Byla 2-725-198/2013
Dėl perkančiosios organizacijos sprendimo pirkime Nr.133693 panaikinimo

1Panevėžio apygardos teismo teisėja Birutė Jonaitienė

2rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės uždaros akcinės bendrovės „Šiltas namas“ ieškinį atsakovei Anykščių rajono savivaldybės administracijai, trečiajam asmeniui uždarai akcinei bendrovei „Enero“ dėl perkančiosios organizacijos sprendimo pirkime Nr.133693 panaikinimo ir

Nustatė

3ieškovė UAB „Šiltas namas“ vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Viešųjų pirkimų įstatymo (toliau VPĮ) 3 straipsnio 1 dalimi, 39 straipsnio 2 dalies 1 punktu, 8 dalimi, Konkurso sąlygų 5.1 punktu, 9.7.1 punktu prašo pripažinti neteisėtais ir panaikinti atsakovo Anykščių rajono savivaldybės administracijos, kodas 188774637, sprendimus neatmesti trečiojo asmens pasiūlymo, sudaryti pasiūlymų eilę bei pirkimą Nr.133693 laimėjusiu pripažinti UAB „Enero“ pasiūlymą, apie kuriuos ieškovas buvo informuotas 2013m. gegužės 14 d. raštu Nr.1-SD-1285. Prašo priteisti iš atsakovo bylinėjimosi išlaidas. Ieškovas nurodė, kad dalyvauja atsakovės (perkančiosios organizacijos) organizuotame atvirame konkurse „Projektavimo ir projekto vykdymo priežiūros paslaugos“ (pirkimo Nr.133693), kuriame perkamos Okuličiūtės dvarelio rekonstrukcijos ir pritaikymo viešojo kultūrinio turizmo reikmėms (tvarkomieji paveldosaugos darbai ir tvarkomieji statybos darbai) techninio projekto bei projekto vykdymo priežiūros paslaugos (I pirkimo dalis) ir XVI a. pramoninės degimo krosnies konservavimo ir restauracijos tvarkomųjų paveldosaugos darbų projektavimo paslaugos (II pirkimo dalis). Atsakovė 2013-05-14 raštu Nr.1-SD-1285 informavo ieškovę, jog visi tiekėjai atitiko minimalius kvalifikacijos reikalavimus ir I pirkimo dalyje laimėtoju pripažino trečiojo asmens UAB „Enero“ pasiūlymą. Ieškovės pasiūlymas pripažintas antruoju. Ieškovė atsakovei 2013-05-24 ir 2013-05-30 pateikė pretenzijas dėl atsisakymo leisti susipažinti su trečiojo asmens konkursiniu pasiūlymu, dėl UAB „Enero“ įsiskolinimo biudžetui ir dėl UAB „Enero“ specialistų kvalifikacijos I pirkimo dalyje. Atsakovė (perkančioji organizacija) 2013-05-28 bei 2013-06-03 raštais ieškovės pretenzijas atmetė, nurodydama, kad atsakovė neturi duomenų, kad tiekėjas UAB „Enero“ (ir jos partneris UAB „Irdaiva“) pasiūlymo pateikimo dieną turėtų nesumokėtų mokesčių valstybei. Ieškovo teigimu trečiojo asmens pasiūlymas turėjo būti atmestas kaip neatitinkantis Bendrųjų tiekėjų kvalifikacijos reikalavimų 1 lentelės 4 reikalavimo šiais motyvais: 1) ieškovė negavo atsakovės leidimo susipažinti su trečiojo asmens pasiūlymu, nuvyko susipažinti tik su trečiojo asmens pasiūlymo forma ir nustatė, jog trečiasis asmuo konkursinį pasiūlymą pateikė 2013m.balandžio 29 d; 2) ieškovė 2013-05-24 pateikė atsakovei informaciją, kuri jai tapo žinoma susipažinus su viešai interneto svetainėje skelbiamais duomenimis, kad 2013-05-16 dienai trečiasis asmuo valstybės biudžetui buvo skolingas 92 tūkstančius litų pridėtinės vertės mokesčio pagal paskutines dvi PVM deklaracijas; 3) pagal PVM įstatymo nuostatas (PVM įstatymo 85 str. 1 d., 90 str.1 d.) prievolę sumokėti mokėtiną PVM tretysis asmuo turėjo 2013-03-25 bei 2013-04-25. Tretysis asmuo, žinodamas apie egzistuojančias mokestines prievoles bei 2013m. balandžio 29 dieną teikdamas pasiūlymą ir Konkurso sąlygų 5.1 punkte nustatyta tvarka patvirtindamas, kad sutinka su Konkurso sąlygomis bei patvirtindamas, kad jo pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga ir apima viską, ko reikia tinkamam sutarties įvykdymui, buvo nesąžiningas, nes deklaravo tikrovės neatitinkančią informaciją apie tai, jog yra įvykdęs įsipareigojimus, susijusius su mokesčių mokėjimu;4) pagal Bendrųjų tiekėjų kvalifikacijos reikalavimų 1 lentelės 4 punktą kvalifikacinį reikalavimą „Tiekėjas yra įvykdęs įsipareigojimus, susijusius su mokesčių mokėjimu“ galima įrodinėti Valstybinės mokesčių inspekcijos arba VĮ Registrų centro išduotu dokumentu, patvirtinančiu jungtinius kompetetingų institucijų tvarkomus duomenis <...> ( originalas arba tiekėjo vadovo ar jo įgalioto asmens parašu ir tiekėjo antspaudu patvirtinta kopija), išduota ne anksčiau kaip 60 dienų iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jo galiojimo terminas ilgesnis nei pasiūlymų pateikimo terminas, toks dokumentas yra priimtinas. Ieškovė nurodo, kad 60 dienų iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos išduotas dokumentas savaime nesuponuoja atitikties keliamam kvalifikaciniam reikalavimui, jeigu kiti duomenys rodo, jog tiekėjas nustatyto kvalifikacinio reikalavimo neatitinka, kadangi: 1) dokumento forma ar jo išdavimo data (net ir atitinkanti nustatytus reikalavimus) negali patvirtinti kvalifikacinio reikalavimo atitikties (šiuo atveju su tiekėjo patikimumu siejamo fakto apie atsiskaitymą su biudžetu), jeigu kiti viešai prieinami duomenys leidžia patikrinti objektyvius tiekėjo kvalifikacinius duomenis, kuriuos ieškovas pateikė kartu su pretenzija; 2) kvalifikacinis reikalavimas „Tiekėjas yra įvykdęs įsipareigojimus, susijusius su mokesčių mokėjimu“ yra aiškus bei atskirtas nuo kvalifikacinį duomenį įrodantiems dokumentams keliamų reikalavimų ir reiškia, jog tiekėjas, teikdamas pasiūlymą yra įvykdęs įsipareigojimus, susijusius su mokesčių mokėjimu, todėl, ieškovo nuomone, negali būti aiškinamas kaip reikalavimas, pagal kurį „tiekėjas buvo įvykdęs (turėjo būti įvykdęs) įsipareigojimus prieš 60 dienų ar bet kurią dieną iki pasiūlymo pateikimo“; 3) tai, kad tiekėjas kvalifikaciją turi atitikti pasiūlymo pateikimo dienai patvirtino tiek atsakovas savo 2013-06-03 atsakyme į pretenziją, tiek teismų praktika ( Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011-11-24 nutartis civilinėje byloje 3K-3-436/2011 bei Lietuvos apeliacinio teismo nutartys civilinėse bylose 2A-308/2011, 2A-1735/2013) ; 4) nustatomas 60 dienų (ar 30 dienų) laikotarpis iki pasiūlymo pateikimo dienos, per kurį gali būti (tačiau nebūtinai turi būti) išduotas dokumentas turi du tikslus: 1) tai yra administracinės naštos palengvinimas tiekėjui, tam, kad jam nereikėtų pakartotinai reikalauti dokumentų iš kompetentingų institucijų, jeigu anksčiau išduotas dokumentas vis dar patvirtina, jog tiekėjas teikdamas pasiūlymą, yra įvykdęs įsipareigojimus, susijusius su mokesčių mokėjimu; 2) gali būti kvalifikaciją įrodantis dokumentas, jeigu kompetentinga institucija patvirtina jo galiojimo terminą arba jeigu specialūs teisės aktų reikalavimai nustato duomenų galiojimo terminą ar duomenų pokyčių periodiškumą, kuris atitinka 60 ar daugiau dienų laikotarpius. Šiuo atveju VĮ Registrų centro išduotas ir trečiojo asmens pateiktas dokumentas, kiek jis susijęs su PVM mokestiniais įsipareigojimais, negali patvirtinti, kad trečiojo asmens statusas „įvykdęs įsipareigojimus, susijusius su mokesčių mokėjimu“ galioja 60 dienų, kadangi jis keičiasi bent kartą per mėnesį teikiant PVM deklaraciją. Mano, kad jungtinius kompetentingų institucijų duomenis patvirtinantis dokumentas, išduotas konkrečiai datai neįrodo, kad pasiūlymo pateikimo dienai tretysis asmuo yra įvykdęs mokestinius įsipareigojimus biudžetui, nebent tiekėjas savo veiksmais būtų išsaugojęs „neskolingo asmens“ statusą nuo pažymos suformavimo iki pasiūlymo pateikimo dienos ir pateiktais objektyviais duomenimis tai būtų įrodęs. Tokią poziciją ieškovės teigimu formuoja teismų praktika. Ieškovės teigimu perkančioji organizacija nesiėmė jokių priemonių, kad patikrintų ieškovės pateiktuose www.vmi.lt interneto svetainės išrašuose esančių duomenų teisingumą ir apsiribojo vien tik trečiojo asmens pateikta jungtinius kompetentingų institucijų duomenis patvirtinančia pažyma bei trečiojo asmens pateikta reikalavimus atitinkančia dokumento išdavimo data. Ieškovės vertinimu, ginčo pirkime atsakovė deklaratyviai nurodydama, jog neturi duomenų, kad tiekėjas pasiūlymų pateikimo dieną turėtų nesumokėtų mokesčių valstybei, kvalifikacijos vertinimą vykdė formaliai, o ne realiai siekė išsiaiškinti bei įsitikinti ar atrenka kvalifikuotą kandidatą sutarties vykdymui. Teigia, kad tai neatitinka teismų praktikoje suformuotos turiningo vertinimo koncepcijos ir VPĮ 3 str.1 d. nustatyto skaidrumo principo, nes neleidžia įsitikinti tiekėjo kvalifikacija bei sutarties vykdymui atrinkti objektyviai kvalifikuotą (patikimą) kontrahentą. Atsakovės sprendimas pripažinti UAB „Enero“ pasiūlymą atitinkančiu kvalifikacijos reikalavimus, pažeidžia VPĮ 3 str.1 d. nustatytą lygiateisiškumo principą, kadangi trečiajam asmeniui, kuris ne laiku vykdo mokestinius įsipareigojimus biudžetui ir kredituojasi valstybės sąskaita, sudaro prielaidas įgyti konkurencinį pranašumą ir siūlyti mažesnę paslaugos kainą, lyginant su ieškove, kuri laiku mokėdama mokesčius siekdama išlaikyti neskolingo asmens statusą, negali efektyviau perskirstyti pinigų srautų ir dėl to sumažinti veiklos kaštų bei dar labiau pagerinti savo pasiūlymo kainos. Todėl ieškovės teigimu trečiojo asmens kvalifikacijos trūkumas yra reikšmingas dar ir dėl to, jog turi įtakos ir pasiūlymo kainai bei trečiojo asmens galimybėms nesąžiningai konkuruoti. Atsakovė nevykdė VPĮ 32 str.1 d.,5 d. nustatytos pareigos išsiaiškinti ar tiekėjas patikimas įvykdyti pirkimo sąlygas, trečiojo asmens kvalifikaciją vertino formaliai, nesilaikė VPĮ 3 str. 1 d. nustatytų skaidrumo ir lygiateisiškumo principų, pažeidė VPĮ 32 str.6 d. ir atitinkamą Konkurso sąlygų 9.7.1 punkto reikalavimą atmesti tiekėjo pasiūlymą, jeigu jo kvalifikacija neatitinka minimalių kvalifikacijos reikalavimų.

4Atsakovė Anykščių rajono savivaldybė ieškovės ieškinį prašo atmesti kaip nepagrįstą. Nurodė, kad viešasis pirkimas (Nr.133693) buvo vykdomas, vadovaujantis Viešojo pirkimo komisijos patvirtintomis Atviro konkurso sąlygomis, skelbtomis 2013 m. kovo 6 d. Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje. Atsakovė 2013-05-13 raštu Nr.1-SD-1285 pranešė viešojo pirkimo dalyviams, kad Viešųjų pirkimų komisija įvertino tiekėjų pasiūlymus ir nustatė, kad tiekėjai atitinka minimalius kvalifikacinius reikalavimus, o pateikti pasiūlymai – nustatytus reikalavimus ir vadovaudamasi mažiausios kainos kriterijumi, I pirkimo dalies: Okuličiūtės dvarelio rekonstrukcijos ir pritaikymo viešojo kultūrinio turizmo reikmėms (tvarkomieji paveldosaugos darbai ir tvarkomieji statybos darbai) techninio projekto bei projekto vykdymo priežiūros paslaugos, laimėtoju nustatė trečiąjį asmenį UAB „Enero“, jungtinės veiklos pagrindu veikiantį kartu su UAB „IRDAIVA“. Ieškovės pasiūlymas į pasiūlymų eilę įrašytas antroje vietoje. Nurodė, kad ieškovės 2013-05-14 ir 2013-05-30 pretenzijos dėl ieškovės manymu trečiojo asmens kvalifikacijos neatitikimo minimaliems kvalifikacijos reikalavimams buvo atmestos (2013-05-28 raštas Nr.1-SD-1438, 2013-06-03 raštas Nr.1-SD-1516). Pagal Konkurso sąlygas atitikimą kvalifikacijos reikalavimui „Tiekėjas yra įvykdęs įsipareigojimus, susijusius su mokesčių mokėjimu“ (Bendrųjų tiekėjų kvalifikacijos reikalavimų (l lentelė) 4 eilutės reikalavimas) pirkime dalyvavę tiekėjai turėjo pagrįsti pateikdami Valstybinės mokesčių inspekcijos arba Valstybės įmonės Registrų centro išduotą dokumentą, patvirtinantį jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis arba atitinkamos užsienio šalies institucijos dokumentą (originalą arba tiekėjo vadovo ar jo įgalioto asmens parašu ir tiekėjo antspaudu patvirtintą kopiją), išduotą ne anksčiau kaip 60 dienų iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Jeigu dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jo galiojimo terminas ilgesnis nei pasiūlymų pateikimo terminas, toks dokumentas pagal Konkurso sąlygas buvo priimtinas. Šis kvalifikacinis kriterijus buvo aiškus ir visiems tiekėjams suprantamas, nes prašymų paaiškinti šią Konkurso sąlygą tiekėjai neteikė. Su ieškovės pozicija, kad atsakovė turėjo atmesti trečiojo asmens pasiūlymą kaip neatitinkantį Konkurso sąlygose nustatytų minimalių kvalifikacijos reikalavimų, nesutinka. Perkančioji organizacija tiekėjų pasiūlymus tikrina ir vertina pagal juose pateiktus duomenis. VPĮ 32 str. 5 d. įtvirtinta, kad jeigu kandidatas ar dalyvis pateikė netikslius ar neišsamius duomenis apie savo kvalifikaciją, perkančioji organizacija privalo nepažeisdama viešųjų pirkimų principų prašyti kandidatą ar dalyvį šiuos duomenis papildyti arba paaiškinti per protingą terminą. Tretysis asmuo kartu su pasiūlymu ir kitais jo atitikimą minimaliems kvalifikacijos reikalavimams pagrindžiančiais dokumentais pateikė VĮ Registrų centro Vilniaus filialo 2013-04-10 pažymą, patvirtinančią jungtinius kompetetingų institucijų tvarkomus duomenis apie viešųjų pirkimų procedūroje dalyvaujantį tiekėją Nr.69602, kurioje nurodyta, kad tretysis asmuo duomenų suformavimo dieną, t.y. 2013-04-09 yra atsiskaitęs su valstybės, savivaldybių biudžetais ir valstybės pinigų fondais. Pažyma, kaip ir buvo reikalauta Konkurso sąlygose, išduota ne anksčiau kaip 60 dienų iki pasiūlymo pateikimo termino pabaigos, kuris suėjo 2013-04-30. Tretysis asmuo pateikė tikslius ir išsamius duomenis apie savo atitikimą minėtam kvalifikaciniam reikalavimui, todėl atsakovės viešojo pirkimo komisijai, vertinusiai tiekėjų atitikimą minimaliems kvalifikacijos reikalavimams bei jų pateiktų pasiūlymų atitikimą pirkimo dokumentuose nustatytiems reikalavimams, nekilo jokių abejonių dėl trečiojo asmens atitikties pirkimo sąlygose keliamam reikalavimui, dėl būtų privalėjusi prašyti trečiojo asmens patikslinti savo kvalifikaciją. Perkančioji organizacija, patvirtindama ir paskelbdama Konkurso sąlygas, apibrėžia pirkimo sąlygų turinį. Ji negali vėliau keisti pirkimo dokumentų turinio ar jų aiškinti taip, kad būtų iš esmės pakeistos pirkimo sąlygos, nes tokiu atveju būtų pažeisti skaidrumo ir tiekėjų teisėtų lūkesčių principai, t.y. nustačiusi pažymų, išduotų ne anksčiau kaip 60 dienų iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos, terminą neturi teisės jau po pasiūlymų pateikimo reikalauti, kad tiekėjai pateiktų vėlesnių datų pažymas. Be to tiekėjai nėra ribojami savo kvalifikacijos įrodinėti dokumentais, išduotais kitam subjektui, ypač tais atvejais, kai su šiuo subjektu juos sieja sutartiniai santykiai. Tretysis asmuo pasiūlymą teikė jungtinės veiklos sutarties pagrindu kartu su UAB „IRDAIVA“. Trečiojo asmens partnerio atitikimas kvalifikacijos reikalavimų (l lentelė) 4 eilutės reikalavimui: “Tiekėjas yra įvykdęs įsipareigojimus, susijusius su mokesčių mokėjimu“ nebuvo ginčytas. Atsakovės nuomone, jei vienas iš bendrai dalyvaujančių tiekėjų pateikia perkančiosios organizacijos reikalaujamą kvalifikaciją pagrindžiantį dokumentą, tai tokio jungtinio tiekėjo kvalifikacija iš esmės turėtų būti pripažįstama tinkama, nes minėtus subjektus sieja ne bet koks ryšys, o toks, kuris yra iš tiesų reikšmingas kvalifikacijos atitikčiai įvertinti. Mano, kad perkančiajai organizacijai perkeliant naštą kiekvienu atveju įsitikinti tiekėjų atitiktimi pirkimo sąlygose nustatytiems minimaliems kvalifikacijos reikalavimams, net jeigu tiekėjai pateikė pirkimo sąlygose nurodytus dokumentus, kurie objektyviai perkančiajai organizacijai nekelia jokių abejonių tiekėjo atitiktimi minimaliems kvalifikacijos reikalavimams, būtų neužtikrintas viešojo pirkimo procedūrų koncentruotumas bei jų vykdymo racionalumas. Perkančioji organizacija privalėtų nukrypti nuo savo pirkimo sąlygų ir jau po pasiūlymų pateikimo termino pabaigos reikalauti tiekėjų pateikti jų kvalifikaciją būtent pasiūlymų teikimo dienai įrodančius dokumentus. Tiek tiekėjai, tiek perkančioji organizacija patirtų neprotingas bei racionaliai nebūtinas laiko, pinigines bei žmogiškųjų išteklių sąnaudas. Pažymėjo, kad atsakovė šiai dienai neturi duomenų ar pati ieškovė būtent pasiūlymo pateikimo dieną atitiko kvalifikacinius reikalavimus.

5Tretysis asmuo UAB „Enero“ ieškovės ieškinį prašo atmesti kaip nepagrįstą. Minimaliam kvalifikacijos reikalavimui (Pirkimo Nr.133693 Pirkimo sąlygų 3.1.1 punkto „Bendrieji tiekėjų kvalifikacijos reikalavimai“ 1 lentelės 4 punktas) „Tiekėjas yra įvykdęs įsipareigojimus, susijusius su mokesčių mokėjimu“ pagrįsti tiekėjas privalėjo pateikti Valstybinės mokesčių inspekcijos arba Valstybės įmonės Registrų centro išduotą dokumentą, išduotą ne anksčiau kaip 60 dienų iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Pasiūlymų pateikimo terminas buvo 2013-04-30. UAB „Enero“ savo pasiūlyme Pirkimui atsakovei pateikė 2013-04-10 pažymą Nr. 69602, kurią išdavė VĮ Registrų centras Vilniaus filialas ir šioje pažymoje aiškiai nurodyta, kad UAB „Enero 2013-04-09 yra atsiskaičiusi su Valstybine mokesčių inspekcija. Todėl Perkančiajai organizacijai nebuvo pagrindo nepasitikėti oficialios pažymos duomenimis. Nurodė, kad UAB „Enero“ 2013-04-24 pateikus Valstybinei mokesčių inspekcijai 2013 m. balandžio mėnesį mokėtino PVM deklaraciją, susidarė trumpalaikis, permanentinis mokestinis įsiskolinimas (mokestinė nepriemoka), kurio mokėjimą Valstybinė mokesčių inspekcija atidėjo iki 2013-08-20. Todėl UAB „Enera“ skolinga visą minėtą laikotarpį nebuvo. Pažymėjo, kad 2013-05-20 vietinio mokėjimo nurodymu Nr.490 ir 2013-05-28 vietinio mokėjimo nurodymu Nr.506 UAB „Enero“ su Valstybine mokesčių inspekcija atsiskaitė visiškai. Nei pasiūlymo pateikimo metu, nei vėliau tretysis asmuo UAB „Enero“ neturėjo pradelsto mokestinio įsipareigojimo. UAB „Enero“ su valstybės biudžetu atsiskaitė 2013-05-28, nors turėjo teisę atsiskaityti iki 2013-08-20. Tai, trečiojo asmens teigimu, parodo bendrovės finansinį pajėgumą, gebėjimą vykdyti savo prievoles, o trumpalaikė mokestinė nepriemoka, kuri susidarė tik dėl techninių priežasčių, nesudaro pagrindo teigti, kad UAB „Enero“ neatitinka Pirkimo sąlygos „Tiekėjas yra įvykdęs įsipareigojimus, susijusius su mokesčių mokėjimu“. Pažymėjo, kad ieškovė pretenzijas dėl UAB „Enero“ skolos valstybės biudžetui pateikė 2013-05-24 ir 2013-05-28, kai UAB „Enero“ su valstybės biudžetu jau buvo visiškai atsiskaičiusi. Valstybinė mokesčių inspekcija UAB „Enero“ atsiskaičius panaikino savo interneto tinklapyje skelbtą informaciją, kurią ieškovė nurodo ieškinyje. Todėl gavusi ieškovės pretenzijas atsakovė net negalėjo matyti VMI interneto svetainės informacijos apie UAB „Enero‘ įsiskolinimą. Informacija VMI interneto svetainėje buvo skelbiama nuo 2013-05-16 iki 2013-05-21. Nei ieškovės pretenzijų pateikimo metu, nei šiuo metu jokia informacija apie UAB „Enero“ tariamą įsiskolinimą nėra skelbiama. Pagal naujausią ir aktualiausią Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktiką (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013-06-25 nutartis civilinėje byloje Nr.3K-3-340/2013) perkančiajai organizacijai nebuvo teisinio pagrindo spręsti apie tiekėjo pasiūlymo pateikimo dieną įsipareigojimų Valstybinei mokesčių inspekcijai nevykdymą, nes nurodytą dieną apskaičiuotos tiekėjui mokėtinos įmokos dar neprivalėjo būti sumokėtos. Atsakovė neturėjo jokio pagrindo remtis ieškovės pretenzijose pateikta permanentine neoficialia informacija, kuri atspindi informaciją tik vienai konkrečiai dienai – 2013-05-16, o neatspinti informacijos apie įsiskolinimo buvimą arba nebuvimą pasiūlymo pateikimo dienai bei neatspindi informacijos apie PVM mokėjimo teisėtus atidėjimus.

6Ieškovė UAB „Šiltas namas“ dublike nurodė, kad ieškinyje išdėstytos pozicijos nekeičia, o su atsiliepimuose išdėstytais teiginiais nesutinka. Pagrindas suabejoti pateiktais trečiojo asmens kvalifikacijos duomenimis atsirado ikiteisminės ginčo procedūros metu - pateikus pretenziją ir VMI 2013 m. gegužės 16 d. viešai skelbiamą informaciją, jog tretysis asmuo buvo skolingas biudžetui pagal dvi paskutines (2013-03-25 ir 2013-04-25) PVM deklaracijas. Atsakovas gavęs informaciją, kuri skelbiama viešai bei atsižvelgdamas į VPĮ normų aiškinimą ir į ikiteisminio ginčo procedūros tikslus, turėjo pagrindą ir pareigą patikrinti nesutampančius kvalifikacijos duomenis ir paprašyti tiekėjo paaiškinti/patikslinti duomenis apie kvalifikaciją. Tačiau atsakovas nesiėmė jokių veiksmų ar priemonių, kad gautų realius, objektyvius duomenis apie trečiojo asmens mokėjimus VMI. Perkančiosios organizacijos siekis patikrinti dviprasmišką kvalifikacinius duomenis patvirtinančią informaciją yra VPĮ 32 str. 1 d. nustatytos pareigos vykdymas, o ne konkurso sąlygų aiškinimas, tikslinimas ar papildomų reikalavimų iškėlimas. Atsakovo teiginiai, jog trečiojo asmens jungtinės veiklos partneriui išduotas UAB „Irdaiva“ dokumentas dėl įsipareigojimų įvykdymo VMI patvirtina ir trečiojo asmens įsipareigojimų įvykdymą, nepagrįsti dėl to, kad konkurso sąlygų 3.4.1. punktas reikalauja 1 lentelės 4 eilutėje nustatytą reikalavimą atitikti kiekvienam ūkio subjektų grupės nariui – t.y. ir trečiajam asmeniui ir jungtinės veiklos partneriui, o ne vienyti pajėgumus. Nurodo, kad atsakovas taiko dvigubus vertinimo standartus ir trečiojo asmens pasiūlymą sudarančius, ir su pasiūlymu susijusius kitus duomenis vertina neobjektyviai – t.y. pažeisdamas skaidrumo ir lygiateisiškumo principus. Tai, jog 2013-05-29 VMI informavo UAB „Enero“ išdėstant mokestinę nepriemoką, nerodo, kad tretysis asmuo pasiūlymo pateikimo metu, ar kelis mėnesius iki pasiūlymo pateikimo buvo neskolingas – priešingai – įrodo, kad tretysis asmuo iki VMI sprendimo išdėstyti PVM prievolės įvykdymą, buvo skolingas (dėl ko ir prašė atidėti mokestinės nepriemokos sumokėjimą).

7Atsakovė Anykščių rajono savivaldybė tripliko nepateikė.

8UAB „Šiltas namas“ ieškinys tenkintinas.

9

10Faktinės aplinkybės.

11Ginčas tarp ieškovės UAB „Šiltas namas“ ir atsakovės Anykščių rajono savivaldybės administracijos kilo dėl perkančiosios organizacijos sprendimų, kuriais pripažinta UAB „Enero“ atitinkančia minimalius kvalifikacinius reikalavimus, sudaryta pasiūlymų eilė ir UAB „Enero“ pasiūlymas pripažintas laimėjusiu, pagal pirkimo I dalį „Okuličiūtės dvarelio rekonstrukcijos ir pritaikymo viešojo kultūrinio turizmo reikmėms (tvarkomieji paveldosaugos darbai ir tvarkomieji statybos darbai) techninio projekto bei projekto vykdymo priežiūros paslaugos“. Ieškovė teigia, kad UAB „Enero“ pasiūlymo pateikimo dieną būdama skolinga VMI, neteisėtai buvo pripažinta atitinkančia kvalifikacijos reikalavimus, numatytus Pirkimo sąlygų 3.1.1. punkto „Bendrieji tiekėjų kvalifikacijos reikalavimai“ 1 lentelės 4 punkte „Tiekėjas yra įvykdęs įsipareigojimus, susijusius su mokesčių mokėjimu“ .

12Viešajam pirkimui pasiūlymus pateikė tiekėjai: UAB „Svertas“, UAB „Enero“ , UAB „Šiltas namas“ ir AB „Kauno paminklų restauravimo projektavimo institutas“ (b.l. 120-121).

13Atsakovė 2013-05-14 raštu Nr. 1-SD-1285 informavo viešojo pirkimo dalyvius, kad viešųjų pirkimų komisija įvertinusi tiekėjų – UAB „Enero“, UAB „Šiltas namas“ ir AB „Kauno paminklų restauravimo projektavimo institutas“ pasiūlymus nustatė, kad tiekėjai atitinka minimalius kvalifikacinius reikalavimus, o pateikti pasiūlymai nustatytus reikalavimus. Vadovaudamasi mažiausios kainos kriterijumi viešųjų pirkimų komisija nusprendė: nustatyti konkurso laimėtoju tiekėją UAB „Enero“, pasiūlymo kaina - 66 550.00 Lt su PVM (b.l. 82).

142013-05-24 ieškovė UAB „Šiltas namas“ pateikė pretenziją Nr. SD13-1-158 Perkančiajai organizacijai, kuria reikalavo atmesti tiekėjų UAB „Enero“ ir partnerio UAB „Irdaiva“ pasiūlymą konkurso sąlygų 9.7.1. pagrindu ir panaikinti perkančiosios organizacijos sprendimą sudaryti pasiūlymų eilę I pirkimo daliai, kurios 1 vietoje įrašytas UAB „Enero“ ir partnerio UAB „Irdaiva“ pasiūlymas ir sudaryti naują pasiūlymų eilę, pirmuoju numeriu įrašant UAB „Šiltas namas“ pasiūlymą. (b.l. 83-85).

152013-05-27 Viešojo pirkimo komisija posėdyje išnagrinėjo UAB „Šiltas namas“ pretenziją ir nutarė ją atmesti (protokolas Nr. 15, b.l. 122-123). 2013-05-28 Atsakovė raštu Nr. 1-SD-1438 informavo, kad Komisija pretenziją atmetė ir nurodė, jog papildomai įvertino tiekėjo, UAB „Enero“ (ir partnerio UAB „Irdaiva“) atitikimą minimaliems kvalifikaciniams reikalavimams ir įsitikino, kad tiekėjas, UAB „Enero“ (ir partneris UAB „Irdaiva“) atitinka konkurso sąlygose keliamus minimalius kvalifikacinius reikalavimus (b.l. 101).

162013-05-30 ieškovė UAB „Šiltas namas“ pateikė pretenziją Nr. SD13-1-164 Perkančiajai organizacijai, kuria reikalavo pateikti motyvuotą ir išsamų paaiškinimą, patvirtinantį, jog pasiūlymo pateikimo metu „UAB Enero“ kvalifikacija visiškai atitiko konkurso sąlygų 1 lentelės 4 p., tuo pačiu paneigiant Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos patvirtinto sąrašo 100 didžiausių skolininkų, kurie iki gegužės 16 d. nesumokėjo pagal paskutines dvi PVM deklaracijas deklaruotų mokesčių duomenis. Ir grąžinti pirkimo procedūras į kvalifikacijos vertinimo etapą ir visapusiškai įsitikinti, ar UAB „Enero“ (ir partnerio UAB „Irdaiva“) konkurso sąlygų 8 p. I pirkimo dalis 2 p. nurodyti projekto inžinerinių dalių vadovai turi pirmąją kvalifikacinę kategoriją (b.l. 88-93).

172013-05-30 Viešojo pirkimo komisija posėdyje išnagrinėjo UAB „Šiltas namas“ pretenziją ir nutarė ją atmesti (protokolas Nr. 17, b.l. 124-125). 2013-06-03 Atsakovė raštu Nr. 1-SD-1516 nurodė, kad Komisija pretenziją atmetė, išdėstė išsamius pretenzijos atmetimo argumentus dėl atestuoto nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialisto atitikimo keliamiems reikalavimams. Taip pat pažymėjo, kad Perkančioji organizacija neturi duomenų, kad tiekėjas, UAB „Enero“ ir jos partneris UAB „Irdaiva“, pasiūlymų pateikimo dieną turėtų nesumokėtų mokesčių valstybei (b.l. 102).

18Teisiniai argumentai

19Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija 2008 m. gruodžio 23 d. nutartyje civilinėje byloje Nr. 3K-3-583/2008 yra konstatavusi, kad VPĮ nustatytos kelios reikalavimų konkurso dalyviams rūšys: reikalavimai tiekėjo kvalifikacijai (ekonominis, techninis, profesinis pajėgumas, teisė verstis tam tikra veikla, tam tikri kokybės vadybos sistemos standartai ir pan.), negatyvaus pobūdžio reikalavimai, kurie riboja ar draudžia tiekėjų dalyvavimą konkurse (juridinių asmenų bankrotas, fizinių asmenų neišnykęs teistumas ir pan.), bei kiti reikalavimai.

20VPĮ 33 straipsnio 2 dalies 6 punkte įtvirtinta, kad perkančioji organizacija pirkimo dokumentuose gali nustatyti, jog paraiška ar pasiūlymas atmetami, jeigu tiekėjas nėra įvykdęs įsipareigojimų, susijusių su mokesčių mokėjimu pagal šalies, kurioje jis registruotas, ar šalies, kurioje yra perkančioji organizacija, reikalavimus. Tam, kad perkančioji organizacija galėtų atmesti tiekėjo pasiūlymą VPĮ 33 straipsnio 2 dalyje nurodytais atvejais, tokie pasiūlymų atmetimo pagrindai turi būti nustatyti konkretaus pirkimo sąlygose (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. liepos 1 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-311/2011). Šia teise atsakovė pasinaudojo konkurso sąlygų 3.4.1 punkte 1 lentelės 4 eilutėje nustatydama VPĮ 33 straipsnio 2 dalies 6 punkto nuostatas atitinkantį reikalavimą tiekėjams patvirtinti, kad jie yra įvykdę įsipareigojimus, susijusius su mokesčių mokėjimu. Perkančioji organizacija pirkimo sąlygų 3.4.1 punkte 1 lentelės 4 eilutėje nurodė, kad kaip reikalavimo įvykdyti įsipareigojimus, susijusius su mokesčių mokėjimu, atitikties įrodymą tiekėjai su pasiūlymu privalo pateikti ne anksčiau kaip prieš šešiasdešimt dienų iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos valstybinės mokesčių inspekcijos arba valstybės įmonės Registrų centro išduotą dokumentą, patvirtinantį jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis arba atitinkamos užsienio šalies institucijos dokumentą (originalą arba tiekėjo vadovo ar jo įgalioto asmens parašu ir tiekėjo antspaudu patvirtintą kopiją). Šis reikalavimas susijęs su draudimu būti neatsiskaičius, kuris laikytinas negatyvaus pobūdžio reikalavimu ir reiškia, kad neįvykdžiusiam šio reikalavimo tiekėjui draudžiama dalyvauti konkurse. Pažymėtina, kad UAB „Enero“ ir UAB „Irdaiva“ su 2013 m. balandžio 29 d. pasiūlymu pateikė Valstybinės įmonės registrų centro Vilniaus filialo 2013 m. balandžio 10 d. pažymą, kurioje nurodyta, jog UAB „Enero“ 2013 m. balandžio 9 d. yra atsiskaičiusi su Valstybine mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos ir Valstybinės įmonės registrų centro Vilniaus filialo 2013 m. balandžio 15 d. pažymą, kurioje nurodyta, jog UAB „Irdaiva“ 2013 m. balandžio 12 d. yra atsiskaičiusi su Valstybine mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (b.l. 126-132). Byloje nėra ginčo, kad UAB „Enero“ pateikė tuo metu realią padėtį atitinkančią pažymą apie įsipareigojimų, susijusių su mokesčių mokėjimu, vykdymą. Tačiau ieškovės argumentas, kad perkančioji organizacija turėjo atsižvelgti į pasikeitusią UAB „Enero“ padėtį, susijusią su įsipareigojimų dėl mokesčių mokėjimu įvykdymą ne tik pažymos pateikimo dieną, bet ir pasiūlymo pateikimo dieną yra pagrįstas. Pažymėtina, kad įsipareigojimų, susijusių su mokesčių mokėjimu vykdymas yra reguliarus (besikartojantis kas mėnesį), nustatytas įstatymu. Atsakovė gavusi iš Ieškovės pretenziją ir informaciją (kuri skelbiama viešai) apie skolininkų sąrašą, kurie iki 2013 m. gegužės 16 d. nesumokėjo pagal paskutines dvi PVM deklaracijas deklaruotų mokesčių (61 p. nurodytas UAB „Enero“ įsiskolinimas 92 tūkstančiai), turėjo papildomai jai prieinamomis priemonėmis patikrinti, ar UAB „Enero“ turi teisę dalyvauti viešajame pirkime ir ar ji atitinka viešojo pirkimo sąlygų reikalavimus. Tai, kad UAB „Enero“ kartu su pasiūlymu pateikė jos galėjimą dalyvauti viešajame pirkime pagrindžiantį dokumentą, t.y. VĮ „Registro centro“ išduotą ir pagal Konkurso sąlygų 3.4.1 punkte 1 lentelės 4 eilutėje galiojančią pažymą, neribojo Perkančiosios organizacijos, t.y. Anykščių rajono savivaldybės ne tik teisės, bet ir pareigos papildomai jai prieinamomis priemonėmis patikrinti, ar tiekėjas turi teisę dalyvauti viešajame pirkime ir ar jis atitinka viešojo pirkimo sąlygų reikalavimus. Kilus abejonių dėl tiekėjo atitikties viešojo pirkimo dokumentuose nustatytiems reikalavimams bei siekdama užtikrinti sąžiningą tiekėjų varžymąsi, perkančioji organizacija turėjo paprašyti UAB „Enero“ aukščiau minėtus duomenis patikslinti arba pati galimomis teisėtomis priemonėmis juos patikrinti ir, jeigu tiekėjas iš tikrųjų pasiūlymų pateikimo dienai buvo skolingas VMI, jos pasiūlymą turėjo atmesti, nepriklausomai nuo to, kad tiekėjo su pasiūlymu pateikta pažyma ir jos išdavimo data formaliai atitiko pirkimo dokumentuose nustatytą terminą. Todėl Atsakovės teiginys, kad kvalifikacijos vertinimo procedūra yra perkančiajai organizacijai „perkelta našta“ yra nepagrįstas, kadangi būtent Perkančioji organizacija vadovaudamasi VPĮ 32 str. 1 d. privalo išsiaiškinti, ar tiekėjas yra kompetetingas, patikimas ir pajėgus įvykdyti pirkimo sąlygas.

21Iš bylos medžiagos matyti, kad UAB „Enero“ 2013 m. balandžio 29 dienai, t.y. pasiūlymų pateikimo dienai, iš tikrųjų buvo skolinga VMI. Tai patvirtina ir VMI 2013-07-12 raštas Nr. (20.21-06)-RMA-26400, kuriame nurodyta, kad UAB „Enero“ 2013-04-29 buvo skolinga 98502,38 Lt. Iš pateiktos Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos 2013-05-29 pažymos Nr. (23.1-08)-RNA-22558 matyti, kad VMI prie FM vadovaudamasi Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo 110 str. 3 d. įtvirtintais protingumo ir ekonominio tikslingumo kriterijais likusios 69240,23 Lt PVM nepriemokos išieškojimo nepradės iki 2013-08-20. UAB „Enero“ teigia, kad VMI atidėjus mokestinės nepriemokos mokėjimą iki 2013-08-20, UAB „Enero“ visą laikotarpį nėra skolinga VMI.

22VPĮ 33 straipsnio 2 dalies 6 punkte įtvirtintas tiekėjų pasiūlymų atmetimo pagrindas dėl mokesčių mokėjimo įsipareigojimų nevykdymo aiškintinas, atsižvelgiant į šio reikalavimo turinį pagal kitų teisės aktų nuostatas, laikantis VPĮ ir kitų normų tarpusavio subsidiaraus taikymo. Pagal PVM įstatymo 85 str. 1 d. mokestinio laikotarpio PVM deklaracija turi būti pateikta ne vėliau kaip iki kito mėnesio 25 dienos. Už mokestinį laikotarpį mokėtina į biudžetą PVM suma, apskaičiuota šio Įstatymo 89 straipsnyje nustatyta tvarka, privalo būti sumokėta į biudžetą ne vėliau kaip iki šio Įstatymo 85 ar 115(3) straipsnyje nustatyto mokestinio laikotarpio PVM deklaracijos pateikimo termino pabaigos (PVM 90 str. 1 d.). Šis mokesčių įstatymuose numatytas reguliavimas reiškia, kad sutampa PVM deklaravimo (deklaracijos pateikimo) ir deklaruotų mokesčių sumokėjimo terminas, t.y. iki kito mėnesio 25 dienos.

23Lietuvos Respublikos Mokesčio administravimo įstatymo 110 str. yra numatytas Mokestinės nepriemokos priverstinio išieškojimo sustabdymas. Šioje nuostatoje iš esmės yra įtvirtinti trys šių sumų išieškojimo stabdymo pagrindai: išieškojimas stabdomas, kai dėl nepriemokos vyksta mokestinis ginčas, sudaroma mokestinės paskolos sutartis arba kai nepriemokos sustabdymą inicijuoja mokesčių administratorius, vadovaudamasis protingumo ir ekonominio tikslingumo kriterijais. Būtent iš pateiktos Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos 2013-05-29 pažymos Nr. (23.1-08)-RNA-22558 matyti, kad VMI prie FM vadovaudamasi Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo 110 str. 3 d. įtvirtintais protingumo ir ekonominio tikslingumo kriterijais likusios 69 240,23 Lt PVM nepriemokos išieškojimo nepradės iki 2013-08-20 su sąlyga, kad UAB „Enero“ tinkamai vykdys mokėjimus pagal pateiktą grafiką bei laiku mokės einamuosius mokesčius. Paaiškino, kad vadovaujantis įstatymo 96 ir 97 straipsnių nuostatomis, už nesumokėtą arba pavėluotai į biudžetą sumokėtą mokesčių mokėtojo deklaruotą mokestį skaičiuojami delspinigiai. Taip pat priminė, kad nesumokėjus mokestinės nepriemokos pateiktame prašyme nurodytu terminu arba laiku nesumokėjus naujai deklaruotą mokesčių ir delspinigių įsiskolinimas valstybės (savivaldybės) biudžetui bus išieškomas įstatymų nustatytą tvarka be atskiro perspėjimo. Taigi yra pagrindas spręsti, kad sustabdžius mokestinės nepriemokos priverstinio išieškojimo įmokų mokėjimą pagal Lietuvos Respublikos Mokesčio administravimo įstatymo 110 str. 3 d. iki 2013-08-30 mokesčių mokėtojui nėra nustatomas naujas mokėjimo terminas, o sustabdomas mokestinės nepriemokos priverstinis išieškojimas. Todėl atmestinas UAB „Enero“ argumentas, kad VMI atidėjus mokestinės nepriemokos mokėjimą iki 2013-08-20, UAB „Enero“ visą laikotarpį nėra skolinga VMI, kadangi nebuvo nustatomas naujas terminas sumokėti mokesčius, o buvo stabdomas mokestinės nepriemokos priverstinis išieškojimas.

24Pažymėtina, kad UAB „Enero“ savo atsiliepime patvirtino, kad pasiūlymo pateikimo dieną buvo skolinga VMI, kad 2013-05-20 Vietinio mokėjimo nurodymas Nr. 490 ir 2013-05-28 Vietinio mokėjimo nurodymas Nr. 506, patvirtina, jog UAB „Enero“ visiškai atsiskaitė su VMI (b.l. 144-145). Taip pat byloje pateikta Valstybinės įmonės registrų centro Vilniaus filialo pažyma patvirtina, kad UAB „Enero“ 2013-06-21 yra atsiskaičius su VMI (b.l. 146). Visa tai rodo, kad pasiūlymo pateikimo dieną t.y. 2013-04-29 UAB „Enero“ buvo skolinga VMI, skola buvo sumokėta tik 2013-05-28, todėl darytina išvada, kad UAB „Enero“ buvo nesąžininga, kadangi deklaravo tikrovės neatitinkančią informaciją apie tai, jog teigdama pasiūlymą yra įvykdžiusi įsipareigojimus, susijusius su mokesčių mokėjimu. O VPĮ 3 straipsnyje nustatytas sąžiningumo principas yra taikomas ne tik perkančiajai organizacija, bet ir tiekėjams.

25Nepagrįstas atsakovo teiginys, kad trečiojo asmens jungtinės veiklos partneriui UAB „Irdaiva“ išduotas dokumentas dėl įsipareigojimų VMI įvykdymo patvirtina ir trečiojo asmens įsipareigojimų įvykdymą. Pagal CK 6.969 straipsnio 1 dalį jungtinės veiklos (partnerystės) sutartimi du ar daugiau asmenų (partnerių), kooperuodami savo turtą, darbą ar žinias, įsipareigoja veikti bendrai tam tikram, įstatymui neprieštaraujančiam tikslui arba tam tikrai veiklai. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo yra išaiškinta, kad ši nuostata turi būti aiškinama kartu su VPĮ 2 straipsnio 29 dalyje įtvirtinta tiekėjo sąvoka, pagal kurią tiekėjas – kiekvienas ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė – galintis pasiūlyti ar siūlantis prekes, paslaugas ar darbus. Vadinasi, jungtinėje veikloje veikiantys partneriai – abu tiekėjai VPĮ 2 straipsnio 29 dalies prasme, kurie kartu perkančiajai organizacijai teikia pasiūlymą, dalyvauja pirkimo procedūrose, jose bendradarbiauja su perkančiąja organizacija, kiekvienas jų turi VPĮ normų tiekėjui suteiktas teises (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus išplėstinės teisėjų kolegijos 2011 m. gruodžio 27 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-404/2011, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2012 m. liepos mėn. 5 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-359/2012). Todėl atsižvelgus į virš išdėstytą teismų praktiką darytina išvada, kad konkurso sąlygų 3.4.1. punkto 1 lentelės 4 eilutės nustatytą reikalavimą turi atitikti kiekvienas ūkio subjekto narys, t.y. tiek UAB „Irdaiva“, tiek UAB „Enero“ ir jų pajėgumas susijęs su VMI mokesčių mokėjimu negali būti vienijimas.

26Pagrįsti ieškovės argumentai, kad atsakovo veiksmai (neveikimas) pažeidė skaidrumo ir lygiateisiškumo principus, nes UAB „Enero“, teigdama pasiūlymą, deklaravo tikrovės neatitinkančius duomenis ir buvo nesąžininga, tuo siekdama nesąžiningai konkuruoti bei įgyti nepagrįsto pranašumo.

27Konstatuojama, kad neatmesdama minimalių kvalifikacijos reikalavimų neatitinkančio UAB „Enero“ pasiūlymo, Perkančioji organizacija pažeidė imperatyvias VPĮ nuostatas ( VPĮ 3 str., 24 str., 32 str. 6 d. , 39 str. 2 d. 1 p.), Konkurso sąlygų reikalavimus (3.4.1 p. 1 lentelės 4 eilutė), viešųjų pirkimų principus (VPĮ 3 str. 1 d.), neužtikrino sąžiningos tiekėjų konkurencijos bei teisėtų Pirkimo dalyvių lūkesčių.

28Ieškinį tenkinus iš atsakovės priteistinos ieškovės turėtos bylinėjimosi išlaidos, kurias sudaro žyminis mokestis – 1000 Lt (LR CPK 93 str.1 d., b.l. 103). Ieškovę byloje atstovavo advokatai, tačiau dokumentų apie ieškovės patirtas kitas bylinėjimosi išlaidas byloje nepateikta, todėl priteisti bylinėjimosi išlaidas už suteiktą advokatų pagalbą pagrindo nėra.

29Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 270 straipsniu

Nutarė

30Panaikinti atsakovo Anykščių rajono savivaldybės administracijos sprendimą pripažinti trečiojo asmens UAB „Enera“ kvalifikaciją atitinkančia konkurso sąlygose nustatytus minimalius kvalifikacinius reikalavimus (pirkimo numeris 133693).

31Panaikinti atsakovo Anykščių rajono savivaldybės administracijos atvirame konkurse I pirkimo dalies „Okuličiūtės dvarelio rekonstrukcijos ir pritaikymo viešojo kultūrinio turizmo reikmėms (tvarkomieji paveldosaugos darbai ir tvarkomieji statybos darbai) techninio projekto bei projekto vykdymo priežiūros paslaugos“ sprendimus sudaryti pasiūlymų eilę, pripažinti konkurso laimėtoju UAB „Enero“ pasiūlymą (pirkimo numeris 133693).

32Priteisti iš Anykščių rajono savivaldybės administracijos, kodas ( - ), 1000 Lt (vieną tūkstantį litų) bylinėjimosi išlaidų UAB „Šiltas namas“, juridinio asmens kodas ( - ), naudai

33Sprendimas per 14 dienų nuo sprendimo priėmimo dienos gali būti skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui, skundą paduodant Panevėžio apygardos teisme.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Panevėžio apygardos teismo teisėja Birutė Jonaitienė... 2. rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės... 3. ieškovė UAB „Šiltas namas“ vadovaudamasis Lietuvos Respublikos... 4. Atsakovė Anykščių rajono savivaldybė ieškovės ieškinį prašo atmesti... 5. Tretysis asmuo UAB „Enero“ ieškovės ieškinį prašo atmesti kaip... 6. Ieškovė UAB „Šiltas namas“ dublike nurodė, kad ieškinyje išdėstytos... 7. Atsakovė Anykščių rajono savivaldybė tripliko nepateikė.... 8. UAB „Šiltas namas“ ieškinys tenkintinas.... 9. ... 10. Faktinės aplinkybės.... 11. Ginčas tarp ieškovės UAB „Šiltas namas“ ir atsakovės Anykščių... 12. Viešajam pirkimui pasiūlymus pateikė tiekėjai: UAB „Svertas“, UAB... 13. Atsakovė 2013-05-14 raštu Nr. 1-SD-1285 informavo viešojo pirkimo dalyvius,... 14. 2013-05-24 ieškovė UAB „Šiltas namas“ pateikė pretenziją Nr.... 15. 2013-05-27 Viešojo pirkimo komisija posėdyje išnagrinėjo UAB „Šiltas... 16. 2013-05-30 ieškovė UAB „Šiltas namas“ pateikė pretenziją Nr.... 17. 2013-05-30 Viešojo pirkimo komisija posėdyje išnagrinėjo UAB „Šiltas... 18. Teisiniai argumentai... 19. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija... 20. VPĮ 33 straipsnio 2 dalies 6 punkte įtvirtinta, kad perkančioji organizacija... 21. Iš bylos medžiagos matyti, kad UAB „Enero“ 2013 m. balandžio 29 dienai,... 22. VPĮ 33 straipsnio 2 dalies 6 punkte įtvirtintas tiekėjų pasiūlymų... 23. Lietuvos Respublikos Mokesčio administravimo įstatymo 110 str. yra numatytas... 24. Pažymėtina, kad UAB „Enero“ savo atsiliepime patvirtino, kad pasiūlymo... 25. Nepagrįstas atsakovo teiginys, kad trečiojo asmens jungtinės veiklos... 26. Pagrįsti ieškovės argumentai, kad atsakovo veiksmai (neveikimas) pažeidė... 27. Konstatuojama, kad neatmesdama minimalių kvalifikacijos reikalavimų... 28. Ieškinį tenkinus iš atsakovės priteistinos ieškovės turėtos... 29. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 270... 30. Panaikinti atsakovo Anykščių rajono savivaldybės administracijos sprendimą... 31. Panaikinti atsakovo Anykščių rajono savivaldybės administracijos atvirame... 32. Priteisti iš Anykščių rajono savivaldybės administracijos, kodas ( - ),... 33. Sprendimas per 14 dienų nuo sprendimo priėmimo dienos gali būti skundžiamas...