Byla 2-9539-192/2013
Dėl žalos atlyginimo

1Kauno apylinkės teismo teisėja Milda Remeikienė, sekretoriaujant Irmai Daukšaitei, dalyvaujant ieškovo BUAB „( - )“ atstovui UAB „Forsina“ atstovui L. A., atsakovui A. B., atsakovo atstovui advokatui Jonui Kairevičiui, trečiajam asmeniu L. M., trečiojo asmens atstovei advokatei Jūratei Šlitei, viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovo BUAB „( - )“ ieškinį atsakovui A. B. dėl žalos atlyginimo,

Nustatė

2ieškovas kreipėsi į teismą, prašydamas priteisti ieškovui UAB „( - )" iš atsakovo A. B. 20767,63 Lt nuostolių, 5 % metinių palūkanų už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, bylinėjimosi išlaidas pagal bylos eigoje pateikiamus dokumentus.

3Ieškovas nurodė, kad ieškovui iškelta bankroto byla. Ieškovo bankroto administratoriui ĮBĮ 10 str. 7 d. 1 p. nustatyta tvarka buvo perduotas 2011-01-10 UAB „( - )" prekių atsargų likučių patikrinimo aktas, kurio duomenimis, 2011-01-10 įmonėje atlikto patikrinimo metu perskaičiavus esamus prekių likučius, rastos ne visos į įmonės buhalterinę apskaitą įtrauktos prekės. Remiantis UAB „( - )" 2011-01-10 inventorizacijos aprašo duomenimis, nustatytas 20767,63 Lt dydžio prekių trūkumas. Patikimais finansinės atskaitomybės dokumentais buvę įmonės valdymo organai nepagrindę ir įmonės administratoriui ĮBĮ 10 str. 7 d. 1 p. nustatyta tvarka neperdavė finansinės atskaitomybės dokumentų, patvirtinančių kad 2011-01-10 įmonėje atlikto patikrinimo metu rastos ne visos į įmonės buhalterinę apskaitą įtrauktos prekės buvo sugadintos, nurašytos, ir/ar perleistos tretiesiems asmenims, todėl nepagrindus 20 767,63 Lt vertės turto (atsargų) panaudojimo, įmonei buvo padaryta reali materialinė žala. Buhalterinės apskaitos įstatymo 10 straipsnio 1 dalies 1 ir 2 punktai nustato, jog ūkio subjekto apskaitą tvarko ūkio subjekto struktūrinis padalinys arba vyriausiasis buhalteris (buhalteris) ar pagal sutartį apskaitos paslaugas teikianti įmonė. To paties įstatymo 21 straipsnio 1 ir 2 dalyse įtvirtinta, kad už apskaitos organizavimą pagal Buhalterinės apskaitos įstatymo reikalavimus ir apskaitos dokumentų išsaugojimą įstatymų nustatyta tvarka atsako ūkio subjekto vadovas. Iš šių teisės normų, ieškovo nuomone, seka, kad visais atvejais už tinkamą juridinio asmens buhalterinių duomenų tvarkymą bei šių duomenų išsaugojimą atsako juridinio asmens vadovas. Tokiu būdu, juridinio asmens vadovo kaltė už netinkamą minėtų pareigų atlikimą yra preziumuojama, todėl juridinio asmens vadovas šią prezumpciją turi paneigti. Akcinių bendrovių įstatymo 37 straipsnio 12 dalies 1 punkte įtvirtinta, kad bendrovės vadovas atsako už bendrovės veiklos organizavimą bei jos tikslų įgyvendinimą. Vadinasi, ir šiuo atveju, ieškovo teigimu, juridinio asmens vadovo kaltė už netinkamą bendrovės veiklos organizavimą, įskaitant ir darbo funkcijų darbuotojams paskirstymą, darbuotojų materialinės atsakomybės už jiems perduotą turtą nustatymą, juridinio asmens turto, išsaugojimą ir kt., yra preziumuojama, o vadovas turi šią prezumpciją paneigti. Ieškovas nurodo, kad UAB „( - )" direktoriumi laikotarpiu nuo 2006-01-04 iki 2011-02-02 buvo atsakovas A. B., kas, ieškovo nuomone, suponuoja išvadą, kad atsakovas vadovavimo įmonei laikotarpiu tinkamai nevykdė jam pavestų pareigų, nesiėmė priemonių bendrovės turto išsaugojimui ir teisingai jo apskaitai užtikrinti, todėl pažeidė savo, kaip įmonės vadovo pareigas, veikė priešingai įmonės interesams, tuo atliko neteisėtus veiksmus ir padarė žalą bankrutuojančiai bendrovei ir jos kreditoriams. UAB „( - )" direktoriui A. B. nepaneigus savo kaip juridinio asmens valdymo organo - direktoriaus - kaltės prezumpcijos dėl 2011-01-10 inventorizacijos metu nustatyto prekių trūkumo, darytina išvada, kad šis turtas buvo prarastas dėl buvusio direktoriaus A. B. kaltės ir pareigų nevykdymo (neveikimo). Nesant dokumentų, patvirtinančių prarasto turto vertės sumažėjimą, atsakovas A. B. turi atlyginti bendrovei dėl prarasto turto atsiradusią žalą bendrovei, kuri lygi prarasto turto vertei, nurodytai bendrovės finansiniuose dokumentuose, kuri šiuo atveju lygi 20767,63 Lt (CK 2.87 str., 6.245 str. - 6.249 str. ir 6.263 str.).

4Atsakovas atsiliepime nurodė, kad su ieškinio reikalavimais nesutinka. Paaiškino, kad LR įmonių bankroto įstatymo 11 str. 3 d. 8 ir 23 punktai įpareigoja bankroto administratorių patikrinti bankrutuojančios įmonės sandorius, sudarytus per ne mažesnį kaip 36 mėnesių laikotarpį iki bankroto bylos iškėlimo ir tuo atveju, jei ras sandorių priešingų įmonės tikslams, pareikšti ieškinius teisme. Be to, bankroto administratorius turi pareigą išieškoti skolas iš skolininkų ir kaltų asmenų. Šiuo atveju bankroto administratorius jokio patikrinimo neatliko ir sandorių priešingų įmonės tikslams nerado. Atsakovas neatliko jokių kaltų veiksmų, dėl kurių būtų kilęs įmonės bankrotas. Lietuvos Respublikos CK 6.246 - 6.249 str. nustato, kad taikant įmonės administracijos vadovui civilinę atsakomybę, būtina nustatyti šio asmens civilinės atsakomybės sąlygas: neteisėtus veiksmus ir dėl tų (veiksmų atsiradusią žalą, priežastinį tų neteisėtų veiksmų ir atsiradusios žalos ryšį. Šiuo atveju bankroto administratorius jokių atsakovo neteisėtų veiksmų nenustatė ir net nesistengė nustatyti. Bankroto administratorius nepaskyrė jokio patikrinimo, revizijos ir neatliko jokių veiksmų, kurių išvadomis galėtų paremti ieškinį. Ieškinyje teigiama, kad neteisėtus veiksmus įrodo UAB „( - )" 2011 m. sausio 10 d. inventorizacijos aprašo kopija. Tai netiesa. Aprašo kopija nėra dokumentas, nes nepridėtas originalas. Kopija nepatvirtinta. Yra tik uždėtas spaudas „kopija tikra", tačiau nėra jokio įrašo, kas tą spaudą uždėjo, ir nėra tvirtinusio šią kopiją asmens parašo. Tačiau, nežiūrint į šiuos formalumus, kopijoje nėra jokių duomenų apie atsakovo kaltę. Tik įrašytos labai abstrakčios išvados. Atsakovo kaltė neakcentuota ir koks nors trūkumas nesuskaičiuotas. Ieškinio suma paimta nežinia iš kur. Ieškovės teiginys, kad atsakovo kaip vadovo kaltė yra preziumuojama, yra visiškai klaidingas. Ieškovė turi pateikti kaltės įrodymus, o ji remiasi tik bendro pobūdžio samprotavimais ir prielaidomis. UAB „( - )" vienintelė akcininke ir vyriausioji buhalterė L. M.. Jos veiksmai turėjo svarbios reikšmės bendrovės veiklai. Ji iš tikrųjų buvo bendrovės savininkė turto apskaitininke. Ji turi paaiškinti, kodėl buhalterinė apskaita buvo netiksli.

5Trečiasis asmuo atsiliepime teismui nurodė, kad su ieškiniu sutinka. Nurodė, kad UAB „( - )“ trūkumas susidarė tuo laikotarpiu kada atsakovas ėjo vadovo pareigas, todėl ieškovas pagrįstai atsakingu už žalos atsiradimą laiko atsakovą. Trečiojo asmens nuomone, vadovaujantis susiklosčiusia teismų praktika nustačius bendrovei padarytą žalą, laikotarpiu kada vadovas ėjo pareigas, jis privalėtų atlyginti šią žalą, kadangi žalos faktas yra pagrindas vadovo veiksmus kvalifikuoti kaip neteisėtus. Trečiasis asmuo pažymėjo, kad 2011-01-10 inventorizacijos išvadas patvirtino pats atsakovas savo parašu. Trečiasis asmuo nurodė, kad buhalterės pareigose pradėjo dirbti pagal darbo sutartį nuo 2009-11-27, tuo tarpu 2011-01-10 inventorizacija bendrovėje buvo atlikta pirmą kartą nuo jo įkūrimo 2006 metais, pagal pateiktus duomenis didžioji trūkumo dalis atsirado laikotarpiu iki 2010 metų, todėl trečiasis asmuo negali atsakyti už tuos laikotarpius kada dar nedirbo. Prašo atmesti atsakovo argumentą, kad trečiasis asmuo neteisingai ir aplaidžiai tvarkė bendrovės buhalterinę apskaitą, kadangi trečiajam asmeniui L. M. niekada nebuvo taikyta drausminė atsakomybė.

6Ieškinys atmestinas.

7Iš bylos medžiagos nustatyta, kad 2011-03-17 Kauno apygardos teismas tenkindamas UAB „( - )“ direktorės ir vienintelės akcininkės L. M. prašymą UAB „( - )“ iškėlė bankroto bylą ir bankroto administratoriumi paskyrė UAB „Forsina“ (b.l. 7, 8) . Vadovaujantis VĮ „Registrų centras“ duomenimis nustatyta, kad UAB „( - )“ vadovu laikotarpiu nuo 2006-01-11 iki 2011-02-07 buvo atsakovas A. B., laikotarpiu nuo 2011-02-07 vadove yra trečiasis asmuo L. M., bendrovės vieninteliu akcininku nuo 2007-04-12 iki 2010-04-09 buvo atsakovas, nuo 2010-04-09 - L. M. (b.l.9-13). 2011-01-10 bendrovėje atliktas patikrinimas, kurio užduotis prekių likučių sandėlyje patikrinimas, komisijos sudėtis – direktorius A. B., advokato padėjėja I. J., pardavimų vadovė S. L. ir technikas D. B. (b.l. 14-15). Teismui pateiktas 2011-01-10 inventorizacijos duomenimis sudarytas inventorizacijos aprašas, kuriame nustatytas 20767,63 Lt trūkumas be PVM (b.l.31-40). Su atsakovu 2006-01-24 sudaryta visiškos materialinės atsakomybės sutartis Nr. 1 (b.l. 66).

8Ieškovo atstovas prašo priteisti iš atsakovo 20767,63 Lt žalą, kadangi žala atsirado dėl atsakovo neteisėtos veikos. Ieškovas nurodo, kad remiantis UAB „( - )" 2011-01-10 inventorizacijos aprašo duomenimis, nustatytas 20767,63 Lt dydžio prekių trūkumas, o vadovaujantis Akcinių bendrovių įstatymo 37 straipsnio 12 dalies 1 p. bendrovės vadovas atsako už bendrovės veiklos organizavimą bei jos tikslų įgyvendinimą, todėl, darytina išvada, kad šis turtas buvo prarastas dėl buvusio direktoriaus A. B. kaltės ir pareigų nevykdymo (neveikimo).

9Pažymėtina, kad Įstatyme ir teismų praktikoje pripažįstamos civilinės atsakomybės atsiradimui būtinosios sąlygos yra neteisėti veiksmai, priežastinis ryšys, kaltė ir žala (CK 6.246–6.249 straipsniai). Bendrovės vadovo civilinei atsakomybei taikyti taip pat būtina nustatyti visas jos taikymo sąlygas. Nustačius vadovo neteisėtus veiksmus, lėmusius žalos (nuostolių) atsiradimą, jo kaltė preziumuojama (CK 6.248 straipsnio 1 dalis). Paneigti šią prezumpciją, siekdamas išvengti atsakomybės, remdamasis kaltės nebuvimu, turėtų bendrovės vadovas (CPK 178 straipsnis, 182 straipsnio 4 punktas; Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. liepos 31 d. nutartis, priimta civilinėje byloje BUAB ,,Vombatas“ v. A. Š., bylos Nr. 3K-3-335/2009; 2009 m. lapkričio 20 d. nutartis, priimta civilinėje byloje BUAB „Optimalūs finansai“ v. G. P., bylos Nr. 3K-7-444/2009; 2011 m. kovo 25 d. nutartis, priimta civilinėje byloje BUAB ,,Limantra“ v. N. G., bylos Nr. 3K-3-130/2011; 2012 m gruodžio 7 d. nutartis, priimta civilinėje byloje BUAB ,,Švytūnas“ v. AB „SEB bankas“ ir kt., bylos Nr. 3K-3-553/2012). Įmonės vadovų neteisėtais veiksmais padarytos žalos įstatymai nepreziumuoja; vien įmonės valdymo organų neteisėtos veikos nepakanka jų civilinei atsakomybei (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų išplėstinės kolegijos 2009 m. lapkričio 20 d. nutartis, priimta civilinėje byloje BUAB „Optimalūs finansai“ v. G. P., bylos Nr. 3K-7-444/2009). Bendrovės vadovas už įstatymuose įtvirtintų pareigų pažeidimus atsako tada, kai jo veiksmais padaroma žalos (nuostolių), kuri yra ne tik viena būtinųjų civilinės atsakomybės sąlygų, bet ir pagrindas byloje nagrinėjamus konkrečius bendrovės vadovo veiksmus (neveikimą) vertinti kaip neteisėtus ir lėmusius žalos atsiradimą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2012 m. lapkričio 16 d. nutartis, priimta civilinėje byloje UAB „IBCA trobos“ v. A. G., bylos Nr. 3K-3-493/2012).

10Apibendrinant teismų praktiką, konstatuotina, kad jeigu byloje sprendžiama dėl vadovų įmonei padarytos žalos, atsiradusios jiems netinkamai tvarkant įmonės turtą, pirmiausiai turi būti nustatomas šios žalos faktas ir dydis. Kitaip sakant, įmonės turto netinkamu saugojimu, iššvaistymu ar kitokiu kaltu praradimu padaryta žala nustatoma pagal faktus: yra konkretaus turto ar nėra.

11Siekdamas įrodyti bankrutuojančiai įmonei padarytos žalos faktą ir dydį ieškovas remiasi ir pateikia teismui 2011-01-10 inventorizacijos aprašą (b.l. 31-40).

12Teismas sutinka su ieškovo teiginiu, kad inventorizacijos aprašo duomenys gali būti tinkama ir leistina įrodinėjimo priemonė žalos dydžiui ir faktui įrodyti (CPK 177 straipsnis). Tačiau atkreiptinas dėmesys, kad inventorizacijos aprašui, kaip inventorizaciją įforminančiam dokumentui, LR Vyriausybės 1999 m. birželio 13 d. nutarimu Nr. 719 patvirtintos Inventorizacijos taisyklės numato tam tikrus reikalavimus – inventorizacijos aprašas yra inventorizavimo fakto patvirtinimo dokumentas, turintis taisyklių 52, 53 ir 54 punktuose nurodytus rekvizitus. Taip pat pažymėtina, kad inventorizacijos aktas yra inventorizavimo faktą patvirtinantis dokumentas, kuriame nurodomas faktiškai rastas turtas, o sutikrinus faktiškus inventorizuotų objektų likučius su buhalterinės apskaitos duomenimis pagal jų būklę inventorizacijos pradžios dieną ir radus likučių trūkumą arba perteklių, sudaromas sutikrinimo žiniaraštis.

13Pažymėtina, kad teismui pateiktas dokumentas (inventorizacijos 2011-01-10 aprašas) neturi jam nustatytų privalomųjų rekvizitų (jis yra nepasirašytas komisijos narių, 52 taisyklių p.), be to dokumente nurodyti tik prekių trūkumas ir perteklius, nenurodant nei kiek prekių buvo rasta iš viso nei kiek jų yra pagal buhalterinės apskaitos duomenis, todėl jis negali būti laikomas inventorizacijos aprašu Inventorizacijos taisyklių prasme. Be to, atkreiptinas dėmesys, kad, kaip buvo nustatyta bylą nagrinėjant iš esmės, šį dokumentą sudarė inventorizacijoje nedalyvavęs asmuo – L. M. (b.l.164). Atsakovas savo atsikirtimuose teismui paaiškino, kad 2011-01-10 UAB „( - )“ sudarytos komisijos nariai skaičiavo prekių likučius, tačiau tai buvo tik pirminis prekių esančių sandėliuose skaičiavimas, prekės nebuvo suskaičiuotos iki galo, nes paaiškėjo, kad prekės buvo sumaišytos, neįtrauktos į apskaitą. Šiuos atsakovo teiginius patvirtina susirašinėjimas vykęs tarp atsakovo ir trečiojo asmens, iš kurio nustatyta, kad skaičiuojant prekes buvo nustatyti neatitikimai (b.l. 44).

14Vadovaujantis išdėstytu, teismo nuomone, ieškovo pateiktas dokumentas neatitinka įstatymo jam keliamų reikalavimų. Įvertinęs dalyvavusių byloje asmenų paaiškinimus ir bylos medžiagą teismas inventorizacijos apraše nurodytus duomenis laiko nepatikimais, todėl negali jais remtis.

15Pažymėtina, kad asmuo, kuris reikalauja atlyginti žalą, privalo įrodyti jam padarytų nuostolių dydį (CPK 178 straipsnis). Pagal CK 6.249 straipsnio 1 dalyje įtvirtintą žalos sampratą turtinė žala padaroma, kai nukenčia asmens turtiniai (ekonominiai) interesai; žala, įvertinta pinigais, laikoma nuostoliais (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus išplėstinės teisėjų kolegijos 2006 m. birželio 7 d. nutartis, priimta civilinėje byloje UAB „Naujapilė“ v. Lietuvos Respublika, bylos Nr. 3K-7-183/2006).

16Kaip nurodo pats ieškovo atstovas, bankroto administratorius, perėmęs BUAB „( - )“ administravimą, prekių likučio inventorizacijos jis neatliko, kadangi to padaryti jo neįpareigoja teisės aktai, nes bankroto administratorius turtą perima pagal balansą, sudarytą nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos duomenimis (b.l.4). Tačiau teikdamas rašytinius paaiškinimus teismui ieškovas nurodė, kad prekės UAB „( - )“ niekada nebuvo inventorizuojamos, finansiniai dokumentai nesutvarkyti, bankroto dienai balansas nesudarytas, prekių ar sandėlio atsargų sąrašai bankroto administratoriui neperduoti (b.l. 88). Taigi, vadovaujantis išdėstytu, matyti, kad bankroto administratorius vis dėlto neturi patikimos informacijos apie jam perduoto turto faktinius ir buhalterinius kiekius, todėl neaišku kokiais duomenimis pagrįsti jo teiginiai, kad įmonei padaryta būtent 20767,63 Lt reali materialinė žala.

17Vadovaujantis išdėstytu, teismas konstatuoja, kad ieškovas neįrodė UAB „( - )“ patirtos žalos dėl prekių netekimo fakto ir tikėtinai nepagrindė žalos dydžio (LR CPK 178 str.).

18Sutiktina su ieškovo atstovu, kad atsakovas būdamas bendrovės vadovu neorganizavo inventorizacijos, tokiu būdu tinkamai nesirūpino juridinio asmens turto išsaugojimu, ir tokie jo veiksmai (teisės aktuose nustatytos pareigos nevykdymas) galėtų būti vertinami kaip neteisėti, tačiau taip pat pabrėžtina, kad veiksmų neteisėtumas yra pagrindas materialinei atsakomybei kilti, jeigu dėl šių veiksmų yra padaryta žalos įmonei, o nagrinėjamu atveju teismui konstatavus, kad ieškovas nepateikė pakankamai žalos faktą ir dydį pagrindžiančių įrodymų, ieškovo reikalavimas dėl 20767.63 Lt žalos priteisimo iš atsakovo atmestinas.

19Visiškai atmetus ieškinį, iš ieškovo atsakovui priteistinos jo turėtos bylinėjimosi išlaidos – 2000 Lt atstovavimo išlaidų (b.l. 101), valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidos: 31,39 Lt procesinių dokumentų įteikimo išlaidų (CPK 96 str. 6 d.). Remiantis bylos duomenimis trečiasis asmuo pirmosios instancijos teisme patyrė 6570,30 Lt teisinės pagalbos išlaidų. Pabrėžtina, kad CPK 98 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad šalies išlaidos, susijusios su advokato (advokato padėjėjo) pagalba, atsižvelgiant į konkrečios bylos sudėtingumą ir advokato (advokato padėjėjo) darbo ir laiko sąnaudas, yra priteisiamos ne didesnės, kaip yra nustatyta teisingumo ministro kartu su Lietuvos advokatų tarybos pirmininku patvirtintose rekomendacijose.

20Atkreiptinas dėmesys, kad teisme trečiojo asmens atstovė atliko šiuos veiksmus: pateikė atsiliepimą į ieškinį (b. l. 57-64), dalyvavo 2013-09-12 teismo posėdyje (2 val.), dalyvavo 2013-11-11 teismo posėdyje (1 val.), pateikė prašymą dėl papildomų rašytinių įrodymų prijungimo (b. l. 175, 176). Atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. 1R-85 patvirtintų rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio nuostatas, maksimali suma už atsiliepimą į ieškinį (8.2 punktas) nustatyta 3000 Lt (3 × 1000), už dalyvavimus teismo posėdžiuose - 450 Lt (8.18 ir 9 punktai; 0,15 ×1000 (3 val. 450 Lt), už kitų dokumentų parengimą (8.16 punktas) - 120 Lt (0,12 x 1000), iš viso 3570 Lt. Teismas pažymi ir tai, kad šioje byloje nenustatė jokių išimtinių atvejų bei specialiųjų žinių reikalingumo, kad būtų pagrindas nukrypti nuo Rekomendacijoje nustatytų dydžių (Rekomendacijos 11 punktas). Atsižvelgdamas į tai, kas nurodyta, teismas mano, kad trečiojo asmens atstovės prašomos priteisti bylinėjimosi išlaidos yra pernelyg didelės, be to, jos žymiai viršija Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. 1R-85 patvirtintų rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio ribas, todėl jos mažintinos ir iš ieškovo trečiajam asmeniui priteistina 3570 Lt bylinėjimosi išlaidų (CPK 93 straipsnio 1 ir 3 dalys, CPK 98 straipsnis).

21Teismas taip pat nustato, kad bylinėjimosi išlaidos yra tiesiogiai susijusios su bankrutuojančios bendrovės administratoriaus Įmonių bankroto įstatyme numatytų administratoriaus pareigų įgyvendinimu, todėl iš ieškovo priteistos bylinėjimosi išlaidos turi būti atlyginamos iš ieškovo bankroto administravimo išlaidų (Lietuvos apeliacinio teismo nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-700/2013).

22Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 259 str., 260 str., 263-270 str., 307 str. 1 d., 441 str., teismas

Nutarė

23ieškinį atmesti.

24Priteisti iš ieškovo BUAB „( - )“, įm.k. 300524422, atsakovo A. B., a.k. ( - ) naudai 2000 Lt (du tūkstančius litų) atstovavimo išlaidų, atlyginant šias išlaidas iš ieškovo bankroto administravimo išlaidų.

25Priteisti iš ieškovo BUAB „( - )“, įm.k. 300524422, 31,39 Lt (trisdešimt vieną litą 39 ct) procesinių dokumentų įteikimo išlaidų valstybei, atlyginant šias išlaidas iš ieškovo bankroto administravimo išlaidų.

26(Valstybinė mokesčių inspekcija prie LR FM, įmonės kodas 188659752, sąskaitos Nr.LT247300010112394300, „Swedbank“, AB, banko kodas 73000, įmokos kodas 5660).

27Sprendimas per 30 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Kauno apygardos teismui per Kauno apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apylinkės teismo teisėja Milda Remeikienė, sekretoriaujant Irmai... 2. ieškovas kreipėsi į teismą, prašydamas priteisti ieškovui UAB „( - )"... 3. Ieškovas nurodė, kad ieškovui iškelta bankroto byla. Ieškovo bankroto... 4. Atsakovas atsiliepime nurodė, kad su ieškinio reikalavimais nesutinka.... 5. Trečiasis asmuo atsiliepime teismui nurodė, kad su ieškiniu sutinka.... 6. Ieškinys atmestinas.... 7. Iš bylos medžiagos nustatyta, kad 2011-03-17 Kauno apygardos teismas... 8. Ieškovo atstovas prašo priteisti iš atsakovo 20767,63 Lt žalą, kadangi... 9. Pažymėtina, kad Įstatyme ir teismų praktikoje pripažįstamos civilinės... 10. Apibendrinant teismų praktiką, konstatuotina, kad jeigu byloje sprendžiama... 11. Siekdamas įrodyti bankrutuojančiai įmonei padarytos žalos faktą ir dydį... 12. Teismas sutinka su ieškovo teiginiu, kad inventorizacijos aprašo duomenys... 13. Pažymėtina, kad teismui pateiktas dokumentas (inventorizacijos 2011-01-10... 14. Vadovaujantis išdėstytu, teismo nuomone, ieškovo pateiktas dokumentas... 15. Pažymėtina, kad asmuo, kuris reikalauja atlyginti žalą, privalo įrodyti... 16. Kaip nurodo pats ieškovo atstovas, bankroto administratorius, perėmęs BUAB... 17. Vadovaujantis išdėstytu, teismas konstatuoja, kad ieškovas neįrodė UAB... 18. Sutiktina su ieškovo atstovu, kad atsakovas būdamas bendrovės vadovu... 19. Visiškai atmetus ieškinį, iš ieškovo atsakovui priteistinos jo turėtos... 20. Atkreiptinas dėmesys, kad teisme trečiojo asmens atstovė atliko šiuos... 21. Teismas taip pat nustato, kad bylinėjimosi išlaidos yra tiesiogiai susijusios... 22. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 259 str., 260... 23. ieškinį atmesti.... 24. Priteisti iš ieškovo BUAB „( - )“, įm.k. 300524422, atsakovo A. B., a.k.... 25. Priteisti iš ieškovo BUAB „( - )“, įm.k. 300524422, 31,39 Lt... 26. (Valstybinė mokesčių inspekcija prie LR FM, įmonės kodas 188659752,... 27. Sprendimas per 30 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas...