Byla e2-2245-599/2020
Dėl žalos atlyginimo

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Erika Stočkienė rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo BUAB „ArsDomus“ ieškinį atsakovui R. B. dėl žalos atlyginimo.

2Teismas

Nustatė

3ieškovas kreipėsi į teismą ieškiniu, prašydamas priteisti iš atsakovo 18 573,57 Eur žalos atlyginimo ir 5 proc. dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Ieškovas prašė teismo priimti sprendimą už akių, jeigu atsakovas nepateiks atsiliepimo į ieškinį.

4Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 142 straipsnio 4 dalyje numatyta, kad tokiais atvejais, kai atsakovas be pateisinamos priežasties per nustatytą terminą nepateikia atsiliepimo į ieškinį, teismas turi teisę, jeigu yra ieškovo prašymas, priimti sprendimą už akių.

5Iš byloje esančių rašytinių įrodymų matyti, kad atsakovui teismo procesiniai dokumentai (ieškinio, jo priedų kopijos ir CPK 142 straipsnio 1 dalies pagrindu priimtas teismo pranešimas) buvo įteikti CPK 123 straipsnio 3 dalyje nustatyta tvarka. Kadangi atsakovas per teismo nustatytą terminą atsiliepimo į ieškinį nepateikė, teismas priima sprendimą už akių.

6Ieškinys tenkintinas visiškai.

7Priimdamas sprendimą už akių, teismas atlieka formalų byloje pateiktų ir nurodytų įrodymų vertinimą, t. y. įsitikina, kad pasitvirtinus šių įrodymų turiniui, būtų pagrindas priimti tokį sprendimą (CPK 285 straipsnio 2 dalis).

8Iš byloje esančių rašytinių įrodymų matyti, jog Vilniaus apygardos teismo 2019 m. balandžio 29 d. nutartimi ieškovui BUAB ,,ArsDomus“ iškelta bankroto byla. Nuo 2008 m. iki bankroto bylos iškėlimo ieškovo vadovu buvo atsakovas. Ieškovas nurodo, kad dėl atsakovo neteisėtų veiksmų (nesikreipimo į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo) patyrė prašomą priteisti žalą, kurią sudaro kreditorių finansinių reikalavimų suma.

9Pažymėtina, kad juridiniai asmenys įgyja civilines teises ir prisiima pareigas bei jas įgyvendina per savo organus (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 2.81 str. 1 d., 2 d.). Be to, atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo (toliau – ABĮ) nuostatose įtvirtintą reglamentavimą, bendrovės vadovas yra asmuo, atsakingas už bendrovės kasdienės ūkinės komercinės veiklos organizavimą ir vienvaldiškai veikiantis bendrovės vardu santykiuose su kitais asmenimis (ABĮ 19 str. 6 d., 37 str. 8, 10, 12 d.). Pažymėtina ir tai, kad bendrovės vadovas, organizuodamas ir vykdymas bendrovės kasdienę veiklą, taip pat yra saistomas įstatymų nuostatose įtvirtintų fiduciarinių pareigų, t. y. veiklos principų, kuriais jis turi vadovautis, priimdamas konkrečius verslo sprendimus, ir kuriais iš esmės apibūdinamas bendrovės vadovo veiklos standartas bei sutinkamai su ABĮ 19 str. 8 d. nuostatomis, bendrovės valdymo organai privalo veikti bendrovės ir jos akcininkų naudai, laikytis įstatymų bei kitų teisės aktų reikalavimų ir vadovautis bendrovės įstatais, be to, sutinkamai su CK 2.87 str. nuostata, juridinio asmens valdymo organo narys juridinio asmens ir kitų juridinio asmens organų narių atžvilgiu turi veikti sąžiningai ir protingai, būti lojalus, laikytis konfidencialumo, vengti situacijos, kai jo asmeniniai interesai prieštarauja ar gali prieštarauti juridinio asmens interesams bei nepainioti juridinio asmens turto su savo turtu (CK 2.87 str. 1-6 d.). Lietuvos Aukščiausiasis Teismas formuojamoje teismų praktikoje yra konstatavęs, jog vadovas privalo dirbti rūpestingai ir kvalifikuotai bei daryti viską, kas nuo jo priklauso, jog jo vadovaujama įmonė veiktų pagal įstatymus ir kitus teisės aktus bei laikytųsi nustatytų jos veiklos apribojimų, be to, vadovą ir jo vadovaujamą įmonę sieja pasitikėjimo (fiduciariniai) santykiai, nuo pat tapimo įmonės vadovu momento vadovas turi elgtis rūpestingai, atidžiai bei apdairiai, o ar įmonės vadovas konkrečiu atveju šią pareigą įvykdė nustatoma pagal tam tikrus objektyvius elgesio standartus, t. y. rūpestingo, apdairaus bei protingo vadovo elgesio vertinimą, o šių pareigų nevykdymas ar netinkamas jų vykdymas lemia vykdymo organo atsakomybę pagal CK 2.87 str. 7 d. nuostatas (LAT 2004-02-18 nutartis Nr. 3K-3-124/200; 2006-05-25 nutartis Nr. 3K-7-266/2006; 2006-06-12 nutartis Nr. 3K-3-298/2006; 2008-10-22 nutartis Nr. 3K-3-509/2008; 2009-06-01 nutartis Nr. 3K-3-244/2009; 2013-04-19 nutartis Nr. 3K-3-234/2013; 2013-06-28 nutartis Nr. 3K-3-356/2013; 2013-11-20 nutartis Nr. 3K-3-581/2013).

10Sutinkamai su CK 2.82 str. 3 d, valdymo organas atsako už juridinio asmens veiklos organizavimą. Juridinio asmens valdymo organo narys, nevykdantis arba netinkamai vykdantis pareigas, nurodytas šiame straipsnyje ar steigimo dokumentuose, privalo padarytą žalą atlyginti juridiniam asmeniui visiškai, jei įstatymai, steigimo dokumentai ar sutartis nenumato kitaip (CK 2.87 str. 7 d.). Pagal CK 6.246 straipsnio 1 dalyje įtvirtintas taisykles civilinė atsakomybė (deliktinė) atsiranda neįvykdžius įstatymuose nustatytos pareigos (neteisėtas neveikimas) arba atlikus veiksmus, kuriuos įstatymai draudžia atlikti (neteisėtas veikimas), arba pažeidus bendro pobūdžio pareigą elgtis atidžiai ir rūpestingai. Laikoma, kad asmuo yra kaltas, jeigu atsižvelgiant į prievolės esmę bei kitas aplinkybes jis nebuvo tiek rūpestingas ir apdairus, kiek atitinkamomis sąlygomis buvo būtina (CK 6.248 straipsnis). Civilinė atsakomybė atsiranda tik tais atvejais, jeigu įpareigotas asmuo kaltas, išskyrus įstatymų arba sutarties numatytus atvejus, kuriais civilinė atsakomybė atsiranda be kaltės. Skolininko kaltė preziumuojama, išskyrus įstatymų numatytus atvejus (CPK 6.248 str. 1 d.).

11Įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) 8 straipsnio 1 dalyje numatyta, jog tuo atveju, jeigu įmonė negali ir (arba) negalės atsiskaityti su kreditoriumi (kreditoriais) ir šis (šie) nesikreipė į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo, įmonės vadovas ar kiti asmenys pagal kompetenciją privalo pateikti pareiškimą teismui dėl bankroto bylos iškėlimo nedelsdami. Įmonės vadovas ar kiti asmenys pagal kompetenciją privalo atlyginti žalą, kurią įmonė ir (ar) kreditoriai patyrė dėl to, kad įmonės vadovas ar kiti asmenys pagal kompetenciją, esant aukščiau nurodytoms aplinkybėms, nepateikė teismui pareiškimo dėl bankroto bylos iškėlimo ar pavėlavo jį pateikti (ĮBĮ 8 straipsnio 4 dalis). Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad įmonės vadovo atsakomybei pagal ĮBĮ 8 straipsnio 4 dalį kilti, t. y. vadovo veiksmų neteisėtumui konstatuoti, teismas turi nustatyti vadovo pareigos inicijuoti bankroto bylą atsiradimo momentą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2018m. liepos 19 d. nutartis Nr. e3K-3-304-1075/2018). Pagal kasacinio teismo išaiškinimus, atsakomybės už pavėluotą kreipimąsi dėl bankroto bylos iškėlimo atveju įmonei, taip pat kreditoriams padaryta žala laikytinas bendras išaugęs įmonės skolų dydis, kurio įmonė jos bankroto procese negali padengti kreditoriams, nepaisant to, kad skola konkrečiam kreditoriui gali būti ne tik padidėjusi, bet ir sumažėjusi (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011 m. kovo 25 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-130/2011; 2012 m. vasario 1 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-19/2012).

12Nagrinėjamu atveju įmonės nemokumo konstatavimo metu įmonės vadovu buvo atsakovas. Teismo patvirtinti kreditoriniai reikalavimai susiformavo po to, kai atsakovas turėjo kreiptis į teismą dėl bankroto bylos įmonei iškėlimo, todėl šie kreditoriniai reikalavimai laikytini žala ieškovui, kurią turi atlyginti atsakovas. Taigi atsakovas yra įgijęs prievolę sumokėti ieškovui jo reikalaujamą sumą, tačiau šios prievolės neįvykdė. Atsakovas atsiliepimo į ieškinį teismui nepateikė, o byloje pateikti rašytiniai įrodymai patvirtina, kad ieškovo reikalavimas yra pagrįstas, todėl tenkintinas – iš atsakovo ieškovo naudai priteistina 18 573,57 Eur žalos atlyginimo (CK 6.38 straipsnio 1 dalis, 6.59 straipsnis, 6.63 straipsnis, 6.263 straipsnio 1 dalis, 6.245-6.249 straipsniai).

13Ieškovui iš atsakovo priteistinos 5 procentų metinės palūkanos už priteistą sumą (18 573,57 Eur) nuo bylos iškėlimo teisme (2019 m. spalio 30 d.) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 straipsnio 2 dalis, 6.210 straipsnio 1 dalis).

14Kadangi ieškovas pagal CPK 83 straipsnio 1 dalies 9 punktą yra atleistas nuo žyminio mokesčio ir kitų bylinėjimosi išlaidų valstybės naudai mokėjimo, iš atsakovo valstybės naudai priteistinos bylinėjimosi išlaidos – 418 Eur žyminio mokesčio (CPK 96 straipsnio 1 dalis).

15Atsižvelgiant į tai, kad šioje byloje procesinių dokumentų siuntimo išlaidos viršija Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir Lietuvos Respublikos finansų ministro 2011 m. lapkričio 7 d. įsakymu Nr. 1R-261/1K-355 nustatytą minimalią valstybei priteistiną bylinėjimosi išlaidų sumą (3,00 Eur), procesinių dokumentų siuntimo išlaidos šioje byloje (7,37 Eur) priteistinos iš atsakovo valstybės naudai (CPK 96 straipsnio 6 dalis).

16Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 262 straipsniu, 279 straipsniu, 285-286 straipsniais,

Nutarė

17Ieškinį tenkinti visiškai.

18Priteisti iš atsakovo R. B., a. k. ( - ) ieškovo BUAB „Ars Domus“, j. a. k. 300001589, naudai 18 573,57 Eur (aštuoniolika tūkstančių penkis šimtus septyniasdešimt tris eurus, 57 ct) žalos atlyginimo ir 5 proc. dydžio metines palūkanas už priteistą sumą (18 573,57 Eur) nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2019 m. spalio 30 d.) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

19Priteisti iš atsakovo R. B., a. k. ( - ) valstybės naudai 425,37 Eur (keturis šimtus dvidešimt penkis eurus, 37 ct) bylinėjimosi išlaidų, sumokant šią sumą Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, įmokos kodas 5660. Sumokėjus šią sumą būtina teismui pateikti tai patvirtinančius įrodymus.

20Atsakovas negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka.

21Atsakovas turi teisę per dvidešimt dienų nuo sprendimo priėmimo paduoti Vilniaus miesto apylinkės teismui pareiškimą, atitinkantį CPK 111 straipsnio, 287 straipsnio 2 dalies reikalavimus, dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

22Ieškovas per 20 dienų nuo sprendimo už akių priėmimo dienos turi teisę apskųsti sprendimą už akių apeliaciniu skundu Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Erika Stočkienė rašytinio proceso... 2. Teismas... 3. ieškovas kreipėsi į teismą ieškiniu, prašydamas priteisti iš atsakovo 18... 4. Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 142 straipsnio... 5. Iš byloje esančių rašytinių įrodymų matyti, kad atsakovui teismo... 6. Ieškinys tenkintinas visiškai.... 7. Priimdamas sprendimą už akių, teismas atlieka formalų byloje pateiktų ir... 8. Iš byloje esančių rašytinių įrodymų matyti, jog Vilniaus apygardos... 9. Pažymėtina, kad juridiniai asmenys įgyja civilines teises ir prisiima... 10. Sutinkamai su CK 2.82 str. 3 d, valdymo organas atsako už juridinio asmens... 11. Įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) 8 straipsnio 1 dalyje numatyta,... 12. Nagrinėjamu atveju įmonės nemokumo konstatavimo metu įmonės vadovu buvo... 13. Ieškovui iš atsakovo priteistinos 5 procentų metinės palūkanos už... 14. Kadangi ieškovas pagal CPK 83 straipsnio 1 dalies 9 punktą yra atleistas nuo... 15. Atsižvelgiant į tai, kad šioje byloje procesinių dokumentų siuntimo... 16. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 262... 17. Ieškinį tenkinti visiškai.... 18. Priteisti iš atsakovo R. B., a. k. ( - ) ieškovo BUAB „Ars Domus“, j. a.... 19. Priteisti iš atsakovo R. B., a. k. ( - ) valstybės naudai 425,37 Eur (keturis... 20. Atsakovas negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka.... 21. Atsakovas turi teisę per dvidešimt dienų nuo sprendimo priėmimo paduoti... 22. Ieškovas per 20 dienų nuo sprendimo už akių priėmimo dienos turi teisę...