Byla 2AT-23-2012
Dėl liko daug neišsiaiškintų aplinkybių. Pareiškėja teigia, kad automobilis jai būtinas darbinėms pareigoms atlikti, pensininkų tėvų poreikiams tenkinti. Taip pat ji pabrėžia, kad automobilio konfiskavimas yra neproporcingas pažeidėjui paskirtai dvidešimt penkių parų arešto nuobaudai, neatitinka sąžiningumo, protingumo ir teisingumo kriterijų, nes juo žala niekam nepadaryta

1Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininko Rimanto Baumilo, Jono Prapiesčio ir pranešėjo Valerijaus Čiučiulkos, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo K. Š. administracinio teisės pažeidimo bylą, atnaujintą pagal pareiškėjos L. Z. prašymą, vadovaujantis Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso (toliau – ATPK) 30217 straipsnio 1 dalies 5 punktu,

2Teisėjų kolegija, išklausiusi teisėjo V. Čiučiulkos pranešimą ir susipažinusi su bylos medžiaga,

Nustatė

3Šakių rajono apylinkės teismo 2012 m. balandžio 17 d. nutarimu K. Š. pagal ATPK 130 straipsnio 1 dalį nubaustas dvidešimt penkių parų areštu; konfiskuotas automobilis „Audi A4“ (valst. Nr. ( - )), priklausantis L. Z.

4K. Š. nubaustas už tai, kad jis 2012 m. vasario 15 d., apie 17.40 val., Šakių rajone, Išdagų kaime, kelio Išdagai-Naudžiai-Valakbūdis 2 km, vairavo L. Z. priklausantį automobilį „Audi A4“ (valst. Nr. ( - )), neturėdamas teisės vairuoti, ir, stabdomas policijos pareigūnų, nepakluso jų teisėtiems reikalavimams sustoti.

5Kauno apygardos teismo 2012 m. birželio 11 d. nutartimi L. Z. apeliacinis skundas atmestas, Šakių rajono apylinkės teismo 2012 m. balandžio 17 d. nutarimas paliktas nepakeistas.

6Pareiškėja L. Z. kreipėsi į Lietuvos Aukščiausiąjį Teismą prašydama atnaujinti K. Š. administracinio teisės pažeidimo bylą. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų atrankos kolegijos 2012 m. rugpjūčio 16 d. nutartimi L. Z. prašymas patenkintas – K. Š. administracinio teisės pažeidimo byla atnaujinta.

7Pareiškėja prašo panaikinti Šakių rajono apylinkės teismo 2012 m. balandžio 17 d. nutarimo ir Kauno apygardos teismo 2012 m. birželio 11 d. nutarties dalis, kuriose priimtas sprendimas konfiskuoti jos automobilį „Audi A4“ (valst. Nr. ( - )). Pareiškėja nurodo į Lietuvos Aukščiausiojo Teismo (nutartis administracinio teisės pažeidimo byloje Nr. 2AT-1-2012, 2AT-1-2011), Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo (nutartis administracinio teisės pažeidimo byloje Nr. N575-11980/2011) praktiką ir teigia, kad ji kaip nukentėjusioji turėjo būti įtraukta į procesą teismo nutartimi, sudarant galimybę ginti savo nuosavybės teisę ir teisėtus interesus, o, to neatlikus, buvo pažeistos jos teisės, įtvirtintos ATPK 173 straipsnyje. Pareiškėja pažymi, kad su turinčiu teisę vairuoti automobilį R. L. sudarė automobilio panaudos sutartį, kurioje numatė sąlygą, draudžiančią automobiliu naudotis tretiesiems asmenims, neturintiems vairuotojo pažymėjimo, taigi buvo pakankamai atsargi ir rūpestinga. Pareiškėjai nuosavybės teise priklausančiu automobiliu pažeidimą padaręs K. Š. juo pasinaudojo be jos kaip savininkės sutikimo. K. Š. nedalyvavo teismo posėdyje, todėl liko daug neišsiaiškintų aplinkybių. Pareiškėja teigia, kad automobilis jai būtinas darbinėms pareigoms atlikti, pensininkų tėvų poreikiams tenkinti. Taip pat ji pabrėžia, kad automobilio konfiskavimas yra neproporcingas pažeidėjui paskirtai dvidešimt penkių parų arešto nuobaudai, neatitinka sąžiningumo, protingumo ir teisingumo kriterijų, nes juo žala niekam nepadaryta.

8Atsiliepime į prašymą atnaujinti administracinio teisės pažeidimo bylą Marijampolės apskrities vyriausiojo policijos komisariato Šakių rajono policijos komisariato viršininkas Mindaugas Akelaitis prašo pareiškėjos L. Z. prašymo netenkinti. Pareigūnas atsiliepime nurodo, kad automobilis yra padidinto pavojaus šaltinis, todėl jo savininkas privalo juo rūpintis, užtikrinti, kad jis būtų naudojamas teisėtiems tikslams, neperduoti jo naudotis neblaiviems ar neturintiems teisės vairuoti transporto priemonę asmenims, o, įvykdžius teisės pažeidimą, prisiimti už jį atsakomybę.

9Pareiškėjos L. Z. prašymas tenkintinas.

10Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra nurodęs, kad sistemiškai aiškinant ATPK nuostatas, darytina išvada, jog toks asmuo, kuriam nuosavybės teise priklausanti transporto priemonė gali būti konfiskuota, privalo būti įtrauktas į bylos procesą ir jam turi būti sudaryta galimybė ginti savo nuosavybės teisę ir teisėtus interesus, tokia praktika formuojama ir administracinėse bylose (administracinė byla Nr. N575-1980/2011); turint duomenų, kad administracinis teisės pažeidimas padarytas naudojantis transporto priemone, nuosavybės teise priklausančia ne administracinėn atsakomybėn traukiamam, o kitam asmeniui, ir bylą išnagrinėjus nepranešus šiam apie teismo posėdžio laiką ir vietą, konstatuojama, kad nebuvo užtikrintas teisingas teismo procesas ir efektyvi savininko teisių gynyba ir taip padarytas esminis proceso teisės pažeidimas (nutartis administracinio teisės pažeidimo byloje Nr. 2AT-1-2012).

11ATPK (272-277 straipsniai, 291 straipsnis, 296 straipsnis, 3022 straipsnis, 3029 straipsnis) nereglamentuoja asmens, kurio turtas konfiskuojamas, procesinių teisių administracinio teisės pažeidimo byloje. ATPK 249 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad šio kodekso nereglamentuojamų administracinių teisės pažeidimų bylų teisenos santykių atvejais teismas, nagrinėdamas administracinio teisės pažeidimo bylą, mutatis mutandis vadovaujasi Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso normomis, taikomomis baudžiamųjų nusižengimų bylų procesui. Administracinių teisės pažeidimų bylų teisenoje negali būti taikomos atsakomybėn traukiamo (patraukto) asmens teisių ribojimą nustatančios Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso normos. ATPK 284 straipsnis nustato, kad organas (pareigūnas), nagrinėdamas administracinio teisės pažeidimo bylą, privalo išaiškinti: ar buvo padarytas administracinis teisės pažeidimas, ar šis asmuo kaltas jo padarymu, ar jis trauktinas administracinėn atsakomybėn, ar yra atsakomybę lengvinančių ar sunkinančių aplinkybių, ar padarytas turtinis nuostolis, taip pat išaiškinti kitas aplinkybes, turinčias reikšmės bylai teisingai išspręsti. Kaip matyti iš bylos dokumentų turinio, Šakių rajono apylinkės teismas 2012 m. kovo 26 d. nutartimi, vadovaudamasis ATPK 249 straipsniu, Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 300 straipsnio 1 dalimi, nusprendė atnaujinti įrodymų tyrimą ir į teismo posėdį iškviesti L. Z.. 2012 m. balandžio 10 d. teismo posėdyje L. Z., apklausta kaip liudytoja dėl aplinkybių, susijusių su automobilio nuosavybės teise, panaudos sutartimi su R. L., išreiškė nesutikimą dėl automobilio konfiskavimo. Nurodytos aplinkybės patvirtina, kad L. Z. kaip asmuo, kuriam nuosavybės teise priklausanti transporto priemonė gali būti konfiskuota, buvo įtraukta į bylos procesą ir jame dalyvavo. Teismo procesas buvo teisingas, jo metu užtikrinta savininko teisių gynyba. Todėl teisėjų kolegija konstatuoja, kad L. Z. pareiškime nurodytas proceso teisės pažeidimas nebuvo padarytas.

12ATPK 20 straipsnyje, kuriame reglamentuojami administracinės nuobaudos tikslai, nurodyta, kad administracinė nuobauda yra atsakomybės priemonė, kuri skiriama administracinį teisės pažeidimą padariusiems asmenims nubausti bei siekiant auklėti, kad jie laikytųsi įstatymų, gerbtų bendro gyvenimo taisykles, taip pat kad tiek pats teisės pažeidėjas, tiek ir kiti asmenys nepadarytų naujų teisės pažeidimų. Iš aptariamos normos turinio matyti, kad administracine nuobauda siekiama dviejų tikslų: 1) nubausti pažeidimą padariusį asmenį; 2) vykdyti tiek specialiąją, tiek bendrąją administracinių teisės pažeidimų prevenciją. Siekiat šių tikslų būtina užtikrinti, kad būtų paskirta teisinga nuobauda. Daikto, kuris buvo administracinio teisės pažeidimo padarymo įrankis, konfiskavimas yra viena iš administracinių nuobaudų rūšių. ATPK 26 straipsnio 1 dalyje nurodyta, kad konfiskuotas gali būti tik daiktas, kuris yra pažeidėjo nuosavybė, išskyrus daiktus, kurie buvo administracinio teisės pažeidimo padarymo įrankis tam tikrų administracinių teisės pažeidimų bylose. Aptariamoje normoje paminėtos ir bylos dėl ATPK 130 straipsnio 1 dalyje numatytų administracinių teisės pažeidimų. ATPK 130 straipsnio 1 dalies sankcijoje nurodyta, kad už nepaklusimą uniformuoto policijos pareigūno teisėtam reikalavimui sustabdyti transporto priemonę neturinčiam teisės vairuoti transporto priemones asmeniui gali būti paskirta bauda nuo keturių iki penkių tūkstančių litų su transporto priemonės konfiskavimu ar be konfiskavimo arba administracinis areštas nuo dvidešimties iki trisdešimties parų su transporto priemonės konfiskavimu ar be konfiskavimo.

13Iš Lietuvos Respublikos Konstitucijos 23 straipsnio nuostatų, kad nuosavybės teises saugo įstatymai, ATPK 26 straipsnio 1 dalies nuostatų, kad be apribojimų gali būti konfiskuojami tik pažeidėjui nuosavybės teise priklausantys daiktai, išplaukia, kad kitiems asmenims nuosavybės teise priklausantys daiktai gali būti konfiskuojami tik išimtiniais atvejais. Tokia išvada išplaukia ir iš Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 1997 m. balandžio 8 d. nutarimo, kurį skundžiamame 2012 m. balandžio 17 d. nutarime mini ir Šakių rajono apylinkės teismas. Minėtu nutarimu Konstitucinis Teismas pripažino, kad ATPK 26 straipsnio pirmosios dalies norma „Konfiskuotas gali būti tik daiktas, kuris yra pažeidėjo nuosavybė, išskyrus daiktą, kuris buvo administracinio teisės pažeidimo padarymo įrankis arba tiesioginis objektas, šio kodekso 210 straipsnyje numatytų administracinių teisės pažeidimų bylose“ neprieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijai. Teisėjų kolegija atkreipia dėmesį į tai, kad tame nutarime buvo išsamiai aptartas ATPK 210 straipsnyje numatyto administracinio teisės pažeidimo (kontrabandos) pavojingumas ir tik po to padaryta išvada, kad tam tikrais atvejais tas pavojingumas lemia ir daikto, kuris buvo šio pažeidimo padarymo įrankis, konfiskavimo būtinumą nepriklausomai nuo to, kad tas daiktas yra ne pažeidėjo nuosavybė. Tačiau nutarime konstatuota, kad tokio daikto konfiskavimas galimas tik tada, kai savininkas daiktą pažeidėjui perdavė pats arba kitaip sudarė jam sąlygas tuo daiktu pasinaudoti. Tai reiškia, kad aptariamo daikto konfiskavimui pritaikyti būtina nustatyti, jog savininkas su jam priklausančiu daiktu nesielgė taip rūpestingai, kad kiti asmenys jo negalėtų panaudoti priešingai visuomenės interesams.

14Teisėjų kolegija atkreipia dėmesį į tai, kad tokį ATPK 26 straipsnio 1 dalies nuostatų aiškinimą atitinka ir dabar galiojantis turto konfiskavimo kaip baudžiamojo poveikio priemonės reglamentavimas Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau – ir BK) 72 straipsnyje. To straipsnio 3 dalyje tiesiogiai nurodyta, kad kaltininkui priklausantis konfiskuotinas turtas (nusikalstamos veikos įrankis, priemonė ar rezultatas) privalo būti konfiskuotas visais atvejais. Kitiems asmenims priklausantis konfiskuotinas turtas konfiskuojamas tik esant tam tikroms sąlygoms, kurios nurodytos BK 72 straipsnio 4 dalyje. Šios dalies 1 punkte teigiama, kad ne kaltininkui priklausantis turtas konfiskuojamas, jei perleisdamas tą turtą kaltininkui ar kitiems asmenims turto savininkas žinojo arba turėjo ir galėjo žinoti, kad tas turtas bus naudojamas BK uždraustai veikai daryti.

15Teisėjų kolegija pažymi tokias aplinkybes: nagrinėjamoje byloje nustatyta, kad konfiskuoto automobilio „Audi A4“ savininkė L. Z. šį automobilį buvo perdavusi naudotis R. L., panaudą įformindama rašytine sutartimi, kuri buvo tinkamai įregistruota; administracinį teisės pažeidimą, už kurį šioje byloje buvo skiriamos nuobaudos, padarė ne R. L., o K. Š., kurio su automobilio savininke jokie santykiai nesieja; grėsmę eismo saugumui gali kelti ne nepaklusimas uniformuoto policijos pareigūno teisėtam reikalavimui sustabdyti transporto priemonę, už tai atsakomybė numatyta ATPK 130 straipsnio 1 dalyje, o transporto priemonės vairavimas neturint teisės jos vairuoti, už tai atsakomybė numatyta ATPK 128 straipsnio 1 dalyje (neturintis teisės vairuoti asmuo gali nemokėti tinkamai valdyti vairuojamos transporto priemonės, nežinoti Kelių eismo taisyklių reikalavimų, neatpažinti kelio ženklų ar pan.), tuo tarpu ATPK 128 straipsnio 1 dalies sankcijoje transporto priemonės konfiskavimas nenumatytas. Įvertinusi išdėstytas aplinkybes ir tai, kad: L. Z. nuosavybės teise priklausančiu automobiliu pažeidimą padaręs K. Š. juo pasinaudojo be jos kaip savininkės sutikimo; automobiliu žala niekam nepadaryta; K. Š. paskirta griežtesnė iš pritaikyto straipsnio sankcijoje numatytų nuobaudų rūšių (paskirtas administracinis areštas, o ne bauda); ATPK 130 straipsnio 1 dalies sankcijoje transporto priemonės konfiskavimas numatytas tik kaip papildoma nuobauda, kurios skyrimas nėra privalomas, teisėjų kolegija sprendžia, kad, ją paskirdamas nagrinėjamoje administracinio teisės pažeidimo byloje, teismas netinkamai pritaikė ATPK 20, 26 ir 30 straipsnių nuostatas, nes pažeidė nuobaudos proporcingumo padarytam teisės pažeidimui reikalavimą. Tarp padaryto teisės pažeidimo ir už šį pažeidimą nustatytos nuobaudos, siekiamo tikslo ir priemonių šiam tikslui pasiekti, turi būti teisinga pusiausvyra. Teisėjų kolegija sprendžia, kad pirmosios instancijos teismo nutarime nurodytos aplinkybės: pažeidimo pobūdis, pavojingumo laipsnis, pažeidėjo asmenybė (tai, kad jis nedirbantis, teistas, baustas administracine tvarka, paskirtų baudų nesumokėjęs) yra tinkamai motyvuotas pagrindas parinkti griežtesnės rūšies nuobaudą (administracinį areštą) iš pritaikyto ATPK straipsnio sankcijoje numatytų alternatyvių nuobaudų rūšių, nustatant vidutinę arešto trukmę. Tačiau tas pačias aplinkybes vertinant dar ir kaip pagrindą paskirti alternatyvią papildomą nuobaudą – kitam asmeniui priklausančios transporto priemonės konfiskavimą, pažeidžiamas pažeidimo ir skiriamų nuobaudų proporcingumo reikalavimas. Paskiriant alternatyvią papildomą nuobaudą iš esmės baudžiama ir L. Z., nors ji nėra nei pati padariusi kokio nors teisės pažeidimo, nei sudariusi sąlygų kitiems asmenims elgtis neteisėtai. Pirmosios instancijos teismas, priimdamas tokį sprendimą, o apeliacinės instancijos teismas, palikdamas jį galioti, netinkamai pritaikė aktualias ATPK normas. Todėl skundžiama apeliacinės instancijos teismo nutartis naikintina, o pirmosios instancijos teismo nutarimas keistinas dėl netinkamo įstatymo pritaikymo (ATPK 30221 straipsnio 13 dalis).

16Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso 30221 straipsnio 14 dalies 4, 6 punktais,

Nutarė

17Kauno apygardos teismo 2012 m. birželio 11 d. nutartį panaikinti, Šakių rajono apylinkės teismo 2012 m. balandžio 17 d. nutarimą pakeisti: panaikinti nutarimo dalį, kurioje priimtas sprendimas konfiskuoti automobilį „Audi A4“ (valst. Nr. ( - )), priklausantį L. Z.

18Kitą nutarimo dalį palikti nepakeistą.

Ryšiai