Byla e2-4314-779/2019
Dėl atsakovo sprendimų panaikinimo, trečiasis asmuo NFM Production sp. z.o.o (LTD), išvadą teikianti institucija Viešųjų pirkimų tarnyba, Teismas

1Vilniaus apygardos teismo teisėja Inga Staknienė, teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo BĮ Valstybinio mokslinių tyrimų instituto Fizinių ir technologijos mokslo centro ieškinį atsakovui Gynybos resursų agentūrai prie Krašto apsaugos ministerijos dėl atsakovo sprendimų panaikinimo, trečiasis asmuo NFM Production sp. z.o.o (LTD), išvadą teikianti institucija Viešųjų pirkimų tarnyba, Teismas

Nustatė

2I.

3Ginčo esmė

41.

5Ieškovas BĮ Valstybinis mokslinių tyrimų instituto Fizinių ir technologijos mokslo centras kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovui Gynybos resursų agentūrai prie Krašto apsaugos ministerijos, kuriuo prašė: 1) panaikinti atsakovo 2019-09-03 sprendimą nustatyti pasiūlymų eilę ekonominio naudingumo mažėjimo tvarka ir laimėtoju pripažinti tiekėjo NFM Production Sp. z. o. o. pasiūlymą ir nutraukti Šarvinės liemenės pirkimo Nr. 445517 procedūras; 2) netenkinus reikalavimo nutraukti Šarvinės liemenės pirkimą Nr. 445517 – įpareigoti atsakovą atmesti tiekėjo NFM Production Sp. z. o. o. pasiūlymą kaip neatitinkantį pirkimo dokumentų reikalavimų.

62.

7Ieškinyje nurodė, kad perkančioji organizacija – atsakovas Gynybos resursų agentūra prie Krašto apsaugos ministerijos – riboto konkurso būdu vykdė viešąjį pirkimą Nr. 413061:1 ,,Šarvinių liemenių pirkimas“. Ieškovas Valstybinis mokslinių tyrimų institutas Fizinių ir technologijos mokslų centras 2018-12-13 priėmė kvietimą dalyvauti pirkime. 2019-01-14 ieškovas pateikė paraišką pirkimui. 2019-03-12 ieškovas gavo pranešimą dėl kvalifikacijos įvertinimo ir kvietimą pateikti pasiūlymus. Pasiūlymų pateikimo terminas 2019-04-17. 2019-03-13 Perkančioji organizacija atsiuntė kvietimą dalyvauti pirkime. 2019-03-13 ieškovas priėmė kvietimą dalyvauti Pirkime. 2019-04-29 ieškovas pateikė pasiūlymą pirkimui Nr. 413061:2 (A ir B pasiūlymai) (2019-04-30 Perkančioji organizacija informavo, kad dėl gautos pretenzijos nukėlė pasiūlymų pateikimo terminą neribotam laikui (rašto Nr. GRAVP-55-131). 2019-05-14 ieškovas pakartotinai pateikė pasiūlymą pirkimui Nr. 413061:2 (A ir B pasiūlymai). 2019-05-16 ieškovas pateikė prašymą gauti informaciją apie visus Pirkime gautus pasiūlymus (A vokas). 2019-05-20 Perkančioji organizacija pateikė informaciją apie visus Pirkime gautus pasiūlymus. 2019-06-17 Perkančioji organizacija patvirtino, kad A pasiūlymas atitinka pirkimo dokumentų reikalavimus ir informavo, kad 2019-06-18 bus atidaromas B vokas, (kainų pasiūlymas). 2019-06-18 ieškovas pateikė prašymą gauti informaciją apie visus pirkime Nr. 413061 gautus kainų pasiūlymus (B vokas). 2019-06-18 Perkančioji organizacija pateikė informaciją apie visus pirkime Nr. 413061 gautus kainų pasiūlymus (B vokas). 2019-06-18 Perkančioji organizacija paskelbė, kad Ieškovo pasiūlymas atmetamas dėl per didelės kainos ir pirkimas laikomas pasibaigusiu. Perkančioji organizacija šiuo raštu taip pat nurodė, kad ieškovas gali atsiimti kartu su pasiūlymu pateiktą liemenės pavyzdį.

83.

9Perkančioji organizacija neskelbiamų derybų būdu vykdo viešąjį pirkimą Nr. 445517 ,,Šarvinių liemenių pirkimas“. Ieškovas 2019-07-17 gavo perkančiosios organizacijos 2019-07-15 kvietimą į neskelbiamas derybas. Šiame kvietime perkančioji organizacija nurodė, kad vadovaujasi Konkurso sąlygomis, kurios iš esmės nekeičiamos – pirminiu pasiūlymu bus laikomas ieškovo B dalyje 2019-06-18 pateiktas pasiūlymas. Derybos bus vedamos dėl pirminiame pasiūlyme nurodytos kainos. Galutinis pasiūlymas turi būti pateiktas CVP IS priemonėmis užpildant galutinio pasiūlymo formą iki 2019 m. liepos 30 d. 2019-09-03 Ieškovas gavo pranešimą apie pirkimo rezultatus, kuriuo perkančioji organizacija informavo apie sudarytą pasiūlymų eilę ekonominio naudingumo mažėjimo tvarka ir nurodė, kad laimėtoju pripažintas tiekėjo NFM Production Sp. z. o. o. pasiūlymas. 2019-09-04 ieškovas, vadovaudamasis Viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje įstatymo (toliau tekste – VPAGSSĮ) 47 str. 2 d. 3 p. ir 4 d., pateikė prašymą iki pirkimo sutarties sudarymo ieškovui pateikti informaciją – pirkimą laimėjusio tiekėjo NFM Production Sp. z. o. o. Pirkimui pateiktą liemenės pavyzdį bei ne vėliau kaip per 15 dienų nuo prašymo gavimo dienos pateikti laimėjusio pasiūlymo charakteristikas ir santykinius pranašumus, dėl kurių šis pasiūlymas buvo pripažintas geriausiu, t. y. šarvinės liemenės komplekto ergonomikos ir patikimumo bandymo įvertinimus balais (pagal visus numatytus vertinimo kriterijus) ir įvertinimo aprašymus. Taip pat vadovaujantis VPAGSSĮ 13 str. 4 d. ir 47 str. 5 d., prašė jam pateikti susipažinti laimėjusio tiekėjo paraišką ir pasiūlymą, išskyrus paraiškoje ir pasiūlyme nurodyta konfidencialią informaciją (jeigu tokia yra). 2019-09-06 ieškovas pakartotinai paprašė pateikti informaciją nurodytą 2019-09-04 rašte.

104.

112019-09-09 Perkančioji organizacija pateikė atsakymą į ieškovo prašymą pateikti informaciją. Šiame rašte perkančioji organizacija nurodė, kad pateikia pirkimą laimėjusio tiekėjo paraišką ir pasiūlymą, išskyrus paraiškoje ir pasiūlyme nurodytą konfidencialią informaciją, bei bandymų vertinimus pagal atskirus kriterijus. Perkančioji organizacija taip pat informavo ieškovą, kad laimėjusio tiekėjo kartu su pasiūlymu pateiktas pavyzdys bei kiti su pasiūlymu pateikti dokumentai ieškovui nebus pateikti, nes laimėjęs tiekėjas šarvinės liemenės pavyzdį bei su pasiūlymu pateiktus dokumentus nurodė kaip konfidencialią informaciją. 2019-09-10 ieškovas pateikė paklausimą dėl duomenų ir pavyzdžio konfidencialumo, nurodydamas, kad perkančioji organizacija pažeidžia VPAGSSĮ 13 str. 2 d. 1 ir 2 p. bei 47 str. 4 d., nepateikdama laimėtojo pripažinto tiekėjo prekės pavyzdžio. 2019-09-11 ieškovas pateikė paklausimą dėl papildomos informacijos ir duomenų pateikimo. 2019-09-13 perkančioji organizacija pateikė atsakymą į ieškovo 2019-09-10 bei 2019-10-11 paklausimus, nurodydama, kad pirkimas vykdomas vadovaujantis VPAGSSĮ redakcija, galiojusia iki 2019-02-01, todėl vadovaujantis šio įstatymo 13 str. Perkančioji organizacija pateikė visus laimėjusio tiekėjo nekonfidencialius dokumentus. Dėl ieškovo 2019-09-11 prašomų pateikti dokumentų perkančioji organizacija nurodė, kad laimėjusio tiekėjo paraiška ir pasiūlymai atitiko jų pateikimo reikalavimus. 2019-09-13 ieškovas pateikė pretenziją dėl perkančiosios organizacijos 2019-09-03 ir 2019-09-09 sprendimų.

125.

13Perkančioji organizacija, atlikusi pasiūlymams pateiktų šarvinių liemenių pavyzdžių svorio matavimus kalibruotomis svarstyklėmis, nustatė faktinį siūlomos liemenės pavyzdžio svorį (abiejų tiekėjų liemenių svoris skyrėsi nuo deklaruoto), kuris yra vienas iš kriterijų ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo vertinime. Tiekėjų deklaruotų ir perkančiosios organizacijos nustatytų svorių skirtumų reikšmė ekonominio naudingumo vertinimo formulėje neturi didelės reikšmės, todėl net jeigu ir deklaruoti svoriai būtų atitikę Komisijos nustatytus, pagrindo pakeisti sprendimą dėl laimėjusio pasiūlymo nebūtų.

146.

15Kartu su paraiška pateiktas laimėjusio tiekėjo dokumentas yra tinkamas ir atitinkantis nustatytus kvalifikacinius reikalavimus paraiškos pateikimo ir kvalifikacijos vertinimo momentu, todėl atsakovas priėmė sprendimą tęsti ir vykdyti pirkimo procedūras kviečiant tiekėją teikti pasiūlymą ribotam konkursui, kaip tai numatyta pirkimo dokumentų 8.1. p. Paraiškos pateikimo ir kvalifikacijos vertinimo metu pateiktas laimėjusio teikėjo sertifikatas galiojo ir atitiko pirkimo dokumentų 4.1.6 p. reikalavimą. Už pateikto dokumento galiojimo užtikrinimą prekių tiekimo metu atsako pats teikėjas, o sertifikato galiojimo kontrolė bus vykdoma sutarties pasirašymo momentu ir sutarties vykdymo metu, kaip tai numatyta pirkimo dokumentų 4.1.6. p. Vadovaujantis VAPGSSĮ 19 str. 4 d. 2 p. kvalifikacija, vykdant pirkimą neskelbiamų derybų metu, pakartotinai vertinama nebuvo.

167.

17Perkančiajai organizacijai nustačius T kriterijaus balą riboto konkurso metu, ir tiekėjams pasiūlius per dideles, perkančiajai organizacijai nepriimtinas kainas (kriterijus C) ir negalint paskelbti konkurso laimėtojo, buvo vykdomos neskelbiamų derybų procedūros tik galutiniam kriterijaus C balui nustatyti iš dalyvių pasiūlytų ir perkančiosios organizacijos prieš pirkimą nustatytų pirkimui skirtų lėšų neviršijusių pasiūlymų B dalies kainų. Šarvinės liemenės ergonomikos ir patikimumo bandymus 2019-06-10-14 Alytuje atliko Lietuvos kariuomenės Birutės Ulonų batalionų kariai – asmenys, kurie bus tiesioginiai šarvinių liemenių naudotojai.

188.

19Pirkimas vykdomas vadovaujantis VAPGSSĮ, galiojusia iki 2019-02-01, todėl vadovaujantis šios įstatymo redakcijos 13 str. 2019-09-09 raštu buvo pateikti visi perkančiajai organizacijai pateikti laimėjusio dalyvio paraiškos ir pasiūlymo dokumentai, išskyrus informaciją, kurią laimėjęs dalyvis nurodė kaip konfidencialią. Laimėjusio dalyvio 2019-09-05 buvo prašyta pagrįsti, kodėl pasiūlyme nurodyta informacija yra konfidenciali.

209.

212019-09-23 ieškovas pateikė 2 pretenziją dėl perkančiosios organizacijos 2019-09-13 sprendimo, kuria prašė: panaikinti 2019-09-13 raštu pateiktą sprendimą ir pateikti FTMC 2019-09-11 raštu Nr. 7567263 prašomus NFM Production Sp. Z. o. paraiškos ir pasiūlymų duomenis ir dokumentus; panaikinti 2019-09-03 perkančiosios organizacijos sprendimą dėl pasiūlymų eilės sudarymo ir nugalėtojo paskelbimo, atmesti tiekėjo NFM Production Sp. Zo. o. pasiūlymą kaip neatitinkantį pirkimo dokumentų 3.2.3. p., 9.3 p., 9.7.1.1. p. reikalavimų. Pretenzijoje Nr. 2 ieškovas nurodė: pirma, ribotam konkursui pateikti NFM Production Sp. z. o. o. paraiška ir pasiūlymas laikomi neskelbiamoms deryboms teiktu pirminiu pasiūlymu, todėl ieškovas turi teisę susipažinti ir su šiais laimėjusio pasiūlymo duomenimis. Perkančiajai organizacijai nepateikus ieškovo prašomų su laimėjusio tiekėjo atstovų el. parašu susijusių duomenų, pažeidžiama tiekėjo teisė į informaciją, nėra galimybės sužinoti, ar laimėjusio tiekėjo pasiūlymas pasirašytas saugiu elektroniniu parašu, atitinkančiu teisės aktų reikalavimus, taigi ar pagrįstai tiekėjas pripažintas atitinkančiu pirkimo dokumentus bei laimėjusiu pirkimą.

2210.

23VPAGSSĮ ir pirkimo dokumentų 3.2.3. p. nurodyta, kad kartu su paraiška turi būti pateikiamas tiekėjo įgaliojimas asmeniui pasirašyti paraišką, kai paraišką pasirašo ne juridinio asmens vadovas, o jo įgaliotas asmuo. Kartu su A pasiūlymu turi būti pateikiamas tiekėjo įgaliojimas asmeniui pasirašyti pasiūlymą, kai pasiūlymą pasirašo ne juridinio asmens vadovas, o jo įgaliotas asmuo (Pirkimo dokumentų 9.7.1.1.p.) Tiekėjo paraiška atmetama ir jis nekviečiamas teikti pasiūlymo, kai tiekėjas per nustatytą terminą nepatikslino, nepapildė ar nepateikė kartu su paraiška teikiamų pirkimo dokumentuose nurodytų dokumentų: tiekėjo įgaliojimo asmeniui pasirašyti paraišką (Pirkimo dokumentų 7.2.6. p.) Analogiška nuostata įtvirtinta ir dėl pasiūlymo atmetimo (Pirkimo dokumentų 14.5.3. p.). Nesant duomenų, ar tiekėjo atstovas turėjo teisę pasirašyti paraišką, darytina išvada, kad tiekėjas negalėjo būti kviečiamas teikti pasiūlymo. Pasiūlymo įforminimas taip pat yra su aukščiau nurodytais trūkumais, taigi neatitinka aukščiau nurodytų Pirkimo dokumentų reikalavimų, todėl tiekėjas NFM Production Sp. z. o. o. negalėjo būti pripažintas laimėjusiu.

2411.

25Kvietime į neskelbiamas derybas, kurios vykdomos vadovaujantis Riboto konkurso sąlygomis, nurodyta, kad pirminiu pasiūlymu laikoma tik riboto konkurso pasiūlymo B dalis, t. y. kaina, dėl kurios ir bus vykdomos derybos. Vadovaujantis Viešųjų pirkimų tarnybos išaiškinimu, Perkančioji organizacija gali riboto konkurso metu dalyvių pateiktus pasiūlymus laikyti neskelbiamų derybų pirminiais pasiūlymais arba prašyti pateikti kitus pirminius pasiūlymus. Tačiau pasiūlymas, kai vertinama kainos ir kokybės santykio kriterijumi, turi būti laikomas pirminiu visas pasiūlymas (kainai ir kokybei), o ne atskiros pasiūlymo dalys. Tuo pažymėjo, kad Perkančioji organizacija, kviesdama neskelbiamose derybose derėtis tik dėl kainos, pažeidė viešojo pirkimo procedūros neskelbiamų derybų būdu reikalavimus.

2612.

27Perkančioji organizacija 2019-10-02 pateikė atsakymą į 2019-09-23 ieškovo pretenziją, kuriuo tenkino pretenziją iš dalies.

2813.

29Ieškovas nurodė, kad galiojančiame teisiniame reglamentavime nenumatyta, jog neskelbiamų derybų būdu vykdomo pirkimo pirminiu pasiūlymu gali būti atskiros ribotame konkurse pateikto pasiūlymo dalys, Pirkimo sąlygos pakeistos nebuvo, taigi, nagrinėjamu atveju Pirkime Nr. 2 pirminiu pasiūlymu turėjo būti laikomas visas tiekėjo pateiktas ribotam konkursui pasiūlymas, t. y. tiek pasiūlymo A, tiek B forma. Tai patvirtina ir 2019-09-16 pateiktas ieškovui Viešųjų pirkimų tarnybos pateiktas išaiškinimas, kuriame nurodoma - ,,neskelbiamose derybose, kuriuose vertinamas kainos ir kokybės santykis, pirminiu turi būti laikomas visas pasiūlymas, o ne atskiros jo dalys“.

3014.

31Atsižvelgiant į tai, kad pirminiu pasiūlymu neskelbiamose turėjo būti laikomas visas tiekėjo pateiktas ribotam konkursui pasiūlymas, įskaitant ir pirkimu siekiamos įsigyti prekės – šarvinės liemenės pavyzdį, todėl perkančioji organizacija po 2019-09-03 sprendimo priėmimo turėjo leisti ieškovui susipažinti su laimėjusio tiekėjo šarvinės liemenės pavyzdžiu. Tokiu būdu perkančiosios organizacijos neteisėtas veikimas vykdyti neskelbiamas derybas tik dėl teikėjų pasiūlymų B dalies, t. y. nurodytos kainos suponavo iš to iškylantį kitą pažeidimą – apriboti VPAGSSĮ 47 str. 4 p. numatytą tiekėjo teisę susipažinti su laimėjusio pasiūlymo pavyzdžiu.

3215.

332019-09-24 Sprendime perkančioji organizacija taip pat teigia, kad neskelbiamų derybų metu vertindama ekonomiškiausią pasiūlymą, vadovavosi riboto konkurso metu nustatytomis ergonomikos ir patikimumo kriterijų vertėmis, tačiau to perkančioji organizacija daryti neturėjo teisės. Šiomis vertėmis atsakovas būtų galėjęs naudotis tik tuo atveju, jeigu neskelbiamose derybose pirminiu pasiūlymu būtų laikomas visas riboto konkurso pasiūlymas, kas ir buvo privalu padaryti, kai pirkime laimėtojas nustatomas vertinant kainos ir kokybės santykį. Be to, perkančioji organizacija, vykdydama pirkimą neskelbiamų derybų būdu derantis tik dėl kainos, apribojo tiekėjų galimybę iš naujo pateikti pirkimo dokumentų 9.7.3. p. numatytus pavyzdžius, atitinkančius techninės specifikacijos reikalavimus, kurie šarvinių liemenių ergonomikos ir patikimumo palyginamajame bandyme galėtų būti pranašesni ir galėtų pakeisti vertinimo rezultatus. Kadangi pagal aukščiau nurodytą Viešųjų pirkimų tarnybos išaiškinimą neskelbiamose derybose turėtų būti vertinama A ir B pasiūlymo formos, iš naujo turėtų būti pateikti ir šarvinių liemenių pavyzdžiai. Vertinant tai, kad neskelbiamos derybos, tai naujas pirkimas, atsiranda galimybė kartu su pasiūlymu pateikti naują, atitinkantį techninę specifikaciją prekės pavyzdį, kurį galima pagaminti atsižvelgus į riboto konkurso vertinimo rezultatus, t. y. patobulinti. Tokių pavyzdžių funkcinės ir ergonominės savybės turėtų būti iš naujo įvertintos pagal ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo vertinimo metodiką ir tuo pačiu su neskelbiamas derybas laimėjusio tiekėjo pavyzdžiu turėtų galimybę susipažinti visi suinteresuoti tiekėjai. Tokiu būdu, perkančioji, vykdydama Pirkimą Nr. 2 neskelbiamų derybų būdu pažeidė 2019-04-18 VPAGSSĮ redakcijos imperatyvias 19 str. 4 d. 2 p., 22 str. 1 str., 12 str. 1 p. nuostatas, tai sąlygojo ir VPAGSSĮ 13 str. bei 47 str. 4 d. bei Pirkimo dokumentų 9.7. p. bei 9.7.3. p. pažeidimus.

3416.

35Dėl paminėto perkančioji organizacija nukrypo nuo VPAGSSĮ nuostatose įtvirtintos neskelbiamų derybų vykdymo tvarkos ir tokie jos veiksmai pripažintini pažeidžiančiais viešųjų pirkimų principus (VPAGSSĮ 6 str. 1 d.) ir aukščiau nurodytas imperatyviąsias VPAGSSĮ nuostatas, taigi, neteisėtais, dėl kurių naikintinas 2019-09-03 perkančiosios organizacijos sprendimas nustatyti pasiūlymų eilę ekonominio naudingumo mažėjimo tvarka ir laimėtoju pripažinti tiekėjo NFM Production Sp. z. o. o. pasiūlymą.

3617.

37Perkančioji organizacija, motyvuodama NFM Production Sp. z. o. o. nurodytu visų bandymų protokolų konfidencialumu, nepateikė jokių dokumentų (nurodytų Pirkimo dokumentų 9.7.1.3, 9.7.1.4 p.), įrodančių pateikto pasiūlymo atitiktį Techninės specifikacijos reikalavimams. Kaip matyti iš pripažinto laimėjusio tiekėjo pasiūlymo A dalies 6 p. visi kartu su pasiūlymu teikti dokumentai nurodyti kaip konfidencialūs.

3818.

39Ieškovo vertinimu, nustatyto laimėjusio tiekėjo bandymų protokolai įrodančių pateikto pasiūlymo atitiktį Techninės specifikacijos 2.4.1, 6.1.1, 6.1.2 ir 6.2 p. reikalavimams negali būti laikomi konfidencialiais, nes protokoluose nėra komerciškai jautrios informacijos, juose yra nurodomos tiktai bandomų objektų savybės, kurios nesudaro komercinės paslapties, o tik parodo atitiktį techninei specifikacijai. Šią aplinkybę patvirtina ir pirkimo dokumentų 9.7.1.3. bei 9.7.1.4 p. formuluotės.

4019.

41Ieškovas nurodė, kad 2019-09-03 rašto pasiūlymų eilės lentelėje nurodytas ieškovo pasiūlytų šarvinių liemenių svoris – 14,25 kg, nesutampa su ieškovo pasiūlyme, perkančiajai organizacijai CVP IS priemonėmis pateiktame 2019-05-14, nurodyta šio parametro reikšme. Ieškovo pasiūlyme nurodytas šarvinės liemenės svoris yra 14,0 kg. Šio parametro reikšmė buvo nustatyta akredituotos laboratorijos kalibruotomis svarstyklėmis. Perkančioji organizacija specialiai nurodė ieškovo liemenės svorį esant didesnį ir taip dirbtinai sumažino svorių skirtumą tarp NFM Production Sp. Zo. o ir ieškovo šarvinių liemenių, kas rodo perkančiosios organizacijos siekį proteguoti vieną gamintoją – NFM Production Sp. Z. o. o.

4220.

43Kaip matyti iš 2019-09-24 perkančiosios organizacijos atsakymo į ieškovo pretenziją, ji pripažįsta, kad vykdant pirkimą neskelbiamų derybų būdu tiekėjų kvalifikacija pakartotinai vertinama nebuvo, neva atsižvelgiant į VPAGSSĮ 19 str. 4 dalies 2 p. Nurodė, kad nei minima nuostata, nei neskelbiamų derybų teisinis reglamentavimas nenumato išimčių, kad pirkimo, vykdomo neskelbiamų derybų būdu, metu tiekėjų kvalifikacijos atitikimas pirkimo dokumentams nėra tikrinimas. Priešingai, VPAGSSĮ 22 str. 1 d. nurodyta, kad kartu su kvietimu tiekėjams pateikiamos pirkimo sąlygos, kuriose nurodoma, kaip bus tikrinama ir vertinama tiekėjų kvalifikacija. Pagal pirkimo dokumentų 4.1.6 p., tiekėjas, jei jis nėra gamintojas, tada gamintojas, turi turėti įdiegtą ir veikiančią kokybės vadybos sistemą ISO 9001 pirkime numatytų prekių srityje. Taip pat šiame punkte numatyta, kad sertifikatas turi galioti paraiškos pateikimo metu bei per visą prekių tiekimo laikotarpį. Kaip matyti iš 2019-09-09 perkančiosios organizacijos raštu pateiktos ISO 9001 sertifikato kopijos, tiekėjo NFM Production Sp. Zo. o. ISO 9001 sertifikatas galiojo iki 2019-03-17. Peržiūrėjus visus pateiktus dokumentus nustatyta, kad atnaujintas sertifikatas nebuvo pateiktas. Atsižvelgiant į tai, kad neskelbiamos derybos nuo 2019-07-17 yra nauja viešojo pirkimo procedūra, pirkimo Nr. 44517, tiekėjų kvalifikacijos atitikimas reikalavimams turėjo būti tikrinamas pakartotinai (VPAGSSĮ 22 str. 1 d. bei įvertinus to paties 4.1.6 p. kvalifikacijos reikalavimą, kad ISO 9001 sertifikatas turi galioti paraiškos pateikimo metu bei per visą prekių tiekimo laikotarpį). Šiuo atveju tiekėjo pateiktas sertifikatas neatitinka Pirkimo dokumentų 4.1.6. p. reikalavimų.

4421.

45NFM Production Sp. Zo. o. pasiūlyme pateiktos šio tiekėjo ir jo subtiekėjo TOB NFM Ukraine pažymos, kurios neapima 4.1.1 - 4.1.5 punktuose nurodytų dokumentų aplinkybių, todėl pagal pirmos pastabos reikalavimus, tiekėjas turėjo pateikti priesaikos deklaracijas arba oficialias tiekėjo deklaracijas. Dėl šios priežasties NFM Production Sp. Zo. o. pateiktas pasiūlymas neatitiko tiekėjų kvalifikacijai pirkimo dokumentų pirmos pastabos, nurodytos pirkimo dokumentuose po 4.1 p. kvalifikacijos reikalavimų lentele.

4622.

47Tiekėjo NFM Production Sp. Zo. o. kvalifikacija neatitiko pirkimo reikalavimų ir šis tiekėjas negalėjo būti kviečiamas pateikti pasiūlymą ribotam konkursui (Pirkimo dokumentų 8.1 p.) bei į neskelbiamas derybas (VPAGSSĮ 19 str. 4 d. 2 p., ), tuo labiau pripažintas laimėjusiu neskelbiamų derybų būdu vykdomą pirkimą. Kadangi perkančioji organizacija pakartotinai netikrino tiekėjų kvalifikacijos atitikimo pirkimo dokumentams, ji pažeidė VPAGSSĮ 6 str. 1 d., 19 str. 4 d. 2 p., 22 str. 1 d. bei pirkimo dokumentų 4.1.6 p. ir Pirkimo dokumentuose po 4.1 p. kvalifikacijos reikalavimų lentele nurodytą 1 punkto pastabą.

4823.

49Atsakovas pateikė atsiliepimą į ieškinį, kuriuo su ieškiniu nesutiko. Nurodė, kad neskelbiamos derybos buvo vykdomos pagal VPAGSSĮ 19 straipsnio 4 dalies 2 punktą, t. y. po riboto konkurso, kurio metu nebuvo gauta tinkamo pasiūlymo, nes visuose pasiūlymuose buvo pasiūlytos per didelės ir perkančiajai organizacijai nepriimtinos kainos.

5024.

51Nurodė, kad A pasiūlymo dalis neturėjo ir negalėjo būti vertinama, nes atsakovas kvietime nurodė, kad derybos bus vedamos tik dėl pasiūlymo kainos, tai yra tik dėl vieno iš pasiūlymo siaurąja prasme elemento. Visos sąlygos, dėl kurių perkančioji organizacija derėtis negali, yra įvardintos VPAGSSĮ 22 straipsnio 13 dalyje. Šis baigtinis sąlygų sąrašas nurodo, kad derėtis negalima dėl pirkimo dokumentuose nustatytų minimalių reikalavimų, pasiūlymo vertinimo kriterijų ir tvarkos, galutinio derybų rezultato, užfiksuoto derybų protokoluose ar po derybų pateiktuose galutiniuose pasiūlymuose, tačiau nedraudžia derėtis dėl pirminio pasiūlymo (kuris kartu buvo ir riboto konkurso metu gautas pasiūlymas) kainos. Šiuo atveju, kadangi VPAGSSĮ 22 straipsnio 13 dalyje kaina nėra nurodoma kaip sąlyga, dėl kurios derėtis yra draudžiama, to paties straipsnio 12 dalis leidžia perkančiajai organizacijai derėtis tik dėl kainos. Dėl šių argumentų nėra pagrindo teigti, kad atsakovas vykdė neskelbiamas derybas, pažeisdamas kuriuos nors iš įstatymo reikalavimų.

5225.

53Dėl ieškovo teiginio, kad neskelbiamos derybos buvo atliktos vadovaujantis negaliojančia įstatymo redakcija, pažymėjo, kad šios aplinkybės nedarė jokios įtakos nei vieno iš pakviestų dalyvauti neskelbiamose derybose dalyvių teisėms ar pareigoms. Pažymėjo, kad pagrindai, kuriais naudojosi atsakovas, pasirinkdamas neskelbiamų derybų pirkimo būdą bei tvarką, kuria buvo vykdoma pirkimo procedūra, iš esmės nesikeitė tiek pagal VPAGSSĮ įstatymo redakciją, galiojusią iki 2019 metų balandžio 18 d., tiek ir galiojusią po 2019 metų balandžio 18 d.

5426.

55Atsakovo sprendimai tiek pradėti vykdyti Šarvinių liemenių pirkimą neskelbiamų derybų būdu, tiek ir neskelbiamų derybų būdu vykdytos procedūros, nepažeidžia viešųjų pirkimų principų, net ir įsigaliojus kitai įstatymo redakcijai.

5627.

57Nurodė, kad prašomi dokumentai ir prekės pavyzdys nebuvo pateiktas dėl dalyvio pasiūlymo konfidencialumo apsaugos reikalavimų, kurie buvo numatyti tiek pagal VPAGSSĮ įstatymo redakciją, galiojusią iki 2019 metų balandžio 18 d., tiek ir pagal galiojusią po 2019 metų balandžio 18 d. Tai, kad VPAGSSĮ įstatymo redakcijoje, įsigaliojusioje po 2019 metų balandžio 18 d., buvo nustatyta, kad prekės pavyzdys privalo būti pateikiamas susipažinti kitiems dalyviams, visiškai nekeičia perkančiosios organizacijos konfidencialumo įsipareigojimų, kurie numatyti specialiosiose įstatymo normose, lyginant su VPAGSSĮ 47 straipsnio 4 dalimi. To paties VPAGSSĮ 47 straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad perkančioji organizacija negali teikti informacijos, jeigu jos atskleidimas prieštarauja teisėtiems tiekėjų komerciniams interesams, o VPGSSĮ 13 straipsnio 1 dalyje yra numatyta, kad perkančioji organizacija, negali tretiesiems asmenims atskleisti iš tiekėjų gautos informacijos, kurią jie nurodė kaip konfidencialią.

5828.

59Nagrinėjamu atveju atsakovas, atsižvelgęs į aukščiau įvardintą reglamentavimą, 2019 m. rugsėjo 9 d. CVP IS siųstame pranešime „Dėl informacijos pateikimo“ pateikė visus atsakovui pateiktus laimėjusio dalyvio paraiškos ir pasiūlymo dokumentus, išskyrus informaciją, kurią laimėjęs dalyvis nurodė kaip konfidencialią.

6029.

61Nurodė, kad Trečiasis asmuo pagrindime dėl nurodytos informacijos konfidencialumo patvirtino, kad pateikti duomenys ir šarvinės liemenės pavyzdys yra konfidenciali gamintojo informacija, nurodė, kad šios informacijos atskleidimas leistų konkurentams identifikuoti tiekiamų medžiagų gamintojus bei susipažinti su tik tiekėjui žinomomis gaminimo procedūromis, o šių procedūrų atskleidimas turėtų ilgalaikes neigiamas finansines pasekmes tiekėjui. Atsižvelgęs į trečiojo asmens argumentus, atsakovas priėmė teisėtą ir pagrįstą sprendimą neteikti informacijos, kuri atitinka gamybinės (komercinės) paslapties požymius ir gali sukelti žalą trečiajam asmeniui.

6230.

63Nurodė, kad pats ieškovas savo pasiūlyme didelę dalį dokumentų, kurių reikalauja pateikti, laiko konfidencialiais. Pavyzdžiui, ieškovas 2019 m. gegužės 13 pasiūlymo 6 punkte nurodo, kad pasiūlymo A formos priedas dėl atitikties techninei specifikacijai, šarvinių liemenių priekinės, nugarinės šoninės dalių duomenys taip pat yra laikomi konfidencialiais. Tai įrodo, kad ieškovas prašo informacijos, kurią ir pats laiko konfidencialia ir supranta tokių duomenų atskleidimo riziką, tačiau elgiasi nesąžiningai prašydamas pateikti trečiojo asmens tokią informacijos, kurios pats teikti neketina.

6431.

65Atsakovas, vertindamas dalyvių pasiūlymų atitiktį pirkimo dokumentų reikalavimams, šiuo atveju, pasiūlymo atitiktį techninės specifikacijos reikalavimams, privalo įsitikinti, ar tiekėjo deklaruotas siūlomos prekės atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams (kaip ir kiti prekės duomenys) yra tikrai toks, koks yra reikalaujamas, todėl atsakovo pirkimo komisija, turėdama konkrečios siūlomos prekės pavyzdžius ir galėdama pati įsitikinti tiekėjų deklaruojamos atitikties pirkimo dokumentų reikalavimams tikrumu, atliko galimų faktiškai įvertinti pasiūlytų pavyzdžių matavimus ir vertinimus. Atsakovas, atlikęs pasiūlymams pateiktų šarvinių liemenių pavyzdžių svorio matavimus kalibruotomis svarstyklėmis, nustatė faktinį siūlomos liemenės pavyzdžio svorį (abiejų tiekėjų liemenių svoris skyrėsi nuo deklaruoto), kuris yra vienas iš kriterijų ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo vertinime.

6632.

67Tiekėjų deklaruotų ir atsakovo nustatytų svorių skirtumų reikšmė ekonominio naudingumo vertinimo formulėje neturi didelės reikšmės, todėl, net jeigu deklaruoti svoriai būtų atitikę atsakovo svėrimo metu nustatytas svorio reikšmes, pagrindo pakeisti sprendimą dėl laimėjusio pasiūlymo nebūtų. Tai yra akivaizdu detaliai palyginus ekonominio naudingumo balo skaičiavimo pokytį, kuris yra apskaičiuojamas pagal pirkimo sąlygų 6 priede nurodytą šarvinės liemenės ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo vertinimo metodiką. Svorio skirtumas, ar būtų skaičiuotas dalyvių deklaruotas, ar komisijos nustatytas faktinis svoris, turi visiškai nereikšmingą įtaką galutiniam ekonominio naudingumo balui - ieškovo balas iš esmės nesikeičia, o trečiojo asmens balas sumažėja tik 0,27073199. Turint omenyje, kad skirtumas tarp bendro ekonominio naudingumo balų skaičiaus skaičiuojant rezultatą su atsakovo nustatytais svoriais, yra 2,10168278 balo, tai ieškovo skundas ne tik kad nėra teisiškai pagrįstas, bet ir nesukelia jokių realių teisinių pasekmių, nes balo pokytis yra nedarantis jokios įtakos konkurso rezultatams.

6833.

69Ieškovas, kvestionuodamas ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo vertinimo metodiką, kuri yra Šarvinių liemenių pirkimo sąlygų 6 priedas, ir techninę specifikaciją, kuri yra pirkimo sąlygų 1 priedas, išeina už ginčo nagrinėjimo ribų. Reikalavimai dėl pirkimo sąlygų nebuvo nagrinėti privalomos ikiteisminės procedūros metu, t. y. ieškovas pirkimo dokumentų teisėtumo nekvestionavo nei vienoje iš pateiktų pretenzijų, todėl ši ieškinio dalis neturėtų būti nagrinėjama teisme.

7034.

71Atsakovas atkreipė dėmesį, kad Lietuvos kariuomenės poreikį ir techninės specifikacijos reikalavimus atitikusios bei ergonomikos ir patikimumo bandymams abiejų dalyvių pateiktos šarvinės liemenės yra labai panašios savo konstrukcija ir dizaino sprendimais, kas lėmė ir vienodos balų sumos surinkimą bandymų metu. Dėl šios priežasties abiem tiekėjams pateikus labai panašius pavyzdžius, pagrindinis ir lemiantis veiksnys, kuris nulėmė ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą, tapo kaina. Kadangi trečiojo asmens pateikta kaina buvo ženkliai mažesnė, o kainos reikšmė ekonominio naudingumo skaičiavimo formulėje yra didelė, tad didelis kainų skirtumas nulėmė galutinius ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo skaičiavimo rezultatus ir ekonomiškai naudingiausiu pasiūlymu buvo pripažintas Trečiojo asmens pasiūlymas.

7235.

73Kartu su paraiška riboto konkurso metu pateiktas trečiojo asmens sertifikatas buvo patvirtinantis tiekėjo kvalifikacijos atitiktį pirkimo sąlygų 4.1.6 punkto reikalavimui, todėl teigti, kad atsakovas nevertino dalyvių kvalifikacijos, nėra pagrindo. Dalyvis, pateikdamas pasiūlymą, įsipareigoja išlaikyti nustatytą minimalų kvalifikacijos lygį ir perkančioji organizacija sutarties vykdymo metu tai kontroliuoja.

7436.

75Nurodė, kad ieškovas, aiškindamas VPAGSSĮ nuostatas, neatkreipė dėmesio į tai, kad neskelbiamų derybų procedūra pradėta vykdyti pagal VPAGSSĮ 19 straipsnio 4 dalies 2 punktą, t. y. po to, kai riboto konkurso metu pateikiamuose pasiūlymuose yra pateikiamos perkančiajai organizacijai nepriimtinos kainos. Tokiu atveju į neskelbiamas derybas yra kviečiami visi pasiūlymus pateikę dalyviai, kurie atitinka kvalifikacinius reikalavimus. Kadangi atitiktis kvalifikaciniams reikalavimams jau buvo patikrinta riboto konkurso metu ir buvo nustatyta, kad tiek trečiojo asmens, tiek ir ieškovo kvalifikacija yra tinkama, o kvietime į neskelbiamas derybas buvo nustatyta, kad toliau procedūra bus vykdoma leidžiant dalyviams varžytis tik dėl kainos (pasiūlymo B dalies), pagal pirkimo sąlygų 9.7.2. punktą buvo prašoma pateikti tik pasiūlymo B dalį, t. y. tik užpildytą pirkimo dokumentų 4 priedą (kainos pasiūlymą). Taip pat pastebėjo, kad tai, jog dalyvio dokumentas pirkimo procedūros metu nustoja galioti, dar nereiškia, kad dalyvis prarado kvalifikaciją. Šis faktas reiškia tik tai, jog dalyvio kvalifikaciją patvirtinantis dokumento galiojimo terminas yra pasibaigęs. Dėl šios priežasties atsakovas, norėdamas įsitikinti, ar trečiasis asmuo neprarado kvalifikacijos pirkimo procedūrų metu, prieš sudarydamas sutartį, papildomai paprašė pateikti atnaujintą sertifikatą, patvirtinantį atitiktį pirkimo sąlygų 4.1.6 punkte nurodytiems reikalavimams.

7637.

77Kadangi VPAGSSĮ nuostatose nėra imperatyviųjų taisyklių nustatančių, kada ir kiek kartų perkančioji organizacija jau vieną kartą patikrinusi pirkimo dalyvius turėtų pakartotinai tikrinti jų kvalifikaciją, nėra jokio teisinio pagrindo teigti, kad atsakovas šiuo konkrečiu atveju turėjo patikrinti, ar tiekėjas vis dar atitinka minimalius kvalifikacinius reikalavus.

7838.

79Trečiasis asmuo NFM Production sp.z.o.o. pateikė atsiliepimą į ieškinį, kuriuo su ieškiniu nesutiko. Nurodė, kad priešingai nei ieškinyje teigia ieškovas, perkančioji organizacija, vykdydama pirkimą, nenukrypo nuo VPAGSSĮ nuostatose įtvirtintos neskelbiamų derybų tvarkos. Tuo tarpu ieškovas, ieškinyje teigdamas, kad pirkime pirminiu pasiūlymu turėjo būti laikoma ne tik B, bet ir A pasiūlymo forma, iš esmės kvestionuoja pirkimo sąlygų teisėtumą, nors ikiteisminėje ginčo stadijoje pretenzijos perkančiajai organizacijai neteikė, dėl to, tokie ieškovo argumentai turi būti apskritai nevertinami.

8039.

81Trečiasis asmuo atitinka pirkimo sąlygų 4.1.6 p. nustatytą kvalifikacinį reikalavimą, t. y. trečiasis asmuo buvo nepertraukiamai sertifikuotas ISO 9001.

8240.

83Ieškovo ieškinio reikalavimas dėl pirkimo procedūrų nutraukimo nesutampa su ieškovo Pretenzijoje Nr. 1 ir Pretenzijos Nr. 2 reikalavimais – Pretenzijoje Nr. 1 ir Pretenzijoje Nr. 2 ieškovas reikalavo, įskaitant, bet neapsiribojant, panaikinti sprendimą dėl pasiūlymo eilės, atmesti trečiojo asmens pasiūlymą kaip neatitinkantį Pirkimo sąlygų 3.2.3 p., 9.3 p., 9.7.1.1 p. reikalavimų, nustatyti naują pasiūlymo eilę, pripažįstant Pirkimo laimėtoju ieškovo pasiūlymą. Tai reiškia, jog ieškovo ieškinio dalykas nesutampa su Pretenzijos Nr. 1 ir Pretenzijos Nr. 2 dalyku, o tai prieštarauja CPK 4233 str. 1 d.

8441.

85Perkančioji organizacija atliko tiek ieškovo, tiek trečiojo asmens liemenių pavyzdžių matavimus ir abiejų tiekėjų liemenių pavyzdžių matavimai skyrėsi nuo pasiūlymuose nurodyto parametro. Pažymėjo, kad tam, kad sprendimo dėl pasiūlymo eilės rezultatas pasikeistų, yra reikalingas didesnis liemenės svorio skirtumas, nei tas, kuris nustatytas perkančiosios organizacijos ar nurodytas tiekėjų pasiūlymuose.

8642.

87Trečiojo asmens liemenės pavyzdys ir pateikti techniniai dokumentai, pagrindžiantys atitikimą techninės specifikacijos reikalavimams, yra trečiojo asmens komercinė paslaptis (VPAGSSĮ 13 str. 2 d.), todėl negali būti atskleidžiama ieškovui.

8843.

89Pirkimas yra pradėtas vykdyti VPAGSSĮ 19 str. 4 d. 2 p. pagrindu, kuriame nurodyta, kad pirkimas neskelbiamų derybų būdu galimas, jeigu ribotam konkursui pateiktuose pasiūlymuose buvo nurodytos perkančiajai organizacijai nepriimtinos kainos, o pirkimo sąlygos iš esmės nekeičiamos, ir į neskelbiamas derybas kviečiami visi pasiūlymus pateikę tiekėjai, atitinkantys perkančiosios organizacijos pirkimo dokumentuose nustatytus minimalius kvalifikacinius ir pasiūlymų pateikimo reikalavimus. Kaip matyti iš VPAGSSĮ 19 str. 4 d. 2 p. nuostatos, šiuo pagrindu vykdomame pirkime kviečiami tie tiekėjai, kurių atitikimas pirkimo dokumentuose nustatytiems reikalavimas jau yra patikrintas ir nustatyta, kas reiškia, kad perkančioji organizacija papildomai neturėjo tikrinti tiekėjų atitikimo pirkimo sąlygų reikalavimams. Todėl ieškovo argumentai, kad Perkančioji organizacija, paskelbusi pirkimą, turėjo tikrinti tiekėjų kvalifikaciją, atmestini kaip nepagrįsti.

9044.

91Ieškovas pateikė dubliką, kuriame nurodė, kad atsakovas apribojo tiekėjų galimybę iš naujo pateikti pirkimo dokumentų 9.7.3. p. numatytus pavyzdžius, atitinkančius techninės specifikacijos reikalavimus, kurie šarvinių liemenių ergonomikos ir patikimumo palyginamajame bandyme galėtų būti pranašesni ir galėtų pakeisti vertinimo rezultatus. Vertinant tai, kad neskelbiamos derybos, tai naujas pirkimas, atsiranda galimybė kartu su galutiniu pasiūlymu pateikti naują, atitinkantį techninę specifikaciją prekės pavyzdį, kurį galima pagaminti atsižvelgus į riboto konkurso vertinimo rezultatus, t. y. patobulinti. Tokių pavyzdžių funkcinės ir ergonominės savybės turėtų būti iš naujo įvertintos pagal ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo vertinimo metodiką ir tuo pačiu su neskelbiamas derybas laimėjusio tiekėjo pavyzdžiu turėtų galimybę susipažinti visi suinteresuoti tiekėjai.

9245.

93Nesuprantama kaip perkančioji organizacija atliko pasiūlymų A dalies vertinimą, neturėdama prekių (liemenių) pavyzdžių.

9446.

95Viešojo pirkimo vykdymas, vadovaujantis negaliojančio teisės akto nuostatomis, pažeidžia imperatyvias CK 1.7 str. 2 d., 6.157 str. 1 d., Konstitucijos 7 str. 2 d. nuostatas, nustatančias pagrindinį teisės principą lex retro non agit, reiškiantį, kad įstatymas ar kitas teisės aktas atgal negalioja. 2019-04-18 VAPGSSĮ buvo išdėstytas nauja redakcija, kas reiškia, kad jame buvo pakeista daugiau kaip pusę jo straipsnių ar punktų, tad pirkimo vykdymas ir pirkimo laimėtojo nustatymas vadovaujantis negaliojančia įstatymo redakcija akivaizdžiai pažeidė ieškovo teises.

9647.

97Nurodė, kad ieškovas nekvestionuoja pirkimo sąlygų teisėtumo, nes atsakovas nepakeitė pirkimo dokumentų ir juose neįtvirtino, jog pirkime pirminiu pasiūlymu bus laikoma tik B pasiūlymo forma, todėl ginčyti pirkimo dokumentų ieškovui nebuvo pagrindo.

9848.

99Nurodė, kad perkančiosios organizacijos bei trečiojo asmens teiginiai, išdėstyti atsiliepimuose į ieškinį, nepaneigia ieškovo argumentų, jog perkančioji organizacija nukrypo nuo VPAGSSĮ nuostatose įtvirtintos neskelbiamų derybų vykdymo tvarkos ir tokie jos veiksmai pripažintini pažeidžiančiais viešųjų pirkimų principus (VPAGSSĮ 6 str. 1 d.) ir aukščiau nurodytas imperatyviąsias VPAGSSĮ nuostatas.

10049.

101Pakartojo, kad pirminiu pasiūlymu neskelbiamose derybose turėjo būti laikomas visas tiekėjo pateiktas ribotam konkursui pasiūlymas, įskaitant ir pirkimu siekiamos įsigyti prekės – šarvinės liemenės pavyzdį, todėl perkančioji organizacija po 2019-09-03 sprendimo priėmimo turėjo leisti ieškovui susipažinti su laimėjusio tiekėjo šarvinės liemenės pavyzdžiu. Tokiu būdu Perkančiosios organizacijos neteisėtas veikimas vykdyti neskelbiamas derybas tik dėl teikėjų pasiūlymų B dalies, t. y. nurodytos kainos suponavo iš to iškylantį kitą pažeidimą – apriboti VPAGSSĮ 47 str. 4 d. numatytą tiekėjo (šiuo atveju – ieškovo) teisę susipažinti su laimėjusio pasiūlymo pavyzdžiu.

10250.

103Ieškovo manymu, atsakovo teiginiai dėl šarvinės liemenės pavyzdžio konfidencialumo prieštarauja imperatyviai 2019-04-18 galiojančiam VPAGSSĮ 47 str. 4 d. nuostatai ir pirkimo dokumentams, kurių techninėje specifikacijoje tiksliai aprašyta, kokia turi būti šarvinės liemenės konstrukcija, naudojamos medžiagos ir priedai. Trečiojo asmens Bendrovės paslapčių apsaugos taisyklės nagrinėjamu atveju neturi teisinės reikšmės, nes VPAGSSĮ 47 str. 4 d. nuostata yra imperatyvi.

10451.

105Perkančioji organizacija, spręsdama klausimą dėl duomenų slaptumo, turėjo visapusiškai įvertinti tiekėjų argumentus, kodėl šios informacijos atskleidimas negalimas. Tuo tarpu nagrinėjamu atveju nėra duomenų, kad perkančioji organizacija analizavo, kodėl tiekėjo NFM Production Sp. Zo. o. nurodyti duomenys turėtų būti laikomi konfidencialiais.

10652.

107Nurodė, kad atsakovas jokiais įrodymais nepagrindė, kad pasvėrus ieškovo pateiktą šarvinės liemenės pavyzdį, jos svoris skyrėsi net 400 g nuo deklaruoto, o trečiojo asmens – buvo mažesnis, nei nurodytas jo pasiūlyme. Kadangi ekonominio naudingumo vertinimo metodikoje svorio įtaka vertinimo rezultatams yra itin nedidelė, kas parodo šios metodikos ruošėjų neprofesionalumą, atsakovui dirbtinai sumažinus svorių skirtumą, ji tapo dar nereikšmingesnė. Todėl, nors toks svorio rezultatų iškraipymas mažai paveikė balų skaičių už šį kriterijų, tačiau atsakovas tokiu būdu galimai siekė kito tikslo – pateisinti faktą, kad abiejų tiekėjų ergonomikos ir patikimumo bandymų, kuriuos atliko Lietuvos Kariuomenės kariai, rezultatai yra visiškai vienodi. Tai sukelia dideles abejones dėl ergonomikos ir patikimumo bandymų atlikimo fakto arba jų objektyvumo, ir, tuo pačiu, ir viso ekonominio naudingumo vertinimo patikimumo. Šių abejonių išsklaidyti tapo neįmanoma dėl šarvinių liemenių pavyzdžių neišsaugojimo.

10853.

109Atsakovas pateikė tripliką, kuriame nurodė, kad neskelbiamų derybų sąlygose yra nustatoma dėl kurių pasiūlymo elementų gali būti siūlomi pakeitimai. Kadangi trečiojo asmens ir ieškovo reikalavimai atitiko techninius reikalavimus, nuspręsta derėtis tik dėl pasiūlymuose nurodytos kainos. Visos sąlygos, dėl kurių perkančioji organizacija derėtis negali, yra įvardintos VPAGSSĮ 22 straipsnio 13 dalyje. Šis baigtinis sąlygų sąrašas nurodo, kad derėtis negalima dėl pirkimo dokumentuose nustatytų minimalių reikalavimų, pasiūlymo vertinimo kriterijų ir tvarkos, galutinio derybų rezultato, užfiksuoto derybų protokoluose ar po derybų pateiktuose galutiniuose pasiūlymuose, tačiau nedraudžia derėtis dėl pirminio pasiūlymo (kuris kartu buvo ir riboto konkurso metu gautas pasiūlymas) kainos. Šiuo atveju, kadangi VPAGSSĮ 22 straipsnio 13 dalyje kaina nėra nurodoma kaip sąlyga, dėl kurios derėtis yra draudžiama, to paties straipsnio 12 dalis leidžia perkančiajai organizacijai derėtis tik dėl kainos. Dėl šių argumentų nėra pagrindo teigti, kad atsakovas vykdė neskelbiamas derybas, pažeisdamas kuriuos nors iš įstatymo reikalavimų.

11054.

111Atsakovas atliko pirkimo procedūras vadovaudamasis ir ekonomiškumo bei racionalaus lėšų naudojimo principais. Pasibaigus ribotam konkursui buvo nustatyta, kad pasiūlymai siaurąja prasme atitinka pirkimo sąlygas ir jie buvo įvertinti balais, o konkursas neįvyko todėl, kad buvo pasiūlytos per didelės bei atsakovui nepriimtinos kainos.

11255.

113Trečiasis asmuo pateikė tripliką, kuriame nurodė, kad perkančioji organizacija pirkimą vykdė vadovaujantis VPAGSSĮ įtvirtinta neskelbiamų derybų tvarka. Ieškovui nepripažįstamas teisinis suinteresuotumas, kadangi ieškovas pirkimo sąlygas ginčija tik po sprendimo dėl pasiūlymo eilės priėmimo, o ne tada, kai buvo atsiųstas kvietimas į neskelbiamas derybas.

11456.

115Perkančioji organizacija pagrįstai ir teisėtai vertino, kad trečiojo asmens pateikti bandymo protokolai ir liemenės pavyzdys yra konfidenciali informacija.

11657.

117Ieškovas pateikė rašytinius paaiškinimus, kuriuose nurodė, kad perkančiosios organizacijos pateikti laboratorinių tyrimų protokolai ir sertifikatai neatitinka pirkimo dokumentų reikalavimų. Trečiasis asmuo su pasiūlymu privalėjo pateikti siūlomos šarvinės liemenės, kurią sudaro minkšti balistiniai skydeliai PEA20 kartu su kietomis, laboratorijos testavimų protokolus. Tuo tarpu trečiojo asmens pasiūlyme tokie protokolai nepateikti. Techninės specifikacijos 2.4.3. p. numatyta šarvinės liemenės apsauginių plokščių, dydžiui ir svoriui keliami reikalavimai. Tuo tarpu nei trečiojo asmens pasiūlyme, nei bandymų protokoluose nenurodyti kietų balistinių plokščių (priekio, nugaros ir šoninių) dydžiai. Šarvinių liemenių pavyzdžiai buvo vertinami pagal 2019-05-08 KAM įsakymu Nr. V-435 patvirtintą Šarvinių liemenių komplektų lyginamųjų bandymų metodiką (toliau – Metodika). Tai reiškia, kad nei skelbiant Ribotą konkursą 2018-12-06, nei skelbiant kvietimą pateikti pasiūlymą (A ir B dalis kartu su pavyzdžiu) 2019-03-12, metodika buvo nepatvirtinta, t. y. neįsigaliojusi. Iš to seka, kad Riboto konkurso dokumentai buvo baigti tvirtinti jau pakvietus tiekėjus teikti pasiūlymus, kas prieštarauja VAGSSĮ 24 str. 1 d. nuostatoms bei pažeidžia pirkimų principus (VAGSSĮ 6 str. 1 d.). Ši aplinkybė svarbi ir ginčijamam pirkimui, kadangi riboto konkurso pirkimo dokumentais buvo vadovautasi vykdant neskelbiamas derybas.

118Ieškinys tenkintinas iš dalies

119II.

120Teismo nustatytos faktinės aplinkybės, argumentai ir išvados

12158.

122Bylos duomenimis nustatyta, kad atsakovas Gynybos resursų agentūra prie Krašto apsaugos ministerijos (toliau – ir perkančioji organizacija) riboto konkurso būdu vykdė viešąjį pirkimą Nr. 413061:1 ,,Šarvinių liemenių pirkimas“. 2019-01-14 ieškovas pateikė paraišką pirkimui. 2019-03-12 ieškovas gavo pranešimą dėl kvalifikacijos įvertinimo ir kvietimą pateikti pasiūlymus. 2019-03-13 Perkančioji organizacija atsiuntė kvietimą dalyvauti Pirkime. 2019-03-13 ieškovas priėmė kvietimą dalyvauti pirkime. 2019-04-29 ieškovas pateikė pasiūlymą pirkimui (A ir B dalys). 2019-04-30 Perkančioji organizacija informavo, kad dėl gautos pretenzijos nukėlė pasiūlymų pateikimo terminą neribotam laikui. 2019-05-14 ieškovas pakartotinai pateikė pasiūlymą pirkimui Nr. 413061:2 (A ir B dalys). 2019-05-16 ieškovas pateikė prašymą gauti informaciją apie visus pirkime gautus pasiūlymus. 2019-05-20 perkančioji organizacija pateikė informaciją apie visus pirkime gautus pasiūlymus. 2019-06-17 raštu perkančioji organizacija patvirtino, kad ieškovo A pasiūlymas atitinka pirkimo dokumentų reikalavimus ir informavo, kad 2019-06-18 bus atidaromas B vokas (kainų pasiūlymas). 2019-06-18 ieškovas pateikė prašymą gauti informaciją apie visus pirkime Nr. 413061 gautus kainų pasiūlymus (B vokas). 2019-06-18 Perkančioji organizacija pateikė informaciją apie visus pirkime Nr. 413061 gautus kainų pasiūlymus (B vokas). 2019-06-18 Perkančioji organizacija paskelbė, kad ieškovo pasiūlymas atmetamas dėl per didelės kainos ir pirkimas laikomas pasibaigusiu.

12359.

1242019-07-15 raštu perkančioji organizacija kreipėsi į ieškovą ir pakvietė ieškovą dėl pirkimo objekto dalyvauti neskelbiamose derybose; pirkimo sąlygose nekeičiamos, pirminiu pasiūlymu yra laikomas ieškovo B dalyje 2019-06-18 pateiktas pasiūlymas; galutinis pasiūlymas turi būti pateiktas iki 2019-07-30. 2019-09-03 raštu perkančioji organizacija kreipėsi į ieškovą ir nurodė, kad nustatyta pasiūlymų eilėje, kurioje laimėjusiu pripažintas trečiojo asmens NFM Production Sp. Z.o.o., pasiūlymas, antroje vietoje – ieškovo pasiūlymas.

12560.

1262019-09-04 prašymu ieškovas kreipėsi į perkančiąją organizaciją, prašydamas iki pirkimo sutarties sudarymo pateikti pirkimą laimėjusio tiekėjo – trečiojo asmens – pateiktą liemenės pavyzdį ir leisti su juo susipažinti, pateikti trečiojo asmens paraišką ir pasiūlymą, išskyrus paraiškoje ir pasiūlyme nurodytą konfidencialią informaciją. 2019-09-09 raštu perkančioji organizacija kreipėsi į ieškovą ir nurodė, kad ieškovo prašyti daiktai ir duomenys nebus pateikti, nes trečiasis asmuo šarvinės liemenės pavyzdį bei su pasiūlymu pateiktus dokumentus nurodė konfidencialia informacija.

12761.

1282019-09-11 raštu ieškovas kreipėsi į perkančiąją organizaciją ir paprašė pateikti el. parašo ekranvaizdžius, nurodyti, ar trečiojo asmens paraišką ir pasiūlymą pasirašiusių B. B. ir M. D. įgaliojimai pasirašyti pirkimo dokumentus, pateikti į CVP IS aplinką kelto pasiūlymo el. parašo ekranvaizdžius. 2019-09-13 raštu perkančioji organizacija kreipėsi į ieškovą ir nurodė, kad atsižvelgiant į trečiojo asmens nurodytos konfidencialios informacijos pagrindimą, trečiojo asmens pasiūlyme nurodyta konfidenciali informacija nebus atskleista; įvertinus trečiojo asmens pasiūlymo A ir B dalis buvo įsitikinta trečiojo asmens pasiūlymo atitikimu pirkimo sąlygų reikalavimams.

12962.

1302019-09-13 pretenzija ieškovas kreipėsi į perkančiąją organizaciją, prašydamas: 1) sustabdyti pirkimo procedūras, kol bus išnagrinėta pretenzija; 2) panaikinti perkančiosios organizacijos 2019-09-09 sprendimą ir pateikti trečiojo asmens prekės pavyzdį, pasiūlymo atitikimą techninės specifikacijos reikalavimams pagrindžiančius dokumentus bei karių bandymų rezultatus; 3) panaikinti perkančiosios organizacijos sprendimą dėl pasiūlymų eilės sudarymo ir nugalėtojo paskelbimo, atmesti trečiojo asmens pasiūlymą kaip neatitinkantį techninės specifikacijos reikalavimų, nustatyti naują pasiūlymų eilę, pripažįstant ieškovo pasiūlymą laimėjusiu pasiūlymu. Pretenzijoje nurodė, kad pasiūlymų eilėje nurodytas trečiojo asmens siūlytos liemenės svoris neatitinka liemenės svorio, nurodyto trečiojo asmens pasiūlyme; trečiojo asmens pasiūlymas neatitiko pirkimo sąlygų 4.1.1-4.1.6 punktų reikalavimų; perkančioji organizacija nepagrįstai nepateikė ieškovui trečiojo asmens liemenės pavyzdžio, su pasiūlymu teiktų dokumentų. 2019-09-24 raštu perkančioji organizacija kreipėsi į ieškovą ir nurodė, kad ieškovo pretenzija netenkinama, kaip nepagrįsta.

13163.

1322019-09-23 pretenzija ieškovas kreipėsi į perkančiąją organizaciją, prašydamas: 1) panaikinti perkančiosios organizacijos 2019-09-13 raštu pateiktą sprendimą ir pateikti ieškovo 2019-09-11 raštu prašomus trečiojo asmens paraiškos ir pasiūlymų duomenis bei dokumentus; 2) panaikinti perkančiosios organizacijos 2019-09-03 sprendimą dėl pasiūlymų eilės sudarymo ir nugalėtojo paskelbimo, atmesti trečiojo asmens pasiūlymą kaip neatitinkantį pirkimo dokumentų 3.2.3., 9.3, 9.7.1.1 punktų reikalavimų. 2019-10-02 raštu perkančioji organizacija kreipėsi į ieškovą ir nurodė, kad ieškovo pretenzija netenkinama, kaip nepagrįsta.

133Dėl neskelbiamų derybų tvarkos laikymosi

13464.

135Ieškovas tiek pretenzijose, tiek ieškinyje nurodė, kad perkančioji organizacija nesilaikė teisės aktų tvarkos, pagal kurias vykdomos neskelbiamos derybos, dėl ko nepagrįstai nevertino trečiojo asmens kvalifikacijos.

13665.

137Pirkimo procedūras, kurių metu įsigyjamas pirkimo objektas, naudotinas valstybės gynybos ir saugumo srityje (nagrinėjamu atveju pirkimo objektu buvo šarvinės liemenės), reglamentuoja Viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje, įstatymas (toliau – Įstatymas).

13866.

139Bylos duomenys patvirtina, kad, visų pirma, perkančiosios organizacijos šarvinių liemenių pirkimas buvo vykdomas riboto konkurso būdu remiantis riboto konkurso sąlygomis, pagal kurias pasiūlymas buvo teikiamas dviem etapais: pateikiant A pasiūlymą (duomenis apie tiekėjo kvalifikaciją ir duomenimis apie pirkimo objekto atitikimą techninės specifikacijos reikalavimams), pateikiant B pasiūlymą (pirkimo objekto kainą). Nurodytu pirkimo būdu pirkimo objektas neįsigytas tiekėjams pasiūlius per dideles pirkimo objekto kainas, dėl ko pirkimas pasibaigė Įstatymo 8 straipsnio 3 dalies 2 punkto pagrindu (atmestos visos paraiškos ar pasiūlymai).

14067.

141Perkančiajai organizacijai neįsigijus pirkimo objekto riboto konkurso būdu, ji nusprendė pirkimo objektą įsigyti neskelbiamų derybų metu iš ribotame konkurse dalyvavusių tiekėjų, kurių A dalies pasiūlymai perkančiosios organizacijos buvo pripažinti tinkamais.

14268.

143Vadovaujantis Įstatymo 19 straipsnio 1 dalies 1, 3 punktais, ribotas konkursas ir neskelbiamos derybos yra atskiri pirkimo būdai. Atskiri pirkimo būdai pasižymi tuo, kad jie negali būti laikomi kitų pirkimo būdų tąsa; pradėjus pirkimą konkrečiu perkančiosios organizacijos pasirinktu būdu, priklausomai nuo pasirinkto būdo, nuosekliai Įstatyme nustatyta eilės tvarka atliekamos procedūros, skirtos įsitikinti, jog tiekėjų pasiūlymai atitinka reikalavimus, kurie nustatyti siekiant įsigyti prekes/paslaugas/darbus konkrečiu pirkimo būdu. Įstatyme numatyta galimybė, nepavykus įsigyti pirkimo objekto riboto konkurso metu, vykdyti naują pirkimą dėl to paties pirkimo objekto įsigijimo neskelbiamų derybų būdu. Pagal Įstatymo 19 straipsnio 4 dalies 1 punktą, paslaugų ir darbų pirkimas neskelbiamų derybų būdu galimas, kai paskelbus atvirą ar ribotą konkursą, skelbiamas derybas ar konkurencinį dialogą iš viso nebuvo gauta arba nebuvo gauta nė vieno tinkamo (atitinkančio keliamus reikalavimus, kurie būtini perkančiosios organizacijos poreikiams patenkinti) pasiūlymo arba paraiškos, jeigu šiuo pagrindu pasirinkus neskelbiamų derybų būdą iš esmės nepakeičiamos pradinės pirkimo sutarties sąlygos ir jeigu Europos Komisijos prašymu jai pateikiama ataskaita šio įstatymo 48 straipsnyje nustatyta tvarka.

14469.

145Įstatymo 22 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta neskelbiamų derybų pirkimo būdo vykdymo tvarka, pagal kurią dalyvauti pirkimo neskelbiamų derybų būdu procedūrose perkančioji organizacija pasirenka tiekėjus pagal turimus rinkos būklės duomenis ir atsižvelgdama į kitą perkančiajai organizacijai prieinamą informaciją. Pasirinktiems tiekėjams siunčiamas kvietimas dalyvauti pirkimo procedūrose. Kartu su kvietimu tiekėjams pateikiamos pirkimo sąlygos, kuriose nurodoma, kaip bus tikrinama ir vertinama tiekėjų kvalifikacija, taip pat pateikiama kita pirkimo dokumentuose teiktina neįslaptinta informacija.

14670.

147Iš nurodytos teisės normos matyti, kad įsigyjant pirkimo objektą neskelbiamų derybų būdu, privalomai turi būti tikrinama tiekėjų kvalifikacija. Pažymėtina, kad viešųjų pirkimų teisiniai santykiai reglamentuoti imperatyviai, dėl ko perkančioji organizacija ar teikėjai negali pasirinkti, ar vykdyti konkrečius viešųjų pirkimų santykius reglamentuojančių įstatymų reikalavimus. Kasacinio teismo praktikoje nuosekliai pažymima, kad Viešųjų pirkimų įstatymo ir kitų teisės aktų reikalavimai tiek perkančiajai organizacijai, tiek teikėjams nustatyti ne siekiant atlikti formalias procedūras tam, kad perkančiosios organizacijos ir tiekėjo veiksmai atitiktų teisės normas, o tam, jog šiomis procedūromis būtų įgyvendinti viešųjų pirkimų tikslai. Viešųjų pirkimų santykius reglamentuojančių įstatymų nustatytos įsakmiosios nuostatos, reikalaujančios besąlygiško jų laikymosi, tik patvirtina tokį aiškinimą, nes viešųjų pirkimų procesas yra dinamiškas, preciziškai tiksliai nustatyti kiekvieną viešųjų pirkimų situaciją sudėtinga, todėl šių imperatyvų laikymasis yra nukreiptas į tam tikrų tikslų pasiekimą, o šie yra tokių imperatyvų taikymo matas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008 m. gruodžio 23 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-583/2008).

14871.

149Nagrinėjamu atveju nustatyta, kad perkančioji organizacija nesilaikė Įstatymo 22 straipsnio 1 dalyje įvirtintos imperatyvios nuostatos, kad vykdant pirkimą neskelbiamų derybų metu privalo būti tikrinama tiekėjų kvalifikacija. Kaip minėta aukščiau, šarvinių liemenių įsigijimas riboto konkurso būdu pasibaigė, dėl ko pradėjus šio pirkimo objekto įsigijimo procedūras kitu (neskelbiamų derybų) būdu perkančioji organizacija turėjo nuosekliai nuo pradžių vykdyti neskelbiamų derybų pirkimo būdo procedūras. Nesutiktina su perkančiosios organizacijos teiginiu, kad vien tai, jog tiekėjų kvalifikacija buvo vertinta vykdant to paties pirkimo objekto pirkimą riboto konkurso būdu, suteikė perkančiajai organizacijai teisę nesivadovauti Įstatymo reikalavimais. Kaip minėta, nurodyti reikalavimai neskelbiamoms derybos yra imperatyvaus pobūdžio, dėl ko perkančioji organizacijai negalėjo pasirinkti jų netaikyti. Tokiu būdu taip pat buvo pažeistas ir skaidrumo principas, pagal kurį perkančioji organizacija, be kita ko, privalo laikytis viešuosius pirkimus reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų.

15072.

151Be to, akivaizdu, kad nuo momento, kai riboto konkurso metu buvo įvertinta tiekėjų kvalifikacija, praėjo tam tikras laiko momentas (beveik 3 mėnesiai), dėl ko pradėjus pirkimą neskelbiamų derybų metu tiekėjai galėjo būti praradę konkrečią kvalifikaciją, kurią turėjo riboto konkurso metu ir (ar) įgiję savybes, draudžiančias jų dalyvavimą pirkime. Priešingas situacijos aiškinimas, t. y. nurodytu atveju perkančiąją organizaciją atleidžiant nuo pareigos tikrinti tiekėjų kvalifikaciją, sudarytų galimybę pirkimą laimėti tiekėjui, praradusiam kvalifikaciją, įgijusiam savybes, dėl kurių jis būtų net negalėtų dalyvauti pirkime (pvz. tiekėjui įgijus bankrutavusio statusą, jo atžvilgiu priėmus apkaltinamąjį teismo nuosprendį dėl atitinkamų nusikaltimų).

15273.

153Iš bylos duomenų matyti, kad riboto konkurso sąlygų, kuriomis perkančioji organizacija nurodė besivadovausianti vykdant pirkimą neskelbiamų derybų metu, 4.1.6 punkte tiekėjams, kurie nėra siūlomo pirkimo objekto gamintojai, buvo įtvirtintas kvalifikacijos reikalavimas turėti įdiegtą ir veikiančią kokybės vadybos sistemą pagal ISO 9001 pirkime numatytų prekių srityje. Trečiasis asmuo riboto konkurso metu kartu su 2019-01-14 teikta paraiška pateikė Sertifikatą Nr. JS-193/5/2018, kuriame nurodyta, kad trečiasis asmuo atitinka sertifikatų Nr. PN-EN ISO 9001:2015-10 ir PN-EN ISO 14001:2015-09 reikalavimus apsauginių ir neperšaunamų tekstilės gaminių, skirtų karinėms reikmėms, projektavimo, gamybos ir prekybos vietinėje bei užsienio rinkose; sertifikatas galioja nuo 2018-08-17 iki 2019-03-17. Pasiūlymą dalyvauti neskelbiamose derybose trečiasis asmuo pateikė 2019-08-29, t. y. tuo metu, kai nurodytas Sertifikatas nebegaliojo. Duomenų, kad trečiasis asmuo pasiūlymo neskelbiamoms deryboms pateikimo terminu pateikė galiojantį sertifikatą, atitinkantį pirkimo sąlygų 4.1.6. punkto reikalavimus, byloje nėra (CPK 178 str.).

15474.

155Nustatyta, kad 2019-10-14 raštu perkančioji organizacija kreipėsi į trečiąjį asmenį, prašydama pateikti galiojantį sertifikatą pagal pirkimo sąlygas. Trečiasis asmuo 2019-10-14 kreipėsi pranešimu į perkančiąją organizaciją pridėdamas Sertifikatą Nr. JS-193/6/2019, kuriame nurodyta, kad trečiasis asmuo atitinka sertifikatų Nr. PN-EN ISO 9001:2015-10 ir PN-EN ISO 14001:2015-09 reikalavimus apsauginių ir neperšaunamų tekstilės gaminių, skirtų karinėms reikmėms, projektavimo, gamybos ir prekybos vietinėje bei užsienio rinkose; sertifikatas galioja nuo 2019-03-18 iki 2022-03-17. Tokiu būdų perkančioji organizacija po laimėjusio pasiūlymo paskelbimo, grįžo į kvalifikacijos vertinimo stadiją, tačiau vertino tik laimėjusio tiekėjo atitikimą pirkimo sąlygų 4.1.6 punkto reikalavimams.

15675.

157Perkančioji organizacija nurodė, kad nepaisant to, jog kvietime dalyvauti derybose buvo nurodyta, kad neskelbiamų derybų metu bus deramasi tik dėl pasiūlymo B dalies (pasiūlymo kainos), pirkimo metu buvo įvertintas visas trečiojo asmens pasiūlymas (A ir B dalys). Su tokiu teiginiu nėra pagrindo sutikti.

15876.

159Vadovaujantis CPK 178 straipsnio nuostatomis, šalis besiremianti konkrečiomis faktinėmis aplinkybėmis, privalo jas įrodyti. Įrodinėjimo tikslas – teismo įsitikinimas, pagrįstas byloje esančių įrodymų tyrimu ir vertinimu, jog tam tikros aplinkybės, susijusios su ginčo dalyku, egzistuoja arba neegzistuoja (CPK 176 str. 1 d.). Teismai, vertindami šalių pateiktus įrodymus, remiasi įrodymų pakankamumo taisykle, o išvada dėl konkrečios faktinės aplinkybės egzistavimo daroma pagal vidinį teismo įsitikinimą, grindžiamą visapusišku ir objektyviu visų reikšmingų bylos aplinkybių išnagrinėjimu (pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. balandžio 8 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-155/2010; 2011 m. vasario 7 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-35/2011; 2011 m. spalio 18 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-396/2011). Įrodymų vertinimas civiliniame procese grindžiamas tikėtinumo taisykle, pagal kurią teismas gali daryti išvadą apie tam tikrų aplinkybių buvimą tada, kai byloje esančių įrodymų visuma leidžia manyti, jog labiau tikėtina atitinkamą faktą buvus, nei jo nebuvus (pvz. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007 m. spalio 19 d. nutartis civilinėje Nr. 3K-3-416/2007).

16077.

161Perkančioji organizacija nepateikė jokių įrodymų, patvirtinančių, kad ji neskelbiamų derybų metu tikrino ir vertino pirkime dalyvaujančių tiekėjų kvalifikaciją pagal visus pirkimo sąlygose nurodytus kvalifikacijos reikalavimus. Perkančioji organizacija raštu nesikreipė į tiekėjus pranešimais dėl jų pasiūlymų A dalies atitikimo pirkimo sąlygoms (ką perkančioji organizacija atliko riboto konkurso metu, išsiųsdama tiekėjams 2019-06-17 raštą Nr. GRAVP-55-153), pranešime dėl procedūrų rezultatų nurodė tik apie pirkime atliktą pasiūlymų eilės sudarymą ir laimėjusio pasiūlymo nustatymą. Aplinkybę, kad tiekėjų kvalifikacija nebuvo tikrinta iki paskelbiant neskelbiamų derybų laimėtoją, patvirtina ir tai, kad pranešimą dėl procedūros rezultatų, kuriuo tiekėjai buvo informuoti apie laimėjusį neskelbiamas derybas asmenį, perkančioji organizacija priėmė 2019-09-03, tuo tarpu prašymą dėl galiojančio sertifikato pateikimo perkančioji organizacija trečiajam asmeniui išsiuntė 2019-10-14, taigi, jau po pasiūlymų pateikimo ir vertinimo termino pabaigos.

16278.

163Nesant byloje duomenų apie tai, kad perkančioji organizacija neskelbiamų derybų metu tikrino ir vertino pirkime dalyvaujančių tiekėjų kvalifikaciją, šis perkančiosios organizacijos teiginys pripažintinas neįrodytu (CPK 178 str.). Pažymėtina, kad kvalifikacijos reikalavimai tiekėjams buvo nustatyti ne tik pirkimo sąlygų 4.1.6 punkte, tačiau ir 4.1.1. - 4.1.5 (ieškovas nurodė, kad šių reikalavimų trečiasis asmuo neatitiko), 4.1.7. - 4.1.8 punktuose, kurie, iš byloje esančių duomenų matyti, skelbiamų derybų metu nebuvo vertinti, siekiant nustatyti ar tiekėjai juos atitinka.

16479.

165Vadovaujantis Įstatymo 33 straipsnio 1 dalimi, perkančioji organizacija privalo nustatyti, ar tiekėjas yra kompetentingas, patikimas ir pajėgus įvykdyti pirkimo sąlygas. Nustačius nurodytas aplinkybes, pripažintina, kad perkančioji organizacija, netikrindama tiekėjų kvalifikacijos, neįsitikino pirkimą laimėjusio trečio asmens kompetencija, patikimumu ir pajėgumu įvykdyti pirkimo sąlygas, taigi, pažeidė skaidrumo principą, Įstatymo 22 straipsnio 1 dalies, 33 straipsnio 1 dalies reikalavimus. Kadangi nustatytas imperatyvių Įstatymo nuostatų bei skaidrumo principo pažeidimas, perkančiosios organizacijos 2019-09-03 sprendimas nustatyti pasiūlymų eilę ir laimėtoju pripažinti trečiąjį asmenį, naikintinas.

16680.

167Ieškovas ieškiniu prašo ne tik panaikinti nurodytą perkančiosios organizacijos sprendimą, tačiau ir nutraukti pirkimo procedūras, o netenkinus šio reikalavimo, įpareigoti perkančiąją organizaciją atmesti trečiojo asmens pasiūlymą kaip neatitinkantį pirkimo dokumentų reikalavimų.

16881.

169Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje pažymėta, kad ieškovas privalo nurodyti faktinį ieškinio pagrindą, o teisinė kvalifikacija, teisės normų aiškinimas ir taikymas ginčo santykiui yra bylą nagrinėjančio teismo prerogatyva. Vykdydamas teisinį santykių kvalifikavimą, teismas įstatymą, taikytiną ginčui spręsti, pagal ieškovo nurodytas faktines aplinkybes parenka savo nuožiūra (CPK 265 str. 1 d.) ir yra nepriklausomas nuo šalių nuomonės ar pageidavimų (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2017 m. vasario 3 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-27-701/2017).

17082.

171Vadovaujantis Įstatymo 8 straipsnio 4 dalimi, perkančioji organizacija bet kuriuo metu iki pirkimo sutarties (preliminariosios sutarties) sudarymo turi teisę savo iniciatyva nutraukti pirkimo procedūras, jeigu atsirado aplinkybių, kurių nebuvo galima numatyti iki pirkimo pradžios, ir privalo tai padaryti, jeigu buvo pažeisti šio įstatymo 6 straipsnio 1 dalyje nustatyti principai (t. y. lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, proporcingumo, skaidrumo) ir šios padėties negalima ištaisyti.

17283.

173Ieškovas iš viso neįrodinėjo pagrindų pirkimui nutraukti, teismas tokių pagrindų (t. y. įtvirtintų Įstatymo 8 straipsnio 4 dalyje) taip pat nenustatė, dėl ko nėra teisinio pagrindo nutraukti šarvinės liemenės pirkimo Nr. 445517 procedūras. Taip pat netenkintinas ir ieškovo reikalavimas atmesti trečiojo asmens pasiūlymą, kadangi tam, jog būtų galima spręsti dėl pasiūlymo atmetimo, visų pirma, turi būti nustatyta, ar trečiasis asmuo atitinka pirkimo sąlygose įtvirtintinus kvalifikacijos reikalavimus, atitikimas kuriems vertintinas pasiūlymų pateikimo terminu.

17484.

175Vadovaujantis CPK 4238 straipsnio 2 dalimi, teismas, atsižvelgdamas į ieškinio pagrindą sudarančias ir teismo posėdyje paaiškėjusias bylos aplinkybes, turi teisę viršyti pareikštus reikalavimus, t. y. gali patenkinti daugiau reikalavimų, negu jų buvo pareikšta, taip pat priimti sprendimą dėl reikalavimų, kurie nebuvo pareikšti, tačiau yra tiesiogiai susiję su pareikšto ieškinio dalyku ir pagrindu.

17685.

177Teismas pažymi, kad viešuosiuose pirkimuose vyrauja viešasis interesas užtikrinti tinkamą, skaidrų, efektyvų, konkurencingą viešųjų pirkimų procesą. Nagrinėjamu atveju pirkimo objektas (šarvinės liemenės) yra visuomenei svarbus ir reikšmingas, kadangi jis skirtas sudaryti tinkamas sąlygas valstybės ir visuomenės saugumui užtikrinti, pirkimo objektas bus naudojamas karių sveikatai ir gyvybei apsaugoti.

17886.

179Nustatyta, kad ginčijame pirkime, vykdytame neskelbiamų derybų būdu, pažeidžiant Įstatymo nuostatas, nebuvo vertinta tiekėjų kvalifikacija, siekiant įsitikinti, ar tiekėjai atitinka pirkimo sąlygose įtvirtintus kvalifikacinius reikalavimus. Neįvertinus tiekėjų kvalifikacijos ir nenustačius, kad jie ją atitinka, galėtų susidaryti situacija, kai šių reikalavimų neatitinkantis tiekėjas (nekompetentingas, nepajėgus ir (ar) nepatikimas) patektų į etapą (pasiūlymų vertinimo), kurio metu jis galėtų būti pripažintas laimėtoju. Akivaizdu, kad su tokiu tiekėju pasirašius pirkimo sutartį, kiltų didelė riziką dėl pirkimo sutarties įvykdymo, dėl ko nebūtų pasiekti tikslai, kurių ir buvo siekiama pirkimu. Remiantis išdėstytu, tik nustačius tiekėjo atitikimą kvalifikacijos reikalavimams, pirkimas gali pereiti į kitą stadiją ir gali būti vertinamas tiekėjų pasiūlymų atitikimas pirkimo sąlygoms.

18087.

181Byloje nesant duomenų apie tiekėjų kvalifikaciją, pasiūlymų neskelbiamoms deryboms pateikimo metu, teismo vertinimu egzistuoja pagrindas, siekiant apsaugoti viešąjį interesą, pirkimą grąžinti į tiekėjų kvalifikacijos vertinimo stadiją (kurioje buvo atliktas Įstatymo pažeidimas), perkančiąją organizaciją įpareigojant įvertinti tiekėjų kvalifikacijos atitikimą pasiūlymų pateikimo terminu.

18288.

183Atkreiptinas dėmesys, kad pasiūlymo pateikimo terminas yra riba iki kurios tiekėjas objektyviai turi būti įgijęs tam tikrą kvalifikaciją. Kvalifikaciją pagrindžiantys dokumentai gali būti pateikiami ar išduoti vėliau, tačiau kvalifikacija turi būti įgyta iki pasiūlymo pateikimo termino pabaigos. Tiekėjas, teikdamas duomenis, negali pateikti duomenų apie savo kvalifikaciją, kurią jis įgijo arba galėjo įgyti po pasiūlymų pateikimo termino. Tuo pačiu tai reiškia, kad tiekėjo kvalifikacijos atitiktis iškeltiems reikalavimams gali būti vertinama tik tokiu atveju, jei tiekėjo kompetenciją, pajėgumą ar patikimumą liudijančios faktinės aplinkybės atsirado ne vėliau kaip galutinę pasiūlymų pateikimo dieną (įtvirtintą pirkimo dokumentuose), nors pats dokumentas kaip jų patvirtinimo šaltinis galėtų būti surašytas vėliau (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. lapkričio 24 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-436/2011).

18489.

185Atsižvelgiant į tai, kad pirkimas grąžinamas į tiekėjų kvalifikacijos vertinimo stadiją, teismas nevertina ieškovo argumentų (įskaitant ieškovo argumentus, nurodytus rašytiniuose paaiškinimuose) dėl vėlesnėje stadijoje (pasiūlymų (siaurąją prasme) vertinimo) atsakovo atliktų veiksmų teisėtumo ir pagrįstumo.

186Dėl dokumentų išreikalavimo

18790.

188Ieškovas ieškiniu taip pat prašė išreikalauti iš atsakovo trečiojo asmens pirkimui pateiktą šarvinės liemenės pavyzdį, šio tiekėjo A pasiūlymo formoje 6 lentelėje nurodytus Nr. 1-14 bandymų protokolus, šio tiekėjo paraišką ir pasiūlymą ribotam konkursui fiziniu parašu ir el. parašu pasirašiusio valdybos nario B. B. el. parašo ekranvaizdžius, kuriuose matytųsi el. parašo galiojimo data, pasirašiusio asmens duomenys, el. parašą išdavusi įstaiga ir kiti el. parašo duomenys, šarvinės liemenės komplekto ergonomikos ir patikimumo palyginamojo bandymo įvertinimas balais ir įvertinimo aprašymas.

18991.

190Nurodytą reikalavimą, kaip procesinio pobūdžio, teismas išnagrinėjo 2019-11-26 nutartimi, kuria nustatė, kad ši ieškovo prašyta išreikalauti informacija nelaikytina konfidencialia, nutarė įpareigoti atsakovę per 5 dienas nuo nutarties kopijos gavimo dienos pateikti teismui prekės pavyzdžio vizualizaciją, bandymų protokolus, šarvinės liemenės komplekto ergonomikos ir patikimumo palyginamojo bandymo įvertinimas balais ir įvertinimo aprašymą, valdybos nario B. B. el. parašo ekranvaizdžius, kuriuose matytųsi el. parašo galiojimo data, pasirašiusio asmens duomenys, el. parašą išdavusi įstaiga ir kiti el. parašo duomenys arba kitus įrodymus, patvirtinančius, jos B. B. turėjo teisę pasirašyti paraišką ir pasiūlymą. Perkančiajai organizacijai nurodytus dokumentus pateikus, ieškovui buvo sudaryta galimybė su jais susipažinti.

19192.

192Atsižvelgiant į tai, kad ieškovo reikalavimas dėl dokumentų išreikalavimo yra patenkintas, ieškovui buvo suteikta galimybė su prašytais išreikalauti dokumentais susipažinti, nėra pagrindo šio klausimo nagrinėti pakartotinai.

193Dėl bylinėjimosi išlaidų

19493.

195CPK 93 straipsnio l dalyje nustatyta, kad šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies, nors ši ir būtų atleista nuo bylinėjimosi išlaidų.

19694.

197Ieškovas nurodė byloje patyręs 4 635 Eur bylinėjimosi išlaidas, kurias pagrindė į bylą pateiktais rašytiniais įrodymais. Trečiasis asmuo pateikė įrodymus apie 9 343,50 Eur bylinėjimosi išlaidų patyrimą.

19895.

199Ieškovo ieškinį atsakovo atžvilgiu tenkinus (išskyrus dalį dėl ieškovo nurodytų teisinių pasekmių pirkime taikymo (pirkimo nutraukimo, trečiojo asmens pasiūlymo atmetimo)) ir ieškovui iš esmės pasiekus ieškiniu siekto teisinio rezultato, ieškovas turi teisę į patirtų bylinėjimosi išlaidų atlyginimą. Remiantis išdėstytu, įvertintus bylinėjimosi išlaidų atitikimą Rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą pagalbą maksimalaus dydžio reikalavimams, teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principams, iš atsakovo ieškovo naudai priteistinos 4 635 Eur bylinėjimosi išlaidos. Atsakovo ir trečiojo asmens, dalyvavusio atsakovo pusėje (kuris, kaip ir atsakovas, prašė ieškinį atmesti), patirtos bylinėjimosi išlaidos neatlygintinos.

20096.

201Atsižvelgiant į tai, kad šioje byloje procesinių dokumentų siuntimo išlaidos neviršija Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir Lietuvos Respublikos finansų ministro 2011-11-07 įsakymu Nr. 1R-261/1K-355 nustatytą minimalią valstybei priteistinų bylinėjimosi išlaidų sumą (3,00 Eur), procesinių dokumentų siuntimo išlaidos iš šalių nepriteistinos (CPK 92 str.).

202Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259 straipsniu, 270 straipsniu, 4239 straipsniu,

Nutarė

203ieškinį tenkinti iš dalies.

204Panaikinti atsakovo Gynybos resursų agentūros prie Krašto apsaugos ministerijos, j. a. k. 304740061, 2019-09-03 sprendimą nustatyti pasiūlymų eilę ekonominio naudingumo mažėjimo tvarka ir laimėtoju pripažinti trečiojo asmens NFM Production Sp. z. o. o. pasiūlymą.

205Įpareigoti atsakovą Gynybos resursų agentūrą prie Krašto apsaugos ministerijos, j. a. k. 304740061, grąžinti pirkimą ,,Šarvinių liemenių pirkimas“ (pirkimo Nr. 445517) į tiekėjų kvalifikacijos stadiją ir įvertinti tiekėjų kvalifikacijos atitikimą pasiūlymų pateikimo terminu.

206Priteisti iš atsakovo Gynybos resursų agentūros prie Krašto apsaugos ministerijos, j .a. k. 304740061, 4 635 Eur bylinėjimosi išlaidų ieškovo BĮ Valstybinio mokslinių tyrimų instituto Fizinių ir technologijos mokslo centro, j. a. k. 302496128, naudai.

207Sprendimas per 14 dienų nuo priėmimo dienos apeliaciniu skundu gali būti skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui, skundą paduodant per Vilniaus apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo teisėja Inga Staknienė, teismo posėdyje rašytinio... 2. I.... 3. Ginčo esmė... 4. 1.... 5. Ieškovas BĮ Valstybinis mokslinių tyrimų instituto Fizinių ir... 6. 2.... 7. Ieškinyje nurodė, kad perkančioji organizacija – atsakovas Gynybos... 8. 3.... 9. Perkančioji organizacija neskelbiamų derybų būdu vykdo viešąjį pirkimą... 10. 4.... 11. 2019-09-09 Perkančioji organizacija pateikė atsakymą į ieškovo prašymą... 12. 5.... 13. Perkančioji organizacija, atlikusi pasiūlymams pateiktų šarvinių liemenių... 14. 6.... 15. Kartu su paraiška pateiktas laimėjusio tiekėjo dokumentas yra tinkamas ir... 16. 7.... 17. Perkančiajai organizacijai nustačius T kriterijaus balą riboto konkurso... 18. 8.... 19. Pirkimas vykdomas vadovaujantis VAPGSSĮ, galiojusia iki 2019-02-01, todėl... 20. 9.... 21. 2019-09-23 ieškovas pateikė 2 pretenziją dėl perkančiosios organizacijos... 22. 10.... 23. VPAGSSĮ ir pirkimo dokumentų 3.2.3. p. nurodyta, kad kartu su paraiška turi... 24. 11.... 25. Kvietime į neskelbiamas derybas, kurios vykdomos vadovaujantis Riboto konkurso... 26. 12.... 27. Perkančioji organizacija 2019-10-02 pateikė atsakymą į 2019-09-23 ieškovo... 28. 13.... 29. Ieškovas nurodė, kad galiojančiame teisiniame reglamentavime nenumatyta, jog... 30. 14.... 31. Atsižvelgiant į tai, kad pirminiu pasiūlymu neskelbiamose turėjo būti... 32. 15.... 33. 2019-09-24 Sprendime perkančioji organizacija taip pat teigia, kad... 34. 16.... 35. Dėl paminėto perkančioji organizacija nukrypo nuo VPAGSSĮ nuostatose... 36. 17.... 37. Perkančioji organizacija, motyvuodama NFM Production Sp. z. o. o. nurodytu... 38. 18.... 39. Ieškovo vertinimu, nustatyto laimėjusio tiekėjo bandymų protokolai... 40. 19.... 41. Ieškovas nurodė, kad 2019-09-03 rašto pasiūlymų eilės lentelėje... 42. 20.... 43. Kaip matyti iš 2019-09-24 perkančiosios organizacijos atsakymo į ieškovo... 44. 21.... 45. NFM Production Sp. Zo. o. pasiūlyme pateiktos šio tiekėjo ir jo subtiekėjo... 46. 22.... 47. Tiekėjo NFM Production Sp. Zo. o. kvalifikacija neatitiko pirkimo reikalavimų... 48. 23.... 49. Atsakovas pateikė atsiliepimą į ieškinį, kuriuo su ieškiniu nesutiko.... 50. 24.... 51. Nurodė, kad A pasiūlymo dalis neturėjo ir negalėjo būti vertinama, nes... 52. 25.... 53. Dėl ieškovo teiginio, kad neskelbiamos derybos buvo atliktos vadovaujantis... 54. 26.... 55. Atsakovo sprendimai tiek pradėti vykdyti Šarvinių liemenių pirkimą... 56. 27.... 57. Nurodė, kad prašomi dokumentai ir prekės pavyzdys nebuvo pateiktas dėl... 58. 28.... 59. Nagrinėjamu atveju atsakovas, atsižvelgęs į aukščiau įvardintą... 60. 29.... 61. Nurodė, kad Trečiasis asmuo pagrindime dėl nurodytos informacijos... 62. 30.... 63. Nurodė, kad pats ieškovas savo pasiūlyme didelę dalį dokumentų, kurių... 64. 31.... 65. Atsakovas, vertindamas dalyvių pasiūlymų atitiktį pirkimo dokumentų... 66. 32.... 67. Tiekėjų deklaruotų ir atsakovo nustatytų svorių skirtumų reikšmė... 68. 33.... 69. Ieškovas, kvestionuodamas ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo vertinimo... 70. 34.... 71. Atsakovas atkreipė dėmesį, kad Lietuvos kariuomenės poreikį ir techninės... 72. 35.... 73. Kartu su paraiška riboto konkurso metu pateiktas trečiojo asmens sertifikatas... 74. 36.... 75. Nurodė, kad ieškovas, aiškindamas VPAGSSĮ nuostatas, neatkreipė dėmesio... 76. 37.... 77. Kadangi VPAGSSĮ nuostatose nėra imperatyviųjų taisyklių nustatančių,... 78. 38.... 79. Trečiasis asmuo NFM Production sp.z.o.o. pateikė atsiliepimą į ieškinį,... 80. 39.... 81. Trečiasis asmuo atitinka pirkimo sąlygų 4.1.6 p. nustatytą kvalifikacinį... 82. 40.... 83. Ieškovo ieškinio reikalavimas dėl pirkimo procedūrų nutraukimo nesutampa... 84. 41.... 85. Perkančioji organizacija atliko tiek ieškovo, tiek trečiojo asmens liemenių... 86. 42.... 87. Trečiojo asmens liemenės pavyzdys ir pateikti techniniai dokumentai,... 88. 43.... 89. Pirkimas yra pradėtas vykdyti VPAGSSĮ 19 str. 4 d. 2 p. pagrindu, kuriame... 90. 44.... 91. Ieškovas pateikė dubliką, kuriame nurodė, kad atsakovas apribojo tiekėjų... 92. 45.... 93. Nesuprantama kaip perkančioji organizacija atliko pasiūlymų A dalies... 94. 46.... 95. Viešojo pirkimo vykdymas, vadovaujantis negaliojančio teisės akto... 96. 47.... 97. Nurodė, kad ieškovas nekvestionuoja pirkimo sąlygų teisėtumo, nes... 98. 48.... 99. Nurodė, kad perkančiosios organizacijos bei trečiojo asmens teiginiai,... 100. 49.... 101. Pakartojo, kad pirminiu pasiūlymu neskelbiamose derybose turėjo būti... 102. 50.... 103. Ieškovo manymu, atsakovo teiginiai dėl šarvinės liemenės pavyzdžio... 104. 51.... 105. Perkančioji organizacija, spręsdama klausimą dėl duomenų slaptumo, turėjo... 106. 52.... 107. Nurodė, kad atsakovas jokiais įrodymais nepagrindė, kad pasvėrus ieškovo... 108. 53.... 109. Atsakovas pateikė tripliką, kuriame nurodė, kad neskelbiamų derybų... 110. 54.... 111. Atsakovas atliko pirkimo procedūras vadovaudamasis ir ekonomiškumo bei... 112. 55.... 113. Trečiasis asmuo pateikė tripliką, kuriame nurodė, kad perkančioji... 114. 56.... 115. Perkančioji organizacija pagrįstai ir teisėtai vertino, kad trečiojo asmens... 116. 57.... 117. Ieškovas pateikė rašytinius paaiškinimus, kuriuose nurodė, kad... 118. Ieškinys tenkintinas iš dalies... 119. II.... 120. Teismo nustatytos faktinės aplinkybės, argumentai ir išvados... 121. 58.... 122. Bylos duomenimis nustatyta, kad atsakovas Gynybos resursų agentūra prie... 123. 59.... 124. 2019-07-15 raštu perkančioji organizacija kreipėsi į ieškovą ir pakvietė... 125. 60.... 126. 2019-09-04 prašymu ieškovas kreipėsi į perkančiąją organizaciją,... 127. 61.... 128. 2019-09-11 raštu ieškovas kreipėsi į perkančiąją organizaciją ir... 129. 62.... 130. 2019-09-13 pretenzija ieškovas kreipėsi į perkančiąją organizaciją,... 131. 63.... 132. 2019-09-23 pretenzija ieškovas kreipėsi į perkančiąją organizaciją,... 133. Dėl neskelbiamų derybų tvarkos laikymosi... 134. 64.... 135. Ieškovas tiek pretenzijose, tiek ieškinyje nurodė, kad perkančioji... 136. 65.... 137. Pirkimo procedūras, kurių metu įsigyjamas pirkimo objektas, naudotinas... 138. 66.... 139. Bylos duomenys patvirtina, kad, visų pirma, perkančiosios organizacijos... 140. 67.... 141. Perkančiajai organizacijai neįsigijus pirkimo objekto riboto konkurso būdu,... 142. 68.... 143. Vadovaujantis Įstatymo 19 straipsnio 1 dalies 1, 3 punktais, ribotas konkursas... 144. 69.... 145. Įstatymo 22 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta neskelbiamų derybų pirkimo būdo... 146. 70.... 147. Iš nurodytos teisės normos matyti, kad įsigyjant pirkimo objektą... 148. 71.... 149. Nagrinėjamu atveju nustatyta, kad perkančioji organizacija nesilaikė... 150. 72.... 151. Be to, akivaizdu, kad nuo momento, kai riboto konkurso metu buvo įvertinta... 152. 73.... 153. Iš bylos duomenų matyti, kad riboto konkurso sąlygų, kuriomis perkančioji... 154. 74.... 155. Nustatyta, kad 2019-10-14 raštu perkančioji organizacija kreipėsi į... 156. 75.... 157. Perkančioji organizacija nurodė, kad nepaisant to, jog kvietime dalyvauti... 158. 76.... 159. Vadovaujantis CPK 178 straipsnio nuostatomis, šalis besiremianti konkrečiomis... 160. 77.... 161. Perkančioji organizacija nepateikė jokių įrodymų, patvirtinančių, kad ji... 162. 78.... 163. Nesant byloje duomenų apie tai, kad perkančioji organizacija neskelbiamų... 164. 79.... 165. Vadovaujantis Įstatymo 33 straipsnio 1 dalimi, perkančioji organizacija... 166. 80.... 167. Ieškovas ieškiniu prašo ne tik panaikinti nurodytą perkančiosios... 168. 81.... 169. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje pažymėta, kad ieškovas privalo... 170. 82.... 171. Vadovaujantis Įstatymo 8 straipsnio 4 dalimi, perkančioji organizacija bet... 172. 83.... 173. Ieškovas iš viso neįrodinėjo pagrindų pirkimui nutraukti, teismas tokių... 174. 84.... 175. Vadovaujantis CPK 4238 straipsnio 2 dalimi, teismas, atsižvelgdamas į... 176. 85.... 177. Teismas pažymi, kad viešuosiuose pirkimuose vyrauja viešasis interesas... 178. 86.... 179. Nustatyta, kad ginčijame pirkime, vykdytame neskelbiamų derybų būdu,... 180. 87.... 181. Byloje nesant duomenų apie tiekėjų kvalifikaciją, pasiūlymų neskelbiamoms... 182. 88.... 183. Atkreiptinas dėmesys, kad pasiūlymo pateikimo terminas yra riba iki kurios... 184. 89.... 185. Atsižvelgiant į tai, kad pirkimas grąžinamas į tiekėjų kvalifikacijos... 186. Dėl dokumentų išreikalavimo ... 187. 90.... 188. Ieškovas ieškiniu taip pat prašė išreikalauti iš atsakovo trečiojo... 189. 91.... 190. Nurodytą reikalavimą, kaip procesinio pobūdžio, teismas išnagrinėjo... 191. 92.... 192. Atsižvelgiant į tai, kad ieškovo reikalavimas dėl dokumentų išreikalavimo... 193. Dėl bylinėjimosi išlaidų... 194. 93.... 195. CPK 93 straipsnio l dalyje nustatyta, kad šaliai, kurios naudai priimtas... 196. 94.... 197. Ieškovas nurodė byloje patyręs 4 635 Eur bylinėjimosi išlaidas, kurias... 198. 95.... 199. Ieškovo ieškinį atsakovo atžvilgiu tenkinus (išskyrus dalį dėl ieškovo... 200. 96.... 201. Atsižvelgiant į tai, kad šioje byloje procesinių dokumentų siuntimo... 202. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259... 203. ieškinį tenkinti iš dalies.... 204. Panaikinti atsakovo Gynybos resursų agentūros prie Krašto apsaugos... 205. Įpareigoti atsakovą Gynybos resursų agentūrą prie Krašto apsaugos... 206. Priteisti iš atsakovo Gynybos resursų agentūros prie Krašto apsaugos... 207. Sprendimas per 14 dienų nuo priėmimo dienos apeliaciniu skundu gali būti...