Byla e2A-695-302/2016
Dėl perkančiosios organizacijos sprendimų panaikinimo, trečiasis asmuo uždaroji akcinė bendrovė „Eksploit“

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Artūro Driuko, Romualdos Janovičienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja) ir Nijolės Piškinaitės, apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Projektų rengimo biuras“ apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2016 m. kovo 7 d. sprendimo civilinėje byloje Nr. e2-3591-590/2016 ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Projektų rengimo biuras“ ieškinį atsakovei valstybės įmonei „Lietuvos paminklai“ dėl perkančiosios organizacijos sprendimų panaikinimo, trečiasis asmuo uždaroji akcinė bendrovė „Eksploit“, ir

Nustatė

2I. Ginčo esmė

3Ieškovė UAB „Projektų rengimo biuras“ kreipėsi į teismą su ieškiniu, kuriuo prašė panaikinti 2015 m. gruodžio 8 d. VĮ „Lietuvos paminklai“ raštu Nr. (1.9-9)1-1900 įformintus viešojo pirkimo komisijos sprendimus dėl pasiūlymų eilės sudarymo, įtraukiant Jungtinės veiklos sutarties partnerių UAB „Eksploit“, SIA „Nams“ ir UAB „Nord Via“ pasiūlymą, ir dėl Jungtinės veiklos sutarties partnerių UAB „Eksploit“, SIA „Nams“ ir UAB „Nord Via“ pasiūlymo pripažinimo laimėjusiu bei priteisti bylinėjimosi išlaidas.

4Nurodė, kad dalyvavo atsakovės VĮ „Lietuvos paminklai“ organizuotame viešajame pirkime „Valstybinio Vilniaus mažojo teatro gamybinių pastatų, Labdarių g. 3C ir Vilniaus g. 24, Vilnius rekonstravimo, pritaikant teatrinei veiklai, techninio projekto parengimas“ (toliau – Pirkimas, Konkursas). 2015 m. gruodžio 8 d. buvo gautas perkančiosios organizacijos pranešimas apie nustatytą pasiūlymų eilę ir konkurso dalyvio Jungtinės veiklos sutarties partnerių UAB „Eksploit“, SIA „Nams“ ir UAB „Nord Via“ pripažinimą viešojo pirkimo laimėtojais. Ieškovės teigimu, perkančiosios organizacijos sprendimas į pasiūlymų eilę įtraukti šios minėtos Jungtinės veiklos sutarties partnerių pasiūlymą yra neteisėtas ir nepagrįstas, nes: 1) Jungtinės veiklos sutarties partnerių UAB „Eksploit“, SIA „Nams“ ir UAB „Nord Via“ pasiūlymas neatitiko Konkurso sąlygų reikalavimų; 2) kartu su Jungtinės veiklos sutarties partnerių UAB „Eksploit“, SIA „Nams“ ir UAB „Nord Via“ pasiūlymu nebuvo pateikta jokių tiekėjų kvalifikaciją pagrindžiančių faktinių duomenų, o perkančioji organizacija, pažeisdama Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – VPĮ) ir Konkurso sąlygų reikalavimus leido konkurso dalyviui po pasiūlymų pateikimo termino pabaigos ir vokų atplėšimo pildyti ir tikslinti pasiūlymą. 2015-11-11 perkančiosios organizacijos rašte nurodyta, kad UAB „Eksploit“, „SIA Nams“ ir UAB „Nord Via“ pasiūlymas yra nepasirašytas (pasiūlymas paskutinio lapo antroje pusėje nėra patvirtintas tiekėjo ar jo įgalioto asmens parašu). Be to, iš jungtinės veiklos sutarties partnerių UAB „Eksploit“, SIA „Nams“ ir UAB „Nord Via“ pasiūlymo su priedais apimties – 4 (keturi) lapai, akivaizdžiai matyti, kad prie pasiūlymo negalėjo būti pridėti nei Konkurso sąlygose nurodytus minimalius kvalifikacijos reikalavimus pagrindžiantys dokumentai, nei tarp pasiūlymą teikiančių asmenų sudaryta Jungtinės veiklos sutartis, nei kiti būtini pasiūlymo priedai. Kartu su pasiūlymu Jungtinės veiklos sutarties partneriai UAB „Eksploit“, SIA „Nams“ ir UAB „Nord Via“ pateikė: pasiūlymo A dalį (1-2-as lapai), UAB „Eksploit“ tiekėjo deklaraciją (3-ias lapas) ir pasiūlymo laidavimo draudimo raštą, išduotą AB „Lietuvos draudimas (4-as lapas). Perkančiosios organizacijos nurodytos aplinkybės, kad ginčijamas pasiūlymas paskutinio lapo antroje pusėje buvo ranka sunumeruotas, nurodytos jį parengusio asmens pareigos, vardas, pavardė, nesudaro pagrindo pripažinti, kad toks pasiūlymas atitinka tiek 5.1 punkto, tiek 5.6 punkto reikalavimus. Be to, kadangi Jungtinės veiklos sutarties partneriai UAB „Eksploit“, SIA „Nams“ ir UAB „Nord Via“ nepateikė jokių kvalifikacijos atitiktį patvirtinančių įrodymų, tai jie neįgijo ir teisės paaiškinti savo kvalifikacijos. Perkančioji organizacija neteisėtai leido patikslinti ir papildyti pasiūlymą, nes tokiu būdu vokų atplėšimo metu konkurso reikalavimų neatitikęs pasiūlymas tapo pasiūlymu, atitinkančiu pirkimo dokumentus. Taip pat ieškovė pažymėjo, kad perkančioji organizacija ribojo galimybę susipažinti su trečiojo asmens pasiūlymu.

5Atsakovė VĮ „Lietuvos paminklai“ su ieškiniu nesutiko, prašė jį atmesti bei priteisti bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad trečiojo asmens pasiūlymo (A dalis) lapai buvo tinkamai sunumeruoti, susiūti taip, kad nepažeidžiant susiuvimo nebūtų galima į pasiūlymą įdėti naujų lapų, išplėšyti lapų ar juos pakeisti, ir paskutinio lapo antroje pusėje buvo nurodyti trečiojo asmens įgalioto asmens vardas, pavardė, pareigos bei pasiūlymą sudarančių lapų skaičius, tačiau trečiojo asmens pasiūlymo paskutinio lapo antroji pusė nebuvo patvirtinta įgalioto asmens parašu. Atsižvelgiant į tai, kad trečiojo asmens pasiūlymo forma buvo pasirašyta ir patvirtinta oficialiu įmonės antspaudu, aplinkybė, jog nebuvo pasirašyta paskutinio lapo antroje pusėje, buvo vertinta kaip formali neatitiktis, nesudaranti pagrindo pasiūlymą atmesti. Atsakovės teigimu, ieškovė klaidina teismą, tvirtindama, kad visas trečiojo asmens pasiūlymas buvo nepasirašytas, kadangi pati pasiūlymo forma buvo pasirašyta, o parašo trūko tik ant paskutinio lapo antros pusės. Perkančiosios organizacijos vertinimu, trečiojo asmens kartu su pasiūlymu pateikta deklaracija, kaip to reikalavo Konkurso sąlygų 3.1.2 ir 3.1.7. papunkčiai, laikytina dokumentu, pagrindžiančiu tiekėjo kvalifikaciją. Atsižvelgiant į tai, perkančioji organizacija kreipėsi į trečiąjį asmenį, kad pastarasis patikslintų ir papildytų kvalifikacijos duomenis. Be to, atsakovė pažymėjo, kad, vadovaujantis VPĮ 28 straipsnio 10 dalimi, perkančioji organizacija privalo prašyti tiekėjo, kad jis papildytų, patikslintų ar pateiktų tiekėjo įgaliojimą asmeniui pasirašyti paraišką ar pasiūlymą, jungtinės veiklos sutartį, pasiūlymo galiojimo užtikrinimą patvirtinantį dokumentą.

6Trečiasis asmuo UAB „Eksploit“ su ieškiniu taip pat nesutiko, prašė jį atmesti ir priteisti bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad pasiūlymo A dalis buvo pateikta pasirašyta, o nepasirašyta buvo tik pasiūlymo paskutinio lapo antroje pusėje, tačiau tai nereiškia, kad pasiūlymas iš esmės neatitinka Pirkimo dokumentų reikalavimų. Jungtinės veiklos sutartis perkančiajai organizacijai buvo pateikta VPĮ 28 straipsnio 10 dalies pagrindu. Trečiojo asmens kartu su pasiūlymu pateikta deklaracija patvirtino trečiojo asmens atitikimą Pirkimo sąlygų 3.1.2. p. ir 3.1.7. p. nustatytiems kvalifikacijos reikalavimams. Duomenys apie kvalifikaciją neišsamiais ar netiksliais kvalifikuojami tada, kai tiekėjas pateikia atitinkamą kvalifikaciją iš dalies pagrindžiančius duomenis arba šie turi trūkumų, tik kelių reikalaujamų dokumentų iš jų visumos nepateikimas nėra pagrindas atmesti tiekėjo pasiūlymą.

7II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

8Vilniaus apygardos teismas 2016 m. kovo 7 d. sprendimu ieškinį atmetė, priteisė iš ieškovės atsakovei 1 500,40 Eur bylinėjimosi išlaidų bei pripažino nevieša bylos šią bylos medžiagą: perkančiajai organizacijai VĮ „Lietuvos paminklai“ 2015-11-23 ir 2015-11-30 UAB „Eksploit“ pateiktus dokumentus ir perkančiosios organizacijos VĮ „Lietuvos paminklai“ Viešojo pirkimo komisijos 2015-11-11, 2015-11-18, 2015-11-26, 2015-12-01, 2015-12-02, 2015-02-04, 2015-12-08 protokolus.

9Įvertinęs bylos medžiagą ir šalių paaiškinimus, pirmos instancijos teismas sprendė, kad ieškovės reikalavimas panaikinti 2015 m. gruodžio 8 d. VĮ „Lietuvos paminklai“ raštu Nr. (1.9-9)1-1900 įformintus viešojo pirkimo komisijos sprendimus dėl pasiūlymų eilės sudarymo, įtraukiant Jungtinės veiklos sutarties partnerių UAB „Eksploit“, SIA „Nams“ ir UAB „Nord Via“ pasiūlymą, ir dėl Jungtinės veiklos sutarties partnerių UAB „Eksploit“, SIA „Nams“ ir UAB „Nord Via“ pasiūlymo pripažinimo laimėjusiu yra nepagrįstas.

10Teismas nurodė, kad ieškovės argumentas, jog Jungtinės veiklos sutarties partnerių UAB „Eksploit“, SIA „Nams“ ir UAB „Nord Via“ (toliau - Partnerių) pasiūlymas buvo nepasirašytas, neatitinka faktinių aplinkybių, nes 2015-11-11 minėtų partnerių vardu pateiktas pasiūlymas buvo pasirašytas už pasiūlymą atsakingo asmens UAB „Eksploit“ direktoriaus M. M.. Iš esmės nepagrįstu teismas laikė ir ieškovės argumentą, kad partnerių pasiūlymas neatitiko Konkurso sąlygų 5.5 punkto reikalavimų. Teismas nustatė, kad Partnerių pasiūlymą sudarė 4 lapai, kurie pagal Konkurso sąlygų 5.5 punkto reikalavimus buvo sunumeruoti, susiūti taip, kad nepažeidžiant susiuvimo nebūtų galima į pasiūlymą įdėti naujų lapų, išplėšyti lapų arba juos pakeisti. Partnerių pasiūlymo paskutinio lapo antroje pusėje, kaip reikalauja 5.5 punktas, buvo nurodytas įgalioto asmens direktoriaus M. M. vardas pavardė, pareigos bei pasiūlymą sudarančių lapų skaičius. Teismo vertinimu, aplinkybė, kad paskutinio lapo kitoje pusėje nebuvo direktoriaus M. M. parašo, laikytina tik formaliu pažeidimu, dėl kurio negalėjo būti pakeistas partnerių pasiūlymo turinys, nes visi Konkurso sąlygų 5.5 punkte reikalaujami pasiūlymo paskutinio lapo įrašai buvo atlikti ranka, užrašytas M. M. vardas ir pavardė vizualiai atitinka pasiūlyme šio asmens vardo ir pavardės ranka rašytą įrašą.

11Kaip nepagrįstą teismas atmetė ir ieškovės argumentą, kad ginčo pasiūlymas neatitiko Konkurso sąlygų dėl to, kad kartu su 2015-11-11 pasiūlymu Partneriai nepateikė Jungtinės veiklos sutarties. Vadovaudamasis VPĮ 28 straipsnio 10 dalimi, teismas nurodė, kad Jungtinės veiklos sutarties nepateikimo atveju perkančioji organizacija turėjo ne atmesti partnerių pasiūlymą, kaip neatitinkantį Konkurso sąlygų, tačiau turėjo pareigą paprašyti tiekėją pateikti Jungtinės veiklos sutartį per nustatytą terminą, ką 2015-11-18 raštu pagrįstai ir padarė.

12Teismas nepagrįstu laikė ir ieškovės argumentą, kad Partnerių pasiūlymą perkančioji organizacija turėjo atmesti ir dėl to, kad kartu su pasiūlymu nebuvo pateikti tiekėjo kvalifikaciją patvirtinantys dokumentai. Remdamasis VPĮ 32 straipsnio 5 dalimi ir Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktika (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013 m. spalio 18 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-495/2013, 2014 m. lapkričio 7 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-475/2014), teismas pažymėjo, kad nepriklausomai nuo to, kiek ir kokius (didžiąją dalį ar nė vieno), kokio turinio ir apimties dokumentus, pagrindžiančius tiekėjo kvalifikaciją, konkurso dalyvis pateikė, perkančioji organizacija privalo pareikalauti dalyvio paaiškinti ar patikslinti duomenis apie kvalifikaciją, jei ji ketino atmesti tokio tiekėjo pasiūlymą arba jį pripažinti laimėtoju, todėl sprendė, kad atsakovė pagrįstai 2015-11-18 bei 2015-11-26 raštais trečiojo asmens UAB „Eksploit“ paprašė pateikti dokumentus, patvirtinančius tiekėjo atitikimą minimaliems kvalifikacijos reikalavimams.

13III. Apeliacinių skundų ir atsiliepimų į juos argumentai

14Ieškovė UAB „Projektų rengimo biuras“ su pirmos instancijos teismo sprendimu nesutinka, apeliaciniu skundu prašo Vilniaus apygardos teismo 2016 m. kovo 7 d. sprendimą panaikinti ir grąžinti bylą pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo, o tuo atveju, jei būtų priimtas spendimas dėl ginčo esmės – ieškinio reikalavimus tenkinti visa apimtimi ir priteisti bylinėjimosi išlaidas. Jeigu apeliacinės instancijos teismas nuspręstų priimti sprendimą iš esmės, ieškovė prašo sudaryti galimybę jai susipažinti su visais į bylą išreikalautais dokumentais ir pateikti poziciją dėl iki šiol neviešais laikytų dokumentų.

15Pateikia šiuos nesutikimo su pirmos instancijos teismo sprendimu argumentus:

161. Pirmosios instancijos teismas nepagrįstai atsakovei pateiktą Partnerių UAB „Eksploit“, SIA „Nams“ ir UAB „Nord Via“ pasiūlymo ir jo vertinimo medžiagą pripažino nevieša ir neleido ieškovei su ja susipažinti, nors tai buvo esminiai bylos įrodymai. Nors pirmosios instancijos teismas skundžiamu sprendimu nevieša bylos medžiaga pripažino ne visus atsakovės kartu su 2016-03-01 prašymu pateiktus dokumentus, tačiau likę dokumentai vis tiek nebuvo patalpinti į elektroninę bylą ir netapo prieinami susipažinti bylos šalims. Tokiu būdu iš esmės buvo pažeistos Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 42 straipsnyje numatytos ieškovės teisės susipažinti su nagrinėjamos bylos medžiaga ir teikti paaiškinimus ir argumentus visais bylos nagrinėjimo metu kylančiais klausimais. Toks ieškovės teisių pažeidimas pirmosios instancijos teisme sudaro pagrindą grąžinti bylą pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo. Laikantis skaidrumo, nediskriminavimo principų vykdant viešuosius pirkimus visa informacija teikiama perkančiajai organizacijai negali būti konfidenciali, o konfidencialia informacija gali būti pripažįstama tik ta dalyvio pasiūlymo dalis, kurią sudaro komercinė (gamybinė) paslaptis ir tam tikri konfidencialieji pasiūlymo aspektai. Nagrinėjamu atveju teismas niekaip nemotyvavo ir nepagrindė, kodėl konfidencialia informacija ir nevieša bylos medžiaga turi būti laikomos visos Lietuvos ir Latvijos Registrų centrų pažymos, pažymos iš Latvijos Vidaus reikalų ministerijos informacijos centro ir Lietuvos Informatikos ir ryšių departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, pažymos iš Latvijos valstybinės pajamų tarnybos, taip pat perkančiajai organizacijai teikti paaiškinimai. Be to, teismas nepaaiškino, kodėl viešų institucijų išduoti statybos specialistų kvalifikacijos atestatai (uždengus asmens duomenis) yra laikomi konfidencialia informacija, nors tokių atestatų turinys yra viešai prieinamas. VPĮ 41 straipsnio 5 dalies nuostata negali tapti pagrindu įslaptinti visus be išimties viešojo pirkimo komisijos posėdžių protokolus, kuriuose svarstomi pateiktų pasiūlymų apimties, trūkumų, jų šalinimo ir pan. klausimai. Be to, nagrinėjamu atveju ieškovės teisė susipažinti su į bylą pateikta medžiaga turėtų būti sprendžiama ne remiantis VPĮ 41 straipsnio 5 dalimi, o CPK nuostatomis.

172. Pirmosios instancijos teismas skundžiamame sprendime nepagrįstai konstatavo, kad ginčo pasiūlymas atitinka Konkurso sąlygų 5.1 punkto reikalavimo, kuris numato, kad pasiūlymas turi būti pateiktas raštu, pasirašytas tiekėjo arba jo įgalioto asmens. Šis reikalavimas grindžiamas 2015-11-11 perkančiosios organizacijos rašte apie įvykusią vokų su pasiūlymais atplėšimo procedūrą užfiksuota faktine aplinkybe, kad Partnerių pasiūlymas vokų atplėtimo metu buvo nepasirašytas (lentelės 8 stulpelis). Nors pirmos instancijos teismas ir nurodė, kad tokie ieškovės teiginiai neatitinka faktinių aplinkybių, tačiau iš skundžiamo sprendimo turinio nematyti, kokių byloje esančių įrodymų pagrindu pirmos instancijos teismas padarė tokią išvadą. Taip pat pirmosios instancijos teismas skundžiamame sprendime nepagrįstai konstatavo, kad ginčo pasiūlymas atitinka Konkurso sąlygų 5.5 punkto reikalavimą, kuris nustato, kad pasiūlymo (su priedais) lapai turi būti sunumeruoti, susiūti taip, kad nepažeidžiant susiuvimo nebūtų galima į pasiūlymą įdėti naujų lapų, išplėšyti lapų arba juos pakeisti, ir paskutinio lapo antroje pusėje patvirtinti tiekėjo ar jo įgalioto asmens parašu, nurodytas įgalioto asmens vardas, pavardė, pareigos bei pasiūlymą sudarančių lapų skaičius (pasiūlymas turi būti susiūtas siūlu, kurio galai antroje pasiūlymo pusėje užklijuojami lipduku). 2015-11-11 rašte užfiksuotas Konkurso sąlygų 5.5 punkto reikalavimo pažeidimas sudarė neabejotiną pagrindą ginčo pasiūlymą atmesti, tačiau pirmos instancijos teismas skundžiamame sprendime tokį vieno iš privalomų pasiūlymo rekvizitų nebuvimą laikė formaliu pažeidimu. Tokia pirmos instancijos teismo pozicija vertintina kaip nepagrįsta, kadangi būtent šie formalūs pasiūlymo įforminimo (pasirašymo, surišimo, patvirtinimo parašu ir t.t.) reikalavimai užtikrina pirkimų skaidrumą ir pirkimo dalyvių sąžiningumą, užkerta kelią bet kokioms abejonėms, kad Konkursui pateiktas pasiūlymas po pasiūlymų pateikimo termino pabaigos galėtų būti pakoreguotas ar pakeistas. Tokią poziciją pagrindžia ir Lietuvos apeliacinio teismo 2006 m. balandžio 19 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-150/2006.

183. Pirmosios instancijos teismas, nevertindamas konkrečių ginčo Konkurso sąlygų, skundžiamame sprendime nepagrįstai konstatavo perkančiosios organizacijos pareigą prašyti trečiąjį asmenį patikslinti kvalifikaciją pagrindžiančius dokumentus. Konkurso sąlygų 9.1 punktas nustato, kad dalyvis, nepateikęs jokių kvalifikacijos atitiktį patvirtinančių dokumentų, neįgyja teisės paaiškinti savo kvalifikacijos, o perkančioji organizacija visų viešojo pirkimo procedūrų metu turi pareigą griežtai laikytis pačios nustatytų ir paskelbtų pirkimo sąlygų, užtikrindama tiekėjų teisėtus lūkesčius dėl viešojo pirkimo sąlygų nekeičiamumą, neiškraipant tiekėjų tarpusavio konkurencijos. Teismų praktikoje taip pat laikomasi pozicijos, kad duomenys apie kvalifikaciją neišsamiais ar netiksliais kvalifikuojami ir perkančiajai organizacijai atsiranda pareiga kreiptis į tiekėją dėl duomenų patikslinimo tik tada, kai tiekėjas pateikia atitinkamą kvalifikaciją iš dalies pagrindžiančius duomenis arba šie turi trūkumų. Nagrinėjamu atveju trečiasis asmuo su pasiūlymu nepateikė jokių kvalifikaciją pagrindžiančių dokumentų. Pirmosios instancijos teismas nepagrįstai pripažino Konkurso dalyvio teisę neribotą skaičių kartų pildyti ir tikslinti Konkursui pateiktą pasiūlymą. Skundžiamu pirmosios instancijos teismo sprendimu įteisinama galimybė nesąžiningam tiekėjui pateikti viešajam pirkimui bet kokio turinio ir apimties dokumentą, žinant apie tokio pasiūlymo esminius trūkumus ar net tikslingai tokius trūkumus numatant, o vėliau priklausomai nuo vokų su pasiūlymais atplėšimo metu paaiškėjusių aplinkybių koreguojant su pasiūlymu nenurodytą, tačiau Konkursui privalomą informaciją.

19Atsakovė VĮ „Lietuvos paminklai“ su apeliaciniu skundu nesutinka, atsiliepimu į apeliacinį skundą prašo pirmos instancijos teismo sprendimą palikti nepakeistą ir priteisti bylinėjimosi išlaidas. Be to, prašo atmesti ieškovės prašymą leisti jai susipažinti su trečiojo asmens pasiūlymu ir kitais dokumentais.

20Pateikia šiuos esminius nesutikimo su apeliaciniu skundu argumentus:

211. Trečiojo asmens pasiūlymo forma, kurioje pateikiami esminiai techniniai duomenys, susiję su Pirkimo objektu, ir informacija apie tiekėją, buvo tinkamai pasirašyta trečiojo asmens direktoriaus M. M. parašu ir patvirtinta oficialiu įmonės antspaudu. Trečiojo asmens pasiūlymo (A dalies) lapai buvo tinkamai sunumeruoti, susiūti taip, kad nepažeidžiant susiuvimo nebūtų galima į pasiūlymą įdėti naujų lapų, išplėšti lapų ar juos pakeisti, ir paskutinio lapo antroje pusėje buvo nurodyto trečiojo asmens įgalioto asmens vardas, pavardė, pareigos bei pasiūlymą sudarančių lapų skaičius, tačiau trečiojo asmens pasiūlymo paskutinio lapo antroji pusė nebuvo patvirtinta įgalioto asmens parašu. Šis trūkumas buvo paviešintas Viešojo pirkimo komisijos protokole. Apeliantės pozicija, kad trečiojo asmens pasiūlymas apskritai nebuvo pasirašytas, neatitinka tiesos ir pirmos instancijos teismo nustatytų faktinių bylos aplinkybių. Pirmos instancijos teismas pagrįstai sprendė, kad vien ta aplinkybė, jog paskutinio lapo kitoje pusėje nebuvo M. M. parašo laikytina formaliu pažeidimu, dėl kurio negalėjo būti pakeistas Partnerių pasiūlymo turinys. Apeliantė nepagrįstai nagrinėjamu atveju remiasi Lietuvos apeliacinio teismo 2006 m. balandžio 19 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. 2A-150/2006, kadangi nagrinėjamos bylos ir minėtos bylos ratio decidendi akivaizdžiai skiriasi. Pirmos instancijos teismas, priimdamas skundžiamą sprendimą, pagrįstai vadovavosi kasacinio teismo praktikoje išplėtota turiningąja pasiūlymo vertinimo doktrina, kurios esmė – formalizuotas viešųjų pirkimų procedūrų reguliavimas neturi viršenybės prieš perkančiosios organizacijos ir tiekėjų veiksmus, jei šie atitinka teisės normų ir pirkimo sąlygų esmę ir jomis siekiamus tikslus.

222. Pirmos instancijos teismas nagrinėjamu atveju tinkamai taikė VPĮ 32 straipsnio 5 dalies nuostatas. Kartu su pasiūlymu trečiasis asmuo pateikė UAB „Eksploit“ tiekėjo deklaraciją, kaip to reikalavo Konkurso sąlygų 3.1.2 ir 3.1.7 papunkčiai. Minėta deklaracija įrodo trečiojo asmens atitikimą konkretiems kvalifikacijos reikalavimams, jos pateikimas numatytas pačiose Konkurso sąlygose, todėl tai yra visavertis trečiojo asmens kvalifikaciją patvirtinantis dokumentas, kuris pagrįstai ir buvo vertintas kaip vienas iš trečiojo asmens kvalifikaciją pagrindžiančių dokumentų. Aiškindama VPĮ 32 straipsnio 5 dalį, apeliantė nepagrįstai nurodo, kad perkančioji organizacija neturėjo nei teisės, nei pareigos prašyti trečiojo asmens patikslinti duomenis apie kvalifikaciją, taip susiaurindama šios normos taikymo apimtį. Kasacinis teismas ne kartą yra nurodęs, kad nepriklausomai nuo to, kiek ir kokius, kokio turinio ir apimties dokumentus, pagrindžiančius tiekėjo kvalifikaciją, konkurso dalyvis pateikė, perkančioji organizacija pagal VPĮ 32 straipsnio 5 dalį privalo pareikalauti dalyvio paaiškinti ar patikslinti duomenis apie kvalifikaciją, jei ji ketina atmesti tokio tiekėjo pasiūlymą VPĮ 39 straipsnio 2 dalies 1 punkto pagrindu arba tokį tiekėją pripažinti laimėjusiu VPĮ 39 straipsnio 8 dalies prasme (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-231/2011).

233. VPĮ 28 straipsnio 10 dalis numato perkančiajai organizacijai pareigą, o ne teisę kreiptis į tiekėjus su prašymu pateikti jungtinės veiklos sutartį, jeigu ji nebuvo pateikta su pasiūlymu, todėl nagrinėjamu atveju nustačius, kad pasiūlymas yra teikiamas juridinių asmenų grupės, veikiančios Jungtinės veiklos sutarties pagrindu, perkančiosios organizacijos sprendimas kreiptis į trečiąjį asmenį su prašymu pateikti Jungtinės veiklos sutartį yra teisėtas ir atitinkantis įstatyminį reglamentavimą. Jungtinės veiklos sutartis buvo sudaryta iki Konkurso sąlygose nustatyto pasiūlymo pateikimo termino pabaigos, todėl atitiko Konkurso sąlygose nustatytus reikalavimus. Jungtinės veiklos sutarties pateikimas negali būti vertinamas trečiojo asmens pasiūlymo siaurąja prasme keitimu ar taisymu.

244. Pirmos instancijos teismas priėmė teisėtą ir pagrįstą sprendimą pripažinti atsakovo pateiktus dokumentus neviešais. Perkančioji organizacija privalo užtikrinti, kad tiekėjų jai pateikta informacija nebus viešinama tretiesiems asmenims. Nagrinėjamu atveju trečiasis asmuo, pateikęs informaciją apie jo ir jo jungtinės veiklos partnerių patirtį, specialistų sąrašą, įvykdytas visuomeninės paskirties pastatų projektavimo sutartis, užsakovus, paaiškinimus ir kitus konfidencialius pasiūlymo aspektus, turi būti užtikrintas, kad ši informacija nebus paviešinta tretiesiems asmenims. Pagal VPĮ 41 straipsnio 5 dalį susipažinti su informacija, susijusia su pasiūlymo nagrinėjimu, aiškinimu, vertinimu ir palyginimu, gali tik Komisijos nariai ir perkančiosios organizacijos pakviesti ekspertai, Viešųjų pirkimų tarnybos atstovai, perkančiosios organizacijos vadovas, jo įgalioti asmenys, kiti asmenys ir institucijos, turinčios tokią teisę pagal Lietuvos Respublikos įstatymus, taip pat Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu įgalioto Europos Sąjungos ar atskirų valstybių finansinę paramą administruojantys viešieji juridiniai asmenys. Taigi dalyviams nėra suteikta besąlyginė teisė vertinti de novo perkančiosios organizacijos jau įvertintus pasiūlymus. Informacija apie trečiojo asmens kvalifikaciją (jo patirtį, įvykdytus projektus, pasitelkiamus darbuotojus ir t.t.) bei jungtinės veiklos sutartis, sudaryta siekiant sujungti visų partnerių žinias, įgūdžius, patirtį ir išskirtinius pajėgumus – tai įmonės komercine paslaptimi pagal CK 1.116 straipsnio 1 dalį pripažinta informacija. Ši informacija negali būti atskleista jokiems tretiesiems asmenims, o ypač apeliantei, kuri veikia toje pačioje rinkoje. Tiekėjui nurodžius, jog jo pateikta informacija yra konfidenciali, perkančioji organizacija privalo šios informacijos neviešinti ir neatskleisti tretiesiems asmenims.

25Trečiasis asmuo UAB „Eksploit“ taip pat nesutinka su ieškovės apeliaciniu skundu, prašo pirmos instancijos teismo sprendimą palikti nepakeistą, priteisti bylinėjimosi išlaidas ir atmesti ieškovės prašymą dėl dokumentų iš trečiojo asmens išreikalavimo.

26Pateikia šiuos esminius nesutikimo su apeliaciniu skundu argumentus:

271. Ūkio subjektų grupės SIA „Nams“, UAB „Nord Via“ ir UAB „Eksploit“ pasiūlymo A dalis buvo pasirašyta, tai, kad nebuvo pasirašyta pasiūlymo (plačiąja prasme; viso paketo) paskutinio lapo antroje pusėje, nereiškia, jog pasiūlymas iš esmės neatitinka Pirkimo dokumentų reikalavimų, todėl yra pagrindas pasiūlymą atmesti. Tiekėjo pasiūlymo atmetimas, kai yra pakankamai aplinkybių, leidžiančių identifikuoti tiekėją ir įsitikinti, kad pasiūlymas yra pateiktas būtent to tiekėjo, tačiau nėra parašo ant paskutinio lapo antros pusės, prieštarautų teismų praktikoje išplėtotai pasiūlymo turiningojo vertinimo doktrinai.

282. Trečiasis asmuo kartu su pasiūlymu pateikė kvalifikaciją pagrindžiančius dokumentus. Trečiojo asmens pateiktos deklaracijos forma buvo nurodyta Pirkimo sąlygų 2 priede ir yra dokumentas, pagrindžiantis Pirkimo sąlygų 3.1.2 ir 3.1.7 punktuose nurodytus kvalifikacijos reikalavimus, todėl perkančioji organizacija ne tik galėjo, bet ir privalėjo vertinti šį dokumentą kaip vieną iš trečiojo asmens kvalifikaciją pagrindžiančių dokumentų ir, remdamasi VPĮ 32 straipsnio 5 dalimi, kreiptis į trečiąjį asmenį su prašymu šiuos dokumentus papildyti arba paaiškinti per protingą terminą. Net ir tuo atveju, jei tiekėjas nepateiktų jokių savo kvalifikaciją pagrindžiančių dokumentų, tai jis vis tiek neprarastų teisės tikslinti kvalifikaciją pagrindžiančius dokumentus.

293. Nepagrįstas ir apeliacinio skundo teiginys, kad Partnerių pasiūlymas turėjo būti atmestas dėl to, jog tiekėjas, teikdamas pasiūlymą, nepateikė jungtinės veiklos sutarties ar jos kopijos. Perkančiajai organizacijai pareiga paprašyti pateikti jungtinės veiklos sutartį yra imperatyviai įtvirtinta VPĮ 28 straipsnio 10 dalyje.

304. Pirmos instancijos teismo sprendimas pripažinti atsakovės pateiktus dokumentus neviešais yra teisėtas ir pagrįstas, kadangi taip užtikrinamos šalių procesinės teisės, įtvirtintos CPK 10 straipsnio 4 dalyje, VPĮ 6 straipsnio 1 dalyje ir 41 straipsnio 5 dalyje.

31IV. Apeliacinės instancijos teismo teisiniai argumentai ir išvados

32Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindai bei absoliučių teismo sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d.). Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų, išskyrus atvejus, kai to reikalauja viešasis interesas ir neperžengus skundo ribų būtų pažeistos asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai (CPK 320 str. 2 d.). Apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija nenustatė absoliučių šioje byloje apskųsto sprendimo negaliojimo pagrindų bei aplinkybių, dėl kurių turėtų būti peržengtos ieškovės apeliaciniame skunde nustatytos ribos dėl to, kad to reikalauja viešasis interesas ir neperžengus skundų ribų būtų pažeistos asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai (CPK 320 str. 2 d., 329 str. 2 d.). Taigi teisėjų kolegija apeliacine tvarka peržiūri pirmosios instancijos teismo sprendimo teisėtumą ir pagrįstumą, atsižvelgdama į apeliaciniame skunde išdėstytus faktinius bei teisinius aspektus.

33Dėl faktinių bylos aplinkybių

34Iš bylos medžiagos matyti, kad atsakovė VĮ „Lietuvos paminklai“ 2015-07-24 paskelbė apie vykdomą atvirą konkursą „Valstybinio Vilniaus mažojo teatro gamybinių pastatų, Labdarių g. 3C ir Vilniaus g. 24, Vilnius, rekonstravimo, pritaikant teatrinei veiklai, techninio projekto parengimas“, pirkimo Nr. 165901 (toliau – Pirkimas, Konkursas). Skelbimas apie pirkimą buvo paskelbtas Europos Sąjungos oficialiame leidinyje, „Valstybės žinių“ priede „Informaciniai pranešimai“ ir Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje. Perkančiosios organizacijos Viešojo pirkimo komisija 2015 m. gruodžio 8 d. pagal tiekėjų pasiūlymų ekonominio naudingumo įvertinimo rezultatus sudarė pasiūlymų eilę, kurioje pirmąją vietą skyrė Jungtinės veiklos sutarties partnerių UAB „Eksploit“, SIA „Nams“ ir UAB „Nord Via“ pasiūlymui, o antrą - ieškovo UAB „Projektų rengimo biuras“ pasiūlymui. Dėl minėto Komisijos sprendimo ieškovė 2015-12-21 pateikė pretenziją, kuria atsakovė atmetė. 2016-01-14 UAB „Projektų rengimo biuras“ kreipėsi į teismą su ieškiniu, kuriuo prašė panaikinti 2015 m. gruodžio 8 d. VĮ „Lietuvos paminklai“ raštu Nr. (1.9-9)1-1900 įformintus viešojo pirkimo komisijos sprendimus dėl pasiūlymų eilės sudarymo, įtraukiant Jungtinės veiklos sutarties partnerių UAB „Eksploit“, SIA „Nams“ ir UAB „Nord Via“ pasiūlymą, ir dėl Jungtinės veiklos sutarties partnerių UAB „Eksploit“, SIA „Nams“ ir UAB „Nord Via“ pasiūlymo pripažinimo laimėjusiu. Atsakovė VĮ „Lietuvos paminklai“ ir trečiasis asmuo su UAB „Eksploit“ su ieškiniu nesutikimo, prašė jį atmesti kaip nepagrįstą. Įvertinęs bylos medžiagą ir šalių paaiškinimus, pirmos instancijos teismas sprendė, kad ieškovės reikalavimas panaikinti 2015 m. gruodžio 8 d. VĮ „Lietuvos paminklai“ raštu Nr. (1.9-9)1-1900 įformintus viešojo pirkimo komisijos sprendimus dėl pasiūlymų eilės sudarymo, įtraukiant Jungtinės veiklos sutarties partnerių UAB „Eksploit“, SIA „Nams“ ir UAB „Nord Via“ pasiūlymą, ir dėl Jungtinės veiklos sutarties partnerių UAB „Eksploit“, SIA „Nams“ ir UAB „Nord Via“ pasiūlymo pripažinimo laimėjusiu yra nepagrįstas, todėl ieškinį atmetė. Ieškovė su tokiu pirmos instancijos teismo sprendimu nesutinka, apeliacinį skundą iš esmės grindžia šiais pagrindiniais argumentais: 1) pirmosios instancijos teismas nepagrįstai visą atsakovei pateiktą Partnerių UAB „Eksploit“, SIA „Nams“ ir UAB „Nord Via“ pasiūlymo ir jo vertinimo medžiagą pripažino nevieša ir neleido ieškovei su ja susipažinti; 2) pirmosios instancijos teismas skundžiamame sprendime nepagrįstai konstatavo, kad ginčo pasiūlymas atitinka Konkurso sąlygų 5.1 ir 5.5 punktų reikalavimus; 3) pirmosios instancijos teismas, nepagrįstai konstatavo perkančiosios organizacijos pareigą prašyti trečiąjį asmenį patikslinti kvalifikaciją pagrindžiančius dokumentus.

35Dėl trečiojo asmens pasiūlymo atitikimo Konkurso sąlygų 5.1 ir 5.5 punktų reikalavimams

36Konkurso sąlygų 5.5 punkte įtvirtinta, kad pasiūlymo (su priedais) lapai turi būti sunumeruoti, susiūti taip, kad nepažeidžiant susiuvimo nebūtų galima į pasiūlymą įdėti naujų lapų, išplėšyti lapų arba juos pakeisti, ir paskutinio lapo antroje pusėje patvirtinti tiekėjo ar jo įgalioto asmens parašu, nurodytas įgalioto asmens vardas, pavardė, pareigos bei pasiūlymą sudarančių lapų skaičius (pasiūlymas turi būti susiūtas siūlu, kurio galai antroje pasiūlymo pusėje užklijuojami lipduku. Pasiūlymo galiojimo užtikrinimą patvirtinantis dokumentas (originalas) neįsiuvamas, nesunumeruojamas, o šio dokumento tinkamai patvirtinta kopija turi būti įsiūta ir sunumeruojama kartu su kitais pasiūlymo lapais.

37Ieškovė apeliaciniame skunde tvirtina, kad iš 2015-11-11 perkančiosios organizacijos rašto apie įvykusią vokų atplėšimo procedūrą matyti, kad ginčo pasiūlymas paskutinio lapo antroje pusėje nėra patvirtintas tiekėjo arba jo įgalioto asmens parašu (lentelės 5 stulpelis), kas sudarė pagrindą ginčo pasiūlymą atmesti.

38Kaip matyti iš bylos medžiagos, Partnerių pasiūlymą sudarė 4 lapai, kurie pagal Konkurso sąlygų 5.5 punkto reikalavimus buvo sunumeruoti, susiūti taip, kad nepažeidžiant susiuvimo nebūtų galima į pasiūlymą įdėti naujų lapų, išplėšyti lapų arba juos pakeisti. Partnerių pasiūlymo paskutinio lapo antroje pusėje, kaip to reikalauja 5.5 punktas, buvo nurodytas įgalioto asmens direktoriaus M. M. vardas pavardė, pareigos bei pasiūlymą sudarančių lapų skaičius, tačiau paskutinio lapo antroje pusėje nebuvo direktoriaus M. M. parašo. Tokį pažeidimą tiek atsakovė, tiek pirmos instancijos teismas vertino kaip formalų, nedarantį įtakos pačiam pasiūlymui ar jo galiojimui. Teisėjų kolegija neįžvelgia jokio pagrindo su tokia pozicija nesutikti. Įvertinus Konkurso sąlygų 5.5 punkto reikalavimo esmę, darytina išvada, kad perkančioji organizacija šiuo reikalavimu siekė tiksliai užfiksuoti tiekėjų pateiktų pasiūlymų lapų skaičių, todėl sutiktina su atsakove, kad pasiūlymo paskutinio lapo antrosios pusės pasirašymas patvirtina tik joje nurodytų duomenų, t.y. pasiūlymo lapų skaičiaus, tikrumą, bet ne paties pasiūlymo tikrumą. Bylos medžiaga patvirtina, kad trečiojo asmens pasiūlymo (A dalies) lapai buvo tinkamai sunumeruoti, susiūti taip, kad nepažeidžiant susiuvimo nebūtų galima į pasiūlymą įdėti naujų lapų, išplėšyti jau įdėtų lapų ar juos pakeisti. Atsižvelgiant į tai, darytina išvada, kad vien dėl to, jog paskutinio lapo antroje pusėje nebuvo tiekėjo direktoriaus M. M. parašo, trečiojo asmens pasiūlymo turinys negalėjo būti papildytas ar kitaip pakeistas, todėl pagrįstai šis pažeidimas buvo vertintas kaip formalus. Kritiškai vertintina ieškovė pozicija, kad vien dėl minėto formalaus pobūdžio pažeidimo turėjo būti atmestas Partnerių pasiūlymas, kurią ji grindžia Lietuvos apeliacinio teismo 2006 m. balandžio 19 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. 2A-150/2006. Pastebėtina, kad ieškovės nurodomos bylos ir nagrinėjamos bylos ratio decidenti akivaizdžiai skiriasi. Minėtoje byloje buvo kilęs ginčas dėl to, ar perkančioji organizacija priėmė teisėtą ir pagrįstą sprendimą atmesdama tiekėjo pasiūlymą, atsižvelgiant į tai, jog tiekėjo pasiūlymo lapai buvo sunumeruoti netvarkingai, lapų numeriai buvo taisyti, 89 lapo iš viso nebuvo, o kai kurie lapai apskritai nebuvo susiūti, be to, pasiūlymo galiojimą patvirtinantis dokumentas buvo įsiūtas, nors pagal konkurso sąlygas šis dokumentas negalėjo būti įsiuvamas ir numeruojamas. Taigi minėtoje byloje teismai konstatavo net kelis pirkimo sąlygų pažeidimus, susijusius tiek su pasiūlymo įforminimu, tiek su pasiūlymo galiojimo užtikrinimo netinkamu pateikimu, kas ir sudarė pakankamą pagrindą išvadai, kad perkančioji organizacija pagrįstai tokį pasiūlymą, kaip neatitinkantį pirkimo sąlygų, atmetė. Tuo tarpu ginčo atveju Partnerių pasiūlymas turėjo tik vieną formalų trūkumą - nebuvo pasirašyta pasiūlymo paskutinio lapo antra pusė.

39Nagrinėjamo klausimo kontekste akcentuotina ir tai, kad pagal nusistovėjusią kasacinę praktiką VPĮ ir kituose teisės aktuose nustatyti reikalavimai tiek perkančiajai organizacijai, tiek tiekėjams yra nustatyti ne tam, kad kaip savitikslės būtų atliktos formalios procedūros, kuriose perkančiosios organizacijos ir tiekėjo veiksmai atitiktų teisės normas ar atitinkamas pirkimo sąlygas (pvz., dokumento formos reikalavimai), o siekiant viešųjų pirkimo tikslų, išplaukiančių iš VPĮ 3 straipsnio ir viešųjų pirkimų reguliavimo. Taigi viešojo pirkimo teisinių santykių formalizavimas svarbus tiek, kiek tai padeda siekti viešųjų pirkimų tikslų ir nepažeidžia viešųjų pirkimų principų. Tiekėjų veiksmų ir perkančiosios organizacijos sprendimų turiningasis vertinimas, atsižvelgiant į viešųjų pirkimų principus ir tikslus, turi viršenybę prieš formalumus. Pažymėtina, kad tokios pozicijos nuosekliai laikomasi ir kasacinio teismo formuojamoje praktikoje (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008 m. gruodžio 23 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-583/2008; 2009 m. vasario 2 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-25/2009; 2010 m. balandžio 6 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-150/2010; 2011 m. kovo 21 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-119/2011).

40Be to, apeliantė kelia klausimą ir dėl paties pasiūlymo pasirašymo, t.y. trečiojo asmens pasiūlymo atitikties Konkurso sąlygų 5.1 punkto reikalavimui, pagal kurį tiekėjo pasiūlymas turi būti pateiktas raštu, pasirašytas tiekėjo arba jo įgalioto asmens. Apeliantės teigimu, Partnerių pasiūlymas vokų atplėšimo metu apskritai buvo nepasirašytas. Teisėjų kolegija negali sutikti ir su tokiu ieškovės teiginiu, kadangi faktinės bylos aplinkybės patvirtina, jog Partnerių pasiūlymas buvo tinkamai pasirašytas trečiojo asmens direktoriaus M. M. ir patvirtintas įmonės antspaudu. Taigi Partnerių pasiūlymo forma, kurioje pateikiami esminiai techniniai duomenys, susiję su Pirkimo objektu, ir informacija apie tiekėją, buvo tinkamai pasirašyta ir patvirtinta trečiojo asmens direktoriaus. Pateikta informacija leido atsakovei tiksliai identifikuoti Partnerių pasiūlymo techninius parametrus ir įvertinti šio pasiūlymo atitiktį Konkurso sąlygų reikalavimams.

41Atsižvelgdama į nurodytus argumentus, teisėjų kolegija konstatuoja, kad nagrinėjamu atveju formalūs trečiojo asmens pasiūlymo neatitikimai Konkurso sąlygų 5.5 punkto reikalavimui, t.y. pasiūlymo paskutinio lapo antroje pusėje direktoriaus M. M. parašo, kuriuo patvirtinamas pasiūlymo lapų skaičius, nebuvimas, kai pats pasiūlymas yra tinkamai pasirašytas ir patvirtintas įmonės antspaudu, per se nesudarė pagrindo perkančiajai organizacijai atmesti trečiojo asmens su kitais partneriais pateiktą pasiūlymą, kadangi turiningasis tiekėjų pasiūlymų vertinimas turi pirmenybę prieš formalumų laikymąsi.

42Dėl VPĮ 32 straipsnio 5 dalies ir 28 straipsnio 10 dalies nuostatų taikymo nagrinėjamu atveju

43Apeliantės teigimu, pirmosios instancijos teismas nepagrįstai konstatavo perkančiosios organizacijos pareigą prašyti trečiąjį asmenį patikslinti kvalifikaciją pagrindžiančius dokumentus, kadangi duomenys apie kvalifikaciją neišsamiais ar netiksliais kvalifikuojami ir perkančiajai organizacijai atsiranda pareiga kreiptis į tiekėją dėl duomenų patikslinimo tik tada, kai tiekėjas pateikia atitinkamą kvalifikaciją iš dalies pagrindžiančius duomenis arba šie turi trūkumų, o nagrinėjamu atveju trečiasis asmuo su pasiūlymu nepateikė savo kvalifikaciją pagrindžiančių dokumentų.

44Vertinant minėto apeliacinio skundo argumento pagrįstumą, pažymėtina, kad perkančiosios organizacijos pagal VPĮ 32 straipsnio 5 dalį iš esmės visuomet privalo iš dalyvių reikalauti patikslinti (paaiškinti) jų kvalifikaciją pagrindžiančius duomenis, jei iš dokumentų, pateiktų su pasiūlymu, negalima spręsti dėl tiekėjo kvalifikacijos atitikties nustatytiems reikalavimams. Dėl VPĮ 32 straipsnio 5 dalies aiškinimo ne kartą buvo pasisakęs ir Lietuvos Aukščiausiasis Teismas. Iš kasacinio teismo šiuo klausimu formuojamos praktikos matyti, kad nepriklausomai nuo to, kiek ir kokius, kokio turinio ir apimties dokumentus, pagrindžiančius tiekėjo kvalifikaciją, konkurso dalyvis pateikė, perkančioji organizacija pagal VPĮ 32 straipsnio 5 dalį privalo pareikalauti iš dalyvio paaiškinti ar patikslinti duomenis apie kvalifikaciją, jei ji ketina atmesti tokio tiekėjo pasiūlymą VPĮ 39 straipsnio 2 dalies 1 punkto pagrindu (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. liepos 1 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-311/2011, 2013 m. spalio 18 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-495/2013, 2014 m. lapkričio 7 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-475/2014; 2016 m. vasario 3 d. nutartis, priimta civilinėje byloje 3K-3-15-248/2016 ir kt.). Šios praktikos kontekste taip pat pažymėtinas kasacinio teismo išaiškinimas, kad tik tuo atveju, jeigu iš tiekėjo pateiktų dokumentų akivaizdu, jog tiekėjas paraiškos pateikimo metu neatitinka minimalių kvalifikacijos reikalavimų objektyviąja prasme, tai, nesant pagrindo taikyti VPĮ 32 straipsnio 5 dalį, perkančioji organizacija tokį pasiūlymą turi iškart atmesti (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. gruodžio 13 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-508/2011). Be to, akcentuotina ir tai, kad aiškus perkančiosios organizacijos įsitikinimas tiekėjo kvalifikacijos neatitiktimi galimas tik jai tinkamai vykdant pareigas pagal VPĮ 32 straipsnio 5 dalį. Ši nuostata turi būti aiškinama kartu su VPĮ 32 straipsnio 1 dalimi, pagal kurią perkančioji organizacija turi pareigą išsiaiškinti, ar tiekėjas yra kompetentingas, patikimas ir pajėgus įvykdyti pirkimo sąlygas (žr. pirmiau nurodytą kasacinio teismo nutartį, priimtą civilinėje byloje Nr. 3K-3-495/2013).

45Vadovaujantis nurodytais kasacinio teismo išaiškinimais, darytina išvada, kad sąvokų „netikslūs, neišsamūs duomenys“ turinys aiškintinas plačiai, todėl perkančiosios organizacijos pagal VPĮ 32 straipsnio 5 dalį iš esmės visuomet privalo iš dalyvių reikalauti patikslinti (paaiškinti) jų kvalifikaciją pagrindžiančius duomenis, nepriklausomai nuo to, ar tiekėjas pateikė didžiąją dalį savo kvalifikaciją pagrindžiančių dokumentų ar nė vieno iš jų.

46Iš bylos medžiagos matyti, kad nagrinėjamu atveju, Partneriai su 2015-11-11 pasiūlymu pateikė tik UAB „Ekspoit“ tiekėjo deklaraciją, kiti partnerių kvalifikaciją patvirtinantys dokumentai nebuvo pateikti, tačiau, atsižvelgiant į aukščiau išdėstytą nuosekliai formuojamą kasacinio teismo praktiką, sutiktina su pirmos instancijos teismo išvada, kad nagrinėjamu atveju atsakovė teisėtai ir pagrįstai 2015-11-18 bei 2015-11-26 raštais paprašė trečiojo asmens UAB „Eksploit“ pateikti dokumentus, patvirtinančius tiekėjo atitikimą minimaliems kvalifikacijos reikalavimams, o pastarajam tokius dokumentus 2015-11-23 ir 2015-11-30 pateikus, Viešųjų pirkimų komisija 2015-12-01 posėdyje pagrįstai pripažino, kad pasiūlymas atitinka minimalius kvalifikacinius reikalavimus.

47Be to, teisėjų kolegijos vertinimu, atsakovė, remdamasi VPĮ 28 straipsnio 10 dalimi, teisėtai ir pagrįstai paprašė trečiojo asmens per nustatytą terminą pateikti Jungtinės veiklos sutartį, kuri nebuvo pateikta su pasiūlymu. VPĮ 28 straipsnio 10 dalyje nurodyta, kad jeigu tiekėjas pateikė netikslius, neišsamius pirkimo dokumentuose nurodytus kartu su pasiūlymu teikiamus dokumentus (tiekėjo įgaliojimą asmeniui pasirašyti paraišką ar pasiūlymą, jungtinės veiklos sutartį, pasiūlymo galiojimo užtikrinimą patvirtinantį dokumentą) ar jų nepateikė, perkančioji organizacija privalo prašyti tiekėjo patikslinti, papildyti arba pateikti šiuos dokumentus per jos nustatytą protingą terminą, kuris negali būti trumpesnis kaip 3 darbo dienos nuo prašymo išsiuntimo dienos. Teisėjų kolegijos nuomone, minėtas teisinis reglamentavimas suponuoja išvadą, kad perkančioji organizacija turi pareigą, o ne teisę kreiptis, kreiptis į tiekėjus su prašymu pateikti jungtinės veiklos sutartį, jeigu ji nebuvo pateikta su pasiūlymu. Pastebėtina, kad analogiškos pozicijos yra laikomasi ir kasacinio teismo formuojamoje praktikoje (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2016 m. balandžio 6 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. e3K-3-237-415/2016). Kadangi nagrinėjamu atveju Jungtinės veiklos sutartis buvo sudaryta dar iki Konkurso sąlygose nustatyto pasiūlymo pateikimo termino pabaigos, t.y. 2015-11-05, tai ji pagrįstai buvo vertinta kaip atitinkanti Konkurso sąlygose nustatytus reikalavimus.

48Vadovaujantis tuo, kas išdėstyta, spręstina, kad ir šioje dalyje ieškovės apeliacinio skundo argumentai yra teisiškai nepagrįsti, todėl yra pagrindas juos atmesti.

49Dėl konfidencialios informacijos

50Ieškovės ir atsakovės nesutarimai kilo ir dėl perkančiosios organizacijos atsisakymo ieškovei leisti susipažinti su trečiojo asmens pasiūlymu, išskyrus tą informaciją, kuri buvo trečiojo asmens nurodyta kaip nekonfidenciali.

51Skaidrumo principo taikymas, pasireiškiantis viešumo garantijų įgyvendinimu, dažnai sukelia koliziją tarp konfidencialumo pareigos ir viešumo. Teisingumo Teismas yra pažymėjęs, kad pagrindinis viešųjų pirkimų tikslas užtikrinti neiškraipytą konkurenciją, be kitų priemonių, pasiekiamas ir tuo, kad perkančiosios organizacijos turi pareigą, grindžiamą abipusiu šalių pasitikėjimu ir bendradarbiavimu, neatskleisti ūkio subjektų pateiktos informacijos, susijusios su viešojo pirkimo sutarčių sudarymu, ir užtikrinti jos konfidencialumą. Šios pareigos laikymasis neturi būti susilpnintas pralaimėjusios šalies besąlygine teise, padavus ieškinį teismui (Lietuvoje – pretenziją, nes peržiūros procedūra inicijuojama ne teismo procesu), gauti šią informaciją. Viešojo pirkimo procedūrų peržiūrėjimo metu konfidencialumą privalo užtikrinti už peržiūros procedūrą atsakinga institucija. Vis dėlto reikalavimas saugoti konfidencialią informaciją turi būti derinamas su veiksmingos teisinės apsaugos principu ir bylos šalių teise į gynybą bei teisminės institucijos pareiga užtikrinti teisingą bylos nagrinėjimą. Dėl to už viešojo pirkimo procedūrų peržiūrą atsakinga institucija (Lietuvoje – teismai) nepatenka tarp subjektų, kuriems negalima suteikti konfidencialios ir komercinę paslaptį turinčios informacijos. Tačiau ji pati privalo užtikrinti duomenų slaptumą (Teisingumo Teismo 2008 m. vasario 14 d. Sprendimas Varec, C-450/06, Rink. 2008, p. I-581).

52VPĮ 6 straipsnio 1 dalyje nurodyta, kad perkančioji organizacija negali tretiesiems asmenims atskleisti jai pateiktos tiekėjo informacijos, kurios konfidencialumą nurodė tiekėjas; tokią informaciją sudaro visų pirma komercinė (gamybinė) paslaptis ir konfidencialieji pasiūlymų aspektai; dalyvių reikalavimu perkančioji organizacija turi juos supažindinti su kitų dalyvių pasiūlymais, išskyrus tą informaciją, kurią dalyviai nurodė kaip konfidencialią. Ši VPĮ nuostata taip pat turi būti aiškinama ir taikoma kartu su kitomis VPĮ normomis, kuriose atskirai reguliuojamas dalyvių informavimas dėl jų pasiūlymų atmetimo priežasčių, apie laimėtojo pasiūlymo charakteristikas ir santykinius pranašumus, prekių pavyzdžius (jei tokių pateikimas buvo numatytas pirkimo sąlygose) ir kitą informaciją (VPĮ 41 str.). VPĮ 41 straipsnio 3 dalyje numatyta, kad perkančioji organizacija negali teikti informacijos, jei jos atskleidimas prieštarauja teisės aktams, kenkia visuomenės interesams, teisėtiems tiekėjų komerciniams interesams arba trukdo užtikrinti sąžiningą konkurenciją. VPĮ atskirai neįtvirtinta konfidencialios informacijos sampratos. Ši atskleista Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 1.116 straipsnio 1 dalyje: informacija laikoma komercine (gamybine) paslaptimi, jeigu turi tikrą ar potencialią komercinę (gamybinę) vertę dėl to, kad jos nežino tretieji asmenys ir ji negali būti laisvai prieinama dėl šios informacijos savininko ar kito asmens, kuriam savininkas ją yra patikėjęs, protingų pastangų išsaugoti jos slaptumą. Tais atvejais, kai perkančioji organizacija yra prašoma supažindinti su kito dalyvio pasiūlymu, ji tai turi padaryti atsižvelgdama į prašomos pateikti informacijos pobūdį bei į tiekėjo valią tam tikrus duomenis įslaptinti. Perkančioji organizacija, nors ji nėra peržiūros institucija, bet dėl ikiteisminės ginčų sprendimo sistemos turi plačius įgaliojimus bendradarbiauti su tiekėjais (prašančiuoju ir prašomuoju), o kartais ir pareigą, išplaukiančią iš tiekėjų veiksmingos teisių apsaugos tikslo, pagal jos kompetenciją ir turimas priemones imtis reikalingų veiksmų, užtikrinančių tiekėjams realias galimybes apginti galbūt pažeistus interesus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. kovo 21 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-119/2011). Jei tiekėjo pasiūlyme nenurodyta, kad yra teikiama konfidenciali informacija, perkančioji organizacija gali suabejoti, ar įvykdžiusi tiekėjo prašymą, nepažeis konfidencialios informacijos apsaugos, todėl gali kreiptis į tiekėją jo klausdama, ar iš tiesų visa informacija vieša. Tai aiškintina perkančiosios organizacijos pareiga užtikrinti tiekėjų sąžiningą varžymąsi neapsiribojant konkrečiomis VPĮ įtvirtintomis imperatyviosiomis nuostatomis (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013 m. birželio 25 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-340/2013).

53Be to, nagrinėjamo klausimo kontekste atkreiptinas dėmesys ir į VPĮ 41 straipsnio 5 dalį, kuri numato, kad susipažinti su informacija, susijusia su pasiūlymų nagrinėjimu, aiškinimu, vertinimu ir palyginimu, gali tiktai komisijos nariai ir perkančiosios organizacijos pakviesti ekspertai, Viešųjų pirkimų tarnybos atstovai, perkančiosios organizacijos vadovas, jo įgalioti asmenys, kiti asmenys ir institucijos, turinčios tokią teisę pagal Lietuvos Respublikos įstatymus, taip pat Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu įgalioti Europos Sąjungos ar atskirų valstybių finansinę paramą administruojantys viešieji juridiniai asmenys. Kaip matyti iš Lietuvos apeliacinio teismo šiuo klausimu formuojamos praktikos, tai yra baigtinis sąrašas asmenų, galinčių susipažinti su šia informacija. Taigi tiekėjai nėra įtraukti į subjektų, galinčių susipažinti su tokio pobūdžio informacija, sąrašą (Lietuvos apeliacinio teismo 2013 m. lapkričio 29 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2A-2329/2013; 2015 m. birželio 25 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. e2A-735-236/2015).

54Bylos duomenys patvirtina, kad nagrinėjamu atveju perkančioji organizacija 2015-12-11 raštu Nr. (1.9-9)1-1932 kreipėsi į trečiąjį asmenį su prašymu pateikti paaiškinimą, ar visa Jungtinės veiklos partnerių pateikta informacija yra konfidenciali. 2015-12-15 raštu Nr. 151215-S-01 trečiasis asmuo nurodė, kokią informaciją laiko konfidencialia, be to, pateikė 2014 m. sausio 2 d. direktoriaus įsakymu Nr. ĮS-140102-01 patvirtintą UAB „Eksploit“ komercinių (gamybinių) paslapčių sąrašą. 2015-12-18 ieškovei buvo sudaryta galimybė susipažinti su Partnerių pasiūlyme pateikta informacija, kuri nebuvo nurodyta kaip konfidenciali. Įvertinus minėtas faktines aplinkybes nurodytos teismų praktikos kontekste, darytina išvada, kad šiuo konkrečiu atveju atsakovė, neleisdama ieškovei susipažinti su trečiojo asmens nurodyta konfidencialia informacija, elgėsi teisėtai ir nepažeidė VPĮ nuostatų.

55CPK 10 straipsnio 2 dalis nustato, kad priimdamas viešame teismo posėdyje sprendimą ar procesą užbaigiančią nutartį, teismas turi teisę dalyvaujančių byloje asmenų prašymu ar savo iniciatyva motyvuota nutartimi nustatyti, kad bylos medžiaga ar jos dalis yra nevieša, kai reikia apsaugoti žmogaus asmens, jo privataus gyvenimo ir nuosavybės slaptumą, informacijos apie žmogaus sveikatą konfidencialumą, taip pat jeigu yra pagrindas manyti, kad bus atskleista valstybės, tarnybos, profesinė, komercinė ar kita įstatymų saugoma paslaptis. Remdamasis minėta nuostata, pirmos instancijos teismas pripažino nevieša šią bylos medžiagą: perkančiajai organizacijai VĮ „Lietuvos paminklai“ 2015-11-23 ir 2015-11-30 UAB „Eksploit“ pateiktus dokumentus ir perkančiosios organizacijos VĮ „Lietuvos paminklai“ Viešojo pirkimo komisijos 2015-11-11, 2015-11-18, 2015-11-26, 2015-12-01, 2015-12-02, 2015-02-04, 2015-12-08 protokolus. Įvertinusi minėtų dokumentų turinį, bei tai, kad trečiasis asmuo deda protingas, kad Jungtinės veiklos sutartis, darbuotojų, specialistų sąrašai, specialistų deklaracijos, sutikimai įsidarbinti ir darbo sutartys, jų gyvenimo aprašymai bei atestatai, atsiliepimai, pažymos apie įrengtus projektus ir tinkamai įvykdytas sutartis, statybos leidimai, užsakovų pažymos apie suprojektuotus visuomeninės paskirties pastatus, pelno (nuostolių) ataskaitos, balansai, pažymos apie vidutines metines projektavimo darbų pajamas per paskutinius tris metus, banko pažymos apie sąskaitose turimas pajamas ir kt. būtų laikoma konfidencialia informacija, t.y. minėta informacija yra įtraukta į UAB „Eksploit“ direktoriaus 2014 m. sausio 2 d. įsakymu patvirtintą komercinių (gamybinių) paslapčių sąrašą, teisėjų kolegija neįžvelgia pagrindo nepritarti ir minėtai pirmos instancijos teismo pozicijai.

56Apeliaciniame skunde ieškovė nurodo ir tai, kad pirmosios instancijos teismas skundžiamu sprendimu nevieša bylos medžiaga pripažino ne visus atsakovės kartu su 2016-03-01 prašymu pateiktus dokumentus, tačiau likę dokumentai vis tiek nebuvo patalpinti į elektroninę bylą, o tai pažeidė ieškovės teisę susipažinti su nagrinėjamos bylos medžiaga. Įvertinusi tai, kad ieškovei perkančioji organizacija 2015-12-18 leido susipažinti su visais dokumentais, kurie nebuvo pripažinti konfidencialia informacija, teisėjų kolegija negali sutikti, kad kaip nors realiai galėjo būti pažeistos ieškovės procesinės teisės į elektroninę bylą nepatalpinus bylos medžiagos dalies, kuri nebuvo pripažinta nevieša.

57Taigi ir šioje dalyje ieškovės apeliacinis skundas negali būti vertinamas kaip pagrįstas.

58Dėl bylos procesinės baigties

59Vadovaujantis tuo, kas išdėstyta, konstatuotina, jog pirmos instancijos teismas, atmesdamas ieškinį, sprendime išsamiai nurodė argumentus dėl ieškinio nepagrįstumo ir priėmė teisėtą ir pagrįstą sprendimą, kurį panaikinti ir keisti apeliacinio skundo argumentais nėra jokio teisinio pagrindo. Esant nurodytoms aplinkybės, ieškovės apeliacinis skundas atmestinas, o skundžiamas Vilniaus apygardos teismo 2016 m. kovo 7 d. sprendimas paliktinas nepakeistas.

60Dėl bylinėjimosi išlaidų apeliacinės instancijos teisme

61Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies, nors ši ir būtų atleista nuo bylinėjimosi išlaidų mokėjimo į valstybės biudžetą (CPK 93 str. 1 d., 302 str.).

62Atsižvelgiant į priimamą procesinį sprendimą, apeliantės šios instancijos teisme turėtos bylinėjimosi išlaidos nekompensuotinos. Atsakovės į bylą pateikti rašytiniai įrodymai patvirtina, kad atsakovė už atsiliepimo į apeliacinį skundą ir prašymo dėl laikinųjų apsaugos priemonių panaikinimo, kuris buvo atmestas Lietuvos apeliacinio teismo 2016 m. balandžio 22 d. nutartimi, parengimą sumokėjo 1 427,80 Eur. Įvertinant tai, kad nėra konkrečiai išskirta, kiek buvo sumokėta už atsiliepimo į apeliacinį skundą parengimą ir kiek už prašymo panaikinti laikinąsias apsaugos priemones parengimą, bei atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. 1R-85 patvirtintų rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) 8.11 punkto nuostatas, į nagrinėjamos bylos sudėtingumą ir pobūdį bei į teisingumo ir protingumo principus, atsakovei iš ieškovės priteistina 1 000 Eur bylinėjimosi išlaidų apeliacinės instancijos teisme.

63Duomenų, patvirtinančių trečiojo asmens patirtas bylinėjimosi išlaidas, į bylą pateikta nebuvo.

64Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu ir 331 straipsniu,

Nutarė

65Vilniaus apygardos teismo 2016 m. kovo 7 d. sprendimą palikti nepakeistą.

66Priteisti iš ieškovės UAB „Projektų rengimo biuras“ (j.a.k. 302494928) atsakovei VĮ „Lietuvos paminklai“ (j.a.k. 110051791) 1 000 Eur bylinėjimosi išlaidų apeliacinės instancijos teisme.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. I. Ginčo esmė... 3. Ieškovė UAB „Projektų rengimo biuras“ kreipėsi į teismą su ieškiniu,... 4. Nurodė, kad dalyvavo atsakovės VĮ „Lietuvos paminklai“ organizuotame... 5. Atsakovė VĮ „Lietuvos paminklai“ su ieškiniu nesutiko, prašė jį... 6. Trečiasis asmuo UAB „Eksploit“ su ieškiniu taip pat nesutiko, prašė jį... 7. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 8. Vilniaus apygardos teismas 2016 m. kovo 7 d. sprendimu ieškinį atmetė,... 9. Įvertinęs bylos medžiagą ir šalių paaiškinimus, pirmos instancijos... 10. Teismas nurodė, kad ieškovės argumentas, jog Jungtinės veiklos sutarties... 11. Kaip nepagrįstą teismas atmetė ir ieškovės argumentą, kad ginčo... 12. Teismas nepagrįstu laikė ir ieškovės argumentą, kad Partnerių pasiūlymą... 13. III. Apeliacinių skundų ir atsiliepimų į juos argumentai... 14. Ieškovė UAB „Projektų rengimo biuras“ su pirmos instancijos teismo... 15. Pateikia šiuos nesutikimo su pirmos instancijos teismo sprendimu argumentus:... 16. 1. Pirmosios instancijos teismas nepagrįstai atsakovei pateiktą Partnerių... 17. 2. Pirmosios instancijos teismas skundžiamame sprendime nepagrįstai... 18. 3. Pirmosios instancijos teismas, nevertindamas konkrečių ginčo Konkurso... 19. Atsakovė VĮ „Lietuvos paminklai“ su apeliaciniu skundu nesutinka,... 20. Pateikia šiuos esminius nesutikimo su apeliaciniu skundu argumentus:... 21. 1. Trečiojo asmens pasiūlymo forma, kurioje pateikiami esminiai techniniai... 22. 2. Pirmos instancijos teismas nagrinėjamu atveju tinkamai taikė VPĮ 32... 23. 3. VPĮ 28 straipsnio 10 dalis numato perkančiajai organizacijai pareigą, o... 24. 4. Pirmos instancijos teismas priėmė teisėtą ir pagrįstą sprendimą... 25. Trečiasis asmuo UAB „Eksploit“ taip pat nesutinka su ieškovės... 26. Pateikia šiuos esminius nesutikimo su apeliaciniu skundu argumentus:... 27. 1. Ūkio subjektų grupės SIA „Nams“, UAB „Nord Via“ ir UAB... 28. 2. Trečiasis asmuo kartu su pasiūlymu pateikė kvalifikaciją... 29. 3. Nepagrįstas ir apeliacinio skundo teiginys, kad Partnerių pasiūlymas... 30. 4. Pirmos instancijos teismo sprendimas pripažinti atsakovės pateiktus... 31. IV. Apeliacinės instancijos teismo teisiniai argumentai ir išvados... 32. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis... 33. Dėl faktinių bylos aplinkybių... 34. Iš bylos medžiagos matyti, kad atsakovė VĮ „Lietuvos paminklai“... 35. Dėl trečiojo asmens pasiūlymo atitikimo Konkurso sąlygų 5.1 ir 5.5 punktų... 36. Konkurso sąlygų 5.5 punkte įtvirtinta, kad pasiūlymo (su priedais) lapai... 37. Ieškovė apeliaciniame skunde tvirtina, kad iš 2015-11-11 perkančiosios... 38. Kaip matyti iš bylos medžiagos, Partnerių pasiūlymą sudarė 4 lapai, kurie... 39. Nagrinėjamo klausimo kontekste akcentuotina ir tai, kad pagal nusistovėjusią... 40. Be to, apeliantė kelia klausimą ir dėl paties pasiūlymo pasirašymo, t.y.... 41. Atsižvelgdama į nurodytus argumentus, teisėjų kolegija konstatuoja, kad... 42. Dėl VPĮ 32 straipsnio 5 dalies ir 28 straipsnio 10 dalies nuostatų taikymo... 43. Apeliantės teigimu, pirmosios instancijos teismas nepagrįstai konstatavo... 44. Vertinant minėto apeliacinio skundo argumento pagrįstumą, pažymėtina, kad... 45. Vadovaujantis nurodytais kasacinio teismo išaiškinimais, darytina išvada,... 46. Iš bylos medžiagos matyti, kad nagrinėjamu atveju, Partneriai su 2015-11-11... 47. Be to, teisėjų kolegijos vertinimu, atsakovė, remdamasi VPĮ 28 straipsnio... 48. Vadovaujantis tuo, kas išdėstyta, spręstina, kad ir šioje dalyje ieškovės... 49. Dėl konfidencialios informacijos... 50. Ieškovės ir atsakovės nesutarimai kilo ir dėl perkančiosios organizacijos... 51. Skaidrumo principo taikymas, pasireiškiantis viešumo garantijų... 52. VPĮ 6 straipsnio 1 dalyje nurodyta, kad perkančioji organizacija negali... 53. Be to, nagrinėjamo klausimo kontekste atkreiptinas dėmesys ir į VPĮ 41... 54. Bylos duomenys patvirtina, kad nagrinėjamu atveju perkančioji organizacija... 55. CPK 10 straipsnio 2 dalis nustato, kad priimdamas viešame teismo posėdyje... 56. Apeliaciniame skunde ieškovė nurodo ir tai, kad pirmosios instancijos teismas... 57. Taigi ir šioje dalyje ieškovės apeliacinis skundas negali būti vertinamas... 58. Dėl bylos procesinės baigties ... 59. Vadovaujantis tuo, kas išdėstyta, konstatuotina, jog pirmos instancijos... 60. Dėl bylinėjimosi išlaidų apeliacinės instancijos teisme... 61. Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi... 62. Atsižvelgiant į priimamą procesinį sprendimą, apeliantės šios... 63. Duomenų, patvirtinančių trečiojo asmens patirtas bylinėjimosi išlaidas,... 64. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 65. Vilniaus apygardos teismo 2016 m. kovo 7 d. sprendimą palikti nepakeistą.... 66. Priteisti iš ieškovės UAB „Projektų rengimo biuras“ (j.a.k. 302494928)...