Byla eB2-4516-565/2018
Dėl bankroto bylos iškėlimo uždarajai akcinei bendrovei „GMS Baltic“

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Rūta Burdulienė, teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi ieškovės UAB ,,Medicinos bankas“ pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo uždarajai akcinei bendrovei „GMS Baltic“,

Nustatė

2ieškovė UAB ,,Medicinos bankas“ (toliau – ieškovė arba Bankas) prašo iškelti bankroto bylą UAB ,,GMS Baltic“. Nurodė, jog Bankas 2017-09-07 kreditavimo sutartimi Nr. LOAN_276428 (toliau – Kreditavimo sutartis) suteikė UAB ,,GMS Baltic“ 240 000 Eur kreditą. Prievolių, kylančių iš Kreditavimo sutarties, tinkamas įvykdymas yra užtikrintas UAB ,,GMS Baltic“ priklausančio įrengimo, plieno fibros gamybos linijos (toliau – Gamybinė įranga), įkeitimu pagal 2017-09-08 sutartinį maksimalųjį įkeitimą, 6 000 Eur, priklausiusių UAB ,,GMS Baltic“, įkeitimu pagal 2017-09-07 piniginių lėšų įkeitimo sutartį Nr. LOAN_276428. UAB ,,GMS Baltic“ pagal 2017-09-07 piniginių lėšų įkeitimo sutartį įkeista 6 000 Eur suma buvo panaudota UAB ,,GMS Baltic“ įsipareigojimams pagal Kreditavimo sutartį dengti, įkeistų piniginių lėšų UAB ,,GMS Baltic“ neatstatė. 2018-08-07 duomenimis, likusi nepadengta UAB ,,GMS Baltic“ skola sudaro 242 445,12 Eur. Užtikrinant UAB ,,GMS Baltic“ tinkamą įsipareigojimų pagal Kreditavimo sutartį įvykdymą, UAB „Investicijų ir verslo garantijos“ taip pat išdavė Bankui 2017-09-13 garantiją Nr. 06328. Šiuo metu yra likusi nerealizuota Bankui įkeista Gamybinė linija bei UAB „Investicijų ir verslo garantijos“ garantija. Pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.90 straipsnio 1 dalį ir CK 6.92 straipsnio 1 dalį, garanto prievolė yra subsidiari. UAB „Investicijų ir verslo garantijos“ subsidiari atsakomybė taip pat numatyta ir 2017-09-13 garantijos Nr. 06328, 2 punkte. Atitinkamai dėl prievolės įvykdymo į garantą Bankas galės kreiptis tik visiškai realizavus UAB ,,GMS Baltic“ turtą. Be to, jei UAB „Investicijų ir verslo garantijos“ išmokės Bankui garantiją, tai garantas įgis atgręžtinį reikalavimą į UAB ,,GMS Baltic“ (CK 6.90 straipsnio 3 dalis). Banko atsakingiems darbuotojams 2018-03-15 apsilankius UAB ,,GMS Baltic“ buveinėje buvo nustatyta, kad įmonė jokios veiklos nevykdo, gamybos procesas sustabdytas, nebuvo nustatyta jokių darbuotojų, kitų atsakingų asmenų, kurie būtų UAB ,,GMS Baltic“ buveinėje. Pagal www.rekvizitai.lt skelbiamą informaciją įmonėje nedirba nei vienas darbuotojas. Įmonės vadovo M. S. dokumentai patvirtina, kad UAB ,,GMS Baltic“ negali vykdyti pelningos gamybinės veiklos, turima Gamybinė įranga yra per mažo pajėgumo, o ją eksploatuojant patiriamas nuostolis sudaro net 5 750 Eur/mėn. UAB ,,GMS Baltic“ vadovas dar 2018-01-04 pranešimu informavo patalpų nuomotoją UAB ,,Truck Service Vilnius“, kad įmonė neturi galimybės vykdyti finansinių įsipareigojimų pagal patalpų nuomos sutartį. Apie sunkią UAB ,,GMS Baltic“ finansinę padėtį M. S. 2018-01-10 pranešimu informavo jos akcininkus, tačiau duomenų, kad šie būtų ėmęsi veiksmų atkurti pelningą įmonės veiklą, jog ji galėtų vykdyti savo įsipareigojimus kreditoriams, nėra. Kadangi UAB ,,GMS Baltic“ įsipareigojimų Bankui neįvykdė, Bankas 2018-04-27 nutraukė Kreditavimo sutartį pirmiau termino, taigi nuo minėtos datos Bankas įgijo teisę reikalauti grąžinti visą kreditą ir kitas pagal Kreditavimo sutartį mokėtinas sumas – skola pagal Kreditavimo sutartį nuo 2018-04-27 tapo padelsta. Juridinių asmenų registre skelbimas UAB ,,GMS Baltic“ balansas už 2017 m. patvirtina, kad įmonė 2017-12-31 turėjo turto už 408 832 Eur, tuo tarpu UAB ,,GMS Baltic“ mokėtinos sumos ir įsipareigojimai sudarė 280 317 Eur, iš kurių: 14 596 Eur mokėtini per vienerius metus (2018 m.); 265 721 Eur mokėtini po vienerių metų. Banko vertinimu, eilutėje ,,Po vienų metų mokėtinos sumos ir kiti ilgalaikiai įsipareigojimai“ yra apskaitoma UAB ,,GMS Baltic“ skola Bankui pagal Kreditavimo sutartį (Banko išduotas 240 000 Eur kreditas). Kadangi balansas sudarytas 2017-12-31 duomenimis, o Kreditavimo sutartis nutraukta 2018-04-27, tai balanse neatsispindi nuo 2018-04-27 egzistuojantis faktas – pradelsta skola Bankui (242 445,12 Eur). Šiuo metu UAB ,,GMS Baltic“ pradelsti įsipareigojimai viršija pusę balansinės turto vertės: vien tik skola Bankui sudaro 242 445,12 Eur ir didėja dėl nedengiamų palūkanų delspinigių, o turto yra tik už 408 832 Eur, iš kurio 380 005 Eur sudaro Gamybinė įranga, kuri yra neeksploatuojama, senstanti ir prarandanti savo vertę. Pagal Nekilnojamojo turto registro informaciją, UAB ,,GMS Baltic“ nekilnojamojo turto neturi. Nurodė, jog Bankas ne kartą ragino atsakovę vykdyti įsipareigojimus pagal sudarytą Kreditavimo sutartį, siuntė raginimus sumokėti skolą ir įspėjimus apie Kreditavimo sutarties nutraukimą, tiek atsakovei, tiek atsakovės akcininkei, vadovui, tačiau į Banko raginimus įmonė nereagavo ir su Banku neatsiskaitė. Remiantis nurodytu teigia, kad UAB ,,GMS Baltic” yra nemoki pagal Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymą ir jai keltina bankroto byla.

3Atsakovė UAB ,,GMS Baltic“ teismo nustatytu terminu atsiliepimo į pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo nepateikė. Teismo procesiniai dokumentai, siųsti atsakovės registruotos buveinės adresu, grįžo neįteikti.

4UAB ,,GMS Baltic” keltina bankroto byla.

5Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) 9 straipsnio 7 dalis nustato, jog bankroto byla iškeliama, jei yra bent viena iš ĮBĮ 9 straipsnio 7 dalyje nustatytų sąlygų: 1) įmonė yra nemoki arba vėluoja išmokėti darbuotojui (darbuotojams) darbo užmokestį ir su darbo santykiais susijusias išmokas; 2) įmonė negali arba negalės vykdyti įsipareigojimų.

6Įmonės nemokumas ĮBĮ apibrėžiamas kaip įmonės būsena, kai įmonė nevykdo įsipareigojimų (nemoka skolų, neatlieka iš anksto apmokėtų darbų ir kt.) ir pradelsti įmonės įsipareigojimai (skolos, neatlikti darbai ir kt.) viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės (ĮBĮ 2 straipsnio 8 dalis, 9 straipsnio 7 dalies 1 punktas). Įmonės nemokumas nustatomas išanalizavus įmonės finansinius duomenis, iš kurių svarbiausi yra įmonės pradelsti įsipareigojimai, jų santykis su įmonės turto verte bei įmonės ūkinės – komercinės veiklos rezultatai, atspindintys galimybes vykdyti įsipareigojimus kreditoriams bei toliau išlikti aktyviu rinkos dalyviu. Tam, kad būtų išsiaiškinta įmonės reali turtinė padėtis, teismas įmonės nemokumo klausimą pirmiausia turi spręsti pagal aktualius finansinės atskaitomybės duomenis ir remtis kitais byloje esančiais įrodymais, kurie pagrįstų pradelstų įsipareigojimų kreditoriams dydį bei realią, o ne įrašytą balanse, įmonės turimo turto vertę (Lietuvos apeliacinio teismo 2018 m. vasario 1 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-491-381/2018). Bankroto bylos iškėlimo klausimo nagrinėjimas yra grindžiamas teisine prezumpcija, pagal kurią mokumo pagrindimo našta perkeliama įmonei, kuriai prašoma iškelti bankroto bylą (CPK 12 straipsnis, 178 straipsnis, ĮBĮ 9 straipsnio 1 dalis, Lietuvos apeliacinio teismo 2016 m. gruodžio 7 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-2184-798/2016). Remiantis nurodytu, teismas konstatuoja, jog mokumo pagrindimo įrodinėjimo našta nagrinėjamu atveju tenka atsakovei UAB „GMS Baltic“.

7Iš bylos duomenų nustatyta, jog UAB ,,GMS Baltic“ juridinių asmenų registre įregistruota 2008-01-03, įmonės vadovas nuo 2017-12-13 yra M. S.. Atsakovė UAB ,,GMS Baltic“ teismui nepateikė atsiliepimo į pareikštą ieškinį, įmonės finansinės atskaitomybės, kreditorių ir skolininkų sąrašų bei kitų dokumentų, kuriais remiantis būtų galima nustatyti realią atsakovės finansinę padėtį (ĮBĮ 9 straipsnio 1 dalis). Vilniaus apygardos teismas procesinius dokumentus siuntė atsakovės registracijos adresu.

8Esant nurodytoms aplinkybėms, klausimas dėl įmonės pradelstų įsipareigojimų ir jos balansinio turto vertės santykio bei bankroto bylos UAB ,,GMS Baltic“ iškėlimo sprendžiamas pagal byloje esančius įrodymus bei teismui viešai prieinamus viešųjų registrų duomenis.

9Remiantis 2017 metų UAB ,,GMS Baltic“ finansinės atskaitomybės dokumentais (balansu ir pelno – nuostolių ataskaita nuo 2017-01-01 iki 2017-12-31) nustatyta, jog 2017 metais įmonės turtą sudarė 408 832 Eur, iš jo ilgalaikis turtas – 380 005 Eur, ir visas šis turtas yra materialusis, trumpalaikis turtas – 28 827 Eur, iš kurio 20 011 Eur atsargos, 8 816 Eur kitas trumpalaikis turtas, mokėtinos sumos ir įsipareigojimai sudarė 280 317 Eur, iš kurių 14 596 Eur per vienerius metus mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai ir 265 721 Eur po vienerių metų mokėtinos sumos ir kiti ilgalaikiai įsipareigojimai. Bendrovės pelno (nuostolių) ataskaita patvirtina, jog 2017-01-01 – 2017-12-31 UAB ,,GMS Baltic“ jokių pajamų negavo.

10Atsakovė nepateikė teismui jokių įmonės turimų skolų skaičiavimų bei įmonės kreditorių sąrašo, todėl teismas neturi duomenų, iš kurių būtų aišku, kokio dydžio yra atsakovės pradelstos skolos ir kokio dydžio skolų mokėjimo terminai dar nėra suėję.

11Ieškovė ieškinyje pateikė atsakovės finansinių dokumentų analizę, nurodydama, jog eilutėje ,,Po vienų metų mokėtinos sumos ir kiti ilgalaikiai įsipareigojimai“ yra apskaitoma UAB ,,GMS Baltic“ skola Bankui pagal Kreditavimo sutartį (Banko išduotas 240 000 Eur kreditas), kuri, nutraukus sutartį, tapo pradelsta. Eilutėje „Materialusis turtas“ 380 005 Eur verte yra apskaitoma Gamybinė įranga. Šios įrangos įsigijimas buvo iš dalies finansuotas Banko lėšomis (Kreditavimo sutarties Specialiosios dalies 2.3. punktas). Kreditavimo sutarties Specialiosios dalies 2.1.1. punkte nurodyta, jog Bankas Gamybinės įrangos įsigijimui UAB ,,GMS Baltic“ suteikė 240 000 Eur kreditą, o 160 000 Eur buvo įmonės nuosavos lėšos (Kreditavimo sutarties Specialiosios dalies 3.1.2. punktas). Gamybinė įranga iš viso kainavo 400 000 Eur (240 000 Eur Banko lėšos + 160 000 Eur nuosavos UAB ,,GMS Baltic“ lėšos). Pagal nurodytą įsigijimo kainą, Bankas ir UAB ,,GMS Baltic“ 2017-09-08 sutartinio įkeitimo sutartyje nurodė Gamybinės linijos vertę. Banko manymu, balanse pateikiama 380 005 Eur vertė yra nurodoma, atsižvelgiant į Gamybinės įrangos nusidėvėjimą.

12Iš 2017 metų atsakovės finansinės atskaitomybės nustatyta, jog 2017 m. atsakovės mokėtinos sumos ir įsipareigojimai (280 317 Eur) viršija pusę į bendrovės balansą įrašyto turto vertę (408 832 Eur / 2 = 204 416 Eur), tačiau sprendžiant dėl įmonės nemokumo pagal ĮBĮ reikšmę turi ne visi atsakovės įsipareigojimai o tik pradelsti (ĮBĮ 2 straipsnio 8 dalis, 9 straipsnio 7 dalies 1 punktas). Ieškovė teismui pateikė duomenis, jog UAB ,,GMS Baltic“ įsipareigojimų Bankui neįvykdė, todėl Bankas 2018-04-27 nutraukė Kreditavimo sutartį pirmiau termino. Ieškovė nurodė, jog atsakovės balansas sudarytas 2017-12-31 duomenimis, o Kreditavimo sutartis nutraukta 2018-04-27, tai balanse neatsispindi nuo 2018-04-27 egzistuojantis faktas – 242 445,12 Eur pradelsta skola Bankui. Teismas šiuos ieškovės argumentus vertina kaip pagrįstus ir patvirtinančius atsakovės pradelstą 242 445,12 Eur skolą ieškovei. Nustatytos aplinkybės patvirtina, jog, įvertinus atsakovės finansinę padėtį po Kreditavimo sutarties nutraukimo, pradelsti UAB ,,GMS Baltic“ įsipareigojimai viršija pusę į įmonės balansą įrašyto turto vertės.

13Įmonės sudarytas balansas nėra vienintelis dokumentas, kurio pagrindu galima nustatyti įmonės mokumo būklę, jei kiti byloje esantys įrodymai paneigia balanse įrašytų duomenų teisingumą (Lietuvos apeliacinio teismo 2011 m. gegužės 18 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1406/2011, 2013 m. spalio 3 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-2300/2013). Bankroto bylų nagrinėjimas turi viešąjį interesą siekiant iš verslo rinkos pašalinti būtent realiai nemokias įmones, kuo efektyviau apginti kreditorių, o taip pat paties skolininko interesus – užkirsti kelią tolesniam tokios įmonės skolų didėjimui, todėl nustačius, kad įmonė eilę metu nesugeba bent iš dalies atsiskaityti su tais pačiais kreditoriais, įmonė galėtų būti pripažinta nemokia pradelstiems įsipareigojimams net ir neviršijant 1/2 balansinės turto vertės (Lietuvos apeliacinio teismo 2010 m. liepos 22 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1162/2010; 2011 m. gegužės 31 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1665/2011; 2017 m. spalio 12 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-1785-798/2017 ir joje nurodyta teismų praktika).

14Nagrinėjamu atveju ieškovė ieškinį grindžia ĮBĮ 4 straipsnio 1 dalies 2 punktu, kuriame nurodyta, kad vienas iš bankroto bylos iškėlimo įmonei pagrindų atsiranda tada, kai įmonė laiku nemoka už gautas prekes, atliktus darbus (paslaugas), negrąžina kreditų ir nevykdo kitų sandoriais prisiimtų turtinių įsipareigojimų. Minėta, jog pagal ĮBĮ 2 straipsnio 8 dalį įmonės nemokumas – tai įmonės būsena, kai įmonė nevykdo įsipareigojimų (nemoka skolų, neatlieka iš anksto apmokėtų darbų ir kt.) ir pradelsti įmonės įsipareigojimai (skolos, neatlikti darbai ir kt.) viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės. Pagal teismų praktiką įmonė galėtų būti pripažinta nemokia pradelstiems įsipareigojimams formaliai net ir neviršijant pusės balansinės turto vertės, jeigu nustatoma, kad įmonė daug metų nesugeba bent iš dalies atsiskaityti su tais pačiais kreditoriais (Lietuvos apeliacinio teismo 2017 m. spalio 12 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-1785-798/2017 ir joje nurodyta teismų praktika).

15Ieškovė į bylą pateikė duomenis, tai yra UAB ,,GMS Baltic“ direktoriaus M. S. 2018-01-10 pranešimą akcininkams (K. P.), kuriame nurodoma, jog įmonės finansinė situacija yra sunki. Vadovas paaiškino, jog pagrindinėje įmonės veikloje naudojamų metalo fibrai gaminti staklių teoriniai pajėgumai yra apie 200 tonų per mėnesį, tačiau praktikoje taip nėra, naudojamos metalo fibros gamybos staklės negali pagaminti 200 tonų per mėnesį. Visi galimi staklių rėžimai išbandyti, vidutiniškai įmonė gali gaminti apie 100 tonų per mėnesį, tai reiškia, kad įmonė patirtų nuostolius kiekvieną mėnesį, didėtų įsiskolinimas kreditoriams už būtinas mėnesio įmonės veiklos sąnaudas. Kartu su nurodytu pranešimu vadovas pateikė mėnesinių sąnaudų lentelę iš kurios matyti, jog tokia įmonės veikla kiekvieną mėnesį būtų nuostolinga, patiriamas nuostolis sudaro net 5 750 Eur/mėn.

16Ieškovė taip pat pateikė teismui UAB ,,GMS Baltic“ 2018-01-04 pranešimą, adresuotą UAB ,,Truck Service Vilnius“, kuriame nurodoma, jog dėl susiklosčiusios finansinės situacijos UAB ,,GMS Baltic“ negali apmokėti už patalpų nuomą pagal sutartį Nr. 2016-10/1. Byloje taip pat yra duomenys, jog 2018-01-30 bendru susitarimu dėl patalpų nuomos nutraukimo šalys nuo 2018 m. kovo 15 d. nutraukė 2016-10-17 pasirašytą nuomos sutartį Nr. 2016-10/1. Byloje taip pat yra 2018-03-12 prašymas dėl patalpų nuomos fakto išregistravimo iš registro.

17Remiantis viešaisiais Sodra duomenimis (CPK 179 straipsnio 3 dalis) nustatyta, jog 2018-09-10 įmonėje apdraustųjų asmenų nėra, skolos valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui įmonė neturi. Ieškovės pateikti įrodymai, tai yra 2018-03-15 UAB ,,GMS Baltic“ lankymo ataskaita patvirtina, kad įmonė veiklą yra nutraukusi, jos buveinėje už įmonės veiklą atsakingų asmenų, gamybos darbuotojų nebuvo rasta.

18VĮ ,,Registrų centras“ Nekilnojamojo turto registro duomenimis nustatyta, jog UAB ,,GMS Baltic” nuosavybės teise nekilnojamasis turtas neregistruotas, Juridinių asmenų registre įregistruotas tik juridinis faktas – žemės sklypo, esančio ( - ), unikalus Nr. ( - ), nuomos sutartis pagal kurią UAB ,,GMS Baltic“ išnuomotas minėtas žemės sklypas.

19VĮ „Regitra“ duomenimis nustatyta, jog UAB ,,GMS Baltic” vardu registruota viena kelių transporto priemonė FORD TRANSIT (VIN kodas ( - )), 1988 m. gamybos, kuri išregistruota, dalyvavimas viešajame eisme draudžiamas.

20Teismas, remdamasis viešaisiais duomenimis, nenustatė, kad atsakovė turėtų kokio nors kito turto iš kurio galima būtų padengti kreditorių reikalavimus.

21Iš teismų informacinės sistemos LITEKO duomenų matyti, kad bylų, kuriuose atsakovei būtų pareikšti turtiniai reikalavimai, Lietuvos teismuose nėra.

22Bankroto procesas taikomas tada, kai reikia likviduoti neveiklius, nemokius rinkos dalyvius. Vertintina, jog minėtos aplinkybės pagrindžia tai, jog UAB ,,GMS Baltic” veiklos nevykdo, neturi darbuotojų, yra nemoki ir negali atsiskaityti su savo kreditoriais, todėl atsakovei keltina bankroto byla, skirtinas įmonės administratorius (ĮBĮ 9 straipsnio 7 dalies 1, 2 punktai, 10 straipsnio 4 dalies 1 punktas).

23ĮBĮ 10 straipsnio 4 dalies 1 punkte nustatyta, kad, priėmęs nutartį iškelti bankroto bylą, teismas privalo paskirti bankroto administratorių. Pagal ĮBĮ 11 straipsnio 2 dalį, bankroto administratorių teismas parenka naudodamasis Bankroto administratorių atrankos kompiuterine programa (ĮRBIS). Bankroto administratorių atrankos sistema bankroto administratoriumi atrinko MB ,,Mokuma” (sąrašo eilės Nr. B-JA375), kuri pareiškė sutikimą teikti atsakovei bankroto administravimo paslaugas. Duomenų, kad administratoriaus kandidatūra prieštarautų imperatyvioms ĮBĮ 11 straipsnio 6 dalies normoms, teismas neturi, todėl atsakovės administratoriumi skiriama MB ,,Mokuma” (ĮBĮ 11 straipsnio 4 dalis).

24Išaiškintina, jog teismo nutartis paskirti administratorių neskundžiama ir neprivalo būti motyvuota (ĮBĮ 11 straipsnio 4 dalis).

25Dėl ieškovės sumokėto žyminio mokesčio

26CPK 87 straipsnio 1 dalies 7 punkte nustatyta, jog sumokėtas žyminis mokestis grąžinamas įsiteisėjus teismo nutarčiai iškelti įmonės bankroto bylą. Šiuo atveju grąžinamas už ieškinį dėl įmonės bankroto bylos iškėlimo sumokėtas žyminis mokestis. Iš bylos duomenų nustatyta, jog ieškovė UAB ,,Medicinos bankas“ 2018 m. rugpjūčio 9 d. mokėjimo nurodymu Nr. SF APM080929, atliktu kredito įstaigoje UAB ,,Medicinos bankas“ sumokėjo 375 Eur žyminį mokestį už ieškinį dėl UAB ,,GMS Baltic“ bankroto bylos iškėlimo. Remiantis minėtu CPK 87 straipsnio 1 dalies 7 punktu, įsiteisėjus teismo nutarčiai dėl bankroto bylos UAB ,,GMS Baltic“ iškėlimo ieškovei UAB ,,Medicinos bankas“ grąžinama 375 Eur dydžio žyminis mokestis sumokėtas už ieškinį.

27Vilniaus apygardos teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 9 straipsnio 7 dalies 1, 2 punktais, 10 straipsniu, Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 87 straipsnio 1 dalies 7 punktu, 290-292 straipsniais,

Nutarė

28iškelti UAB ,,GMS Baltic” (juridinio asmens kodas 301505873, registruotos buveinės adresas Miško g. 4, Kenos k., Vilniaus r. sav.) bankroto bylą.

29UAB ,,GMS Baltic” bankroto administratore paskirti MB ,,Mokuma” (sąrašo eilės Nr. B-JA375).

30Nustatyti ne ilgesnį kaip 45 dienų laikotarpį nuo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos, per kurį kreditoriai turi teisę pareikšti savo reikalavimus, atsiradusius iki bankroto bylos iškėlimo dienos, ir pavesti bankroto administratoriui po termino pabaigos per vieną mėnesį pateikti teismui tvirtinti kreditorių sąrašą.

31Nustatyti laikotarpį, ne ilgesnį kaip 15 dienų nuo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos, per kurį UAB ,,GMS Baltic” valdymo organai privalo perduoti bankroto administratoriui visus UAB ,,GMS Baltic” dokumentus ir turtą pagal balansą, sudarytą nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos duomenimis.

32Pavesti bankroto administratoriui:

331) atlikti ĮBĮ 10 straipsnio 4 dalies 3 punkte ir ĮBĮ 10 straipsnio 7 dalies 8 punkte nurodytus veiksmus;

342) ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos pateikti teismui įmonės lėšų sąmatą sumai, kurią jis turės teisę naudoti administravimo išlaidoms apmokėti;

353) ne vėliau kaip per 30 dienų nuo nutarties patvirtinti kreditorių ir jų finansinių reikalavimų sąrašą įsiteisėjimo dienos sušaukti pirmąjį kreditorių susirinkimą.

36Įpareigoti bankrutuojančios įmonės paskirtą administratorių ĮBĮ 10 straipsnio 4 dalies 4 punkto pagrindu pranešti kitiems teismams apie bankrutuojančiai įmonei iškeltas bylas, kuriose šiai įmonei pareikšti turtiniai reikalavimai, tarp jų ir susiję su darbo santykiais, apie ikiteisminio tyrimo įstaigose, prokuratūrose atliekamus tyrimus, baudžiamąsias bylas, jeigu baudžiamosiose bylose pareikšti bankrutuojančios įmonės kreditorių civiliniai ieškiniai, jeigu baudžiamosiose bylose areštuotas bankrutuojančios įmonės turtas, antstoliams pateiktus vykdomuosius dokumentus dėl išieškojimo iš bankrutuojančios įmonės, nedelsiant apie tai raštu informuoti teismą.

37Įsiteisėjus teismo nutarčiai iškelti bankroto bylą, ieškovei UAB ,,Medicinos bankas“, juridinio asmens kodas 112027077, grąžinti 375 Eur dydžio žyminį mokestį, sumokėtą 2018 m. rugpjūčio 9 d. mokėjimo nurodymu Nr. SF APM080929, atliktu kredito įstaigoje UAB ,,Medicinos bankas“.

38Nutarties dalis dėl bankroto bylos iškėlimo per 10 dienų nuo jos priėmimo dienos gali būti skundžiama Lietuvos apeliaciniam teismui, paduodant atskirąjį skundą per Vilniaus apygardos teismą

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Rūta Burdulienė,... 2. ieškovė UAB ,,Medicinos bankas“ (toliau – ieškovė arba Bankas) prašo... 3. Atsakovė UAB ,,GMS Baltic“ teismo nustatytu terminu atsiliepimo į... 4. UAB ,,GMS Baltic” keltina bankroto byla.... 5. Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) 9... 6. Įmonės nemokumas ĮBĮ apibrėžiamas kaip įmonės būsena, kai įmonė... 7. Iš bylos duomenų nustatyta, jog UAB ,,GMS Baltic“ juridinių asmenų... 8. Esant nurodytoms aplinkybėms, klausimas dėl įmonės pradelstų... 9. Remiantis 2017 metų UAB ,,GMS Baltic“ finansinės atskaitomybės dokumentais... 10. Atsakovė nepateikė teismui jokių įmonės turimų skolų skaičiavimų bei... 11. Ieškovė ieškinyje pateikė atsakovės finansinių dokumentų analizę,... 12. Iš 2017 metų atsakovės finansinės atskaitomybės nustatyta, jog 2017 m.... 13. Įmonės sudarytas balansas nėra vienintelis dokumentas, kurio pagrindu galima... 14. Nagrinėjamu atveju ieškovė ieškinį grindžia ĮBĮ 4 straipsnio 1 dalies 2... 15. Ieškovė į bylą pateikė duomenis, tai yra UAB ,,GMS Baltic“ direktoriaus... 16. Ieškovė taip pat pateikė teismui UAB ,,GMS Baltic“ 2018-01-04 pranešimą,... 17. Remiantis viešaisiais Sodra duomenimis (CPK 179 straipsnio 3 dalis) nustatyta,... 18. VĮ ,,Registrų centras“ Nekilnojamojo turto registro duomenimis nustatyta,... 19. VĮ „Regitra“ duomenimis nustatyta, jog UAB ,,GMS Baltic” vardu... 20. Teismas, remdamasis viešaisiais duomenimis, nenustatė, kad atsakovė turėtų... 21. Iš teismų informacinės sistemos LITEKO duomenų matyti, kad bylų, kuriuose... 22. Bankroto procesas taikomas tada, kai reikia likviduoti neveiklius, nemokius... 23. ĮBĮ 10 straipsnio 4 dalies 1 punkte nustatyta, kad, priėmęs nutartį... 24. Išaiškintina, jog teismo nutartis paskirti administratorių neskundžiama ir... 25. Dėl ieškovės sumokėto žyminio mokesčio... 26. CPK 87 straipsnio 1 dalies 7 punkte nustatyta, jog sumokėtas žyminis mokestis... 27. Vilniaus apygardos teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos įmonių... 28. iškelti UAB ,,GMS Baltic” (juridinio asmens kodas 301505873, registruotos... 29. UAB ,,GMS Baltic” bankroto administratore paskirti MB ,,Mokuma” (sąrašo... 30. Nustatyti ne ilgesnį kaip 45 dienų laikotarpį nuo nutarties iškelti... 31. Nustatyti laikotarpį, ne ilgesnį kaip 15 dienų nuo nutarties iškelti... 32. Pavesti bankroto administratoriui:... 33. 1) atlikti ĮBĮ 10 straipsnio 4 dalies 3 punkte ir ĮBĮ 10 straipsnio 7... 34. 2) ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo nutarties iškelti bankroto bylą... 35. 3) ne vėliau kaip per 30 dienų nuo nutarties patvirtinti kreditorių ir jų... 36. Įpareigoti bankrutuojančios įmonės paskirtą administratorių ĮBĮ 10... 37. Įsiteisėjus teismo nutarčiai iškelti bankroto bylą, ieškovei UAB... 38. Nutarties dalis dėl bankroto bylos iškėlimo per 10 dienų nuo jos priėmimo...