. ieškovo po preliminariosios sutarties Nr. 2008/4-8-80 sudarymo pareikšto papildomo reikalavimo, kuriuo ginčijamos preliminariosios sutarties sąlygos, kurios yra pirkimo dokumentų dalis.

40Pretenzijos dėl šių sąlygų, kaip pirkimo dokumentų dalies, ieškovas nereiškė ir jų iki preliminariosios sutarties sudarymo neginčijo, taigi nesilaikė privalomos ikiteisminės ginčo nagrinėjimo stadijos, todėl patikslintu ieškiniu pareikšti reikalavimai turėtų likti nenagrinėti. Be to, ieškovas preliminariosios sutarties sąlygas ginčijo bendro pobūdžio teiginiais apie viešųjų pirkimų principų pažeidimą ir konkurencijos ribojimą ir nepagrindė teiginio apie sukurtą „nepamatuotą pranašumą“ teisniais argumentais.

41Teismas taip pat pažymėjo, kad atsakovas turėjo pagrindą vertinti, kad pretenzijų pateikimo ir ieškinio pareiškimo terminai pasibaigė ir nėra jokių kliūčių tęsti procedūras ir sudaryti preliminariąsias sutartis.

42Ieškovo UAB „EMSI“ veiksmai, kuomet tuo pačiu metu jis siekia ir nuginčyti konkurso bei preliminariosios sutarties sąlygas, ir pasirašo konkurso teigiamo rezultato pasėkoje jam pateiktą preliminariąją sutartį bei jos įvykdymo garantiją, kelia abejones dėl ieškiniu ginamų teisių pažeidimo.

43Lietuvos Respublikos konkurencijos tarnyba pateiktoje išvadoje pažymėjo, kad dirbtiniu konkurencijos ribojimu viešajame pirkime galima būtų laikyti tokių kvalifikacinių reikalavimų kėlimą, kurie nėra būtini tiekėjo kvalifikacijai nustatyti ir yra diskriminaciniai. Tačiau iš ieškinyje nurodytų aplinkybių nėra pagrindo daryti išvadų, kad CPVA, nustatydama konkurso sąlygas, ar kiti ūkio subjektai, dalyvaudami konkurse, galėtų pažeisti teisės aktų nuostatas.

44Viešųjų pirkimų tarnyba išvadoje pažymėjo, kad ieškovas pateikė pasiūlymą konkursui ir tokiu būdu jis sutiko su visomis jo sąlygomis, be to, savo laisva valia pasirašė preliminariąją sutartį. Tarnybos nuomone, CPVA, neskaidydama pirkimo objekto į atskiras pirkimo dalis, apribodama dalyvių skaičių dešimtimi bei nustatydama reikalavimą dėl miestų bei vertinimo kriterijus, įstatymo nuostatų nepažeidė.

45III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimų į jį argumentai

47Ieškovas apeliaciniu skundu prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo sprendimą ir priimti naują sprendimą - ieškinį patenkinti bei priteisti iš atsakovo bylinėjimosi išlaidas. Nurodo šiuos pagrindinius bendro pobūdžio argumentus:

481. Vilniaus apygardos teismo sprendimas grindžiamas išimtinai viešųjų pirkimų teisės normomis ir neatitinka CPK 270 str. 4 dalies 1-3 punktų reikalavimų, nes jame nėra argumentų dėl ieškovo pateiktų įrodymų atmetimo. Daugelio faktinių aplinkybių, kurios patvirtintų ieškinio argumentus dėl konkurencijos ribojimo, ieškovas su ieškiniu negalėjo pateikti, nes iki „atnaujintų varžymųsi“, kurie prasidėjo 2009 m. kovo 30 d., negalėjo būti ir preliminariųjų sutarčių vykdymo pasekmių, o ir šiuo metu joks kitas subjektas, išskyrus atsakovą, tų duomenų neturi ir negali turėti. Vilniaus apygardos teismas, manydamas, kad byloje nėra pakankamai įrodymų išaiškinti bylos aplinkybes, kuriomis ieškovas grindžia savo reikalavimus, privalėjo sudaryti ieškovui galimybę tokius įrodymus gauti. To nepadarius, byla buvo išspręsta neteisingai. Be to, apygardos teismas nemotyvuotai ignoravo procesiniuose dokumentuose nurodytus Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikos pavyzdžius.

492. Byloje nepagrįstai atsisakyta skirti ekspertizę. Teismo sprendime nebuvo atsakyta į prašyme dėl ekspertizės skyrimo nurodytus klausimus, nepasisakyta dėl aplinkybių, kurias buvo siekiama įrodyti ekspertizės išvada. Dėl šios priežasties apeliantas prašo apeliacinės instancijos teismą byloje skirti ekspertizę, kurią atliktų viešoji įstaiga „Ekonominių tyrimų centras“ (ekspertizė kainuotų apie 16 940 Lt su PVM) ir ekspertui užduoti skundo 99 punkte nurodytus klausimus.

503. Byloje dalyvaujančios valstybės institucijos (Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba, Viešųjų pirkimų tarnyba) davė sąlygines išvadas. Kadangi išvados nepagrįstos nei bylos medžiaga, nei konkurso dokumentais ar rinkos tyrimais, tai jos laikytinos abstrakčiomis ir netaikytinomis konkrečios bylos faktinėms aplinkybėms. Be to, abi byloje išvadai duoti dalyvaujančios institucijos privalėjo išvadą duoti iš esmės dėl kiekvienos kompetencijai priskirtinų teisinių santykių.

514. Šioje byloje, be kita ko, yra sprendžiamas ginčas dėl to, kokiems teisiniams santykiams ir kokiu aspektu taikytinas VPĮ ir kokiems CK. Šioje byloje, be kita ko, būtina nustatyti šias aplinkybes:

52ar Konkursas yra pasibaigęs, jeigu jis pasibaigė be pagrindinės sutarties, t.y. ikisutartinių santykių stadijoje, bet po to buvo vėl ir vėl atnaujintas, siekiant sudaryti vis naujas pagrindines užsakymo sutartis;

53ar atnaujinamas konkursas, ar prasideda kiti teisiniai santykiais, kai konkreti perkančioji organizacija „atnaujina varžymąsi“ (pradeda užsakymo sutarties sudarymą „atnaujinto varžymosi“ būdu);

54kas atsakingas už tai, kad perkančioji organizacija, kuri, priklausomai nuo aplinkybių: sudaro negaliojančią (niekinę) užsakymo sutartį, kai pasirenka bent vieną iš privilegijuoto tiekėjo miestų; arba sudaro nuginčijamą užsakymo sutartį, kai „atnaujintas varžymasis“ vyksta akivaizdžiai pažeidžiant konkurenciją.

55ar atsakovui, kuris yra viešoji įstaiga, taikytinas Konkurencijos įstatymo 4 straipsnis „Valstybės valdymo ir savivaldos institucijų pareiga užtikrinti sąžiningos konkurencijos laisvę”.

565. Ieškovas buvo nurodęs, tačiau Vilniaus apygardos teismas nepasisakė dėl to, kad

57a) pagal VPĮ 3 straipsnio 2 dalį, 2 straipsnio 27, 28, 29, 30, 31 dalis, siekiant viešojo pirkimo-pardavimo sutarties, gali būti sudaromi sandoriai, įskaitant ir preliminariąsias sutartis, jeigu konkursas vyksta dėl viešojo pirkimo tikslo (pirkimo - pardavimo sutarties), o ne dėl ikisutartinių santykių, bei kad preliminariųjų sutarčių atvejais nėra prievolės objekto kaip turtinės vertybės (ieškinio 29, 31 punktai, dubliko 30, 32, 35 punktai; ieškovo paaiškinimų 63 punktas);

58b) preliminariųjų sutarčių pagrindas yra tiekėjų, kurie atitinka kvalifikacinius reikalavimus ir kurie sutinka dalyvauti „atnaujintuose varžymuose“ neatlygintinis ikisutartinis atrinkimas, o ne pagrindinė viešojo pirkimo sutartis, kurios dalyku turi būti tik „prekės, paslaugos ar darbai“ (CK 6.3 straipsnis; ieškovo paaiškinimų 64, 75 punktai, nuo 78, nuo 82 punkto, 97 punktas), įgyjami „racionaliai naudojant tam skirtas lėšas“ (dubliko 33 punktas). Kadangi konkurso ir preliminariųjų sutarčių pagrindas ir dalykas yra ne tie, kurie turi būti pagal VPĮ, todėl preliminariosioms sutartims VPĮ netaikytinas;

59c) kad Konkursas yra ne viešasis pirkimas (VPĮ 2 str. 29 d.), bet kvalifikacinė atranka, siekiant įsitikinti, ar tiekėjas bus pajėgus ir ar tiekėjas sutinka sudaryti ir įvykdyti užsakymo sutartį pagal konkurso sąlygas (VPĮ 2 str. 14d.; Preliminariosios sutarties 3 p., ieškinio 30 pastr.). Dalyvių atrankos konkursai VPĮ nenumatyti, todėl viešuose pirkimuose negalimi (dubliko 35 punktas);

60d) kad VPĮ 63 straipsnio 9 dalies 2 punktas neleidžia preliminariojoje sutartyje numatyti sąlygas, kurios ne visiškai atitinka perkančiosios organizacijos pasirinktą viešojo pirkimo būdą, numatytą viešosios teisės normoje (VPĮ 42 straipsnyje (dubliko 31, 34 punktai));

61e) kad Konkurso sąlygos leidžia išvengti VPĮ numatyto kainos nustatymo viešame konkurse, nes „atnaujinti varžymaisi“ vyksta ne viešai CPO.LT, apie „atnaujintus varžymusis“ neskelbiama VPĮ nustatyta tvarka; dėl „atnaujintų varžymųsi“ negali būti teikiamos pretenzijos, nes jų sąlygos neskaidrios, t.y. nežinomos ne tik potencialiems degalų tiekėjams, bet ir preliminariąsias sutartis pasirašiusiems tiekėjams, neturintiems degalinių perkančiosios organizacijos pasirinktuose miestuose. Atnaujinti varžymaisi iš esmės yra nauji viešieji pirkimai (ieškovo dubliko 39 punktas), nebent jie būtų pripažinti pasibaigusio Konkurso tęsiniu, t.y. atnaujinimu.

626. Ieškinys yra grindžiamas konkurencijos ribojimo galimybe, todėl konkurencijos suvaržymo fakto įrodinėjimas yra svarbus, nes jo įrodymas sukeltų teisines pasekmes - ieškinio visišką ar dalinį patenkinimą. Tiek preliminariosios sutartys, tiek užsakymų sutartys yra susitarimai, kurie riboja ar gali riboti konkurenciją, nes vienam ar dviems preliminariąsias sutartis sudariusiems tiekėjams suteikia nepagrįstą pranašumą. Tai patvirtina šio skundo 15 punkte aptarti „atnaujintų varžymųsi“ duomenys.

63Be to, konkurso ekonominio naudingumo vertinimo sąlygos (daugiau degalinių - mažesnė nuolaida pirkėjui - didesnis pelnas) skatina tiekėjus didinti koncentraciją (taip pat ir jungtinės veiklos sutarčių pagrindu), siekiant per konkurso formules įgyti hipertrofuotą nesąžiningą pranašumą konkurentų atžvilgiu. Konkurso ekonominio naudingumo vertinimo rodikliai, kriterijai ir formulės yra neobjektyvūs, parinkti ir sukonstruoti taip, kad daug degalinių turintys tiekėjai dėl atsakovo sukurto viešojo pirkimo mechanizmo nepagrįstai sustiprins savo pranašumą prieš smulkiuosius tiekėjus. Taigi, smulkiesiems tiekėjams yra sudarytos kliūtys konkuruoti atitinkamoje rinkoje. Tokie veiksmai vadinami konkurencijos ribojimu ir yra draudžiami (Konkurencijos įstatymo 3 str. 3d.).

64Apibendrinant, darytina išvada, jog yra aplinkybės, atitinkančios nurodytas Konkurencijos įstatymo 5 straipsnio 1 dalyje, todėl preliminariosios sutartys ir užsakymų sutartys laikytinos negaliojančiomis, nebent atsakovas įrodytų, kad yra Konkurencijos įstatymo 6 straipsnio 1 dalyje nurodytos aplinkybės (Konkurencijos įstatymo 6 straipsnio 2 dalis).

65Ieškovas apeliaciniame skunde taip pat išsamiai išdėsto nuomonę dėl kiekvieno ir ieškinio reikalavimų pagrįstumo. Kaip svarbiausi argumentai paminėtini šie:

66

67Dėl sutikimo su visais Konkurso reikalavimais ir sąlygomis

68Teismas privalėjo atsižvelgti ne tik į ieškinyje nurodytas aplinkybes (įskaitant tai, kad ginčijamas konkurso teisėtumas aspektu, jog konkursas vyksta dėl teisės sudaryti preliminariąją sutartį, bet ir į faktines bylos aplinkybes, kurios atsirado po ieškinio pateikimo. Be to, teismas nepagrįstai nepasisakė dėl taikytino CK 6.163 straipsnio, nes tiek po pasiūlymo pateikimo, tiek po Preliminariosios sutarties Nr. 2008/4-8-80 sudarymo šalys lieka ikisutartinių santykių fazėje ir turi teisę laisvai pradėti derybas bei derėtis ir neatsako už tai, jog nepasiekiamas šalių susitarimas. Pasiūlymo pateikimas nereiškia įstatymu suteiktų ieškovo teisių suvaržymo ikisutartiniame etape įstatymų nustatyta tvarka derėtis, ginčytis, ginti savo teises ir teisėtus interesus, t.y. nesutikti su siūlomomis sąlygomis, teikti klausimus, reikšti pretenzijas, ieškinius, reikalauti panaikinti ar pakeisti ieškovo teises pažeidžiančias konkurso sąlygas.

69Teismas nepagrįstai neatsižvelgė į tai, kad absoliutus sutikimas su bet kokiomis, įskaitant neteisėtas pirkimo dokumentų sąlygas, ir atsisakymas taikyti kitas sąlygas, suponuoja atsisakymą ginčytis, t.y. spręsti ginčą įstatymų nustatyta tvarka teisme, nors atsisakymas teisės kreiptis į teismą negalioja (CPK 5 straipsnio 2 dalis).

70Dėl nepagrįsto laimėjusių tiekėjų skaičiaus ribojimo

71Atsakovas apskritai nepagrindė būtinumo nustatinėti kokią nors tiekėjų skaičiaus ribą. Atsakovas nurodė vienintelį argumentą, kuo konkursas skiriasi nuo kvalifikacinės atrankos - jo metu tiekėjai pasiūlė pradinę nuolaidą nuo 2008 m. liepos 10 d., 2008 m. liepos 27 d., 2008 m. rugpjūčio 12 d. ir 2008 m. rugpjūčio 28 d. kainų. Atsakovo pastangos tokiu būdu sumažinti degalų kainą pažeidžia konkurenciją, nes pradinė nuolaida nustatoma kvalifikuojantis dėl teisės būti tiekėju (dėl teisės sudaryti preliminariąsias sutartis), bet ne varžantis dėl kainos ir kitų tiekimo sąlygų.

72Kadangi teismo sprendime tinkamai nepasisakyta dėl ieškovo argumentų, susijusių su konkurencijos ribojimu, pripažintinas nepagrįstu sprendimo teiginys, jog ieškovas nenurodė, kokiu būdu nustatant galimą tiekėjų skaičių pasireiškė tiekėjų konkurencijos ribojimas.

73Dėl miestų sąrašo

74Vilniaus apygardos teismas nepagrįstai sutiko, kad lemiantis faktorius nustatant miestų sąrašo kriterijų yra perkančiųjų organizacijų poreikiai, kuriuos atsakovas nustatė iš apklausos, o ieškovas apklausos duomenų nepaneigė.

75Atsakovas be pagrindo pasirinko „miestų sąrašo” variantą, nes degalinės yra ne tik miestuose. Gali būti ir bet kokiu kitu būdu apibrėžtos vietos, kuriose perkančiosios organizacijos turi interesą gauti degalų, tačiau atsakovas tokios galimybės nesvarstė ir perkančiųjų organizacijų dėl to neklausė. Be to, „atnaujinaisi varžymais”, gali būti tiesiogiai pažeidžiamas VPĮ 63 straipsnio 8 dalies reikalavimas, nes konkuruotų mažiau kaip trys tiekėjai, antra, Vilniaus apygardos teismo sprendime ir Viešųjų pirkimų tarnybos atstovės aiškinime teismo posėdyje nepagrįstai tvirtinama, kad atnaujintų varžymųsi” VPĮ nebereglamentuoja, nes jie vyksta po to, kai konkursas (taigi ir VPĮ taikymas) pasibaigė preliminariosios sutarties sudarymu.

76Konkurso sąlygos de facto išskiria tam tikrus degalines atitinkamose miestų deriniuose turinčius tiekėjus, kuriems toks reguliavimas yra palankesnis, todėl šie tiekėjai tapo neproporcingai pranašesni ir todėl pripažintina, kad CPV agentūra nesivadovavo lygiateisiškumo principu.

77Be to, perkančioji organizacija nė vieno iš nurodytų miestų sąrašo” kriterijaus aspektų įvertinti negali, nes jos galimybė spręsti yra apribota tos informacijos, kurią suteikia CPO.LT (informacija apie procedūras, teisė įvesti degalų kiekį, nurodyti pageidaujamus miestus iš privalomo „miestų sąrašo”, užsakymo sutarties projektas ir pan.).

78Dėl konkurso C dalies „Pasiūlymų vertinimo lentelės” lentelės „II. Ekonominio naudingumo vertinimo kriterijai ir formulės”

79Ieškinys buvo grindžiamas aplinkybe, kad pasirinkti pasiūlymų vertinimo ekonominio naudingumo kriterijai nelemia ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo perkančiosioms organizacijoms (VPĮ 39 straipsnio 4 dalis) ir riboja tiekėjų konkurenciją. Teismas nesutiko byloje skirti ekspertizės, todėl buvo suvaržytos ieškovo galimybės įrodinėti.

80Konkurso sąlygose pasirinktas ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo kriterijus, todėl pripažintina, kad atsakovas CPV agentūra tyčia priėmė priešingą sprendimą, negu siūloma VP rekomendacijose (4, 6, 9 („9. Nustatant ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo vertinimo kriterijus būtina laikytis visų VPĮ nustatytų viešųjų pirkimų principų. Vertinimo kriterijai turi būti aiškūs, suprantamai aprašyti pirkimo dokumentuose. Perkančioji organizacija turi stengtis taip nustatyti vertinimo kriterijus, kad išrenkant geriausią pasiūlymą būtų sudarytos sąlygos pasiekti Viešųjų pirkimų įstatymo 3 straipsnio 2 dalimi nustatytą pirkimų tikslą“.) ir kt. punktai) ir tokio sprendimo atsakovo atsakyme į pretenziją nemotyvavo, todėl ieškovas pagrįstai ieškinį grindė konkurso sąlygų neatitikimu VP rekomendacijoms.

81Daugiau degalinių turintys tiekėjai turi didesnes galimybes, išlaikydami priimtiną pelno normą, taikyti didesnes nuolaidas, negu ieškovas ir kiti mažiau degalinių turintys tiekėjai, tačiau duomenų, kad tokios nuolaidos būtų taikomos, byloje nėra. Atvirkščiai, ieškovas ir kiti mažiau degalinių turintys tiekėjai, siekdami atsverti degalinių kriterijaus įtaką, turi taikyti neproporcingai dideles kainos nuolaidas, todėl atsiduria sunkesnėje konkurencinėje pozicijoje.

82Teismas neatkreipė dėmesio į tai, kad Konkurso sąlygose nurodyti 5 balai (arba 5 proc.), faktiškai (vertinant ekonominę reikšmę) yra 48,8 proc. Tai reiškia, kad iš dviejų kriterijų (5 balai už degalinių skaičių ir 95 balai už kainą) mažesnis kriterijus (5 balai) yra lemiantis, nes kaina gali kisti tik iš dalies.

83Dėl B dalies „Pasiūlymo pateikimo formos" „II. Finansinio pasiūlymo formos" antros lentelės skilčių antraštėje nurodytų datų.

84Konkurso sąlygų B dalies „Pasiūlymo pateikimo formos” „II. Finansinio pasiūlymo formos” antros lentelės skilčių antraštėje yra nurodytos be jokios suprantamos logikos parinktos datos (2008 m. liepos 10 d., 2008 m. liepos 27 d., 2008 m. rugpjūčio 12 d., 2008 m. rugpjūčio 28 d.), pagal kurių būklę buvo surinkti duomenys apie vidutinę 95 benzino ir dyzelinio kuro kainą. Atsakovo pasirinkimas nėra skaidrus, todėl neatitinka viešųjų pirkimų principų.

85Dėl preliminariosios sutarties viešuosiuose pirkimuose sąlygų ir dėl „atnaujintų varžymųsi“ sąvokos

86Jeigu ne Konkurso sąlygos, tai nebūtų jokio reikalo VPĮ aiškinti kaip leidžiantį VPĮ nustatytų viešojo konkurso procedūrų laikytis tik iki tam tikro įvykio - preliminariosios sutarties sudarymo. Nėra pagrindo aiškinti, kad įstatymo leidėjas siekė įteisinti preliminariąsias sutartis kaip alternatyvą pagrindinėms viešojo pirkimo sutartims ar kad jos yra lygiavertės. Taip pat nėra pagrindo aiškinti, kad VPĮ preliminariosios sutartys suprantamos kitaip, negu įprasta CK reguliuojamuose santykiuose, nes VPĮ pakeitimų rengimo medžiagoje (travaux preparatores) preliminariosios sutartys neminimos. Atkreiptinas dėmesys į tai, kad skundžiamame sprendime nepasisakyta dėl ieškovo procesiniuose dokumentuose nurodytų argumentų, kad atsakovas netinkamai aiškina VPĮ.

87Atnaujintas varžymasis VPĮ 63 straipsnio prasme yra ne kas kita kaip be rezultato pasibaigusio viešojo pirkimo pradėjimas ne iš pradžių (ne nuo skelbimo apie pirkimą), bet nuo tos vietos, kuri numatyta preliminariojoje sutartyje, sudarytoje pirkime, pradėtame dėl pagrindinės pirkimo sutarties. Atnaujintas viešasis pirkimas nėra naujas pirkimas, nes nebekartojamos tos procedūros, kurias perkančioji organizacija jau yra atlikusi (skelbimas, pasiūlymų priėmimas, kvalifikacinis vertinimas).

88Įstatymas nenumato, kad preliminariosios sutartys turi būti sudarytos tik po kokios nors konkrečios procedūros. Todėl teoriškai įmanoma jas sudaryti, kai galima identifikuoti sutarties šalis-tiekėjus kaip (vienintelius ir visus) pradėto pirkimo dalyvius. Tokia galimybė dažniausiai atsiranda, jei atliktos kvalifikacinių reikalavimų patikrinimo ir pasiūlymų pateikimo procedūros (VPĮ 63 straipsnio 8 dalis), ypač jei pirkime renkamas vienas laimėtojas. Tokiu atveju preliminarioji sutartis gali būti sudaryta, kai atliktos laimėtojo nustatymo procedūros, tačiau yra priežasčių, trukdančių sudaryti pagrindinę pirkimo sutartį. Sudėtingesnė situacija, kai tiekėjų yra daugiau arba numatoma sudaryti daugiau pagrindinių pirkimo sutarčių, todėl ne kiekvienu atveju įmanoma pirkimą baigti, sudarant preliminariąsias sutartis, net jei tokia galimybė pirkimo sąlygose numatyta. Taip pat ne kiekvienu atveju galima „atnaujinti varžymąsi“, jeigu tame varžymesi bus pažeisti viešojo pirkimo principai ir nebus užtikrinta konkurencija.

89Gauti du atsiliepimai į apeliacinį skundą.

90Tretysis asmuo UAB „LUKOIL BALTIJA“ atsiliepimu prašo ieškovo apeliacinį skundą atmesti kaip nepagrįstą. Nurodo šiuos svarbiausius argumentus:

911. Apeliantas nepagrįstai siekia jam tenkančią įrodinėjimo naštą perkelti kitiems proceso dalyviams.

922. Atsakovas, nustatydamas maksimalią dalyvių ribą, neribojo jos, nes konkurse dalyvavo tik septyni dalyviai ir iš jų su šešiais buvo pasirašytos preliminarios sutartys.

933. Perkančioji organizacija turi teisę pasirinkti, kuriuose miestuose jai reikalingi perkami degalai. Toks pasirinkimas yra ekonomiškai pagrįstas ir užtikrina, kad bus galimybė degalus pirkti priimtiniausioje vietoje.

94Atsakovas atsiliepimu į atskirąjį skundą taip pat prašo palikti jį nepakeistą ir nurodo šiuos svarbiausius argumentus:

951. Ieškovas laisva valia pasirašė preliminariąją sutartį ir joje nustatytomis sąlygomis dalyvauja atnaujintuose varžymuose bei juos laimėjęs vykdo užsakymo sutartį. Be to, ieškovas pretenzijų dėl atsakovo konkurso atlikimo metu priimtų sprendimų nereiškė, vykdė konkurso sąlygose nustatytus reikalavimus. Pagal VPĮ 43 str. 2 d. atvirame konkurse derybos tarp perkančiosios organizacijos ir tiekėjų yra draudžiamos. Vadovaujantis šia nuostata darytina išvada, kad tiekėjai arba dalyvauja konkurse nustatytomis sąlygomis arba, nesutikdami su jomis, ginčija jas VPĮ nustatyta tvarka pateikdami pretenzijas, o po to ieškinius teisme.

962. Vilniaus apygardos teismas pagrįstai byloje taikė VPĮ nuostatas ir jomis vadovaudamasis atmetė ieškinį.

973. Tiekėjų, su kuriais po konkurso pabaigos (VPĮ 7 str. 2 d. 1 p.) bus sudaromos preliminariosios sutartys, skaičiaus nustatymas neriboja ir negali riboti konkurencijos. Viešieji pirkimai tam ir vykdomi, kad atrinkti geriausius pasiūlymus pateikusius tiekėjus ir po viešųjų pirkimų pabaigos sudaryti su jais sutartis.

984. Konkurso sąlygų reikalavimas turėti bent vieną degalinę viename iš nurodytų miestų yra teisėtas ir pagrįstas. Atsakovas miestų sąrašą nustatė atsižvelgdamas į perkančių organizacijų pareikštus poreikius pirkti degalus konkrečiose vietose. Kiekvienas tiekėjas, turintis bent vieną degalinę viename iš nurodytų miestų, galėjo dalyvauti konkurse ir pateikti pasiūlymą.

995. Ieškovo reikalavimas pripažinti negaliojančiu konkurso sąlygose nustatytą ekonominio naudingumo vertinimo kriterijų ir formulę, pagal kurią kainai suteikiamas 95 balų santykinis svoris, o degalinių skaičiui 5 balų santykinis svoris, netenkintinas dėl jo nepagrįstumo. Ekonominio naudingume kriterijų ir jų santykinio svorio nustatymas atitinka Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2006 m spalio 12 d. įsakymu Nr. 1S-53 patvirtintų rekomendacijų nuostatas ir yra sąlygotas objektyvių aplinkybių, pasireiškiančių akivaizdžiu faktu, kad mažesnį degalinių tinklą turintis tiekėjas, norėdamas būti konkurencingas, turi kompensuoti (suteikdamas didesnę nuolaidą) ne tik pirkėjo papildomam keliui iki degalinės sunaudoto kuro išlaidas (daugeliu atvejų ilgesnio kelio iki degalinės su didesne nuolaida išlaidos nebūtų mažesnės už trumpesnio kelio iki degalinės su mažesne nuolaida išlaidas), bet ir automobilio eksploatacijos išlaidas bei darbuotojų sugaišto laiko, už kurį mokamas darbo užmokestis, išlaidas. Perkant degalus pasiūlymų vertinimas pagal mažiausios kainos kriterijų būtų prasmingas tik tuo atveju, jei degalai perkančiosioms organizacijoms būtų pristatomi degalų tiekėjų sąskaita į pirkėjų nurodytą vietą ir talpyklą. Didesnis degalinių skaičius rodo ne išskirtines konkurso sąlygas didesnį degalinių tinklą turintiems tiekėjams, bet rodo šių tiekėjų pajėgumą patenkinti faktinius perkančiųjų organizacijų poreikius.

1006. Ieškovas nepagrįstai ginčija konkurso sąlygose atsitiktinai parinktas datas. Jos visiems tiekėjams buvo žinomos iš anksto, dėl šių datų jiems neaiškumų nekilo ir dėl jų, įskaitant ieškovą, nebuvo pareikšta jokių pretenzijų.

1017. Visi reikšmingi bylai įrodymai yra surinkti. Ieškovui kaip ir visiems kitiems preliminariąsias sutartis pasirašiusiems tiekėjams yra žinomi konkrečius atnaujintus varžymusis laimėję tiekėjai, jų pateiktos nuolaidos, pagal konkurso sąlygas apskaičiuotas pasiūlymų ekonominis naudingumas.

1028. Su reikalavimu išreikalauti papildomus duomenis betarpiškai susijęs prašymas skirti ekspertizę Dėl šio reikalavimo pirmiausia reikėtų atkreipti dėmesį, kad byloje kilęs teisinis ginčas dėl to, ar atsakovas tinkamai vykdo ir nepažeidžia VPĮ imperatyvių nuostatų, o ne dėl konkrečių faktų, kurie šioje byloje aiškūs ir kurių šalys nesiekia paneigti, nuginčijimo. Visi reikšmingi duomenys yra byloje, jiems įvertinti jokių specialių žinių nereikia, o ieškovo atliktų pagal esančius byloje duomenis išsamių skaičiavimų atsakovas neginčija. Ginčus dėl teisės aktų nuostatų taikymo ir vykdymo sprendžia teismas, o ne ekspertai.

1039. Apeliaciniame skunde ieškovas nurodo, kad teismas nepasisakė dėl kai kurių ieškovo teiginių, tačiau teismo pareiga pagrįsti priimtą procesinį sprendimą neturėtų būt suprantama kaip reikalavimas detaliai atsakyti į kiekvieną argumentą. Teismas privalo pasisakyti tik dėl teisiškai reikšmingų bylai proceso dalyvių pateikiamų argumentų, kuriais motyvuojamas priimamas sprendimas, o sąlyginiai, abstraktūs bendro pobūdžio argumentai nelaikytini reikšmingais bei susijusiais su nagrinėjama byla.

104IV. Apeliacinio teismo argumentai

106Apeliacinis skundas netenkintinas.

107Byloje kilo ginčas dėl Viešosios įstaigos Centrinė projektų valdymo agentūra (toliau CPVA) paskelbto atvirojo viešojo pirkimo konkurso ,,Preliminarioji sutartis dėl automobilių degalų degalinėse pirkimo“ ir preliminariosios sutarties Nr. 2008/4-80 sąlygų pripažinimo negaliojančiomis. Ieškovas UAB ,,EMSI“ ginčydamas konkurso ir sutarties sąlygas, prašė jas pripažinti negaliojančiomis kaip pažeidžiančias teisės aktų reikalavimus ir ribojančias konkurenciją.

108Teisėjų kolegija mano, kad pirmosios instancijos teismas pilnai ir visapusiškai ištyrė bylos aplinkybes, tinkamai įvertino pateiktus įrodymus bei priėmė pagrįstą ir teisėtą sprendimą atmesti ieškovo reikalavimus.

109Pažymėtina, kad ieškovas apeliacinį skundą motyvuoja tais pačiais argumentais, kurie buvo išnagrinėti pirmosios instancijos teisme.

110Pagal VPĮ 63 straipsnio prasmę preliminarioji viešųjų pirkimų sutartis – tai vieno ar kelių perkančiųjų organizacijų ir vieno ar keleto tiekėjų susitarimas dėl pirkimo sutarties sudarymo ateityje. Tokios sutarties tikslas nustatyti sąlygas pirkimo sutarties, kuri gali būti sudaryta per apibrėžtą laiką. VPĮ 63 straipsnyje įvertintas preliminariosios sutarties institutas laikytinas specialiu atitinkamų ikisutartinių santykių dokumentų reguliavimu, nustatytu CK 6.165 straipsnyje ir kitose sistemiškai susijusiose CK normose. CK taikomas tiek, kiek VPĮ, reguliuojantis preliminariosios sutarties, vykdant viešąjį pirkimą, bei jos pagrindu sudaromos pirkimo sutarties sudarymą, nenustato kitaip. Esant prieštaravimams tarp CK ir VPĮ įtvirtintų normų, taikomos VPĮ įtvirtintos normos (CK 1.3 str. 2 d. ir 6.282 str.). Sudarant preliminariąsias sutartis atliekamos tokios pačios procedūros, kaip ir sudarant kitas viešųjų pirkimų sutartis.

111Pagrindinė sutartis sudaroma tik su tais tiekėjais, su kuriais sudaryta preliminarioji sutartis. Preliminariojoje sutartyje aptariamos visos esminės pirkimo sutarties sąlygos. VPĮ draudžia iš esmės keisti preliminariojoje sutartyje nustatytas pagrindines sutarties sąlygas (VPĮ 63 str. 4 d.). Kai preliminarioji sutartis sudaroma su keliais tiekėjais VPĮ 63 straipsnio 9 dalies 2 punkte nustatyta tvarka pirkimo sutartis gali būti sudaroma atnaujinant tiekėjų varžymąsi tokiomis pačiomis, kokios nustatytos preliminariojoje sutartyje, sąlygomis VPĮ 63 straipsnio 10 dalyje nustatyta tvarka.

112VPĮ 43 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad dalyvių skaičius atvirame konkurse neribojamas. Perkančioji organizacija vertina visų tiekėjų, atitinkančių minimalius kvalifikacinius reikalavimus, pasiūlymus, kurie yra pateikti pagal pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus. Ieškovo pateiktas pasiūlymas atitiko minėtus reikalavimus ir jis konkurse dalyvavo, pasirašė preliminariąją sutartį Nr. 2008/4-80. Atvirajame konkurse derybos tarp perkančiosios organizacijos ir tiekėjų yra draudžiamas (VPĮ 43 straipsnio 2 dalis). Taigi perkančioji organizacija pirkimo dokumentų A dalies ,,Nurodymai dalyviams“ preambulėje įtvirtindama teiginį, kad ,,Pateikdamas pasiūlymą, konkurso Dalyvis sutinka su visais pirkimo dokumentų, įskaitant preliminariosios sutarties projektą (toliau – Sutartis) reikalavimams ir sąlygoms bei atsisako taikyti kitas Sutartyje numatytas sąlygas“, įstatymo nuostatų nepažeidė. Toks teiginys nereiškia, kad buvo paneigta ieškovo teisė VPĮ nustatyta tvarka ginčyti konkurso sąlygas.

113Apeliantas su konkurso sąlygų A dalies ,,Nurodymai dalyviams“ 3.2 punktu, nustatančiu, kad laimėjusiųjų dalyvių skaičius, su kuriais bus pasirašoma Sutartis, nustatytas pirkimo dokumentų A dalies 16.8 punkte – Konkurso laimėtojai yra pripažįstamo 10 (dešimt) ekonomiškai naudingiausių pasiūlymų pateikusių Dalyvių. Esant mažesniam Dalyvių skaičiui, laimėtojais pripažįstami visi nustatytus pirkimo dokumentų reikalavimus atitikę Dalyviai. Su Konkurso laimėtojais CPO pasirašys preliminariąją sutartį“, nesutinka ir ginčija dėl to, kad juo ne tik pažeidžiami proporcingumo ir skaidrumo principai, bet ir dėl to, kad tokiu būdu ribojama ar gali būti ribojama konkurencija, nes dėl nepagrįstai nustatyto laimėtojų skaičiaus (dešimt) iš viešojo sektoriaus rinkos eliminuojami kiti esami ar būsimi tiekėjai, atitintantys ar atitiksiantys keliamus reikalavimus.

114Teisėjų kolegija su tokiais apelianto argumentais nesutinka. Perkančioji organizacija, nustatydama galimų tiekėjų skaičių, VPĮ reikalavimų nepažeidė. Šio įstatymo 63 straipsnio 8 dalyje nustatyta, kad, kai preliminarioji sutartis sudaroma su keliais tiekėjais, šių tiekėjų turi būti ne mažiau kaip trys, jei yra trys ir daugiau perkančiosios organizacijos nustatytus kvalifikacinius reikalavimus atitinkančių ir priimtinų pasiūlymus pateikusių tiekėjų.

115Apeliantas argumentus, dėl tiekėjų skaičiaus nustatymo, išdėstė remdamasis savo hipotetiniais samprotavimais apie galimą konkurencijos ribojimą, tačiau kokiu būdu bus ribojama konkurencija įrodymų nepateikė.

116Apeliantas perkančiosios organizacijos pirkimo dokumentų A dalies ,,Nurodymai dalyviams“ 6.2 punkto 10 eilutės pirmosios skilties sąlygą: ,,Dalyvis turi bent vieną prekybos vietą (degalinę), kurioje prekiaujama 95 benzinu ir dyzeliniu kuru, vieno iš šių miestų ribose: Vilnius, Kaunas, Klaipėda, Šiauliai, Panevėžys, Alytus, Marijampolė, Mažeikiai, Jonava, Utena, Kėdainiai, Telšiai, Tauragė, Visaginas, Ukmergė, Plungė, Kretinga, Šilutė, Radviliškis, Palanga, Druskininkai, Rokiškis, Gargždai, Biržai, Kuršėnai, Lazdijai, Jurbarkas, Joniškis, Varėna ir Vilkaviškis“ ginčija, kaip ribojančią konkurenciją. Apeliantas teigia, kad konkurencijos ribojimas pasireiškia tuo, jog kai kurie dalyviai neturi degalinių kai kuriuose išvardytuose miestuose, dėl ko dalyviai, kurie degalines turi visuose miestuose įgys pranašumą atnaujintuose varžynuose, nes varžantis dėl pardavimų gali nedalyvauti pakankamas skaičius tiekėjų, kuris nustatytas VPĮ 63 straipsnio 8 dalyje (dalyvaus mažiau kaip 3 tiekėjai).

117Teisėjų kolegija mano, kad pirmosios instancijom teismas ieškovo keliamus reikalavimus išsprendė teisingai. Byloje nustatyta, kad perkančioji organizacija (CPVA), rengdama pirkimo dokumentus, atliko perkančiųjų organizacijų apklausą ir nustatė jų poreikius. Remiantis šia apklausa nustatyti miestai, kuriuose bus perkamas benzinas ir dyzelinis kuras. Taip pat atsižvelgta į tai, kad apklausiamos organizacijos (77 procentai) pageidavo kurą pirkti miestuose, nes tai ekonomiškai naudingiausia, mažesni atstumai ir tam reikia mažesnių darbo laiko sąnaudų.

118Pažymėtina, kad objektyviai tiekėjas, neturintis atitinkamame mieste degalinių, atnaujintuose varžynuose dalyvauti negalės dėl neatitikimo kvalifikaciniams reikalavimams, tačiau tai nelaikytina VPĮ nuostatų pažeidimu, ar konkurencijos ribojimu.

119Apeliantas, nesutikdamas su konkurso dokumentų C dalies ,,Pasiūlymų vertinimo lentelės“ nustatytais pasiūlymų ekonominio naudingumo vertinimo kriterijais ir formulėmis, teigia, kad pasirinktos maksimalios kriterijų reikšmės (5 balai už prekybos vietų (degalinių) skaičių ir 95 balai už pasiūlytą kainą) yra diskriminacines ir riboja konkurenciją. Tokie kriterijai suteikia pranašumą daugiau degalinių turintiems tiekėjams ir nepagrįstai varžo mažiau degalinių turinčio tiekėjo galimybes.

120Pažymėtina, kad pagal VPĮ perkančioji organizacija turi užtikrinti ne tik privatų tiekėjų (dalyvių), dalyvaujančių viešėjame pirkime, interesą, bet ir viešąjį interesą, kad viešieji pirkimai būtų vykdomi skaidriai ir teisėtai, racionaliai naudojant pirkimams skirtas lėšas bei užtikrinant tiekėjų konkurenciją. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, aiškindamas VPĮ (Lietuvos Aukščiausiojo teismo 2005 m. rugsėjo 21 d. nutartis Nr. 3K-3-416/2005, 2005 m. lapkričio 30 d. nutartis Nr. 3K-3-623/2005, 2007 m. lapkričio 5 d. nutartis Nr. 3K-3-458/2007), yra konstatavęs, kad VPĮ siekiama užtikrinti racionalų valstybės biudžeto lėšų naudojimą, kokybišką prekių ir paslaugų, reikalingų užtikrinti valstybės ir savivaldybių darnią ir tinkamą veiklą, gavimą, skatinti konkurenciją ir rinkos plėtrą, garantuoti lygiateisiškumo, nediskriminavimo ir skaidrumo principus, įgyvendinti priemones, atsižvelgiant į Nacionalinės kovos su korupcija programos tikslus ir uždavinius. Todėl VPĮ nuostatos turi būti aiškinamos ir taikomos atsižvelgiant į viešąjį interesą.

121Ieškovas galimą tiekėjų diskriminavimą ir konkurencijos ribojimą argumentuoja tuo, kad pirmosios instancijos teismas neatsižvelgė į tai, jog pirkime dalyvaujantys tiekėjai yra mažmeninės prekybos degalais rinkos dalyviai ir pirkdami iš didmeninių įmonių degalus moka skirtingomis kainomis. Didmeninės degalų kainos dažnai priklauso nuo perkamų degalų kiekio. Kuo didesnis kiekis degalų perkamas, tuo didesnes nuolaidas gauna mažmeninės prekybos degalais rinkos dalyvis.

122Teisėjų kolegija pažymi, kad VPĮ nėra teisių normų, įpareigojančių perkančiąją organizaciją viešųjų pirkimų dokumentuose nustatant pasiūlymą vertinimo kriterijus atsižvelgti į rinkoje tarp ūkio subjektų susiklosčiusius komercinius santykius ir juos įtakoti. VPĮ 39 straipsnio 4 dalis nustato perkančiajai organizacijai teisę pasirinkti pasiūlymų vertinimo kriterijus: ekonomiškumo arba mažiausios kainos. Šiame pirkime pasirinktas ekonomiškai naudingesnio pasiūlymo kriterijus. Šio kriterijaus nustatymo metodika patvirtinta Viešųjų pirkimų tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės direktoriaus 2006 m. spalio 12 d. įsakymu Nr. 1S-53. Pirkimo dokumentuose atsakovas CPVA, atsižvelgiamas į organizuojamojo pirkimo specifiką, pasirinkdamas ekonomiškai naudingesnio pasiūlymo atrankos kriterijų VPĮ nustatytų skaidrumo ir nediskriminavimo principų nepažeidė ir pranašumo nei vienam iš konkurentų nesuteikė. Ieškovas neįrodė, kad pasiūlymų vertinimo lentelėje nustatyti vertinimo kriterijai prieštarauja šio pirkimo tikslams degalus automobiliams pirkti kuo žemesnėmis kainomis ir mažiausiais atstumais nuo perkančiųjų organizacijų esančiuose degalinėse siekiant kuo mažesnių laiko ir materialinių sąnaudų.

123Apeliantas nesutinka su pirkimo dokumentų B dalies ,,Pasiūlymo pateikimo formos. Finansavimo pasiūlymo formos“ antros lentelės skaičių antraštėje nurodytomis datomis 2008-07-10, 2008-07-27, 2008-08-12 ir 2008-08-28.

124Nesutikimą su nustatytomis datomis motyvuoja tuo, kad jos nustatytos nelogiškai, neatskleidžiant tokio pasirinkimo kriterijų, todėl toks pasirinkimas yra neskaidrus ir prieštarauja viešųjų pirkimų principams.

125Byloje nustatyta, kad datos pasirinktos atsitiktinai, jos buvo viešai paskelbtos VPĮ nustatyta tvarka, todėl teigti, kad toks pasirinkimas yra neskaidrus nėra pagrindo. Kadangi ieškovas neįrodė, kad datos pasirinktos pažeidžiant nustatytus reikalavimus ar pagal kurio nors iš galimų busimo pirkimo dalyvių nurodymus, apelianto argumentai atmetami.

126Ieškovas ginčija viešojo pirkimo atviriojo konkurso Nr. 69246 ,,Preliminarioji sutartis dėl automobilių degalų pirkimo“ sąlygas, dėl kurių teisėtumo jau pasisakyta šioje sutartyje. Ieškovas šiame konkurse buvo pripažintas vienu iš laimėtoju, ir su juo sudaryta preliminarioji sutartis Nr. 2008/4-8-80. Po šios sutarties sudarymo ieškovas pareiškė papildomus reikalavimus pripažinti negaliojančiomis, joje esančios sąlygos: 4.9 punktą, nustatantį, kad Tiekėjas dalyvauja atnaujintame Tiekėjų varžymusi Sutarties 1 priede nustatyta tvarka pateikdamas atnaujintą pasiūlymą. Jei Tiekėjas atnaujinto pasiūlymo nepateikia, atnaujintas varžymasis vykdomas Tiekėjo Kataloge CPO.lt TM įvestą minimalią nuolaidą; 1 priedo Katalogo sistemos aprašymas 3.3.2 punktą – Miestą/miestus, kuriuose ketina įsigyti Prekę (Vilnius, Kaunas ir kt. šioje nutartyje jau minėti miestai); 1 priedo Katalogo sistemos aprašymas 4.4.3-4.5.3 punktus. Pasiūlymai Katalogo sistemoje automatiniu būdu yra vertinami pagal ekonominį naudingumą, atsižvelgiant į Tiekėjo Prekes vidutinę kainą, prekes galutinę nuolaidą; Tiekėjo prekybos vietų skaičių užsakyme nurodytuose miestuose; 4.4.4 p. Ekonominio naudingumo vertinimas Katalogo sistemoje automatiniu būdu vykdomas pagal Konkurso pirkimo dokumentuose nustatytus ekonominio naudingumo vertinimo kriterijus ir formules, naudojant 4.4.3 p. nurodytus duomenis; 4.4.5 p. suėjus pasiūlymų pateikimo terminui nustatytas ekonomiškai naudingiausias pasiūlymas pripažįstamas laimėjusiu. Apie tai informuojami atnaujintuose varžymuose dalyvavę Tiekėjai bei Užsakovas; 4.5.3 p, Pasiūlymai Katalogo sistemoje automatiniu būdu yra vertinami pagal ekonominį naudingumą, atsižvelgiant į 4.4.3 p. nustatytus kriterijus.

127Teisėjų kolegija pažymi, kad preliminariosios sutarties pagrindu sudaryta Preliminarioji sutartis Nr. 208/4-8-80 yra sudėtinė pirkimo dokumentų dalis. Ieškovo keliami reikalavimai dėl jo pasirašytos Preliminariosios sutarties Nr. 208/4-8-80 sąlygų grindžiami tais pačiais argumentais, kaip ir dėl Preliminariosios sutarties dėl automobilių degalų pirkimo sąlygų, dėl kurių teisėjų kolegija jau pasisakė, todėl apeliacinio skundo atmetimo motyvų dėl Preliminariosios sutarties Nr. 208/4-8/80 nekartoja.

128Pirmosios instancijos teismo sprendimas teisėtas ir pagrįstas, naikinti ar keisti jį apeliacinio skundo motyvais nėra pagrindo.

129Lietuvos apeliacinis teismas, išnagrinėjęs bylą, pirmosios instancijos teismo sprendimą palieka nepakeistą, todėl apelianto turėtos bylinėjimosi išlaidos jam nepriteistinos (CPK 93 str.).

130Teisėjų kolegija, vadovaudamasi tuo, kas išdėstyta, ir Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

131Vilniaus apygardos teismo 2011 m. sausio 20 d. sprendimą palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
2. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 3. I. Ginčo esmė... 5. 2008 m. rugpjūčio 20 d. „Valstybės žinios“ priede „Informaciniai... 6. Konkurso sąlygose buvo numatyta, kad su ne daugiau kaip dešimčia dalyvių,... 7. Ieškovas UAB „EMSI“ patikslintu ieškiniu prašė teismo pripažinti... 8. 1. A dalies „Nurodymai dalyviams“ preambulės teiginį, kad „Pateikdamas... 9. 2. A dalies „Nurodymai dalyviams“ 3.2 punktą („3.2. Laimėjusių... 10. 3. A dalies „Nurodymai“ 6.2 punkte esančios lentelės 10 eilutės... 11. 4. C dalies „Pasiūlymų vertinimo lentelės“ lentelę „II. Ekonominio... 12. 5. B dalies „Pasiūlymo pateikimo formos“ „II. Finansinio pasiūlymo... 13. 6. Ieškovas, papildęs ieškinį, taip pat prašė pripažinti... 14. a) 4.9 punkto („4.9 Tiekėjas dalyvauja atnaujintame Tiekėjų varžymesi 1... 15. b) 1 priedo Katalogo sistemos aprašymas 3.3.2 punktą („3.3.2.... 16. c) 1 priedo Katalogo sistemos aprašymas 4.4.3-4.4.5 ir 4.5.3 punktus („4.4.3... 17. Ieškovo manymu, Konkurso sąlygos ir Preliminariosios sutarties Nr.... 18. Konkurso sąlyga dėl dešimties laimėtojų riboja ar gali riboti... 19. Ieškovo nuomone, Konkursas negali būti laikomas pasibaigusiu, kol neįvyko... 20. Ieškovo nuomone, Lietuvos teisėje nėra pakankamai teisės normų,... 21. Konkurso sąlygų B dalies „Pasiūlymo pateikimo formos“ „II. Finansinio... 22. A dalies „Nurodymai dalyviams“ preambulės sąlyga, jog „Pateikdamas... 23. Atsakovas Viešoji įstaiga Centrinė projektų valdymo agentūra (toliau CPVA)... 24. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 26. Vilniaus apygardos teismas 2011 m. sausio 20 d. sprendimu ieškinį atmetė,... 27. Dėl ieškinio reikalavimo pripažinti negaliojančiu A dalies „Nurodymai... 28. Viešųjų pirkimų įstatymas yra lex specialis, todėl viešųjų... 29. VPĮ 15 straipsnio 1 dalis suteikia teisę perkančiajai organizacijai taip pat... 30. Pirkimo dokumentuose buvo nurodyta, kad viešasis pirkimas yra vykdomas pagal... 31. Dėl antrojo reikalavimo, kuriuo ieškovas ginčijo Konkurso sąlygas,... 32. Byloje esantys rašytiniai įrodymai patvirtina, kad atsakovas, siekdamas... 33. Dėl trečiojo reikalavimo, kuriuo buvo ginčijama sąlyga, įpareigojanti... 34. Iš pateiktų byloje rašytinių įrodymų matyti, kad CPVA, kaip centrinė... 35. Dėl ketvirtuoju reikalavimu ginčijamos C dalies „Pasiūlymų vertinimo... 36. Iš pirkimo dokumentų matyti, jog buvo nustatyta, kad pasiūlymai bus... 37. Dėl penktojo reikalavimo, kuriuo kaip neva be logikos parinktos,... 38. Datos pasirinktos atsitiktinai, įtraukiant ir vieną atsitiktinę savaitgalio... 39. Dėl šeštojo reikalavimo, t.y. ieškovo po preliminariosios... 40. Pretenzijos dėl šių sąlygų, kaip pirkimo dokumentų dalies, ieškovas... 41. Teismas taip pat pažymėjo, kad atsakovas turėjo pagrindą vertinti, kad... 42. Ieškovo UAB „EMSI“ veiksmai, kuomet tuo pačiu metu jis siekia ir... 43. Lietuvos Respublikos konkurencijos tarnyba pateiktoje išvadoje pažymėjo, kad... 44. Viešųjų pirkimų tarnyba išvadoje pažymėjo, kad ieškovas pateikė... 45. III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimų į jį argumentai... 47. Ieškovas apeliaciniu skundu prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo... 48. 1. Vilniaus apygardos teismo sprendimas grindžiamas išimtinai viešųjų... 49. 2. Byloje nepagrįstai atsisakyta skirti ekspertizę. Teismo sprendime nebuvo... 50. 3. Byloje dalyvaujančios valstybės institucijos (Lietuvos Respublikos... 51. 4. Šioje byloje, be kita ko, yra sprendžiamas ginčas dėl to, kokiems... 52. ar Konkursas yra pasibaigęs, jeigu jis pasibaigė be pagrindinės sutarties,... 53. ar atnaujinamas konkursas, ar prasideda kiti teisiniai santykiais, kai konkreti... 54. kas atsakingas už tai, kad perkančioji organizacija, kuri, priklausomai nuo... 55. ar atsakovui, kuris yra viešoji įstaiga, taikytinas Konkurencijos įstatymo 4... 56. 5. Ieškovas buvo nurodęs, tačiau Vilniaus apygardos teismas nepasisakė dėl... 57. a) pagal VPĮ 3 straipsnio 2 dalį, 2 straipsnio 27, 28, 29, 30, 31 dalis,... 58. b) preliminariųjų sutarčių pagrindas yra tiekėjų, kurie atitinka... 59. c) kad Konkursas yra ne viešasis pirkimas (VPĮ 2 str. 29 d.), bet... 60. d) kad VPĮ 63 straipsnio 9 dalies 2 punktas neleidžia preliminariojoje... 61. e) kad Konkurso sąlygos leidžia išvengti VPĮ numatyto kainos nustatymo... 62. 6. Ieškinys yra grindžiamas konkurencijos ribojimo galimybe, todėl... 63. Be to, konkurso ekonominio naudingumo vertinimo sąlygos (daugiau degalinių -... 64. Apibendrinant, darytina išvada, jog yra aplinkybės, atitinkančios nurodytas... 65. Ieškovas apeliaciniame skunde taip pat išsamiai išdėsto nuomonę dėl... 66. ... 67. Dėl sutikimo su visais Konkurso reikalavimais ir sąlygomis... 68. Teismas privalėjo atsižvelgti ne tik į ieškinyje nurodytas aplinkybes... 69. Teismas nepagrįstai neatsižvelgė į tai, kad absoliutus sutikimas su bet... 70. Dėl nepagrįsto laimėjusių tiekėjų skaičiaus ribojimo... 71. Atsakovas apskritai nepagrindė būtinumo nustatinėti kokią nors tiekėjų... 72. Kadangi teismo sprendime tinkamai nepasisakyta dėl ieškovo argumentų,... 73. Dėl miestų sąrašo... 74. Vilniaus apygardos teismas nepagrįstai sutiko, kad lemiantis faktorius... 75. Atsakovas be pagrindo pasirinko „miestų sąrašo” variantą, nes... 76. Konkurso sąlygos de facto išskiria tam tikrus degalines atitinkamose miestų... 77. Be to, perkančioji organizacija nė vieno iš nurodytų miestų... 78. Dėl konkurso C dalies „Pasiūlymų vertinimo lentelės” lentelės... 79. Ieškinys buvo grindžiamas aplinkybe, kad pasirinkti pasiūlymų vertinimo... 80. Konkurso sąlygose pasirinktas ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo... 81. Daugiau degalinių turintys tiekėjai turi didesnes galimybes, išlaikydami... 82. Teismas neatkreipė dėmesio į tai, kad Konkurso sąlygose nurodyti 5 balai... 83. Dėl B dalies „Pasiūlymo pateikimo formos" „II. Finansinio... 84. Konkurso sąlygų B dalies „Pasiūlymo pateikimo formos” „II. Finansinio... 85. Dėl preliminariosios sutarties viešuosiuose pirkimuose sąlygų ir dėl... 86. Jeigu ne Konkurso sąlygos, tai nebūtų jokio reikalo VPĮ aiškinti kaip... 87. Atnaujintas varžymasis VPĮ 63 straipsnio prasme yra ne kas kita kaip be... 88. Įstatymas nenumato, kad preliminariosios sutartys turi būti sudarytos tik po... 89. Gauti du atsiliepimai į apeliacinį skundą.... 90. Tretysis asmuo UAB „LUKOIL BALTIJA“ atsiliepimu prašo ieškovo apeliacinį... 91. 1. Apeliantas nepagrįstai siekia jam tenkančią įrodinėjimo naštą... 92. 2. Atsakovas, nustatydamas maksimalią dalyvių ribą, neribojo jos, nes... 93. 3. Perkančioji organizacija turi teisę pasirinkti, kuriuose miestuose jai... 94. Atsakovas atsiliepimu į atskirąjį skundą taip pat prašo palikti jį... 95. 1. Ieškovas laisva valia pasirašė preliminariąją sutartį ir joje... 96. 2. Vilniaus apygardos teismas pagrįstai byloje taikė VPĮ nuostatas ir jomis... 97. 3. Tiekėjų, su kuriais po konkurso pabaigos (VPĮ 7 str. 2 d. 1 p.) bus... 98. 4. Konkurso sąlygų reikalavimas turėti bent vieną degalinę viename iš... 99. 5. Ieškovo reikalavimas pripažinti negaliojančiu konkurso sąlygose... 100. 6. Ieškovas nepagrįstai ginčija konkurso sąlygose atsitiktinai parinktas... 101. 7. Visi reikšmingi bylai įrodymai yra surinkti. Ieškovui kaip ir visiems... 102. 8. Su reikalavimu išreikalauti papildomus duomenis betarpiškai susijęs... 103. 9. Apeliaciniame skunde ieškovas nurodo, kad teismas nepasisakė dėl kai... 104. IV. Apeliacinio teismo argumentai... 106. Apeliacinis skundas netenkintinas.... 107. Byloje kilo ginčas dėl Viešosios įstaigos Centrinė projektų valdymo... 108. Teisėjų kolegija mano, kad pirmosios instancijos teismas pilnai ir... 109. Pažymėtina, kad ieškovas apeliacinį skundą motyvuoja tais pačiais... 110. Pagal VPĮ 63 straipsnio prasmę preliminarioji viešųjų pirkimų sutartis... 111. Pagrindinė sutartis sudaroma tik su tais tiekėjais, su kuriais sudaryta... 112. VPĮ 43 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad dalyvių skaičius atvirame konkurse... 113. Apeliantas su konkurso sąlygų A dalies ,,Nurodymai dalyviams“ 3.2 punktu,... 114. Teisėjų kolegija su tokiais apelianto argumentais nesutinka. Perkančioji... 115. Apeliantas argumentus, dėl tiekėjų skaičiaus nustatymo, išdėstė... 116. Apeliantas perkančiosios organizacijos pirkimo dokumentų A dalies ,,Nurodymai... 117. Teisėjų kolegija mano, kad pirmosios instancijom teismas ieškovo keliamus... 118. Pažymėtina, kad objektyviai tiekėjas, neturintis atitinkamame mieste... 119. Apeliantas, nesutikdamas su konkurso dokumentų C dalies ,,Pasiūlymų... 120. Pažymėtina, kad pagal VPĮ perkančioji organizacija turi užtikrinti ne tik... 121. Ieškovas galimą tiekėjų diskriminavimą ir konkurencijos ribojimą... 122. Teisėjų kolegija pažymi, kad VPĮ nėra teisių normų, įpareigojančių... 123. Apeliantas nesutinka su pirkimo dokumentų B dalies ,,Pasiūlymo pateikimo... 124. Nesutikimą su nustatytomis datomis motyvuoja tuo, kad jos nustatytos... 125. Byloje nustatyta, kad datos pasirinktos atsitiktinai, jos buvo viešai... 126. Ieškovas ginčija viešojo pirkimo atviriojo konkurso Nr. 69246... 127. Teisėjų kolegija pažymi, kad preliminariosios sutarties pagrindu sudaryta... 128. Pirmosios instancijos teismo sprendimas teisėtas ir pagrįstas, naikinti ar... 129. Lietuvos apeliacinis teismas, išnagrinėjęs bylą, pirmosios instancijos... 130. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi tuo, kas išdėstyta, ir Lietuvos Respublikos... 131. Vilniaus apygardos teismo 2011 m. sausio 20 d. sprendimą palikti nepakeistą....