Byla eA2-2734-577/2019
Dėl skolos priteisimo

1Vilniaus apygardos teismo teisėja Jadvyga Mardosevič rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi pareiškėjos L. S. pareiškimą dėl proceso atnaujinimo civilinėje byloje Nr. e2-1898-603/2017 pagal ieškovo M. R. (M. R.) ieškinį atsakovei A. R., trečiasis asmuo V. R. (V. R.) dėl skolos priteisimo,

Nustatė

2Pareiškėja L. S. pateikė prašymą atnaujinti procesą civilinėje byloje Nr. e2-1898-603/2017, ir pakeisti Vilniaus apygardos teismo 2017 m. rugsėjo 29 d. sprendimą civilinėje byloje Nr. e2-1898-603/2017, iš sprendimo motyvuojamosios dalies pašalinti teiginius apie tai, kad „tretįjį asmenį V. R. su tėvais, t. y. tiek su ieškovu M. R., tiek ir su motina L. S., siejo artimi santykiai ir tėvai sūnui teikė įvairiapusę pagalbą bei siekiant užtikrinti galimai ir jų bendrų finansinių tikslų įgyvendinimą, būtent trečiojo asmens nurodytoje investicinėje veikloje dalyvavo ir piniginėmis lėšomis, be to, tėvai sutiko ir kredito įstaigoms įkeisti jiems nuosavybės teise priklausantį nekilnojamąjį turtą, net ir šioms kredito įstaigoms teikiant iš esmės tikrovės neatitinkančius duomenis dėl suteiktų paskolų panaudojimo paskirties.“ Pareiškimas grindžiamas CPK 366 straipsnio 1 dalies 7 punkto pagrindu. Pareiškėja teigia, kad minėtu sprendimu teismas nusprendė dėl neįtraukto į bylos nagrinėjimą asmens – pareiškėjos L. S. materialiųjų teisių ir pareigų; sprendimas turi įtakos jos reikalavimo teisei į 56 328,53 Eur skolos priteisimą iš A. R. ir V. R. (V. R.). Pareiškėjos manymu, regreso teisė, taip pat A. R. ir V. R. pareiga grąžinti skolą buvo paneigta. Pažymi, kad pareiškėjos ieškinys kitoje byloje buvo atmestas remiantis išimtinai šiais sprendimo motyvais, priimtais byloje, kurioje pareiškėja nedalyvavo ir neturėjo galimybės duoti paaiškinimus bei teikti savo argumentus ir samprotavimus bei juos patvirtinančius įrodymus dėl šių motyvų. Neatnaujinus proceso, jų kvestionavimas nėra įmanomas, nes sprendimo motyvai turi res judicata galią. Pažymi, kad ginčijami motyvai nesusiję nei su ieškovo M. R. (M. R.), nei su atsakovės A. R. pozicija ir buvo nurodyti teismo iniciatyva; byloje nebuvo nagrinėjamas klausimas dėl pareiškėjos dalyvavimo šalių investicinėje veikloje.

3Ieškovas M. R. atsiliepime prašo pareiškėjos pareiškimą dėl proceso atnaujinimo tenkinti, atnaujinti procesą civilinėje byloje Nr. e2-1898-603/2017. Pažymėjo, kad pareiškimas grindžiamas konkrečiais sprendimo teiginiais, kurie susiję su pareiškėjos materialiosiomis teisėmis ir pareigomis. Sprendimu buvo paneigtas rungimosi principas bei pažeistos pareiškėjos procesinės teisės, numatytos CPK 42 straipsnio 1 dalyje.

4Trečiasis asmuo V. R. atsiliepime prašo tenkinti L. S. pareiškimą dėl proceso atnaujinimo. Nurodė, jog proceso dalyviams liko neaišku, kodėl bylą nagrinėjęs teismas pasisakė dėl pareiškėjos tam tikrų tariamų veiksmų, sukūrusių jai teises ir pareigas, nors proceso dalyviai šiuo atžvilgiu pasisakyti neprašė. Pareiškėja nedalyvavo ir neturėjo galimybės išreikšti savo poziciją dėl šių aplinkybių ir jas nuginčyti.

5Atsakovė A. R. atsiliepime prašo atsisakyti atnaujinti procesą pagal L. S. prašymą. Atsakovė nurodė, kad pareiškėjos prašymas pateiktas praleidus CPK 368 straipsnio 1 dalyje įtvirtintą 3 mėnesių terminą; atsakovė A. R. civilinėje byloje Nr. e2-3230-912/2018 pagal L. S. ieškinį pateikė atsiliepimą, kuriame rėmėsi Vilniaus apygardos teismo 2017 m. rugsėjo 29 d. sprendimu civilinėje byloje Nr. e2-1898-603/2017 ir pateikė teismo motyvuojamosios dalies citatą, kurią pareiškėja prašo išbraukti iš teismo sprendimo. Teigia, kad pareiškėjai 2018 m. kovo 26 d. tapo žinoma apie teismo sprendimo priėmimo faktą; be to, atsakovės atstovė 2018 m. spalio 20 d. prie bylos medžiagos paprašė prijungti Lietuvos apeliacinio teismo 2018 m. spalio 16 d. nutartį Nr. e2A-474-798/2018. Taip pat atsakovės manymu, Vilniaus apygardos teismo 2017 m. rugsėjo 29 d. sprendimas tiesiogiai nesukuria teisių ir pareigų pareiškėjos atžvilgiu; pareiškėja byloje buvo apklausta kaip liudytoja, pareiškėjai buvo sudaryta galimybė duoti paaiškinimus bylos ginčo klausimu; su prašymu dėl proceso atnaujinimo pareiškėja nepateikė įrodymų, kurie patvirtintų, kad gali būti pakeistos ar panaikintos teismo nustatytos teisės ir pareigos. Pažymi, kad liudytojos parodymų išdėstymas teismo konstatuojamojoje dalyje nereiškia, jog teismas pasisakė dėl liudytojos teisių ir pareigų. Prašo atmesti prašymą neįrodžius CPK 366 straipsnio 1 dalies 7 punkto taikymo pagrindo. Anot atsakovės, pareiškėjos teiginiai apie procesines klaidas teismo sprendime yra deklaratyvūs; šis sprendimas buvo peržiūrėtas apeliacine tvarka, ir teismas pasisakė dėl absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų; teismo sprendimo konstatuojamosios dalies panaikinimas nesant nei faktinio, nei teisinio pagrindo yra nesuderinamas su teismo sprendimo turiniui keliamais reikalavimais.

6Prašymas netenkintinas.

7CPK 370 straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad teismas nutartimi gali atnaujinti procesą nustatęs, kad prašymas paduotas nepraleidus termino, nustatyto CPK 368 straipsnyje, ir pagrįstas CPK 366 straipsnio 1 dalyje nustatytais pagrindais, arba procesą atnaujinti atsisako, jeigu konstatuoja, kad yra šioje dalyje nurodyti trūkumai.

8Byloje nustatyta, kad Vilniaus apygardos teismas 2017 m. rugsėjo 29 d. sprendimu civilinėje byloje Nr. e2-1898-603/2017 atmetė ieškovo M. R. ieškinį, kuriuo pastarasis prašė iš atsakovės A. R. priteisti 39 897,42 Eur negrąžintos paskolos, palūkanas už paskolos laikotarpį nuo 2007-10-18 iki 2015-02-04, viso 7 921,11 Eur, 5 proc. dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos teisme iškėlimo dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Lietuvos apeliacinis teismas 2018 m. spalio 16 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. e2A-474-798/2018 pirmosios instancijos teismo sprendimą paliko nepakeistą.

9Pareiškėja teigia, kad teismas 2017 m. rugsėjo 29 d. sprendimo motyvuojamojoje dalyje nurodęs, kad „tretįjį asmenį V. R. su tėvais, t. y. tiek su ieškovu M. R., tiek ir su motina L. S., siejo artimi santykiai ir tėvai sūnui teikė įvairiapusę pagalbą bei siekiant užtikrinti galimai ir jų bendrų finansinių tikslų įgyvendinimą, būtent trečiojo asmens nurodytoje investicinėje veikloje dalyvavo ir piniginėmis lėšomis, be to, tėvai sutiko ir kredito įstaigoms įkeisti jiems nuosavybės teise priklausantį nekilnojamąjį turtą, net ir šioms kredito įstaigoms teikiant iš esmės tikrovės neatitinkančius duomenis dėl suteiktų paskolų panaudojimo paskirties“, nusprendė dėl neįtraukto į bylos nagrinėjimą asmens - L. S. materialiųjų teisių ir pareigų; prašo atnaujinti procesą CPK 366 straipsnio 1 dalies 7 punkto pagrindu.

10Pažymėtina, kad proceso atnaujinimas civilinio proceso teisės doktrinoje pripažįstamas išimtiniu būdu įsiteisėjusiems teismų sprendimams peržiūrėti, prašymai dėl proceso atnaujinimo turi būti ribojami laiku, ir res judicata galią įgijęs bei įvykdytas teismo sprendimas gali būti peržiūrėtas tik esant proceso atnaujinimo pagrindui bei tuos pagrindus taikant neformaliai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007 m. birželio 21 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-303/2007).

11CPK 366 straipsnio 1 dalyje įtvirtinti konkretūs proceso atnaujinimo pagrindai, tai yra teisiškai reikšmingi faktai, kurių egzistavimas konkrečioje byloje dėl objektyvių ar subjektyvių priežasčių negalėjo būti nustatytas, peržiūrint bylą instancine tvarka. Siekiant apsaugoti bylos dalyvių ir kitų asmenų teises bei teisėtus interesus, užtikrinant teisinių santykių stabilumą, užkertant kelią formaliam šio instituto taikymui ir piktnaudžiavimui juo, įstatyme nustatytos proceso atnaujinimo sąlygos: įsiteisėjęs teismo sprendimas pažeidžia besikreipiančio asmens teises ar įstatymų saugomus interesus (CPK 365 straipsnio 1 dalis); asmuo su prašymu dėl proceso atnaujinimo į teismą turi kreiptis per nustatytą terminą (CPK 368 straipsnis); prie prašymo turi būti pateikti įrodymai, pagrindžiantys proceso atnaujinimo pagrindo buvimą (CPK 369 straipsnio 2 dalis) ir kt. Įstatymų leidėjas numatė proceso atnaujinimo galimybę tik esant pakankamiems esminės klaidos byloje įrodymams, pareiškėjui veikiant sąžiningai ir aktyviai.

12Pagal CPK 368 straipsnio 1 dalį, prašymas atnaujinti procesą gali būti pateikiamas per tris mėnesius nuo tos dienos, kurią jį pateikiantis asmuo sužinojo arba turėjo sužinoti aplinkybes, sudarančias proceso atnaujinimo pagrindą.

13Pareiškėjos teigimu, ji apie aplinkybes, sudarančias proceso atnaujinimo pagrindą sužinojo po Vilniaus apygardos teismo 2018 m. lapkričio 13 d. sprendimo civilinėje byloje Nr. e2-939-803/2018 priėmimo, kadangi būtent šiame sprendime buvo pasiremta sprendimo motyvais, taip pat cituojamais Lietuvos apeliacinio teismo 2018 m. spalio 16 d. nutartyje. Tačiau, kaip ir nurodė atsiliepime atsakovė A. R., Vilniaus apygardos teisme išnagrinėtoje byloje Nr. e2-3230-912/2018 pagal ieškovės L. S. ieškinį, A. R. pateikė atsiliepimą ir jame pacitavo 2017 m. rugsėjo 29 d. sprendimo motyvuojamosios dalies tekstą, kurį šioje byloje pateiktu prašymu pareiškėja prašo pašalinti iš sprendimo motyvuojamosios dalies. Minėtas atsiliepimas pareiškėjai buvo išsiųstas 2018 m. balandžio 30 d. per elektroninių paslaugų portalą. Be to, Lietuvos teismų informacinės sistemos duomenimis (CPK 179 straipsnio 3 dalis) nustatyta, kad 2018 m. spalio 22 d. atsakovė į civilinę bylą Nr. e2-939-803/2018 pateikė Lietuvos apeliacinio teismo 2018 m. spalio 16 d. nutartį Nr. e2A-474-798/2018 (priimtas tos pačios dienos teismo posėdžio metu). Taigi, akivaizdu, jog, priešingai nei teigia apeliantė, jai apie aplinkybes, kuriomis grindžiamas proceso atnaujinimo pagrindas, buvo žinomos jau 2018 m. gegužės 1 d., o vėliausiai – 2018 m. spalio 22 d. Pareiškėja su prašymu dėl proceso atnaujinimo į teismą kreipėsi 2019 m. vasario 13 d., t. y. praleidusi CPK 368 straipsnio 1 dalyje nustatytą 3 mėnesių terminą; jo atnaujinti neprašo, o teismas aplinkybių, sudarančių pagrindą jį atnaujinti savo iniciatyva nenustatė, todėl dėl šios priežasties pareiškėjos prašymas dėl proceso atnaujinimo netenkinamas.

14Be to, pareiškėja nepagrindė ir CPK 366 straipsnio 1 dalies 7 punkto pagrindo.

15Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra nurodęs, jog prašyme dėl proceso atnaujinimo CPK 366 straipsnio 1 dalies 7 punkto pagrindu nepakanka nurodyti vien procesinio pobūdžio aplinkybes, pareiškėjas turi nurodyti konkrečią teisę ar įstatymo saugomą interesą, pagrįstus materialine teisės norma, dėl kurių teismas nusprendė neįtraukęs į procesą, pateikti visus įrodymus ir argumentus, kurie pagrįstų jo dalyvavimo įtaką šalių susiklosčiusiems materialiniams teisiniams santykiams ir teismo sprendimo teisėtumui ir pagrįstumui, taip pat nurodyti momentą, kada pareiškėjas sužinojo apie jo teisėms ir pareigoms turintį įtakos teismo sprendimą. Pagrindas pripažinti, kad sprendime teismas pasisakė dėl neįtraukto dalyvauti asmens teisių ar pareigų, yra tada, kai: 1) sprendime tiesiogiai pasisakyta dėl pareiškėjo teisių ar jo pareigų, teismo sprendimas sukuria teisių ar pareigų arba tokiu teismo sprendimu teisės ar įstatymo saugomi interesai pažeisti (CPK 365 str. 1 d.); 2) teismui įvertinus neįtraukto asmens pateiktus įrodymus, bus panaikintos ar pakeistos teismo nustatytos teisės ir pareigos (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. kovo 16 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-108/2009; 2012 m. birželio 8 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-282/2012).

16Kaip minėta, pareiškėja nurodo, kad aplinkybę, jog sprendimas turi įtakos pareiškėjos reikalavimo teisei į skolos priteisimą iš A. R. ir V. R., patvirtina tai, jog pareiškėjos ieškinys kitoje byloje atmestas remiantis išimtinai šiais sprendimo motyvais. Teismas neturi pagrindo sutikti su šiuo pareiškėjos argumentu.

17Pagal CPK 182 straipsnio 2 punktą nereikia įrodinėti aplinkybių, nustatytų įsiteisėjusiu teismo sprendimu kitoje civilinėje byloje, kurioje dalyvavo tie patys asmenys, išskyrus atvejus, kai teismo sprendimas sukelia teisines pasekmes ir nedalyvaujantiems byloje asmenims (prejudiciniai faktai). Aiškindamas šią proceso teisės normą Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra suformulavęs tokias esmines teismų praktikos nuostatas: prejudiciniais faktais laikytinos kitoje byloje įsiteisėjusiu teismo sprendimu nustatytos aplinkybės; prejudicinių faktų galią tokios aplinkybės turi tik tuo atveju, kai abiejose bylose bet kokiu procesiniu statusu dalyvauja tie patys asmenys, išskyrus atvejus, kai teismo sprendimas sukelia teisinius padarinius ir nedalyvavusiems byloje asmenims; pirmesnėje civilinėje byloje nustatyti faktai pripažintini prejudiciniais tik tada, kai jie toje byloje buvo įrodinėjimo dalykas ar bent jo dalis, svarbu, kad įrodinėjamas faktas būtų reikšmingas abiejose bylose (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008 m. vasario 4 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-37/2008; 2007 m. gegužės 10 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-203/2007). Kasacinio teismo praktikoje laikomasi nuostatos, kad tam, kad prejudiciniai faktai galiotų ir nedalyvavusiems byloje asmenims, t. y. sukeltų teisinius padarinius ne tik proceso dalyviams, bet ir jame nedalyvavusiems asmenims, dėl faktų ir teisinių santykių turi būti pasisakyta teismo sprendimo (nutarties) rezoliucinėje dalyje (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2006 m. rugsėjo 18 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-484/2006, 2013 m. lapkričio 28 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-624/2013).

18Šiuo atveju, pareiškėja į civilinės bylos e2-1898-603/2017 nagrinėjimą nebuvo įtraukta, dėl jos teisių ir pareigų 2017 m. rugsėjo 29 d. sprendimo civilinėje byloje Nr. e2-1898-603/2017 rezoliucinėje dalyje nebuvo pasisakyta, todėl dėl aplinkybių, susijusių su sprendimo motyvais pareiškėja turėjo galimybę pasisakyti, juos paneigti, t. y. naudotis visomis procesinėmis teisėmis, civilinėje byloje Nr. e2-939-803/2018; o manydama, kad minėtos bylos 2018 m. lapkričio 13 d. sprendime teismas negalėjo remtis ankstesnio sprendimo motyvais, - turėjo teisę pateikti apeliacinį skundą (šia teise pareiškėja ir pasinaudojo). Atkreiptinas dėmesys, kad pareiškime nurodžiusi, jog kategoriškai nesutinka su ginčijamais sprendimo motyvais, pareiškėja nurodė, jog argumentai ir nurodyti įrodymai, kuriuos pareiškėja būtų naudojusi pagrindžiant sprendimo motyvų klaidingumą, jei būtų galėjusi dalyvauti procese, išdėstyti jos ieškinyje civilinėje byloje Nr. e2-939-803/2018. Taigi, akivaizdu, kad pareiškime išvardinti teismo sprendimo motyvai byloje pagal pareiškėjos ieškinį, neturi prejudicinės galios.

19Pareiškėjos cituojamoje Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2015 m. balandžio 23 d. nutartyje civilinėje byloje Nr. 3K-3-238-925/2015 nebuvo spręstas klausimas dėl proceso atnaujinimo – joje pasisakyta dėl galimybės byloje dalyvaujančiam asmeniui kasaciniu skundu kvestionuoti motyvuojamosios dalies išvadas (motyvus) tais atvejais, kai apeliacinės instancijos teismo sprendimo (nutarties) motyvuojamojoje dalyje padarytos išvados ir išdėstyti motyvai savarankiškai, t. y. nepriklausomai nuo teismo sprendimo rezoliucinės dalies konkrečioje byloje, daro poveikį byloje dalyvaujančių asmenų teisėms ar pareigoms, jų teisiniam statusui ir gali jiems sukurti teisinius padarinius ateityje, byloje dalyvaujančiam asmeniui. Taigi, joje nėra išaiškinimų, susijusių su sprendimo motyvų įtaka byloje nedalyvavusiems asmenims.

20Kita vertus, sutiktina su atsakovės A. R. atsiliepime esančiu pastebėjimu, kad liudytojos parodymų išdėstymas bei vertinimas teismo sprendimo konstatuojamoje dalyje nereiškia, jog teismas tiesiogiai pasisakė dėl liudytojos teisių ir pareigų.

21Apibendrinus išdėstytus argumentus, darytina išvada, kad pareiškėja prašymą dėl proceso atnaujinimo pateikė praleidusi CPK 368 straipsnio 1 dalyje nustatytą terminą, be to, neįrodė CPK 366 straipsnio 1 dalies 7 punkto taikymo pagrindo, todėl prašymas netenkinamas – procesą atnaujinti atsisakytina.

22Atsakovė A. R. pateikė prašymą priteisti 931,70 Eur išlaidas advokato pagalbai apmokėti (už atsiliepimo į prašymą dėl proceso atnaujinimo parengimą); prie prašymo pridėjo 2019 m. kovo 28 d. PVM sąskaitos faktūros APB Nr. 0046/19 ir 2019 m. balandžio 2 d. kvito LAT Nr. 537435 kopijas, patvirtinančius minėtos sumos apmokėjimą. Atmetus pareiškėjos L. S. pareiškimą, iš jos atsakovei A. R. priteistinos 931,70 Eur bylinėjimosi išlaidos (CPK 93 straipsnio 1 dalis).

23Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 365 str., 366 str. 1 d. 7 p., 369 str., 370 str., teismas

Nutarė

24Pareiškėjos L. S. prašymą atmesti - atsisakyti atnaujinti procesą civilinėje byloje Nr. e2-1898-603/2017.

25Priteisti iš pareiškėjos L. S. (a.k. ( - ) atsakovei A. R. (a.k. ( - ) 931,70 Eur (devynis šimtus trisdešimt vieną eurą 70 ct) bylinėjimosi išlaidų.

26Nutartis per septynias dienas nuo nutarties patvirtintos kopijos įteikimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Lietuvos apeliaciniam teismui per Vilniaus apygardos teismą.

Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo teisėja Jadvyga Mardosevič rašytinio proceso... 2. Pareiškėja L. S. pateikė prašymą atnaujinti procesą civilinėje byloje... 3. Ieškovas M. R. atsiliepime prašo pareiškėjos pareiškimą dėl proceso... 4. Trečiasis asmuo V. R. atsiliepime prašo tenkinti L. S. pareiškimą dėl... 5. Atsakovė A. R. atsiliepime prašo atsisakyti atnaujinti procesą pagal L. S.... 6. Prašymas netenkintinas.... 7. CPK 370 straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad teismas nutartimi gali atnaujinti... 8. Byloje nustatyta, kad Vilniaus apygardos teismas 2017 m. rugsėjo 29 d.... 9. Pareiškėja teigia, kad teismas 2017 m. rugsėjo 29 d. sprendimo... 10. Pažymėtina, kad proceso atnaujinimas civilinio proceso teisės doktrinoje... 11. CPK 366 straipsnio 1 dalyje įtvirtinti konkretūs proceso atnaujinimo... 12. Pagal CPK 368 straipsnio 1 dalį, prašymas atnaujinti procesą gali būti... 13. Pareiškėjos teigimu, ji apie aplinkybes, sudarančias proceso atnaujinimo... 14. Be to, pareiškėja nepagrindė ir CPK 366 straipsnio 1 dalies 7 punkto... 15. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra nurodęs, jog prašyme dėl proceso... 16. Kaip minėta, pareiškėja nurodo, kad aplinkybę, jog sprendimas turi įtakos... 17. Pagal CPK 182 straipsnio 2 punktą nereikia įrodinėti aplinkybių, nustatytų... 18. Šiuo atveju, pareiškėja į civilinės bylos e2-1898-603/2017 nagrinėjimą... 19. Pareiškėjos cituojamoje Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2015 m. balandžio 23... 20. Kita vertus, sutiktina su atsakovės A. R. atsiliepime esančiu pastebėjimu,... 21. Apibendrinus išdėstytus argumentus, darytina išvada, kad pareiškėja... 22. Atsakovė A. R. pateikė prašymą priteisti 931,70 Eur išlaidas advokato... 23. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 365 str., 366... 24. Pareiškėjos L. S. prašymą atmesti - atsisakyti atnaujinti procesą... 25. Priteisti iš pareiškėjos L. S. (a.k. ( - ) atsakovei A. R. (a.k. ( - )... 26. Nutartis per septynias dienas nuo nutarties patvirtintos kopijos įteikimo...