Byla 1-60-530/2018
Dėl ko iš dalies negalima nustatyti asmens – UAB (duomenys neskelbtini) - veiklos, jos turto, nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų dydžio ir struktūros, tai yra padarė nusikalstamą veiką numatytą BK 223 straipsnio 1 dalyje

1Kauno apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėja Danutė Giačaitė, sekretoriaujant Tomui Žukauskui dalyvaujant prokurorui Tomui Dorelaičiui, kaltinamajam J. K., jo gynėjai advokatei Ramunei Genovaitei Baltrušaitienei, vertėjai V. R., ekspertui S. S., specialistams M. K., I. Š., T. M.,

2viešame teisiamajame posėdyje išnagrinėjo baudžiamąją bylą, kurioje J. K. a. k. ( - ) gimęs ( - ), ( - ), Lietuvos Respublikos pilietis, lietuvis, išsilavinimas aukštasis, vedęs, dirbantis ( - ), gyvenantis ( - ), neteistas, kaltinamas pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau – BK) 223 straipsnio 1 dalį, 184 straipsnio 2 dalį,

3Teismas, išnagrinėjęs baudžiamąją bylą,

Nustatė

4J. K. laikotarpiu nuo 2011 m. kovo 1 d. iki 2013 m. balandžio 19 d., būdamas UAB ( - ), į. k. ( - ), kurios buveinės adresas ( - ), ( - ) ir kaip ( - ) būdamas atsakingas už apskaitos organizavimą ir apskaitos dokumentų išsaugojimą, aplaidžiai tvarkė teisės aktais reikalaujamą buhalterinę apskaitą, o būtent:

5pažeisdamas 2003 m. gruodžio 11 d. LR Akcinių bendrovių įstatymo Nr. IX-1889 19 straipsnį, kuriame sakoma, kad 6. Bendrovės santykiuose su kitais asmenimis bendrovės vardu vienvaldiškai veikia bendrovės vadovas; 8. Bendrovės valdymo organai privalo veikti bendrovės ir jos akcininkų naudai, laikytis įstatymų bei kitų teisės aktų ir vadovautis bendrovės įstatais; 37 str. nurodo, kad bendrovės vadovas organizuoja kasdieninę bendrovės veiklą; veikia bendrovės vardu ir atsako už bendrovės veiklos organizavimą bei jos tikslų įgyvendinimą.

61999 m. birželio 3 d. LR Vyriausybės nutarimu Nr. 719 (2008 m. balandžio 17 d. redakcija Nr. 370) patvirtintų Inventorizavimo taisyklių 9 p. kuriame sakoma: Įmonės vadovas įstatymų nustatyta tvarka atsako už inventorizacijos organizavimą ir atlikimą laiku, inventorizavimo duomenų išsaugojimą, sutikrinimo žiniaraščiuose nustatytų trūkumų išieškojimą, kartu su vyriausiuoju buhalteriu (buhalteriu) – teisingų inventorizacijos rezultatų, neišieškotų trūkumų ir pertekliaus įtraukimą į buhalterinę apskaitą;

7LR buhalterinės apskaitos įstatymo (2001 m. lapkričio 6 d., Nr. IX-574) 21 straipsnis, kuris nurodo, kad už apskaitos organizavimą, apskaitos dokumentų ir apskaitos registrų išsaugojimą atsako ūkio subjekto vadovas; 6 str. 2 d. nurodymus, kad į apskaitą privaloma įtraukti visas ūkines operacijas ir ūkinius įvykius, susijusius su turto, nuosavo kapitalo, įsipareigojimų dydžio arba struktūros pasikeitimu; 12 str. 4 d. nurodymus, kad apskaitos registruose ūkinių operacijų ir ūkinių įvykių duomenys užregistruojami ūkinės operacijos arba ūkinio įvykio dieną arba iškart po to, kai yra galimybė tai padaryti, bet ne vėliau kaip per 4 mėnesius; 16 str. 1 d. nurodymus, kad ūkinių operacijų ir ūkinių įvykių duomenys registruojami apskaitos registruose; 16 str. 3 d., kur sakoma, kad apskaitos registruose ūkinės operacijos ir ūkiniai įvykiai registruojami pagal apskaitos dokumentus chronologine, sistemine, chronologine-sistemine arba kita tvarka, apskaitoje nefiksavo pirktų prekių 57 018 Lt (16 513,55 EUR) sumai perdavimo kitai įmonei saugoti ar perdirbti fakto, nenustatė ir neregistravo prekių 20 715 EUR sumai (16 513,55 EUR (57 018 Lt) prekių vertė plius 4 202,1 EUR (14 509 Lt) atstatytas PVM ir muito mokestis) praradimo momento, nesurašė dokumentų prekių netekimui pateisinti, šios prekių praradimo ūkinės operacijos neregistruotos apskaitos registruose, dėl ko iš dalies negalima nustatyti asmens – UAB ( - ) - veiklos, jos turto, nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų dydžio ir struktūros, tai yra padarė nusikalstamą veiką numatytą BK 223 straipsnio 1 dalyje.

8J. K. buvo kaltinamas tuo, jog iššvaistė didelės vertės svetimą turtą, t. y. nuo 2011 m. kovo 1 d. iki 2013 m. balandžio 19 d., būdamas UAB ( - ), į. k. ( - ), kurios buveinės adresas ( - ), ( - ), turėdamas administracinius įgaliojimus veikti įmonės vardu ir atstovauti jos interesams, visiškai disponuodamas įmonės piniginėmis lėšomis, esančiomis jos sąskaitoje banke ir kasoje bei kitomis materialinėmis vertybėmis, būdamas atsakingas už bendrovės veiklos organizavimą, disponuodamas įmonės piniginėmis lėšomis ir kitomis materialinėmis vertybėmis, pažeisdamas 2008 m. birželio 26 d. LR įmonių finansinės atskaitomybės įstatymo Nr. X-1633 15 straipsnio (toliau –str.) 9 punktą (toliau- p.) kuriuo sakoma, kad iki finansinių ataskaitų sudarymo į įmonės apskaitą turi būti įtrauktos visos ataskaitinio laikotarpio ūkinės operacijos ir ūkiniai įvykiai; 10 p. kuriuo sakoma, kad apskaitos duomenys pagrindžiami turto ir įsipareigojimų inventorizavimo duomenimis;

92003 m. gruodžio 11 d. LR Akcinių bendrovių įstatymo Nr. IX-1889 19 str. kuriuo sakoma, kad: 6. Bendrovės santykiuose su kitais asmenimis bendrovės vardu vienvaldiškai veikia bendrovės vadovas; 8. Bendrovės valdymo organai privalo veikti bendrovės ir jos akcininkų naudai, laikytis įstatymų bei kitų teisės aktų ir vadovautis bendrovės įstatais; 37 str. nurodo, kad bendrovės vadovas organizuoja kasdieninę bendrovės veiklą; veikia bendrovės vardu ir atsako už bendrovės veiklos organizavimą bei jos tikslų įgyvendinimą.

101999 m. birželio 3 d. LR Vyriausybės nutarimu Nr. 719 (2008 m. balandžio 17 d. redakcija Nr. 370) patvirtintų Inventorizavimo taisyklių: 3 punktą, kur sakoma, kad Įmonės, išskyrus biudžetines įstaigas, privalo inventorizuoti žaliavas, medžiagas, prekes, pagamintą produkciją ir kitas atsargas ne rečiau kaip kartą per metus prieš metinių finansinių ataskaitų sudarymą; 9p. sakoma: Įmonės vadovas įstatymų nustatyta tvarka atsako už inventorizacijos organizavimą ir atlikimą laiku, inventorizavimo duomenų išsaugojimą, sutikrinimo žiniaraščiuose nustatytų trūkumų išieškojimą, kartu su vyriausiuoju buhalteriu (buhalteriu) – teisingų inventorizacijos rezultatų, neišieškotų trūkumų ir pertekliaus įtraukimą į buhalterinę apskaitą; 41 punktą, kur sakoma, kad kelyje ir kitose įmonėse esančios žaliavos, medžiagos, prekės, pagaminta produkcija ir kitas turtas inventorizuojami tikrinant jų išsiuntimo dokumentus, į inventorizavimo aprašus įrašant kitose įmonėse laikomas prekes ir medžiagas, kurios ten perdirbamos nurodomi prekių ir medžiagų pavadinimai, kiekis, rūšis, vertė (apskaitos duomenimis), priėmimo saugoti (perdirbti, parduoti) dokumentai, saugojimo (perdirbimo) vieta, dokumentų numeriai ir datos, bei gavusi iš įmonių, kurios šį turtą saugo (perdirba), inventorizavimo aprašus, inventorizacijos komisija palygina faktinius turto likučius (pagal inventorizavimo aprašų nuorašų duomenis) su apskaičiuotu pagal dokumentus kiekiu; 51 punktą, kur sakoma, kad Inventorizacijai įforminti sudaromi inventorizavimo aprašai, kurie aiškiai ir įskaitomai surašomi ranka arba techninėmis priemonėmis; 55 punktą, kur sakoma, kad atskiri inventorizavimo aprašai sudaromi pagal turto buvimo vietas, per inventorizaciją gautą turtą, per inventorizaciją išduotą turtą, materialiai atsakingus asmenis, buhalterines sąskaitas,

11laikotarpiu nuo 2011 m. lapkričio 4 d. iki 2015 m. birželio 23 d., tiksliau ikiteisminio tyrimo metu nenustatytu laiku ikiteisminio tyrimo metu tiksliai nenustatytoje vietoje, tyčia neturėdamas jokio faktinio pagrindo, ikiteisminio tyrimo metu nenustatytiems asmenims perleido jam patikėtą ir jo žinioje buvusį UAB ( - ), į. k. ( - ), priklausantį didelės vertės turtą - 1000 vnt. metalinių baldų dalių (stalų bazių) 16 513,55 Eur (57 018 Lt) vertės.

12Kaltinamasis J. K. kaltės nepripažino ir paaiškino, kad UAB ( - ) perdavė baldų detales UAB ( - ) apdirbimui. Buvo susitarta, kad detalės bus nudažytos ir grąžintos, o UAB ( - ) detalių negrąžino. Būtent dėl to turto civiliniai ginčai nevyko, vyko kiti ginčai. Kaltinamajam buvo iškeltas ieškinys ir jis iškėlė ieškinį UAB ( - ), ko pasėkoje iš jo asmeniškai buvo priteista skola UAB ( - ), kadangi tai buvo skola, planas buvo susitvarkyti su ta skola ir tada pradėti išieškojimą dėl detalių. Skola buvo sumokėta 2017 m. spalio mėnesį, bet šiuo metu vyksta baudžiamoji byla, todėl kol kas nekėlė pretenzijų UAB ( - ) dėl detalių.UAB ( - ) yra bankrutavusi. Turtas UAB ( - ) buvo perduotas žodinio susitarimo pagrindu. Pagal Lietuvos Respublikos civilinį kodeksą sutartiniai santykiai gali būti žodžiu, raštu ir konkliudentiniais veiksmais. Tai buvo žodinis susitarimas, kuris iš UAB ( - ) pusės buvo patvirtintas ir konkliudentiniais veiksmais, nes UAB ( - ) priėmė tas detales į sandėlį. Tai buvo nuo 2011 m. vasaros, nes UAB ( - ) dėrėjosi su ( - ) dėl galutinio gaminio, ilgai truko baldų gamybos paieškos, buvo rastas gamintojas Kinijoje, kol atvyko detalės, tai užtruko apie pusę metų. 2012 m. sausio mėn. detalės atvažiavo į UAB ( - ) sandėlį tiesiai iš Kinijos. Tuo metu jis ( - ) UAB ( - ), buvo ir ( - ), turėjo ( - ). Likusi dalis ( - ) priklausė R. K., tuometinei jo žmonai. UAB ( - ) tuo metu jis ( - ). Bendrą sprendimą priimdavo gamybos vadovas, technologas, ar apsimoka tas dalis gaminti, tai buvo bendras sprendimas. ( - ) buvo teoriškai, nes ( - ) įmonei A. K. Be A. K. žinios niekas į sandėlius neatvažiuodavo. Vienintelis UAB ( - ) akcininkas buvo UAB ( - ), kurio vienintelė akcininkė buvo L. K., o A. K. jos sutuoktinis. Jis neturėjo jokių teisinių santykių nei su viena iš tų įmonių. Visa ši operacija buhalterijoje apskaityta. UAB ( - ) iš karto įtraukė tą turtą į savo apskaitą, netgi tada kai tas turtas dar buvo pakeliui, nes pagal buhalterinės apskaitos įstatymą, jei turtas pakeliui, jis jau turi buvo įtrauktas į apskaitą, nes jis jau yra nupirktas. Kad turtas buvo perduotas kitai įmonei buvo pavaizduota dokumentuose, importo deklaracijoje, sąskaitos faktūros buvo. Importo deklaracijoje yra visos detalės apie krovinį, kas savininkas, kas priėmė, kur priėmė ir pan. Kiek pamena, buvo importo deklaracija. Klausimas dėl detalių buvo svarstomas 2011 rudenį ne viename susirinkime. Susirinkime dalyvavo ir gamybos direktorius, vyriausiasis technologas, inžinieriai, cechų vadovai, taip pat ir A. K. dažniausiai dalyvaudavo pasitarimuose. Buvo aptarta, kad yra galimybė tokį užsakymą atlikti ir kad tai bus naudinga abiem įmonėm. UAB ( - ), nenorėdama gaminti viso gaminio, prisiėmė dažymo paslaugą, o UAB ( - ) buvo naudinga gaminti visą gaminį. Susirinkimų nei filmavo, nei įrašinėjo, jie vykdavo kiekvieną dieną maždaug po 30 min, juose buvo svarstoma ne tik šių gaminių gamyba. Tai ne UAB ( - ) turtas, bet į UAB ( - ) atvažiuodavo daugybė trečiųjų asmenų turto ir tas turtas neprivalomas registruoti bei įtraukti į buhalterinę apskaitą. Stalų kojas matė, dalyvavo jų priėmime ir po to jas matė sandėliuojamas. Nuvykus į vietą, gali tiksliai parodyti, kur jos buvo. Tai buvo vienas iš angarų, kuriuo naudojasi UAB ( - ). Jame nebuvo vykdoma jokia gamyba, ten buvo senas staklynas, detalės, žaliava, kurie nenaudojami kiekvieną dieną. Sandėlis turėjo numerį, bet jo nepamena, reikia žiūrėti sutartį ir visų patalpų planą, pasakytų tiksliai. Dėl to, kad kai kurie liudytojai sakė nematę tokio krovinio, tai yra ir liudytojai kurie matė tą krovinį. Daugumą liudytojų yra akivaizdžiai susiję su UAB ( - ), ten dirba, gauna algą ir daugiausiai tų žmonių tai yra pagrindinis pragyvenimo šaltinis, o nuo to daug kas priklauso. Sutartis dėl sandėlių nuomos buvo patikslinta tam, kad buvo susitarimas tarp G. N., UAB ( - ) vadovo ir akcininko, ir A. K., kad UAB ( - ) norėtų mokėti mažiau. Buvo susitarimas perrašyti sutartį, jog UAB ( - ) toliau gali naudotis sandėliais, bet UAB ( - ) turėjo galimybę išnuomoti tas patalpas, ir jeigu ras nuomininką, tada UAB ( - ) atlaisvins patalpas. UAB ( - ) buhalteriją tvarkė ( - ) R. K. ir apskaitininkė. UAB ( - ) buvo atliekamos inventorizacijos kiekvieną mėnesį ir generalinė inventorizacija paskutinę metų dieną, nes ( - ) laikotarpiu kasmet buvo daromas auditas ir atlikti auditui inventorizaciją yra būtina. Apie šio krovinio atvežimą buhalterija žinojo, buvo pateikti dokumentai. Už buhalterių veiklą atsakingas buvo buhalteris, kuris dirbo pagal darbo sutartį. Susitarimas dėl dažymo buvo žodžiu, dėl kainos nebuvo susitarta iki galo, dar buvo renkami dažai, nes italų įmonė nebuvo apsisprendusi dėl spalvos, dažų struktūros, todėl iki galo nebuvo susitarta, vyko projektavimas. Dokumentai buvo įforminti, buvo importo deklaracija, kur buvo visi reikalaujami rekvizitai. Gali tik spėlioti kur šiuo metu yra detalės, paskutinį kartą jas matė UAB ( - ) patalpose. Kodėl UAB ( - ) darbuotojai neigia, kad tas turtas buvo, gali tik daryti spėjimus. Sandėlis buvo rakinamas, visi sandėliai buvo filmuojami, saugomi, ten kiaurą parą budi apsaugos darbuotojai. Į teisėsaugos institucijas nesikreipė, nes buvo kitų civilinių santykių, jo asmeninių su UAB ( - ), kuriuos, prieš imantis kažkokių veiksmų, norėjo išspręsti. Tam, kad pareikšti civilinį ieškinį, reikia didelės sumos pinigų, kurios neturi. UAB ( - ) neturėjo patalpų laikyti tas detales, įmonė buvo registruota jo su žmona bute ir jokių galimybių saugoti detales neturėjo. Jei UAB ( - ) būtų nesutikę atlikti darbo, tuomet jis būtų suradęs kitus paslaugos teikėjus iš karto vežęs jiems. Sandėliavimui jie vietos neturėjo, nes kiekviena bendrovė siekia pelno, todėl jei būtų nuomojamos atskiros saugojimo patalpos, tai pelno nebūtų, arba jis būtų kritiškai sumažėjęs. Taip veikia daugumą įmonių, jog veža prekes tiesiai užsakovui arba paslaugos davėjui. Jis vežė į įmonę, kur pats buvo ( - ). Dėl UAB ( - ) tyčinio bankroto byla baigta ir nuspręsta, kad nebuvo tyčinio bankroto. Mano, kad tai V. K. gynybinė pozicija, nes jeigu jis pripažintų, kad baldų detalės atvyko, ar dar yra saugomos, tokiu atveju civilinis ieškinys iš UAB ( - ) būtų labai paprastas, nes būtų pripažinta, kad tos detalės yra. Be to, dirba UAB ( - ), yra atsakingas už įmonės veiklą ir pelningumą. Akcininkai spaudžia vadovą, kad įmonė būtų kuo pelningesnė, o tai mažintų pelną ir įmonės vertę. J. K. negalėjo kurti el. pašto dėžučių būdamas UAB ( - ). Tuo metu UAB ( - ) kompiuterius administravo V. V., o pašto dėžutes kūrė L. K. Kompiuteryje, kur buvo atlikta ekspertizė, yra susirašinėjimai su naujo darbuotojo duomenimis su prašymu, kad ji sukurtų el. pašto dėžutę. ( - ) serveryje buvo gamybinė programa, buhalterinės apskaitos programos, o el. pašto serveris buvo nuomojamas iš trečiųjų asmenų ir prisijungimus turėjo tik L. K. Pats el. pašto serveris buvo nuomojamas, bet jo administravimas yra toks dalykas, kad turint prisijungimo kodus gali kurti naujas dėžutes. Jis neturėjo galimybės kurti el. pašto dėžučių ar prisijungti prie serverio. Vamzdžių sandėlis buvo bendrose gamybinėse patalpose, ten buvo pagrindinės kasdien naudojamos žaliavos. O tos žaliavos, kur nenaudojamos kasdien, buvo saugomos tame sandėlyje. Vamzdžių sandėlis neužrakintas, nes ten bendros gamybinės patalpos. Stalų kojos buvo atskirame, rakinamame angare. Po to žmona kalbėjo su V. K., nes ji dar apie 3 mėn. dirbo UAB ( - ), dėl stalų kojų, norėjo jas susigrąžinti, bet tuo metu prasidėjo kiti teisiniai procesai ir V. K. pasakė, kad jeigu nori susigrąžinti, reikia susimokėti už saugojimą. Tada neturėjo finansinių galimybių sumokėti. Nepasakys kiek prašė sumokėti už saugojimą. J. K. atleidimo priežastimi akcininkai įvardino, kad per didelė personalo kaita, per dideli reikalavimai, nesutarimai su dirbančiaisiais. Vieną rytą atvažiavo A. K. ir pasakė, kad darbo sutartis su juo nutraukiama. Sutarties nutrukimas buvo teisėtas, nes akcininkai direktorių gali atleisti bet kuriuo metu. Buvo susitarimas, kad atleis birželio viduryje, o nuo rugsėjo mėnesio pradės dirbti kitoje grupės įmonėje, nenurodant konkrečių pareigų, arba, priešingu atveju, bus išmokėta 2 mėnesių išeitinė kompensacija. Kompensacija nebuvo sumokėta, į darbą nebuvo priimtas, todėl buvo pateikęs ieškinį dėl tos sumos išmokėjimo. Tą dieną jam buvo pareikalavimas viską perduoti V. K., jis perdavė. Tuo metu buvo suirutė ir vienas iš momentų, kad įmonės veikla nesustotų, buvo klientų ir kontaktų perdavimas, todėl į tai ir buvo koncentruojamasi. Perdavimo metu buvo surašyti perdavimo dokumentai, jie tikrai yra byloje. Visos žaliavos tikrai nebuvo įrašytos, nes jų buvo dešimtys tūkstančių, šimtai tonų ir kiekvienas nebuvo atskirai surašytas. V. K. parodymus, kad atlikus inventorizaciją nieko panašaus nebuvo rasta, vertina, kaip jo gynybinę poziciją. Mano, kad jis yra įsipareigojęs įmonei kurioje dirba. Kaip UAB ( - ), kad atgauti detales jokių veiksmų neatliko. Jo žmona ne kartą kalbėjo su V. K. dėl detalių atsiėmimo, o jis kaip UAB ( - ) jokių raštų nerašė, nes sirgo depresija ir neturėjo finansinių galimybių. Jį UAB ( - ) pavadavo R. K., kuri vėliau tapo ( - ).

13Byloje buvo ištirti ir įvertinti šie įrodymai:

14Liudytojas M. J. paaiškino, kad dirbo UAB ( - ), bet vežė ( - ) krovinius. Jo brolis R. J. buvo direktorius, o jis buvo vairuotojas. UAB ( - ) įmonės nežino, neprisimena. Kasdien veža skirtingoms firmoms. Žino, kad ( - ) vežė krovinį, kuris dingo. Labai daug laiko praėjo, neprisimena, koks buvo krovinys, kam vežė, matė tik dokumentus. Jie pasiima vežamų krovinių dokumentų kopijas. Paskambino broliui ir pasakė, kad jis surastų tuos dokumentus. Originalai tikriausiai yra firmoje. 2012 m. vairavo du automobilius, į Estiją ir Latvija - Mercedes, o po miestą - Scania. Būdavo, kad keisdavosi. Scania galėjo vežti 10 tonų, priklausomai nuo krovinio.Į Klaipėdą jūrinių konteinerių nevežė, nes tai maža mašina. ( - ) pavadinimas gal ir girdėtas. Veždami krovinį į užsienį turi CMR, o jei vietinis krovinys, tai išrašomas važtaraštis. CMR ir važtaraštį, pristatę krovinį ar paėmę krovinį, pasirašo ir jiems lieka kopija. Nepamena apie krovinį dėl kurio buvo apklaustas ikiteisminio tyrimo metu. Krovinys lyg ir ne mažas. Su policija vyko į vietą, bet nepamena.

15BPK 276 straipsnio 4 dalies tvarka pagarsinus liudytojo M. J. parodymus duotus ikiteisminio tyrimo metu (1 t., b. l. 72), liudytojas juos patvirtino ir toliau paaiškino, kad į ( - ) krovinį vežė, jeigu yra jo parašas. Apžiūrėjo ( - ). Negali garantuoti, kad ten nebuvo, neprisimena. Dėl pataisymo 2015 m. rugsėjo 15 d. apklausos protokole, kad iš ( - ) pataisyta į ( - ) nepamena. Tyrėja aiškino, kad firma yra ( - ), o krovinį reikia vežti į ( - ). Būna, kad veži krovinį, privažiuoji tarkim ( - ) ir sako krovinį vežti į kitą miestą. Važtaraštyje yra parašytas laikas, kada išvyko ir vieta, kur važiuoja. Galima tikėti pataisymu, kad turėjo vežti į ( - ). Liudytojas apžiūrėjęs byloje esantį krovinių pervežimo-užsakymo lapą (1 t., b. l. 73), nurodė, kad jį pildė jis, jį tvirtina, juo galima tikėti. Pagarsinus 2017 m. vasario 6 d. parodymų patikrinimo vietoje protokolą (4 t., b. l. 78–80), liudytojas toliau paaiškino, kad buvo ( - ), vyko kartu su tyrėju.

16Liudytojas V. V. paaiškino, kad kaltinamasis buvo ( - ) ( - ). Liudytojas dirbo ( - ), buvo ( - ), buvo ir yra atsakingas už įmonės techniką, energetiką, darbų saugą. Kai J. K. buvo ( - ), jis galėjo įmonėje kurti el. pašto dėžutes. V. K. tapus ( - ), jis sukūrė ( - ) el. pašto dėžutę ( - ). Visi turi po vieną el. paštą. Kiekvienas turi slaptažodžius, kad prisijungti prie savo el. pašto. Visi slaptažodžiai yra skirtingi. Išėję darbuotojai negalėjo naudotis darbiniu el. paštu, nes el. pašto dėžutė yra panaikinama. Kompiuteriai buvo įmonės, jie buvo stacionarūs, nešiojamąjį kompiuterį turėjo turbūt tik generalinis direktorius. Apie jokį krovinį nieko nežino. 2012 m. įmonės serverį prižiūrėjo samdomas žmogus, tai nebuvo pavesta juridiniam asmeniui. Į jo pareigas įėjo metalo laužo utilizavimas, jis kviesdavo utilizavimo įmonę. Paprastai kreipdavosi ten, kur daugiau mokėdavo. Buvo pildomas krovinio priėmimo-perdavimo aktas, kuris vėliau būdavo perduodamas buhalterijai, kuri rašydavo sąskaitas ir atlikdavo kitus finansinius dalykus. ( - ), ( - ) dažniausiai teikdavo metalo priėmimo paslaugas. Sandėliuose yra buvęs. Jei ten būdavo senų įrengimų, atliekų, reikėdavo juos paimti. Ten buvo apsaugos kameros. Apsaugos kamerų priežiūrą atlieka ( - ).

17Liudytoja V. P. paaiškino, kad dirba ( - ) ( - ) nuo 2007 m. Vienas iš ( - ) buvo kaltinamasis, jis buvo 2011 m., 2013 m. ( - ) buvo V. K. Jos, kaip ( - ), funkcijos buvo priimti prekes, skaičiuoti, nunešti kokybės skyriui, kad patikrintų kokybę. Jei gauna produktą, būtinai turi patikrinti jo kokybę. Į kompiuterį įvesdavo užsakymą, prekes, kurias atvežė. Visada taip būdavo. Už gautų gaminių saugojimą atsakinga buvo ji. Buvo apklausiama apie krovinį. To dokumento nežino, neprisimena. Ten esantis parašas labai panašus į jos parašą. Negali prisiminti ar buvo metalinių baldų dalių, stalų bazių krovinys. Priimdama krovinį pasirašydavo, kviesdavo kokybės kontrolę arba prekes nešdavo ten, tada registruodavo sistemoje ( - ), atžymėdavo kas atvažiavo. Antspaudu tvirtindavo ji ir kokybės skyrius, kad kokybiškos prekės. Tuo metu jos žinioje buvo dažų, įrankių, komplektacijos, vamzdžių sandėliai. Gautą metalą dėdavo prie metalo, komplektacija prie komplektacijos, įrankius į įrankių sandėlį, dažus į dažų. Kurioje būtent vietoje reikia dėti gautą krovinį dabar yra tvarka, ankščiau nebuvo. Kitur padėti negalima, nes kranas krauna. Vėliau sandėliai būna tikrinami, nes reikia prekes atiduoti tiems, kam jų reikėjo. Šio krovinio tolimesnio kelio nepamena. Gali būti, kad kažkas buvo pasirašyta atbuline data. Žinodavo, kur koks krovinys yra padėtas. Stalų bazių, metalinių baldų dalių krovinys jai nėra žinoma, kur buvo padėtas. Į ligoninę pateko vasario 1 dieną. Sausio 27 d. turbūt jau negerai jautėsi. Metalo ruošiniai užrakinami, raktai paliekami apsaugoje. 2012 m. nepamena kas saugojo. Ant krovinio važtaraščio jos parašas, bet nežino kaip jis ten atsirado, tikrai nesąmoningai pasirašė. Dėl prastos savijautos į vadovą ar med. įstaigą nesikreipė, nes tikėjosi, kad praeis. Prekė, apie kurią kalbama, yra didelis krovinys. Prekių saugojimas buvo jų pareiga. Apie UAB ( - ) nėra girdėjusi ankščiau, tik dabar. Yra konsignacija, jie turi kitų įmonių turtą, viskas vyksta dokumentaliai. Kitų įmonių prekių net etiketės kitos spalvos, kad žinotų, kad ne jų prekės. Įmonės santykiai su UAB ( - ) nėra žinomi. Dabar teikia dažymo paslaugas, atveža detales dažyti. Viskas vyksta dokumentaliai. Negali pasakyti kaip buvo 2012 metais.

18Liudytoja R. K., paaiškino, kad J. K. jos sutuoktinis. Nuo 2015 m. nebeveda bendro ūkio, praktiškai nebendrauja. Ji sutiko duoti parodymus ir paaiškino, kad nuo 2009 m. iki 2012 m. rugpjūčio mėn. dirbo ( - ) ( - ). Tuo pat metu dirbo ir UAB ( - ) buhaltere. ( - ) logistikos ji neorganizuodavo, prižiūrėdavo apskaitą, padėdavo pagrindinei apskaitininkei, tiekimo darbuotojams. Kas susiję su minimomis prekėmis, tai tuo metu kaltinamasis buvo ( - ) ( - ), jis norėjo pirkti ir parduoti prekes per ( - ). Tai buvo trumpas momentas, nes darbuotojas pasakė, kad tokio užsakymo pagaminti nesugebėtų, o galimas klientas buvo, domėjosi, siuntė pavyzdžius ko norėtų, todėl buvo nuspręsta pabandyti pirkti ketaus formas per UAB ( - ) ir užsakyti gamybą ( - ). Būtent tokiu pagrindu tos prekės ten ir atsidūrė. Prekių savininkas buvo UAB ( - ), kadangi sumokėjo muitinei, importo PVM, už prekes. Prie paties prekių parvykimo ji prisidėjo, jį organizavo. Byloje yra laiškai su R. U., buvo keletą kartų pasitiklinta ar viskas teisingai, kad prekes perka UAB ( - ), o jos vyksta į ( - ). Jie susirašinėjo el. laiškais ir tai kelis kartus patvirtino. Tai buvo tik ketaus padų formos, kurios svėrė apie 10 tonų, buvo jūrinis konteineris. Prekės tapo „UAB ( - ) nuosavybe 2011 m., tačiau fiziškai jos atvyko tik 2012 m. sausio mėn. Prekės atkeliavo iki ( - ). Tuo metu, kai jos atvyko, liudytoja jas matė, buvo pažiūrėti. Nematė kai jas iškrovė, nežino, kas tuo metu buvo. Tuo metu, kai J. K. buvo ( - ), įmonėje buvo griežta tvarka. Buvo nurodyta nepriimti jokių dokumentų be parašų, sandėlininkė turėjo pasirašyti, anspauduoti tuos dokumentus. Paprastai, kas užsakė prekes, kada jos atvyko ir pan. matėsi programoje ( - ), kurioje buvo fiksuojamas visas judėjimas. Tai tikrai buvo užfiksuota, nes net buvo pažiūrėti kai buvo pagaminti keli pavyzdiniai staliukai. Buvo dažomos stalo kojos, buvo užsakyti stalviršiai. Tarp UAB ( - ) ir ( - ) sutarčių sudaryta nebuvo. Paprastai sutartis nėra privaloma. Sutartis nebuvo sudaryta, nes J. K. buvo abiejose įmonėse ( - ). Visos prekės buvo apskaitytos kaip trečių asmenų turtas. Tokias prekes ( - ) priimdavo ir iš kitų užsakovų, iš nieko nebūdavo prašoma jokių atlygių. Prekės nebuvo atvežtos saugojimui, todėl sutartis ir nebuvo pasirašyta. Birželio mėnesį J. K. jau buvo atleistas iš darbo, todėl didelis gamybos procesas ir neįvyko, tik keli bandomieji gaminiai buvo pagaminti. UAB ( - ) turtas į ( - ) buvo atgabentas gamybai. Kad ( - ) nustatytų prekės kainą, prekė pirmiausia turi būti pagaminta ir nustatyta, kiek ji kainuos ir tik tada derinamas pelnas. Šiuo atveju, nebuvo jokių brėžinių, buvo tik bandymai daryti prekę ir kainos nebuvo suderintos. 2012 m. birželio mėn., kai J. K. buvo atleistas, jie kalbėjo ką daryti su likusiomis prekėmis, nes nebuvo kur tuos pusgaminius sandėliuoti, jie tiesiog liko ( - ). Maždaug po mėnesio ji išėjo atostogauti ir grįžusi bendravo su nauju ( - ). Kalbėjo apie tas prekes, ketaus padus. Jam kilo daug klausimų, kada juos pasiims, ką jie ten veikia ir pan. Kadangi nebuvo kur jų dėti, V. K. pasakė, kad išrašys sąskaitą už saugojimą, taip ir baigėsi viskas. Po mėnesio ji susirado kitą darbą ir išėjo iš ( - ). Išeinant iš darbo taip pat buvo kalba apie tai. Viskas pasikeitė kai J. K. pradėjo bylinėtis su ( - ), tada jų pozicija pasikeitė, apie žaliavas niekas nebekalbėjo, juos ignoravo. Jokio atsakymo, kur yra žaliavos, negavo. Tai yra keista, žinant, kad viskas buvo fiksuojama, niekas net sandėlio vartų negalėjo atidaryti ar išsinešti prekes. Prielaida, kad prekės buvo išneštos atrodė juokinga. J. K. niekas nebūtų įleidęs ir leidęs išsinešti tas žaliavas. Kai vieno darbuotojo buvo sugadintas įmonės turtas, tai kaltininkas per kelias dienas buvo rastas, todėl keista, kad įmonė neturi įrodymų kaip prekės buvo išgabentos. Kai darbuotojas išeina iš ( - ), jis negali prisijungti prie ( - ) el. pašto dėžutės. Ji pati dalį laiškų persiųsdavo sau į gmail.com el. paštą. Išėjus iš darbo, prisijungimai buvo panaikinti. Išėjus iš darbo išsinešė darbinį kompiuterį, bet prieš tai jį nusipirko. Paprastai darbuotojai turėjo vieną el. paštą, ji turėjo vieną. Gaudavo daug informacijos, nežino ar ją siuntė jai, ar ji buvo bendra. ( - ) tuo metu už informacines sistemas, el. pašto kūrimą atsakingas buvo V. V. Kiek reikėjo pagalbos ar programų, visada kreipdavosi į jį. UAB ( - ) privaloma inventorizacijos tvarka nebuvo nustatyta, tačiau jai, kaip ( - ) buvo aišku, kad metų gale reikia atlikti visų buhalterinių sąskaitų inventorizaciją. 2011 m. pabaigoje UAB ( - ) turto neturėjo, tai prekes užsipajamavo, nes jų neturėjo, jos buvo kelyje ir inventorizuoti jų negalėjo. ( - ) žaliavų inventorizacija vykdavo kiekvieną mėnesį. 2011 m. pabaigoje ( - ) prekių taip pat dar nebuvo, nes jos dar buvo kelyje. Kaip vyko inventorizacija ( - ) vėliau, nežino, nes nebedirbo. Vėliau, kai UAB ( - ) jau bylinėjosi su ( - ), ji kreipėsi į V. V. dėl prekių, jie apie jas apskritai nekalbėjo ir davė suprasti, kad nieko nežino, todėl prekės nebuvo inventorizuotos. Jokių kitų priemonių susigrąžinti prekes, išskyrus tai, kad bandė susisiekti su V. K., nieko nedarė. Visos UAB ( - ) apyvartinės lėšos buvo sudėtos į tas prekes, įmonės ir asmeninė finansinė padėtis buvo labai bloga. Nusprendė, kad po teismų bandys imtis kitų procesų, todėl bankroto nekėlė. Galiausiai VMI iškėlė UAB ( - ) bankroto bylą dėl nesumokėto pelno mokesčio, o jis nesumokėtas, nes visos apyvartinės lėšos buvo investuotos į žaliavas, kurios stovėjo atsargose, o kadangi tai nebuvo ir sąnaudos, todėl pateikė, kad įmonė turėjo didelį pelną, kurio nesugebėjo sumokėti, nes įmonės veikla buvo paralyžiuota. Bankroto administratorius kėlė ne vieną bylą, kur jie yra atsakovai, tą klausimą, kur šiuo metu yra žaliavos irgi kėlė, tačiau kiek V. K. pasakė, kad nieko nežino ir nematė, laikėsi tos pačios pozicijos, o daugiau nesidomėjo. Kiek matė susirašinėjimus, tai tarp V. K. ir K. užuominomis buvo kalbama apie tas kėdes, kažkokį bandymą parduoti. Bandant gauti duomenis, kur įmonė pridavė metalo laužą, ji pasakė, kad to neras, nes ( - ) ne tokie kvaili, metalą galima priduoti ir kaip fiziniam asmeniui. Likęs el. paštas buvo jos nupirktame kompiuteryje ir kažkurį laiką vaikščiojo laiškai. Negali pasakyti tiksliai kokiais srautais tie laiškai vaikščiojo. Prekės ( - ) teritorijoje buvo, liudytoja jas matė. 2015 m. lapkričio 17 d. lydraštyje (1 t., b. l. 167) nurodytų dokumentų originalus ji pateikė UAB ( - ) bankroto administratoriui. Šias kopijas turėjo dėl to, jog kai gavo nurodymus pateikti dokumentus, skanavo ir siuntė juos el. paštu, todėl jie ir išliko. Dokumentų priėmimo-perdavimo aktą pasirašė. Dokumentus perdavė bankroto administratoriui, nežino kur jie yra šiuo metu. UAB ( - ) dirbo ( - ) tuo metu, o ( - ) tapo kai J. K. išvyko dirbti į užsienį, 2013 m. balandžio mėn. Gal 2015 m. jau buvo atleista. Kai dirbo ( - ), tai balanse nebuvo trečiųjų asmenų turtas, tačiau visas turtas buvo apskaitomas ( - ) programoje. Finansinėje atskaitomybėje, tai nebuvo atvaizduota, bet kai užbaiginėjo finansinius metus ir buvo atliekama inventorizacija, auditas, tai auditorius dalyvavo inventorizacijoje, žinojo apie trečiųjų asmenų turtą, bet jis nereikalavo tai pateikti balanse. Trečiųjų asmenų turtas įmonės balanse nebuvo apskaitytas, jis buvo apskaitomas ( - ) programoje. Tai buvo atvaizduota inventorizacijos aktuose. Apskaitoje suminių vaizdavimų nebuvo. Iš ( - ) išėjo 2012 m. rugpjūčio pabaigoje. 2013 m. tapo UAB ( - ) ( - ). Raštu į ( - ) dėl UAB ( - ) turto nesikreipė. UAB ( - ) apskaitoje tas turtas buvo žaliavose, jo neinventorizavo. Neturėjo galimybės tai padaryti, nes fiziškai to turto nematė, nežino, kur jis buvo 2013 m., kadangi nuo 2012 m. vyko bylos, todėl neturėjo lėšų pradėti dar vieną bylą. Bylos buvo dėl darbo santykių, dėl žalos atlyginimo. Litais prekės buvo vertos apie 100 000 Lt. UAB ( - ) pradėjo veikti tik 2011 m., nebuvo, kur įsibėgėti, tai buvo vienintelis stambus pirkimas. Įstatinis kapitalas buvo 10 000 Lt.

19Liudytoja V. V. – K. paaiškino, kad buvo UAB ( - ) ( - ). Kaltinamasis dirbo ( - ). UAB ( - ) pradėjo dirbti 2008-2009 m., dirbo apie pora metų. Jos funkcijos buvo pirminių apskaitos dokumentų suvedimas į programą, pardavimų sąskaitų išrašymas, transporto užsakymas produkcijai išvežti, CMR užpildymas kai išvažiuoja krovinys. Pildydavo pardavimų CMR. Suvesdavo pirkimų sąskaitas į programą. Dokumentai patenka pas ją, kai atvyksta į sandėlį, sandėlininkė priima juos, pasirašo ir tada sąskaita ateina iki buhalterijos, ji ją užajamuodavo ir įvesdavo į sistemą. Ant CMR antspaudą dėdavo, o ant sąskaitų negali pasakyti. Įmonės antspaudus turėjo ji, vadybininkai turėjo, dar direktorius, vyr. buhalterė. Nežino, kiek antspaudų buvo įmonėje. Nežino kiek 2011 m. įmonė turėjo sandėlių. Žino, kad buvo konsignacinis sandėlis, gamybinėse patalpose buvo didelė teritorija. Stalo kojų krovinys nieko nesako. Apie jo atvykimą ar išvežimą negali nieko pasakyti, nes tame nedalyvavo. Apie UAB ( - ) nieko nežino. Buhalterijoje tuo metu dirbo ( - ) R. K. Nežino ar ji dar kur nors dirbo. Kai atvažiuodavo krovinys, tai būdavo nurodyta, kad gautas krovinys, sandėlininkės parašas būdavo. Gaudavo sąskaitas iš tų, kas atsakingas už tas gautas prekes. Nepamena, kokie antspaudai būdavo. Liudytojai parodžius sąskaitą faktūrą (1 t., b. l. 9), liudytoja toliau paaiškino, kad tiksliai nepasakys ar dokumentus gaudavo su tokiu antspaudu, nežino ar ji turėjo tokį antspaudą. Dirbo ofise, antrame aukšte, ten buvo jos darbo vieta nuo 8.00 iki 17.00 val. Į sandėlį neidavo. Konkrečių krovinių negalėjo matyti, tai neįėjo į jos darbines funkcijas. Pirkimų dokumentus pristatydavo atsakingi asmenys. Kai ji išrašinėdavo CMR, jų neregistruodavo. CMR savo numerius turėjo. Pradėjus dirbti supažindino kaip turi būti pildomi CMR ir tiek.

20BPK 276 straipsnio 4 dalies tvarka pagarsinus liudytojos parodymus duotus ikiteisminio tyrimo metu (t. 1, b. l. 81), liudytoja patvirtino savo parodymus ir toliau paaiškino, kad nepamena ar apklausos metu jai buvo pateikta muitinės deklaracija. ( - ) buvo ji viena ir buvo viena vyr. finansininkė.

21Liudytojas V. K. paaiškino, kad 2012 m. įsidarbino UAB ( - ), J. K. tuo metu buvo ( - ). Buvo apklaustas ikiteisminio tyrimo metu dėl stalų padų. Tas klausimas buvo kilęs, kai po J. K. atleidimo jo žmonos paklausė apie ketaus padus ir ji pasakė, kad tai J. K. projektas. Liudytojas dirbo ( - ), nuo 2012 m. liepos mėn. tapo ( - ). Akcininkai paprašė pasižiūrėti ar įmonėje viskas gerai, buvo nustatyta pažeidimų, susijusių su įmonės valdymu, santykių įmonės viduje ir teko atsisveikinti su J. K. Įmonėje buvo labai slogi atmosfera, žmonės buvo demotyvuoti, įmonė buvo labai prastos būklės. Nustatė, kad įmonėje buvo daroma antra veikla. UAB ( - ) vykdė panašią veiką realiai nevykdydama jokios gamybos ir todėl UAB ( - ) prarado apie 40 000 Eur. Vėliau turėjo bylų, kurias laimėjo. Padai buvo neegzistuojantys įmonės balansuose ir jų nematė. Bylos buvo dėl žalų, prieš kaltinamąjį. Žala beveik atlyginta, pasirašyta taikos sutartis dėl žalos atlyginimo. Jų įmonė specializuojasi metalinių vamzdžių apdirbime. Medžiagos atkeliauja iš kitų įmonių. Stalo kojos negalėjo įsikomponuoti į įmonės pardavimų prizmę. Matė tik staliuką su stalviršiu ir kojomis jų ofise, kaip dekoratyvinį elementą. Su įmone nebuvo nieko bendro, nebuvo pasirašyta jokių sutarčių. Tai buvo J. K. veikla, kuri nebuvo susijusi su įmone, kuriai jis buvo paskirtas ( - ). Dėl stalo bazių su kaltinamuoju nebendravo. Po pokalbio su kaltinamojo žmona viskas nutrūko. Kai tapo ( - ), buvo atlikta inventorizacija. Dokumentų nebuvo rasta. Mano, kad tai kaltinamojo gynybinė pozicija, jog prekės liko įmonėje. Prekės faktiškai neegzistavo, jie jų nematė. Galbūt darbuotojai kažką galėtų pasakyti. 2011-2012 m. nuomodavo 6500 kv. m. gamybinį bloką. Jų patalpose nėra vietos sudėti tokį 10 t. krovinį, kad jo tiek laiko niekas nematytų. Patalpose yra labai aišku kur yra įrengimai, kur personalo dalis, administracija, kur yra žaliava, pusgaminiai. Pusgaminiai saugomi vienoje zonoje. Kai J. K. išėjo iš darbo, buvo išnešti kompiuteriai, kurie nebuvo apskaityti įmonės apskaitoje. Buvo paprašyta juos grąžinti, tačiau buvo pasakyta, kad jie nėra įmonės nuosavybė ir tuo viskas baigėsi. Tai buvo nešiojami kompiuteriai. Mano, kad tuose kompiuteriuose buvo įmonės duomenų. Pas J. K. buvo du kompiuteriai, vienas liko, kitas iškeliavo. Kompiuteryje galėjo likti darbinis el. paštas, kuriuo jis galėjo naudotis, matyti informaciją. Tuo metu įmonėje nebuvo asmens, kuris tai kontroliuotų. Jie to nesureikšmino, nes tuo metu nebuvo jokių grėsmių. Tų metų antroje pusėje uždarė prieigas, nes buvo kalbų, kad yra galimybė vadovui tikrinti paštą ir stebėti kas vyksta. Galbūt ir galėjo matyti susirašinėjimus kaltinamasis, to nežino. Duomenų apie kaltinamojo santykius su akcininkais neturi. Nuo 2013 m. K. nebe akcininkai. El. pašto adresų galai suvienodinti, vardas, pavardės pirma raidė, ( - ). Su K. bendravo, o stalų tema buvo uždaryta po pokalbio su R. K. Pokalbis vyko žodžiu. Iš gamybos atėjo informacija, kad buvo projektai nesusiję su UAB ( - ) veikla ir gamyba ketaus kojos buvo paminėtos kaip vienas projektų. Jam nėra žinoma, kad įmonėje yra likę UAB ( - ) ar K. daiktų. UAB ( - ) buvo tarpinė stotelė, kuri bendravo su klientais, o visą realią gamybą vykdė UAB ( - ). Užsakymai nebuvo normaliai suvedami į gamybos procesų valdymo sistemas ir tik klientų dėka nustatė, kad yra toks tiekėjas kaip „UAB ( - ) ir kad jie naudoja savo resursą, kad pagaminti gaminius, už kuriuos negauna pajamų. Jam atėjus dirbti nebuvo aiškaus perdavimo. Direktorių pasikeitimas vyko labai greitai, gal per valandą, perduodamų daiktų sąrašas buvo sudarytas, jį sutikrino ir pasirašė. Ten buvo kompiuteris, raktas, tik tiek. Nepamena ar buvo kito materialaus turto. Tapęs ( - )i dirbo ir darbą su pardavimais. Perkėlimas buvo įformintas akcininkų nutarimu, paskirtas naujas direktorius. Dėl krovinio jokia sutartis nebuvo pasirašyta. Tas gaminys niekada nebuvo jų buhalterinėje apskaitoje ir patalpose. Gandų lygyje žinojo apie tokį krovinį. Negali nurodyti žmonių, kurie apie tai kalbėjo, buvo bendrai kalbama. 2012-2013 m. buvo nuostolingi. 2011 m. balansas pasikeitė į teigiamą, nes buvo perrašytas turtas iš kitos įmonės. Visi kiti metai buvo nuostolingi. Finansinės ataskaitoje nurodytas pelnas neturi nieko bendro su pardavimais.

22Pagarsinus 2015 m. lapkričio 16 d. raštą (1 t., b. l. 199–200), liudytojas V. K. toliau paaiškino, kad įmonėje pradėjo dirbti kaip ( - ). Kalbama apie 2012 m. sausio mėn. sąskaitą, todėl nežino kas tai per gaminys ir kokiais tikslais jis parduotas. UAB ( - ) buvo J. K. kūrinys ir negali komentuoti, kokie judėjimai vyko tarp įmonių. Jie pateikė tą ką rado, nes tyrėjas prašė pateikti bet kokią informaciją.

23Supažindinus liudytoją V. K. su UAB ( - ) didžiosios knygos kopija (3 t., b. l. 54), liudytojas paaiškino, kad neturi supratimo apie veiksmus tarp UAB ( - ) ir ( - ) vykusius 2011 m. ( - ) šitų sąskaitų nėra, galima įmonėje tai patikrinti. Tokių sąskaitų nėra matę nei balanse, nei audito išvadose. Trečiųjų asmenų turtas esantis įmonėje įmonės apskaitoje ir yra apskaitomas kaip trečiųjų asmenų turtas. Fiziškai trečiųjų asmenų turtu jie nedisponuoja. Žaliavos ar komponentai, kuriuos perka iš trečiųjų asmenų tampa jų nuosavybe, kurią parduoda savo klientams. Turi konsignacinių sandėlių, o kaip jie veikia reikia klausti tiekimo žmonių. ( - ) nėra vedamos užbalansinės sąskaitos, nes nėra tikslo kažką slėpti. Liudytojui parodomas inventorizacijos aprašas (2 t., b. l. 139). Jis paaiškino, kad reikia žiūrėti ar 2012 m. gruodžio 31 d. buvo trečiųjų asmenų turto. Formaliai jie niekada nežymėjo trečiųjų asmenų turto savo balansuose. Negali atsakyti ar žymėjo, mano, kad ne. Jie gamina labai daug staliukų, nežino apie ką kalbama. Apie tai, kad buvo 2011-2012 m. pradžioje negali nieko pasakyti, nes tai nebuvo jo valdymo laikotarpis. Finansines ataskaitas už 2012 m. padarė finansininkė, liudytojas tvirtino, tačiau negali komentuoti kas vyko pirmame ketvirtyje. Kodėl apmokėta už krovinio pristatymą, apie 934 Eur, 2012 m. sausio mėn., už kokį krovinį nesiaiškino, nes dirbo nuo 2012 m. liepos mėn.

24BPK 276 straipsnio 4 dalies tvarka pagarsinus liudytojo parodymus duotus ikiteisminio tyrimo metu (b. l. 52), paaiškino, kad pradėjęs dirbti ( - ) su įmonės turtu susipažino, tačiau tai protokoluota nebuvo. Neformaliai inventorizaciją atliko, formaliai ne. Buvo labai sudėtinga atsekti prekių judėjimą. Abi pusės pasirašė dokumentą, todėl galima laikyti, kad perdavimas įvyko, pretenzijų neturėjo.

25Liudytojui parodžius el. susirašinėjimą (1 t., b. l. 109), paaiškino, kad kas pažymėta susirašinėjime, rašyta ne jo. Mano tai įterpta paties kaltinamojo, nes jis turėjo galimybę prieiti prie serverio. Mano, kad J. K. visą laiką galėjo prieiti prie serverio, tačiau negali ir nesistengia to įrodyti. Jeigu susirašinėjimas susijęs su staliukų kojų gaminiais, tai tikrai ne jo žodžiai, jie yra įterpti. Jokių pretenzijų ar prašymų kažką grąžinti nėra turėję. Tapus ( - ), el. pašto adresai buvo pakeisti.

26Liudytojas R. U. teisme parodė, kad jis organizavo krovinio pervežimą iš Kinijos į ( - ). Užsakovas buvo ( - ), o gavėjas dokumentuose buvo UAB ( - ). Dėl krovinio bendravo su M. Š., jis buvo užsakovo atstovas. Jei gerai pamena, tai krovinys buvo staklės, nežino kokios. Jiems, kaip vežėjui, nėra didelis skirtumas krovinio sudėtis. Svarbu pervežti krovinį. Kiek žiūrėjo, lyg buvo staklės. Žiūrėjo anglišką aprašymą, o lietuviškas yra importo deklaracijoje. R. K. į liudytoją kreipėsi, prašė dokumentų, krovinio važtaraščių, sąskaitų, importo deklaracijos ir liudytojas jai nusiuntė. Ieškojo, kur buvo pristatytas krovinys, bet nerado. Sekantis krovinys buvo į ( - ). Konkrečiai šiam kroviniui nebuvo išrašytas CMR, gavėjas tiesiog uždėjo štampą ir pasirašė, kad krovinys gautas ant jūrinio važtaraščio. Ten nebuvo įrašytas pristatymo adresas. Ant krovinio važtaraščio, kaip gavėjo, buvo įmonės „UAB ( - ) adresas. Dokumentus turi saugoti 5 metus. El. pašte užsakymo nerado ir tiksliai pasakyti, kur atvyko krovinys negali. Gražinti dokumentai su gavėjo parašu jiems tiko.

27BPK 276 straipsnio 4 dalies tvarka pagarsinus liudytojo R. U. ikiteisminio tyrimo metu duotus parodymus (1 t., b. l. 88), taip pat el. laišką (1 t., b. l. 177–178) liudytojas dėl susirašinėjimo su R. K. (1 t., b. l. 177–178) paaiškino, kad kai ėjo į apklausą, tokių susirašinėjimų nerado. Jeigu jie byloje yra, tai jie teisingi. Neturėjo likusių šių laiškų. Parodžius liudytojui krovinio nuotraukas (1 t., b. l. 184–186), liudytojas nurodė, jog nepamena ar matė konkrečiai šias dėžes.

28Specialistė M. K. paaiškino, kad yra ( - ) specialistė, ( - ) specialistė I. Š. teikė išvadą, o liudytoja įmonės dokumentų netyrė tik davė paaiškinimus dėl šios išvados. Tvirtina ikiteisminio tyrimo metu duotus paaiškinimus. Atsakomybė kaltinamajam turėtų kilti kaip UAB ( - ) ( - ), nes tyrimui pateiktoje medžiagoje ir buhalterinėje apskaitoje nėra dokumentų, įrodančių prekių perėmimą saugojimui ir operacijos neregistruotos UAB ( - ) apskaitoje. UAB ( - ) apskaitoje prekės taip pat nebuvo užpajamuotos, ar perduotos. Įmonė neapskaitė ūkinės operacijos. O J. K., kaip įmonės ( - ), yra atsakingas. Specialisto išvadoje parašyta, kad dokumentų, patvirtinančių, jog būtų prekė perimta ar perduota, nėra.

29BPK 276 straipsnio 4 dalies tvarka pagarsinus specialistės M. K. ikiteisminio tyrimo metu duotus parodymus (1 t., b. l. 162) specialistė toliau paaiškino, kad jeigu įmonė priima trečiųjų asmenų turtą, tai tam atvaizduoti yra skirtos užbalansinės sąskaitos. Įmonė į balansą jų neįtraukia, tačiau, kad matytų ką įmonė turi, yra užbalansinės sąskaitos. UAB privalo registruoti trečiųjų asmenų turtą, jį apskaityti. Tai numato buhalterinės apskaitos įstatymas, inventorizacijos taisyklės. Nežino, kodėl prekės neįtrauktos į ( - ) apskaitą. Mano, kad perdavimo sandoriui turi būti rašytinė forma, nes ir atlygis turi būti užfiksuotas, ir ką perduoda. Turi būti rašytinė sutartis. Tyrimo neatliko, todėl negali atsakyti apie pateiktus ar nepateiktus UAB ( - ) dokumentus.

30Liudytojas V. D. paaiškino, kad 2011 metais įsidarbino UAB ( - ) ( - ), dirbo iki 2015 m. rugsėjo mėn. Matė metalinių baldų detales, jos gulėjo sandėlyje. Krūva buvo, nežino kiek jų buvo. Eidavo į viršutinį sandėlį, raktą turėjo viršininkas, atrakindavo, ką reikia pasiimdavo ir vėl nusileisdavo. Baldų detalės buvo užėjus dešinėje pusėje. Buvo metalinės detalės, turbūt ketaus. Detalių formos neatsimena. Detalės stalams galėjo būti naudojamos, jei čia tos detalės, stalo kojelės. Raktas buvo laikomas pas viršininką, pavardės neatsimena, V. Neatkreipė dėmesio ar buvo panašių detalių, ten buvo daug variklių, įrenginių, ten nešdavo viską kas nereikalinga. Į tą sandėlį pradėjo vaikščioti gegužės mėn., kai turėjo padaryti stalo rėmą, reikėjo transportavimo juostų, tada eidavo ieškoti ko reikia. Tiksliai nepamena kada, turbūt 2013-2014 m. Sandėlio pavadinimo neatsimena, ten buvo cechas, šlifavimo staklės ten buvo, dar tas stakles išvežė, į tą sandėlį nešė perdegusį variklį. Kai dirbo, kartas nuo karto aplankydavotą sandėlį, pagrinde dirbo apačioje.

31BPK 276 straipsnio 4 dalies tvarka pagarsinus liudytojo V. D. ikiteisminio tyrimo metu duotus parodymus (1 t., b. l. 100), jis toliau paaiškino, kad matė krūvą detalių, nežino ar tai tos detalės. Žmonės iki šiol ten dirba, jie gali būti liudytojais. Iki dabar nežino apie kokias detales jo klausia, ten daug detalių. Jeigu apie tas kojas, tai jas gaudavo iš Kinijos, buvo užsakymas pagaminti stalus. Gamino ir išsiųsdavo. Krūva buvo konstrukcijų, nežino kiek tiksliai. Kojos gulėjo kairėje pusėje, iš dešinės buvo staklės. Neatkreipė dėmesio ar vėliau krūva nesumažėjo.

32Liudytoja R. B. paaiškino, kad atliko ikiteisminį tyrimą. Nepasakys ar ji skyrė specialisto išvadą, nes atėjus dirbti jau gavo šią bylą, gavo 2015 m. spalio mėn. Neieškojo specialisto išvadai reikalingų dokumentų. Apklausė liudytojus, įtariamąjį, vyko į UAB ( - ), vaikščiojo po sandėlį, bendravo su R. K., apklausė specialistę, atliko objektų apžiūrą. Į sandėlius vyko pažiūrėti ar yra UAB ( - ) priklausančios konstrukcijos. Su tuometiniu vadovu ir R. K. apžiūrinėjo sandėlį. Nerado stalų kojų. R. K. nurodė, kad kojos turėjo būti sandėlio kairėje pusėje. Atrodo, kad tai yra užfiksuota nuotraukomis, kai ji rodo, kur turi būti tos kojos. Ruošinių nebuvo, nes tas sandėlis nebuvo dirbamas. Kampe lyg mėtėsi lentos, nereikalingi daiktai, langų rėmai. Šiaip sandėlis buvo tuščias. Prašė tuometinio vadovo, kad pateiktų dokumentus dėl sandėlio nuomos, įmonės perdavimo akto, inventorizacijos o dėl ūkinės-finansinės veiklos nieko nerinko. Atrodo apklausė kitą specialistę, kuri buvo komisariate, kad būtų greičiau, nes tyrimą atlikusi specialistė atostogavo arba sirgo, jos tuo metu nebuvo. Liudytojas J. buvo apklaustas ir papildomai. Su juo vyko, kad jis atpažintų ar į UAB ( - ) atvežė UAB ( - ) priklausantį turtą. Jis neatsiminė. Viską, ką jis sakė ji, užrašė teisingai, jis pasirašė. Nepamena ar buvo taisymų protokole. Kai taiso, tai parašo taisymu tikėti ir pasirašo.

33Parodžius liudytojai R. B. liudytojo M. J. apklausos protokolą (1 t., b. l. 71–72), ji toliau paaiškino, kad ji nesurašinėjo to protokolo, tada greičiausiai dar neturėjo bylos, apklausą atliko kolegė Č. Praktikoje pasitaiko, kad daro pataisymus ir parašo taisymu tikėti, pasirašo.

34Parodžius liudytojai R. B. 2015 m. gruodžio 21 d. pranešimą apie ikiteisminio tyrimo eigą (1 t., b. l. 22), liudytoja paaiškino, kad praktikoje pasitaiko suklydimų rašant pranešimą apie eigą. Šį pranešimą taip pat surašė kolegė A. Č. Būtent su tuo liudytoju M. J. vyko į ( - ), kaip jis ir buvo nurodęs apklausos metu. Jie patys specialistų nesirenka, tiesiog paskiria tyrimą ir greičiausiai jų vadovas pasirenka kam duoti tyrimą. Paveda įstaigai ir nežino, kas atliks tyrimą. Specialistę K. liudytoja pasirinko. Ekspertizę skiria esant reikalui, pasitarę su viršininku, prokuroru. Jei reikia dar papildomai surenka dokumentus, apklausia žmones. Buvo atliekami ir kiti ikiteisminio tyrimo veiksmai, buvo aiškinamasi ar galima įsilaužti į el. paštą, ar galima pakeisti susirašinėjimo laiškus, ar daromas toks tyrimas ir taip atėjo laikas, kai buvo paskirta ekspertizė. Vilniaus AVPK buvo siųsta užklausa ar UAB ( - ) ir UAB ( - ) nesikreipė dėl prekių dingimo, nes turtas priklausė UAB ( - ), o ne kokiam fiziniam asmeniui, todėl tik dėl šių juridinių asmenų ir klausė. Iš įtariamojo buvo paimtas vienas kompiuteris. Patys kompiuterio neapžiūrėjo, nes jis buvo sugedęs. Kompiuterį paėmė iš taisyklos. Gal tik išoriškai apžiūrėjo kompiuterį. Taisykloje kompiuteris buvo įtariamojo iniciatyva, jis tai nurodė, nes kitaip nebūtų jo radę. Specialistui užduotį dėl kompiuterio surašė ji, siekiant išsiaiškinti ar jame yra susirašinėjimas, ar buvo galimybė įtariamajam nebūnant darbo vietoje gauti el. susirašinėjimą, jį matyti ir gal kompiuteryje yra išsaugotas el. susirašinėjimas ir ar jis yra koreguotinas. Paskyrus tyrimą galima ištraukti tą informaciją. Į UAB ( - ) kreipėsi, nes tai metalo laužo supirktuvė, norėdami sužinoti ar UAB ( - ) nepardavė metalo laužo. Nežino kiek supirktuvių yra Lietuvoje. Paklausimas buvo dėl laikotarpio nuo 2012 m. liepos 1 d. iki 2013 m. gruodžio 31 d., nes tais metais UAB ( - ) įsigijo tas metalo konstrukcijas, dabar negali pasakyti, kodėl tiksliai toks terminas. Į UAB ( - ) kreipėsi dėl inventorizacijos aktų, dokumentų perdavimo akto pateikimo. Perdavimo aktą tikrai pateikė, o dėl inventorizacijos akto ar pateikė negali pasakyti. Greičiausiai inventorizacijos aktas buvo reikalingas pažiūrėti ar buvo perduotas UAB ( - ) priklausantis turtas. Greičiausiai neperdavė.

35Liudytoja L. B. paaiškino, kad yra bankroto administratorė 2015 m. gegužės 11 d. buvo iškelta UAB ( - ) bankroto byla, bankroto administratoriumi buvo paskirtas V. K. Buvo viskas padaryta, kas yra reglamentuota Bankroto įstatyme. 2015 m. antroje pusėje buvo perimti įmonės dokumentai, kreiptasi į ikiteisminio tyrimo instituciją dėl atsargose nerasto turto už virš 20000 Eur, t. y. stalo kojų. Išanalizavus įmonės dokumentus buvo nustatyta, kad šios stalų kojos buvo pirktos iš Kinijos, 2012 m. sausio 27 d. jos buvo atvežtos į muitinę ir išmuitintos. „Invoice‘as“ buvo išrašytas UAB ( - ) vardu, pagal jį buvo užpajamuotos kojos UAB ( - ) įmonėje, tačiau ant visų dokumentų buvo antspaudai žmonių, kurie dirbo UAB ( - ). Tik 2015 m. civilinėje byloje pradėjo aiškėti daugiau faktų, nes atsakovais buvo įtraukti R. ir J. K., o trečiuoju asmeniu pasiprašė būti įtraukti UAB ( - ). Toje byloje teisėja, pagal atsakovų prašymus, kvietė liudytoją M. J. – vairuotoją, kurio parašai buvo ant dokumentų, ekspedicijos lapų, kurie rodė, kad kojos buvo nuvežtos į UAB ( - ) sandėlius. Buvo apklausta ir sandėlininkė P., V. K. UAB ( - ) interesas buvo, kad jų neapkaltintų dėl tų stalų kojų dingimo. To ieškinio metu įsitikino, kad tikrai tos stalų kojos nuo 2012 m. sausio 27 d. iki 2012 m. liepos 29 d., kuomet byloje buvo pateiktas el. susirašinėjimas V. K. su akcininkais Vilniuje, kurie kaltino J. K. dėl vagysčių byloje, kuri nagrinėjama Vilniaus apylinkės teisme, buvo atvežtos be dokumentų į UAB ( - ) ir tos kojos buvo sudedamosios dalys stalų, kurie buvo pardavinėjami užsienyje. Nušalinus J. K. buvo surašytas perdavimo aktas. V. K. rašė akcininkams ką daryti su 1000 vnt. metalo kojų, klausė gal susisiekti su UAB ( - ) gamykla. Šis susirašinėjimas buvo pateiktas į civilinę bylą, jį pateikė R. K. Raštinių susitarimų tarp UAB ( - ) ir UAB ( - ) nebuvo, bet tuo metu abu sutuoktiniai J. ir R. K. buvo abiejų įmonių ( - ). Gal tai buvo aplaidžiai tvarkyta, tai buvo žodiniai susitarimai tarp vyro ir žmonos. Suvedus visus dokumentus išeina taip, kad UAB ( - ) buvo paskutiniai, kurie tas stalų kojas matė. V. K. iniciatyva į civilinę bylą buvo vežami tendencingi liudytojai. Jie pateikė atsargų inventorizacijos dokumentus, bet kuomet sandėlininkės buvo paprašyta materialinių vertybių perdavimo akto, kai keitėsi sandėlininkės, UAB ( - ) jo nepateikė ir nepateikė audito išvados. Kad ir užbalanse tos atsargos buvo laikomos, tai auditorius jas turėjo rasti sandėlyje. Kojos ten tikrai turėjo būti. 2017 m. kovo mėn. pateikė civilinį ieškinį dėl žalos atlyginimo, atsakovais įtraukiant UAB ( - ) ir J. K., o 2017 m. liepos 25 d., nagrinėjant civilinį ieškinį, paaiškėjo, kad yra baudžiamoji byla. Civilinis ieškinys sustabdytas kol nebus išnagrinėta baudžiamoji byla. Toje byloje reiškia ieškinį UAB ( - ) bei J. K. dėl virš 20000 Eur. Kad stalo konstrukcijos yra UAB ( - ), teigia remdamasi išmuitinimo dokumentais su UAB ( - ) antspaudais, vairuotojo M. J. antspaudais, kad jis pasiėmė ir nuvežė į UAB ( - ) šias prekes ir kelionės važtaraščiu, kad jis šias prekes nuvežė į UAB ( - ). UAB ( - ) neturėjo galimybės laikyti šių medžiagų. Visi sandėliai buvo UAB ( - ). UAB ( - ) apskaitos dokumentus perėmė V. K., jis juos perdavė jai, nes 2016 m. vasario mėn. jis, kaip bankroto administratorius, neteko licencijos. Tada visi dokumentai jau buvo perimti. Su R. K. nebendravo. Su ja bendravo buvęs administratorius V. K. Sąskaitos faktūros pas juos tikrai yra originalios, o dėl kitų dokumentų nežino. Prekių atvykimas konstatuotas pagal 2012 m. sausio 27 d. dokumentus, „invoice‘ą“, sutarčių apie tolimesnį prekių kelią nebuvo pateikta. Teismo posėdyje civilinėje byloje buvo užfiksuota, kad nebuvo surašomos jokios sutartys ir jie jų neturi. Ar V. K. ieškojo tų prekių negali atsakyti.

36Liudytojas V. K. paaiškino, kad UAB ( - ) administravo 4 mėnesius. Perėmė įmonės dokumentus, telefonu bendravo su R. K., ( - ), buvo susitikę jų namuose su J. K. gal 1-2 kartus, perėmė įmonės dokumentus. Dokumentus perdavė J. K. Greičiausiai buvo surašytas dokumentų perėmimo aktas. Dokumentus perdavė savo namuose, ( - ). Paprastai perima tiek dokumentų, kiek surašyta akte. Prieš perimant dokumentus perduoda įsakymą, kuriame išvardinta, ką reikia pateikti. Kiek atiduota dokumentų, tiek ir perima, ir nesiaiškina ar visus perdavė. Turto neperdavė. Apie turtą sužinojo tik perėmęs ir išanalizavęs UAB ( - ) dokumentus. Tada sužinojo, kad iš Kinijos buvo nupirktos stalų detalės, kurios buvo sandėliuojamos įmonėje UAB ( - ). Tuo metu J. K. buvo tos įmonės ( - ). Po to kelis kartus bendravo telefonu, jam el. paštu buvo atsiųstas CMR ar kažkoks pirkimų dokumentas, ant kurio buvo UAB ( - ) antspaudas ir jis jam sakė, kad visi gaminiai saugomi tos įmonės sandėliuose. Buvo nuvažiavęs į ( - ), į UAB ( - ), bendravo su ( - ) V. K., bet į teritoriją įleistas nebuvo, jam pasakė, kad nieko nėra ir niekas nieko ten nesaugojo, jokių duomenų nebuvo, taip pasakė, kad J. K. darė ką norėjo, pats užsidėjo antspaudą. Tas antspaudas reiškė pridavimo į sandėlį dokumentą. Su V. K. dar bendravo ir telefonu, bet jis sakė, kad nieko nežino. Vėliau kreipėsi į prokuratūrą dėl ikiteisminio tyrimo pradėjimo pagal BK 184 straipsnį, turto iššvaistymo. J. K. aiškino, kad kai buvo atleistas ne savo noru, jis paliko visus gaminius UAB ( - ). Gamykloje visi teigė, kad nieko nežino. Bankroto bylą UAB ( - ) pradėta, nes kažkas iš kreditorių ar valstybės institucijų iškėlė bankroto bylą ir juos paskyrė bankroto administratoriumi, o liudytojas buvo tik įgaliotas asmuo. Sunku nustatyti ar turtas buvo kitoje įmonėje, buvo uždėtas tik įmonės antspaudas ant CMR. J. K. sakė, kad tai visi dokumentai susiję su metalo konstrukcijų perdavimų UAB ( - ), tai buvo gal 5-8 lapai tarptautinių dokumentų, pagal kuriuos buvo nupirkti gaminiai. Teko tikėti, kad daiktai buvo gauti. UAB ( - ), pagal gautus dokumentus, gal kažką gamino, kažką pardavinėjo, nepamena. Dokumentai vėliau liko įmonėje, tik bankroto procedūrą vykdė kitas asmuo. Bankroto procedūra vykdo juridinis asmuo. Dokumentų turėtojas buvo juridinis asmuo. Už dokumentus atsakinga įmonė, kai perima dokumentus pasirašo atsakingas asmuo, tačiau dokumentus perima įmonė. Nėra buvę, kad dingtų perduoti įmonei dokumentai. Už dingusius dokumentus atsakytų juridinis asmuo, įmonės vadovas.

37Specialistė I. Š. paaiškino, kad šioje byloje atliko dokumentų tyrimą, tvirtina savo išvadą. UAB ( - ) turto likutyje buhalterinėje apskaitoje apskaitė baldus ir pateikė su tuo susijusius dokumentus, t. y.: pirkimo sąskaitą, kad pirkta iš Kinijos Respublikos, banko išrašus, kad buvo apmokėta už prekes, importo deklaraciją, kur buvo deklaruotas importas vidaus vartojimui ir deklaraciją dėl atstatyto PVM už importuotas prekes. Šioje vietoje viskas teisinga, bet ikiteisminio tyrimo medžiagoje buvo duomenų, kad tų prekių įmonėje nėra ir toliau R. K. pateikė dokumentus, pagrindžiančius, kad prekių gabenime dalyvavo UAB ( - ). Sąskaitos-faktūros buvo išrašytos UAB ( - ). Buvo pateiktas 2011 m. spalio mėnesio susitarimas tarp UAB ( - ) R. K. vardu, kur prašoma organizuoti UAB ( - ) krovinio pargabenimą iš Kinijos bendrovės ir jis nebuvo patvirtintas parašais iš UAB ( - ) pusės. Yra bendrovės ( - ) kvitas adresuotas UAB ( - ), kuris įrodo, kad tame ši įmonė dalyvavo. UAB ( - ) ( - ) nuo 2010 m. vasario 24 d. iki 2012 m. liepos 4 d., prekių pirkimo ir įvežimo laikotarpiu, buvo J. K., kuris nuo 2011 m. kovo 1 d. iki 2013 m. balandžio 19 d. dirbo ir UAB ( - ). Pateiktų dokumentų duomenimis prekės galėjo būti pristatytos į UAB ( - ) patalpas, kai ir UAB ( - ) ir UAB ( - ) ( - ) buvo J. K. Taip pat buvo pateikti prieštaringi duomenys apie tolesnį prekių saugojimą nuo 2012 m. liepos 4 d., kai UAB ( - ) ( - ) tapo V. K. Tyrimui pateiktas 2012 m. birželio 25 d. perdavimo-priėmimo aktas, pagal kurį J. K. perduoda, o V. K. perima įvairias vertybes, bet jame nenurodytas materialinės perduodamos vertybės ir neaišku ar keičiantis ( - ) prekės buvo UAB ( - ) patalpose, ar jų nebuvo. Čia nestovėtume ir nekalbėtume, jei UAB ( - ) perduodant prekes saugojimui butų surašytas perdavimo aktas ir būtų pateiktas inventorizavimo aktas 2012 m. pabaigai, jame būtų nustatyta, kad tų prekių nėra, nes UAB ( - ) pristatė aktą, kuriame tikrai nėra tų prekių ir kuriame parašyta, jog sandėlininkė nurodė, kad nematė tų prekių, o taip pat buvo pasakyta, kad nėra jokių užbalansinių sąskaitų. UAB ( - ) inventorizavimo ar perdavimo aktų nebuvo, todėl neaišku ar tos prekės buvo sandėliuose 2012 m. liepos mėnesį ar jų nebuvo. Pagal dokumentus taip ir aprašė. Jeigu UAB ( - ) turi prekes, kurias atiduoda kitai įmonei, tai buhalterijoje tai turi būti įvertinta kaip trumpalaikis turtas, kad vadovas būtų garantuotas, jog atgaus tas prekes, todėl ir reikia turėti sutartį su saugančia įmone. Metų pabaigoje įmonė turi inventorizuoti prekes kurios atiduotos saugojimui, paprašyti iš UAB ( - ) tos inventorizavimo dalies, kur UAB ( - ) taip pat privalo inventorizuoti kitų asmenų saugomas prekes. Jei negautų patvirtinimo, kad tos prekės yra, tai prasideda judėjimas buhalterinėje apskaitoje, išimama iš atsargų, kreipiamasi į teisėsaugos institucijas, tai rodoma kaip atsakingo už saugojimą asmens įsiskolinimas. O kai dingsta tos prekės, tai yra beviltiška skola, kuri yra nurašoma. Jei prekės perduotos apdirbimui, jos turėjo būti įformintos taip pat, turėtų būti dar daugiau dokumentų, nes įmonės sutaria atlikti paslaugą. Kai abiejose įmonėse yra tas pats asmuo, vis tiek galioja tie patys įstatymai ir taisyklės. Atsakyti už prekes turėtų UAB ( - ) atstovas, nes turtas šios įmonės, o prekės gali būti nuvežtos bet kur. Vairuotojo pateiktais dokumentais vadovautis, kad prekės priduotos UAB ( - ) negalima, tai nėra įrodymas. Deklaracijoje buvo nurodyta ( - ), bet tai nereiškia, jog tai yra prekių perdavimas, nes tai yra tik iškrovimo vieta, iš kur UAB ( - ) bet kuriuo momentu gali tas prekes pasiimti. Prekių gavėjas yra UAB ( - ). Jei įmonė likutyje rodo turtą, o to turto nėra, tai negalima jo nustatyti. Atsakomybę šiuo klausimu sprendžia teismas. Užduotyje buvo tirtas 2011 m. spalio mėn. – 2012 m. gruodžio 31 d. Atliekant tyrimą, jeigu pateikti klausimai ir dokumentai yra tęstinė to laikotarpiu išdava, tai gali išplėsti laikotarpio ribas. UAB ( - ) inventorizacija turėjo būti atlikta ir 2011 m. gruodžio 31 d., bet kadangi prekės parvažiavo 2012 m. sausio mėnesį, tai toje inventorizacijoje prekės galėjo būti neapskaitytos, nes jos buvo kelyje. Dėl 2013-2015 m. nepasisakė. Kai pateikti dokumentai už laikotarpio ribų, bet liečia tą laikotarpį. Turtas nurodytas bankroto dienai ir nuo tiriamojo laikotarpio niekas nesikeitė ir UAB ( - ) nepertvarkė savo apskaitos, tai vadinasi tebelaikoma, kad UAB ( - ) tą turtą turi, nors jo iš tikrųjų neturi. Tai tik patvirtina, kad laikotarpiu po tyrimo, UAB ( - ) nebuvo pareikalauta turtą grąžinti. Pateiktas balansas, kuriame tas turtas yra. Ką deklaruoja direktorė yra viena, o kitaip rodo dokumentai. Nesidomėjo ar UAB ( - ) laikė ir kitų asmenų turtą. Už balansinės sąskaitos įmonei nėra privalomos. Įmonė, jeigu turi sutartį, ir jeigu daro atskirą žiniaraštį trečiųjų asmenų saugomam turtui, ji gali laikyti svetimą turtą. Privalomas ūkinių operacijų registravimas. Jeigu daiktai sandėliuoti atvežami konsignacijos pagrindu, tai turi būti saugojimo ar perdirbimo sutartis. Jeigu detalės buvo pristatytos apdirbimui ar perdirbimui, turėjo būti dar vienas sutarties punktas, kad įmonė imasi prekes saugoti ir jas apdirbti. Jeigu įmonė užsako paslaugą kitoje įmonėje ir atgabena žaliavas apdirbti į paslaugas teikiančios įmonės sandėlius, turėtų būti pasirašomas susitarimas tarp abiejų šalių, perdavimo-priėmimo aktas. Sandėlininko pasirašytas važtaraštis nėra pakankamas įrodymas. Jeigu įmonė turi svetimas prekes, jas radus įmonė niekaip negalės apsiginti, kodėl jos neužpajamuotos. Įmonė būtinai turi turėti įrodymą, kad tas turtas įmonei nepriklauso. Jai toks dokumentas pateiktas nebuvo, nepateikė nei UAB ( - ), nei UAB ( - ). Pateiktais duomenimis UAB ( - ) tos prekės nerastos. Turimais duomenimis UAB ( - ) pirko tas prekes, jos buvo galimai nugabentos į UAB ( - ) patalpas, bet nebuvo sudarytas joks susitarimas dėl prekių perdavimo. Jeigu prekės priklausė UAB ( - ), tai įmonė jų neišsaugojo, jų nėra, nes nėra jokio dokumento kur jos buvo padėtos.Tai, kad nebuvo galima nustatyti veiklos ir turto, lėmė tai, kad neaišku kada ir kaip dingo turtas. UAB ( - ) ( - ) buvo R. K. Už viską kas vyksta įmonėje yra atsakingas ( - ). Jei ( - ) nurodytų buhalterei pateikti perdavimo aktą, tada ji būtų atsakinga, kad nepateikė, neįtraukė. UAB ( - ) inventorizacijos aktas nebuvo pateiktas. Jei įmonėje būtų surašytas įsakymas, tada būtų atsakingi asmenys, kuriems tai pavesta. Su liudytojais K. bendravo el. paštu. Jie gyvena ( - ). Moteris tuo metu sunkiai sirgo, el. paštu atsakinėjo jos vyras.

38Liudytojas G. N. paaiškino, kad yra UAB „( - ) ( - ) nuo 2009 metų, kai buvo įsteigta įmonė. Su J. K. pažįstami, bendradarbiavo dėl patalpų nuomos, UAB ( - ) akcininkas buvo 2006-2010 m. kovo-balandžio mėn. ir vėliau perleido UAB ( - ), o dar vėliau, K. išvažiuojant iš Lietuvos, atpirko įmonę, šiuo metu yra įmonės savininkas. Vienu momentu liudytojas buvo ir UAB ( - ) ( - ) bei ( - ), tai buvo apie 2009-2010 m. Kai įsigijo UAB ( - ), ten buvo 5 pastatai, juose vyko gamybinė veikla, tai buvo 2006 m. pabaigoje. Vėliau, dėl diskusijų su bankų dėl įkeitimo, buvo atskirtas nekilnojamas turtas dėl kurio buvo imamas kreditas ir įkurta UAB ( - ), kur buvo iškelti 5 pastatai, kurie vėliau buvo išnuomoti UAB ( - ) veiklai vykdyti. Iš liudytojo UAB „( - ) valdymą perėmė UAB ( - ), kurie nusipirko 100 proc. įmonės akcijų, Nuomos sutartis tarp UAB ( - ) ir UAB ( - ) turėjo būti sudaryta 2009 m., dėl visos apimties patalpų. Vėlesnių nuomos sutarties pakeitimų esmė buvo tai, kad per krizę UAB ( - ) nereikėjo visų patalpų, gamybos apimtis buvo sumažėjusi, todėl gamybiniai procesai buvo perkelti į pagrindinį pastatą - metalo apdirbimo cechą ir tuomet UAB ( - ) atsisakė likusių patalpų, iš 9 tūkst. Kv. m. liko 6,5 tūkst. Kv. m. patalpų nuoma. Tai buvo apie 2011 m. Po sutarties pakeitimo UAB ( - ) gamybinė veikla buvo iškelta į pagrindinį metalo apdirbimo gamybinį cechą ir kitose patalpose nieko iš esmės nebuvo. Liudytojo žiniomis, UAB ( - ) kitų patalpų nenaudojo, nes jos buvo išnuomotos kitoms įmonėms, kurios gavo Europinę paramą. Dabar, nuo 2013 m. pabaigos, UAB ( - ) priklauso liudytojui priklausančiai įmonei. Į sandėlius užeidavo su galimais nuomininkais apžiūrėti patalpų, o jeigu neįvykdavo susitarimas dėl nuomos, tai iki sekančio karto ten neidavo. UAB ( - ) būdavo kas porą mėn., būdavo išrašomos nuomos paslaugų sąskaitos. Kai patalpos buvo išnuomotos UAB ( - ), į jas galėdavo užeiti su UAB ( - ) vadovo leidimu, lydimas darbuotojų. 2009-2011 m. į tas patalpas buvo užėjęs. Patalpos buvo pakankamai laisvos, ten buvo likę pakavimo šiukšlių. Tos patalpos yra negyvenamos, didžioji dauguma sandėliavimo patalpų ir vienos vadinamos „svarstyklės“. Kai buvo patikslinta nuomos sutartis, UAB ( - ) patalpose teko lankytis. Pagal susitarimą nėra numatyta ką nuomininkas gali laikyti patalpose. Sandėliuose buvo nežinau kiek, bet porą kartų per metus tai tikrai. Likusiuose sandėliuose ketaus produkcijos nematė. Ketaus produkciją UAB ( - ) naudoja savo veikloje, gamina gaminius kur yra ketaus padas ir juos yra matęs ne vieną kartą, o sandėliuose nėra matęs. Sandėliuose nebuvo vertingų daiktų, į juos eidavo tam, kad aprodyti patalpas, parodyti kokios ten galimybės, kokios durys, įvažiavimas. 10 t. krovinys ketaus būtų įspūdingas ir matomas, tokio krovinio nematė. Kiekvienas sandėlis turi savo įvažiavimą, dalis jų yra aptverti, o dalies iš gatvės įvažiavimas. Yra įrengtos kameros, visa teritorija saugoma, UAB ( - ) apsauga prižiūrėjo visą teritoriją. Reikalų su UAB ( - ) neturėjo, įmonę žino tik iš tyrimo. Istoriją su ketaus kojomis teko girdėti iš darbuotojų, kad jie lankosi teisme. Pardavimo metu su K. sutarė, kad jie pabaigia šį klausimą ir kad po įmonės įsigijimo, įmonei nebus padaryta žalos, nes tai gali įtakoti įmonės vertę. Jeigu J. K. bus padaryta žala, ji yra garantuojama buvusių savininkų ir jie patys tvarkysis su J. K.

39Byloje esantys rašytiniai įrodymai:

40UAB ( - ) atsakymas, kuris patvirtina, jog UAB ( - ) 2012 m. UAB ( - ) pardavė prekių pagal PVM sąskaitą-faktūrą 2012-01-20 d. Nr. ( - ). Jokios kitos informacijos apie šios įmonės pirktas ir parduotas prekes neturi (1 t., b. l. 199).

412016 m. rugsėjo 7 d. specialisto išvada dėl UAB ( - ) ūkinės finansinės veiklos tyrimo patvirtina, jog AB ( - ) (toliau Bendrovė) įregistruota ( - ), Bendrovės kodas ( - ), teisinė forma - uždaroji akcinė bendrovė, teisinis statusas - bankrutavęs. Registruota adresu ( - ) (3 priedas iš 3 lapų). 2015-05-11 Kauno apygardos teismo nutartimi (civilinė byla Nr.eB2-1662-657/2015) UAB ( - ) iškelta bankroto byla ir administratoriumi paskirtas ( - ) (sąrašo Nr. ( - )). ICDB VRM duomenų bazėje nurodyta, kad nuo 2015-05-29 Bendrovės statusas „Bankrutuojantis“, nuo 2015-11-23 - Bankrutavęs“ (3 priedas iš 3 lapų).

42Duomenys apie tikrinamojo juridinio asmens ( - ) ir ( - ): ICDB VRM duomenų bazėje nurodyta, kad nuo 2011-03-01 iki 2013-04-19 Bendrovės ( - ) dirbo J. K. Tyrimui pateikta 2011-04-04 Bendrovės ( - ) J. K. darbo sutartis Nr. l, pagal kurią jis ( - ) pareigose pradeda dirbti nuo 2011-04-04 (4 priedas iš 4 lapų). Ūkinės finansinės veiklos tyrimui pateikta 2011-04-04 darbo sutartis Nr. 2 (5 priedas iš 6 lapų), pagal kurią R. K. nuo 2011-04-04 priimama dirbti UAB ( - ) ( - ) pareigose.

43Ūkinės finansinės veiklos tyrimui UAB ( - ) pateikė turto likutyje nurodytų 1000 vnt. metalinių baldų dalių (stalų bazės) įsigijimo dokumentus, tai:

44-Kinijos Respublikos įmonės ( - ) 2011-11-04 komercinę sąskaitą faktūrą Nr. ( - ), pagal kurią minėta Kinijos įmonė parduoda 1000 vnt. stalų bazių po 21,5 JAV dolerių už vieną bendrai 21 500 JAV dolerių (57 018 Lt) sumai (pristatymo dienos 2011-12-15 kursu 2,6520) (10 priedas iš 3 lapų). Komercinėje sąskaitoje faktūroje nurodyta, kad 50 procentų depozitas turi būti sumokėtas iki gamybos pabaigos ir 50 procentų prieš išsiuntimą. Šis pirkimas apskaitytas tvarkomoje buhalterinėje apskaitoje suvestinio registro ( - ) buhalterinėje sąskaitoje Nr. ( - ) „Įsigijimo savikaina“ 2011-12-15 data 57 018 Lt (16 513,55 EUR) sumai (11 priedas) ir registre „Pirkimų žurnalas (litais)“ (12 priedas). Buhalterinės sąskaitos Nr. ( - ) „Įsigijimo savikaina“ likutis 2011-12-31 ir 2012-12-31 (13 priedas) buvo 57 018 Lt (16 513,55 EUR), jį sudarė aukščiau aprašyta stalų įsigijimo savikaina. Sudarant 2011 m. ir 2012 m. finansinę atskaitomybę 57 018 Lt suma buvo apskaityta trumpalaikio turto dalyje buhalterinėje sąskaitoje Nr. ( - ) „Pirktos prekės, skirtos perparduoti“ (14 priedas iš 4 lapų).

45-pateiktos DnB NORD banke esančios sąskaitos Nr. ( - ) (USD) duomenimis 50 proc. depozitas įmonei ( - ) 10 320 JAV dolerių (24 508,97 Lt) suma buvo sumokėta 2011-08-30 (15 priedas), likusi sumos dalis 11 180 JAV dolerių (28 915,95 Lt) iš tos pačios banko sąskaitos buvo sumokėta 2011-12-07 (16 priedas). Šios pinigų sumokėjimo operacijos apskaitytos suvestiniame registre „Piniginių lėšų judėjimas banke“ buhalterinėje sąskaitoje Nr. ( - ) „Sąskaita banke DnB USD“ (17 priedas). Iš viso litais, įvertinus dolerio kurso kitimą sumokėta 53 424,92 Lt (24 508,97 Lt+28 915,95 Lt), skirtumas - 3 593,08 Lt (57 018 Lt-53 424,92 Lt) apskaitytas buhalterinėje sąskaitoje Nr. 536 „Teigiama valiutų kursų pasikeitimo įtaka“ (18 priedas).

46-2012-01-27 data surašyta importo deklaracija Nr. ( - ), paskirties įstaiga ( - ), kur 37 langelyje nurodyta procedūra 4000 (Išleidimo į laisvą apyvartą ir importo vidaus vartojimui), 20 langelyje nurodyta pristatymo sąlyga FOB (Franko laivo denis), 42 langelyje nurodyta prekių vertė 21 500 USD ir paskaičiuota 1 586 Lt (459,34 EUR) muito mokestis bei 12 923 Lt (3 742,75 EUR) importo PVM (19 priedas). Iš viso paskaičiuota 14 509 Lt (4 202,1 EUR) mokesčių (1 586 Lt +12 923 Lt), kurie apmokėti iš UAB ( - ) banko sąskaitos 2012-01-26 (20 priedas) ir mokesčių sumokėjimo operacijos registruotos registro ( - ) buhalterinėse sąskaitose Nr. ( - ) „Importo PVM“ ir Nr. ( - ) „Muitas“ (21 priedas). Dokumente siuntėjas nurodytas ( - ), gavėjas UAB ( - ).

47Po Alytaus apskrities VMI 2012-11-13 Sprendimo išregistruoti iš pridėtinės vertės mokėtojų registro, kuriame buvo nurodyta, kad pagal PVM įstatymo 88 str. nuostatas per 20 dienų nuo šio sprendimo priėmimo pateikti Alytaus apskrities VMI tinkamai užpildytą išregistruojamo asmens paskutinio mokestinio laikotarpio PVM deklaraciją, tik 2013-04-16 Bendrovė užpildė ir pateikė deklaracijos FR0600 formą, kurioje atstatė 13 284 Lt PVM atskaitą ir deklaravo 13 284 Lt mokėtiną PVM sumą (22 priedas). 2011-05-22 dienos balanse nurodyta atsargų suma 20 715 EUR, kurią sudarė 16 513,55 EUR (57 018 Lt) prekių vertė plius 4 202,1 EUR (14 509 Lt) mokesčių, iš jų 12 923 Lt atstatytas importo PVM ir 1 586 Lt muito mokestis.

48Ikiteisminio tyrimo metu nustatyta, kad šių prekių Bendrovėje nebuvo. Bendrovės ( - ) J. K. 2015-12-17 liudytojo apklausos protokole (BPK 80 str. l p. ir 82 str. 3 d. pagrindais) nurodė, kad dėl 1000 vnt. metalinių baldų dalių krovinio apdirbimo ir saugojimo kreipėsi į įmonę ( - ). Žodiniu sutarimu buvo sutarta, kad krovinys bus apdirbamas įmonėje ( - ), o transportavimo išlaidos bus įtrauktos į apdirbimo kainą. Jis nurodė, kad iš ( - ) pusės buvo pateiktas raštas įmonei ( - ). J. K. prie 2015-11-06 Nutarimo apklausti asmenį BPK 80 str. ir 82 str. 3 dalies pagrindais pateikė elektroninį susirašinėjimą tarp V. K. ir UAB ( - ) akcininkų, kuriame V. K. 2012 m. liepos-rugpjūčio mėnesiais rašė akcininkams apie saugomas 1000 ketaus kojų angare ir rašė, kad pirkimo dokumentų nebuvo (susirašinėjimas yra ikiteisminio tyrimo medžiagoje).

492015-11-17 R. K. pateikė dokumentus, pagrindžiančius, kad prekių gabenimo stadijoje dalyvavo UAB ( - ), o būtent:

50-UAB ( - ) PVM sąskaita faktūra ( - ) už krovinio deklaracijos pildymą (23 priedas), kur krovinio gavėjas nurodytas UAB ( - );

51-UAB ( - ) PVM sąskaita faktūra ( - ) už sąskaitoje nurodyto krovinio gabenimą. Sąskaitos gavėjas nurodyta UAB ( - ) (24 priedas iš 2 lapų);

52-2011-10-12 Susitarimas, pasirašytas nuo UAB ( - ) R. K. vardu, kur prašoma organizuoti UAB ( - ) krovinio pargabenimą iš Kinijos bendrovės (25 priedas). Krovinio gabenimo kaštus prašoma traukti į dažymo paslaugos savikainą. Šis susitarimas nepatvirtintas parašais iš UAB ( - ) pusės;

53UAB ( - ) tyrimui pateikė suvestinio registro ( - ) išrašą, kuriame transporto paslaugų sąnaudų buhalterinėje sąskaitoje 2012-01-23 data apskaityta UAB ( - ) PVM sąskaita faktūra ( - ) bendrai 3 321,74 Lt (962,04 EUR) sumai ir 2012-01-24 apskaitytas šios sąskaitos apmokėjimas 3 321,74 Lt (962,04 EUR) sumai (26 priedas iš 2 lapų).

54-2012-01-27 data surašyta importo deklaracija Nr. ( - ) (19 priedas) ir Kinijos Respublikos įmonės ( - ) 2011- 11-04 sąskaita Nr. ( - ) (10 priedas iš 3 lapų), kurie pažymėti UAB ( - ) spaudu ir šalia parašas bei data: 2012-01-27;

55-Bendrovės ( - ) kvitas Nr. ( - ), adresuotas UAB ( - ) (27 priedas); 8

56-( - ) važtaraštis, kur gavėjas nurodyta UAB ( - ), važtaraštis pažymėtas UAB ( - ) spaudu ir šalia parašas bei data: 2012-01-27 (28 priedas iš 3 lapų).

57UAB ( - ) ( - ) ICDB VRM duomenų bazės duomenimis nuo 2010-02-24 iki 2012-07-04 (t.y. prekių pirkimo ir įvežimo į Lietuvą laikotarpiu) buvo J. K. (29 priedas iš 5 lapų), nuo 2012-07-04 bendrovės ( - ) V. K.

58UAB ( - ) vadybininkas R. U. 2016-03-03 liudytojo apklausos protokole nurodė, kad visi klausimai dėl krovinio gabenimo pagal PVM sąskaitą faktūrą ( - ) už sąskaitoje nurodyto krovinio gabenimą iš ( - ) uosto iki ( - ) buvo derinami su UAB ( - ), kad krovinys buvo pristatytas adresu ( - ) (tai UAB ( - ) adresas), kad gavėjas pasirašė ant jūrinio važtaraščio priimdamas krovinį (30 priedas) (važtaraštis pateiktas 2016-03-03 Savanoriško daiktų, dokumentų pateikimo protokolu).

59UAB ( - ) nepateikė jokių dokumentų, pagrindžiančių prekių 57 018 Lt (16 513,55 EUR) įsigijimo sumai perdavimą saugojimui ar perdirbimui bendrovei ( - ), pagal tyrimui pateiktus dokumentus negalima nustatyti kur buvo sandėliuojamos gautos prekės, t. y. nebuvo imtasi priemonių turto išsaugojimui.

60Nustatyta, kad J. K. pažeidė 2003 m. gruodžio 11 d. LR Akcinių bendrovių įstatymo Nr. IX-1889 19 str. kuriame sakoma, kad 6. Bendrovės santykiuose su kitais asmenimis bendrovės vardu vienvaldiškai veikia bendrovės vadovas; 8. Bendrovės valdymo organai privalo veikti bendrovės ir jos akcininkų naudai, laikytis įstatymų bei kitų teisės aktų ir vadovautis bendrovės įstatais; 37 str. nurodo, kad bendrovės vadovas organizuoja kasdieninę bendrovės veiklą; veikia bendrovės vardu ir atsako už bendrovės veiklos organizavimą bei jos tikslų įgyvendinimą.1999 m. birželio 3 d. LR Vyriausybės nutarimu Nr. 719 (2008 m. balandžio 17 d. redakcija Nr. 370) patvirtintų Inventorizavimo taisyklių 9 p. kuriame sakoma: Įmonės vadovas įstatymų nustatyta tvarka atsako už inventorizacijos organizavimą ir atlikimą laiku, inventorizavimo duomenų išsaugojimą, sutikrinimo žiniaraščiuose nustatytų trūkumų išieškojimą, kartu su vyriausiuoju buhalteriu (buhalteriu) – teisingų inventorizacijos rezultatų, neišieškotų trūkumų ir pertekliaus įtraukimą į buhalterinę apskaitą; LR buhalterinės apskaitos įstatymo (2001-11-06, Nr. IX-574) 21 str. kuris nurodo, kad už apskaitos organizavimą, apskaitos dokumentų ir apskaitos registrų išsaugojimą atsako ūkio subjekto vadovas; 6 str. 2 d. nurodymus, kad į apskaitą privaloma įtraukti visas ūkines operacijas ir ūkinius įvykius, susijusius su turto, nuosavo kapitalo, įsipareigojimų dydžio arba struktūros pasikeitimu; 12 str. 4 d. nurodymus, kad apskaitos registruose ūkinių operacijų ir ūkinių įvykių duomenys užregistruojami ūkinės operacijos arba ūkinio įvykio dieną arba iškart po to, kai yra galimybė tai padaryti, bet ne vėliau kaip per 4 mėnesius; 16 str. 1 d. nurodymus, kad ūkinių operacijų ir ūkinių įvykių duomenys registruojami apskaitos registruose; 16 str. 3 d., kur sakoma, kad apskaitos registruose ūkinės operacijos ir ūkiniai įvykiai registruojami pagal apskaitos dokumentus chronologine, sistemine, chronologine-sistemine arba kita tvarka, apskaitoje nefiksavo pirktų prekių 57 018 Lt (16 513,55 EUR) sumai perdavimo kitai įmonei saugoti ar perdirbti faktas, nenustatė ir neregistravo prekių 20 715 EUR sumai (16 513,55 EUR (57 018 Lt) prekių vertė plius 4 202,1 EUR (14 509 Lt) atstatytas PVM ir muito mokestis) praradimo momento, nesurašė dokumentų prekių netekimui pateisinti, šios prekių praradimo ūkinės operacijos neregistruotos apskaitos registruose, dėl ko iš dalies negalima nustatyti asmens – UAB ( - ) - veiklos, jos turto, nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų dydžio ir struktūros (3 t., b. l. 18–105).

61Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato raštas patvirtina, kad nuo 2012 m. sausio 27 d. dėl UAB ( - ) metalinių baldų dingimo į policiją kreiptasi nebuvo (1 t., b. l. 195–196).

622016 m. lapkričio 3 d. pateiktas raštas UAB ( - ) įmonei dėl UAB ( - ) nuomojamų patalpų adresu ( - ). Gauti dokumentai patvirtina, jog UAB ( - ) įmonė nuo 2009 m. balandžio 1 d. iki 2011 m. gruodžio 30 d. nuomavosi iš UAB „( - ) 5 pastatus adresu ( - ). Minėta sutartis buvo pakeista 2011 m. gruodžio 30 d., kuria palikta nuomotis tik metalo apdirbimo cechą (2 t., b. l. 134–182).

632017 m. vasario 6 d. iš UAB ( - ) gautas raštas, kuris patvirtina, kad jokių duomenų apie gautus užsakymus iš UAB ( - ) teikti krovinio pargabenimo iš Kinijos paslaugas ir patvirtina, kad tokie kaštai negalėjo būti įtraukti į dažymo paslaugos savikainą. (4 t., b. l. 56).

64Lietuvos policijos Kriminalistinių tyrimų centro 2018 m. vasario 12 d. Specialisto išvada Nr. 140-(1163)-IS1-850, patvirtina, kad tyrimui pateiktame „Apple“ nešiojamame kompiuteryje „MacBook Air“ modelis ( - ), ( - ), tyrimo metu kompiuteriui buvo suteiktas kodas NB1. Išvados:1. Tyrimo metu NB1 standžiojo lustinio disko kopijoje buvo rasti elektroniniai susirašinėjimai (siųsti ir gauti elektroniniai laiškai) tarp elektroninio pašto adresatų ( - ), ( - ) ( - ); 2. Tirti pateikto NB1 standžiajame lustiniame diske aptikti 1626 dokumentų failai su UAB ( - ) raktažodžio sutapimais ir 30553 failai su UAB ( - ) raktažodžio sutapimais. 3. Analizuojant tirti pateikto NB1 standžiojo lustinio disko operacinės sistemos sisteminius failus, katalogų medį ir taikomąją programinę įrangą buvo rastos dvi taikomosios programinės įrangos aplikacijos ( - ) ir ( - ), kurios skirtos kompiuterio administravimui nuotoliniu būdu. 4. Tyrimo metu buvo rasti 7 elektroninio pašto adresai su J. K. vardo ar pavardės sutapimais. 5. Tyrimo metu NB1 standžiojo lustinio disko kopijoje buvo rasti elektroniniai susirašinėjimai (siųsti ir gauti elektroniniai laiškai) tarp elektroninio pašto adresatų ( - ), ( - ), ( - ) ir ( - ), ( - ), ( - ), ( - ), ( - ). (5 t., b.l. 66–68).

65Lietuvos policijos Kriminalistinių tyrimų centro 2018 m. gegužės 31 d. Specialisto išvada Nr. ( - ) patvirtina, kad ištyrus nešiojamąjį komiuterį Apple ( - ) nebuvo rasta informacijos susijusios su prisijungimais prie UAB ( - ) elektroninio pašto serverio; atlikus standžiojo lustinio disko kopijoje elektroninio pašto laiškų analizę, ir neturint galimybės el. laiškų sulyginti su jų originaliomis kopijomis iš elektroninio pašto serverio nėra galimybės nustatyti, kad buvo keistas elektroninio laiško turinys. Intervencijos, elektroninio laiško keitimo požymių nebuvo aptikta (5 t., b. l. 174–175).

66Pateikti duomenys, kuriuos apžiūrėjo ekspertas S. S. yra ( - ) ligoninės pateikta J. K. gydymo stacionare ligos sistorija (5 t., b. l. 189); ( - ), pateiktos dvi gydymo stacionare istorijas (5 t., b. l. 194); medicininė dokumentacija iš psichiatro M. Š. kabineto.

67Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013 m. kovo 7 d. sprendimu iš atsakovo J. K., trečiuoju asmeniu nurodyta UAB ( - ), ieškovo UAB ( - ) naudai priteista - 34138,60 Eur skolos. Iš sprendimo turinio matyti, kad ši skola atsirado dėl to, kad atsakovas J. K. už konduktorių gamybą ( - ) bendrovei atliktą UAB-ės ( - ), nurodė sumokėti pinigus ne darbus atlikusiai įmonei, o UAB ( - ) – 25700 eurų, laikotarpis 2011-2012 metai( t.1.b.l. 44-50).

68Iš UAB ( - ) pateikto krovinio pervežimo užsakymo lapo surašyto 2012-01-27 matyti, kad krovinys buvo paimtas 16 valandą ir pristatytas į ( - ) 17 valandą ( t. 1, b.l. 73).

69Iš byloje esančios muitinės deklaracijos matyti, kad deklaracija užpildyta 2012-01-27 krovinys metalinės baldų dalys( stalų bazės), kurių svoris 10400 kg. Vertė 21500 JAV dolerių buvo deklaruota, vairuotojas M. J., gavėju nurodytas UAB ( - ) esanti ( - ) (t.1.b.l. 92,172). Komercinė sąsakita – faktūra su Kiniečių įmone 1000 vnt. baldų dalių už 21500 JAV dolerių( t.1. b.l.93,173,191) ir sąskaita faktūra apmokėjimas už krovinio pargabenimą ( t.1.b.l. 94-95,169-170,192). R. K. UAB ( - ) vardu rašytas 2011-10-12 raštas UAB ( - ) direktoriui, kuriuo prašoma krovinio gabenimo kaštus įtraukti į dažymo paslaugos savikainą( t.1.b.l. 171). Krovinio važtaraštis- konosamentas dėl stalo pagrindų ( 10 dėžių) 10860 bendro svorio pargabenimo iš Kinijos laivu ( t.1.b.l. 175, 193). Iš R. K. elektroninio susirašinėjimo su R. U. matyti, kad tarp krovinio pervežėjo ir R. K. vyko susirašinėjimas dėl krovinio pargabenimo iš uosto ( - ) į ( - ) ( t.1.b.l. 177-186). Iš į bylą pateikto UAB ( - ) ( - ) V. K. elektroninio susirašinėjimo nuo 2012m. balandžio iki lapkričio mėnesio ( t.1.b.l. 109-145), matyti, kad V. K. 2012-07-26 išsiuntė laišką adresu ( - ) pavadinimu darbo savaitės retrospektyva, kuriame nurodoma „.... Dėl 1000 vnt. ketaus kojų. Peržiūrėjau visus mokėjimus per Swedbank nuo 2011.5 iki 2011.12, jų nėra. Klausimas ar nebuvo tuo metu sąskaitų kt šalies bankuose? Nes dėžės yra, dokumentų neturime. Yra tik pavyzdžiai iš Honkongo, su kuriais susisiekiau ir jie patikino, kad mes 1000 vnt pas juos nepirkome. Italų įmonė ( - ) (...) kol kas jokios info man nesuteikia. ( - ) sistemoje yra susiję užsakymai, bet įrašyti 0.00 LTL. Reikia šį klausimą uždaryti kaip įmanoma greičiau, nes reikia arba parduoti užsipajamavus, arba grąžinti teisėtam savininkui plius sandėliavimo kaštai....( t.1.b.l. 128). 2012 lapkričio 23 d. V. K. laiškas ...Dėl JK stalo kojų. Mano minėtas galimai projektas su UAB ( - ) nepavyks, nes klientas pasirinko apvalų kėdės padą. Idėja- gal galime perduoti kaip laužą ( - ) mainais į padus( - ) stalams?...( t.1.b.l. 110).

70Ikiteisminio tyrimo metu J. K. veiksmai buvo kvalifikuoti pagal BK 184 straipsnio 2 dalį ir 223 straipsnio 1 dalį.

71Dėl veikos numatytos BK 223 straipsnio 1dalyje.

72BK 223 straipsnio 1 dalies dispozicija numato: „Tas, kas privalėjo tvarkyti, bet netvarkė teisės aktų reikalaujamos buhalterinės apskaitos arba aplaidžiai tvarkė teisės aktų reikalaujamą buhalterinę apskaitą, arba įstatymų nustatytą laiką nesaugojo buhalterinės apskaitos dokumentų, jeigu dėl to negalima visiškai ar iš dalies nustatyti asmens veiklos, jo turto, nuosavo kapitalo ar įsipareigojimų dydžio ar struktūros...“ Ši norma numato baudžiamąją atsakomybę už kelių alternatyvių veikų padarymą: 1) buhalterinės apskaitos netvarkymą; 2) aplaidų buhalterinės apskaitos tvarkymą; 3) buhalterinės apskaitos dokumentų nesaugojimą. Be to, padarius šias veikas, būtini padariniai - dėl to negalima visiškai ar iš dalies nustatyti asmens veiklos, jo turto, nuosavo kapitalo ar įsipareigojimų dydžio.

73J. K. yra kaltinamas aplaidžiu buhalterinės apskaitos tvarkymu. Šie veiksmai pasireiškė tuo, kad jis būdamas įmonės ( - ) apskaitoje nefiksavo pirktų prekių 57 018 Lt (16 513,55 EUR) sumai perdavimo kitai įmonei saugoti ar perdirbti fakto, nenustatė ir neregistravo prekių 20 715 EUR sumai (16 513,55 EUR (57 018 Lt) prekių vertė plius 4 202,1 EUR (14 509 Lt) atstatytas PVM ir muito mokestis) praradimo momento, nesurašė dokumentų prekių netekimui pateisinti, šios prekių praradimo ūkinės operacijos neregistruotos apskaitos registruose, dėl ko iš dalies negalima nustatyti asmens – UAB ( - ) - veiklos, jos turto, nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų dydžio ir struktūros.

74J. K. dėl šios veikos padarymo neprisipažino, teigia, jog įmonėje dirbo ( - ) buvusi jo žmona R. K. Visa kaltinime nurodyta ūkinė operacija buhalterijoje apskaityta. UAB ( - ) iš karto įtraukė tą turtą į savo apskaitą, netgi tada kai tas turtas dar buvo pakeliui, nes pagal buhalterinės apskaitos įstatymą, jei turtas pakeliui, tai jis jau turi būti įtrauktas į apskaitą, nes jis jau yra nupirktas. Kad turtas buvo perduotas kitai įmonei buvo pavaizduota dokumentuose, importo deklaracijoje, sąskaitos faktūros buvo. Importo deklaracijoje yra visos detalės apie krovinį, kas savininkas, kas priėmė, kur priėmė ir pan. Kiek pamena, buvo importo deklaracija. Prekės buvo perduotos žodiniu susitarimu, konkliudentiniais veiksmais, nes yra patvirtinimas kad prekės UAB ( - ) gautos.

75Nors kaltinamasis ir neigia padaręs nusikalstamą veiką numatytą BK 223 straipsnio 1 dalyje, tačiau jo kaltė dėl šios veikos padarymo yra visiškai įrodyta.

76Teismas sutinka su kaltinamojo išsakyta pozicija jog šiuo konkrečiu atveju yra duomenys, kad prekės 2012-01-27 buvo perduotos kitai įmonei ir tai išties patvirtina pridėti rašytiniai įrodymai, tai patvirtino teisme apklausti liudytojai. Tačiau byloje nėra jokių duomenų, kokio pobūdžio sutartis buvo sudaryta tarp šių dviejų įmonių: ar tai prekių pirkimo pardavimo sutartis (nes UAB ( - ) 2011.12.31 balanse nurodoma, kad prekės perkamos tikslu perparduoti), ar tai rangos sutartis ( kaip teigė kaltinamasis UAB ( - ) turėjo atlikti tam tikrus darbus, o po to UAB ( - ) būtų atsiskaičiusi), nes byloje nėra duomenų, kad tarp įmonių buvo susitarta dėl darbų apmokėjimo, darbų atlikimo terminų ir sutartinių netesybų kaip to reikalauja Civilinio kodekso normos, ar tai buvo pasaugos sutartis( liudytojos R. K., kaltinamojo paaiškinimai, kad UAB ( - ) neturėjo patalpų tokiam kroviniui laikyti). Taigi esant tokiam neapibrėžtumui UAB ( - ) buhalterinėje apskaitoje, tai yra nesant fiksavimo pirktų prekių 57 018 Lt (16 513,55 EUR) sumai perdavimo kitai įmonei saugoti ar perdirbti fakto, nenustačius ir neregistravus prekių 20 715 EUR sumai praradimo momento, nesurašius dokumentų prekių netekimui pateisinti, šios prekių praradimo ūkinės operacijos neregistruotos apskaitos registruose, kilo pasekmės, kurios nustatytos specialisto išvada ir specialistės I. Š. teisme duotais paaiškinimais, kad būtent dėl šių priežasčių nebuvo galima iš dalies nustatyti asmens – UAB ( - ) - veiklos, jos turto, nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų dydžio ir struktūros.

77J. K. teigė, kad jis nėra aplaidaus buhalterinės apskaitos tvarkymo subjektas.

78Juridinių asmenų registro duomenimis nustatyta, kad J. K. nuo 2011-03-01 iki 2013-04-19 buvo UAB ( - ) ( - ) ( t. 3.b.l. 34). ( - ) pareigoms UAB ( - ) nuo 2011-04-04 buvo priimta R. K.( t.3.b.l. 42).

79Teismų praktikoje nusikalstamo apskaitos tvarkymo bylose išaiškinta, kad nors pagal Buhalterinės apskaitos įstatymo 10, 11 ir 21 straipsnius apgaulingo apskaitos tvarkymo subjektas yra specialusis, t. y. asmuo, atsakingas už buhalterinės apskaitos tvarkymą (vyriausiasis buhalteris, buhalteris, apskaitos paslaugas teikiančios įmonės specialistai), tačiau, esant tam tikroms sąlygoms, už jį atsako ir įmonės vadovas, nes buhalterinę apskaitą tvarkantis subjektas nėra atsakingas už pateikiamų pirminių buhalterinės apskaitos dokumentų turinį ar už tokių dokumentų nepateikimą jam. Todėl, jei įmonės vadovas sąmoningai nepateikia apskaitą tvarkančiam asmeniui visų buhalterinės apskaitos dokumentų arba pateikia neteisingus, tada jis laikomas šio nusikaltimo vykdytoju ( kasacinės nutartys baudžiamosiose bylose Nr. 2K-454/2012, 2K-41/2012, 2K-569/2012, 2K-430/2013, 2K-363/2014, 2K-7-176-303/2015). Toks aiškinimas tinka ir sprendžiant dėl aplaidaus apskaitos tvarkymo, nustatyto BK 223 straipsnyje, subjekto (kasacinė nutartis baudžiamojoje byloje Nr. 2K-127-976/2016).

80Pažymėtina ir tai, kad pagal teismų praktiką nustatydamas asmens kaltumą dėl aplaidaus apskaitos tvarkymo teismas neturi apsiriboti vien formaliu buhalteriniu vertinimu, būtina analizuoti nustatytų kaltininko veiksmų pavojingumą ir spręsti, ar būtent dėl šio asmens padaryto pažeidimo kilo BK 223 straipsnio 1 dalyje numatyti padariniai (kasacinė nutartis baudžiamojoje byloje Nr. 2K-426/2013). Priešingai nei teigia kaltinamasis įmonėje buhalterinė apskaita privalo būti vedama aiškiai ir suprantamai ne tik įmonei ar jos darbuotojams, bet ir išorės vartotojams (atliekantiems įmonės mokestinius patikrinimus ir pnš.), kad joje atsispindėtų atliktos ūkinės operacijos, o šiuo konkrečiu atveju prekių judėjimas į kitą įmonę ir prekių ar gaminių netekimas. Įmonės vadovas ar kitas jo paskirtas asmuo privalo pateikti visus pirminius buhalterinius dokumentus pagrindžiančius ūkines operacijas, o buhalterė privalo juos apskaityti bendrovės buhalterinėje apskaitoje. Kadangi sutartys, ar kitokio pobūdžio dokumentai (sąskaitos- faktūros, darbų priėmimo aktai ir pnš.) dėl prekių perdavimo kitai įmonei pasirašytos nebuvo, nebuvo reikalaujama grąžinti prekes, tai jos ir nebuvo apskaitytos bendrovės buhalterės. Esant tokiai situacijai atsakomybė tenka įmonės ( - ) už netinkamą organizavimą buhalterinės apskaitos tvarkymo. Todėl teismas laiko, kad kaltinamasis nusikaltimą padarė dėl neatsargumo, t. y. nusikalstamo pasitikėjimo, kadangi pastarasis numatė, jog dėl jo neveikimo gali atsirasti padariniai- nebus galima iš dalies nustatyti įmonės veiklos, jos turto, nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų dydžio ir struktūros, tačiau lengvabūdiškai tikėjosi šių padarinių išvengti. Jis yra kaltas. Todėl kaltinamasis J. K. privalo atsakyti pagal LR BK 223 straipsnio 1 dalį. Kaltinamojo nurodytos aplinkybės, kad jam ikiteisminio tyrimo metu buvo pareikšti įtarimai dėl veikos numatytos BK 223 straipsnio 2 dalyje, tai yra veikos kurios iš viso nėra, teismo vertinimu nereikšmingos, nes galutiniai kaltinimai yra pateikiami teisme ir pagal tuos kaltinimus vyksta bylos nagrinėjimas iš esmės.

81Nepasitvirtinęs kaltinimas dėl turto išvaistymo ( BK 184 straipsnio 2 dalies).

82Pagal BK 184 straipsnį atsako tas, kas iššvaistė jam patikėtą ar jo žinioje buvusį svetimą turtą ar turtinę teisę. Turto iššvaistymui būdinga tai, kad kaltininkui patikėtas ar jo žinioje esantis svetimas turtas (turtinė teisė) tretiesiems asmenims perleidžiamas neteisėtai, nesilaikant nustatytos turto (turtinės teisės) perleidimo tvarkos, o teisėtam turto (turtinės teisės) savininkui jo vertė neatlyginama, t. y. padaroma žala.

83Nagrinėjamojoje byloje J. K. kaltinimas grindžiamas tuo, kad jis, būdamas UAB ( - ) ( - ) savo veiksmais iššvaistė vadovaujamos įmonės didelės vertės turtą, tai yra laikotarpiu nuo 2011 m. lapkričio 4 d. iki 2015 m. birželio 23 d., tiksliau ikiteisminio tyrimo metu nenustatytu laiku ikiteisminio tyrimo metu tiksliai nenustatytoje vietoje, tyčia neturėdamas jokio faktinio pagrindo, ikiteisminio tyrimo metu nenustatytiems asmenims perleido jam patikėtą ir jo žinioje buvusį UAB ( - ), į. k. ( - ), priklausantį didelės vertės turtą - 1000 vnt. metalinių baldų dalių (stalų bazių) 16 513,55 Eur (57 018 Lt) vertės.

84Ištirtais ir įvertintais rašytiniais įrodymais, liudytojų parodymais ir jo paties aiškinimais neginčijamai įrodyta, kad J. K. UAB ( - ) ( - ) buvo nuo 2011-03-01 iki 2013-04-19, todėl kaltinamajame akte ir kaltinime nurodytas laikotarpis dėl turto iššvaistymo yra neteisingas, nepagrįstai išplėstos kaltinimo ribos. Byloje nustatyta, kad J. K. būdamas tik įsteigtos UAB ( - ) ( - ) , bei tuo pačiu laikotarpiu būdamas UAB ( - ) ( - ), nepagrįstai UAB ( - ) gaunamas iš įmonių lėšas nurodė jas pervesti į UAB ( - ) sąskaitą. Iš byloje esančio teismo sprendimo turinio ( t.1.b.l. 44-50) matyti kad UAB ( - ) tuo metu neturėjo nei materialinių nei darbinių resursų vykdyti kokią nors veiklą. Todėl UAB ( - ) ieškinys buvo patenkintas ir iš J. K. ( trečiuoju asmeniu buvo patraukta UAB ( - )) buvo priteistas žalos atlyginimas UAB ( - ) naudai.

85Taip pat šioje byloje nustatyta, kad UAB ( - ) pateikė turto likutyje nurodytų 1000 vnt. metalinių baldų dalių (stalų bazės) įsigijimo dokumentus, iš kurių matyti, kad pagal Kinijos Respublikos įmonės ( - ) 2011-11-04 komercinę sąskaitą faktūrą Nr. ( - ) Kinijos įmonė parduoda 1000 vnt. stalų bazių po 21,5 JAV dolerių už vieną bendrai 21 500 JAV dolerių (57 018 Lt) sumai (pristatymo dienos 2011-12-15 kursu 2,6520). Komercinėje sąskaitoje faktūroje nurodyta, kad 50 procentų depozitas turi būti sumokėtas iki gamybos pabaigos ir 50 procentų prieš išsiuntimą. Šis pirkimas apskaitytas tvarkomoje buhalterinėje apskaitoje suvestinio registro ( - ) buhalterinėje sąskaitoje Nr. ( - ) „Įsigijimo savikaina“ 2011-12-15 data 57 018 Lt (16 513,55 EUR) sumai (11 priedas) ir registre „Pirkimų žurnalas (litais)“ (12 priedas). Buhalterinės sąskaitos Nr. ( - ) „Įsigijimo savikaina“ likutis 2011-12-31 ir 2012-12-31 (13 priedas) buvo 57 018 Lt (16 513,55 EUR), jį sudarė aukščiau aprašyta stalų įsigijimo savikaina. Sudarant 2011 m. ir 2012 m. finansinę atskaitomybę 57 018 Lt suma buvo apskaityta trumpalaikio turto dalyje buhalterinėje sąskaitoje Nr. ( - ) „Pirktos prekės, skirtos perparduoti“. Iš DnB NORD banke esančios sąskaitos Nr. ( - ) (USD) matyti, kad įmonei ( - ) 10 320 JAV dolerių (24 508,97 Lt) suma buvo sumokėta 2011-08-30, likusi sumos dalis 11 180 JAV dolerių (28 915,95 Lt) iš tos pačios banko sąskaitos buvo sumokėta 2011-12-07. Šios pinigų sumokėjimo operacijos apskaitytos suvestiniame registre „Piniginių lėšų judėjimas banke“ buhalterinėje sąskaitoje Nr. ( - ) „Sąskaita banke DnB USD“. Iš viso litais, įvertinus dolerio kurso kitimą sumokėta 53 424,92 Lt (24 508,97 Lt+28 915,95 Lt), skirtumas - 3 593,08 Lt (57 018 Lt-53 424,92 Lt) apskaitytas buhalterinėje sąskaitoje Nr. ( - ) „Teigiama valiutų kursų pasikeitimo įtaka“. 2012-01-27 data surašyta importo deklaracija Nr. ( - ), paskirties įstaiga ( - ), kur 37 langelyje nurodyta procedūra 4000 (Išleidimo į laisvą apyvartą ir importo vidaus vartojimui), 20 langelyje nurodyta pristatymo sąlyga FOB (Franko laivo denis), 42 langelyje nurodyta prekių vertė 21 500 USD ir paskaičiuota 1 586 Lt (459,34 EUR) muito mokestis bei 12 923 Lt (3 742,75 EUR) importo PVM (19 priedas). Iš viso paskaičiuota 14 509 Lt (4 202,1 EUR) mokesčių (1 586 Lt +12 923 Lt), kurie apmokėti iš UAB ( - ) banko sąskaitos 2012-01-26 (20 priedas) ir mokesčių sumokėjimo operacijos registruotos registro „Didžioji knyga“ buhalterinėse sąskaitose Nr. ( - ) „Importo PVM“ ir Nr. ( - ) „Muitas“ (21 priedas). Dokumente siuntėjas nurodytas ( - ), gavėjas UAB ( - ). Po Alytaus apskrities VMI 2012-11-13 Sprendimo išregistruoti iš pridėtinės vertės mokėtojų registro, kuriame buvo nurodyta, kad pagal PVM įstatymo 88 str. nuostatas per 20 dienų nuo šio sprendimo priėmimo pateikti Alytaus apskrities VMI tinkamai užpildytą išregistruojamo asmens paskutinio mokestinio laikotarpio PVM deklaraciją, tik 2013-04-16 Bendrovė užpildė ir pateikė deklaracijos ( - ) formą, kurioje atstatė 13 284 Lt PVM atskaitą ir deklaravo 13 284 Lt mokėtiną PVM sumą (22 priedas). 2011-05-22 dienos balanse nurodyta atsargų suma 20 715 EUR, kurią sudarė 16 513,55 EUR (57 018 Lt) prekių vertė plius 4 202,1 EUR (14 509 Lt) mokesčių, iš jų 12 923 Lt atstatytas importo PVM ir 1 586 Lt muito mokestis. Šie įrodymai patvirtina tai, kad UAB ( - ) savo vardu įsigijo iš Kinijos įmonės 1000 vnt. stalų bazių bendrai 21 500 JAV dolerių sumai.

86Byloje surinkti ir nepaneigti duomenys įrodo ir tai, kad UAB ( - ) vardu įsigytos prekės buvo iškrautos 2012-01-27 UAB ( - ) sandėliuose. Šias aplinkybes patvirtino kaltinamasis J. K. teigdamas, kad dėl 1000 vnt. metalinių baldų dalių krovinio apdirbimo ir saugojimo kreipėsi į įmonę ( - ). Žodiniu sutarimu buvo sutarta, kad krovinys bus apdirbamas įmonėje ( - ), o transportavimo išlaidos bus įtrauktos į apdirbimo kainą. Jis nurodė, kad iš ( - ) pusės buvo pateiktas raštas įmonei ( - ). Iš UAB ( - ) PVM sąskaitos faktūros ( - ) už krovinio deklaracijos pildymą, matyti, kad krovinio gavėjas nurodytas UAB ( - ); UAB ( - ) PVM sąskaita faktūra ( - ) už sąskaitoje nurodyto krovinio gabenimą. Sąskaitos gavėjas nurodyta UAB ( - ). 2011-10-12 Susitarimas, pasirašytas nuo UAB ( - ) R. K. vardu, patvirtina, kad buvo prašoma organizuoti UAB ( - ) krovinio pargabenimą iš Kinijos bendrovės. Krovinio gabenimo kaštus buvo prašoma įtraukti į dažymo paslaugos savikainą. Susitarimas nepatvirtintas parašais iš UAB ( - ) pusės; UAB ( - ) tyrimui pateikė suvestinio registro ( - ) išrašą, kuriame transporto paslaugų sąnaudų buhalterinėje sąskaitoje 2012-01-23 data apskaityta UAB ( - ) PVM sąskaita faktūra ( - ) bendrai 3 321,74 Lt (962,04 EUR) sumai ir 2012-01-24 apskaitytas šios sąskaitos apmokėjimas 3 321,74 Lt (962,04 EUR) sumai (26 priedas iš 2 lapų). 2012-01-27 data surašyta importo deklaracija Nr. ( - ) ir Kinijos Respublikos įmonės ( - ) 2011- 11-04 sąskaita Nr. ( - ), kurie pažymėti UAB ( - ) spaudu ir šalia parašas bei data: 2012-01-27; Bendrovės ( - ) kvitas Nr. ( - ), adresuotas UAB ( - ); ( - ) važtaraštis, kur gavėjas nurodyta UAB ( - ), važtaraštis pažymėtas UAB ( - ) spaudu ir šalia parašas bei data: 2012-01-27; UAB ( - ) ( - ) ICDB VRM duomenų bazės duomenimis nuo 2010-02-24 iki 2012-07-04 (t.y. prekių pirkimo ir įvežimo į Lietuvą laikotarpiu) buvo J. K., o nuo 2012-07-04 bendrovės ( - ) V. K. Apklausta liudytoja V. P. teigė kad ant jai parodytų dokumentų parašas labai panašus į jos parašą, ji pasirašė, tačiau pasirašymo aplinkybių nepamena. Negali prisiminti ar buvo metalinių baldų dalių, stalų bazių krovinys. Priimdama krovinį pasirašydavo, kviesdavo kokybės kontrolę arba prekes nešdavo ten, tada registruodavo sistemoje ( - ), atžymėdavo kas atvažiavo. Antspaudu tvirtindavo ji ir kokybės skyrius, kad kokybiškos prekės. Liudytojas M. J. patvirtino, jog jis krovinį atvežė į ( - ). Liudytoja R. K. patvirtino, kad krovinys- stalų bazės buvo atgabentos ir iškrautos UAB ( - ) sandėliuose. Tuo metu šios įmonės ( - ) buvo jos vyras J. K. Paprastai, kas užsakė prekes, kada jos atvyko ir panašiai matėsi programoje ( - ), kurioje buvo fiksuojamas visas judėjimas. Ji matė, kad iš tų kojų buvo pagaminti keli pavyzdiniai staliukai. Buvo dažomos stalo kojos, buvo užsakyti stalviršiai. Tarp UAB ( - ) ir ( - ) sutarčių sudaryta nebuvo. Sutartis nebuvo sudaryta, nes J. K. buvo abiejose įmonėse ( - ). Visos prekės buvo apskaitytos kaip trečių asmenų turtas. Pasikeitus įmonės ( - ) ji liko dirbti įmonės ( - ) ir žino, kad tos prekės buvo, nes su įmonės ( - ) V. K. ji kalbėjo apie tai. Jis klausė, kada jie ketina prekes pasiimti, sakė, kad reikės susimokėti už saugojimą. Liudytojas R. U. teisme patvirtino, kad organizavo krovinio pervežimą iš Kinijos į ( - ). V. D. teisme parodė, kad 2011 metais įsidarbino UAB ( - ) ( - ), dirbo iki 2015 m. rugsėjo mėn. Maždaug 2013-2014 metais matė metalinių baldų detales, jos gulėjo sandėlyje. Krūva buvo, nežino kiek jų buvo. Buvo metalinės detalės, galimai ketaus. Nors liudytojas V. K. neigė buvus prekes UAB ( - ) sandėliuose, tačiau į bylą pateikti elektroniniai laiškai tarp V. K. ir UAB ( - ) akcininkų rodo, kad ir po to, kai J. K. įmonėje nebedirbo, buvo kalbama apie bendrovėje esančių stalo kojų realizavimą, sandėliavimo kaštus ir pnš. ( t.1.b.l. 128, 110). Taigi įrodymų visuma teismui leidžia daryti pagrįstą išvadą jog UAB ( - ) vardu nupirktos prekės buvo iškrautos UAB ( - ) sandėliuose tuo metu, kai abiejų bendrovių ( - ) buvo kaltinamasis J. K. Yra duomenys, kad šios prekės- stalų kojos buvo ( - ) sandėliuose iki 2012m. lapkričio pabaigos (paskutinė susirašinėjimo data, kuriose fiksuotas pokalbis). 2012 m. pabaigai šios prekės nebuvo fiksuotos UAB ( - ) apskaitoje, kaip trečiųjų asmenų turtas. V. K. nurodytos aplinkybės, kad J. K. galėjo kaip nors paveikti susirašinėjimą, prisijungiant prie įmonės serverio, atmestos specialisto išvadomis, kad intervencijos, elektroninio laiško keitimo požymių nebuvo aptikta (5 t., b. l. 174–175).

87Byloje nustatyta ir tai, kad jokių dokumentų ( sutarčių) pateisinančių buvus susitarimą tarp UAB ( - ) ir UAB ( - ) dėl darbų ar paslaugų atlikimo nėra. Kita vertus, netinkama juridinio asmens valdymo organų ar jų narių veikla visų pirma suprantama kaip CK 2.86–2.87 straipsnių nuostatų pažeidimas, todėl, taikant baudžiamąją atsakomybę už netinkamą bendrovės turto panaudojimą, svarbu įsitikinti, kad bendrovės vadovo veiksmai akivaizdžiai peržengė civilinės atsakomybės ribas. Kasacinės instancijos teismo praktikoje, vertinant baudžiamosios atsakomybės taikymo įmonės vadovui pagrįstumą, yra pabrėžta, kad teisinė sistema turi užtikrinti tai, kad asmenys nebijotų eiti vadovo pareigų dėl pernelyg griežtų atsakomybės standartų, taikomų galimų klaidų atžvilgiu; bendrovės vadovams turi būti užtikrinta teisė priimti rizikingus verslo sprendimus, nes tai viena esminių įmonės ekonominio efektyvumo didinimo priemonių; teisėsaugos institucijos neturėtų nepagrįstai kištis į vadovų veiklą (kasacinė nutartis baudžiamojoje byloje Nr. 2K-518/2014). Kasacinės instancijos teismas yra ne kartą konstatavęs, kad įmonės vadovo veiksmai, sudarant įvairius sandorius, net ir tuo atveju, kai tie veiksmai atliekami viršijant turimus įgaliojimus, paprastai neturi būti laikomi baudžiamąją atsakomybę užtraukiančiais veiksmais. Nusikalstamos veikos požymių buvimas gali būti konstatuojamos tuo atveju, kai įmonės vadovas, piktavališkai veikdamas, sudaro akivaizdžiai su įmonės interesais nesutampantį, pelningai įmonės veiklai iš esmės trukdantį, ekonomiškai nepagrįstą, nelogišką sandorį (kasacinės nutartys baudžiamosiose bylose Nr. 2K-7-262/2013, 2K-7-251/2013, 2K-518/2014). Tokiais atvejais būtina įsitikinti ir padarytos žalos tikrumu, įvertinti ne vien tik buhalterinės apskaitos dokumentuose esančią informaciją, bet objektyvių aplinkybių visumą, iš kurios galima spręsti, kad įmonė patyrė realios žalos dėl jos vadovo veiksmų (kasacinė nutartis baudžiamojoje byloje Nr. 2K-P-78/2012). Sprendžiant baudžiamosios atsakomybės kaip ultima ratio taikymo įmonės vadovui pagrįstumo klausimą, atsižvelgtina ir į tai, ar priešingas teisei elgesys esmingai pasunkino galimybę ginti pažeistas teises civilinėmis teisinėmis priemonėmis (kasacinės nutartys baudžiamosiose bylose Nr. 2K-7-388/2007, 2K-297-222/2016, 2K-458-942/2016 ir kt.), ar bendrovė buvo moki, ar ji turėjo skolų, kitų įsipareigojimų, kurių būtent dėl kaltininko veiksmų nepajėgė įvykdyti (kasacinė nutartis baudžiamojoje byloje Nr. 2K-407/2014). Apklausta liudytoja L. B. UAB ( - ) ( - ) teismui paaiškino, rašytinių susitarimų tarp UAB ( - ) ir UAB ( - ) dėl stalo kojų apdirbimo nebuvo, bet tuo metu abu sutuoktiniai J. ir R. K. buvo abiejų įmonių ( - ) ir kaip jie teigė buvo tik žodiniai susitarimai. 2017 m. kovo mėn. pateikė civilinį ieškinį dėl žalos atlyginimo, atsakovais įtraukiant UAB ( - ) ir J. K., o 2017 m. liepos 25 d., nagrinėjant civilinį ieškinį, paaiškėjo, kad yra baudžiamoji byla, todėl civilinės bylos nagrinėjimas buvo sustabdytas. Tiek civilinės tiek baudžiamosios bylos duomenys rodo, kad stalų kojos buvo UAB ( - ). Jie pateikė atsargų inventorizacijos dokumentus, bet kuomet sandėlininkės buvo paprašyta materialinių vertybių perdavimo akto, kai keitėsi sandėlininkės, UAB ( - ) jo nepateikė ir nepateikė audito išvados. Kad ir užbalanse tos atsargos buvo laikomos, tai auditorius jas turėjo rasti sandėlyje. Buvęs ( - ) V. K. nurodė, kad jis buvo nuvažiavęs į ( - ), į UAB ( - ), bendravo su ( - ) V. K., bet į teritoriją įleistas nebuvo, jam pasakė, kad nieko nėra ir niekas nieko ten nesaugojo, sakė, kad J. K. darė ką norėjo ir pats užsidėjo antspaudą.

88Taigi baudžiamąjai atsakomybei kilti pagal BK 184 straipsnio 2 dalį būtina nustatyti objektyviųjų ir subjektyviųjų požymių visumą. Šioje byloje nustatyta kad kaltinime nurodytas turtas pagal turimus duomenis buvo perduotas iš vienos įmonės į kitą, kurių abiejų ( - ) buvo J. K. Turtas kaip teigia liudytoja R. K. ir pats kaltinamasis buvo perduotas UAB ( - ) tam, kad būtų nudažytos stalų kojos, buvo reikalinga uždėti stalviršius ir šias prekes realizuoti. Taigi stalų kojos buvo perduotos UAB ( - ) ne tikslu iššvaistyti svetimą UAB ( - ) turtą, o priešingai siekiant gauti naudos šį turtą perdirbus ir realizavus. Liudytojai R. K., V. D. patvirtino, kad procesas gaminti gaminius buvo pradėtas, buvo pagaminti keli stalų pavyzdžiai. Aukščiau aprašytais ir įvertintais duomenimis J. K. išėjimo iš UAB ( - ) darbo metu šios prekės – stalų kojos liko UAB ( - ) patalpose. Dėl prekių atgavimo (žalos atlyginimo už prarastą turtą) yra pradėtas civilinis procesas. Šioje byloje nėra tokių duomenų, kad buvęs įmonės ( - ), piktavališkai veikdamas, būtų sudaręs akivaizdžiai su įmonės interesais nesutampantį, pelningai įmonės veiklai iš esmės trukdantį, ekonomiškai nepagrįstą, nelogišką sandorį. Įsigytos prekės kaip teigė kaltinamasis buvo iškrautos UAB ( - ) teritorijoje, siekiant jas apdirbti, tai yra nudažyti stalo kojas, uždėti stalviršius. Taip buvo siekiama gauti pelną, kuris dėl objektyvių priežasčių – atleidus ( - ) iš užimamų pareigų, nebuvo gautas. Tai rodo, kad prekių pirkimu ir pelno gavimu buvo suinteresuotos abi įmonės, kurioms ( - ) tas pats ( - ) J. K., todėl jo veikoje nėra nei tyčios, nei nusikalstamo pasitikėjimo ar nerūpestingumo siekiant iššvaistyti UAB ( - ) turtą. Kaltinamajam suformuluoti kaltinimai, kad jis turtą perleido ikiteisminio tyrimo metu nenustatytiems asmenims, nepasitvirtino, nes turto buvimo vieta nustatyta ne tik rašytine medžiaga, bet liudytojų parodymais, kita bylos medžiaga, net ir pasikeitus UAB ( - ) direktoriams turto vieta liko ta pati, tai yra įmonė ( - ) kuri pagal žodinį susitarimą ketino atlikti darbus ( tai įrodo elektroninis V. K. susirašinėjimas su įmonės akcininkais). Esant šioms aplinkybėms teismas daro išvadą, kad J. K. kaip UAB ( - ) ( - ) veiksmuose nėra nusikalstamos veikos numatytos BK 184 straipsnio 2 dalyje ir jis išteisintinas, tuo pagrindu, kad nepadaryta veika turinti nusikaltimo ar baudžiamojo nusižengimo požymių ( BPK 3 straipsnio 1 dalies 1 punktas, BPK 303 straipsnio 5 dalies 1 punktas ). J. K. veiksmai ar neveikimas dėl UAB ( - ) turto perdavimo UAB ( - ) yra civilinio teisinio pobūdžio ir gali būti išspręsti civilinio proceso tvarka pradėtoje civilinėje byloje. Tai, kad UAB ( - ) ( - ) V. K. ir kiti bendrovėje dirbantys asmenys nurodė nematę ketaus stalų kojų jų bendrovės naudojamuose sandėliuose, teismas vertina kaip bandymą nepakenkti įrodinėjimui civilinėje byloje. Teismas atkreipė dėmesį į tai, kad visi šie asmenys, kaip teigė BUAB ( - ) administratorė buvo apklausinėjami dėl tų pačių aplinkybių ir civilinėje byloje, siekiant įrodyti, jog įmonėje prekių nebuvo.

89Dėl bausmės.

90Teismas skirdamas J. K. bausmę už padarytą nusikaltimą veiką vadovaujasi 54 straipsnyje nurodytais bausmės skyrimo pagrindais ir BK 41 str. 2 d. įtvirtintais bausmės skyrimo tikslais, kurių visuma sudaro bendrą bausmės paskirtį, o teisingumo principo įgyvendinimas užtikrina kaltinamajam tokios tinkamai individualizuotos bausmės paskyrimą, kuri geriausiai atitiktų įstatyme įtvirtintos bausmės paskirtį, ir skiriama bausmė būtų adekvati padarytai veikai, tai yra bausmė už nusikalstamą veiką atitiktų tos veikos pavojingumo pobūdį bei laipsnį ir asmenybę.

91J. K. atsakomybę lengvinančių aplinkybių ar atsakomybę sunkinančių aplinkybių nenustatyta.

92Skiriant bausmę už nusikalstamos veikos numatytos BK 223 straipsnio 1 dalyje padarymą atsižvelgiama į padaryto nusikaltimų pobūdį, pavojingumo laipsnį, padarymo aplinkybes, į tai, kad jo padarytas nusikaltimas priskiriamas neatsargių nusikaltimų kategorijai ( BK 11 straipsnio 2 dalis, 16 straipsnis). Jo padaryta veika prieš daugiau nei penkerius metus, jis prieš šios veikos padarymą teistas nebuvo, po šios veikos padarymo jis dėl veikos numatytos BK 192 straipsnio 2 dalyje Vilniaus apylinkės teismo buvo išteisintas. Administracine tvarka buvo baustas tik kartą 2010 metais, už kelių eismo taisyklių pažeidimą, baudą sumokėjęs, baustumas išnykęs( t.3 b.l. 185). Jis yra dirbantis, šiuo metu dirba ir gyvena ( - ). Turi dvi dukras, viena iš jų nepilnametė. Iš esmės jis charakterizuojamas teigiamai. Jis kaip nurodoma pažymose ( - ) į narkologinę įskaitą neįrašytas (tomas 3 b.l. 183 ), ( - ) ligoninėje negydytas (t.3., b.l. 184). Išreikalavus kaltinamojo J. K. nurodytus gydymosi dėl sveikatos sutrikimų dokumentus, apklaustas teisme ekspertas psichiatras S. S. paaiškino, kad jis susipažinęs su jam pateikta medicinine dokumentacija, bylos medžiaga, pabendravęs su kaltinamuoju daro išvadą, kad kaltinamasis tiek veikos padarymo metu, tiek šiuo metu savo veiksmus suprato, juos valdyti galėjo ir gali, jam skirti teismo psichiatrinę ekspertizę netikslinga (t.5. b.l. 194). Šioje byloje civiliniai ieškiniai pareikšti nebuvo. Turtinė žala niekam nepadaryta. Jo atsakomybę sunkinančių ar lengvinančių aplinkybių nenustatyta. Už veikos numatytos BK 223 straipsnio 1 dalies padarymą sankcijoje numatytos alternatyvios bausmės: viešieji darbai, bauda, laisvės apribojimas, areštas arba laisvės atėmimas iki 2 metų. Visos bausmės yra alternatyvios. Todėl teismas atsižvelgdamas į aukščiau nurodytas aplinkybes daro išvadą, kad J. K., kaip dirbančiam ir gaunančiam pajamas skirtina piniginė bausmė- bauda ( BK 47 straipsnio 2011 04 21 įstatymo Nr.XI-1350, įsigaliojusi nuo 2011-04-28 red.). Taigi BK 47 straipsnio 3 dalies 5 punkto redakcijoje, galiojusioje nusikaltimo padarymo metu, buvo numatyta, kad už neatsargų nusikaltimą skiriama iki 75 MGL dydžio bauda. J. K. skiriamos baudos dydis nustatomas kiek mažesnis, nei sankcijos vidurkis.

93J. K. ikiteisminio tyrimo metu buvo paskirta kardomoji priemonė – rašytinis pasižadėjimas neišvykti, kuri nuosprendžiui įsiteisėjus, naikintina.

94Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos BPK 297-299 straipsniais, 301-305 straipsniais,

Nutarė

95J. K. pripažinti kaltu padarius nusikaltimą, numatytą Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 223 straipsnio 1 dalyje ir paskirti 30 MGL (1129,30 Eur) dydžio baudą.

96J. K. pagal BK 184 straipsnio 2 dalį išteisinti, nes nepadaryta veika, turinti nusikaltimo ar baudžiamojo nusižengimo požymių (BPK 303 straipsnio 5 dalies 1 punktas).

97J. K. paskirtą kardomąją priemonę – rašytinį pasižadėjimą neišvykti, nuosprendžiui įsiteisėjus panaikinti.

98Baudos savanorišką sumokėjimą nustatyti per dviejų mėnesių laikotarpį, terminą skaičiuojant nuo nuosprendžio įsiteisėjimo dienos. Išaiškinti J. K., kad jeigu jis per teismo nustatytą terminą savanoriškai nesumoka baudos, ją priverstinai išieško antstolis pagal nuosprendį priėmusio teismo išduotą vykdomąjį raštą. Bauda privalo būti sumokėta į Valstybinės mokesčių inspekcijos (įmonės kodas 188659752) biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą Nr. ( - ), AB bankas ,,Swedbank”, banko kodas 73000, įmokos kodas 6801.

99Nuosprendis per 20 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui per Kauno apygardos teismą.

Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėja Danutė... 2. viešame teisiamajame posėdyje išnagrinėjo baudžiamąją bylą, kurioje J.... 3. Teismas, išnagrinėjęs baudžiamąją bylą,... 4. J. K. laikotarpiu nuo 2011 m. kovo 1 d. iki 2013 m. balandžio 19 d., būdamas... 5. pažeisdamas 2003 m. gruodžio 11 d. LR Akcinių bendrovių įstatymo Nr.... 6. 1999 m. birželio 3 d. LR Vyriausybės nutarimu Nr. 719 (2008 m. balandžio 17... 7. LR buhalterinės apskaitos įstatymo (2001 m. lapkričio 6 d., Nr. IX-574) 21... 8. J. K. buvo kaltinamas tuo, jog iššvaistė didelės vertės svetimą turtą,... 9. 2003 m. gruodžio 11 d. LR Akcinių bendrovių įstatymo Nr. IX-1889 19 str.... 10. 1999 m. birželio 3 d. LR Vyriausybės nutarimu Nr. 719 (2008 m. balandžio 17... 11. laikotarpiu nuo 2011 m. lapkričio 4 d. iki 2015 m. birželio 23 d., tiksliau... 12. Kaltinamasis J. K. kaltės nepripažino ir paaiškino, kad UAB ( - ) perdavė... 13. Byloje buvo ištirti ir įvertinti šie įrodymai:... 14. Liudytojas M. J. paaiškino, kad dirbo UAB ( - ), bet vežė ( - ) krovinius.... 15. BPK 276 straipsnio 4 dalies tvarka pagarsinus liudytojo M. J. parodymus duotus... 16. Liudytojas V. V. paaiškino, kad kaltinamasis buvo ( - ) ( - ). Liudytojas... 17. Liudytoja V. P. paaiškino, kad dirba ( - ) ( - ) nuo 2007 m. Vienas iš ( - )... 18. Liudytoja R. K., paaiškino, kad J. K. jos sutuoktinis. Nuo 2015 m. nebeveda... 19. Liudytoja V. V. – K. paaiškino, kad buvo UAB ( - ) ( - ). Kaltinamasis dirbo... 20. BPK 276 straipsnio 4 dalies tvarka pagarsinus liudytojos parodymus duotus... 21. Liudytojas V. K. paaiškino, kad 2012 m. įsidarbino UAB ( - ), J. K. tuo metu... 22. Pagarsinus 2015 m. lapkričio 16 d. raštą (1 t., b. l. 199–200), liudytojas... 23. Supažindinus liudytoją V. K. su UAB ( - ) didžiosios knygos kopija (3 t., b.... 24. BPK 276 straipsnio 4 dalies tvarka pagarsinus liudytojo parodymus duotus... 25. Liudytojui parodžius el. susirašinėjimą (1 t., b. l. 109), paaiškino, kad... 26. Liudytojas R. U. teisme parodė, kad jis organizavo krovinio pervežimą iš... 27. BPK 276 straipsnio 4 dalies tvarka pagarsinus liudytojo R. U. ikiteisminio... 28. Specialistė M. K. paaiškino, kad yra ( - ) specialistė, ( - ) specialistė... 29. BPK 276 straipsnio 4 dalies tvarka pagarsinus specialistės M. K. ikiteisminio... 30. Liudytojas V. D. paaiškino, kad 2011 metais įsidarbino UAB ( - ) ( - ), dirbo... 31. BPK 276 straipsnio 4 dalies tvarka pagarsinus liudytojo V. D. ikiteisminio... 32. Liudytoja R. B. paaiškino, kad atliko ikiteisminį tyrimą. Nepasakys ar ji... 33. Parodžius liudytojai R. B. liudytojo M. J. apklausos protokolą (1 t., b. l.... 34. Parodžius liudytojai R. B. 2015 m. gruodžio 21 d. pranešimą apie... 35. Liudytoja L. B. paaiškino, kad yra bankroto administratorė 2015 m. gegužės... 36. Liudytojas V. K. paaiškino, kad UAB ( - ) administravo 4 mėnesius. Perėmė... 37. Specialistė I. Š. paaiškino, kad šioje byloje atliko dokumentų tyrimą,... 38. Liudytojas G. N. paaiškino, kad yra UAB „( - ) ( - ) nuo 2009 metų, kai... 39. Byloje esantys rašytiniai įrodymai:... 40. UAB ( - ) atsakymas, kuris patvirtina, jog UAB ( - ) 2012 m. UAB ( - ) pardavė... 41. 2016 m. rugsėjo 7 d. specialisto išvada dėl UAB ( - ) ūkinės finansinės... 42. Duomenys apie tikrinamojo juridinio asmens ( - ) ir ( - ): ICDB VRM duomenų... 43. Ūkinės finansinės veiklos tyrimui UAB ( - ) pateikė turto likutyje... 44. -Kinijos Respublikos įmonės ( - ) 2011-11-04 komercinę sąskaitą faktūrą... 45. -pateiktos DnB NORD banke esančios sąskaitos Nr. ( - ) (USD) duomenimis 50... 46. -2012-01-27 data surašyta importo deklaracija Nr. ( - ), paskirties įstaiga (... 47. Po Alytaus apskrities VMI 2012-11-13 Sprendimo išregistruoti iš pridėtinės... 48. Ikiteisminio tyrimo metu nustatyta, kad šių prekių Bendrovėje nebuvo.... 49. 2015-11-17 R. K. pateikė dokumentus, pagrindžiančius, kad prekių gabenimo... 50. -UAB ( - ) PVM sąskaita faktūra ( - ) už krovinio deklaracijos pildymą (23... 51. -UAB ( - ) PVM sąskaita faktūra ( - ) už sąskaitoje nurodyto krovinio... 52. -2011-10-12 Susitarimas, pasirašytas nuo UAB ( - ) R. K. vardu, kur prašoma... 53. UAB ( - ) tyrimui pateikė suvestinio registro ( - ) išrašą, kuriame... 54. -2012-01-27 data surašyta importo deklaracija Nr. ( - ) (19 priedas) ir... 55. -Bendrovės ( - ) kvitas Nr. ( - ), adresuotas UAB ( - ) (27 priedas); 8... 56. -( - ) važtaraštis, kur gavėjas nurodyta UAB ( - ), važtaraštis... 57. UAB ( - ) ( - ) ICDB VRM duomenų bazės duomenimis nuo 2010-02-24 iki... 58. UAB ( - ) vadybininkas R. U. 2016-03-03 liudytojo apklausos protokole nurodė,... 59. UAB ( - ) nepateikė jokių dokumentų, pagrindžiančių prekių 57 018 Lt (16... 60. Nustatyta, kad J. K. pažeidė 2003 m. gruodžio 11 d. LR Akcinių bendrovių... 61. Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato raštas patvirtina, kad... 62. 2016 m. lapkričio 3 d. pateiktas raštas UAB ( - ) įmonei dėl UAB ( - )... 63. 2017 m. vasario 6 d. iš UAB ( - ) gautas raštas, kuris patvirtina, kad jokių... 64. Lietuvos policijos Kriminalistinių tyrimų centro 2018 m. vasario 12 d.... 65. Lietuvos policijos Kriminalistinių tyrimų centro 2018 m. gegužės 31 d.... 66. Pateikti duomenys, kuriuos apžiūrėjo ekspertas S. S. yra ( - ) ligoninės... 67. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013 m. kovo 7 d. sprendimu iš atsakovo J.... 68. Iš UAB ( - ) pateikto krovinio pervežimo užsakymo lapo surašyto 2012-01-27... 69. Iš byloje esančios muitinės deklaracijos matyti, kad deklaracija užpildyta... 70. Ikiteisminio tyrimo metu J. K. veiksmai buvo kvalifikuoti pagal BK 184... 71. Dėl veikos numatytos BK 223 straipsnio 1dalyje.... 72. BK 223 straipsnio 1 dalies dispozicija numato: „Tas, kas privalėjo tvarkyti,... 73. J. K. yra kaltinamas aplaidžiu buhalterinės apskaitos tvarkymu. Šie veiksmai... 74. J. K. dėl šios veikos padarymo neprisipažino, teigia, jog įmonėje dirbo (... 75. Nors kaltinamasis ir neigia padaręs nusikalstamą veiką numatytą BK 223... 76. Teismas sutinka su kaltinamojo išsakyta pozicija jog šiuo konkrečiu atveju... 77. J. K. teigė, kad jis nėra aplaidaus buhalterinės apskaitos tvarkymo... 78. Juridinių asmenų registro duomenimis nustatyta, kad J. K. nuo 2011-03-01 iki... 79. Teismų praktikoje nusikalstamo apskaitos tvarkymo bylose išaiškinta, kad... 80. Pažymėtina ir tai, kad pagal teismų praktiką nustatydamas asmens kaltumą... 81. Nepasitvirtinęs kaltinimas dėl turto išvaistymo ( BK 184 straipsnio 2... 82. Pagal BK 184 straipsnį atsako tas, kas iššvaistė jam patikėtą ar jo... 83. Nagrinėjamojoje byloje J. K. kaltinimas grindžiamas tuo, kad jis, būdamas... 84. Ištirtais ir įvertintais rašytiniais įrodymais, liudytojų parodymais ir jo... 85. Taip pat šioje byloje nustatyta, kad UAB ( - ) pateikė turto likutyje... 86. Byloje surinkti ir nepaneigti duomenys įrodo ir tai, kad UAB ( - ) vardu... 87. Byloje nustatyta ir tai, kad jokių dokumentų ( sutarčių) pateisinančių... 88. Taigi baudžiamąjai atsakomybei kilti pagal BK 184 straipsnio 2 dalį būtina... 89. Dėl bausmės.... 90. Teismas skirdamas J. K. bausmę už padarytą nusikaltimą veiką vadovaujasi... 91. J. K. atsakomybę lengvinančių aplinkybių ar atsakomybę sunkinančių... 92. Skiriant bausmę už nusikalstamos veikos numatytos BK 223 straipsnio 1 dalyje... 93. J. K. ikiteisminio tyrimo metu buvo paskirta kardomoji priemonė – rašytinis... 94. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos BPK 297-299 straipsniais, 301-305... 95. J. K. pripažinti kaltu padarius nusikaltimą, numatytą Lietuvos Respublikos... 96. J. K. pagal BK 184 straipsnio 2 dalį išteisinti, nes nepadaryta veika,... 97. J. K. paskirtą kardomąją priemonę – rašytinį pasižadėjimą... 98. Baudos savanorišką sumokėjimą nustatyti per dviejų mėnesių laikotarpį,... 99. Nuosprendis per 20 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas...