Byla 2-1994-657/2013
Dėl perkančiosios organizacijos sprendimų viešajame pirkime Nr. 135063 panaikinimo. Teismas

1Kauno apygardos teismo teisėja Žibutė Budžienė teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės UAB „Pontem“ ieškinį atsakovei VšĮ Marijampolės pirminės sveikatos priežiūros centras, trečiajam asmeniui UAB „Laviltra“ dėl perkančiosios organizacijos sprendimų viešajame pirkime Nr. 135063 panaikinimo. Teismas

Nustatė

2Ieškovės UAB „Pontem“ kreipėsi į teismą prašydama: pripažinti neteisėtais ir panaikinti atsakovės VšĮ Marijampolės pirminės sveikatos priežiūros centro 2013 m. balandžio 26 d. rašte Nr. 1-292 užfiksuotus sprendimus dėl pasiūlymų eilės ir Pirkimo laimėtojo nustatymo; įpareigoti atsakovę VšĮ Marijampolės pirminės sveikatos priežiūros centras tiekėjo UAB „Laviltra“ pasiūlymą vertinti iš naujo ir jį atmesti bei pirkimo laimėtoju paskelbti ieškovę UAB „Pontem“; pripažinti ex officio niekine 2013 m. gegužės 30 d. pirkimo sutartį; priteisti išlaidas advokato pagalbai apmokėti (T.1, b.l. 5-12; T.3, b.l. 3-11).

3Ieškinyje ir dublike ieškovė nurodė, kad perkančioji organizacija – VšĮ Marijampolės pirminės sveikatos priežiūros centras 2013 m. balandžio 4 d. paskelbė supaprastintą atvirą konkursą „Pacientų maitinimo paslaugų pirkimas“ (pirkimo Nr. 135063), kuriam pasiūlymus pateikė ieškovė UAB „Pontem“ bei trečiasis asmuo UAB „Laviltra“. 2013-04-26 perkančioji organizacija pirkimo dalyvius informavo apie sudarytą pasiūlymų eilę bei tai, kad abejose pirkimo objekto dalyse laimėtoja pripažinta tiekėja UAB „Laviltra“. 2013-05-09 ieškovė perkančiajai organizacijai pateikė pretenziją, kuria pareikalavo panaikinti priimtus sprendimus dėl pasiūlymų eilės sudarymo ir pirkimo laimėtojo nustatymo. UAB „Pontem“ reikalavo atmesti UAB „Laviltra“ pasiūlymą, nes tiekėja neatitinka kvalifikacinių reikalavimų, o jos pasiūlyta kaina yra nepagrįstai maža. Be to, prašė leisti susipažinti su UAB „Laviltra“ pasiūlymo dokumentais, tačiau perkančioji organizacija ieškovės pretenzijos netenkino. Pakartotinai pateiktą ieškovės pretenziją perkančioji organizacija vertinti atsisakė. Pažymėjo, kad perkančioji organizacija, pirkimo laimėtoja paskelbdama UAB „Laviltra“, neįsitikino šio tiekėjo kvalifikacija, nes yra įvykdžiusi tik 1 pirkimo objektui panašią sutartį, šį tiekėją pirkime protegavo, nepagrįstai neatmetė kvalifikacinių reikalavimų neatitinkantį pasiūlymą, nesikreipė į UAB „Laviltra“ dėl neįprastai mažos kainos pagrindimo, nors UAB „Laviltra“ pasiūlymo kaina yra daugiau nei 15 proc. mažesnė už neatmestų pasiūlymų kainų vidurkį, o tokiu atveju perkančioji organizacija visais supaprastintų pirkimų atvejais privalo prašyti tiekėjo neprastai mažos kainos pagrindimo; be to, nepagrįstai neleido susipažinti su tiekėjos UAB „Laviltra“ pasiūlymo informacija, konfidencialios informacijos UAB „Laviltra“ pasiūlyme nėra. Tokiu būdu perkančioji organizacija pažeidė Viešųjų pirkimų įstatymo 3 straipsnio 1 dalyje nustatytus viešųjų pirkimų skaidrumo, lygiateisiškumo, nediskriminavimo bei sąžiningos tiekėjų tarpusavio konkurencijos principus, Viešųjų pirkimų įstatymo 40 straipsnio 1 dalį, 6 straipsnio 1 dalies nuostatas, pirkimo sąlygų 9.7.2 ir 3.5 punktus. Atsižvelgiant į pirkimo objekto apimtis ir Techninėje specifikacijoje pateiktus reikalavimus, UAB „Laviltra“ objektyviai yra nepajėgi įvykdyti pirkimo sutartį.. Sudarydama pirkimo sutartį, atsakovė pažeidė Viešųjų pirkimų įstatymo 95 straipsnio 2 dalį, imperatyvias įstatymo normas, nes atsakovės argumentai, kad UAB „Pontem“ patiria didesnes išlaidas transportavimui, yra niekuo nepagrįsti. Atsižvelgiant į tai, kad pirkimo sutartis sudaryta, anksčiau, nei buvo gautas teismo leidimas, pirkimo sutartis privalo būti pripažinta niekine ir naikintina, o pirkimo šalys privalo būti grąžintos į prieš pažeidimą buvusią stadiją.

4Reikalavimus grindė: skelbimo apie pirkimą išrašu iš CVP IS, pretenzijų kopijomis, raštų kopijomis, UAB „Laviltra“ pasiūlymo formos kopija, atsakovės supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių kopija.

5Atsakovė atsiliepime į ieškinį bei triptike nurodė, kad su ieškiniu nesutinka ir prašė jį atmesti (T.2, b.l. 87-93, T.3, b.l. 37-42). Nurodė, kad tiekėja UAB „Laviltra“ pateikė dokumentus grindžiančius kvalifikaciją, nurodydama reikalaujamų įvykdytų sutarčių objektus, pirkėjo identifikavimo duomenis, sutarčių vertes ir datas, be to užpildė sąžiningumo deklaraciją, kurioje įsipareigojo pateikti sąžiningus duomenis. Ieškovė UAB „Pontem“, teigdama, kad UAB „Laviltra“ neatitinka kvalifikacinio reikalavimo, vadovaujasi netikslia bei neišsamia internetine informacija. UAB „Laviltra“ pateikta informacija apie sudarytų sutarčių vykdymą ar įvykdytas sutartis atitinka kvalifikacinių reikalavimų 3.2.8. punkto reikalavimus. Abejoms pirkimo dalims pateiktų sutarčių vertės atitinka keliamus reikalavimus. Ieškovės teiginiai, kad laimėjusioje įmonėje dirbantys darbuotojai nepajėgūs vykdyti pirkimo sutarties, nepagrįsti jokiais faktiniais įrodymais. Konkurso dokumentuose nebuvo reikalaujama, kad pirkime dalyvaujantys tiekėjai nurodytų savo gamybinius pajėgumus, todėl perkančioji organizacija turėjo pagrindą išvadai, kad tiekėjos UAB „Laviltra“ pateiktas pasiūlymas atitinka bendrųjų paslaugų tiekėjų kvalifikacijos reikalavimus bei ekonominės ir finansinės būklės, techninio ir profesinio pajėgumo kvalifikacijai keliamus reikalavimus. Nagrinėjamu atveju viešojo pirkimo komisija veikė pagal nustatytas konkurso sąlygas ir Viešųjų pirkimų įstatymo reikalavimus, ir pažeidimų nepadarė. Perkančioji organizacija neturėjo pareigos prašyti, kad UAB „Laviltra“ pagrįstų siūlomą kainą, kadangi ši bendrovė jau vykdė /vykdo dvi sutartis atsakovei, todėl atsakovei ši tiekėja yra žinoma kaip patikima. Perkančiosios organizacijos pareiga neatskleisti konfidencialios informacijos pati savaime nereiškia viešųjų pirkimų skaidrumo ar lygiateisiškumo principų pažeidimo, nes įstatymas nenumato perkančiosios organizacijos pareigos savo iniciatyva atlikti analizę, kuri pateikto pasiūlymo dalis turėtų būti konfidenciali. Visi UAB „Laviltra“ pasiūlyme nurodyti duomenys yra konfidenciali informacija, todėl skirta tik perkančiajai organizacijai ir Viešojo pirkimo komisijai. Perkančioji organizacija ieškinio kopiją su gavimo teisme įrodymu gavo tik 2013-05-31 iš Kauno apygardos teismo, todėl perkančioji organizacija, suėjus 15 dienų terminui privalėjo sudaryti pirkimo sutartį su pirkimą laimėjusiu tiekėju.

6Atsikirtimus grindė: konkurso sąlygų kopija, skelbimu apie supaprastintą pirkimą, raštų kopijomis, pretenzijos, protokolų kopijomis, Viešųjų pirkimo tarnybos atsakymu, Pacientų maitinimo paslaugų pirkimo sutarties Nr. 2013/016 kopija, sutarties įvykdymo garantijos kopija.

7Trečiasis asmuo UAB „Laviltra“ atsiliepime į ieškinį nurodė, kad su ieškiniu nesutinka ir prašė jį atmesti (T.2, b.l. 96-97). Nurodė, kad atsakovės skelbiamo konkurso sąlygų 3.2 punkte reikalaujama, kad paslaugos teikėjas, dalyvaujantis pirkime, turi atitikti minimalius kvalifikacijos reikalavimus bei privalo pateikti tai patvirtinančius dokumentus. UAB „Laviltra“ pateikė visus būtinus dokumentus, patvirtinančius tiek bendruosius paslaugos teikėjo kvalifikacinius reikalavimus, tiek ekonominės ir finansinės būklės, techninio ir profesinio pajėgumo reikalavimus. Tai, jog ieškovė, teikdama pasiūlymą, apskaičiavo didesnę sutarties kainą ir pasiūlė beveik dvigubai didesnę sutarties vykdymo kainą, yra ieškovės atsakomybė, o ne atsakovės ar trečiojo asmens. Iš to, jog ieškovės buveinė registruota Vilniuje, manytina, kad ženklią kainos dalį sudaro pristatymo ir/ar transportavimo išlaidos, todėl dėl objektyvių priežasčių UAB „Laviltra“ galėjo pasiūlyti mažesnę kainą, nes šios įmones buveinė yra Marijampolėje. Be to, perkančioji organizacija neturėjo pareigos prašyti kainos pagrindimo dar ir dėl tos priežasties, jog UAB „Laviltra“ atsakovei jau vykdė/vykdo dar 2 sutartis, todėl atsakovei yra žinomi šios įmonės taikomi įkainiai.

8Ieškinys tenkintinas iš dalies.

9Bylos esančiais rašytiniais įrodymais nustatyta, kad atsakovas VšĮ Marijampolės pirminės sveikatos priežiūros centras 2013 m. balandžio 4 d. per Centrinę Viešųjų pirkimų informacinę sistemą paskelbė, kad vykdo supaprastintą atvirą konkursą „Pacientų maitinimo paslaugų pirkimas“ (pirkimo numeris 135063) (T.1, b.l. 31-33). Skelbime nurodyta pasiūlymų pateikimo ir vokų su pasiūlymais atplėšimo laikas. Pasiūlymų vokų atplėšimo procedūra įvyko 2013 m. balandžio 22 d. 14.00 val. VšĮ Marijampolės PSPC, P. Kriaučiūno g. 2, Marijampolė, 320 kab. Pasiūlymus numatyta vertinti pagal mažiausios kainos kriterijų, pasiūlymuose nurodytą kainą vertinant litais (Pirkimo dokumentų 10.1 p. ir 10.2 p., T.1, b.l. 38).

10Nagrinėjamoje byloje ginčas kilęs dėl perkančiosios organizacijos atmesto ieškovo pasiūlymo viešajame pirkime.

112011-11-17 ieškovas pateikė pasiūlymą I pirkimo daliai Pacientų dietinio maitinimo paslaugos pacientų palaikomojo gydymo ir slaugos skyriuje – pasiūlymo kaina (12 mėn.) – 334139,25 Lt, pasiūlymo kaina (24 mėn.) – 668278,50 Lt, II pirkimo daliai Psichikos dienos stacionaro pacientų maitinimo paslaugos – pasiūlymo kaina (12 mėn.) – 39579,75 Lt, pasiūlymo kaina (24 mėn.) – 81098,10 Lt (T.3, b.l. 53-55; 82-92).

12Atsakovė 2013 m. balandžio 26 d. raštu Nr. 1-292 paskelbė informaciją apie gautus tiekėjų pasiūlymus ir kiekvieno tiekėjo pasiūlyme nurodytas kainas ir sudarytą pasiūlymų eilę (T.1, b.l. 47). Byloje nustatyta, kad pasiūlymus be ieškovės, taip pat pateikė UAB „Laviltra“ – I pirkimo daliai – pasiūlymo kaina (12 mėn.) – 241995,00 Lt, pasiūlymo kaina (24 mėn.) – 41415,00 Lt, II pirkimo daliai – pasiūlymo kaina (12 mėn.) – 20212,50 Lt, pasiūlymo kaina (24 mėn.) – 483990,00 Lt (T.1, b.l. 64-66).

13Vadovaudamasis vykdomo viešojo pirkimo sąlygų 12.2 punktu (T.1, b.l. 38) ir pasinaudodamas ikiteismine ginčo nagrinėjimo tvarka, ieškovė 2013-05-09 raštu Nr. 05-09-143 pateikė atsakovei pretenziją, kurioje nurodė, kad nesutinka su Komisijos sprendimu, kuriuo nebuvo atmestas trečiojo asmens UAB „Laviltra“ pasiūlymą, nes tiekėjas UAB „Laviltra“ neatitiko keliamų kvalifikacinių reikalavimų, o šio tiekėjo pasiūlyta kaina yra nepagrįstai maža. Pretenzijoje nurodoma, jog komisijos sprendimas yra nepagrįstas, neatitinka teisės aktuose įtvirtintų nediskriminavimo, proporcingumo ir skaidrumo principų, be to, pažeistas įstatymo tikslas –reikiamas paslaugas įsigyti ne bet kokiu būdu, o tik įstatymų nustatyta tvarka, bei nurodoma, jog nebuvo pateikta informacija apie kito tiekėjo pasiūlymą (T.1, b.l. 48-52).

14Gavus pretenziją pirkimo procedūros buvo sustabdytos iki pretenzijos išnagrinėjimo (Konkurso sąlygų 12.4 p.; 2013-05-10 raštas Nr.1-330, T.1, b.l. 121).

15Bylos duomenimis nustatyta, kad atsakovės Viešųjų pirkimų komisija 2013-05-10 posėdyje išnagrinėjo ieškovės UAB „Pontem“ pretenziją ir nusprendė pretenzijos netenkinti, nurodant, kad tiekėjas UAB „Laviltra“ atitinka konkurso kvalifikacinius reikalavimus ir jiems pagrįsti pateikė trijų prašomų sutarčių vertes, o nurodyti ieškovės duomenys nėra tikslūs. Be to pažymima, kad perkančioji organizacija neprivalėjo prašyti kito dalyvio UAB „Laviltra“ pagrįsti neįprastai mažą pasiūlymo kainą pagal Viešųjų pirkimų tarnybos prie LR Vyriausybės direktoriaus 2009-11-10 d. įsakymo Nr. 1S-122 „Dėl pasiūlyme nurodytos prekių, paslaugų ar darbų neįprastai mažos kainos pagrindimo rekomendacijų patvirtinimo“ 5 punktą. Taip pat nurodė, jog visa informacija, kuri yra skelbiama vokų atplėšimo procedūros metu pareiškėjui buvo pateikta (2013-05-10 posėdžio protokolas Nr. 4-33; 2013 m. gegužės 13 d. raštas Nr. 1-336, T.1, b.l. 122-125).

16Ieškovė 2013 m. gegužės 24 d. per CVP IS išsiuntė perkančiajai organizacijai pakartotinę pretenziją, nurodydamas, kad perkančioji organizaciją pažeidė ne tik tiekėjo teises ir pagrįstus interesus, Viešųjų pirkimų įstatyme įtvirtintus principus bet ir formuojamą teismų praktiką (2013-05-21 raštas Nr. 05-09-169, T.1, b.l. 130-133). Į šią pretenziją atsakovė atsakė 2013-05-27 d. raštu Nr. 1-374 nurodydama, kad UAB „Pontem“ pretenzija jau išnagrinėta ir atsakymas yra išsiųstas CVP IS ir paštu (T.1, b.l. 134).

17Perkančioji organizacija 2013-05-15 raštu Nr. 1-343 informavo laimėtoją UAB „Laviltra“ apie pirkimo procedūrų sustabdymo atšaukimą ir sutarties sudarymą (T.1, b.l. 126). 2013 m. gegužės 30 d. su konkurso laimėtoja UAB „Laviltra“ buvo pasirašyta Pacientų maitinimo paslaugų pirkimo sutartis Nr. 2013/016 (T.1, b.l. 135-144).

18Pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 3 straipsnio 2 dalį viešųjų pirkimų tikslas – vadovaujantis šio įstatymo reikalavimais sudaryti pirkimo sutartį, leidžiančią įsigyti perkančiajai organizacijai reikalingų prekių, paslaugų ar darbų, racionaliai naudojant tam skirtas lėšas. Viešųjų pirkimų teisinis reglamentavimas susijęs su viešojo intereso apsauga, todėl Viešųjų pirkimų įstatymas viešiesiems pirkimams nustato specialius reikalavimus, o šio įstatymo nuostatos aiškinamos ir taikomos taip, kad būtų apgintas viešasis interesas.

19VPĮ perkančioji organizacija turi užtikrinti ne tik privatų tiekėjų (dalyvių), dalyvaujančių viešajame pirkime, interesą, bet ir viešąjį interesą, kad viešieji pirkimai būtų vykdomi skaidriai ir teisėtai, racionaliai naudojant pirkimams skirtas lėšas bei užtikrinant tiekėjų konkurenciją. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojamoje praktikoje (Lietuvos Aukščiausiojo teismo 2005 m. rugsėjo 21 d. nutartis Nr. 3K-3-416/2005; 2005 m. lapkričio 30 d. nutarti Nr. 3K-3-623/2005; 2007 m. lapkričio 5 d. nutartis Nr. 3K-3-458/2007, kt.), yra konstatuota, kad VPĮ siekiama užtikrinti racionalų valstybės biudžeto lėšų naudojimą, kokybišką prekių ir paslaugų, reikalingų užtikrinti valstybės ir savivaldybių darnią ir tinkamą veiklą, gavimą, skatinti konkurenciją ir rinkos plėtrą, garantuoti lygiateisiškumo, nediskriminavimo ir skaidrumo principus, įgyvendinti priemones, atsižvelgiant į Nacionalinės kovos su korupcija programos tikslus ir uždavinius. Todėl VPĮ nuostatos turi būti aiškinamos ir taikomos atsižvelgiant į viešąjį interesą.

20Dėl tiekėjo UAB „Laviltra“ kvalifikacijos atitikimo Konkurso sąlygoms. Ieškovė perkančios organizacijos sprendimo, kuriuo buvo atmestas jos teikiamas pasiūlymas, galimą neteisėtumą argumentuoja tuo, kad laimėtojas UAB „Laviltra“ neatitiko Pirkimo sąlygų 3.2.8 punkte nustatytų kvalifikacinių reikalavimų, kadangi yra įvykdęs tik vieną sutartį tuo pačiu adresu, kuriuo maitinimo paslaugos turėtų būti teikiamos ir laimėjus šį konkursą (remiasi ( - ) duomenimis, ( - ), T.1, b.l. 60-62). Ieškovės nuomone, UAB „Laviltra“ konkurse buvo proteguojama, o perkančioji organizacija šiurkščiai pažeidė Viešųjų pirkimo įstatymo nuostatas.

21Tiekėjo kvalifikacija suprantama kaip jo pajėgumas ir pasiruošimas tinkamai įvykdyti ketinamus prisiimti įsipareigojimus pagal viešojo pirkimo sutartį, kurie gali apimti ekonominį, techninį, profesinį pajėgumą, teisę verstis tam tikra veikla ar tam tikrų kokybės vadybos sistemų įdiegimą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012 m. rugsėjo 27 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-408/2012). Perkančiosios organizacijos pareiga patikrinti, ar tiekėjas yra kompetentingas, patikimas ir pajėgus įvykdyti pirkimo sąlygas, pagrįsta objektyviu tiekėjo kvalifikacijos atitiktį nustatytiems reikalavimams liudijančių dokumentų turinio vertinimu, atsižvelgiant į tikrąją perkančiosios organizacijos valią, poreikius, susijusius su viešojo pirkimo sutarties sudarymu ir vykdymu, pirkimo sąlygas; tai nustatytina tik vadovaujantis pirkimo sąlygų turiniu (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012 m. birželio 8 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-280/2012).

22Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad viešųjų pirkimų įstatymo ir kituose teisės aktuose reikalavimai perkančiajai organizacijai ir tiekėjams yra nustatyti, siekiant viešųjų pirkimų tikslų, todėl viešųjų pirkimų teisinių santykių formalizavimas svarbus tiek, kiek tai padeda siekti šių tikslų ir nepažeidžia viešųjų pirkimų principų; be to, yra nurodęs, jog reikalavimas pateikti atitinkamą kvalifikaciją pagrindžiantį dokumentą yra ne kvalifikacijos, o jos pagrindimo reikalavimas, todėl jis yra išvestinis ir svarbus tik tiek, kiek padeda perkančiajai organizacijai patikrinti bei įsitikinti tiekėjų kvalifikacijos atitiktimi pirkimo sąlygose keliamiems reikalavimams, todėl net ir neatitinkant šio išvestinio reikalavimo, tiekėjo kvalifikacija iš principo gali būti pripažįstama atitinkančia minimalius jai keliamus reikalavimus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. gruodžio 9 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-498/2011; 2011 m. balandžio 5 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-158/2011; 2007 m. lapkričio 16 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-231/2011).

23Šioje byloje nagrinėjamas ginčas kilo ar konkurso laimėtoja tiekėjas UAB „Lavisltra“ atitiko atsakovės VšĮ Marijampolės PSPC organizuoto supaprastinto atviro konkurso „Pacientų maitinimo paslaugų pirkimas“ sąlygų 3.2 punkte 2 lentelės Ekonominės ir finansinės būklės, techninio ir profesinio pajėgumo reikalavimai 3.2.8 punkte nustatytus kvalifikacinius reikalavimus, pagal kuriuos paslaugos tiekėjas per paskutinius 3 metus arba per laiką nuo paslaugos tiekėjo įregistravimo dienos (jeigu paslaugos tiekėjas veiklą vykdė mažiau nei 3 metus) įvykdė arba vykdo bent vieną sutartį (gamino ir tiekė mistą pagal įvairias dietas, o taip pat zondiniam maitinimui), kuri yra susijusi su maitinimo paslaugomis ir kurios vertė yra ne mažesnė kaip 0,5 bendros pasiūlymo vertės (T.1, b.l. 36). Konkurso dalyvis, pagrįsdamas savo kvalifikacijos atitikimą Konkurso sąlygų 3.2.8 punktui, turėjo pateikti skaitmeninę dokumento kopiją – per paskutinius 3 metus arba per laiką nuo paslaugos tiekėjo įregistravimo dienos (jeigu paslaugos tiekėjas veiklą vykdė mažiau nei 3 metus) įvykdytų bent trijų sutarčių sąrašą, kuriame turėjo būti nurodyta: įvykdytos sutarties objektas, pirkėjo identifikavimo duomenys, sutarčių vertės ir datos.

24Pagal Viešųjų pirkimo įstatymo 32 straipsnio 6 dalį, perkančioji organizacija turi atmesti kandidato ar dalyvio paraišką ar pasiūlymą, jeigu jo kvalifikacija neatitinka pirkimo dokumentuose nustatytų minimalių kvalifikacijos reikalavimų arba jei kandidatas ar dalyvis perkančios organizacijos prašymu nepatikslino pateiktų netikslių ar neišsamių duomenų apie savo kvalifikaciją.

25UAB „Laviltra“ į konkursą 2013-04-22 pateikė pasiūlymą bei pateikė dokumentus, įrodančius atitikimą nustatytiems minimaliems kvalifikaciniams reikalavimams: įvykdytų ir vykdomų sutarčių sąrašą (T.1, b.l. 137-138; T.2, b.l. 98-99), iš kurio matyti, kad tiekėjas vykdo nuo 2010 metų liepos 1 d. keturias sutartis: 2010-07-01 Paslaugų pirkimo sutartis Nr. 16-43 su Marijampolės socialinės pagalbos centru (Marijampolės socialinės pagalbos centro Kartų namų vaikų dienos užimtumo padalinio lankytojų maitinimas), paslaugų kaina 9214,95 Lt, 2010-07-01 Paslaugų pirkimo sutartis Nr. 16-42 su Marijampolės socialinės pagalbos centru (Marijampolės socialinės pagalbos centro Kartų namų senelių globos padalinio gyventojų maitinimas, kartų namų laikinosios vaikų globos padalinio gyventojų, jaunuolių turinčių intelekto sutrikimų padalinio lankytojų maitinimas), paslaugų kaina 586713,71 Lt, 2011-04-28 sutartis Nr. 2011/016 Dėl ligonių dietinio maitinimo paslaugų pirkimo ir papildomas susitarimas Nr. 1 dėl Psichikos dienos stacionaro pacientų maitinimo su VšĮ Marijampolės PSPC (maisto ruošimas įmonėje įstaigos palaikomojo gydymo ir slaugos skyriui ligonių maitinimas, psichikos dienos stacionaro pacientų maitinimas), paslaugų kaina 458393,18 Lt, 2011-07-01 sutartis Nr. 8 Dėl maitinimo paslaugų pirkimo su UAB „Nefromedija“ (dializės ligonių maitinimas), paslaugų kaina 22103,90 Lt, 2013-01-02 sutartis Nr. S-09 Dėl maitinimo paslaugų pirkimo su Marijampolės vaikų globos namais „Putinas“ (Marijampolės vaikų globos namais „Putinas“ globojamų vaikų maitinimas), paslaugų kaina 21301,00 Lt. Pagal konkurso sąlygų 3.2.8 punktą bent vienos sutarties vertė turi būti ne mažesnė kaip 0,5 bendros pasiūlymo vertės, kuri apskaičiuojama sąlygų 5.9 punkte nustatyta tvarka (t.y. ne mažiau kaip 393810,75 Lt; (241995 + 20212,50 + 483990 + 41415) x 0,5). Šią sąlygą atitinka dvi tiekėjo UAB „Laviltra“ vykdomos sutartys 2010-07-01 Paslaugų pirkimo sutartis Nr. 16-42 su Marijampolės socialinės pagalbos centru (paslaugų kaina 586713,71 Lt) ir 2011-04-28 sutartis Nr. 2011/016 Dėl ligonių dietinio maitinimo paslaugų pirkimo ir papildomas susitarimas Nr. 1 dėl Psichikos dienos stacionaro pacientų maitinimo su VšĮ Marijampolės PSPC (paslaugų kaina 458393,18 Lt). Konkurso sąlygose nebuvo reikalaujama nurodyti darbuotojų skaičių. Iš teismų informacinės sistemos LITEKO nustatyta, jog jokių teisminių ginčų su UAB „Laviltra“, nei dėl netinkamo įsipareigojimų vykdymo, nei dėl skolų priteisimo, kt., nėra, todėl ieškovės argumentai dėl trečiojo asmens tiekėjo UAB „Laviltra“ neatitikimo kvalifikaciniams reikalavimams dėl to, kad ji dėl mažo darbuotojų skaičiaus būtų ir yra nepajėgi vykdyti įsipareigojimus pagal aukščiau minėtas sutartis atmestini kaip nepagrįsti.

26Teismų praktikoje laikomasi pozicijos, kad bylose dėl viešojo konkurso rezultatų turi būti atsižvelgiama į viešąjį interesą, kad tokie pirkimai vyktų skaidriai, laikantis įstatymų reikalavimų ir kiek įmanoma būtų pašalintos abejonės dėl tokių pirkimų teisėtumo (Lietuvos apeliacinio teismo 2010 m. birželio 10 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-324-2010). Viešųjų pirkimų peržiūros procedūros veiksmingumo principas suponuoja objektyvų perkančiosios organizacijos veiksmų ir sprendimų apskundimo priemonių buvimą ir galimybę jomis realiai pasinaudoti, todėl teismas, spręsdamas tiekėjų ir perkančiųjų organizacijų ginčus, materialiosios ir proceso teisės normas ex officio aiškina ir taiko taip, kad tiekėjui būtų leista objektyviai įgyvendinti teisę į pažeistų teisių gynybą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. kovo 21 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-119/2011).

27Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes, teismas sprendžia, kad perkančioji organizacija tinkamai įvertinus abiejų tiekėjų pateiktus dokumentus dėl minimalių kvalifikacinių reikalavimų patvirtinimo, pagrįstai, nepažeisdama lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, proporcingumo ir skaidrumo principų (VPĮ 3 str.), neapribodama tiekėjų dalyvavimo dalyvauti pirkime (VPĮ 33 str.), atmetė ieškovės pretenziją dalyje dėl trečiojo asmens UAB „Laviltra“ neatitikimo minimaliems kvalifikaciniams reikalavimams.

28Dėl neįprastai mažos kainos. Ieškovė, ginčydama perkančios organizacijos sprendimą, kuriuo buvo atmesti jos teikiami pasiūlymai, galimą neteisėtumą argumentuoja tuo, kad nepagrįstai konkurso laimėtoju pripažinta UAB „Laviltra “ pasiūliusi abiems pirkimo dalims neįprastai mažą kainą.

29Byloje esančiais rašytiniais įrodymais nustatyta, kad perkančioji organizacija pasirinko mažiausios kainos kriterijų, vertinant visus neatmestus pasiūlymus viešojo pirkimo sutarties sudarymui, lyginant pasiūlymus tarpusavyje (Konkurso sąlygų 10.1 p. ir 10.2 p.; b.l. 19).

30Viešųjų pirkimų tikslą bei principus apibrėžiančios principinės nuostatos reiškia, kad visos pirkimo procedūros turi būti atliekamos griežtai laikantis Viešųjų pirkimų įstatymo normų reikalavimų ir konkrečių pirkimo dokumentuose nustatytų pirkimo sąlygų, jas vienodai taikant visiems viešajame pirkime dalyvaujantiems subjektams.

31Neįprastai mažos pasiūlymo kainos institutas yra teisinė priemonė, skirta perkančiajai organizacijai, ir sudaranti sąlygas jai išvengti tiekėjo nesugebėjimo įvykdyti viešojo pirkimo sutartį, kurį lemia viešajame pirkime pateiktas ekonomiškai nepagrįstas pasiūlymas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. gegužės 17 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-216/2010; 2010 m. lapkričio 9 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-425/2010; 2012 m. balandžio mėn. 20 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-181/2012; 2012 m. birželio mėn. 8 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-280/2012). Neįprastai mažos kainos institutas glaudžiai susijęs su tiekėjų pasiūlymų vertinimu ir laimėtojo išrinkimu, nes suteikia galimybę perkančiajai organizacijai papildomą galimybę po to, kai jau įvertina tiekėjo kvalifikacija ir jo pasiūlymo atitiktis techniniams pirkimo objekto reikalavimams, įsitikinti tiekėjo pasiūlymo pagrįstumu bei gebėjimu įvykdyti viešojo pirkimo sutartį, visų pirma skirtas perkančiajai organizacijai apsisaugoti nuo grėsmės, kad tiekėjo siūloma mažiausia kaina gali būti ekonomiškai nepagrįsta ir lemti jo nesugebėjimą laiku ir tinkamai įvykdyti viešojo pirkimo sutartį arba būti jo nesąžiningų veiksmų padarinys. Kita vertus, perkančiosios organizacijos atžvilgiu, šis institutas taikytinas tik siekiant įsitikinti tiekėjo pasiūlymo pagrįstumu ir realumu.

32Viešųjų pirkimų įstatymo 40 straipsnio 2 dalyje įtvirtintos nuostatos skirtos apsaugoti ir konkurso dalyvius, pateikusius mažiausios kainos pasiūlymus. Šioje teisės normoje nustatyta, kad perkančioji organizacija turi pareikalauti dalyvio, pasiūliusio neįprastai mažą kainą, pagrįsti šį pasiūlymą, jos manymu, reikšmingais pasiūlymo aspektais, kainos sudėtinėmis dalimis ir skaičiavimais, taip pat pateiktas kriterijų, į kuriuos perkančioji organizacija, vertindama kainos pagrindimą, turėtų atsižvelgti, sąrašas. Perkančioji organizacija, reikalaudama tiekėją pagrįsti pasiūlymo ekonomiškumą ir jo mažą kainą, taip pat gali prašyti pateikti įrodymus, išvardytus VPT direktoriaus 2009 m. lapkričio 10 d. įsakymu Nr. 1S-122 patvirtintose Pasiūlyme nurodytos prekių, paslaugų ar darbų neįprastai mažos kainos pagrindimo rekomendacijose.

33Pagal neįprastai mažos kainos instituto teisinį reglamentavimą perkančioji organizacija visada privalo pareikalauti dalyvio, pasiūliusio neįprastai mažą kainą, pagrįsti šį pasiūlymą. Viešųjų pirkimų tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės direktoriaus 2009 m. rugsėjo 30 d. įsakymo Nr. 1S-96 „Dėl pasiūlyme nurodytos prekių, paslaugų ar darbų neįprastai mažos kainos sąvokos apibrėžimo“ 2 punkte nustatyta, jog pasiūlyme nurodyta prekių, paslaugų ar darbų kaina visais atvejais turi būti laikoma neįprastai maža, jeigu ji atitinka bent vieną iš šių sąlygų: yra 15 ir daugiau procentų mažesnė už visų tiekėjų, kurių pasiūlymai neatmesti dėl kitų priežasčių, pasiūlytų kainų aritmetinį vidurkį (2.1 p.); yra 30 ir daugiau procentų mažesnė nuo suplanuotų viešajam pirkimui skirti lėšų (2.2 p.). Šiame teisės akte vienareikšmiškai nurodyta, jog neįprastai maža kaina yra laikoma tokia kaina, kuri atitinka bent vieną iš dviejų sąlygų.

34Konkurso sąlygų 2.3 punkte nustatyta, kad tiekėjai gali pateikti tik vieną pasiūlymą perkamam paslaugų kiekiui vienai kuriai nors pirkimo daliai, ar visoms pasiūlymo dalims. Pasiūlymo kaina apskaičiuojama Konkurso sąlygų 5.9 punkte nustatyta tvarka, atsižvelgiant į visas paslaugos dalis. Nustatyta, jog atsakovės vykdomame viešajame pirkime pasiūlymus abiems pirkimo dalims pateikė du tiekėjai – ieškovė UAB „Pontem“ – bendra pasiūlymo vertė 1 123 095,60 Lt (334139,25 + 668278,50 + 39579,75 – 81098,10) ir trečiasis asmuo UAB „Laviltra“ bendra pasiūlymo vertė 787 612,50 Lt (241995 + 483990 + 20212,50 + 41415). Abiejų tiekėjų pasiūlytų kainų vidurkis yra 955354,05 Lt. Sutinkamai su Viešųjų pirkimų tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės direktoriaus 2009 m. rugsėjo 30 d. įsakymo Nr. 1S-96 „Dėl pasiūlyme nurodytos prekių, paslaugų ar darbų neįprastai mažos kainos sąvokos apibrėžimo“ 2.1. punktu neįprastai maža kaina laikytina kaina, jei yra mažesnė nei 812050,94 Lt (955354,05-955354,05 x15%). Tokiu būdu trečiojo asmens UAB „Laviltra“ pasiūlyta kaina 787 612,50 Lt turėjo būti laikoma neįprastai maža ir atsakovė, perkančioji organizacija, privalėjo pareikalauti iš teikėjo pasiūliusio tokią kainą jos pagrindimo.

35Nepagrįstas yra atsakovės argumentas, jog atsakovės Viešųjų pirkimų komisija nereikalavo iš trečiojo asmens pasiūlytų kainų pagrindimo remiantis Viešųjų pirkimų tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės direktoriaus 2009 m. lapkričio 10 d. įsakymu Nr. 1S-122 patvirtintų Pasiūlyme nurodytos prekių, paslaugų ar darbų neįprastai mažos kainos pagrindimo rekomendacijų 5 punktu.

36Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra konstatavęs, kad Viešųjų pirkimų įstatymo nuostatos dėl neįprastai mažos pasiūlymo kainos – materialiosios, o ne proceso teisės normos, todėl teismai, aiškindami ir taikydami reikšmingas įstatymo nuostatas, turi atsižvelgti į ginčui taikytinų elgesio taisyklių priėmimo momentą ir jų galiojimą laiko atžvilgiu (lex retro non agit principas) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. birželio 10 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-297/2011). Byloje nustatyta, kad perkančiosios organizacijos atstovas (VšĮ Marijampolės PSPC vyriausioji gydytoja) ginčo viešojo pirkimo sąlygas patvirtino 2013 m. kovo 19 d., apie pirkimą paskelbta – 2013 m. balandžio 4 d. Taigi pirkimui taikytinos paskelbimo apie pirkimą metu galiojančios įstatymo nuostatos.

37Viešųjų pirkimų įstatymo 85 straipsnio 1 dalyje yra nustatyta, kad perkančioji organizacija, atlikdama supaprastintus pirkimus, privalo vadovautis šio įstatymo 40 straipsnio reikalavimais (išskyrus mažos vertės pirkimus) (2012-06-29 įstatymo Nr. XI-2177 redakcija (nuo 2012-10-01)). Šio įstatymo 40 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad jeigu pateiktame pasiūlyme nurodyta prekių, paslaugų ar darbų kaina yra neįprastai maža, perkančioji organizacija privalo pareikalauti, kad dalyvis pagrįstų siūlomą kainą, o jeigu dalyvis nepateikia tinkamų kainos pagrįstumo įrodymų, pasiūlymą privalo atmesti. Lietuvos Respublikos Vyriausybė ar jos įgaliota institucija turi teisę apibrėžti pasiūlyme nurodytos prekių, paslaugų ar darbų neįprastai mažos kainos sąvoką (2010-12-23 įstatymo Nr. XI-1255 redakcija (2011-01-06)). Viešųjų pirkimų tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės (toliau – VPT) direktorius 2009 m. rugsėjo 30 d. įsakymu Nr. 1S-96 patvirtino neįprastai mažos kainos sąvoką. Analogiška nuostata įtvirtinta ir perkančiosios organizacijos supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių, patvirtintų vyriausiojo gydytojo 2012 m. sausio 12 d. įsakymu Nr. V-6 32.1, 32.2., 32.7 punktuose (T.2, b.l. 154). Tuo tarpu atsakovo nurodytos Viešųjų pirkimų tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės direktoriaus 2009 m. lapkričio 10 d. įsakymu Nr. 1S-122 patvirtintų Pasiūlyme nurodytos prekių, paslaugų ar darbų neįprastai mažos kainos pagrindimo rekomendacijų 5 punktas nėra suderintas su pasikeitusiomis Viešųjų pirkimų įstatymų nuostatomis.

38Konstitucinis Teismas savo aktuose ne kartą yra konstatavęs, jog iš konstitucinio teisinės valstybės principo, kitų konstitucinių imperatyvų kyla reikalavimas paisyti iš Konstitucijos kylančios teisės aktų hierarchijos. Šis reikalavimas, be kita ko, reiškia, kad draudžiama žemesnės galios teisės aktais reguliuoti tuos visuomeninius santykius, kurie gali būti reguliuojami tik aukštesnės galios teisės aktais, taip pat kad žemesnės galios teisės aktuose draudžiama nustatyti tokį teisinį reguliavimą, kuris konkuruotų su nustatytuoju aukštesnės galios teisės aktuose (Konstitucinio Teismo 2005 m. sausio 19 d., 2005 m. rugsėjo 20 d. nutarimai ir kt.). Poįstatyminiu teisės aktu yra realizuojamos įstatymo normos, todėl poįstatyminiu teisės aktu negalima pakeisti įstatymo ir sukurti naujų bendro pobūdžio teisės normų, kurios konkuruotų su įstatymo normomis, nes taip būtų pažeista Konstitucijoje įtvirtinta įstatymų viršenybė poįstatyminių teisės aktų atžvilgiu (Konstitucinio Teismo 2002 m. rugpjūčio 21 d. nutarimas). Poįstatyminiai teisės aktai negali prieštarauti įstatymams, konstituciniams įstatymams ir Konstitucijai, jie turi būti priimami remiantis įstatymais, nes poįstatyminis teisės aktas yra įstatymo normų taikymo aktas nepriklausomai nuo to, ar tas aktas yra vienkartinio (ad hoc) taikymo, ar nuolatinio galiojimo (Konstitucinio Teismo 2003 m. gruodžio 30 d., 2005 m. vasario 7 d. nutarimai).

39Nei Viešųjų pirkimų įstatyme, nei kituose teisės aktuose perkančiajai organizacijai nėra suteikta teisė pačiai nuspręsti ar pasirinkti, kuriuo teisės aktu ar jo punktu vadovautis, sprendžiant dėl pasiūlyme nurodytos neįprastai mažos kainos. Nagrinėjamoje byloje pažymėtina, kad perkančioji organizacija (atsakovė) nesilaikė Viešųjų pirkimo įstatymo 40 straipsnyje įtvirtintos pareigos ir nepareikalavo iš trečiojo asmens, kurio siūloma kaina atitiko bent vieną iš neįprastai mažos kainos apibrėžimo sąlygų, pagrįsti savo pasiūlymą, t.y. atsakovė, kaip perkančioji organizacija, nesiekė patikrinti tiekėjo UAB „Laviltra”, pasiūliusio neįprastai mažą kainą, pasiūlymo rimtumo ar nesudarė jam sąlygų pateikti paaiškinimus, pagrindžiančius tokį pasiūlymą. Pažymėtina, kad Viešųjų pirkimų įstatymo 40 straipsnyje išvardytos perkančiosios organizacijos pareigos turi būti vykdomos nepažeidžiant viešųjų pirkimų principų.

40Viešųjų pirkimų tarnyba pateikusi 2013-07-10 išvadą Nr. 4S-3065 šioje byloje dėl ginčo dalyko taip pat nurodė, kad atsakovas privalėjo pareikalauti, kad UAB „Laviltra“ pagrįstų neįprastai mažą kainą (T.3, b.l. 104-109).

41Pagal Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojamą praktiką vien viešųjų pirkimų principų pažeidimo konstatavimas yra pakankamas pagrindas, nesiremiant jokia papildoma teisės norma, reikalauti teismo pripažinti perkančiosios organizacijos veiksmus neteisėtais. Viešųjų pirkimų įstatymo 40 straipsnio nuostatų taikymo kontekste tai reiškia, kad perkančioji organizacija turi visiems tiekėjams tinkamai ir objektyviai nustatyti, kokie neįprastai mažos kainos pasiūlymai yra įtartini, visus šiuos pasiūlymus vienodai patikrinti ir priimti dėl jų atitinkamus sprendimus, taikant tuos pačius vertinimo kriterijus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. gegužės 17 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-216/2010).

42Kasacinio teismo taip pat išaiškinta, kad neįprastai mažos kainos instituto nuostatų nustatyta privaloma mažos kainos pasiūlymo vertinimo procedūra pagrįsta rungtyniškumo principu, reiškiančiu perkančiosios organizacijos pareigą, susipažinus su visais pasiūlymais, iš pradžių raštu paprašyti patikslinimų dėl pasiūlymo, įtariamo esant neįprastu, elementų, kurių pagrindu perkančiajai organizacijai konkrečiai ir kilo abejonių, bei pareigą vėliau įvertinti šį tiekėjo pasiūlymą pagal jo pateiktus paaiškinimus. Atsižvelgiant į veiksmingos konkurencijos skatinimo viešuosiuose pirkimuose tikslą, būtina, kad ši galimybė būtų kaip galima platesnė ir visapusiškesnė, o tiekėjui turi būti leidžiama be jokių apribojimų pateikti visus paaiškinimus, kurie, jo manymu, yra tinkami. Įvertinęs aukščiau išdėstytus argumentus, teismas daro išvadą, kad nagrinėjamu atveju UAB „Laviltra“ pasiūlyta kaina buvo neįprastai maža, todėl atsakovo Viešojo pirkimo komisija privalėjo prašyti, kad tiekėjas pagrįstų pasiūlytas kainas. Pažymėtina, kad neįprastai mažos kainos pagrįstumo ir jį patvirtinančių įrodymų įvertinimas yra perkančiosios organizacijos diskrecijos teisė, nes būtent ji turi įvertinti, ar tiekėjo pasiūlyme nurodyta kaina bus pakankama viešojo pirkimo – pardavimo sutarties tinkamam įvykdymui. Perkančioji organizacija visų procedūrų metu privalo vadovautis viešojo pirkimo principais, veikti sąžiningai ir objektyviai, o tai reiškia, kad perkančioji organizacija negali nesilaikyti teisės aktuose įtvirtintų imperatyvų ir, savo nuožiūra, pripažinti, jog tiekėjas yra patikimas, todėl nėra būtina jam pateikti pasiūlymo kainos pagrindimo. Pažymėtina, kad teismų praktikoje aptarus neįprastai mažos kainos instituto tikslus, buvo padaryta bendra išvada, kad neįprastai maža pasiūlyta kaina per se nėra kliūtis viešojo pirkimo sutarčiai sudaryti, tačiau tokia išvada gali būti padaroma tik įvertinus tiekėjo pasiūlytos kainos pagrindimą, nes neįprastai mažos kainos pagrindimas ir jo vertinamas – kiekvienu atveju individuali kategorija (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. gegužės 17 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-216/2010).

43Teismo įsitikinimu, atsakovo ir trečiojo asmens paaiškinimai, kad konkurso laimėtojas yra patikimas, nes jau kuris laikas tekia analogiškas paslaugas perkančiajai organizacijai vertintini kritiškai kaip prielaidos, nes jie paremti subjektyviu aplinkybių aiškinimu ir prieštarauja Viešųjų pirkimų įstatymo principams (CPK 178 str.). Tai, kad vienas iš tiekėjų perkančiajai organizacijai įrodytų, jog jo siūloma maža kaina neturės įtakos teikiamos paslaugos kokybei, sutarties vykdymo terminams ir kitoms su paslaugos esme susijusioms aplinkybėms, ne pažeidžia, o atspindi tiekėjų konkurenciją.

44Viešojo pirkimų komisijos sprendimo panaikinimas pateisinamas tik dėl esminių pažeidimų, kuriais pažeidžiamos imperatyviosios Viešųjų pirkimų įstatymo nuostatos. Imperatyviųjų teisės normų pažeidimas vykdant viešuosius pirkimus gali reikštis esminių įstatyme nustatytų principų, dėl kurių buvo pažeistos sąžiningos konkurencijos sąlygos, pažeidimą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2005 m. rugsėjo 21 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-295/2005). Teismas konstatuoja, kad perkančioji organizacija nevykdė Viešųjų pirkimų įstatymo 40 straipsnyje įtvirtintos pareigos ir nepagrįstai nereikalavo UAB „Laviltra “ pasiūlymuose nurodytos kainos pagrindimo įrodymų, t.y. pažeidė Viešųjų pirkimo įstatymo 40 straipsnio reikalavimus ir 3 straipsnyje įtvirtintus viešųjų pirkimų principus, todėl pripažintini neteisėtais ir naikintini atsakovės VšĮ Marijampolės pirminės sveikatos priežiūros centro 2013 m. balandžio 26 d. rašte Nr. 1-292 užfiksuoti 2013 m. balandžio 25 d. sprendimai dėl pasiūlymų eilės sudarymo ir UAB „Laviltra“ pasiūlymo pripažinimo pirkimo laimėtoju.

45Dėl įpareigojimo pripažinti laimėtoju. Ieškovė byloje taip pat reiškė reikalavimą įpareigoti atsakovę patvirtinti naują pasiūlymų eilę ir paskelbti pirkimo laimėtoju UAB „Pontem“ pasiūlymą. Byloje buvo sprendžiamas teisinis ginčas dėl perkančiosios organizacijos veiksmų ir sprendimų vertinant vieno iš pirkime dalyvavusių asmenų – trečiojo asmens UAB „Laviltra“ kvalifikaciją, bei pasiūlymą. Dėl kitų perkančiosios organizacijos veiksmų ir sprendimų vykdant šio pirkimo procedūras, taip pat ir perkančiosios organizacijos sprendimų kitų pirkime dalyvavusių tiekėjų atžvilgiu ginčas nebuvo sprendžiamas. Panaikinus ginčijamus perkančiosios organizacijos sprendimus dėl vieno iš tiekėjų, lieka galioti perkančiosios organizacijos sprendimai, priimti kitų tiekėjų atžvilgiu.

46Ginčijamų perkančiosios organizacijos sprendimų panaikinimas reiškia, kad perkančioji organizacija turi iš naujo vertinti pasiūlymus, t.y. šiuo atveju teismas sprendžia, kad nagrinėjamu atveju yra pagrindas ir svarbu bei reikalinga užtikrinti prieš pažeidimą buvusios teisinės padėties atkūrimą grąžinant pirkimo procedūras į tą pirkimo stadiją, kurioje kompetencija pripažinti viešojo pirkimo laimėtoją pagal Vviešųjų pirkimų įstatymą priklauso perkančiajai organizacijai, kuri, remdamasi iš anksto paskelbtais kriterijais, privalo iš naujo nustatyti tiekėjų pasiūlymų eilę, nes įgaliojimai yra suteikti būtent perkančiajai organizacijai (VPĮ 16 str., 39 str. 8 d.).

47Atsižvelgiant į visa tai, kas išdėstyta, konstatuotina, kad nustačius perkančiosios organizacijos veiksmų neteisėtumą, konkurso šalys, dėl kurių perkančioji organizacija netinkamai vykdė jai priklausančias funkcijas, grąžinamos į prieš pažeidimą buvusią padėtį, perkančioji organizacija privalo atkurti konkurso procedūrų vykdymo teisėtumą teismo sprendime nagrinėtais ir nurodytais pagrindais, todėl ieškovės reikalavimas įpareigoti atsakovę patvirtinti naują pasiūlymų eilę ir pirkimo laimėtoju paskelbti UAB „Pontem“ pasiūlymą atmestinas.

48Dėl perkančiosios organizacijos neteisėtų veiksmų padarinių. Nustatyta, kad 2013 m. gegužės 30 d. atsakovė su konkurso laimėtoju trečiuoju asmeniu sudarė Pacientų maitinimo paslaugų sutartį Nr. 2013/016 (T.1, b.l. 135-144). Ieškovė taip pat prašė pripažinti ex officio niekine 2013 m. gegužės 30 d. pirkimo sutartį. Tačiau atsakovės ir trečiojo asmens sudarytos viešojo pirkimo sutarties tik pripažinimas niekine neužtikrins veiksmingos ieškovės teisių, kylančių iš ginčo pirkimo, gynybos. Perkančiosios organizacijos veiksmų neteisėtumo, kaip tokio, nustatymas ieškovei per se nesukelia tiesioginių teisinių padarinių, o tik jų prielaidas (pvz., reikalauti nuostolių atlyginimo dėl neteisėtų veiksmų, sukėlusių žalą). Dėl to nepriklausomai nuo pareikšto reikalavimo ir jo apimties teismas sprendžia dėl visų galimų perkančiosios organizacijos neteisėtų veiksmų padarinių. Pažymėtina, kad tam tikrus sprendimus priimti ar alternatyvius veiksmus atlikti gali tik perkančiosios organizacijos.

49Lietuvos Aukščiausiojo Teismo perkančiosios organizacijos neteisėtų veiksmų padarinių ir tiekėjų pažeistų teisių veiksmingos gynybos praktikoje išaiškinta atgalinio šalių grąžinimo į pirminę prieš pažeidimą buvusią padėtį prielaidos, sąlygos ir ribojimai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. lapkričio 9 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-425/2010, kt.). Nagrinėjamoje byloje perkančiosios organizacijos veiksmus bei sprendimus dėl UAB „Laviltra“ pripažinus neteisėtais, jos pareigos tinkamai atlikti viešojo pirkimo procedūras išlieka (pvz., dėl VPĮ 40 str. 1 d.), todėl ji su tiekėjais grąžinami į pirminę prieš (nustatytą) pažeidimą padėtį. Grąžinus perkančiąją organizaciją atgal į pirkimo procedūras, ji, remdamasi Viešųjų pirkimo įstatymu ir ginčo pirkimo sąlygomis, pagal savo kompetenciją privalo spręsti dėl tolesnio pirkimo procedūrų vykdymo, atitinkančio dabartinius jos poreikius viešojo pirkimo sutartimi bei atsižvelgti į kitas reikšmingas aplinkybes. Teismas taip pat atkreipia dėmesį į tai, kad perkančioji organizacija iš naujo turi vertinti UAB „Laviltra“ pasiūlymą, t.y. privalo paprašyti UAB „Laviltra“ pagrįsti pasiūlymo kainą, o tai atlikusi – priimti sprendimą dėl pasiūlymo eilės nustatymo ir laimėtojo išrinkimo. Perkančiosios organizacijos priimami sprendimai galės būti iš naujo skundžiami ikiteismine ir teismine tvarka pagal Viešųjų pirkimų įstatymą.

50Pripažinus viešojo pirkimo sutartį negaliojančia dėl prieštaravimo imperatyviosioms įstatymo nuostatoms (CK 1.80 str. 1 d.), spręstina dėl restitucijos taikymo. Pažymėtina, kad restitucija tokio tipo (dėl paslaugos) pirkime negalima, nes perkančiajai organizacijai, gavusiai pagal sutartį paslaugų įvykdymą, būtų priteisiamos ir už šias paslaugas sumokėtos lėšos, nors tiekėjui grąžinti jo suteiktų paslaugų neįmanoma. Dėl to 2013 m. gegužės 30 d. sudaryta sutartis Nr. 2013/016 pripažintina niekine netaikant restitucijos (CK 6.145 str. 2 d.).

51Teismas ex officio sprendžia, kad byloje kyla poreikis ginti viešąjį interesą, susijusį su VšĮ Marijampolės pirminės sveikatos priežiūros centro pacientų maitinimu. Šį poreikį privalu derinti su veiksminga tiekėjų (šiuo atveju – ieškovės) teise į veiksmingą pažeistų teisių gynybą. Kita vertus, atsakovės UAB „Laviltra“ pasiūlymo (plačiąja prasme) neatitiktis netiesiogiai nulemta (dėl pareigos prašyti patikslinti, paaiškinti duomenis) perkančiosios organizacijos neatidaus pasiūlymų vertinimo.

52Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra konstatavęs, kad viešojo intereso apsauga sprendžiant ginčus viešųjų pirkimų srityje turi apimti abu jo aspektus (tiekėjų sąžiningas varžymasis ir visuomenės poreikis pirkimo objektui ir jo teikiama nauda), nė vienas iš jų a priori neturi pirmenybės vienas kito atžvilgiu. Sprendimas ginti viešąjį interesą kaip visuomenės suinteresuotumą pirkimo objektu ir jo teikiama nauda turėtų būti grindžiamas realios ar realiai numatomos žalos visuomenei ar jos daliai, neigiamos įtakos žmonių gerovei pagrindais. Šie pagrindai turėtų būti aiškinami ir taikomi siaurai bei apimti tik tam tikras išskirtines situacijas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011 m. balandžio 5 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-155/2011).

53Atsižvelgiant į tai, į panaikintus atsakovės Viešųjų pirkimų komisijos sprendimus dėl atsakovės UAB „Laviltra“ bei poreikį derinti perkančiosios organizacijos interesus (dėl teikiamos paslaugos nepertraukiamumo dėl galimų neigiamų padarinių) su viešuoju interesu (kaip sąžininga tiekėjų konkurencija) bei ieškovės suinteresuotumu ginčo pirkimu, teismas sprendžia, kad yra poreikis sutarties šalims (atsakovei ir trečiajam asmeniui) laikinai išsaugoti pripažinto niekiniu sandorio padarinius tam, kad perkančioji organizacija per šį laikotarpį galėtų vykdyti jos kompetencijai ir atsakomybei priklausančias pareigas dėl viešojo pirkimo procedūrų, ir nurodo, kad iš pripažintos negaliojančia viešojo pirkimo sutarties kylančios teisės ir pareigos ją sudariusioms šalims išsaugojamos iki 2013 m. spalio 31 d. Per šį terminą atsakovė privalo pakartotinai tinkamai atlikti viešojo pirkimo procedūras ir spręsti dėl tolesnės jų baigties dėl likusios pirkimo objekto dalies.

54Dėl susipažinimo su kito tiekėjo pasiūlymo dokumentais. Ieškovė teigdama, kad atsakovė atsisakydama pateikti ieškovei susipažinimui trečiojo asmens pasiūlyme esančią medžiagą, pažeidė skaidrumo principą (VPĮ 3 str. 1 d.), konkurso sąlygas, tuo pačiu nepagrįstai buvo suvaržyta ieškovės teisė gauti tinkamą informaciją apie priežastis, dėl kurių priimtas kito dalyvio pasiūlymas (VPĮ 6 str. 1 d.).

55Viešųjų pirkimų įstatymo 6 straipsnio 1 dalyje yra nustatytos pagrindinės viešųjų pirkimų konfidencialumo taisyklės. Šių taisyklių laikymasis yra būtinas visų pirkimo procedūrų vykdymo metu. Taip pat perkančiosios organizacijos negali atsisakyti atskleisti tam tikros informacijos, jeigu tokios informacijos teikimo imperatyvas yra įtvirtintas teisės aktuose. Konfidencialia nelaikytina tokia informacija, kuri yra viešai žinoma ir kurią viešai skelbti įpareigoja įstatymai.

56Susidarius tokiai situacijai, kai tiekėjas nurodo, kad visas jo pasiūlymas yra konfidencialus, perkančioji organizacija, vadovaudamasi skaidrumo principu ir siekdama tinkamai įvykdyti Viešųjų pirkimų įstatymo nustatytus reikalavimus informuoti apie pirkimą, jo eigą ir rezultatus, turėtų kreiptis į šį tiekėją, kad jis pateiktų paaiškinimus, įrodančius, jog informacija pagrįstai nurodyta kaip konfidenciali. Perkančioji organizacija negali pripažinti konfidencialia informacija visą pasiūlymą sudarančią medžiagą, tai yra visus šioje medžiagoje esančius duomenis. Todėl kiekvienu atveju perkančioji organizacija pagal tam tikrus kriterijus turi spręsti, kuri informacija, tiekėjo nurodyta kaip konfidenciali, iš tikrųjų patenka į Viešųjų pirkimų įstatymo 6 straipsnio 1 dalyje nurodytą pasiūlymą sudarančios konfidencialios informacijos sąvoką (Lietuvos apeliacinio teismo 2011 m. liepos 29 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-1362/2011).

57Atkreiptinas dėmesys, kad Viešųjų pirkimų įstatymo principų turinys įpareigoja perkančiąją organizaciją ypač atidžiai kiekvienu atveju spręsti klausimą dėl tam tikros pasiūlymo medžiagos dalies pripažinimo konfidencialia informacija, kad nebūtų nepagrįstai daroma išimtis iš skaidrumo ir lygiateisiškumo principų, leidžianti nepagrįstai suvaržyti konkurso dalyvių galimybę susipažinti su pirkimo medžiaga bei atitinkamai nepagrįstai apsunkinti konkurso dalyvių galimybę ginti pirkimo procedūrų metu pažeistas jų teises (Lietuvos apeliacinio teismo 2011 m. liepos 29 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-1362/2011).

58Byloje nustatyta, kad ieškovė 2013 m. balandžio 26 d. raštu kreipėsi į viešųjų pirkimų komisiją, prašydama pateikti kito dalyvio UAB „Laviltra“ dokumentus, tačiau juos buvo atsisakyta pateikti, nurodant, kad pateikta informacija yra konfidenciali (T.1, b.l. 115-116; 127-128).

59Nagrinėjamu atveju, atsakovė nepakankamai atidžiai ir atsakingai sprendė klausimą dėl trečiojo asmens pasiūlyme pateiktos informacijos konfidencialumo, ir neleisdama ieškovei susipažinti su kito tiekėjo pasiūlymu, atitinkamomis dalimis, pažeidė skaidrumo, proporcingumo ir lygiateisiškumo principus ir dirbtinai apribojo ieškovės teisę susipažinti su kito tiekėjo pasiūlymu ar jo dalimi.

60Dėl bylinėjimosi išlaidų. Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies (CPK 93 str., 302 str.). Nagrinėjamu atveju bylos rezultatas didžiąja dalimi yra palankus ieškovei. Ieškovė UAB „Pontem” prašo priteisti iš atsakovės bylinėjimosi išlaidas. Į bylą pateikti įrodymai patvirtina, kad ieškovė sumokėjo 1000,00 Lt žyminį mokestį (T.1, b.l. 68) bei 981,77 Lt už advokato paslaugas (T.3, b.l. 111-116). Vadovaudamasis CPK 93 straipsniu, atsižvelgdamas į ieškovės pateikto prašymo pagrįstumą, į tai kad ieškinys tenkintinas iš dalies, teismas sprendžia, kad iš atsakovės ieškovei priteistina 500,00 Lt sumokėto žyminio mokesčio bei 981,77 Lt už advokato paslaugas, kadangi ši suma neviršija LR Teisingumo ministro kartu su Lietuvos advokatų tarybos pirmininku patvirtintose Rekomendacijose dėl užmokesčio dydžio numatytų dydžių.

61Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 96 str. 2 d., 88 str. 1 d. 3 p., 149 str., 259 str., 260 str., 270 str., Viešųjų pirkimų įstatymo 95 str. 6 d., teismas

Nutarė

62Ieškinį tenkinti iš dalies.

63Panaikinti atsakovės VšĮ Marijampolės pirminės sveikatos priežiūros centro 2013 m. balandžio 26 d. rašte Nr. 1-292 užfiksuotus 2013 m. balandžio 25 d. sprendimus dėl pasiūlymų eilės sudarymo ir pirkimo laimėtoju pripažinti UAB „Laviltra“ pasiūlymą.

64Pripažinti ex officio niekine 2013 m. gegužės 30 d. Pacientų maitinimo paslaugų sutartį Nr. 2013/016, sudarytą tarp atsakovės VšĮ Marijampolės pirminės sveikatos priežiūros centro ir trečiojo asmens UAB „Laviltra“.

65Išsaugoti iš pripažintos negaliojančia 2013 m. gegužės 30 d. sutarties Nr. 2013/016jos šalims kylančias teises ir pareigas iki 2013 m. spalio 31 d., įpareigojant atsakovę VšĮ Marijampolės pirminės sveikatos priežiūros centrą iki 2013 m. lapkričio 1 d. atnaujinti viešojo pirkimo procedūras: iš naujo įvertinus UAB „Laviltra“ pasiūlymą, vadovaujantis pirkimo sąlygomis ir Viešųjų pirkimų įstatymo nuostatomis priimti sprendimus dėl viešojo pirkimo procedūrų.

66Likusioje dalyje ieškinį atmesti.

67Priteisti iš atsakovės VšĮ Marijampolės pirminės sveikatos priežiūros centro (įmonės kodas 165803535, adresas P. Kriaučiūno g. 2, LT-68298, Marijampolė) ieškovei UAB „Pontem“ (juridinio asmens kodas 221412030, adresas Ukmergės g. 126, Vilnius, a.s. Nr. ( - ), AB AS UniCredit Bank) 500,00 Lt sumokėto žyminio mokesčio ir 981,77 Lt už advokato paslaugas, viso 1481,77 Lt (vieną tūkstantį keturis šimtus aštuoniasdešimt vieną litą septyniasdešimt septynis centus) bylinėjimosi išlaidų.

68Sprendimas per 14 dienų nuo priėmimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Lietuvos apeliaciniam teismui per Kauno apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo teisėja Žibutė Budžienė teismo posėdyje rašytinio... 2. Ieškovės UAB „Pontem“ kreipėsi į teismą prašydama: pripažinti... 3. Ieškinyje ir dublike ieškovė nurodė, kad perkančioji organizacija –... 4. Reikalavimus grindė: skelbimo apie pirkimą išrašu iš CVP IS, pretenzijų... 5. Atsakovė atsiliepime į ieškinį bei triptike nurodė, kad su ieškiniu... 6. Atsikirtimus grindė: konkurso sąlygų kopija, skelbimu apie supaprastintą... 7. Trečiasis asmuo UAB „Laviltra“ atsiliepime į ieškinį nurodė, kad su... 8. Ieškinys tenkintinas iš dalies.... 9. Bylos esančiais rašytiniais įrodymais nustatyta, kad atsakovas VšĮ... 10. Nagrinėjamoje byloje ginčas kilęs dėl perkančiosios organizacijos atmesto... 11. 2011-11-17 ieškovas pateikė pasiūlymą I pirkimo daliai Pacientų dietinio... 12. Atsakovė 2013 m. balandžio 26 d. raštu Nr. 1-292 paskelbė informaciją apie... 13. Vadovaudamasis vykdomo viešojo pirkimo sąlygų 12.2 punktu (T.1, b.l. 38) ir... 14. Gavus pretenziją pirkimo procedūros buvo sustabdytos iki pretenzijos... 15. Bylos duomenimis nustatyta, kad atsakovės Viešųjų pirkimų komisija... 16. Ieškovė 2013 m. gegužės 24 d. per CVP IS išsiuntė perkančiajai... 17. Perkančioji organizacija 2013-05-15 raštu Nr. 1-343 informavo laimėtoją UAB... 18. Pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 3 straipsnio 2 dalį viešųjų pirkimų... 19. VPĮ perkančioji organizacija turi užtikrinti ne tik privatų tiekėjų... 20. Dėl tiekėjo UAB „Laviltra“ kvalifikacijos atitikimo Konkurso sąlygoms.... 21. Tiekėjo kvalifikacija suprantama kaip jo pajėgumas ir pasiruošimas tinkamai... 22. Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad viešųjų pirkimų įstatymo ir... 23. Šioje byloje nagrinėjamas ginčas kilo ar konkurso laimėtoja tiekėjas UAB... 24. Pagal Viešųjų pirkimo įstatymo 32 straipsnio 6 dalį, perkančioji... 25. UAB „Laviltra“ į konkursą 2013-04-22 pateikė pasiūlymą bei pateikė... 26. Teismų praktikoje laikomasi pozicijos, kad bylose dėl viešojo konkurso... 27. Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes, teismas sprendžia, kad perkančioji... 28. Dėl neįprastai mažos kainos. Ieškovė, ginčydama perkančios organizacijos... 29. Byloje esančiais rašytiniais įrodymais nustatyta, kad perkančioji... 30. Viešųjų pirkimų tikslą bei principus apibrėžiančios principinės... 31. Neįprastai mažos pasiūlymo kainos institutas yra teisinė priemonė, skirta... 32. Viešųjų pirkimų įstatymo 40 straipsnio 2 dalyje įtvirtintos nuostatos... 33. Pagal neįprastai mažos kainos instituto teisinį reglamentavimą perkančioji... 34. Konkurso sąlygų 2.3 punkte nustatyta, kad tiekėjai gali pateikti tik vieną... 35. Nepagrįstas yra atsakovės argumentas, jog atsakovės Viešųjų pirkimų... 36. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra konstatavęs, kad Viešųjų pirkimų... 37. Viešųjų pirkimų įstatymo 85 straipsnio 1 dalyje yra nustatyta, kad... 38. Konstitucinis Teismas savo aktuose ne kartą yra konstatavęs, jog iš... 39. Nei Viešųjų pirkimų įstatyme, nei kituose teisės aktuose perkančiajai... 40. Viešųjų pirkimų tarnyba pateikusi 2013-07-10 išvadą Nr. 4S-3065 šioje... 41. Pagal Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojamą praktiką vien viešųjų... 42. Kasacinio teismo taip pat išaiškinta, kad neįprastai mažos kainos instituto... 43. Teismo įsitikinimu, atsakovo ir trečiojo asmens paaiškinimai, kad konkurso... 44. Viešojo pirkimų komisijos sprendimo panaikinimas pateisinamas tik dėl... 45. Dėl įpareigojimo pripažinti laimėtoju. Ieškovė byloje taip pat reiškė... 46. Ginčijamų perkančiosios organizacijos sprendimų panaikinimas reiškia, kad... 47. Atsižvelgiant į visa tai, kas išdėstyta, konstatuotina, kad nustačius... 48. Dėl perkančiosios organizacijos neteisėtų veiksmų padarinių. Nustatyta,... 49. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo perkančiosios organizacijos neteisėtų... 50. Pripažinus viešojo pirkimo sutartį negaliojančia dėl prieštaravimo... 51. Teismas ex officio sprendžia, kad byloje kyla poreikis ginti viešąjį... 52. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra konstatavęs, kad viešojo intereso... 53. Atsižvelgiant į tai, į panaikintus atsakovės Viešųjų pirkimų komisijos... 54. Dėl susipažinimo su kito tiekėjo pasiūlymo dokumentais. Ieškovė teigdama,... 55. Viešųjų pirkimų įstatymo 6 straipsnio 1 dalyje yra nustatytos pagrindinės... 56. Susidarius tokiai situacijai, kai tiekėjas nurodo, kad visas jo pasiūlymas... 57. Atkreiptinas dėmesys, kad Viešųjų pirkimų įstatymo principų turinys... 58. Byloje nustatyta, kad ieškovė 2013 m. balandžio 26 d. raštu kreipėsi į... 59. Nagrinėjamu atveju, atsakovė nepakankamai atidžiai ir atsakingai sprendė... 60. Dėl bylinėjimosi išlaidų. Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos... 61. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 96 str. 2 d., 88 str. 1 d. 3 p., 149... 62. Ieškinį tenkinti iš dalies.... 63. Panaikinti atsakovės VšĮ Marijampolės pirminės sveikatos priežiūros... 64. Pripažinti ex officio niekine 2013 m. gegužės 30 d. Pacientų maitinimo... 65. Išsaugoti iš pripažintos negaliojančia 2013 m. gegužės 30 d. sutarties... 66. Likusioje dalyje ieškinį atmesti.... 67. Priteisti iš atsakovės VšĮ Marijampolės pirminės sveikatos priežiūros... 68. Sprendimas per 14 dienų nuo priėmimo dienos gali būti skundžiamas...