Byla 2A-1340/2014
Dėl perkančiosios organizacijos sprendimų panaikinimo, trečiasis asmuo uždaroji akcinė bendrovė „Office system“

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Danutės Gasiūnienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), Egidijos Tamošiūnienės ir Viginto Višinskio, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal atsakovo Vilniaus miesto savivaldybės administracijos apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2014 m. balandžio 15 d. sprendimo, priimto civilinėje byloje pagal ieškovų uždarosios akcinės bendrovės „Officeday“ ir uždarosios akcinės bendrovės „Biuro pasaulis“ ieškinius atsakovui Vilniaus miesto savivaldybės administracijai dėl perkančiosios organizacijos sprendimų panaikinimo, trečiasis asmuo uždaroji akcinė bendrovė „Office system“.

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Ieškovas UAB „Officeday“ kreipėsi į teismą, prašydamas panaikinti Vilniaus miesto savivaldybės administracijos sprendimą, kuriuo jo pasiūlymas buvo atmestas ir apie kurį ieškovas buvo informuotas 2014 m. sausio 3 d. raštu „Dėl kvalifikacijos duomenų nagrinėjimo rezultatų ir pasiūlymo atmetimo“ Nr. A39-2/14(3.10.15-AD6); grąžinti šalis į prieš pažeidimą buvusią padėtį, t. y. įpareigoti atsakovą tęsti pirkimo procedūras nuo to momento iki buvo priimtas neteisėtas sprendimas atmesti tiekėjo UAB „Officeday“ pasiūlymą.

5Ieškovas nurodė, kad atsakovas 2013 m. lapkričio 26 d. paskelbė biuro reikmenų naudojant elektroninę aprūpinimo sistemą pirkimo konkursą. Kartu su skelbimu apie konkursą buvo paviešintos konkurso sąlygos. Ieškovas šiam pirkimui pateikė pasiūlymą. Perkančioji organizacija 2013 m. gruodžio 12 d. raštu kreipėsi į tiekėją dėl kvalifikacijos duomenų patikslinimo dėl atitikimo konkurso sąlygų 17.18 ir 17.9. punktams. Tiekėjas pateikė atsakymą ir pakartotinai atkreipė dėmesį į kartu su pasiūlymu pateiktus dokumentus, patvirtinančius atitikimą konkurso sąlygų reikalavimui. Tiekėjas kartu su pasiūlymu buvo pateikęs: 2010-2013 metų balansų kopijas; raštą su paaiškinimais dėl tiekėjo kvalifikacijos atitikimo pirkimo dokumentų 17.8 punkto reikalavimams su nuoroda į susijusią teismų praktiką; tiekėjo ir UAB „Alna Intelligence“ 2013 m. lapkričio 21 d. sudaryto ketinimų protokolo Nr. AI-13IN-247 kopiją; UAB „ROSK Consulting“ 2013 m. lapkričio 25 d. atlikto 2013 m. rugsėjo 30 d. tiekėjo balanso ir susijusių šią dieną pasibaigusio devynių mėnesių laikotarpio pelno (nuostolio), nuosavo kapitalo pokyčių ir pinigų srautų ataskaitų peržvalgos kopiją. Perkančioji organizacija 2014 m. sausio 3 d. raštu „Dėl kvalifikacijos duomenų nagrinėjimo rezultatų ir pasiūlymo atmetimo“ Nr. A39-2/14(3.10.15-AD6) informavo tiekėją apie pateikto pasiūlymo atmetimą, kadangi, perkančiosios organizacijos nuomone, tiekėjo pasiūlymas neatitinka pirkimo dokumentų 17.8 punkto reikalavimo. 2014 m. sausio 10 d. tiekėjas pateikė pretenziją, kurią perkančioji organizacija atmetė 2014 m. sausio 17 d. raštu. Sprendime dėl pretenzijos atmetimo perkančioji organizacija nurodė, kad tiekėjai negali remtis kitų ūkio subjektų pajėgumais, kurie yra neatsiejamai susiję su jų turėtoju, įskaitant finansiniais; tiekėjai negali remtis pajėgumais kvalifikacijos atitikimo tikslais konkurso sąlygų 17.8 punkto atžvilgiu, nes kvalifikaciją jis turi atitikti pasiūlymų pateikimo dienai, o ne ateičiai – vykdant sutartį; perkančioji organizacija nevertino 2013 m. rugsėjo balanso ir aktualių tiekėjo finansinių rodiklių, kadangi tai pažeistų viešųjų pirkimų principus. Ieškovas nesutinka su atsakovo sprendimu atmesti tiekėjo pasiūlymą bei pateiktą pretenziją. Ieškovo manymu, atsakovas netinkamai aiškino ir taikė tiekėjų kvalifikacijos vertinimą reglamentuojančias VPĮ 32 straipsnio nuostatas, todėl nepagrįstai ir neteisėtai nusprendė, jog ieškovas negali remtis trečiųjų asmenų pajėgumais ir resursais, kad pagrįstų atitikimą konkurso sąlygų 17.8 punkto reikalavimams; perkančioji organizacija nepagrįstai nustatė, kad rėmimasis pajėgumais turi lemti, jog resursai turi būti perimami pasiūlymų pateikimo dienai, ir todėl neteisingai taikė VPĮ 32 straipsnio 3 dalį. Perkančioji organizacija neteisėtai ir nepagrįstai nevertino tiekėjo 2013 m. trijų ketvirčių (2013 m. rugsėjo mėn.) balanso duomenų, tuo pažeisdama pareigą įvertinti tikrąją tiekėjo kvalifikaciją pasiūlymo pateikimo dienai (VPĮ 32 str. 1 d.; Viešųjų pirkimų reglamentavimo ir teismų praktikos apžvalga, Teismų praktika Nr. 31, 2009).

6II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

7Vilniaus apygardos teismas 2014 m. balandžio 15 d. sprendimu ieškovo UAB „Officeday“ ieškinį patenkino – panaikino Vilniaus miesto savivaldybės administracijos sprendimą, kuriuo tiekėjo UAB „Officeday“ pasiūlymas buvo atmestas; grąžino šalis į prieš pažeidimą buvusią padėtį, įpareigojo atsakovą tęsti pirkimo procedūras nuo to momento iki buvo priimtas neteisėtas sprendimas atmesti tiekėjo UAB „Officeday“ pasiūlymą; priteisė ieškovui iš atsakovo 5 500 Lt bylinėjimosi išlaidų; priėmė ieškovo UAB „Biuro pasaulis“ pareiškimą dėl atsisakymo nuo ieškinio ir bylą toje dalyje nutraukė.

8Teismas nustatė, kad pirkimo sąlygų 17.8 punktas įtvirtino kvalifikacinį reikalavimą, jog tiekėjo paskutinių finansinių metų einamojo likvidumo koeficientas būtų ne mažesnis už 1; kad einamojo likvidumo koeficientas išreiškiamas kaip įmonės trumpalaikio turto santykis su trumpalaikiais įsipareigojimais; kad pagrįsdamas atitiktį šiam kvalifikaciniam reikalavimui tiekėjas turi perkančiajai organizacijai pateikti paskutinių finansinių metų įmonės balansą arba šalies, kurioje yra registruotas tiekėjas, atitinkamą dokumentą. Teismas pažymėjo, kad Viešojo pirkimų sąlygų ieškovas įstatymų nustatyta tvarka neginčijo, todėl sprendė, kad viešojo pirkimo sąlygos, susijusios su tiekėjams keliamais kvalifikacijos reikalavimais, jam buvo aiškios ir jis turėjo pareigą pateikti pirkimo sąlygose nurodytus dokumentus, patvirtinančius tiekėjų tinkamą kvalifikaciją. Ieškovas kartu su 2013 m. gruodžio 2 d. pasiūlymu perkančiajai organizacijai pateikė 2012 m. balanso (atlikto 2012 m. gruodžio 31 dienai) vieną lapą, kuriame pateikiama informacija apie įmonės ilgalaikį ir trumpalaikį turtą, 2013 m. I-III ketvirčių balansą ir 2013 m. lapkričio 21 d. ketinimo protokolo Nr. AI-13IN-247, sudaryto su UAB „Alna Intelligence“, kopiją bei UAB „Alna Intelligence“ 2012 m. balanso kopiją. Perkančioji organizacija paprašė papildyti duomenis apie ieškovo atitiktį kvalifikaciniams reikalavimams, nustatytiems pirkimo sąlygų 17.8 ir 17.9 punktuose, t. y. pateikti paskutinių finansinių metų įmonės balanso antrą puslapį (su informacija apie trumpalaikius įsipareigojimus). Teismas nustatė, kad ieškovas turėjo perkančiajai organizacijai pateikti paskutinių finansinių metų, t. y. 2012 metų, balansą, patvirtintą visuotiniame akcininkų susirinkime, kurio duomenimis ieškovo kritinio likvidumo koeficientas buvo 0,91. Teismas sprendė, kad šio tiekėjo kvalifikacija pagrįstai negalėjo būti pripažinta kaip atitinkanti pirkimo sąlygų reikalavimus, tačiau pažymėjo, kad pagal 2013 m. I-III ketvirčių balanso duomenis, tiekėjo kritinio likvidumo koeficientas buvo 1,25, t. y. atitiko pirkimo sąlygose nustatytus tiekėjo kvalifikacijos reikalavimus. Teismas vadovavosi Lietuvos Aukščiausiojo Teismo išaiškinimais, kad reikalavimas pateikti atitinkamą kvalifikaciją pagrindžiantį dokumentą yra ne kvalifikacijos, o jo pagrindimo reikalavimas; toks reikalavimas yra išvestinis ir svarbus tik dėl to, kad padeda perkančiajai organizacijai patikrinti ir įsitikinti tiekėjų kvalifikacijos atitiktimi pirkimo sąlygose keliamiems reikalavimams; net ir neatitinkant šio išvestinio reikalavimo, tiekėjo kvalifikacija iš principo gali būti pripažįstama atitinkančia minimalius jai keliamus reikalavimus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011 m. gegužės 9 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-231/2011). Taip pat atsižvelgė į tai, jog dėl perkančiosios organizacijos sprendimo atmesti ieškovo pasiūlymą VPĮ 39 straipsnio 2 dalies 1 punkto pagrindu teisėtumo sprendžiama ne tik pagal tai, ar perkančioji organizacija tinkamai vertino jai pateiktų tiekėjų kvalifikaciją pagrindžiančių dokumentų turinį ir dėl to priėmė pagrįstą sprendimą, bet ir pagal tai, ar ieškovo kvalifikacija pakankama ar ne perkamiems darbams atlikti, remiantis ir kita perkančiajai organizacijai prieinama informacija (VPĮ 32 str. 4 d.) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011 m. balandžio 5 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-158/2011). Teismas atsižvelgė į perkančiosios organizacijos pirkimo dokumentų 17.8 punkto reikalavimo esmės ir tikslo aiškinimus – šis reikalavimas nustatytas atsižvelgiant į perkančiųjų organizacijų, kurioms pirkimo sutarties pagrindu bus tiekiamos prekės, finansinę padėtį ir galimus atsiskaitymų už pateiktas prekes sutrikimus, taip pat tiekėjo galimybę iš karto apmokėti skolas bei panaikinti prekių pateikimo perkančiosioms organizacijoms galimas problemas. Vadovaudamasis VPĮ 32 straipsnio 4 dalimi, teismas konstatavo, kad visi tiekėjų kvalifikaciją pagrindžiantys duomenys leistini tiekėjui pagrįsti savo kvalifikaciją, nebent VPĮ ar kitas teisės aktas aiškiai nustatytų ribojimą jais remtis. Pažymėjo, kad perkančioji organizacija, vertindama tiekėjų kvalifikacijos atitiktį pirkimo sąlygoms, ne ribojama, o priešingai – įpareigojama įsitikinti, ar dalyvio deklaruotas kvalifikacijos turėjimas išplaukia iš jo pateiktų pirminių ar patikslintų duomenų. Dėl to, nepaisant VPĮ įtvirtintų konkrečių prielaidų, kada perkančioji organizacija tiekėjo kvalifikaciją gali vertinti pagal kitus, nei pirkimo sąlygose nustatytus įrodomuosius dokumentus, tai per se neriboja perkančiosios organizacijos reikalauti ar atsižvelgti ir į kitus tiekėjo kvalifikaciją įrodančius duomenis (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011 m. birželio 27 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-293/2011). Teismas sprendė, jog ieškovo pateikti dokumentai atitiko VPĮ 32 straipsnio 3 dalies reikalavimus ir patvirtino tiekėjo kvalifikacijos atitikimą pasiūlymo pateikimo dienai. Teismas nurodė, jog perkančioji organizacija privalėjo vertinti pateiktus dokumentus, tarp jų ir 2013 m. I-III ketvirčių balanso duomenis, nustatyti, ar tiekėjas yra pajėgus įvykdyti viešojo pirkimo sutartį ir atitinka konkurso sąlygų 17.8 punkto reikalavimus. Teismas konstatavo, jog atsakovas, atsisakęs vertinti ieškovo ir UAB „Alna Intelligence“ 2013 m. lapkričio 21 d. ketinimų protokolą bei 2013 m. rugsėjo 30 d. balansą, kurio duomenų tikrumą patvirtino audito kompanija, neužtikrino viešųjų pirkimų principų laikymosi, o priešingai, juos iš esmės pažeidė (VPĮ 3 str. 1 d.). Dėl galimybės remtis trečiųjų asmenų pajėgumais teismas nurodė, jog reikalavimai einamojo likvidumo koeficientui yra laikytini kvalifikacijos reikalavimais (VPĮ 35 str.), o ne sąlygomis, ribojančiomis dalyvavimą pirkime (VPĮ 33 str.), todėl ieškovas turėjo teisę remtis kito asmens pajėgumais ir resursais, siekdamas įrodyti atitikimą konkurso sąlygų 17.8 p. reikalavimui. Todėl sprendė, kad atsakovo teiginiai dėl draudimo remtis pajėgumais yra nepagrįsti bei neatitinka VPĮ 32 straipsnio ir teismų praktikos (Viešųjų pirkimų reglamentavimo ir teismų praktikos apžvalga, Teismų praktika Nr. 31, 2009; Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2013 m. birželio 25 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-340/2011). Teismas pažymėjo, kad VPĮ 32 straipsnio 3 dalis leidžia tiekėjui remtis kitų asmenų pajėgumais bet kurio pirkimo ir bet kurio reikalavimo atveju, tačiau tokiu atveju reikia tik įrodyti, kad tie pajėgumai bus prieinami. Teismas sprendė, kad ieškovas pagrindė, kaip ir kokiu būdu yra remiamasi trečiojo asmens UAB „Alna Intelligence“ finansiniais pajėgumais ir resursais bei kaip tai užtikrina atitikimą konkurso sąlygų 17.8 punkto reikalavimams. Atsižvelgdamas į išdėstytas aplinkybes, teismas padarė išvadą, kad atsakovo sprendimas atmesti ieškovo pasiūlymą yra neteisėtas, todėl naikintinas ir šalys grąžintinos į prieš pažeidimą buvusią padėtį. Panaikinęs atsakovo sprendimą, teismas įpareigojo atsakovą toliau tęsti procedūras nuo to momento, kai buvo neteisėtai atmestas ieškovo pasiūlymas.

9III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

10Atsakovas apeliaciniu skundu prašo Vilniaus apygardos teismo 2014 m. balandžio 15 d. sprendimo dalį, kuria teismas tenkino ieškovo UAB „Officeday“ ieškinį ir priteisė ieškovui 5 500 Lt teisinės pagalbos išlaidų, panaikinti ir šioje dalyje ieškovo ieškinį atmesti. Apeliacinį skundą grindžia šiais argumentais:

111. Nepagrįsta teismo išvada, kad perkančioji organizacija, vertindama ieškovo pasiūlymą, turėjo vertinti ne tik 2012 m. balansą, bet ir tiekėjo pateiktą 2013 m. I-III ketvirčių balansą bei 2013 m. lapkričio 21 d. ketinimo protokolą, sudarytą tarp ieškovo ir UAB „Alna Intelligence”. Perkančioji organizacija pirkimo sąlygų 17.8 punktu nustatė aiškų kvalifikacinį reikalavimą, pagal kurį tiekėjai turėjo įrodyti, kad tiekėjų paskutinių finansinių metų einamojo likvidumo koeficientas yra ne mažesnis už 1. Atsižvelgiant į tai, kad ieškovas Juridinių asmenų registre įregistruotas 1999 m. birželio 9 d. bei įvertinus įstatų 1.6. punktą, darytina išvada, kad turėjo būti nustatytas būtent 2012 m. einamojo likvidumo kriterijus, kurio reikšmė pagal pateiktą ieškovo 2012 m. balansą buvo mažesnė nei reikalavo perkančioji organizacija. Vertindama ieškovo pateiktus naujausius finansinės veiklos rodiklius, perkančioji organizacija būtų pažeidusi VPĮ įtvirtintus konkurso dalyvių lygiateisiškumo ir nediskriminavimo principus (VPĮ 3 str. 1 d.) ir nepagrįstai ieškovui būtų suteikusi konkurencinį pranašumą kitų kandidatų atžvilgiu, kadangi būtų įvertinusi ne pirkimo sąlygų 17.8 punkte nustatytą kvalifikacinį reikalavimą.

122. Teismo sprendimas yra nenuoseklus ir nemotyvuotas. Teismas konstatavo, kad pagal 2012 m. balanso duomenis tiekėjo UAB „Officeday“ kritinio likvidumo koeficientas buvo 0,91, todėl šio tiekėjo kvalifikacija pagrįstai negalėjo būti pripažinta kaip atitinkanti pirkimo sąlygų reikalavimus, tačiau toliau nurodė, kad kadangi pagal 2013 m. I-III ketvirčių balansą ieškovas atitiko pirkimo sąlygų 17.8 punkte nustatytą kvalifikacinį reikalavimą, todėl ieškinys yra pagrįstas. Perkančioji organizacija nustatė kvalifikacinį reikalavimą „tiekėjo paskutinių finansinių metų einamojo likvidumo koeficientas ne mažesnis už 1“ ir tai reiškia, kad ji turėjo pareigą visų tiekėjų kvalifikacinę atitiktį vertinti, nustatydama paskutinių finansinių metų einamojo likvidumo kriterijų.

133. Teismas netinkamai taikė Lietuvos Aukščiausiojo Teismo išaiškinimus, suformuluotus civilinėje byloje Nr. 3K-3-293/2011; civilinėje byloje Nr. 3K-3-231/2011; civilinėje byloje Nr. 3K-3-158/2011, juos taikė abstrakčiai, neatsižvelgdamas, kad nurodytose bylose buvo vertinama tiekėjų kvalifikacijos atitiktis visai kitiems kvalifikaciniams reikalavimams nei yra kilęs ginčas šioje civilinėje byloje, todėl toks platus Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutarčių citavimas neturi teisinės reikšmės šioje byloje ir tokiu būdu negali būti pagrįstas perkančiosios organizacijos neteisėtų veiksmų konstatavimas. Teismas nepagrindė minėtų išaiškinimų taikymo šioje konkrečioje byloje pirkimo sąlygų 17.8 punkte nustatyto kvalifikacinio reikalavimo kontekste.

144. Tiekėjų teisė įrodyti reikalaujamos kvalifikacijos turėjimą ribojama kvalifikaciją pagrindžiančių dokumentų sąsajos su perkančiosios organizacijos atitinkamu reikalavimu tiekėjų kvalifikacijai. Tai reiškia, kad ieškovas negalėjo atitikties kvalifikaciniam reikalavimui įrodinėti 2013 m. duomenimis, o perkančioji organizacija neturėjo teisės tokių duomenų vertinti. VPĮ 32 straipsnio 4 dalį teismas aiškino atsietai nuo pirkimo dokumentuose nustatyto kvalifikacinio reikalavimo. Ieškovas turėjo perkančiajai organizacija pateikti paskutinių finansinių metų, t. y. 2012 metų balansą, o perkančioji organizacija turėjo vertinti tuos dokumentus, kurie patvirtina tokį pirkimo dokumentuose nustatytą kvalifikacinį reikalavimą.

155. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2013 m. birželio 25 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-340/2013, patvirtina, kad šioje byloje nėra teisinio pagrindo konstatuoti neteisėtų atsakovo veiksmų ir tenkinti ieškovo ieškinio.

166. Nepagrįsta teismo išvada, kad ieškovas turėjo teisę ir pagrindą remtis UAB „Alna Intelligence” pajėgumais ir finansiniais resursais. Pirkimo sąlygų 17.8 punkte nustatyto einamojo likvidumo koeficiento kvalifikacinis reikalavimas savo esme ir reikšme yra neatsiejamai susijęs su jo turėtoju, kurio neįmanoma faktiškai perduoti kitiems asmenims naudoti. Einamojo likvidumo koeficiento rodiklis rodo tik konkretaus subjekto finansinį stabilumą, todėl šis finansinis rodiklis nėra laikytinas resursu, kuriuo pirkimo sutarties vykdymo metu galėtų disponuoti kiti ūkio subjektai. Atsakovas pagrįstai nustatė, kad einamojo likvidumo rodiklio dydžio kvalifikacinį reikalavimą turi atitikti kiekvienas tiekėjas.

177. Ieškovas neteisus, kad atsakovas privalėjo vertinti ieškovo ir UAB „Alna Intelligence” sudarytą ketinimo protokolą. Pagrįsdamas atitiktį 17.8 punkte įtvirtintam kvalifikaciniam reikalavimui, tiekėjas turėjo perkančiajai organizacijai pateikti paskutinių finansinių metų įmonės balansą arba šalies, kurioje yra registruotas tiekėjas, atitinkamą dokumentą. Esant tokiam nustatytam kvalifikaciniam reikalavimui, tiekėjo kvalifikacijai nustatyti perkančioji organizacija turi pareigą vadovautis tik konkrečiai to tiekėjo finansine ataskaita (balansu), iš kurios būtų matyti, būtent to tiekėjo turtas, nuosavas kapitalas ir įsipareigojimai paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną, kadangi šių kriterijų, kurių pagrindu yra apskaičiuojamas einamojo likvidumo koeficientas, nustatymas nėra siejamas su ateities piniginių srautų apyvarta ir trumpalaikio turto pokyčiais. 2013 m. lapkričio 21 d. ketinimo protokole nenurodyta nei kreditavimo suma, nei paskolos grąžinimo terminai ir sąlygos, neaišku kokie trumpalaikiai įsipareigojimai per vienerius metus teks ieškovui mokant suteiktą paskolą, todėl neįmanoma nustatyti einamojo likvidumo koeficiento. Priešingai nei konstatavo teismas, toks susitarimas negali būti pakankamu įrodant išteklių prieinamumą tiekėjui.

188. Pirkimo sąlygų 19 punkte buvo numatyta, kad jei pasiūlymą pateikia ūkio subjektų grupė, šių konkurso sąlygų 17.1-17.4 ir 17.7-17.9 punktuose nustatytus kvalifikacijos reikalavimus turi atitikti kiekvienas ūkio subjektų grupės narys atskirai, o šių konkurso sąlygų 17.5, 17.6, 17.10 - 17.14 punktuose nustatytus kvalifikacijos reikalavimus turi atitikti bent vienas ūkio subjektų grupės narys arba visi ūkio subjektų grupės nariai kartu. Ši aplinkybė taip pat leidžia daryti išvadą kad įrodinėjant pirkimo dokumentų 17.8 punkte nustatytą kvalifikacinį reikalavimą kiekvienas tiekėjas šį reikalavimą turi atitikti pats ir negali įrodinėti kitų ūkio subjektų pajėgumais.

19Ieškovas prašo atsakovo apeliacinį skundą atmesti, o teismo sprendimą palikti nepakeistą. Atsiliepime į apeliacinį skundą nurodo šiuos argumentus:

201. Teismas priėmė pagrįstą ir teisėtą sprendimą, kad perkančioji organizacija, vertindama ieškovo pasiūlymą, turėjo vertinti ne tik 2012 m. ieškovo balansą o taip pat ir 2013 m. I-III ketvirčių balansą, kadangi rėmėsi nuosekliai plėtojamoje teismų praktikoje įtvirtintomis nuostatomis, jog tiekėjų kvalifikacijos reikalavimų įtvirtinimas nėra savitikslis, o siekiama įsitikinti, ar tiekėjas pajėgus įvykdyti sutartį, pateikti kvalifikaciją pagrindžiantį dokumentą yra ne kvalifikacijos, o jos pagrindimo reikalavimas, todėl tiekėjai nėra apriboti pateikti kitus kvalifikaciją pagrindžiančius dokumentus, o Perkančioji organizacija privalo juos vertinti, t. y. atsižvelgiant į konkurso sąlygų 17.8 punkto reikalavimo tikslą, turėjo būti vertinamas ir 2013 m. I-III ketvirčių balansas.

212. Teismas, remdamasis teismų praktika, atsižvelgdamas į konkurso sąlygų 17.8 punkto reikalavimo tikslą, priėmė pagrįstą ir teisėtą sprendimą, kad VPĮ 32 straipsnio 4 dalis aiškinama kaip suteikianti teisę ieškovui pateikti kitus kvalifikaciją pagrindžiančius dokumentus, nei nurodyti konkurso sąlygose, o perkančioji organizacija yra įpareigojama įsitikinti, kad ieškovo kvalifikacijos atitikimas išplaukia iš visų pateiktų dokumentų visumos.

223. Teismas teisėtai ir pagrįstai, remdamasis nuosekliai plėtojama teismų praktika, priėmė sprendimą, jog ieškovas savo atitiktį konkurso sąlygų 17.8 punkte nurodytam kvalifikaciniam reikalavimui galėjo įrodinėti kito ūkio subjekto pajėgumais, kadangi pagal VPĮ 32 straipsnio 3 dalį tiekėjas nėra apribotas remtis kitų ūkio subjektų pajėgumais, siekdamas pagrįsti atitikimą kvalifikacijos reikalavimams, jeigu įrodo, jog pajėgumai bus prieinami visą sutarties vykdymo laikotarpį.

234. Teismas sprendime rėmėsi teismų praktika, kurioje suformuotos bendros viešųjų pirkimų teisės normų aiškinimo ir taikymo taisyklės dėl tiekėjų kvalifikacijos pagrindimo ir vertinimo, t. y. tokios taisyklės, kurios taikomos ne vienam konkrečiam kvalifikaciniam reikalavimui, bet priešingai, visais atvejais, t. y. suformuotas precedentas.

24Trečiasis asmuo UAB „Office System“ prašo atsakovo apeliacinį skundą tenkinti. Atsiliepime į skundą iš esmės nurodo tuos pačius argumentus, kurie išdėstyti atsiliepime į ieškovo ieškinį:

251. Ieškovas nepagrįstai vadovaujasi Lietuvos apeliacinio teismo 2012 m. birželio 15 d. nutartimi, priimta civilinėje byloje Nr. 2A-1759/2012, kadangi Lietuvos apeliacinio teismo išnagrinėtoje byloje pats tiekėjas, kuris pateikė pasiūlymą dalyvauti viešajame pirkime, pateikė atitinkamų metų 2013 m. I-III ketvirčių duomenis apie turimus trumpalaikius įsipareigojimus ir trumpalaikį turtą, tačiau vykdomo pirkimo atveju ieškovas, pagrįsdamas atitikimą pirkimo sąlygų 17.8 punkto reikalavimui, pateikė kito ūkio subjekto finansinius duomenis.

262. Nepagrįsti ieškovo argumentai, kad įgaliotoji organizacija, 2014 m. ketindama sudaryti sutartį, siekia vertinti 2012 m. gruodžio 31 d. duomenis. Pirkimo sąlygų 17.8 punktas nebuvo ginčytas, įgaliotosios organizacijos nebuvo panaikintas, būtent pagal jį pradėtas vykdyti pirkimas, todėl tokie ieškovo teiginiai dėl pirkimo sąlygų neteisėtumo yra nepagrįsti.

273. Teismas neteisingai nurodo, kad įgaliotoji organizacija pažeidė ieškovo teises ir interesus, nevertindama ieškovo 2013 m. devynių mėnesių balanso, kadangi svarbu tai, kad tiekėjas šį reikalavimą atitiktų nuo ataskaitinio laikotarpio pabaigos iki pasiūlymo. Lietuvos teismų praktika aiškiai nurodo, jog minimalius kvalifikacijos reikalavimus tiekėjai turi atitikti pasiūlymu pateikimo momentu, todėl tai, kad pasibaigus pasiūlymų ar paraiškų pateikimo terminui tiekėjas įgyja reikiamą minimalią kvalifikaciją, pateikdamas perkančiajai organizacijai tai įrodančius dokumentus, pripažįstama neatitiktimi perkančiosios organizacijos keliamiems tiekėjų kvalifikacijos reikalavimams“ (Lietuvos apeliacinio teismo 2011 m. gegužės mėn. 23 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2A-937/2011; Lietuvos apeliacinio teismo 2013 m. rugsėjo 25 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2A-2182/2013).

284. Nepagrįsta teismo išvada, kad ieškovui pateikus audituotą 2013 m. gruodžio 31 d. balansą, pagal kurį ieškovo einamojo likvidumo koeficientas yra 1,28, jis atitinka 17.8 punkto reikalavimus. Pirkimo sąlygų 17.8 punkte aiškiai numatyta, jog pirkime dalyvaujančio tiekėjo paskutinių finansinių metų einamojo likvidumo koeficientas turi būti ne mažesnis už 1, todėl pirkime dalyvaujantys tiekėjai privalėjo pateikti būtent 2012 m. duomenis apie einamojo likvidumo koeficientą.

29IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

30Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d.). Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų, išskyrus kai to reikalauja viešasis interesas ir neperžengus skundo ribų būtų pažeistos asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai (CPK 320 str. 2 d.). Nagrinėjamu atveju teisėjų kolegija nenustatė CPK 329 straipsnio 2 dalyje nurodytų absoliučių pirmosios instancijos teismo sprendimo negaliojimo pagrindų, todėl nagrinėtinas apeliacinio skundo teisinis ir faktinis pagrindas.

31Byloje nustatyta, kad atsakovas 2013 m. lapkričio 26 d. „Valstybės žinios“ CVP IS paskelbė biuro reikmenų pirkimo naudojant elektroninę aprūpinimo sistemą konkursą (pirkimo numeris 143826). CVP IS kartu su skelbimu apie konkursą buvo paviešintos konkurso sąlygos (1 t., 28-209 b. l.). Ieškovas šiam pirkimui pateikė pasiūlymą. Atsakovas, vadovaudamasis VPĮ 32 straipsnio 5 dalimi, 2013 m. gruodžio 12 d. raštu kreipėsi į ieškovą prašydamas papildyti duomenis apie kvalifikacijos atitikimą pirkimo dokumentų 17.8 ir 17.9 punktų reikalavimams, t. y. pateikti paskutinių finansinių metų (2012) įmonės balanso antrą puslapį (su trumpalaikiais įsipareigojimais), kadangi pasiūlyme pateiktas tik pirmas puslapis, todėl neįmanoma nustatyti paskutinių finansinių metų einamojo likvidumo koeficiento ir paskutinių finansinių metų kritinio likvidumo koeficiento, kaip nustatyta pirkimo dokumentų 17.8 ir 17.9 punktų reikalavimuose. Tiekėjas 2012 m. gruodžio 13 d. pateikė pilnos apimties 2010-2013 metų balansų kopijas; raštą su paaiškinimais dėl tiekėjo kvalifikacijos atitikimo pirkimo dokumentų 17.8 punkto reikalavimams su nuoroda į susijusią teismų praktiką; tiekėjo ir UAB „Alna Intelligence“ 2013 m. lapkričio 21 d. sudaryto ketinimų protokolo kopiją; UAB „ROSK Consulting“ 2013 m. lapkričio 25 d. atlikto 2013 m. rugsėjo 30 d. tiekėjo balanso ir susijusių šią dieną pasibaigusio devynių mėnesių laikotarpio pelno (nuostolio), nuosavo kapitalo pokyčių ir pinigų srautų ataskaitų peržvalgos kopiją. Atsakovas 2014 m. sausio 3 d. raštu Nr. A39-2/14 (3.10.15-AD6) informavo ieškovą apie pateikto pasiūlymo atmetimą, nurodydamas, kad tiekėjo pasiūlymas neatitinka pirkimo dokumentų 17.8 punkto reikalavimo, nes tiekėjo paskutinių finansinių metų einamojo likvidumo koeficientas yra mažesnis už 1. Ieškovas 2014 m. sausio 10 d. pateikė pretenziją, kurią 2014 m. sausio 17 d. atsakovas atmetė, nurodydamas, jog tiekėjai negali remtis kitų ūkio subjektų pajėgumais, kurie yra neatsiejamai susiję su jų turėtoju, įskaitant finansiniais; tiekėjai negali remtis pajėgumais kvalifikacijos atitikimo tikslais konkurso sąlygų 17.8 punkto atžvilgiu, nes kvalifikaciją jis turi atitikti pasiūlymų pateikimo dienai, o ne ateičiai – vykdant sutartį; atsakovas nurodė, jog negali vertinti ieškovo 2013 m. devynių mėnesių balanso, o kitų dalyvių – 2012 m. balansą, nes tai pažeistų lygiateisiškumo ir nediskriminavimo principus.

32Tarp šalių kilo ginčas dėl ieškovo atitikimo konkurso sąlygų 17.8 punkte įtvirtintam einamojo likvidumo koeficiento reikalavimui bei galimybės šį kvalifikacinį reikalavimą įrodinėti trečiųjų asmenų duomenimis. Ieškovo nuomone, atsakovas nepagrįstai pašalino jį iš tolimesnio dalyvavimo konkurse, nes 17.8 punkto kvalifikacinį kriterijų jis atitinka. Pirmosios instancijos teismas sprendė, jog atsakovas privalėjo vertinti ieškovo pateiktus 2013 m. I-III ketvirčių balanso duomenis ir padarė išvadą, kad trečiųjų asmenų pajėgumais, įrodinėjant einamojo likvidumo koeficiento reikalavimo atitikimą, ieškovas remtis galima.

33Dėl ieškovo atitikties pirkimo sąlygų 17.8 punkte įtvirtintam kvalifikaciniam reikalavimui

34Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra pažymėjęs, jog tiekėjo kvalifikacija yra suprantama kaip jo pajėgumas ir pasiruošimas tinkamai įvykdyti ketinamus prisiimti įsipareigojimus pagal viešojo pirkimo sutartį, kurie apima ar gali apimti ekonominį, techninį, profesinį pajėgumą, teisę verstis tam tikra veikla ar tam tikrų kokybės vadybos sistemų įdiegimą ir pan. Perkančioji organizacija turi patikrinti, ar tiekėjas yra kompetentingas, patikimas ir pajėgus įvykdyti pirkimo sąlygas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2011 m. gegužės 9 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-231/2011). Atsakovo paskelbto biuro reikmenų pirkimo konkurso sąlygų 17.8 punktas nustatė kvalifikacinį reikalavimą, kad tiekėjo paskutinių finansinių metų einamojo likvidumo koeficientas turi būti ne mažesnis už vienetą. Kriterijus išreiškiamas kaip trumpalaikio turto santykis su trumpalaikiais įsipareigojimais. Pirkimo sąlygose nurodyta, kad pagrįsdamas atitiktį šiam kvalifikaciniam reikalavimui, tiekėjas privalo pateikti paskutinių finansinių metų įmonės balansą arba šalies, kurioje yra registruotas tiekėjas, atitinkamą dokumentą. Ieškovas pateikė atsakovui 2010-2013 metų balansų kopijas. Atsakovas vertino tik 2012 m. balansą, nurodydamas, jog 2013 m. I-III ketvirčių balanso vertinimas pažeistų VPĮ 3 straipsnio 1 dalyje įtvirtintus lygiateisiškumo ir nediskriminavimo principus, nepagrįstai suteiktų konkurencinį pranašumą ieškovui. Pirmosios instancijos teismas tokius atsakovo veiksmus pripažino neteisėtais, nurodė, jog atsakovas privalėjo vertinti ne tik 2012 m. ieškovo balansą, tačiau ir 2013 m. I-III ketvirčių balanso duomenis bei 2013 m. lapkričio 21 d. ieškovo ir UAB „Alna Intelligence“ sudarytą ketinimo protokolą. Atsakovas apeliaciniu skundu kvestionuoja šią teismo išvadą, nurodydamas, jog pirkimo sąlygų 17.8 punkte įtvirtintas aiškus kvalifikacinis reikalavimas, pagal kurį tiekėjai turėjo įrodyti, kad jų paskutinių finansinių metų einamojo likvidumo koeficientas yra ne mažesnis už vienetą, todėl turėjo būti nustatytas būtent 2012 m. einamojo likvidumo kriterijus, kurio reikšmė pagal pateiktą ieškovo 2012 m. balansą buvo mažesnė nei reikalavo perkančioji organizacija.

35Su šiais apelianto argumentais teisėjų kolegija sutinka ir pažymi, kad perkančioji organizacija kvalifikacinę atranką vykdo pagal pirkimo dokumentuose nustatytus kvalifikacinius kriterijus ir atrenka kandidatus, atitinkančius nurodytus reikalavimus, dalyvauti tolesnėse pirkimo procedūrose. Žinodami pirkimo sąlygose paskelbtus reikalavimas tiekėjai iš anksto įvertina savo galimybes dalyvauti perkančiosios organizacijos paskelbtame viešajame pirkime. Taigi pirkimo sąlygose tiekėjams nustatyti minimalūs kvalifikaciniai reikalavimai ir jų vertinimo kriterijai leidžia būsimiems kandidatams įvertinti pirkimo sąlygas ir apsispręsti dėl galimybės dalyvauti pirkime. Kandidatas, žinodamas, jog neatitinka kurio nors iš kvalifikacinių reikalavimų, supranta, kad konkurse dalyvauti negali. Šiuo atveju kalbame apie pirkimo sąlygų 17.8 punkte įtvirtintą kvalifikacinį reikalavimą – paskutinių finansinių metų einamojo likvidumo koeficientą, kuris privalo būti ne mažesnis už vienetą, o jam pagrįsti tiekėjai buvo įpareigoti pateikti paskutinių finansinių metų įmonės balansą. Ieškovo įstatų 1.6 punkte numatyta, kad bendrovės finansiniais metais yra laikomi kalendoriniai metai. Taigi ieškovui buvo puikiai žinoma, kad 2013 metais teikdamas pasiūlymą dalyvauti pirkime ir pagrįsdamas atitiktį 17.8 punkto reikalavimui, jis turi pateikti ne 2013 metų, o būtent 2012 metų balanso duomenis. Pirmosios instancijos teismas teisingai nurodė, kad ieškovas konkurso sąlygų 17.8 punkte įtvirtinto nei kvalifikacinio koeficiento dydžio, nei laikotarpio, kuriuo jis bus vertinamas, neginčijo, todėl reikalavimas yra galiojantis. Vadinasi, pirkimo sąlygose atsakovas aiškiai nustatė kvalifikacinį reikalavimą, pagal kurį tiekėjai privalėjo įrodyti, jog paskutinių finansinių metų einamojo likvidumo koeficientas yra mažesnis už vienetą. Pažymėtina, jog tiekėjų kvalifikaciniai reikalavimai nustatomi tam, kad pasiūlymus dalyvauti pirkime pateiktų tik tie kandidatai, kurie yra pasiruošę tinkamai įvykdyti ketinamus prisiimti įsipareigojimus pagal viešojo pirkimo sutartį, todėl teisėjų kolegija sutinka, kad vien formalus kvalifikacijos vertinamas nėra galimas. Tačiau pažymėtina, kad perkančioji organizacija negali vertinti tiekėjų kvalifikacijos tokiu būdu, kad būtų pažeisti VPĮ 3 straipsnio 1 dalyje įtvirtinti viešųjų pirkimų principai. VPĮ 3 straipsnio 1 dalis įpareigoja perkančiąją organizaciją užtikrinti, kad atliekant pirkimo procedūras ir nustatant laimėtoją būtų laikomasi lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, proporcingumo ir skaidrumo principų. Būtent ši įstatymo nuostata neleidžia perkančiajai organizacijai pirkimo sąlygose nustatytų kvalifikacinių kriterijų aiškinti plečiamai taip paneigiant pirkimo skaidrumą ir išplečiant kvalifikacinio reikalavimo atitikimo ribas, todėl pirkimo sąlygose nustatyti kvalifikaciniai reikalavimai turi būti aiškūs ir suprantami, o jų vertinimo kriterijai visiems kandidatams turi būti vienodi. Tokiu būdu būsimiems dalyviams sudaromos vienodos sąlygos įvertinti savo atitiktį konkurso reikalavimams ir apsispręsti dėl galimybės dalyvauti konkurse.

36Tarp šalių nėra ginčo, kad pagal ieškovo paskutinių finansinių metų (2012 m.) balansą ieškovas neatitinka konkurso sąlygų 17.8 punkto reikalavimo, nes jo einamojo likvidumo koeficientas yra mažesnis už vienetą. Teisėjų kolegija sutinka su apelianto argumentu, kad vadovaudamasis pirkimo dokumentų 17.8 punkto sąlygomis atsakovas negalėjo vertinti ieškovo pateiktų naujausių finansinės veiklos rodiklių, kadangi tokiu būdu būtų pažeidęs VPĮ 3 straipsnio 1 dalyje įtvirtinus principus, nes būtų vertinęs ne pirkimo sąlygų 17.8 punkte nustatytą kvalifikacinį reikalavimą. VPĮ 32 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta, jog perkančioji organizacija privalo išsiaiškinti, ar tiekėjas yra kompetentingas, patikimas ir pajėgus įvykdyti pirkimo sąlygas, todėl ji turi teisę skelbime apie pirkimą ar kituose pirkimo dokumentuose nustatyti minimalius kandidatų ar dalyvių kvalifikacijos (teisės verstis atitinkama veikla, finansinio, ekonominio ir techninio pajėgumo) reikalavimus ir pareikalauti, kad kandidatai ar dalyviai pateiktų pirkimo dokumentuose nurodytą informaciją ir kvalifikaciją patvirtinančius dokumentus; minimalūs kvalifikaciniai reikalavimai nustatomi vadovaujantis VPĮ 35–37 straipsnių nuostatomis. Kandidatų ir dalyvių kvalifikaciniai duomenys vertinami vadovaujantis jiems pateiktuose pirkimo dokumentuose nustatytais kriterijais ir procedūromis (VPĮ 35 str. 7 d.). VPĮ 35 straipsnio 1 dalyje reglamentuota, jog perkančioji organizacija turi teisę pirkimo dokumentuose nustatyti kandidatų ir dalyvių ekonominės ir finansinės būklės reikalavimus ir prašyti pateikti šiuos (vieną ar kelis) ekonominę ir finansinę kandidato ar dalyvio būklę apibūdinančius dokumentus. Vienas iš tokių prašomų pateikti dokumentų gali būti paskutinių finansinių metų įmonės balansas ar jo išrašas (VPĮ 35 str. 1 d. 2 p.). Šio straipsnio 2 dalyje numatyta, kad perkančioji organizacija pirkimo dokumentuose nurodo, kokius šio straipsnio 1 dalyje nurodytus ar kitus dokumentus turi pateikti kandidatai ar dalyviai, kad įrodytų, jog jų ekonominė ir finansinė būklė atitinka perkančiosios organizacijos keliamus reikalavimus. Tiekėjo kvalifikaciniam reikalavimui pagrįsti atsakovas nurodė pateikti būtent paskutinių finansinių metų įmonės balansą. VPĮ 35 straipsnio 3 dalyje numatyta, kad jei kandidatas ar dalyvis dėl pateisinamų priežasčių negali pateikti perkančiosios organizacijos pirkimo dokumentuose nurodytų dokumentų, jis turi teisę pateikti kitokius perkančiajai organizacijai priimtinus dokumentus, kurie patvirtintų, kad jo ekonominė ar finansinė būklė atitinka keliamus reikalavimus. Šį įstatymo nuostata reglamentuoja atvejį, kai kandidatas perkančiajai organizacijai negali pateikti pirkimo dokumentuose nurodyto dokumento, todėl jam suteikta galimybė atitiktį kvalifikaciniam reikalavimui pagrįsti kitais perkančiajai organizacijai priimtinais dokumentais. Teisėjų kolegija sutinka, kad šis straipsnis neriboja tiekėjo teisės savo kvalifikacinių reikalavimų atitikties įrodinėti kitais nei konkurso sąlygose perkančiosios organizacijos nurodytais dokumentais, tačiau ši teisės norma negali būtų aiškinama atsietai nuo pirkimo dokumentuose įtvirtino kvalifikacinio reikalavimo, t. y. tiekėjas negali įrodinėti kitokio savo pajėgumo nei reikalauja pirkimo sąlygos. Minėta, kad pirkimo sąlygų 17.8 punkte aiškiai nurodyta, jog tiekėjo paskutinių finansinių metų einamojo likvidumo koeficientas turi būti ne mažesnis už vienetą. Nagrinėjamu atveju ieškovas pateikė 2012 m. balansą, pagal kurio duomenimis, ieškovas neatitiko 17.8 punkto reikalavimo. Kito nei pirkimo sąlygose nurodyto laikotarpio finansinių duomenų pateikimas, neapima VPĮ 35 straipsnio 3 dalies taikymo atvejo, nes tuomet kvalifikacinio reikalavimo atitikimas būtų vertinamas pagal kitus nei pirkimo sąlygose nurodytus kriterijus. Be to, VPĮ 32 straipsnio 7 dalyje reglamentuota, jog kandidatų ir dalyvių kvalifikaciniai duomenys vertinami vadovaujantis jiems pateiktuose pirkimo dokumentuose nustatytais kriterijais ir procedūromis. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje nurodoma, kad svarbiausiu kriterijumi įvertinti, ar tiekėjo pajėgumas atitinka perkančiosios organizacijos nustatytus minimalius kvalifikacijos reikalavimus, laikytinos pirkimo sąlygos, pagal kurias nustatoma, kokia ūkio subjekto kompetencija atitinkamo pirkimo atveju yra tinkama, o kokia – ne (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2013 m. birželio 25 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-340/2013). Taigi negalima daryti išvados, kad kandidatui pateikus kito laikotarpio, nei vertintinas, balansą, jis įgyvendino VPĮ 35 straipsnio 3 dalyje jam suteiktą teisę pateikti kitokius perkančiajai organizacijai priimtinus dokumentus, kurie patvirtintų, kad jo ekonominė ar finansinė būklė atitinka keliamus reikalavimus.

37Teisėjų kolegija neneigia VPĮ 35 straipsnio 3 dalyje įtvirtintos ieškovo teisės pateikti kitus kvalifikaciją pagrindžiančius dokumentus, tačiau pažymi, kad tie kiti dokumentai turi įrodyti atitiktį būtent pirkimo sąlygose nurodytam kvalifikaciniam reikalavimui, o ne kitam kandidato sugalvotam reikalavimui, t. y. tiekėjų teisė įrodyti reikalaujamos kvalifikacijos turėjimą ribojama kvalifikaciją pagrindžiančių dokumentų sąsajos su perkančiosios organizacijos atitinkamu reikalavimu tiekėjų kvalifikacijai. Nagrinėjamu atveju – kad paskutinių finansinių metų likvidumo koeficientas būtų ne mažesnis už vienetą. Tokių įrodymų ieškovas nepateikė, todėl atsakovas 2014 m. sausio 3 d. raštu Nr. A39-2/14 (3.10.15-AD6) pagrįstai ieškovo pasiūlymą atmetė dėl neatitikimo pirkimų dokumentų 17.8 punkto reikalavimui, nes ieškovo paskutinių finansinių metų einamojo likvidumo koeficientas yra mažesnis už vienetą.

38Ieškovas teigia, kad pirmosios instancijos teismas, aiškindamas konkurso sąlygų 17.8 punktą, pirmumą teikė ne formaliam nuostatų aiškinimui, o kvalifikacinio reikalavimo tikslui. Teisėjų kolegija sutinka, kad tiekėjų atitikimas kvalifikaciniams reikalavimams negali būti vertinamas formaliai, tačiau pabrėžia, kad kvalifikacinis reikalavimas negali būti aiškinamas atsietai nuo pirkimo sąlygoje įtvirtinto paties reikalavimo. Norėdamas pasinaudoti VPĮ 32 ir 35 straipsniuose suteikta galimybe pateikti kitus atitiktį kvalifikaciniam reikalavimui pagrindžiančius įrodymus, ieškovas turėjo pateikti įrodymus, kad būtent 2012 metais jo einamojo likvidumo koeficientas buvo ne mažesnis nei vienetas. Teisėjų kolegijos nuomone, 2013 metų balanso duomenimis ieškovas negali įrodinėti paskutinių finansinių metų einamojo likvidumo koeficiento. 2013 metų balanso duomenys patvirtina 2013 metų einamojo likvidumo koeficiento dydį ir būtų svarbūs, jei pirkimo sąlygose kvalifikacinis reikalavimas būtų siejamas pavyzdžiui su pasiūlymo pateikimo metu esančia tiekėjo būkle. Tačiau nagrinėjamu atveju pirkimo sąlygose, kurių ieškovas neginčija, aiškiai įtvirtintas paskutinių finansinių metų einamojo likvidumo koeficiento rodiklis, todėl jo atitikimą grįsti kitų finansinių metų duomenimis nėra pagrindo. Šias išvadas pagrindžia ir Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojama praktika, kur nurodyta, jog siekiant užtikrinti viešojo pirkimo procedūrų (taip pat perkančiosios organizacijos peržiūros procedūros) koncentruotumą bei jų vykdymo racionalumą, tiekėjų teisė įrodyti reikalaujamos kvalifikacijos turėjimą ribojama tik kvalifikaciją pagrindžiančių dokumentų sąsajos su perkančiosios organizacijos atitinkamu reikalavimu tiekėjų kvalifikacijai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2011 m. birželio 27 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-293/2011). Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje taip pat nurodyta, kad perkančioji organizacija neturi teisės laisvai interpretuoti savo paskelbtų sąlygų, vertindama tiekėjo kvalifikaciją atsižvelgti į kitus, nei iš anksto paskelbtus reikalavimus ar aplinkybes. Pavyzdžiui, perkančioji organizacija, nustačiusi tiekėjams ekonominio ir finansinio pajėgumo reikalavimą (VPĮ 35 straipsnis), jį siejant su atitinkamų finansinių metų vertinimu, vėliau negali pripažinti tiekėjo kvalifikacijos tinkama, jei per šiuos finansinius metus jo pajėgumas buvo nepakankamas, tačiau per kitus – tinkamas, arba priešingai – ji negali pripažinti nesant reikalaujamo tiekėjo pajėgumo, jei jis pasikeitė per kitus nei iš anksto nustatytus finansinius metus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2013 m. birželio 25 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-340/2013).

39Pirmosios instancijos teismas citavo Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktiką, kur nurodyta, kad reikalavimas pateikti atitinkamą kvalifikaciją pagrindžiantį dokumentą yra ne kvalifikacijos, o jo pagrindimo reikalavimas; toks reikalavimas svarbus tik dėl to, kad padeda perkančiajai organizacijai patikrinti ir įsitikinti tiekėjo kvalifikacijos atitiktimi pirkimo sąlygose keliamiems reikalavimas; net ir neatitinkant šio išvestinio reikalavimo, tiekėjo kvalifikacija iš principo gali būti pripažįstama atitinkančia minimalius jai keliamus reikalavimus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011 m. birželio 27 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-293/2011; 2011 m. gegužės 9 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-231/2011; 2011 m. balandžio 5 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-158/2011). Teisėjų kolegija sutinka, kad reikalavimas pateikti atitinkamą kvalifikaciją pagrindžiantį dokumentą yra ne kvalifikacijos, o jo pagrindimo reikalavimas, tačiau nagrinėjamu atveju ieškovas neatitinka ne pagrindimo reikalavimo (nes 2012 m. balanso duomenis pateikė), tačiau būtent kvalifikacinio reikalavimo, kadangi paskutinių finansinių metų einamojo likvidumo koeficientas yra mažesnis už vienetą. Todėl pirmosios instancijos teismo cituota Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktika nepatvirtina atsakovo neteisėtų veiksmų nevertinant ieškovo 2013 m. balanso duomenų.

40Ieškovas nepagrįstai vadovaujasi Lietuvos apeliacinio teismo 2012 m. birželio 15 d. nutartimi, priimta civilinėje byloje Nr. 2A-1795/2012, kurioje nurodyta, jog svarbiau, kad kritinio likvidumo reikalavimą tiekėjas atitiktų nuo ataskaitinio laikotarpio pabaigos iki pasiūlymo pateikimo, kadangi nagrinėjamos ir nurodytos bylos ratio decidendi nesutampa, nes nurodytoje byloje buvo sprendžiama dėl tiekėjo kritinio likvidumo koeficiento pagrindimo.

41Teisėjų kolegija sutinka su teismo išvadomis, jog dėl perkančiosios organizacijos sprendimo atmesti ieškovo pasiūlymą VPĮ 39 straipsnio 2 dalies 1 punkto pagrindu teisėtumo sprendžiama ne tik pagal tai, ar perkančioji organizacija tinkamai vertino jai pateiktų tiekėjų kvalifikaciją pagrindžiančių dokumentų turinį ir dėl to priėmė pagrįstą sprendimą, bet ir pagal tai, ar ieškovo kvalifikacija pakankama ar ne perkamiems darbams atlikti, remiantis ir kita perkančiajai organizacijai prieinama informacija. Atsakovas įvertino ieškovo pateiktus duomenis, susijusius su paskutinių finansinių metų einamojo likvidumo kriterijaus rodikliu, ir sprendė, jog ieškovas neatitinka 17.8 punkto reikalavimų, o 2013 m. balanso duomenų atsakovas pagrįstai nevertino, nes jie neįrodo, koks einamojo likvidumo koeficientas buvo paskutiniais finansiniais metais (2012 m.). Teisėjų kolegija pažymi, kad paskutiniai finansiniai metai yra kalendoriniai metai, nagrinėjamu atveju – 2012 metai, todėl 2013 metų trijų ketvirčių balanso duomenys atitikties 17.8 punkte įtvirtintam reikalavimui neįrodo, be to, kalendoriniai metai turi dvylika, o ne devynis, mėnesių.

42Įvertinusi išdėstytas aplinkybes, teisėjų kolegija sprendžia, jog pirmosios instancijos teismas padarė nepagrįstą išvadą dėl atsakovo pareigos, vertinant ieškovo atitikimą 17.8 punkto reikalavimui, vadovautis ne tik ieškovo 2012 metų, bet ir 2013 metų I-III ketvirčių balanso duomenimis.

43Dėl galimybės remtis trečiųjų asmenų finansiniais pajėgumais įrodinėjant einamojo likvidumo koeficiento atitiktį kvalifikacijos reikalavimams

44Atitiktį konkurso 17.8 punktui ieškovas įrodinėjo ir UAB „Alna Intelligence“ balanso kopija bei 2013 m. lapkričio 21 d. šalių sudarytu ketinimų protokolu. Ieškovas teigia, kad UAB „Alna Intelligence“ balanso kopija patvirtina, kad šios bendrovės paskutinių finansinių metų einamojo likvidumo koeficientas yra ne mažesnis nei vienetas, o ketinimų protokolas įrodo, kad ieškovui pasirašius preliminariąją sutartį su perkančiąją organizacija, esant poreikiui ir siekiant tinkamai vykdyti preliminariąją sutartį, UAB „Alna Intelligence“ įsipareigoja ieškovui suteikti reikiamus finansinius pajėgumus ir paskolą viso sutartinių įsipareigojimų vykdymo laikotarpiu. VPĮ 32 straipsnio 3 dalis suteikia tiekėjui teisę prireikus konkretaus pirkimo atveju remtis kitų ūkio subjektų pajėgumais, neatsižvelgiant į tai, kokio teisinio pobūdžio būtų jo ryšiai su jais, jeigu įrodo perkančiajai organizacijai, kad vykdant sutartį tie ištekliai jam bus prieinami. Šios normos negalima aiškinti taip, kad be išimties visais atvejais atitiktį kvalifikaciniams reikalavimams tiekėjas gali įrodinėti kitų asmenų pajėgumais. Teisėjų kolegijos vertinimu, tam tikrus kvalifikacinius reikalavimus tiekėjas privalo atitikti asmeniškai. Einamojo likvidumo koeficientas išreiškia įmonės finansinį pajėgumą, stabilumą bei gebėjimą vykdyti savo prievoles ir yra vienas iš rodiklių, pagrindžiančių tiekėjų atitiktį pirkimo dokumentų reikalavimams ir leidžiantis pirkimo organizacijai įsitikinti tinkamu tiekėjo pajėgumu vykdant ketinamą sudaryti sutartį.

45Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2003 m. spalio 20 d. įsakymu Nr. 1S-100 patvirtintų Tiekėjų kvalifikacijos vertinimo metodinių rekomendacijų (Žin., 2012, Nr. 5-163) 23 punkte nurodyta, kad tiekėjas remiasi tokiais ūkio subjekto pajėgumais, kuriais jis gali disponuoti sutarties vykdymo metu. Disponavimas pajėgumais sutarties vykdymo metu sietinas su galimybe faktiškai perimti, paskolinti tretiesiems asmenims priklausančias turtines ir neturtines vertybes ir jomis naudotis. Tiekėjas negali perimti ir disponuoti tais kito ūkio subjekto veiklos rodikliais ir (ar) patirtimi, kurie pagal savo pobūdį yra neatsiejamai susiję su jų turėtoju ir kurių neįmanoma faktiškai perduoti kitiems asmenims naudoti (pavyzdžiui, pajamų, pelno rodikliai). Finansinių metų einamojo likvidumo koeficientas, kuris yra išreiškiamas kaip trumpalaikio turto santykis su trumpalaikiais įsipareigojimais, yra finansinis tiekėjo rodiklis, kuris negali būtų perimtas iš kito subjekto. Be to, kad šis kriterijus siejamas su konkrečiu dalyviu, patvirtina pirkimo konkurso sąlygų 19 punktas, kur numatyta, kad jei pasiūlymą pateikia ūkio subjektų grupė, konkurso sąlygų 17.1.-17.4. ir 17.7.-17.9. punktuose nustatytus kvalifikacijos reikalavimus turi atitikti kiekvienas ūkio subjektų grupės narys atskirai. Iš šio punkto yra aišku, kad nurodytiems kvalifikaciniams reikalavimas atsakovas suteikė ypatingą reikšmę, t. y. nurodė, kad šiuos kriterijus privalo atitikti kiekvienas subjektų grupės narys. Teisėjų kolegija sprendžia, kad einamojo likvidumo koeficiento rodiklis negali būti perduotas kitam subjektui, nes pagal savo pobūdį yra neatsiejamai susijęs su jo turėtoju ir kurio neįmanoma faktiškai perduoti kitiems asmenims naudoti ir rodo tik konkretaus subjekto finansinį pajėgumą. Todėl darytina išvada, kad šio konkretaus pirkimo atveju, įvertinus kvalifikacinio kriterijaus esmę ir pobūdį, ieškovas negalėjo remtis trečiojo asmens pajėgumais. Be to, einamojo likvidumo koeficientas nėra siejamas su ateities piniginių srautų apyvarta ar trumpalaikio turto pokyčiais, todėl nei UAB „Alna Intelligence“ balansas, nei šalių sudarytas ketinimų protokolas, negali būti vertinami kaip ieškovo atitiktį 17.8 punkto reikalavimams pagrindžiantys įrodymai.

46Sprendžiant dėl ieškovo galimybės remtis UAB „Alna Intelligence“ finansiniais pajėgumais, teismui pakako ieškovo paaiškinimų, jog ketinimų protokolu UAB „Alna Intelligence“ įsipareigoja suteikti tiekėjui reikalingus finansinius bei ekonominius pajėgumus, o taip pat pirkimo laimėjimo atveju įsipareigoja suteikti tiekėjui ilgalaikę (ilgesniam nei vienerių metų laikotarpiui) paskolą, kuri užtikrins tiekėjo atitikimą pirkimo dokumentų 17.8 punkte įtvirtintam kvalifikaciniam reikalavimui visą pirkimo sutarties vykdymo laikotarpį. Teisėjų kolegijos vertinimu, tokie įsipareigojimai yra svarbūs vertinant ieškovo ateities finansinius rodiklius, o ne nustatant jo paskutinių finansinių metų einamojo likvidumo koeficientą. Ketinimų protokole nėra nurodyta paskolos suma, kurią UAB „Alna Intelligence“ įsipareigotų paskolinti ieškovui, neaišku, kokie trumpalaikiai įsipareigojimai per vienerius metus tektų ieškovui mokant suteiktą paskolą, taigi pagal abstrakčius šalių ketinimus einamojo likvidumo koeficiento neįmanoma nustatyti. Be to, kaip minėta, tokie ketinimai nukeipti į ateitį ir negali įrodyti paskutinių finansinių metų ieškovo einamojo likvidumo koeficiento. Ketinimų protokole nurodyta, kad jis sudaromas dėl subrangos sutarties tarp šalių sudarymo, jei ieškovas bus pripažintas pirkimo laimėtoju. Tikslūs subrangos sutarties terminai ir finansinių pajėgumų suteikimo sąlygos bus numatyti vėliau sudarytoje subrangos sutartyje. Be to, protokole kalbama apie resursų suteikimą ateityje, o pagal konkurso sąlygų 17.8 punktą vertinamas tiekėjo paskutinių finansinių metų einamojo likvidumo koeficientas, todėl ketinimų protokolas visiškai nėra susijęs su ieškovo kvalifikacija. Ieškovas teigia, kad UAB „Alna Intelligence“ suteikus ieškovui ilgalaikę paskolą padidėja trumpalaikis turtas ir tuo pačiu atsiranda galimybė atsiskaityti su kreditoriais, kurių atžvilgiu turimi trumpalaikiai įsipareigojimai. Tačiau teisėjų kolegija atkreipia dėmesį, kad šie ketinimai niekaip neįtakoja ieškovo 2012 m. einamojo likvidumo koeficiento.

47Įvertinusi išdėstytas aplinkybes, teisėjų kolegija daro išvadą, kad pirmosios instancijos teismas netinkamai aiškino viešųjų pirkimų įstatymo nuostatas bei padarė nepagrįsta išvadą dėl atsakovo pareigos vertinti ieškovo 2013 metų I-III ketvirčių balanso duomenis bei UAB „Alna Intelligence“ finansinius pajėgumus, todėl yra pagrindas teismo sprendimą UAB „Officeday“ ieškinio patenkinimo dalyje naikinti ir priimti naują sprendimą – šį ieškinį atmesti (CPK 326 str. 1 d. 2 p.).

48Dėl pritaikytų laikinųjų apsaugos priemonių

49Vilniaus apygardos teismas 2014 m. vasario 10 d. nutartimi patenkino ieškovų prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo ir sustabdė viešojo pirkimo „Biuro reikmenų per elektroninę aprūpinimo sistemą pirkimas“ (pirkimo numeris 143826) procedūras bei uždraudė atsakovui sudaryti preliminariąją pirkimo pardavimo sutartį (sutartis) ir (ar) pagrindinę pirkimo sutartį (sutartis), o jeigu preliminarioji pirkimo sutartis sudaryta ir (ar) pagrindinė pirkimo sutartis (sutartys) būtų pasirašyta – sustabdė šių sutarčių ir visų sutartinių įsipareigojimų pagal šias sutartis vykdymą.

50Atsakovo apeliacinį skundą patenkinus ir ieškovo ieškinį atmetus, vadovaujantis CPK 150 straipsnio 2 dalimi, 331 straipsnio 6 dalimi, teismo taikytos laikinosios apsaugos priemonės panaikintinos.

51Dėl bylinėjimosi išlaidų

52Atsakovo apeliacinį skundą patenkinus ir ieškinį atmetus, tiek pirmosios, tiek apeliacinės instancijos teisme ieškovo patirtos bylinėjimosi išlaidos neatlyginamos (CPK 93 str.).

53Trečiasis asmuo UAB „Office System“ pateikė apeliacinės instancijos teismui prašymą priteisti iš ieškovų UAB „Officeday“ ir UAB „Biuro pasaulis“ 23 274,83 Lt bylinėjimosi išlaidų. Pagal prie prašymo pridėtus duomenis akivaizdu, kad šios išlaidos yra patirtos bylą nagrinėjant pirmosios instancijos teisme. Atsižvelgiant į tai, kad ieškovas UAB „Biuro pasaulis“ ieškinio atsisakė ir ieškinio atsisakymo pasekmių klausimas išspręstas pirmosios instancijos teisme, trečiasis asmuo nepagrįstai prašo išlaidų priteisimo ir iš ieškovo UAB „Biuro pasaulis“. Trečiojo asmens pirmosios instancijos teisme patirtų bylinėjimosi išlaidų atlyginimo klausimas išspręstas 2014 m. balandžio 28 d. papildomu sprendimu, kuriame nustatyta, kad trečiajam asmeniui iš ieškovų priteistinas maksimalus bylinėjimosi išlaidų dydis yra 5 500 Lt. Papildomu sprendimu trečiajam asmeniui iš ieškovo UAB „Biuro pasaulis“ priteisti 2 750 Lt bylinėjimosi išlaidų. Apeliacijos dėl papildomo sprendimo nėra. Tokiu atveju, apeliacinės instancijos teisme ieškovo UAB „Officeday‘ ieškinį atmetus, trečiajam asmeniui iš šio ieškovo priteistini 2 750 Lt bylinėjimosi išlaidų pirmosios instancijos teisme.

54Duomenų apie atsakovo ir trečiojo asmens apeliacinės instancijos teisme patirtas bylinėjimosi išlaidas nepateikta.

55Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 3 punktu,

Nutarė

56Vilniaus apygardos teismo 2014 m. balandžio 15 d. sprendimą pakeisti.

57Sprendimo dalį, kuria ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Officeday“ ieškinys patenkintas ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos sprendimas, kuriuo tiekėjo uždarosios akcinės bendrovės „Officeday“ pasiūlymas buvo atmestas, panaikintas; šalys grąžintos į prieš pažeidimą buvusią padėtį ir Vilniaus miesto savivaldybės administracija įpareigota tęsti pirkimo procedūras nuo to momento iki buvo priimtas neteisėtas sprendimas atmesti tiekėjo uždarosios akcinės bendrovės „Officeday“ pasiūlymą; ieškovui uždarajai akcinei bendrovei „Officeday“ priteisti 5 500 Lt teisinės pagalbos išlaidų, panaikinti ir šioje dalyje priimti naują sprendimą – ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Officeday“ ieškinį atmesti.

58Sprendimo dalį, kuria priimtas ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Biuro pasaulis“ atsisakymas ieškinio ir civilinė byla pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Biuro pasaulis“ ieškinį nutraukta bei ieškovui uždarajai akcinei bendrovei „Biuro pasaulis“ grąžinti 750 Lt žyminio mokesčio, palikti nepakeistą.

59Priteisti trečiajam asmeniui uždarajai akcinei bendrovei „Office System“, j. a. k. 300051282, iš ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Officeday“, j. a. k. 124931353, 2 750 Lt (du tūkstančius septynis šimtus penkiasdešimt litų) pirmosios instancijos teisme patirtų bylinėjimosi išlaidų.

60Panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2014 m. vasario 10 d. nutartimi pritaikytas laikinąsias apsaugos priemones.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,... 3. I. Ginčo esmė... 4. Ieškovas UAB „Officeday“ kreipėsi į teismą, prašydamas panaikinti... 5. Ieškovas nurodė, kad atsakovas 2013 m. lapkričio 26 d. paskelbė biuro... 6. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 7. Vilniaus apygardos teismas 2014 m. balandžio 15 d. sprendimu ieškovo UAB... 8. Teismas nustatė, kad pirkimo sąlygų 17.8 punktas įtvirtino kvalifikacinį... 9. III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 10. Atsakovas apeliaciniu skundu prašo Vilniaus apygardos teismo 2014 m.... 11. 1. Nepagrįsta teismo išvada, kad perkančioji organizacija, vertindama... 12. 2. Teismo sprendimas yra nenuoseklus ir nemotyvuotas. Teismas konstatavo, kad... 13. 3. Teismas netinkamai taikė Lietuvos Aukščiausiojo Teismo išaiškinimus,... 14. 4. Tiekėjų teisė įrodyti reikalaujamos kvalifikacijos turėjimą ribojama... 15. 5. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų... 16. 6. Nepagrįsta teismo išvada, kad ieškovas turėjo teisę ir pagrindą remtis... 17. 7. Ieškovas neteisus, kad atsakovas privalėjo vertinti ieškovo ir UAB... 18. 8. Pirkimo sąlygų 19 punkte buvo numatyta, kad jei pasiūlymą pateikia ūkio... 19. Ieškovas prašo atsakovo apeliacinį skundą atmesti, o teismo sprendimą... 20. 1. Teismas priėmė pagrįstą ir teisėtą sprendimą, kad perkančioji... 21. 2. Teismas, remdamasis teismų praktika, atsižvelgdamas į konkurso sąlygų... 22. 3. Teismas teisėtai ir pagrįstai, remdamasis nuosekliai plėtojama teismų... 23. 4. Teismas sprendime rėmėsi teismų praktika, kurioje suformuotos bendros... 24. Trečiasis asmuo UAB „Office System“ prašo atsakovo apeliacinį skundą... 25. 1. Ieškovas nepagrįstai vadovaujasi Lietuvos apeliacinio teismo 2012 m.... 26. 2. Nepagrįsti ieškovo argumentai, kad įgaliotoji organizacija, 2014 m.... 27. 3. Teismas neteisingai nurodo, kad įgaliotoji organizacija pažeidė ieškovo... 28. 4. Nepagrįsta teismo išvada, kad ieškovui pateikus audituotą 2013 m.... 29. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 30. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis... 31. Byloje nustatyta, kad atsakovas 2013 m. lapkričio 26 d. „Valstybės... 32. Tarp šalių kilo ginčas dėl ieškovo atitikimo konkurso sąlygų 17.8 punkte... 33. Dėl ieškovo atitikties pirkimo sąlygų 17.8 punkte įtvirtintam... 34. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra pažymėjęs, jog tiekėjo kvalifikacija... 35. Su šiais apelianto argumentais teisėjų kolegija sutinka ir pažymi, kad... 36. Tarp šalių nėra ginčo, kad pagal ieškovo paskutinių finansinių metų... 37. Teisėjų kolegija neneigia VPĮ 35 straipsnio 3 dalyje įtvirtintos ieškovo... 38. Ieškovas teigia, kad pirmosios instancijos teismas, aiškindamas konkurso... 39. Pirmosios instancijos teismas citavo Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktiką,... 40. Ieškovas nepagrįstai vadovaujasi Lietuvos apeliacinio teismo 2012 m.... 41. Teisėjų kolegija sutinka su teismo išvadomis, jog dėl perkančiosios... 42. Įvertinusi išdėstytas aplinkybes, teisėjų kolegija sprendžia, jog... 43. Dėl galimybės remtis trečiųjų asmenų finansiniais pajėgumais... 44. Atitiktį konkurso 17.8 punktui ieškovas įrodinėjo ir UAB „Alna... 45. Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2003 m. spalio 20 d. įsakymu Nr.... 46. Sprendžiant dėl ieškovo galimybės remtis UAB „Alna Intelligence“... 47. Įvertinusi išdėstytas aplinkybes, teisėjų kolegija daro išvadą, kad... 48. Dėl pritaikytų laikinųjų apsaugos priemonių... 49. Vilniaus apygardos teismas 2014 m. vasario 10 d. nutartimi patenkino ieškovų... 50. Atsakovo apeliacinį skundą patenkinus ir ieškovo ieškinį atmetus,... 51. Dėl bylinėjimosi išlaidų... 52. Atsakovo apeliacinį skundą patenkinus ir ieškinį atmetus, tiek pirmosios,... 53. Trečiasis asmuo UAB „Office System“ pateikė apeliacinės instancijos... 54. Duomenų apie atsakovo ir trečiojo asmens apeliacinės instancijos teisme... 55. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 56. Vilniaus apygardos teismo 2014 m. balandžio 15 d. sprendimą pakeisti.... 57. Sprendimo dalį, kuria ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Officeday“... 58. Sprendimo dalį, kuria priimtas ieškovo uždarosios akcinės bendrovės... 59. Priteisti trečiajam asmeniui uždarajai akcinei bendrovei „Office System“,... 60. Panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2014 m. vasario 10 d. nutartimi...