Byla e2-5679-433/2017
Dėl sutarties dėl kelionės paslaugų užsakymo sąlygų pripažinimo nesąžiningomis ir negaliojančiomis

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėjas Edvardas Juozėnas, sekretoriaujant Anai Usačiovai, dalyvaujant ieškovo atstovei I. M., Ž. P.,

2viešame teismo posėdyje išnagrinėjęs civilinę bylą pagal ieškovo Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos ieškinį atsakovui UAB „Tavo turtas“, trečiajam asmeniui J. M. dėl sutarties dėl kelionės paslaugų užsakymo sąlygų pripažinimo nesąžiningomis ir negaliojančiomis,

Nustatė

3ieškovas Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnyba teismo prašo pripažinti atsakovo UAB „Tavo turtas“ Sutarties dėl kelionės paslaugų užsakymo 3.1.7, 3.2.2, 3.2.6 bei 4 punktų sąlygas nesąžiningomis ir negaliojančiomis. Nurodo, kad Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 49 straipsnio 2 dalyje įtvirtinta valstybės institucijų teisė įstatymų numatytais atvejais pareikšti ieškinį viešajam interesui apginti. Lietuvos Respublikos vartotojų teisių apsaugos įstatymo (toliau – Vartotojų teisių apsaugos įstatymas) 12 straipsnio 1 dalies 6 punktas įtvirtina, kad Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba įstatymų nustatyta tvarka kontroliuoja sutarčių standartines sąlygas ir ginčija nesąžiningas vartojimo sutarčių sąlygas. Vartotojų teisių apsaugos įstatymo 32 straipsnio 2 dalis nurodo, jog Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba, nustačiusi, kad vartojimo sutarties sąlygos yra nesąžiningos, turi kreiptis į pardavėją, paslaugų teikėją ir pasiūlyti jam per 14 dienų nuo šio pasiūlymo gavimo pakeisti, panaikinti arba nebetaikyti nesąžiningos sąlygos ar sąlygų sudarant sutartis su vartotojais, taip pat nurodyti pardavėjui ar paslaugų teikėjui, kad Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba kreipsis į teismą su ieškiniu ar pareiškimu (skundu) dėl nesąžiningos sąlygos (sąlygų) pripažinimo negaliojančiomis ar pakeitimo, jeigu pardavėjas ar paslaugų teikėjas nevykdys Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos pasiūlymo. Europos Sąjungos Teisingumo Teismas 2000 m. birželio 27 d. sprendime Oceano Grupo Editorial ir Salvat Editores (C-240/98 – C-244/98, Rink. p. I-4941) pažymėjo, kad 1993 m. balandžio 5 d. Tarybos direktyvos 93/13/EBB dėl nesąžiningų sąlygų sutartyse su vartotojais (toliau – Direktyva), 7 straipsnio 2 dalis pripažintoms vartotojų organizacijoms suteikia galimybę kreiptis į teismus, kad šie patikrintų, ar visuotiniam taikymui nustatytos sąlygos yra nesąžiningos, ir prireikus pripažintų jas neteisėtomis, net kai tokios sąlygos nebuvo įtrauktos į konkrečią sutartį. Europos Sąjungos Teisingumo Teismas taip pat nurodė, jog taip yra todėl, kad tokia nuostata patenka į apsaugos sistemą, „pagrįstą mintimi, kad vartotojas yra mažiau palankioje padėtyje nei pardavėjas ar tiekėjas tiek galimybių derėtis, tiek informacijos lygio atžvilgiu“ ir kad tokia padėtis gali „būti kompensuota tik dėl pozityvaus su sutartiniais santykiais nesusijusių subjektų įsikišimo“. Direktyvos vienas iš nustatytų tikslų yra apsaugoti vartotojus sutarties nesąžiningų sąlygų atvejais, t. y. asmenys, įsigyjantys prekes ar paslaugas, turi būti apsaugoti nuo pardavėjo ar tiekėjo piktnaudžiavimo galia, ypač nuo vienašališkų tipinių sutarčių ir nuo esminių teisių nesąžiningo neįtraukimo į sutartis. Direktyvoje nustatyti nesąžiningų sąlygų kriterijai buvo perkelti į Lietuvos nacionalinę teisę – į Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.2284 straipsnį. Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos komisija, vadovaudamasi Vartotojų teisių apsaugos įstatymo 12 straipsnio 1 dalies 6 punktu, išnagrinėjo UAB „Tavo turtas“ sutarties dėl kelionės paslaugų užsakymo (toliau – Sutartis) sąlygas nesąžiningų sąlygų taikymo požiūriu ir 2015 m. gruodžio 23 d. priėmė nutarimą Nr. 10-1712 „Dėl UAB „Tavo turtas“ sutarties dėl kelionės paslaugų užsakymo sąlygų“ (toliau – Nutarimas). Nutarime Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos komisija konstatavo, kad, pagal CK 6.2281 straipsnį, vartojimo sutartimi verslininkas įsipareigoja perduoti vartotojui (fiziniam asmeniui, veikiančiam su savo verslu, prekyba, amatu ar profesija nesusijusiais tikslais) prekes nuosavybės teise arba suteikti paslaugas vartotojui, o vartotojas įsipareigoja priimti prekes ar paslaugas ir sumokėti jų kainą. CK 6.504 straipsnio, apibrėžiančio vartojimo nuomos sutarties sampratą, 2 straipsnyje nustatyta, kad vartojimo nuomos sutartis yra vartojimo sutartis ir jai mutatis mutandis taikomos šio kodekso nustatytos vartojimo sutarčių taisyklės. Atsižvelgiant į tai, laikoma, kad UAB „Tavo turtas“ Sutartis atitinka vartojimo sutarties požymius, kadangi klientas, kuris išsinuomojo transporto priemonę kartu su vairuotojo paslaugomis jo asmeniniams, šeimos ar namų ūkio poreikiams tenkinti yra fizinis asmuo, o paslaugos teikėjas yra verslininkas – juridinis asmuo, kuris teikia transporto priemonės kartu su vairuotojo paslaugomis nuomą. Sutarčiai taikytinos CK nuostatos, reglamentuojančios vartojimo sutarčių ypatumus. Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos komisija Nutarime nurodė, kad CK 6.2284 straipsnyje numatyta, jog nesąžiningomis laikomos vartojimo sutarčių sąlygos, kurios šalių nebuvo individualiai aptartos ir kuriomis dėl sąžiningumo reikalavimo pažeidimo iš esmės pažeidžiama šalių teisių ir pareigų pusiausvyra vartotojo nenaudai, taip pat minėtame teisės akte pateikiamas pavyzdinis sąrašas standartinių sutarties sąlygų, kurios yra preziumuojamos kaip nesąžiningos vartotojams. Sutarties 3.1.7 punkte įtvirtinta, kad „Jeigu Klientas atsisako vykti nenurodydamas priežasties ir apie tai informuoja likus mažiau, negu 5 dienoms iki išvykimo, įmoka negrąžinama“. Sutarties 3.2.2 punkte įtvirtinta, kad klientas įsipareigoja „Laiku atvykti į išvykimo vietą. Neatvykus į išvaikymo vietą laiku, įmoka už važiavimą negrąžinama“. Minėtais Sutarties punktais įtvirtinama vartotojo sutartinė atsakomybė už Sutarties netinkamą vykdymą, t. y. vartotojui laiku neatvykus į išvykimo vietą ar vartotojui atsisakius vykti nenurodant priežasties bei apie tai informuojant likus mažiau, negu 5 dienoms iki išvykimo, jo sumokėti pinigai už važiavimą nebus grąžinti. Pastebėtina, kad tokia vartotojui numatyta atsakomybė už Sutarties netinkama vykdymą (visų sumokėtų pinigų negrąžinimas) gali būti neproporcinga, kadangi UAB „Tavo turtas“ patirtų nuostolių dėl vartotojo netinkamo Sutarties vykdymo dydis gali nesutapti su vartotojo sumokėta pinigų suma, t. y. bendrovės patirti nuostoliai konkrečiu atveju gali būti ir mažesni (jų gali apskritai nebūti), tačiau net ir tokiu atveju (t. y. bendrovei patyrus mažesnius nuostolius ar jų nepatyrus), vartotojo sumokėti pinigai jam nebūtų grąžinti. Atkreipia dėmesį į tai, kad CK 6.721 straipsnio 1 dalyje yra nustatyta, kad „Klientas turi teisę vienašališkai nutraukti sutartį, nepaisydamas to, kad paslaugų teikėjas jau pradėjo ją vykdyti. Šiuo atveju klientas privalo sumokėti paslaugų teikėjui kainos dalį, proporcingą suteiktoms paslaugoms, ir atlyginti kitas protingas išlaidas, kurias paslaugų teikėjas, norėdamas įvykdyti sutartį, padarė iki pranešimo apie sutarties nutraukimą gavimo iš kliento momento“. Taigi, atsižvelgiant į teisinį vienašališko sutarties nutraukimo reglamentavimą, darytina išvada, jog vienašališkai nutraukęs sutartį, vartotojas paslaugų teikėjui turi sumokėti kainos dalį, proporcingą suteiktoms paslaugoms, ir atlyginti kitas protingas išlaidas. Tokiu būdu, Sutarties 3.1.7 ir 3.2.2 punktuose įtvirtintos nuostatos, jog vartotojui atsisakius vykti nenurodant priežasties ir apie tai informuojant likus mažiau nei 5 dienoms iki išvykimo, ar vartotojui laiku neatvykus į išvykimo vietą, jo sumokėta įmoka negrąžinama, pažeidžia sutarties šalių teisių ir pareigų pusiausvyrą vartotojo nenaudai bei nustato neproporcingai didelę vartotojo civilinę atsakomybę už Sutarties nevykdymą ar netinkamą įvykdymą. Sutarties 3.2.2 punkte įtvirtinta, kad klientas įsipareigoja „Laiku atvykti į išvykimo vietą. Neatvykus į išvaikymo vietą laiku, įmoka už važiavimą negrąžinama“. Sutarties 3.2.2 punkto nuostata įtvirtinama vartotojo pareiga laiku atvykti į išvykimo vietą. Atkreipia dėmesį į tai, kad Sutarties 3.2.1 punkte yra įtvirtinama tik išvykimo data, tačiau atvykimo į išvykimo vietą ir išvykimo laikas Sutartyje nėra nurodomas bei nėra nurodoma, kur vartotojas gali susipažinti su atvykimo į išvykimo vietą ir išvykimo laiku. Sutarties 3.2.6 punkte nustatyta, kad „Negalėdamas pateikti dokumentų, patvirtinančių negalėjimo laiku išvykti priežastį, sumokėti Vykdytojui mokestį 250,00 litų už kelionės rezervacijos datos pakeitimą“. Minimas Sutarties punktas įtvirtina vartotojo pareigą, neišvykus laiku bei nepateikus dokumentų, patvirtinančių negalėjimo išvykti priežastį, UAB „Tavo turtas“ sumokėti 250,00 Lt mokestį už kelionės rezervacijos datos pakeitimą. Tačiau, vadovaujantis minėta Sutarties punkto nuostata, nėra aišku, ar vartotojas visais atvejais įpareigojamas bendrovei mokėti kelionės rezervacijos datos pakeitimo mokestį, įskaitant ir tuos atvejus, kai vartotojas nebepageidauja vykti į kelionę. Atkreipia dėmesį į tai, kad Lietuvos Aukščiausiasis Teismas išaiškino, kad CK 6.721 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta norma patvirtina kliento interesų prioriteto principą ir vertintina kaip tam tikra sutarčių laisvės principo išraiška paslaugų teikimo teisiniuose santykiuose: paslauga negali būti teikiama per prievartą, prieš asmens valią (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2012 m. birželio 20 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-315/2012). Vertinant aukščiau minimuose Sutarties punktuose įtvirtintas nuostatas nesąžiningų sąlygų taikymo požiūriu, pažymi, kad iš vartotojo reikalaujama, jog jis tinkamai vykdytų Sutarties nuostatas, kurios nebuvo išdėstytos aiškiai ir suprantamai bei su kuriomis jis nebuvo supažindintas iki sutarties sudarymo. Tokiu būdu, vartotojas, sudarydamas sutartį, nesupažindinamas su jos sąlygomis, sąlygų turinys iki sutarties sudarymo vartotojui nėra paaiškintas ir tinkamai atskleistas. UAB „Tavo turtas” nuolat dalyvaudama transporto priemonių kartu su vairuotojo paslaugomis nuomos santykiuose, turi didesnę šių santykių patirtį, todėl paslaugų teikėjui tenka ir pareiga suteikti visapusišką bei teisingą informaciją vartotojams. Pažymi, kad vienas vartojimo sutarties sąlygų atitikties sąžiningumo kriterijams aspektų yra vertinimas, ar jos yra skaidrios, t. y. ar sutarties sąlygos yra aiškios ir suprantamos vartotojui, ir, ar bendrovė pateikė vartotojui visą sutarčiai sudaryti reikšmingą informaciją. Neskaidrios sutarties sąlygos negali būti laikomos sąžiningomis, nes vartotojas, kuris nesupranta sutarties sąlygų ar neturi visos apsisprendimui reikšmingos informacijos, negali priimti tinkamo sprendimo. Reikalavimas, kad vartojimo sutarčių sąlygos būtų rašomos aiškiai, suprantama kalba ir vartotojui faktiškai būtų suteikiama galimybė išnagrinėti visas sąlygas, įtvirtintas Direktyvos preambulėje (preambulės 22 pastraipa) bei įgyvendintas nacionaliniame lygmenyje nustatant, kad bet kuri vartojimo sutarties rašytinė sąlyga turi būti išreikšta aiškiai ir suprantamai. Pagal CK 6.185 straipsnio 1 dalį, standartinėmis laikomos sąlygos, kurias bendram nevienkartiniam naudojimui iš anksto parengia viena šalis nederindama jų su kita šalimi ir kurios be derybų su kita šalimi taikomos sudaromose sutartyse. CK 6.2284 straipsnio 4 dalyje nurodyta, kad individualiai neaptartomis laikomos sąlygos, kurių parengimui negalėjo daryti įtakos vartotojas, ypač, jeigu tokios sąlygos nustatytos iš anksto pardavėjo ar paslaugų teikėjo parengtoje standartinėje sutartyje. Kaip jau buvo nurodyta aukščiau, UAB „Tavo turtas” tenka pareiga užtikrinti su vartotojais sudaromų sutarčių sąlygų teisinį apibrėžtumą, jų suderinamumą su galiojančių teisės aktų nuostatomis bei aiškumą vartotojui. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje ne kartą akcentuota, kad verslininkas privalo užtikrinti sutarties sąlygų teisinį apibrėžtumą ir jų suderinamumą, jo pateiktos sąvokos turi būti kiek įmanoma aiškiau atskleistos, konkretizuotos, o įtrauktos į sudarytą sutartį, jos tampa sudėtine sutarties dalimi (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007 m. kovo 16 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-152/2007; 2008 m. sausio 25 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-45/2008). Atsižvelgiant į tai, kas aukščiau išdėstyta, Sutarties 3.2.2 bei 3.2.6 punktų nuostatos pažeidžia paslaugos teikėjo ir vartotojo teisių ir pareigų pusiausvyrą vartotojo nenaudai, įpareigojant vartotoją vykdyti sutarties sąlygas, su kuriomis jis neturėjo realios galimybės susipažinti iki sutarties sudarymo, beteisės jų atsisakyti. Sutarties 4 punkte įtvirtinta, kad „<...> Nesant galimybės su Klientu susisiekti iki sutartos išvykimo datos, Vykdytojas pasilieka teisę sutartį nutraukti vienašališkai nesikreipiant į teismą, raštu informuojant prieš 5 darbo dienas <...>“. Minėtas Sutarties punktas įtvirtina paslaugos teikėjo teisę įspėjus vartotoją prieš 5 darbo dienas vienašališkai nutraukti Sutartį. CK šeštosios knygos XXXV skyriaus „Atlygintinų paslaugų teikimas“ Bendrųjų nuostatų skirsnyje įtvirtintas įvairaus pobūdžio atlygintinų paslaugų teikimo teisinių santykių reglamentavimas. Pažymi, kad CK 6.721 straipsnio 2 dalyje įtvirtinta paslaugos teikėjo teisė vienašališkai nutraukti paslaugų teikimo sutartį, nurodant, kad paslaugų teikėjas turi teisę vienašališkai nutraukti sutartį tik dėl svarbių priežasčių. Tokiu atveju paslaugų teikėjas privalo visiškai atlyginti kliento patirtus nuostolius. Atkreipia dėmesį į tai, kad sutarties nutraukimo pagrindai turi būti realūs, jų tikrumas įrodytas, ir jie turėtų reikšti, kad sutarties tolesnis galiojimas sukeltų nukentėjusiai šaliai sutarties sudarymo metu nenumatytus turtinio ar asmeninio pobūdžio didelius praradimus. Vien tik formalus sutarties esminių nuostatų pažeidimas, jeigu neatsiranda neigiamų pasekmių (žalos) nukentėjusiai šaliai, paprastai leidžia daryti išvadą, kad esminio sutarties pažeidimo nebuvo, o nukentėjusios šalies rėmimasis tokia aplinkybe vienašališkai nutraukiant sutartį reiškia bandymą įrodyti tariamą ar apsimestinį sutarties nutraukimo pagrindą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2014 m. kovo 14 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-89/2014). Atsižvelgiant į tai bei vertinant Sutarties 4 punkte įtvirtintą nuostatą sutarčių nesąžiningų sąlygų požiūriu, pažymi, kad aplinkybė, jog nėra galimybės su vartotoju susisiekti telefonu iki sutartos išvykimo dienos likus ne mažiau nei 5 darbo dienoms iki išvykimo, t. y. dar iki vartotojui pradedant naudotis sutartyje nurodytomis paslaugomis, nėra pakankamas pagrindas konstatuoti, kad vartotojas nesilaikys sutartyje įtvirtintų įsipareigojimų bei nevyks į kelionę. Taigi, Sutarties 4 punkte įtvirtinant nuostatą, kad nesant galimybės su vartotoju susisiekti iki sutartos išvykimo datos, paslaugos teikėjas turi teisę raštu prieš 5 darbo dienas įspėjus vartotoją vienašališkai nutraukti Sutartį, iš esmės pažeidžia vartotojo teises bei teisėtus interesus. Pažymi, kad Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba, 2015 m. gruodžio 31 d. raštu Nr. 4-11959 Nutarimo nuorašą pateikė UAB „Tavo turtas“ ir pasiūlė bendrovei per 14 dienų nuo Nutarimo gavimo dienos pakeisti, panaikinti ar netaikyti atitinkamų Sutarties sąlygų sudarant sutartis su vartotojais. Taip pat minimu raštu apie priimtus sprendimus Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba bendrovės paprašė informuoti per aukščiau nurodytą terminą, t. y. 14 dienų nuo Nutarimo gavimo dienos, tačiau suėjus numatytam terminui UAB „Tavo turtas“ nepateikė atsakymo į Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos 2015 m. gruodžio 31 d. raštą Nr. 4-11959. Atsižvelgdama į tai, Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba 2016 m. lapkričio 23 d. raštu Nr. 4-7055 pakartotinai kreipėsi į UAB „Tavo turtas“, siūlydama panaikinti ar netaikyti Nutarime nurodytų sąlygų sudarant sutartis su vartotojais, kurios buvo pripažintos atitinkančiomis vartojimo sutarčių nesąžiningų sąlygų nustatymo kriterijus. Apie priimtus sprendimus dėl pateikto pasiūlymo buvo paprašyta informuoti Valstybinę vartotojų teisių apsaugos tarnybą iki 2016 m. gruodžio 9 d., tačiau suėjus numatytam terminui atsakymo iš UAB „Tavo turtas“ Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba negavo. Tokiu būdu, UAB „Tavo turtas“ neatsižvelgė į pateiktus siūlymus dėl Sutarties sąlygų, kurios Nutarimu buvo pripažintos atitinkančiomis vartojimo sutarčių nesąžiningų sąlygų nustatymo kriterijus, pakeitimo, panaikinimo ar netaikymo, taigi nesutiko nutraukti viešojo intereso pažeidimo. Vartotojų teisių apsaugos įstatymo 32 straipsnio 2 dalyje įtvirtinta, jog Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba, nustačiusi, kad vartojimo sutarties sąlygos yra nesąžiningos, turi kreiptis į paslaugų teikėją ir pasiūlyti jam per 14 dienų nuo šio pasiūlymo gavimo pakeisti, panaikinti arba nebetaikyti nesąžiningos sąlygos ar sąlygų sudarant sutartis su vartotojais, taip pat nurodyti paslaugų teikėjui, kad Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba kreipsis į teismą su ieškiniu ar pareiškimu (skundu) dėl nesąžiningos sąlygos (sąlygų) pripažinimo negaliojančiomis ar pakeitimo, jeigu paslaugų teikėjas nevykdys Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos pasiūlymo. To paties straipsnio 3 dalyje nustatyta, jog jeigu viešojo intereso pažeidimas nenutrauktas, Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba kreipiasi į teismą dėl viešojo intereso gynimo. Atsižvelgdama į išdėstytą, Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnyba prašo pripažinti Sutarties 3.1.7, 3.2.2, 3.2.6 bei 4 punktų sąlygas nesąžiningomis ir negaliojančiomis.

4Atsakovas UAB „Tavo turtas“ pateiktame atsiliepime į ieškinį nurodo, kad su ieškiniu nesutinka. Pažymi, kad ieškinyje teigiama, jog pagal CK 6.2284 straipsnį nesąžiningomis laikomos vartojimo sutarčių sąlygos, kurios šalių nebuvo individualiai aptartos. UAB „Tavo turtas” klientams teikiamos paslaugos vykdomos keliais etapais. Sutartis dėl kelionės paslaugų užsakymo būdavo pasirašoma su jau esamais įmonės klientais maždaug po 2-3 savaičių, kai jie nusprendė tapti klientais. Kiekvienam, pageidaujančiam naudotis UAB „Tavo turtas“ tarpininkavimo paslaugomis, organizuojant kelionę, visada būdavo duodama Sutarties dėl kelionės paslaugų užsakymo kopija, kad asmuo turėtų pakankamai laiko apsispręsti, ar Sutarties sąlygos jį tenkina. Konsultuotis, užduoti klausimus, derinti Sutarties sąlygas ar atskirus jos punktus – šia teise visada galėjo naudotis kiekvienas klientas. Todėl negali sutikti su teiginiu, kad sutarties sąlygos neaptariamos su klientais individualiai ir dėl to galėtų būti laikomos nesąžiningomis. Taip pat ir po Sutarties pasirašymo klientas visada turėjo laiko laiko apsispręsti, nes įmoka mokama per parą po Sutarties pasirašymo, o, klientui pageidaujant, mokėjimas abipusiu susitarimu būdavo atidėtas ir ilgesniam laikui. Ne išimtis ir J. M.. Pasirašant Teikiamų mokamų paslaugų sutartį su UAB „Tavo turtas“, jos prašymu 2015 m. rugsėjo 22 d. jai buvo perduota Sutarties dėl kelionės paslaugų užsakymo kopija, kad ji galėtų išsamiai susipažinti su sutarties sąlygomis prieš priimant sprendimą dėl sutarties pasirašymo. Susipažinimui su sutarties sąlygomis ir sprendimo priėmimui ji turėjo 16 dienų (nuo rugsėjo 22 d., kada gavo Sutarties kopiją, iki spalio 8 d., kada Sutartį pasirašė), todėl visiškai neaišku, koks dar papildomas būdas susipažinti su sutarties sąlygomis galėtų būti įvardintas kaip tinkamesnis nei esantis J. M. atveju. Jokie sutartiniai ženklai sutartyje, kuriuos pasirašydamas vartotojas turėtų pažymėti ir kurie neva patvirtintų, kad jis su sutarties atskirais punktais susipažino ir sutinka, toli gražu nereiškia, kad taip yra iš tiesų, tai butų tik papildomas biurokratinis formalumas. Svarbu: kiekvienas klientas turi teisę priimti sprendimą dėl kelionės – ar organizuosis pats, savarankiškai, ar naudosis UAB „Tavo turtas“ tarpininkavimo paslaugomis. J. M. priėmė sprendimą pasirašyti sutartį dėl kelionės paslaugų užsakymo, susipažinusi su sutarties sąlygomis. Ji galėjo konsultuotis dėl sutarties su teisininkais ar su kitais pasirinktais konsultantais, galėjo užduoti klausimus, tačiau tokių užduota nebuvo. Taip pat ji galėjo siūlyti pakeitimus sutarties punktuose, jei manė, kad tokių, jos nuomone, reikia, tačiau ji priėmė visas sutarties sąlygas kaip tinkamas ir išreiškiančias jos tikrąją valią. Ieškinyje teigiama (cituoja): „pažymėtina, kad iš vartotojo reikalaujama, jog jis tinkamai vykdytų Sutarties nuostatas, kurios nebuvo išdėstytos aiškiai ir suprantamai bei su kuriomis jis nebuvo supažindintas iki sutarties sudarymo. Tokiu būdu, vartotojas, sudarydamas sutartį, nesupažindinamas su jos sąlygomis, sąlygų turinys iki sutarties sudarymo vartotojui nėra paaiškintas ir tinkamai atskleistas“. Teiginys, kad sutarties sąlygų turinys iki sutarties sudarymo vartotojui nėra paaiškintas ir tinkamai atskleistas, neturi jokio teisinio pagrindo. Tai yra tik biurokratinė prielaida. Sutartyje nėra neaiškių formuluočių, sutartis sudaryta aiškia ir suprantama kalba. Ieškinyje nepateikti jokie tiesioginiai ar netiesioginiai įrodymai, kad sutarties sąlygos neišaiškintos. Klaipėdos m. apylinkės teismo teisėjas Raimondas Dilys civilinėje byloje Nr.2-248-676/2017, kurioje buvo nagrinėtas J. M. civilinis ieškinys įmonei UAB „Tavo turtas“, savo priimtoje nutartyje teigia, kad (cituoja): „nėra teisinio pagrindo pripažinti, jog sutarčių sąlygos buvo neaiškios, nesuprantamos ar dviprasmiškos, kas sudarytų pagrindą teismui ex ofjicio pripažinti tokių sutarčių sąlygas nesąžiningomis CK 6.2284 straipsnio 2 dalies prasme“. Toliau atsiliepime pateikiama faktinė informacija taip pat paneigia teigimus, kad sutarties sąlygų vartotojas nežinojo ar nesuprato iki pasirašant sutartį. Visiems klientams, tame tarpe ir J. M., buvo perduodamos sutarties kopijos, kad su sąlygomis klientas galėtų susipažinti prieš pasirašant sutartį. Nuo kopijos perdavimo iki pasirašymo visada būdavo 12-20 dienų (J. M. turėjo 16 dienų) susipažinti su sąlygomis ir nuostatomis. Taigi, išdėstytų aplinkybių kontekste išvada viena – šalys susitarimus suprato ir pasirašė kaip atitinkančius jų ketinimus ir valią. Pagal CK 6.158 straipsnio 1 dalį sutartis yra ją sudarančių asmenų valios išraiška, jų suderinta valia, o kiekviena sutarties šalis, turėdama sutartinių santykų, privalo elgtis sąžiningai. Teisėtai sudaryta ir galiojanti sutartis jos šalims turi įstatymo galią (CK 6.189 straipsnio 1 dalis), todėl yra privaloma ir vykdytina. Jokių siurprizinių sąlygų, vykdant sutartį po jos pasirašymo, neatsiranda, tiek su punktu 3.2.2., tiek su punktu 3.2.6. kiekvienas turėjo galimybę susipažinti, gavęs Sutarties kopiją, ne išimtis ir J. M., todėl teiginys (cituoja): „įpareigojant vartotoją vykdyti sutarties sąlygas, su kuriomis jis neturėjo realios galimybės susipažinti iki sutarties sudarymo“ neatitinka nei tikrovės, nei tiesos nei kitų klientų, nei J. M. atveju. Jeigu sutartis pasirašoma, tai reiškia, kad Sutarties sąlygos yra akceptuotos. J. M. Sutartį pasirašė, reiškia, ji akceptavo Sutarties sąlygas. Todėl konstatuotina, kad sąlygos klientams yra išaiškinamos tinkamai. Pretenzijų dėl netinkamo sąlygų išaiškinimo Vykdytojui nėra pateikęs nė vienas buvęs ar esamas klientas. J. M. taipogi nepateikė pretenzijų dėl netinkamo sutarties sąlygų išaiškinimo, kadangi su sąlygomis ji buvo supažindinta tinkamai pagal faktą. Pažymi, jog CK 6.2284 straipsnio 7 dalyje numatyta, kad vartojimo sutarties dalyką apibūdinančios sąlygos, taip pat su parduotos prekės ar suteiktos paslaugos ir jų kainos atitikimu susijusios sąlygos neturi būti vertinamos nesąžiningumo požiūriu, jeigu jos išreikštos aiškiai ir suprantamai. Klaipėdos m. apylinkės teismo teisėjas Raimondas Dilys civilinėje byloje Nr.2-248-676/2017, kurioje buvo nagrinėtas J. M. civilinis ieškinys įmonei UAB „Tavo turtas“, savo priimtoje nutartyje teigia, kad (cituoja): „nėra teisinio pagrindo pripažinti, jog sutarčių sąlygos buvo neaiškios, nesuprantamos ar dviprasmiškos, kas sudarytų pagrindą teismui ex officio pripažinti tokių sutarčių sąlygas nesąžiningomis CK 6.2284 straipsnio 2 dalies prasme“. Atsakovas yra įsitikinęs, kad tai pakankamai svarus argumentas, patvirtinantis, kad Sutarties sąlygos yra aiškios, nedviprasmiškos, be to, atsižvelgiant į faktą, kad J. M. turėjo pakankamai laiko susipažinti su sutartimi prieš jos pasirašymą, būtų nekorektiška teigti, kad J. M. pasirašė Sutartį nesuvokdama jos sąlygų. Dėl nesąžiningų sąlygų: ieškinyje akcentuojama, kad (cituoja): „Sutarties 3.1.7. ir 3.2.2. punktuose vartotojui numatyta atsakomybė už Sutarties netinkamą vykdymą (visų sumokėtų pinigų negrąžinimas) gali būti neproporcinga, kadangi UAB „Tavo turtas“ patirų nuostolių dėl vartotojo netinkamo sutarties vykdymo dydis gali nesutapti su vartotojo sumokėta pinigų suma; net ir bendrovei patyrus mažesnius nuostolius ar jų nepatyrus, vartotojo sumokėti pinigai jam nebūtų grąžinti“. Sutarties punktas 3.1.7. Jeigu Klientas atsisako vykti nenurodydamas priežasties ir apie tai informuoja likus mažiau, negu 5 darbo dienoms iki išvykimo, įmoka negrąžinama. Verslas vystomas ir gyvuoja, gaudamas pelną iš teikiamų paslaugų. Vartotojui sutartimi suteikiama pakankamai laiko apsispręsti dėl pageidavimo naudotis paslaugomis ir atgauti sumokėtą sumą už paslaugas – įmoka negrąžinama tik tuo atveju, jei vartotojas be priežasties atsisako paslaugų likus mažiau nei 5 dienoms iki išvykimo. Esant rimtoms priežastims, įmoka grąžinama pilnai, tiesiog tas priežastis vartotojas turi nurodyti. Taip pat atkreipia dėmesį į tai, kad Sutarties punkte 3.1.5.2. yra numatytas pinigų grąžinimas klientui (Klientui grąžinti Vykdytojui sumokėtus pinigus, jeigu Vykdytojas dėl Vykdytojo kaltės negali įvykdyti Sutarties punktuose 3.1.1., 3.1.2., 3.1.3. išvardintų pareigų). Sutarties sąlygos atitinka svarstyklių principą, abiejų Sutarties šalių atsakomybė yra visiškai proporcinga. Sutarties punktas 3.2.2. Laiku atvykti į išvykimo vietą. Neatvykus į išvykimo vietą laiku, įmoka už važiavimą negrąžinama. Nesuprantama, kodėl, VVTAT teigimu, ši sutarties sąlyga yra priskirtina nesąžiningų sąlygų kategorijai. Klientas apie išvykimo vietą ir laiką būna informuotas iš anksto. Jis neatvyksta, tačiau kažkodėl jam, kaip teigiama ieškinyje, turi būti grąžinta jo įmoka už kelionę. Susidaro įspūdis, kad šiuo atveju taikomi skirtingi standartai stambiam ir smulkiam verslui: avialinijos, tarpmiestinių ar tarptautinių autobusų reisus vykdančios kompanijos, geležinkeliai, kelionių agentūros, kinoteatrai, teatrai etc. negrąžina pinigų, jei klientas, iš anksto nusipirkęs bilietus, laiku neatvyksta. Tačiau smulkaus verslo įmonės, kokia yra ir UAB „Tavo turtas“, VVTAT nuomone, aukščiau paminėtu atveju kažkodėl privalėtų grąžinti kliento sumokėtus pinigus, nes klientas, jų nuomone, kažkodėl negali būti atsakingas už savo veiksmus, nors neatvykti jis gali dėl įvairiausių priežasčių, pvz., gali pramiegoti, gali būti apsvaigęs ar dar dėl kokių nors nuo vykdytojo nepriklausančių priežasčių. Ar tai iš tikrųjų yra, kaip teigia ieškinyje VVTAT, neproporcingai didelė vartotojo civilinė atsakomybė už sutarties nevykdymą ar netinkamą vykdymą? Ir kokia vartotojo civilinė atsakomybė šiuo konkrečiu atveju gali būti laikoma propocinga? Atsakovas yra įsitikinęs, kad toks reikalavimas yra neproporcingai sumažinta vartotojo atsakomybė už savo veiksmus bei nesąžiningų sąlygų taikymas smulkaus verslo įmonėms. Teisėtai sudaryta ir galiojanti sutartis jos šalims turi įstatymo galią (CK 6.189 straipsnio 1 dalis), todėl yra privaloma ir vykdytina. Ieškinyje atkreipiamas dėmesys į CK 6.721 straipsnio 1 dalį, kurioje numatyta galimybė klientui vienašališkai nutraukti sutartį net ir pradėjus ją vykdyti. Tačiau ieškinyje neakcentuojama, kad ši sutartis numato ne kokios nors apčiuopiamos prekės, pvz. baldų ar pan., įsigijimą. Tai yra sutartis dėl kelionės paslaugų. Įsivaizduokime situaciją: klientė įlipa į transporto priemonę, nuvažiuoja dalį kelio ir be jokios aiškios priežasties nusprendžia išlipti ir toliau nebevažiuoti. Pagal ieškinyje dėstomų reikalavimų logiką jai turėtų būti atliktas skaičiavimas pagal jos atliktą įmoką dėl patirtų „protingų išlaidų“ atlyginimo bei „nepanaudotos“ sumos grąžinimo. Kas šiuo atveju yra protingos išlaidos? Sunaudotų degalų kiekis? Automobilio amortizacja? Vairuotojo atlyginimas? Keleivių draudimas? Ir kas turėtų tas „protingas išlaidas“ paskaičiuoti – vežėjų kompanija ar vykdymo tarpininkas, su kuriuo pasirašyta sutartis? Svarbu: Sutarties sąlygos būtų nesąžiningos Vykdytojo atžvilgiu, jeigu Sutartyje būtų numatyta galimybė tik klientui nutraukti sutartį be jokios priežasties bet kurioje jos vykdymo stadijoje, todėl Sutartyje ir numatytas 5 dienų terminas tiek klientui (punktas 3.1.7.), tiek vykdytojui (punktas 4). Taigi sąlyga, VVTAT įvardijama kaip svarstyklių principas, Sutartyje yra įvykdyta. Pažymi, kad net ir aukščiau išdėstytoje situacijoje klientui sudarytos palankesnės sąlygos, negu vykdytojui, nes klientas turi informuoti vykdytoją apie sutarties nutraukimą prieš 5 dienas, o vykdytojas turi informuoti klientą apie sutarties nutraukimą per 5 darbo dienas. Ieškinyje keistai traktuojamas Sutarties punktas 3.2.6. Negalėdamas pateikti dokumentų, patvirtinančių negalėjimo išvykti priežastį, sumokėti Vykdytojui 250,00 Lt už kelionės rezervacijos datos pakeitimą. Neabejoja, kad tiek klientui, tiek vykdytojui, tiek teismui yra aišku, kad kelionės rezervacijos data gali būti keičiama tik tuo atveju, jei klientas nėra atsisakęs sutartyje numatytų paslaugų. Jeigu klientas Sutartį nutraukia, vadinasi, nėra poreikio jam kesiti kelionės rezervacijos datą, tokiu atveju jis nepatirs papildomų išlaidų, tiesiog jokia data keičiama nebus. Mano, kad ir VVTAT šis punktas turėtų būti aiškus. Pažymi, kad niekas neginčija fakto, kad už avialinijų bilietus reikia mokėti didesnę kainą, jeigu keleivis pageidauja, kad bilieto data būtų keičiama. Teigia, kad stambiam ir smulkiam verslui taikomi skirtingi standartai, skirtingos teisės ir galimybės. Ieškinyje teigiama (cituoja): „pažymėtina, kad aplinkybė, jog nėra galimybės su vartotoju susisiekti telefonu iki sutartos išvykimo dienos likus ne mažiau nei 5 darbo dienoms iki išvykimo, t. y. dar iki vartotojui pradedant naudotis sutartyje nurodytomis paslaugomis, nėra pakankamas pagrindas konstatuoti, kad vartotojas nesilaikys sutartyje įtvirtintų įsipareigojimų bei nevyks į kelionę“. Šis teginys yra klaidinantis, nes Sutarties 4. punkto formuluotė yra tokia: „Nesant galimybei su Klientu susisiekti iki sutartos išvykimo datos, Vykdytojas pasilieka teisę sutartį nutraukti vienašališkai nesikreipiant į teismą, raštu informuojant prieš 5 darbo dienas“. Pateikia pavyzdį: Klientas turi išvykti mėnesio 5 dieną, iki tos dienos nepavyksta su juo susisiekti, mėnesio 5 dieną priimamas sprendimas vienašališkai nutraukti sutartį, Klientas informuojamas raštu, kad sutartis su juo nutraukiama nuo mėnesio 11 d. ar vėliau, jeigu į 5 darbo dienų terminą patenka laisvadieniai ar šventinės dienos. Taigi, teiginys, kad sutartis gali būti nutraukta, likus 5 dienoms iki išvykimo, neturi jokio pagrindo, tokio punkto Sutartyje tiesiog nėra, todėl tai niekaip nepažeidžia vartotojo teisių bei teisėtų interesų. Nekomunikuodamas klientas trukdo vykdytojui tinkamai vykdyti sutartinius įsipareigojimus. CK 6.2284 straipsnio 5 dalyje numatyta: ar vartojimo sutarties sąlyga nesąžininga, turi būti vertinama atsižvelgiant į sutartyje nurodytų prekių ar paslaugų prigimtį ir visas sutarties sudarymo metu buvusias ir jos sudarymui turėjusias įtakos aplinkybes, ir visas kitas tos sutarties ar kitos sutarties, nuo kurios ii priklauso, sąlygas. Paslaugos, teikiamos pagal Sutartį dėl kelionės paslaugų užsakymo, tiek visų kitų klientų, tiek J. M. atveju niekada nebuvo vien kelionė iš taško A į tašką B. Šios paslaugos visada yra susijusios ir su kitomis aplinkybėmis. Tiksliau: kelionė organizuojama pagal tą datą, kuria yra patvirtinama darbo ir gyvenamoji vieta klientui. Todėl, kadangi darbo pasiūlymas J. M. buvo pateiktas 2015 m. spalio 20 d., jos pasirašytoje Sutartyje numatyta preliminari išvykimo data (2015/10/15) buvo pakeista į vėlesnę be papildomo apmokėjimo, ir Vartotoja apie tai žinojo, nes buvo informuota. Išvykimo į JK datos J. M. atveju buvo dvi, t. y. 2015/11/12 d. ir 2015/11/19 d. Vartotoja ir apie tai žinojo, nes būtent lapkričio 12 d. planuotą ir rezervuotą įmonėje UAB „Transpaulė“ išvykimą į JK į Lutton miestą teko atšaukti dėl Vartotojos sprendimo vykti vėliau ir į kitą kontraktą, t. y. lapkričio 19 d. į Holbeach miestą. Pažymi, kad UAB „Tavo turtas“ niekada neteikė keleivių vežimo paslaugų, įmonė veikė kaip transporto nuomos tarpininkas (transporto nuomai nereikalinga licencija), savo transporto įmonė neturėjo ir nenuomavo. Ginčo objektas: ieškinys suformuotas, remiantis būtent J. M. 2015.10.08. pasirašytos Sutarties dėl kelionės paslaugų užsakymo sąlygomis. Prie ieškinio pridėta sutartis tai patvirtina, pateikia chronologiją ir faktus: 2015.09.22. J. M. buvo perduota Sutarties dėl kelionės paslaugų užsakymo kopija tikslu susipažinti su sutarties sąlygomis. J. M. pasirašė Sutartį dėl kelionės paslaugų užsakymo. Pasirašant Sutartį, visos Sutarties sąlygos Vartotojai buvo suprantamos, ji neuždavė jokių klausimų, neprašė padaryti kokius nors pakeitimus. J. M. sumokėjo 340,00 eurų už paslaugas pagal sutartį (170,00 eurų už J. M. ir 170,00 eurų už B. T.). 2015.11.12. UAB „Tavo turtas“ sumokėjo vežimo kompanijai UAB „Transpaulė“ 300,00 eurų už kelionę ir kelionės datos keitimą (135,00 eurus už J. M. kelionę į JK + 15,00 eurų už kelionės rezervacijos datos pakeitimą iš lapkrčio 12 d. į lapkričio 19 d. ir 135,00 eurus už B. T. kelionę į JK + 15,00 eurų už kelionės rezervacijos datos pakeitimą iš lapkrčio 12 d. į lapkričio 19 d.). Kelionės datos pakeitimas buvo įvykdytas J. M. prašymu, nes ji pageidavo vykti į kitą kontraktą. Pateiktoje pavedimo kopijoje aiškiai nurodoma mokėjimo suma ir nurodomos abiejų klienčių pavardės ir pirmosios jų vardų raidės. Gauta iš J. M. ir B. T. bendra pinigų suma buvo 340,00 eurų arba po 170,00 eurų iš vieno asmens, o faktinės išlaidos už kelionę ir datos keitimą yra 300,00 eurų arba po 150,00 eurų už vieną klientę, todėl realūs UAB „Tavo turtas“ komisiniai šioje situacijoje yra 40,00 eurų bendra suma už abi klientes arba po 20,00 eurų už vieną klientę. Faktinis ginčo objektas yra 40,00 eurų – realus UAB „Tavo turtas“ uždarbis už 2 klientėms – J. M. ir B. T. – suteiktas paslaugas, numatytas Sutartyje dėl kelionės paslaugų užsakymo. Pagal faktą UAB „Tavo turtas“ ne tik nesusigrąžino UAB „Transpaulė“ sumokėto mokesčio už J. M. ir B. T. kelionę (sumoje 300,00 Eur), bet ir neturi bei ateityje neturės galimybės šį mokestį susigrąžinti. CK 6.721 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad jei klientas vienašališkai nutraukia sutartį, jis privalo paslaugų teikėjui sumokėti kainos dalį, proporcingą suteiktoms paslaugoms, ir atlyginti kitas protingas išlaidas, kurias paslaugų teikėjas patyrė prieš gaudamas pranešimą apie sutarties nutraukimą. 2015.11.19. J. M. ir B. T. buvo rezervuotos vietos transporte vežėjų kompanijoje UAB „Transpaulė“ išvykimui į JK. Apie tai klientės buvo informuotos el. paštu 2015 m. lapkričio 17 d. 2015.11.18 d. 14.26 val. J. M. el. paštu informavo UAB „Tavo turtas“, kad 15.00 val. sutartis su UAB „Tavo turtas“ bus nutraukta. Galima paskaičiuoti – išvykimas turėjo būti lapkričio 19 d. 7.00 val. ryte iš Klaipėdos. Informaciją, kad nutrauks sutartį, J. M. atsiuntė likus 16,5 val. iki išvykimo. UAB „Transpaulė“ atstovui ji buvo patvirtinusi, kad į kelionę vyks. Nemano, kad pranešimas apie ketinimą nutraukti sutartį be jokios priežasties likus nepinai parai iki išvykimo negali patekti į taip vadinamo protingo termino kategoriją. Daugiau J. M. su UAB „Tavo turtas“ nekomunikavo, jokių pretenzijų ar prašymų nei ji, nei B. T. nepateikė. Atsakovas daro išvadas: Klientės sumokėjo 340,00 eurų dėl kelionės paslaugų užsakymo. UAB „Tavo turtas“ Paslaugas užsakė ir apmokėjo 300,00 eurų vežėjų kompanijai UAB „Transpaulė“. J. M. UAB „Transpaulė“ atstovui patvirtino, kad į kelionę jos abi vyks. Likus 16,5 val. iki kelionės informavo UAB „Tavo turtas“, kad ketina nutraukti sutartį, nenurodydama priežasčių. Apie tai, ar vyks į kelionę, savo laiške klientės neinformavo, nors sutarčių jos faktiškai taip ir nenutraukė. Klientės neišvyko 2015.11.19. savo pačių sprendimu pagal faktą, tačiau apie tai tinkamai neinformavo nei vykdytojo, nei vežėjų. Faktinis ginčas gali vykti tik dėl 40,00 eurų (UAB „Tavo turtas“ komisinių už atliktą darbą). Taigi už 40,00 eurų Vykdytojas atliko nemažai veiksmų pagal faktą, rezervuojant kelionę ir keičiant kelionės datas. Tai nėra gamyba ar statyba, tai yra informacinis tarpininkavimas, ir teikiamos atsakovo paslaugos negali ir neturi būti vertinamos pagal jų savikainą. Jos vertinamos pagal galutinį tikslo įvykdymą. Galutinis tikslas – vietų transporte rezervavimas – pasiektas pagal faktą. Dėl VVTAT veiksmų: prie VVTAT ieškinio pridėta J. M. 2015.10.08. pasirašyta sutartis, tačiau ieškinyje ją bandoma pateikti kaip nuasmenintą sutartį, aptariant vien tik kai kurių sutarties punktų sąlygas principu sąžiningos-nesąžiningos. Ignoruojant faktinę informaciją dėl santykių tarp kliento ir vykdytojo, kilusių būtent iš šios konkrečios sutarties vykdymo. Nagrinėjant civilinę bylą Klaipėdos m. apylinkės teisme pagal J. M. ieškinį įmonei UAB „Tavo turtas“ VVTAT pateikė savo išvadas dėl sutarties sąlygų, tačiau teisėjas R. Dilys savo nutartyje labai aiškiai pasisakė: „nėra teisinio pagrindo pripažinti, jog sutarčių sąlygos buvo neaiškios, nesuprantamos ar dviprasmiškos, kas sudarytų pagrindą teismui ex officio pripažinti tokių sutarčių sąlygas nesąžiningomis CK 6.2284 straipsnio 2 dalies prasme“. Faktinis ginčas vyksta dėl 40,00 eurų. Į bylą pateikti dokumentai įrodo, kokias išlaidas patyrė UAB „Tavo turtas“, vykdydamas sutartinius įsipareigojimus J. M. ir B. T.. Neabejoja, kad dėl tos pačios priežasties (dėl faktinių aplinkybių) UAB „Tavo turtas“ dėl Sutarties vykdymo nėra gavęs jokių pretenzijų ar prašymų nei iš J. M., nei iš B. T.. UAB „Tavo turtas“ veiklą vykdo nuo 2007 metų. Per visą 10 metų laikotarpį teisme buvo nagrinėjami tik 3 teisiniai ginčai, tame tarpe ir pagal J. M. pateiktą ieškinį. Pagal šį kriterijų vertina, kad įmonės sutartiniai įsipareigojimai klientams vykdomi tinkamai, sutarties sąlygomis nepiktnaudžiauja. Teisiniai ginčai tinkamai sprendžiami teisme, visos įsigaliojusios nutartys tinkamai vykdomos. Informuoja, kad nuo 2017 m. vasario mėnesio UAB „Tavo turtas“ nepasirašo su klientais Sutarties dėl kelionės paslaugų užsakymo, nes nebeteikia sutartyje numatytų paslaugų, todėl mano, kad šis ieškinys yra neaktualus, o jo nagrinėjimas yra nereikalingas laiko ir lėšų švaistymas. Atsižvelgiant į išdėstytą prašo ieškinį atmesti.

5Trečiasis asmuo J. M. pateikė teismui pareiškimą, kuris laikytinas atsiliepimu į ieškinį. Atsiliepime nurodo, kad su ieškiniu ir jame išdėstytais argumentais visiškai sutinka, savarankiškų reikalavimų neturi. Taip pat nurodo, kad dėl šioje byloje ginčo sutartimi dėl kelionės paslaugų užsakymo patirtų nuostolių atlyginimo jau yra išnagrinėta civilinė byla Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2017 m. balandžio 12 d. sprendimu bei šį sprendimą apskundus, Klaipėdos apygardos teismo 2017 m. rugsėjo 20 d. nutartimi, Klaipėdos apylinkės teismo sprendimą palikus nepakeistą.

6Teismo posėdžio metu ieškovo atstovės ieškinį palaikė, prašė ieškinį tenkinti jame nurodytais motyvais.

7Ieškinys tenkintinas.

8Ieškovo atstovių paaiškinimais ir rašytiniais įrodymais nustatyta, kad atsakovas UAB „Tavo turtas“, teikdamas tarpininkavimo paslaugas dėl kelionių organizavimo, pasirašydavo su klientais Sutartis dėl kelionės paslaugų užsakymo (toliau – Sutartis), kurių, be kita ko, 3.1.7. punkte įtvirtinta: „Jeigu Klientas atsisako vykti nenurodydamas priežasties ir apie tai informuoja likus mažiau, negu 5 dienoms iki išvykimo, įmoka negrąžinama“; Sutarties 3.2.2 punkte įtvirtinta, kad klientas įsipareigoja „Laiku atvykti į išvykimo vietą. Neatvykus į išvykimo vietą laiku, įmoka už važiavimą negrąžinama“; Sutarties 3.2.6 punkte nustatyta, kad „Negalėdamas pateikti dokumentų, patvirtinančių negalėjimo laiku išvykti priežastį, sumokėti Vykdytojui mokestį 250,00 litų už kelionės rezervacijos datos pakeitimą“; Sutarties 4 punkte įtvirtinta, kad „<...> Nesant galimybės su Klientu susisiekti iki sutartos išvykimo datos, Vykdytojas pasilieka teisę sutartį nutraukti vienašališkai nesikreipiant į teismą, raštu informuojant prieš 5 darbo dienas <...>“. Ieškovo teigimu, šios sutarties sąlygos yra nesąžiningos, pažeidžiančios vartotojų teises bei teisėtus interesus, todėl pripažintinos negaliojančiomis.

9CPK 49 straipsnio 2 dalis numato, kad įstatymų nustatytais atvejais valstybės institucijos gali pareikšti ieškinį viešajam interesui ginti. Vartotojų teisių gynimas vertintinas kaip viešasis interesas, svarbus ne tik pačiam vartotojui, bet ir didelei visuomenės daliai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2001 m. balandžio 18 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-475/2001; 2008 m. spalio 28 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-536/2008; etc.). Vartotojų teisių apsaugos įstatymo 30 straipsnis numato, kad vartotojų viešojo intereso gynimas – tai ieškinio vartotojų viešajam interesui ginti pareiškimas, kai siekiama pripažinti ar pakeisti teisinius santykius, uždrausti (nutraukti) pardavėjo ar paslaugų teikėjo veiksmus (neveikimą), kurie pažeidžia vartotojų teisėtus bendruosius interesus ir yra nesąžiningi vartotojų požiūriu, neatitinka sąžiningos verslo praktikos arba prieštarauja Civiliniam kodeksui, šiam įstatymui ar kitiems teisės aktams. Tas pats įstaytmo straipsnis numato, kad vartotojų viešąjį interesą gina ieškovas.

10Ieškovas, be kitų funkcijų, įstatymų nustatyta tvarka kontroliuoja sutarčių standartines sąlygas ir ginčija nesąžiningas vartojimo sutarčių sąlygas (CK 6.2284 straipsno 10 dalis, Vartotojų teisių apsaugos įstatymo 12 straipsnio 2 dalies 6 punktas).

11Pagal Vartotojų teisių apsaugos įstatymo 32 straipsnio 2-3 dalis ieškovas, nustatęs, kad vartojimo sutarties sąlygos yra nesąžiningos, turi kreiptis į pardavėją, paslaugų teikėją ir pasiūlyti jam per 14 dienų nuo šio pasiūlymo gavimo pakeisti, panaikinti arba nebetaikyti nesąžiningos sąlygos ar sąlygų sudarant sutartis su vartotojais, taip pat nurodyti pardavėjui ar paslaugų teikėjui, kad ieškovas kreipsis į teismą su ieškiniu ar pareiškimu (skundu) dėl nesąžiningos sąlygos (sąlygų) pripažinimo negaliojančiomis ar pakeitimo, jeigu pardavėjas ar paslaugų teikėjas nevykdys pasiūlymo. Gavęs ieškovo pasiūlymą ir sutikdamas nutraukti viešojo intereso pažeidimą, pardavėjas, paslaugų teikėjas per nustatytą 14 dienų terminą nusiunčia ieškovui pranešimą, kad sutinka nutraukti viešojo intereso pažeidimą arba kad pažeidimą nutraukė. Jeigu viešojo intereso pažeidimas nenutrauktas, ieškovas kreipiasi į teismą dėl viešojo intereso gynimo.

12Iš byloje pateiktų rašytinių įrodymų nustatyta, kad Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos komisija (toliau – ir komisija), vadovaudamasi Vartotojų teisių apsaugos įstatymo 12 straipsnio 1 dalies 6 punktu, išnagrinėjo UAB „Tavo turtas“ sutarties dėl kelionės paslaugų užsakymo sąlygas nesąžiningų sąlygų taikymo požiūriu ir 2015 m. gruodžio 23 d. priėmė nutarimą Nr. 10-1712 „Dėl UAB „Tavo turtas“ sutarties dėl kelionės paslaugų užsakymo sąlygų“ (toliau – ir nutarimas), kuriuo pripažino šios sutarties 3.1.7, 3.2.2, 3.2.6 ir 4 punktus nesąžiningais. Komisija minimu nutarimu konstatavo, kad, pagal CK 6.2281 straipsnį, vartojimo sutartimi verslininkas įsipareigoja perduoti vartotojui (fiziniam asmeniui, veikiančiam su savo verslu, prekyba, amatu ar profesija nesusijusiais tikslais) prekes nuosavybės teise arba suteikti paslaugas vartotojui, o vartotojas įsipareigoja priimti prekes ar paslaugas ir sumokėti jų kainą. CK 6.504 straipsnio, apibrėžiančio vartojimo nuomos sutarties sampratą, 2 dalyje nustatyta, kad vartojimo nuomos sutartis yra vartojimo sutartis ir jai mutatis mutandis taikomos šio kodekso nustatytos vartojimo sutarčių taisyklės. Komisija, be kita ko, konstantavo, kad UAB „Tavo turtas“ sudaryta Sutartis atitinka vartojimo sutarties požymius, kadangi klientas, kuris išsinuomojo transporto priemonę kartu su vairuotojo paslaugomis jo asmeniniams, šeimos ar namų ūkio poreikiams tenkinti yra fizinis asmuo, o paslaugos teikėjas yra verslininkas – juridinis asmuo, kuris teikia transporto priemonės kartu su vairuotojo paslaugomis nuomą. Pažymėjo, kad sutarčiai taikytinos CK nuostatos, reglamentuojančios vartojimo sutarčių ypatumus.

13Ieškovas 2015 m. gruodžio 31 d. raštu Nr. 4-11959 minėto nutarimo nuorašą pateikė atsakovui UAB „Tavo turtas“ ir pasiūlė per 14 dienų nuo jo gavimo dienos pakeisti, panaikinti ar netaikyti atitinkamų Sutarties sąlygų sudarant sutartis su vartotojais. Ieškovas šiuo raštu atsakovo paprašė informuoti per tą patį 14 dienų terminą nuo nutarimo gavimo dienos apie priimtus sprendimus, tačiau suėjus numatytam terminui UAB „Tavo turtas“ atsakymo į Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos 2015 m. gruodžio 31 d. raštą Nr. 4-11959 nepateikė. Ieškovas 2016 m. lapkričio 23 d. raštu Nr. 4-7055 pakartotinai kreipėsi į atsakovą, siūlydamas panaikinti ar netaikyti nutarime nurodytų sąlygų sudarant sutartis su vartotojais, kurios buvo pripažintos atitinkančiomis vartojimo sutarčių nesąžiningų sąlygų nustatymo kriterijus; apie priimtus sprendimus dėl pateikto pasiūlymo vėlgi paprašė informuoti Valstybinę vartotojų teisių apsaugos tarnybą iki 2016 m. gruodžio 9 d., tačiau suėjus numatytam terminui atsakymo iš UAB „Tavo turtas“ Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba negavo. Šioje byloje taip pat nėra pateikta duomenų, kad atsakovas būtų kaip nors sureagavęs į šiuos ieškovo prašymus (CPK 177, 178, 185 straipsniai). Atsižvelgiant į išdėstytą, konstatuotina, kad atsakovas UAB „Tavo turtas“ neatsižvelgė į pateiktus siūlymus dėl Sutarties sąlygų, kurios Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos komisijos 2015 m. gruodžio 23 d. nutarimu buvo pripažintos atitinkančiomis vartojimo sutarčių nesąžiningų sąlygų nustatymo kriterijus, pakeitimo, panaikinimo ar netaikymo, taigi – nesutiko nutraukti viešojo intereso pažeidimo.

14Nagrinėjamai bylai aktualu paminėti, kad trečiasis asmuo J. M. 2016 m. liepos 28 d. kreipėsi į Klaipėdos miesto apylinkės teismą su ieškiniu atsakovui UAB „Tavo turtas“ dėl 340,00 Eur skolos dėl netinkamai vykdytų sutartinių įsipareigojimų, 60,00 Eur neturtinei žalai atlyginti ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo (CPK 179 straipsnio 3 dalis). Klaipėdos miesto apylinkės teismas, nagrinėjęs šią bylą, nustatė, kad „tarp ieškovės J. M. ir atsakovo UAB „Tavo turtas“ 2015-10-08, 2015-10-09 buvo pasirašytos sutartys dėl kelionės paslaugų užsakymo, pagal kurią atsakovas įsipareigojo suteikti transporto priemonę kelionei bei apie išvykimo vietą pateikti informaciją telefonu arba elektroniniu paštu likus ne mažiau kaip 12 valandų iki išvykimo (b. l. 6-7). Ieškovė nurodo, kad šių sutarčių pagrindu atsakovui avansu sumokėjo 340,00 EUR, atsakovas šių ieškovės nurodytų faktinių aplinkybių bylos nagrinėjimo metu neginčijo, tai paneigiančių duomenų bei įrodymų neteikė, sutiko su faktu, jog gavo mokėjimą iš ieškovės už teiktinas paslaugas kaip nurodyta sutartyse ir 2015 m. spalio 9 d. mokėjimo nurodyme, todėl šios aplinkybės laikomos nustatytomis (b.l. 8 )(CPK 182 straipsnio 5 punktas).“. Klaipėdos miesto apylinkės teismas 2017 m. balandžio 12 d. priėmė sprendimą, kuriuo ieškinį patenkino iš dalies ir priteisė ieškovei J. M. iš atsakovo UAB „Turto bankas“ 340,00 Eur nuostolių bei 50,00 Eur bylinėjimosi išlaidų. Klaipėdos apygardos teismas, išnagrinėjęs toje byloje atsakovo apeliacinį skundą, 2017 m. rugsėjo 20 d. nutartimi Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2017 m. balandžio 12 d. sprendimą paliko nepakeistą. Klaipėdos apygardos teismas 2017 m. rugsėjo 20 d. nutartyje, be kita ko, konstatavo, kad „Nagrinėjamu atveju byloje nėra pateikta įrodymų, jog tarp šalių buvo sudarytas rašytinis susitarimas, kuris būtų įformintas kaip atskiras susitarimas ar 2015-10-08 ir 2015-10-09 sutarčių pakeitimas, kurio pagrindu šalys būtų susitarusios dėl transporto priemonės nuomos su vairuotojo paslaugomis kitą dieną, t. y. 2015-11-12 (CPK 178 straipsnis). Byloje esantys rašytiniai įrodymai, taip pat ieškovės paaiškinimai leidžia daryti priešingą išvadą, t. y. jog toks susitarimas tarp šalių nebuvo sudarytas. Iš byloje esančios šalių elektroninio susirašinėjimo medžiagos matyti, kad ieškovė jau 2015-10-21 elektroniniu paštu kreipėsi į atsakovę su prašymu dėl pinigų grąžinimo. Byloje nėra duomenų apie tai, kad atsakovė šio pranešimo nebūtų gavusi. Ieškovė, atsakydama į atsakovės elektroninį laišką, 2015-11-10 pakartotinai pareikalavo iš atsakovės grąžinti pinigus dėl neįvykdytų sutartinių įsipareigojimų bei informavo atsakovę, jog į Jungtinę Karalystę važiuos savo transporto priemone. Nurodytos aplinkybės aiškiai patvirtina ieškovės valią nebetęsti sutartinių santykių su atsakove bei reikalauti už neįvykusią kelionę sumokėtų pinigų grąžinimo. Nepaisydama aiškiai išreikštos ieškovės valios nebetęsti sutartinių santykių, atsakovė 2015-11-12 mokėjimo nurodymu Nr. 20137 sumokėjo UAB „Transpaulė“ 300 EUR sumą, mokėjimo paskirtyje nurodydama, jog mokama už J. M. ir B. T.. Pažymėtina, kad atsakovė yra profesionalus ūkinę komercinę veiklą vykdantis verslo subjektas, kuriam taikomi didesni atidumo, rūpestingumo ir apdairumo standartai, todėl laikytina, jog sutarčių sudarymo ir jų keitimo tvarka atsakovei yra žinoma. Dėl to vienašališkai nusprendusi ieškovės ir B. T. vardu užsakyti paslaugas, dėl kurių su ieškove nebuvo susitarta, atsakovė kartu prisiėmė visų galimų su tuo susijusių neigiamų turtinių pasekmių atsiradimo riziką. Įvertinusi nurodytas aplinkybes teisėjų kolegija konstatuoja, kad nesant rašytinio šalių susitarimo pakeisti sutarties įvykdymo terminą, atsakovės nurodyti argumentai dėl vėlesnės ieškovės kelionės išlaidų apmokėjimo nepašalina atsakovės pareigos sutarčių 3.1.5.2 punkto pagrindu grąžinti ieškovės sumokėtas pinigines lėšas dėl netinkamai vykdytų sutartinių įsipareigojimų pagal 2015-10-08 ir 2015-10-09 sutartis.“.

15Nagrinėjamoje byloje nustačius, kad atsakovo UAB „Tavo turtas“ su trečiuoju asmeniu J. M. sudaryta Sutartis yra vartojimo sutartis, svarbu pažymėti, kad vartotojo ekonominė padėtis paprastai yra silpnesnė negu kitos vartojimo sutarties šalies – pardavėjo ar paslaugų teikėjo (verslininko). Vartojimo sutartys dažniausiai sudaromos prisijungimo būdu, naudojant standartines sutarčių sąlygas, kurios nėra individualiai aptariamos, todėl vartotojas yra priverstas priimti jam primetamas stipraus kontrahento siūlomas sutarties sąlygas arba apskritai atsisakyti sutarties. Esminis vartojimo sutarčių instituto ypatumas ir vartotojo teisių gynimo teisinis mechanizmas yra įstatyme įtvirtintas nesąžiningų sutarčių sąlygų draudimas ir tokių sąlygų neprivalomumas vartotojui. Europos Sąjungos vartotojų teisėje sąžiningumo koncepcija suformuota priėmus 1993 m. balandžio 5 d. Europos Bendrijų Tarybos direktyvą 93/13/EEB dėl nesąžiningų sąlygų vartojimo sutartyse. Direktyvos 3 straipsnis numato, kad ta sutarties sąlyga, dėl kurios nebuvo atskirai derėtasi, yra laikoma nesąžininga, jeigu pažeidžiant sąžiningumo reikalavimą dėl jos atsiranda ryškus neatitikimas tarp iš sutarties kylančių šalių teisių ir pareigų vartotojo nenaudai. Visada yra laikoma, kad dėl sąlygos nebuvo atskirai derėtasi, jeigu ji buvo parengta iš anksto, ir vartotojas dėl to negalėjo padaryti įtakos sąlygos esmei, ypač iš anksto suformuluotos tipinės sutarties atveju. Direktyvos 7 straipsnis numato, kad valstybės narės užtikrina, kad <...> egzistuotų pakankamos ir veiksmingos priemonės, užkertančios kelią nuolatiniam nesąžiningų sąlygų naudojimui sutartyse, pardavėjų ar tiekėjų sudaromose su vartotojais. <...> organizacijos, pagal nacionalinės teisės aktus turinčios teisėtą interesą apsaugoti vartotojus, gali <...> iškelti bylą teismuose <...>, kad būtų priimtas sprendimas dėl to, ar bendram naudojimui parengtos sutarčių sąlygos yra nesąžiningos, ir galėtų būti pritaikytos tinkamos ir veiksmingos priemonės, užkertančios kelią tolesniam tokių sąlygų naudojimui. Direktyvos vienas iš nustatytų tikslų yra apsaugoti vartotojus sutarties nesąžiningų sąlygų atvejais, t. y. asmenys, įsigyjantys prekes ar paslaugas, turi būti apsaugoti nuo pardavėjo ar tiekėjo piktnaudžiavimo galia, ypač nuo vienašališkų tipinių sutarčių ir nuo esminių teisių nesąžiningo neįtraukimo į sutartis. Direktyvoje nustatyti nesąžiningų sąlygų kriterijai buvo perkelti į Lietuvos nacionalinę teisę – į CK 6.2284 straipsnį.

16Direktyva Lietuvos teisėje įgyvendinta jos nuostatas perkeliant į CK 6.2284 straipsnį, pagal kurio 1 dalį vartotojas turi teisę teismo tvarka reikalauti pripažinti negaliojančiomis sąžiningumo kriterijams prieštaraujančias vartojimo sutarties sąlygas. Remiantis CK 6.2284 straipsnio 2 dalimi, nesąžiningomis laikomos vartojimo sutarčių sąlygos, kurios šalių nebuvo individualiai aptartos ir kuriomis dėl sąžiningumo reikalavimo pažeidimo iš esmės pažeidžiama šalių teisių ir pareigų pasiausvyra vartotojo nenaudai. Nesąžiningų sutarčių sąlygų pavyzdinis sąrašas išdėstytas CK 6.2284 straipsnio 2 dalyje. Remiantis CK 6.2284 straipsnio 4 dalimi, individualiai neaptartomis laikomos sąlygos, kurių parengimui negalėjo daryti įtakos vartotojas, ypač jeigu tokios sąlygos nustatytos iš anksto pardavėjo ar paslaugų teikėjo parengtoje standartinėje sutartyje.

17Standartinių (tipinių) vartojimo sutarčių atveju vartotojo derybinės galios ypač ribotos, tai lemia didesnę sutarties šalių interesų pusiausvyros pažeidimo ne vartotojo naudai tikimybę. Dėl šių priežasčių įstatyme (CK 6.2284 straipsnio 4 dalyje) ypač akcentuojama standartinių (tipinių) sutarčių sąlygų vartojimo sutartyse sąžiningumo kontrolės būtinybė. Pagal CK 6.185 straipsnio 1 dalį, standartinėmis laikomos sąlygos, kurias bendram nevienkartiniam naudojimui iš anksto parengia viena šalis, nederindama jų su kita šalimi ir kurios be derybų su kita šalimi taikomos sudaromose sutartyse. Standartinės sąlygos gali būti parengtos kaip atskiras dokumentas ir laikomos sutarties priedu, gali būti įtrauktos į sutartį kaip jos sudedamoji dalis ir kt. (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2006 m. vasario 22 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-141/2006; 2007 m. gruodžio 10 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-545/2007; 2008 m. sausio 2 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-80/2008).

18Nagrinėjamu atveju, minėtais skundžiamos Sutarties 3.1.7, 3.2.2 punktais įtvirtinama vartotojo sutartinė atsakomybė už Sutarties netinkamą vykdymą, t. y. vartotojui laiku neatvykus į išvykimo vietą ar vartotojui atsisakius vykti nenurodant priežasties bei apie tai informuojant likus mažiau, negu 5 dienoms iki išvykimo, jo sumokėti pinigai už važiavimą nebus grąžinti. Teismo manymu, Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos komisija pagrįstai nustatė, jog tokia vartotojui numatyta atsakomybė už Sutarties netinkamą vykdymą yra neproporcinga, pažeidžianti vartotojo teises bei teisėtus interesus. Šią išvadą patvirtina ir Klaipėdos apygardos teismo aukščiau minėtoje nutartyje konstatuotos aplinkybės, jog „2015-10-08 bei 2015-10-09 sudarytos sutartys kvalifikuotinos kaip transporto priemonių nuomos teikiant vairavimo ir techninės priežiūros paslaugas sutartys, kurioms taikomos CK XXVIII skyriaus Penktojo skirsnio nuostatos“ bei tai, jog ieškovė buvo aiškiai išreiškusi valią nebetęsti sutartinių santykių su atsakovu (vienašališkai nutraukti Sutartį) ir konstatuota atsakovo pareiga grąžinti ieškovei šios sumokėtas jam sumas. Taigi, tai, kas nurodyta aukščiau, leidžia teismui daryti neabejotiną išvadą, kad ginčo Sutarties 3.1.7 ir 3.2.2 punktuose įtvirtintos nuostatos pažeidžia sutarties šalių teisių ir pareigų pusiausvyrą vartotojo nenaudai bei nustato neproporcingai didelę vartotojo civilinę atsakomybę už Sutarties nevykdymą ar netinkamą įvykdymą (CK 6.2284 straipsnis 2 dalies 4 ir 5 punktai). Šioje vietoje taip pat pažymėtina, kad Sutarties 3.2.1 punkte nurodyta tik išvykimo data. Taigi, Sutarties 3.2.2 punkte esant įtvirtintai nuostatai, kad vartotojas turi pareigą laiku atvykti į išvykimo vietą, tačiau Sutartyje nenurodant atvykimo į išvykimo vietą ir išvykimo laiko ir / ar nuorodos kur vartotojas gali susipažinti su atvykimo į išvykimo vietą ir išvykimo laiku, taip pat vertintina kaip vartotojo teisių ir teisėtų interesų pažeidimas.

19Sutarties 3.2.6 punktas įtvirtina vartotojo pareigą, neišvykus laiku bei nepateikus dokumentų, patvirtinančių negalėjimo išvykti priežastį, UAB „Tavo turtas“ sumokėti 250,00 Lt mokestį už kelionės rezervacijos datos pakeitimą. Sutiktina su ieškovo nurodytu, jog remiantis šia Sutarties punkto nuostata, nėra aišku, ar vartotojas visais atvejais įpareigojamas bendrovei mokėti kelionės rezervacijos datos pakeitimo mokestį, įskaitant ir tuos atvejus, kai vartotojas nebepageidauja vykti į kelionę, todėl pagrįtai padaryta išvada, kad ir šis Sutarties punktas yra nesąžiningas, todėl negaliojantis (CK 6.2284 straipsnis 2 dalies 5 punktas).

20Sutarties 4 punkte nurodyta, kad „<...> Nesant galimybės su Klientu susisiekti iki sutartos išvykimo datos, Vykdytojas pasilieka teisę sutartį nutraukti vienašališkai nesikreipiant į teismą, raštu informuojant prieš 5 darbo dienas <...>“. Minėtas Sutarties punktas įtvirtina paslaugos teikėjo (atsakovo) teisę įspėjus vartotoją prieš 5 darbo dienas vienašališkai nutraukti Sutartį. Visiškai sutiktina su ieškovo nurodytu, jog sutarties nutraukimo pagrindai turi būti realūs, jų tikrumas įrodytas, ir jie turėtų reikšti, kad sutarties tolesnis galiojimas sukeltų nukentėjusiai šaliai sutarties sudarymo metu nenumatytus turtinio ar asmeninio pobūdžio didelius praradimus. Vien tik formalus sutarties esminių nuostatų pažeidimas, jeigu neatsiranda neigiamų pasekmių (žalos) nukentėjusiai šaliai, paprastai leidžia daryti išvadą, kad esminio sutarties pažeidimo nebuvo, o nukentėjusios šalies rėmimasis tokia aplinkybe vienašališkai nutraukiant sutartį reiškia bandymą įrodyti tariamą ar apsimestinį sutarties nutraukimo pagrindą. Todėl pripažintina, kad ieškovas pagrįstai padarė išvadą, jog atsižvelgiant į nurodytą bei vertinant Sutarties 4 punkte įtvirtintą nuostatą sutarčių nesąžiningų sąlygų požiūriu, ta aplinkybė, jog nėra galimybės su vartotoju susisiekti telefonu iki sutartos išvykimo dienos likus ne mažiau nei 5 darbo dienoms iki išvykimo, t. y. dar iki vartotojui pradedant naudotis sutartyje nurodytomis paslaugomis, nėra pakankamas pagrindas konstatuoti, kad vartotojas nesilaikys sutartyje įtvirtintų įsipareigojimų bei nevyks į kelionę, ir, todėl Sutarties 4 punkte įtvirtinant nuostatą, kad nesant galimybės su vartotoju susisiekti iki sutartos išvykimo datos, paslaugos teikėjas turi teisę raštu prieš 5 darbo dienas įspėjus vartotoją vienašališkai nutraukti Sutartį, iš esmės pažeidžia vartotojo teises bei teisėtus interesus (CK 6.2284 straipsnio 2 dalies 6 punktas).

21Taigi, apibendrinant, teismas visiškai sutinka su Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos komisijos 2015 m. gruodžio 23 d. nutarime Nr. 10-1712 „Dėl UAB „Tavo turtas“ sutarties dėl kelionės paslaugų užsakymo sąlygų“ padarytomis išvadomis.

22Kaip minėta, ieškovas pagrįstai, vadovaudamasis Vartotojų teisių apsaugos įstatymo 32 straipsnio 2-3 dalimis, išsiuntė priimtą nutarimą atsakovui ir pasiūlė per 14 dienų nuo nutarimų gavimo dienos pakeisti, panaikinti ar netaikyti nutarime nurodytų sąlygų sudarant sutartis su vartotojais, kurios buvo pripažintos neatitinkančiomis vartojimo sutarčių nesąžiningų sąlygų nustatymo kriterijų, tačiau per nustatytą terminą atsakovas ieškovui pranešimo, kad sutinka nutraukti viešojo intereso pažeidimą arba kad pažeidimą nutraukė, nepateikė. Esant tokioms aplinkybėms, ieškovo ieškinys, pareikštas ginant viešąjį interesą, tenkintinas, atsakovo Sutarties dėl kelionės paslaugų užsakymo 3.1.7, 3.2.2, 3.2.6 bei 4 punktų sąlygos pripažintinos nesąžiningomis ir negaliojančiomis.

23Atsižvelgiant į tai, kad ieškovas pagal įstatymą (CPK 83 straipsnio 1 dalies 5, 10 punktai) yra atleistas nuo žyminio mokesčio už pareikštą ieškinį mokėjimo ir ieškinį patenkinus visiškai, valstybei iš atsakovo priteistinas 75,00 Eur dydžio žyminis mokestis, nes ieškinys pateiktas elektroninių ryšių priemonėmis (CPK 80 straipsnio 1 dalies 5 punktas, 7 dalis, 96 straipsnio 1 dalis).

24Ieškinį patenkinus, iš atsakovo taip pat priteistinos teismo patirtos pašto išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu – 11,18 Eur (CPK 88 straipsnio 1 dalies 3 punktas, 92 straipsnis, 93 straipsnio 1 dalis, 96 straipsnio 1 dalis). CPK 96 straipsnio 6 dalyje numatyta, kad jeigu iš šalies į valstybės biudžetą išieškotina bendra suma yra mažesnė už teisingumo ministro kartu su finansų ministru nustatytą minimalią valstybei priteistiną bylinėjimosi išlaidų sumą, teismas tokios sumos nepriteisia ir ji nėra išieškoma. Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir Lietuvos Respublikos finansų ministro 2011 m. lapkričio 7 d. įsakyme Nr. 1R-261/1K-355 „Dėl minimalios valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos nustatymo” (įsigaliojo 2011 m. lapkričio 11 d.) nustatyta, kad minimali valstybei priteistina bylinėjimosi išlaidų suma yra 3,00 Eur. Pagal Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo 66 straipsnio 4 dalį, 11,18 Eur suma apvalinama iki artimiausio sveiko skaičiaus, t. y. iki 11,00 Eur. Atsižvelgiant į išdėstytą aukščiau, ieškinį patenkinus visiškai, 11,00 Eur teismo patirtų pašto išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, priteistina valstybei iš atsakovo.

25Kiti šalių argumentai nėra reikšmingi ginčo nagrinėjimui, todėl dėl jų teismas nepasisako. Taip pat pažymėtina, kad pagal kasacinio teismo praktiką įstatyminė teismo pareiga tinkamai motyvuoti priimtą teismo sprendimą neturi būti suprantama kaip reikalavimas detaliai atsakyti į kiekvieną šalių byloje išsakytą ar pateiktą argumentą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. gegužės 27 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-219/2009; 2010 m. birželio 22 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-287/2010; etc.). Tokia teismo sprendimo motyvavimo pareigos tinkamo įvykdymo samprata pateikiama ne vien kasacinio teismo, bet ir Europos Žmogaus Teisių Teismo praktikoje (Van de Hurk v. the Netherlands, judgement of 19 April 1994, par. 61).

26Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259, 263, 265, 268, 270 straipsniais, teismas

Nutarė

27ieškinį patenkinti.

28Pripažinti atsakovo UAB „Tavo turtas“ parengtos Sutarties dėl kelionės paslaugų užsakymo 3.1.7, 3.2.2, 3.2.6 bei 4 punktų sąlygas nesąžiningomis ir negaliojančiomis.

29Priteisti iš atsakovo UAB „Tavo turtas“, juridinio asmens kodas 300586413, valstybės naudai 75,00 Eur (septyniasdešimt penki eurai) žyminį m okestį bei 11,00 Eur (vienuolika eurų) išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų siuntimu.

30Šios sumos turi būti sumokėtos į Valstybinės mokesčių inspekcijos sąskaitą Nr. LT24 7300 0101 1239 4300, įmokos kodas 5660. Sumokėjimą patvirtinantį dokumentą būtina pristatyti į Vilniaus miesto apylinkės teismą.

31Sprendimas per 30 dienų nuo paskelbimo gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Vilniaus apygardos teismui, skundą paduodant per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėjas Edvardas... 2. viešame teismo posėdyje išnagrinėjęs civilinę bylą pagal ieškovo... 3. ieškovas Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnyba teismo prašo... 4. Atsakovas UAB „Tavo turtas“ pateiktame atsiliepime į ieškinį nurodo, kad... 5. Trečiasis asmuo J. M. pateikė teismui pareiškimą, kuris laikytinas... 6. Teismo posėdžio metu ieškovo atstovės ieškinį palaikė, prašė ieškinį... 7. Ieškinys tenkintinas.... 8. Ieškovo atstovių paaiškinimais ir rašytiniais įrodymais nustatyta, kad... 9. CPK 49 straipsnio 2 dalis numato, kad įstatymų nustatytais atvejais... 10. Ieškovas, be kitų funkcijų, įstatymų nustatyta tvarka kontroliuoja... 11. Pagal Vartotojų teisių apsaugos įstatymo 32 straipsnio 2-3 dalis ieškovas,... 12. Iš byloje pateiktų rašytinių įrodymų nustatyta, kad Valstybinės... 13. Ieškovas 2015 m. gruodžio 31 d. raštu Nr. 4-11959 minėto nutarimo nuorašą... 14. Nagrinėjamai bylai aktualu paminėti, kad trečiasis asmuo J. M. 2016 m.... 15. Nagrinėjamoje byloje nustačius, kad atsakovo UAB „Tavo turtas“ su... 16. Direktyva Lietuvos teisėje įgyvendinta jos nuostatas perkeliant į CK 6.2284... 17. Standartinių (tipinių) vartojimo sutarčių atveju vartotojo derybinės... 18. Nagrinėjamu atveju, minėtais skundžiamos Sutarties 3.1.7, 3.2.2 punktais... 19. Sutarties 3.2.6 punktas įtvirtina vartotojo pareigą, neišvykus laiku bei... 20. Sutarties 4 punkte nurodyta, kad „<...> Nesant galimybės su Klientu... 21. Taigi, apibendrinant, teismas visiškai sutinka su Valstybinės vartotojų... 22. Kaip minėta, ieškovas pagrįstai, vadovaudamasis Vartotojų teisių apsaugos... 23. Atsižvelgiant į tai, kad ieškovas pagal įstatymą (CPK 83 straipsnio 1... 24. Ieškinį patenkinus, iš atsakovo taip pat priteistinos teismo patirtos pašto... 25. Kiti šalių argumentai nėra reikšmingi ginčo nagrinėjimui, todėl dėl jų... 26. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259, 263, 265,... 27. ieškinį patenkinti.... 28. Pripažinti atsakovo UAB „Tavo turtas“ parengtos Sutarties dėl kelionės... 29. Priteisti iš atsakovo UAB „Tavo turtas“, juridinio asmens kodas 300586413,... 30. Šios sumos turi būti sumokėtos į Valstybinės mokesčių inspekcijos... 31. Sprendimas per 30 dienų nuo paskelbimo gali būti skundžiamas apeliaciniu...