Byla e2-17864-294/2019
Dėl skolos priteisimo

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėjas Gintaras Seikalis, sekretoriaujant E. P., dalyvaujant ieškovo atstovams direktoriui V. L. ir advokatui V. I., atsakovei D. G., atsakovės atstovei advokatui J. J. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo UAB „Mano erdvė“ ieškinį atsakovei D. G. dėl skolos priteisimo,

Nustatė

2Ieškovas ieškinyje nurodo, kad su atsakove 2018-08-31 sudarė sutartį dėl gaminių (langų) pagaminimo, pristatymo ir sumontavimo atsakovės statybos objekte. Atsakovė įsipareigojo sumokėti 3350,49 Eur sumą. Ieškovas pristatė ir sumontavo gaminius ir 2018-10-08 paruošė atliktų darbų priėmimo perdavimo aktą, tačiau atsakovė neatvyko į darbų perdavimą. Atsakovei dokumentai išsiųsti paštu, tačiau pasirašytų dokumentų negrąžino, bet dalį sumos sumokėjo 2018-10-15. Iš viso atsakovė sumokėjo 500 Eur avansu bei 2 500 Eur po langų sumontavimo, likdama skolinga 350,49 Eur sumą. Atsižvelgiant į tai kas nurodyta, ieškovas prašo iš atsakovės priteisti 350,49 Eur skolos, procesines metines palūkas ir bylinėjimosi išlaidas.

3Atsakovė teismui pateiktame atsiliepime į ieškinį nurodė su juo nesutinkanti. Pažymėjo, kad žodžiu su ieškovu susitarė, kad langai būtų įmontuoti sienos angoje, juos dalinai iškišant į išorę, garažo vartai turėjo būti automatizuoti ir valdomi pulteliu bei įprasta užrakinimo sistema. Pažymėjo, kad langai įmontuoti ne pagal atsakovės pageidavimą, o garažo vartai pagaminti be spynos, tai yra, dingus elektrai patekimas į garažą nebūtų įmanomas. Be to, spyna įrengta 2 m aukštyje. Atsakovės tokie sprendimai netenkino, todėl ji pateikė pretenzijas. Ieškovas žadėjo spynos ir langų sumontavimo padėtį ištaisyti, tačiau to nepadarė. Mano, kad ieškovas sutartį įvykdė netinkamai, trūkumų nepašalino, todėl ji galėjo nesumokėti visos sumos. Atskirai pažymi, kad nesąžiningomis sutarties sąlygomis turi būti pripažintos sutarties 4, 5, 23 ir 24, 27 p. sąlygos.

4Teismo posėdžio metu ieškovo atstovai prašė ieškinį tenkinti ieškinyje nurodytais motyvais.

5Teismo posėdžio metu atsakovė ir jo atstovas prašė ieškinį atmesti iš esmės atsiliepime į ieškinį nurodytais motyvais.

6Ieškovo ieškinys tenkintinas visiškai

7Iš ieškovo atstovų, atsakovės ir atsakovės atstovo paaiškinimų bei bylos medžiagos matyti, kad 2018 m. rugpjūčio 31 d. tarp ieškovo ir atsakovo buvo pasirašyta sutartis Nr. 180824-01. Sutartimi šalys sutarė, kad užsakovas (ieškovas) įsipareigoja pagaminti ir perduoti komerciniame pasiūlyme (sutarties priede) nurodytus gaminius bei teikti montavimo paslaugas, o atsakovė įsipareigoja priimti gaminius ir už juos atsiskaityti sutartyje nustatytomis sąlygomis.

8CK 6.59 str. nustatyta, kad draudžiama vienašališkai atsisakyti įvykdyti prievolę ar vienašališkai pakeisti jos įvykdymo sąlygas, išskyrus įstatymų ar sutarties numatytus atvejus.

9Sandoriai – tai sąmoningi laisva valia atliekami asmenų veiksmai, kuriais siekiama teisinio rezultato, t. y. sukurti, pakeisti ar panaikinti civilines teises ir pareigas (CK 1.63 straipsnio 1 dalis). CK 6. 154 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad sutartimi vienas ar keli asmenys susitaria sukurti, pakeisti, ar nutraukti civilinius teisinius santykius, kai vienas ar keli asmenys įsipareigoja kitam asmeniui ar asmenims atlikti tam tikrus veiksmus, o pastarieji įgyja reikalavimo teisę. Pripažįstama, kad civilinių teisinių santykių šalys, sudarydamos sutartis yra lygūs ir laisvi sukurti civilines teises ir pareigas. Sutarties šalys turi teisę savo nuožiūra nustatyti tarpusavio teises ir pareigas, taip pat sudaryti CK numatytas sutartis, jeigu tai neprieštarauja įstatymams (CK 6.156 straipsnio 1 dalis).

10Kiekvienas asmuo, vykdydamas sutartį, turi elgtis teisėtai, t. y. tinkamai ir laiku vykdyti savo sutartines prievoles (CK 6.256 straipsnio 1 dalis). Netinkamas sutartinių prievolių vykdymas yra teisinis pagrindas sutartinei atsakomybei kilti – neteisėtai veikianti šalis privalo atlyginti kitai sutarties šaliai šios patirtus nuostolius, sumokėti netesybas (CK 6.256 straipsnio 2 dalis). Taigi sutartinė civilinė atsakomybė atsiranda už sutartinės prievolės neįvykdymą arba netinkamą įvykdymą, arba pažeidus bendro pobūdžio pareigą elgtis atidžiai ir rūpestingai (CK 6.246 straipsnio 1 dalis, 6.256 straipsnio 1, 2 dalys). Pagal CK 6.189 straipsnio 1 dalį sutartis įpareigoja atlikti ne tik tai, kas tiesiogiai joje nustatyta, bet ir visa tai, ką lemia sutarties esmė arba įstatymai, tai reiškia, kad, neatsižvelgiant į tai, kokias nuostatas pažeidė – įstatymo ar sutarties, šalių atsakomybė laikytina sutartine. Sutarčių vykdymo principai įtvirtinti CK 6.200 straipsnyje: šalys privalo vykdyti sutartį tinkamai ir sąžiningai; vykdydamos sutartį, šalys privalo bendradarbiauti ir kooperuotis; sutartis turi būti vykdoma kuo ekonomiškesniu kitai šaliai būdu; jeigu pagal sutartį ar jos prigimtį šalis, atlikdama tam tikrus veiksmus, turi dėti maksimalias pastangas sutarčiai įvykdyti, tai ši šalis privalo imtis tokių pastangų, kokių būtų ėmęsis tokiomis pat aplinkybėmis protingas asmuo. Prievolė laikoma įvykdyta netinkamai ją įvykdžius tik iš dalies, praleidus įvykdymo terminą, pažeidus kitas sutartas jos vykdymo sąlygas, bendradarbiavimo pareigą, imperatyviąsias teisės normas ar bendro pobūdžio pareigą elgtis atidžiai ir rūpestingai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2015 m. gegužės 28 d. nutartis, priimta civilinėje byloje UAB „Gaumina“ v. UAB „Raminora“, bylos Nr. 3K-3-327-687/2015).

11Nagrinėjamu atveju ieškovas kreipėsi į teismą, prašydamas priteisti iš atsakovės skolą, teigdamas, kad ši nepilnai sumokėjo už sumontuotus gaminius. Atsakovė nurodo visiškai neatsiskaičiusi su ieškovu dėl to, kad gaminiai sumontuoti ne pagal jos pageidavimą bei su trūkumais. Be to, prašo pripažinti tam tikras sutarties sąlygas nesąžiningomis.

12Iš tiesų šalių sudaryta sutartis laikytina vartojimo sutartimi. Papildoma vartotojams taikoma apsauga yra skirta išvengti stipresnės šalies primestų sąlygų, taip siekiant atkurti šalių teisių ir pareigų pusiausvyrą, tačiau ši papildoma vartotojų teisių apsauga nedaro išimčių iš vieno svarbiausių privatinės teisės principų – pacta sunt servanda (CK 6.38, 6.59 straipsniai). Todėl vartotojai negali tam tikra apimtimi savavališkai naudotis įstatymo jiems suteiktomis vartotojų apsaugos priemonėmis siekdami nesąžiningai išvengti laisva valia prisiimtų prievolių vykdymo (ko teismo nuomone, vengdama laiku atsiskaityti su ieškovu ir siekia atsakovė).

13Nesąžiningomis laikomos vartojimo sutarčių sąlygos, kurios šalių nebuvo individualiai aptartos ir kuriomis dėl sąžiningumo reikalavimo pažeidimo iš esmės pažeidžiama šalių teisių ir pareigų pusiausvyra vartotojo nenaudai. Preziumuojama, kad nesąžiningos yra sutarties sąlygos, kuriomis: vartotojas įpareigojamas vykdyti sutarties sąlygas, su kuriomis jis neturėjo realios galimybės susipažinti iki sutarties sudarymo (CK 6.2284 straipsnio 9 punktas). Šiame straipsnyje vartojimo sutartimi laikoma bet kuri verslininko ir vartotojo sudaryta sutartis. Nesąžiningomis laikomos vartojimo sutarčių sąlygos, kurios šalių nebuvo individualiai aptartos ir kuriomis dėl sąžiningumo reikalavimo pažeidimo iš esmės pažeidžiama šalių teisių ir pareigų pusiausvyra vartotojo nenaudai. Sutarties sąlyga, dėl kurios nebuvo atskirai derėtasi, laikoma nesąžininga, jeigu pažeidžiant sąžiningumo reikalavimą dėl jos atsiranda ryškus neatitikimas tarp iš sutarties kylančių teisių ir pareigų vartotojo nenaudai (ESTT 2016 m. liepos 28 d. sprendimo Verein für Konsumenteninformation, C-191/15, ECLI:EU:C:2016:612, 62 punktas).

14Šiuo atveju, susipažinus su byloje pateikta sutartimi, nematyti jokių nesąžiningų sąlygų, kuri suteiktų vienai šaliai pranašumą atsakovės nenaudai. Priešingai, abiem šalims suteikta galimybė vienašališkai nutraukti sutartį, delspinigių dydis tiek ieškovui vėluojant pagaminti ir pristatyti gaminius, tiek ir atsakovei vėluojant atsiskaityti su ieškovu yra toks pat. Reikalavimai dėl perdavimo akto pasirašymo yra standartinės civilinio kodekso detalizuotos nuostatos. Iš atsakovės atsiliepimo bei parodymų matyti, kad tokiu savo reikalavimu (nereiškiant priešieškinio) atsakovė bando užsitikrinti sau išimtinai išskirtines sąlygas, bet nerodo jos noro būti aktyviu ir sąžiningu vartotoju, nes pagrindinis ir akivaizdus tikslas - pasinaudojant vartotojams teikiama apsauga, kurią atsakovė pabrėžtinai akcentuoja, konkrečiu atveju išvengti prievolės vykdymo. Be to, priešingai nei nurodoma procesiniuose dokumentuose, atsakovė nereiškė jokių pretenzijų sutarties sudarymo metu, jokių pastabų apie langų montavimą iš dalies juos iškišant į išorę ar pan. Be to, netgi nesumokėjusi dalies sutartinio atlyginimo atsakovė nepateikė pretenzijos (teismui nepateikti jokie įrodymai). Nors atsakovė mini teikusi pretenzijas dėl neva esančių ieškovo darbų trūkumų, tačiau teismui joks dokumentas pateiktas taip pat nebuvo.

15Teismas pažymi, jog pagal CPK 176 straipsnio 1 dalį įrodinėjimo tikslas – tai teismo įsitikinimas, pagrįstas byloje esančių įrodymų tyrimu ir įvertinimu, kad tam tikros aplinkybės, susijusios su ginčo dalyku, egzistuoja arba neegzistuoja, t. y. faktą galima pripažinti įrodytu, jeigu byloje esančių įrodymų, kuriuos visapusiškai, laikydamasis įrodymų vertinimo taisyklių, įvertino teismas, pagrindu susiformuoja teismo įsitikinimas, kad faktas buvo. Įrodymų vertinimas civilinėje byloje grindžiamas taisykle, kad tam tikrų faktinių aplinkybių buvimą teismas konstatuoja tada, kai jam nekyla didelių abejonių dėl tų aplinkybių egzistavimo. Teismas gali daryti išvadą apie tam tikrų aplinkybių buvimą tada, kai byloje esančių įrodymų visuma leidžia manyti, jog labiau tikėtina atitinkamą faktą buvus, nei jo nebuvus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2006 m. kovo 6 d. nutartis, priimta civilinėje byloje I. I. V. v. Kauno apskrities viršininko administracija, bylos Nr. 3K-3-177/2006; 2006 m. birželio 7 d. nutartis, priimta civilinėje byloje N. Š. v. Kauno miesto savivaldybė, bylos Nr. 3K-3-398/2006; 2007 m. spalio 19 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Klaipėdos regiono aplinkos apsaugos departamentas v. UAB „Marių žvejys“, bylos Nr. 3K-3-416/2007; 2008 m. rugsėjo 19 d. nutartis, priimta civilinėje byloje AB „Liteksas“ ir kt. v. VĮ Registrų centras ir kt., bylos Nr. 3K-3-427/2008; kt.).

16Sutarčių aiškinimo taisyklės reglamentuotos CK 6.193–6.195 straipsniuose ir suformuluotos Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje. Kai kyla šalių ginčas dėl konkrečios sutarties turinio, jos sąlygų, sutartis turi būti aiškinama nustatant tikruosius sutarties dalyvių ketinimus, atsižvelgiant į sutarties sąlygų tarpusavio ryšį, sutarties esmę, tikslą, jos sudarymo aplinkybes, į šalių derybas dėl sutarties sudarymo, šalių elgesį po sutarties sudarymo ir kitas konkrečiu atveju reikšmingas aplinkybes. Sutarties sąlygos turi būti aiškinamos taip, kad aiškinimo rezultatas nereikštų nesąžiningumo vienos iš šalių atžvilgiu. Aiškinant sutartį, būtina vadovautis ir CK 1.5 straipsnyje įtvirtintais bendraisiais teisės principais (pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2005 m. rugsėjo 19 d. nutartis, priimta civilinėje byloje BUAB „Bivainis“ v. A. A. B. firma „Arum“, bylos Nr. 3K-3-406/2005; 2007 m. gegužės 10 d. nutartis, priimta civilinėje byloje UAB „Sarteksas“ v. UAB „Beltateksas“, bylos Nr. 3K-3-203/2007; 2010 m. liepos 30 d. nutartis, priimta civilinėje byloje UAB „Fegda“ v. UAB „Via Baltika Logistika“ ir kt., bylos Nr. 3K-3-349/2010; kt.). Lietuvos Aukščiausiojo Teismo pabrėžta tai, kad, taikant įstatymo įtvirtintas ir teismų praktikoje pripažintas sutarčių aiškinimo taisykles, turi būti kiek įmanoma tiksliau išsiaiškinta šalių valia, išreikšta joms sudarant sutartis ir prisiimant iš tokių sutarčių kylančius įsipareigojimus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. kovo 20 d. nutartis, priimta civilinėje byloje UAB ,,Ervin“ v. AB Ageratec, bylos Nr. 3K-3-128/2010; kt.). Iš nurodytų sutarčių aiškinimo taisyklių matyti, kad pirmiausia yra įtvirtintas subjektyvaus sutarties aiškinimo metodas, įpareigojantis aiškintis tikruosius šalių ketinimus, o ne vien remtis pažodiniu sutarties teksto aiškinimu (objektyvaus sutarties aiškinimo metodas). Tai tiesiogiai susiję su tuo, kad kiekviena sutartis privalo būti aiškinama sąžiningai. Šie esminiai sutarčių aiškinimo principai (t. y. nagrinėti tikruosius sutarties šalių ketinimus ir aiškinti sutartį sąžiningai) lemia būtinybę aiškinant sutarties sąlygas atsižvelgti ne tik į jų lingvistinę reikšmę, bet ir įvertinti sutarties šalių elgesį, jų subjektyvią nuomonę dėl sutarties sąlygų turinio bei sutarties sudarymo metu buvusį sąlygų suvokimą. Dėl to reikšminga CK 6.193 straipsnio 5 dalyje nustatyta bendroji taisyklė, kad sutarties aiškinimui svarbu ir faktinės aplinkybės, susijusios su sutarties sudarymu, vykdymu, kitokiais šalių veiksmais, nes faktiniai šalių veiksmai reikšmingi siekiant nustatyti tikruosius šalių ketinimus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. birželio 22 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Lietuvos ir Vokietijos UAB „Autopunktas“ v. UAB „Daivera“, bylos Nr. 3K-3-288/2010; 2010 m. liepos 10 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Šiaulių miesto savivaldybė v. UAB „Artapolas“, bylos Nr. 3K-3-323/2010; 2012 m. liepos 26 d. nutartis, priimta civilinėje byloje UAB „Europa Bauchemie“ v. UAB „Via sportas“, bylos Nr. 3K-3-383/2012; kt.).

17Šiuo atveju šalys raštu aiškiai susitarė dėl darbų apimties. Jeigu atsakovė manė, jog susitariama (tikslinami) darbai tai galėjo inicijuoti sutarties pakeitimą, papildymą ar bet kokios savo pozicijos išdėstymą raštu. Priešingai, darbų apimtis turi būti laikoma sutarties esmine sąlyga, pagal sutarties 28 punktą šalių pranešimai turi būti rašytiniai ir siunčiami registruotu paštu, todėl laikytina, kad atsakovė nesilaikė savo sudarytos sutarties sąlygų ir pati prisiima riziką dėl raštu suderėtos sutarties vykdymo.

18Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje įrodymų vertinimas grindžiamas vadinamąja tikėtinumo taisykle, kurios esmė – galimybė padaryti išvadą apie tam tikrų aplinkybių buvimą, kai byloje esančių įrodymų visuma leidžia teigti, kad labiau tikėtina, jog atitinkamas faktas buvo, nei, kad jo nebuvo (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. birželio 14 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-277/2011, 2011 m. balandžio 5 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-100/2011).

19Teismo nuomone, atsakovė nepateikė jokio įrodymo (išskyrus nuotraukas), iš kurių būtų matyti, kad šalys suderėtų kitokios apimties ar turinio darbus, todėl jos paaiškinimai atmestini kaip neįrodytini.

20Pagal CK 6.38 straipsnį prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus, o kai tokių nurodymų nėra - vadovaujantis protingumo kriterijais. CK 6.38 straipsnio 3 dalyje nurodoma, kad kiekviena šalis turi atlikti savo pareigas kuo ekonomiškiau ir vykdydama prievolę bendradarbiauti su kita šalimi (šalių pareiga kooperuotis). CK 6.200 straipsnio 3 dalis nustato, jog sutartis turi būti vykdoma kuo ekonomiškesniu kitai šaliai būdu. Reikalavimas tarpusavyje atsiradusias prievoles, taip pat ir iš sutarties kylančias teises realizuoti kuo ekonomiškiau reiškia, jog šalys neturi teisės atlikti veiksmų, kuriais, neesant sutartinio pagrindo, būtų didinami kitos šalies įsipareigojimai pirmajai šaliai.

21Šiuo atveju susipažinus su šalių pateiktais įrodymais bei teismo posėdžio metu išdėstytais pasisakymais darytina išvada, kad teismui nepateikti įrodymai, kurie paneigtų ieškovo reikalavimus, atsakovė nepagrįstai neatsiskaitė su ieškovu jam pagamintus, pristačius ir sumontavus gaminius, todėl ieškovo ieškinys tenkintinas visiškai.

22Ieškovas taip pat prašo priteisti iš atsakovės procesines palūkanas. Vienos iš įstatymu nustatytų palūkanų, kurių tikslas yra kompensuoti minimalius kreditoriaus nuostolius, yra palūkanos, skaičiuojamos nuo bylos iškėlimo momento iki visiško teismo sprendimo įvykdymo. Procesinės palūkanos tampa skolininko vykdytinos prievolės dalimi ir turi būti sumokamos visais atvejais, kai vėluojama sumokėti skolą, t. y. jos atlieka kreditoriaus nuostolių kompensavimo funkciją. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas nurodo, kad tokios palūkanos tampa skolininko vykdytinos prievolės dalimi ir turi būti sumokamos visais atvejais, kai pareikštas reikalavimas tokias palūkanas skaičiuoti. Vadovaujantis CK 6.37 straipsniu iš atsakovės ieškovui taip pat priteistinos 5 procentų dydžio metinės palūkanos už priteistą sumą nuo civilinės bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo priimto sprendimo visiško įvykdymo (CPK 6.210 straipsnio 1 dalis).

23Kiti šalių pasisakymai ir įrodymai neturi reikšmės bylos išnagrinėjimui, todėl teismas atskirai dėl jų nepasisako.

24Bylinėjimosi išlaidų paskirstymas

25Ieškovo ieškinys patenkintas visiškai, todėl ieškovui priteistinos iš atsakovo jo patirtos bylinėjimosi išlaidos: 15 Eur žyminis mokestis. Ieškovas taip pat prašo atlyginti 420 Eur teisinių paslaugų išlaidas. Vadovaujantis CPK 98 straipsnio nuostatomis, išlaidos advokato pagalbai apmokėti šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, gali būti priteistos ne didesnės kaip yra numatyta teisingumo ministro kartu su Lietuvos Advokatų Tarybos pirmininku patvirtintose rekomendacijose dėl užmokesčio dydžio. Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2015 m. kovo 19 d. įsakymu Nr. 1R-77 patvirtintose Rekomendacijose dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą pagalbą (toliau – Rekomendacijos) nustatyti rekomenduojami priteistini maksimalūs užmokesčio dydžiai už procesinių dokumentų parengimą bei atstovavimą teisme.. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje išaiškinta, kad teismas, taikydamas CPK 98 straipsnį, pagal realumo, būtinumo ir pagrįstumo kriterijus pripažinęs, kad šalis turėjo bylinėjimosi išlaidų ir kad jos turi būti apmokamos, sprendžia, ar visos advokatui už teisinę pagalbą civilinėje byloje asmens sumokėtos sumos turi būti atlyginamos. Ne visos faktiškai šalių sumokėtos sumos advokato pagalbai teismo gali būti pripažįstamos pagrįstomis, nes teismas neturi toleruoti pernelyg didelio ir nepagrįsto šalies išlaidavimo. Jeigu realiai išmokėtos sumos neatitinka pagrįstumo kriterijaus, tai teismas nustato jų pagrįstą dydį, o kitos dalies išlaidų nepriteisia. Tai reiškia, jog teismui yra suteikta teisė, vadovaujantis sąžiningumo, teisingumo principais bei realumo, būtinumo ir pagrįstumo kriterijais, įvertinti šalių patirtas išlaidas advokato pagalbai apmokėti ir nustatyti jų dydį, kad nebūtų pažeistas šalių lygiateisiškumo principas. Spręsdamas dėl advokato pagalbai apmokėti išleistos išlaidų dalies dydžio, teismas turi vadovautis CPK 98 straipsnio 2 dalimi ir atsižvelgti į tokias aplinkybes: 1) Rekomendacijose nurodytus maksimalius dydžius bei šiame teisės akte nurodytus kriterijus; 2) bylos sudėtingumą; 3) advokato darbo ir laiko sąnaudas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008-10-28 nutartis, priimta civilinėje byloje 3K-3-533/2008). Atsižvelgiant į CPK ir rekomendacijų normas, į teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principus, darytina išvada, kad šioje byloje 420 Eur teisinės pagalbos išlaidų dydis, atsižvelgiant tiek į rengtų procesinių dokumentų apimtį, tiek į pobūdį, į vykusių teismo posėdžių trukmę, atsižvelgiant į ieškovo reikštų reikalavimų apimtį yra protingas, o ieškovo ieškinį patenkinus visiškai, jos priteistinos iš atsakovės (CPK 80 straipsnis, 88 straipsnis, 93 straipsnis, 98 straipsnis).

26Kadangi ieškovo ieškinys patenkintas visiškai, atsakovei nėra atlyginamos jos patirtos išlaidos (CPK 93, 98 str.).

27Teismas, vadovaudamasis LR CPK 259, 260, 268, 270 str.,

Nutarė

28Ieškovo UAB „Mano erdvė“, juridinio asmens kodas 300851751, ieškinį patenkinti visiškai ir priteisti jam iš atsakovės D. G., asmens kodas ( - ) 350,49 Eur (trys šimtai penkiasdešimt eurų 49 ct) skolos, 435 Eur (keturi šimtai trisdešimt penki eurai) bylinėjimosi išlaidų bei 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą 350,49 Eur sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2018-11-28) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

29Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos teismui, skundą paduodant per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėjas Gintaras Seikalis, sekretoriaujant... 2. Ieškovas ieškinyje nurodo, kad su atsakove 2018-08-31 sudarė sutartį dėl... 3. Atsakovė teismui pateiktame atsiliepime į ieškinį nurodė su juo... 4. Teismo posėdžio metu ieškovo atstovai prašė ieškinį tenkinti ieškinyje... 5. Teismo posėdžio metu atsakovė ir jo atstovas prašė ieškinį atmesti iš... 6. Ieškovo ieškinys tenkintinas visiškai... 7. Iš ieškovo atstovų, atsakovės ir atsakovės atstovo paaiškinimų bei bylos... 8. CK 6.59 str. nustatyta, kad draudžiama vienašališkai atsisakyti įvykdyti... 9. Sandoriai – tai sąmoningi laisva valia atliekami asmenų veiksmai, kuriais... 10. Kiekvienas asmuo, vykdydamas sutartį, turi elgtis teisėtai, t. y. tinkamai ir... 11. Nagrinėjamu atveju ieškovas kreipėsi į teismą, prašydamas priteisti iš... 12. Iš tiesų šalių sudaryta sutartis laikytina vartojimo sutartimi. Papildoma... 13. Nesąžiningomis laikomos vartojimo sutarčių sąlygos, kurios šalių nebuvo... 14. Šiuo atveju, susipažinus su byloje pateikta sutartimi, nematyti jokių... 15. Teismas pažymi, jog pagal CPK 176 straipsnio 1 dalį įrodinėjimo tikslas –... 16. Sutarčių aiškinimo taisyklės reglamentuotos CK 6.193–6.195 straipsniuose... 17. Šiuo atveju šalys raštu aiškiai susitarė dėl darbų apimties. Jeigu... 18. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje įrodymų vertinimas grindžiamas... 19. Teismo nuomone, atsakovė nepateikė jokio įrodymo (išskyrus nuotraukas), iš... 20. Pagal CK 6.38 straipsnį prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai... 21. Šiuo atveju susipažinus su šalių pateiktais įrodymais bei teismo... 22. Ieškovas taip pat prašo priteisti iš atsakovės procesines palūkanas.... 23. Kiti šalių pasisakymai ir įrodymai neturi reikšmės bylos išnagrinėjimui,... 24. Bylinėjimosi išlaidų paskirstymas... 25. Ieškovo ieškinys patenkintas visiškai, todėl ieškovui priteistinos iš... 26. Kadangi ieškovo ieškinys patenkintas visiškai, atsakovei nėra atlyginamos... 27. Teismas, vadovaudamasis LR CPK 259, 260, 268, 270 str.,... 28. Ieškovo UAB „Mano erdvė“, juridinio asmens kodas 300851751, ieškinį... 29. Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos teismui,...