Byla B2-757-357/2014
Dėl 2014-03-06 kreditorių susirinkimo protokolo Nr. 23 antruoju darbotvarkės klausimu priimto nutarimo pripažinimą negaliojančiu

1Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Rasa Bartašienė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi bankrutavusios D. L. prekybos įmonės bankroto administratoriaus UAB ,,Bankroto administravimo ir teisinių paslaugų centras“ įgalioto asmens skundą dėl 2014-03-06 kreditorių susirinkimo protokolo Nr. 23 antruoju darbotvarkės klausimu priimto nutarimo pripažinimą negaliojančiu

Nustatė

2Bankrutavusios D. L. prekybos įmonės bankroto administratoriaus įgaliotas asmuo kreipėsi į teismą su skundu, kuriuo prašo pripažinti negaliojančiu D. L. prekybos įmonės 2014-03-06 kreditorių susirinkimo protokolo Nr. 23 antruoju darbotvarkės klausimu priimtą nutarimą patvirtinti 2.305,93 Lt administravimo išlaidų. Taip pat prašo patvirtinti faktiškai patirtas administravimo išlaidas - 8000,00 Lt už buhalterinę ekspertizę, 9.800,00 Lt už teisines paslaugas, 2.305,93 Lt kitas administravimo išlaidas.

3Bankroto administratoriaus įgaliotas asmuo nurodo, kad faktiškai patirtas administravimo išlaidas sudaro: 8000,00 Lt už buhalterinę ekspertizę, 9.800,00 Lt už teisines paslaugas, 2.305,93 Lt kitos administravimo išlaidos. Nurodo, kad Šiaulių apygardos teismo nutartimi buvo paskirta D. L. PĮ finansinės veiklos ekspertizė, ją atlikti pavesta R. K. audito ir finansinių paslaugų įmonei, 2011- 08 -31 paskirta pakartotinė D. L. finansinė ekspertizė, kuri buvo būtina ginčijant sandorius, prisiteisiant nuostolius padarytus įmonei iš įmonės savininko D. L. bei ginčijant kitus sandorius iki bankroto bylos iškėlimo, todėl patirtos išlaidos turi būti įskaičiuotinos į papildomas ūkio išlaidas ir turėtų būti kreditorių patvirtintos. Administratoriui 9.800,00 Lt suma už teisines paslaugas buvo reikalinga tam, kad bankroto bylos eiga nesustotų bei kreditoriai neprarastų galimybės patenkinti savo kreditorinius reikalavimus. Dėl sudėtingos teisinės situacijos administratoriaus įgaliotas asmuo nebūtų galėjęs toliau vykdyti bankroto proceso. 2014 03 06 d. kreditorių susirinkime kreditorius AB DNB bankas balsų dauguma netvirtino faktiškai patirtų administravimo išlaidų (2014 03 06 d. kreditorių susirinkimo protokolas Nr. 23). Kreditoriaus AB DNB banko atstovė nurodė, kad administratoriaus įgaliotas asmuo nepagrįstai ginčijo hipotekos sandorį, kuriuo buvo įkeistas įmonės turtas už įmonės savininko prievoles. Pažymėjo, kad administratorius gina visų kreditorių, bet ne vieno išimtinai, teises, teiginys, kad inicijuoti teisminiai ginčai jokios realios naudos nedavė, yra neteisingi ir klaidinantys. Ginčijant sandorius actio Pauliana pagrindu bei pateikus ieškinį dėl žalos įmonei padarymo, ieškiniai patenkinti. Tiek buhalterinė ekspertizė, tiek teisininkų pagalba buvo būtina. Teiginys, kad administratorė nesikreipė į kreditorių susirinkimą dėl lėšų patvirtinimo, yra neteisingas ir klaidinantis. Administratoriaus įgaliotas asmuo teikė šį klausimą svarstymui 2010 05 07 d. (protokolas Nr. 3), 2011 05 23 d. (protokolas Nr. 9), 2013 09 18 d. (protokolas Nr. 19), 2014 03 06 d. (kreditorių susirinkimo protokolas Nr. 23). Priimtas nutarimas vieno kreditoriaus AB DNB banko balsų dauguma yra aiškiai pažeidžiantis teisingumo, sąžiningumo ir protingumo CK 1.5 str. numatytus principus ir akivaizdu, kad dėl susiklosčiusios situacijos (55,33 proc. balsų nuo visų patikslintų patvirtintų kreditorinių reikalavimų sumos), vieno kreditoriaus dominavimo ir jo nusistatymo, kitokie nutarimai susirinkime ir nebus priimti. Galimybė patvirtinti administravimo išlaidas teisme nėra atmetama apskritai, nors ĮBĮ 36 str. 2 d. nustatyta, kad administravimo išlaidų sąmatą tvirtina, keičia ir disponavimo administravimo išlaidomis tvarką nustato kreditorių susirinkimas. Kreditorių susirinkimo nutarimai dėl administravimo išlaidų sąmatos tvirtinimo gali būti skundžiami teismui (ĮBĮ 24 str. 5 d.). Kreditorių susirinkimas nesvarstė ir nenustatė visų administravimo išlaidų, susijusių su bankroto procedūros vykdymu, ir lėšų, iš kurių bus mokamos administravimo išlaidos bei jų paskirstymo proporcingumo.

4Atsiliepimu į skundą VĮ ,,Turto bankas“ nurodė, kad sutinka su administratoriaus įgalioto asmens skundu, nes administravimo išlaidos buvo pagrįstos būtinomis išlaidomis kreditorių interesams ginti.

5Atsiliepimu į skundą AB DNB banko atstovė nurodė, kad nesutinka su pareikštu skundu ir laiko jį nepagrįstu. Teigia, kad atsisakyta patvirtinti 8.000,00 Lt sumą buhalterinei ekspertizei bei 9.800,00 Lt sumą už teisines paslaugas, kadangi administratorius neįrodė šių patirtų išlaidų pagrįstumo, nes bankroto administratorius turi ne tik pateikti dokumentus apie išlaidas, bet turi ir įrodyti, jog šios išlaidos buvo būtinos ir panaudotos efektyviai (pvz. Lietuvos apeliacinio teismo 2012-03-15 nutartis c.b. Nr. 2-419/2012).

6D. L. prekybos įmonės bankroto byloje 2010-05-07 kreditorių susirinkime buvo patvirtinta 25.700,00 Lt bankroto administravimo išlaidų sąmata, iš kurios 15.420,00 Lt administratoriaus atlyginimui ir 10.280,00 Lt kitoms administravimo išlaidoms. Kreditorių susirinkimo pirmininkas paaiškino, jog visos, t. y. ir juridinių paslaugų išlaidos, jei jos yra būtinos, įeina į patvirtintą bendrą 10.280,00 Lt administravimo išlaidų sąmatą. Tokiu būdu akivaizdu, jog teikdamas kreditoriams tvirtinti jau faktiškai patirtas išlaidas – 8.000,00 Lt už buhalterinę ekspertizę, 9.800,00 Lt sumą už teisines paslaugas, 2.305,93 Lt sumą kitoms (skelbimams, paštui, banko paslaugoms, kanceliarinėms prekėms ir kt.) administravimo išlaidoms (t. y. iš viso 20.105,93 Lt) - administratorius žymiai viršijo kreditorių susirinkimo patvirtintą bendrą 10.280,00 Lt kitų bankroto administravimo išlaidų sąmatą (t. y. išskyrus atlyginimą administratoriui). Taigi, vien dėl šios priežasties yra pagrindas atsisakyti tvirtinti administratoriaus faktiškai patirtas administravimo išlaidos, kurios viršija kreditorių susirinkimo patvirtintą bankroto administravimo išlaidų sąmatą ir nebuvo iš anksto su kreditoriais suderintos. Be kita ko, administratorius nepagrindę visų šių patirtų išlaidų būtinumo ir panaudojimo racionalumo bankroto procedūroms vykdyti.

7Administratorius 2013-09-18 vykusiam bankrutavusios D. L. prekybos įmonės kreditorių susirinkimui nebuvo pateikęs įrodymų, kurie būtų patvirtinę patirtų buhalterinių bei teisinių išlaidų pagrįstumą ir būtinumą bankroto procedūrų administravimui, šių patirtų išlaidų pagrįstumo, t. y. trečiųjų asmenų pasitelkimo būtinumo, teisinių ir buhalterinių paslaugų dydžio pagrįstumo neįrodė ir 2014-03-06 vykusiam kreditorių susirinkimui. Administratorė neįrodė, jog pagal savo kompetenciją negalėjo atlikti tų veiksmų, kuriems pasitelkė trečiuosius asmenis - advokatus - ir už jų paslaugas sumokėjo 9.800,00 Lt. Neįrodyta ir tai, jog šios teisinės paslaugos buvo būtinos bankroto procedūrų administravimui, nors civilinėje byloje ir ginčijo hipotekos sandorį, kuriuo buvo įkeistas įmonės turtas už jos savininkų prievoles, tačiau ginčydamas šį sandorį administratorius turėjo prisiimti riziką. Buvo patenkinti pareikšti actio Pauliana ieškiniai bei ieškiniai dėl įmonei padarytos žalos priteisimo iš individualios įmonės savininko D. L., tačiau reikalavimo teisė į visą iš D. L. priteistą 133.746,00 Lt skolos sumą tame pačiame 2014-03-06 kreditorių susirinkime administratoriaus pasiūlymu nutarta parduoti už 6.000,00 Lt sumą. Tokiu būdu egzistuoja akivaizdi disproporcija tarp faktiškai patirtų 9.800,00 Lt išlaidų teisinėmis paslaugoms ir įmonės gautinos 6.000,00 Lt naudos iš baigtų teisminių procesų. Nurodo, kad administratorė nesikreipė į kreditorių susirinkimą dėl lėšų patvirtinimo buhalterinės ekspertizės paslaugoms, todėl už šias paslaugas patirtos 8.000,00 Lt lėšos neturi būti apmokamos iš bankrutuojančios įmonės administravimo išlaidų sąmatos.

8Skundas tenkintinas iš dalies.

9Bylos duomenimis nustatyta, kad 2010-05-07 įvyko kreditorių susirinkimas, iš naujo svarstydamas administravimo išlaidų sąmatos keitimo ir tvirtinimo klausimą, kreditoriaus AB DNB bankas pasiūlymu patvirtino tokią administravimo išlaidų sąmatą - 25.700,00 Lt, iš to skaičiaus 15.420,00 Lt administratoriaus atlyginimui, 10.280,00 Lt - kitoms išlaidoms.

10Administratoriaus įgaliotas asmuo prašo patvirtinti 8.000,00 Lt už buhalterinę ekspertizę, 9.800,00 Lt sumą už teisines paslaugas, 2.305,93 Lt sumą kitoms (skelbimams, paštui, banko paslaugoms, kanceliarinėms prekėms ir kt.) administravimo išlaidoms t. y. iš viso 20.105,93 Lt. Nei administratoriaus įgaliotas asmuo, nei kreditorius AB DNB bankas neakcentuoja dėl patvirtintų 10.280,00 Lt kitų administravimo išlaidų pagrindimo, tačiau teismas sprendžia, kad ginčijama administravimo išlaidų suma – 17.800 Lt patenka į 2010-05-07 kreditorių susirinkime patvirtintą 10.280,00 Lt sumą. Taigi, administratoriaus įgalioto asmens ginčijama administravimo išlaidų suma 9.825.93 Lt viršija patvirtintą bendrą kitoms išlaidoms skirtą 10.280,00 Lt sumą.

11ĮBĮ 23 straipsnyje nustatytos kreditorių susirinkimo teisės, tarp jų teisė tvirtinti administravimo išlaidų sąmatą, taip pat ją keisti, nustatyti administravimo išlaidų mokėjimo eilę ir tvarką (ĮBĮ 23 str. 5 p.); nustatyti administratoriui atlyginimą (ĮBĮ 23 str. 9 p.). ĮBĮ 36 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad kreditorių susirinkimas tvirtina, keičia ir nustato disponavimo administravimo išlaidomis tvarką. Tokius kreditorių susirinkimo įgaliojimus lemia bankroto instituto paskirtis – apsaugoti nemokaus skolininko kreditorių teises ir interesus, kartu – užtikrinti ir nemokaus skolininko interesus. Pirmasis kreditorių susirinkimas gali teisingai nustatyti administravimo išlaidų sąmatą tik įvertinęs konkrečius duomenis apie tokių išlaidų poreikį ir galimus dydžius. Įrodinėjimo našta visais su administravimo išlaidomis susijusiais klausimais tenka administratoriui, teikiančiam tokių išlaidų poreikį kreditorių susirinkimui (Lietuvos Aukščiausiojo teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011 m. gegužės 16 d. nutartis civ. byloje Nr. 3K-3-234/2011). Būtinas įmonės administravimo išlaidas administratorius turi pagrįsti įmonės būklės bei veiklos dokumentais. Kreditoriai administravimo išlaidų sąmatą turėtų tvirtinti pagal bankroto administratoriaus pateiktus administravimo išlaidų atskirų rūšių dydžius pagrindžiančius dokumentus (Lietuvos Aukščiausiojo teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. lapkričio 30 d. nutartis civ. byloje Nr. 3K-3-486/2010).

12Kreditoriaus teigimu, nepaaiškinta už kokias teisines paslaugas buvo patirta 9.800,00 Lt išlaidų, t. y. nepateikti duomenys, ar administratorius pats negalėjo atlikti veiksmų, kuriuos delegavo tretiesiems asmenims.

13Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje konstatuota, kad administravimo išlaidų sąmata reiškia išlaidų ribas, kurios turės būti apmokamos iš bankrutavusios įmonės turto vertės (parduoto arba perduoto kreditoriams). Administratorius, veikdamas bankrutuojančios įmonės ir kreditorių interesais, turi efektyviai naudoti išlaidas pagal jų paskirtį (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2009 m. rugsėjo mėn. 21 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-354/2009). Tiek tais atvejais, kai administravimo išlaidų dydį nustato teismas, tvirtindamas administratoriaus pateiktą sąmatą, tiek tada, kai administravimo išlaidų sąmatą nustato kreditorių susirinkimas, administratorius turi pagrįsti prašomų administravimo išlaidų dydį, vėliau pateikti kreditorių susirinkimui patirtas išlaidas patvirtinančius ir finansinės atskaitomybės dokumentams keliamus reikalavimus atitinkančius dokumentus (ĮBĮ 23 str. 4 p.) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2010 m. lapkričio 30 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-486/2010). Taigi, įrodinėjimo našta visais su administravimo išlaidomis susijusiais klausimais tenka administratoriui, siekiančiam tokių išlaidų atlyginimo. Administratorius privalo įrodyti, kad tam tikros jo patirtos išlaidos atitinka tam tikras kreditorių susirinkimo ar teismo patvirtintos administravimo išlaidų sąmatos eilutes, kad atitinkamos išlaidos iš tiesų yra patirtos ir kad jos buvo būtinos tinkamam bankrutuojančios įmonės administravimui užtikrinti.

142014-03-06 kreditorių susirinkimo protokolo Nr.23 antruoju darbotvarkės klausimu priimtu nutarimu patvirtintos tik 2.305,93 Lt patirtos administravimo išlaidos, tačiau nagrinėjamu atveju, administratorė pateikė dokumentus įrodančius ir kitas faktiškai patirtas bei atsakovo ginčijamas išlaidas. Bylos medžiaga liudija, kad administratorė sudarė atstovavimo sutartis ir patyrė teisinės pagalbos išlaidas, pateikė Šiaulių apygardos teismo, Lietuvos apeliacinio teismo ir Lietuvos aukščiausiojo teismo nutartis, kuriose nagrinėti su bankroto byla susiję klausimai (14-32, 84 b. l.). Teismas vertina, kad teisinės pagalbos išlaidos yra įrodytos ir pagrįstos, nėra pagrindo abejoti šių išlaidų būtinumu administratoriui atliekant įstatyme numatytas funkcijas, ginant kreditorių interesus.

15Administratoriaus įgaliotas asmuo, vykdydamas LR ĮBĮ 11 str. 3 d. 14 p. gina visų kreditorių taip pat bankrutuojančios įmonės teises ir interesus, organizuoja ir atlieka būtinus bankroto proceso darbus. LR ĮBĮ 11 str. 3 d. 8 p. nuostatos įpareigoja administratorių patikrinti bankrutuojančios įmonės sandorius, sudarytus per ne mažesnį kaip 36 mėnesių laikotarpį iki bankroto bylos iškėlimo, ir pareiškia ieškinius įmonės bankroto bylą nagrinėjančiam teismui. Byloje nustatyta, kad bankroto procedūros vykdymo metu buvo pateikti ieškiniai teismui: 2011-03-21 civilinėje byloje Nr. 2-301-357/2012; 2012-01-10 civilinėje byloje Nr. 2-657-357/2012; 2012-03-26 civilinėje byloje Nr. 2-732-357/2012. Taip pat buvo pateiktas kasacinis skundas dėl 2011 m. gruodžio 22 d. nutarties peržiūrėjimo (b.l. 84). Kaip nurodo administratoriaus įgaliotas asmuo, įmonės apskaita nebuvo vedama ir iš apskaitos dokumentų neįmanoma nustatyti, kokie įmonės savininko veiksmai (neveikimas) privedė įmonę prie bankroto, todėl ginčijant sandorius, buvo paskirta finansinė ekspertizė, pasitelkta profesionali teisinė pagalba, sudarytos atstovavimo sutartys su advokatais. Visas patirtas būtinas administravimo išlaidas administratoriaus įgaliotas asmuo padengė iš savo asmeninių lėšų. Jau vykstant teisminiams ginčams dėl sandorių pripažinimo negaliojančiais, 2011-05-23 bankrutavusios D. L. PĮ kreditorių susirinkime buvo svarstomas administravimo išlaidų sąmatos tvirtinimas pagal faktą, tačiau kreditoriaus AB DNB bankas balsų dauguma, nepatvirtinta administravimo išlaidų sąmata pagal faktą. Sutartis su trečiaisiais asmenimis dėl teisinių paslaugų bei buhalterinės ekspertizės sudarė bankrutavusi įmonė, ne administratoriaus įgaliotas asmuo, šios išlaidos jau buvo preliminariai žinomos sąmatos patvirtinimo metu, tačiau nebuvo įtrauktos į sąmatą. Pažymėtina, kad buhalterinė ekspertizė skirta civilinėje byloje, Šiaulių apygardos teismo 2011 m. vasario 28 d. nutartimi, 2011 m. rugpjūčio 31 d. nutartini paskirta pakartotinė ekspertizė šalims prašant patikslinti ekspertizės išvadą. Teismas pažymi, kad ekspertizė skirta bankrutavusios D. L. įmonės prašymu ir įmonės lėšomis, atsakovui nesutinkant su pareikštu ieškiniu ir pareikalavus pateikti įrodymus - ūkinių operacijų ir finansinės apskaitos dokumentų suvestines. Taip pat pažymėtina, kad bankrutuojančios įmonės auditui atlikti skirtos išlaidos yra leistinos, pateisinamos ir numatytos LR ĮBĮ 36 str. 3 dalyje.

16Konkrečiu atveju teismas sprendžia, kad administratoriaus įgaliotas asmuo pritardamas ekspertizės atlikimui ir ją apmokėdamas, nepažeidė visų kreditorių interesų, nes to reikėjo siekiant išsiaiškinti faktines aplinkybes - įmonės finansinę būklę ginčijamų sandorių sudarymo metu. Nėra pagrindo ekspertizės išlaidų pripažinti nepagrįstomis, nes jos buvo būtinos ginant kreditorių interesus, todėl nesutiktina su argumentu, kad civilinėse bylose buvo nepagrįstai ginčijami sandoriai.

17Administravimo išlaidų 9800,00 Lt suma už teisines paslaugas buvo reikalinga bankroto bylos eigai, teisminiams ginčams tam, kad kreditoriai neprarastų galimybės patenkinti savo kreditorinius reikalavimus. Kaip nurodo bankroto administratorius, dėl sudėtingos teisinės situacijos buvo samdomas advokatas pateikiant ieškinį actio Pauliana pagrindu, ginčijant dovanojimo sandorį tarp susijusių asmenų bei prisiteisiant padarytą žalą įmonei. Kreditoriams buvo pateiktos ir sutartys su advokatais bei apmokėjimo už paslaugas dokumentai.

18Iš pateiktų dokumentų matyti, kad 2013-09-18 kreditorių susirinkime kreditorius AB DNB bankas savo balsų dauguma patvirtino tik 515,75 Lt skelbimams, 826,00 Lt antstolio paslaugoms, 382,44 Lt pašto išlaidoms, 230,00 Lt VĮ registrų centas išlaidoms, 107,30 Lt kanceliarinėms išlaidoms bei 13,00 Lt banko išlaidoms.

192013m. lapkričio 19 d. nutartimi Šiaulių apygardos teismui gražinus šį klausimą svarstyti pakartotinai kreditorių susirinkimui, 2014

2003 06 buvo sukviestas kreditorių susirinkimas, kuriame 2-uoju darbotvarkės klausimu buvo pakartotinai svarstomas faktiškai aptirtų administravimo išlaidų tvirtinimas. Byloje pateiktas susirinkimo protokolas, balsavimo raštu biuleteniai iš kurių matyti, kad visi 2014 03 06 balsavę raštu kreditoriai, išskyrus kreditorių AB DNB bankas, pritarė faktiškai jau patirtų administravimo išlaidų patvirtinimui (b.l.8-13). Pagrindinis kreditorius balsavimo biuletenyje nurodo, kad nebuvo pateikta detali informacija, nors akivaizdu, kad administratoriaus ataskaitoje buvo nurodytos visos ūkinių išlaidų priežastys, kiek ir kokia suma buvo panaudota būtinoms administravimo išlaidoms. Kreditoriaus AB DNB banko atstovės nuoroda, kad administratoriaus įgaliotas asmuo nepagrįstai ginčijo hipotekos sandorį, kuriuo buvo įkeistas įmonės turtas už įmonės savininko prievoles, prieštarauja įmonių bankroto įstatymo principinėms nuostatoms numatančioms, kad administratorius gina visų kreditorių, bet ne vieno išimtinai, interesus. Todėl turinčio balsų daugumą vieno įmonės kreditoriaus teisės negali būti suabsoliutinamos, visų kreditorių interesų pusiausvyra turi būti išlaikyta ir atitikti CK 1.5 str. numatytus teisingumo, sąžiningumo ir protingumo principus.

21Atkreiptinas dėmesys, kad kreditorių susirinkimas nustatydamas konkrečius administravimo išlaidų dydžius turi reikalauti, kad bankroto administratorius atsiskaitytų kreditorių susirinkime ar kreditorių komitete dėl visų patirtų išlaidų, t. y. kreditorių susirinkimas gali netvirtinti jau patirtų išlaidų tada, jei nutaria, kad jos nepagrįstos tinkamai įformintais dokumentais ar nepagrįstai viršija kreditorių susirinkimo sąmatoje patvirtintus dydžius ir pan. Nagrinėjamu atveju bylos duomenys patvirtina, jog administratoriaus veiklos ataskaita yra patvirtinta, ši ataskaita teisėta ir pagrįsta rašytiniais bylos dokumentais. Todėl šis faktas papildomai patvirtina, kad veiksmai, kuriuos per bankroto procesą atliko administratorius, buvo būtini. Teismas atkreipia dėmesį, kad kitiems kreditoriams, išskyrus AB DNB bankas, nekilo abejonių dėl būtinų išlaidų sąmatos pagrindimo. Byloje yra pateiktas kreditoriaus VĮ ,,Turto bankas” atsiliepimas, kuriame nurodoma, kad administratorius įrodė patirtų išlaidų būtinumą ir naudą kreditoriams, todėl nėra pagrindo tų išlaidų netvirtinti.

22Teismas, pasisakydamas dėl 2010 m. gegužės 7 d. kreditorių susirinkime patvirtintos bankroto administravimo išlaidų sąmatos viršijimo pabrėžia, kad tvirtinant laikiną administravimo išlaidų sąmatą kreditorių susirinkimas realiai negalėjo numatyti, ar administratoriui bus būtina kitų specialių žinių turinčių asmenų (buhalterių ir teisininkų) pagalba, kadangi šios aplinkybės paaiškėjo vėliau, administratoriui perėmus visus įmonės finansinius dokumentus, peržiūrėjus įmonės sudarytus sandorius ir nusprendus dėl jų ginčijimo, skolų tolesnio administravimo ir veiklos vykdymo. Be to, kaip minėta, jau vykstant teisminiams ginčams, 2011-05-23 kreditorių susirinkime kreditorius AB DNB bankas savo balsų dauguma netvirtino administravimo išlaidų sąmatos pagal faktą. Teismas sprendžia, jog pateiktų įrodymų pakanka išvadai dėl patirtų ginčijamų išlaidų būtinumo, jų panaudojimo ir apmokėjimo pagrįstumo. Administratoriaus įgaliotas asmuo pateikė patikslintus duomenis, visus dokumentus, pagrindžiančius buvus būtinumui pasitelkti trečiuosius asmenis šių paslaugų atlikimui, todėl teismas konstatuoja, kad bankroto procese nėra pagrindo netvirtinti faktinių patirtų administravimo išlaidų. Teismas D. L. prekybos įmonės 2014-03-06 kreditorių susirinkimo antruoju darbotvarkės klausimu priimtą nutarimą, dėl administravimo išlaidų patvirtinimo, panaikiną ir klausimą dėl faktinių administravimo išlaidų patvirtinimo pagal ankstesnę sąmatos sumą ir dėl papildomų faktinių išlaidų sąmatos patvirtinimo, perduoda spręsti pakartotinai.

23Teismas sutinka, kad galimybė patvirtinti administravimo išlaidas teisme nėra atmetama apskritai. Teismas, nagrinėdamas skundą dėl kreditorių susirinkimo nutarimo administravimo išlaidų klausimu teisėtumo, turi įvertinti, ar patvirtintoje sąmatoje nurodytos išlaidos pagal teisinę prigimtį atitinka administravimo išlaidų sampratą ir ar išlaidų dydžiai atitinka protingumo ir teisingumo kriterijus, ar nutarimas neprieštarauja ĮBĮ nuostatoms. Kasacinis teismas yra pasisakęs, kad tuo atveju, kai priimtas kreditorių susirinkimo nutarimas administravimo išlaidų klausimu visiškai neatitinka IBI nustatyto reglamentavimo, teismui nedraudžiama panaikinus tokį nutarimą priimti sprendimą, nurodant ĮBĮ 36 straipsnio 1 dalies nuostatas, kuriose nustatytos lėšos, iš kurių mokamos administravimo išlaidos (IBI 10 straipsnio 1 dalis, 24 straipsnio 5 dalis) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012 m. gegužes 25 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-250/2012). Taigi, pagal suformuotą teismų praktiką tokio pobūdžio teismo įsikišimas (kreditorių susirinkimo kompetencijai priskirto klausimo išsprendimas) galėtų būti pateisinamas tik išimtinais atvejais, t. y. kai priimti nutarimai yra aiškiai pažeidžiantys imperatyvias įstatymų normas, teisingumo, sąžiningumo ir protingumo principus ir akivaizdu, kad dėl atskiru atveju susiklosčiusios ypatingos situacijos (vieno kreditoriaus dominavimo ir jo nesąžiningo elgesio, kelių kreditorių nesąžiningu susitarimu ir pan.) kitokie nutarimai susirinkime ir nebus priimti ( Lietuvos apeliacinio teismo 2013 m. birželio 17 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje Nr. 2-1607/2013). Pažymėtina, kad administravimo išlaidų dydžio patvirtinimo principui galėtų būti taikoma ir teismų praktikoje išsakyta nuostata, jog esant galiojančiam kreditorių susirinkimo nutarimui, administratoriaus atlyginimo dydis galėtų būti pakeistas kreditorių susirinkimo vėlesniu nutarimu tik tuo atveju, jei dėl tokio pakeitimo nepablogėtų administratoriaus padėtis, išskyrus tuos atvejus, jei administratorius sutiktų su priešingo nutarimo priėmimu ( Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012 m. gruodžio 11 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-568/2012; Lietuvos apeliacinio teismo 2013 m. liepos 11 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1780/2013).

24Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 26 str., Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 290 str., teismas

Nutarė

25Pripažinti negaliojančiu D. L. prekybos įmonės 2014-03-06 kreditorių susirinkimo antruoju darbotvarkės klausimu priimtą nutarimą, kuriuo patvirtintos 2.305,93 Lt administravimo išlaidos ir įpareigoti kreditorių susirinkimą iš naujo svarstyti klausimą dėl faktinių administravimo išlaidų (8000,00 Lt už buhalterinę ekspertizę, 9.800,00 Lt už teisines paslaugas, 2.305,93 Lt) patvirtinimo pagal 2010-05-07 kreditorių susirinkime patvirtintą 10.280,00 Lt išlaidų sąmatą ir dėl papildomų faktinių išlaidų patvirtinimo.

26Nutartis per 7 dienas nuo jos priėmimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Lietuvos apeliaciniam teismui per šį teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Rasa... 2. Bankrutavusios D. L. prekybos įmonės bankroto administratoriaus įgaliotas... 3. Bankroto administratoriaus įgaliotas asmuo nurodo, kad faktiškai patirtas... 4. Atsiliepimu į skundą VĮ ,,Turto bankas“ nurodė, kad sutinka su... 5. Atsiliepimu į skundą AB DNB banko atstovė nurodė, kad nesutinka su... 6. D. L. prekybos įmonės bankroto byloje 2010-05-07 kreditorių susirinkime buvo... 7. Administratorius 2013-09-18 vykusiam bankrutavusios D. L. prekybos įmonės... 8. Skundas tenkintinas iš dalies.... 9. Bylos duomenimis nustatyta, kad 2010-05-07 įvyko kreditorių susirinkimas, iš... 10. Administratoriaus įgaliotas asmuo prašo patvirtinti 8.000,00 Lt už... 11. ĮBĮ 23 straipsnyje nustatytos kreditorių susirinkimo teisės, tarp jų... 12. Kreditoriaus teigimu, nepaaiškinta už kokias teisines paslaugas buvo patirta... 13. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje konstatuota, kad administravimo... 14. 2014-03-06 kreditorių susirinkimo protokolo Nr.23 antruoju darbotvarkės... 15. Administratoriaus įgaliotas asmuo, vykdydamas LR ĮBĮ 11 str. 3 d. 14 p. gina... 16. Konkrečiu atveju teismas sprendžia, kad administratoriaus įgaliotas asmuo... 17. Administravimo išlaidų 9800,00 Lt suma už teisines paslaugas buvo reikalinga... 18. Iš pateiktų dokumentų matyti, kad 2013-09-18 kreditorių susirinkime... 19. 2013m. lapkričio 19 d. nutartimi Šiaulių apygardos teismui gražinus šį... 20. 03 06 buvo sukviestas kreditorių susirinkimas, kuriame 2-uoju darbotvarkės... 21. Atkreiptinas dėmesys, kad kreditorių susirinkimas nustatydamas konkrečius... 22. Teismas, pasisakydamas dėl 2010 m. gegužės 7 d. kreditorių susirinkime... 23. Teismas sutinka, kad galimybė patvirtinti administravimo išlaidas teisme... 24. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 26 str.,... 25. Pripažinti negaliojančiu D. L. prekybos įmonės 2014-03-06 kreditorių... 26. Nutartis per 7 dienas nuo jos priėmimo dienos gali būti skundžiama...