Byla eB2-5370-577/2016
Dėl kreditorių susirinkimo nutarimo panaikinimo

1Vilniaus apygardos teismo teisėja Jadvyga Mardosevič, teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi kreditoriaus AB SEB banko skundą dėl kreditorių susirinkimo nutarimo panaikinimo,

Nustatė

2Kreditorius AB SEB bankas kreipėsi į teismą su skundu, kuriuo prašo panaikinti 2016 m. liepos 4 d. vykusiame BUAB „Pramonės pastatų valdymas“ kreditorių susirinkime priimtą nutarimą 3 darbotvarkės klausimu – dėl taikos sutarties, susijusios su bankui įkeistu turtu, sudarymu. Nurodė, kad apie sprendimo projektą nepranešta nei įkaito turėtojui, nei kitiems kreditoriams, apie tokį nutarimo projektą bankas negalėjo pasisakyti; už nutarimo priėmimą balsavę nariai buvo susitarę iš anksto ir suderinę savo veiksmus, siekdami veikti prieš banko interesus; taikos sutartis sudaroma nesant teisinio pagrindo, pripažįstant naujus asmenis Bankui įkeisto turto dalies bendrasavininkiais, mažinama bendrovės įkeisto turto vertė, apsunkinamas įkeisto turto pardavimas, vilkinama bankroto bylos eiga, tuo pačiu didėjant administravimo išlaidoms, mažinamos kreditorių galimybės atgauti į įsiskolinimą, todėl mano, jog nutarimas turi būti panaikintas kaip neteisėtas, prieštaraujantis ĮBĮ nuostatoms bei teisingumo, sąžiningumo ir protingumo principams, o klausimas grąžintas bendrovės kreditorių komitetui pakartotiniam svarstymui.

3BUAB „Pramonės pastatų valdymas“ bankroto administratorius UAB „Insolvensa“ prašo kreditoriaus AB SEB skundą spręsti teismo nuožiūra. Nurodė, kad bankroto administratorius siūlė nepritarti taikos sutarčiai pagal pateiktas „L&M Internacional Trading Ltd“ taikos sutarties sąlygas. 2016-07-04 BUAB „Pramonės pastatų valdymas“ kreditorių susirinkimo metu didžioji dalis kreditorių (52,18 proc.) pasisakė, kad nesutinka nepritarti taikos sutarties sąlygoms ir pasiūlė pritarti sutarčiai su „L&M Internacional Trading Ltd“. Dalis kreditorių pasiūlė svarstyti taikos sutarties sudarymą kreditorių susirinkime. Pasiūlymas sudaryti taikos sutartį patvirtintas daugumos kreditorių, todėl yra privalomas bankroto administratoriui.

4Skundas atmestinas.

5Byloje nustatyta, jog 2016 m. liepos 4 d. įvykusio BUAB „Pramonės pastatų valdymas“ kreditorių susirinkimo metu buvo priimtas skundžiamas nutarimas Nr. 3 „Dėl taikos sutarties sudarymo civilinėje byloje Nr. E2-1798-577/2016“ (bankroto byla Nr. B2-1113-577/2016), kuriuo nutarta sudaryti taikos sutartį pasiūlytomis sąlygomis. Iš 2016-07-04 kreditorių susirinkimo protokolo Nr. 13 turinio matyti, jog už pateiktą nutarimo projektą „Nesudarinėti taikos sutarties pasiūlytomis sąlygomis“ pasisakė 44,14 proc. balsų turinčių kreditorių, „prieš“ balsavo 52,18 proc., ir 1,07 proc. susilaikė. Protokole nurodyta, kad kreditoriai UAB „Ecornus“ ir Š. K. pasiūlė savo nutarimo projektą – „sudaryti taikos sutartį pasiūlytomis sąlygomis“. Už šį projektą balsavo 52,18 proc. balsų turinčių kreditorių.

6ĮBĮ 24 straipsnio 4 dalyje nustatyta, kad kreditorių susirinkimo nutarimai privalomi visiems kreditoriams, tačiau kreditorius, nesutikdamas su kreditorių susirinkimo nutarimais, turi teisę apskųsti juos teismui (ĮBĮ 21 straipsnio 2 dalies 3 punktas). Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad nagrinėjant skundus dėl kreditorių susirinkimo nutarimų teisėtumo reikia patikrinti, ar buvo laikytasi ĮBĮ ir kreditorių susirinkimo nustatytos susirinkimo sušaukimo, kreditorių dalyvavimo, nustatytos susirinkimo darbotvarkės klausimų nagrinėjimo, balsavimo ir nutarimų priėmimo tvarkos (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007 m. birželio 22 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-286/2007), nes šie procedūrų veiksmai reikšmingi ir gali lemti neteisėtų nutarimų priėmimą. Teismas, nustatęs esminius procedūrinius pažeidimus, galėjusius lemti neteisėtų nutarimų priėmimą, taip pat nustatęs, kad priimti nutarimai prieštarauja imperatyviosioms ĮBĮ, kitų įstatymų normoms, CK 1.5 straipsnyje įtvirtintiems principams ir dėl to pažeidžia bankrutuojančios įmonės, jos kreditorių teisėtus interesus, kreditorių susirinkimo nutarimus panaikina (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012 m. sausio 6 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-112/2012; Lietuvos apeliacinio teismo 2014 m. vasario 11 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-291/2014).

7Nagrinėjamoje byloje pareiškėjas reikalavimą panaikinti kreditorių susirinkimo nutarimą dėl taikos sutarties sudarymo grindžia tuo, kad toks nutarimas pažeidžia įkaito turėtojo ir kitų įmonės kreditorių teises, sudarius taikos sutartį ir atsiradus naujiems bankui įkeisto turto bendrasavininkiams, sumažės įkeisto turto vertė, apsunkintas turto pardavimas užvilkins bankroto procesą ir sąlygos didesnius kaštus.

8ĮBĮ 11 straipsnyje nustatyta bankroto administratoriaus kompetencija ir funkcijos; bankroto administratorius privalo ginti visų kreditorių, taip pat bankrutuojančios įmonės teises ir interesus, organizuoti ir atlikti būtinus bankroto proceso darbus, ginčyti kreditorių interesus pažeidžiančius bankrutuojančios įmonės sandorius ir t.t.; atlikdamas bankroto proceso darbus, administratorius privalo vykdyti teismo ir (ar) kreditorių susirinkimo bei komiteto sprendimus. ĮBĮ normos, reglamentuojančios administratoriaus funkcijas ir įgaliojimus, yra imperatyvaus pobūdžio; šių normų reikalavimai negali būti keičiami nei pavedimo sutartimi, nei konkrečiais kreditorių susirinkimo ar kreditorių komiteto nutarimais. Tačiau pažymėtina tai, jog ĮBĮ 11 straipsnio 3 dalies 20 punkto (galiojančios red. - 11 straipsnio 5 dalies 20 punkto) nuostata, kuria administratoriui pavedama vykdyti teismo ir (ar) kreditorių susirinkimo bei komiteto sprendimus, negali būti aiškinama taip, kad administratorius yra besąlygiškai saistomas nutarimų (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010-12-13 nutartis civ. byloje Nr. 3K-3-508/2010).

9Nagrinėjamu atveju kreditorių susirinkimas nutarimu Nr. 3 „Dėl taikos sutarties sudarymo civilinėje byloje Nr. E2-1798-577/2016“, nutarė sudaryti taikos sutartį teisme nagrinėjamojoje civilinėje byloje. Sprendžiant, ar yra pagrindas naikinti ginčijamą kreditorių susirinkimo nutarimą svarbu akcentuoti tai, jog šalių sudarytą taikos sutartį civilinėje byloje tvirtina teismas (CPK 140 straipsnio 3 dalis) ir tik tokiu atveju, jei ji neprieštarauja imperatyvioms įstatymo normoms, viešajam interesui, nepažeidžia šalių teisių, teisėtų interesų (CK 6.983 straipsnis, CPK 42 straipsnio 2 dalis). Taigi, taikos sutarties, kurią nutarta sudaryti ginčijamu kreditorių susirinkimo nutarimu, sąlygas privalo patikrinti, įvertinti ginčą nagrinėjantis teismas; taikos sutarties teisinis vertinimas yra ginčą nagrinėjančio teismo prerogatyva.

10Pareiškėjas taip pat nurodo, kad už nutarimo priėmimą balsavę nariai, siekdami veikti prieš banko interesus, buvo susitarę ir iš anksto suderinę savo veiksmus, o bankroto administratorius neinformavo apie gautus kitų kreditorių projektus svarstytinais klausimais. ĮBĮ 24 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta, kad kreditorius turi teisę raštu pareikšti kreditorių susirinkimui savo nuomonę (už ar prieš) dėl kiekvieno nutarimo ir ši nuomonė turi būti įskaitoma į kreditorių susirinkimo (taip pat ir pakartotinio susirinkimo) balsavimo rezultatus, apie tai paskelbiant kreditorių susirinkimo metu. Jokio išankstinio pranešimo apie raštu pareikštas nuomones ar alternatyvius pasiūlymus, jų pateikimą, turinį, ĮBĮ normos nenumato. Teismų praktikoje akcentuojama, jog negali būti tapatinami kreditorių susirinkime spręstini klausimai (darbotvarkė) ir pasiūlymai, kaip juos spręsti (Lietuvos apeliacinio teismo 2012 m. kovo 28 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-390/2012, 2014 m. rugsėjo 18 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-1566/2014). Kreditorius, kuris suinteresuotas būti informuotas apie kitų kreditorių raštu pareikštą nuomonę (kuria laikytinas ir alternatyvus pasiūlymas) susirinkimo darbotvarkės klausimu, turi galimybę šią informaciją sužinoti iki kreditorių susirinkimo, taip pat dalyvauti susirinkime, jame gauti atitinkamą informaciją ir pareikšti savo poziciją balsuodamas (Lietuvos apeliacinio teismo 2013 m. sausio 31 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-469/2013; 2014 m. rugsėjo 18 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-1566/2014, 2016 m. vasario 18 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-375-798/2016). Taigi, šiuo atveju, pareiškėjo argumentai, kad bankroto administratorius neinformavimo apie gautą kitų kreditorių projektą, kad kiti kreditoriai apie jį žinojo, nesudaro pagrindo tenkinti skundą bei panaikinti 2016-07-04 kreditorių susirinkime priimtą nutarimą 3 darbotvarkės klausimu.

11Esant nurodytam, darytina išvada, jog byloje nenustatyta, kad buvo nesilaikyta ĮBĮ ir kreditorių susirinkimo nustatytos susirinkimo sušaukimo, kreditorių dalyvavimo, nustatytos susirinkimo darbotvarkės klausimų nagrinėjimo, balsavimo ir nutarimų priėmimo tvarkos. Be to, kaip jau paminėta, nutarimo dėl taikos sutarties sudarymo (civilinėje byloje) priėmimas, atsižvelgiant į teismo privalomą taikos sutarties revizavimą imperatyviųjų normų bei viešojo intereso pažeidimo aspektu, nagrinėjamu atveju negali būti traktuojamas kaip sukeliantis kažkokias pasekmes. Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes, spręsti, kad ginčijamas nutarimas yra neteisėtas ir naikintinas, nėra pagrindo, todėl skundas atmestinas.

12Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 290-292 str., Įmonių bankroto įstatymo 24 straipsniu,

Nutarė

13Skundą atmesti.

14Nutartis per 7 dienas nuo jos paskelbimo dienos gali būti skundžiama Lietuvos apeliaciniam teismui, paduodant atskirąjį skundą per Vilniaus apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai