Byla 2A-1609/2013
Dėl viešojo pirkimo sprendimų panaikinimo

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Virginijos Čekanauskaitės, Nijolės Piškinaitės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja) ir Donato Šerno, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės ,,Nacionalinių projektų rengimas“ apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2013 m. sausio 14 d. sprendimo, kuriuo ieškinys atmestas, civilinėje byloje Nr. 2-549-565/2013 pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Nacionalinių projektų rengimas“ ieškinį atsakovui Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijai, dalyvaujant tretiesiems asmenims uždarajai akcinei bendrovei „Farba Vita“ ir uždarajai akcinei bendrovei ,,Ministerium“, dėl viešojo pirkimo sprendimų panaikinimo,

Nustatė

2I. Ginčo esmė

3Ieškovas UAB „Nacionalinių projektų rengimas“ kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovui Aplinkos ministerijai ir prašė panaikinti 2012 m. spalio 9 d. atsakovo viešojo pirkimo „Visuomenės informavimo apie aplinką šviečiamosiose laidose, spaudoje ir kitose informacinėse visuomenės informavimo priemonėse paslaugų teikimo, įgyvendinant Sanglaudos skatinimo veiksmų programos priemonės Nr.VP3-1.4-AM-08-V „Visuomenės informavimo apie aplinką sistemos sukūrimas ir plėtra“ uždavinius, pirkimas“, pirkimo Nr. 12447 (toliau – pirkimas), sprendimus dėl 4 ir 6 pirkimo dalių pasiūlymų techninių duomenų viešinimo, ir įpareigoti atsakovą iš naujo įvertinti ieškovo, trečiojo asmens UAB „Fibra Vita“ ir trečiojo asmens UAB „Ministerium“ pasiūlymų 4 ir 6 pirkimo dalims techninius duomenis.

4Nurodė, kad dalyvaudamas minėtame atsakovo vykdomame viešame pirkime, ieškovas 2012 m. rugpjūčio 21 d. pateikė pasiūlymus pirkimo 4 ir 6 dalims, tačiau 2012 m. spalio 9 d. raštu Nr. (20-1)-D8-8687 ,,Dėl 4 pirkimo dalies pasiūlymų techninių duomenų vertinimo“ ir 2012 m. spalio 9 d. raštu Nr. (20-1)-D8-8689 ,,Dėl 6 pirkimo dalies pasiūlymų techninių duomenų vertinimo“ atsakovas informavo ieškovą apie pasiūlymų techninių duomenų vertinimo metu tiekėjams suteiktus balus. Ieškovo įsitikinimu, atsakovo atliktas pasiūlymų techninių duomenų vertinimas yra šališkas ir neobjektyvus, atliktas neįsigilinus į pasiūlymų esmę, todėl neskaidrus ir nelygiateisiškas, pažeidžiantis VPĮ 3 straipsnio įtvirtintus principus ir tikslus. Atsakovas, pranešdamas apie atliktą pasiūlymų techninių duomenų vertinimą ir skirtus balus, nepateikė jokių argumentų, nepaaiškino ir nepagrindė, kodėl jis trečiųjų asmenų pasiūlymų techninius duomenis įvertino maksimaliais, o ieškovo – daug mažesniais balais. Ieškovas teigia, kad savo pateiktų pasiūlymų techninius duomenis jis vertina labai gerai, todėl nesuprantama, kodėl atsakovas ieškovui skyrė žymiai mažesnius balus nei tretiesiems asmenims. Visi specialistai (ekspertai), atlikę techninių duomenų vertinimą, yra atsakovo darbuotojai. Ieškovo nuomone, nepriklausomi ekspertai kelia didesnį tiekėjų pasitikėjimą ekspertinio vertinimo nešališkumu ir objektyvumu. Kadangi atsakovo patvirtintose pirkimo sąlygose pasiūlymų vertinimo kriterijai yra subjektyvūs, turėtų būti paskirti nepriklausomi ekspertai, kurie objektyviai ir nešališkai nustatytų tikruosius tiekėjų pateiktų pasiūlymų techninių duomenų įvertinimus bei balus.

5II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

6Vilniaus apygardos teismas 2013 m. sausio 14 d. sprendimu ieškinį atmetė.

7Teismas nustatė, kad atsakovas 2012 m. spalio 9 d. raštu Nr. (20-1)-D8-8687 ,,Dėl 4 pirkimo dalies pasiūlymų techninių duomenų vertinimo“ ir 2012 m. spalio 9 d. raštu Nr. (20-1)-D8-8689 ,,Dėl 6 pirkimo dalies pasiūlymų techninių duomenų vertinimo“ informavo tiekėjus apie pasiūlymų pirkimo 4 ir 6 dalims techninių duomenų vertinimo metu tiekėjams suteiktus balus. Nesutikdamas su atliktu vertinimu, ieškovas pateikė atsakovui pretenzijas, kurias atsakovas atmetė. Teismas pažymėjo, kad pirkimo sąlygų 9.1 punkte nurodyta, kad pirkimui pateiktus pasiūlymus nagrinėja ir vertina atsakovo viešojo pirkimo komisija. Pasiūlymai vertinami pagal ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo kriterijus ekspertinio vertinimo metodu, vertinimą atlieka ne mažiau kaip 3 atsakovo viešojo pirkimo komisijos nariai – ekspertai, turintys žinių ir kompetencijos vertinamų kriterijų srityje (pirkimo sąlygų 10.1 p., 10.2 p.). Pagal pirkimo sąlygų 10.1 punktą techninių pasiūlymų duomenys vertinami pagal šiuos kriterijus – pasiūlymo loginis pagrindimas (T1), kūrybiškumas (T2) ir kokybė (T3); kriterijų vertinimo metodika yra pateikta pirkimo sąlygų 4 priede (Vertinimo kriterijai ir vertinimo metodika), ekspertai vertinimus atlieka konfidencialiai, savarankiškai, nederina vertinimų su kitais ekspertais, kiekvienas ekspertas kartu su vertinimo balais vertinimo pažymoje pateikia pagrindimą (argumentacija), kuo remiantis buvo suteiktas atitinkamas balas (pagal vertinimo metodiką, nurodytą pirkimo sąlygų 4 priedo 2 p.). Teismas pažymėjo, kad tiekėjų pasiūlymų 4 ir 6 pirkimo dalims techninius duomenis pagal pirkimo sąlygose nurodytus vertinimo kriterijus vertino atsakovo viešojo pirkimo komisijos nariai: aplinkos ministro atstovas spaudai T. B. , Visuomenės informavimo ir švietimo skyriaus vedėjas R. J. ir šio skyriaus vyriausioji specialistė E. D. . Šie asmenys dirba visuomenės informavimo, taigi ir aplinkosauginio visuomenės informavimo srityje, todėl yra kompetentingi vertinti tiekėjų pasiūlymų techninius duomenis pagal pirkimo sąlygose nustatytus kriterijus. Teismo nuomone, įrodymų, kurie būtų pagrindas padaryti priešingą išvadą, byloje nėra. Byloje taip pat nėra įrodymų, kurie sudarytų pagrindą teigti, kad šie asmenys yra šališki ar neobjektyvūs kurio nors iš tiekėjų atžvilgiu. Teismas pažymėjo, kad kiekvienas ekspertas kartu su vertinimo balais pateikė pagrindimą (argumentaciją), kuo remiantis kiekvienam pasiūlymo techninių duomenų vertinimo kriterijui (loginiam pagrindimui, kūrybiškumui ir kokybei) buvo suteiktas atitinkamas balas. Šioje argumentacijoje nurodyti ieškovo pasiūlymų techninių duomenų trūkumai, dėl kurių ieškovui buvo skirti žemesni balai nei tretiesiems asmenims. Iš techninių duomenų vertinimo suvestinių matyti, kad, priešingai nei teigia ieškovas, trečiųjų asmenų pasiūlymų 4 ir 6 pirkimo dalims techniniai duomenys pagal pirkimo dokumentuose nustatytus vertinimo kriterijus komisijos narių nebuvo įvertinti tik aukščiausiais balais, taip pat iš esmės nesiskiria ieškovo ir trečiųjų asmenų pasiūlymams ekspertų skirtų balų suma, išskyrus kūrybiškumo kriterijui skirtų balų sumas. Iš vertinimų matyti, kad ekspertai vieningai mažiausiai balų skyrė ieškovo pasiūlymų kūrybiškumui, nurodydami ieškovo pasiūlymų kūrybiškumo trūkumus. Bendri kiekvieno vertinimo kriterijaus balai, nuo kurių priklauso tiekėjų pasiūlymų eilė, buvo apskaičiuoti pagal pirkimo sąlygų 10.1 punkte esančią 4 formulę (Ti), ir būtent dėl šio skaičiavimo trečiųjų asmenų techninių pasiūlymų vertinimo kriterijų bendri balai tapo maksimaliais. Tačiau ieškovas nėra pateikęs pretenzijos dėl pirkimo sąlygų 10.1 punkte esančios 4 formulės, pagal kurią apskaičiuoti bendri kiekvieno vertinimo kriterijaus balai (Ti), pagrįstumo.

8Teismas sprendė, kad ieškinyje pateiktas ieškovo ir trečiojo asmens UAB ,,Farba Vita“ pasiūlymų techninių duomenų palyginimas nelaikytinas atsakovo atlikto pasiūlymų techninių duomenų vertinimo neobjektyvumo ir šališkumo įrodymu, nes tokį palyginimą pateikė ieškovas, kuris yra suinteresuotas bylos baigtimi. Susipažinus su trečiojo asmens UAB ,,Ministerium“ pasiūlymo techniniais duomenimis, teismui nebuvo pagrindo padaryti išvadą, kad pasiūlymas akivaizdžiai, net ir vertinant ne specialių žinių turinčiam asmeniui, įvertintas ne pagal pirkimo sąlygose nustatytą vertinimo metodiką. Atsižvelgdamas į nurodytas aplinkybes, teismas padarė išvadą, kad ieškovo ir trečiųjų asmenų pasiūlymų 4 ir 6 pirkimo dalims techniniai duomenys buvo įvertinti pagal pirkimo sąlygose nustatytus vertinimo kriterijus ir sąlygas (VPĮ 24 str. 1 d., 2 d 8. p.), o ieškovo nurodytos aplinkybės nesudaro pagrindo teigti, kad vertinimas buvo atliktas neobjektyviai ir šališkai, todėl ieškinys atmestinas.

9Ieškovas ieškinyje nurodė, kad trečiojo asmens UAB ,,Farba Vita“ pasiūlymas neatitinka nustatytų minimalių kvalifikacinių reikalavimų, todėl šis pasiūlymas turi būti atmestas. Ieškovas teigia, kad trečiojo asmens komunikacijos grupės vadovė V. N. neturi 3 metų profesinės patirties viešųjų ryšių ir/ar visuomenės informavimo ir/ar komunikacijos paslaugų teikimo srityje, o pirkimo sąlygų 3.1 punkto 5 lentelės 2 eilutėje nustatytas reikalavimas tiekėjo komunikacijos grupės vadovui turėti ne trumpesnę kaip 3 metų vadovavimo įgyvendintiems visuomenės informavimo projektams patirtį, t. y. per pastaruosius 3 metus turi būti vadovavęs bent 1 viešųjų ryšių ir/ar visuomenės informavimo ir/ar komunikacijos projektui. Ieškinyje ieškovas nurodė, kad su trečiojo asmens UAB ,,Farba Vita“ pasiūlymu susipažino 2012 m. spalio 22 d., pretenziją atsakovui ieškovas pateikė 2012 m. spalio 24 d., t. y. turėjo galimybę šioje pretenzijoje nurodyti aplinkybes, susijusias su trečiojo asmens UAB ,,Farba Vita“ neatitikimu kvalifikaciniams reikalavimams, tačiau jų nenurodė. Todėl teismas nevertino ieškinyje nurodytos aplinkybės, kad trečiojo asmens UAB ,,Farba Vita“ pasiūlymas neatitinka nustatytų kvalifikacinių reikalavimų. Be to, ieškiniu ieškovas nereiškia reikalavimo panaikinti atsakovo sprendimo pripažinti, kad tretysis asmuo UAB ,,Farba Vita“ atitinka pirkimo sąlygose nustatytus minimalius kvalifikacinius reikalavimus (VPĮ 32 str. 7 d.).

10Įvertinęs informacijos, kuri gali būti pripažinta komercine (gamybine) paslaptimi, požymius, atsižvelgiant į tai, kad pasiūlymą teikiantis tiekėjas yra komercinis subjektas, kuris konkurse dalyvauja siekdamas komercinės naudos, teismas padarė išvadą, kad konfidencialia pasiūlymų dalimi turėtų būti pripažįstama ta pasiūlymų dalis (informacija), kuri nėra viešai prieinama tretiesiems asmenims ir nuo kurios dažniausiai priklauso pasiūlymo komercinis naudingumas, t. y galimybė pasiūlymą pateikusiam konkurso dalyviui būti paskelbtam konkurso laimėtoju. Trečiojo asmens UAB „Ministerium“ techninio pasiūlymo 6 pirkimo daliai dalis „Pasiūlymo loginis pagrindimas“, „Kūrybiškumas“ ir „Kokybė“, atsižvelgiant į trečiojo asmens procesiniuose dokumentuose pateiktą pagrindimą ir trečiojo asmens direktoriaus 2012 m. rugpjūčio 2 d. įsakymą Nr. 12-08/20 visą su pasiūlymo turiniu susijusią informacija laikyti konfidencialia, taip pat atsižvelgiant į tai, kad nuo šios pasiūlymo dalies priklauso trečiojo asmens galimybė būti paskelbtam pirkimo laimėtoju, pripažintina konfidencialia informacija. Todėl teismas sprendė, kad atsakovas pagrįstai atsisakė leisti ieškovui susipažinti su šia trečiojo asmens UAB ,,Ministerium“ pasiūlymo dalimi.

11III. Apeliacinių skundų ir atsiliepimų į apeliacinius skundus argumentai

12Apeliaciniu skundu ieškovas UAB „Nacionalinių projektų rengimas“ prašo panaikinti teismo sprendimą ir ieškinį patenkinti. Taip pat prašo priteisti bylinėjimosi išlaidas. Apeliacinį skundą grindžia šiais motyvais:

 1. Patirtis visuomenės informavimo, taip pat ir aplinkosauginio visuomenės informavimo srityje sietina su teikiamomis Visuomenės informavimo apie aplinką šviečiamosiose laidose, spaudoje ir kitose informacinėse visuomenės informavimo priemonėse paslaugomis (pirkimo objektas) nėra esminis aspektas ir pagrindas konstatuoti pasiūlymų techninius duomenis vertinusių ekspertų nekvestionuojamą kompetenciją. Ieškovas yra įvykdęs nemažai sutarčių, susijusių su viešinimu, o nuo 2008 metų viešinimo paslaugų teikimu užsiima įmonėje suformuotas atskiras skyrius, be to, pasiūlymą konkursui ieškovas teikė kartu su partneriais, kurių pagrindinė veikla yra viešinimas ir viešieji ryšiai.
 2. UAB „Farba Vita“ ir UAB „Ministerium“ pasiūlymams suteikti maksimalūs balai pagal visus vertinimo kriterijus, o ne pagal atskirų ekspertų suteiktus balus. Atskirų ekspertų balai suteikti būtent taip, kad ekspertinio vertinimo rezultate būtent UAB „Farba Vita“ ir UAB „Ministerium“ pasiūlymai gautų maksimalius balus pagal visus vertinimo kriterijus, kas kelia pagrįstų abejonių dėl ekspertų nešališkumo ir objektyvumo. Pažymėtina, kad kainos lyginamasis svoris, nustatytas konkurso sąlygose, yra 40 balų, todėl esminę įtaką pasiūlymų ekonominiam naudingumui turi pasiūlymų techninių duomenų vertinimo metu suteikti balai. Toks techninių pasiūlymų įvertinimas praktiškai užtikrina UAB „Farba Vita“ pasiūlymo laimėjimą 4-oje pirkimo dalyje, o UAB „Ministerium“ pasiūlymo laimėjimą 6-oje pirkimo dalyje, netgi jų pasiūlymų kainai esant dvigubai didesnei nei kitų konkurso dalyvių.
 3. Apeliantas ieškinyje pateikė tik geriausiai įvertinto UAB „Farba Vita“ pasiūlymo ir UAB „Nacionalinių projektų rengimas“ pasiūlymo palyginimą turinio aspektu, bei išdėstė savo pagrįstą nuomonę, o ne vertino savo pasiūlymą ir pateikė labai gerą savo pasiūlymo techninių duomenų vertinimą, kaip teigiama teismo sprendime. UAB „Farba Vita“ jau buvo laimėjusi atsakovo skelbtą konkursą, ko pasėkoje buvo sudaryta viešojo pirkimo sutartis. Šis faktas kelia abejonių ar atsakovo darbuotojai, būdami ekspertais gali objektyviai ir nešališkai vertinti pasiūlymą, kurį pateikė konkurso dalyvis, dirbęs/dirbantis su atsakovu.
 4. Teismas nepasisakė ir netenkino apelianto ieškinyje pateikto prašymo įpareigoti atsakovą paskirti nepriklausomus ekspertus techniniams pasiūlymams įvertinti bei atlikti UAB „Nacionalinių projektų rengimas“ jungtinės veiklos sutarties pagrindu su UAB „Komunikaciniai projektai“, UAB „Farba Vita“, UAB „Ministerium“ pasiūlymų techninių duomenų įvertinimą iš naujo. CPK 159 straipsnyje teismui nustatyta pareiga rūpintis kiek galima išsamesniu esminių bylos aplinkybių ištyrimu, tačiau nagrinėdamas šią bylą teismas nepasinaudojo jam CPK 4238 straipsnio 1 ir 2 dalyse suteiktomis teisėmis. Visi specialistai (ekspertai), atlikę pirkimo dalyvių pasiūlymų techninių duomenų vertinimą, yra atsakovo darbuotojai, kas sąlygoja didesnę ekspertų vertinimų derinimo riziką, bei galimą vieno ar kito tiekėjo protegavimo riziką.
 5. Apeliantas dublike nurodė faktą, kad UAB ,,Farba Vita“ pasiūlymas įvertintas maksimaliai pagal visus vertinimo kriterijus, t. y. 15 balų už loginį pagrindimą, 25 balų už kūrybiškumą ir 20 balų už kokybę. Analogiška situacija ir atlikus techninių pasiūlymų vertinimą 6 pirkimo dalyje, t. y. tiekėjo UAB ,,Ministerium“ pasiūlymas įvertintas maksimaliai pagal visus vertinimo kriterijus, t. y. 15 balų už loginį pagrindimą, 25 balų už kūrybiškumą ir 20 balų už kokybę. Pažymėtina, kad apeliantas nepateikė jokios informacijos apie atskirų viešojo pirkimo komisijos narių (ekspertų) suteiktus balus, o teismas paviršutiniškai nagrinėdamas bylos medžiagą, visiškai neteisingai interpretavo minėtame apelianto teiginyje pateiktą informaciją ją sutapatindamas su atskirų viešojo pirkimo komisijos narių (ekspertų) suteiktais balais, ko pasėkoje padarė klaidingą išvadą.
 6. Teismas nepagrįstai sprendime pažymėjo, kad ieškinyje pateiktas ieškovo ir trečiojo asmens UAB ,,Farba Vita“ pasiūlymų techninių duomenų palyginimas nelaikytinas atsakovo atlikto pasiūlymų techninių duomenų vertinimo neobjektyvumo ir šališkumo įrodymu, nes tokį palyginimą pateikė ieškovas, kuris yra suinteresuotas bylos baigtimi. Vadovaujantis tokia logika turėtų būti nepriimtini ir nevertintini nei vienos ginčo šalies pateikti įrodymai, nes abi ginčo šalys yra suinteresuotos bylos baigtimi.
 7. UAB „Farba Vita“ pasiūlyme nėra informacijos apie jo kvalifikacijos vertinimo rezultatus, o tik kvalifikacinius reikalavimus patvirtinantys dokumentai. Pretenzija teikiama dėl tam tikrų perkančiosios organizacijos sprendimų ar veiksmų kuriuos norima ginčyti, todėl apeliantas turėjo skųsti atsakovo sprendimą dėl UAB „Farba Vita“ kvalifikacijos pripažinimo atitinkančia konkurso sąlygose nustatytus kvalifikacinius reikalavimus. Jokios oficialios informacijos, kad UAB „Farba Vita“ kvalifikacija yra pripažinta atitinkančia konkurso sąlygose nustatytus kvalifikacinius reikalavimus apeliantas pretenzijos pateikimo metu neturėjo ir susipažinimo su UAB „Farba Vita“ pasiūlymų metu gauti negalėjo. Teismo atsisakymas vertinti ar trečiojo asmens UAB „Farba Vita“ pasiūlymas atitinka nustatytus kvalifikacinius reikalavimus yra nepagrįstas.
 8. Kiekvienas viešųjų pirkimų principų pažeidimas lemia perkančiosios organizacijos veiksmų neteisėtumą, t. y. kiekvienas viešųjų pirkimų principų pažeidimas laikytinas esminiu pažeidimu ir toks pažeidimo nustatymas suponuoja teismų pareigą pripažinti tokius perkančiosios organizacijos veiksmus neteisėtais, tačiau teismas nenagrinėjo klausimo dėl galimo viešųjų pirkimų principų pažeidimo, nepasisakė šiuo klausimu, netenkino apelianto prašymo gauti Viešųjų pirkimų tarnybos išvadą dėl perkančiosios organizacijos vykdomo pirkimo vertinimo, konfidencialios informacijos nepateikimo bei UAB „Farba Vita“ pasiūlymo neatitikimo kvalifikaciniams reikalavimams. Tokiu būdu nebuvo užtikrintas Viešųjų pirkimų įstatymo nuostatų laikymasis.
 9. Trečiojo asmens UAB ,,Ministerium“ procesiniuose dokumentuose išdėstyti teiginiai prieštarauja teisės aktams, neteisėti bei klaidinantys teismą, teisės normos taikomos netinkamai ir bandant savaip jas interpretuoti.
 10. Atkreiptinas dėmesys į visuomenės informavimo priemonėse išplatintą informaciją http://www.delfi.lt/news/daily/lithuania/aplinkos-ministeriia-siekia-nutraukti-uzsakomuiu-laidu-pirkimus-uz-37-mln-lt.d?id=60496349, susijusią su atsakovo vykdomais TV ir radijo laidų bei kitų viešinimo paslaugų viešaisiais pirkimais. Pasikeitus Aplinkos ministerijos vadovybei, keičiasi ir pozicija dėl vykdytų viešinimo paslaugų viešųjų pirkimų teisėtumo. Publikacijoje pažymima, kad „Dabar ministerija kreipėsi į Viešųjų pirkimų tarnybą, prašydama leidimo nutraukti ministrui įtarimų sukėlusių pirkimų procedūras“. Tai patvirtina ir tiekėjams, dalyvaujantiems pirkime, 2013 m. sausio 23 d. per CVPIS išsiųstas raštas Nr. (20- 1)-D8-617 Dėl kreipimosi į Viešųjų pirkimų tarnybą.

13Atsiliepimu į apeliacinį skundą atsakovas Aplinkos ministerija prašo šio skundo netenkinti. Atsiliepimui pagrįsti nurodo šiuos motyvus:

 1. Apelianto argumentai reiškiant abejones komisijos kompetencija, reiškiant nepasitikėjimą ja, abejojant jos gebėjimais vertinti pasiūlymus pagal konkurso sąlygų kriterijus, taip pat reiškiant abejones dėl kriterijų subjektyvumo, iš anksto žinant komisijos sudėtį, jos kompetenciją, konkurso sąlygas ir kriterijus, kuriais remiantis bus vertinami pasiūlymai, ginčijant kito konkurso dalyvio atitikimą kvalifikaciniams reikalavimams, t. y. klausimai, kurie nebuvo pagal Viešųjų pirkimų įstatymą keliami, ginčijami ir nagrinėjami privalomoje ikiteisminėje procedūroje, laikytini nesusijusiais su bylos nagrinėjimo dalyku, atmestini.
 2. Teismas, siekdamas atskleisti bylos esmę, ėmėsi aktyvių veiksmų kreipdamasis į atsakovą ir išreikalaudamas papildomus įrodymus - t. y. skelbimą apie pirkimą Nr. 124447, pirkime nurodytas pirkimo sąlygas 4 ir 6 pirkimo dalims, UAB „Farba Vita“ pasiūlymo 4 daliai ir UAB „Ministerium“ pasiūlymo 6 daliai vertinimo protokolus ir kitus duomenis, ir, remdamasis pateiktais įrodymais objektyviai ir visapusiškai įvertinęs bylos aplinkybes priėmė teisėtą ir pagrįstą sprendimą.
 3. Apeliaciniame skunde pateikti argumentai dėl sprendimo neteisėtumo laikytini nuomone, samprotavimais ir nelaikytini įrodymais (CPK 177 str. 2 d.).
 4. Reikalaudamas teismo gauti Viešųjų pirkimų tarnybos išvadą apeliantas nepagrįstai sutapatina teismui teikiamo prašymo ir reikalavimo (ieškinio dalyko) sąvokas, taip pat pagrindiniam reikalavimui prilygina išvestinį reikalavimą, kurio pagrįstumo ir tenkinimo klausimas galėtų būti keliamas tik teismui nusprendus tenkinti ieškovo ieškinį. Ieškovo prašymas dėl nepriklausomų ekspertų skyrimo ir naujo vertinimo atlikimo taip pat laikytinas išvestiniu iš pagrindinių ieškinio reikalavimų.

14Atsiliepimu į apeliacinį skundą atsakovas UAB ,,Ministerium“ prašo palikti galioti skundžiamą teismo sprendimą, taip pat prašo priteisti bylinėjimosi išlaidas. Nurodo, kad:

 1. Atmetus apelianto ieškinyje nurodytą reikalavimą panaikinti atsakovo priimtus sprendimus, susijusius su tiekėjų pasiūlymų techninės dalies vertinimu, nebeliko nei faktinio, nei teisinio pagrindo patenkinti kitus apelianto ieškinyje išdėstytus reikalavimus, t. y., įpareigoti atsakovą iš naujo vertinti tiekėjų pasiūlymų techninę dalį pakartotinam tiekėjų pasiūlymų techninių duomenų vertinimui pasitelkus nepriklausomus ekspertus ir priimti dėl jos naujus sprendimus.
 2. Apeliantas turėjo galimybę pasirinkti ir savo reikalavimus reikšti arba teismui (kaip ji ir padarė), arba Viešųjų pirkimų tarnybai. Apeliantui pasirinkus teismą kaip ginčą nagrinėjantį subjektą, teismui nebuvo jokio pagrindo kreiptis tuo pačiu klausimu į Viešųjų pirkimų tarnybą.
 3. Apeliantas dėl nesuprantamų priežasčių, akivaizdžiai netaiko pirkimo sąlygų 4 priedo „Vertinimo kriterijai ir kriterijų vertinimo metodika“ reikalavimų.
 4. Iki šiol apeliantas nenurodo, kokie ekspertai galėtų tinkamai įvertinti pateiktus pasiūlymus, t. y. nenurodo konkrečių ekspertų duomenų.
 5. Pavyzdinėje viešojo pirkimo komisijos nario ir/ar eksperto nešališkumo deklaracijos formoje, patvirtintoje Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2011 m. lapkričio 30 d. įsakymu Nr. IS-174 „Dėl perkančiųjų organizacijų viešųjų pirkimų organizavimo ir vidaus kontrolės rekomendacijų patvirtinimo“, nurodyta informacija, akivaizdu, kad ekspertų atlikti ekspertiniai vertinimai, ekspertų patirtis vertinimo srityje ir panašiuose vertinimuose bei tokių vertinimų rezultatyvumas niekaip nėra susijęs su ekspertų šališkumu. Vienintelis apelianto argumentas, kuris pagrindžia komisijos šališkumą, yra tai, kad UAB „Ministerium“ pasiūlymas buvo įvertintas maksimaliai pagal visus vertinimo kriterijus. Akivaizdu, kad sprendimas vienam konkurso dalyviui skirti maksimalius balus, o kitam mažesnius, pats savaime, be jokių kitų objektyvių šališkumo įrodymų, nėra ir negali būti komisijos ar jos nario šališkumą pagrindžiantis įrodymas.
 6. Vien tai, kad, apelianto nuomone, jis nepagrįstai nebuvo pripažintas konkurso laimėtoju, dar neleidžia teigti, kad pirkimo sąlygos yra parengtos netinkamai.
 7. Vadovaujantis CPK 301 straipsnio 1 dalimi bei 306 straipsnio 1 dalies 4 punktu, byloje dalyvaujančių asmenų teismui pateiktuose procesiniuose dokumentuose esantys argumentai nesudaro apeliacinio skundo pagrindo.
 8. Akivaizdu, kad esant nešališkumo deklaracijai, asmens nešališkumas ir objektyvumas yra preziumuojamas. Apeliantas nei nagrinėjant bylą pirmosios instancijos teisme, nei apeliaciniame skunde nepateikia jokių objektyvių įrodymų, kad komisijos nariai buvo šališki ir neobjektyvūs.
 9. Nei Viešųjų pirkimų įstatymo 82 straipsnio 1 dalies 2 punktas, nei joks kitas įstatymas nesuteikia teisės Viešųjų pirkimų tarnybai teikti išvadas nagrinėjamose civilinėse bylose.
 10. Nesant aiškios ir konkrečiai išreikštos apelianto pozicijos dėl ekspertizės paskyrimo, pirmosios instancijos teismas pagrįstai nusprendė, kad byloje yra pakankamai įrodymų bylai išspręsti ir ekspertizės neskyrė.

15IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos aplinkybės, argumentai ir motyvai

16Apeliacinis skundas netenkintinas.

17CPK 320 straipsnio 1 dalyje nurodyta, kad bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas. CPK įtvirtintai ribotai apeliacijai būdinga tai, kad šioje bylos nagrinėjimo stadijoje tiriama ar pirmosios instancijos teismas turėjo pakankamai įrodymų savo išvadoms pagrįsti, ar tuos įrodymus tinkamai ištyrė bei įvertino, ar nepažeidė įrodinėjimo taisyklių. Apeliacinis procesas nėra proceso pirmojoje instancijoje pakartojimas iš naujo, tai – pirmosios instancijos teismo sprendimų kontrolės forma (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007 m. gruodžio 29 d. nutartis byloje Nr. 3K-3-607/2007, 2005 m. lapkričio 9 d. nutartis byloje Nr. 3K-3-426/2005). Įvertinus nagrinėjamos bylos teisinius ir faktinius pagrindus, absoliučių skundžiamo teismo sprendimo negaliojimo pagrindų nenustatyta.

18Dėl pasiūlymus vertinusių specialistų netinkamumo ir neobjektyvumo

19Viešųjų pirkimų tvarką, šių pirkimų subjektų teises, pareigas, atsakomybę, viešųjų pirkimų kontrolės ir ginčų sprendimo tvarką reglamentuoja VPĮ, kurio paskirtis – vadovaujantis jo (šio įstatymo) reikalavimais sudaryti pirkimo sutartį, leidžiančią įsigyti perkančiajai organizacijai ar tretiesiems asmenims reikalingų prekių, paslaugų ar darbų racionaliai naudojant tam skirtas lėšas (VPĮ 3 str. 2 d.), laikantis lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, proporcingumo ir skaidrumo principų (VPĮ 3 str. 1 d.). Visų paminėtų principų privaloma laikytis visos viešojo pirkimo procedūros metu, t. y. nuo viešojo pirkimo paskelbimo iki pirkimo pabaigos. Tuo (principų laikymusi) užtikrinama, kad viešųjų pirkimų konkurso tikslai bus pasiekti, o konkurso procedūroje bus išvengta nesąžiningos konkurencijos prielaidų. Pirkimo procesas turi būti skaidrus, t. y. atviras, aiškus, be situacijų, sudarančių galimybę interpretuoti tą patį veiksmą skirtingai ir suabejoti proceso (viešo konkurso) skaidrumu. Tam, kad tiekėjai galėtų pateikti pasiūlymus, o perkančioji organizacija nusipirktų tai, ko reikia, perkančiosios organizacijos pateikiami pirkimo dokumentai turi būti tikslūs, aiškūs ir be dviprasmybių (VPĮ 24 str.). Perkančioji organizacija turi teisę savo iniciatyva, nesibaigus pirkimo pasiūlymų pateikimo terminui, paaiškinti (patikslinti) pirkimo dokumentus, taip pat ir pirkimo objektą (VPĮ 27 str.). Kandidatai, dalyviai taip pat turi teisę prašyti paaiškinti pirkimo dokumentų nuostatas, skųsti perkančiosios organizacijos veiksmus, kuriais nustatomas reikalavimas pirkimo objektui, bei kitas sąlygas, ribojančias kandidato, dalyvio galimybę dalyvauti konkurse. Iš byloje esančių rašytinių įrodymų ir šalių paaiškinimų sprendžiama, kad apeliantas konkurso sąlygų neskundė, jų paaiškinti neprašė, todėl prieinama prie išvados, kad konkurso sąlygos apeliantui buvo aiškios.

20Pirkimo sąlygų 9.1 punkte nurodyta, kad pirkimui pateiktus pasiūlymus nagrinėja ir vertina atsakovo viešojo pirkimo komisija. Pasiūlymai vertinami pagal ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo kriterijus ekspertinio vertinimo metodu, vertinimą atlieka ne mažiau kaip 3 atsakovo viešojo pirkimo komisijos nariai – ekspertai, turintys žinių ir kompetencijos vertinamų kriterijų srityje (pirkimo sąlygų 10.1 p., 10.2 p.). Pagal Viešųjų pirkimų pasiūlymų vertinimo ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo arba mažiausios kainos vertinimo kriterijumi rekomendacijų, patvirtintų Viešųjų pirkimų tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės direktoriaus 2006 m. spalio 12 d. įsakymu Nr. 1S-53, 2.1, 2.2 ir 2.4 punktus, ekonomiškai naudingiausias pasiūlymas – tai pasiūlymas, kurio balų suma, apskaičiuota pagal pirkimo dokumentuose nustatytus pasiūlymų vertinimo kriterijus ir sąlygas, yra didžiausia; ekspertas – turintis specialių žinių ir patirties vertinamo objekto srityje fizinis asmuo, kurį perkančioji organizacija kviečia atlikti ekspertinį vertinimą, ekspertu vadinamas ir viešojo pirkimo komisijos narys, jeigu jis dalyvauja ekspertiniame vertinime, o ekspertinis vertinimas – procesas, kurio metu ekspertai, remdamiesi savo žiniomis ir patirtimi, taip pat vadovaudamiesi ekspertinio vertinimo užduotimi, įvertina tiekėjų pasiūlymuose nurodytų pirkimo objektų parametrus arba nustato ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo vertinimo kriterijus, jų parametrus, kriterijų ir jų parametrų lyginamuosius svorius. Taigi pagal šias rekomendacijas atsakovo pirkimo komisijos nariai turėjo teisę atlikti ginčo pirkimo vertinimą (CPK 185 str.).

21Kaip pagrįstai pažymėjo pirmosios instancijos teismas, pagal pirkimo sąlygų 10.1 punktą techninių pasiūlymų duomenys vertinami pagal šiuos kriterijus: pasiūlymo kaina, pasiūlymo loginis pagrindimas, kūrybiškumas ir kokybė; kriterijų vertinimo metodika yra pateikta pirkimo sąlygų 4 priede (Vertinimo kriterijai ir vertinimo metodika, 1 t., 230-232 b. l.), ekspertai vertinimus atlieka konfidencialiai, savarankiškai, nederina vertinimų su kitais ekspertais, kiekvienas ekspertas kartu su vertinimo balais vertinimo pažymoje pateikia pagrindimą (argumentacija), kuo remiantis buvo suteiktas atitinkamas balas (pagal vertinimo metodiką, nurodytą pirkimo sąlygų 4 priedo 2 p.). Tiekėjų pasiūlymų 4 ir 6 pirkimo dalims techninius duomenis pagal pirkimo sąlygose nurodytus vertinimo kriterijus vertino atsakovo viešojo pirkimo komisijos nariai: aplinkos ministro atstovas spaudai T. B. , Visuomenės informavimo ir švietimo skyriaus vedėjas R. J. ir šio skyriaus vyriausioji specialistė E. D. . Byloje nėra duomenų, jog apeliantui iš anksto nebuvo žinoma komisijos sudėtis. Atkreiptinas dėmesys, kad apeliantas neatsižvelgia į pirkimo sąlygų minėto 4 priedo „Vertinimo kriterijai ir kriterijų vertinimo metodika“ reikalavimus. Minėtame priede yra nustatyta, ką reiškia kiekvienas kriterijus ir ką pasiūlymus vertinantys ekspertai turi vertinti pagal kiekvieną kriterijų (1 t., 230 b. l.). Iš šio priedo turinio akivaizdu, kad vertinama pasiūlymuose nurodyta informacija, susijusi su pirkimo objektu, t. y., susijusius su galimybe teikti visuomenės informavimo apie aplinką šviečiamosiose laidose, spaudoje ir kitose informacinėse visuomenės informavimo priemonėse paslaugas. Dėl šios priežasties pirmosios instancijos teismas visiškai pagrįstai nustatė, kad atsakovo paskirti Viešųjų pirkimų komisijos nariai - aplinkos ministro atstovas spaudai T. B. , Visuomenės informavimo ir švietimo skyriaus vedėjas R. J. ir šio skyriaus vyriausioji specialistė E. D. , turi patirties visuomenės informavimo ir aplinkosauginio visuomenės informavimo srityse, yra kompetentingi atlikti pasiūlymų vertinimą pagal pirkimo sąlygose nurodytus kriterijus. Pažymėtina, kad nei ieškinyje, nei apeliaciniame skunde apeliantas nenurodo, kokie ekspertai galėtų tinkamai įvertinti pateiktus pasiūlymus ir nenurodo konkrečių ekspertų duomenų, o minėtų komisijos narių nekompetentingumą grindžia prielaidomis..

22Kaip jau minėta, iš byloje esančių rašytinių įrodymų ir šalių paaiškinimų matyti, kad apeliantas konkurso sąlygų neskundė, jų paaiškinti neprašė (VPĮ 24, 27 str.). Pagal kasacinio teismo praktiką, tiekėjams nesuteikiama teisė teisme ginčyti pirkimo sąlygas, o teismui jas vertinti (išskyrus atvejus kai teismas ex officio sprendžia dėl tokio būtinumo), jei pirkimo sąlygų teisėtumas kvestionuojamas bet kurioje vėlesnėje viešojo pirkimo stadijoje, kai perkančioji organizacija priima sprendimą remdamasi šiomis sąlygomis, kurių tiekėjai neginčijo iš karto, kai apie jas sužinojo ar turėjo sužinoti. Tokiuose ginčuose teismai gali vertinti ar perkančioji organizacija tinkamai dalyviams pritaikė pirkimo sąlygas, bet ne tai, ar jos (pirkimo sąlygos) yra teisėtos (Lietuvos Aukščiausiojo teismo 2011 m. lapkričio 24 d, nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-436/2011).

23Be to, apeliantas nepagrįstai nurodo, kad objektyviai, o ne subjektyviai, įsitikinti ekspertų kompetencija, objektyvumu bei nešališkumu galima tik išnagrinėjus jų atliktus ekspertinius vertinimus, ekspertų patirtį vertinimo srityje ir panašiuose vertinimuose bei tokių vertinimų rezultatyvumą. Apeliantas tvirtina, kad nešališkumo deklaracijos pasirašymas, pats savaime negali garantuoti komisijos nario nešališkumo ir jokių būdu nepreziumuoja komisijos narių nešališkumo ir objektyvumo. Pažymėtina, kad komisijos nariams nešališkumo deklaracija yra atitinkamos privalomos formos patvirtintos Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2011 m. lapkričio 30 d. įsakymu Nr. IS-174 „Dėl perkančiųjų organizacijų viešųjų pirkimų organizavimo ir vidaus kontrolės rekomendacijų patvirtinimo“. Nešališkumą galima paneigti, pateikiant konkrečius objektyvius įrodymus, kurie leistų teigti, kad komisijos narys sulaužė duotą pasižadėjimą ir savo pareigas atliko šališkai ir neobjektyviai. Kaip pagrįstai nurodė pirmosios instancijos teismas, apeliantas nenurodė jokių objektyvių duomenų apie atsakovo Viešųjų pirkimų komisijos narių šališkumą. Apeliantas bylos nagrinėjimo eigoje nekėlė klausimo dėl ekspertų kompetencijos ir neįrodinėjo su ekspertų kompetencija susijusių aplinkybių, t. y., nenurodė, kokios būtent komisijos narių savybės, žinios ar įgūdžiai nėra tinkami ar pakankami techniniams duomenims pagal pirkimo sąlygose nurodytus vertinimo kriterijus įvertinti (CPK 178 str.). Aplinkybė, jog UAB ,,Farba Vita“ jau buvo laimėjusi vieną iš anksčiau skelbtų atsakovo konkursų, savaime neleidžia spręsti, jog atsakovas bus nešališkas ieškovo ir kitų tiekėjų atžvilgiu.

24Vienintelis apelianto argumentas, apelianto nuomone, pagrindžiantis komisijos šališkumą, yra tai, kad UAB „Ministerium“ ir UAB ,,Farba Vita“ pasiūlymai buvo įvertinti maksimaliai pagal visus vertinimo kriterijus. Priešingai nei teigia apeliantas, komisijos nariai nesuteikė tretiesiems asmenims išskirtinai maksimalių balų. Bylos duomenys įrodo, o pirmosios instancijos teismas tai detalizavo sprendime, kad kiekvienas trečiojo asmens UAB ,,Farba Vita“ pasiūlymo loginis pagrindimas buvo įvertintas 28 balais (9, 9 ir 10), kūrybiškumas – 28 balais (9, 9 ir 10), kokybė – 27 balais (8, 9 ir 10), ieškovo pasiūlymo loginis pagrindimas buvo įvertintas 22 balais (6, 7 ir 9), kūrybiškumas – 17 balų (5, 5 ir 7 balai), kokybė – 21 balu (6, 6 ir 9); trečiojo asmens UAB ,,Ministerium“ pasiūlymo loginis pagrindimas buvo įvertintas 26 balais (8, 8 ir 10), kūrybiškumas – 24 balais (7, 8 ir 9), kokybė – 25 balais (7, 8 ir 10). Apelianto teigimu, atskirų ekspertų balai suteikti būtent taip, kad ekspertinio vertinimo rezultate būtent UAB „Farba Vita“ ir UAB „Ministerium“ pasiūlymai gautų maksimalius balus pagal visus vertinimo kriterijus, ir tai kelia pagrįstų abejonių dėl ekspertų nešališkumo ir objektyvumo. Kaip jau minėta, pagal pirkimo sąlygų 4 priedo 2 punktą bei 10.1 punkte esančią 4 formulę buvo apskaičiuoti bendri kiekvieno vertinimo kriterijaus balai, ir būtent dėl šios pirkimo sąlygose nustatytos formulės minėtų trečiųjų asmenų techninių pasiūlymų vertinimo kriterijų bendri balai tapo maksimalūs. Vėlgi, kaip jau minėta, ieškovas nėra pateikęs pretenzijos dėl pirkimo sąlygų, taip pat ir dėl 10.1 punkto 4 formulės pagrįstumo, todėl šia formule komisijos nariai privalėjo remtis.

25Viešųjų pirkimų tarnybos 2006 m. spalio 12 d. įsakymu Nr. 1S-53 „Dėl viešųjų pirkimų pasiūlymų vertinimo ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo arba mažiausios kainos vertinimo kriterijumi rekomendacijos“ patvirtintų rekomendacijų 14 punkte teigiama, kad kainos lyginamąjį svorį (X) rekomenduojama nustatyti atsižvelgiant į perkamo objekto ypatybes, būsimos pirkimo sutarties vykdymo sąlygas, vertinimo sudėtingumą; perkant sudėtingas intelektinio pobūdžio paslaugas perkančioji organizacija didžiausią lyginamąjį svorį turi suteikti ne kainai, bet kitiems kriterijams, tačiau rekomenduojama, kad kainos lyginamasis svoris nebūtų mažesnis kaip 40 (lyginamąjį svorį išreiškiant balų intervalais - intervalo viršutinė riba neturėtų būti mažesnė kaip 40 balų). Taigi netgi kainos lyginamasis svoris, kuriuo taip pat skunde abejoja apeliantas, teigdamas, jog jo pasiūlyme nurodyta kaina yra mažesnė nei minėtų trečiųjų asmenų, pasirinktas įvertinus rekomendacijų 14 punkto nuostatas.

26Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, prieinama prie išvados, jog apeliantas nepateikė įrodymų ir argumentų, patvirtinančių atsakovo neobjektyvumą ir šališkumą, todėl reikalavimas skirti nepriklausomus ekspertus yra nepagystas. Pirmosios instancijos teismas tinkamai įvertino bylos duomenis, susijusius su pasiūlymus vertinusių specialistų kompetencija ir jų tinkamumu.

27Dėl UAB ,,Farba Vita“ pasiūlymo vertinimo

28Apeliantas nurodo, kad UAB „Farba Vita“ pasiūlymas neatitiko kvalifikacinių reikalavimų. Pažymėtina, kad pirmosios instancijos teismas pagrįstai konstatavo, kad ieškovas su trečiojo asmens UAB ,,Farba Vita“ pasiūlymu susipažino 2012 m. spalio 22 d.. To apeliantas apeliaciniame skunde neneigia. Pretenziją atsakovui apeliantas pateikė 2012 m. spalio 24 d. ir turėjo galimybę šioje pretenzijoje nurodyti aplinkybes dėl trečiojo asmens UAB ,,Farba Vita“ neatitikimo kvalifikaciniams reikalavimams, tačiau jų nenurodė. Nors apeliantas teigia, kad pretenzijos pateikimo metu jis neturėjo informacijos apie tai, kad šio trečiojo asmens kvalifikacija bus pripažinta tinkama, tačiau, teisėjų kolegijos nuomone, apeliantas turėjo informaciją apie trečiąjį asmenį ir turėjo galimybę perkančiąją organizaciją informuoti apie tai, kad, apelianto nuomone, UAB ,,Farba Vita“ neatitinka kvalifikacinių reikalavimų (CPK 185 str.).

29Dėl trečiojo asmens UAB ,,Ministerium“ pateikto pasiūlymo konfidencialumo

30Nors apeliantas skunde užsimena, kad pirmosios instancijos teismas nenagrinėjo klausimo dėl konfidencialios informacijos nepateikimo, tačiau toks apelianto teiginys neatitinka tikrovės. Pirmosios instancijos teismas nurodė, kad atsakovas trečiojo asmens UAB „Ministerium“ techninio pasiūlymo 6 pirkimo daliai dalis „Pasiūlymo loginis pagrindimas“, „Kūrybiškumas“ ir „Kokybė“, atsižvelgdamas į trečiojo asmens procesiniuose dokumentuose pateiktą pagrindimą ir trečiojo asmens direktoriaus 2012 m. rugpjūčio 2 d. įsakymą Nr.12-08/20, visą su pasiūlymo turiniu susijusią informaciją pagrįstai pripažino konfidencialia informacija ir dėl to turėjo pagrindo atsisakyti leisti ieškovui susipažinti su šia trečiojo asmens UAB ,,Ministerium“ pasiūlymo dalimi. Apeliaciniame skunde daugiau jokių argumentų, susijusių su minėto pasiūlymo konfidencialumu, ir kaip tuo buvo pažeistos apelianto teisės, teisėtas interesas, nenurodoma, todėl teisėjų kolegija plačiau šiuo klausimu nepasisako.

31Dėl kreipimosi į Viešųjų pirkimų tarnybą

32CPK 4233 straipsnio 1 dalies 10 punkte numatyta, kad ieškinyje turi būti nurodyta ieškovo nuomonė dėl būtinumo gauti kompetentingų valstybės institucijų išvadas. Kaip pagrįstai pastebėjo atsakovas, įstatymuose nenumatyta, kad vienos iš šalių nuomonės pateikimas dėl kompetentingos institucijos išvados gavimo, įpareigoja teismą įtraukti instituciją į procesą ir reikalauti teikti išvadą byloje, todėl teisėjų kolegija teigia, kad spręsti dėl būtinumo gauti kompetentingos institucijos išvadą, atsižvelgiant į bylos aplinkybes pasirengimo nagrinėti bylą teisme stadijoje, yra teismo teisė, o ne pareiga. Apeliacinio skundo argumentai dėl pirmosios instancijos teismo neveikimo, pasireiškusio neįtraukiant į bylą Viešųjų pirkimų tarnybos, vertinami kaip nepagrįsti. Pastebėtina, kad apeliantas savo teiginiams pagrįsti nepateikė jokių įrodymų, iš kurių galima būtų nuspręsti dėl netinkamo bylos esmės atskleidimo.

33Dėl atsakovo pozicijos pasikeitimo

34Apelianto teigimu, pasikeitus atsakovo Aplinkos ministerijos vadovybei, keičiasi ir pozicija dėl vykdytų viešinimo paslaugų viešųjų pirkimų teisėtumo. Teisėjų kolegija pažymi, kad, priešingai nei nurodo apeliantas, 2013 m. sausio 29 d. atsiliepime į apeliacinį skundą atsakovas išdėstė savo poziciją analogišką išsakytai procesiniuose dokumentuose bylos nagrinėjimo pirmosios instancijos teisme metu. Be to, atsiliepime į apeliacinį skundą atsakovas pažymi, kad kreipimasis į Viešųjų pirkimų tarnybą dėl sutikimo, kad būtų nutrauktos viešojo pirkimo (Nr. 124447) procedūros, nepatvirtina viešųjų procedūrų neteisėtumo.

35Į esminius apeliacinio skundo argumentus atsakyta.

36Pirmosios instancijos teismo sprendimas teisėtas ir pagrįstas. Tenkinti apeliacinį skundą jame nurodytais argumentais nėra pagrindo. Pirmosios instancijos teismo sprendimas paliekamas nepakeistas.

37Dėl bylinėjimosi išlaidų

38Nepatenkinus ieškovo apeliacinio skundo, trečiajam asmeniui UAB ,,Ministerium“ iš ieškovo priteisiama 1 300 Lt patirtų atstovavimo išlaidų apeliacinės instancijos teisme (CPK 93, 98 str.). Nors trečiasis asmuo prašo priteisti 1 500 Lt, tačiau teisėjų kolegija, atsižvelgdama į bylos sudėtingumą, sprendžia, jog trečiojo asmens prašomos priteisti bylinėjimosi išlaidos viršija teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. 1R-85 patvirtintose Rekomendacijose (Valstybės Žinios, 2004, Nr. 54-1845) nustatytą maksimalaus civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato teikiamą teisinę pagalbą surašant atsiliepimą į apeliacinį skundą sumą, todėl sumažina ją iki 1 300 Lt.

39Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

40Vilniaus apygardos teismo 2013 m. sausio 14 d. sprendimą palikti nepakeistą.

41Priteisti trečiajam asmeniui UAB ,,Ministerium“ (į. k. 302739879) iš ieškovo UAB „Nacionalinių projektų rengimas“ (į. k. 300898594) 1 300 Lt (vieną tūkstantį tris šimtus litų) atstovavimo išlaidų apeliacinės instancijos teisme.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. I. Ginčo esmė... 3. Ieškovas UAB „Nacionalinių projektų rengimas“ kreipėsi į teismą su... 4. Nurodė, kad dalyvaudamas minėtame atsakovo vykdomame viešame pirkime,... 5. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 6. Vilniaus apygardos teismas 2013 m. sausio 14 d. sprendimu ieškinį atmetė.... 7. Teismas nustatė, kad atsakovas 2012 m. spalio 9 d. raštu Nr. (20-1)-D8-8687... 8. Teismas sprendė, kad ieškinyje pateiktas ieškovo ir trečiojo asmens UAB... 9. Ieškovas ieškinyje nurodė, kad trečiojo asmens UAB ,,Farba Vita“... 10. Įvertinęs informacijos, kuri gali būti pripažinta komercine (gamybine)... 11. III. Apeliacinių skundų ir atsiliepimų į apeliacinius skundus argumentai... 12. Apeliaciniu skundu ieškovas UAB „Nacionalinių projektų rengimas“ prašo... 13. Atsiliepimu į apeliacinį skundą atsakovas Aplinkos ministerija prašo šio... 14. Atsiliepimu į apeliacinį skundą atsakovas UAB ,,Ministerium“ prašo... 15. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos aplinkybės, argumentai ir... 16. Apeliacinis skundas netenkintinas.... 17. CPK 320 straipsnio 1 dalyje nurodyta, kad bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka... 18. Dėl pasiūlymus vertinusių specialistų netinkamumo ir neobjektyvumo... 19. Viešųjų pirkimų tvarką, šių pirkimų subjektų teises, pareigas,... 20. Pirkimo sąlygų 9.1 punkte nurodyta, kad pirkimui pateiktus pasiūlymus... 21. Kaip pagrįstai pažymėjo pirmosios instancijos teismas, pagal pirkimo... 22. Kaip jau minėta, iš byloje esančių rašytinių įrodymų ir šalių... 23. Be to, apeliantas nepagrįstai nurodo, kad objektyviai, o ne subjektyviai,... 24. Vienintelis apelianto argumentas, apelianto nuomone, pagrindžiantis komisijos... 25. Viešųjų pirkimų tarnybos 2006 m. spalio 12 d. įsakymu Nr. 1S-53 „Dėl... 26. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, prieinama prie išvados, jog apeliantas... 27. Dėl UAB ,,Farba Vita“ pasiūlymo vertinimo... 28. Apeliantas nurodo, kad UAB „Farba Vita“ pasiūlymas neatitiko... 29. Dėl trečiojo asmens UAB ,,Ministerium“ pateikto pasiūlymo konfidencialumo... 30. Nors apeliantas skunde užsimena, kad pirmosios instancijos teismas... 31. Dėl kreipimosi į Viešųjų pirkimų tarnybą... 32. CPK 4233 straipsnio 1 dalies 10 punkte numatyta, kad ieškinyje turi būti... 33. Dėl atsakovo pozicijos pasikeitimo... 34. Apelianto teigimu, pasikeitus atsakovo Aplinkos ministerijos vadovybei,... 35. Į esminius apeliacinio skundo argumentus atsakyta.... 36. Pirmosios instancijos teismo sprendimas teisėtas ir pagrįstas. Tenkinti... 37. Dėl bylinėjimosi išlaidų... 38. Nepatenkinus ieškovo apeliacinio skundo, trečiajam asmeniui UAB... 39. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 40. Vilniaus apygardos teismo 2013 m. sausio 14 d. sprendimą palikti nepakeistą.... 41. Priteisti trečiajam asmeniui UAB ,,Ministerium“ (į. k. 302739879) iš...