Byla B2-951-883/2016

1Šiaulių apygardos teismo teisėja Irena Stasiūnienė rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi bankrutavusios UAB „Magima“ kreditoriaus A. M. skundą dėl bankrutavusios UAB „Magima“ 2016 m. rugsėjo 19 d. kreditorių susirinkimo nutarimo, suinteresuoti asmenys akcinė bendrovė bankas Snoras, viešoji įstaiga Turto bankas, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Šiaulių skyrius, Pakruojo rajono savivaldybės administracija, Šiaulių miesto savivaldybės administracija, akcinė bendrovė Lesto, uždaroji akcinė bendrovė „Pakruojo vandentiekis“, uždaroji akcinė bendrovė Unilever Lietuva distribucija, viešoji įstaiga Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centras,

Nustatė

2Pareiškėjas B UAB „Magima“ kreditorius A. M. 2016-10-05 pateikė teismui skundą, kuriuo prašo panaikinti 2016 m. rugsėjo 19 d. kreditorių susirinkimo protokolu Nr. 14 priimtą nutarimą: „ Nekilnojamojo turto kompleksą su nuomos teise į žemės sklypą ( - ) parduoti pasiūlymą pateikusiam pirkėjui (UAB „( - ) " vadovui A. B.) komplekse už ne mažesnę kaip 150 000 Eur kainą, nustatant, kad pirkėjas privalo sudaryti pirkimo-pardavimo sutartį ir sumokėti visą kainą ne vėliau kaip per penkias darbo dienas nuo nutarimo įsigaliojimo. Pirkėjui per nustatytą terminą nesudarius sutarties ar nesumokėjus visos kainos, įpareigoti administratorių ne vėliau kaip per 14 dienų sušaukti kreditorių susirinkimą, kuriame būtų sprendžiamas klausimas dėl tolesnės įkeisto turto pardavimo tvarkos ir kainos nustatymo“ ir klausimą dėl neparduoto turto sumažintų pardavimo kainų patvirtinimo ir pardavimo tvarkos nustatymo perduoti svarstyti BUAB „Magima“ kreditoriams.

3Pareiškėjo teigimu, šis nutarimas prieštarauja Įmonių bankroto įstatymo (toliau - ir ĮBĮ) nuostatoms, pažeidžia bankrutavusios bendrovės kreditorių interesus ir yra ekonomiškai nenaudingas bankrutavusiai įmonei ir kreditoriams. Kreditorius BAB bankas Snoras alternatyvų nutarimo projektą pateikė kartu su balsavimo biuleteniu kreditorių susirinkimo dieną 2016-09-19, todėl kiti kreditoriai neturėjo galimybių su pateiktu projektu susipažinti, neišsakė ir negalėjo išsakyti savo nuomonės dėl pateikto nutarimo projekto (IBĮ 21 str. 2 d. 1 p., 23 str.). Nutarimas priimtas balsuojant už jo priėmimą kreditoriui BAB bankui Snoras (93,54 procentai patvirtintų kreditorinių reikalavimų), t.y. klausimas, dėl kurio sprendimą turi priimti kreditorių susirinkimas, buvo išspręstas vieno kreditoriaus. Kreditoriaus BAB bankas Snoras pasiūlyta turto pardavimo sąlyga prieštarauja įstatymu nustatytai įkeisto turto paradavimo tvarkai, nes hipotekos kreditoriui nesuteikta teisė siūlyti parduoti turtą konkrečiam pirkėjui už hipotekos kreditoriaus nustatytą kainą. Turto pardavimas konkrečiam pirkėjui už konkrečią kainą pašalina potencialių pirkėjų galimybę dalyvauti turto pardavimo procese siūlant didesnę kainą, negu nustatyta pradinė turto kaina. Nustatyta turto pardavimo tvarka neorientuota į realią parduodamo turto rinkos vertę, nustatyta neišnaudojus visų galimybių parduoti turtą už kaip įmanoma didesnę kainą, neatitinka bankroto proceso efektyvumo siekio. Atsižvelgiant į tai, kad turto rinkos vertė nustatyta 255 000 Eur, taip pat į tai, kad 2016-07-28 kreditorių susirinkime buvo nutarta turtą 30 dienų pardavinėti už 200 000 Eur, skundžiamas nutarimas parduoti turtą 50 000 Eur mažesne kaina prieštarauja ekonominei logikai ir yra nepateisinamas jokiais racionaliais motyvais.

4Bankroto administratorius UAB „Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biuras“ atsiliepime į skundą nurodė, kad UAB „Magima“ bankroto administratorius kreditorių susirinkimą sušaukė vadovaudamasis ĮBĮ nuostatomis, ginčijamas kreditorių susirinkimo nutarimas priimtas kreditorių susirinkime dalyvaujančių kreditorių balsų dauguma, kreditorių susirinkimo protokolas surašytas ir pateiktas teismui ir kreditoriams laikantis įstatyme nustatytų terminų, todėl kreditorių susirinkimo sušaukimo bei nutarimų priėmimo procedūra nebuvo pažeista. Pagal ĮBĮ 24 straipsnio 1 dalį kreditorius turi teisę raštu pareikšti kreditorių susirinkimui savo nuomonę dėl kiekvieno nutarimo, šios nuomonės įskaitomos į kreditorių susirinkimo balsavimo rezultatus ir apie tai turi būti paskelbta kreditorių susirinkimo metu, todėl bankroto administratorius neturėjo jokio teisinio pagrindo ignoruoti kreditoriaus AB Bankas Snoras pateikto pasiūlymo bei neįtraukti jo į kreditorių susirinkimo protokolą vien dėl to, kad jis buvo pateiktas kreditorių susirinkimo dieną. Kreditorius A. M. apie susirinkimą buvo informuotas tinkamai, susirinkime nedalyvavo, savo pozicijos dėl svarstomų klausimų nepareiškė, alternatyvių pasiūlymų nepateikė, raštu nebalsavo. Faktas, kad kreditorius BAB bankas Snoras turi didžiąją dalį balsų kreditorių susirinkime, kreditorių susirinkimo nutarimo savaime nedaro negaliojančiu, tol kol jis nepažeidžia kitų kreditorių interesų. Administratorius pažymėjo, kad bankroto procesas yra užsitęsęs, bankroto proceso eigoje kreditorių susirinkimuose nekilnojamojo turto pardavimo kaina buvo paprastai mažinama maždaug po 10-20 procentų, 2016-07-28 kreditorių susirinkime buvo nutarta nekilnojamojo turto kompleksą su nuomos teise į žemės sklypą pardavinėti be varžytynių 30 dienų už 200 000 Eur, tačiau turtas nebuvo parduotas. Bankroto administratorius gavo pasiūlymą įsigyti nekilnojamąjį turtą už 150.000,00 Eur kainą, apie kurį buvo informuotas ir įkaito turėtojas.

5Suinteresuotas asmuo BAB bankas Snoras, atstovaujamas UAB „Baltijos kredito sprendimai“, atsiliepime į skundą nurodo, kad nesutinka su kreditoriaus A. M. skundu. Argumentuoja tuo, kad priimant 2016 m. rugsėjo 19 d. kreditorių susirinkimo nutarimą nebuvo padaryta jokių procedūrinių pažeidimų; buvo laikomasi nustatytos kreditorių susirinkimo sušaukimo tvarkos, visi kreditoriai buvo informuoti apie planuojamą kreditorių susirinkimo darbotvarkę, kuri 2016 m. rugsėjo 19 d. kreditorių susirinkimo metu nebuvo keista; BAB Snoro bankas 2016 m. rugsėjo 19 d. kreditorių susirinkimo metu nesiūlė jokių naujų darbotvarkės klausimų, o tiesiog pasiūlė savo nutarimo projektą esamu darbotvarkės klausimu; ta aplinkybė, kad kreditorių susirinkimo nutarimas buvo priimtas tik Suinteresuoto asmens balsais, pati savaime nelemia tokio nutarimo neteisėtumo; pareiškėjas turėjo visas galimybes pasinaudoti savo kaip kreditoriaus teisėmis tiek pateikiant balsavimo raštu biuletenį, tiek dalyvaujant fiziškai kreditorių susirinkime, tačiau pareiškėjas šiomis teisėmis nepasinaudojo; BAB Snoro bankas yra hipotekos kreditorius, o neparduotas įkeistas turtas, yra vienintelis likęs BUAB „Magima“ turtas, todėl visos gautos lėšos realizavus šį turtą (atskaičius administravimo išlaidas), atitektų išimtinai BAB Snoro bankas; 2016 m. rugsėjo 19 d. kreditorių susirinkimo nutarimu nustatyta neparduoto įkeisto turto pardavimo tvarka šiuo metu yra orientuota į kuo operatyvesnį BUAB „Magima“ bankroto procedūros vykdymą ir užbaigimą ir tai atitinka bankroto proceso tikslą – kuo greičiau patenkinti bent dalį teismo patvirtintų finansinių reikalavimų. Taip pat prašo skirti pareiškėjui A. M. 2000 EUR baudą už aiškiai nepagrįsto skundo pareiškimą, iš jos 1000 EUR skiriant BAB Snoro bankui.

6Suinteresuotas asmuo Valstybės įmonė Turto bankas atsiliepime į skundą nurodo, kad skundžiamu nutarimu nustatyta nepagrįsta ir galimybę gauti didžiausią kainą eliminuojanti nekilnojamojo turto pardavimo kaina, todėl pareiškėjo skundą prašo tenkinti.

7Suinteresuotas asmuo Pakruojo rajono savivaldybė atsiliepime į skundą nurodė, kad pareiškėjo reikalavimams prieštaravimų nereiškia ir prašo priimti sprendimą teismo nuožiūra.

8Skundas netenkinamas.

9Bankroto bylos nagrinėjamos pagal CPK įtvirtintas taisykles, išskyrus išimtis, nustatytas kitų įstatymų (CPK 1 str. 1 d.). Specialusis įstatymas bankroto bylų nagrinėjimui yra Įmonių bankroto įstatymas (toliau- ĮBĮ), o kitų įstatymų nuostatos, susijusios su bankroto procesu, taikomos tiek, kiek jos neprieštarauja šio specialiojo įstatymo nuostatoms. ĮBĮ nėra imperatyviai įtvirtinta, kad skundai dėl kreditorių susirinkimo priimtų nutarimų būtų nagrinėjami žodinio proceso tvarka. Teismas sprendžia, kad įrodymų, kurie leistų priimti procesinį sprendimą dėl pateikto prašymo pakanka, byloje dalyvaujančių asmenų žodiniai paaiškinimai nebūtini, todėl byla nagrinėtina rašytinio proceso tvarka (CPK 153 str.).

10Kreditorių susirinkimo nutarimas gali būti apskųstas teismui ne vėliau kaip per 14 dienų nuo dienos, kurią kreditorius sužinojo arba turėjo sužinoti apie nutarimo priėmimą (ĮBĮ 24 str. 5 d.). Dėl 2016-09-19 kreditorių susirinkimo nutarimo skundas pateiktas 2016-10-04. Pareiškėjas nurodo, kad apie skundžiamą nutarimą jis sužinojo tik 2016-09-23, kai iš bankroto administratoriaus gavo minėto kreditorių susirinkimo protokolą, todėl nuo šios datos skaičiuojamas terminas nutarimui apskųsti ir nagrinėjamu atveju jis nėra praleistas.

11Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad nagrinėjant skundus dėl kreditorių susirinkimo nutarimų teisėtumo reikia patikrinti, ar buvo laikytasi ĮBĮ ir kreditorių susirinkimo nustatytos susirinkimo sušaukimo, kreditorių dalyvavimo, nustatytos susirinkimo darbotvarkės klausimų nagrinėjimo, balsavimo ir nutarimų priėmimo tvarkos, nes šie procedūrų veiksmai reikšmingi ir gali lemti neteisėtų nutarimų priėmimą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007 m. birželio 22 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-286/2007). Tačiau kreditorių susirinkimo priimti nutarimai neteisėtais turėtų būti pripažinti tik nustačius esminius procedūrinius pažeidimus, galėjusius lemti neteisėtų nutarimų priėmimą, taip pat nustačius, kad priimti nutarimai prieštarauja imperatyviosioms ĮBĮ, kitų įstatymų normoms, CK 1.5 straipsnyje įtvirtintiems principams ir dėl to pažeidžia bankrutuojančios įmonės, jos kreditorių grupės teisėtiems interesams (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012 m. lapkričio 22 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-514/2012; Lietuvos apeliacinio teismo 2014 m. liepos 10 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1240/2014).

12Įmonių bankroto įstatymo 22 straipsnio 3 dalyje nustatyta, jog kreditorių susirinkimus šaukia teismas, administratorius arba kreditorių susirinkimo pirmininkas. Nagrinėjamu atveju BUAB „Magima“ bankroto administratorius pranešimus apie šaukiamą kreditorių susirinkimą visiems BUAB „Magima“ kreditoriams, kurių reikalavimai patvirtinti Šiaulių apygardos teismo nutartimis, buvo išsiųsti registruotais laiškais, visa su kreditorių susirinkimo darbotvarke susijusi medžiaga (administratoriaus informacija ir balsavimo biuletenis) visiems prašymą pateikusiems kreditoriams buvo išsiųsta iš anksto elektroniniu paštu.

13Iš byloje pateikto BUAB „Magima“ 2016-09-19 kreditorių susirinkimo protokolo matyti, kad į kreditorių susirinkimą neatvyko nei vienas kreditorius, kreditoriai VĮ Turto bankas, VSDFV Šiaulių skyrius ir BAB bankas Snoras darbotvarkės klausimu balsavo raštu. Vieninteliu darbotvarkės klausimu buvo svarstyti du alternatyvūs nutarimo projektai - pasiūlytas administratoriaus ir pasiūlytas kreditoriaus BAB bankas Snoras. Bankroto administratorius siūlė ,,Nekilnojamojo turto kompleksą su nuomos teise į žemės sklypą ( - ) pardavinėti komplekse be varžytynių 15 dienų, nustatant, kad turtas parduodamas už 180. 000,00 Eur. Turto nepardavus už 180. 000, 00 Eur kainą, pardavinėti komplekse be varžytynių dar 15 dienų, nustatant, kad turtas parduodamas už 162000,00 Eur turto pardavimo kainą. Turto nepardavus už 162 000,00 Eur kainą, pardavinėti komplekse be varžytynių dar 15 dienų, nustatant, kad turtas parduodamas už didžiausią pasiūlytą kainą, bet ne mažesne nei 150000,00 Eur turto pardavimo kainą“. Už kreditoriaus BAB bankas Snoras balsavimo raštu biuletenyje 2016-09-16 pateiktą nutarimo projektą: „nekilnojamojo turto kompleksą su nuomos teise į žemės sklypą ( - ) parduoti pasiūlymą pateikusiam pirkėjui (UAB „( - )“ vadovui A. B.) komplekse už ne mažesnę kaip 150 000 Eur kainą, nustatant, kad pirkėjas privalo sudaryti pirkimo-pardavimo sutartį ir sumokėti visą kainą ne vėliau kaip per penkias darbo dienas nuo nutarimo įsigaliojimo. Pirkėjui per nustatyta terminą nesudarius sutarties ar nesumokėjus visos kainos, įpareigoti administratorių ne vėliau kaip per 14 dienų sušaukti kreditorių susirinkimą, kuriame būtų sprendžiamas klausimas dėl tolesnės įkeisto turto pardavimo tvarkos ir kainos nustatymo“ balsavo tik pats pasiūlytą nutarimo projektą pateikęs kreditorius BAB bankas Snoras, kuris savo nuomonę pareiškė raštu ir kurio patvirtinta reikalavimų suma sudaro 93,54 procentus. Pareiškėjas (kreditorius) A. M., žinodamas apie susirinkimo darbotvarkę, tiesiogiai susirinkime nedalyvavo. Kaip jau buvo minėta, pareiškėjui (kreditoriui) A. M. laiku buvo pranešta apie 2016-09-16 vyksiantį kreditorių susirinkimą, jam buvo žinoma, kad vieninteliu kreditorių susirinkimo darbotvarkės klausimu bus sprendžiama dėl įmonės nekilnojamojo turto pardavimo kainos ir tvarkos nustatymo, pareiškėjas (kreditorius) balsavime raštu nedalyvavo, t.y. jis nebalsavo už administratoriaus siūlytą nutarimo projektą. Atsižvelgiant į tai, kad nutarimo projektas priimtas balsuojant „už“ vieninteliam pateikusiam nutarimo projektą kreditoriui AB bankas Snoras, turinčiam 93,54 procentus nuo visų teismo patvirtintų kreditorinių reikalavimų bendros sumos, teigti, kad pareiškėjo (kreditoriaus) A. M. bei kitų kreditorių balsavimas „prieš“ už priimtą nutarimo projektą būtų turėjęs įtakos priimtam nutarimui, nėra pagrindo.

14Pažymėtina, kad remiantis ĮBĮ 24 straipsnio 1 dalimi, raštu kreditorių pareikštos nuomonės įskaitomos į kreditorių susirinkimo balsavimo rezultatus ir apie tai turi būti paskelbiama kreditorių susirinkimo metu. Jokio išankstinio pranešimo apie balsu pareikštas nuomones ar alternatyvius pasiūlymus, jų pateikimą, turinį, ĮBĮ normos nenumato, todėl kreditorius, kuris suinteresuotas būti informuotas apie kitų kreditorių raštu pareikštą nuomonę (kuria laikytinas ir alternatyvus pasiūlymas), turi galimybę dalyvauti susirinkime, jame gauti atitinkamą informaciją ir pareikšti savo poziciją balsuodamas. Kaip minėta, šiomis teisėmis pareiškėjas (kreditorius) A. M. nesinaudojo.

15Be to, teismas, spręsdamas klausimą dėl tokių skundų pagrįstumo, turi atsižvelgti ir į kreditorių, kurie teikia skundus, galimą įtaką sprendimų priėmimui, t. y. ar tų kreditorių, jeigu jie būtų dalyvavę susirinkime, turimų balsų būtų užtekę priimti kitokius sprendimus. Nagrinėjamoje byloje susiklostė būtent tokia situacija. Pagrindinis bankrutavusios UAB „Magima“ kreditorius AB bankas Snoras turi 93,54 procentus visų kreditorinių reikalavimų sumos Šis kreditorius dalyvauja kreditorių susirinkimuose, teikia nutarimų projektus, jam yra įkeistas nutarime nurodytas įmonei priklausantis nekilnojamasis turtas, kreditorių susirinkimo nutarimą skundžiantis kreditorius A. M. turi mažiau nei 2 procentus visų kreditorinių reikalavimų sumos, t. y. jis neturi lemiamos įtakos sprendimų priėmimui, juolab, kad kiti kreditoriai 2016-09-16 kreditorių susirinkime priimtų nutarimų neskundė.

16Teismų praktikoje pripažįstama, kad ne bet kokie nutarimų priėmimo procedūriniai pažeidimai yra pagrindas nutarimus panaikinti, o tik tokie, kurie galėjo lemti neteisėtų nutarimų priėmimą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012-11-22 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-514/2012, Lietuvos apeliacinio teismo 2013-01-16 nutartis civilinėje byloje Nr. 2-172/2013). Šioje byloje nenustatyta ginčijamo nutarimo priėmimo procedūrinių pažeidimų, galėjusių įtakoti skundžiamo kreditorių susirinkimo nutarimo turinį. Be to, bankrutavusios UAB „Magima“ įmonės bankroto procedūros jau tęsiasi daugiau nei ketverius metus, todėl skundžiamo kreditorių susirinkimo nutarimų panaikinimas vien formaliais pagrindais, reikštų viešojo intereso bei kitų įmonės kreditorių interesų pažeidimą.

17Pareiškėjo A. M. kitas esminis argumentas, kuriuo grindžiamas minėto kreditorių susirinkimo nutarimo turinio neteisėtumas, yra tas, kad juo buvo sudarytos sąlygos parduoti bankrutuojančios įmonės turtą už nepagrįstai mažą kainą. Pareiškėjas nurodo, kad nekilnojamojo turto vertė yra 255 000 Eur ir pateikė teismui Nekilnojamojo turto vertinimo ataskaitą, kuria 2015-12-11 parengė korporacija Matininkai, vertinimo ataskaita parengta turto įkeitimo tikslu.

18Teismų praktikoje ne kartą pažymėta, kad kreditorių, kaip visumos, teisė spręsti bankrutuojančios įmonės reikalus – tai kreditorių autonomijos principo išraiška. Ši teisė yra įgyvendinama kreditorių balsų dauguma priimant nutarimus kreditorių susirinkime (kreditorių komitete). Teismo, atliekančio įstatymais nustatyto pobūdžio bankroto proceso kontrolę vaidmuo ginčuose dėl bankrutuojančios įmonės kreditorių susirinkimo ar kreditorių komiteto sprendimų dėl turto realizavimo ar nuomos iš esmės nėra nukreiptas į skundžiamo kreditorių susirinkimo nutarimo ekonominio pagrįstumo ir naudingumo vertinimą, nes būtent įmonės kreditoriai yra suinteresuoti savo reikalavimų patenkinimu ir į šį tikslą nukreiptų sprendimų priėmimu (Lietuvos apeliacinio teismo 2012 m. vasario 27 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-570/2012). Panaikinti kreditorių susirinkimo (kreditorių komiteto) priimtą nutarimą būtų reikalinga tik tuomet, kai toks nutarimas akivaizdžiai prieštarautų ekonominei logikai, būtų aiškiai neprotingas ir negalėtų būti pateisintas jokiais racionaliais motyvais ar būtų nesąžiningas (Lietuvos apeliacinio teismo 2016 m. sausio 7 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-24-302/2016).

19Nagrinėjamu atveju bankroto byla UAB „Magima“ iškelta 2012-09-12, 2013-01-24 nutartimi BUAB „Magima” pripažinta bankrutavusia ir nutarta šią įmonę likviduoti dėl bankroto. Taigi sprendžiant dėl bendrovės turto pardavimo procedūrų, jų trukmės, ekonomiškumo būtina vertinti tai, kad UAB „Magima“ bankroto procedūros vykdomos jau 4 metai; kad kreditoriai iki šiol negauna atsiskaitymo už bendrovės skolas, už jas neskaičiuojamos nei palūkanos, nei delspinigiai; kad tiesiogiai proporcingai bankroto proceso trukmei didėja jo kaštai, kurie, akivaizdu, dengiami taip pat iš kreditoriams skirtinų lėšų (ĮBĮ 36 str.), taip pat didėja valstybei tenkantys bankroto bylos kaštai.

20Bylos medžiaga rodo, kad nekilnojamojo turto komplekso ( - ) pardavimo procedūra buvo pradėta vykdyti po 2013-03-26 BUAB ,,Magima" kreditorių susirinkimo, kuriame buvo nustatyta 635.426,61 Eur (2.194.001,00 Lt) turto pardavimo kaina. Turtas buvo pardavinėjamas tiek laisvu pardavimu, tiek varžytynėse, turto pardavimo kaina buvo nuolatos mažinama maždaug po 10 ir 20 procentu, t.y. 2013-03-26 d. susirinkime buvo nustatyta 635.426,61 Eur kaina, 2013-07-18 - 514.695,32 Eur kaina, 2013-11-21 - 417.052,83 Eur kaina, 2014-04-15 - 338.855,42 Eur kaina, 2014-09-02 - 273.690,92 Eur kaina, ir sumažinta 246.321,83 Eur kaina, 2015-01-08 d. susirinkime - 221.689,64 Eur kaina, o 2015-07-10 susirinkime 200 000 Eur ir sumažinta 180.000 Eur turto pardavimo kaina. 2016-07-28 įvykusiame BUAB ,,Magima" kreditorių susirinkime buvo nutarta nekilnojamojo turto kompleksą su nuomos teise į žemės sklypą pardavinėti komplekse be varžytynių 30 dienų, nustatant, kad turtas parduodamas už 200 000,00 Eur. Apie turto pardavimą paskelbta visuose įmanomuose interneto tinklapiuose ir spaudoje, tačiau turtas nebuvo parduotas. Teismas sprendžia, kad, priešingai nei tvirtinama skunde, šios aplinkybės rodo, jog iki skundžiamo nutarimo priėmimo buvo panaudotos įstatyme numatytos priemonės nurodytą turtą parduoti varžytynėse. Turint omenyje pirmiau paminėtus faktus, apibūdinančius bendrovės bankroto proceso trukmę ir atitinkamai paties bankroto proceso, bankroto bylos kaštus, kreditorių, su kuriais iki šiol nėra atsiskaityta, skaičių, bendrą jų finansinių reikalavimų sumą, kad teismas atmeta kaip nepagrįstus pareiškėjo argumentus, jog kreditorių susirinkime priimtas ginčijamas nutarimas akivaizdžiai prieštarauja ekonominei logikai, pažeidžia teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principus ir kt.

21Nagrinėjamoje byloje būtent pareiškėjui, ginčijančiam balsų dauguma priimtą kreditorių komiteto nutarimą, tenka procesinė pareiga pagrįsti, kad toks nutarimas yra akivaizdžiai neracionalus ir prieštaraujantis ekonominei logikai (CPK 178 straipsnis). Teismo vertinimu, aiškus ginčijamo nutarimo prieštaravimas ekonominei logikai byloje surinktais įrodymais nepatvirtintas.

22Teismas sprendžia, kad atsižvelgiant į pareiškėjo skunde išdėstytus argumentus ir jo subjektyvią nuomonę, nėra pakankamo pagrindo spręsti, jog ginčijamas kreditorių susirinkimo balsų dauguma priimtas nutarimas akivaizdžiai prieštarauja ekonominei logikai, teismas nenustatė tokių aplinkybių, kurios sudarytų pagrindą konstatuoti, jog nutarimas pažeidžia imperatyvias teisės normas arba prieštarauja teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principams (CK 1.5 str.), todėl skundas atmestinas.

23BUAB „Magima” kreditorius AB bankas Snoras prašo pareiškėjui A. M. skirti 2000,00 Eur baudą už aiškiai nepagrįsto skundo pateikimą, iš jos 1000 Eur skiriant BAB bankui Snoras. CPK 95 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad šalis, kuri nesąžiningai pareiškė nepagrįstą ieškinį arba sąmoningai veikė prieš teisingą ir greitą bylos išnagrinėjimą ir išsprendimą, gali būti teismo įpareigota atlyginti kitai šaliai jos patirtus nuostolius. To paties straipsnio 2 dalyje numatyta galimybė už piktnaudžiavimą procesu paskirti baudą. Pagal formuojamą kasacinio teismo praktiką įstatyme nustatytos teisės įgyvendinimas gali būti laikomas piktnaudžiavimu tik išimtiniais atvejais, kai tokia teise akivaizdžiai naudojamasi ne pagal jos paskirtį (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2005 m. balandžio 4 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-224/2005; 2010 m. kovo 2 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-94/2010; 2013 m. kovo 14 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-146/2013; kt.). Skundo dėl kreditorių susirinkimo nutarimo panaikinimo teikimas yra procesinė šalies teisė (ĮBĮ 24 str. 5 d.), o skundo netenkinimas savaime nereiškia byloje dalyvaujančio asmens nesąžiningumo, todėl prašymas dėl baudos skyrimo pareiškėjai atmestinas.

24Pagal CPK 93 straipsnio 1 dalies, 98 straipsnio nuostatas išlaidos advokato pagalbai apmokėti atlyginamos šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas. Netenkinus pareiškėjo A. M. skundo, šios išlaidos priteistinos suinteresuoto asmens BAB bankas Snoras įgaliotam atstovui UAB „Baltijos kredito sprendimai”, kuris prašo priteisti 1815 Eur atstovavimo (medžiagos studijavimas, atsiliepimo parengimas) išlaidų. Prašomas priteisti bylinėjimosi išlaidų dydis neviršija teisingumo ministro 2004-04-02 įsakymu Nr. 1R-85 ir Lietuvos advokatų tarybos 2004 m. balandžio 26 d. nutarimu patvirtintose Rekomendacijose ,,Dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio“ 8.2 punkte nurodytų dydžių, atitinka teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principus, todėl prašymas dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo tenkintinas (CPK 93 str., 98 str.).

25Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 24 straipsnio 5 dalimi, Civilinio proceso kodekso 290-291 straipsniais,

Nutarė

26Pareiškėjo A. M. skundą atmesti.

27Priteisti suinteresuoto asmens BAB bankas Snoras įgaliotam asmeniui UAB „Baltijos kredito sprendimai“ (j. a. k. 303939377) iš pareiškėjo A. M., a. k. ( - ) 1815 Eur bylinėjimosi išlaidų.

28Nutartis per septynias dienas nuo jos įteikimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Lietuvos apeliaciniam teismui per Šiaulių apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Šiaulių apygardos teismo teisėja Irena Stasiūnienė rašytinio proceso... 2. Pareiškėjas B UAB „Magima“ kreditorius A. M. 2016-10-05 pateikė teismui... 3. Pareiškėjo teigimu, šis nutarimas prieštarauja Įmonių bankroto įstatymo... 4. Bankroto administratorius UAB „Įmonių bankroto administravimo ir teisinių... 5. Suinteresuotas asmuo BAB bankas Snoras, atstovaujamas UAB „Baltijos kredito... 6. Suinteresuotas asmuo Valstybės įmonė Turto bankas atsiliepime į skundą... 7. Suinteresuotas asmuo Pakruojo rajono savivaldybė atsiliepime į skundą... 8. Skundas netenkinamas.... 9. Bankroto bylos nagrinėjamos pagal CPK įtvirtintas taisykles, išskyrus... 10. Kreditorių susirinkimo nutarimas gali būti apskųstas teismui ne vėliau kaip... 11. Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad nagrinėjant skundus dėl kreditorių... 12. Įmonių bankroto įstatymo 22 straipsnio 3 dalyje nustatyta, jog kreditorių... 13. Iš byloje pateikto BUAB „Magima“ 2016-09-19 kreditorių susirinkimo... 14. Pažymėtina, kad remiantis ĮBĮ 24 straipsnio 1 dalimi, raštu kreditorių... 15. Be to, teismas, spręsdamas klausimą dėl tokių skundų pagrįstumo, turi... 16. Teismų praktikoje pripažįstama, kad ne bet kokie nutarimų priėmimo... 17. Pareiškėjo A. M. kitas esminis argumentas, kuriuo grindžiamas minėto... 18. Teismų praktikoje ne kartą pažymėta, kad kreditorių, kaip visumos, teisė... 19. Nagrinėjamu atveju bankroto byla UAB „Magima“ iškelta 2012-09-12,... 20. Bylos medžiaga rodo, kad nekilnojamojo turto komplekso ( - ) pardavimo... 21. Nagrinėjamoje byloje būtent pareiškėjui, ginčijančiam balsų dauguma... 22. Teismas sprendžia, kad atsižvelgiant į pareiškėjo skunde išdėstytus... 23. BUAB „Magima” kreditorius AB bankas Snoras prašo pareiškėjui A. M.... 24. Pagal CPK 93 straipsnio 1 dalies, 98 straipsnio nuostatas išlaidos advokato... 25. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 24... 26. Pareiškėjo A. M. skundą atmesti.... 27. Priteisti suinteresuoto asmens BAB bankas Snoras įgaliotam asmeniui UAB... 28. Nutartis per septynias dienas nuo jos įteikimo dienos gali būti skundžiama...