Byla eB2-1212-264/2018
Dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovei akcinei bendrovei „Ekra“, trečiasis asmuo nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų uždaroji akcinė bendrovė „FILTER“

1Kauno apygardos teismo teisėja Aušra Baubienė rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo VSDFV Kauno skyriaus pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovei akcinei bendrovei „Ekra“, trečiasis asmuo nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų uždaroji akcinė bendrovė „FILTER“, ir,

Nustatė

2Ieškovas Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Kauno skyrius Įmonių bankroto įstatymo 4 straipsnio 3 punkte numatytu pagrindu kreipėsi į teismą, prašydamas AB „Ekra“ iškelti bankroto bylą. Pareiškime nurodė, kad AB „Ekra“ įsiskolinimas Valstybinio socialinio draudimo fondo (toliau – Fondas) biudžetui 2017 m. rugsėjo 22 d. sudaro 43 720,67 Eur. Lietuvos Respublikos apdraustųjų valstybiniu socialiniu draudimu ir valstybinio socialinio draudimo išmokų gavėjų registro (toliau – Registras) 2017 m. rugsėjo 22 d. duomenimis, AB „Ekra“ yra septyni apdraustieji. Valstybės įmonės Registrų centras ir VĮ „Regitra“ 2017 m. rugsėjo 8 d. duomenimis, AB „Ekra“ vardu nėra registruoto nekilnojamojo turto nei transporto priemonių. Remiantis AB „Ekra“ 2016 metų balanso duomenimis, bendrovė turėjo turto viso 642 320 Eur sumai. Per vienerius metus mokėtinos sumos ir įsipareigojimai sudarė 553 973 Eur. AB „Ekra“ nevykdo savo įsipareigojimų ir nemoka privalomųjų socialinio draudimo įmokų. AB „Ekra“ deklaruotų mokesčių mokestinės nepriemokos suma – 40 085,40 Eur. Atsižvelgiant į AB „Ekra“ 2016 metų balanso duomenis bendrovės pradelsti įsipareigojimai viršija daugiau kaip pusę į jos balansą įrašyto turto vertės, todėl darytina išvada, kad AB „Ekra“ yra nemoki. Taip pat ieškovas atskirajame skunde nurodė, kad teismų praktikoje vertinant trumpalaikio turto sudėtį preziumuojama, kad įmonė faktiškai nedisponuoja iš debitorių gautinomis sumomis, todėl debitorių skolos turėtų būti vertinamos ne tik dydžio, bet ir galimybių jas realiai išsiieškoti ir grąžinti įmonei aspektais. Įvertinus tarp AB „Ekra“ ir debitorių kilusius teisminius ginčus, galimybė išsiieškoti nurodytus įsiskolinimus iš debitorių kelia pagrįstų abejonių, nes atsakovė AB „Ekra“ faktiškai šiomis sumomis nedisponuoja ir nepateikė jokių įrodymų, pagrindžiančių šių skolų realias išsiieškojimo ir jų grąžinimo įmonei galimybes. Be to, pati atsakovė atsiliepime į pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo pripažino, kad beveik visas AB „Ekra“ turtas nėra likvidus – jį sudaro gautinos sumos iš skolininkų, kurie geranoriškai savo įsipareigojimų AB „Ekra“ atžvilgiu nevykdo.

3Atsakovė AB „Ekra“ pateikė atsiliepimą, kuriame nurodo, kad atsižvelgdama į dabartinę įmonės finansinę padėtį ir įvertinusi įmonės tolesnės veiklos perspektyvas, su pareiškimu dėl bankroto bylos iškėlimo sutinka ir prašo iškelti AB „Ekra“ bankroto bylą. Esant areštuotam atsakovės turtui ir vykstant teisminiam ginčui dėl didelės sumos priteisimo, atsakovės veikla šiuo metu yra visiškai paralyžiuota, ir faktiškai nėra jokių galimybių ją toliau vykdyti, priimti naujus užsakymus ir gerinti įmonės finansinę padėtį. Kaip matyti iš teismui teikiamo 2017 m. spalio 6 d. AB „Ekra“ balanso, AB „Ekra“ turtas šiuo metu sudaro 1 524 118 Eur, o įsipareigojimai – 611 090 Eur. Taigi, AB „Ekra“ turtas gerokai viršija įmonės įsipareigojimų dydį, ir įsipareigojimai nesiekia pusės įmonės balanse įrašyto turto vertės. Kita vertus, beveik visas AB „Ekra“ turtas nėra likvidus – jį sudaro gautinos sumos iš skolininkų, kurie geranoriškai savo įsipareigojimų AB „Ekra“ atžvilgiu nevykdo. Dalies šių sumų išieškojimui būtina inicijuoti teisminius procesus, tačiau esant areštuotam AB „Ekra“ turtui ir faktiškai įmonei negalint vykdyti veiklos, įmonė finansuoti bylinėjimosi su skolininkais, apmokėti žyminius mokesčius ar arbitražo rinkliavas ir iš gautų lėšų atsiskaityti su kreditoriais neturi galimybių. AB „Ekra“ vadovas priėmė sprendimą siūlyti kreditoriams vykdyti AB „Ekra“ bankroto procesą ne teismo tvarka ir pasirinkti kreditorių vertinimu tinkamiausią bankroto administratoriaus kandidatūrą, kas, įmonės įsitikinimu, būtų leidę gerokai operatyviau ir žymiai mažesniais kaštais įvykdyti bankroto procedūras ir patenkinti kuo didesnę kreditorių reikalavimų dalį. Nors didžioji dalis AB „Ekra“ kreditorių pritarė įmonės bankroto proceso vykdymui ne teismo tvarka, tam paprieštaravus pareiškėjui VSDFV Kauno skyriui bei Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, sprendimas nebuvo priimtas. Atsakovės nuomone bankroto bylos įmonei iškėlimas ir įmonės administratoriaus paskyrimas šiuo metu geriausiai atitinka atsakovės ir jos kreditorių interesus, kadangi tik tai sudarytų galimybę (įmonė būtų atleista nuo žyminio mokesčio mokėjimo) išieškoti skolas iš AB „Ekra“ skolininkų ir patenkinti įmonės kreditorių reikalavimus. Teismui pateiktuose paaiškinimuose nurodo, kad pagrindiniai įmonės skolininkai yra UAB „Aukštaitijos vandenys“ (852 994,06 Eur dydžio reikalavimas), BAB bankas Snoras (536 081 Eur dydžio reikalavimas) ir UAB „Filter“ (29 154,29 Eur dydžio reikalavimas). Nei UAB „Aukštaitijos vandenys“, nei UAB „Filter“ savo įsipareigojimų AB „Ekra“ atžvilgiu nepripažįsta ir yra pareiškę panašaus dydžio priešpriešinius reikalavimus. Skolos atgavimo iš BAB bankas Snoras galimybių įmonė šiuo metu tiksliai įvertinti negali. AB „Ekra“ nepriklauso banko kreditorių komitetui ir dėl to detalia informacija apie bankroto proceso eigą bei banko turto realizavimo procedūras nedisponuoja. Turto nelikvidumas, taip pat AB „Ekra“ atžvilgiu taikomos laikinosios apsaugos priemonės (Kauno apylinkės teismas areštavo AB „Ekra“ turto už 25 019,88 Eur, o Panevėžio apygardos teismas – net už 827 000 Eur), sąlygoja apyvartinių lėšų įmonėje nebuvimą.

4Trečiasis asmuo nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų UAB „FILTER“ tenkinti Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Kauno skyriaus ieškinį ir iškelti bankroto bylą AB „Ekra“. Nurodo, kad AB „Ekra” jau daugiau nei trejus metus yra skolinga UAB „FILTER“ 22 141,48 Eur už atliktus darbus bei 2 878,40 Eur delspinigių už vėlavimą atsiskaityti. AB „Ekra” savo įsipareigojimų nevykdo ne tik valstybės biudžetui, tačiau ir kitiems kreditoriams.

5Atsakovei AB „Ekra “ keltina bankroto byla.

6Pareiškimas paduotas, laikantis kreipimosi dėl bankroto bylos iškėlimo tvarkos ir sąlygų, nustatytų Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 4 ir 6 straipsniuose.

7Bankroto byla įmonei iškeliama, jei yra bent viena iš ĮBĮ 9 straipsnio 7 dalyje numatytų sąlygų: 1) įmonė yra nemoki arba vėluoja išmokėti darbuotojui (darbuotojams) darbo užmokestį ir su darbo santykiais susijusias išmokas, 2) įmonė negali arba negalės vykdyti įsipareigojimų. Pagal ĮBĮ 2 straipsnio 8 dalį įmonės nemokumas – tai įmonės būsena, kai įmonė nevykdo įsipareigojimų (nemoka skolų, neatlieka iš anksto apmokėtų darbų ir kt.) ir pradelsti įmonės įsipareigojimai (skolos, neatlikti darbai ir kt.) viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės. Taigi sprendžiant įmonės nemokumo klausimą, teisinę reikšmę turi ne visos įmonės skolos, o tik pradelstos skolos, t. y. tokios, kurių mokėjimo terminai suėję. Tam, kad būtų išsiaiškinta įmonės reali turtinė padėtis, teismas įmonės nemokumo klausimą pirmiausia turi spręsti pagal aktualius finansinės atskaitomybės duomenis ir remtis kitais byloje esančiais įrodymais, kurie pagrįstų pradelstų įsipareigojimų kreditoriams dydį bei realią, o ne įrašytą balanse, įmonės turimo turto vertę.

8Teismų praktikoje taip pat pažymėta, kad bankroto bylos iškėlimo klausimo nagrinėjimas yra grindžiamas teisine prezumpcija, pagal kurią mokumo pagrindimo našta perkeliama įmonei, kuriai prašoma iškelti bankroto bylą (CPK 12 straipsnis, 178 straipsnis, ĮBĮ 9 straipsnio 1 dalis) (žr., pvz., Lietuvos apeliacinio teismo 2016 m. gruodžio 7 d. nutartį civilinėje byloje Nr. e2-2184-798/2016). Taigi nagrinėjamu atveju įmonės mokumo įrodinėjimo pareiga tenka atsakovei AB „Ekra“.

9Iš atsakovės teismui pateiktų finansinės atskaitomybės dokumentų nustatyta, kad balansinė įmonės turto vertė 2017 m. gruodžio 31 d. d. siekia 1 523 218 Eur, kurį sudarė ilgalaikis turtas – 1 420 276 Eur, trumpalaikis turtas – 102 942 Eur. Per vienerius metus mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai sudaro 490 765 Eur. Pateiktame kreditorių sąraše nurodoma, kad reikalavimai kreditoriams sudaro 588 336,79 Eur. VSDFV Kauno skyriaus pareiškime nurodoma, kad AB „Ekra“ įsiskolinimas Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui 2017 m. rugsėjo 22 d. sudaro 43 720,67 Eur. Viešai skelbiamais Sodros duomenimis, AB „Ekra“ įsiskolinimas Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui šiai dienai sudaro 47 146,73 Eur. 2017 m. spalio 13 d. pateiktais VMI duomenimis AB „Ekra“ turėjo 40 415,39 Eur dydžio mokestinę nepriemoką. Viešais skelbiamais VMI duomenimis klausimo dėl bankroto bylos iškėlimo dienai AB „Ekra“ mokestinė nepriemoka sudaro 40 508,20 Eur. Kaip matyti, AB „Ekra“ įsiskolinimas valstybės institucijos didėja, o tai rodo, kad įmonė negali vykdyti įsipareigojimų.

10AB „Ekra“ pateiktų 2017 m. spalio 6 d., 2017 m. gruodžio 31 d. balansų duomenimis įmonės finansinį turtą sudaro 1 419 677 Eur iš kurio kito finansinio turto vertė nurodoma 882 148 Eur. Nurodoma debitorinių reikalavimų suma 883 514,61 Eur iš esmės sutampa su kito finansinio turto nurodoma verte 882 148 Eur.

11Pažymėtina, jog teismų praktikoje vertinant trumpalaikio turto sudėtį preziumuojama, kad įmonė faktiškai nedisponuoja iš debitorių gautinomis sumomis, todėl debitorių skolos turi būti vertinamos ne tik dydžio, bet ir galimybių jas realiai išsiieškoti ir grąžinti įmonei aspektais (Lietuvos apeliacinio teismo 2015 m. liepos 19 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-1312-464/2015). Be to, pripažįstama, jog skolų susigrąžinimas iš debitorių visa apimtimi praktikoje apskritai nėra dažnas (Lietuvos apeliacinio teismo 2014 m. spalio 30 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1938/2014; Lietuvos apeliacinio teismo 2015 m. liepos 23 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1473-407/2015).

12Atsakovė nurodo, kad didžiąją jos turto dalį sudaro debitoriniai įsiskolinimai, kurių atgavimas reikalauja teisminių procesų, finansinių sąnaudų.

13Iš įmonės turimo turto vertės 1 523 218 Eur atėmus debitorinius įsiskolinimus (883 514,61 Eur), įmonės turto vertė sudaro 639 703,39 Eur. Įvertinus šiuos duomenis darytina išvada, kad pradelsti įsipareigojimai kreditoriams (588 336,79 Eur ) viršija pusę įmonės realaus turimo turto vertę (639 703,39 Eur). Minėti duomenys pagrindžia, jog tokia AB „Ekra“ būsena atitinka Įmonių bankroto įstatymo 2 straipsnio 8 dalyje reglamentuotą įmonės nemokumo sąvoką.

14Tai, kad įmonė nepajėgi vykdyti veiklą, atsiskaityti su kreditoriais, atlikti einamuosius mokėjimus pripažįsta ir pati AB „Ekra“. Aplinkybe, kad įmonė neatsiskaito su kreditoriais taip pat patvirtina didėjantys įsiskolinimai VSDFV, VMI, įmonės ketinimas ne teismo tvarka įgyti bankrutuojančios įmonės statusą. 2017 m. spalio 6 d. balanso duomenys taip pat patvirtina, kad AB „Ekra su darbo santykiais susiję įsipareigojimai sudaro 210 045 Eur, o iš 2017 m. gruodžio 31 d. balanso duomenų nustatyta, kad įmonės su darbo santykiais susiję įsipareigojimai sudaro 222 812 Eur. Kai matyti šie įsipareigojimai didėja, kas pagal Įmonių bankroto įstatymo 9 straipsnio 7 dalies 1 punktą sudaro sąlygas iškelti įmonei bankroto bylą.

15VĮ Registrų centras Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašo, VĮ Regitra duomenimis atsakovė nekilnojamojo turto, transporto priemonių neturi.

16Taigi, įvertinus visus byloje esančius duomenis, darytina išvada, kad atsakovė AB „Ekra“ yra nemoki, nes įmonė nevykdo įsipareigojimų kreditoriams, nemoka mokesčių valstybei ir jos pradelsti įsipareigojimai kreditoriams (588 336,79 Eur) viršija pusę įmonės turto vertės (639 703,39 Eur). Minėti duomenys pagrindžia, jog tokia AB „Ekra“ būsena atitinka Įmonių bankroto įstatymo 2 straipsnio 8 dalyje reglamentuotą įmonės nemokumo sąvoką

17Nustatęs šias aplinkybes, teismas daro išvadą, kad yra Įmonių bankroto įstatymo 9 straipsnio 7 dalies 1 ir 2 punktuose nurodyti pagrindai iškelti AB „Ekra“ bankroto bylą, t. y. įmonė, kuriai prašoma iškelti bankroto bylą, yra nemoki ir įmonė negali vykdyti įsipareigojimų.

18Dėl administratoriaus kandidatūros.

19Bankroto administratorių atrankos kompiuterinė programa administratoriumi atrinko L. P., sąrašo eilės Nr. B-FA005, kuris pateikė sutikimą-deklaraciją administruoti atsakovę. Teismas neturi duomenų, kad siūloma bankroto administratoriaus kandidatūra prieštarautų imperatyvioms ĮBĮ 11 straipsnio 4 dalies nuostatoms, todėl iškėlus bankroto bylą, AB „Ekra“ bankroto administratoriumi skirtinas Bankroto administratorių atrankos kompiuterinės programos parinktas šias paslaugas atlikti L. P. (paslaugas teikiančių asmenų sąrašo Nr. B-FA005, Žagienės g. 33, Pažagienių k., Panevėžio r. sav., tel. (8 45) 462341, mob. 8 687 99459, el. p. lygaudaspetronis@gmail.com), atitinkanti LR įmonių bankroto įstatymo 11 straipsnio 2 dalies reikalavimus administratoriaus kandidatūrai. Pagal ĮBĮ 11 straipsnio 4 dalį teismo nutartis, kuria paskirtas bankroto administratorius parinktas pagal minėtą programą, yra neskundžiama, todėl negali būti apeliacijos objektas (Pvz. žr. Lietuvos apeliacinio teismo 2017 m. liepos 5 d. nutartis civilinėje byloje Nr.2-1139-157/2017).

20Iškėlus AB „Ekra“ bankroto bylą, areštuotinas įmonės turtas iki nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos (ĮBĮ 10 str. 4 d. 2 p.).

21Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 9 straipsnio 7 dalimi, 10 straipsniu, 11 straipsnio 2 ir 4 dalimis, Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 290–292 straipsniais,

Nutarė

22Iškelti akcinės bendrovės „Ekra“ (juridinio asmens kodas 134124027, buveinės adresas: Ateities pl. 30C, Kaunas) bankroto bylą.

23Paskirti akcinės bendrovės „Ekra“ bankroto administratoriumi L. P. (paslaugas teikiančių asmenų sąrašo Nr. B-FA005, Žagienės g. 33, Pažagienių k., Panevėžio r. sav., tel. (8 45) 462341 , mob. 8 687 99459 , el. p. lygaudaspetronis@gmail.com).

24Uždėti akcinės bendrovės „Ekra“ (juridinio asmens kodas 134124027) nekilnojamajam ir kitam ilgalaikiam materialiam turtui areštą, galiojantį iki šios nutarties įsiteisėjimo dienos.

25Nustatyti 30 dienų laikotarpį nuo šios nutarties įsiteisėjimo dienos kreditoriniams reikalavimams, atsiradusiems iki bankroto bylos iškėlimo dienos, pareikšti.

26Nustatyti, kad įmonės valdymo organai privalo perduoti bankroto administratoriui įmonės turtą pagal balansą, sudarytą nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos duomenimis, ir visus dokumentus per 10 dienų nuo šios nutarties įsiteisėjimo dienos.

27Apie bankroto bylos iškėlimą nedelsiant pranešti Turto arešto aktų registro tvarkytojui, juridinių asmenų registrui, Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, antstoliams, ieškovei, atsakovei ir administratorei.

28Nutarčiai įsiteisėjus ją pakartotinai išsiųsti Turto arešto aktų registro tvarkytojui.

29Pavesti administratoriui atlikti kitus ĮBĮ 10 straipsnio 4 dalies 3 punkte, 7 dalies 8 punkte nustatytus veiksmus. Jam taip pat pavesti sušaukti pirmąjį kreditorių susirinkimą ĮBĮ 22 straipsnio 1 dalyje nustatytu terminu.

30Ši nutartis per 10 dienų nuo jos priėmimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Lietuvos apeliaciniam teismui per Kauno apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo teisėja Aušra Baubienė rašytinio proceso tvarka... 2. Ieškovas Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Kauno skyrius Įmonių... 3. Atsakovė AB „Ekra“ pateikė atsiliepimą, kuriame nurodo, kad... 4. Trečiasis asmuo nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų UAB „FILTER“... 5. Atsakovei AB „Ekra “ keltina bankroto byla.... 6. Pareiškimas paduotas, laikantis kreipimosi dėl bankroto bylos iškėlimo... 7. Bankroto byla įmonei iškeliama, jei yra bent viena iš ĮBĮ 9 straipsnio 7... 8. Teismų praktikoje taip pat pažymėta, kad bankroto bylos iškėlimo klausimo... 9. Iš atsakovės teismui pateiktų finansinės atskaitomybės dokumentų... 10. AB „Ekra“ pateiktų 2017 m. spalio 6 d., 2017 m. gruodžio 31 d. balansų... 11. Pažymėtina, jog teismų praktikoje vertinant trumpalaikio turto sudėtį... 12. Atsakovė nurodo, kad didžiąją jos turto dalį sudaro debitoriniai... 13. Iš įmonės turimo turto vertės 1 523 218 Eur atėmus debitorinius... 14. Tai, kad įmonė nepajėgi vykdyti veiklą, atsiskaityti su kreditoriais,... 15. VĮ Registrų centras Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko... 16. Taigi, įvertinus visus byloje esančius duomenis, darytina išvada, kad... 17. Nustatęs šias aplinkybes, teismas daro išvadą, kad yra Įmonių bankroto... 18. Dėl administratoriaus kandidatūros.... 19. Bankroto administratorių atrankos kompiuterinė programa administratoriumi... 20. Iškėlus AB „Ekra“ bankroto bylą, areštuotinas įmonės turtas iki... 21. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 9... 22. Iškelti akcinės bendrovės „Ekra“ (juridinio asmens kodas 134124027,... 23. Paskirti akcinės bendrovės „Ekra“ bankroto administratoriumi L. P.... 24. Uždėti akcinės bendrovės „Ekra“ (juridinio asmens kodas 134124027)... 25. Nustatyti 30 dienų laikotarpį nuo šios nutarties įsiteisėjimo dienos... 26. Nustatyti, kad įmonės valdymo organai privalo perduoti bankroto... 27. Apie bankroto bylos iškėlimą nedelsiant pranešti Turto arešto aktų... 28. Nutarčiai įsiteisėjus ją pakartotinai išsiųsti Turto arešto aktų... 29. Pavesti administratoriui atlikti kitus ĮBĮ 10 straipsnio 4 dalies 3 punkte, 7... 30. Ši nutartis per 10 dienų nuo jos priėmimo dienos gali būti skundžiama...