Byla e2-5350-340/2016
Dėl neteisėtų perkančiosios organizacijos veiksmų, tretieji asmenys – UAB „Baltic Clipper“, VšĮ „Pirmoji kava“, išvadą teikianti institucija – Viešųjų pirkimų tarnyba

1Vilniaus apygardos teismo teisėja Tatjana Žukauskienė, teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi ieškovės UAB „Anoniminių darboholikų klubas“ ieškinį atsakovei UAB „Verslo aptarnavimo centras“ dėl neteisėtų perkančiosios organizacijos veiksmų, tretieji asmenys – UAB „Baltic Clipper“, VšĮ „Pirmoji kava“, išvadą teikianti institucija – Viešųjų pirkimų tarnyba,

Nustatė

2ieškovė kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydama panaikinti atsakovės 2016-06-17 pranešime Nr. 4383231 nurodytą sprendimą, kuriuo atmestas ieškovės ir trečiojo asmens UAB „Baltic Clipper“ pateiktas pasiūlymas; įpareigoti atsakovę sudaryti naują pasiūlymų eilę, į ją įtraukiant ieškovės ir trečiojo asmens pasiūlymą; priteisti iš atsakovės patirtas bylinėjimosi išlaidas.

3Nurodė, kad atsakovė paskelbė ir vykdo Pirkimą, kuriuo siekia įsigyti renginių organizavimo paslaugas. Vienas iš Pirkime dalyvaujančių tiekėjų yra ieškovė, kuri pagal Pirkimo dokumentuose numatytas sąlygas parengė savo pasiūlymą ir jį laiku pateikė Perkančiajai organizacijai. 2016 m. birželio 17 d. ieškovė gavo perkančiosios organizacijos pranešimą, kuriuo nurodyta, jog ieškovės galutinis pasiūlymas neatitinka pirkimo dokumentuose nurodytų reikalavimų, o konkrečiai - Pirkimo dokumentų sutarties bendrosios dalies 3.2.1 p. nuostatos, pagal kurią paslaugų teikėjas turi patvirtinti, kad nedalyvauja Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo 5 straipsnyje nurodytuose draudžiamuose susitarimuose ir susitarimuose, pažeidžiančiuose Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 3 straipsnyje nurodytus principus. Tokią poziciją atsakovė grindžia tuo, jog Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2016 m. gegužės 2 d. priėmė nutartį administracinėje byloje Nr. A-97-858/2016, kuria konstatavo, kad pirkime kartu su ieškove dalyvaujantis ūkio subjektas - uždaroji akcinė bendrovė „Baltic Clipper“ - pažeidė Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo nuostatas. Nesutikdamas su tokia atsakovės pozicija, ieškovė 2016 m. birželio 22 d. pateikė pretenziją dėl pasiūlymo atmetimo, kurioje išsamiai nurodė argumentus, dėl kurių nesutinka su pranešime nurodytu perkančiosios organizacijos sprendimu ir pateikė prašymą šį sprendimą panaikinti bei sudaryti naują pasiūlymų eilę, į kurią būtų įtrauktas ir ieškovės pasiūlymas. 2016 m. liepos 1 d. buvo gautas perkančiosios organizacijos atsakymas į pretenziją, kuriame nurodyta, jog pretenzija atmetama kaip nepagrįsta. Nurodė, jog tiek nutarime, tiek ir nutartyje, kuri šiuo metu yra įsiteisėjusi, aiškiai nurodoma, jog pažeidimas šiuo metu nebeegzistuoja ir UAB „Baltic Clipper“ nėra laikytina dalyvaujanti KI 5 str. nurodytuose draudžiamuose susitarimuose. Taigi, šiuo atveju nėra jokio pagrindo teigti, kad kuris nors iš kartu su ieškove Pirkime dalyvaujančių konsorciumo narių yra sudaręs konkurencijos teisės atžvilgiu draudžiamą susitarimą, atsakovė nepateikė jokių tai pagrindžiančių įrodymų, o oficialių institucijų priimti aktai patvirtina, kad pažeidimas buvo nutrauktas dar 2010 m. kovo mėn. Akivaizdu, kad toks atsakovės pirkimo nuostatų aiškinimas būtų nepagrįstas, neatitiktų VPĮ reikalavimų ir nepagrįstai ribotų tiekėjų konkurenciją bei jų galimybes dalyvauti Pirkime. Nurodė, jog reikalavimo turinys neaiškus ir pačiai atsakovei (tai patvirtina kreipimosi į VPT faktas), todėl VPĮ reglamentavimą pažeidžia tokia situacija, kai neaiškių ir pačiai Perkančiajai organizacijai nesuprantamų Pirkimo dokumentų pagrindu atmetamas Tiekėjo pasiūlymas. Ieškovei nesuprantama, kodėl Pirkimo dokumentų nuostatos, jei jos būtų aiškinamos pagal Perkančiosios organizacijos pateiktą vertinimą, dviejų Pirkime dalyvaujančių tiekėjų atžvilgiu yra aiškinamos skirtingai. Tai lemia VPĮ 3 str. 1 d. įtvirtintų viešųjų pirkimų skaidrumo ir lygiateisiškumo principų pažeidimą. Nors šiuo atveju Pirkimo dokumentai neturėtų būti aiškinami taip, kaip tą daro Atsakovė, tačiau net ir pagal tokį aiškinimą Perkančiosios organizacijos priimtas ir Pranešime nurodytas sprendimas būtų laikomas neteisėtu ir nepagrįstu, pažeidžiančiu VPĮ 3 str. 1 d. reikalavimus. Be to, nuostata, kuria vadovaudamasi atsakovė atmetė ieškovės pasiūlymą, yra įtvirtinta Pirkimo sąlygų bendrojoje dalyje, t.y. sutarties, kuri būtų sudaryta su Pirkimą laimėjusiu tiekėju, projekte. Nepaisant to, jog tai yra Pirkimo dokumentų dalis, tačiau šiuo atveju atsakovė nepagrįstai sutapatina du dalykus - kvalifikacinius reikalavimus ir sutarties sudarymui keliamus reikalavimus. Pirmuoju atveju kvalifikaciniai reikalavimai yra taikomi Pirkime dalyvaujančių tiekėjų kvalifikacijos vertinimo etape, antruoju atveju Pirkimo sąlygų bendrojoje dalyje numatyti reikalavimai yra taikomi tada, kai su Pirkimą laimėjusiu tiekėju yra ketinama sudaryti viešojo pirkimo sutartį. Ieškovė atkreipė teismo dėmesį, kad Pirkimo dokumentų dalimi esanti „Tiekėjo deklaracija“ taip pat nenumatė, kad Pirkime dalyvaujantis tiekėjas turi patvirtinti, jog jis nėra baustas už KĮ 5 str. nurodytus pažeidimus (nors VPĮ 33 str. 5 d. aiškiai nustato, kad jei perkančioji organizacija įtvirtina aptariamą reikalavimą, kartu su pasiūlymu tiekėjas privalo pateikti ir atitiktį šiam reikalavimui patvirtinančią deklaraciją). Atsižvelgiant į tai, atsakovė šiuo atveju turėjo sudaryti pasiūlymų eilę (kartu įtraukiant ir ieškovės bei trečiojo asmens 2 pasiūlymą), nevertindama tiekėjų pasiūlymų atitikties Pirkimo sąlygų bendrojoje dalyje numatytiems reikalavimams ir tik sutarties sudarymo metu turi spręsti klausimą dėl sutarties sudarymo su tuo tiekėju, kuris yra konkurencijos teisės draudžiamo susitarimo dalyvis.

4Atsakovė UAB „Verslo aptarnavimo centras“ pateikė atsiliepimą į ieškinį, kuriuo prašė jį atmesti visa apimtimi ir priteisti patirtas bylinėjimosi išlaidas. Pažymėjo, kad ieškovė ieškinyje nenurodo jokių naujų aplinkybių, susijusių su jos reikalavimais, kurių nebuvo nurodžiusi atsakovei pateiktoje pretenzijoje, jų nepagrindžia jokiais papildomais įrodymais ar naujais argumentais. Pirkimo sąlygų bendrosios dalies 3.2.1 punkto nuostata jokiais būdais negali būti vertinama kaip prielaida sutarčiai sudaryti, o yra viena iš Pirkimo sąlygų, kurią privalo atitikti ieškovė. Ieškovė teisingai pažymėjo, kad nuostata, kuria viešajame pirkime draudžiama dalyvauti tiekėjui, pažeidusiam konkurencijos teisę, nėra privaloma kiekvieno viešo pirkimo atžvilgiu, todėl perkančioji organizacija turi diskrecijos teisę spręsti dėl minėto reikalavimo taikymo arba netaikymo. Nurodyta 3.2.1 punkto sąlyga yra vienas iš garantų, kad bus pasiekti Pirkimo tikslai ir bus išvengta galimų nesąžiningų konkurencijos prielaidų Pirkimo procedūroje bei vykdant sudarytą Pirkimo sutartį. Nesuprantamas ieškovės argumentas, kad minėto punkto reikalavimas yra siauresnės apimties nei VPĮ 33 str. 2 d. 4 p. nuostata, o atsakovė minėtą nuostatą dėl konkurencijos teisės pažeidimo aiškina plečiamai. Trečiasis asmuo padarė konkurencijos teisės pažeidimą, todėl jis atitinka visas VPĮ 32 str. 2 d. 4 p. nurodytas sąlygas. Atsakovė prašė teismo atkreipti dėmesį, kad bendrosios dalies 3.2.1 punkto reikalavimas yra viena iš Pirkimo dokumentuose nustatytų sąlygų ir ieškovės atitiktis šiai sąlygai vertinama kartu su visais kitais pasiūlymo, kurį pateikė ieškovė, dokumentais pasiūlymų vertinimo stadijoje, o ne sudarant sutartį.

5Trečiasis asmuo VšĮ „Pirmoji kava“ pateikė atsiliepimą į ieškinį, kuriuo prašė ieškinį atmesti ir priteisti trečiojo asmens patirtas bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad ieškovė nepagrįstai teigia, kad atsakovė plečiamai aiškina ir taiko Pirkimo dokumentų nuostatas, dėl ko priėmė neteisėtą sprendimą. Ieškovė, kaip profesionalus viešųjų pirkimų teisinių santykių dalyvis, dalyvaujama Pirkime, privalo įvertinti savo atitiktį Pirkimo dokumentuose nustatytiems reikalavimams. Teikdama pasiūlymą, ieškovė patvirtino, kad perskaitė Pirkimo sąlygas ir su jomis sutiko, kad Pirkimo sąlygos jai yra aiškios. Manydama, kad konkurso sąlygos prieštarauja teisės aktams, yra neproporcingos ar riboja konkurenciją, per 5 darbo dienas nuo konkurso sąlygų paskelbimo, turėjo teisę pateikti atsakovei pretenziją, tačiau šia teise nepasinaudojo. Atsakovės komisijai sužinojus apie trečiojo asmens konkurencijos teisės pažeidimus ir įvertinus tai, kad šis jungtinės veiklos partneris iškart sąžiningai apie tai nepranešė atsakovei, ji pagrįstai priėmė sprendimą atmesti ieškovės pasiūlymą.

6Dublike ieškovė nurodė, kad nesutinka su argumentais, kuriuos atsakovė ir trečiasis asmuo išdėstė savo atsiliepimuose į ieškinį. Pažymėjo, kad tiekėjo galimybė kreiptis į perkančiąją organizaciją dėl Pirkimo sąlygų paaiškinimo ar patikslinimo yra tik jo teisė, bet ne pareiga. Be to, ieškovės ginčijama pirkimo sąlygų nuostata, kaip minėta, turėtų būti taikoma Pirkimo sutarties sudarymo metu. Pirkimo sutarties sudarymo metu nei ieškovė, nei trečiasis asmuo nedalyvauja draudžiamuose susitarimuose. Atsižvelgdamas į tai, kad trečiasis asmuo teismui taip pat pateikė informaciją apie su atsakove sudarytą Pirkimo sutartį, ieškovė patikslino savo reikalavimus, teismo prašydama ne tik panaikinti atsakovės neteisėtus sprendimus, bet kartu pripažinti ir su trečiuoju asmeniu sudarytą Pirkimo sutartį negaliojančią kaip prieštaraujančią imperatyvioms normoms.

7Atsakovė pateikė tripliką, kuriame nurodė, kad ieškovė dublike iš esmės nepaneigė atsakovės atsiliepime išdėstytų argumentų, tik papildomai, plečiamai ir subjektyviai pakartojo savo ieškinyje išdėstytą poziciją bei papildė ieškinio reikalavimus. Ginčijama pirkimo sąlyga nėra savitikslė – Pirkimo 3.2.1 punkto sąlyga yra vienas iš garantų, kad bus pasiekti Pirkimo tikslai ir bus išvengta galimų nesąžiningų konkurencijos prielaidų Pirkimo procedūroje bei vykdant sudarytą Pirkimo sutartį. Pažymėjo, kad perkančioji organizacija neprivalo pridėti pirkimo sutarties projekto prie pirkimo dokumentų, jei pirkimo sutarties projektas nėra parengtas. Tačiau sutarties projekto pateikimas kartu su pirkimo dokumentais tiekėjams leidžia geriau suprasti perkančiosios organizacijos poreikius ir įvertinti rizikas. Be to, tai sumažina riziką, kad pirkimo sutartis nebus pasirašyta, jeigu vėliau tarp perkančiosios organizacijos ir laimėjusio pirkimą tiekėjo kyla ginčas dėl pirkimo sutarties sąlygų, kurios nebuvo pateiktos kartu su pirkimo dokumentais. Atsakovės įsitikinimu, ieškovė, įvertinusi Pirkimo dokumentuose, t. y. 3.2.1 punkte nustatytą reikalavimą, ir būdama rūpestingas tiekėjas bei sąžiningas rinkos dalyvis, privalėjo nedelsdama pateikti informaciją apie tai, kad jungtinės veiklos partneris UAB „Baltic Clipper“ bylinėjasi teisme dėl konkurencijos teisės pažeidimų. Ieškovė nepateikė tokios informacijos atsakovei, taip pat nesikreipė dėl 3.2.1 punkto paaiškinimo ar patikslinimo, o taip pat nepateikė atsakovei svarbios informacijos, reikalingos visapusiškam ir teisingam ieškovės Pirkime pateikto pasiūlymo įvertinimui.

8Trečiasis asmuo VšĮ „Pirmoji kava“ pateiktame triplike nurodė, kad palaiko savo atsiliepime į ieškinį išdėstytus argumentus.

9Viešųjų pirkimų tarnyba pateikė išvadą , kurioje pažymėjo, kad ieškvė iš esmės ginčija atsakovės priimtus sprendimus dėl ieškovės, pirkime dalyvavuios jungtinės veiklos sutarties pagrindu su trečiuoju asmeniu UAB „Baltic clipper“ pasiūlymo vertinimo ir atmetimo, kuris, pagal ieškovo ir trečiojo asmens , yra neteisėtas , nes atliktas nesivadovaujant pikrimo sąlygomis, jas aiškinant plečiamai. Viešųjų pirkimų Tarnyba sutiko su atsakovės Pirkimo dokumentų sutarties bendrosios dalies 3.2.1 punkto aiškinimu, sutiko, kad ši nuostata negali būti aiškinama kaip prielaida sutarčiai sudaryti, bet yra Pirkimo sąlyga, kurią privalo atitikti ieškovė. VPĮ 2 straipsnio 21 dalyje yra aiškiai apibūdinama pirkimo dokumentų sąvoka – tai perkančiosios organizacijos ratu pateikiami tiekėjams dokumentai ir elektroninėmis priemonėmis pateikti duomenys, apibūdinantys perkama objektą, ir prikimo sąlygas: skelbimas, kvietimas, techninė specifikacija, aprašomieji dokumentai, pirkimo sutarties projektas, kiti dokumentai ir dokumentų paaiškinimai ( patikslinimai). Teikiamas pasiūlymas turi atitikti visą Pirkimo dokumentų visumą, jų tarpe ir reikalavimus, nustatytus Pirkimo sutarties projekte VPĮ 33 straipsnyje 2 dalyke numatyti kvalifikaciniai reikalavimai nėra privalomi ir pati perkančioji organizacija pasirenka, kokie kvalifikaciniai reikalavimai bus nustatyti Pirkimo sąlygose. Ieškovas Pirkime dalyvauja jungtinės veiklos sutarties pagrindu su trečiuoju asmeniu, VPĮ prasme jungtinės veiklos partneriai, būdami solidariai atsakingi, yra laikomi vienu tiekėju. Vienam iš tiekėjų neatitikus Pirkimo sąlygų reikalavimų, laikoma, kad Pirkimo sąlygų neatitiko abu jungtinės veiklos partneriai; nagrinėjamoje situacijoje tiek ieškovas, tiek trečiais asmuo teikdami pasiūlymą turėjo įvertinti atitiktį sutarties bendrosios dalies 3.2.1 punkto reikalavimams; sutarties sudarymas su Pirkimo sąlygų neatitinkančiu tiekėju būtų neužtikrintas lygiateisiškumo principas. Vertinant Pirkimo sąlygų turinį ir nustatant tinkamą Pirkimo sąlygų aiškinimo taisyklę, svarbu išaiškinti Pirkimo sąlygų nustatymo tikslus. Atsakovas pažymėjo, kad sutarties bendrosios dalies 3.2.1 punkto sąlyga yra vienas iš garantų, kad bus pasiekti Pirkimo tikslai ir bus išvengta galimų nesąžiningų konkurencijos prielaidų Pirkimo procedūroje bei vykdant pirkimo sutartį.

10Ieškinys atmestinas.

11Atsakovė UAB „Verslo aptarnavimo centras“ vykdo viešąjį pirkimą „Renginių organizavimo paslaugų pirkimas“ (pirkimo Nr. 266332).

12Ieškovė pateikė pasiūlymą pirkimui.

132016-06-17 atsakovė pranešė ieškovei apie jos pasiūlymo atmetimą, vadovaudamasi Bendrųjų pirkimo sąlygų 12.3.5 punktu (kai dalyvio pasiūlymas neatitinka Pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų); atsakovė nurodė, kad ieškovės pasiūlymas neatitinka Pirkimo dokumentų sutarties bendrosios dalies 3.2.1 p. nuostatos, pagal kurią paslaugų tiekėjas turi patvirtinti, kad nedalyvauja Lietuvos Respublikos Konkurencijos įstatymo 5 straipsnyje nurodytose draudžiamuosiuose susitarimuose ir susitarimuose, pažeidžiančiuose Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 3 straipsniuose nurodytus principus. Tokią poziciją atsakovė pagrindžia tuo, jog Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2016-05-02 priėmė nutartį administracinėje byloje Nr. A-97-858/2016, kuria konstatavo, kad pirkime kartu su ieškove dalyvaujantis ūkio subjektas UAB „Baltic Clipper“ pažeidė Konkurencijos įstatymo 5 str. nuostatas.

142016-06-22 ieškovė pateikė pretenziją dėl pasiūlymo atmetimo.

152016-07-01 ieškovė gavo atsakymą į pretenziją; perkančioji organizacija pranešė, kad atmetė pretenziją.

162016-07-19 ieškovė kreipėsi su ieškiniu į teismą, prašydama panaikinti atsakovės 2016-06-17 pranešime Nr. 4383231 nurodytą sprendimą, kuriuo atmestas ieškovės ir trečiojo asmens UAB „Baltic Clipper“ pateiktas pasiūlymas; įpareigoti atsakovę sudaryti naują pasiūlymų eilę, į ją įtraukiant ieškovės ir trečiojo asmens pasiūlymą; priteisti iš atsakovės patirtas bylinėjimosi išlaidas.

17Tiekėjas, prieš kreipdamasis į teismą, turi laikytis Viešųjų pirkimo įstatyme nustatytos privalomos išankstinio ginčų sprendimo ne teisme tvarkos (VPĮ 93 str. 3 d., CPK 4232 str. 1 d.), t. y. pretenzijos pareiškimas ir atsakymas į pretenziją yra privaloma išankstinio ginčo sprendimo ne teisme stadija, teisme ginčo ribas apibrėžia pirkimo dalyvio pretenzijos turinys. Teismas pažymi, kad ieškovė tinkamai pasinaudojo privaloma ginčo sprendimo ne teisme tvarka.

18Šalių ginčo esmė – atsakovės vykdomo Pirkimo sąlygų bendrosios dalies 3.2.1 p. nuostatos aiškinimas ir taikymas.

19Dėl Pirkimo dokumentų sutarties bendrosios dalies 3.2.1 p. aiškinimo.

20VPĮ 33 straipsnyje įtvirtintos sąlygos draudžiančios ir ribojančios tiekėjų dalyvavimą pirkime - negatyvaus pobūdžio kvalifikacijos reikalavimai, kurie susiję su tiekėjo pašalinimu iš pirkimo, neleidžiant tiekėjui dalyvauti tolesnėse pirkimo procedūrose; nors tiesiogiai nesusiję su tiekėjo kvalifikacija, tačiau jie perkančiajai organizacijai padeda įsitikinti tiekėjų patikimumu ir įvertinti asmeninę jo padėtį bei profesines savybes. Viena jų įtvirtinta VPĮ 33 straipsnio 2 dalies 4 punkte - perkančioji organizacija pirkimo dokumentuose gali nustatyti, kad paraiška ar pasiūlymas atmetami, jeigu tiekėjas yra padaręs rimtą profesinį pažeidimą, kurį perkančioji organizacija gali įrodyti bet kokiomis teisėtomis priemonėmis. Analogiška nuostata įtvirtinta Tiekėjų kvalifikacijos vertinimo metodinių rekomendacijų, patvirtintų viešųjų pirkimų tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės direktoriaus 2003 m. spalio 20 d. įsakymu Nr. 1S-100 16.4 punkte (2011 m. gruodžio 30 d. įsakymo Nr. 1S-196 red.).

21Atsakovės Pirkimo sąlygų bendrosios dalies 3.2.1 punktas numato, kad paslaugų tiekėjas turi patvirtinti, jog nedalyvauja Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo 5 straipsnyje nurodytose draudžiamuosiuose susitarimuose ir susitarimuose, pažeidžiančiuose Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 3 straipsnyje nurodytus principus.

22Ieškovė teigia, kad ši Pirkimo dokumentų nuostata yra neaiški ir dviprasmiška, siūlo ją aiškinti ieškovės naudai ir tik lingvistiškai, t.y. siaurąja prasme. Ieškovė teigia, kad kadangi 3.2.1 punkto nuostata pateikta Sutarties projekte, ji negali būti vertinama kaip negatyvaus pobūdžio kvalifikacinis reikalavimas teikėjui, ribojantis jo galimybę dalyvauti Pirkime (VPĮ 33 straipsnio 2 dalies 4 punktas), o turi būti vertinama, kaip Sutarties sudarymo sąlyga. Dėl to, ieškovės manymu, perkančioji organizacija turėjo pareigą vertinti ieškovės ir jos jungtinės veiklos partnerio pasiūlymą ir įtraukti jį į pasiūlymų eilę. Ieškovės vertinimu, Pirkimo sąlygoje pavartotas esamasis laikas (patvirtinti, kad nedalyvauja) reiškia, kad tiekėjas privalo deklaruoti, jog nedalyvauja draudžiamuosiuose susitarimuose Sutarties pasirašymo metu, tuo tarpu ieškovės jungtinės veiklos partneris buvo patrauktas atsakomybėn už veikas, padarytas 2010 m.; duomenų, kad jungtinės veiklos partneris dalyvauja draudžiamuosiuose susitarimuose šiuo metu nėra.

23Teismas nesutinka su ieškovės pasiūlytu ginčijamos Pirkimo dokumentų sąlygos aiškinimu. Kasacinio teismo praktikoje nuoseklai aiškinama, kad tiek teismai, sprendžiantys tiekėjų ir perkančiųjų organizacijų ginčus, tiek šių santykių dalyviai pirkimo procedūrų metu turėtų pirkimo sąlygas aiškinti ir taikyti sistemiškai, nesuabsoliutinti lingvistinio aiškinimo metodo, atsižvelgti į tikrąją perkančiosios organizacijos valią bei į kituose teisės aktuose įtvirtintas normas, taip pat į kitas nuostatas (pvz., Viešųjų pirkimų tarnybos teisės aktus) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2015 m. vasario 6 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-39-690/2015).

24Teismo vertinimu, aplinkybė, kad ieškovės ginčijama pirkimo sąlyga išdėstyta Sutarties projekte, neturi jokios reikšmės vertinant šios sąlygos tikslus ir turinį. Sutarties projektas neabejotinai yra Pirkimo dokumentų dalis; sutiktina su Viešųjų pirkimų Tarnybos išvadoje išdėstytu vertinimu, kad tiekėjų pasiūlymai turi atitikti visų be išimties Pirkimo dokumentų sąlygų reikalavimus. Nei VPĮ normos, nei atsakovės vykdomo Pirkimo sąlygos nenumato Pirkimo sąlygų paskirstymo į sąlygas, pagal kurias vertinamas tiekėjų pasiūlymų priimtinumas bei į sąlygas, kurias įvykdžius bus galima sudaryti Sutartį su Pirkimo dalyviu; teismo manymu, toks ieškovo pasiūlytas dviejų pakopų pasiūlymų vertinimas pažeistų viešųjų Pirkimų lygiateisiškumo ir skaidrumo principus, nes įtvirtina galimybę atsisakyti sudaryti sutartį su tiekėju, kurio pasiūlymas buvo pripažintas tinkamu pirmame etape, pripažinus, kad yra kliūčių sutarties sudarymui; ieškovo pasiūlytoje schemoje neaišku, kaip bus vertinamas pats pasiūlymas. Ieškovės argumentas, kad Pirkimo dokumentų sutarties bendrosios dalies 3.2.1 punktas yra prielaida sutarčiai sudaryti ir negali būti vertinamas kaip Pirkimo sąlyga, nustatanti apribojimus tiekėjui dalyvauti Pirkimo procedūrose, pagrįstas ieškovės subjektyvia nuomone, todėl atmestinas. Atsakovė, aiškindama Pirkimo dokumentų sutarties bendrosios dalies 3.2.1 punktą, atsakyme į pretenziją, procesiniuose dokumentuose, pateiktuose civilinėje byloje, nuosekliai aiškino, kad įtraukė į Pirkimo sąlygas šį punktą, siekdama išvengti galimų nesąžiningų konkurencijos prielaidų Pirkimo procedūroje bei vykdant pirkimo sutartį, t.y. nustatyti apribojimus dalyvauti Pirkime tiekėjams, padariusiems Konkurencijos įstatymo pažeidimus. Teismas, atsižvelgęs į atsakovės deklaruotus tikslus, į Viešųjų pirkimų tarnybos išvadą nagrinėjamoje byloje, sprendžia, kad Pirkimo dokumentų sutarties bendrosios dalies 3.2.1 punktas yra Pirkimo sąlyga draudžiančia tiekėjų dalyvavimą pirkime - negatyvaus pobūdžio kvalifikacijos reikalavimas, susijęs su šiai sąlygai neatitinkančio tiekėjo pašalinimu iš Pirkimo procedūros (VPĮ 33 straipsnio 2 dalis 4 punktas).

25Dėl perkančiosios organizacijos sprendimo teisėtumo ir pagrįstumo.

262016-06-17 atsakovė atmetė ieškovės pasiūlymą, vadovaudamasi Bendrųjų pirkimo sąlygų 12.3.5 punktu (kai dalyvio pasiūlymas neatitinka Pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų); atsakovė nurodė, kad ieškovės pasiūlymas neatitinka Pirkimo dokumentų sutarties bendrosios dalies 3.2.1 p. nuostatos, pagal kurią paslaugų tiekėjas turi patvirtinti, kad nedalyvauja Lietuvos Respublikos Konkurencijos įstatymo 5 straipsnyje nurodytose draudžiamuosiuose susitarimuose ir susitarimuose, pažeidžiančiuose Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 3 straipsniuose nurodytus principus.

27Ieškovė viešojo pirkimo procedūros metu veikė kartu su jungtinės veiklos partneriu – trečiuoju asmeniu UAB „Baltic Clipper“. Nėra ginčo, kad ieškovė ir trečiasis asmuo viešajame pirkime veikia kaip vienas tiekėjas, t.y. UAB „Baltic Clipper“ neatitikimas Pirkimo dokumentų sutarties bendrosios dalies 3.2.1 p. sąlygoja jungtinės veiklos partnerių pasiūlymo atmetimą. Nustatyta, kad Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos 2012-06-07 nutarimu Nr. 2S-9 „Dėl ūkio subjektų, užsiimančių organizuotų kelionių pardavimo ir kita su tuo susijusia veikla, veiksmų atitikties Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo 5 straipsnio ir Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 101 straipsnio reikalavimams“ buvo pripažinta, kad ši bendrovė pažeidė Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo 5 straipsnio 1 dalies 1 punkto bei Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 101 straipsnio 1 dalies reikalavimus; jai buvo skirta 154 600 Lt bauda. Grupė pareiškėjų - kelionių agentūrų (jų tarpe ir UAB „Baltic Clipper“) apskundė Konkurencijos Tarybos sprendimą Vilniaus apygardos administraciniam teismui; Vilniaus apygardos administracinis teismas 2013-04-08 sprendimu pareiškėjų skundus tenkino iš dalies; trečiajam asmeniui UAB „Baltic Clipper“ paskirtą baudą sumažino, pripažinęs, kad yra bendrovės atsakomybę lengvinančių aplinkybių. Konkurencijos Taryba ir grupė kelionių agentūrų (jų tarpe ir UAB „Baltic Clipper“) kreipėsi su apeliaciniais skundais dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo sprendimo; Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2016 m. gegužės 2 d. nutartimi patenkino iš dalies dalį pareiškėjų apeliacinių skundų ir atsakovo (Konkurencijos Tarybos) apeliacinį skundą; dalies pareiškėjų (jų tarpe ir UAB „Baltic Clipper“) apeliacinius skundus teismas atmetė; t.y. UAB „Baltic Clipper“ atžvilgiu buvo paliktas galioti Vilniaus apygardos administracinis teismo sprendimas. Tokiu būdu bauda, paskirta ieškovės jungtinės veiklos partneriui UAB „Baltic Clipper“ už Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo 5 straipsnio 1 dalies 1 punkto bei Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 101 straipsnio 1 dalies pažeidimus įsiteisėjo 2016-05-02. Tarp šalių ginčo dėl šių aplinkybių, nustatytų įsiteisėjusiais teismų procesiniais sprendimais, nėra.

28Ieškovė ginčija perkančiosios organizacijos sprendimo atmesti jos pasiūlymą ir tuo aspektu, kad pasiūlymo pateikimo metu Konkurencijos Tarybos nutarimas skirti UAB „Baltic Clipper“ nuobaudą dar nebuvo įsiteisėjęs, t.y. pasiūlymo pateikimo metu ieškovės ir jos partnerio pasiūlymas atitiko Pirkimo sąlygų nuostatas. Galutinis pasiūlymų pateikimo terminas buvo nustatytas 2016 m. balandžio 13 d., teismo nutartis, kuria pripažinta, jog UAB „Baltic Clipper“ padarė Konkurencijos įstatymo pažeidimą, priimta tik 2016 m. gegužės 2 d., o Viešųjų pirkimų tarnybos raštas, kuriuo pritariama perkančiosios organizacijos pozicijai, pateiktas 2016 m. birželio 16 d. Tokiu būdu nei pirminio, nei galutinio pasiūlymų pateikimo metu nebuvo pripažinta, jog trečiasis asmuo yra Konkurencijos įstatymo 5 straipsnį pažeidęs subjektas, t.y. pasiūlymų pateikimo metu ieškovės ir trečiojo asmens jungtinės sutarties partnerių grupė visiškai atitiko Pirkimo dokumentuose nustatytus reikalavimus, jų tarpe ir Pirkimo dokumentų sutarties bendrosios dalies 3.2.1 p. nuostatą. Teismas nesutinka su ieškovės pozicija. Tiekėjų kvalifikacijos vertinimo metodinių rekomendacijų, patvirtintų Viešųjų pirkimų tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės direktoriaus 2003 m. spalio 20 d. įsakymu Nr. 1S-100, 16.4 punkte nustatyta, kad rimto profesinio pažeidimo padarymą perkančioji organizacija gali įrodyti bet kokiomis teisėtomis priemonėmis, t.y. aplinkybė, kad Konkurencijos Tarybos nutarimas, kuriuo UAB „Baltic Clipper“ buvo pripažinta padariusi Konkurencijos įstatymo 5 straipsnio 1 dalies pažeidimą, galutinai įsiteisėjo tik 2016 m. gegužės 2 d., nepatvirtina pažeidimo nebuvimo iki teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos; pažeidimo padarymas galėjo būti įrodinėjamas ir kitomis priemonėmis; faktas, kad UAB „Baltic Clipper“ administracinės teisė pažeidimo byloje kaltinamas padaręs Konkurencijos įstatymo 5 straipsnio pažeidimą, turėjo būti perkančiosios organizacijos vertinamas, net jeigu procesas byloje ir nebūtų pasibaigęs iki pasiūlymų vertinimo dienos. Aplinkybė, kad Viešųjų pirkimų tarnybos raštas, kuriuo pritariama perkančiosios organizacijos pozicijai, buvo pateiktas 2016 m. birželio 16 d. , neturi reikšmės vertinant Perkančiosios organizacijos veiksmų teisėtumą; perkančioji organizacija galėjo priimti analogišką sprendimą ir be VPT konsultacijos. Tiekėjų pasiūlymų vertinimo dieną (2016-06-17) Konkurencijos įstatymo pažeidimo padarymas jau buvo patvirtintas įsiteisėjusia teismo nutartimi. Ieškovė nurodo, kad vertinant jungtinės veiklos partnerių pasiūlymą turėjo būti atsižvelgta į tai, kad UAB „Baltic Clipper“ buvo nubaustas už pažeidimus, padarytus 2010 m. Pažymėtina, kad pagal VPĮ 33 straipsnio 2 dalies 4 punkto bei Tiekėjų kvalifikacijos vertinimo metodinių rekomendacijų 16.4 punkto nuostatas, jeigu pirkime dalyvaujantis tiekėjas, kuris yra juridinis asmuo, pažeidė Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo 5 straipsnį, toks pažeidimas pagal šį punktą laikomas profesiniu, jeigu nuo sprendimo paskirti Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatyme nustatytą ekonominę sankciją įsiteisėjimo dienos praėjo mažiau kaip 3 metai. Konkurencijos Tarybos nutarimas, kuriuo buvo skirta nuobauda UAB „Baltic Clipper“, įsiteisėjo 2016 m. gegužės 2 d., t.y. ieškovės pasiūlymo vertinimo dieną įstatymo nustatytas trijų metų terminas neišnyko; esant tokioms aplinkybėms tai, kad nuobauda buvo paskirta už veikas, padarytas 2010 m., vertinant tiekėjo atitikimą Pirkimo dokumentų sutarties bendrosios dalies 3.2.1 p. nuostatoms, neturėjo reikšmės.

29Atsakovė, vertindama ieškovės pasiūlymą, nepažeidė imperatyviųjų teisės normų bei viešųjų pirkimo principų, Pirkimo sąlygų (VPĮ 3,33, 39 str.), dėl to ieškinys atmestinas.

30Byloje laikinosios apsaugos priemonės taikytos nebuvo, dokumentų siuntimo išlaidų nėra.

31Atmetus ieškinį, ieškovės patirtos bylinėjimosi išlaidos neatlyginamos (CPK 93 str.1 d.). Trečiasis asmuo UAB „Pirmoji kava“ prašo priteisti iš ieškovės 1 573 Eur už atstovavimo paslaugas. Prašymas tenkinamas (CPK 98 str. 1 d.).

32Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259, 265, 268-270 straipsniais, teismas

Nutarė

33UAB „Anoniminių darboholikų klubas“ ieškinį atsakovei UAB „Verslo aptarnavimo centras“ atmesti.

34Priteisti iš ieškovės UAB „Anoniminių darboholikų klubas“ (į.k. 124565030) trečiojo asmens UAB „Pirmoji kava“ (į.k. 303359627) naudai 1 573 Eur atstovavimo išlaidų.

35Sprendimas per keturiolika dienų nuo sprendimo priėmimo dienos gali būti skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui, apeliacinį skundą paduodant per Vilniaus apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo teisėja Tatjana Žukauskienė, teismo posėdyje... 2. ieškovė kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydama panaikinti atsakovės... 3. Nurodė, kad atsakovė paskelbė ir vykdo Pirkimą, kuriuo siekia įsigyti... 4. Atsakovė UAB „Verslo aptarnavimo centras“ pateikė atsiliepimą į... 5. Trečiasis asmuo VšĮ „Pirmoji kava“ pateikė atsiliepimą į ieškinį,... 6. Dublike ieškovė nurodė, kad nesutinka su argumentais, kuriuos atsakovė ir... 7. Atsakovė pateikė tripliką, kuriame nurodė, kad ieškovė dublike iš esmės... 8. Trečiasis asmuo VšĮ „Pirmoji kava“ pateiktame triplike nurodė, kad... 9. Viešųjų pirkimų tarnyba pateikė išvadą , kurioje pažymėjo, kad... 10. Ieškinys atmestinas.... 11. Atsakovė UAB „Verslo aptarnavimo centras“ vykdo viešąjį pirkimą... 12. Ieškovė pateikė pasiūlymą pirkimui.... 13. 2016-06-17 atsakovė pranešė ieškovei apie jos pasiūlymo atmetimą,... 14. 2016-06-22 ieškovė pateikė pretenziją dėl pasiūlymo atmetimo.... 15. 2016-07-01 ieškovė gavo atsakymą į pretenziją; perkančioji organizacija... 16. 2016-07-19 ieškovė kreipėsi su ieškiniu į teismą, prašydama panaikinti... 17. Tiekėjas, prieš kreipdamasis į teismą, turi laikytis Viešųjų pirkimo... 18. Šalių ginčo esmė – atsakovės vykdomo Pirkimo sąlygų bendrosios dalies... 19. Dėl Pirkimo dokumentų sutarties bendrosios dalies 3.2.1 p. aiškinimo.... 20. VPĮ 33 straipsnyje įtvirtintos sąlygos draudžiančios ir ribojančios... 21. Atsakovės Pirkimo sąlygų bendrosios dalies 3.2.1 punktas numato, kad... 22. Ieškovė teigia, kad ši Pirkimo dokumentų nuostata yra neaiški ir... 23. Teismas nesutinka su ieškovės pasiūlytu ginčijamos Pirkimo dokumentų... 24. Teismo vertinimu, aplinkybė, kad ieškovės ginčijama pirkimo sąlyga... 25. Dėl perkančiosios organizacijos sprendimo teisėtumo ir pagrįstumo.... 26. 2016-06-17 atsakovė atmetė ieškovės pasiūlymą, vadovaudamasi Bendrųjų... 27. Ieškovė viešojo pirkimo procedūros metu veikė kartu su jungtinės veiklos... 28. Ieškovė ginčija perkančiosios organizacijos sprendimo atmesti jos... 29. Atsakovė, vertindama ieškovės pasiūlymą, nepažeidė imperatyviųjų... 30. Byloje laikinosios apsaugos priemonės taikytos nebuvo, dokumentų siuntimo... 31. Atmetus ieškinį, ieškovės patirtos bylinėjimosi išlaidos neatlyginamos... 32. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259, 265, 268-270... 33. UAB „Anoniminių darboholikų klubas“ ieškinį atsakovei UAB „Verslo... 34. Priteisti iš ieškovės UAB „Anoniminių darboholikų klubas“ (į.k.... 35. Sprendimas per keturiolika dienų nuo sprendimo priėmimo dienos gali būti...