Byla 2-2677-343/2014
Dėl neteisėtų perkančiosios organizacijos sprendimų viešajame pirkime Nr. 154148 panaikinimo. Teismas, išnagrinėjęs bylą

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Rūta Palubinskaitė teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės TAEM Urbanistai, UAB ieškinį atsakovei Kaišiadorių rajono savivaldybės administracija, išvadą teikianti institucija Statybos produkcijos sertifikavimo centras dėl neteisėtų perkančiosios organizacijos sprendimų viešajame pirkime Nr. 154148 panaikinimo. Teismas, išnagrinėjęs bylą,

Nustatė

2I. Ieškinio, atsiliepimų į ieškinį esmė.

3Ieškovė TAEM Urbanistai, UAB kreipėsi į teismą prašydama panaikinti atsakovės – perkančiosios organizacijos – 2014 m. rugsėjo 23 d. sprendimą, kuriuo TAEM Urbanistai, UAB Konkursui pateiktas pasiūlymas buvo pripažintas neatitinkančiu kvalifikacijos reikalavimų ir atmestas, priteisti bylinėjimosi išlaidas.

4Ieškovė nurodė: pirma, dėl tiekėjo atitikimo Pirkimo sąlygų 16 p. 2 lentelės 9 eil. kvalifikacijos reikalavimui. Pirkimo sąlygų 16 p. 2 lentelės 9 eilutėje buvo nustatytas kvalifikacijos reikalavimas, kad tiekėjas turi turėti teisę verstis veikla, kuri reikalinga pirkimo sutarčiai (visoms numatytoms užduotims) įvykdyti. Toje pačioje eilutėje nurodyta, kad nustatytam reikalavimui įvykdyti tiekėjas pateikia įmonės įstatus, leidimus, darbuotojų sąrašą ir kt. dokumentus leidžiančius jam užsiimti reikiama veikla ir vykdyti visas Techninėje specifikacijoje nurodytas užduotis arba atitinkamos užsienio šalies institucijos (profesinių ar veiklos tvarkytojų, valstybės įgaliotų institucijų pažymos, kaip yra nustatyta toje valstybėje, kurioje tiekėjas registruotas) išduotas dokumentas ar priesaikos deklaracija, liudijanti tiekėjo teisę verstis atitinkama veikla. Perkančioji organizacija, atmesdama Tiekėjo pasiūlymą ir pretenziją, 2014 10 02 rašte Nr. (3.26-V8)-3-2448 nurodė, kad Tiekėjas neturi teisės verstis veikla, kuri reikalinga pirkimo sutarčiai įvykdyti, nes neturi darbuotojo, kuris turėtų kvalifikacijos pažymėjimą, suteikiantį teisę atlikti geodezijos ir kartografijos darbus. Perkančioji organizacija remiasi Geodezijos ir kartografijos įstatymo 12 straipsnio 1 dalimi, pagal kurią Lietuvos Respublikoje ar kitoje valstybėje narėje įsteigtas juridinis asmuo ar kita organizacija, ar jų padaliniai gali atlikti geodezijos ir kartografijos darbus, kai jų darbuotojas (fizinis asmuo) turi jam išduotą kvalifikacijos pažymėjimą ar kitą dokumentą, suteikiantį teisę atlikti geodezijos ir kartografijos darbus. Perkančioji organizacija nurodė, kad pasiūlymo pateikimo dieną tiekėjo ar jo pasitelkto subtiekėjo įmonėje pagal darbo sutartį nedirbo atestuotas specialistas. Su tokiu sprendimu ieškovė nesutinka, nes atsakovė netinkamai pritaikė Viešųjų pirkimų įstatymo nuostatas, nesivadovavo Viešųjų pirkimų tarnybos išaiškinimais bei suformuota Lietuvos Respublikos teismų praktika. Ieškovė, siekdama atitikti Pirkimo sąlygų 16 p. 2 lentelės 9 eil. kvalifikacijos reikalavimą, nurodė, kad topografijos planams rengti pasitelks specialistą T. V.. Šis specialistas turi visus reikalingus atestatus, suteikiančius teisę atlikti geodezijos ir kartografijos darbus, o atsakovė šios aplinkybės neginčija. Be to, Tiekėjas su šiuo specialistu yra 2014 09 05 sudaręs ketinimų protokolą, pagal kurį T. V. įsipareigoja įsidarbinti TAEM URBANISTAI, UAB ir atlikti jam priskirtus darbus numatytoje sutartyje, o TAEM URBANISTAI, UAB konkurso laimėjimo atveju įsipareigoja įdarbinti ekspertą (fizinį asmenį) atlikti jam priskirtus darbus numatytoje sutartyje. T. V. taip pat yra sudaręs 2014 09 05 išimtinumo ir sutikimo dalyvauti pasižadėjimą, pagal kurį jis deklaruoja, jog sutinka dalyvauti Pirkime ir deklaruoja, jog turi galimybę ir norą dirbti to periodo metu, kuris yra numatytas pasiūlyme, ir atlikti reikiamas funkcijas bei supranta, jog negali siūlyti savęs kandidatu bet kuriam kitam Pirkimo dalyviui, teikiančiam pasiūlymą tam pačiam Pirkimui. Tai reiškia, kad Tiekėjas yra sudaręs rašytinius susitarimus su fiziniu asmeniu (ekspertu), kuris turi kvalifikacijos pažymėjimus atlikti geodezijos ir kartografijos darbus bei kuris įsipareigojo įsidarbinti pas Tiekėją, jeigu Tiekėjo pasiūlymas būtų pripažintas laimėtoju. Tokiu atveju Tiekėjas turi būti laikomas atitinkančiu Geodezijos ir kartografijos įstatymo 12 straipsnio 1 dalies reikalavimą. Taip pat ieškovė nurodo, jog tarp šalių nekyla ginčo dėl to, kad: (i) pasiūlymo pateikimo dienai ieškovė nebuvo įdarbinusi specialisto T. V.; (ii) pasiūlymo pateikimo dienai specialistas T. V. buvo įsipareigojęs įsidarbinti pas ieškovę, jeigu ieškovės pasiūlymas būtų pripažintas tinkamu; (iii) ieškovė atitiktų kvalifikacijos reikalavimą, jeigu T. V. būtų buvęs įdarbintas pas ieškovę jau pasiūlymo pateikimo metu. Tad pagrindinis ir esminis klausimas, dėl kurio kyla ginčas, yra tai, ar Tiekėjas, kuris pasiūlymo pateikimo dienai turėjo specialisto T. V. įsipareigojimą įsidarbinti, gali būti laikomas atitinkančiu Pirkimo sąlygų 16 p. 2 lentelės 9 eil. kvalifikacijos reikalavimą Geodezijos ir kartografijos įstatymo 12 straipsnio 1 dalies prasme. Iš 2014-10-02 sprendimo Nr. (3.26-V8)-3-2448 matyti, kad Perkančioji organizacija Tiekėjo pasiūlymą atmetė ne dėl to, kad „pasitelkti specialistai nedirba tiekėjo įmonėje, o dėl to, kad Tiekėjas neįrodė turįs teisę verstis reikiama veikla, kaip tą reglamentuoja specialieji teisės aktai“. Išvada, ar Tiekėjas turi teisę verstis geodezijos ir kartografijos darbų veikla, priklauso nuo to, ar Tiekėjas turi atitinkamų specialistų (fizinių asmenų), turinčius geodezijos ir kartografijos kvalifikacijos pažymėjimus. Nors formaliai pasiūlymo pateikimo metu Tiekėjas nebuvo įdarbinęs specialisto T. V., tačiau Viešųjų pirkimų įstatymo prasme Tiekėjas, kuris pasiūlymo pateikimo metu yra sudaręs susitarimus su specialistais dėl jų įdarbinimo, turi būti laikomas atitinkančiu kvalifikacijos reikalavimus, įskaitant ir teisę verstis atitinkama veikla. Tokią išvadą patvirtina pats Viešųjų pirkimų įstatymas, Viešųjų pirkimų tarnybos išaiškinimas, susiformavusi Lietuvos Respublikos teismų praktika bei toliau nurodomi argumentai. Pirma, Pirkimas yra vykdomas Viešųjų pirkimų įstatymo pagrindu, todėl išvada, ar Tiekėjas atitinka jam keliamus kvalifikacijos reikalavimus, priklauso būtent nuo Viešųjų pirkimų įstatymo teisinio reguliavimo. Pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 34 straipsnio 1 dalį Perkančioji organizacija turi teisę pirkimo dokumentuose pareikalauti, kad kandidatas ar dalyvis turėtų teisę verstis ta veikla, kuri reikalinga pirkimo sutarčiai įvykdyti. Analogiškas reikalavimas yra įtvirtintas ir Pirkimo sąlygų 16 p. 2 lentelės 9 eil. Šis reikalavimas viešųjų pirkimų teisėje yra priskiriamas prie kvalifikacijos reikalavimų. Remiantis Viešųjų pirkimų įstatymo 32 straipsnio 3 dalimi „Prireikus konkretaus pirkimo atveju tiekėjas gali remtis kitų ūkio subjektų pajėgumais, neatsižvelgdamas į tai, kokio teisinio pobūdžio būtų jo ryšiai su jais. Šiuo atveju Tiekėjas privalo įrodyti perkančiajai organizacijai, kad vykdant sutartį tie ištekliai jam bus prieinami. Tokiomis pačiomis sąlygomis ūkio subjektų grupė gali remtis ūkio subjektų grupės dalyvių arba kitų ūkio subjektų pajėgumais“. Nagrinėjamuoju atveju ieškovė, siekdama įrodyti savo atitikimą keliamiems kvalifikacijos reikalavimams, remiasi kito subjekto – T. V. (fizinio asmens) – pajėgumais. Lietuvos Respublikos teismų praktikoje yra išaiškinta, kad „galimybės tiekėjui remtis kito asmens pajėgumais neturi sąlygoti kaip nors formalizuotas jų ryšių teisinis pobūdis. Kito ūkio subjekto pajėgumais besinaudojantis tiekėjas turi vieną pareigą – įrodyti perkančiajai organizacijai, kad vykdant sutartį kito asmens pajėgumai ir ištekliai jam bus prieinami.“ Tuo tarpu atsakovė skundžiamame sprendime nurodė, jog ieškovės pasiūlymą atmetė dėl to, kad „teisę rengti topografijos planus Tiekėjas įgis ateityje, kai įdarbins reikiamos kvalifikacijos specialistą“. Tuo tarpu Viešųjų pirkimų įstatymo 32 straipsnio 3 dalis leidžia Tiekėjui savo kvalifikaciją grįsti ir tais specialistais, kurie nėra įdarbinti pasiūlymo pateikimo dieną, bet su kuriais yra sudaryti susitarimai dėl įdarbinimo. Antra, nagrinėjamoje situacijoje yra labai svarbi suformuota Lietuvos Respublikos teismų praktika dėl Viešųjų pirkimų įstatymo 32 straipsnio 3 dalies aiškinimo. Vadovaujantis pačia naujausia Lietuvos Respublikos teismų praktika „nėra būtina, jog tiekėją ir tiekėjo dėl kvalifikacijos pasitelktą specialistą sietų darbo santykiai, tačiau tiekėjas turi įrodyti, kad jų teisinio pobūdžio ryšiai yra pakankami užtikrinti pirkimo sąlygomis nustatytą tiekėjo kvalifikaciją“. Lietuvos apeliacinis teismas yra išaiškinęs, kad „tiekėjas, įrodinėdamas perkančiajai organizacijai kitų ūkio subjektų išteklių prieinamumą, turi pateikti, pavyzdžiui, tų ūkio subjektų įsipareigojimą jam suteikti būtinus išteklius“. Todėl tiekėjas, kuris pasiūlyme nurodo (ketina nurodyti) sutarties vykdymui ketinamus pasitelkti ekspertus, gali, tačiau neprivalo iki teikiant pasiūlymą jų įdarbinti. Trečia, nagrinėjamoje situacijoje yra aktualūs ir Viešųjų pirkimų tarnybos (viešųjų pirkimų politiką įgyvendinanti ir prižiūrinti, kaip laikomasi šio įstatymo ir su jo įgyvendinimu susijusių teisės aktų, valstybės biudžetinė įstaiga) išaiškinimai. Viešųjų pirkimų tarnyba dar 2012 12 14 yra pateikusi viešus išaiškinimus dėl ekspertų įdarbinimo tais atvejais, kai tiekėjai savo kvalifikaciją grindžia specialistais (fiziniais asmenimis). Viešųjų pirkimų tarnyba pažymėjo, kad „Jeigu tiekėjas pasiūlyme nurodo ekspertą (fizinį asmenį), kurį laimėjimo ir sutarties sudarymo atveju ketina įdarbinti, tokiu atveju, tiekėjas iki pateikiant pasiūlymą turėtų sudaryti su ketinamu sutarties vykdymo metu pasitelkti ekspertu susitarimą arba ketinimų protokolą arba kitą dokumentą, kuris pagrįstų, kad toks ketinimas buvo iki tiekėjui pateikiant pasiūlymą perkančiajai organizacijai ir kad konkurso laimėjimo ir sutarties sudarymo atveju ekspertai bus įdarbinti. Šiuos dokumentus tiekėjas pasiūlyme pateikia kartu su konkretaus viešojo pirkimo dokumentuose reikalaujama informacija apie ekspertą.“ Viešųjų pirkimų tarnyba nurodė, kad „Tiekėjas, pagrįsdamas atitikimą kvalifikacijos reikalavimams, pateikia perkančiajai organizacijai konkretaus viešojo pirkimo dokumentuose reikalaujamą informaciją apie ekspertą, taip pat, jeigu perkančioji organizacija reikalauja – sutartį ar preliminariąją sutartį ar ketinimų protokolą dėl sutarties sudarymo su ekspertu laimėjimo ir sutarties sudarymo atveju.“ Viešųjų pirkimų tarnyba taip pat pažymėjo: „Todėl tiekėjas, kuris pasiūlyme nurodo (ketina nurodyti) sutarties vykdymui ketinamus pasitelkti ekspertus, gali, tačiau neprivalo iki teikiant pasiūlymą jų įdarbinti.“ Šiuo atveju ieškovė pateikė 2014 09 05 ketinimų protokolą su T. V., pagal kurį „TAEM Urbanistai konkurso laimėjimo atveju įsipareigoja įdarbinti ekspertą (fizinį asmenį) T. V. atlikti jam priskirtus darbus numatytoje sutartyje“. Šis susitarimas buvo pasirašytas dar prieš pasiūlymų pateikimą ir susitarimą pasirašė ir T. V., todėl jis yra įpareigojantis abi susitarimo šalis bei yra tinkamas susitarimas siekiant pagrįsti tiekėjo kvalifikaciją. 2. Dėl Tiekėjo atitikimo Pirkimo sąlygų 16 p. 2 lentelės 15 eil. kvalifikacijos reikalavimui. Pirkimo sąlygų 16 p. 2 lentelės 15 eilutėje buvo nustatytas kvalifikacijos reikalavimas, kad tiekėjas turi sutarties vykdymui numatyti ir pasiūlyme nurodyti tokius specialistus: projekto dalies vadovą turintį teisę eiti projekto dalies vadovo pareigas statinių grupėje: susisiekimo komunikacijos (keliai, keliai (gatvės), projekto dalys: susisiekimo. Atsakovė, atmesdama ieškovės pasiūlymą ir pretenziją, nurodė, kad Tiekėjas turėjo pasiūlyti asmenį, turintį teisę eiti projekto dalies vadovo pareigas, tuo tarpu Tiekėjas pasiūlė asmenį, turintį teisę eiti projekto vadovo pareigas. Perkančioji organizacija nurodė, kad „joks teisės aktas nenurodo, kad projekto vadovo atestatas yra „aukštesnės kvalifikacijos“ nei projekto dalies vadovo“, taip pat nurodė, kad Perkančioji organizacija reikalauja „nurodyti būtent projekto dalių vadovus, kurie yra kvalifikuoti rengti tam tikras projekto dalis“. Ieškovės įsitikinimu, Perkančioji organizacija netinkamai pritaikė Viešųjų pirkimų įstatymo nuostatas, nesivadovavo suformuota Lietuvos Respublikos teismų praktika, kas lėmė neteisėto sprendimo priėmimą. Ieškovė pateikė A. T. atestatą, įrodantį teisę eiti projekto vadovo pareigas statinių grupėje: susisiekimo komunikacijos (keliai (gatvės)). Ieškovės įsitikinimu, pateiktas atestatas visiškai atitinka Pirkimo sąlygų 16 p. 2 lentelės 15 eil. kvalifikacijos reikalavimą. Pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 32 straipsnio 2 dalį Perkančiosios organizacijos nustatyti minimalūs kandidatų ar dalyvių kvalifikacijos reikalavimai negali dirbtinai riboti konkurencijos. Jie turi būti pagrįsti ir proporcingi pirkimo objektui, tikslūs ir aiškūs. Viešųjų pirkimų tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės direktoriaus 2003 10 20 įsakymu Nr. 1S-100 buvo patvirtintos Tiekėjų kvalifikacijos vertinimo metodines rekomendacijos (toliau – „Rekomendacijos“). Vadovaujantis minėtų Rekomendacijų 7 p. kvalifikacijos reikalavimai turi būti minimalūs, pagrįsti ir proporcingi pirkimo objektui, tikslūs ir aiškūs. Tai patvirtina ir susiformavusi Lietuvos Respublikos teismų praktika. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra išaiškinęs, kad „negalima nustatyti tokių reikalavimų, kurie būtų pertekliniai perkančiajai organizacijai siekiant tikslo įsitikinti dėl tiekėjo patikimumo. Dėl to Viešųjų pirkimų įstatymo 32 straipsnyje įtvirtina „minimalių“ reikalavimų tiekėjų kvalifikacijai sąvoką, kuri suponuoja perkančiųjų organizacijų pareigą atsižvelgti į minėtą tikslų ir priemonių pusiausvyrą“. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje yra pažymėta, kad reikalavimas pateikti atitinkamą kvalifikaciją pagrindžiantį dokumentą yra ne kvalifikacijos, o jos pagrindimo reikalavimas. Tai yra išvestinis reikalavimas ir jis yra svarbus tik dėl to, kad padeda perkančiajai organizacijai patikrinti ir įsitikinti tiekėjų kvalifikacijos atitiktimi pirkimo sąlygose keliamiems reikalavimams. Net ir neatitinkant šio išvestinio reikalavimo, tiekėjo kvalifikacija iš principo gali būti pripažįstama atitinkančia minimalius jai keliamus reikalavimus. Tiekėjo kvalifikacija yra suprantama kaip jo pajėgumas ir pasiruošimas tinkamai įvykdyti ketinamus prisiimti įsipareigojimus pagal viešojo pirkimo sutartį, kurie apima ar gali apimti ekonominį, techninį, profesinį pajėgumą, teisę verstis tam tikra veikla ar tam tikrų kokybės vadybos sistemų įdiegimą ir pan. Tai – objektyvi kategorija (juridinis faktas), kuri žymi tam tikrų praeities ar dabarties faktų egzistavimą. Atkreipia dėmesį, kad ypatingų statinių projekto vadovai, projekto vykdymo priežiūros vadovai bei ypatingų statinių projekto dalių vadovai, projekto vykdymo priežiūros dalių vadovai įgyja teisę gauti atitinkamus atestatus tik turint pakankamą kvalifikaciją. Projekto vadovo kvalifikacijos atestato gavimui būtina sąlyga yra penkerių metų darbo patirtis, atitinkamoje, kvalifikacijos atestate nurodytoje statinių grupių srityje: „Darbo trukmė atitinkamoje srityje (projektavimo, statybos ar ekspertizės) per paskutinius 10 metų, einant neypatingų statinių vadovo pareigas arba dirbant vadovaujamam kito vadovo ypatingų statinių kategorijoje“, o projekto dalies vadovo kvalifikacijos atestatui įgyti reikalaujama trejų metų patirtis atitinkamoje, kvalifikacijos atestate nurodytoje statinių grupių srityje. Remiantis tokiais duomenimis, turėtų būti pakankamai įrodymų, kad pateikto specialisto A. T. kvalifikacijos atestatas yra aukštesnės kvalifikacijos nei privaloma pateikti ir pilnai atitinka konkurso sąlygų 2 lentelėje 15 p. nurodytus reikalavimus. Atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos teisinį reguliavimą bei keliamo kvalifikacinio reikalavimo esmę akivaizdu, kad asmuo, turintis teisę eiti projekto vadovo pareigas, gali eiti ir projekto dalies vadovo pareigas. Pagrindinių statybos darbų sričių vadovų statusas yra nustatytas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 12 28 įsakymu Nr. D1-1034 patvirtintame Statybos techniniame reglamente STR 1.02.06:2012 „Statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų kvalifikaciniai reikalavimai, atestavimo ir teisės pripažinimo tvarkos aprašas“ (toliau – „Vadovų aprašas“). Vadovaujantis Vadovų aprašo 9.5 p. statinio projekto vadovas – tai statybos inžinierius, kuris, atstovaudamas statytojo interesams, normatyvinių statybos techninių dokumentų nustatyta tvarka organizuoja statinio projekto rengimą, koordinuoja statinio projektų dalių sprendinius bei statinio projekto dalių vadovų veiklą, prižiūri ir atsako, kad statinio projekte būtų įgyvendinti įstatymų, kitų teisės aktų, normatyvinių statybos techninių dokumentų ir normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų, privalomųjų statinio projekto rengimo dokumentų reikalavimai. Tuo tarpu pagal Vadovų aprašo 9.6 p. statinio projekto dalies vadovas – tai statybos inžinierius, kuris vienas rengia statinio projekto dalį ir kartu yra jos vadovas arba vadovauja specialistų grupei, rengiančiai projekto dalį, ir atsako, kad statinio projekto dalyje būtų įgyvendinti įstatymų, kitų teisės aktų, normatyvinių statybos techninių dokumentų ir normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų, privalomųjų statinio projekto rengimo dokumentų reikalavimai. Pagal galiojantį teisinį reguliavimą statinio vadovas yra atsakingas tiek už viso statinio projekto, tiek ir už projekto dalių rengimą. Tuo tarpu statinio projekto dalies vadovas yra atsakingas ne už viso projekto, o tik už projekto dalies parengimą. Daro išvadą, kad asmens, turinčio projekto vadovo atestatą, kvalifikacija atitinka ir net viršija projekto dalies vadovo kvalifikaciją. Be to, projekto vadovas turi teisę atlikti lygiai tas pačias funkcijas, kurias atlieka ir projekto dalies vadovas, ir dar turi teisę atlikti papildomas funkcijas, t. y. organizuoti viso projekto (ne tik projekto dalies) rengimą. Nurodytos aplinkybės aiškiai patvirtina, kad tiekėjo pasiūlytas specialistas A. T. visiškai atitinka Pirkimo sąlygų 16 p. 2 lentelės 15 p. keliamą reikalavimą kvalifikacijai.

5Dublike ieškovė nurodė, kad su atsiliepime į ieškinį pateiktais argumentais kategoriškai nesutinka. Atsakovės naudojami argumentai yra itin formalūs, ji netinkamai aiškina ir taiko Viešųjų pirkimų įstatymą, vienas nuostatas nepagrįstai atsiedama nuo kitų. Pirma, Dėl Tiekėjo atitikimo Pirkimo sąlygų 16 p. 2 lentelės 9 eil. kvalifikacijos reikalavimui. Atsakovės nuomone, ieškovė neturi teisės verstis veikla, kuri reikalinga pirkimo sutarčiai įvykdyti, nes neturi darbuotojo, kuris turėtų kvalifikacijos pažymėjimą, suteikiantį teisę atlikti geodezijos ir kartografijos darbus. Perkančioji organizacija remiasi Geodezijos ir kartografijos įstatymo 12 straipsnio 1 dalimi, pagal kurią Lietuvos Respublikoje ar kitoje valstybėje narėje įsteigtas juridinis asmuo ar kita organizacija, ar jų padaliniai gali atlikti geodezijos ir kartografijos darbus, kai jų darbuotojas (fizinis asmuo) turi jam išduotą kvalifikacijos pažymėjimą ar kitą dokumentą, suteikiantį teisę atlikti geodezijos ir kartografijos darbus. Ieškovė, siekdamas atitikti Pirkimo sąlygų 16 p. 2 lentelės 9 eil. kvalifikacijos reikalavimą, nurodė, kad topografijos planams rengti pasitelks specialistą T. V., kuris turi visus atestatus, yra pasirašęs išimtinumo deklaraciją ir su kuriuo yra sudarytas ketinimų protokolas dėl jo įdarbinimo Konkurso laimėjimo atveju, todėl ieškovė turi būti laikoma atitinkančia Geodezijos ir kartografijos įstatymo 12 straipsnio 1 dalies reikalavimą. Viešųjų pirkimų įstatymo prasme Tiekėjas, kuris pasiūlymo pateikimo metu yra sudaręs susitarimus su specialistais dėl jų įdarbinimo, turi būti laikomas atitinkančiu kvalifikacijos reikalavimus, įskaitant ir teisę verstis atitinkama veikla. Vien tai, kad tam tikri reikalavimai yra įtvirtinti keliuose Viešųjų pirkimų įstatymo straipsniuose, nereiškia, jog tos įstatymo nuostatos turi būti aiškinamos ir taikomos atsietai viena nuo kitos. Priešingai – Viešųjų pirkimų įstatymas (kaip ir bet koks kitas teisės aktas) turi būti aiškinamas ir taikomas sistemiškai, t. y. kiekviena įstatymo nuostata turi būti aiškinama kartu su kitomis įstatymo nuostatomis. Nagrinėjamoje byloje susiklostė situacija, kai skirtingiems reikalavimams patenkinti tiekėjas turi pateikti tą patį dokumentą, t. y. informaciją, jog Tiekėjas turi įsidarbinęs arba yra įsipareigojęs įdarbinti specialistą, turintį reikalingus atestatus, suteikiančius teisę atlikti geodezijos ir kartografijos darbus. Dėl nurodytų priežasčių ieškovė turi būti laikoma atitinkančia jai keliamą Viešųjų pirkimų įstatymo 34 straipsnio 1 dalies reikalavimą (teisė verstis atitinkama veikla). Perkančioji organizacija savo atsiliepime remiasi išimtinai tik jai naudingomis Viešųjų pirkimų įstatymo nuostatomis, tačiau kitas nuostatas taikyti atsisako, kaip atsisako vadovautis susiformavusia Lietuvos Respublikos teismų praktika bei Viešųjų pirkimų tarnybos išaiškinimais. Itin atkreiptinas dėmesys į tai, kad viešųjų pirkimų procedūrų metu, o ypač – tiekėjų kvalifikacijos vertinimo metu didelė reikšmė turi būti skiriama turinio viršenybės prieš formą principui. „Tiekėjų veiksmų ir perkančiosios organizacijos sprendimų turiningasis vertinimas, atsižvelgiant į viešųjų pirkimų principus ir tikslus, turi viršenybę prieš formalumus. Šis vertinimas atliekamas atsižvelgiant inter alia į aktualias teisės normas dėl tiekėjų kvalifikacijos ir pasiūlymų vertinimo bei viešųjų pirkimų principus (VPĮ 3, 32, 39 straipsniai)“. Vertinant turinio viršenybės prieš formą principo atžvilgiu matyti, kad atsakovė visiškai formaliai reikalauja, jog ieškovė būtų įdarbinusi darbuotoją dar iki pasiūlymo pateikimo dienos, nors visiškai nevertina, ar Tiekėjas apskritai yra kompetentingas ir pajėgus atlikti reikiamus darbus. Turinio viršenybės prieš formą principo atžvilgiu nėra svarbu, kaip konkrečiai yra įformintas Tiekėjo ir specialisto susitarimas – yra tik svarbu, ar Tiekėjas iki pasiūlymų pateikimo dienos turi atitinkamus užtikrinimus, kad jis laimėjimo atveju bus pajėgus atlikti reikiamus darbus. Pagal susiformavusią Lietuvos Respublikos teismų praktiką kvalifikacijos reikalavimai – tai objektyviais, aiškiais ir tiksliais kriterijais pagrįsti reikalavimai, skirti sudaryti sąlygas konkuruoti dėl viešojo pirkimo sutarties sudarymo tiems tiekėjams, kurie pajėgūs įvykdyti viešojo pirkimo sutartį, ir apriboti galimybę patekti tiems tiekėjams, kurie reikalingos kompetencijos neturi. Kadangi teisė verstis atitinkama veikla (Viešųjų pirkimų įstatymo 32 str. 1 d.) pagal savo esmę yra kvalifikacijos reikalavimas, jam turi būti taikomi objektyvumo kriterijus – įvertinama, ar tiekėjas bus pajėgus įvykdyti viešojo pirkimo sutartį. Šiuo aspektu tiekėjas, kuris yra įdarbinęs atitinkamą specialistą ir tiekėjas, kuris yra sudaręs įpareigojantį susitarimą dėl specialisto įdarbinimo, laikomi lygiavertėje pozicijoje, t. y. abu tiekėjai laikomi turinčiais teisę vykdyti pirkimo sutartį ir laikomi atitinkančiais Viešųjų pirkimų įstatymo 32 straipsnio 1 dalies reikalavimą. Antra, Dėl Tiekėjo atitikimo Pirkimo sąlygų 16 p. 2 lentelės 15 eil. kvalifikacijos reikalavimui. Atsakovė, atmesdama ieškovės pasiūlymą ir pretenziją, nurodė, kad Tiekėjas turėjo pasiūlyti asmenį, turintį teisę eiti projekto dalies vadovo pareigas, tuo tarpu Tiekėjas pasiūlė asmenį, turintį teisę eiti projekto vadovo pareigas. Perkančioji organizacija nurodė, kad „joks teisės aktas nenurodo, kad projekto vadovo atestatas yra „aukštesnės kvalifikacijos“ nei projekto dalies vadovo“, taip pat nurodė, kad Perkančioji organizacija reikalauja „nurodyti būtent projekto dalių vadovus, kurie yra kvalifikuoti rengti tam tikras projekto dalis“. Atsiliepime į ieškinį atsakovė nurodė, kad ieškovė siekė neva modifikuoti Pirkimo sąlygas ar netgi jas kvestionuoti. Tačiau tokie Perkančiosios organizacijos argumentai yra visiškai nepagrįsti bei netgi neatitinkantys tikrovės. Nagrinėjamuoju atveju ginčas kyla ne dėl Pirkimo sąlygų 16 p. 2 lentelės 15 eil. keitimo ar modifikavimo, bet dėl šios sąlygos taikymo – ar Perkančioji organizacija turėjo teisę atmesti Tiekėjo pasiūlymą tuo pagrindu, kad Tiekėjas pasiūlė asmenį, turintį teisę eiti projekto vadovo pareigas. Ieškovės įsitikinimu, projekto vadovas turi visus gebėjimus ir kompetencijas, kurias turi ir projekto dalies vadovas. Maža to, projekto vadovo kvalifikacija turi būti laikoma aukštesnė už projekto dalies vadovo. Dėl šios priežasties Perkančioji organizacija neturėjo teisės atmesti pasiūlymo vien dėl to, kad Tiekėjas pasiūlė netgi aukštesnės kvalifikacijos specialistą, nei yra reikalaujama. Atsakovė piktnaudžiauja taikydama Pirkimo sąlygas, jas taiko visiškai formaliai bei nesigilina (ar nepageidauja gilintis) į kiekvieno keliamo reikalavimo paskirtį bei turinį. Tačiau jau minėtas turinio viršenybės prieš formą principas reikalauja įvertinti kiekvieno kvalifikacinio reikalavimo paskirtį bei esmę, o tik po to spręsti dėl tiekėjo atitikimo kvalifikaciniams reikalavimams. Vertinant turinio viršenybės prieš formą principo atžvilgiu darytina išvada, kad tiekėjo, kurio kvalifikacija yra netgi aukštesnė nei reikalaujama, pasiūlymas negali būti atmestas dėl tos priežasties, kad Pirkimo sąlygose buvo keliami mažesni kvalifikacijos reikalavimai. Be to, atsiliepime atsakovė nepaneigė ieškinyje nurodytų argumentų, kad projekto vadovas yra aukštesnės kvalifikacijos asmuo nei projekto dalies vadovas. Statinio projekto vadovas – tai statybos inžinierius, kuris, atstovaudamas statytojo interesams, normatyvinių statybos techninių dokumentų nustatyta tvarka organizuoja statinio projekto rengimą, koordinuoja statinio projektų dalių sprendinius bei statinio projekto dalių vadovų veiklą, prižiūri ir atsako, kad statinio projekte būtų įgyvendinti įstatymų, kitų teisės aktų, normatyvinių statybos techninių dokumentų ir normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų, privalomųjų statinio projekto rengimo dokumentų reikalavimai. Tuo tarpu statinio projekto dalies vadovas – tai statybos inžinierius, kuris vienas rengia statinio projekto dalį ir kartu yra jos vadovas arba vadovauja specialistų grupei, rengiančiai projekto dalį, ir atsako, kad statinio projekto dalyje būtų įgyvendinti įstatymų, kitų teisės aktų, normatyvinių statybos techninių dokumentų ir normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų, privalomųjų statinio projekto rengimo dokumentų reikalavimai.

6Reikalavimus ieškovė grindė: TAEM Urbanistai, UAB pasiūlymo nuorašu, 2014 09 18 rašto „Dėl pasiūlymo patikslinimo“ su priedais nuorašu, 2014 09 23 atsakovės rašto „Dėl pasiūlymo atmetimo“ nuorašu, 2014 09 29 pretenzijos nuorašu, 2014 10 02 rašto „Dėl pretenzijos atmetimo“ nuorašu, Pirkimo sąlygų nuorašu, skelbimo apie pirkimą išrašu.

7Ieškovė TAEM Urbanistai, UAB prašo priteisti iš atsakovės Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos 5 378,25 Lt bylinėjimosi išlaidoms atlyginti. Nurodo, kad byloje pirmosios instancijos teisme ieškovui TAEM Urbanistai, UAB atstovauja advokato Irmanto Norkaus ir partnerių kontoros „Raidla Lejins & Norcous“ advokatai. Advokatų įkainis skaičiuotas 1 val. = 450,00 Lt (be PVM) už teisinių paslaugų teikimą. Dokumentų analizei, procesinių dokumentų rengimui, atstovavimui bei kitoms su byla susijusioms teisinėms paslaugoms suteikti iš viso buvo skirta 8,50 val. Ieškovė TAEM URBANISTAI, UAB teisinei pagalbai Kauno apygardos teismo civilinėje byloje Nr. 2-2677-343/2014 išleido 5 378,25 Lt su PVM. Ieškovės TAEM URBANISTAI, UAB byloje patirtos bylinėjimosi išlaidos matyti pagal PVM sąskaitą faktūrą - Serija NIP Nr. 17433, darbų trukmė – 8,50 val., suma pagal sąskaitą – 5.378,25 Lt su PVM. Pažymi, kad įstatymuose neįtvirtinta specialiųjų reikalavimų ar apribojimų, įpareigojančių advokatą ar advokato padėjėją susitarti su klientu dėl konkretaus, individualaus apmokėjimo kiekvienoje konkrečioje civilinėje byloje. Atstovavimo santykių sutartinis pobūdis lemia, kad šių santykių šalys – atstovaujamasis ir atstovas – yra laisvi susitarti dėl atstovavimo masto ir apmokėjimo tvarkos. Taip pat nėra pagrindo atmesti prašymą dėl šių išlaidų priteisimo vien tik tuo pagrindu, kad teismui nepateikta dokumentų, kuriuose expressis verbis detaliai nurodoma apie patirtas išlaidas pagalbai apmokėti konkrečioje civilinėje byloje. Taip pat Lietuvos Aukščiausiasis teismas pabrėžė, kad įstatymų leidėjas nedetalizuoja ir nekonkretizuoja, kokie ir kokio turinio įrodymai turi būti pateikiami, kad juos būtų galima laikyti bylinėjimosi išlaidas patvirtinančiais įrodymais. Kauno apygardos teismo civilinėje byloje Nr. 2-2677-343/2014 teismo posėdis numatytas 2014 12 01. Tačiau susitariant dėl advokato pagalbos konkrečioje byloje buvo sutarta dėl konkretaus apmokėjimo už šias paslaugas tvarkos, t. y. klientas už paslaugas turi apmokėti iki 2014 12 03. Taigi, apmokėjimo terminas už paslaugas iki Kauno apygardos teisme numatyto posėdžio dar nebus suėjęs.

8Atsiliepime į ieškinį atsakovė Kaišiadorių rajono savivaldybės administracija su ieškiniu nesutiko, prašė jį atmesti. Atsiliepime į ieškinį nurodė, kad ieškovės pateiktas pasiūlymas neatitiko minimalaus kvalifikacinio reikalavimo (Pirkimo sąlygų 16 p. 2 lentelės 9 eil.), todėl Perkančioji organizacija priėmė teisėtą ir pagrįstą sprendimą Tiekėjo pasiūlymą atmesti (VPĮ 39 straipsnio 2 dalies 1 punktas, Konkurso sąlygų 60.1 punktas). Pirma, VPĮ 32 straipsnyje yra įtvirtinta pareiga Perkančiajai organizacijai visapusiškai išsiaiškinti, ar tiekėjas yra pajėgus tinkamai įvykdyti ketinamus prisiimti įsipareigojimus pagal viešojo pirkimo sutartį, kurie apima ar gali apimti ekonominį, techninį, profesinį pajėgumą, teisę verstis tam tikra veikla ar tam tikrų kokybės vadybos sistemų įdiegimą ir pan. (VPĮ 32 straipsnio 1 dalis). Pagal nuosekliai formuojamą Lietuvos teismų praktiką kvalifikacijos reikalavimų nustatymo tikslas - padėti perkančiajai organizacijai įsitikinti, ar ūkio subjektas pajėgus tinkamai ir sėkmingai įvykdyti pirkimo sutartį. VPĮ 34 straipsnyje numatyta, kad Perkančioji organizacija turi teisę pirkimo dokumentuose pareikalauti, kad kandidatas ar dalyvis turėtų teisę verstis ta veikla, kuri reikalinga pirkimo sutarčiai įvykdyti. Konkurso sąlygų 16 p. 2 lentelės 9 eil. buvo įtvirtintas minimalus kvalifikacinis reikalavimas, kuriuo iš tiekėjų buvo reikalaujama turėti teisę verstis veikla, kuri reikalinga pirkimo sutarčiai (visoms numatytoms užduotims) įvykdyti. Ginčo byloje nėra (šalių pripažintas faktas, CPK 187 straipsnis), kad pagal viešojo pirkimo sutartį turės būti atliekami geodezijos ir kartografijos darbai. Geodezijos ir kartografijos veikla nėra reglamentuota VPĮ. Šią veiklą reglamentuoja specialus Lietuvos Respublikos geodezijos ir kartografijos įstatymas (toliau - GKĮ). Pagal nuosekliai suformuotą kasacinio teismo praktiką, atsižvelgiant į tai, kad viešųjų pirkimų teisiniai santykiai reguliuojami specialiojo įstatymo, kitų teisės aktų nuostatos turi būti taikomos subsidiariai VPĮ atžvilgiu. Kitų teisės aktų nuostatų subsidiarus taikymas VPĮ pirmumo naudai pasireiškia tuo, kad pirmiausia reikia taikyti galiojančias VPĮ nuostatas, o visos kitos teisės normos taikytinos tais atvejais, kai VPĮ nereguliuoja atitinkamo klausimo arba VPĮ normose įtvirtintos blanketinės nuostatos. Aptartas specialiojo įstatymo ir kitų teisės aktų nuostatų subsidiaraus taikymo pobūdis neeliminuoja imperatyviųjų reikalavimų, įtvirtintų ne VPĮ, taikymo. VPĮ nuostatų negalima aiškinti ir taikyti taip, kad būtų nukrypta nuo kitų teisės aktų teisės normų, o šių taikymas negali būti laikomas prieštaraujančiu VPĮ nuostatų taikymui, nebent VPĮ expressis verbis būtų įtvirtintas priešingas reguliavimas. VPĮ ir kitų teisės aktų imperatyviųjų nuostatų santykis ir šių teisės normų tinkamas taikymas svarbus dėl to, kad tai tiesiogiai susiję su vienu iš viešųjų pirkimų principų - skaidrumo - laikymusi. Aiškinant tiekėjo galimybę verstis geodezijos ir kartografijos veikla, turi būti taikomos GKĮ nuostatos. GKĮ 12 straipsnio 1 dalyje imperatyviai įtvirtinta, kad geodezijos ir kartografijos darbus Lietuvos Respublikos teritorijoje turi teisę atlikti Lietuvos Respublikos, kitų valstybių narių piliečiai, kiti fiziniai asmenys, kurie naudojasi Europos Sąjungos teisės aktų jiems suteiktomis judėjimo valstybėje narėje teisėmis, arba Lietuvos Respublikoje ar kitoje valstybėje narėje įsteigtas juridinis asmuo ar kita organizacija, ar jų padaliniai. <..> Lietuvos Respublikoje ar kitoje valstybėje narėje įsteigtas juridinis asmuo ar kita organizacija, ar jų padaliniai gali atlikti geodezijos ir kartografijos darbus, kai jų darbuotojas (fizinis asmuo) turi jam išduotą kvalifikacijos pažymėjimą ar kitą dokumentą, suteikiantį teisę atlikti geodezijos ir kartografijos darbus. Taigi, įstatyminis reglamentavimas juridinio asmens (ieškovas yra juridinis asmuo) teisę verstis geodezijos ir kartografijos veikla imperatyviai sieja su šia reikšminga būtinąja sąlyga: juridinis asmuo turi turėti darbuotoją (fizini asmenį), kuriam būtų išduotas kvalifikacijos pažymėjimas ar kitas dokumentas, suteikiantis teisę atlikti geodezijos ir kartografijos darbus. Kitaip tariant, juridinis asmuo bus laikomas įgijusiu teisę vykdyti pastarąją veiklą tik tokiu atveju, kai turės įdarbintą geodezijos ir kartografijos darbus galintį atlikti asmenį. Pažymi, kad ieškovė pasiūlymo pateikimo metu neatitiko šios sąlygos, t.y. neturėjo darbuotojo, kuriam būtu suteikta teisė užsiimti kartografijos ir geodezijos veikla. Kaip patvirtina ieškinio motyvai, ieškovė neginčija, kad pasiūlymo pateikimo momentu tokio darbuotojo neturėjo, t.y. pasiūlymo pateikimo metu neturėjo teisės verstis geodezijos ir kartografijos veikla. Todėl, ieškovei neturint teisės verstis geodezijos ir kartografuos veikla, atsakovė priėmė teisėtą sprendimą pasiūlymą atmesti kaip neatitinkantį kvalifikacinio reikalavimo (Konkurso sąlygų su 60.1 punktas). Antra, yra nepagrįstas ieškinio argumentas, kad topografijos darbams atlikti bus pasitelkiamas specialistas T. V. su kuriuo tiekėjas yra sudaręs 2014 09 05 ketinimų protokolą. Toks ieškinio argumentas pažeidžia esminius tiekėjų kvalifikacijos pagrindimo/vertinimo aspektus, suformuotus ir išvystytus nuoseklios kasacinės instancijos teismo praktikos: i) Tiekėjo kvalifikacija yra suprantama kaip jo pajėgumas ir pasiruošimas tinkamai įvykdyti ketinamus prisiimti įsipareigojimus pagal viešojo pirkimo sutartį, kurie apima ar gali apimti ekonominį, techninį, profesinį pajėgumą, teisę verstis tam tikra veikla ar tam tikrų kokybės vadybos sistemų įdiegimą ir pan. Tai yra objektyvi kategorija (juridinis faktas), kuri žymi tam tikrų faktų egzistavimą. Tiekėjo kvalifikacija atitinkamam pirkimui egzistuoja arba ne. ii) Perkančiosios organizacijos, vertindamos tiekėjų kvalifikacijos atitiktį, privalo vertinti faktą - ar tiekėjas pasiūlymo pateikimo metu turėjo reikalaujamą kvalifikaciją, ar ne. Tam, kad tiekėjų kvalifikaciją būtų įvertinta tinkamai, perkančioji organizacija turi atsižvelgti į tiekėjo kvalifikacijos įgijimo momentą. Kaip minėta, pagal GKĮ 12 straipsnio 1 dalį juridinis asmuo laikomas turinčiu teisę verstis veikla jeigu turi darbuotoją, galintį atlikti geodezijos / kartografijos darbus. Ginčo tarp šalių nėra (CPK 187 str.), kad pasiūlymo pateikimo momentu ieškovė neturėjo darbuotojo, galinčio atlikti kartografijos/geodezijos darbus, taigi įmonė pasiūlymo pateikimo metu neturėjo teisės verstis geodezijos / kartografijos veikla. Laikytina neįrodyta (CPK 178 straipsnis), kad ieškovės kvalifikacija (teisė verstis kartografijos / geodezijos veikla), egzistavo pasiūlymo pateikimo metu. Atsakovė, neatmetusi ieškovės pasiūlymo, kitų tiekėjų atžvilgiu, kurie turėjo teisę verstis veikla pasiūlymų pateikimo metu, būtų pažeidusi imperatyvius viešųjų pirkimų principus (VPĮ 3 straipsnio 1 dalis). Viešųjų pirkimų principų pažeidimas yra prilyginamas imperatyvių nuostatų pažeidimui būtent dėl to, kad šie, kaip ir kitos VPĮ imperatyvios nuostatos, susiję su viešojo intereso apsauga. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas ne kartą konstatavo, kad VPĮ įtvirtintų principų pažeidimas neabejotinai reiškia imperatyviųjų teisės normų pažeidimą. Vien viešųjų pirkimų principų pažeidimo konstatavimas, nesiremiant jokia papildoma norma, yra pakankamas pagrindas reikalauti teismo pripažinti neteisėtais perkančiosios organizacijos veiksmus. Trečia, nepagrįsti ieškinio argumentai, kad ieškovė, vadovaudamasi VPĮ 32 straipsnio 3 dalimi, grįsdama atitiktį ginčo kvalifikaciniam reikalavimui, turi teisę remtis ketinamo įdarbinti asmens pajėgumais. Pažymi, kad ieškovės cituojami kompetetingų institucijų išaiškinimai bei teismų praktika pateikti ne kvalifikacinio reikalavimo turėti teisę verstis atitinkama veikla (VPĮ 34 straipsnis) atžvilgiu, tačiau iš esmės techninių - profesinių kvalifikacinių reikalavimų turėti viešojo pirkimo sutarties vykdymui būtinus specialistus atžvilgiu (VPĮ 36 straipsnis). Nagrinėjamu atveju ginčas yra kilęs ne dėl techninių - profesinių kvalifikacinių reikalavimų (VPĮ 36 straipsnis), tačiau dėl tiekėjo teisės verstis veikla (VPĮ 34 straipsnis), todėl ieškovės nurodyti išaiškinimai neturėtų būti taikomi. Specialusis teisinis reglamentavimas (GKĮ 12 straipsnio 1 dalis) nenumato, kad juridinis asmuo gali atlikti topografinius planus, jei jis pasisamdo (ne darbo santykiais) kvalifikacijos pažymėjimą ar kitą dokumentą, suteikiantį teisę atlikti geodezijos ir kartografijos darbus, turintį asmenį, ar jis numato (išreiškia ketinimą) tokį asmenį pasisamdyti ateityje. Minėta, GKĮ 12 straipsnio 1 dalyje imperatyviai nurodyta, kad juridinis asmuo gali atlikti geodezijos / kartografijos darbus tik tokiu atveju, jei jis turi įdarbintą reikiamos kvalifikacijos darbuotoją - t.y. su tokiu asmeniu yra sudaręs darbo sutartį. Antra, atsakovė pagrįstai atmetė ieškovės pasiūlymą Pirkime dėl neatitikimo Pirkimo sąlygų 16 p. 2 lentelės 15 eil. kvalifikaciniam reikalavimui, nes pirma, Pirkimo sąlygų 16 p. 2 lentelės 15 eil. buvo įtvirtintas reikalavimas, kad tiekėjas sutarties vykdymui turi numatyti ir pasiūlyme nurodyti projekto dalies vadovą, turintį teisę eiti projekto dalies vadovo pareigas statinių grupėje: susisiekimo komunikacijos (keliai, keliai (gatvės)), projekto dalys: susisiekimo. Ginčo byloje nėra (CPK 187 straipsnis), kad ieškovė, priešingai nei numato nurodytas kvalifikacinis reikalavimas, pasiūlė ne projektų dalies vadovą, tačiau projekto vadovą A. T.. Atsižvelgiant į tai, kad ieškovė neturi konkurso sąlygose reikalaujamo projekto dalies vadovo, atsakovė pagrįstai ieškovės pasiūlymą atmetė kaip neatitinkantį šio minimalaus kvalifikacinio reikalavimo. Antra, būtina pažymėti tai, kad atsakovė, priėmusi ieškovės pasiūlymą, kuriuo ji pasiūlė ne projekto dalies vadovą, kaip numatė konkurso sąlygos (Konkurso sąlygų 16 p. 2 lentelės 15 eil.), tačiau projekto vadovą, būtų neteisėtai Pirkimo procedūros metu pakeitusi Konkurso sąlygas. Perkančioji organizacija, nustačiusi pirkimo dokumentuose kvalifikacinius reikalavimus tiekėjui, atlikdama pirkimo procedūras, negali jų keisti ar savavališkai traktuoti plečiamai. Teisė eiti projekto vadovo pareigas negali būti tapatinama su statinio projekto dalies vadovo pareigų ėjimu, nes toks traktavimas neatitiktų viešųjų pirkimų principų. Pirkimo dokumentai pirkimo procedūrų metu ir net po sutarties pasirašymo yra prilyginami teisės šaltiniui, kuriuo privalu vadovautis tiek perkančiajai organizacijai, tiek pirkime dalyvaujantiems tiekėjams. Pareiga vadovautis pirkimo dokumentų nuostatomis yra tiesioginė VPĮ įtvirtintų principų prielaida ir bet koks nukrypimas nuo iš anksto paskelbtų pirkimo dokumentų yra kvalifikuotinas kaip viešųjų pirkimų skaidrumo bei lygiateisiškumo principų pažeidimas (VPĮ 3 straipsnio 1 dalis). Atsižvelgiant į tai, kad Perkančioji organizacija, naudodamasi turima diskrecijos teise įtvirtinti kvalifikacijos reikalavimus, iš visų be išimties Konkurso dalyvių reikalavo pasiūlyti projekto dalies vadovą, turintį teisę eiti projekto dalies vadovo pareigas statinių grupėje: susisiekimo komunikacijos (keliai, keliai (gatvės)), projekto dalys: susisiekimo (Pirkimo sąlygų 16 p. 2 lentelės 15 eil.) toks reikalavimas turi išlikti Pirkimo procedūros eigoje. Priešingu atveju, susiklostytų situacija, kad ne tiekėjų pasiūlymai būtų vertinami pagal įtvirtintas sąlygas, tačiau konkurso sąlygos taikomos (aiškinamos)/ modifikuojamos, priklausomai nuo Tiekėjų pateiktų pasiūlymų turinio. Tokie Perkančiosios organizacijos veiksmai pažeistų viešųjų pirkimų principus (VPĮ 3 straipsnio 1 dalis). Trečia, ieškovė ieškinyje nurodo, kad minimalūs kvalifikaciniai reikalavimai turi būti pagrįsti, proporcingi pirkimo objektui, tikslūs, aiškūs. Tokio pobūdžio argumentais ieškovė matomai bando išreikšti nesutikimą su įtvirtinto kvalifikacinio reikalavimo (pasiūlyti projekto dalies vadovą) turiniu, t.y. nesavalaikiai ir nepagrįstai kvestionuoti Pirkimo sąlygas. Pagal nuosekliai formuojamą kasacinio teismo praktiką tiekėjams taikomas ribojimas ginčyti pirkimo sąlygas, o teismui - jas vertinti, jei pirkimo sąlygų teisėtumas kvestionuojamas bet kurioje vėlesnėje viešojo pirkimo stadijoje, kai perkančioji organizacija priima sprendimą: perkančioji organizacija įvertino tiekėjų kvalifikaciją, patikrino pasiūlymus, išrinko laimėtoją ir pan., remdamasi šiomis sąlygomis, kurių tiekėjai neginčijo iš karto, kai apie jas jie sužinojo ar turėjo sužinoti (pvz., pirkimo sąlygų viešas paskelbimas). Tokiuose ginčuose teismai gali vertinti, ar perkančioji organizacija tinkamai dalyviams pritaikė pirkimo sąlygas, bet ne tai, ar jos (pirkimo sąlygos) yra teisėtos. Nagrinėjamu atveju, ieškovė VPĮ V skyriuje numatyta tvarka ir terminais nekėlė ginčo dėl aptariamo minimalaus kvalifikacinio reikalavimo, todėl tokio pobūdžio ieškinio argumentai yra nepagrįsti, nesavalaikiai, prieštaraujantys VPĮ 94 straipsnio 1 dalies 2 punktui, pažeidžiantys kasacinės instancijos teismo formuojamą praktiką ir atmestini. Ketvirta, ieškovė subjektyviai interpretuodama specialistų atestacijos tvarką, nepagrįstai interpretuoja, kad projekto vadovas turi būti prilyginamas projekto dalies vadovui, t.y. galinčiu eiti projekto dalies vadovo pareigas. Teisinis reglamentavimas aiškiai išskiria šiuos du specialistus, jų atestacijos tvarką: projekto dalies vadovą ir projekto vadovą, todėl tapatinti juos yra nepagrįsta. Pagal Lietuvos Respublikos teisės aktų (Statybos įstatymo, statybos techninio reglamento STR 1.02.06:2012 „Statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų ir teritorijų planavimo specialistų kvalifikaciniai reikalavimai, atestavimo ir teisės pripažinimo tvarkos aprašas 44 (toliau - tvarkos aprašas) ir kt.) nuostatas projektuotojui yra išduodami kvalifikaciją patvirtinantys atestatai Lietuvos Respublikoje. Pirma, kvalifikacijos atestatai yra išduodami projektavimo veiklai vykdyti. Antra, tvarkos aprašas nustato atestavimo ir teisės pripažinimo tvarką, kuri privaloma statybos inžinieriams, siekiantiems Lietuvos Respublikoje eiti šių statinių statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų ir teritorijų planavimo specialistų pareigas, tame tarpe ir ypatingo statinio projekto dalies vadovo pareigas. Pagal tvarkos aprašo 9.6 punktą statinio projekto dalies vadovas - statybos inžinierius, kuris vienas rengia statinio projekto dalį ir kartu yra jos vadovas arba vadovauja specialistų grupei, rengiančiai projekto dalį, ir atsako, kad statinio projekto dalyje būtų įgyvendinti įstatymų, kitų teisės aktų, normatyvinių statybos techninių dokumentų ir normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų, privalomųjų statinio projekto rengimo dokumentų reikalavimai. Tvarkos aprašo IV skyrius nustato, kad statinio projekto dalies vadovu gali būti tik statybos inžinieriaus kvalifikaciją turintis asmuo, kuriam VĮ Statybos produkcijos sertifikavimo centras teisės aktų nustatyta tvarka yra išdavęs kvalifikacijos atestatą būti statinio projekto dalies vadovu. Taigi, darytina vienareikšmė išvada, kad statinio projekto dalies vadovu gali būti tik asmuo, turintis statinio projekto dalies vadovo kvalifikacinį atestatą. Nagrinėjamu atveju ginčo nėra (CPK 187 str.), kad ieškovės pasiūlytas specialistas A. T. neturi atestato, suteikiančio teisę eiti statinio projekto dalies vadovo pareigas.

9Triplike Dėl ieškovės pasiūlymo neatitikimo Pirkimo sąlygų 16 p. 2 lentelės 9 eil. įtvirtintam minimaliam kvalifikaciniam reikalavimui (turėti teisę verstis veikla), atsakovė nurodo, kad pirma, ieškovės pozicija dėl atitikimo kvalifikaciniam reikalavimui turėti teisę verstis geodezijos ir kartografijos veikla grindžiama netinkamu VPĮ aiškinimu ir taikymu bei teismų praktika, kuri suformuluota faktinėmis aplinkybėmis skirtingose bylose, todėl netaikytina. Pasiūlymo pateikimo dieną pagal teisės aktų reikalavimus (Geodezijos ir kartografijos įstatymo 12 straipsnio 1 dalis) neturint teisės verstis geodezijos ir kartografijos veikla, pasiūlymas negalėjo būti pripažintas atitinkančiu aptariamą kvalifikacijos reikalavimą. Priešingu atveju, ieškovei, kitų Konkurso dalyvių atžvilgiu, kurie pasiūlymo pateikimo dieną vertėsi ir turėjo teisę tokia veikla verstis, būtų sudaryta nelygiavertė padėtis (pažeisti viešųjų pirkimų principai (VPĮ 3 straipsnio 1 dalis), ieškovės pasiūlymas Perkančiosios organizacijos būtų nepagrįstai proteguojamas. Pažymime, kad tam, jog tiekėjų kvalifikacija būtų įvertinta tinkamai, perkančioji organizacija turi atsižvelgti į tiekėjo kvalifikacijos įgijimo momentą. Tiekėjo kvalifikacijos atitiktis iškeltiems reikalavimams gali būti vertinama tik tokiu atveju, jei tiekėjo kompetenciją, pajėgumą ar patikimumą liudijančios faktinės aplinkybės atsirado ne vėliau kaip galutinę pasiūlymų pateikimo dieną (įtvirtintą pirkimo dokumentuose), nors pats dokumentas kaip jų patvirtinimo šaltinis galėtų būti surašytas vėliau. Jei būtų priešingai, t. y., būtų vertinama kaip lygiavertė tiekėjų kvalifikacija įgyta tiek prieš, tiek po šio momento, būtų pažeistas tiekėjų lygiateisiškumo principas. Ieškovės turimos prielaidos kada nors ateityje įdarbinti specialistą ir ateityje galimai įgyti teisę vertis veikla nesuponuoja ir negali suponuoti, kad pasiūlymo pateikimo dieną ji jau tokią teisę turėjo. Jeigu pasiūlymo pateikimo dieną tiekėjas nėra pagal teisės aktų reikalavimus išpildęs privalomųjų sąlygų, keliamų veiklai, toks asmuo negali būti laikomas pasiūlymo pateikimo dienai atitinkančiu kvalifikacinį reikalavimą dėl teisės verstis atitinkama veikla. Antra, pastebi, kad ieškovė teisminę praktiką cituoja netiksliai, atitinkamas, jai nepalankias teismų išvadas / vertinimus, nutylėdama. Ieškovė, remdamasi Lietuvos apeliacinio teismo nutartimi (2014 07 17 Nr. 2A-1214/2014), teigia, kad ketinimo protokolo dėl asmens įdarbinimo sudarymas yra pakankamas pagrindas išvadai, kad tokio asmens pajėgumai perkančiajai organizacijai bus prieinami. Tačiau teismas šioje pačioje nutartyje padarė priešingą išvadą, t.y., kad asmens sutikimas dalyvauti konkurse ir patvirtinimas dėl resursų prieinamumo ateityje vienareikšmiai negali būti vertinamas kaip galimo darbuotojo valios išreiškimas įdarbinti. Tokio turinio įsipareigojimas nesukuria jokių teisinių pasekmių, jo pagrindu atitinkamos teisės ir pareigos neatsiranda. II. Atsakovė pagrįstai atmetė Ieškovo pasiūlymą Pirkime dėl neatitikimo Pirkimo sąlygų 16 p. 2 lentelės 15 eil. kvalifikaciniam reikalavimui. Ieškovės pamąstymai apie tai, kad projekto vadovo kvalifikacija yra aukštesnė už projekto dalies vadovo kvalifikaciją ir todėl ieškovės pasiūlytas projekto vadovas A. T. neabejotinai sugebėtų eiti projekto dalies vadovo pareigas nepaneigia ieškovės pateikto pasiūlymo neatitikimo Konkurso sąlygų reikalavimui, t.y. tokiam, koks jis buvo įtvirtintas visiems be išimties Konkurso dalyviams. Pirma, šioje byloje yra svarbus faktas, ko reikalavo Konkurso sąlygos iš tiekėjų. Pirkimo sąlygų 16 p. 2 lentelės 15 eil. buvo įtvirtintas reikalavimas, kad tiekėjas sutarties vykdymui turi numatyti ir pasiūlyme nurodyti projekto dalies vadovą, turintį teisę eiti projekto dalies vadovo pareigas statinių grupėje: susisiekimo komunikacijos (keliai, keliai (gatvės)), projekto dalys: susisiekimo. Ginčo byloje nėra (CPK 187 straipsnis), kad ieškovė, priešingai nei numato nurodytas kvalifikacinis reikalavimas, pasiūlė ne projekto dalies vadovą, tačiau projekto vadovą A. T.. Atsižvelgiant į tai, kad ieškovė nepasiūlė asmens, kurio reikalavo perkančiosios organizacijos parengtos sąlygos, ieškovė negali reikalauti jos pasiūlymą pripažinti atitinkančiu tokį reikalavimą, kad ir koks kvalifikuotas būtų jos pasiūlytas specialistas. Pareiga vadovautis pirkimo dokumentų nuostatomis yra tiesioginė VPĮ įtvirtintų principų prielaida ir bet koks nukrypimas nuo iš anksto paskelbtų pirkimo dokumentų yra kvalifikuotinas kaip viešųjų pirkimų skaidrumo bei lygiateisiškumo principų pažeidimas (VPĮ 3 straipsnio 1 dalis). Toks aiškinimas svarbus viešųjų pirkimų principų - skaidrumo, lygiateisiškumo - laikymuisi, nes perkančiajai organizacijai nesuteikiant pakankamos ir aiškios, tikslios informacijos tiekėjams, nesilaikant savo paskelbtų konkurso sąlygų, šie principai pažeidžiami. Jau pradėjus viešojo pirkimo procedūras, nebegalima keisti ar kitaip modifikuoti sąlygų, t. y. perkančioji organizacija privalo laikytis tų viešojo pirkimo sąlygų, kurios buvo nustatytos ir konkurso dalyviams nurodytos pirkimo proceso pradžioje. Kadangi Konkurso sąlygos reikalavo projekto dalies vadovo (statinių grupėje susisiekimo komunikacijos (keliai, keliai (gatvės)), projekto dalys: susisiekimo), todėl perkančioji organizacija negali priimti pasiūlymo kuris siūlo visai kitą projektavimo proceso dalyvį - projekto vadovą, o siūlomas specialistas neturi teisės eiti projekto dalies vadovo pareigų statinių grupėje: susisiekimo komunikacijos (keliai, keliai (gatvės)), projekto dalys: susisiekimo. Antra, nepaneigta ir tai, kad jeigu sutiktume su ieškovės teiginiu, kad projekto vadovas yra lygiai taip pat kvalifikuotas ir pajėgus eiti projekto dalies vadovo pareigas (ar net jo kvalifikacija aukštesnė), todėl jos pasiūlymas turi būti priimtas, neteisėtai priimtume nesavalaikį ir nepagrįstą Konkurso sąlygų kvestionavimą. Tuo tarpu pagal nuosekliai formuojamą kasacinio teismo praktiką tiekėjams taikomas ribojimas ginčyti pirkimo sąlygas, o teismui - jas vertinti, jei pirkimo sąlygų teisėtumas kvestionuojamas bet kurioje vėlesnėje viešojo pirkimo stadijoje, kai perkančioji organizacija priima sprendimą (perkančioji organizacija įvertino tiekėjų kvalifikaciją, patikrino pasiūlymus, išrinko laimėtoją ir pan.), remdamasi šiomis sąlygomis, kurių tiekėjai neginčijo iš karto, kai apie jas jie sužinojo ar turėjo sužinoti (pvz., pirkimo sąlygų viešas paskelbimas). Tokiuose ginčuose teismai gali vertinti, ar perkančioji organizacija tinkamai dalyviams pritaikė pirkimo sąlygas, bet ne tai, ar jos (pirkimo sąlygos) yra teisėtos. Trečia, pagal teisinį reglamentavimą projekto vadovas ir projekto dalies vadovas yra skirtingi projektavimo proceso dalyviai, jiems taikoma skirtinga atestavimo tvarka, todėl projekto vadovas negali eiti projekto dalies vadovo pareigų. Statybos įstatymo 2 straipsnio 44 dalis numato, kad projekto vadovu yra architektas ar statybos inžinierius, kuris, atstovaudamas statytojo interesams, normatyvinių statybos techninių dokumentų nustatyta tvarka organizuoja statinio projekto rengimą, koordinuoja statinio projekto dalių sprendinius bei statinio projekto dalių vadovų veiklą, prižiūri ir atsako, kad statinio projekte būtų įgyvendinti įstatymų, kitų teisės aktų, normatyvinių statybos techninių dokumentų ir normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų, privalomųjų statinio projekto rengimo dokumentų reikalavimai. Statybos įstatymo 2 straipsnio 47 dalis numato, kad statinio projekto dalies rengėju yra architektas ar statybos inžinierius, kuris vienas rengia statinio projekto dalį ir yra šios statinio projekto dalies vadovas arba vienas rengia statinio projekto dalį, vadovaujamas kito šios projekto dalies vadovo. Statinio projekto dalies rengėju gali būti ir fizinių asmenų grupė, sudaryta iš architektų ir statybos inžinierių. Statybos techninio reglamento STR 1.02.06:2012 „Statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų ir teritorijų planavimo specialistų kvalifikaciniai reikalavimai, atestavimo ir teisės pripažinimo tvarkos aprašas“ (toliau - aprašas) 1.1.1 ir 1.1.2 punktai aiškiai išskiria šiuos du projektavimo proceso dalyvius kaip atskirus: i) projekto vadovą; ii) projekto dalies vadovą. Be to, pagal Lietuvos Respublikos teisės aktų (Statybos įstatymo, aprašo ir kt.) nuostatas projektuotojams yra išduodami kvalifikaciją patvirtinantys atestatai. Kvalifikacijos atestatai yra išduodami projektavimo veiklai vykdyti. Tvarkos aprašas nustato atestavimo ir teisės pripažinimo tvarką, kuri privaloma statybos inžinieriams, siekiantiems Lietuvos Respublikoje eiti šių statinių statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų ir teritorijų planavimo specialistų pareigas, tame tarpe ir ypatingo statinio projekto dalies vadovo pareigas. Pagal tvarkos aprašo 9.6 punktą statinio projekto dalies vadovas - statybos inžinierius, kuris vienas rengia statinio projekto dalį ir kartu yra jos vadovas arba vadovauja specialistų grupei, rengiančiai projekto dalį, ir atsako, kad statinio projekto dalyje būtų įgyvendinti įstatymų, kitų teisės aktų, normatyvinių statybos techninių dokumentų ir normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų, privalomųjų statinio projekto rengimo dokumentų reikalavimai. Tvarkos aprašo TV skyrius nustato, kad statinio projekto dalies vadovu gali būti tik statybos inžinieriaus kvalifikaciją turintis asmuo, kuriam VĮ Statybos produkcijos sertifikavimo centras teisės aktų nustatyta tvarka yra išdavęs kvalifikacijos atestatą būti statinio projekto dalies vadovu. Taigi iš teisinio reglamentavimo matyti, kad statinio projekto dalies vadovas yra atskiras projektavimo proceso dalyvis, o juo gali būti tik asmuo, turintis statinio projekto dalies vadovo kvalifikacinį atestatą. Nagrinėjamu atveju ginčo nėra (CPK 187 straipsnis), kad ieškovės pasiūlytas specialistas A. T. neturi atestato, suteikiančio teisę eiti statinio projekto dalies vadovo pareigas statinių grupėje: susisiekimo komunikacijos (keliai, keliai (gatvės)), projekto dalys: susisiekimo. Šiam faktui nustatyti į bylą išvadai duoti buvo įtrauktas ir Statybos produkcijos sertifikavimo centras (toliau - SPSC). Ši kompetetinga institucija peržiūrėjo A. T. išduotus atestatus ir pateikė j bylą 2014 11 11 išvadą Nr. 13459 (toliau - išvada). Išvadoje SPSC konstatavo, kad statinio projekto vadovas negali eiti statinio projekto dalies vadovo pareigų, jeigu jis neatestuotas rengti atitinkamą projekto dalį (A. T. nėra atestuotas projekto daliai: susisiekimo). Taigi, šis didesnę įrodomąją galią byloje turintis įrodymas (CPK 197 straipsnio 2 dalis) taip pat patvirtina faktą, kad atsakovė priėmė teisingą sprendimą atmesti ieškovės pasiūlymą. Lietuvos apeliacinis teismas. 2013 m. gegužės 24 d. nutartyje Nr. 2A-1652/2013 teismas konstatavo, kad: <..> pagal statybos techninio reglamento STR 1.02.06:2012 „Statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų ir teritorijų planavimo specialistų kvalifikaciniai reikalavimai, atestavimo ir teisės pripažinimo tvarkos aprašo 9.6 punktą statinio projekto dalies vadovas - statybos inžinierius, kuris vienas rengia statinio projekto dalį ir kartu yra jos vadovas arba vadovauja specialistų grupei, rengiančiai projekto dalį, ir atsako, kad statinio projekto dalyje būtų įgyvendinti įstatymų, kitų teisės aktų, normatyvinių statybos techninių dokumentų ir normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų, privalomųjų statinio projekto rengimo dokumentų reikalavimai. Atkreiptinas dėmesys į tai, jog tvarkos aprašo 2 punkte nustatyta, kad teisės eiti statinio projekto dalies vadovo nurodytas pareigas įgijimo tvarka Lietuvos Respublikos ir kitų valstybių (trečiųjų šalių) piliečiams ir kiliems fiziniams asmenims, turintiems statybos inžinieriaus kvalifikaciją, nustatyta tvarkos aprašo IV skyriuje. Tvarkos aprašo IV skyrius nustato, kad statinio projekto dalies vadovu gali būti tik statybos inžinieriaus kvalifikaciją turintis asmuo, kuriam VĮ Statybos produkcijos sertifikavimo centras teisės aktų nustatyta tvarka yra išdavęs kvalifikacijos atestatą būti statinio projekto dalies vadovu. Remiantis aukščiau išdėstytu, daro išvadą, kad statinio projekto vadovas ir statinio projekto dalies vadovas yra skirtingi projektavimo proceso dalyviai, jiems taikoma skirtinga atestavimo ir tokios teisės pripažinimo tvarka, todėl statinio projekto vadovas negali eiti statinio projekto dalies vadovo pareigų, jeigu jis neatestuotas rengti atitinkamą projekto dalį.

10II. Teismo nustatytos faktinės bylos aplinkybės.

11Atsakovė Kaišiadorių rajono savivaldybės administracija 2013 m. gegužės 7 d. per Centrinę Viešųjų pirkimų informacinę sistemą paskelbė, kad vykdo supaprastintą atvirą konkursą „Teritorijų planavimo dokumentų rengimo paslaugos“ (pirkimo Nr. 154148).

12Šiam pirkimui pasiūlymą pateikė Tiekėjas - ieškovė TAEM Urbanistai, UAB.

132014 09 23 ieškovė buvo informuota, jog atsakovės Viešojo pirkimo komisija, išnagrinėjusi ieškovės pasiūlymą, 2014 09 18 paaiškinimą dėl kvalifikacijos ir kartu pateiktus dokumentus, nustatė, jog Tiekėjas neatitinka kvalifikacijos reikalavimų ir pasiūlymą atmetė.

142014 09 29 ieškovė pateikė pretenziją atsakovei, prašydama panaikinti Perkančiosios organizacijos sprendimą atmesti Tiekėjo pasiūlymą kaip neatitinkantį kvalifikacijos reikalavimų.

152014 10 02 atsakovė pranešė ieškovei, kad pretenzija atmesta.

162014 10 20 ieškovė su ieškiniu kreipėsi į teismą.

17III. Teisiniai ir faktiniai argumentai, kuriais grindžiamas teismo sprendimas.

18Ieškinys atmestinas.

19Nagrinėjamoje byloje ginčas kilęs dėl to, ar Tiekėjas, kuris pasiūlymo pateikimo dieną turėjo specialisto įsipareigojimą įsidarbinti, gali būti laikomas atitinkančiu Pirkimo sąlygų 16 p. 2 lentelės 9 eil. kvalifikacijos reikalavimą Geodezijos ir kartografijos įstatymo 12 str. 1 d. prasme, t.y. ar ieškovė turėjo teisę verstis veikla, kuri reikalinga pirkimo sutarčiai įvykdyti geodezijos ir kartografijos darbų dalyje, ar Perkančioji organizacija turėjo teisę atmesti Tiekėjo pasiūlymą tuo pagrindu, kad Tiekėjas pasiūlė asmenį, turintį teisę eiti projekto, o ne projekto dalies vadovo pareigas.

20Dėl tiekėjo atitikimo Pirkimo sąlygų 16 p. 2 lentelės 9 eil. kvalifikacijos reikalavimui.

21VPĮ 32 straipsnio 1 dalis nustato, kad perkančioji organizacija privalo išsiaiškinti ar tiekėjas yra kompetentingas, patikimas ir pajėgus įvykdyti pirkimo sąlygas, todėl ji turi teisę skelbime apie pirkimą ar kituose pirkimo dokumentuose nustatyti minimalius kandidatų ar dalyvių kvalifikacijos (teisės verstis atitinkama veikla, finansinio, ekonominio ir techninio pajėgumo) reikalavimus ir pareikalauti, kad kandidatai ar dalyviai pateiktų pirkimo dokumentuose nurodytą informaciją ir kvalifikaciją patvirtinančius dokumentus. Tiekėjo kvalifikacija yra suprantama kaip Tiekėjo pajėgumas ir pasiruošimas tinkamai įvykdyti ketinamus prisiimti įsipareigojimus pagal viešojo pirkimo sutartį. Taigi kvalifikacija – objektyvi kategorija (juridinis faktas), kuri žymi tam tikrų praeities ar dabarties faktų egzistavimą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. birželio 27 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-293/2011; 2011 m. gegužės 9 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-231/2011). Kvalifikaciją pagrindžiančio dokumento nepateikimas, nepaneigia kvalifikacijos kaip tam tikro juridinio fakto ar aplinkybių buvimo, jei jie iš tiesų egzistuoja. Tiekėjų kvalifikaciją pagrindžiantys dokumentai – tik juridinio fakto patvirtinimo šaltinis, todėl ne konkretūs dokumentai, kaip tokie, lemia kvalifikacijos turėjimą. Reikalavimas pateikti atitinkamą kvalifikaciją pagrindžiantį dokumentą yra ne kvalifikacijos, o jo pagrindimo reikalavimas. Taigi toks reikalavimas yra išvestinis ir svarbus tik tiek, kiek jis padeda Perkančiajai organizacijai patikrinti ir įsitikinti tiekėjų kvalifikacijos atitiktimi pirkimo sąlygose keliamiems reikalavimams (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. balandžio 5 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-158/2011; 2012 m. birželio 8 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-280/2012). Tam, kad tiekėjų kvalifikaciją galima būtų įvertinti tinkamai, Perkančioji organizacija turi atsižvelgti į Tiekėjo kvalifikacijos įgijimo momentą. Tiekėjo kvalifikacijos atitiktis iškeltiems reikalavimams gali būti vertinama tik tokiu atveju, jei Tiekėjo kompetenciją, pajėgumą ar patikimumą liudijančios faktinės aplinkybės atsirado ne vėliau kaip galutinę pasiūlymų pateikimo dieną (įtvirtintą pirkimo dokumentuose), nors pats dokumentas kaip jų patvirtinimo šaltinis galėtų būti surašytas vėliau. Jei būtų priešingai, t. y., būtų vertinama kaip lygiavertė Tiekėjų kvalifikacija įgyta tiek prieš, tiek po šio momento, būtų pažeistas Tiekėjų lygiateisiškumo principas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. lapkričio 24 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-436/2011).

22Pirkimo sąlygų 16 p. 2 lentelės 9 eilutėje buvo nustatytas kvalifikacijos reikalavimas, kad Tiekėjas turi turėti teisę verstis veikla, kuri reikalinga pirkimo sutarčiai (visoms numatytoms užduotims) įvykdyti. Toje pačioje eilutėje nurodyta, kad nustatytam reikalavimui įvykdyti Tiekėjas pateikia įmonės įstatus, leidimus, darbuotojų sąrašą ir kt. dokumentus leidžiančius jam užsiimti reikiama veikla ir vykdyti visas Techninėje specifikacijoje nurodytas užduotis arba atitinkamos užsienio šalies institucijos (profesinių ar veiklos tvarkytojų, valstybės įgaliotų institucijų pažymos, kaip yra nustatyta toje valstybėje, kurioje tiekėjas registruotas) išduotas dokumentas ar priesaikos deklaracija, liudijanti Tiekėjo teisę verstis atitinkama veikla. Atsakovė, atmesdama ieškovės pasiūlymą ir pretenziją nurodė, kad ieškovė neturi teisės verstis veikla, kuri reikalinga pirkimo sutarčiai įvykdyti, nes neturi darbuotojo, kuris turėtų kvalifikacijos pažymėjimą, suteikiantį teisę atlikti geodezijos ir kartografijos darbus.

23Geodezijos ir kartografijos įstatymo 12 str. 1d. nustato, kad Lietuvos Respublikoje ar kitoje valstybėje narėje įsteigtas juridinis asmuo ar kita organizacija, ar jų padaliniai gali atlikti geodezijos ir kartografijos darbus, kai jų darbuotojas (fizinis asmuo) turi jam išduotą kvalifikacijos pažymėjimą ar kitą dokumentą, suteikiantį teisę atlikti geodezijos ir kartografijos darbus. Taigi, juridinio asmens (ieškovė ir yra juridinis asmuo) teisę verstis geodezijos ir kartografijos veikla įstatyminis reglamentavimas imperatyviai sieja su šia reikšminga būtinąja sąlyga - juridinis asmuo turi turėti darbuotoją (fizini asmenį), kuriam būtų išduotas kvalifikacijos pažymėjimas ar kitas dokumentas, suteikiantis teisę atlikti geodezijos ir kartografijos darbus. Kitaip tariant, juridinis asmuo bus laikomas įgijusiu teisę vykdyti pastarąją veiklą tik tokiu atveju, kai turės įdarbintą geodezijos ir kartografijos darbus galintį atlikti asmenį. Todėl ieškovė, siekdama pagrįsti kvalifikacinį reikalavimą, remiantis Geodezijos ir kartografijos įstatymo 12 straipsnio 1 dalimi privalėjo pateikti atsakovei duomenis (įrodymus), kad jos įmonėje darbo ar kitų sutartinių santykių pagrindu dirba asmuo (asmenys), turintys teisę atlikti geodezijos ir kartografijos darbus. Ieškovė pripažįsta, kad tokių įrodymų atsakovei nepateikė. Teismas atkreipia dėmesį į tai, kad nors ieškovė, siekdama atitikti Pirkimo sąlygų 16 p. 2 lentelės 9 eil. kvalifikacijos reikalavimą, nurodė, kad topografijos planams rengti pasitelks specialistą T. V., kuris turi visus reikalingus atestatus, suteikiančius teisę atlikti geodezijos ir kartografijos darbus; kad, be to, ieškovė su šiuo specialistu 2014 09 05 yra sudariusi ketinimų protokolą, pagal kurį T. V. įsipareigoja įsidarbinti TAEM Urbanistai, UAB ir atlikti jam priskirtus darbus numatytoje sutartyje, o TAEM Urbanistai, UAB konkurso laimėjimo atveju įsipareigoja įdarbinti ekspertą (fizinį asmenį) atlikti jam priskirtus darbus numatytoje sutartyje; kad T. V. yra 2014 09 05 sudaręs išimtinumo ir sutikimo dalyvauti pasižadėjimą, pagal kurį jis deklaruoja, jog sutinka dalyvauti Pirkime ir deklaruoja, jog turi galimybę ir norą dirbti to periodo metu, kuris yra numatytas pasiūlyme, ir atlikti reikiamas funkcijas bei supranta, jog negali siūlyti savęs kandidatu bet kuriam kitam Pirkimo dalyviui, teikiančiam pasiūlymą tam pačiam Pirkimui; tačiau nepateikė įrodymų, jog nurodytas specialistas pasiūlymo pateikimo dieną dirbo pas ieškovę darbo sutarties ar kitų sutartinių santykių pagrindu. Pateikti anksčiau nurodyti dokumentai: ketinimų protokolas, T. V. pasižadėjimas ir deklaracija nėra tinkami įrodymai, pagrindžiantys faktą, kad ieškovė, pateikdama pasiūlymą, buvo įgijusi perkančiosios organizacijos reikalaujamą kvalifikaciją – turėjo teisę verstis ta veikla, kuri reikalinga sutarčiai įvykdyti: atlikti geodezijos ir topografijos darbus. (Teismas vadovaujasi Lietuvos apeliacinio teismo 2014 02 07 nutartimi civilinėje byloje Nr. 2A-852/2014).

24Ieškovės nuomone, nors formaliai pasiūlymo pateikimo metu Tiekėjas nebuvo įdarbinęs specialisto T. V., tačiau Viešųjų pirkimų įstatymo prasme Tiekėjas, kuris pasiūlymo pateikimo metu yra sudaręs susitarimus su specialistais dėl jų įdarbinimo, turi būti laikomas atitinkančiu kvalifikacijos reikalavimus, įskaitant ir teisę verstis atitinkama veikla. Nurodo tokius argumentus: pirma, vadovaujantis VPĮ 32straipsnio 3dalimi ieškovė, siekdama įrodyti savo atitikimą keliamiems kvalifikacijos reikalavimams, remiasi kito subjekto – T. V. (fizinio asmens) – pajėgumais. Antra, suformuotoje teismų praktikoje yra pripažinta, jog Tiekėjas, kuris pasiūlyme nurodo (ketina nurodyti) sutarties vykdymui ketinamus pasitelkti ekspertus, gali, tačiau neprivalo iki teikiant pasiūlymą jų įdarbinti. Trečia, Viešųjų pirkimų tarnyba dar 2012 12 14 yra pateikusi viešus išaiškinimus dėl ekspertų įdarbinimo tais atvejais, kai tiekėjai savo kvalifikaciją grindžia specialistais (fiziniais asmenimis). Viešųjų pirkimų tarnyba pažymėjo, kad Tiekėjas, kuris pasiūlyme nurodo sutarties vykdymui ketinamus pasitelkti ekspertus, gali, tačiau neprivalo iki teikiant pasiūlymą jų įdarbinti. Vienok, su šiais argumentais teismas nesutinka ir štai dėl ko: ieškovės nurodyti argumentai, bei teismų praktika pateikti ne kvalifikacinio reikalavimo turėti teisę verstis atitinkama veikla (VPĮ 34 straipsnis) atžvilgiu, tačiau techninių - profesinių kvalifikacinių reikalavimų turėti viešojo pirkimo sutarties vykdymui būtinus specialistus atžvilgiu (VPĮ 36 straipsnis). Tuo tarpu nagrinėjamu atveju ginčas yra kilęs ne dėl techninių - profesinių kvalifikacinių reikalavimų (VPĮ 36 straipsnis), tačiau dėl tiekėjo teisės verstis tam tikra veikla (VPĮ 34 straipsnis). Minėta, GKĮ 12 straipsnio 1 dalyje imperatyviai nurodyta, kad juridinis asmuo gali atlikti geodezijos / kartografijos darbus tik tokiu atveju, jei jis turi įdarbintą reikiamos kvalifikacijos darbuotoją - t.y. su tokiu asmeniu yra sudaręs darbo sutartį.

25Įvertinęs anksčiau nurodytus įrodymus, argumentus, faktines bylos aplinkybes, teismas daro išvadą, jog atsakovė pagrįstai pripažino, kad ieškovė neatitinka Pirkimo sąlygų 16 p. 2 lentelės 9 eil. kvalifikacijos reikalavimų, nes pasiūlymo pateikimo dieną ieškovė nebuvo pagal teisės aktų reikalavimus išpildžiusi privalomų sąlygų, keliamų veiklai, t.y. ji neturėjo teisės verstis ta veikla, kuri reikalinga sutarčiai įvykdyti: atlikti geodezijos ir topografijos darbus ir todėl atsakovė pagrįstai ir teisėtai jos pasiūlymą atmetė (VPĮ 39 straipsnio 2 dalies 1 punktas, Konkurso sąlygų 60.1 p.).

262. Dėl Tiekėjo atitikimo Pirkimo sąlygų 16 p. 2 lentelės 15 eil. kvalifikacijos reikalavimams.

27Pirkimo sąlygų 16 p. 2 lentelės 15 eilutėje buvo nustatytas kvalifikacijos reikalavimas - tiekėjas turi sutarties vykdymui numatyti ir pasiūlyme nurodyti tokius specialistus: projekto dalies vadovą turintį teisę eiti projekto dalies vadovo pareigas statinių grupėje: susisiekimo komunikacijos (keliai, keliai (gatvės), projekto dalys: susisiekimo.

28Sutinkamai su Viešųjų pirkimų įstatymo 32 straipsnio 2 dalimi Perkančiosios organizacijos nustatyti minimalūs kandidatų ar dalyvių kvalifikacijos reikalavimai turi būti pagrįsti ir proporcingi pirkimo objektui, tikslūs ir aiškūs. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje yra pažymėta, kad reikalavimas pateikti atitinkamą kvalifikaciją pagrindžiantį dokumentą yra ne kvalifikacijos, o jos pagrindimo reikalavimas. Tai yra išvestinis reikalavimas ir jis yra svarbus tik dėl to, kad padeda perkančiajai organizacijai patikrinti ir įsitikinti tiekėjų kvalifikacijos atitiktimi pirkimo sąlygose keliamiems reikalavimams. Net ir neatitinkant šio išvestinio reikalavimo, tiekėjo kvalifikacija iš principo gali būti pripažįstama atitinkančia minimalius jai keliamus reikalavimus. Tiekėjo kvalifikacija yra suprantama kaip jo pajėgumas ir pasiruošimas tinkamai įvykdyti ketinamus prisiimti įsipareigojimus pagal viešojo pirkimo sutartį, kurie apima ar gali apimti ekonominį, techninį, profesinį pajėgumą, teisę verstis tam tikra veikla ar tam tikrų kokybės vadybos sistemų įdiegimą ir pan. Tai – objektyvi kategorija (juridinis faktas), kuri žymi tam tikrų praeities ar dabarties faktų egzistavimą.

29Taigi, teismas privalo nustatyti, ar projekto vadovas gali eiti projekto dalies vadovo pareigas. Pagal teisinį reglamentavimą projekto vadovas ir projekto dalies vadovas yra skirtingi projektavimo proceso dalyviai, jiems taikoma skirtinga atestavimo tvarka. Statybos įstatymo 2 straipsnio 44 dalis nustato, kad projekto vadovu yra architektas ar statybos inžinierius, kuris, atstovaudamas statytojo interesams, normatyvinių statybos techninių dokumentų nustatyta tvarka organizuoja statinio projekto rengimą, koordinuoja statinio projekto dalių sprendinius bei statinio projekto dalių vadovų veiklą, prižiūri ir atsako, kad statinio projekte būtų įgyvendinti įstatymų, kitų teisės aktų, normatyvinių statybos techninių dokumentų ir normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų, privalomųjų statinio projekto rengimo dokumentų reikalavimai. Statybos įstatymo 2 straipsnio 47 dalis nustato, kad statinio projekto dalies rengėju yra architektas ar statybos inžinierius, kuris vienas rengia statinio projekto dalį ir yra šios statinio projekto dalies vadovas arba vienas rengia statinio projekto dalį, vadovaujamas kito šios projekto dalies vadovo. Statinio projekto dalies rengėju gali būti ir fizinių asmenų grupė, sudaryta iš architektų ir statybos inžinierių. Statybos techninio reglamento STR 1.02.06:2012 „Statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų ir teritorijų planavimo specialistų kvalifikaciniai reikalavimai, atestavimo ir teisės pripažinimo tvarkos aprašas“ 1.1.1 ir 1.1.2 punktai aiškiai išskiria šiuos du projektavimo proceso dalyvius kaip atskirus: i) projekto vadovą; ii) projekto dalies vadovą. Be to, pagal Lietuvos Respublikos teisės aktų (Statybos įstatymo ir kt.) nuostatas projektuotojams yra išduodami kvalifikaciją patvirtinantys atestatai. Kvalifikacijos atestatai yra išduodami projektavimo veiklai vykdyti. Minėtas Tvarkos aprašas nustato atestavimo ir teisės pripažinimo tvarką, kuri privaloma statybos inžinieriams, siekiantiems Lietuvos Respublikoje eiti šių statinių statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų ir teritorijų planavimo specialistų pareigas, tame tarpe ir ypatingo statinio projekto dalies vadovo pareigas. Pagal tvarkos aprašo 9.6 punktą statinio projekto dalies vadovas - statybos inžinierius, kuris vienas rengia statinio projekto dalį ir kartu yra jos vadovas arba vadovauja specialistų grupei, rengiančiai projekto dalį, ir atsako, kad statinio projekto dalyje būtų įgyvendinti įstatymų, kitų teisės aktų, normatyvinių statybos techninių dokumentų ir normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų, privalomųjų statinio projekto rengimo dokumentų reikalavimai. Tvarkos aprašo TV skyrius nustato, kad statinio projekto dalies vadovu gali būti tik statybos inžinieriaus kvalifikaciją turintis asmuo, kuriam VĮ Statybos produkcijos sertifikavimo centras teisės aktų nustatyta tvarka yra išdavęs kvalifikacijos atestatą būti statinio projekto dalies vadovu. Iš anksčiau nurodyto teisinio reglamentavimo matyti, kad statinio projekto dalies vadovas yra atskiras projektavimo proceso dalyvis, o juo gali būti tik asmuo, turintis statinio projekto dalies vadovo kvalifikacinį atestatą. Nagrinėjamu atveju ginčo nėra, kad ieškovės pasiūlytas specialistas A. T. neturi atestato, suteikiančio teisę eiti statinio projekto dalies vadovo pareigas statinių grupėje: susisiekimo komunikacijos (keliai, keliai (gatvės), projekto dalys: susisiekimo. (Teismas vadovaujasi Lietuvos Apeliacinio teismo 2013 m. gegužės 24 d. nutartimi Nr. 2A-1652/2013).

30Šiam faktui nustatyti į bylą išvadai duoti buvo įtrauktas ir Statybos produkcijos sertifikavimo centras (toliau - SPSC). Ši kompetetinga institucija peržiūrėjo A. T. išduotus atestatus ir pateikė į bylą 2014-11-11 išvadą Nr. 13459, kurioje konstatavo, kad statinio projekto vadovas negali eiti statinio projekto dalies vadovo pareigų, jeigu jis neatestuotas rengti atitinkamą projekto dalį (A. T. nėra atestuotas projekto daliai: susisiekimo). Taigi šis didesnę įrodomąją galią byloje turintis įrodymas (CPK 197 straipsnio 2 dalis) patvirtina faktą, kad ieškovė neatitiko kvalifikacinio reikalavimo - tiekėjas turi sutarties vykdymui numatyti ir pasiūlyme nurodyti tokius specialistus: projekto dalies vadovą turintį teisę eiti projekto dalies vadovo pareigas statinių grupėje: susisiekimo komunikacijos (keliai, keliai (gatvės), projekto dalys: susisiekimo.

31Dėl anksčiau išdėstytų argumentų ieškovės įsitikinimas, kad pateiktas atestatas visiškai atitinka Pirkimo sąlygų 16 p. 2 lentelės 15 eil. kvalifikacijos reikalavimą, atmetamas kaip neįrodytas ir nepagrįstas.

32Be to, ieškovė tvirtina, jog atsakovė nepagrįstai nurodo, jog ieškovė, pasiūlyme teikdama projekto vadovo, o ne projekto dalies vadovo kandidatūrą, siekia pakeisti Konkurso sąlygas, nes nagrinėjamuoju atveju ginčas kyla ne dėl Pirkimo sąlygų 16 p. 2 lentelės 15 eil. keitimo ar modifikavimo, bet dėl šios sąlygos taikymo – ar Perkančioji organizacija turėjo teisę atmesti Tiekėjo pasiūlymą tuo pagrindu, kad Tiekėjas pasiūlė asmenį, turintį teisę eiti projekto vadovo pareigas. Ieškovės įsitikinimu, projekto vadovas turi visus gebėjimus ir kompetencijas, kurias turi ir projekto dalies vadovas. Maža to, projekto vadovo kvalifikacija turi būti laikoma aukštesnė už projekto dalies vadovo. Tiekėjo, kurio kvalifikacija yra netgi aukštesnė nei reikalaujama, pasiūlymas negali būti atmestas dėl tos priežasties, kad Pirkimo sąlygose buvo keliami mažesni kvalifikacijos reikalavimai. Teismas sutinka su argumentu, jog ieškovė, pateikdama projekto vadovo kandidatūrą nesiekė pakeisti Konkurso sąlygų, o tik pagrįsti savo atitikimą pirkimo dokumentams. Minėta, projekto dalies vadovas ir projekto vadovas yra atskiri asmenys, tai įtvirtinta teisės aktuose, todėl atmestini visi ieškovės argumentai, jog projekto vadovas yra aukštesnės kvalifikacijos negu projekto dalies vadovas. Ypatingas dėmesys atkreiptinas į tą aplinkybę, jog buvo reikalaujama, kad asmuo turėtų projekto dalies vadovą kvalifikacinį pažymėjimą, suteikiantį teisę teisę eiti projekto dalies vadovo pareigas statinių grupėje: susisiekimo komunikacijos (keliai, keliai (gatvės), projekto dalys: susisiekimo. Tokio pažymėjimo ieškovės pasiūlytas asmuo neturėjo.

33Teismas, įvertinęs anksčiau išdėstytus argumentus, faktines bylos aplinkybes, išanalizavęs į bylą pateiktus įrodymus, teisės aktus, atsižvelgęs į šalių pripažintą aplinkybę, jog ieškovė, priešingai nei numato nurodytas kvalifikacinis reikalavimas, pasiūlė ne projekto dalies vadovą, o projekto vadovą A. T., daro išvadą, kad ieškovė neturi konkurso sąlygose reikalaujamo projekto dalies vadovo, todėl atsakovė pagrįstai ieškovės pasiūlymą atmetė kaip neatitinkantį šio minimalaus kvalifikacinio reikalavimo (VPĮ 39 straipsnio 2 dalies 1 punktas, Konkurso sąlygų 60.1 punktas).

34IV. Dėl bylinėjimosi išlaidų.

35ieškinį atmetus, ieškovės prašymas dėl bylinėjimosi išlaidų atmetamas.

36V. Dėl laikinųjų apsaugos priemonių.

37Kauno apygardos teismas 2014 m. spalio 21 d. nutartimi taikė laikinąsias apsaugos priemones ir sustabdė viešojo pirkimo procedūras iki įsiteisės sprendimas. Ieškinį atmetus, laikinosios apsaugos priemonės panaikintinos (CPK 150str.).

38Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 270 straipsniu, Viešųjų pirkimų įstatymo 95 straipsniu, teismas

Nutarė

39ieškinį atmesti.

40Panaikinti laikinąsias apsaugos priemones, taikytas Kauno apygardos teismo 2014 m. spalio 21 d. nutartimi.

41Sprendimas per 14 dienų nuo priėmimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Lietuvos apeliaciniam teismui per Kauno apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Rūta Palubinskaitė... 2. I. Ieškinio, atsiliepimų į ieškinį esmė.... 3. Ieškovė TAEM Urbanistai, UAB kreipėsi į teismą prašydama panaikinti... 4. Ieškovė nurodė: pirma, dėl tiekėjo atitikimo Pirkimo sąlygų 16 p. 2... 5. Dublike ieškovė nurodė, kad su atsiliepime į ieškinį pateiktais... 6. Reikalavimus ieškovė grindė: TAEM Urbanistai, UAB pasiūlymo nuorašu, 2014... 7. Ieškovė TAEM Urbanistai, UAB prašo priteisti iš atsakovės Kaišiadorių... 8. Atsiliepime į ieškinį atsakovė Kaišiadorių rajono savivaldybės... 9. Triplike Dėl ieškovės pasiūlymo neatitikimo Pirkimo sąlygų 16 p. 2... 10. II. Teismo nustatytos faktinės bylos aplinkybės.... 11. Atsakovė Kaišiadorių rajono savivaldybės administracija 2013 m. gegužės 7... 12. Šiam pirkimui pasiūlymą pateikė Tiekėjas - ieškovė TAEM Urbanistai, UAB.... 13. 2014 09 23 ieškovė buvo informuota, jog atsakovės Viešojo pirkimo komisija,... 14. 2014 09 29 ieškovė pateikė pretenziją atsakovei, prašydama panaikinti... 15. 2014 10 02 atsakovė pranešė ieškovei, kad pretenzija atmesta.... 16. 2014 10 20 ieškovė su ieškiniu kreipėsi į teismą.... 17. III. Teisiniai ir faktiniai argumentai, kuriais grindžiamas teismo sprendimas.... 18. Ieškinys atmestinas.... 19. Nagrinėjamoje byloje ginčas kilęs dėl to, ar Tiekėjas, kuris pasiūlymo... 20. Dėl tiekėjo atitikimo Pirkimo sąlygų 16 p. 2 lentelės 9 eil.... 21. VPĮ 32 straipsnio 1 dalis nustato, kad perkančioji organizacija privalo... 22. Pirkimo sąlygų 16 p. 2 lentelės 9 eilutėje buvo nustatytas kvalifikacijos... 23. Geodezijos ir kartografijos įstatymo 12 str. 1d. nustato, kad Lietuvos... 24. Ieškovės nuomone, nors formaliai pasiūlymo pateikimo metu Tiekėjas nebuvo... 25. Įvertinęs anksčiau nurodytus įrodymus, argumentus, faktines bylos... 26. 2. Dėl Tiekėjo atitikimo Pirkimo sąlygų 16 p. 2 lentelės 15 eil.... 27. Pirkimo sąlygų 16 p. 2 lentelės 15 eilutėje buvo nustatytas kvalifikacijos... 28. Sutinkamai su Viešųjų pirkimų įstatymo 32 straipsnio 2 dalimi... 29. Taigi, teismas privalo nustatyti, ar projekto vadovas gali eiti projekto dalies... 30. Šiam faktui nustatyti į bylą išvadai duoti buvo įtrauktas ir Statybos... 31. Dėl anksčiau išdėstytų argumentų ieškovės įsitikinimas, kad pateiktas... 32. Be to, ieškovė tvirtina, jog atsakovė nepagrįstai nurodo, jog ieškovė,... 33. Teismas, įvertinęs anksčiau išdėstytus argumentus, faktines bylos... 34. IV. Dėl bylinėjimosi išlaidų.... 35. ieškinį atmetus, ieškovės prašymas dėl bylinėjimosi išlaidų atmetamas.... 36. V. Dėl laikinųjų apsaugos priemonių.... 37. Kauno apygardos teismas 2014 m. spalio 21 d. nutartimi taikė laikinąsias... 38. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 270 straipsniu, Viešųjų pirkimų... 39. ieškinį atmesti.... 40. Panaikinti laikinąsias apsaugos priemones, taikytas Kauno apygardos teismo... 41. Sprendimas per 14 dienų nuo priėmimo dienos gali būti skundžiamas...